English
Hungarian
Ügyszám:
.
23/B/1999
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 46/2000. (XII. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/353
.
A döntés kelte: Budapest, 12/12/2000
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság    alkotmányértelmezésre,    jogszabály
   alkotmányellenességének   utólagos  vizsgálatára,   jogszabály
   nemzetközi  szerződésbe  ütközésének  vizsgálatára,   valamint
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
   irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő:

                            határozatot:

   1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság
   1999.  évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 58.  §
   (1)  bekezdése alkotmányellenes, ezért azt 1999. január 1-jére
   –   a  törvény  hatálybalépésének  napjára  –  visszamenőleges
   hatállyal megsemmisíti.

   2.   Az  Alkotmánybíróság  a  Magyar  Köztársaság  1999.   évi
   költségvetéséről  szóló  1998.  évi  XC.  törvény  58.  §  (1)
   bekezdése  nemzetközi szerződésbe ütközésének  megállapítására
   vonatkozó indítványt elutasítja.

   3.   Az   Alkotmánybíróság  az  életüktől  és   szabadságuktól
   politikai  okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról  szóló
   1992.  évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi  XXIX.
   törvény    14.   §   (1)   bekezdése   alkotmányellenességének
   megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló  indítványokat
   elutasítja.

   4.  Az Alkotmánybíróság az alkotmányértelmezésre valamint – az
   utólagos    normakontroll   hatáskörhöz    jogkövetkezményként
   kapcsolódó  –  mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenesség
   megállapítására irányuló indítványt visszautasítja.

   Az   Alkotmánybíróság  e  határozatát  a   Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    Az  életüktől  és  szabadságuktól politikai  okból  jogtalanul
    megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény  (a
    továbbiakban:  3.Kpt.) korábbi rendelkezései szerint  az  élet
    elvesztésért – az ott meghatározott jogosultaknak –  egymillió
    forint  összegű  kárpótlás  járt. E  tekintetben  a  kárpótlás
    összegét korábban maga a kárpótlási törvény határozta  meg.  A
    3.Kpt.-t  módosító  1997. évi XXIX. törvény  (a  továbbiakban:
    3.Kpt.mód.)  az  élet elvesztéséért járó kárpótlás  eseteit  a
    3.Kpt.  2.  §  (1)  bekezdésében meghatározva kibővítette,  az
    összegszerűség tekintetében pedig akként rendelkezett, hogy  a
    kárpótlás  összegéről,  a kifizetés rendjéről,  határidejéről,
    ütemezéséről  külön törvény rendelkezik. E külön jogszabály  a
    Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998.  évi
    XC.  törvény  (a  továbbiakban: T.), amelynek  az  58.  §  (1)
    bekezdése  szerint  az  életüktől és szabadságuktól  politikai
    okból  jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992.  évi
    XXXII. törvény 2. §-ának (1) bekezdése alapján járó egyösszegű
    kárpótlás 30 000 forint.

    Az    Alkotmánybírósághoz   T.    58.    §    (1)    bekezdése
    alkotmányellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére  több
    indítvány érkezett.

    1.  Az  egyik  indítványozó szerint a T. 58. §  (1)  bekezdése
    diszkriminatív. Indokolásként az indítványozó kifejtette, hogy
    a  törvényalkotó két jól elkülöníthető csoportot hozott létre.
    Az egyik, akiknek a 3.Kpt. eredeti szabályai szerint egymillió
    forintos kárpótlás jár, a másik, akiknek csupán harmincezer. E
    két  csoport abban is elkülönül egymástól, hogy amíg  az  első
    részére   nyitva  álló  határidő  már  letelt  és  az  igények
    nagyobbrészt  elbírálás alá kerültek, addig a második  csoport
    vonatkozásában  az  igénybenyújtási  határidő   megnyílt.   Az
    indítványozó  szerint ez a megoldás a két  csoport  elbírálása
    közötti   alkotmányellenes   különbségtételt   takarja    jogi
    eszközökkel,  hiszen  a  3.Kpt. eredeti  rendelkezése  szerint
    kizárt   volt,   hogy   a  3.Kpt.mód.  alapján   jogosultságot
    szerzettek  korábban  kárpótlási  igényt  nyújtsanak  be.   Az
    indítványozó  úgy véli, hogy a két csoporthoz  tatozó  igények
    jogi    alapja   valójában   ugyanaz   (kárpótlás   az    élet
    elvesztéséért),   ezért  az  összegszerűség  által   létrejött
    különbség az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe ütközik.
    Az  indítványozó kifejtette, hogy 1939. március 11-ét követően
    a  zsidó  vagy  zsidó származású személyeket  súlyos  törvényi
    diszkriminációnak  vetették alá, amely  most  a  T.  jelenlegi
    formájában   tovább   folytatódik.   A   megsemmisíteni   kért
    rendelkezés  –  véleménye szerint – az  Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdését, az egyenlő méltóságú személyként kezelés elvét  is
    sérti.

    2.   Egy   másik  indítványozó  előadta,  hogy  a   3.Kpt.mód.
    megjelenésekor  – mivel abban összegszerűség nem  szerepelt  –
    "az  érintettek  nagy  reményt fűztek  hozzá".  Ennek  alapján
    elindult   az  igények  benyújtásához  szükséges  dokumentumok
    beszerzése,  amely – különösen a külföldön lakó  kérelmezők  –
    tekintetében  nagy költségekkel járt: több külföldi  szervezet
    csak  pénzért adott ki igazolást, sokan ügyvédet fogadtak,  az
    aláírás  mintákat  hitelesíteni kellett stb.  Az  indítványozó
    szerint az Alkotmány 13. § (1) bekezdésébe foglalt tulajdonhoz
    való  jogot sérti, hogy "többre jön ki a költség mint  maga  a
    kárpótlás", úgy vélekedett, hogy a 3.Kpt. mód.-ban  eleve  meg
    kellett  volna határozni a kárpótlás összegét, hogy a jogosult
    eldönthesse, kérelmét beadja-e.

    3.   A   következő  indítványozó  szerint  a  T.  58.  §   (1)
    bekezdésében  meghatározott egyösszegű kárpótlás az  Alkotmány
    70/A. § (1) és (3) bekezdésébe ütköző módon "különbséget  tesz
    magyar  polgár  és  magyar polgár között, az 1938-tól  1945-ig
    tartó időszak diszkriminatív törvényeivel összhangban".

    4.   Indítvány   érkezett  a  T.  58.   §   (1)   bekezdésével
    összefüggésben  a jogszabály alkotmányellenességének  utólagos
    vizsgálatára,  jogszabály nemzetközi  szerződésbe  ütközésének
    megállapítására,          mulasztásban           megnyilvánuló
    alkotmányellenesség  megállapítására,  valamint  az  Alkotmány
    értelmezésére.

    Az indítványozó álláspontja szerint az emberi méltóságot sérti
    "a   magyar  hatóságok  közreműködésével  elpusztított  szülők
    (testvérek)  után  járó" kárpótlás összege,  amely  sérelem  –
    véleménye  szerint – "különösebb indokolás nélkül megáll".  Az
    indítványozó  kifejtette,  hogy  az  Alkotmány  70/A.  §   (1)
    bekezdése  alapján az "egyéb helyzet" szerinti  különbségtétel
    tilalmából  az  egyenlő  mértékű  kárpótláshoz  való  jog   is
    következik, ezért a diszkrimináció tilalmába ütközik,  hogy  a
    3.Kpt.  korábbi rendelkezése szerint a jelenlegi 30.000 forint
    többszöröse  illette  meg  az élet  elvesztéséért  kárpótlásra
    jogosultakat.
    Az  indítványozó  a  T.  58.  § (1) bekezdése  alkotmányossági
    vizsgálatát  az  Alkotmány  70/D. §-a  és  70/E.  §-a  sérelme
    tekintetében is kéri. Az Alkotmány 70/D. §-ával összefüggésben
    az  indítványozó  kifejtette, hogy a  törvény  "megfosztja  az
    érintetteket   lelki  egészségük  egy  részétől,   hiszen   az
    érintettek  már  évek óta – többek között –  azért  várják  az
    Állam  által beígért kárpótlást, hogy a hátralévő életükben  e
    javak  segítségével  enyhülést  szerezzenek  fájdalmukra".  Az
    Alkotmány 70/E. §-a szerinti szociális biztonság jogával pedig
    –   az   indítványozó  szerint  –  azért  áll  ellentétben   a
    megsemmisíteni  kért  rendelkezés,  mert  egyrészt   költségek
    keletkeztek  az  igénylőknél, amely meghaladja  a  követelést,
    másrészt az Alkotmány 70/E. §-a árvaság esetén is garantálja a
    megélhetéshez  szükséges ellátást, a  jelenlegi  igénylők  egy
    része   pedig   a  sérelmet  elszenvedők  élő   gyermekei.   E
    tekintetben    az    indítványozó    –    feltehetően     mint
    alkotmányértelmezést  –  kéri  az  Alkotmány   70/E.   §   (1)
    bekezdésébe foglalt "árvaság" fogalmának definiálását.

    Az indítványozó a nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálatát –
    T.  58.  §  (1) bekezdése tekintetében – az 1947.  évi  XVIII.
    törvénnyel  becikkelyezett  Párizsi  Békeszerződés   –   faji,
    vallási  diszkriminációt tiltó – 2.  cikk  2.  pontjával  való
    ellentét miatt kéri.

    Végül    az    indítványozó   a   mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenesség  megállapítását  azzal   indokolja,   hogy
    "amennyiben     az     Alkotmánybíróság    megállapítja     az
    alkotmányellenességet   és/vagy   a   nemzetközi   szerződésbe
    ütközést,  és  megsemmisíti a törvényhelyet,  az  Országgyűlés
    mulasztásba kerül a kárpótlási kérdésben való határozathozatal
    hiánya miatt".

    Az  indítványozó a jogszabály nemzetközi szerződésbe  ütközése
    és   az  Alkotmány  értelmezése  hatáskörökben  előterjesztett
    kérelme tekintetében – mivel e hatáskörökben az eljárást  csak
    meghatározott  közjogi  méltóságok  indítványozhatják  –  arra
    kérte az Alkotmánybíróság elnökét, hogy az Alkotmánybíróságról
    szóló 1989. évi XXXII. törvény 23. § (1) bekezdése alapján  az
    indítványt az előterjesztésre jogosultaknak küldje meg.

    5.  Egy másik indítványozó szerint a T. 58. § (1) bekezdésében
    meghatározott  kárpótlási  összeg  "összeegyeztethetetlen   az
    egyenlő elbánás alkotmányos követelményével". Véleménye,  hogy
    a  korábbi  szabályozás által biztosított  egymillió  forintos
    kárpótlás helyett a T. által meghatározott harmincezer forint,
    a  faji-vallási okokból meggyilkoltak még élő hozzátartozóinak
    súlyos diszkriminációját eredményezi.

    6.  Indítvány érkezett a T. 58. § (1) bekezdésén túl, a 3.Kpt.
    mód.  14.  §  (1)  bekezdésének  vizsgálatára  is.  Ez  utóbbi
    rendelkezés  értelmében: "E törvény a kihirdetést  követő  30.
    napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
    is  alkalmazni kell." Az indítványozó szerint e rendelkezés  a
    jogbiztonságot sérti, mert nem írja elő, hogy azon  "kivételes
    esetekben,  amelyekben az eredeti 1992. évi XXXII.  törvény  a
    kárpótlást  kérő számára előnyösebb volt, de az ügy elbírálása
    még  nem  záródott  le, az eredeti törvény  alkalmazandó".  Az
    indítványozó  alkotmánybírósági  határozatra  hivatkozva   úgy
    ítéli  meg,  hogy  az új törvényi szabályozás az  érintettekre
    nézve csak kedvezőbb lehet.
    Az  indítványozó  a T. 58. § (1) bekezdésével  kapcsolatban  –
    többek   között  –  úgy  vélekedik,  hogy  "a  30.000   Ft.-os
    nevetséges    'kárpótlás'   megszavazása   az   elpusztítottak
    emlékének a Magyar Állam által való meggyalázása, s mint ilyen
    is  alkotmánysértő".  Véleménye,  hogy  diszkriminatív  az   a
    kárpótlás, ami nem éri el reálértékben az 1992-es egymilliónak
    legalább a felét.

    7.  A  T. 58. § (1) bekezdése alkotmányellenességének utólagos
    vizsgálatára,  valamint  nemzetközi  szerződésbe   ütközésének
    vizsgálatára indítványt nyújtott be a legfőbb ügyész is.

    A  legfőbb  ügyész  véleménye, hogy  a  3.Kpt.  mód.  abban  a
    tekintetben,  ahogy  meghatározza az élet  elvesztéséért  járó
    kárpótlás  eseteit  és  a  kárpótlásra jogosult  hozzátartozók
    körét, nem alkotmányellenes, megfelel az 1/1995. (II. 8.) és a
    22/1996.    (VI.    25.)    AB   határozatban    megállapított
    alkotmányossági követelményeknek. Ezzel szemben a T. 58. § (1)
    bekezdésében  megállapított  30.000  forintos  kárpótlás   "az
    összeg  rendkívül alacsony voltára tekintettel,  önmagában  is
    sérti  az  emberi  méltóságot, mind  általában,  különösképpen
    pedig   az   életüktől  jogtalanul  megfosztottak  és   túlélő
    hozzátartozóik vonatkozásában". Álláspontja, hogy a T.  58.  §
    (1)  bekezdése sérti az Alkotmány 54. § (1) bekezdésbe foglalt
    alapjogot.
    A legfőbb ügyész szerint a T. 58. § (1) bekezdése az Alkotmány
    70/A.  § (1) bekezdésével is ellentétben áll. A diszkrimináció
    tilalmának  sérelmét az indítványozó abban látja,  hogy  ha  a
    kárpótlási  igényt  a  3.Kpt.mód.  hatálybalépéséig  még   nem
    bírálták el, akkor azokban az esetekben is csak 30 000  forint
    kárpótlás  jár,  amelyekben korábban egymillió  forint.  Ezzel
    szemben   ha  a  3.Kpt.mód.  hatályba  lépése  előtt   jogerős
    határozattal   már  elbírálták  az  igényt,  akkor   egymillió
    forintos kárpótlás járt.
    Az  indítványozó a 22/1996. (VI. 25.) AB határozatot  elemezve
    arra  a  következtetésre jutott, hogy  az  Alkotmánybíróság  e
    határozatban   nem   adott   "korlátlan   felhatalmazást"    a
    törvényhozónak  arra,  hogy a kárpótlás  összegét  tetszőleges
    nagyságban  állapítsa meg. Összevetve mindezt  a  3.Kpt.  mód.
    által  megállapított,  az összegszerűség meghatározását  külön
    törvényre   utaló  rendelkezéssel  az  indítványozó   arra   a
    következtetésre jutott, hogy a törvényhozónak lehetősége  lett
    volna a kárpótlás kifizetésének határidejét, és ütemezését  is
    meghatározni.  Az ütemezett kifizetéssel az "ország  teherbíró
    képességét"  figyelembe  véve olyan  összeget  lehetett  volna
    meghatározni, amely nem eredményezne a kárpótlásra  jogosultak
    között  önkényes megkülönböztetést, és nem sértené az  egyenlő
    méltóságú személyként kezelés alkotmányos elvét.

    A legfőbb ügyész a nemzetközi szerződésbe ütközés tekintetében
    az 1947. évi XVIII. törvénnyel becikkelyezett, Párizsban 1947.
    évi  február hó 10. napján kelt békeszerződés (a továbbiakban:
    Párizsi  Békeszerződés) 2. cikk 2. pontját, továbbá  az  1976.
    évi 8. számú törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült
    Nemzetek  Közgyűlése  XXI. ülésszakán,  1996.  december  16-án
    elfogadott    Polgári    és   Politikai    Jogok    Nemzetközi
    Egyezségokmánya (a továbbiakban: Egyezségokmány)  2.  cikkének
    1. pontját, illetve 26. cikkét jelölte meg. E rendelkezések  a
    faji, vallási vagy ideológiai alapon történő megkülönböztetést
    tiltják.

    A  legfőbb ügyész a fentebb kifejtettek alapján kérte a T. 58.
    §  (1)  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítását  és
    megsemmisítését.

                                  II.

    1.  Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
    továbbiakban:  Abtv.) 20. §-a értelmében: "Az Alkotmánybíróság
    az  arra jogosult indítványa alapján jár el." Az Abtv.  23.  §
    (1)  bekezdése  szerint:  "Az Alkotmánybíróság  elnöke  a  nem
    jogosult   által   előterjesztett   indítványt   megküldi   az
    indítványozásra  jogosult szervnek, a nyilvánvalóan  alaptalan
    indítványt pedig elutasítja."
    A  nemzetközi  szerződésbe ütközés vizsgálata és az  Alkotmány
    rendelkezéseinek  értelmezése tekintetében  az  indítványozási
    jogosultságot az Abtv. 21. § (3) és (6) bekezdései  határozzák
    meg.   Az   Alkotmánybíróság  elnöke  a  nem  jogosult   által
    előterjesztett  indítványt az Abtv.  fenti  szabályai  alapján
    megküldte  az  Országgyűlés elnökének,  a  Magyar  Köztársaság
    elnökének, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek,  az
    Állami  Számvevőszék elnökének, a Legfelsőbb Bíróság elnökének
    és a legfőbb ügyésznek. Az Abtv. 21. § (3) és (6) bekezdésében
    meghatározott  közjogi  méltóságok  közül  a  legfőbb   ügyész
    terjesztett  elő  –  a már ismertetett tartalmú  –  indítványt
    nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálatára.

    2.   Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokat   észrevételezés
    céljából megküldte a pénzügyminiszternek.

                                 III.

    1.  Az  indítványozók által megjelölt alkotmányi rendelkezések
    szerint:

    "13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való
    jogot."

    "54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
    veleszületett  joga  van az élethez és az emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani."
     
    "70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve  az
    állampolgári  jogokat,  bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül."
     
    "70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk  van
    a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez."
     
    "70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a
    szociális   biztonsághoz;   öregség,   betegség,   rokkantság,
    özvegység,   árvaság   és  önhibájukon   kívül   bekövetkezett
    munkanélküliség  esetén a megélhetésükhöz szükséges  ellátásra
    jogosultak."

    2.  A  3.Kpt.  –  3.Kpt.mód.-al megállapított –  rendelkezései
    értelmében:

    "2. § (1) Egyösszegű kárpótlás jár az élet elvesztéséért, ha
     a)  a  magyar bíróság törvénysértő vagy semmissé nyilvánított
    ítélete alapján hajtották végre a halálos ítéletet, vagy
     b)  a  sérelmet  elszenvedő a büntetőeljárás vagy  a  büntető
    ügyben  hozott ítélet végrehajtása során olyan módon vesztette
    életét, hogy a halál bekövetkezésének kétséget kizáró  oka  az
    eljáró magyar hatóság szándékos közreműködése volt,
     c)  a  sérelmet szenvedett kétségkívül a magyar hatóság  vagy
    hatósági személy politikai indíttatású önkénye miatt vesztette
    életét,
     d)  a  sérelmet  szenvedett  a deportálás  (2/A.  §)  vagy  a
    kényszermunka (2/B. §) ideje alatt halt meg.
    (2)   A   kárpótlás   összegéről,   a   kifizetés   rendjéről,
    határidejéről, ütemezéséről külön törvény rendelkezik.
    (3)  A  kárpótlásra az élő özvegy, a sérelmet  elszenvedő  élő
    gyermeke  és  az  élő  szülő, ezek  hiányában  –  a  kárpótlás
    összegének felére – az élő testvér jogosult.
    (4)  Több  jogosult esetén a kárpótlás összegét az  özvegy,  a
    gyermekek  és  a  szülők között csoportonként és  a  csoporton
    belül  egyenlő  arányban kell felosztani. Ezt  a  rendelkezést
    kell  alkalmazni  arra  az esetre is, ha  a  kárpótlásra  több
    testvér jogosult.
    (...)
    (7)  Ha  az  egyösszegű kárpótlást az (1) bekezdés  d)  pontja
    alapján  vagy  olyan  sérelem miatt állapítják  meg,  amely  a
    szabadságelvonás  alatt (3. §) történt, a  túlélő  házastársat
    (özvegyet)  választása szerint illeti meg vagy  az  egyösszegű
    kárpótlás,    vagy   a   sérelmet   elszenvedő    deportálása,
    kényszermunkára   hurcolása,  szabadságelvonása   miatt   járó
    kárpótlás,  feltéve,  hogy  a jogosultságot  mindkét  jogcímen
    jogerősen megállapították. A túlélő házastárs a választását  a
    második  jogcímet megállapító jogerős határozat kézhezvételét,
    illetőleg – ha ez később történik – a (2) bekezdésben említett
    törvény  hatálybalépését követő 30 napon belül  jelentheti  be
    írásban az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalnak.  Ha
    a  túlélő  házastárs bejelentést nem tesz, a korábban jogerőre
    emelkedett határozat alapján jár a kárpótlás."

    3. A 3.Kpt.mód. önálló szabályai szerint:

    "11. § (1) Ha a túlélő házastárs a Tv. 2. §-ának (7) bekezdése
    alapján  az  egyösszegű kárpótlást választja, de a  választást
    megelőzően  már kárpótlást kapott azért a szabadságelvonásért,
    deportálásért,  kényszermunkára  hurcolásért,  amely  alatt  a
    sérelmet   szenvedett  meghalt,  a  (2)-(6)   bekezdést   kell
    alkalmazni.
    (2)  Ha  a  túlélő házastárs (özvegy) a részére  megállapított
    egyösszegű  kárpótlás  összegét elérő címletértékű  kárpótlási
    jegyet,  kis összegű kárpótlást [Tv. 8. § (1) és (2) bekezdés]
    kapott,   az   egyösszegű   kárpótlást   teljesítettnek   kell
    tekinteni. Ha az egyösszegű kárpótlást az előbb említettek nem
    érik el, a különbözetet ki kell fizetni.
    (3)  Ha  a  túlélő házastárs a kárpótlási jegyeit az  OKKH-nak
    visszaszolgáltatta,  akkor  a  neki  megállapított  egyösszegű
    kárpótlást  részére ki kell fizetni, a kárpótlási  jegyek  egy
    részének  visszaszolgáltatása esetén az  egyösszegű  kárpótlás
    arányos része jár.
    (4) Az egyösszegű kárpótlást teljesítettnek kell tekinteni, ha
    a  túlélő házastársnak (özvegynek) kárpótlásként életjáradékot
    állapítottak meg.
    (5)   Ha   a  kifizetett  életjáradék  a  túlélő  házastársnak
    (özvegynek)  járó egyösszegű kárpótlás összegét  nem  éri  el,
    akkor  –  a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően – részére  a
    különbözetet  ki  kell fizetni, feltéve,  hogy  a  választásra
    vonatkozó  bejelentésében ezt kéri. Ez esetben az  életjáradék
    további folyósítását meg kell szüntetni.
    (6) E § alkalmazásában – a (4) bekezdés kivételével – csak azt
    a   kárpótlást  lehet  figyelembe  venni,  amelyet   azért   a
    sérelemért állapítottak meg, amely során a sérelmet szenvedett
    meghalt."

    (...)

    "14.  §  (1)  E  törvény a kihirdetését követő 30.  napon  lép
    hatályba,  rendelkezéseit  a  folyamatban  lévő  ügyekben   is
    alkalmazni kell."

    4. A T. megsemmisíteni kért rendelkezése értelmében:

    "58.  §  (1)  Az  életüktől és szabadságuktól politikai  okból
    jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi  XXXII.
    törvény  2.  §-ának  (1)  bekezdése  alapján  járó  egyösszegű
    kárpótlás 30.000 forint.
    (2)  A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a kárpótlást a jogerős  és
    végrehajtható határozat hozzá érkezésétől számított  30  napon
    belül fizeti ki."

                                  IV.

    Az  Alkotmánybíróság az életüktől és szabadságuktól  politikai
    okból  megfosztottak  kárpótlásáról  ezidáig  két  határozatot
    hozott.  Az  1/1995. (II. 8.) AB határozatban (a  továbbiakban
    1.Abh.)  utólagos normakontroll hatáskörben bírálta  el  a  3.
    Kpt.    eredeti    szövegével   kapcsolatos    alkotmányossági
    problémákat,  míg  a  22/1996. (VI. 25.)  AB  határozatban  (a
    továbbiakban    2.Abh.)   –   az   1.Abh.-ban    megállapított
    alkotmányellenesség  kiküszöbölését  célzó  –  törvényjavaslat
    alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát végezte el.

    A  személyi sérelemokozás miatt járó kárpótlás alkotmányossági
    megítélése  kapcsán  az Alkotmánybíróság az  1.Abh.-ban  és  a
    2.Abh.-ban a következő sajátosságokra mutatott rá:

    1. Az Alkotmánybíróság mindkét határozatban hangsúlyozta, hogy
    szemben   a  tulajdoni  kárpótlással  az  államot  az   elmúlt
    rendszerek személyi sérelemokozásáért kárpótlási kötelezettség
    –   a   jogállami  alkotmányt  megelőző  kötelezettségvállalás
    hiányában – még részlegesen sem terhelte. A személyi  sérelmek
    miatti  kárpótlások  jogi  bázisát az  Alkotmány  "utáni"  ún.
    semmisségi törvények teremtették meg annak kimondásával,  hogy
    az   Alkotmány   "előtti"  törvénytelen  elítélések   semmissé
    nyilvánítása után az érintettek kárpótlásáról külön törvénynek
    kell   rendelkezni.  (ABH  1995.  31,  44,   55.)   A   3.Kpt.
    kihirdetéskori  rendelkezései azonban  a  kárpótolandók  körét
    ennél   eredetileg   is   szélesebben   határozták   meg.   Az
    Alkotmánybíróság  tehát a vizsgálat során  mindig  szem  előtt
    tartotta,  hogy  az állam – az Alkotmány alapján  –  nem  volt
    köteles  az  életüktől  és  a szabadságuktól  megfosztottaknak
    kárpótlást  adni.  (ABH  1996. 89,  104.)  Ha  a  törvényhozás
    viszont  jogosultágokat állapít meg, a mindenkori  szabályozás
    összefüggései    alapján    az    alkotmányossági    vizsgálat
    elvégezhető.

    2.  Az  Alkotmánybíróság – a fentiekkel összhangban – a 3.Kpt.
    vizsgálata  során  rámutatott, hogy  mivel  az  állam  a  múlt
    rendszerekben   elkövetett   személyi   sérelemokozásokért   a
    jogállami   alkotmányt   megelőző   időre,   visszamenőlegesen
    állapítja meg a kárpótlási kötelezettségét – éspedig úgy, hogy
    a kizárt, elévült és egyéb okból érvényesíthetetlen, illetőleg
    eredetileg  nem is létezett jóvátételi igényeket a  semmisségi
    törvényhozás    során    kilátásba    helyezett     kárpótlási
    kötelezettséggel   közös  nevezőre  hozza   –   a   kifogásolt
    törvénynek  (3.Kpt.) meghatározó jogalapja a  méltányosság.  A
    személyi  sérelemokozásokért járó kárpótlás  ezért  ex  gratia
    jellegű,  visszamenőleges  és  egységes  jogalapot  teremt   a
    személyi sérelemokozások jóvátételére. Ez az egységes  jogalap
    bizonyos  személyi  sérelemokozások ténye, függetlenül  attól,
    hogy  azokért  járt-e eredetileg kárpótlás és az milyen  okból
    volt  érvényesíthetetlen, illetőleg, hogy  a  sérelemokozás  a
    semmisségi  törvények hatálya alá esik-e vagy sem. (ABH  1995.
    31, 45.)

    Az  Alkotmánybíróság  azt  is hangsúlyozta,  hogy  a  személyi
    sérelemokozásokért  megállapított  kárpótlás   igazságosságát,
    helyességét  sem  vizsgálhatja. Tekintettel a  visszamenőleges
    kárpótlás  döntően  ex gratia jellegére,  a  törvény  személyi
    hatálya  tárgyában tágabb a törvényhozó alkotmányos mozgástere
    és szabadsága, mint a tulajdoni sérelemokozásokkal kapcsolatos
    kárpótlási   törvényeknél  volt.  (ABH  1995.  31,   52.)   Az
    Alkotmánybíróság   kifejtette,  hogy  a   múlt   rendszerekben
    személyi     sérelmet     szenvedettek     köre     lényegében
    meghatározhatatlan,   felmérhetetlen,    mert    gyakorlatilag
    bárkire, aki a múlt rendszerekben Magyarországon élt, érvényes
    lehet,  hogy  anyagi  kihatású vagy pusztán  személyi  sérelem
    érte. (ABH 1996. 89, 99.)

    3.   A   személyi   kárpótlással  kapcsolatos  alkotmányossági
    problémák  – csakúgy mint a jelen ügyben – a kedvezményezettek
    körére,  a  juttatás mértékére vonatkoztak. Az alkotmányossági
    kérdések elbírálásnál irányadó mércét – figyelemmel arra, hogy
    nem  eleve  jogosultakról  van szó –  az  Alkotmánybíróság  az
    Alkotmány  54.  §  (1) bekezdés és az Alkotmány  70/A.  §  (1)
    bekezdése egymásra vonatkoztatása alapján alakította ki:

    Az  Alkotmánybíróság  a  9/1990. (IV.  25.)  AB  határozatában
    rámutatott:    Az   Alkotmány   70/A.   §   (1)   bekezdésében
    megfogalmazott megkülönböztetési tilalom értelmezésével az  is
    megállapítható: a diszkrimináció tilalma nem jelenti azt, hogy
    minden,  még  a  végső  soron nagyobb társadalmi  egyenlőséget
    célzó  megkülönböztetés  is tilos. A megkülönböztetés  tilalma
    arra  vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenlőként (egyenlő
    méltóságú személyként) kell kezelnie, azaz az emberi  méltóság
    alapjogán   nem   eshet   csorba,   azonos   tisztelettel   és
    körültekintéssel,   az   egyéni  szempontok   azonos   mértékű
    figyelembevételével  kell a jogosultságok  és  a  kedvezmények
    elosztásának szempontjait meghatározni. (ABH 1990. 46., 48.) A
    16/1991.   (IV.   20.)   AB  határozat   szerint   a   pozitív
    diszkrimináció  elvi határa: az egyenlő méltóságú  személyként
    kezelés   feltétlen   betartása,   illetve   az   Alkotmányban
    megfogalmazott  alapjogok meg nem sértése. Az Alkotmánybíróság
    kifejtette,  hogy ha nem eleve jogosultak megkülönböztetéséről
    van  szó,  akkor csak az követelhető meg, hogy a  nem  egyenlő
    kezelésnek   ésszerű  oka  legyen,  azaz  az   ne   minősüljön
    önkényesnek. (ABH 1991, 58, 62.)

    Az  Alkotmánybíróság az 1.Abh.-ban összegezte  álláspontját  a
    tulajdoni  kárpótlás során követett gyakorlata vonatkozásában,
    s    megállapította,   hogy   a   kárpótlási    ügyekben    az
    Alkotmánybíróság   ítélkezésének  állandó  és   következetesen
    alkalmazott  tétele  volt  az  egyenlő  méltóságú  személyként
    kezelés  alkotmányos szempontja. Rámutatott, hogy  a  személyi
    sérelemokozásokért  járó  kárpótlás  szabályainak   vizsgálata
    során az Alkotmánybíróságnak természetesen fel kell használnia
    a  tulajdoni kárpótlás során alkalmazott (kialakított) mércét,
    mindazonáltal   itt  minőségileg  új  a  probléma,   amely   a
    felhasználhatóság  korlátait is jelenti.  Az  Alkotmánybíróság
    úgy  vélte,  hogy  a személyi sérelemokozásoknál  az  objektív
    szempontok   megragadása   alig   lehetséges,   a    jogosulti
    csoportképzés  alkotmányosságának  a  megítélése,  az  egyenlő
    méltóságú   személyként  kezelés  tesztjének  alkalmazása   is
    rendkívül összetett. (ABH 1995. 31, 42.)

    Az   1.Abh.-ban,   illetve  a  2.Abh.-ban  alkalmazott   mérce
    figyelembe veszi a törvényhozó szélesebb mérlegelési jogkörét.
    (Ez  fakad abból, hogy ebben a körben kárpótlási kötelezettség
    az  Alkotmány  alapján nem állt fenn, továbbá  a  juttatás  ex
    gratia jellegéből, illetve annak következménye, hogy az ország
    gazdasági   helyzetét  –  a  kárpótlásra  fordítható   fedezet
    korlátozott   volta   miatt   –   a   kárpótlásra   jogosultak
    csoportjainak meghatározásakor figyelembe lehet venni.)
    A fentiekből, illetve az 1.Abh. és 2.Abh. megállapításaiból az
    következik,  hogy amikor a 3.Kpt.-vel kapcsolatban  –  akár  a
    jogosulti  kört,  akár  a  juttatás  mértékét  illetően  –   a
    megkülönböztetés tilalma merül fel, akkor nem  alapjogok,  sőt
    meghatározóan    nem    is   alanyi   jogosultságok    közötti
    megkülönböztetésről  van  szó, a  megkülönböztetés  a  pozitív
    diszkrimináción belül marad, ezen belül vizsgálandó.  A  mérce
    sajátosságát   jól   kifejezi  az  1.Abh.  megállapítása:   az
    alkalmazott  megoldás alkotmányossága nem  jelenti  azt,  hogy
    minden  más  megoldás alkotmányellenes lenne. (ABH  1995.  31,
    48.)
                                   
                                  V.

    1.  Az  indítványozók a T.58. § (1) bekezdésében meghatározott
    30.000  forintot  elsősorban a 3.Kpt.  eredeti  szövege  által
    megállapított  1 millió forintos kárpótláshoz  képest  tartják
    alkotmányellenesnek. Az Alkotmánybíróságnak ezért elsőként azt
    kellett  eldöntenie, hogy ez a viszonyítás alapja  lehet-e  az
    alkotmányossági vizsgálatnak.

    A  3.Kpt.  eredetileg az élet elvesztésért két  esetben  ígért
    kárpótlást. A törvény hatálybalépéskori szövege szerint:
    "2.  § (1) Egy összegű, 1 000 000 forint kárpótlás jár az élet
    elvesztéséért, ha
     a)  a  magyar bíróság törvénysértő vagy semmissé nyilvánított
    ítélete alapján hajtották végre a halálos ítéletet, vagy
     b)   a   sérelmet   elszenvedő  a   büntetőeljárás   vagy   a
    büntetőügyben  hozott ítélet végrehajtása  során  olyan  módon
    vesztette  életét,  hogy  a  halál  bekövetkezésének  kétséget
    kizáró  oka  az  eljáró magyar hatóság szándékos közreműködése
    volt.
    (2)  Az (1) bekezdésben említett kárpótlásra az élő özvegy,  a
    sérelmet  elszenvedő  élő gyermeke és a még  élő  szülő,  ezek
    hiányában  –  500  000 forint kárpótlásra  –  az  élő  testvér
    jogosult."

    A  törvény, a 20. § (2) bekezdésében az élet elvesztésért járó
    kárpótlás   további   eseteiben  külön  törvény   megalkotását
    helyezte kilátásba.

    Az   indítványozók   által  vizsgálni   kért   alkotmányossági
    problémák  kapcsán az Alkotmánybíróság a következőkből  indult
    ki.
    Az   Alkotmánybíróság  az  1.Abh.-ban  önmagában  nem  találta
    alkotmányellenesnek  a  3.Kpt. 2.  §  (1)  bekezdése  szerinti
    csoportképzést.  Az  eredetileg  meghatározott   két   esettel
    kapcsolatban az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a  törvény
    egészének személyi hatályához – az életüktől és szabadságuktól
    politikai  okból jogtalanul megfosztottak köréhez – képest  az
    egyösszegű kárpótlásra jogosultság megállapításánál a  törvény
    szerinti  csoportképző  ismérv: a  magyar  igazságszolgáltatás
    diszfunkcionális  működése  által  érintett  személyi  kör.  A
    feltételrendszerbe bevont további szempont  tehát  a  formális
    büntetőeljárás,  s  az  ennek során elkövetett  törvénysértés,
    amely  az élet elvesztéséhez vezetett. (ABH 1995. 31, 53.)  Az
    Alkotmánybíróság  rámutatott, hogy a formális  büntetőeljárás,
    illetőleg végrehajtás szempontjával a törvényhozó megmaradt  a
    sérelemokozások  körülményei szerinti különbségtétel  objektív
    ismérveinél,   és   az,   hogy  a  magyar  igazságszolgáltatás
    működésének  zavarait, működési rendellenességét,  mint  közös
    ismérvet a kárpótlás feltételrendszerébe iktatta, nem önkényes
    és  nem  ésszerűtlen megkülönböztetés, és nem sérti az egyenlő
    elbánás alkotmányos követelményét. (ABH 1995. 31, 54.) Tehát a
    formális    büntetőeljárás   ismérveinek    alkalmazása,    az
    igazságszolgáltatás     diszfunkcionális     működése     mint
    csoportképző  ismérv  elfogadható,  az  e  körbe  tartozók   a
    csoportképzés szempontjából homogénnek tekinthetők. E megoldás
    alkotmányosságához    azonban    hozzátartozik,     hogy     a
    törvényhozónak gondoskodnia kell mindazok (a második  csoport)
    kárpótlási    jogosultságának   a    megállapításáról,    akik
    büntetőeljáráson   kívül,  de  az  akkori  törvények   szerint
    bűncselekménynek minősülő hatósági magatartás miatt szenvedtek
    el  jogsérelmet.  (ABH  1995. 31, 55.)  Ezen  második  csoport
    jogosultságát a törvény eredeti 20. § (2) bekezdése elismerte,
    illetve külön törvény formájában "ígérvénnyé" tette.
    Az   Alkotmánybíróság  az  1.Abh.-ban  a  3.Kpt.  2.   §   (1)
    bekezdésében   meghatározott  (első)  csoporttal  kapcsolatban
    hangsúlyozta,    hogy    a   külön    kezelés    indokát    az
    igazságszolgáltatás   diszfunkcionális   működése,   mint   az
    Alkotmányban   gyökerező  kártérítési  alap   adta   meg.   Az
    Alkotmánybíróság többször rámutatott, hogy a büntetőeljárással
    való  visszaélés  a  jogállamiság legsúlyosabb  tagadása  (ABH
    1995.  31,  54.).  Az  Alkotmánybíróság  kimondta,  hogy   nem
    ésszerűtlen     a    magyar    igazságszolgáltatás     szervei
    diszfunkcionális  működésének  és  a  büntetőeljáráson  kívüli
    bűncselekményeknek   a   különválasztása,   mert   az    előző
    csoportokra   érvényes  érvek  az  utóbbiakra   ugyanúgy   nem
    vonatkoznak. Ez utóbbiak kárpótlása céljából a jogalkotó újabb
    törvény hozatalának kötelezettségét határozta meg. (ABH  1995.
    31, 55.).

    Mindennek  a  jelen ügy szempontjából azért van  relevanciája,
    mert   eredetileg  a  törvény  szövegében  szereplő  1  millió
    forintos   kárpótlás   az   első  csoporthoz   tartozott.   Az
    Alkotmánybíróság a 2.Abh.-ban eleve nem ezt az összeget  vette
    alapul  (mint  a  mérték tekintetében az egyetlen  alkotmányos
    megoldást).  Az  Alkotmánybíróság által a 2.Abh.-ban  vizsgált
    törvényjavaslat  az élet elvesztéséért – az ott  meghatározott
    körben   –  300.000  forint  egyösszegű  kárpótlást  helyezett
    kilátásba. A törvényjavaslat szerint viszont hatályban  maradt
    volna  az eredetileg meghatározott körben az 1 millió forintos
    kárpótlás.   Ezen   alkotmányellenesség   kiküszöbölésére   az
    Alkotmánybíróság azt hangsúlyozta, hogy az újraelosztás  során
    megállapítható (az eredetileg meghatározott 1 millió forintnál
    lényegesen kevesebb) összegnek mind a négy tényállásra  (tehát
    az  első  és  a  második csoportra egyaránt) egységesnek  kell
    lennie. (ABH 1996. 90, 103.)
    Így  az Alkotmánybíróság jelen ügyben mindenek előtt azt emeli
    ki,  hogy az a tény, hogy a törvényhozó eredetileg csupán szűk
    –  alkotmányosan  indokolható – körben (és a  jogosultak  szűk
    csoportjára tekintettel magas összegben) határozta meg az élet
    elvesztéséért  járó kárpótlás mértékét, még nem  jelenti  azt,
    hogy  ez  a  mérték  az  a  viszonyítási  pont,  amelyhez   az
    újraelosztás  során  a  jogosultak  további  körének  egyidejű
    bevonásával igazodni kell.

    2. A 2.Abh.-t követően az Országgyűlés elfogadta a 3.Kpt. mód.-
    ot,   amelyben  újraszabályozta  az  élet  elvesztéséért  járó
    kárpótlás    eseteit,   a   kárpótlásra   jogosultak    körét,
    meghatározta    továbbá    a    deportálásért,    illetve    a
    kényszermunkára hurcolásért járó kárpótlást. A  3.Kpt.mód.  az
    élet   elvesztéséért  járó  kárpótlás  eseteit  a   2.Abh.-ban
    foglaltak  szerint  rendezte. A 2. § (1)  bekezdés  a)  és  b)
    pontjaiban meghatározott okokat (első csoport) kiegészítette a
    c) és a d) pontokkal (meghatározva ezzel a második csoportot).
    E szerint "Egyösszegű kárpótlás jár az élet elvesztéséért, ha:
     (...)
     c)  a  sérelmet szenvedett kétségkívül a magyar hatóság  vagy
    hatósági személy politikai indíttatású önkénye miatt vesztette
    iletét,
     d)  a  sérelmet  szenvedett  a deportálás  (2/A.  §)  vagy  a
    kényszermunka (2/B. §) ideje alatt halt meg."
    E módosítás, illetve kiegészítés következtében a törvényhozó –
    a  2.  Abh.-ban  foglaltaknak megfelelően – a négy  tényállást
    közös  nevezőre hozta, mindkét csoportra egységes  szabályokat
    állapított meg.
    Ugyanakkor    a    3.Kpt.mód   –   a    2.Abh.-ban    vizsgált
    törvényjavaslattal  ellentétben  –  nem   határozta   meg   az
    egyösszegű  kárpótlás  mértékét;  a  2.  §  (2)  bekezdés   az
    összegszerűség,  a kifizetés rendje, határideje  és  ütemezése
    meghatározását külön törvényi szabályozásra utalta.

    Az  Alkotmánybíróság a 2.Abh. rendelkező része 6. pontjában  a
    következőket  fogalmazta  meg: "Ha  annak  érdekében,  hogy  a
    törvény  megfeleljen  az alkotmányossági  követelményeknek,  a
    kárpótolandók   körét   lényegesen   –   többszörösére,    sőt
    nagyságrenddel   –  meg  kell  növelni,  nem   ellentétes   az
    Alkotmánnyal,  ha a törvényhozó a kárpótlásra  szánt  összeget
    újra  megállapítja  és  újra elosztja, s  ennek  következtében
    ugyanazért  a  sérelemért járó kárpótlás  nagysága  lényegesen
    kevesebb  lesz,  mint  az eredetileg megállapított  kárpótlási
    összeg..."   (ABH   1996.   90.)  Az   Alkotmánybíróság   ezen
    megállapításaival    a    3.Kpt.mód.    által    megállapított
    törvényszövegnek  nemcsak  a  már  ismertetett  a  2.  §   (2)
    bekezdése  (az újraelosztást szabályozó törvény meghozatalának
    kilátásba helyezése) hozható összefüggésbe, hanem a 3.Kpt.mód.
    következő szabályai is: A 14. § (4) bekezdés szerint "a Tv. 2.
    §-a  alapján  járó  kárpótlás teljesítésére a  költségvetésről
    szóló   törvényben   1998.  évre  kell  3  milliárd   forintot
    biztosítani.", a 14. § (7) bekezdés értelmében pedig "a Tv. 2.
    §-ának   (2)   bekezdésében   említett   törvényre   vonatkozó
    javaslatot  a  Kormánynak  a  kárpótlási  igény  bejelentésére
    szolgáló  határidő  [7.  § (2) bekezdés]  elteltét  követő  3.
    hónapon  belül  kell  az  Országgyűlés  elé  terjesztenie."  A
    3.Kpt.mód.  14. § (7) bekezdésében található,  az  új  törvény
    beterjesztésére  vonatkozó 3 hónapos határidőt  az  1998.  évi
    XXXIII.   törvény   66.  §-a  általi  módosítás   12   hónapra
    hosszabbította.
    A fentiek alapján megállapítható, hogy a 3.Kpt.mód. – a 2.Abh.
    idézett megállapításával összhangban – rendelkezett a pénzügyi
    háttér megteremtésének első lépéseiről is (az 1998. évre szánt
    3  milliárd forinttal), kimondta, hogy az 1998-as költségvetés
    összeállításakor erre figyelemmel kell lenni, a  költségvetési
    törvényben  ezt  az  összeget biztosítani kell.  A  3.Kpt.mód.
    szövegének értelmezése alapján egyértelműen megállapítható  az
    is,  hogy  a  14. § (7) bekezdésében – a 14. §  (4)  bekezdése
    szerinti  költségvetési törvény mellett – külön  a  2.  §  (2)
    bekezdése szerinti törvény megalkotását tartotta szükségesnek.
    Tehát   a   3.Kpt.mód.  szövegszerű  értelmezése   alapján   a
    törvényalkotó lehetőséget kapott, hogy akár két, tárgy szerint
    elváló   szabályozás   útján  egyrészt  a   pénzügyi   keretet
    megállapító   költségvetési,   törvény(ek)ben,   másrészt   az
    újraelosztás  részletszabályait konkretizáló  –  a  2.  §  (2)
    bekezdés  és  14. § (7) bekezdés szerinti – törvényben  tegyen
    eleget alkotmányos feladatának.

    3.  A 3.Kpt.mód. által megállapított kárpótlást "életre keltő"
    törvény,  az  1999. évi költségvetést tartalmazó T.,  amelynek
    58.  §  (1)  bekezdése  a 3.Kpt. 2. § (1)  bekezdése  szerinti
    (tehát  elméletben az élet elvesztésének mind a  négy  esetére
    vonatkozó)  egyösszegű kárpótlást 30.000 forintban állapította
    meg.  A T. a személyi sérelemokozásért járó kárpótlás kérdését
    egy más rendelkezésében is érinti. A T. 81. §-a módosította  a
    nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényt is, a  2.  §
    (2)  bekezdését  az  alábbiak szerint  állapította  meg:  "Nem
    jogosult  az (1) bekezdésben említett nemzeti gondozási  díjra
    az,   aki  az  életüktől  és  szabadságuktól  politikai  okból
    jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi  XXXII.
    törvénynek  (3.Kpt.) az azt módosító 1997. évi  XXIX.  törvény
    (3.Kpt.mód.)  hatálybalépése  előtt  –  1997.  június  7-ig  –
    hatályban  volt  2.  §-a  szerint  kapott  kárpótlást."  Ez  a
    módosítás  tehát  az  1 millió forintos  –  már  kifizetett  –
    egyösszegű  kárpótlás  és  a nemzeti gondozási  díj  viszonyát
    rendezi.

    A  fenti  tényállás alapján (mind a határidők,  mind  pedig  a
    jogszabályi  változások összefüggései szerint) megállapítható,
    hogy a törvényalkotó a T. megalkotásával az élet elvesztéséért
    járó kárpótlásra vonatkozó szabályozást lezárta.

    Az   egyik   indítványozó  a  T.  58.   §   (1)   bekezdésével
    összefüggésben  felvetette, hogy a Kpt. 2. § (2)  bekezdése  a
    kifizetés  ütemezéséről szól, ezzel szemben  a  megsemmisíteni
    kért rendelkezésből ennek ellenkezője következik.
    Az  Alkotmánybíróság  a kárpótlási folyamat  egészét  tekintve
    többször hangsúlyozta, hogy nem emelhető kifogás az ellen,  ha
    a  kárpótlás  szakaszoltan  történik  16/1991.  (IV.  20.)  AB
    határozat,  ABH  1991.  58.,  64..  Ezt  a  megállapítását  az
    Alkotmánybíróság  az  1.Abh.-ban a  személyi  sérelemokozással
    kapcsolatos kárpótlás tekintetében is fenntartotta (ABH  1995.
    31,  49.). Az Alkotmánybíróság szerint ebből az is következik,
    hogy  nem  emelhető kifogás az ellen sem, ha az adott  törvény
    (saját    maga)   ad   "felhatalmazást"   újabb    törvény(ek)
    megalkotására   (jelen   ügyben  a   kárpótlás   kifizetésének
    ütemezésére),   majd   a  törvényhozó  mégsem   a   szakaszolt
    szabályozási  technika mellett dönt, hanem  egyszerre  rendezi
    fennmaradt  szabályozási kötelezettségét. Ez, mint  lehetséges
    jogi megoldás a törvényhozó szabadságába tartozik.
    Az  egyösszegű  kárpótlás mértékét a T. 58.  §  (1)  bekezdése
    véglegesen   állapította   meg,   ezért   szükségtelenné   (és
    fogalmilag  is lehetetlenné) vált e tárgyra vonatkozó  további
    szabályok megalkotása.

    4.  A jelen ügyben vizsgálandó alkotmányossági kérdés, hogy  a
    T.   58.   §   (1)  bekezdésében  meghatározott  –   az   élet
    elvesztéséért   járó  kárpótlási  folyamatot   a   szabályozás
    szintjén  lezáró  –  rendelkezés sérti-e az egyenlő  méltóságú
    személyként kezelés elvét.
    Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint az élet  elvesztéséért
    járó kárpótlás mértékének (összegszerűségének) önmagában nincs
    alkotmányossági mércéje. Az Alkotmány 54. § (1) bekezdésébe és
    a  70/A.  §  (1)  bekezdésébe foglalt jogok  sem  tartalmaznak
    önálló – a szabályozástól független – mércét az összegszerűség
    megítélésére.  A  személyi  sérelemokozások  miatti  kárpótlás
    körében  jelentkező alkotmányossági problémák  megítélésre  az
    Alkotmánybíróság  e  határozat IV/3. pontjában  bemutatott  (e
    tárgykörben  irányadó) módszert dolgozta  ki.  Ennek  lényege,
    hogy  az  egyenlő  méltóságú  személyként  kezelés  a  sérelem
    súlyával   arányos   kárpótlásban   testesül   meg.   Így   az
    alkotmányossági   kérdések  eldöntésekor  az  Alkotmánybíróság
    mindig  tekintettel volt az akkor hatályos  szabályozás  egyéb
    rendelkezéseire   is.   A   T.   58.   §   (1)    bekezdésének
    alkotmányossági  megítélésekor tehát alapvető jelentősége  van
    annak, hogy a (módosított) 3.Kpt. milyen jogcímeket, és  ahhoz
    kapcsolódva milyen egyéb jogosultságokat határoz meg.

    4.1.  Az Alkotmánybíróság a 2.Abh.-ban – az élet elvesztéséért
    és  a  szabadságelvonásért járó kárpótlással összefüggésben  –
    megállapította:  "A szabadságtól megfosztás  ugyan  felfogható
    általánosságban  egy  sérelemfajtának, a  rabságban  tartásnak
    azonban  a  valóságban  a  sérelem  súlyosságát,  a  szenvedés
    nagyságát tekintve olyan ténylegesen különböző tipikus  módjai
    fordultak  elő,  amelyek  nemcsak  megengedhetővé  tették,  de
    alkotmányosan meg is követelték az eltérő kárpótlást. Ez  volt
    a 3.Kpt. korábbi alkotmányossági vizsgálatának eredménye is.
    Ha  azonban  a  fogvatartás  halált  okozott,  eme  "eredmény"
    véglegességét és abszolút súlyát tekintve jelentőségét  veszti
    a  halált megelőző sérelmek és szenvedések különbözősége. Ez a
    veszteség minden korábbi sérelmet abszorbeál.
    Elméleti  oldalról, és az Alkotmánybíróságnak a halálbüntetés-
    és az abortusz-határozatban kifejtett álláspontjából kiindulva
    az  élethez való jog abszolút volta is lehetetlenné  teszi  az
    élet  elvételének  különböző megítélését egy olyan  kárpótlási
    rendszerben, amely nem a felelősségre, hanem az okozott  kárra
    épül.  'Az egyenlő méltósághoz való jog az élethez való joggal
    egységben  azt  biztosítja, hogy ne lehessen az emberi  életek
    értéke között jogilag különbséget tenni.' (ABH 1991, 309.). Az
    elhunytak  életének  egyformán  mérhetetlenül  értékes  voltát
    tekintve nem is vethető fel semmilyen különbségtétel aszerint,
    hogy milyen tényleges körülmények között haltak meg, vagy hogy
    milyen ideológiákat követő rendszer vitte őket halálba."  (ABH
    1996. 89, 100-101.)

    A  jelen ügyre vonatkozóan még egy lényeges megállapítást kell
    kiemelni az idézett határozatból:
    "Nem  indokolható,  hogy a halálért járó kárpótlás  mellett  e
    csoportokban  a  szabadságelvonásért külön összeg  jár."  (ABH
    1996. 89, 103.)

    Az  Alkotmánybíróság  mind az 1.Abh.-ban,  mind  a  2.Abh.-ban
    alapvetően  a  sérelem súlyát vizsgálta az  egyenlő  méltóságú
    személyként  kezelés alkotmányos elve érvényesítésekor.  Ennek
    figyelembe vétele nyilvánvaló volt akkor, amikor az 1.Abh.-ban
    alkotmányellenesnek ítélte a deportálások és a kényszermunkára
    hurcolások  puszta szabadságelvonásnak minősítését (ABH  1995.
    31.),  de  ez  nyilvánvaló a fenti megállapítások alapján  is,
    nevezetesen: az élet elvesztése a legsúlyosabb sérelem,  ez  a
    veszteség   minden   korábbi  sérelmet   abszorbeál.   Így   a
    törvényhozásnak  a  kárpótlási jogosultság meghatározásakor  a
    fent  bemutatott "elemeket" figyelembe kell vennie, fenn  kell
    tartania  a sérelem súlyához igazodó kárpótlás egymásra  épülő
    jellegét.
    Az Alkotmánybíróság ezért jelen ügyben nem kerülhette el, hogy
    a  mérték  tekintetében összevesse az élet elvesztéséért  járó
    kárpótlást a szabadságelvonásért járó kárpótlással (tehát azt,
    hogy   a  3.Kpt.  hatályos  szabályaiban  a  T.  58.   §   (1)
    bekezdésében   meghatározott  összeg  kifejezi-e   a   sérelem
    súlyához   igazodó   kárpótlás   követelményét).    Az    élet
    elvesztéséért  járó  kárpótlás és a  szabadságelvonásért  járó
    kárpótlás   "mértékbeli"   összehasonlíthatóságát    maga    a
    3.Kpt.mód.   teremti   meg  azzal,  hogy  a   szabadságelvonás
    (kényszermunka,   deportálás)   során   életüket    vesztettek
    kárpótlásáról külön is rendelkezik. A jogosulti  kör  pedig  a
    túlélő    özvegyek   tekintetében   azonos.    Az    ugyanazon
    sérelemokozás   (végső  soron  az  élet   elvesztése)   miatt,
    ugyanazon   jogosultakra   irányadó   törvényi   rendelkezések
    megfelelő alapot teremtenek arra, hogy – jelen ügyben –  ez  a
    viszonyrendszer  is bekerüljön az Alkotmánybíróság  vizsgálati
    körébe.

    A  T. 58. § (1) bekezdése szerint az élet elvesztéséért 30.000
    forint egyösszegű kárpótlás jár.

    A   szabadságvesztésért  járó  kárpótlással  összefüggésben  a
    kárpótlás  mértékének kiszámításánál alkalmazandó alapösszeget
    a  3.Kpt.  végrehajtására kiadott 111/1992.  (VII.  1.)  Korm.
    rendelet  határozza meg, amelynek – a 80/2000. (VI.  8.)  Korm
    rendelettel  módosított 7. §-a – értelmében "A Tv.  7.  §  (1)
    bekezdésében  említett alapösszeg 2000-ben  36940  forint."  A
    szabadságelvonásért  járó  kárpótlás  kárpótlási   jegy   vagy
    életjáradék formájában illeti meg a jogosultakat, a  tényleges
    összeg  –  a különböző számítási módok alapján – az alapösszeg
    többszöröse  is lehet. A szabadságelvonásért járó kárpótlás  –
    mégha  a  jogosult az életjáradékot választja is –  a  törvény
    szabályai alapján pontosan összegszerűsíthető.

    4.2.   Az   Alkotmánybíróság  megítélése  szerint   a   3.Kpt.
    alapkoncepciója által képviselt pozitív diszkrimináción  belül
    az  egyenlő méltóságú személyként kezelés elvét sérti, hogy az
    élet   elvesztéséért,   mint  legsúlyosabb   sérelemért   járó
    kárpótlás  a  szabadságelvonásért járó kárpótlás összességéhez
    képest a T. 58. § (1) bekezdésében akképpen lett meghatározva,
    hogy  az szükségszerűen és minden esetre kiterjedően kevesebb,
    mint  a szabadságelvonáshoz kapcsolódó kárpótlás. A T.  58.  §
    (1)  bekezdésében  meghatározott összeg az élet  elvesztéséért
    járó  kárpótlás tekintetében olyan helyzetet teremtett,  amely
    az élet elvesztésének súlyosságát – a személyi sérelemokozások
    miatti kárpótlás rendszerében – nem fejezi ki.

    A T. 58. § (1) bekezdése által megállapított 30.000 forint nem
    igazodik a 3.Kpt. – alkotmányossági szempontból egyébként  nem
    kifogásolható  –  szabályaihoz, immár a közös nevezőre  hozott
    négy   tényállás  alapján  kárpótlásra  jogosultak  között   –
    kizárólag  az összeg alacsony volta – indokolatlan különbséget
    eredményez  az  alábbiak szerint: A 3.Kpt. 2. § (7)  bekezdése
    választási   lehetőséget  biztosított  a   deportálás   és   a
    kényszermunka  alatt meghaltak tekintetében  a  túlélő  özvegy
    számára.   E   rendelkezés  értelmében:  "Ha   az   egyösszegű
    kárpótlást  az  (1)  bekezdés d)  pontja  alapján  vagy  olyan
    sérelem  miatt állapítják meg, amely a szabadságelvonás  alatt
    (3.  §)  történt,  a túlélő házastársat (özvegyet)  választása
    szerint  illeti  meg  vagy  az egyösszegű  kárpótlás,  vagy  a
    sérelmet  elszenvedő  deportálása, kényszermunkára  hurcolása,
    szabadságelvonása  miatt  járó  kárpótlás,  feltéve,  hogy   a
    jogosultságot   mindkét  jogcímen  jogerősen  megállapították.
    (...)"
    A  3.Kpt.mód. 11. §-a rendelkezést tartalmaz arra nézve, ha  a
    deportálás  vagy  a  kényszermunkára  hurcolás  alatt  meghalt
    túlélő  özvegye  az  egyösszegű  kárpótlást  választja,  de  a
    választást   megelőzően  életjáradék  vagy   kárpótlási   jegy
    formájában kárpótlást kapott. A 11. § (2) bekezdése értelmében
    ha kárpótlási jegyet választott és az nem éri el az egyösszegű
    kárpótlást,  akkor a különbözetet ki kell számára fizetni,  az
    (5) bekezdés értelmében pedig, az életjáradék és az egyösszegű
    kárpótlás különbözetét is ki kell fizetni, ha a jogosult kéri.
    Tehát  a  3.Kpt.  mód. – ezen kompenzációs szabályok  útján  –
    eleve azzal számolt, hogy az egyösszegű kárpótlás az egyébként
    irányadó  alapösszegtől (illetve a különböző  számítási  módok
    alapján annak meghatározott szorzataitól) magasabb lehet. A T.
    58.   §  (1)  bekezdése  a  jogosultakat  olyan  helyzet   elé
    állította,  amelynek  a 3.Kpt.mód.-ból  éppen  az  ellenkezője
    következett.  A  T.  58.  § (1) bekezdése  alapján  fogalmilag
    kizárt,  hogy előállhasson a 3.Kpt.mód. 11. §-ban  vélelmezett
    helyzet,  mert  a szabadságvesztés (deportálás, kényszermunka)
    után  járó  kárpótlás végösszege minden esetkörre  kiterjedően
    magasabb, mint az egyösszegű kárpótlás. Különösen súlyos ez  a
    sérelem  akkor,  ha  az  egyösszegű  kárpótlásban  bízva  ezen
    jogosulti  kör kárpótlást korábban nem igényelt. A  3.Kpt.mód.
    kihirdetett  szövegéből  nemcsak  a  túlélő  özvegyek,   hanem
    valamennyi  jogosult  alappal bízhatott abban,  hogy  az  élet
    elvesztéséért méltányos kárpótlásban részesülnek.

    Az  Alkotmánybíróság  a  2.Abh.-ban rámutatott  arra,  hogy  a
    "halál minden korábbi veszteséget abszorbeál", és így a 3.Kpt.
    szabályai  alapján az egyösszegű kárpótlás mértékének  ezt  az
    elvet  tükröznie kell. A módosított 3. Kpt. az alkotmányossági
    követelményt  érvényesíti (lásd. pl. a 3.Kpt.mód.  11.  §-ában
    foglalt  kompenzációs szabályokat), viszont a  T.  58.  §  (1)
    bekezdése   a   törvény  ezen  elvet  érvényesítő   szabályait
    lerontja. Így pl. a 3.Kpt. 2. § (7) bekezdés nem vonatkozik  a
    törvény  2. § (1) bekezdés c) pontjába foglalt arra az esetre,
    ha  a  sérelmet  szenvedett előzetes  szabadságelvonás  nélkül
    vesztette  életét  a  magyar  hatóság  vagy  hatósági  személy
    politikai  indíttatású  önkénye miatt.  Ezáltal  a  3.Kpt.mód.
    által   meghatározott  második  csoporton  belül  –  a  túlélő
    özvegyek  jogosultságai  tekintetében  –  indokolatlanul  nagy
    különbség  keletkezik. Ugyanis amennyiben az élet  elvesztését
    nem  előzte  meg  szabadságelvonás, a T. 58. §  (1)  bekezdése
    szerinti kárpótlás jár.
    Előállt  tehát  az a helyzet, hogy az élet elvesztéséért  járó
    kárpótlás   mértéke  bizonyos  értelemben  az   azt   megelőző
    szabadságelvonás  fennálltától  is  függ,  felborítva  azt  az
    alkotmányos  egyensúlyt, amely elméletileg  is  megköveteli  a
    legsúlyosabb  sérelem  "az  élet elvesztése"  külön,  egységes
    elvek  szerinti kezelését. Az Alkotmánybíróság szerint  ezeket
    az egyenlőtlenségeket a 3. Kpt. rendszerében csak és kizárólag
    a T. 58. § (1) bekezdése idézte elő.

    4.3.  Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a T. 58.  §  (1)
    bekezdése  alkotmányossági  megítélésénél  az  ország   anyagi
    helyzete  sem  hozható fel olyan érvként,  amelyet  figyelembe
    lehetne venni. Mint fentebb kifejtésre került a 3.Kpt.mód.  2.
    §  (2) bekezdése (a kifizetés ütemezésének lehetővé tételével)
    eleve   teret   nyitott  annak,  hogy  az   ország   gazdasági
    teljesítőképességéhez lehessen igazítani az élet elvesztéséért
    járó  kárpótlás kifizetését. Tehát az állam nem volt  abban  a
    helyzetben,  hogy  költségvetési szempontból  rövid  határidőn
    belül  a  3.Kpt.mód. által megállapított jogosultak valamennyi
    igényét  ki kellett volna fizetnie. Ezt csak tovább erősíti  a
    3.Kpt.mód. 14. § (4) bekezdése, amely már a kárpótlásért  járó
    összeg  meghatározása  (és  így annak  kifizethetősége  előtt)
    előírta,  hogy 1998-ban a kárpótlás teljesítésére  3  milliárd
    forintot   kell  biztosítani.  Tehát  a  törvényhozás   a   T.
    megalkotása  során – bár megtehette – nem volt olyan  kényszer
    alatt,  hogy  a  kárpótlási folyamatot  –  a  kifizetéseket  –
    lezárja.  (A  "jogalkotási kényszer"  arra  vonatkozott,  hogy
    kezdje  el.)  Mind a 2.Abh. (azzal, hogy a rendelkező  részben
    mondta   ki:   nem  alkotmányellenes,  ha  "az  ugyanazért   a
    sérelemért  járó kárpótlás nagysága lényegesen  kevesebb  lesz
    mint  az  eredetileg megállapított kárpótlási  összeg.")  mind
    pedig  a  3.Kpt.mód. tág teret biztosított  a  törvényhozásnak
    arra,  hogy  az  alkotmányellenesség  kiküszöbölése  során  az
    ország anyagi helyzetét figyelembe tudja venni.

    Az  Alkotmánybíróság a fentiek alapján megállapította, hogy  a
    T.  58.  §  (1)  bekezdése  alkotmányellenes,  mert  a  3.Kpt.
    szabályai  alapján  a  sérelem súlyával  fordított  kárpótlást
    eredményez.  Ez  a  személyi sérelemokozások miatti  kárpótlás
    körében  az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdéséből és  54.  §  (1)
    bekezdéséből  következő egyenlő méltóságú személyként  kezelés
    alkotmányos elvét sérti.

    A  megsemmisítés időpontját az Alkotmánybíróság az Abtv. 43. §
    (4)    bekezdésében   foglalt   felhatalmazásra    tekintettel
    visszamenőleges hatállyal állapította meg. Az Alkotmánybíróság
    úgy  ítélte meg, hogy az Abtv. 43. § (4) bekezdésében szereplő
    ok: az indítványozók különösen fontos érdeke megalapozza a  T.
    58. § (1) bekezdésének a keletkezés napjára – 1999. január  1-
    jével    –    történő   visszamenőleges   megsemmisítést.    A
    megsemmisítés   hatálya  következtében   az   alkotmányellenes
    rendelkezés helyébe lépő új szabálynak ki kell terjednie a  T.
    58. § (1) bekezdése által érintett valamennyi jogosultra.

                                  VI.

    Az   Alkotmánybíróság  a  T.58.  §  (1)  bekezdése  nemzetközi
    szerződésbe   ütközésének   megállapítását   kérő   indítványt
    elutasítja.

    1.   Az   indítványozó   a   Párizsi  Békeszerződés,   és   az
    Egyezségokmány diszkriminációt tiltó rendelkezéseinek sérelmét
    állítja.
    A   Párizsi   Békeszerződés   2.   cikke   a   következőképpen
    rendelkezik:

    "1. Magyarország minden szükséges intézkedést megtesz aziránt,
    hogy  a  magyar  fennhatóság  alá  tartozó  minden  személynek
    biztosítsa faji, nemi, nyelvi vagy vallási különbség nélkül az
    emberi jogok és az alapvető szabadságok élvezetét, ideértve  a
    véleménynyilvánítás, a sajtó és közzététel, a vallásgyakorlat,
    a  politikai  véleménynyilvánítás és  a  nyilvános  gyülekezés
    szabadságát.
    2.   Magyarország  továbbá  kötelezi  magát   arra,   hogy   a
    Magyarországban  életben lévő jogszabályok  sem  tartalmukban,
    sem  alkalmazásuk  során  a  magyar állampolgárságú  személyek
    között  azoknak  faja, neme, nyelve vagy vallása  alapján  nem
    fognak  különbséget  tenni,  sem  semmiféle  megkülönböztetést
    maguk  után  vonni,  akár  az érdekelteknek  személye,  javai,
    üzleti  tevékenysége, foglalkozásbeli vagy  pénzügyi  érdekei,
    személyállapota,  politikai vagy polgári  jogai  tekintetében,
    akár pedig bármely egyéb tekintetben."

    Az Egyezségokmány szerint:

                               "2. Cikk

    1.  Az  Egyezségokmányban  részes, valamennyi  állam  kötelezi
    magát,  hogy  tiszteletben tartja és  biztosítja  a  területén
    tartózkodó  és joghatósága alá tartozó minden személy  számára
    az      Egyezségokmányban     elismert     jogokat,     minden
    megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem,  nyelv,  vallás,
    politikai   vagy   más  vélemény,  nemzeti   vagy   társadalmi
    származás,  vagyoni,  születési vagy  egyéb  helyzet  szerinti
    különbségtétel nélkül.
    2. Az Egyezségokmányban részes államok kötelezik magukat arra,
    hogy    alkotmányos   eljárásukkal   és   az    Egyezségokmány
    rendelkezéseivel összhangban gondoskodnak olyan  törvényhozási
    vagy    egyéb   intézkedések   meghozataláról,   amelyek    az
    Egyezségokmányban elismert jogok érvényesüléséhez szükségesek,
    amennyiben ilyenek még nem volnának hatályban."

                               "26. Cikk
                                   
    A   törvény   előtt   minden   személy   egyenlő   és   minden
    megkülönböztetés nélkül joga van egyenlő törvényes  védelemre.
    Erre   tekintettel   a  törvénynek  minden   megkülönböztetést
    tiltania  kell és minden személy számára egyenlő  és  hatékony
    védelmet  kell biztosítania bármilyen megkülönböztetés  ellen,
    mint   amilyen  például  a  faj,  szín,  nem,  nyelv,  vallás,
    politikai   vagy  egyéb  vélemény,  nemzeti  vagy   társadalmi
    származás, vagyoni, születési vagy más helyzet alapján történő
    megkülönböztetés."

    2.  Az  Alkotmánybíróság  e  határozat  V.  pontjában  foglalt
    indokok  alapján megállapította, hogy a T. 58. § (1) bekezdése
    – a személyi sérelemokozáskért nyújtott kárpótlás megítélésére
    irányadó,  az  Alkotmány 54. § (1) bekezdése és  70/A.  §  (1)
    bekezdése  egymásra vonatkoztatásából adódó  mérce  alapján  –
    alkotmányellenes.  Az  Alkotmánybíróság  ezért  a   nemzetközi
    szerződésbe ütközést kérő indítvány alapján kizárólag csak azt
    vizsgálta,  hogy megállapítható-e a T. 58. § (1) bekezdéséről,
    hogy  az,  a  jelölt nemzetközi szerződések által  is  tiltott
    faji, vallási diszkriminációt valósít meg.

    Az  Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben az alábbiakra  mutat
    rá:  A  3.Kpt.mód. által megállapított – további – kárpótlásra
    jogosultságot  teremtő  ok egyrészt ha a  sérelmet  szenvedett
    kétségkívül  a magyar hatóság vagy hatósági személy  politikai
    indíttatású  önkénye miatt vesztette életét 2. § (1)  bekezdés
    c) pont, másrészt ha a sérelmet szenvedett a deportálás vagy a
    kényszermunka ideje alatt halt meg 2. § (1) bekezdés d)  pont.
    Kárpótlásra jogosult az élő özvegy, a sérelmet elszenvedő  élő
    gyermeke  és  az  élő  szülő, ezek  hiányában  –  a  kárpótlás
    összegének  felére  – az élő testvér 2.  §  (3)  bekezdés.  Az
    Alkotmánybíróság megítélése szerint nem tekinthetőek kizárólag
    faji  vagy  vallási  okból  homogén csoportnak  azok,  akik  a
    politikai   indíttatású  önkény  következtében,   valamint   a
    deportálás, illetve a kényszermunka során vesztették életüket.
    Az  Alkotmánybíróság szerint nem állapítható meg olyan  egzakt
    személyi  kör (sem a sérelmet szenvedettek, sem pedig jelenleg
    a kárpótlásra jogosultak vonatkozásában), amely az állam által
    nyújtott   kárpótlás  során  valamiféle  faji   vagy   vallási
    megkülönböztetést   valószínűsítene  csak   és   kizárólag   e
    tekintetben  eltérő (kedvezőtlenebb) szabályok megalkotásával.
    A  T.  által megállapított 30.000 forint egyösszegű  kárpótlás
    nem a jogosultak származását veszi alapul.

    Az   Alkotmánybíróság  mindezek  miatt  elutasította  azt   az
    indítványt amely annak megállapítására irányult, hogy a T. 58.
    § (1) bekezdése – faji vagy vallási megkülönböztetés alapján –
    ütközik  a Párizsi Békeszerződés 2. cikk 2. pontjával, illetve
    az Egyezségokmány 2. cikk 1. pontjával és 26. cikkével.

                                 VII.

    1.  Az  indítványozók egy csoportja szerint a  T.  58.  §  (1)
    bekezdése ellentétben áll az Alkotmány 13. § (1) bekezdésével,
    70/D.  § (1) bekezdésével és 70/E. § (1) bekezdésével  is.  Az
    Alkotmánybíróság  megítélése  szerint   a   T.   58.   §   (1)
    bekezdésében  meghatározott  30.000  forint  és  a   felhívott
    alkotmányi rendelkezések között nincs összefüggés – és ezáltal
    ellentét sem – az alábbiak miatt:

    1.1. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az Alkotmány 13. §
    (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jog, alapjog 7/1991.
    (II.  28.)  AB  határozat, ABH 1991. 22,  25..  Az  alkotmányi
    tulajdonvédelem sajátosságait az Alkotmánybíróság  a  64/1993.
    (XII.   22.)  AB  határozatában  bontotta  ki,  többek  között
    megállapította, hogy az alkotmányi tulajdonvédelem  vonatkozik
    bizonyos,  polgári  jogilag nem tulajdonnak  minősülő  vagyoni
    értékű   jogokra   is.   (ABH   1993.   373,   379-380.).   Az
    Alkotmánybíróság  az  56/1995.  (IX.  15.)  AB   határozatában
    kifejtette,   hogy  az  Alkotmány  alapján  a  tulajdonvédelem
    kiterjed      egyes     közjogi     alapú     jogosítványokra,
    társadalombiztosítási igényekre (ABH 1995. 260, 264.).
    Az   Alkotmánybíróságnak   a  tulajdonvédelemmel   kapcsolatos
    gyakorlata azonban egyértelmű atekintetben, hogy az  Alkotmány
    13.  §  (1) bekezdésében deklarált alapjog nem vonatkoztatható
    valamennyi  jogszabályi  ígérvényre.  Az  Alkotmánybíróság   a
    társadalombiztosításon  belül is csak  azokat  a  várományokat
    vonta     a    tulajdonvédelem    körébe    amelyek     mögött
    ellenszolgáltatás   állt   (az  Alkotmánybíróság   ez   irányú
    gyakorlata  a fentebb jelzett határozaton alapul). Nem  terjed
    ki  továbbá  a  tulajdonvédelem a szociális igazgatás  körében
    nyújtott egyes ellátásokra sem.

    Az  Alkotmánybíróság  szerint a  T.  58.  §  (1)  bekezdésében
    megállapított  összeg  és az Alkotmány  13.  §  (1)  bekezdése
    között  nincs összefüggés. Az Alkotmánybíróság e határozatában
    már   több   ízben  kifejtette,  hogy  az  állam  a   személyi
    sérelemokozásokért ex gratia juttat kárpótlást. Az állam által
    méltányosságból megállapított jogosultság és a tulajdonvédelem
    között   az  igényérvényesítés  költségei  szempontjából   sem
    fedezhető  fel  kapcsolat.  Az  állam  szabad  elhatározásából
    juttat  kárpótlást,  a  jogosult pedig szabad  elhatározásából
    dönt,  hogy igényli-e azt vagy sem. Az indítványozók  által  e
    tekintetben  felvetett  probléma  az  Alkotmány  13.   §   (1)
    bekezdését nem érinti.

    1.2.  Az Alkotmány 70/D. § (1) bekezdése "a lehető legmagasabb
    szintű  testi és lelki egészséghez való jogot" deklarálja.  Az
    Alkotmány 70/D. § (2) bekezdése szerint: "Ezt a jogot a Magyar
    Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és  az
    orvosi   ellátás  megszervezésével,  a  rendszeres   testedzés
    biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet
    védelmével valósítja meg."
    Megállapítható, hogy az Alkotmány 70/D. § (2) bekezdésében nem
    szerepel  a kárpótlás jogintézménye, mint a jogérvényesüléshez
    kapcsolódó  intézmény,  de ezen túl is  nyilvánvaló,  hogy  az
    Alkotmány  70/D. § (1) bekezdésében megfogalmazott jog,  és  a
    kárpótlás egymással semmilyen összefüggésben nem áll.

    1.3.  Ugyanígy nem hozható kapcsolatba a T.58. § (1) bekezdése
    az   Alkotmány  70/E.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt  szociális
    biztonsághoz  való  joggal.  Az állam  nem  szociális  okokból
    nyújtja  sem a tulajdoni, sem pedig a személyi sérelemokozások
    utáni kárpótlást. A kárpótlásra való jogosultságra a szociális
    helyzet nem hat ki, az igény az egykori vagyoni és nem vagyoni
    károk, sérelmek alapján áll fenn. Kétségtelen, hogy – amint az
    indítványozó  is állítja – az Alkotmány 70/E. § (1)  bekezdése
    az  "árvaság"  esetét  is  felsorolja,  mint  olyat,  amely  a
    megélhetéshez szükséges ellátásra teremt jogot.  A  kárpótlási
    folyamatnak,    így   a   személyi   sérelemokozások    miatti
    kárpótlásnak  azonban  nem az a célja, hogy  a  "megélhetéshez
    szükséges   ellátást"  biztosítsa.  Erre,  azaz  a   szociális
    biztonság      megvalósulására     az     állam      szociális
    intézményrendszert     működtet,     ehhez     a     szociális
    ellátórendszerhez maga a kárpótlás sem jogilag, sem pedig  más
    módon nem kapcsolódik.

    2. Az egyik indítványozó vizsgálni kéri a 3.Kpt.mód. 14. § (1)
    bekezdését  is.  Ennek  értelmében: "E törvény  a  kihirdetést
    követő  30.  napon lép hatályba, rendelkezéseit a  folyamatban
    lévő ügyekben is alkalmazni kell." Az indítványozó szerint  az
    Alkotmány  2. § (1) bekezdésében meghatározott jogállamiságból
    eredő  jogbiztonságot sérti, hogy a törvény  –  a  folyamatban
    lévő  ügyekre  történő alkalmazás előírásával – kedvezőtlenebb
    helyzetet   teremtett  azok  számára  akiknek  az  ügyét   még
    jogerősen nem bírálták el.

    Az  Alkotmánybíróság fentebb már kifejtette álláspontját, hogy
    vnmagában  a  3.Kpt.mód. – a normatív szövegében – megfelelően
    követi  az  1.Abh.  és a 2.Abh.-ban foglaltakat.  A  3.Kpt.  a
    módosítással,   az   élet  elvesztése  után   járó   kárpótlás
    vonatkozásában   –  a  kárpótlás  alapjául   szolgáló   esetek
    tekintetében  –  kedvezőbb  lett,  kibővült  az  ún.   második
    csoporttal.
    Ettől különálló probléma a kárpótlás mértéke. A 3.Kpt.mód. nem
    határozott    meg   összegszerűséget,   így   rendelkezéseiből
    önmagában nem következik sem az előnyösebb, sem a hátrányosabb
    szabályozás.  Az  erre vonatkozó külön törvény  megalkotásának
    szükségessége, a kifizetések ütemezhetősége, az 3.Kpt.mód.-ban
    már  az  1998-as  évre elrendelt – e célt  szolgáló  –  összeg
    költségvetési elkülönítése, és a 3.Kpt.mód. egyéb szabályai is
    ezt a vélekedést támasztják alá.
    Végül azt is figyelembe kell venni, hogy az Alkotmánybíróság a
    2.Abh.-ban  a  mérték  tekintetében  megnyitotta   az   eltérő
    újraelosztás lehetőségét (amennyiben ez szükséges) azzal, hogy
    ennek  nincs hatása a korábbi rendelkezések szerint kifizetett
    kárpótlásra.  Tehát  az  Alkotmánybíróság  ebben   az   ügyben
    kizárólag   a   lezárt   jogviszonyok   védelmét   tette   meg
    jogbiztonsági követelménynek, ennek azonban a 3.Kpt.mód. 14. §
    (1) bekezdése megfelel.

    Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság 3.Kpt.mód. 14. §  (1)
    bekezdése    alkotmányellenességének    megállapítására     és
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

    3. Az egyik indítványozó – kérelmének tartalmából kivehetően –
    a  felvetett  alkotmányossági  problémával  összefüggésben  az
    Alkotmány   70/E.  §-ában  szereplő  árvaság   fogalmának   az
    értelmezését  is kérte. Az Abtv. 1. § g) pontja értelmében  az
    Alkotmánybíróság    hatáskörébe    tartozik    az    Alkotmány
    rendelkezéseinek (absztrakt) értelmezése. Az Abtv. 21.  §  (6)
    bekezdése  értelmében az 1. § g) pontja szerinti  eljárást  az
    Országgyűlés  vagy  annak állandó bizottsága,  a  köztársasági
    elnök,  a  Kormány  vagy annak tagja, az  Állami  Számvevőszék
    elnöke,  a  Legfelsőbb Bíróság elnöke,  és  a  legfőbb  ügyész
    indítványozhatják.

    Mivel  a  kérelem  nem az Abtv. 21. § (6)  bekezdése  szerinti
    jogosulttól   származik,   az   Alkotmánybíróság   elnöke   az
    indítványt az Abtv. 23. § (1) bekezdése alapján – a nemzetközi
    szerződésbe ütközés vizsgálatára irányuló kérelemmel együtt  –
    megküldte az Abtv. 21. § (6) bekezdése szerinti jogosultaknak.
    Alkotmányértelmezésre  irányuló kérelmet  egyik  jogosult  sem
    terjesztett elő.
    Az   Alkotmánybíróság  ezért  ezt  az  indítványt,  mint   nem
    jogosulttól érkezőt visszautasította.

    4.   Az   Alkotmánybíróság  visszautasította  a   mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló
    kérelmet  is. Az indítványozó ennek megállapítását az utólagos
    absztrakt   normakontrollal  összefüggésben  kérte,  véleménye
    szerint,  ha az Alkotmánybíróság megsemmisíti a T. 58.  §  (1)
    bekezdését  "az  Országgyűlés mulasztásba kerül  a  kárpótlási
    kérdésben való határozathozatal hiánya miatt."

    Az    Alkotmánybíróságnak    a   mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség  vizsgálatára az  Abtv.  1.  §  e)  pontja
    alapján  áll  fenn  hatásköre. Az Abtv. 49.  §  (1)  bekezdése
    szerint.  "Ha az Alkotmánybíróság hivatalból, illetőleg  bárki
    indítványára  azt  állapítja meg, hogy  a  jogalkotó  szerv  a
    jogszabályi  felhatalmazásból  származó  jogalkotói  feladatát
    elmulasztotta  és ezzel alkotmányellenességet idézett  elő,  a
    mulasztást  elkövető  szervet  –  határidő  megjelölésével   –
    felhívja feladatának teljesítésére." A (2) bekezdés értelmében
    pedig:  "A  mulasztást  elkövető szerv a  megjelölt  határidőn
    belül köteles jogalkotói feladatának eleget tenni."

    Az  Alkotmánybíróságnak az Abtv. 1. § e)  pontja  és  49.  §-a
    szerinti    hatáskörétől   különálló   kérdés   az    utólagos
    normakontroll során meghozott döntésben az alkotmányellenesség
    jogkövetkezményeinek rendezése. Az Abtv. 43. §  (1)  bekezdése
    az      alkotmányellenes     rendelkezés     megsemmisítésének
    főszabályaként a határozat közzétételének napját  jelöli  meg.
    Az  Abtv. 43. § (4) bekezdése azonban lehetőséget biztosít  az
    Alkotmánybíróságnak  arra,  hogy ha  a  jogbiztonság  vagy  az
    eljárást kezdeményezők különösen fontos érdeke megköveteli,  a
    megsemmisítés  időpontját  ettől eltérően  határozza  meg.  Az
    alkotmányellenesség    jogkövetkezményeinek    az     utólagos
    normakontroll   keretében   történő   rendezése   mellett   az
    alkotmányos  szabályozás  meghozataláig  terjedő  időt  egyben
    mulasztásban  megnyilvánuló alkotmánysértésnek  minősíteni  az
    Abtv. fenti szabályai alapján nem lehetséges.

    Mivel   az   indítványozónak   a  mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenesség   megállapítására   irányuló    indítványa
    valójában  az  utólagos normakontroll során  meghozott  döntés
    jogkövetkezményeivel   függ  össze,  az   Alkotmánybíróság   e
    kérelmet visszautasította.

    A  határozatnak a Magyar Közlönyben való közzététele az  Abtv.
    41. §-án alapul.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
         Dr. Bagi István                      Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                    
         Dr. Czúcz Ottó                         Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                    
         Dr. Harmathy Attila                   Dr. Holló András
         alkotmánybíró                     előadó alkotmánybíró
                                    
         Dr. Kiss László                   Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                    
         Dr. Strausz János   Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The petition requesting the Court annul the rule which allocated HUF 30,000 to relatives of victims of state terror as compensation for loss of life, arguing it was humiliating and discriminatory compared to other compenstions
     Number of the Decision:
     .
     46/2000. (XII. 14.)
     Date of the decision:
     .
     12/12/2000
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2000-3-009?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .