English
Hungarian
Ügyszám:
.
431/E/1996
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 45/2000. (XII. 8.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/344
.
A döntés kelte: Budapest, 12/04/2000
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az       Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
   alkotmányellenesség    vizsgálatára    irányuló    indítványok
   tárgyában meghozta az alábbi

                            határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság  az  indítványokat,  amelyek  szerint  az
   Országgyűlés  alkotmányellenes helyzetet  idézett  elő  azzal,
   hogy nem alkotott átfogó törvényt a diszkrimináció tilalmáról,
   elutasítja; azokat az indítványokat pedig, amelyek szerint  az
   átfogó     diszkrimináció-ellenes    törvény    megalkotásának
   elmulasztásával az Országgyűlés nemzetközi szerződésből  eredő
   kötelezettségét megsértette, visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

       1.  Több indítványozó fordult az Alkotmánybírósághoz  annak
    megállapítása végett, hogy “a Magyar Köztársaság Országgyűlése
    jogalkotói     feladatát     elmulasztotta,      és      ezzel
    alkotmányellenességet idézett elő, mivel nem  alkotott  átfogó
    törvényt a diszkrimináció tilalmáról.”
       Az indítványozók szerint az Alkotmány 7. § (1) bekezdése, a
    8.  §  (1)-(2) bekezdései – a Magyar Köztársaság által  aláírt
    nemzetközi  egyezményekre  is  figyelemmel  –  együttesen   az
    Országgyűlés   kötelezettségévé  teszik  egy   diszkrimináció-
    ellenes  törvény  megalkotását. Úgy vélik, hogy  “a  jelenlegi
    magyar jogrendszerben meglévő diszkrimináció-ellenes szabályok
    –  melyek  több  törvényben, így a Büntető Törvénykönyvben,  a
    Munka  Törvénykönyvében találhatók – nem elégítik ki azokat  a
    követelményeket,     melyek    a     felhívott     alkotmányos
    törvényhelyekből   és   a  nemzetközi   jogelvekből   kötelező
    jelleggel erednek”.
       Az   egyik  indítványozó  álláspontja  szerint  “a   magyar
    társadalomban  és  állami intézményrendszerében  tapasztalható
    diszkrimináció  kezelésére – mint annak egyik,  bár  semmiképp
    sem   kizárólagos  eszközére  –  mindenképp  szükség   van   a
    diszkrimináció  tilalmát egy törvényben  átfogóan  szabályozó,
    garanciákat nyújtó, szankciókat megállapító és eljárási rendet
    intézményesítő jogszabályra.”
       
       2.  Az  Alkotmánynak  az indítványozók  által  hivatkozott,
    illetve az indítvánnyal érintett rendelkezései a következők:
    “7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan elismert  szabályait,  biztosítja
    továbbá  a  nemzetközi jogi kötelezettségek  és  a  belső  jog
    összhangját.”
    “8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    “70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve  az
    állampolgári  jogokat,  bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
    megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
    (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
    esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel  is
    segíti.”

                                  II.

       Az indítványok az alábbiak szerint megalapozatlanok.
       
       1. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a
    továbbiakban:  Abtv.)  49.  § (1)  bekezdése  szerint,  ha  az
    Alkotmánybíróság hivatalból, illetőleg bárki indítványára  azt
    állapítja   meg,   hogy  a  jogalkotó  szerv   a   jogszabályi
    felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát  elmulasztotta,
    és  ezzel  alkotmányellenességet  idézett  elő,  a  mulasztást
    elkövető   szervet  –  határidő  megjelölésével   –   felhívja
    feladatának teljesítésére.
       E  törvényi rendelkezés alkalmazása során a két feltételnek
    –    a   mulasztásnak   és   az   ennek   folytán   előidézett
    alkotmányellenes helyzetnek – együttesen kell  fennállnia.  Az
    Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a  jogalkotói
    feladat  elmulasztása akkor állapítható meg,  ha  a  jogalkotó
    jogalkotási       kötelezettsége      konkrét      jogszabályi
    felhatalmazásból    ered,   vagy   valamely    alapvető    jog
    érvényesüléséhez   magából   az  Alkotmányból   szükségszerűen
    következik a jogszabály megalkotásának kényszere. A  jogalkotó
    szerv     jogszabály-alkotási    kötelezettségének     konkrét
    jogszabályi  felhatalmazás  nélkül  is  köteles  tehát  eleget
    tenni,  ha azt észleli, hogy a hatás- és feladatkörébe tartozó
    területen  jogszabályi rendezést igénylő  kérdés  merült  fel,
    feltéve,   hogy   a  szabályozást  valamely  alkotmányos   jog
    érvényesülése   vagy  biztosítása  kényszerítően   megköveteli
    [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.]. Az  állam
    jogalkotói  kötelezettsége – ahogy erre az Alkotmánybíróság  a
    37/1992.  (VI.  10.) AB határozatában (ABH  1992,  227,  231.)
    rámutatott    –   következhet   az   Alkotmányból   kifejezett
    rendelkezés   nélkül  is,  ha  valamely  alkotmányos   alapjog
    biztosítása ezt feltétlenül szükségessé teszi.
     
     Az      Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
    alkotmányellenességgel   kapcsolatos   gyakorlatát    legutóbb
    áttekintő  2/2000. (II. 25.) AB határozatban  rámutatott  arra
    is,   hogy  “az  Alkotmánybíróság  mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenességet  állapít  meg  akkor  is,   ha   alapjog
    érvényesüléséhez  szükséges jogszabályi  garanciák  hiányoznak
    [37/1992.  (VI.  10.) AB határozat, ABH 1992, 227,  232.].  Az
    Alkotmánybíróság  mulasztásban megnyilvánuló  alkotmánysértést
    nemcsak  akkor állapít meg, ha az adott tárgykörre vonatkozóan
    semmilyen szabály nincs [35/1992. (VI. 10.) AB határozat,  ABH
    1992,  204,  205.],  hanem akkor is, ha az adott  szabályozási
    koncepción   belül   az   Alkotmányból  levezethető   tartalmú
    jogszabályi  rendelkezés  hiányzik  [22/1995.  (III.  31.)  AB
    határozat,  ABH  1995,  108,  113.;  29/1997.  (IV.  29.)   AB
    határozat, ABH 1997, 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB határozat,
    ABH  1998,  132,  138.].  A  szabályozás  tartalmának  hiányos
    voltából eredő alkotmánysértő mulasztás megállapítása esetében
    is  a mulasztás, vagy a kifejezett jogszabályi felhatalmazáson
    nyugvó,   vagy   ennek  hiányában,  a  feltétlen   jogszabályi
    rendezést   igénylő  jogalkotói  kötelezettség   elmulasztásán
    alapul.” [ABK 2000. február, 26, 30.]
       
       2.   Mivel   kifejezett  alkotmányi  felhatalmazás   átfogó
    diszkrimináció-ellenes törvény megalkotására nézve  nincs,  az
    Alkotmánybíróság  a továbbiakban azt vizsgálta,  levezethető-e
    az   Alkotmányból  az  átfogó  kódex  megalkotására  vonatkozó
    törvényhozói kötelezettség.
       
       Az   Alkotmánybíróság   állandó  gyakorlata   szerint:   “A
    jogbiztonság követelményét önmagában nem sérti az, ha valamely
    tárgykörre  több  jogszabály is – és  nem  egyetlen  átfogó  –
    tartalmaz  rendelkezéseket” (1103/B/1990.  AB  határozat,  ABH
    1993, 539, 542.). Vagyis önmagában nem alkotmányellenes, ha az
    ugyanarra az életviszony-csoportra vonatkozó szabályozás több,
    külön   törvényben   és  alacsonyabb  szintű   jogszabályokban
    található,   és   nem  egyetlen  jogforrás   tartalmazza   azt
    (725/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 663, 664.; 518/B/1996. AB
    határozat, ABH 1996, 624, 625.).
       
