Hungarian
Ügyszám:
.
770/H/2003
Előadó alkotmánybíró: Harmathy Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 5/2004. (III. 2.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/76
.
A határozat kelte: Budapest, 03/01/2004
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság országos
  népszavazás  kitűzésére irányuló kezdeményezés  aláírásgyűjtő
  ívének   hitelesítése  tárgyában  hozott   határozata   ellen
  benyújtott  kifogás alapján - Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró
  párhuzamos  indokolásával, valamint Dr. Holló András  és  Dr.
  Kukorelli István alkotmánybírák különvéleményével -  meghozta
  a következő

                          határozatot:
                               
  Az   Alkotmánybíróság   az  Országos   Választási   Bizottság
  116/2003. (IX. 18.) OVB határozatát helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás

                                I.
                                
   1. A Magyarok Világszövetsége aláírásgyűjtő ív mintapéldányát
   nyújtotta   be   az   Országos  Választási  Bizottsághoz   (a
   továbbiakban: OVB) azzal, hogy országos ügydöntő népszavazást
   kíván kezdeményezni a következő kérdésben:

   "Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy
   kedvezményes    honosítással    -    kérelmére    -    magyar
   állampolgárságot  kapjon  az  a magát  magyar  nemzetiségűnek
   valló,  nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár,  aki
   magyar  nemzetiségét a 2001. évi LXII.  tv.  19.  §  szerinti
   "Magyar   igazolvánnyal"   vagy  a  megalkotandó   törvényben
   meghatározott egyéb módon igazolja?"

   Az OVB 116/2003. (IX. 18.) OVB határozatával az aláírásgyűjtő
   ív   mintapéldányát  hitelesítette.  A  határozat  indokolása
   megállapította,   hogy  az  aláírásgyűjtő   ív   megfelel   a
   törvényben meghatározott formai, valamint a feltett  kérdésre
   vonatkozó  tartalmi követelményeknek. Az OVB  határozatát  az
   országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló  1998.
   évi  III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ára,  10.  §-
   ára,  13. §-ára, valamint a választási eljárásról szóló 1997.
   évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 117. §-ára és 118. §-ára
   alapította.

   2.  Az OVB határozata a Magyar Közlöny 2003. szeptember  23-i
   számában jelent meg. A határozat ellen 2003. október 7-én,  a
   Ve.  130.  §-ának  (1)  bekezdésében meghatározott  határidőn
   belül kifogást nyújtottak be. Az OVB a kifogást megküldte  az
   Alkotmánybíróságnak.  Az  OVB  határozata  ellen   benyújtott
   kifogást  az  Alkotmánybíróság  -  a  Ve.  130.  §-ának   (3)
   bekezdése szerint - soron kívül bírálja el.

   3.  A kifogást tevő (a továbbiakban: indítványozó) azt kérte,
   hogy az Alkotmánybíróság semmisítse meg az OVB határozatát és
   utasítsa  az  OVB-t új eljárásra. A kérelmet a  következőkkel
   indokolta:
       -   az  aláírásgyűjtő  íven  szereplő  kérdés  eredményes
   népszavazás  esetén olyan törvény megalkotására kötelezné  az
   Országgyűlést,   amely   az   állampolgárság   megszerzésénél
   előnyben részesítené a magukat magyar nemzetiségűnek valló és
   ezt  meghatározott  módon  igazoló  személyeket.  E  miatt  a
   szabály    miatt    nemzetiségükre   tekintettel    hátrányos
   megkülönböztetést szenvednének el azok a személyek,  akik  az
   említett  feltételnek  nem felelnek meg.  A  2002.  évi  III.
   törvénnyel  kihirdetésre került az Európa  Tanács  keretében,
   1997.  november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai
   Egyezmény  (a  továbbiakban: Egyezmény),  amelynek  5.  cikke
   tiltja   a  diszkriminációt.  Az  Alkotmány  28/C.  §-a   (5)
   bekezdésének  b)  pontja, valamint az Nsztv.  10.  §-ának  b)
   pontja alapján ezért a kérdésben nem tartható népszavazás;
      
       -  a kérdés alapján megalkotandó törvény sértené az 1921:
   XXXIII.  tc.  által  kihirdetett, az  Északamerikai  Egyesült
   Államokkal,    a    Brit   Birodalommal,    Franciaországgal,
   Olaszországgal  és  Japánnal,  továbbá  Belgiummal,  Kínával,
   Kubával,     Görögországgal,     Nikaraguával,     Panamával,
   Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horváth-
   Szlovén Állammal, Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. évi
   június  hó  4.  napján  Trianonban kötött  békeszerződést  (a
   továbbiakban:  békeszerződés).  A  békeszerződés  61.   cikke
   szerint azok a személyek, akik olyan területen laktak,  amely
   azelőtt  az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott,  a  magyar
   állampolgárság    kizárásával   annak    az    államnak    az
   állampolgárságát szerezték meg, amely az adott  területen  az
   állami  főhatalmat  gyakorolja.  Az  OVB  által  hitelesített
   kérdés   alapján  az  állampolgárságot  kérelmezőnek   magyar
   nemzetiségét  a  szomszédos államokban élő magyarokról  szóló
   2001.  évi  LXII.  törvény (a továbbiakban: Szátv.)  19.  §-a
   szerinti    "Magyar   igazolvánnyal"   vagy   a    törvényben
   meghatározott  egyéb  módon kellene igazolnia.  A  szomszédos
   államokban  értelemszerűen azok a személyek  vallják  magukat
   magyar  nemzetiségűnek,  akik a  békeszerződés  előtt  magyar
   állampolgárok  voltak,  vagy  a  békeszerződés  előtt  magyar
   állampolgársággal  rendelkező  személyek  leszármazottai;  ők
   kaphatnak   "Magyar   igazolvány"-t.   Erre   hivatkozva   az
   indítványozó  azt  állítja, hogy: "a  trianoni  béke  idézett
   cikke  szerint  ezen  személyek magyar  állampolgárságukat  a
   trianoni  béke  mint nemzetközi szerződés által,  kollektíven
   veszítették  el;  állampolgárságuk  kollektív  visszaszerzése
   ezért a trianoni békével ellentétes." Ezért az Nsztv. 10.  §-
   ának  b)  pontja  szerint a kérdésben nem lehet  népszavazást
   tartani;
      
       -   az   állampolgárság   megadását   kérelmezők   között
   különbséget tevő szabály ellentétben állna az Alkotmány 70/A.
   '-ának   (1)   bekezdésével.  Bár  a   megkülönböztetés   nem
   vonatkoznék alapjogra, ésszerű indokot nélkülöz és így  sérti
   az  Alkotmány  54.  §-ának (1) bekezdésében  elismert  emberi
   méltóságot.  Ezért az Nsztv. 10. §-ának a) pontja  szerint  a
   kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe;
      
       -   a  kérdés  megfogalmazása  bonyolult,  sok  feltételt
   tartalmaz,  nem  egyértelmű, és olyan szakkifejezéseket  (pl.
   honosítás)   használ,   amelyek  ismerete   a   népszavazáson
   résztvevő  választópolgártól nem várható el. Ezért  a  kérdés
   nem felel meg az Nsztv. 10. §-a c) pontjának.
      
   4.   Jelen   ügyben   az   Alkotmánybíróság   hatáskörét   az
   Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontjának megfelelően a Ve. 130.
   §-a   határozza  meg.  Az  Alkotmánybíróság  -   jogorvoslati
   eljárása  során - az OVB határozatában, valamint a kifogásban
   foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az OVB az aláírásgyűjtő
   ív  hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és  az  irányadó
   törvényeknek megfelelően járt-e el, helyesen jutott-e az  OVB
   arra  a  következtetésre, hogy az adott kérdésben népszavazás
   tartható vagy éppen nem tartható. Az Alkotmánybíróság  ezt  a
   feladatát   alkotmányos   jogállásával   és   rendeltetésével
   összhangban  látja  el  [az  állandó  gyakorlatból   legutóbb
   48/2003. (X. 27.) AB határozat, ABK 2003, október, 681.].
                                
                                II.

   A határozat meghozatalánál alapul vett jogszabályok:
      
       a/ az Alkotmány rendelkezései:
   "28/B.  §  (1)  Országos  népszavazás és  népi  kezdeményezés
   tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet."
   "28/C.   §  (1)  Országos  népszavazást  döntéshozatal   vagy
   véleménynyilvánítás  céljából lehet  tartani,  a  népszavazás
   elrendelésére kötelezően vagy mérlegelés alapján kerül sor.
   (2)  Országos  népszavazást kell  tartani  legalább  200  000
   választópolgár kezdeményezésére.
   (3)  Ha  az  országos  népszavazást  el  kell  rendelni,   az
   eredményes    népszavazás   alapján    hozott    döntés    az
   Országgyűlésre kötelező.
   ...
   (5) Nem lehet országos népszavazást tartani
   ...
   b) hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről,
   illetve   az   e   kötelezettségeket   tartalmazó   törvények
   tartalmáról,"
     "70/A.  §  (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a  területén
   tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
   állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül."
      
       b/ az Nsztv. szabályai:
   "10.  §  Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
   b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
   c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
   d)  az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról
   szóló törvényben foglalt követelményeknek."
      
       c/ a Ve. szabályai:
   "130.   §   (1)   Az  Országos  Választási  Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív, illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése elleni kifogást a határozat közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet - az  Alkotmánybírósághoz
   címezve - az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   ...
     (3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja  el.
   Az   Alkotmánybíróság   az  Országos  Választási   Bizottság,
   illetőleg az Országgyűlés határozatát helybenhagyja, vagy azt
   megsemmisíti,   és   az   Országos  Választási   Bizottságot,
   illetőleg az Országgyűlést új eljárásra utasítja."
      
       d/ az Egyezmény rendelkezései:
   "5. cikk A diszkrimináció tilalma
   1.  A részes államok állampolgárságra vonatkozó szabályai nem
   tartalmazhatnak   megkülönböztetést  vagy  nem   foglalhatnak
   magukban semmilyen olyan gyakorlatot, amely kimeríti a nemen,
   valláson,   fajon,  bőrszínen  vagy  nemzeti   vagy   etnikai
   származáson alapuló diszkriminációt."
   2.  Minden  részes államot a diszkrimináció  tilalmának  elve
   vezérel  állampolgárai tekintetében, függetlenül attól,  hogy
   ők   születésüknél  fogva  állampolgárok-e,  vagy  az   állam
   állampolgárságát később szerezték meg."
   "6. cikk Az állampolgárság megszerzése
   ...
   4.  Minden  részes  állam köteles belső  jogában  elősegíteni
   állampolgárságának megszerzését az alábbi személyek számára:
   a) állampolgárainak házastársai;
   ...
   e)   azon  személyek,  akik  a  területén  születtek  és  ott
   jogszerűen és szokásosan tartózkodnak;
   ...
   g)   olyan   hontalan  személyek  és  menekültként   elismert
   személyek,  akik az állam területén jogszerűen és  szokásosan
   tartózkodnak."

       e/ az Szátv. szabályai:
   "1.   §  (1)  A  törvény  hatálya  a  Horvát  Köztársaságban,
   Romániában,    Szerbia    és   Montenegróban,    a    Szlovák
   Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy  Ukrajnában  (a
   továbbiakban:  szomszédos állam) lakóhellyel rendelkező,  nem
   magyar  állampolgárságú,  magát magyar  nemzetiségűnek  valló
   személyre terjed ki."
   "19. § (1) Az e törvényben meghatározott egyes kedvezményekre
   való  jogosultságot  az 1. § (1) és (2) bekezdésének  hatálya
   alá   tartozó   személyek  esetében  a  "Magyar  igazolvány",
   illetőleg a "Magyar hozzátartozói igazolvány" igazolja.
   (2)  A Magyar Köztársaság Kormánya által erre kijelölt magyar
   központi  közigazgatási  szervtől (a  továbbiakban:  elbíráló
   hatóság)
   a)  arcképes "Magyar igazolvány" kiadását kérheti az 1. § (1)
   bekezdésének hatálya alá tartozó, magát magyar nemzetiségűnek
   valló személy, kiskorú esetén törvényes képviselője útján;
   ...
   (3)  Kérelmére "Magyar igazolvány"-ra jogosult a (2) bekezdés
   a) pontjában meghatározott személy, aki
   a) tud magyar nyelven, vagy
   b) a lakóhelye szerinti állam
   ba)  magát  magyar  nemzetiségűnek valló  személyként  tartja
   nyilván, vagy
   bb) területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő
   szervezet nyilvántartott tagja, vagy
   bc)   területén   működő   egyház  nyilvántartásában   magyar
   nemzetiségűként tartják számon."
      
       f/   a  magyar  állampolgárságról  szóló  1993.  évi  LV.
   törvény (a továbbiakban: Ápt.) szabályai:
   "4. § (1) Kérelmére honosítható a nem magyar állampolgár, ha:
   a)   a   kérelem  előterjesztését  megelőző  nyolc  éven   át
   folyamatosan Magyarországon lakott;
   b)  a  magyar  jog szerint büntetlen előéletű  és  a  kérelem
   elbírálásakor  ellene  magyar  bíróság  előtt  büntetőeljárás
   nincs folyamatban;
   c) megélhetése és lakóhelye Magyarországon biztosított;
   d) honosítása a Magyar Köztársaság érdekeit nem sérti; és
   e) igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven
   eredményes  vizsgát  tett, vagy ez  alól  a  törvény  alapján
   mentesül.
   ...
    (3) Az (1) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott feltételek
   fennállása esetén, kérelmére, kedvezményesen honosítható az a
   magát  magyar  nemzetiségűnek valló, nem magyar  állampolgár,
   aki    a   kérelem   előterjesztésekor   legalább   egy   éve
   Magyarországon lakik, és felmenője magyar állampolgár volt.
   (4)  Kedvezményesen honosítható az a nem magyar  állampolgár,
   akinek  a kérelem benyújtását megelőzően legalább öt éven  át
   folyamatosan  Magyarországon volt  a  lakóhelye,  és  az  (1)
   bekezdés    b)-e)    pontjaiban   meghatározott    feltételek
   fennállnak, ha
   a) az ország területén született;
   b) kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet;
   c) hontalan.
   (5)   Az   (1)-(4)  bekezdésekben  meghatározott  időtartamú,
   folyamatos  magyarországi lakóhelytől a kiskorú  tekintetében
   el lehet térni, ha a honosítását a szülővel együtt kéri, vagy
   szülője a magyar állampolgárságot megszerezte.
    (6)   A  magyar  állampolgár  által  örökbefogadott  kiskorú
   gyermek lakóhelyétől függetlenül honosítható."

                               III.
                                
