English
Hungarian
Ügyszám:
.
770/H/2003
Előadó alkotmánybíró: Harmathy Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 5/2004. (III. 2.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/76
.
A döntés kelte: Budapest, 03/01/2004
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság országos
   népszavazás  kitűzésére irányuló kezdeményezés  aláírásgyűjtő
   ívének   hitelesítése  tárgyában  hozott   határozata   ellen
   benyújtott  kifogás alapján - Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró
   párhuzamos  indokolásával, valamint Dr. Holló András  és  Dr.
   Kukorelli István alkotmánybírák különvéleményével -  meghozta
   a következő

                           határozatot:
                                
   Az   Alkotmánybíróság   az  Országos   Választási   Bizottság
   116/2003. (IX. 18.) OVB határozatát helybenhagyja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.
                                 
    1. A Magyarok Világszövetsége aláírásgyűjtő ív mintapéldányát
    nyújtotta   be   az   Országos  Választási  Bizottsághoz   (a
    továbbiakban: OVB) azzal, hogy országos ügydöntő népszavazást
    kíván kezdeményezni a következő kérdésben:

    "Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy
    kedvezményes    honosítással    -    kérelmére    -    magyar
    állampolgárságot  kapjon  az  a magát  magyar  nemzetiségűnek
    valló,  nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár,  aki
    magyar  nemzetiségét a 2001. évi LXII.  tv.  19.  §  szerinti
    "Magyar   igazolvánnyal"   vagy  a  megalkotandó   törvényben
    meghatározott egyéb módon igazolja?"

    Az OVB 116/2003. (IX. 18.) OVB határozatával az aláírásgyűjtő
    ív   mintapéldányát  hitelesítette.  A  határozat  indokolása
    megállapította,   hogy  az  aláírásgyűjtő   ív   megfelel   a
    törvényben meghatározott formai, valamint a feltett  kérdésre
    vonatkozó  tartalmi követelményeknek. Az OVB  határozatát  az
    országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló  1998.
    évi  III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ára,  10.  §-
    ára,  13. §-ára, valamint a választási eljárásról szóló 1997.
    évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 117. §-ára és 118. §-ára
    alapította.

    2.  Az OVB határozata a Magyar Közlöny 2003. szeptember  23-i
    számában jelent meg. A határozat ellen 2003. október 7-én,  a
    Ve.  130.  §-ának  (1)  bekezdésében meghatározott  határidőn
    belül kifogást nyújtottak be. Az OVB a kifogást megküldte  az
    Alkotmánybíróságnak.  Az  OVB  határozata  ellen   benyújtott
    kifogást  az  Alkotmánybíróság  -  a  Ve.  130.  §-ának   (3)
    bekezdése szerint - soron kívül bírálja el.

    3.  A kifogást tevő (a továbbiakban: indítványozó) azt kérte,
    hogy az Alkotmánybíróság semmisítse meg az OVB határozatát és
    utasítsa  az  OVB-t új eljárásra. A kérelmet a  következőkkel
    indokolta:
        -   az  aláírásgyűjtő  íven  szereplő  kérdés  eredményes
    népszavazás  esetén olyan törvény megalkotására kötelezné  az
    Országgyűlést,   amely   az   állampolgárság   megszerzésénél
    előnyben részesítené a magukat magyar nemzetiségűnek valló és
    ezt  meghatározott  módon  igazoló  személyeket.  E  miatt  a
    szabály    miatt    nemzetiségükre   tekintettel    hátrányos
    megkülönböztetést szenvednének el azok a személyek,  akik  az
    említett  feltételnek  nem felelnek meg.  A  2002.  évi  III.
    törvénnyel  kihirdetésre került az Európa  Tanács  keretében,
    1997.  november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai
    Egyezmény  (a  továbbiakban: Egyezmény),  amelynek  5.  cikke
    tiltja   a  diszkriminációt.  Az  Alkotmány  28/C.  §-a   (5)
    bekezdésének  b)  pontja, valamint az Nsztv.  10.  §-ának  b)
    pontja alapján ezért a kérdésben nem tartható népszavazás;
       
        -  a kérdés alapján megalkotandó törvény sértené az 1921:
    XXXIII.  tc.  által  kihirdetett, az  Északamerikai  Egyesült
    Államokkal,    a    Brit   Birodalommal,    Franciaországgal,
    Olaszországgal  és  Japánnal,  továbbá  Belgiummal,  Kínával,
    Kubával,     Görögországgal,     Nikaraguával,     Panamával,
    Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horváth-
    Szlovén Állammal, Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. évi
    június  hó  4.  napján  Trianonban kötött  békeszerződést  (a
    továbbiakban:  békeszerződés).  A  békeszerződés  61.   cikke
    szerint azok a személyek, akik olyan területen laktak,  amely
    azelőtt  az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott,  a  magyar
    állampolgárság    kizárásával   annak    az    államnak    az
    állampolgárságát szerezték meg, amely az adott  területen  az
    állami  főhatalmat  gyakorolja.  Az  OVB  által  hitelesített
    kérdés   alapján  az  állampolgárságot  kérelmezőnek   magyar
    nemzetiségét  a  szomszédos államokban élő magyarokról  szóló
    2001.  évi  LXII.  törvény (a továbbiakban: Szátv.)  19.  §-a
    szerinti    "Magyar   igazolvánnyal"   vagy   a    törvényben
    meghatározott  egyéb  módon kellene igazolnia.  A  szomszédos
    államokban  értelemszerűen azok a személyek  vallják  magukat
    magyar  nemzetiségűnek,  akik a  békeszerződés  előtt  magyar
    állampolgárok  voltak,  vagy  a  békeszerződés  előtt  magyar
    állampolgársággal  rendelkező  személyek  leszármazottai;  ők
    kaphatnak   "Magyar   igazolvány"-t.   Erre   hivatkozva   az
    indítványozó  azt  állítja, hogy: "a  trianoni  béke  idézett
    cikke  szerint  ezen  személyek magyar  állampolgárságukat  a
    trianoni  béke  mint nemzetközi szerződés által,  kollektíven
    veszítették  el;  állampolgárságuk  kollektív  visszaszerzése
    ezért a trianoni békével ellentétes." Ezért az Nsztv. 10.  §-
    ának  b)  pontja  szerint a kérdésben nem lehet  népszavazást
    tartani;
       
        -   az   állampolgárság   megadását   kérelmezők   között
    különbséget tevő szabály ellentétben állna az Alkotmány 70/A.
    '-ának   (1)   bekezdésével.  Bár  a   megkülönböztetés   nem
    vonatkoznék alapjogra, ésszerű indokot nélkülöz és így  sérti
    az  Alkotmány  54.  §-ának (1) bekezdésében  elismert  emberi
    méltóságot.  Ezért az Nsztv. 10. §-ának a) pontja  szerint  a
    kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe;
       
        -   a  kérdés  megfogalmazása  bonyolult,  sok  feltételt
    tartalmaz,  nem  egyértelmű, és olyan szakkifejezéseket  (pl.
    honosítás)   használ,   amelyek  ismerete   a   népszavazáson
    résztvevő  választópolgártól nem várható el. Ezért  a  kérdés
    nem felel meg az Nsztv. 10. §-a c) pontjának.
       
    4.   Jelen   ügyben   az   Alkotmánybíróság   hatáskörét   az
    Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontjának megfelelően a Ve. 130.
    §-a   határozza  meg.  Az  Alkotmánybíróság  -   jogorvoslati
    eljárása  során - az OVB határozatában, valamint a kifogásban
    foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az OVB az aláírásgyűjtő
    ív  hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és  az  irányadó
    törvényeknek megfelelően járt-e el, helyesen jutott-e az  OVB
    arra  a  következtetésre, hogy az adott kérdésben népszavazás
    tartható vagy éppen nem tartható. Az Alkotmánybíróság  ezt  a
    feladatát   alkotmányos   jogállásával   és   rendeltetésével
    összhangban  látja  el  [az  állandó  gyakorlatból   legutóbb
    48/2003. (X. 27.) AB határozat, ABK 2003, október, 681.].
                                 
                                 II.

    A határozat meghozatalánál alapul vett jogszabályok:
       
        a/ az Alkotmány rendelkezései:
    "28/B.  §  (1)  Országos  népszavazás és  népi  kezdeményezés
    tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet."
    "28/C.   §  (1)  Országos  népszavazást  döntéshozatal   vagy
    véleménynyilvánítás  céljából lehet  tartani,  a  népszavazás
    elrendelésére kötelezően vagy mérlegelés alapján kerül sor.
    (2)  Országos  népszavazást kell  tartani  legalább  200  000
    választópolgár kezdeményezésére.
    (3)  Ha  az  országos  népszavazást  el  kell  rendelni,   az
    eredményes    népszavazás   alapján    hozott    döntés    az
    Országgyűlésre kötelező.
    ...
    (5) Nem lehet országos népszavazást tartani
    ...
    b) hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről,
    illetve   az   e   kötelezettségeket   tartalmazó   törvények
    tartalmáról,"
      "70/A.  §  (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a  területén
    tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
    állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül."
       
        b/ az Nsztv. szabályai:
    "10.  §  Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
    aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
    a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
    b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
    c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
    követelményeknek,
    d)  az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról
    szóló törvényben foglalt követelményeknek."
       
        c/ a Ve. szabályai:
    "130.   §   (1)   Az  Országos  Választási  Bizottságnak   az
    aláírásgyűjtő  ív, illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével
    kapcsolatos  döntése elleni kifogást a határozat közzétételét
    követő  tizenöt  napon  belül lehet - az  Alkotmánybírósághoz
    címezve - az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
    ...
      (3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja  el.
    Az   Alkotmánybíróság   az  Országos  Választási   Bizottság,
    illetőleg az Országgyűlés határozatát helybenhagyja, vagy azt
    megsemmisíti,   és   az   Országos  Választási   Bizottságot,
    illetőleg az Országgyűlést új eljárásra utasítja."
       
        d/ az Egyezmény rendelkezései:
    "5. cikk A diszkrimináció tilalma
    1.  A részes államok állampolgárságra vonatkozó szabályai nem
    tartalmazhatnak   megkülönböztetést  vagy  nem   foglalhatnak
    magukban semmilyen olyan gyakorlatot, amely kimeríti a nemen,
    valláson,   fajon,  bőrszínen  vagy  nemzeti   vagy   etnikai
    származáson alapuló diszkriminációt."
    2.  Minden  részes államot a diszkrimináció  tilalmának  elve
    vezérel  állampolgárai tekintetében, függetlenül attól,  hogy
    ők   születésüknél  fogva  állampolgárok-e,  vagy  az   állam
    állampolgárságát később szerezték meg."
    "6. cikk Az állampolgárság megszerzése
    ...
    4.  Minden  részes  állam köteles belső  jogában  elősegíteni
    állampolgárságának megszerzését az alábbi személyek számára:
    a) állampolgárainak házastársai;
    ...
    e)   azon  személyek,  akik  a  területén  születtek  és  ott
    jogszerűen és szokásosan tartózkodnak;
    ...
    g)   olyan   hontalan  személyek  és  menekültként   elismert
    személyek,  akik az állam területén jogszerűen és  szokásosan
    tartózkodnak."

        e/ az Szátv. szabályai:
    "1.   §  (1)  A  törvény  hatálya  a  Horvát  Köztársaságban,
    Romániában,    Szerbia    és   Montenegróban,    a    Szlovák
    Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy  Ukrajnában  (a
    továbbiakban:  szomszédos állam) lakóhellyel rendelkező,  nem
    magyar  állampolgárságú,  magát magyar  nemzetiségűnek  valló
    személyre terjed ki."
    "19. § (1) Az e törvényben meghatározott egyes kedvezményekre
    való  jogosultságot  az 1. § (1) és (2) bekezdésének  hatálya
    alá   tartozó   személyek  esetében  a  "Magyar  igazolvány",
    illetőleg a "Magyar hozzátartozói igazolvány" igazolja.
    (2)  A Magyar Köztársaság Kormánya által erre kijelölt magyar
    központi  közigazgatási  szervtől (a  továbbiakban:  elbíráló
    hatóság)
    a)  arcképes "Magyar igazolvány" kiadását kérheti az 1. § (1)
    bekezdésének hatálya alá tartozó, magát magyar nemzetiségűnek
    valló személy, kiskorú esetén törvényes képviselője útján;
    ...
    (3)  Kérelmére "Magyar igazolvány"-ra jogosult a (2) bekezdés
    a) pontjában meghatározott személy, aki
    a) tud magyar nyelven, vagy
    b) a lakóhelye szerinti állam
    ba)  magát  magyar  nemzetiségűnek valló  személyként  tartja
    nyilván, vagy
    bb) területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő
    szervezet nyilvántartott tagja, vagy
    bc)   területén   működő   egyház  nyilvántartásában   magyar
    nemzetiségűként tartják számon."
       
        f/   a  magyar  állampolgárságról  szóló  1993.  évi  LV.
    törvény (a továbbiakban: Ápt.) szabályai:
    "4. § (1) Kérelmére honosítható a nem magyar állampolgár, ha:
    a)   a   kérelem  előterjesztését  megelőző  nyolc  éven   át
    folyamatosan Magyarországon lakott;
    b)  a  magyar  jog szerint büntetlen előéletű  és  a  kérelem
    elbírálásakor  ellene  magyar  bíróság  előtt  büntetőeljárás
    nincs folyamatban;
    c) megélhetése és lakóhelye Magyarországon biztosított;
    d) honosítása a Magyar Köztársaság érdekeit nem sérti; és
    e) igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven
    eredményes  vizsgát  tett, vagy ez  alól  a  törvény  alapján
    mentesül.
    ...
     (3) Az (1) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott feltételek
    fennállása esetén, kérelmére, kedvezményesen honosítható az a
    magát  magyar  nemzetiségűnek valló, nem magyar  állampolgár,
    aki    a   kérelem   előterjesztésekor   legalább   egy   éve
    Magyarországon lakik, és felmenője magyar állampolgár volt.
    (4)  Kedvezményesen honosítható az a nem magyar  állampolgár,
    akinek  a kérelem benyújtását megelőzően legalább öt éven  át
    folyamatosan  Magyarországon volt  a  lakóhelye,  és  az  (1)
    bekezdés    b)-e)    pontjaiban   meghatározott    feltételek
    fennállnak, ha
    a) az ország területén született;
    b) kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet;
    c) hontalan.
    (5)   Az   (1)-(4)  bekezdésekben  meghatározott  időtartamú,
    folyamatos  magyarországi lakóhelytől a kiskorú  tekintetében
    el lehet térni, ha a honosítását a szülővel együtt kéri, vagy
    szülője a magyar állampolgárságot megszerezte.
     (6)   A  magyar  állampolgár  által  örökbefogadott  kiskorú
    gyermek lakóhelyétől függetlenül honosítható."

                                III.
                                 
        1.   Az   OVB  kifogásolt  határozata  országos  ügydöntő
    népszavazás  kezdeményezését hitelesítette. Az  aláírásgyűjtő
    íven  szereplő kérdés olyan törvény megalkotására vonatkozik,
    amely a kedvezményes honosítás körének bővítésére irányul. Az
    indítványozó   szerint  eredményes  népszavazás   esetén   az
    Országgyűlés olyan törvény megalkotására kényszerülne,  amely
    ellentétes   volna   törvény  által  kihirdetett   nemzetközi
    egyezményekkel  és ennek következtében ellentétben  állna  az
    Alkotmány 28/C. §-a (5) bekezdésének b) pontjával.
        Az   Alkotmány  28.  §-a  (5)  bekezdésének  b)   pontját
    értelmezve   a   62/1997.   (XII.   5.)   AB   végzésben   az
    Alkotmánybíróság  kimondta, hogy az Alkotmány  egyértelmű  és
    világos   szabálya   kizárja  a   már   hatályos   nemzetközi
    kötelezettségek  további alakításának köréből  a  népszavazás
    útján   történő   közvetlen  hatalomgyakorlást.   Ezekről   a
    kötelezettségekről  nem tartható tehát népszavazás  és  ez  a
    tilalom   független  attól,  hogy  a  népszavazás   eredménye
    megerősítené-e  a  kötelezettséget vagy  ellentmondana  annak
    (ABH  1997,  542,  546.). A 25/2000. (VII. 6.)  AB  határozat
    pedig  azt  állapította  meg,  hogy  nem  lehet  népszavazást
    tartani   a  nemzetközi  kötelezettséget  tartalmazó  törvény
    tartalmáról  (ABH  2000, 159, 162.).  Nem  állhat  elő  olyan
    helyzet,   hogy   az   államnak  az  eredményes   népszavazás
    értelmében nemzetközi szerződést kelljen felmondania, illetve
    annak tartalmát meg kelljen változtatnia [72/2002. (XII. 19.)
    AB határozat, ABH 2002, 433, 438.].
       
        2.  Az  indítványozó  álláspontja szerint  az  eredményes
    népszavazás  esetén hozandó törvény az Egyezmény 5.  cikkében
    meghatározott megkülönböztetési tilalommal ellentétben állna.
        Az   Egyezmény   2.   cikke  szerint  az   állampolgárság
    kifejezés az Egyezmény alkalmazásában valamely személy és egy
    állam  között fennálló jogi köteléket jelent, és nem  utal  a
    személy  etnikai  származására.  Az  Egyezményhez  az  Európa
    Tanács  keretében kidolgozott kommentár a 2. cikknél  említi,
    hogy  az  állampolgárságnak ez a megfogalmazása a  Nemzetközi
    Bíróságnak  a  Nottebohm  ügyben 1955.  április  6-án  hozott
    határozatát veszi alapul (Explanatory Report to the  European
    Convention  on  Nationality, ETS  no.  166;  a  továbbiakban:
    kommentár).   A  kérdéses  ügyben  Lichtenstein   kártérítést
    követelt Guatemalától az állampolgárának okozott kár miatt és
    a   vita  előkérdése  az  volt,  hogy  valóban  fennáll-e   a
    lichtensteini állampolgárság. Ebben a nemzetközi jogi vitában
    -  ahol  egyébként az érintett személy nemzeti  hovatartozása
    sem    Lichtenstein,   sem   Guatemala   vonatkozásában   nem
    játszhatott szerepet - a Nemzetközi Bíróság abból indult  ki,
    hogy    az   államok   általános   gyakorlata   szerint    az
    állampolgárság  valamely személynek  egy  állam  lakosságához
    való szorosabb kötődését fejezi ki.
        Mind  a  Nemzetközi Bíróság határozata, mind az Egyezmény
    2. cikkének első bekezdése kimondja: "minden állam saját joga
    szerint  határozza  meg,  hogy kik az  ő  állampolgárai".  Az
    Egyezmény 5. cikkének első bekezdése tiltja, hogy az  államok
    állampolgárságra vonatkozó szabályai - többek között  etnikai
    származás alapján - diszkriminációt tartalmazzanak.
        A  kommentár  kiemeli,  hogy az Egyezmény  összefüggésben
    áll  az  emberi  jogok és az alapvető szabadságok  védelméről
    szóló,   Rómában,  1950.  november  4-én  kelt   Egyezménnyel
    (kihirdette  az  1993. évi XXXI. törvény  -  a  továbbiakban:
    Európai  Emberi Jogi Egyezmény). Így az Egyezmény 5. cikkének
    első  bekezdése  az Európai Emberi Jogi Egyezmény  14.  cikke
    alapján fogalmazza meg a diszkrimináció tilalmát.
        Az   Európai   Emberi   Jogi  Egyezmény   14.   cikke   a
    megkülönböztetés   tilalmát   az   ebben   az    egyezményben
    meghatározott  jogok gyakorlásának lehetőségére vonatkoztatva
    állapítja   meg.  Ennek  alapján  az  Emberi  Jogok   Európai
    Bíróságának állandó gyakorlata a diszkrimináció tilalmát  nem
    önálló rendelkezésnek tekinti és csak az Európai Emberi  Jogi
    Egyezményben  meghatározott jog gyakorlásával  összefüggésben
    alkalmazza  (Abdulaziz,  Cabales,  Balkandali  ügyben  hozott
    1985. május 28-i határozat; A sorozat 94. szám, 71. pont).
        Az    Emberi   Jogok   Európai   Bíróságának   ítélkezési
    gyakorlata  a diszkrimináció fennálltának megállapításánál  a
    belga   nyelvi  vitában  megfogalmazott  álláspontot  követi.
    Eszerint  nincs  szó  az Európai Emberi  Jogi  Egyezmény  14.
    cikkében      meghatározott     diszkrimináció     tilalmának
    megsértéséről,  ha a különbségtétel eltérő tényállási  elemek
    alapján  történik,  továbbá ha a megkülönböztetés  közérdeken
    alapul,  és  a  közösség érdekeinek védelme arányban  áll  az
    alkalmazott  hátrányokkal  (1968. július  23-i  határozat,  A
    sorozat 6. szám, 44. o. 7. pont; Abdulaziz ügy 72. pont).  Az
    állampolgárság    honosítással   történő    megadása    nincs
    összefüggésben   az   Európai   Emberi   Jogi    Egyezményben
    meghatározott  jogokkal.  Az  eredményes  népszavazás  esetén
    meghozandó törvénynél tehát nem merülne fel az Európai Emberi
    Jogi   Egyezmény   14.   cikkének   diszkriminációról   szóló
    rendelkezésével való ellentét.
       
        3.  Az  Egyezmény  5.  cikke első bekezdésének  szabályát
    értelmezve  a  kommentár rámutat arra, hogy nem tekinthető  a
    szabály  megsértésének minden olyan eset, amelyben az államok
    kedvezményeket  biztosítanak  az állampolgárság  megadásánál.
    Megalapozottnak   tekinti   azt   a   kedvezményt,    amelyet
    honosításnál  a  nemzeti  nyelv ismerete,  a  leszármazás,  a
    születési hely alapján nyújtanak. Utal a kommentár  arra  is,
    hogy  maga az Egyezmény ír elő kedvezményes elbírálást  a  6.
    cikk  negyedik  bekezdésében (pl.  házastársi  kapcsolat,  az
    állam területén való születés és tartózkodás, hontalan státus
    esetén).   Elismeri  a  kommentár  a  meghatározott   államok
    állampolgárainak  nyújtott kedvezményeket  is,  és  példaként
    említi,   hogy  az  Európai  Unió  tagállamai  az   általános
    szabálynál  rövidebb  tartózkodási időt  írhatnak  elő  másik
    tagállam állampolgárainak a honosítására.
         Az  európai  államok  gyakorlata  azt  mutatja,  hogy  a
    honosításnál az alapszabályhoz viszonyítva számos kedvezményt
    alkalmaznak.  A  kedvezmények néhány példája (a  kommentárban
    említett,  az  Európai Unió egyes tagállamai  által  azon  az
    alapon  adott  kedvezményen túlmenően, hogy a  kérelmező  egy
    másik tagállam állampolgára):
    - egyes skandináv államokban kedvezményben részesül egy másik
    skandináv  állam állampolgára (így rendelkezik a  svéd  2001.
    július  1-jén  hatályba  lépett állampolgársági  törvény  11.
    cikkének a) pontja, a finn 2003. június 1-jén hatályba lépett
    állampolgársági törvény 30. cikke),
    -   a  francia  1993.  július  22-i,  93-933.  számú  törvény
    franciaországi tartózkodás követelménye nélkül lehetővé tette
    a  honosítást  annak a külföldi állampolgárnak,  aki  francia
    nyelvi és kulturális közösséghez tartozik, ha olyan területen
    vagy  államban él, amelyben a hivatalos nyelv francia (21-20.
    cikk),
    -  a portugál állampolgársági szabály kedvezményes honosítást
    tett  lehetővé  az  olyan  kérelmező  számára,  aki  korábban
    portugál állampolgár volt, vagy portugálok leszármazója, vagy
    olyan közösség tagja, amelynek portugál felmenői voltak, vagy
    a  portugál  államnak szolgálatokat tett vagy  erre  felkérik
    (1982. augusztus 12-i törvény 6. cikkének második bekezdése),
    -   az   1995.   május  2-i  görög  állampolgársági   törvény
    kivételesen  lehetővé  tette az állampolgárság  megadását  az
    olyan  külföldön  élő  görög  etnikai  leszármazású  nagykorú
    személyeknek, akiknek nincs állampolgársága vagy  nem  ismert
    az  állampolgársága  és ténylegesen görög módon  cselekszenek
    (5. cikk),
    - a 2003-ban módosított román állampolgársági törvény szerint
    az   olyan   kérelmezők,  akik  1989.  december  22-e   előtt
    önhibájukon  kívül  vesztették el a  román  állampolgárságot,
    azzal  a  kedvezménnyel kaphatják vissza az állampolgárságot,
    hogy  nem követelmény a romániai lakóhely; ugyanez a  szabály
    vonatkozik az ilyen személyek leszármazóira is (a másodfokkal
    bezáróan) (Hivatalos Közlöny 2003. I. rész, 399. szám).
         Az  elmondottak  azt  mutatják,  hogy  -  a  magában  az
    Egyezményben   a  fő  szabályhoz  viszonyítva   megállapított
    kivételekre  is  tekintettel  -  az  Egyezmény  5.   cikkében
    megfogalmazott  diszkrimináció  tilalmát  szűken  értelmezik,
    számos    esetben   elismerik   a   kedvezményes    elbírálás
    megengedhetőségét.

         4.  Eredményes népszavazás esetén az aláírásgyűjtő  íven
    szereplő  kérdésnek  megfelelően olyan törvény  megalkotására
    kerülne  sor, amely kedvezményes honosítást tenne lehetővé  a
    magyar nemzetiséget az Szátv. 19. §-a szerint vagy más  módon
    igazoló személyek számára. A tervezett kedvezményes honosítás
    egyes  feltételeit  tehát  nem  maga  az  aláírásgyűjtő  íven
    szereplő  kérdés  határozza meg, hanem utalás  révén  ezek  a
    feltételek  részben az Szátv.-ben találhatók, így  az  Szátv.
    szabályai egészítik ki a kérdést.
        Az  elmúlt években több vizsgálat folyt az Szátv.-nek  az
    Egyezménnyel és más nemzetközi egyezményekkel való összhangja
    tárgyában.  A  szomszédos államokban  élő  magyarokról  szóló
    2001.  évi LXII. törvény módosításáról szóló 2003. évi  LVII.
    törvény  (a  továbbiakban: Szátvm.) részletes  felülvizsgálat
    után  az  Szátv.  számos  rendelkezését  megváltoztatta.   Az
    Szátvm.  tervezetének általános indokolása  rámutatott  arra,
    hogy  az  Szátv.  hatályba lépését követően a magyar  kormány
    felkérésére   a  jogszabálynak  az  európai  kisebbségvédelmi
    gyakorlattal  és  a  nemzetközi joggal való  összevetését  az
    Európa  Tanács  Joggal a Demokráciáért Európai Bizottsága  (a
    továbbiakban:  Velencei  Bizottság)  elvégezte.  A   Velencei
    Bizottság    az   Szátv.-t   a   hátrányos   megkülönböztetés
    szempontjából  is vizsgálta. A vizsgálatnál a  Bizottság  azt
    tekintette    irányadónak,    hogy    az    etnikai     alapú
    megkülönböztetés   csak   akkor   engedhető   meg,    ha    a
    különbségtétel  ténylegesen és ésszerűen is  indokolható.  Az
    Szátvm.  megalkotásának az volt a célja, hogy az  Szátv.-t  a
    Velencei Bizottság ajánlásaira figyelemmel módosítsa.
        Az   így  módosított  Szátv.  19.  §-ának  (3)  bekezdése
    szerint a magyar nemzetiség "Magyar igazolvány" útján történő
    igazolásának meghatározott feltételei vannak. Ilyen  feltétel
    a   nyelvtudás,   valamint  a  magyar  nemzetiségűként   való
    nyilvántartás,  vagy  olyan  közösségekben  való   részvétel,
    amelyekben  kifejezésre jut a magyar nemzetiségű érzés.  Ezek
    az ismérvek a Magyarországhoz való szorosabb kötődést fejezik
    ki.  Ez  az  ismérv  megfelel a Nemzetközi  Bíróság  által  a
    Nottebohm  ügyben az állampolgárságra alkalmazott  ismérvnek,
    valamint az Egyezmény alapján elfogadható ésszerű indoknak.
       