       Az   Alkotmánybíróság  arra  is  többször  rámutatott:  nem
    minden,  az  alapjoggal  összefüggő tárgykör  követeli  meg  a
    törvényi szabályozást. Közvetett és távoli összefüggés  esetén
    a  rendeleti szabályozás nem sérti sem az Alkotmány 2.  §-ában
    írt   jogállamiság   elvét,  sem  az   Alkotmány   8.   §-ában
    foglaltakat, sem a jogalkotásról szóló törvényben írtakat.  Ha
    nem   így   lenne,  mindent  törvényben  kellene  szabályozni.
    [64/1991.  (XII.  17.)  AB határozat,  ABH  1991,  297,  300.;
    48/1998. (XI. 23.) AB határozat, ABH 1998, 333, 337.; 50/1998.
    (XI.  27.)  AB  határozat, ABH 1998, 387, 400.]. Mindebből  az
    következik,  hogy  a jogrendszer egészének  kell  a  hátrányos
    megkülönböztetés  lehetőségét kizárnia,  illetve  a  hátrányos
    megkülönböztetés  elleni  védelem  eszközeit   és   garanciáit
    megteremtenie.
       
       Az    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   tehát    a
    diszkrimináció-ellenes  szabályozás “ágazati  tagoltsága”  nem
    eredményez  önmagában alkotmányellenességet. A diszkrimináció-
    ellenes   szabályozás  többszintű  rendszerben,  a   generális
    alkotmányos   szabályhoz   kapcsolódóan   az   egyes   nagyobb
    jogterületekre,   jogágakra   lebontott   megvalósítása    nem
    alkalmatlan  a  hátrányos  megkülönböztetés  elleni   hatékony
    fellépés   biztosítására.   A   szabályozásban   természetesen
    mutatkozhatnak  hiányosságok;  előfordulhat,  hogy  a   tagolt
    szabályozás   egyes  hátrányos  megkülönböztetést  megvalósító
    esetekre  nem tartalmaz rendelkezést. Ezt megfelelő  indítvány
    alapján,  vagy adott esetben hivatalból az Alkotmánybíróságnak
    kell megállapítania.
       
       3.  Az  Alkotmánybíróság azt is vizsgálta,  hogy  a  magyar
    jogrendszer – mint azt az indítványozó állítja – valóban híján
    van-e    a   diszkrimináció   tilalmát   átfogóan   szabályozó
    jogszabálynak,   illetve   valóban  hiányoznak-e   a   tilalom
    érvényesüléséhez  szükséges  garanciák,  szankciók,   valamint
    eljárási   rend,   és  mindezek  folytán  megállapítható-e   a
    jogalkotói mulasztás.
       
       3.1.  A  diszkrimináció  tilalma a  legmagasabb  jogforrási
    szinten, az Alkotmányban jelenik meg. Az Alkotmány az  emberek
    egyenlőségét  két  irányból közelíti meg:  egyrészt  kimondja,
    hogy   mindenki   egyenlő,   másrészt   tiltja   a   hátrányos
    megkülönböztetést. Az Alkotmány az egyenjogúság fogalmát tágan
    határozza  meg: a 70/A. § (1) bekezdésében foglalt  felsorolás
    gyakorlatilag    átfogja    az   esetleges    megkülönböztetés
    szempontjából  releváns  összes  életviszonyt,  ám   példálózó
    jellegű,  tehát  az  alkotmányos védelem a  felsorolásban  nem
    szereplő más diszkriminációs szituációra is vonatkozik,  ahogy
    ezt  az  Alkotmánybíróság gyakorlata  is  mutatja.  Az  “egyéb
    helyzet”  fordulat  így  több ízben szolgált  jogszabályhelyek
    megsemmisítésének alapjául, mint pl. a szexuális irányultság a
    20/1999.  (VI.  25.)  AB  határozatban  (ABH  1999,  159.),  a
    jogsértés súlya a nem vagyoni kártérítésnél [34/1992. (VI. 1.)
    AB  határozat,  ABH 1992, 192.], a foglalkozás [74/1995  (XII.
    15.)  AB  határozat, ABH 1995, 369.], vagy a személyiség  jogi
    avagy  természetes mivolta [68/1997. (XII. 29.) AB  határozat,
    ABH 1997, 421.].
       
       Az   Alkotmány  70/A.  §  (2)  bekezdése  tehát   korántsem
    deklaratív,  hiszen az Alkotmány e rendelkezése a  “mérce”  az
    Alkotmánybíróság  eljárásában a jogalkotás  alkotmányosságának
    megítéléséhez,   a   diszkriminatív   tartalmú    jogszabályok
    alkotmányellenessé minősítéséhez és megsemmisítéséhez.
               
       A    konkrét,    vagyis   a   jogalkalmazásban    és    más
    élethelyzetekben   elszenvedhető  hátrányos   megkülönböztetés
    lehetőségére reagál a 70/A. § (2) bekezdése, amikor  kimondja,
    hogy   az   embereknek  az  (1)  bekezdés  szerinti  bármilyen
    hátrányos  megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.  Az
    Alkotmánynak   a   hátrányos  megkülönböztetést   tiltó   ezen
    rendelkezései  konkrét megfogalmazás nélkül is  az  “Alkotmány
    részei lennének”, a jogállamiság elvének fogalmi elemei között
    lennének felismerhetőek (jogbiztonság, jogegyenlőség).
       
       3.2.    A    diszkrimináció   megállapítása   szükségképpen
    valamiféle  összehasonlítást igényel,  minthogy  az  bizonyos,
    meghatározott  szempontból  egyenlőnek  tekintett   személyek,
    dolgok  vagy jelenségek megkülönböztetett kezelésében  áll.  E
    megkülönböztetett  kezelésnek a külső világban  érzékelhetőnek
    kell  lennie.  A  jogi értelemben megragadható  diszkrimináció
    mindig  valamilyen  jogra  vagy kötelezettségre  vonatkoztatva
    irtelmezhető:  valamely  jog  megvonásában  vagy  másokat  nem
    terhelő  kötelezettség megállapításában  kell  megtestesülnie,
    csak így válik jogilag relevánssá.
     
     A megkülönböztetés lehet hátrányos vagy pozitív. Az Alkotmány
    70/A.  §-a a hátrányos megkülönböztetést tiltja, ahogy ezt  az
    Alkotmánybíróság   az  Alkotmány  70/A.  §  (1)   bekezdésében
    megfogalmazott    megkülönböztetési   tilalom   értelmezésével
    kapcsolatban    a   9/1990.   (IV.   25.)   AB    határozatban
    megállapította:  “a diszkrimináció tilalma  nem  jelenti  azt,
    hogy minden, még a végső soron nagyobb társadalmi egyenlőséget
    célzó  megkülönböztetés  is tilos. A megkülönböztetés  tilalma
    arra  vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenlőként (egyenlő
    méltóságú személyként) kell kezelnie, azaz az emberi  méltóság
    alapjogán   nem   eshet   csorba,   azonos   tisztelettel   és
    körültekintéssel,   az   egyéni  szempontok   azonos   mértékű
    figyelembevételével  kell a jogosultságok  és  a  kedvezmények
    elosztásának  szempontjait meghatározni. … az azonos  személyi
    méltóság jogából esetenként következhet olyan jog is,  hogy  a
    javakat  és  esélyeket  mindenki  számára  (mennyiségileg  is)
    egyenlően  osszák  el.  De ha valamely –  az  Alkotmányba  nem
    ütköző  – társadalmi cél, vagy valamely alkotmányos jog csakis
    úgy  érvényesíthető, hogy e szűkebb értelemben vett egyenlőség
    nem  valósítható  meg, akkor az ilyen pozitív  diszkriminációt
    nem lehet alkotmányellenesnek minősíteni.
     A  pozitív  diszkrimináció korlátjának  a  tágabb  értelemben
    leírt,  tehát az egyenlő méltóságra vonatkozó megkülönböztetés
    tilalma,  illetve  az  Alkotmányban  pozitívan  megfogalmazott
    alapjogok  tekintendők. Bár a társadalmi egyenlőség mint  cél,
    mint  társadalmi  érdek, megelőzhet egyéni érdekeket,  de  nem
    kerülhet  az egyén alkotmányos jogai elé.”(ABH 1990,  46,  48-
    49.)
       
       Az  alapvető  diszkrimináció-ellenes rendelkezéseket  tehát
    maga  az Alkotmány tartalmazza, ezek részleteit, biztosítékait
    a  jogforrási  hierarchiában az Alkotmány  alatt  elhelyezkedő
    jogszabályok,  köztük egyes jogágak átfogó  kódexei  foglalják
    magukban. Az Alkotmány “részletszabályai” – így az “egyenlőség
    jogának” részletszabályai is – tehát a különböző kódexekben és
    egyéb   alacsonyabb  szintű  jogszabályokban  találhatók.   Az
    Alkotmány  és a hozzá szorosan kapcsolódó további jogszabályok
    tartalmazzák  azokat a rendelkezéseket, amelyek összességükben
    a diszkrimináció tilalmának átfogó rendezésére hivatottak.
       
       4.   Az   Alkotmánybíróság  a  fentiek  fényében   azt   is
    szükségesnek  tartotta  megvizsgálni, hogy  milyen  garanciák,
    illetve  szankciók  kapcsolódnak a diszkrimináció  alkotmányos
    tilalmához,   vagyis   azon   személyek,   akiket    hátrányos
    megkülönböztetés ér, ez ellen milyen jogi eszközöket  vehetnek
    igénybe.
       
       A diszkrimináció megvalósulása sokféleképpen képzelhető el,
    és    ehhez   igazodóan   a   jogsértések   különböző    módon
    orvosolhatóak.  Világosan elkülöníthető azonban  a  lehetséges
    hátrányos megkülönböztetés két színtere, mégpedig a jogalkotás
    és   a   tág   értelemben  vett  jogalkalmazás.  Ez  utóbbival
    kapcsolatban  hangsúlyozandó, hogy  nem  csupán  a  közhatalom
    birtokában lévő szervek hatósági eljárásuk során –  vagy  akár
    azon  kívül  is  – alkalmazhatnak hátrányos megkülönböztetést,
    hanem  a  civil  szféra  szereplői is tanúsíthatnak  egymással
    szemben   alkotmányosan   meg  nem   engedett   diszkriminatív
    magatartást. Mindezeket az eseteket szem előtt tartva  kell  a
    jogalkotónak kialakítania a garanciákat és szankciókat.
       
       4.1.  Tekintettel a jogforrási hierarchiára, elvileg kizárt
    az,  hogy valamely jogszabály anélkül valósítson meg hátrányos
    megkülönböztetést,  hogy  közvetlenül  vagy  –  a  jogalkotási
    tárgyat magasabb szinten rendező jogszabály megsértése útján –
    közvetve  az  Alkotmányba ne ütköznék.  Ha  olyan  jogi  norma
    született, amely hátrányos megkülönböztetést foglal magába, az
    Abtv. értelmében bárki indítványozhatja az Alkotmánybíróságnál
    e   norma  alkotmányossági  vizsgálatát  [Abtv.  21.   §   (2)
    bekezdés].  Ugyancsak az Alkotmánybírósághoz  fordulhat  bárki
    annak   megállapítása   végett,  hogy  valamely   jogterületen
    hiányoznak   a   diszkrimináció  tilalmát  kibontó   speciális
    részletszabályok [Abtv. 21. § (4) bekezdés]. Így a  jogalkotás
    során esetlegesen jelentkező hátrányos megkülönböztetés elleni
    fellépés   eszközei  mindenkinek  rendelkezésére  állnak.   Az
    Alkotmánybíróság     a    ténylegesen     fennálló     negatív
    diszkriminációt   a   kérdéses  rendelkezés  megsemmisítésével
    szankcionálja,  vagy  az alkotmányellenes mulasztást  elkövető
    szervet felhívja feladatának teljesítésére.
       
       4.2.  A  jogalkalmazás  során  általános  érvényű  elv   az
    Alkotmány  57.  §-ában  deklarált törvény  előtti  egyenlőség,
    amely  “a  személyek  általános jogegyenlőségének  a  bírósági
    eljárásra  való vonatkoztatása” (18/B/1994. AB határozat,  ABH
    1998, 570, 572.). Az Alkotmánybíróság arra is rámutatott, hogy
    az   Alkotmány   57.  §  (1)  bekezdése  “a   törvény   előtti
    egyenlőséget  jogérvényesítési szempontból  deklarálja,  tehát
    valójában    eljárásjogi   garancia   arra,   hogy    jogainak
    érvényesítése tekintetében a bíróság (törvény) előtt  mindenki
    egyenlő eséllyel rendelkezik.” (191/B/1996. AB határozat,  ABH
    1997,  629,  631.) A bíróságok és hatóságok által  alkalmazott
    hátrányos   megkülönböztetés   elleni   fellépés   lehetőségét
    egyrészt  a  bíróságok  szervezetéről és  igazgatásáról  szóló
    1997. évi LXVI. törvény 10. §-a biztosítja, kimondva, hogy  “a
    bíróság   előtt  mindenki  egyenlő”,  másrészt   a   különböző
    hatóságok    eljárásaira   vonatkozó   törvények    (pl.    az
    államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi
    IV. törvény, az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény)
    is  tartalmazzák  vagy  az  egyenjogúság  kívánalmát,  vagy  a
    diszkrimináció  tilalmát. A különböző bíróságok  és  hatóságok
    határozatai,   illetve  eljárása  elleni   jogorvoslat   pedig
    bármilyen  jog-  (vagy érdek-) sérelem esetén igénybe  vehető,
    így  akkor  is,  ha  annak alapja a diszkrimináció  tilalmának
    megsértése.
       
       4.3.  A  jog  érvényesülése során a  bírósági  és  hatósági
    eljárásokon    kívül    is    megvalósulhat    a     hátrányos
    megkülönböztetés.  Amint azt a fentiekben az  Alkotmánybíróság
    megállapította,  az  Alkotmány és az Alkotmány  rendelkezéseit
    kifejtő   törvények   kimondják  a  diszkrimináció   tilalmát,
    kifejtik  annak  tartalmát. Ezen ágazati  szabályozás  körében
    kiemelkedő  jelentőségű  a polgári  jogi  védelem  szintje:  a
    Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény   (a
    továbbiakban:  Ptk.) 75. § (1) bekezdése  szerint  ugyanis  “A
    személyhez   fűződő  jogokat  mindenki  köteles   tiszteletben
    tartani.   E  jogok  a  törvény  védelme  alatt  állnak.”   “A
    személyhez   fűződő   jogok  sérelmét  jelenti   különösen   a
    magánszemélyek  bármilyen  hátrányos megkülönböztetése  nemük,
    fajuk,  nemzetiségük  vagy  felekezetük  szerint,  továbbá   a
    lelkiismereti  szabadság  sérelme  és  a  személyes  szabadság
    jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a
    becsület és az emberi méltóság megsértése.” (Ptk. 76. §)
       
       A  védelem  másik eszköze a büntetőjog, hiszen a  hátrányos
    megkülönböztetés  legsúlyosabb eseteit  az  állam  büntetéssel
    fenyegeti.  A  Büntető Törvénykönyvről  szóló  1978.  évi  IV.
    törvény  (a  továbbiakban:  Btk.)  például  az  elévülhetetlen
    emberiség elleni bűncselekmények körébe tartozó népirtás (155.
    §)  és  apartheid (157. §) mellett több olyan  magatartást  is
    büntetni  rendel, amelynek indítéka, motívuma lehet valamilyen
    –   jellemzően,  de  nem  feltétlenül  etnikai   –   hátrányos
    megkülönböztetés  (emberölés: 166. §, testi  sértés:  170.  §,
    kényszerítés:   174.   §,  lelkiismereti  és   vallásszabadság
    megsértése:  174/A.  §, nemzeti, etnikai,  faji  vagy  vallási
    csoport  tagja  elleni erőszak: 174/B. §,  személyi  szabadság
    megsértése:  175.  §,  jogosulatlan  adatkezelés:  177/A.   §,
    rágalmazás:   179.   §,  becsületsértés:  180.   §,   hivatali
    visszaélés: 225. §, bántalmazás hivatalos eljárásban: 226.  §,
    kényszervallatás:  227.  §, jogellenes  fogvatartás:  228.  §,
    stb.).
       
       Külön figyelmet igényel a munkajogi szabályozás, minthogy a
    nemzetközi  tapasztalatok tanúsága szerint  ezen  a  területen
    igen  gyakori a diszkrimináció. Éppen ezért a munka  világában
    megvalósulható  diszkriminációs  esetek  kezelésére   szolgáló
    intézmények   a   polgári  jogi  védelem   mellett   ugyancsak
    kiemelkedő fontosságúak.
       Az  Alkotmány  70/B. §-a mondja ki a munkához  való  jogot,
    illetve   rendelkezik   a   hátrányos  megkülönböztetésnek   a
    foglalkoztatással kapcsolatban felmerülhető vonatkozásairól, a
    Munka  Törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény  (a
    továbbiakban:  Mt.)  pedig  a  bevezető  rendelkezések  között
    önálló   alcímben  foglalkozik  a  hátrányos  megkülönböztetés
    tilalmával  és  az  előnyben részesítés  kötelezettségével.  A
    közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény
    visszautal  erre az elvre, mivel eltérő rendelkezés  hiányában
    az  Mt.  diszkrimináció  tilalmára vonatkozó  rendelkezései  a
    közalkalmazottak  foglalkoztatására  is  vonatkoznak.  Ugyanez
    vonatkozik  a  köztisztviselők jogállásáról  szóló  1992.  évi
    XXIII.  törvényre,  amelynek 71. § (2) bekezdés  a)  pontja  –
    többek között – az Mt. diszkrimináció-tilalmat kimondó  5.  §-
    ának   (1)-(2)   és  (4)  bekezdését  alkalmazni   rendeli   a
    köztisztviselői   jogviszonyra.  Az  egyes  szabálysértésekről
    szóló  218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet pedig önálló címben
    tartalmazza  a  munkaügyi szabálysértéseket,  ezek  között  is
    elsőként a munkavállaló hátrányos megkülönböztetését.
       
       A  fentiekből levonható az a következtetés, hogy a hatályos
    jog   általában  a  diszkrimináció  kiküszöbölésére   szolgáló
    többszintű  védelmi rendszerként is működik és az Országgyűlés
    a   szabályozásnak  e  módjával  is  eleget  tett   jogalkotói
    kötelezettségének.
       Az indítvány elutasításából azonban olyan következtetés nem
    vonható  le,  hogy  a  jelenlegi szabályozással  az  Alkotmány
    diszkriminációt   tiltó  rendelkezéseinek  valóra   váltásához
    szükséges  törvényhozási lehetőségek kimerültek  volna.  Annak
    eldöntése    viszont,    hogy    a    társadalmi    egyenlőség
    megteremtésének, valamint a hátrányos megkülönböztetés egyenlő
    esélyek   megteremtése  útján  való  megelőzésének  érdekében,
    illetőleg    az   ellene   történő   fellépés   lehetőségeinek
    biztosítására  milyen  további  eszközök  igénybevétele  és  a
    szabályozás milyen módja kívánatos, a törvényhozó feladata.
       
       Mindezekre  tekintettel az Alkotmánybíróság a  mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló
    indítványokat elutasította.
       
                                  IV.
       
       Az indítványozók véleménye szerint az átfogó diszkrimináció-
    ellenes törvény megalkotásának elmulasztásával a magyar  állam
    nemzetközi  szerződésből  eredő  kötelezettséget,  illetve  az
    Alkotmány 7. § (1) bekezdését is megsértette. Nézetük  szerint
    “a   Magyar   Köztársaság  elfogadta   a   nemzetközi   jogban
    általánosan  ismert elvet a diszkriminációról, … e tárgykörben
    több  nemzetközi  egyezményt írt alá és ezeket  jogrendszerébe
    beépítette.”  Hivatkoznak az indítványozók  az  1976.  évi  8.
    törvényerejű  rendelettel  kihirdetett  Polgári  és  Politikai
    Jogok  Nemzetközi Egyezségokmánya 2. cikkére,  amelynek  révén
    Magyarország kötelezte magát arra, hogy tiszteletben tartja és
    biztosítja  a területén tartózkodó és joghatósága alá  tartozó
    minden  személy számára az Egyezségokmányban elismert jogokat,
    minden  megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín,  nem,  nyelv,
    vallás,  politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy  társadalmi
    származás,  vagyoni,  születési vagy  egyéb  helyzet  szerinti
    különbségtétel  nélkül.  Hivatkoztak emellett  a  26.  Cikkre,
    amely  az  egyenlő törvényes védelemhez való jogot mondja  ki.
    Indítványukat alátámasztandó felhívták még az 1993. évi  XXXI.
    törvénnyel  kihirdetett,  az  emberi  jogok  és  az   alapvető
    szabadságok  védelméről szóló európai egyezményt, valamint  az
    1968.  évi  8.  törvényerejű rendelettel kihirdetett,  a  faji
    megkülönböztetés  valamennyi formájának  kiküszöböléséről  New
    Yorkban 1965. december 21-én elfogadott nemzetközi egyezményt.
       
       Az   Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  indítvány
    alapján  az  esetleges mulasztás tényét az indítványozó  által
    említett  nemzetközi egyezmények tükrében nem vizsgálhatja.  A
    nemzetközi  jogi kötelezettség mulasztással történő megsértése
    megállapítására irányuló eljárást (Abtv. 1. § c) pont) ugyanis
    csak   az   Abtv.   21.  §  (3)  bekezdésében  meghatározottak
    kezdeményezhetik,  az  indítványozók viszont  a  felsorolásban
    szereplő  közjogi  pozíciók egyikét sem töltik  be.  Ezért  az
    Alkotmánybíróság   az   indítványokat    ebben    a    részben
    visszautasította.
       
    Az  Alkotmánybíróság a fentiek alapján megállapította, hogy az
    Alkotmány  7.  §-ában  és 8. § (1)-(2)  bekezdéseiben  foglalt
    kettős  követelményt  a  hatályos szabályozás  nem  sérti.  Az
    Országgyűlés        “többszintű”        diszkrimináció-ellenes
    szabályozással  is  eleget tett jogalkotói  kötelezettségének.
    Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság a  rendelkező  részben
    írtak szerint határozott.
       
       Az Alkotmánybíróság a határozatnak a Magyar Közlönyben való
    közzétételét annak közérdekűségére tekintettel rendelte el.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke

         Dr. Bagi István                      Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                    
         Dr. Czúcz Ottó                         Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                     előadó alkotmánybíró
                                    
         Dr. Harmathy Attila                   Dr. Holló András
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                    
         Dr. Kiss László                   Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                    
         Dr. Strausz János   Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     A petition saying that the Parliament created an unconstitutional situation by not enacting a specific anti-discrimination law
     Number of the Decision:
     .
     45/2000. (XII. 8.)
     Date of the decision:
     .
     12/04/2000
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2000-3-008?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .