Hungarian
Ügyszám:
.
5/G/1998
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 42/2000. (XI. 8.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/329
.
A határozat kelte: Budapest, 11/07/2000
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   az  állampolgári  jogok   országgyűlési
  biztosának,  valamint  a  nemzeti és etnikai  kisebbségi  jogok
  országgyűlési biztosának közösen előterjesztett,  az  Alkotmány
  értelmezésére és mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
  megállapítására irányuló indítványai tárgyában – dr. Czúcz Ottó
  és  dr.  Kiss  László alkotmánybírók párhuzamos  indokolásával,
  valamint  dr.  Bagi  István és dr. Holló András  alkotmánybírók
  különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

  1. Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/E. § értelmezése alapján
  a következőket állapítja meg:

  Az   Alkotmány   70/E.  §  (1)  bekezdése  szerinti   szociális
  biztonsághoz  való jog a szociális ellátások  összessége  által
  nyújtandó  megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza.
  A  megélhetési  minimum garantálásából konkrétan  meghatározott
  részjogok,  –  így a “lakhatáshoz való jog” – mint  alkotmányos
  alapjogok   nem   vezethetők  le.  E   tekintetben   az   állam
  kötelezettsége   és   ebből  következően  a   felelőssége   nem
  állapítható meg.

  Az  Alkotmány 70/E. § (2) bekezdése alapján az állam a polgárok
  megélhetéshez  szükséges  ellátásra  való  jogának  realizálása
  érdekében   társadalombiztosítási   és   szociális   intézményi
  rendszert  köteles  létrehozni, fenntartani  és  működtetni.  A
  megélhetési    minimumot    biztosító    szociális    ellátások
  rendszerének kialakításakor alapvető alkotmányi követelmény  az
  emberi  élet  és méltóság védelme. Ennek megfelelően  az  állam
  köteles   az   emberi   lét  alapvető   feltételeiről   –   így
  hajléktalanság  esetén  az emberi életet közvetlenül  fenyegető
  veszélyhelyzet elhárításához szállásról – gondoskodni.

  2.  Az  Alkotmánybíróság a “lakhatáshoz való  jog”  biztosítása
  tekintetében  a  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
  megállapítására irányuló indítványt elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.
                                  
   Az  állampolgári  jogok  országgyűlési biztosának,  valamint  a
   nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési biztosának közösen
   előterjesztett indítványa kifogásolta, hogy az állam  nem  tesz
   eleget  az  Alkotmány  15., 16., 17.,  valamint  70/E.  §-aiból
   fakadó jogalkotási feladatának.

   Az  indítványozók szerint sem a szociális ellátásokról,  sem  a
   társadalombiztosításról szóló törvényi rendelkezések “nem fedik
   le  teljes egészében a hivatkozott alkotmányos rendelkezésekből
   az   államra  háruló  szabályozási  kötelezettségeket,   hiszen
   álláspontjuk szerint a szociális biztonsághoz való alapjognak a
   hajlékhoz   (lakhatáshoz)  való  jog  nélkülözhetetlen   részét
   képezi, mert annak hiányában egyetlen szociális intézkedés  sem
   érheti el a célját.”

   Továbbá  az  indítványozók  szerint a  helyi  önkormányzatokról
   szóló  1990. évi LXV. törvény, valamint a lakások és helyiségek
   bérletére,    valamint   elidegenítésükre    vonatkozó    egyes
   szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései nem
   határozzák   meg   a   megjelölt  alkotmányos  rendelkezéseknek
   megfelelően a szociális lakásgazdálkodással kapcsolatos  állami
   feladatokat,  valamint  azok állami  és  önkormányzati  szervek
   közötti megosztását. Egyrészről ugyanis a hatályos jogszabályok
   kizárólag  a  helyi  önkormányzatok kötelezettségévé  teszik  a
   szociális  lakásgazdálkodással kapcsolatos  “állami  felelősség
   érvényesítését”,  másrészről pedig az  önkormányzatok  jelentős
   része “ennek a feladatnak az ellátására nem alkalmas”. Ez pedig
   az  állampolgári jogok régiónként eltérő biztosítására, s ennek
   következtében diszkrimináció kialakulására ad lehetőséget.

   A    probléma    megoldásához    az    indítványozók    szerint
   “elengedhetetlenül  szükséges  a  szociális  biztonsághoz  való
   alapjog  alkotmányos  tartalmának a lakhatással  összefüggésben
   való   értelmezése,  valamint  a  szociális  biztonsághoz  való
   alapjoggal   és   a   lakásgazdálkodással  kapcsolatos   állami
   felelősség     alkotmányos    alapjainak    és    terjedelmének
   meghatározása.”

   Mindezekre  tekintettel az indítvány elsődlegesen az  Alkotmány
   70/E.  §-ának  értelmezésére irányult azt a kérdést  téve  fel,
   hogy:
     –  a  szociális biztonsághoz való alkotmányos alapjog  részét
     képezi-e  a  lakhatáshoz való jog, és e jog milyen terjedelmű
     [Alkotmány 70/E. § (1) bekezdés];
     –  megállapítható-e az állam felelőssége a  lakhatáshoz  való
     jog   érvényesülésének  biztosításában  [Alkotmány  70/E.   §
     (2) bekezdés]?

   Az   indítványozók   másodlagosan  mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  megállapítását  kérték,  mivel  az   állam
   elmulasztotta a szociális biztonsághoz való alapjogból származó
   “lakhatáshoz  való jog” biztosítására vonatkozó szabályozó-  és
   intézményrendszer megalkotását.

                                 II.
                                  
   1.   Az  Alkotmánynak  az indítványozók által  értelmezni  kért
   rendelkezése a következő:

   “70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van  a
   szociális    biztonsághoz;   öregség,   betegség,   rokkantság,
   özvegység,   árvaság   és   önhibájukon   kívül   bekövetkezett
   munkanélküliség  esetén a megélhetésükhöz  szükséges  ellátásra
   jogosultak.

   (2)   A   Magyar   Köztársaság  az  ellátásra  való   jogot   a
   társadalombiztosítás    útján    és    szociális    intézmények
   rendszerével valósítja meg.”

   Az    indítványozók   által   felhívott   további    alkotmányi
   rendelkezések:

   “15.  §  A  Magyar  Köztársaság védi a  házasság  és  a  család
   intézményét.”

   “16.  §  A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az  ifjúság
   létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság
   érdekeit.”

   “17. § A Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális
   intézkedésekkel gondoskodik.”

                                III.
                                  
   1.  Az  indítvány  első  része kapcsán az  Alkotmánybíróság  az
   Alkotmánybíróságról   szóló   1989.    évi    XXXII.    törvény
   (továbbiakban:   Abtv.)   1.  §  g)   pontjában   meghatározott
   hatáskörében  járt  el. Az Abtv. 1. § g) pontja  értelmében  az
   Alkotmánybíróság    hatáskörébe    tartozik    az     Alkotmány
   rendelkezéseinek  értelmezése. Az Abtv.  21.  §  (6)  bekezdése
   alapján  az 1. § g) pontja szerinti eljárást a) az Országgyűlés
   vagy  annak állandó bizottsága, b) a köztársasági elnök,  c)  a
   Kormány vagy annak tagja, d) az Állami Számvevőszék elnöke,  e)
   a    Legfelsőbb   Bíróság   elnöke,   f)   a   legfőbb   ügyész
   indítványozhatják. Az Abtv. 21. § (8) bekezdése szerint törvény
   másokat    is   feljogosíthat   alkotmányértelmezési    eljárás
   indítványozására.    Az   állampolgári   jogok    országgyűlési
   biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 22. §-ának e) pontja az
   állampolgári  jogok  országgyűlési biztosát  is  feljogosította
   alkotmányértelmezés  kezdeményezésére. Az  indítvány  tehát  az
   annak előterjesztésére jogosulttól származik.

   Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint   [először:
   31/1990.  (XII.  18.)  AB  határozat,  ABH  1990.  136,   137.;
   legutóbb:  652/G/1994. AB határozat. ABH 1998.  574,  576.]  az
   Abtv.     1.    §    g)    pontjában    szabályozott,    elvont
   alkotmányértelmezésre vonatkozó indítvány  esetében  az  alábbi
   követelményeket kell figyelembe venni. Az indítványnak az Abtv.
   21.  §  (6) bekezdésében meghatározott szervtől vagy személytől
   kell  származnia;  nem általánosságban, hanem valamely  konkrét
   alkotmányjogi  probléma  aspektusából  kell  kezdeményeznie  az
   eljárást;   az  Alkotmány  egy  ugyancsak  konkrétan  megjelölt
   rendelkezésének  értelmezését  kell  kérnie.  Végül  az   adott
   alkotmányossági  problémának  közvetlenül  –   más   jogszabály
   közbejötte nélkül – levezethetőnek kell lennie az Alkotmányból.
   Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány ezeknek a
   feltételeknek megfelel.

   2.  Az  Alkotmánybíróság  felhívja a figyelmet  arra,  hogy  az
   indítványozók álláspontja szerint a szociális biztonsághoz való
   jognak a “lakhatáshoz való jog” tartalmi eleme. Erre hivatkozva
   (jóllehet    az    indítványuk   elsődlegesen    éppen    annak
   alkotmányértelmezés révén történő tisztázására irányul, hogy  a
   szociális  biztonsághoz való jognak van-e  ilyen  tartalma,  az
   milyen   terjedelmű   és   melyek   az   állam   ebből   fakadó
   kötelezettségei)  az  indítványozók állították  az  államnak  a
   “lakhatáshoz  való  jog”  általuk feltételezett  létéből  adódó
   kötelezettségeit, továbbá azok megsértését is.

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az indítványozóknak  a
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
   irányuló  kérelme  csak az Alkotmány 70/E. §-ának  értelmezését
   követően  dönthető el. Ezért az Alkotmánybíróság a mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló
   kérelmet   csak   az  Alkotmány  értelmezésének   függvényében,
   mindazonáltal azzal egy eljárásban bírálta el.

                                 IV.
                                  
   Az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll hatáskörében eljárva
   több    ízben   foglalkozott   az   Alkotmány   70/E.    §-ának
   értelmezésével. Az Alkotmánybíróság már egy korai határozatában
   rámutatott  arra, hogy “a szociális biztonság  nem  jelent  sem
   biztosított  jövedelmet, sem pedig azt, hogy  az  állampolgárok
   egyszer  elért életszínvonala a gazdasági viszonyok kedvezőtlen
   alakulása  következtében ne csökkenhetne. Az államnak  polgárai
   szociális biztonsága tekintetében fennálló kötelezettségeit  az
   Alkotmány   70/E.   §  (1)  bekezdésében  foglaltak   általános
   jelleggel  nevesítik.”  [32/1991. (VI. 6.)  AB  határozat,  ABH
   1991. 146, 163.]

   Majd az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy “az Alkotmány 70/E. §
   (2)   bekezdésének  idézett  rendelkezéséből  tehát   csak   az
   következik,  hogy  az állam a polgárok megélhetéshez  szükséges
   ellátáshoz      való      jogaik     realizálása      érdekében
   társadalombiztosítási és szociális intézményi rendszert köteles
   létrehozni, fenntartani és működtetni. Az Alkotmány  azonban  e
   rendszerek    működésére   vonatkozó   alapvető   elveket    és
   szempontokat már nem határozza meg.” Az Alkotmány 70/E.  §-ával
   összefüggésben  hangsúlyozta  az  Alkotmánybíróság,  hogy   “az
   Alkotmány  szerint  ugyanis  az egyedüli  követelmény,  hogy  a
   társadalombiztosítási  és  a szociális  intézményi  rendszer  a
   megélhetéshez   szükséges  ellátásra  vonatkozó   jogosultságot
   megvalósítsa.” [26/1993. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1993. 196,
   199.]

   Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/E. §-ával összefüggésben  a
   38/1994.  (VI.  24.)  AB  határozatban (ABH  1994.  429,  433.)
   ismételten  hangsúlyozza, hogy “amint arra az  Alkotmánybíróság
   26/1993.  (IV. 29.) AB határozatában rámutatott az Alkotmány  e
   rendelkezéséből    következik,    hogy    az    állam     olyan
   társadalombiztosítási  és szociális intézményrendszert  köteles
   létrehozni,  fenntartani  és  működtetni,  amely  biztosítja  a
   polgárok  számára  a  megélhetéshez szükséges  ellátáshoz  való
   jogaik érvényesülését (ABH 1993. 196.).”

   Az  Alkotmánybíróság  rámutatott arra is, hogy  “az  alkotmányi
   feladatok  és  a  szociális  jogok  megvalósítása  eszközei  és
   mértéke  tekintetében a jogalkotó viszonylag  nagy  szabadságot
   ilvez.    Alkotmányossági   probléma   abban   a   határesetben
   keletkezhet, ha az állam beavatkozása, vagy – gyakrabban  –  az
   állam  mulasztása az Alkotmányban előírt feladat  teljesítését,
   vagy  valamely  védett intézmény, illetőleg jog  megvalósulását
   nyilvánvalóan  lehetetlenné  teszi;  e  minimális   követelmény
   felett azonban – más alapjog sérelmét kivéve – nincs alkotmányi
   ismérv  az államcélt vagy szociális jogot szolgáló jogszabályok
   alkotmányosságának  minősítésére.”  [28/1994.   (V.   20.)   AB
   határozat, ABH 1994. 134, 140.]

   Az  Alkotmánybíróság 43/1995. (VI. 30.) AB számú  határozata  a
   szociális  ellátások mértékének megváltoztatásával kapcsolatban
   utalt  arra,  hogy  “az  állam  a  70/E.  §-ban  megfogalmazott
   kötelezettségének   eleget  tesz,  ha   a   szociális   ellátás
   biztosítására  megszervezi és működteti a  társadalombiztosítás
   és  a  szociális támogatások rendszerét. Ezen belül a jogalkotó
   maga   határozhatja  meg,  hogy  milyen  eszközökkel   éri   el
   társadalompolitikai  céljait.”  Ezzel  kapcsolatban  rámutatott
   arra   is,   hogy   “az  állam  széles  körű   jogosítványokkal
   rendelkezik  a  szociális ellátásokon belüli  változtatásokra.”
   Ugyanakkor azt is megállapította az Alkotmánybíróság, hogy  “az
   elvonások  folytán  a szociális ellátás mértéke  egészében  nem
   csökkenhet  a  70/E. § szerint megkövetelhető  minimális  szint
   alá." (ABH 1995. 188, 191-192.)

   Ez  utóbbi  határozatot idézi az Alkotmánybíróság a 731/B/1995.
   számú  határozatában:  “Az  Alkotmány  e  rendelkezéséből   nem
   következik,   hogy  a  lakáshozjutás  állami  támogatására   az
   állampolgároknak alanyi joga lenne, de az sem, hogy az állam  a
   lakáscélú  támogatásoknak meghatározott formáját és  rendszerét
   köteles volna biztosítani.
   Az   Alkotmány   e  szabálya  csak  az  állami  szociálpolitika
   működtetését  írja  elő, és alkotmányos  követelményként  pedig
   csak  azt  határozza  meg,  hogy a  szociális  ellátás  mértéke
   egészében  nem csökkenhet a 70/E. §-ban meghatározott minimális
   szint alá.” (ABH 1995. 801, 803.)

   Az  Alkotmánybíróság 32/1998. (VI. 25.) AB  határozatában  –  a
   szociális   biztonság  alapjogával  kapcsolatos  jellemzők   és
   követelmények  meghatározása  kapcsán  –  a  minimális  mértékű
   ellátás  minősége tekintetében foglalt állást,  kimondva,  hogy
   “az Alkotmány 70/E. §-ában meghatározott szociális biztonsághoz
   való jog a szociális ellátások összessége által nyújtandó olyan
   megélhetési  minimum  állami  biztosítását  tartalmazza,  amely
   elengedhetetlen    az    emberi    méltósághoz     való     jog
   megvalósulásához.” (ABH 1998. 251, 254.)

   Az alkotmányossági mérce ezzel – az emberi méltósághoz való jog
   bevonása  folytán  –  a 70/E. § (1) bekezdésének  elvontságából
   (szociális ellátórendszer fenntartása a megélhetéshez szükséges
   ellátás  biztosítására)  a  minőség tekintetében  is  konkréttá
   vált:   a   szociális  intézményrendszer  keretében   nyújtandó
   ellátásnak  olyan minimumot kell nyújtania, hogy az  biztosítsa
   az  emberi  méltósághoz  való  jog  megvalósulását.  Az  ezt  a
   minimumot  el nem érő mértékű szolgáltatás esetében a szociális
   biztonsághoz való jog érvényesüléséről nem lehet beszélni.

   A   szociális   jogok  esetében  a  megélhetési  minimumot   az
   ellátórendszer  részjogosítványainak  összessége   kell,   hogy
   biztosítsa.  Ennek összességében kell megfelelnie az  általános
   mércének:   az   emberi  méltósághoz  való  jognak,   mely   az
   Alkotmánybíróság értelmezésében az emberi élethez  való  joggal
   “egységet   alkotó   olyan  oszthatatlan  és   korlátozhatatlan
   alapjog,  amely számos egyéb alapjognak forrása és  feltétele.”
   [23/1990.  (X. 31.) AB határozat, ABH 1990. 88, 93.] Az  emberi
   élethez  való  joggal összefüggésben pedig az  Alkotmánybíróság
   “az   állam  objektív,  intézményes  életvédelmi  kötelességét”
   állapította  meg,  mely  szerint: “az élethez  való  jogból  az
   államnak nem csupán az a kötelessége keletkezik, hogy az  egyes
   emberek élethez való alanyi jogát ne sértse meg, és hogy  annak
   védelméről    jogalkotással   és   szervezési   intézkedésekkel
   gondoskodjék,   hanem   általában   az   emberi    életet    és
   létfeltételeit  is  védenie  kell.”  [48/1998.  (XI.  23.)   AB
   határozat, ABH 1998. 333, 342.]

                                 V.
                                  
   1.   Az   alkotmányjogi   dogmatikában   immár   hagyományosnak
   tekinthető  az  ún.  első  és  második  generációs  emberi   és
   állampolgári   jogok  megkülönböztetése.   Eszerint   az   első
   nemzedékhez  tartoznak  a klasszikus szabadságjogok,  melyek  a
   közhatalmat gyakorló állami szervek elé állítanak korlátokat az
   egyéni  szabadság védelmében. A második generációt a gazdasági,
   szociális  és kulturális jogok alkotják. Ezek érvényesülése  az
   állam  kifejezett  cselekvését feltételezi.  Nyilvánvaló,  hogy
   ezen   jogok  garantálása  a  társadalom  mindenkori  gazdasági
   teljesítőképességének  függvénye.  Ez  irányadó  az   Alkotmány
   70/E. §-ában foglalt szociális biztonsághoz való jogra is.

   2.  Az  Alkotmány  70/E.  §  (1) bekezdése  szerinti  szociális
   biztonsághoz  való jog a szociális ellátások  összessége  által
   nyújtandó   megélhetési  minimum  állam  általi  biztosításának
   kötelezettségét    tartalmazza.    A    megélhetési     minimum
   garantálásából    konkrétan   meghatározott   részjogok    mint
   alkotmányos  alapjogok  nem vezethetők  le.  Az  állam  ugyanis
   nagyfokú  szabadságot élvez a szociális biztonság megvalósítása
   konkrét  eszközeinek meghatározása tekintetében. Amennyiben  az
   Alkotmánybíróság  az  Alkotmány 70/E.  §-ából  eredő  általános
   ellátási  kötelezettségen belül egyes részjogosítványokat  (pl.
   lakhatáshoz  való jog, megfelelő élelmezéshez, tisztálkodáshoz,
   ruházkodáshoz való jog) állapítana meg és kényszerítene  ki  az
   alkotmányos  alapjog  szigorúságával,  akkor  ez  a   szociális
   ellátás   újabb  és  újabb  elemeinek  alkotmányos  alapjogként
   történő  elismeréséhez vezetne. Egy ilyen értelmezés nem  lenne
   tekintettel az alkotmányozó hatalomnak az alkotmányos alapjogok
   meghatározásával kapcsolatos jogára. Figyelmen kívül hagyná azt
   az  alkotmányos  követelményt is, hogy a  jogalkotó  széleskörű
   szabadságot  élvez a szociális biztonság megvalósítása  konkrét
   eszközeinek   meghatározása  tekintetében.   Ilyen   módon   az
   Alkotmánybíróság  a  jogalkotót  a  nemzetgazdaság   mindenkori
   teljesítőképességétől  függetlenül  kötelezné   egyes   konkrét
   ellátási formák biztosítására. Így nem érvényesülhetne az állam
   kötelessége  a  szociális  ellátások  mértékének  növelésére  a
   nemzetgazdaság  teljesítőképessége  függvényében,   mert   csak
   egyes,   állandó  jelleggel  meghatározott  konkrét  támogatási
   formák  nyújtására  lenne  köteles.  Minderre  figyelemmel   az
   Alkotmánybíróság  az  emberi életet  és  méltóságot  biztosító,
   valamint   a  nemzetgazdaság  teljesítőképességének   megfelelő
   általános    ellátási   kötelezettség   kimondásán    túlmenően
   tartózkodik  egyes  konkrét részjogok  alkotmányos  alapjogként
   történő  elismerésétől.  Mindebből következően  a  “lakhatáshoz
   való  jog” biztosítása tekintetében az állam kötelezettsége  és
   ebből következően a felelőssége nem állapítható meg.

   Az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése szerinti megélhetési minimum
   alkotmányos  alapkövetelményeként meghatározott emberi  élethez
   és  méltósághoz  való  jog védelmében az állam  az  emberi  lét
   feltételeiről köteles gondoskodni. Ennek megfelelően  az  állam
   ellátási  kötelezettsége  a  hajléktalanság  esetén  az  emberi
   életet  közvetlenül  fenyegető  veszély-helyzetben  kiterjed  a
   szállás  biztosítására  is.  A szállás  biztosítására  irányuló
   állami  kötelezettség  nem  azonos  a  “lakhatáshoz  való  jog”
   megteremtésével.  A szállás biztosítására  az  állam  abban  az
   esetben  köteles,  ha  a  szállásnélküliség  az  emberi  életet
   közvetlenül fenyegeti. Az állam tehát ebben a végső  helyzetben
   köteles azokról gondoskodni, akik az emberi lét alapfeltételeit
   önerejükből nem tudják megteremteni.

   3.  Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem állapítható meg
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség a  “lakhatáshoz
   való  jog”  biztosítása  vonatkozásában,  hiszen  az  Alkotmány
   70/E.   §-a   alapján   nem  következik   ilyen   konkrét   jog
   szabályozására   vonatkozó   jogalkotói   kötelezettség.   Erre
   tekintettel  az Alkotmánybíróság az indítványnak a mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló
   részét elutasította.

   4.  Az  Alkotmány  70/E. §-ának értelmezésével kapcsolatban  az
   Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy a szociális igazgatásról és
   szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a
   gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
   XXXI.  törvény az állam ellátási kötelezettségével kapcsolatban
   részletes  rendelkezéseket  tartalmaz,  amelyek  vonatkoznak  a
   rászorultak  elhelyezésének biztosítására is. Az  állam  többek
   között   a   hajléktalan  személyek  számára  nappali  melegedő
   lehetőséget, átmeneti szállást, éjjeli menedékhelyet  biztosít,
   valamint    hajléktalanok   otthona,   illetve   rehabilitációs
   intézménye   keretében  nyújt  szállásjellegű  ellátást.   Ezen
   túlmenően létezik még a települési önkormányzat által nyújtható
   lakásfenntartási  támogatás,  amely  nyilvánvalóan  a  lakással
   rendelkező,  de  a  lakás fenntartására nem elegendő  jövedelmű
   személyek  számára jelent szociális ellátást. A  gyermekvédelmi
   törvény  ismeri  az  otthonteremtési támogatásnak,  a  családok
   átmeneti   otthonának,   a  gyermekek  átmeneti   gondozásának,
   valamint   az  utógondozói  ellátásnak  az  intézményét.   Ezen
   támogatási   formákkal   összefüggésben   az   Alkotmánybíróság
   ismételten   hangsúlyozza,  hogy  az  államnak   a   mindenkori
   nemzetgazdasági lehetőségek figyelembevételével törekednie kell
   a  támogatások  mértékének növelésére, illetőleg  a  társadalom
   teljesítőképességéhez  is  igazodóan  a   szociális   ellátások
   bővítésére.

   5. Bár konkrét ellátás nyújtására vonatkozó alkotmányos alapjog
   az  Alkotmány  70/E.  §-ából  nem következik,  az  államnak  az
   altalános  ellátási kötelezettsége alapján  törekednie  kell  a
   szociális  biztonság  lehető legteljesebb megvalósítására.  Ezt
   nemzetközi kötelezettség-vállalásai is előírják számára.  Ezzel
   összefüggésben   az  Alkotmánybíróság  utal  arra   a   korábbi
   megállapítására,   miszerint  “az  emberi  élet   és   méltóság
   egységéből   fakadó  alapjogokat  az  alkotmányos  jogállam   a
   vonatkozó  nemzetközi  egyezmények  és  az  alapvető   jogelvek
   figyelembevételével, az Alkotmányban meghatározott közösségi és
   egyéni  érdekek szolgálatában hivatott szabályozni.”  [23/1990.
   (X. 31.) AB határozat, ABH 1990. 88, 93.]

   A   szociális  biztonság  megvalósítására  vonatkozó  jogállami
   kötelezettséget  határoz  meg  többek  között  az   1976.   évi
   9.  törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült  Nemzetek
   Közgyűlése  XXI.  ülésszakán, 1966. december  16-án  elfogadott
   Gazdasági,    Szociális   és   Kulturális   Jogok    Nemzetközi
   Egyezségokmánya,    melynek    9.    Cikke     előírja:     “Az
   Egyezségokmányban  részes államok elismerik,  hogy  mindenkinek
   joga    van    a    szociális    biztonságra,    beleértve    a
   társadalombiztosítást  is.”  Ennél  részletesebb   rendelkezést
   tartalmaz a fenti Egyezségokmány 11. Cikk 1. pontja, mely külön
   hangsúlyt helyez az életkörülmények javítása érdekében az egyes
   létfeltételek  megteremtésére  irányuló  folyamatos   tevőleges
   állami   cselekvésre:  “Az  Egyezségokmányban  részes   államok
   elismerik  mindenkinek  a jogát önmaga  és  családja  megfelelő
   életszínvonalára, ideértve a kellő táplálkozást, ruházkodást és
   lakást, valamint az életkörülmények állandó javulását. A részes
   államok  megfelelő  intézkedéseket hoznak e  jog  megvalósítása
   érdekében,  továbbá elismerik, hogy evégből alapvető fontosságú
   a  szabad elhatározás alapján nyugvó nemzetközi együttműködés.”
   Ehhez hasonló intézkedési kötelezettséget fogalmaz meg a részes
   államok számára az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló
   1999. évi C. törvény 16. Cikke, amely a család szociális,  jogi
   és gazdasági védelemének széleskörű megvalósítását írja elő: “A
   család,  mint  a  társadalom  alapvető  egysége,  teljes   körű
   fejlődéshez   szükséges  feltételek  biztosítása  érdekében   a
   Szerződő  Felek  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  olyan
   intézkedésekkel  támogatják a családi élet gazdasági,  jogi  és
   szociális  védelmét,  mint  például  a  szociális  és   családi
   juttatások,  pénzügyi  intézkedések,  a  családok  lakhatásának
   biztosítása, a fiatal házasoknak nyújtott kedvezmények és egyéb
   megfelelő eszközök.”
                                  
                                 VI.
                                  
   1.   Az  Alkotmánybíróság nem foglalkozott az  Alkotmánynak  az
   indítványban említett 15., 16. és 17. §-ával, mivel a kérelem a
   70/E.  § értelmezésére vonatkozott, valamint tárgyi összefüggés
   hiánya  miatt sem volt szükséges a 15-16. §-ok figyelembevétele
   az  indítványozók  által kért alkotmányértelmezés  kapcsán.  Az
   Alkotmány   17.   §-ában   foglalt  szociális   intézkedésekkel
   kapcsolatban  pedig “az Alkotmánybíróság több határozatában  is
   kifejezésre juttatta, hogy az “általános rendelkezések” körében
   található    tétel   vizsgálata   az   “alapvető    jogok    és
   kötelezettségek”  körében fellelhető alkotmányos  rendelkezések
   tükrében – éppen azokkal mutatott szoros összefüggése  miatt  –
   végzendő  el”  (3/D/1998. AB határozat, ABH 1999.  642,  644.).
   Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/E. §-ának
   irtelmezésénél nem tért ki külön a 17. § rendelkezéseire.

   2.  Az  Alkotmánybíróság  a határozat  Magyar  Közlönyben  való
   közzétételét az Abtv. 51. § (2) bekezdése alapján rendelte el.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
       Dr. Bagi István                        Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                       előadó alkotmánybíró
                                   
       Dr. Czúcz Ottó                           Dr. Erdei Árpád
       alkotmánybíró                              alkotmánybíró
                                   
       Dr. Harmathy Attila                     Dr. Holló András
       alkotmánybíró                              alkotmánybíró
                                   
       Dr. Kiss László                     Dr. Kukorelli István
       alkotmánybíró                              alkotmánybíró

       Dr. Strausz János     Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
       alkotmánybíró                              alkotmánybíró
    Dr. Czúcz Ottó alkotmánybíró párhuzamos indoklása

    A  határozat és az indokolás valamennyi elemével egyetértek,  e
    párhuzamos   indoklásban   mindössze   a   döntés   életvédelmi
    aspektusainak   jelentőségét  kívánom   nyomatékosabbá   tenni,
    kiemelni.

    1.  Kiemelkedően fontos alkotmányos követelménynek  tekintem  a
    határozat  rendelkező részének azon elemét, amely megállapítja,
    hogy   “az  állam  köteles…  az  életet  közvetlenül  fenyegető
    veszélyhelyzet  elhárításához szállásról – gondoskodni”.  Ez  a
    tétel  egyfelől  világosan  tükrözi azt  az  (elméleti  modell-
    elemzésekkel is igazolható) felismerést, amely szerint az olyan
    populációk, amelyek nem alakítanak ki megfelelő mechanizmusokat
    a  létveszélybe került tagjaik védelmére, kihalással  fenyegető
    versenyhátrányba   kerülhetnek   más   közösségekkel   szemben.
    Emellett  azonban  e  követelmény  –  meggyőződésem  szerint  –
    egyértelműen  következik az Alkotmány 70/E.  §  és  54.  §  (1)
    bekezdéseinek összevetéséből, továbbá megfogalmazása  szervesen
    illeszkedik az Alkotmánybíróság eddig követett – életvédelemmel
    összefüggő – értelmezési gyakorlatához.

    2.  Mindennapi  tapasztalatainkból tudjuk, hogy  az  életben  –
    többnyire   valamilyen  természeti  csapás,  emberi   tragédia,
    haláleset   nyomán,   vagy  egyéb,   előre   nem   látható   ok
    következtében   –  időnként  kialakulhatnak  olyan   különleges
    élethelyzetek,   amikor   kizárólag   egy   –    az    alapvető
    létszükségletek  körébe tartozó – elem  (pl.  elegendő  élelem,
    megfelelő  ruházat, vagy szállás) hiánya is az érintett  életét
    közvetlenül  fenyegető veszély forrásává válhat.  Az  Alkotmány
    70/E.   §  (1)  bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy  “A   Magyar
    Köztársaság    állampolgárainak   joguk   van    a    szociális
    biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság
    és  önhibájukon kívüli munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz
    szükséges ellátásokra jogosultak.” S a (2) bekezdés szerint  “A
    Magyar    Köztársaság    az    ellátáshoz    való    jogot    a
    társadalombiztosítás   útján   és   a   szociális   intézmények
    rendszerével valósítja meg.”

    Helyesen  idézi  ezzel  összefüggésben  a  határozat  indoklása
    azokat a korábbi alkotmánybírósági döntéseket, melyek kifejtik,
    hogy  a  szociális jogok megvalósításának eszközei  és  mértéke
    tekintetében a jogalkotó viszonylag nagy szabadságot  élvez,  s
    hogy  az  állam  széles  körű  jogosítványokkal  rendelkezik  a
    szociális  ellátásokon  belüli  változásokra.  Olyan  esetekben
    azonban,   amikor  valakinek  az  élete  kerül  veszélybe   egy
    meghatározott megélhetési feltétel hiánya miatt,  már  változik
    az  állami kötelezettség szerkezete. Ilyenkor már nem elégséges
    különféle  szociális intézményeket pusztán fenntartani  és  (és
    azokat  a  mindenkori szociálpolitikai felfogásnak megfelelően)
    működtetni,  ilyen esetekben az állam köteles a  rendelkezésére
    álló  erőforrásokat úgy csoportosítani, hogy a konkrét  veszély
    elhárításához  szükséges  eszközök  –  időben,  s   a   veszély
    elhárításához    szükséges   mértékben    –    az    érintettek
    rendelkezésére   bocsáthatók  legyenek.  Ezzel   összefüggésben
    utalnunk  kell  az  Alkotmánybíróság  64/1991.  (XII.  17.)  AB
    határozatára,  amelyben kifejtette: “Az  Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdése  egyrészt minden ember számára garantálja az  élethez
    való  jogot,  másrészt – a 8. § (1) bekezdésével összhangban  –
    »az   állam  elsőrendű  kötelességévé«  teszi  az  emberi  élet
    védelmét.  Az állam kötelessége az alapvető jogok »tiszteletben
    tartására  és védelmére« a szubjektív alapjogokkal kapcsolatban
    nem  merül  ki  abban,  hogy tartózkodnia kell  megsértésüktől,
    hanem  magában  foglalja  azt is,  hogy  gondoskodnia  kell  az
    érvényesülésükhöz  szükséges  feltételekről.”  [64/1991.  (XII.
    17.)  ABH  297, 302.] Hasonlóan érvel a 60/1993. (XI.  29.)  AB
    határozat, a 28/1994. (V. 20.), valamint az 58/1994. (XII. 14.)
    AB határozat is.

    Mindebből  világossá  válik, hogy az állam kötelezettségei  más
    dimenzióba  kerülnek  akkor, ha a szokványos  szociális  gondok
    között olyan eset bukkan fel, amelynél a megélhetési feltételek
    valamelyik elemének hiánya miatt az érintett élete is közvetlen
    veszélybe kerül. Ilyenkor az állam életvédelmi funkciója  miatt
    az  ellátási  kötelezettségei  is a  szokásosnál  intenzívebbé,
    “sűrűbbé” válnak.

    Megjegyzem,  hogy az intenzitás növekedése nem  jelenti  egyben
    azt  is,  hogy  ezek  a  kötelezettségek abszolút  szerkezetűvé
    válnának,  vagyis,  hogy  az állam köteles  lenne  bárkinek  az
    egyszerű  bejelentése  alapján  ellátásokat  nyújtani,  ha   az
    érintett úgy érezné: élete veszélybe került. Az államnak  ilyen
    esetekben  is  körültekintően  szabályozni  kell,  hogy  milyen
    ismérvek alapján, milyen eljárás keretében állapítsák meg  azt,
    hogy a szállás hiánya miatt az adott körülmények között valóban
    veszélyeztetett-e  az érintett élete (s  az  sem  kizárt,  hogy
    amennyiben   szükséges,   bizonyos   célszerűen   megválasztott
    magatartási  szabályokat is meghatározzanak az  érintettnek,  a
    tőle   elvárható   kooperációra  hívják  fel  a  veszélyhelyzet
    mielőbbi elhárítása érdekében).

    Ezek az eljárási és tartalmi feltételek azonban a másik oldalon
    nem    válhatnak   olyan   súlyúvá   és   terjedelművé,    hogy
    alkalmazásukkal    kiüresedjenek   az   állam    életvédelemmel
    összefüggő kötelezettségei. S emiatt az ilyen helyzetbe  került
    személyek  számára  csak  azok a védelmi  eszközök,  megoldások
    álljanak  rendelkezésre, amelyek a nehéz  helyzetben  lévő,  de
    közvetlen  életveszélynek  nem kitett  állampolgárok  szociális
    problémái  kezelésére egyébként adottak.  A  szabályozás  ilyen
    részletkérdéseinek     alkotmányos     megítélésére     azonban
    nyilvánvalóan csak egy erre irányuló indítvány alapján indított
    külön vizsgálat nyomán kerülhet sor.

    3. Egyetértek a rendelkező rész azon pontjával is, mely szerint
    a   “lakhatáshoz   való   jog”  biztosítása   tekintetében   az
    Alkotmánybíróság   nem   állapította   meg    a    mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenességet. Ez  azonban  nem  jelenti
    azt, hogy a jogalkotónak ne lehetnének szerteágazó szabályozási
    feladatai az emberi életet közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet
    elhárításához szükséges szállás biztosítása kapcsán.  E  körben
    feltehetően   célszerű  lesz  ellenőrizni,  hogy  a   jelenlegi
    szabályok   megfelelnek-e  az  említett   követelményeknek.   E
    kérdések azonban már túlmutatnak az Alkotmánybíróság által most
    tárgyalt ügyön.

    Budapest, 2000. november 7.
                                                     Dr. Czúcz Ottó
                                                      alkotmánybíró
    A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom:
                                                    Dr. Kiss László
                                                      alkotmánybíró
     Dr. Bagi István alkotmánybíró különvéleménye
                                    
                                   I.

     Az   Alkotmány   értelmezésére  és  mulasztás   megállapítására
     irányuló  eljárásban hozott 5/G/1998. sz. határozat  rendelkező
     részének  1)  pontja  első  bekezdésével,  valamint  a  második
     bekezdés  első mondatában foglaltakkal, továbbá a 2)  pontjában
     rögzített megállapításokkal egyetértek.

     Alapvetően  nem értek egyet azonban a rendelkező  rész  második
     bekezdésében  tett  megállapítással,  mely  szerint  az   állam
     köteles  hajléktalanság  esetén az  emberi  életet  közvetlenül
     fenyegető veszélyhelyzet elhárításához szállásról gondoskodni.

     A  fenti  gondolat erkölcsi és szociológiai tartalmát magam  is
     igaznak  ismerem  el, ugyanakkor egyetértek  a  határozat  azon
     megállapításával, hogy az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdéséből  a
     megélhetési   minimum  garantálásából  konkrétan  meghatározott
     részjogok nem vezethetőek le.

     Álláspontom  szerint  az  Alkotmány 70/E.  §  (2)  bekezdésének
     értelmezése során ugyanez a megállapítás tehető, tehát  konkrét
     “részjogok”  –  így ezen belül “szállás” biztosításának  állami
     kötelezettsége  – közvetlenül az Alkotmány rendelkezéséből  nem
     vezethető   le,  figyelembe  véve  azt  is,  hogy   a   konkrét
     kötelezettség megjelölése normaként értelmezhető.

     Az      Alkotmánybíróság     hatáskörébe     un.      absztrakt
     alkotmányértelmezésre   terjed   ki.   Nem    lehet    pontosan
     megállapítani,  hogy mi tartozik a “szállás” fogalmi  körébe  –
     pusztán a fedél, vagy annál több, így pl. nagy hidegben  fűtési
     kötelezettség, életet fenyegető veszélyhelyzet esetén élelmezés
     biztosítása,  vagy  más,  a  veszélyhelyzet  esetén   szükséges
     intézkedés  –,  véleményem  szerint az  alkotmányi  rendelkezés
     ilyen jellegű értelmezése nem tekinthető elvontnak.

     Ellenkező  értelmezés, olyan álláspont esetén, amely szerint  a
     szállás   biztosítása  egyértelmű  és  konkrét  kötelezettséget
     jelent,   ennek   kimondása  már  a  törvényhozó  normaalkotási
     feladata, az Alkotmány esetleges módosításával.

                                   II.

     Véleményem  szerint  az Alkotmány 70/E. § (2)  bekezdését  –  a
     Magyar    Köztársaság    az    ellátásra    való    jogot     a
     társadalombiztosítás    útján    és    szociális    intézmények
     rendszerével  valósítja  meg  – a határozat  által  is  idézett
     korábbi   alkotmánybírósági  határozatok  absztrakt  módon   és
     kellőképpen értelmezték, konkrét állami kötelezettség kimondása
     már mintegy az Alkotmány “szövegszerű kiegészítését” jelentené.

     A   “hajléktalanság”   és  az  “életet  közvetlenül   fenyegető
     veszélyhelyzet” túl tág értelmezése lehetőséget  adnak,  de  az
     utóbbi  fogalom-meghatározás a más jogágakban szereplő  voltára
     tekintettel a megállapítás elvontságát veszélyezteti.

     Magam   az  általam  konkrétnak  tartott  állami  kötelezettség
     kimondását  az  Alkotmány 70/E. § (2) bekezdésének  értelmezése
     során mellőztem volna.

     Budapest, 2000. november 7.
                                                     Dr. Bagi István
                                                       alkotmánybíró
                                    
     Dr. Holló András alkotmánybíró különvéleménye

     1/  Egyetértek  a  Határozat 2. pontjával, a “lakhatáshoz  való
     jog”  biztosítása  tekintetében  a  mulasztásban  megnyilvánuló
     alkotmányellenesség    megállapítására    irányuló    indítvány
     elutasításával,  továbbá a Határozatnak az  Alkotmány  70/E.  §
     értelmezését  tartalmazó  1.  pontjával,  kivéve  annak  utolsó
     mondatával.  Az  általam kifogásolt mondat a következő:  “Ennek
     megfelelően   az   állam  köteles  az   emberi   lét   alapvető
     feltételeiről  –  így hajléktalanság esetén  az  emberi  életet
     közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet elhárításához szállásról –
     gondoskodni”.

     Álláspontom   szerint   ezzel   az   értelmező   mondattal   az
     Alkotmánybíróság  túllépett  az  absztrakt  alkotmányértelmezés
     hatáskörén  és  a  törvényhozó hatalom körébe  tartozó  konkrét
     állami  feladatot, s egyben a feladatellátás konkrét feltételét
     is megfogalmazta.
     Az idézett konkrét állami feladat nem kapcsolható kényszerítően
     és  közvetlenül  az Alkotmány 70/E. §-ának az  Alkotmánybíróság
     korábbi határozataiban kifejtett – értelmezett – tartalmához.

     2/  Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/E. §-át mindezideig  a
     jogszabály    alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára
     irányuló hatáskörében eljárva értelmezte és fokozatosan –  több
     határozatában – bontotta ki annak tartalmát.
     A  szociális biztonsághoz való jog – az Alkotmánybíróság eddigi
     értelmezéseiben   –   olyan   ellátó   rendszer    kiépítésére,
     működtetésére  irányuló  állami kötelezettséget  jelent,  amely
     biztosítja   az  ellátáshoz  való  jognak  azt  az  alkotmányos
     minimumát,    amely    az   emberi   méltósághoz    való    jog
     megvalósulásához   elengedhetetlen.  A  Határozat   1.   pontja
     lényegében    ezt   az   értelmezést   emeli    az    absztrakt
     alkotmányértelmezés szintjére, kiegészítve az általam kritizált
     mondattal.

     Az  Alkotmánybíróság  a  32/1998. (VI. 25.)  AB  határozatában,
     annak  az  alkotmányos követelménynek a kimondásával,  hogy  az
     ellátási minimum alkotmányos mércéje az emberi méltósághoz való
     jog  megvalósulása,  kiteljesítette az Alkotmány  70/E.  §-ának
     értelmezését. Az emberi méltóság, mint általános mérce itt  nem
     az  általános személyiségi jog “egyik megfogalmazása”  (8/1990.
     (IV.  23.) AB határozat). A szociális biztonsághoz való  jogból
     az  emberi méltóságnak megfelelő ún. “részjogok” nem vezethetők
     le.    A    szociális   jogok   esetében   az    ellátórendszer
     részjogosítványai összességének, illetőleg egy  adott,  konkrét
     ellátási  formának az egyéb juttatásokkal együttesen  (32/1998.
     (VI.  25.)  AB  határozat, ABH 1998. 254.) kell megfelelnie  az
     általános   mércének,   az   emberi   méltósághoz   való    jog
     megvalósulásának  abban  az általános értelemben  ahogy  azt  a
     64/1991.  (XII.  17.)  AB  határozat megfogalmazta,  az  emberi
     státusz   meghatározójaként:   “Emberi   méltósága   és   élete
     mindenkinek  érinthetetlen, aki ember, függetlenül  fizikai  és
     szellemi fejlettségétől, illetve állapotától és attól is,  hogy
     emberi  lehetőségéből mennyit valósított meg és  miért  annyit.
     Egyetlen emberi élethez való jogáról sem beszélhetünk úgy, hogy
     ne  értenénk  bele  az  élethez és a  méltósághoz  való  alanyi
     jogát”. (ABH 1991. 309.)

     Következésképpen   az  Alkotmány  70/E.  §-ában   meghatározott
     szociális   biztonsághoz  való  jognak,  mint  a  megélhetéshez
     szükséges  ellátáshoz  való jognak alkotmányos  minimuma  –  az
     emberi   méltósághoz  való  jog  megvalósulásának   alkotmányos
     követelménye által meghatározottan – jelenti az emberi státusz,
     az  emberi  létfeltételek  mindazon  összetevőit  (segélyezési,
     ellátási  formákat) amelyeket az állam törvényalkotás  útján  –
     alanyi   jogként,  vagy  rászorultság  szerint  –   biztosítani
     köteles.
     A  kifejtettek alátámasztásaként hivatkozom az Alkotmánybíróság
     28/1994.  (V. 20.) AB határozatára: “Az intézmények létrehozása
     mellett  a  szociális jogok megvalósítása az  igénybevételükkel
     kapcsolatos   alanyi   jogok  révén   történik,   amelyeket   a
     törvényhozásnak kell meghatároznia” (ABH 1994. 134, 138.). Ezek
     nagyságára  és  módjára az Alkotmányból közvetlenül  nevesített
     alkotmányos  kötelezettség nem vezethető  le.  (698/B/1990.  AB
     határozat: hivatkozva az 1449/B/1992. AB határozat,  ABH  1994.
     561. 563.)

     3/    Álláspontom   szerint   az   Alkotmánybíróság    (elvont)
     alkotmányértelmezési  hatáskörétől az  adott  alkotmányi  norma
     tartalmának  kibontásától  el  kell  választani  az  abból  (az
     értelmezett   alkotmányi  normából)  levezethető   törvényhozói
     (végrehajtási)   feladatok  elvileg  lehetséges   változatainak
     megfogalmazását.  Az  általam kifogásolt  mondat  az  Alkotmány
     70/E. §-ának eddigi, a Határozatban összefoglalt értelmezéséből
     elvileg levezethető konkrét – feltételeket is magában foglaló –
     állami  feladat  megfogalmazása és mint ilyen  nem  része,  nem
     tartalmi eleme az Alkotmány 70/E. §-ának. Az Alkotmány 70/E. §-
     ából    következő    konkrét   –    “nevesített”    –    állami
     kötelezettségeket    a    törvényhozásnak     és     nem     az
     Alkotmánybíróságnak   kell   meghatároznia.   “Az    alkotmányi
     előírások megvalósítása – számos feltételtől függően –  változó
     és  folyamatos  törvényhozási jogalkalmazási, önkormányzati  és
     társadalmi feladat”. (1558/B/1991. AB határozat, ABH 1994. 510,
     511.)

     Budapest, 2000. november 7.
                                                    Dr. Holló András
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      .
      Number of the Decision:
      .
      42/2000. (XI. 8.)
      Date of the decision:
      .
      11/07/2000
      .
      .