Hungarian
Ügyszám:
.
1104/H/2009
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 28/2010. (III. 11.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/165
.
A döntés kelte: Budapest, 03/09/2010
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság  országos
  népszavazás  kitűzésére  irányuló  kezdeményezés  aláírásgyűjtő
  ívének   hitelesítése   tárgyában   hozott   határozata   ellen
  benyújtott kifogás alapján indult eljárásban meghozta az alábbi

                           határozatot:
                                 
  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 407/2009.
  (X.  8.)  OVB határozatát a jelen határozatban foglalt  indokok
  alapján helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
                                  
   A   választási  eljárásról  szóló  1997.  évi  C.  törvény   (a
   továbbiakban:  Ve.)  130.  §  (1)  bekezdése  alapján   kifogás
   érkezett   az   Alkotmánybírósághoz  az   Országos   Választási
   Bizottság   (a  továbbiakban:  OVB)  407/2009.  (X.   8.)   OVB
   határozata (a továbbiakban: OVBh.) ellen.

   Az   OVB   vitatott   határozatában  az  országos   népszavazás
   kezdeményezésre   irányuló  aláírásgyűjtő  ív  mintapéldányának
   hitelesítését  megtagadta. Az aláírásgyűjtő  íven  a  következő
   kérdés   szerepel:  „Kezdeményezzük  a  vonatkozó  jogszabályok
   módosítását  úgy,  hogy  népszavazási  eljárásban  a  választók
   szavazataikat szabad elhatározásuk szerint papíron vagy sms-ben
   adhassák  le.”  Az  OVBh.  indoklása  megállapította,  hogy   a
   kérdésben  tartott  eredményes  népszavazás  esetén  sérülne  a
   szavazás   titkosságának   elve,   mert   a   mobilszolgáltatók
   megismerhetik   az   sms-ek  tartalmát,  sérülne   emellett   a
   közvetlenség   elve   is,  mert  nem   lenne   garantálható   a
   választópolgár   minden   kétséget   kizáró,   hitelt   érdemlő
   azonosítása.   Nem   teljesülne  továbbá  az   az   alkotmányos
   követelmény  sem,  hogy  a  választópolgár  választójogát  csak
   személyesen  gyakorolhatja.  Az  OVB  álláspontja   szerint   a
   kérdésben – annak burkolt alkotmánymódosító jelleg miatt –  nem
   lehet  népszavazást tartani, mert a népszavazási  kezdeményezés
   több  alkotmányos  alapelvet érint,  így  a  kérdésben  tartott
   eredményes  népszavazás az Alkotmány módosítását  eredményezné.
   Hivatkozott    az    OVBh.   indokolása   az   Alkotmánybíróság
   következetes   gyakorlatára,  amely   szerint   a   népszavazás
   közvetetten   sem  vonhatja  el  az  Országgyűlés  alkotmányozó
   hatáskörét.

   A  kifogástevő  – aki azonos a népszavazás kezdeményezőjével  –
   beadványában  előadta,  hogy  az  OVB  tévesen  hivatkozott  az
   Alkotmány  71.  §  (1) bekezdésére, mivel az  a  képviselők  és
   polgármesterek  választására vonatkozik, a  népszavazásra  nem.
   Álláspontja szerint az sms útján történő szavazás biztonságossá
   tehető,  illetve a mobilszolgáltatók szabályosan nem ismerhetik
   meg az sms-ek tartalmát. A választók személyes „beazonosítása”,
   valamint   a   választás  közvetlenségének  kérdése   lenne   a
   népszavazás tárgya, melynek eldöntése a kifogástevő szerint nem
   tartozik  az OVB hatáskörébe. Véleménye szerint a kezdeményezés
   nem  jár  az Alkotmány módosításával, de a népszavazás kötelező
   jelleggel    előírhatja   az   Országgyűlésnek   a   jogszabály
   megalkotását, módosítását, beleértve az Alkotmányt is.

   Az  OVBh.  a  Magyar  Közlöny 2009. évi  143.  számában,  2009.
   október  8-án jelent meg, a kifogást 2009. október  19-én  –  a
   jogszabály  által meghatározott határidőn belül – terjesztették
   elő.

                                 II.

   Az Alkotmánybíróság határozatának meghozatala során a következő
   jogszabályokat vette alapul:

   Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.
   évi III. törvény rendelkezései:
   „2.  §  Az  aláírásgyűjtő ívek mintapéldányát az aláírásgyűjtés
   megkezdése  előtt – hitelesítés céljából – be kell nyújtani  az
   Országos Választási Bizottsághoz.”

   „10.   §   Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
   b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
   c)  a  kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
   d)  ugyanazon  tartalmú kérdésben három éven  belül  eredményes
   országos népszavazást tartottak,
   e)  az  aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási  eljárásról
   szóló törvényben foglalt követelményeknek.”

   „13.  §  (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést  úgy  kell
   megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.”

   A Ve. rendelkezései:
   „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási   Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  –  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   (...)
   (3)  Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

                                III.

   A kifogás nem megalapozott.

   1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az
   Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  1.  §  h)
   pontjában  foglaltaknak megfelelően a Ve.  130.  §-a  határozza
   meg.  Az  Alkotmánybíróság az OVB határozatai ellen  benyújtott
   kifogások    elbírálása    során   kialakította    következetes
   gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás alapján lefolytatott
   jogorvoslati  eljárásban  azt  vizsgálja,  hogy  a   beérkezett
   kifogás   megfelel-e  a  Ve.  77.  §  (2)  bekezdésének   a)-c)
   pontjaiban,   illetve   130.   §   (1)   bekezdésében   foglalt
   feltételeknek,  és  az  OVB  az aláírásgyűjtő  ív  hitelesítési
   eljárásában   az  Alkotmánynak  és  az  irányadó   törvényeknek
   megfelelően  járt-e  el. Eljárása során az  Alkotmánybíróság  e
   feladatát    alkotmányos   jogállásával   és    rendeltetésével
   összhangban  látja  el. [25/1999. (VII. 7.) AB  határozat,  ABH
   1999, 251, 256.]

   2.  Az  Nsztv. rendelkezései értelmében az OVB-hez  hitelesítés
   céljából  benyújtott  aláírásgyűjtő íven konkrét  kérdést  kell
   megfogalmazni. A konkrét kérdésnek olyannak kell  lennie,  hogy
   arra  a  választópolgárok  népszavazás alkalmával  egyértelműen
   „igennel”  vagy „nemmel” tudjanak válaszolni, mivel  az  Nsztv.
   13.   §   (2)   bekezdése   szerint   a   konkrét   kérdést   a
   kezdeményezésben  megfogalmazott formában,  változtatás  nélkül
   kell     népszavazásra    bocsátani.    Az     Alkotmánybíróság
   megállapította,  hogy a jelen esetben hitelesítés  céljából  az
   OVB-hez  benyújtott  aláírásgyűjtő  íven  szereplő  mondat  nem
   kérdés,  hanem  kijelentő  mondat,  és  így  nem  felel  meg  a
   törvényben foglalt követelményeknek, ezért arról az Nsztv.  10.
   §  c)  pontja  alapján népszavazást tartani  nem  lehet.  [Ld.:
   13/2010. (II. 4.). AB határozat, MK 2010. 13. 7296.]

   3. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
   aláírásgyűjtő  íven  szereplő,  népszavazásra  feltenni  kívánt
   kérdés    a   vele   szemben   támasztott   alaki   jogszabályi
   követelményeknek  nem  felel meg,  ezért  –  az  előterjesztett
   kifogást  érdemben  nem  vizsgálva – a 407/2009.  (X.  8.)  OVB
   határozatot  a  jelen  határozatban  foglalt  indokok   alapján
   helyben hagyta.

   Az   Alkotmánybíróság   a   határozat   közzétételét   az   OVB
   határozatának    a   Magyar   Közlönyben   való   megjelenésére
   tekintettel rendelte el.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
              Dr. Balogh Elemér       Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                   
              Dr. Holló András            Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                   
              Dr. Kovács Péter     Dr. Lenkovics Barnabás
              alkotmánybíró          előadó alkotmánybíró
                                   
              Dr. Lévay Miklós       Dr. Trócsányi László
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    28/2010. (III. 11.)
    Date of the decision:
    .
    03/09/2010
    .
    .