       1.   Az   OVB  kifogásolt  határozata  országos  ügydöntő
   népszavazás  kezdeményezését hitelesítette. Az  aláírásgyűjtő
   íven  szereplő kérdés olyan törvény megalkotására vonatkozik,
   amely a kedvezményes honosítás körének bővítésére irányul. Az
   indítványozó   szerint  eredményes  népszavazás   esetén   az
   Országgyűlés olyan törvény megalkotására kényszerülne,  amely
   ellentétes   volna   törvény  által  kihirdetett   nemzetközi
   egyezményekkel  és ennek következtében ellentétben  állna  az
   Alkotmány 28/C. §-a (5) bekezdésének b) pontjával.
       Az   Alkotmány  28.  §-a  (5)  bekezdésének  b)   pontját
   értelmezve   a   62/1997.   (XII.   5.)   AB   végzésben   az
   Alkotmánybíróság  kimondta, hogy az Alkotmány  egyértelmű  és
   világos   szabálya   kizárja  a   már   hatályos   nemzetközi
   kötelezettségek  további alakításának köréből  a  népszavazás
   útján   történő   közvetlen  hatalomgyakorlást.   Ezekről   a
   kötelezettségekről  nem tartható tehát népszavazás  és  ez  a
   tilalom   független  attól,  hogy  a  népszavazás   eredménye
   megerősítené-e  a  kötelezettséget vagy  ellentmondana  annak
   (ABH  1997,  542,  546.). A 25/2000. (VII. 6.)  AB  határozat
   pedig  azt  állapította  meg,  hogy  nem  lehet  népszavazást
   tartani   a  nemzetközi  kötelezettséget  tartalmazó  törvény
   tartalmáról  (ABH  2000, 159, 162.).  Nem  állhat  elő  olyan
   helyzet,   hogy   az   államnak  az  eredményes   népszavazás
   értelmében nemzetközi szerződést kelljen felmondania, illetve
   annak tartalmát meg kelljen változtatnia [72/2002. (XII. 19.)
   AB határozat, ABH 2002, 433, 438.].
      
       2.  Az  indítványozó  álláspontja szerint  az  eredményes
   népszavazás  esetén hozandó törvény az Egyezmény 5.  cikkében
   meghatározott megkülönböztetési tilalommal ellentétben állna.
       Az   Egyezmény   2.   cikke  szerint  az   állampolgárság
   kifejezés az Egyezmény alkalmazásában valamely személy és egy
   állam  között fennálló jogi köteléket jelent, és nem  utal  a
   személy  etnikai  származására.  Az  Egyezményhez  az  Európa
   Tanács  keretében kidolgozott kommentár a 2. cikknél  említi,
   hogy  az  állampolgárságnak ez a megfogalmazása a  Nemzetközi
   Bíróságnak  a  Nottebohm  ügyben 1955.  április  6-án  hozott
   határozatát veszi alapul (Explanatory Report to the  European
   Convention  on  Nationality, ETS  no.  166;  a  továbbiakban:
   kommentár).   A  kérdéses  ügyben  Lichtenstein   kártérítést
   követelt Guatemalától az állampolgárának okozott kár miatt és
   a   vita  előkérdése  az  volt,  hogy  valóban  fennáll-e   a
   lichtensteini állampolgárság. Ebben a nemzetközi jogi vitában
   -  ahol  egyébként az érintett személy nemzeti  hovatartozása
   sem    Lichtenstein,   sem   Guatemala   vonatkozásában   nem
   játszhatott szerepet - a Nemzetközi Bíróság abból indult  ki,
   hogy    az   államok   általános   gyakorlata   szerint    az
   állampolgárság  valamely személynek  egy  állam  lakosságához
   való szorosabb kötődését fejezi ki.
       Mind  a  Nemzetközi Bíróság határozata, mind az Egyezmény
   2. cikkének első bekezdése kimondja: "minden állam saját joga
   szerint  határozza  meg,  hogy kik az  ő  állampolgárai".  Az
   Egyezmény 5. cikkének első bekezdése tiltja, hogy az  államok
   állampolgárságra vonatkozó szabályai - többek között  etnikai
   származás alapján - diszkriminációt tartalmazzanak.
       A  kommentár  kiemeli,  hogy az Egyezmény  összefüggésben
   áll  az  emberi  jogok és az alapvető szabadságok  védelméről
   szóló,   Rómában,  1950.  november  4-én  kelt   Egyezménnyel
   (kihirdette  az  1993. évi XXXI. törvény  -  a  továbbiakban:
   Európai  Emberi Jogi Egyezmény). Így az Egyezmény 5. cikkének
   első  bekezdése  az Európai Emberi Jogi Egyezmény  14.  cikke
   alapján fogalmazza meg a diszkrimináció tilalmát.
       Az   Európai   Emberi   Jogi  Egyezmény   14.   cikke   a
   megkülönböztetés   tilalmát   az   ebben   az    egyezményben
   meghatározott  jogok gyakorlásának lehetőségére vonatkoztatva
   állapítja   meg.  Ennek  alapján  az  Emberi  Jogok   Európai
   Bíróságának állandó gyakorlata a diszkrimináció tilalmát  nem
   önálló rendelkezésnek tekinti és csak az Európai Emberi  Jogi
   Egyezményben  meghatározott jog gyakorlásával  összefüggésben
   alkalmazza  (Abdulaziz,  Cabales,  Balkandali  ügyben  hozott
   1985. május 28-i határozat; A sorozat 94. szám, 71. pont).
       Az    Emberi   Jogok   Európai   Bíróságának   ítélkezési
   gyakorlata  a diszkrimináció fennálltának megállapításánál  a
   belga   nyelvi  vitában  megfogalmazott  álláspontot  követi.
   Eszerint  nincs  szó  az Európai Emberi  Jogi  Egyezmény  14.
   cikkében      meghatározott     diszkrimináció     tilalmának
   megsértéséről,  ha a különbségtétel eltérő tényállási  elemek
   alapján  történik,  továbbá ha a megkülönböztetés  közérdeken
   alapul,  és  a  közösség érdekeinek védelme arányban  áll  az
   alkalmazott  hátrányokkal  (1968. július  23-i  határozat,  A
   sorozat 6. szám, 44. o. 7. pont; Abdulaziz ügy 72. pont).  Az
   állampolgárság    honosítással   történő    megadása    nincs
   összefüggésben   az   Európai   Emberi   Jogi    Egyezményben
   meghatározott  jogokkal.  Az  eredményes  népszavazás  esetén
   meghozandó törvénynél tehát nem merülne fel az Európai Emberi
   Jogi   Egyezmény   14.   cikkének   diszkriminációról   szóló
   rendelkezésével való ellentét.
      
       3.  Az  Egyezmény  5.  cikke első bekezdésének  szabályát
   értelmezve  a  kommentár rámutat arra, hogy nem tekinthető  a
   szabály  megsértésének minden olyan eset, amelyben az államok
   kedvezményeket  biztosítanak  az állampolgárság  megadásánál.
   Megalapozottnak   tekinti   azt   a   kedvezményt,    amelyet
   honosításnál  a  nemzeti  nyelv ismerete,  a  leszármazás,  a
   születési hely alapján nyújtanak. Utal a kommentár  arra  is,
   hogy  maga az Egyezmény ír elő kedvezményes elbírálást  a  6.
   cikk  negyedik  bekezdésében (pl.  házastársi  kapcsolat,  az
   állam területén való születés és tartózkodás, hontalan státus
   esetén).   Elismeri  a  kommentár  a  meghatározott   államok
   állampolgárainak  nyújtott kedvezményeket  is,  és  példaként
   említi,   hogy  az  Európai  Unió  tagállamai  az   általános
   szabálynál  rövidebb  tartózkodási időt  írhatnak  elő  másik
   tagállam állampolgárainak a honosítására.
        Az  európai  államok  gyakorlata  azt  mutatja,  hogy  a
   honosításnál az alapszabályhoz viszonyítva számos kedvezményt
   alkalmaznak.  A  kedvezmények néhány példája (a  kommentárban
   említett,  az  Európai Unió egyes tagállamai  által  azon  az
   alapon  adott  kedvezményen túlmenően, hogy a  kérelmező  egy
   másik tagállam állampolgára):
   - egyes skandináv államokban kedvezményben részesül egy másik
   skandináv  állam állampolgára (így rendelkezik a  svéd  2001.
   július  1-jén  hatályba  lépett állampolgársági  törvény  11.
   cikkének a) pontja, a finn 2003. június 1-jén hatályba lépett
   állampolgársági törvény 30. cikke),
   -   a  francia  1993.  július  22-i,  93-933.  számú  törvény
   franciaországi tartózkodás követelménye nélkül lehetővé tette
   a  honosítást  annak a külföldi állampolgárnak,  aki  francia
   nyelvi és kulturális közösséghez tartozik, ha olyan területen
   vagy  államban él, amelyben a hivatalos nyelv francia (21-20.
   cikk),
   -  a portugál állampolgársági szabály kedvezményes honosítást
   tett  lehetővé  az  olyan  kérelmező  számára,  aki  korábban
   portugál állampolgár volt, vagy portugálok leszármazója, vagy
   olyan közösség tagja, amelynek portugál felmenői voltak, vagy
   a  portugál  államnak szolgálatokat tett vagy  erre  felkérik
   (1982. augusztus 12-i törvény 6. cikkének második bekezdése),
   -   az   1995.   május  2-i  görög  állampolgársági   törvény
   kivételesen  lehetővé  tette az állampolgárság  megadását  az
   olyan  külföldön  élő  görög  etnikai  leszármazású  nagykorú
   személyeknek, akiknek nincs állampolgársága vagy  nem  ismert
   az  állampolgársága  és ténylegesen görög módon  cselekszenek
   (5. cikk),
   - a 2003-ban módosított román állampolgársági törvény szerint
   az   olyan   kérelmezők,  akik  1989.  december  22-e   előtt
   önhibájukon  kívül  vesztették el a  román  állampolgárságot,
   azzal  a  kedvezménnyel kaphatják vissza az állampolgárságot,
   hogy  nem követelmény a romániai lakóhely; ugyanez a  szabály
   vonatkozik az ilyen személyek leszármazóira is (a másodfokkal
   bezáróan) (Hivatalos Közlöny 2003. I. rész, 399. szám).
        Az  elmondottak  azt  mutatják,  hogy  -  a  magában  az
   Egyezményben   a  fő  szabályhoz  viszonyítva   megállapított
   kivételekre  is  tekintettel  -  az  Egyezmény  5.   cikkében
   megfogalmazott  diszkrimináció  tilalmát  szűken  értelmezik,
   számos    esetben   elismerik   a   kedvezményes    elbírálás
   megengedhetőségét.

        4.  Eredményes népszavazás esetén az aláírásgyűjtő  íven
   szereplő  kérdésnek  megfelelően olyan törvény  megalkotására
   kerülne  sor, amely kedvezményes honosítást tenne lehetővé  a
   magyar nemzetiséget az Szátv. 19. §-a szerint vagy más  módon
   igazoló személyek számára. A tervezett kedvezményes honosítás
   egyes  feltételeit  tehát  nem  maga  az  aláírásgyűjtő  íven
   szereplő  kérdés  határozza meg, hanem utalás  révén  ezek  a
   feltételek  részben az Szátv.-ben találhatók, így  az  Szátv.
   szabályai egészítik ki a kérdést.
       Az  elmúlt években több vizsgálat folyt az Szátv.-nek  az
   Egyezménnyel és más nemzetközi egyezményekkel való összhangja
   tárgyában.  A  szomszédos államokban  élő  magyarokról  szóló
   2001.  évi LXII. törvény módosításáról szóló 2003. évi  LVII.
   törvény  (a  továbbiakban: Szátvm.) részletes  felülvizsgálat
   után  az  Szátv.  számos  rendelkezését  megváltoztatta.   Az
   Szátvm.  tervezetének általános indokolása  rámutatott  arra,
   hogy  az  Szátv.  hatályba lépését követően a magyar  kormány
   felkérésére   a  jogszabálynak  az  európai  kisebbségvédelmi
   gyakorlattal  és  a  nemzetközi joggal való  összevetését  az
   Európa  Tanács  Joggal a Demokráciáért Európai Bizottsága  (a
   továbbiakban:  Velencei  Bizottság)  elvégezte.  A   Velencei
   Bizottság    az   Szátv.-t   a   hátrányos   megkülönböztetés
   szempontjából  is vizsgálta. A vizsgálatnál a  Bizottság  azt
   tekintette    irányadónak,    hogy    az    etnikai     alapú
   megkülönböztetés   csak   akkor   engedhető   meg,    ha    a
   különbségtétel  ténylegesen és ésszerűen is  indokolható.  Az
   Szátvm.  megalkotásának az volt a célja, hogy az  Szátv.-t  a
   Velencei Bizottság ajánlásaira figyelemmel módosítsa.
       Az   így  módosított  Szátv.  19.  §-ának  (3)  bekezdése
   szerint a magyar nemzetiség "Magyar igazolvány" útján történő
   igazolásának meghatározott feltételei vannak. Ilyen  feltétel
   a   nyelvtudás,   valamint  a  magyar  nemzetiségűként   való
   nyilvántartás,  vagy  olyan  közösségekben  való   részvétel,
   amelyekben  kifejezésre jut a magyar nemzetiségű érzés.  Ezek
   az ismérvek a Magyarországhoz való szorosabb kötődést fejezik
   ki.  Ez  az  ismérv  megfelel a Nemzetközi  Bíróság  által  a
   Nottebohm  ügyben az állampolgárságra alkalmazott  ismérvnek,
   valamint az Egyezmény alapján elfogadható ésszerű indoknak.
      
       5.   A   magyar   állampolgárság   honosítással   történő
   megszerzésének általános feltételeit az Ápt.  4.  §-ának  (1)
   bekezdése  határozza meg. A 4. § többi bekezdése az általános
   feltételektől  való egyes eltéréseket, bizonyos  kedvezmények
   nyújtásának  eseteit fogalmazza meg. A 4. § több szabályát  a
   magyar   állampolgárságról  szóló  1993.  évi   LV.   törvény
   módosításáról szóló 2001. évi XXXII. törvény (a továbbiakban:
   Áptm.)  állapította  meg.  Az  Áptm.  tervezetének  általános
   indokolása  hivatkozik arra, hogy a módosításra az  Egyezmény
   alapján  kerül sor. Az egyes szakaszokhoz fűzött indokolás  a
   honosítás feltételeinél nyújtott kedvezmények eseteit részben
   a Magyarországhoz való erősebb kötődéssel, részben a könnyebb
   beilleszkedéssel magyarázza.
       Az  állampolgárság  honosítással  való  megszerzésének  a
   kérdésben szereplő, tervezett új esete az Szátv. és az  Áptv.
   szabályaira  épül.  A  honosítás egyéni  kérelem  alapján,  a
   feltételeknek az Szátv.-ben a "Magyar igazolvány"  megadására
   meghatározott,  egyénenként történő vizsgálata eredményeként,
   vagy   a   megalkotandó   törvényben   megfogalmazott   egyéb
   feltételek szerint történhetne meg.
       Az  elmondottak szerint nincs szó az állampolgárságnak az
   indítványozó  által  állított kollektív visszaszerzéséről,  a
   békeszerződéssel ellentétes jogszabály megalkotásáról.
       Az   aláírásgyűjtő   íven  szereplő   kérdés   eredményes
   népszavazás  esetén az Országgyűlés a kedvezményes  honosítás
   már   meglévő   esetei  mellé  határozna  meg   újakat   vagy
   szabályozná  újra a kedvezményes honosítást és illesztené  be
   az  új  rendelkezések  közé  az aláírásgyűjtő  íven  szereplő
   esetet.   Megállapítható  tehát,  hogy  a  kérdés  nem   szól
   nemzetközi  szerződésből  eredő kötelezettségről,  illetve  e
   kötelezettséget tartalmazó törvény tartalmáról, az  esetleges
   eredményes  népszavazás pedig nem teremtene olyan  helyzetet,
   amelyben  nemzetközi  szerződést kellene felmondani,  illetve
   tartalmát  megváltoztatni. Ezért a kérdés nem  ellentétes  az
   Alkotmány  28/C.  §-a (5) bekezdésének  b)  pontjával  és  az
   Nsztv. 10. §-ának b) pontjával.

                                IV.

         1.   Az  indítványozó  szerint  az  aláírásgyűjtő  íven
   szereplő kérdés alapján eredményes népszavazás olyan  törvény
   megalkotásához vezetne, amely ellentétes az Alkotmány 70/A. §-
   ának  (1)  bekezdésével.  Ezért  a  kérdés  nem  tartozik  az
   Országgyűlés hatáskörébe, következésképpen az Nsztv.  10.  §-
   ának a) pontja szerint az aláírásgyűjtő ív hitelesítését  meg
   kell tagadni.
        Az  Alkotmánybíróság 25/1999. (VII. 7.) AB határozatában
   kimondta,   hogy  nemcsak  az  Alkotmány  28/C.  §-ának   (5)
   bekezdésében   felsorolt  esetekben  nem  lehet  népszavazást
   tartani, hanem az Alkotmányból a népszavazás más korlátai  is
   levezethetők (ABH 1999, 251, 263.). Az 50/2001. (XI. 29.)  AB
   határozatban az Alkotmánybíróság azt is megállapította,  hogy
   az Alkotmány 28/C. §-ának (3) bekezdése alapján az eredményes
   népszavazás   az   Országgyűlést   csak   törvényhozó    (nem
   alkotmányozó) hatalomként kötelezheti "értelemszerűen azonban
   az  Alkotmány rendelkezéseivel összhangban álló" jogalkotásra
   (ABH    2001,   359,   364.).   Ezért   az   Alkotmánybíróság
   megvizsgálta, hogy valóban fennállna-e az Alkotmány 70/A.  §-
   ának (1) bekezdésével való ellentét az eredményes népszavazás
   alapján megalkotandó törvénynél.
        Az  Alkotmány 70/A. §-ának (1) bekezdését  érelmezve  az
   Alkotmánybíróság  már  a 9/1990. (IV.  25.)  AB  határozatban
   kifejtette   azt   az   állandó  gyakorlat   által   követett
   álláspontot,  amely szerint, a megkülönböztetés  tilalma  azt
   jelenti,   hogy   a   jognak  mindenkit   egyenlő   méltóságú
   személyként kell kezelnie, de nem vonja maga után  azt,  hogy
   minden  különbségtétel tilos (ABH 1990, 46, 48.). A  61/1992.
   (XI. 20.) AB határozat rámutatott arra, hogy az államnak joga
   és   bizonyos   körben  kötelessége  is  az  emberek   között
   ténylegesen meglévő különbségek figyelembevétele, ez  azonban
   nem  vezethet az emberi méltósághoz való jog sérelméhez  (ABH
   1992,  280,  281-282.). A kialakult gyakorlat  szerint  ilyen
   sérelmet  akkor lehet megállapítani, ha a megkülönböztetésnek
   nincs  ésszerű  indoka [1/1995. (II. 8.)  AB  határozat,  ABH
   1995, 31, 47.].
         Az   előzőekben   kifejtettek   szerint   a   tervezett
   kedvezményes  honosítás alapvető oka a  Magyarországhoz  való
   erős   kötődés   egyénenként   vizsgált   megléte.   Ez    az
   állampolgársági   kérdések   szabályozásánál   a   kedvezmény
   nyújtásának ésszerű indoka [ami megfelel az Alkotmány 6.  §-a
   (3) bekezdésének]. Ez az álláspont összhangban van a Velencei
   Bizottságnak  a nemzeti kisebbségek anyaország által  történő
   kedvezményekben részesítéséről szóló, 2001. október  19-20-án
   elfogadott  jelentésének egyik megállapításával. A  Bizottság
   jelentése  az  Európa  Tanács Nemzeti Kisebbségek  Védelméről
   szóló,    Strasbourgban,    1995.    február    1-jén    kelt
   Keretegyezményre hivatkozva arra a következtetésre jut,  hogy
   nem  minősül diszkriminációnak, ha a lakosság egy  része  nem
   részesül olyan kedvezményben, mint amelyet egy etnikai alapon
   meghatározott csoport tagjai megkapnak. Ezzel kapcsolatban  a
   jelentés  megemlíti  az  államok  állampolgárságra  vonatkozó
   jogszabályaiban  általános  gyakorlatként,   etnikai   alapon
   nyújtott kedvezményeket (a Jelentés D. részének d/ pontja).
       Mindezek  alapján  megállapítható, hogy az  aláírásgyűjtő
   ív  hitelesítése  megtagadásának az Nsztv. 10.  §  a)  pontja
   alapján nincs helye.

         2.   Az   indítványozó  álláspontja  szerint  a  kérdés
   megfogalmazása   bonyolult,  sok  feltételt  tartalmaz,   nem
   egyértelmű,   és  olyan  szakkifejezéseket  (pl.   honosítás)
   használ,   amelyek   ismerete   a   népszavazáson   résztvevő
   választópolgártól nem várható el. Ezért a  kérdés  nem  felel
   meg az Nsztv. 10. §-a c) pontjának.
         Az   Alkotmánybíróság   az  51/2001.   (XI.   29.)   AB
   határozatban  kifejtette,  hogy  a  népszavazáshoz  való  jog
   jellegére  tekintettel  és e politikai  jog  minél  teljesebb
   érvényesülése   érdekében   a  népszavazásra   szánt   kérdés
   egyértelműségének    megítélésekor   az   Alkotmánybíróságnak
   szűkítően  kell értelmeznie hatáskörét. Így az  egyértelműség
   követelményénél   azt   kell  vizsgálni,   hogy   a   kérdést
   egyféleképpen  lehet-e értelmezni és az  eldöntendő  kérdésre
   "igen"-nel  vagy  "nem"-mel lehet-e felelni (ABH  2001,  392,
   396.).  Az adott esetben a kérdés megfogalmazása eleget  tesz
   az     egyértelműség     nyelvtani    követelményének.     Az
   Alkotmánybíróság már korábban is úgy foglalt állást,  hogy  a
   kérdés megfelel az Nsztv. 13. §-ában foglaltaknak akkor, ha a
   kérdés   egészének  érthetőségét  nem  zavarják  a  kérdésben
   szereplő  szakkifejezések [63/2002. (XII. 3.)  AB  határozat,
   ABH  2002,  342,  345.]. Ez az álláspont érvényesül  a  jelen
   esetben  is;  a  kérdés  egésze  a  szakkifejezések  ellenére
   közérthető.
         A   kérdés  egyértelműségének  megállapításához  az  is
   hozzátartozik,  hogy  az  Országgyűlés  el  tudja-e  dönteni,
   terheli-e  jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen.  Az
   adott  esetben a kérdésből megállapítható, hogy  kedvezményes
   honosításra vonatkozó szabályokat kell megalkotni és  ezek  a
   megalkotandó  szabályok  a  Magyarországhoz  való   szorosabb
   kötődés   ellenőrzésére,  a  "Magyar  igazolvány"  megadására
   meghatározott  feltételekre építhetnek,  vagy  más  módot  is
   megállapíthatnak. Az Országgyűlés számára tehát a  jogalkotás
   feladata  érthető. A kérdés nem korlátozza  az  Országgyűlést
   abban  sem,  hogy  a megalkotandó új szabályban  a  jelenlegi
   honosítási   feltételekhez  viszonyítva  további  kedvezményt
   határozzon meg.

         Mindezek   alapján  az  Alkotmánybíróság   a   kifogást
   elutasította  és  az Országos Választási Bizottság  116/2003.
   (IX. 18.) OVB határozatát helybenhagyta.
         Az   Alkotmánybíróság   jelen  határozatát   a   Magyar
   Közlönyben  közzéteszi, figyelemmel arra, hogy  a  kifogásolt
   OVB határozat a Magyar Közlönyben megjelent.
                          Dr. Holló András
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
       Dr. Bihari Mihály                        Dr. Czúcz Ottó
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
       alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                 
       Dr. Holló András                   Dr. Kukorelli István
       az Alkotmánybíróság elnöke                alkotmánybíró
            az aláírásban akadályozott
            Dr. Kiss László
            alkotmánybíró helyett
                                 
       Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
    Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    A  határozat rendelkező részével és indokolásával egyetértek.
    A   határozatnak  a  diszkrimináció  tilalmával,  illetve   a
    kedvezmény megállapításával kapcsolatos indokolásához  néhány
    elvi  jelentőségű  normatani  gondolatot  kívánok  fűzni.   A
    normatani indokolást azért tartom különösen fontosnak, mert a
    jelen  indítványba  foglaltakhoz hasonló  érvelés  más  ügyek
    kapcsán is gyakran fordul elő.

    Az  indítványozó arra hivatkozott, hogy: "Az OVB határozatban
    hitelesített  kérdés  eredményes  népszavazás  esetén   olyan
    törvény  megalkotására kötelezné az Országgyűlést,  amely  az
    állampolgárság     megszerzésénél    a     magukat     magyar
    nemzetiségűeknek  valló,  s ezt meghatározott  módon  igazoló
    személyeket   nemzetiségükre   való   tekintettel    előnyben
    részesíti.   Ez  ugyanakkor  azzal  jár,  hogy   a   kérdéses
    meghatározott  feltételeknek  meg  nem  felelő  személyek  az
    állampolgárság   megszerzése   során   nemzetiségükre    való
    tekintettel  hátrányos megkülönböztetést szenvednek  el."  Az
    indítványozó álláspontja szerint ez ellentétes  a  2002.  évi
    III.  törvénnyel  kihirdetett, az  Európa  Tanács  keretében,
    1997.  november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai
    Egyezmény    [a   továbbiakban:   Egyezmény]   5.    Cikkének
    1. pontjában meghatározott diszkrimináció tilalmával.

    Normatani   szempontból  el  kell  választani   egymástól   a
    főszabályt, valamint a hátrányos megkülönböztetést tartalmazó
    speciális   szabályt,   illetve  a  kedvezményt   megállapító
    speciális szabályt. A főszabály (lex generale) alól  kivételt
    adó  szabály  (lex  speciale) kétféle  lehet:  vagy  előnyben
    részesítő,   vagy   hátrányos   megkülönbözetést   tartalmazó
    speciális   szabály.  Álláspontom  szerint  az   indokolatlan
    hátrányos   megkülönböztetés  tilos,  azonban  a  nem   eleve
    jogosultak  számára megállapított kedvezmények és mentességek
    biztosítása csak önkényes különbségtétel esetén tiltott.

    A  főszabályhoz  képest  megállapított  kedvezmény  mindaddig
    speciális  szabály marad, amíg a főszabály létezik. Kizárólag
    a   főszabály  megszűnésével  válhatna  a  speciális  szabály
    automatikusan    főszabállyá.   A    speciális    szabályként
    megállapított  kedvezmény  önmagában  nem  szünteti   meg   a
    főszabály létét és annak általános érvényét, tehát nem  válik
    a speciális szabály általános érvényű mércévé.

    A  normatani  összefüggéseket a konkrét esetre  alkalmazva  a
    konstans főszabály a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
    LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 4. § (1) bekezdésében, míg
    a  kedvezményt megállapító speciális szabályok az Ápt.  4.  §
    (3)-(6)  bekezdéseiben találhatók. Az Egyezmény 5.  Cikke  az
    általános érvényű szabályhoz [Ápt. 4. § (1) bekezdés]  képest
    tiltja  az indokolatlan szigorítást, mégpedig mind  a  nemen,
    valláson,  fajon,  bőrszínen, mind a  nemzeti,  vagy  etnikai
    származáson  alapuló  hátrányos  megkülönböztetést.   A   nem
    önkényes alapon megállapított kedvezményeket [ilyenek az Ápt.
    4.  §  (3)-(6) bekezdésébe foglaltak] azonban nem  tiltja  az
    Egyezmény 5. Cikke.

    A   népszavazásra  irányuló  kezdeményezés  -   érvényes   és
    eredményes   szavazással  történő  -  támogatása   esetén   a
    törvényhozó arra lenne köteles, hogy az Ápt.-ben már  meglévő
    általános  szabályhoz  [Ápt. 4. §  (1)  bekezdéséhez]  képest
    - nem önkényesen megállapított speciális szabály formájában -
    újabb   kedvezményt   biztosítson  a  magyar   állampolgárság
    megszerzésére.  A  kedvezményt  biztosító  szabály  speciális
    szabály marad, s nem válik főszabállyá. A speciális szabály a
    főszabályhoz  képest  csak meghatározott  feltételek  megléte
    esetén   alkalmazható,  alkalmazása  esetén   a   főszabályba
    foglaltaknál  gyorsabban, rövidebb  idő  alatt  megszerezhető
    állampolgárságot, kedvezményt biztosít. Azonban  a  speciális
    feltételek  hiánya  esetén  továbbra  is  a  főszabályt  kell
    alkalmazni, mégpedig mindenféle megkülönböztetés nélkül.

    Budapest, 2004. március 1.
                                                Dr. Bihari Mihály
                                                    alkotmánybíró
     Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye

     1.   Nem   értek  egyet  a  határozat  rendelkező   részével,
     álláspontom  szerint  jelen ügyben az Alkotmánybíróságnak  az
     Országos  Választási  Bizottság  (OVB)  116/2003.  (IX.  18.)
     határozatát  meg kellett volna semmisítenie és  az  OVB-t  új
     eljárásra  kellett  volna  utasítania.  Az  Alkotmánybíróság,
     állandó   gyakorlata  szerint,  a  kifogás   keretei   között
     alkotmányos  jogállásával és rendeltetésével összhangban  azt
     vizsgálja,  hogy  az  OVB  az  Alkotmánynak  és  az  irányadó
     törvényeknek megfelelően járt-e el a hitelesítési eljárásban.

     Megítélésem  szerint  az  országos  népszavazásra  bocsátandó
     kérdésnek az Alkotmánybíróság olyan értelmezést ad,  amely  a
     kérdésből   nem   feltétlenül  következik.  A   határozat   a
     jogalkotói  egyértelműség irányából lényegében  lefordítja  a
     kérdést és arra törekszik, hogy elhelyezze azt az alkotmányos
     rendszerben. Felfogásom szerint a népszavazási eljárás  során
     -  bár  a  kérdést  értelemszerűen minden  közreműködő  szerv
     értelmezi  -  annak lényeges tartalmához egyetlen  döntéshozó
     szerv  sem  nyúlhat, a szavazólapon is ugyanannak a kérdésnek
     kell szerepelnie, amit kezdeményezői megfogalmaztak.

     2.  A Magyarországra kötelező nemzetközi jogi normák közül  -
     jelen   ügyben  -  az  Alkotmánybíróságnak  mindenekelőtt   a
     kifogást  tevő  által hivatkozott, a 2002. évi  III.  törvény
     által kihirdetett, az Európa Tanács keretében, 1997. november
     6-án  kelt  állampolgárságról  szóló  Európai  Egyezményt  (a
     továbbiakban: Egyezmény) kellett vizsgálnia.

     Az  Egyezmény  3. cikk 1. pontja alapján minden  állam  saját
     joga   szerint  határozza  meg,  kik  az  állampolgárai,   az
     állampolgársággal  kapcsolatos szabályok megalkotása  ugyanis
     az állami szuverenitás egyik fontos megnyilvánulása. Az egyén
     és az állam közötti legfőbb jogi kapcsolat az állampolgárság,
     amely  az  Egyezmény alkalmazásában valamely személy  és  egy
     állam  közötti olyan jogi kötelék, amely nem utal  a  személy
     etnikai származására. [2. cikk a) pont] E definíció az Európa
     Tanács  által  az  Egyezményhez fűzött  kommentár  szerint  a
     Nemzetközi  Bíróságnak a Nottebohm-ügyben született  ítéletét
     veszi  alapul,  amely  szerint "az  állampolgárság  egy  jogi
     kapcsolat, amelynek alapja egy tényleges társadalmi  kötődés,
     egy  valódi,  az életmódhoz, az érdekekhez és az  érzelmekhez
     kötődő kapcsolat, amelyhez kölcsönös jogok és kötelezettségek
     járulnak. Azt mondhatnánk, jogi kifejeződése annak a ténynek,
     hogy  az  egyén, amely ezt az állampolgárságot [...] megszerzi,
     valójában szorosabban kapcsolódik az állampolgársága szerinti
     állam  népéhez,  mint bármely más államéhoz".  (ICJ  Reports,
     1955, 23.)

     Az  Egyezmény  5.  cikk 1. pontja alapján  a  részes  államok
     állampolgárságra  vonatkozó  szabályai  nem   tartalmazhatnak
     megkülönböztetést  vagy nem foglalhatnak  magukban  semmilyen
     olyan gyakorlatot, amely kimeríti - többek között - a nemzeti
     vagy etnikai származáson alapuló diszkriminációt. A kommentár
     az 1993. évi XXXI. törvény által kihirdetett, az emberi jogok
     és  az  alapvető szabadságok védelméről szóló  egyezmény  14.
     cikkére    utalva   hangsúlyozza,   hogy   nem    mindenfajta
     megkülönböztetés   ellentétes  az  Egyezmény   5.   cikk   1.
     pontjával.  Nem  sérül  az Egyezmény  5.  cikk  1.  pontjában
     foglalt  diszkrimináció-tilalom, ha a  különbségtétel  alapja
     valamely  ésszerű és objektív ok, illetve nem  egyezménysértő
     az indokolt, nem önkényes kedvezőbb bánásmód.

     A  kommentár  is megengedi tehát, hogy a részes  államok  más
     államok  polgárait  kedvezőbb feltételek mellett  honosítsák,
     vagyis  kedvezőbb  bánásmódban részesítsék az  állampolgárság
     elnyerésekor, ha annak ésszerű indoka van. Ésszerűnek minősül
     a  kommentár  alapján  az, ha a részes állam  a  kedvezményes
     honosításhoz  a  nemzeti  nyelv ismeretét  követeli  meg,  ha
     születési   helyhez   köti   az   állampolgárság   könnyített
     megszerzését,   illetve   ha  kedvezményesen   honosítja   az
     állampolgárának    leszármazottját.    A    részes    államok
     kedvezményesen honosíthatják más állam polgárait, így például
     az   Európai  Unió  tagállamai  rövidebb  tartózkodási   időt
     követelhetnek   meg  az  uniós  tagállamok   állampolgárainak
     honosításakor,  ez  - fogalmaz a kommentár  -  állampolgárság
     alapján történő kedvezőbb bánásmódot jelent. Látható, hogy  a
     kommentárban  említett  példák  objektív  jogi  tények  -  ez
     jellemzi  a  konkrét  nemzeti megoldásokat  is  -  amelyekhez
     képest az európai gyakorlatban eleddig alig ismert szubjektív
     alapú     kedvezmény     lenne    a    kérdésben     szereplő
     nyilatkozattételhez kötött honosítási jogcím.

     3. A határozat szerint "[a]z állampolgárság honosítással való
     megszerzésének a kérdésben szereplő, tervezett  új  esete  az
     Szátv.  és  az  Áptv. szabályaira épül". Álláspontom  szerint
     azonban ez a konkrét kérdésből nem következik.

     Ahogyan   azt   az   52/1997.  (X.  14.)  AB   határozat   is
     hangsúlyozta,   a   közvetlen   hatalomgyakorlás   ugyan    a
     népszuverenitás gyakorlásának kivételes formája, de kivételes
     megvalósulása eseteiben a képviseleti hatalomgyakorlás fölött
     áll.  Ez azt jelenti, hogy az eredményes ügydöntő népszavazás
     olyan    eszköz   a   választópolgárok   számára,    amelynek
     segítségével elvonhatják a döntés jogát a törvényhozóktól, az
     Országgyűlés    ugyanis   az   adott   népszavazási    kérdés
     tekintetében  "végrehajtói szerepbe kerül".  [Lásd:  50/2001.
     (XI.  29.)  AB határozat, ABH 2001. 359, 381.] A népszavazást
     kezdeményezők  az  Alkotmány, a Ve. és  az  Nsztv.  vonatkozó
     rendelkezéseinek  a  keretei között jogosultak  olyan  kérdés
     megfogalmazására, amelynek célja vagy eredménye  valamely  új
     törvény   megalkotása,  illetve  hatályban  lévő   jogszabály
     módosítása, hatályon kívül helyezése.

     Az  Áptv.  a nem magyar állampolgárok honosítását a következő
     feltételekhez köti: nyolc év folyamatos magyarországi helyben
     lakás,  büntetlen előélet, a kérelmező ellen  magyar  bíróság
     előtt   nincs  büntetőeljárás  folyamatban,  a  magyarországi
     megélhetés  és  lakóhely biztosított, a  honosítás  a  Magyar
     Köztársaság   érdekeit   nem  sérti,   valamint   alkotmányos
     alapismereti  vizsga letétele, illetve az az alóli  mentesség
     igazolása.  [4. § (1) bekezdés] Az Áptv. 4. §  (3)  bekezdése
     alapján  kérelmére,  kedvezményesen honosítható  az  a  magát
     magyar  nemzetiségűnek valló, nem magyar állampolgár,  aki  a
     kérelem  előterjesztésekor legalább  egy  éve  Magyarországon
     lakik,  és  felmenője magyar állampolgár volt.  A  kedvezmény
     csupán  a  magyarországi  helyben lakás  idejére  vonatkozik,
     minden  egyéb  tekintetben  az általános  feltételeknek  kell
     megfelelnie a magát magyar nemzetiségűnek valló,  nem  magyar
     állampolgár  honosítandónak, aki - ez objektív  jogi  tény  -
     magyar állampolgár leszármazottja.

     Az  Áptv.  alapján  tehát az állampolgárság  ténylegességének
     (effektivitás   elve)  legfőbb  kritériuma  a   lakóhely,   a
     népszavazásra  bocsátandó kérdés viszont a nem Magyarországon
     lakó,  de  a magát magyar nemzetiségűnek valló, és  a  magyar
     nemzetiségét  a  kérdésben megállapított  módon  igazoló  nem
     magyar  állampolgárságú személyek csak  és  kizárólag  magyar
     nemzetiségükre  tekintettel történő kedvezményes  honosítását
     célozza.  Következésképp  nem  állíthatjuk,  hogy  a  konkrét
     kérdés az Áptv. szabályaira épül.

     Véleményem  szerint a jogalkotónak lehetősége van arra,  hogy
     bizonyos   esetekben  tovább  könnyítsen  az   állampolgárság
     megszerzésének  feltételein,  és  a  jelenlegi   szabályokhoz
     képest egyszerűsítse az állampolgárság megszerzését úgy, hogy
     a   fent   felsorolt  objektív  feltételek   némelyike   alól
     mentességet  biztosít. Ez azonban nem sértheti az  Alkotmányt
     és  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeket, továbbá  nem
     eredményezheti azt, hogy a jogalkotó mentességet  biztosít  a
     személyek  egy  meghatározott köre számára az  állampolgárság
     megszerzésének valamennyi objektív feltétele alól. [Az  Áptv.
     alapján  jelenleg  két objektív honosítási  feltétel  megléte
     alól még a legkedvezményezettebb esetben sem adhat felmentést
     a  köztársasági  elnök:  nevezetesen  a  honosítás  a  Magyar
     Köztársaság érdekeit ne sértse (egyénenkénti nemzetbiztonsági
     szempont), továbbá a magyar jog szerint a kérelmező büntetlen
     előéletű  legyen  és  a kérelem elbírálásakor  ellene  magyar
     bíróság előtt büntetőeljárás ne legyen folyamatban.]

     A  jelen  ügyben vizsgált népszavazásra bocsátandó  kérdés  -
     értelmezésem   szerint  -  bár  utal  a   kérelemre   történő
     kedvezményes  honosításra, kizárólag  egy  feltételhez  kötné
     azt:   a   magyar  nemzetiség  meghatározott  módon   történő
     igazolásához.  A  konkrét  kérdés  alapján  ez  az   igazolás
     történhet  az  Szátv. 19. §-a szerinti "Magyar igazolvánnyal"
     vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon.  Az
     Szátv.   19.  §-a  alapján  "Magyar  igazolványt"  a   Magyar
     Köztársasággal  szomszédos  államokban  állandó   lakóhellyel
     rendelkező,   nem   magyar  állampolgárságú,   magát   magyar
     nemzetiségűnek  valló személy kérhet (kivéve  az  Ausztriában
     élő  személyt),  ha  tud  magyar  nyelven  vagy  a  lakóhelye
     szerinti állam magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja
     nyilván,   ha   az   ezen  állam  területén  működő,   magyar
     nemzetiségű  személyeket  tömörítő  szervezet  nyilvántartott
     tagja, vagy a lakóhely szerinti állam területén működő egyház
     nyilvántartásában  magyar nemzetiségűként tartják  számon.  A
     "Magyar     igazolvány"    az    Szátv.-ben     meghatározott
     kedvezményekre    jogosít.   Egy    eredményes    népszavazás
     következtében ezen igazolvány - ha azt a tulajdonos kérelmezi
     -   automatikusan   a  magyar  állampolgárság   megszerzésére
     jogosítana.

     A    kedvezményes    honosítás    kedvezményezettjei    tehát
     lakóhelytől, születési helytől, nyelvtudástól, leszármazástól
     független   jogcímen,  pusztán  azon   az   alapon   volnának
     jogosultak   a   kedvezményes   honosításra,   hogy    magyar
     nemzetiségűnek  vallják  magukat.  A  nemzetiségre   (nemzeti
     hovatartozásra)   mint   egyetlen  állampolgársági   szerzési
     feltételre  történő utalás az Egyezmény alapján  nem  minősül
     indokolt  kedvezőbb  bánásmódnak, a  nemzeti  hovatartozásról
     való  nyilatkozat önmagában ugyanis nem alkalmas a Nottebohm-
     ügyben megkövetelt, a polgár és állama közötti szoros, valódi
     (effektív) kapcsolat létének bizonyítására.

     Álláspontom  szerint  a  feltett  kérdésben  az  államot   az
     Egyezmény  szelleméből  és  konkrét  rendelkezéseiből  fakadó
     nemzetközi kötelezettség terheli, márpedig az Alkotmány 28/C.
     §  (5)  bekezdése  alapján  nem lehet  országos  népszavazást
     tartani     hatályos     nemzetközi    szerződésből     eredő
     kötelezettségekről, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó
     törvények tartalmáról.

     4.  Az  Alkotmány  6.  § (3) bekezdése  szerint  "[a]  Magyar
     Köztársaság  felelősséget érez a határain kívül élő  magyarok
     sorsáért,  és előmozdítja a Magyarországgal való  kapcsolatuk
     ápolását".  Meggyőződésem  szerint az  Alkotmány  hivatkozott
     "felelősségi  klauzulája" nem csupán  külpolitikai  államcél,
     nemzetpolitikai tétel, hanem jogilag is értelmezhető alapelv,
     amely  a "nemzettag" jogállásáról szóló, általam is fontosnak
     tartott   Szátv.  és  az  esetleges  további  állampolgársági
     kedvezmények  alapja.  A  felelősségi  klauzulát  azonban  az
     állampolgársággal összefüggésben nem lehet az  Alkotmány  más
     rendelkezéseitől  (például 69-70. §) függetlenül  értelmezni.
     Az  állampolgárság  nemcsak  alapjog,  hanem  a  szuverenitás
     (terület,   népesség,  főhatalom)  klasszikus   alkotmányjogi
     intézménye,  amely  történetileg nem  feltétlenül  azonos  az
     adott    személy   etnikai   származásával.   A   népszavazás
     kezdeményezői   szándékuk  szerint  nem  az   országhoz   (az
     államhoz, államterülethez), hanem a nemzethez kívánják  kötni
     az   állampolgárság  intézményét.  Szándékuk  nemességét  nem
     vitatva,  ez  az elképzelés komoly alkotmányjogi  problémákat
     vet fel.

     Budapest, 2004. március 1.
                                              Dr. Kukorelli István
                                                     alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:
                                                  Dr. Holló András
                                                     alkotmánybíró
      .
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      .
      Number of the Decision:
      .
      5/2004. (III. 2.)
      Date of the decision:
      .
      03/01/2004
      .
      .