Hungarian
Ügyszám:
.
1063/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 28/1995. (V. 19.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/138
.
A döntés kelte: Budapest, 05/15/1995
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
              A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  vizsgálatára  benyújtott  indítvány  alapján  meghozta  a
  következő

                        határozatot :

  Az Alkotmánybíróság megállapítja : alkotmányellenes, ha a
  törvény nem  korlátozza hatékony garanciával a végrehajtó
  hatalomnak  azt   a  felhatalmazását,  hogy  a  bíróságok
  számára az Országgyűlés által megállapított költségvetési
  előirányzatot átcsoportosítsa.

  Mivel az  1995. költségvetési  évben ilyen  garancia  nem
  érvényesül,  az   Alkotmánybíróság  az  államháztartásról
  szóló 1992.  évi XXXVIII.  törvény 39.  §-ában a Kormány,
  illetőleg annak  tagja  számára  adott  felhatalmazást  a
  Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994.
  évi CIV.  törvény 1. számú melléklete XII. fejezetének 2.
  címére kiterjedő  érvénnyel  e  határozat  kihirdetésének
  napjával megsemmisíti.

  Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   1. Az  indítványozó szerint  az a  szabályozás,  amelynek
   értelmében  a   Magyar  Köztársaság   1991.  évi   állami
   költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi
   szabályairól   szóló   1990.   évi   CIV.   törvény   ( a
   továbbiakban : Kvtv1 ) 1. számú mellékletében a bíróságok
   nem alkotnak  külön  költségvetési  fejezetet,  hanem  az
   Igazságügyi Minisztérium  fejezetbe  tartoznak,  sérti  a
   hatalmi  ágak   elválasztásának  -  ezáltal  a  bíróságok
   függetlenségének - alkotmányos elvét, különös figyelemmel
   arra  is,   hogy  a   fejezeten  belül  a  címek  közötti
   átcsoportosítás jogát  a Kormány  átengedheti  a  fejezet
   irányításáért        felelősnek,         tehát         az
   igazságügyminiszternek. Az  indítványozó a  fejezetrendet
   meghatározó      rendelkezés      alkotmányellenességének
   megállapítását és "kiküszöbölését" kérte.

   2. A  Kvtv1 1.  számú melléklete  az I-XXVI.  fejezetében
   részletezte az  állami költségvetés  1991. évi kiadásait.
   Az Igazságügyi Minisztériumról szóló XII. fejezeten belül
   a  2.   cím  tartalmazta   a  bíróságok  kiemelt  kiadási
   előirányzatait :  a béralap  (1), a társadalombiztosítási
   járulék (2),  a dologi  kiadások (3)  megjelöléssel. A 6.
   cím szerint  az "Ágazati és célfeladatokhoz" tartozott az
   1. alatti  alcímben felvett "Előmeneteli- és bérrendszer"
   kiadási előirányzata.

   A  Kvtv1  -  az  indítványozott  vizsgálattal  összefüggő
   körben,   az    1991.   évi   költségvetés   végrehajtása
   tekintetében   -   meghatározott   feladat   teljesítését
   szolgáló jogszabály,  ezért a  feladat megvalósítása - az
   éves költségvetés  teljesítése  -  után  időbeli  hatálya
   megszűnt.

   Tekintettel azonban arra, hogy az indítvány elbírálásakor
   hatályos  költségvetési  törvény,  a  Magyar  Köztársaság
   1995. évi  költségvetéséről szóló  1994. évi CIV. törvény
   ( a  továbbiakban  :  Kvtv2 ) ,  és  ennek  a  3.  §  (1)
   bekezdésében   meghatározott    1.    számú    melléklete
   "Bíróságok"-ra     változatlanul      az     "Igazságügyi
   Minisztérium" fejezetben  tartalmaz  rendelkezéseket,  az
   Alkotmánybíróság az  indítványt az utóbbi jogszabály ezen
   rendelkezéseire kiterjedtnek  tekintette és  ezt vonta az
   alkotmányossági vizsgálat körébe.

                              II.

   Az indítványnak  az a  része, amelyben  az indítványozó a
   hatályos költségvetési  törvény ( Kvtv2 )  egyik részének
   megsemmisítését kérte, nem megalapozott.

   1. Az  Alkotmány 19. § (3) bekezdés d ) pontja értelmében
   az  állami   költségvetés  jóváhagyása   az  Országgyűlés
   jogkörébe tartozik.

   Az állami  pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvénynek az
   indítvány    benyújtásakor     hatályban    volt    egyes
   rendelkezéseit  az   államháztartásról  szóló  1992.  évi
   XXXVIII. törvény ( Áht ) 127. § a ) pontja hatályon kívül
   helyezte, de  az Áht  28. §-a  - az  Alkotmány 19.  § (3)
   bekezdés  d )   pontjának  megfelelően   -  változatlanul
   kimondja,  hogy   a  központi  költségvetésről  és  annak
   végrehajtásáról az Országgyűlés alkot törvényt.

   Az Alkotmány  35. §  (1) bekezdés  b ) pontja  szerint  a
   Kormány biztosítja a törvények végrehajtását, az e ) pont
   szerint  a  Kormány  gondoskodik  a  társadalmi-gazdasági
   tervek megvalósulásáról.

   Az Áht  37. §-a szerint a Kormány felelős a költségvetési
   törvény végrehajtásáért.

   2. Az Áht 30. §-a értelmében a költségvetési törvényben a
   bevételeket és  kiadásokat fejezetenként  és címenként az
   Országgyűlés határozza meg.

   A kiadási  címeken belül  elkülönítetten az  Országgyűlés
   határozza    meg     a     személyi     juttatások,     a
   társadalombiztosítási  járulék,   a  dologi  kiadások,  a
   pénzeszközátadás,  az   egyéb  támogatás,  az  ellátottak
   pénzbeli juttatásai,  a felhalmozási kiadások, a fejezeti
   kezelésű speciális  támogatások, a  célfeladat, illetve a
   kiemelt jelentőségű  kormányzati beruházási és felújítási
   előirányzatokat ( 30.  § (1)  bek. , 23. § (3) bek. ) . A
   24. § (3) bekezdése szerint ezek az előirányzatok csak az
   adott célra használhatók fel.

   Az Áht  39. §  kimondja, hogy  a fejezeten  belül a címek
   között átcsoportosítást  - meghatározott kivételekkel - a
   Kormány engedélyezhet.  A Kormány e jogát - jogszabályban
   meghatározott módon - átengedheti a fejezet irányításáért
   felelősnek.

   3. Az  Országgyűlésnek  az  a  jogköre,  hogy  törvényben
   állapítsa meg az állami költségvetést, valamennyi hatalmi
   ágra kiterjed.  Hasonlóképpen általános érvényű a Kormány
   felelőssége is  a költségvetési  törvény végrehajtásáért.
   Noha  az  Alkotmánybíróság  már  1990-ben  kimondta  :  a
   hatalmi   ágak    elválasztásának    elve    "a    magyar
   államszervezet  legfontosabb   szervezeti   és   működési
   alapelve" ( 31/1990. ( XII. 18. ) AB határozat, ABK 1990.
   136. ,  137. ) ,  sem ebből,  sem az  Alkotmány  egyetlen
   rendelkezéséből  nem   következik,  hogy  a  költségvetés
   fejezeti tagozódásának is mechanikusan az említett elvhez
   kell   igazodnia.    Nem    kizárólag    az    tekinthető
   alkotmányosnak,  ha  az  állami  költségvetésen  belül  a
   bíróságok önálló  fejezetet alkotnak.  Nem  szükségképpen
   alkotmányellenes tehát  az sem,  hogy az 1995. évi állami
   költségvetésben a  Legfelsőbb Bíróság  önálló  fejezetben
   szerepel, míg  az összes  többi  bíróság  az  Igazságügyi
   Minisztérium költségvetési  fejezetén  belül  "Bíróságok"
   elnevezésű címet alkot.

   Alkotmányossági szempontból nem a költségvetés szerkezeti
   tagolása  a  döntő,  hanem  az,  hogy  a  törvény  miként
   biztosítja a bíróságok - mint önálló hatalmi ág - számára
   a végrehajtó  hatalommal szembeni  védettséget.  Az  erre
   irányuló  garancia-fajták  részben  az  Áht-ben,  részben
   külön törvényben  lelhetők fel. Az Alkotmánybíróság ezzel
   kapcsolatban - a teljesség igénye nélkül - a következőkre
   mutat rá :

   a/  Az  Áht  39.  §-a  értelmében  meghatározott  kivétel
   szerint  nem  illeti  meg  a  Kormányt  a  címek  közötti
   átcsoportosítás   engedélyezésének    joga   ama    címek
   tekintetében, amelyek  módosítására  vonatkozó  jogot  az
   Országgyűlés a  költségvetési törvényben magának tartotta
   fenn. Ez  azért hatékony garancia, mert az érintett címek
   vonatkozásában nem  csupán a  költségvetés megállapítása,
   hanem annak  módosítása is  az  Országgyűlés  kizárólagos
   hatáskörébe tartozik,  a Kormány  saját hatáskörében  nem
   csoportosíthat    át,     legfeljebb    erre     irányuló
   előterjesztést tehet az Országgyűlésnek.

   Az 1994. évi CIV. törvény ( Kvtv2 ) 40. §-ának (1) és (2)
   bekezdése  összesen  10  cím,  alcím,  illetőleg  kiemelt
   előirányzat módosításának  jogát utalta  az  Országgyűlés
   kizárólagos hatáskörébe.  A "Bíróságok"  cím nem tartozik
   ebbe a felsorolásba.

   b/  Más  jellegű  garanciát  teremt  az  Alkotmánybíróság
   számára az  1989. évi  XXXII. törvény. Noha e törvény nem
   mondja ki,  hogy az Alkotmánybíróság önálló költségvetési
   fejezet,   úgy   rendelkezik   :   "az   Alkotmánybíróság
   megállapítja  saját  költségvetését,  amelyet  az  állami
   költségvetés részeként jóváhagyás céljából előterjeszt az
   Országgyűlésnek". Az idézett rendelkezésnek az a lényege,
   hogy  az  Alkotmánybíróság  a  költségvetés  előkészítési
   szakaszában  kapott   hatékony  garanciát   a  végrehajtó
   hatalommal   szemben    :   bár    az    Alkotmánybíróság
   költségvetése része  az  állami  költségvetésnek,  sem  a
   pénzügyminiszter,   sem    a   Kormány    nem    jogosult
   megváltoztatni  az   Alkotmánybíróság  által  kidolgozott
   tervezetet,   legfeljebb    az   Országgyűlésnek    tehet
   javaslatot erre  nézve. ( Az  már a költségvetési törvény
   fejezeti tagolásából folyik, hogy a Kormánynak az Áht 39.
   §-ában meghatározott  felhatalmazása  nem  terjed  ki  az
   Országgyűlés   által    az    Alkotmánybíróság    számára
   megállapított          költségvetési          előirányzat
   megváltoztatására. )

   c/ Ennél  lényegesen kisebb  értékű  garanciát  kapott  a
   bírói hatalmi ág azáltal, hogy a bíróságokról szóló 1972.
   évi IV.  törvény 51/C.  §-ának (2) bekezdése kimondotta :
   az Országos  Bírói Tanács  egyetértése szükséges  egyebek
   között   a    bíróságok   éves   költségvetési   tervének
   előterjesztéséhez. A  garancia csekély hatékonysága abból
   ered, hogy

   -   az    egyetértési   jog   csupán   "a   fejezetgazda"
   igazságügyminisztert köti,  de már  a pénzügyminiszter az
   Áht 48.  §-ának a/  pontjában meghatározott  "előkészítő-
   koordináló tevékenysége" során eltérhet az Országos Bírói
   Tanács egyetértésével kialakított számoktól, s az eltérés
   lehetősége   még   inkább   adott   a   törvényjavaslatot
   előterjesztő Kormány esetében;

   - de  még ha  a végrehajtó hatalom utóbb említett szervei
   tiszteletben tartanák is a bírói hatalmi ág önkormányzati
   testületének állásfoglalását,  az  ehhez  való  kötöttség
   mindenképpen véget  ér az  Országgyűlés által  elfogadott
   költségvetési törvény  kihirdetése napján. Ettől a naptól
   kezdve  ugyanis   hatályba  lép   az   Áht   39.   §-ában
   meghatározott felhatalmazás, s annak alapján - amennyiben
   a költségvetési cím módosításának jogát az Országgyűlés a
   költségvetési törvényben nem tartotta fenn önmaga számára
   - a  Kormány, illetőleg  annak átruházott  jogkörében  az
   igazságügy-miniszter nem  csupán  egyetértéshez,  de  még
   véleményezéshez sem  kötött módon  csoportosíthatja át  a
   "Bíróságok"  cím   költségvetési  előirányzatait.   Ez  a
   rendkívül széleskörű  átcsoportosítási jog  nem csupán  a
   bíróságok  szempontjából   aggályos,   de   a   parlament
   költségvetés-megállapítási    jogkörét    is    fölöttébb
   formálissá teszi, hiszen még annak sincs akadálya, hogy a
   törvényhozás által  egyik nap  megállapított  összeget  a
   végrehajtó hatalom akár másnap a felére csökkentse.

   Az állami  költségvetés egy  naptári  évre  szól.  Ez  az
   időtartam  elég  hosszú  ahhoz,  hogy  közben  -  akár  a
   nemzetközi gazdasági kapcsolatokban, akár az ország belső
   gazdasági életében  - jelentős  változások  következzenek
   be,  amelyek   indokolttá  tehetik   akár  az  elfogadott
   költségvetésen    belüli     átcsoportosításokat,    akár
   pótköltségvetés   kidolgozását.    Éppen   ezért   az   a
   felhatalmazás, amelyet  az Áht  39. §-a  adott a Kormány,
   illetőleg a  Kormány egyes  tagjai számára  egyrészt  nem
   alkotmányellenes,  másrészt  az  államszervezet  normális
   működése szempontjából indokolt.

   Az átcsoportosítási  jog mindaddig  általában nem vet fel
   alkotmányossági problémát, amíg annak gyakorlása megmarad
   a széles  értelemben vett végrehajtó hatalom szférájában.
   A problémák  ott kezdődnek,  amikor a  végrehajtó hatalom
   részére  biztosított   átcsoportosítási   jog   -   amely
   végeredményét   tekintve   az   Országgyűlés   döntésének
   korrekcióját jelenti - valamely más hatalmi ágat érint. A
   hatalmi ágak  elválasztásának elve  ugyanis  nem  pusztán
   annyit jelent, hogy az egyik hatalmi ág nem vonhatja el a
   másik  jogosítványait,   hanem  azt   is  jelenti   :   a
   demokratikus jogállamban  korlátlan  és  korlátozhatatlan
   hatalom nincs,  s ennek  érdekében bizonyos  hatalmi ágak
   szükségképpen    korlátozzák     más     hatalmi     ágak
   jogosítványait. Az  Alkotmánybíróság pl.  - az  Alkotmány
   31/A.  §-ának   (5)  és  (6)  bekezdésében,  továbbá  IV.
   fejezetében meghatározott  jogosítványai révén  - mind  a
   törvényhozó,  mind   a  végrehajtó   hatalom,  továbbá  a
   köztársasági   elnök   és   az   önkormányzatok   hatalmi
   jogosítványainak korlátjaként jelenik meg.

   Hasonlóképpen a bíróságok tevékenysége - az Alkotmány 50.
   §-ának  (2)   bekezdésére  figyelemmel  -  korlátok  közé
   szorítja  a   végrehajtó  hatalom  működését.  Szervezet-
   szociológiai szempontból  tehát a  végrehajtó hatalom nem
   feltétlenül abban  érdekelt,  hogy  az  Alkotmánybíróság,
   illetőleg a bíróságok minél nagyobb hatékonysággal lássák
   el feladataikat.  Mivel azonban az utóbb említett szervek
   a jogállamiság  fontos letéteményesei,  a törvényhozásnak
   hatékony  garanciát   kell  kiépítenie  annak  megelőzése
   céljából,  hogy   a  végrehajtó  hatalom  a  költségvetés
   végrehajtásának   keretei    között   olyan    széleskörű
   felhatalmazást  kapjon,   amely  szélsőséges   esetben  e
   szervek   anyagi    ellehetetlenülését    és    működésük
   megbénulását      vagy      eljárásaik      időtartamának
   elviselhetetlen mértékű  meghosszabbodását idézi  elő.  A
   jogállam  fogalmához   ugyanis  nem  csupán  a  jogállami
   intézményrendszer   formális   kiépítése,   hanem   annak
   normális működtetése - s az ehhez szükséges költségvetési
   eszközök rendelkezésre bocsátása - is hozzátartozik.

   Az Alkotmánybíróság már több határozatában foglalkozott a
   költségvetési    jog     alkotmányossági     garanciáinak
   kérdésével.   A    testület   47/1994.   ( X. 21. )    AB
   határozatában  ( ABH  1994.  281.  ,  284.  )  több  elvi
   jelentőségű - és a jelen ügyre is értelemszerűen irányadó
   - elvi megállapítást tett. Mindenekelőtt megállapította :
   önmagában véve  az nem  alkotmányellenes, hogy  a  Magyar
   Rádió és  a Magyar  Televízió  költségvetése  nem  önálló
   költségvetési  fejezet,   hanem   a   "Miniszterelnökség"
   költségvetési    fejezet     része.     Ugyanakkor     az
   Alkotmánybíróság  arra   is  rámutatott   :  "nem  csupán
   szimbolikus jelentősége  van annak,  hogy valamely  szerv
   önálló  fejezetként,   vagy  valamely   fejezeten  belüli
   címként szerepel.  A költségvetési  törvényben foglalt, a
   törvényhozási     folyamat     demokratikus     garanciái
   érvényesülésével        kialakított         előirányzatok
   megváltoztatási jogát  tekintve alkotmányos  jelentőséget
   nyerhet, hogy  vajon a  módosításoknál is érvényesülnek-e
   ezek   a   garanciák".   Az   Alkotmánybíróság   arra   a
   következtetésre  jutott,  hogy  a  költségvetési  törvény
   kifogásolt rendelkezései  alapján a  Kormány rendelkezési
   jogot  kapott  a  Magyar  Rádió  és  a  Magyar  Televízió
   közszolgálati  feladatai   ellátásához  szükséges  anyagi
   eszközei  felett,   amely   az   Alkotmánybíróság   által
   megkövetelt garanciák  hiányában magában  rejti  annak  a
   lehetőségét, hogy  a műsorkínálat  tartalmára  legalábbis
   közvetett befolyást  gyakorolhasson.  Eme  megállapításon
   nyugszik a  határozat rendelkező  részének az  a mondata,
   amely szerint  "alkotmányellenes  a  Magyar  Rádió  és  a
   Magyar Televízió költségvetési előirányzatának a VII.

   Miniszterelnökség fejezeten  belül a  31. és  32.  címben
   akként való  elhelyezése,  hogy  a  törvény  egyszersmind
   előirányzat-módosítási jogot  biztosít a Kormány kijelölt
   tagjának. "

   Az Alkotmánybíróság 57/1994. ( XI. 17. ) AB határozatában
   ( ABH 1994. 316. , 324. ) elvi jelentőséggel mutatott rá,
   hogy a  költségvetési  év  tartama  alatt  nem  csupán  a
   végrehajtó hatalom,  de még az Országgyűlés költségvetés-
   módosítási jogköre  sem korlátlan. A határozat értelmében
   "a  költségvetési   gazdálkodásnak  az   a  jogbiztonsági
   minimum-követelménye, hogy  az állam  a költségvetési  év
   tartama alatt  ellentételezés nélkül, az önkormányzatokra
   hátrányos  módon  ne  változtassa  meg  az  önkormányzati
   költségvetések forrásszerkezetét,  így egyebek  között  a
   szabadon  felhasználható   bevételeket  ne  minősítse  át
   célhoz kötött bevételekké, illetőleg a korábban is célhoz
   kötött bevételek felhasználási céljait ne szűkítse. "

   Az Alkotmánybíróság  - egészen  más  összefüggésben  :  a
   bírói  függetlenség  aspektusából  -  több  határozatában
   foglalkozott a  végrehajtó hatalmat,  s ezen  belül is az
   igazságügyminisztert a  bíróságok és a bírák tekintetében
   megillető egyes jogkörökkel. A testület 45/1994. ( X.21.)
   AB  határozatában   ( ABH 1994. 254. ) megállapította : a
   bírói függetlenség alkotmányos alapelvével ellentétes, ha
   a bírák  részére a  Kormány bármely tagja a bírói hatalmi
   ág érdemi  közrehatása  nélkül  kitüntetést  adományozhat
   vagy kitüntetés adományozására tehet előterjesztést.

   A jelen ügy alapjául szolgáló indítvány elemzése során az
   Alkotmánybíróság  arra   a  következtetésre  jutott  :  a
   bíróságok  költségvetési  előirányzatának  módosítása  az
   egész bírói  hatalmi ág  - és  közvetve a  jogállamiság -
   szempontjából sokkal  nagyobb jelentőségű kérdés, mint az
   egyes bírák  számára történő  kitüntetés-adományozás.  Ha
   tehát az  utóbbinál indokolt  volt garanciát  beépíteni a
   végrehajtó hatalom  és a  bírói hatalmi ág viszonyába, ez
   az igény  hatványozott mértékben  merül fel  a  bíróságok
   működésének anyagi  feltételeit meghatározó költségvetési
   előirányzatok    módosításánál.    Az    Alkotmánybíróság
   megállapítja :  a bíróságok  a költségvetés  végrehajtása
   során legalább  olyan hatékonyságú  garanciára tarthatnak
   számot  a   végrehajtó   hatalommal   szemben,   mint   a
   közszolgálati médiumok.  Ebből eredően alkotmányellenes a
   végrehajtó  hatalom   korlátlan  -  törvényi  garanciával
   korlátok  közé   nem  szorított   -   felhatalmazása   az
   Országgyűlés  által  a  bíróságok  számára  megállapított
   költségvetési előirányzat átcsoportosítására.

   Az  alkotmányellenes   helyzet  felszámolása   az   1996.
   költségvetési évtől  kezdődően többféle módon lehetséges.
   Az Országgyűlés  megteheti, hogy  az éves költségvetésről
   szóló törvényben önmaga számára tartja fenn a "Bíróságok"
   cím  előirányzatát   érintő  átcsoportosítás   jogát.   A
   törvényhozónak az  is jogában  áll, hogy - a bíróságokról
   szóló törvény módosítása útján - az Országos Bírói Tanács
   egyetértési jogát  kiterjessze a "Bíróságok" címet érintő
   átcsoportosításra  is.   De   alkotmányosan   elfogadható
   garancia lehet  a költségvetés  szerkezetének  ( fejezeti
   tagolásának ) átalakítása is.

   Az Alkotmánybíróság  -  a  jogbiztonság  és  a  bíróságok
   működőképességének megőrzése érdekében - nem semmisítette
   meg a  költségvetési törvénynek  a bíróságokra  vonatkozó
   rendelkezéseit.  Avégett   azonban,  hogy   már  a  folyó
   költségvetési év  hátralévő részében  se maradjon fenn az
   alkotmányellenes   helyzet,    az   Alkotmánybíróság    -
   halasztást nem tűrő intézkedésként - a rendelkező részben
   foglaltak  szerint  határozott.  Mivel  a  soronkövetkező
   költségvetési  évekre  nézve  az  Alkotmánybíróság  által
   megkívánt garancia kialakítása többféleképpen lehetséges,
   az Országgyűlés  mérlegelési jogkörébe  tartozik a  szóba
   jöhető jogi  szabályozási  módok  közötti  választás.

   Az Alkotmánybíróság  a  törvényhozás  ezzel   kapcsolatos
   jogkörét   tehát    -   saját   alkotmányos   helyzetének
   megfelelően -  nem vonta  el, s  ezért nem foglalt állást
   abban a  kérdésben  :  a  költségvetési  törvény  keretei
   között, avagy  a bíróságokról  szóló törvényben  kerüljön
   sor   a   hosszabb   távra   szóló   megfelelő   garancia
   megteremtésére.
                       Dr. Sólyom László ,
                   az Alkotmánybíróság elnöke

                         Dr. Ádám Antal
                          alkotmánybíró

                         Dr. Kilényi Géza
                       előadó alkotmánybíró

               Dr. Lábady Tamás  Dr. Schmidt Péter
                 alkotmánybíró     alkotmánybíró

           Dr. Szabó András      Dr. Tersztyánszky Ödön
              alkotmánybíró          alkotmánybíró

             Dr. Vörös Imre      Dr. Zlinszky János
              alkotmánybíró         alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    28/1995. (V. 19.)
    Date of the decision:
    .
    05/15/1995
    .
    .