Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03523/2012
Első irat érkezett: 11/05/2012
.
Az ügy tárgya: a Fővárosi Törvényszék 0100-1. Vh.500.174/2007/47-1, 0100-1.Vh.500 013/2007/24 és 0100-1.Vh.500 014/2007/27. számú végzései alaptörvény-ellenessége tárgyában benyújtott alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Bragyova András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a végrehajtási lap visszavonására irányuló keresetét elutasító bírósági végzések alaptörvény-ellenességének vizsgálatát kéri elsősorban az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslati jog sérelmére hivatkozva.
Álláspontja szerint a bírósági döntések alaptörvény-ellenességhez vezetően jogszabálysértőek voltak, mert az eljáró bíróság nem megfelelően értelmezte a végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 6. §-ában foglaltakat. A Vht. szerint a végrehajtási lap kibocsátásának feltétele, hogy a hitelezők az indítványozó adós ellen először azonnali beszedési megbízással éljenek.
Az indítványozó szerint az, hogy peres ügyében a bíróság jogszabály-ellenesen járt el, sérti az Alaptörvényben foglalt jogállamiság elvét is, továbbá nemzetközi jogi kötelezettségszegést is megvalósít. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Törvényszék 0100-1. Vh.500.174/2007/47-1. számú végzése
  a Fővárosi Törvényszék 0100-1.Vh.500.013/2007/24. számú végzése
  a Fővárosi Törvényszék 0100-1.Vh.500.014/2007/27. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (2) bekezdés
Q. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
B. cikk (1) bekezdés
R. cikk

.
A határozat száma: 3069/2013. (III. 14.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1526
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: jogorvoslat kimerítése
.
A határozat kelte: Budapest, 02/25/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.02.25 10:00:00 1. öttagú tanács
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 0100-1.Vh.500.013/2007/24., 0100-1.Vh.500.014/2007/27. és 0100-1.Vh.500.174/ 2007/47-I. számú végzései alaptörvény-ellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, kérve a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 0100-1.Vh.500.013/ 2007/24., 0100-1.Vh.500.014/2007/27., és 0100- 1.Vh.500.174/2007/47-I. számú végzései megsemmisítését.
  [2] Álláspontja szerint a fenti, végrehajtási ügyekben született végzések ellentétesek az Alaptörvény több rendelkezésével, így a B) cikk (1) bekezdésével, az R) cikkével, a XXVIII. cikk (7) bekezdésével, valamint a Q) cikk (3) bekezdésével.
  [3] Az indítványozó előadja, hogy adósként perköltség megfizetésére volt kötelezett, és a jogosultak a teljesítési határidő lejárta előtt már 15 nappal benyújtották a végrehajtási lapokat, anélkül, hogy a követelést megkísérelték volna az indítványozó-adóssal szemben azonnali beszedési megbízással (inkasszóval) érvényesíteni.
  [4] Az indítványozó szerint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: Vht.) a végrehajtási lap kiállításakor (2007. március 9-én) hatályos 6. § (1) bekezdése értelmében a pénzforgalmi úton érvényesíthető pénzkövetelést azonnali beszedési megbízással kell behajtani; bírósági végrehajtásnak akkor van helye, ha az azonnali beszedési megbízás nem vezetett eredményre. Ezzel szemben a bíróság az inkasszóról nem kért igazolást, hanem kibocsátotta a végrehajtási lapokat, az indítványozó szerint törvény-, és alaptörvény-ellenesen. Az indítványozó ezért a Vht. 212. § alapján a végrehajtási lap visszavonását kérte.
  [5] A bíróság a végrehajtási lap visszavonása iránti kérelmeket elutasította, (tartalmukban azonos) végzéseiben arra hivatkozott, hogy a 2007. március 9-én hatályos jogszabályok értelmében jogi személy adósok ellen (több feltétel együttes fennforgása esetén) valóban kötelező volt azonnali beszedési megbízás útján megkísérelni a követelés behajtását, azonban magánszemélyek esetén nem, és az adott ügyekben az indítványozó-adós ellen mint magánszemély ellen indult a végrehajtási eljárás. Erre tekintettel az eljáró bíróság nem látta indokát a végrehajtási lap visszavonásának.
  [6] Az indítványozó fellebbezett a végzések ellen, a fellebbezését a bíróság azonban hivatalból elutasította, mivel az indítványozó a bíróság hiánypótlásra felhívó végzése ellenére sem rótta le a fellebbezési illetéket. Az indítványozó ezt követően fordult az Alkotmánybírósághoz.

  [7] 2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság az ügyrendjében meghatározottak szerinti tanácsban dönt az alkotmányjogi panasz befogadásáról, az 56. § (2) bekezdése értelmében pedig a befogadhatóságról dönteni jogosult tanács mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, különösen a 26–27. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. § szerinti feltételeket. Az Abtv. 56. § (3) bekezdése értelmében a befogadás visszautasítása esetén az Alkotmánybíróság rövidített indokolással ellátott végzést hoz, amelyben megjelöli a visszautasítás indokát.
  [8] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány nem befogadható, mert az alkotmányjogi panasszal szemben támasztott tartalmi követelményeknek nem felel meg: az indítványozó nem merítette ki a rendelkezésre álló jogorvoslatokat, ami az alkotmányjogi panasz benyújtásának előfeltétele. Az indítványozó fellebbezett a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 0100-1.Vh.500.013/ 2007/24., 0100-1.Vh.500.014/2007/27., és 0100- 1.Vh.500.174/2007/47-I. számú, végrehajtási lap visszavonása iránti kérelmeket elutasító végzései ellen, azonban a fellebbezési illetéket annak ellenére sem rótta le, hogy
  – az eljáró bíróság a következményekre történt figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívta fel,
  – mint ügyvédnek tudnia kellett, hogy a fellebbezési illeték megfizetésének elmulasztása a fellebbezés hivatalbóli elutasítását vonja maga után.
  [9] Az indítványozó tehát látszólag ugyan kimerítette a rendelkezésre álló jogorvoslatokat, fellebbezett a kifogásolt végzések ellen, ténylegesen azonban – mivel fellebbezése hiányos volt – nem.
  [10] Az Alkotmánybíróság erre tekintettel az alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság Ügyrendje 30. § (2) bekezdés e) pontja alapján visszautasította.
   Dr. Holló András s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Balsai István s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Kiss László s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Bragyova András s. k.,
   előadó alkotmánybíró

   Dr. Kovács Péter s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   11/05/2012
   .
   Number of the Decision:
   .
   3069/2013. (III. 14.)
   Date of the decision:
   .
   02/25/2013
   .
   .