English
Hungarian
Ügyszám:
.
5/G/1998
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 42/2000. (XI. 8.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/329
.
A döntés kelte: Budapest, 11/07/2000
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   az  állampolgári  jogok   országgyűlési
   biztosának,  valamint  a  nemzeti és etnikai  kisebbségi  jogok
   országgyűlési biztosának közösen előterjesztett,  az  Alkotmány
   értelmezésére és mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   megállapítására irányuló indítványai tárgyában – dr. Czúcz Ottó
   és  dr.  Kiss  László alkotmánybírók párhuzamos  indokolásával,
   valamint  dr.  Bagi  István és dr. Holló András  alkotmánybírók
   különvéleményével – meghozta a következő

                            határozatot:

   1. Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/E. § értelmezése alapján
   a következőket állapítja meg:

   Az   Alkotmány   70/E.  §  (1)  bekezdése  szerinti   szociális
   biztonsághoz  való jog a szociális ellátások  összessége  által
   nyújtandó  megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza.
   A  megélhetési  minimum garantálásából konkrétan  meghatározott
   részjogok,  –  így a “lakhatáshoz való jog” – mint  alkotmányos
   alapjogok   nem   vezethetők  le.  E   tekintetben   az   állam
   kötelezettsége   és   ebből  következően  a   felelőssége   nem
   állapítható meg.

   Az  Alkotmány 70/E. § (2) bekezdése alapján az állam a polgárok
   megélhetéshez  szükséges  ellátásra  való  jogának  realizálása
   érdekében   társadalombiztosítási   és   szociális   intézményi
   rendszert  köteles  létrehozni, fenntartani  és  működtetni.  A
   megélhetési    minimumot    biztosító    szociális    ellátások
   rendszerének kialakításakor alapvető alkotmányi követelmény  az
   emberi  élet  és méltóság védelme. Ennek megfelelően  az  állam
   köteles   az   emberi   lét  alapvető   feltételeiről   –   így
   hajléktalanság  esetén  az emberi életet közvetlenül  fenyegető
   veszélyhelyzet elhárításához szállásról – gondoskodni.

   2.  Az  Alkotmánybíróság a “lakhatáshoz való  jog”  biztosítása
   tekintetében  a  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   megállapítására irányuló indítványt elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.
                                   
    Az  állampolgári  jogok  országgyűlési biztosának,  valamint  a
    nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési biztosának közösen
    előterjesztett indítványa kifogásolta, hogy az állam  nem  tesz
    eleget  az  Alkotmány  15., 16., 17.,  valamint  70/E.  §-aiból
    fakadó jogalkotási feladatának.

    Az  indítványozók szerint sem a szociális ellátásokról,  sem  a
    társadalombiztosításról szóló törvényi rendelkezések “nem fedik
    le  teljes egészében a hivatkozott alkotmányos rendelkezésekből
    az   államra  háruló  szabályozási  kötelezettségeket,   hiszen
    álláspontjuk szerint a szociális biztonsághoz való alapjognak a
    hajlékhoz   (lakhatáshoz)  való  jog  nélkülözhetetlen   részét
    képezi, mert annak hiányában egyetlen szociális intézkedés  sem
    érheti el a célját.”

    Továbbá  az  indítványozók  szerint a  helyi  önkormányzatokról
    szóló  1990. évi LXV. törvény, valamint a lakások és helyiségek
    bérletére,    valamint   elidegenítésükre    vonatkozó    egyes
    szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései nem
    határozzák   meg   a   megjelölt  alkotmányos  rendelkezéseknek
    megfelelően a szociális lakásgazdálkodással kapcsolatos  állami
    feladatokat,  valamint  azok állami  és  önkormányzati  szervek
    közötti megosztását. Egyrészről ugyanis a hatályos jogszabályok
    kizárólag  a  helyi  önkormányzatok kötelezettségévé  teszik  a
    szociális  lakásgazdálkodással kapcsolatos  “állami  felelősség
    érvényesítését”,  másrészről pedig az  önkormányzatok  jelentős
    része “ennek a feladatnak az ellátására nem alkalmas”. Ez pedig
    az  állampolgári jogok régiónként eltérő biztosítására, s ennek
    következtében diszkrimináció kialakulására ad lehetőséget.

    A    probléma    megoldásához    az    indítványozók    szerint
    “elengedhetetlenül  szükséges  a  szociális  biztonsághoz  való
    alapjog  alkotmányos  tartalmának a lakhatással  összefüggésben
    való   értelmezése,  valamint  a  szociális  biztonsághoz  való
    alapjoggal   és   a   lakásgazdálkodással  kapcsolatos   állami
    felelősség     alkotmányos    alapjainak    és    terjedelmének
    meghatározása.”

    Mindezekre  tekintettel az indítvány elsődlegesen az  Alkotmány
    70/E.  §-ának  értelmezésére irányult azt a kérdést  téve  fel,
    hogy:
      –  a  szociális biztonsághoz való alkotmányos alapjog  részét
      képezi-e  a  lakhatáshoz való jog, és e jog milyen terjedelmű
      [Alkotmány 70/E. § (1) bekezdés];
      –  megállapítható-e az állam felelőssége a  lakhatáshoz  való
      jog   érvényesülésének  biztosításában  [Alkotmány  70/E.   §
      (2) bekezdés]?

    Az   indítványozók   másodlagosan  mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenesség  megállapítását  kérték,  mivel  az   állam
    elmulasztotta a szociális biztonsághoz való alapjogból származó
    “lakhatáshoz  való jog” biztosítására vonatkozó szabályozó-  és
    intézményrendszer megalkotását.

                                  II.
                                   
    1.   Az  Alkotmánynak  az indítványozók által  értelmezni  kért
    rendelkezése a következő:

    “70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van  a
    szociális    biztonsághoz;   öregség,   betegség,   rokkantság,
    özvegység,   árvaság   és   önhibájukon   kívül   bekövetkezett
    munkanélküliség  esetén a megélhetésükhöz  szükséges  ellátásra
    jogosultak.

    (2)   A   Magyar   Köztársaság  az  ellátásra  való   jogot   a
    társadalombiztosítás    útján    és    szociális    intézmények
    rendszerével valósítja meg.”

    Az    indítványozók   által   felhívott   további    alkotmányi
    rendelkezések:

    “15.  §  A  Magyar  Köztársaság védi a  házasság  és  a  család
    intézményét.”

    “16.  §  A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az  ifjúság
    létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság
    érdekeit.”

    “17. § A Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális
    intézkedésekkel gondoskodik.”

                                 III.
                                   
    1.  Az  indítvány  első  része kapcsán az  Alkotmánybíróság  az
    Alkotmánybíróságról   szóló   1989.    évi    XXXII.    törvény
    (továbbiakban:   Abtv.)   1.  §  g)   pontjában   meghatározott
    hatáskörében  járt  el. Az Abtv. 1. § g) pontja  értelmében  az
    Alkotmánybíróság    hatáskörébe    tartozik    az     Alkotmány
    rendelkezéseinek  értelmezése. Az Abtv.  21.  §  (6)  bekezdése
    alapján  az 1. § g) pontja szerinti eljárást a) az Országgyűlés
    vagy  annak állandó bizottsága, b) a köztársasági elnök,  c)  a
    Kormány vagy annak tagja, d) az Állami Számvevőszék elnöke,  e)
    a    Legfelsőbb   Bíróság   elnöke,   f)   a   legfőbb   ügyész
    indítványozhatják. Az Abtv. 21. § (8) bekezdése szerint törvény
    másokat    is   feljogosíthat   alkotmányértelmezési    eljárás
    indítványozására.    Az   állampolgári   jogok    országgyűlési
    biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 22. §-ának e) pontja az
    állampolgári  jogok  országgyűlési biztosát  is  feljogosította
    alkotmányértelmezés  kezdeményezésére. Az  indítvány  tehát  az
    annak előterjesztésére jogosulttól származik.

    Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint   [először:
    31/1990.  (XII.  18.)  AB  határozat,  ABH  1990.  136,   137.;
    legutóbb:  652/G/1994. AB határozat. ABH 1998.  574,  576.]  az
    Abtv.     1.    §    g)    pontjában    szabályozott,    elvont
    alkotmányértelmezésre vonatkozó indítvány  esetében  az  alábbi
    követelményeket kell figyelembe venni. Az indítványnak az Abtv.
    21.  §  (6) bekezdésében meghatározott szervtől vagy személytől
    kell  származnia;  nem általánosságban, hanem valamely  konkrét
    alkotmányjogi  probléma  aspektusából  kell  kezdeményeznie  az
    eljárást;   az  Alkotmány  egy  ugyancsak  konkrétan  megjelölt
    rendelkezésének  értelmezését  kell  kérnie.  Végül  az   adott
    alkotmányossági  problémának  közvetlenül  –   más   jogszabály
    közbejötte nélkül – levezethetőnek kell lennie az Alkotmányból.
    Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány ezeknek a
    feltételeknek megfelel.

    2.  Az  Alkotmánybíróság  felhívja a figyelmet  arra,  hogy  az
    indítványozók álláspontja szerint a szociális biztonsághoz való
    jognak a “lakhatáshoz való jog” tartalmi eleme. Erre hivatkozva
    (jóllehet    az    indítványuk   elsődlegesen    éppen    annak
    alkotmányértelmezés révén történő tisztázására irányul, hogy  a
    szociális  biztonsághoz való jognak van-e  ilyen  tartalma,  az
    milyen   terjedelmű   és   melyek   az   állam   ebből   fakadó
    kötelezettségei)  az  indítványozók állították  az  államnak  a
    “lakhatáshoz  való  jog”  általuk feltételezett  létéből  adódó
    kötelezettségeit, továbbá azok megsértését is.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az indítványozóknak  a
    mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
    irányuló  kérelme  csak az Alkotmány 70/E. §-ának  értelmezését
    követően  dönthető el. Ezért az Alkotmánybíróság a mulasztásban
    megnyilvánuló   alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló
    kérelmet   csak   az  Alkotmány  értelmezésének   függvényében,
    mindazonáltal azzal egy eljárásban bírálta el.

                                  IV.
                                   
    Az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll hatáskörében eljárva
    több    ízben   foglalkozott   az   Alkotmány   70/E.    §-ának
    értelmezésével. Az Alkotmánybíróság már egy korai határozatában
    rámutatott  arra, hogy “a szociális biztonság  nem  jelent  sem
    biztosított  jövedelmet, sem pedig azt, hogy  az  állampolgárok
    egyszer  elért életszínvonala a gazdasági viszonyok kedvezőtlen
    alakulása  következtében ne csökkenhetne. Az államnak  polgárai
    szociális biztonsága tekintetében fennálló kötelezettségeit  az
    Alkotmány   70/E.   §  (1)  bekezdésében  foglaltak   általános
    jelleggel  nevesítik.”  [32/1991. (VI. 6.)  AB  határozat,  ABH
    1991. 146, 163.]

    Majd az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy “az Alkotmány 70/E. §
    (2)   bekezdésének  idézett  rendelkezéséből  tehát   csak   az
    következik,  hogy  az állam a polgárok megélhetéshez  szükséges
    ellátáshoz      való      jogaik     realizálása      érdekében
    társadalombiztosítási és szociális intézményi rendszert köteles
    létrehozni, fenntartani és működtetni. Az Alkotmány  azonban  e
    rendszerek    működésére   vonatkozó   alapvető   elveket    és
    szempontokat már nem határozza meg.” Az Alkotmány 70/E.  §-ával
    összefüggésben  hangsúlyozta  az  Alkotmánybíróság,  hogy   “az
    Alkotmány  szerint  ugyanis  az egyedüli  követelmény,  hogy  a
    társadalombiztosítási  és  a szociális  intézményi  rendszer  a
    megélhetéshez   szükséges  ellátásra  vonatkozó   jogosultságot
    megvalósítsa.” [26/1993. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1993. 196,
    199.]

    Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/E. §-ával összefüggésben  a
    38/1994.  (VI.  24.)  AB  határozatban (ABH  1994.  429,  433.)
    ismételten  hangsúlyozza, hogy “amint arra az  Alkotmánybíróság
    26/1993.  (IV. 29.) AB határozatában rámutatott az Alkotmány  e
    rendelkezéséből    következik,    hogy    az    állam     olyan
    társadalombiztosítási  és szociális intézményrendszert  köteles
    létrehozni,  fenntartani  és  működtetni,  amely  biztosítja  a
    polgárok  számára  a  megélhetéshez szükséges  ellátáshoz  való
    jogaik érvényesülését (ABH 1993. 196.).”

    Az  Alkotmánybíróság  rámutatott arra is, hogy  “az  alkotmányi
    feladatok  és  a  szociális  jogok  megvalósítása  eszközei  és
    mértéke  tekintetében a jogalkotó viszonylag  nagy  szabadságot
    ilvez.    Alkotmányossági   probléma   abban   a   határesetben
    keletkezhet, ha az állam beavatkozása, vagy – gyakrabban  –  az
    állam  mulasztása az Alkotmányban előírt feladat  teljesítését,
    vagy  valamely  védett intézmény, illetőleg jog  megvalósulását
    nyilvánvalóan  lehetetlenné  teszi;  e  minimális   követelmény
    felett azonban – más alapjog sérelmét kivéve – nincs alkotmányi
    ismérv  az államcélt vagy szociális jogot szolgáló jogszabályok
    alkotmányosságának  minősítésére.”  [28/1994.   (V.   20.)   AB
    határozat, ABH 1994. 134, 140.]

    Az  Alkotmánybíróság 43/1995. (VI. 30.) AB számú  határozata  a
    szociális  ellátások mértékének megváltoztatásával kapcsolatban
    utalt  arra,  hogy  “az  állam  a  70/E.  §-ban  megfogalmazott
    kötelezettségének   eleget  tesz,  ha   a   szociális   ellátás
    biztosítására  megszervezi és működteti a  társadalombiztosítás
    és  a  szociális támogatások rendszerét. Ezen belül a jogalkotó
    maga   határozhatja  meg,  hogy  milyen  eszközökkel   éri   el
    társadalompolitikai  céljait.”  Ezzel  kapcsolatban  rámutatott
    arra   is,   hogy   “az  állam  széles  körű   jogosítványokkal
    rendelkezik  a  szociális ellátásokon belüli  változtatásokra.”
    Ugyanakkor azt is megállapította az Alkotmánybíróság, hogy  “az
    elvonások  folytán  a szociális ellátás mértéke  egészében  nem
    csökkenhet  a  70/E. § szerint megkövetelhető  minimális  szint
    alá." (ABH 1995. 188, 191-192.)

    Ez  utóbbi  határozatot idézi az Alkotmánybíróság a 731/B/1995.
    számú  határozatában:  “Az  Alkotmány  e  rendelkezéséből   nem
    következik,   hogy  a  lakáshozjutás  állami  támogatására   az
    állampolgároknak alanyi joga lenne, de az sem, hogy az állam  a
    lakáscélú  támogatásoknak meghatározott formáját és  rendszerét
    köteles volna biztosítani.
    Az   Alkotmány   e  szabálya  csak  az  állami  szociálpolitika
    működtetését  írja  elő, és alkotmányos  követelményként  pedig
    csak  azt  határozza  meg,  hogy a  szociális  ellátás  mértéke
    egészében  nem csökkenhet a 70/E. §-ban meghatározott minimális
    szint alá.” (ABH 1995. 801, 803.)

    Az  Alkotmánybíróság 32/1998. (VI. 25.) AB  határozatában  –  a
    szociális   biztonság  alapjogával  kapcsolatos  jellemzők   és
    követelmények  meghatározása  kapcsán  –  a  minimális  mértékű
    ellátás  minősége tekintetében foglalt állást,  kimondva,  hogy
    “az Alkotmány 70/E. §-ában meghatározott szociális biztonsághoz
    való jog a szociális ellátások összessége által nyújtandó olyan
    megélhetési  minimum  állami  biztosítását  tartalmazza,  amely
    elengedhetetlen    az    emberi    méltósághoz     való     jog
    megvalósulásához.” (ABH 1998. 251, 254.)

    Az alkotmányossági mérce ezzel – az emberi méltósághoz való jog
    bevonása  folytán  –  a 70/E. § (1) bekezdésének  elvontságából
    (szociális ellátórendszer fenntartása a megélhetéshez szükséges
    ellátás  biztosítására)  a  minőség tekintetében  is  konkréttá
    vált:   a   szociális  intézményrendszer  keretében   nyújtandó
    ellátásnak  olyan minimumot kell nyújtania, hogy az  biztosítsa
    az  emberi  méltósághoz  való  jog  megvalósulását.  Az  ezt  a
    minimumot  el nem érő mértékű szolgáltatás esetében a szociális
    biztonsághoz való jog érvényesüléséről nem lehet beszélni.

    A   szociális   jogok  esetében  a  megélhetési  minimumot   az
    ellátórendszer  részjogosítványainak  összessége   kell,   hogy
    biztosítsa.  Ennek összességében kell megfelelnie az  általános
    mércének:   az   emberi  méltósághoz  való  jognak,   mely   az
    Alkotmánybíróság értelmezésében az emberi élethez  való  joggal
    “egységet   alkotó   olyan  oszthatatlan  és   korlátozhatatlan
    alapjog,  amely számos egyéb alapjognak forrása és  feltétele.”
    [23/1990.  (X. 31.) AB határozat, ABH 1990. 88, 93.] Az  emberi
    élethez  való  joggal összefüggésben pedig az  Alkotmánybíróság
    “az   állam  objektív,  intézményes  életvédelmi  kötelességét”
    állapította  meg,  mely  szerint: “az élethez  való  jogból  az
    államnak nem csupán az a kötelessége keletkezik, hogy az  egyes
    emberek élethez való alanyi jogát ne sértse meg, és hogy  annak
    védelméről    jogalkotással   és   szervezési   intézkedésekkel
    gondoskodjék,   hanem   általában   az   emberi    életet    és
    létfeltételeit  is  védenie  kell.”  [48/1998.  (XI.  23.)   AB
    határozat, ABH 1998. 333, 342.]

                                  V.
                                   
    1.   Az   alkotmányjogi   dogmatikában   immár   hagyományosnak
    tekinthető  az  ún.  első  és  második  generációs  emberi   és
    állampolgári   jogok  megkülönböztetése.   Eszerint   az   első
    nemzedékhez  tartoznak  a klasszikus szabadságjogok,  melyek  a
    közhatalmat gyakorló állami szervek elé állítanak korlátokat az
    egyéni  szabadság védelmében. A második generációt a gazdasági,
    szociális  és kulturális jogok alkotják. Ezek érvényesülése  az
    állam  kifejezett  cselekvését feltételezi.  Nyilvánvaló,  hogy
    ezen   jogok  garantálása  a  társadalom  mindenkori  gazdasági
    teljesítőképességének  függvénye.  Ez  irányadó  az   Alkotmány
    70/E. §-ában foglalt szociális biztonsághoz való jogra is.

    2.  Az  Alkotmány  70/E.  §  (1) bekezdése  szerinti  szociális
    biztonsághoz  való jog a szociális ellátások  összessége  által
    nyújtandó   megélhetési  minimum  állam  általi  biztosításának
    kötelezettségét    tartalmazza.    A    megélhetési     minimum
    garantálásából    konkrétan   meghatározott   részjogok    mint
    alkotmányos  alapjogok  nem vezethetők  le.  Az  állam  ugyanis
    nagyfokú  szabadságot élvez a szociális biztonság megvalósítása
    konkrét  eszközeinek meghatározása tekintetében. Amennyiben  az
    Alkotmánybíróság  az  Alkotmány 70/E.  §-ából  eredő  általános
    ellátási  kötelezettségen belül egyes részjogosítványokat  (pl.
    lakhatáshoz  való jog, megfelelő élelmezéshez, tisztálkodáshoz,
    ruházkodáshoz való jog) állapítana meg és kényszerítene  ki  az
    alkotmányos  alapjog  szigorúságával,  akkor  ez  a   szociális
    ellátás   újabb  és  újabb  elemeinek  alkotmányos  alapjogként
    történő  elismeréséhez vezetne. Egy ilyen értelmezés nem  lenne
    tekintettel az alkotmányozó hatalomnak az alkotmányos alapjogok
    meghatározásával kapcsolatos jogára. Figyelmen kívül hagyná azt
    az  alkotmányos  követelményt is, hogy a  jogalkotó  széleskörű
    szabadságot  élvez a szociális biztonság megvalósítása  konkrét
    eszközeinek   meghatározása  tekintetében.   Ilyen   módon   az
    Alkotmánybíróság  a  jogalkotót  a  nemzetgazdaság   mindenkori
    teljesítőképességétől  függetlenül  kötelezné   egyes   konkrét
    ellátási formák biztosítására. Így nem érvényesülhetne az állam
    kötelessége  a  szociális  ellátások  mértékének  növelésére  a
    nemzetgazdaság  teljesítőképessége  függvényében,   mert   csak
    egyes,   állandó  jelleggel  meghatározott  konkrét  támogatási
    formák  nyújtására  lenne  köteles.  Minderre  figyelemmel   az
    Alkotmánybíróság  az  emberi életet  és  méltóságot  biztosító,
    valamint   a  nemzetgazdaság  teljesítőképességének   megfelelő
    általános    ellátási   kötelezettség   kimondásán    túlmenően
    tartózkodik  egyes  konkrét részjogok  alkotmányos  alapjogként
    történő  elismerésétől.  Mindebből következően  a  “lakhatáshoz
    való  jog” biztosítása tekintetében az állam kötelezettsége  és
    ebből következően a felelőssége nem állapítható meg.

    Az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése szerinti megélhetési minimum
    alkotmányos  alapkövetelményeként meghatározott emberi  élethez
    és  méltósághoz  való  jog védelmében az állam  az  emberi  lét
    feltételeiről köteles gondoskodni. Ennek megfelelően  az  állam
    ellátási  kötelezettsége  a  hajléktalanság  esetén  az  emberi
    életet  közvetlenül  fenyegető  veszély-helyzetben  kiterjed  a
    szállás  biztosítására  is.  A szállás  biztosítására  irányuló
    állami  kötelezettség  nem  azonos  a  “lakhatáshoz  való  jog”
    megteremtésével.  A szállás biztosítására  az  állam  abban  az
    esetben  köteles,  ha  a  szállásnélküliség  az  emberi  életet
    közvetlenül fenyegeti. Az állam tehát ebben a végső  helyzetben
    köteles azokról gondoskodni, akik az emberi lét alapfeltételeit
    önerejükből nem tudják megteremteni.

    3.  Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem állapítható meg
    mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség a  “lakhatáshoz
    való  jog”  biztosítása  vonatkozásában,  hiszen  az  Alkotmány
    70/E.   §-a   alapján   nem  következik   ilyen   konkrét   jog
    szabályozására   vonatkozó   jogalkotói   kötelezettség.   Erre
    tekintettel  az Alkotmánybíróság az indítványnak a mulasztásban
    megnyilvánuló   alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló
    részét elutasította.

    4.  Az  Alkotmány  70/E. §-ának értelmezésével kapcsolatban  az
    Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy a szociális igazgatásról és
    szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a
    gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
    XXXI.  törvény az állam ellátási kötelezettségével kapcsolatban
    részletes  rendelkezéseket  tartalmaz,  amelyek  vonatkoznak  a
    rászorultak  elhelyezésének biztosítására is. Az  állam  többek
    között   a   hajléktalan  személyek  számára  nappali  melegedő
    lehetőséget, átmeneti szállást, éjjeli menedékhelyet  biztosít,
    valamint    hajléktalanok   otthona,   illetve   rehabilitációs
    intézménye   keretében  nyújt  szállásjellegű  ellátást.   Ezen
    túlmenően létezik még a települési önkormányzat által nyújtható
    lakásfenntartási  támogatás,  amely  nyilvánvalóan  a  lakással
    rendelkező,  de  a  lakás fenntartására nem elegendő  jövedelmű
    személyek  számára jelent szociális ellátást. A  gyermekvédelmi
    törvény  ismeri  az  otthonteremtési támogatásnak,  a  családok
    átmeneti   otthonának,   a  gyermekek  átmeneti   gondozásának,
    valamint   az  utógondozói  ellátásnak  az  intézményét.   Ezen
    támogatási   formákkal   összefüggésben   az   Alkotmánybíróság
    ismételten   hangsúlyozza,  hogy  az  államnak   a   mindenkori
    nemzetgazdasági lehetőségek figyelembevételével törekednie kell
    a  támogatások  mértékének növelésére, illetőleg  a  társadalom
    teljesítőképességéhez  is  igazodóan  a   szociális   ellátások
    bővítésére.

    5. Bár konkrét ellátás nyújtására vonatkozó alkotmányos alapjog
    az  Alkotmány  70/E.  §-ából  nem következik,  az  államnak  az
    altalános  ellátási kötelezettsége alapján  törekednie  kell  a
    szociális  biztonság  lehető legteljesebb megvalósítására.  Ezt
    nemzetközi kötelezettség-vállalásai is előírják számára.  Ezzel
    összefüggésben   az  Alkotmánybíróság  utal  arra   a   korábbi
    megállapítására,   miszerint  “az  emberi  élet   és   méltóság
    egységéből   fakadó  alapjogokat  az  alkotmányos  jogállam   a
    vonatkozó  nemzetközi  egyezmények  és  az  alapvető   jogelvek
    figyelembevételével, az Alkotmányban meghatározott közösségi és
    egyéni  érdekek szolgálatában hivatott szabályozni.”  [23/1990.
    (X. 31.) AB határozat, ABH 1990. 88, 93.]

    A   szociális  biztonság  megvalósítására  vonatkozó  jogállami
    kötelezettséget  határoz  meg  többek  között  az   1976.   évi
    9.  törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült  Nemzetek
    Közgyűlése  XXI.  ülésszakán, 1966. december  16-án  elfogadott
    Gazdasági,    Szociális   és   Kulturális   Jogok    Nemzetközi
    Egyezségokmánya,    melynek    9.    Cikke     előírja:     “Az
    Egyezségokmányban  részes államok elismerik,  hogy  mindenkinek
    joga    van    a    szociális    biztonságra,    beleértve    a
    társadalombiztosítást  is.”  Ennél  részletesebb   rendelkezést
    tartalmaz a fenti Egyezségokmány 11. Cikk 1. pontja, mely külön
    hangsúlyt helyez az életkörülmények javítása érdekében az egyes
    létfeltételek  megteremtésére  irányuló  folyamatos   tevőleges
    állami   cselekvésre:  “Az  Egyezségokmányban  részes   államok
    elismerik  mindenkinek  a jogát önmaga  és  családja  megfelelő
    életszínvonalára, ideértve a kellő táplálkozást, ruházkodást és
    lakást, valamint az életkörülmények állandó javulását. A részes
    államok  megfelelő  intézkedéseket hoznak e  jog  megvalósítása
    érdekében,  továbbá elismerik, hogy evégből alapvető fontosságú
    a  szabad elhatározás alapján nyugvó nemzetközi együttműködés.”
    Ehhez hasonló intézkedési kötelezettséget fogalmaz meg a részes
    államok számára az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló
    1999. évi C. törvény 16. Cikke, amely a család szociális,  jogi
    és gazdasági védelemének széleskörű megvalósítását írja elő: “A
    család,  mint  a  társadalom  alapvető  egysége,  teljes   körű
    fejlődéshez   szükséges  feltételek  biztosítása  érdekében   a
    Szerződő  Felek  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  olyan
    intézkedésekkel  támogatják a családi élet gazdasági,  jogi  és
    szociális  védelmét,  mint  például  a  szociális  és   családi
    juttatások,  pénzügyi  intézkedések,  a  családok  lakhatásának
    biztosítása, a fiatal házasoknak nyújtott kedvezmények és egyéb
    megfelelő eszközök.”
                                   
                                  VI.
                                   
    1.   Az  Alkotmánybíróság nem foglalkozott az  Alkotmánynak  az
    indítványban említett 15., 16. és 17. §-ával, mivel a kérelem a
    70/E.  § értelmezésére vonatkozott, valamint tárgyi összefüggés
    hiánya  miatt sem volt szükséges a 15-16. §-ok figyelembevétele
    az  indítványozók  által kért alkotmányértelmezés  kapcsán.  Az
    Alkotmány   17.   §-ában   foglalt  szociális   intézkedésekkel
    kapcsolatban  pedig “az Alkotmánybíróság több határozatában  is
    kifejezésre juttatta, hogy az “általános rendelkezések” körében
    található    tétel   vizsgálata   az   “alapvető    jogok    és
    kötelezettségek”  körében fellelhető alkotmányos  rendelkezések
    tükrében – éppen azokkal mutatott szoros összefüggése  miatt  –
    végzendő  el”  (3/D/1998. AB határozat, ABH 1999.  642,  644.).
    Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/E. §-ának
    irtelmezésénél nem tért ki külön a 17. § rendelkezéseire.

    2.  Az  Alkotmánybíróság  a határozat  Magyar  Közlönyben  való
    közzétételét az Abtv. 51. § (2) bekezdése alapján rendelte el.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
        Dr. Bagi István                        Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                       előadó alkotmánybíró
                                    
        Dr. Czúcz Ottó                           Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                              alkotmánybíró
                                    
        Dr. Harmathy Attila                     Dr. Holló András
        alkotmánybíró                              alkotmánybíró
                                    
        Dr. Kiss László                     Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                              alkotmánybíró

        Dr. Strausz János     Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                              alkotmánybíró
     Dr. Czúcz Ottó alkotmánybíró párhuzamos indoklása

     A  határozat és az indokolás valamennyi elemével egyetértek,  e
     párhuzamos   indoklásban   mindössze   a   döntés   életvédelmi
     aspektusainak   jelentőségét  kívánom   nyomatékosabbá   tenni,
     kiemelni.

     1.  Kiemelkedően fontos alkotmányos követelménynek  tekintem  a
     határozat  rendelkező részének azon elemét, amely megállapítja,
     hogy   “az  állam  köteles…  az  életet  közvetlenül  fenyegető
     veszélyhelyzet  elhárításához szállásról – gondoskodni”.  Ez  a
     tétel  egyfelől  világosan  tükrözi azt  az  (elméleti  modell-
     elemzésekkel is igazolható) felismerést, amely szerint az olyan
     populációk, amelyek nem alakítanak ki megfelelő mechanizmusokat
     a  létveszélybe került tagjaik védelmére, kihalással  fenyegető
     versenyhátrányba   kerülhetnek   más   közösségekkel   szemben.
     Emellett  azonban  e  követelmény  –  meggyőződésem  szerint  –
     egyértelműen  következik az Alkotmány 70/E.  §  és  54.  §  (1)
     bekezdéseinek összevetéséből, továbbá megfogalmazása  szervesen
     illeszkedik az Alkotmánybíróság eddig követett – életvédelemmel
     összefüggő – értelmezési gyakorlatához.

     2.  Mindennapi  tapasztalatainkból tudjuk, hogy  az  életben  –
     többnyire   valamilyen  természeti  csapás,  emberi   tragédia,
     haláleset   nyomán,   vagy  egyéb,   előre   nem   látható   ok
     következtében   –  időnként  kialakulhatnak  olyan   különleges
     élethelyzetek,   amikor   kizárólag   egy   –    az    alapvető
     létszükségletek  körébe tartozó – elem  (pl.  elegendő  élelem,
     megfelelő  ruházat, vagy szállás) hiánya is az érintett  életét
     közvetlenül  fenyegető veszély forrásává válhat.  Az  Alkotmány
     70/E.   §  (1)  bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy  “A   Magyar
     Köztársaság    állampolgárainak   joguk   van    a    szociális
     biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság
     és  önhibájukon kívüli munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz
     szükséges ellátásokra jogosultak.” S a (2) bekezdés szerint  “A
     Magyar    Köztársaság    az    ellátáshoz    való    jogot    a
     társadalombiztosítás   útján   és   a   szociális   intézmények
     rendszerével valósítja meg.”

     Helyesen  idézi  ezzel  összefüggésben  a  határozat  indoklása
     azokat a korábbi alkotmánybírósági döntéseket, melyek kifejtik,
     hogy  a  szociális jogok megvalósításának eszközei  és  mértéke
     tekintetében a jogalkotó viszonylag nagy szabadságot  élvez,  s
     hogy  az  állam  széles  körű  jogosítványokkal  rendelkezik  a
     szociális  ellátásokon  belüli  változásokra.  Olyan  esetekben
     azonban,   amikor  valakinek  az  élete  kerül  veszélybe   egy
     meghatározott megélhetési feltétel hiánya miatt,  már  változik
     az  állami kötelezettség szerkezete. Ilyenkor már nem elégséges
     különféle  szociális intézményeket pusztán fenntartani  és  (és
     azokat  a  mindenkori szociálpolitikai felfogásnak megfelelően)
     működtetni,  ilyen esetekben az állam köteles a  rendelkezésére
     álló  erőforrásokat úgy csoportosítani, hogy a konkrét  veszély
     elhárításához  szükséges  eszközök  –  időben,  s   a   veszély
     elhárításához    szükséges   mértékben    –    az    érintettek
     rendelkezésére   bocsáthatók  legyenek.  Ezzel   összefüggésben
     utalnunk  kell  az  Alkotmánybíróság  64/1991.  (XII.  17.)  AB
     határozatára,  amelyben kifejtette: “Az  Alkotmány  54.  §  (1)
     bekezdése  egyrészt minden ember számára garantálja az  élethez
     való  jogot,  másrészt – a 8. § (1) bekezdésével összhangban  –
     »az   állam  elsőrendű  kötelességévé«  teszi  az  emberi  élet
     védelmét.  Az állam kötelessége az alapvető jogok »tiszteletben
     tartására  és védelmére« a szubjektív alapjogokkal kapcsolatban
     nem  merül  ki  abban,  hogy tartózkodnia kell  megsértésüktől,
     hanem  magában  foglalja  azt is,  hogy  gondoskodnia  kell  az
     érvényesülésükhöz  szükséges  feltételekről.”  [64/1991.  (XII.
     17.)  ABH  297, 302.] Hasonlóan érvel a 60/1993. (XI.  29.)  AB
     határozat, a 28/1994. (V. 20.), valamint az 58/1994. (XII. 14.)
     AB határozat is.

     Mindebből  világossá  válik, hogy az állam kötelezettségei  más
     dimenzióba  kerülnek  akkor, ha a szokványos  szociális  gondok
     között olyan eset bukkan fel, amelynél a megélhetési feltételek
     valamelyik elemének hiánya miatt az érintett élete is közvetlen
     veszélybe kerül. Ilyenkor az állam életvédelmi funkciója  miatt
     az  ellátási  kötelezettségei  is a  szokásosnál  intenzívebbé,
     “sűrűbbé” válnak.

     Megjegyzem,  hogy az intenzitás növekedése nem  jelenti  egyben
     azt  is,  hogy  ezek  a  kötelezettségek abszolút  szerkezetűvé
     válnának,  vagyis,  hogy  az állam köteles  lenne  bárkinek  az
     egyszerű  bejelentése  alapján  ellátásokat  nyújtani,  ha   az
     érintett úgy érezné: élete veszélybe került. Az államnak  ilyen
     esetekben  is  körültekintően  szabályozni  kell,  hogy  milyen
     ismérvek alapján, milyen eljárás keretében állapítsák meg  azt,
     hogy a szállás hiánya miatt az adott körülmények között valóban
     veszélyeztetett-e  az érintett élete (s  az  sem  kizárt,  hogy
     amennyiben   szükséges,   bizonyos   célszerűen   megválasztott
     magatartási  szabályokat is meghatározzanak az  érintettnek,  a
     tőle   elvárható   kooperációra  hívják  fel  a  veszélyhelyzet
     mielőbbi elhárítása érdekében).

     Ezek az eljárási és tartalmi feltételek azonban a másik oldalon
     nem    válhatnak   olyan   súlyúvá   és   terjedelművé,    hogy
     alkalmazásukkal    kiüresedjenek   az   állam    életvédelemmel
     összefüggő kötelezettségei. S emiatt az ilyen helyzetbe  került
     személyek  számára  csak  azok a védelmi  eszközök,  megoldások
     álljanak  rendelkezésre, amelyek a nehéz  helyzetben  lévő,  de
     közvetlen  életveszélynek  nem kitett  állampolgárok  szociális
     problémái  kezelésére egyébként adottak.  A  szabályozás  ilyen
     részletkérdéseinek     alkotmányos     megítélésére     azonban
     nyilvánvalóan csak egy erre irányuló indítvány alapján indított
     külön vizsgálat nyomán kerülhet sor.

     3. Egyetértek a rendelkező rész azon pontjával is, mely szerint
     a   “lakhatáshoz   való   jog”  biztosítása   tekintetében   az
     Alkotmánybíróság   nem   állapította   meg    a    mulasztásban
     megnyilvánuló  alkotmányellenességet. Ez  azonban  nem  jelenti
     azt, hogy a jogalkotónak ne lehetnének szerteágazó szabályozási
     feladatai az emberi életet közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet
     elhárításához szükséges szállás biztosítása kapcsán.  E  körben
     feltehetően   célszerű  lesz  ellenőrizni,  hogy  a   jelenlegi
     szabályok   megfelelnek-e  az  említett   követelményeknek.   E
     kérdések azonban már túlmutatnak az Alkotmánybíróság által most
     tárgyalt ügyön.

     Budapest, 2000. november 7.
                                                      Dr. Czúcz Ottó
                                                       alkotmánybíró
     A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom:
                                                     Dr. Kiss László
                                                       alkotmánybíró
      Dr. Bagi István alkotmánybíró különvéleménye
                                     
                                    I.

      Az   Alkotmány   értelmezésére  és  mulasztás   megállapítására
      irányuló  eljárásban hozott 5/G/1998. sz. határozat  rendelkező
      részének  1)  pontja  első  bekezdésével,  valamint  a  második
      bekezdés  első mondatában foglaltakkal, továbbá a 2)  pontjában
      rögzített megállapításokkal egyetértek.

      Alapvetően  nem értek egyet azonban a rendelkező  rész  második
      bekezdésében  tett  megállapítással,  mely  szerint  az   állam
      köteles  hajléktalanság  esetén az  emberi  életet  közvetlenül
      fenyegető veszélyhelyzet elhárításához szállásról gondoskodni.

      A  fenti  gondolat erkölcsi és szociológiai tartalmát magam  is
      igaznak  ismerem  el, ugyanakkor egyetértek  a  határozat  azon
      megállapításával, hogy az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdéséből  a
      megélhetési   minimum  garantálásából  konkrétan  meghatározott
      részjogok nem vezethetőek le.

      Álláspontom  szerint  az  Alkotmány 70/E.  §  (2)  bekezdésének
      értelmezése során ugyanez a megállapítás tehető, tehát  konkrét
      “részjogok”  –  így ezen belül “szállás” biztosításának  állami
      kötelezettsége  – közvetlenül az Alkotmány rendelkezéséből  nem
      vezethető   le,  figyelembe  véve  azt  is,  hogy   a   konkrét
      kötelezettség megjelölése normaként értelmezhető.

      Az      Alkotmánybíróság     hatáskörébe     un.      absztrakt
      alkotmányértelmezésre   terjed   ki.   Nem    lehet    pontosan
      megállapítani,  hogy mi tartozik a “szállás” fogalmi  körébe  –
      pusztán a fedél, vagy annál több, így pl. nagy hidegben  fűtési
      kötelezettség, életet fenyegető veszélyhelyzet esetén élelmezés
      biztosítása,  vagy  más,  a  veszélyhelyzet  esetén   szükséges
      intézkedés  –,  véleményem  szerint az  alkotmányi  rendelkezés
      ilyen jellegű értelmezése nem tekinthető elvontnak.

      Ellenkező  értelmezés, olyan álláspont esetén, amely szerint  a
      szállás   biztosítása  egyértelmű  és  konkrét  kötelezettséget
      jelent,   ennek   kimondása  már  a  törvényhozó  normaalkotási
      feladata, az Alkotmány esetleges módosításával.

                                    II.

      Véleményem  szerint  az Alkotmány 70/E. § (2)  bekezdését  –  a
      Magyar    Köztársaság    az    ellátásra    való    jogot     a
      társadalombiztosítás    útján    és    szociális    intézmények
      rendszerével  valósítja  meg  – a határozat  által  is  idézett
      korábbi   alkotmánybírósági  határozatok  absztrakt  módon   és
      kellőképpen értelmezték, konkrét állami kötelezettség kimondása
      már mintegy az Alkotmány “szövegszerű kiegészítését” jelentené.

      A   “hajléktalanság”   és  az  “életet  közvetlenül   fenyegető
      veszélyhelyzet” túl tág értelmezése lehetőséget  adnak,  de  az
      utóbbi  fogalom-meghatározás a más jogágakban szereplő  voltára
      tekintettel a megállapítás elvontságát veszélyezteti.

      Magam   az  általam  konkrétnak  tartott  állami  kötelezettség
      kimondását  az  Alkotmány 70/E. § (2) bekezdésének  értelmezése
      során mellőztem volna.

      Budapest, 2000. november 7.
                                                      Dr. Bagi István
                                                        alkotmánybíró
                                     
      Dr. Holló András alkotmánybíró különvéleménye

      1/  Egyetértek  a  Határozat 2. pontjával, a “lakhatáshoz  való
      jog”  biztosítása  tekintetében  a  mulasztásban  megnyilvánuló
      alkotmányellenesség    megállapítására    irányuló    indítvány
      elutasításával,  továbbá a Határozatnak az  Alkotmány  70/E.  §
      értelmezését  tartalmazó  1.  pontjával,  kivéve  annak  utolsó
      mondatával.  Az  általam kifogásolt mondat a következő:  “Ennek
      megfelelően   az   állam  köteles  az   emberi   lét   alapvető
      feltételeiről  –  így hajléktalanság esetén  az  emberi  életet
      közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet elhárításához szállásról –
      gondoskodni”.

      Álláspontom   szerint   ezzel   az   értelmező   mondattal   az
      Alkotmánybíróság  túllépett  az  absztrakt  alkotmányértelmezés
      hatáskörén  és  a  törvényhozó hatalom körébe  tartozó  konkrét
      állami  feladatot, s egyben a feladatellátás konkrét feltételét
      is megfogalmazta.
      Az idézett konkrét állami feladat nem kapcsolható kényszerítően
      és  közvetlenül  az Alkotmány 70/E. §-ának az  Alkotmánybíróság
      korábbi határozataiban kifejtett – értelmezett – tartalmához.

      2/  Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/E. §-át mindezideig  a
      jogszabály    alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára
      irányuló hatáskörében eljárva értelmezte és fokozatosan –  több
      határozatában – bontotta ki annak tartalmát.
      A  szociális biztonsághoz való jog – az Alkotmánybíróság eddigi
      értelmezéseiben   –   olyan   ellátó   rendszer    kiépítésére,
      működtetésére  irányuló  állami kötelezettséget  jelent,  amely
      biztosítja   az  ellátáshoz  való  jognak  azt  az  alkotmányos
      minimumát,    amely    az   emberi   méltósághoz    való    jog
      megvalósulásához   elengedhetetlen.  A  Határozat   1.   pontja
      lényegében    ezt   az   értelmezést   emeli    az    absztrakt
      alkotmányértelmezés szintjére, kiegészítve az általam kritizált
      mondattal.

      Az  Alkotmánybíróság  a  32/1998. (VI. 25.)  AB  határozatában,
      annak  az  alkotmányos követelménynek a kimondásával,  hogy  az
      ellátási minimum alkotmányos mércéje az emberi méltósághoz való
      jog  megvalósulása,  kiteljesítette az Alkotmány  70/E.  §-ának
      értelmezését. Az emberi méltóság, mint általános mérce itt  nem
      az  általános személyiségi jog “egyik megfogalmazása”  (8/1990.
      (IV.  23.) AB határozat). A szociális biztonsághoz való  jogból
      az  emberi méltóságnak megfelelő ún. “részjogok” nem vezethetők
      le.    A    szociális   jogok   esetében   az    ellátórendszer
      részjogosítványai összességének, illetőleg egy  adott,  konkrét
      ellátási  formának az egyéb juttatásokkal együttesen  (32/1998.
      (VI.  25.)  AB  határozat, ABH 1998. 254.) kell megfelelnie  az
      általános   mércének,   az   emberi   méltósághoz   való    jog
      megvalósulásának  abban  az általános értelemben  ahogy  azt  a
      64/1991.  (XII.  17.)  AB  határozat megfogalmazta,  az  emberi
      státusz   meghatározójaként:   “Emberi   méltósága   és   élete
      mindenkinek  érinthetetlen, aki ember, függetlenül  fizikai  és
      szellemi fejlettségétől, illetve állapotától és attól is,  hogy
      emberi  lehetőségéből mennyit valósított meg és  miért  annyit.
      Egyetlen emberi élethez való jogáról sem beszélhetünk úgy, hogy
      ne  értenénk  bele  az  élethez és a  méltósághoz  való  alanyi
      jogát”. (ABH 1991. 309.)

      Következésképpen   az  Alkotmány  70/E.  §-ában   meghatározott
      szociális   biztonsághoz  való  jognak,  mint  a  megélhetéshez
      szükséges  ellátáshoz  való jognak alkotmányos  minimuma  –  az
      emberi   méltósághoz  való  jog  megvalósulásának   alkotmányos
      követelménye által meghatározottan – jelenti az emberi státusz,
      az  emberi  létfeltételek  mindazon  összetevőit  (segélyezési,
      ellátási  formákat) amelyeket az állam törvényalkotás  útján  –
      alanyi   jogként,  vagy  rászorultság  szerint  –   biztosítani
      köteles.
      A  kifejtettek alátámasztásaként hivatkozom az Alkotmánybíróság
      28/1994.  (V. 20.) AB határozatára: “Az intézmények létrehozása
      mellett  a  szociális jogok megvalósítása az  igénybevételükkel
      kapcsolatos   alanyi   jogok  révén   történik,   amelyeket   a
      törvényhozásnak kell meghatároznia” (ABH 1994. 134, 138.). Ezek
      nagyságára  és  módjára az Alkotmányból közvetlenül  nevesített
      alkotmányos  kötelezettség nem vezethető  le.  (698/B/1990.  AB
      határozat: hivatkozva az 1449/B/1992. AB határozat,  ABH  1994.
      561. 563.)

      3/    Álláspontom   szerint   az   Alkotmánybíróság    (elvont)
      alkotmányértelmezési  hatáskörétől az  adott  alkotmányi  norma
      tartalmának  kibontásától  el  kell  választani  az  abból  (az
      értelmezett   alkotmányi  normából)  levezethető   törvényhozói
      (végrehajtási)   feladatok  elvileg  lehetséges   változatainak
      megfogalmazását.  Az  általam kifogásolt  mondat  az  Alkotmány
      70/E. §-ának eddigi, a Határozatban összefoglalt értelmezéséből
      elvileg levezethető konkrét – feltételeket is magában foglaló –
      állami  feladat  megfogalmazása és mint ilyen  nem  része,  nem
      tartalmi eleme az Alkotmány 70/E. §-ának. Az Alkotmány 70/E. §-
      ából    következő    konkrét   –    “nevesített”    –    állami
      kötelezettségeket    a    törvényhozásnak     és     nem     az
      Alkotmánybíróságnak   kell   meghatároznia.   “Az    alkotmányi
      előírások megvalósítása – számos feltételtől függően –  változó
      és  folyamatos  törvényhozási jogalkalmazási, önkormányzati  és
      társadalmi feladat”. (1558/B/1991. AB határozat, ABH 1994. 510,
      511.)

      Budapest, 2000. november 7.
                                                     Dr. Holló András
                                                        alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       The parliamentary commissioner for civil rights and the ombudsman for national and ethnic minority rights submitting a petition asking the Court to interpret Article 70/E of the Constitution on the right to social security and to decide whether the right to housing forms a part of the right to social security
       Number of the Decision:
       .
       42/2000. (XI. 8.)
       Date of the decision:
       .
       11/07/2000
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2000-3-007?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
       .
       en_0042_2000.pdfen_0042_2000.pdf