        5.   A   magyar   állampolgárság   honosítással   történő
    megszerzésének általános feltételeit az Ápt.  4.  §-ának  (1)
    bekezdése  határozza meg. A 4. § többi bekezdése az általános
    feltételektől  való egyes eltéréseket, bizonyos  kedvezmények
    nyújtásának  eseteit fogalmazza meg. A 4. § több szabályát  a
    magyar   állampolgárságról  szóló  1993.  évi   LV.   törvény
    módosításáról szóló 2001. évi XXXII. törvény (a továbbiakban:
    Áptm.)  állapította  meg.  Az  Áptm.  tervezetének  általános
    indokolása  hivatkozik arra, hogy a módosításra az  Egyezmény
    alapján  kerül sor. Az egyes szakaszokhoz fűzött indokolás  a
    honosítás feltételeinél nyújtott kedvezmények eseteit részben
    a Magyarországhoz való erősebb kötődéssel, részben a könnyebb
    beilleszkedéssel magyarázza.
        Az  állampolgárság  honosítással  való  megszerzésének  a
    kérdésben szereplő, tervezett új esete az Szátv. és az  Áptv.
    szabályaira  épül.  A  honosítás egyéni  kérelem  alapján,  a
    feltételeknek az Szátv.-ben a "Magyar igazolvány"  megadására
    meghatározott,  egyénenként történő vizsgálata eredményeként,
    vagy   a   megalkotandó   törvényben   megfogalmazott   egyéb
    feltételek szerint történhetne meg.
        Az  elmondottak szerint nincs szó az állampolgárságnak az
    indítványozó  által  állított kollektív visszaszerzéséről,  a
    békeszerződéssel ellentétes jogszabály megalkotásáról.
        Az   aláírásgyűjtő   íven  szereplő   kérdés   eredményes
    népszavazás  esetén az Országgyűlés a kedvezményes  honosítás
    már   meglévő   esetei  mellé  határozna  meg   újakat   vagy
    szabályozná  újra a kedvezményes honosítást és illesztené  be
    az  új  rendelkezések  közé  az aláírásgyűjtő  íven  szereplő
    esetet.   Megállapítható  tehát,  hogy  a  kérdés  nem   szól
    nemzetközi  szerződésből  eredő kötelezettségről,  illetve  e
    kötelezettséget tartalmazó törvény tartalmáról, az  esetleges
    eredményes  népszavazás pedig nem teremtene olyan  helyzetet,
    amelyben  nemzetközi  szerződést kellene felmondani,  illetve
    tartalmát  megváltoztatni. Ezért a kérdés nem  ellentétes  az
    Alkotmány  28/C.  §-a (5) bekezdésének  b)  pontjával  és  az
    Nsztv. 10. §-ának b) pontjával.

                                 IV.

          1.   Az  indítványozó  szerint  az  aláírásgyűjtő  íven
    szereplő kérdés alapján eredményes népszavazás olyan  törvény
    megalkotásához vezetne, amely ellentétes az Alkotmány 70/A. §-
    ának  (1)  bekezdésével.  Ezért  a  kérdés  nem  tartozik  az
    Országgyűlés hatáskörébe, következésképpen az Nsztv.  10.  §-
    ának a) pontja szerint az aláírásgyűjtő ív hitelesítését  meg
    kell tagadni.
         Az  Alkotmánybíróság 25/1999. (VII. 7.) AB határozatában
    kimondta,   hogy  nemcsak  az  Alkotmány  28/C.  §-ának   (5)
    bekezdésében   felsorolt  esetekben  nem  lehet  népszavazást
    tartani, hanem az Alkotmányból a népszavazás más korlátai  is
    levezethetők (ABH 1999, 251, 263.). Az 50/2001. (XI. 29.)  AB
    határozatban az Alkotmánybíróság azt is megállapította,  hogy
    az Alkotmány 28/C. §-ának (3) bekezdése alapján az eredményes
    népszavazás   az   Országgyűlést   csak   törvényhozó    (nem
    alkotmányozó) hatalomként kötelezheti "értelemszerűen azonban
    az  Alkotmány rendelkezéseivel összhangban álló" jogalkotásra
    (ABH    2001,   359,   364.).   Ezért   az   Alkotmánybíróság
    megvizsgálta, hogy valóban fennállna-e az Alkotmány 70/A.  §-
    ának (1) bekezdésével való ellentét az eredményes népszavazás
    alapján megalkotandó törvénynél.
         Az  Alkotmány 70/A. §-ának (1) bekezdését  érelmezve  az
    Alkotmánybíróság  már  a 9/1990. (IV.  25.)  AB  határozatban
    kifejtette   azt   az   állandó  gyakorlat   által   követett
    álláspontot,  amely szerint, a megkülönböztetés  tilalma  azt
    jelenti,   hogy   a   jognak  mindenkit   egyenlő   méltóságú
    személyként kell kezelnie, de nem vonja maga után  azt,  hogy
    minden  különbségtétel tilos (ABH 1990, 46, 48.). A  61/1992.
    (XI. 20.) AB határozat rámutatott arra, hogy az államnak joga
    és   bizonyos   körben  kötelessége  is  az  emberek   között
    ténylegesen meglévő különbségek figyelembevétele, ez  azonban
    nem  vezethet az emberi méltósághoz való jog sérelméhez  (ABH
    1992,  280,  281-282.). A kialakult gyakorlat  szerint  ilyen
    sérelmet  akkor lehet megállapítani, ha a megkülönböztetésnek
    nincs  ésszerű  indoka [1/1995. (II. 8.)  AB  határozat,  ABH
    1995, 31, 47.].
          Az   előzőekben   kifejtettek   szerint   a   tervezett
    kedvezményes  honosítás alapvető oka a  Magyarországhoz  való
    erős   kötődés   egyénenként   vizsgált   megléte.   Ez    az
    állampolgársági   kérdések   szabályozásánál   a   kedvezmény
    nyújtásának ésszerű indoka [ami megfelel az Alkotmány 6.  §-a
    (3) bekezdésének]. Ez az álláspont összhangban van a Velencei
    Bizottságnak  a nemzeti kisebbségek anyaország által  történő
    kedvezményekben részesítéséről szóló, 2001. október  19-20-án
    elfogadott  jelentésének egyik megállapításával. A  Bizottság
    jelentése  az  Európa  Tanács Nemzeti Kisebbségek  Védelméről
    szóló,    Strasbourgban,    1995.    február    1-jén    kelt
    Keretegyezményre hivatkozva arra a következtetésre jut,  hogy
    nem  minősül diszkriminációnak, ha a lakosság egy  része  nem
    részesül olyan kedvezményben, mint amelyet egy etnikai alapon
    meghatározott csoport tagjai megkapnak. Ezzel kapcsolatban  a
    jelentés  megemlíti  az  államok  állampolgárságra  vonatkozó
    jogszabályaiban  általános  gyakorlatként,   etnikai   alapon
    nyújtott kedvezményeket (a Jelentés D. részének d/ pontja).
        Mindezek  alapján  megállapítható, hogy az  aláírásgyűjtő
    ív  hitelesítése  megtagadásának az Nsztv. 10.  §  a)  pontja
    alapján nincs helye.

          2.   Az   indítványozó  álláspontja  szerint  a  kérdés
    megfogalmazása   bonyolult,  sok  feltételt  tartalmaz,   nem
    egyértelmű,   és  olyan  szakkifejezéseket  (pl.   honosítás)
    használ,   amelyek   ismerete   a   népszavazáson   résztvevő
    választópolgártól nem várható el. Ezért a  kérdés  nem  felel
    meg az Nsztv. 10. §-a c) pontjának.
          Az   Alkotmánybíróság   az  51/2001.   (XI.   29.)   AB
    határozatban  kifejtette,  hogy  a  népszavazáshoz  való  jog
    jellegére  tekintettel  és e politikai  jog  minél  teljesebb
    érvényesülése   érdekében   a  népszavazásra   szánt   kérdés
    egyértelműségének    megítélésekor   az   Alkotmánybíróságnak
    szűkítően  kell értelmeznie hatáskörét. Így az  egyértelműség
    követelményénél   azt   kell  vizsgálni,   hogy   a   kérdést
    egyféleképpen  lehet-e értelmezni és az  eldöntendő  kérdésre
    "igen"-nel  vagy  "nem"-mel lehet-e felelni (ABH  2001,  392,
    396.).  Az adott esetben a kérdés megfogalmazása eleget  tesz
    az     egyértelműség     nyelvtani    követelményének.     Az
    Alkotmánybíróság már korábban is úgy foglalt állást,  hogy  a
    kérdés megfelel az Nsztv. 13. §-ában foglaltaknak akkor, ha a
    kérdés   egészének  érthetőségét  nem  zavarják  a  kérdésben
    szereplő  szakkifejezések [63/2002. (XII. 3.)  AB  határozat,
    ABH  2002,  342,  345.]. Ez az álláspont érvényesül  a  jelen
    esetben  is;  a  kérdés  egésze  a  szakkifejezések  ellenére
    közérthető.
          A   kérdés  egyértelműségének  megállapításához  az  is
    hozzátartozik,  hogy  az  Országgyűlés  el  tudja-e  dönteni,
    terheli-e  jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen.  Az
    adott  esetben a kérdésből megállapítható, hogy  kedvezményes
    honosításra vonatkozó szabályokat kell megalkotni és  ezek  a
    megalkotandó  szabályok  a  Magyarországhoz  való   szorosabb
    kötődés   ellenőrzésére,  a  "Magyar  igazolvány"  megadására
    meghatározott  feltételekre építhetnek,  vagy  más  módot  is
    megállapíthatnak. Az Országgyűlés számára tehát a  jogalkotás
    feladata  érthető. A kérdés nem korlátozza  az  Országgyűlést
    abban  sem,  hogy  a megalkotandó új szabályban  a  jelenlegi
    honosítási   feltételekhez  viszonyítva  további  kedvezményt
    határozzon meg.

          Mindezek   alapján  az  Alkotmánybíróság   a   kifogást
    elutasította  és  az Országos Választási Bizottság  116/2003.
    (IX. 18.) OVB határozatát helybenhagyta.
          Az   Alkotmánybíróság   jelen  határozatát   a   Magyar
    Közlönyben  közzéteszi, figyelemmel arra, hogy  a  kifogásolt
    OVB határozat a Magyar Közlönyben megjelent.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bihari Mihály                        Dr. Czúcz Ottó
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
        alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                  
        Dr. Holló András                   Dr. Kukorelli István
        az Alkotmánybíróság elnöke                alkotmánybíró
             az aláírásban akadályozott
             Dr. Kiss László
             alkotmánybíró helyett
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
     Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A  határozat rendelkező részével és indokolásával egyetértek.
     A   határozatnak  a  diszkrimináció  tilalmával,  illetve   a
     kedvezmény megállapításával kapcsolatos indokolásához  néhány
     elvi  jelentőségű  normatani  gondolatot  kívánok  fűzni.   A
     normatani indokolást azért tartom különösen fontosnak, mert a
     jelen  indítványba  foglaltakhoz hasonló  érvelés  más  ügyek
     kapcsán is gyakran fordul elő.

     Az  indítványozó arra hivatkozott, hogy: "Az OVB határozatban
     hitelesített  kérdés  eredményes  népszavazás  esetén   olyan
     törvény  megalkotására kötelezné az Országgyűlést,  amely  az
     állampolgárság     megszerzésénél    a     magukat     magyar
     nemzetiségűeknek  valló,  s ezt meghatározott  módon  igazoló
     személyeket   nemzetiségükre   való   tekintettel    előnyben
     részesíti.   Ez  ugyanakkor  azzal  jár,  hogy   a   kérdéses
     meghatározott  feltételeknek  meg  nem  felelő  személyek  az
     állampolgárság   megszerzése   során   nemzetiségükre    való
     tekintettel  hátrányos megkülönböztetést szenvednek  el."  Az
     indítványozó álláspontja szerint ez ellentétes  a  2002.  évi
     III.  törvénnyel  kihirdetett, az  Európa  Tanács  keretében,
     1997.  november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai
     Egyezmény    [a   továbbiakban:   Egyezmény]   5.    Cikkének
     1. pontjában meghatározott diszkrimináció tilalmával.

     Normatani   szempontból  el  kell  választani   egymástól   a
     főszabályt, valamint a hátrányos megkülönböztetést tartalmazó
     speciális   szabályt,   illetve  a  kedvezményt   megállapító
     speciális szabályt. A főszabály (lex generale) alól  kivételt
     adó  szabály  (lex  speciale) kétféle  lehet:  vagy  előnyben
     részesítő,   vagy   hátrányos   megkülönbözetést   tartalmazó
     speciális   szabály.  Álláspontom  szerint  az   indokolatlan
     hátrányos   megkülönböztetés  tilos,  azonban  a  nem   eleve
     jogosultak  számára megállapított kedvezmények és mentességek
     biztosítása csak önkényes különbségtétel esetén tiltott.

     A  főszabályhoz  képest  megállapított  kedvezmény  mindaddig
     speciális  szabály marad, amíg a főszabály létezik. Kizárólag
     a   főszabály  megszűnésével  válhatna  a  speciális  szabály
     automatikusan    főszabállyá.   A    speciális    szabályként
     megállapított  kedvezmény  önmagában  nem  szünteti   meg   a
     főszabály létét és annak általános érvényét, tehát nem  válik
     a speciális szabály általános érvényű mércévé.

     A  normatani  összefüggéseket a konkrét esetre  alkalmazva  a
     konstans főszabály a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
     LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 4. § (1) bekezdésében, míg
     a  kedvezményt megállapító speciális szabályok az Ápt.  4.  §
     (3)-(6)  bekezdéseiben találhatók. Az Egyezmény 5.  Cikke  az
     általános érvényű szabályhoz [Ápt. 4. § (1) bekezdés]  képest
     tiltja  az indokolatlan szigorítást, mégpedig mind  a  nemen,
     valláson,  fajon,  bőrszínen, mind a  nemzeti,  vagy  etnikai
     származáson  alapuló  hátrányos  megkülönböztetést.   A   nem
     önkényes alapon megállapított kedvezményeket [ilyenek az Ápt.
     4.  §  (3)-(6) bekezdésébe foglaltak] azonban nem  tiltja  az
     Egyezmény 5. Cikke.

     A   népszavazásra  irányuló  kezdeményezés  -   érvényes   és
     eredményes   szavazással  történő  -  támogatása   esetén   a
     törvényhozó arra lenne köteles, hogy az Ápt.-ben már  meglévő
     általános  szabályhoz  [Ápt. 4. §  (1)  bekezdéséhez]  képest
     - nem önkényesen megállapított speciális szabály formájában -
     újabb   kedvezményt   biztosítson  a  magyar   állampolgárság
     megszerzésére.  A  kedvezményt  biztosító  szabály  speciális
     szabály marad, s nem válik főszabállyá. A speciális szabály a
     főszabályhoz  képest  csak meghatározott  feltételek  megléte
     esetén   alkalmazható,  alkalmazása  esetén   a   főszabályba
     foglaltaknál  gyorsabban, rövidebb  idő  alatt  megszerezhető
     állampolgárságot, kedvezményt biztosít. Azonban  a  speciális
     feltételek  hiánya  esetén  továbbra  is  a  főszabályt  kell
     alkalmazni, mégpedig mindenféle megkülönböztetés nélkül.

     Budapest, 2004. március 1.
                                                 Dr. Bihari Mihály
                                                     alkotmánybíró
      Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye

      1.   Nem   értek  egyet  a  határozat  rendelkező   részével,
      álláspontom  szerint  jelen ügyben az Alkotmánybíróságnak  az
      Országos  Választási  Bizottság  (OVB)  116/2003.  (IX.  18.)
      határozatát  meg kellett volna semmisítenie és  az  OVB-t  új
      eljárásra  kellett  volna  utasítania.  Az  Alkotmánybíróság,
      állandó   gyakorlata  szerint,  a  kifogás   keretei   között
      alkotmányos  jogállásával és rendeltetésével összhangban  azt
      vizsgálja,  hogy  az  OVB  az  Alkotmánynak  és  az  irányadó
      törvényeknek megfelelően járt-e el a hitelesítési eljárásban.

      Megítélésem  szerint  az  országos  népszavazásra  bocsátandó
      kérdésnek az Alkotmánybíróság olyan értelmezést ad,  amely  a
      kérdésből   nem   feltétlenül  következik.  A   határozat   a
      jogalkotói  egyértelműség irányából lényegében  lefordítja  a
      kérdést és arra törekszik, hogy elhelyezze azt az alkotmányos
      rendszerben. Felfogásom szerint a népszavazási eljárás  során
      -  bár  a  kérdést  értelemszerűen minden  közreműködő  szerv
      értelmezi  -  annak lényeges tartalmához egyetlen  döntéshozó
      szerv  sem  nyúlhat, a szavazólapon is ugyanannak a kérdésnek
      kell szerepelnie, amit kezdeményezői megfogalmaztak.

      2.  A Magyarországra kötelező nemzetközi jogi normák közül  -
      jelen   ügyben  -  az  Alkotmánybíróságnak  mindenekelőtt   a
      kifogást  tevő  által hivatkozott, a 2002. évi  III.  törvény
      által kihirdetett, az Európa Tanács keretében, 1997. november
      6-án  kelt  állampolgárságról  szóló  Európai  Egyezményt  (a
      továbbiakban: Egyezmény) kellett vizsgálnia.

      Az  Egyezmény  3. cikk 1. pontja alapján minden  állam  saját
      joga   szerint  határozza  meg,  kik  az  állampolgárai,   az
      állampolgársággal  kapcsolatos szabályok megalkotása  ugyanis
      az állami szuverenitás egyik fontos megnyilvánulása. Az egyén
      és az állam közötti legfőbb jogi kapcsolat az állampolgárság,
      amely  az  Egyezmény alkalmazásában valamely személy  és  egy
      állam  közötti olyan jogi kötelék, amely nem utal  a  személy
      etnikai származására. [2. cikk a) pont] E definíció az Európa
      Tanács  által  az  Egyezményhez fűzött  kommentár  szerint  a
      Nemzetközi  Bíróságnak a Nottebohm-ügyben született  ítéletét
      veszi  alapul,  amely  szerint "az  állampolgárság  egy  jogi
      kapcsolat, amelynek alapja egy tényleges társadalmi  kötődés,
      egy  valódi,  az életmódhoz, az érdekekhez és az  érzelmekhez
      kötődő kapcsolat, amelyhez kölcsönös jogok és kötelezettségek
      járulnak. Azt mondhatnánk, jogi kifejeződése annak a ténynek,
      hogy  az  egyén, amely ezt az állampolgárságot [...] megszerzi,
      valójában szorosabban kapcsolódik az állampolgársága szerinti
      állam  népéhez,  mint bármely más államéhoz".  (ICJ  Reports,
      1955, 23.)

      Az  Egyezmény  5.  cikk 1. pontja alapján  a  részes  államok
      állampolgárságra  vonatkozó  szabályai  nem   tartalmazhatnak
      megkülönböztetést  vagy nem foglalhatnak  magukban  semmilyen
      olyan gyakorlatot, amely kimeríti - többek között - a nemzeti
      vagy etnikai származáson alapuló diszkriminációt. A kommentár
      az 1993. évi XXXI. törvény által kihirdetett, az emberi jogok
      és  az  alapvető szabadságok védelméről szóló  egyezmény  14.
      cikkére    utalva   hangsúlyozza,   hogy   nem    mindenfajta
      megkülönböztetés   ellentétes  az  Egyezmény   5.   cikk   1.
      pontjával.  Nem  sérül  az Egyezmény  5.  cikk  1.  pontjában
      foglalt  diszkrimináció-tilalom, ha a  különbségtétel  alapja
      valamely  ésszerű és objektív ok, illetve nem  egyezménysértő
      az indokolt, nem önkényes kedvezőbb bánásmód.

      A  kommentár  is megengedi tehát, hogy a részes  államok  más
      államok  polgárait  kedvezőbb feltételek mellett  honosítsák,
      vagyis  kedvezőbb  bánásmódban részesítsék az  állampolgárság
      elnyerésekor, ha annak ésszerű indoka van. Ésszerűnek minősül
      a  kommentár  alapján  az, ha a részes állam  a  kedvezményes
      honosításhoz  a  nemzeti  nyelv ismeretét  követeli  meg,  ha
      születési   helyhez   köti   az   állampolgárság   könnyített
      megszerzését,   illetve   ha  kedvezményesen   honosítja   az
      állampolgárának    leszármazottját.    A    részes    államok
      kedvezményesen honosíthatják más állam polgárait, így például
      az   Európai  Unió  tagállamai  rövidebb  tartózkodási   időt
      követelhetnek   meg  az  uniós  tagállamok   állampolgárainak
      honosításakor,  ez  - fogalmaz a kommentár  -  állampolgárság
      alapján történő kedvezőbb bánásmódot jelent. Látható, hogy  a
      kommentárban  említett  példák  objektív  jogi  tények  -  ez
      jellemzi  a  konkrét  nemzeti megoldásokat  is  -  amelyekhez
      képest az európai gyakorlatban eleddig alig ismert szubjektív
      alapú     kedvezmény     lenne    a    kérdésben     szereplő
      nyilatkozattételhez kötött honosítási jogcím.

      3. A határozat szerint "[a]z állampolgárság honosítással való
      megszerzésének a kérdésben szereplő, tervezett  új  esete  az
      Szátv.  és  az  Áptv. szabályaira épül". Álláspontom  szerint
      azonban ez a konkrét kérdésből nem következik.

      Ahogyan   azt   az   52/1997.  (X.  14.)  AB   határozat   is
      hangsúlyozta,   a   közvetlen   hatalomgyakorlás   ugyan    a
      népszuverenitás gyakorlásának kivételes formája, de kivételes
      megvalósulása eseteiben a képviseleti hatalomgyakorlás fölött
      áll.  Ez azt jelenti, hogy az eredményes ügydöntő népszavazás
      olyan    eszköz   a   választópolgárok   számára,    amelynek
      segítségével elvonhatják a döntés jogát a törvényhozóktól, az
      Országgyűlés    ugyanis   az   adott   népszavazási    kérdés
      tekintetében  "végrehajtói szerepbe kerül".  [Lásd:  50/2001.
      (XI.  29.)  AB határozat, ABH 2001. 359, 381.] A népszavazást
      kezdeményezők  az  Alkotmány, a Ve. és  az  Nsztv.  vonatkozó
      rendelkezéseinek  a  keretei között jogosultak  olyan  kérdés
      megfogalmazására, amelynek célja vagy eredménye  valamely  új
      törvény   megalkotása,  illetve  hatályban  lévő   jogszabály
      módosítása, hatályon kívül helyezése.

      Az  Áptv.  a nem magyar állampolgárok honosítását a következő
      feltételekhez köti: nyolc év folyamatos magyarországi helyben
      lakás,  büntetlen előélet, a kérelmező ellen  magyar  bíróság
      előtt   nincs  büntetőeljárás  folyamatban,  a  magyarországi
      megélhetés  és  lakóhely biztosított, a  honosítás  a  Magyar
      Köztársaság   érdekeit   nem  sérti,   valamint   alkotmányos
      alapismereti  vizsga letétele, illetve az az alóli  mentesség
      igazolása.  [4. § (1) bekezdés] Az Áptv. 4. §  (3)  bekezdése
      alapján  kérelmére,  kedvezményesen honosítható  az  a  magát
      magyar  nemzetiségűnek valló, nem magyar állampolgár,  aki  a
      kérelem  előterjesztésekor legalább  egy  éve  Magyarországon
      lakik,  és  felmenője magyar állampolgár volt.  A  kedvezmény
      csupán  a  magyarországi  helyben lakás  idejére  vonatkozik,
      minden  egyéb  tekintetben  az általános  feltételeknek  kell
      megfelelnie a magát magyar nemzetiségűnek valló,  nem  magyar
      állampolgár  honosítandónak, aki - ez objektív  jogi  tény  -
      magyar állampolgár leszármazottja.

      Az  Áptv.  alapján  tehát az állampolgárság  ténylegességének
      (effektivitás   elve)  legfőbb  kritériuma  a   lakóhely,   a
      népszavazásra  bocsátandó kérdés viszont a nem Magyarországon
      lakó,  de  a magát magyar nemzetiségűnek valló, és  a  magyar
      nemzetiségét  a  kérdésben megállapított  módon  igazoló  nem
      magyar  állampolgárságú személyek csak  és  kizárólag  magyar
      nemzetiségükre  tekintettel történő kedvezményes  honosítását
      célozza.  Következésképp  nem  állíthatjuk,  hogy  a  konkrét
      kérdés az Áptv. szabályaira épül.

      Véleményem  szerint a jogalkotónak lehetősége van arra,  hogy
      bizonyos   esetekben  tovább  könnyítsen  az   állampolgárság
      megszerzésének  feltételein,  és  a  jelenlegi   szabályokhoz
      képest egyszerűsítse az állampolgárság megszerzését úgy, hogy
      a   fent   felsorolt  objektív  feltételek   némelyike   alól
      mentességet  biztosít. Ez azonban nem sértheti az  Alkotmányt
      és  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeket, továbbá  nem
      eredményezheti azt, hogy a jogalkotó mentességet  biztosít  a
      személyek  egy  meghatározott köre számára az  állampolgárság
      megszerzésének valamennyi objektív feltétele alól. [Az  Áptv.
      alapján  jelenleg  két objektív honosítási  feltétel  megléte
      alól még a legkedvezményezettebb esetben sem adhat felmentést
      a  köztársasági  elnök:  nevezetesen  a  honosítás  a  Magyar
      Köztársaság érdekeit ne sértse (egyénenkénti nemzetbiztonsági
      szempont), továbbá a magyar jog szerint a kérelmező büntetlen
      előéletű  legyen  és  a kérelem elbírálásakor  ellene  magyar
      bíróság előtt büntetőeljárás ne legyen folyamatban.]

      A  jelen  ügyben vizsgált népszavazásra bocsátandó  kérdés  -
      értelmezésem   szerint  -  bár  utal  a   kérelemre   történő
      kedvezményes  honosításra, kizárólag  egy  feltételhez  kötné
      azt:   a   magyar  nemzetiség  meghatározott  módon   történő
      igazolásához.  A  konkrét  kérdés  alapján  ez  az   igazolás
      történhet  az  Szátv. 19. §-a szerinti "Magyar igazolvánnyal"
      vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon.  Az
      Szátv.   19.  §-a  alapján  "Magyar  igazolványt"  a   Magyar
      Köztársasággal  szomszédos  államokban  állandó   lakóhellyel
      rendelkező,   nem   magyar  állampolgárságú,   magát   magyar
      nemzetiségűnek  valló személy kérhet (kivéve  az  Ausztriában
      élő  személyt),  ha  tud  magyar  nyelven  vagy  a  lakóhelye
      szerinti állam magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja
      nyilván,   ha   az   ezen  állam  területén  működő,   magyar
      nemzetiségű  személyeket  tömörítő  szervezet  nyilvántartott
      tagja, vagy a lakóhely szerinti állam területén működő egyház
      nyilvántartásában  magyar nemzetiségűként tartják  számon.  A
      "Magyar     igazolvány"    az    Szátv.-ben     meghatározott
      kedvezményekre    jogosít.   Egy    eredményes    népszavazás
      következtében ezen igazolvány - ha azt a tulajdonos kérelmezi
      -   automatikusan   a  magyar  állampolgárság   megszerzésére
      jogosítana.

      A    kedvezményes    honosítás    kedvezményezettjei    tehát
      lakóhelytől, születési helytől, nyelvtudástól, leszármazástól
      független   jogcímen,  pusztán  azon   az   alapon   volnának
      jogosultak   a   kedvezményes   honosításra,   hogy    magyar
      nemzetiségűnek  vallják  magukat.  A  nemzetiségre   (nemzeti
      hovatartozásra)   mint   egyetlen  állampolgársági   szerzési
      feltételre  történő utalás az Egyezmény alapján  nem  minősül
      indokolt  kedvezőbb  bánásmódnak, a  nemzeti  hovatartozásról
      való  nyilatkozat önmagában ugyanis nem alkalmas a Nottebohm-
      ügyben megkövetelt, a polgár és állama közötti szoros, valódi
      (effektív) kapcsolat létének bizonyítására.

      Álláspontom  szerint  a  feltett  kérdésben  az  államot   az
      Egyezmény  szelleméből  és  konkrét  rendelkezéseiből  fakadó
      nemzetközi kötelezettség terheli, márpedig az Alkotmány 28/C.
      §  (5)  bekezdése  alapján  nem lehet  országos  népszavazást
      tartani     hatályos     nemzetközi    szerződésből     eredő
      kötelezettségekről, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó
      törvények tartalmáról.

      4.  Az  Alkotmány  6.  § (3) bekezdése  szerint  "[a]  Magyar
      Köztársaság  felelősséget érez a határain kívül élő  magyarok
      sorsáért,  és előmozdítja a Magyarországgal való  kapcsolatuk
      ápolását".  Meggyőződésem  szerint az  Alkotmány  hivatkozott
      "felelősségi  klauzulája" nem csupán  külpolitikai  államcél,
      nemzetpolitikai tétel, hanem jogilag is értelmezhető alapelv,
      amely  a "nemzettag" jogállásáról szóló, általam is fontosnak
      tartott   Szátv.  és  az  esetleges  további  állampolgársági
      kedvezmények  alapja.  A  felelősségi  klauzulát  azonban  az
      állampolgársággal összefüggésben nem lehet az  Alkotmány  más
      rendelkezéseitől  (például 69-70. §) függetlenül  értelmezni.
      Az  állampolgárság  nemcsak  alapjog,  hanem  a  szuverenitás
      (terület,   népesség,  főhatalom)  klasszikus   alkotmányjogi
      intézménye,  amely  történetileg nem  feltétlenül  azonos  az
      adott    személy   etnikai   származásával.   A   népszavazás
      kezdeményezői   szándékuk  szerint  nem  az   országhoz   (az
      államhoz, államterülethez), hanem a nemzethez kívánják  kötni
      az   állampolgárság  intézményét.  Szándékuk  nemességét  nem
      vitatva,  ez  az elképzelés komoly alkotmányjogi  problémákat
      vet fel.

      Budapest, 2004. március 1.
                                               Dr. Kukorelli István
                                                      alkotmánybíró
      A különvéleményhez csatlakozom:
                                                   Dr. Holló András
                                                      alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       The decision of the National Election Commission on a referendum be organised relating to the acquisition of citizenship by Hungarians living abroad
       Number of the Decision:
       .
       5/2004. (III. 2.)
       Date of the decision:
       .
       03/01/2004
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2004-1-001?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
       .