Hungarian
Ügyszám:
.
41/E/1999
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 22/1999. (VI. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1999/176
.
A határozat kelte: Budapest, 06/29/1999
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                 
  Az  Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések és országgyűlési
  határozatok   alkotmányellenességének  utólagos   vizsgálatára,
  valamint    mulasztásban   megnyilvánuló    alkotmányellenesség
  megszüntetésére  irányuló indítványok  tárgyában  –  dr.  Czúcz
  Ottó,  dr. Holló András, dr. Kiss László, dr. Németh  János  és
  dr.  Vörös  Imre alkotmánybírók különvéleményével – meghozta  a
  következő

                           határozatot:
                                 
  1.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja:  a  rádiózásról  és   a
  televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 55.  §  (5)  és  (9)
  bekezdéseinek,  továbbá a nemzeti hírügynökségről  szóló  1996.
  évi  CXXVII. törvény 17. § (3) és (7) bekezdéseinek alkalmazása
  körében  –  a  kuratóriumok  elnökségében,  valamint  a  Magyar
  Távirati   Iroda  Rt.  Tulajdonosi  Tanácsadó  Testületében   a
  kormánypárti és ellenzéki képviselőcsoportok által jelölt tagok
  egyenlő  arányának fenntartása során – alkotmányos követelmény,
  hogy  nem  vehetők  számításba  sem  a  kormánypárti,  sem   az
  ellenzéki oldalon azok az elnökségi, illetőleg testületi tagok,
  akiket   olyan   képviselőcsoport  javaslatára  választott   az
  Országgyűlés, amely képviselőcsoport időközben megszűnt.

  2. Az Alkotmánybíróság a rádiózásról és a televíziózásról szóló
  1996.   évi  I.  törvény  55.  §  (5),  (8)  és  (9)  bekezdése
  összefüggésében,   továbbá  az  55.   §   egésze   tekintetében
  előterjesztett, illetőleg a nemzeti hírügynökségről szóló 1996.
  évi  CXXVII.  törvény 17. § (3) és (7) bekezdése vonatkozásában
  benyújtott,   mulasztásban  megnyilvánuló   alkotmányellenesség
  megállapítására irányuló indítványokat elutasítja.

  3.  Az  Alkotmánybíróság a rádiózásról és televíziózásról szóló
  1996.  évi  I.  törvény, 55. §-ának (5), (8) és  (9)  bekezdése
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványokat elutasítja.

  4.  Az Alkotmánybíróság a Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi
  Tanácsadó    Testülete    tisztségviselőinek    és    tagjainak
  megválasztásáról  szóló  76/1997.  (VII.  18.)  OGY   határozat
  módosításáról és kiegészítéséről szóló 92/1998. (XII. 29.)  OGY
  határozat,   valamint   a   rádió   és   televízió   testületek
  tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/1996.
  (III.  1.) OGY határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló
  93/1998.   (XII.  29.)  OGY  határozat  alkotmányellenességének
  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
  visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.

   Az Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett a rádiózásról és
   televíziózásról  szóló  1996. évi I. törvény  (a  továbbiakban:
   Mtv.) egyes rendelkezéseivel, továbbá a nemzeti hírügynökségről
   szóló  1996.  évi  CXXVII.  törvény  (a  továbbiakban:  MTItv.)
   meghatározott    szabályaival   összefüggésben,   országgyűlési
   határozatok  utólagos alkotmányossági vizsgálatával,  illetőleg
   alkotmányellenes helyzetet eredményező jogalkotói  mulasztással
   kapcsolatban. Az Alkotmánybíróság az indítványokat  –  tartalmi
   összefüggésük folytán – egyesítette, és azokat együttesen,  egy
   eljárás keretében bírálta el.

   1.  Az  egyik  indítványozó az Mtv. 55. § (5) és (9)  bekezdése
   összefüggésében, valamint az MTItv. 17. § (3) és (7) bekezdései
   vonatkozásában   kérte   a  törvényhozó   alkotmányellenességet
   eredményező  mulasztásának a megállapítását és az  Országgyűlés
   arra   való  felhívását,  hogy  jogalkotói  feladatának  tegyen
   eleget. Az indítványozó álláspontja szerint az alkotmányellenes
   helyzetet az idézte elő, hogy az Mtv., továbbá a MTItv. hiányos
   szabályai  nem  tartalmaznak rendelkezéseket arra  vonatkozóan,
   hogy  a médiakuratóriumokba, illetőleg a Magyar Távirati  Iroda
   Rt.  Tulajdonosi  Tanácsadó Testületébe az  Országgyűlés  által
   választható tagok közül kormánypárti, vagy ellenzéki képviselők
   közé   kell-e   számítani  azokat  a  tagokat,   akiket   olyan
   képviselőcsoportok   jelöltek,   amelyek   –    az    időközben
   lebonyolított  új választások eredményeként – nincsenek  már  a
   parlamentben. Hivatkozott arra, hogy e törvényi rendelkezéseket
   az  Országgyűlés többsége úgy értelmezte, hogy mind az  1998-as
   országgyűlési választásokon a parlamentbe került MIÉP-et,  mind
   pedig  az  ugyanakkor onnan kiesett MDNP-t és KDNP-t  ellenzéki
   pártnak   minősítette.  Ennek  folytán,  –  hogy  az  arány   a
   kormányzati oldal felé helyreálljon – négy-négy új kormánypárti
   jelöltet  választott  az Mtv. hatálya alá tartozó  kuratóriumok
   elnökségébe,  öt  új kormánypárti jelöltet  pedig  az  MTI  Rt.
   testületébe.

   Az  indítványozó szerint a szabályozási hiányosságok sértik  az
   Alkotmány  61.  §-ának  a szabad véleménynyilvánítás  alapjogát
   biztosító    rendelkezését,   és   ellentétesek   azokkal    az
   alkotmányossági    követelményekkel    is,     amelyeket     az
   Alkotmánybíróság  a  37/1992. (VI.  10.)  AB  határozatában  (a
   továbbiakban:  Abh.) a véleményszabadságnak  a  rádiózásban  és
   televíziózásban történő biztosítása kapcsán megfogalmazott.  Az
   Abh.  ugyanis alkotmányos követelményként határozta  meg  annak
   kizárását,  hogy a közszolgálati rádióban és televízióban  akár
   az  állam  szervei, akár egyes társadalmi csoportok  a  műsorok
   tartalmára meghatározó befolyást gyakorolhassanak. Az Abh.  azt
   is  kimondta, hogy a parlament és az abban képviselt  politikai
   pártok   meghatározó  tartalmi  befolyása  a  rádióban   és   a
   televízióban éppúgy alkotmányellenes, mint a Kormányé. Márpedig
   –  az  indítványozó szerint – az Országgyűlés az Mtv. vonatkozó
   rendelkezéseinek   téves   értelmezésével    olyan    helyzetet
   teremtett,  amelyben  a  kuratóriumok elnökségében  a  Kormányt
   támogató  pártok,  illetőleg  a pártok  összessége  meghatározó
   tartalmi   befolyásra   tettek   szert,   ami   ellentétes   az
   Alkotmánnyal,   mert   az   az  Abh-ban   kifejtettek   alapján
   alkotmányosan megengedhetetlen.

   Utalt  az  indítványozó  arra is,  hogy  a  vonatkozó  törvényi
   rendelkezések helyes értelmezése szerint a parlamentből  az  új
   választások  során  kiesett pártok  jelöltjeit  nem  lehet  sem
   kormánypárti,  sem  ellenzéki pártok  képviselőinek  tekinteni,
   hiszen  a  törvényi  szabályozás alapján a kormánypárti  és  az
   ellenzéki képviselőcsoportok jogosultak jelölteket állítani,  a
   parlamentből   kiesett   pártok   viszont   nyilvánvalóan   nem
   rendelkeznek    képviselőcsoporttal.   Erre   figyelemmel    az
   indítványozó  elsődlegesen  azt kérte  az  Alkotmánybíróságtól:
   állapítsa  meg,  hogy  a  törvényhozó elmulasztotta  jogalkotói
   feladatát,   és  ezzel  az  Alkotmány  61.  §-ával   ellentétes
   helyzetet  idézett elő. Erre az esetre kérte azt  is,  hogy  az
   Alkotmánybíróság   határidő   megjelölésével   hívja   fel   az
   Országgyűlést     törvényhozói    feladatának    teljesítésére.
   Alárendelt kérelmében pedig, ha az Alkotmánybíróság úgy  ítélné
   meg, hogy a hivatkozott rendelkezéseknek lehetséges alkotmányos
   értelmezése,  kérte hogy az Alkotmánybíróság  állapítsa  meg  a
   vonatkozó   törvényi   rendelkezések  alkalmazásánál   irányadó
   alkotmányos követelményeket.

   2.  Egy  másik indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló  1989.
   évi  XXXII.  törvény (a továbbiakban: Abtv.)  1.  §  b)  és  e)
   pontja, valamint 37. §-a és 49. §-a alapján az Mtv. 55.  §  (5)
   bekezdése,   valamint   (9)   bekezdésének   második    mondata
   alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
   kérte. Kérte továbbá, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg  a
   Magyar  Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó  Testülete  (a
   továbbiakban:    TTT)    tisztségviselőinek    és     tagjainak
   megválasztásáról  szóló  76/1997.  (VII.  18.)  OGY   határozat
   módosításáról és kiegészítéséről rendelkező 92/1998. (XII. 29.)
   OGY  határozat (a továbbiakban: OGYh1.), valamint a rádió és  a
   televízió    testületek   tisztségviselőinek    és    tagjainak
   megválasztásáról  szóló  13/1996.  (III.  1.)   OGY   határozat
   módosításáról és kiegészítéséről rendelkező 93/1998. (XII. 29.)
   OGY  határozat  (a  továbbiakban: OGYh2.) alkotmányellenességét
   is, és e határozatokat semmisítse meg.

   Álláspontja  szerint  az, hogy az Mtv.  támadott  rendelkezései
   lehetővé  teszik az országgyűlési képviselőcsoporttal  már  nem
   rendelkező pártok jelöltjeinek elnökségi tagságát, alkalmat  ad
   a   közszolgálati  médiumok  kiegyensúlyozott  tájékoztatásához
   alkotmányosan szükséges helyes arányok eltorzításához,  így  az
   alkotmányellenes.   Az   Mtv.   sérelmezett   szabályai    csak
   kormánypárti  és ellenzéki képviselőcsoportokról  rendelkeznek,
   arra az esetre viszont nem tartalmaznak szabályt, amikor az  új
   parlamenti   választások  következtében  beállt  változás   nem
   egyszerűen   a  Kormányhoz  való  viszony  parlamenten   belüli
   helyzetét  érinti,  hanem valamely korábban  kormánypárti  vagy
   ellenzéki párt az új választásokon be sem került a parlamentbe.

   Utalt   az   indítványozó  arra,  hogy  a  Magyar   Köztársaság
   Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994.  (IX.  30.)  OGY
   határozat  (a  továbbiakban: Házszabály) 14.  §  (1)  bekezdése
   szerint  az  ugyanazon párthoz tartozó országgyűlési képviselők
   országgyűlési tevékenységük összehangolására képviselőcsoportot
   hoznak   létre.  A  magyar  parlamenti  szabályozás   tehát   a
   képviselőcsoportok,  a  frakciók  rendszerére  épít,  amelyeket
   viszont kizárólag az országgyűlési képviselők alkotnak. Így  az
   indítványozó álláspontja szerint fel sem merülhet az a  kérdés,
   hogy   nem  országgyűlési  képviselő  "besorolható"  legyen   a
   frakciók körébe.

   Az     indítványozó    szerint    mulasztásban    megnyilvánuló
   alkotmányellenesség is létrejött azáltal, hogy a jogalkotó  nem
   biztosította   a   véleménynyilvánítás   jogának    alkotmányos
   garanciáit,  mivel  az  Mtv.  csak valamely  adott  kormányzati
   helyzethez   viszonyítottan   és  valamely   adott   parlamenti
   konstrukción belül határozza meg a médiakuratóriumok  elnökségi
   tagjává jelölhető személyek politikai identitását. A parlamenti
   képviselőcsoporttal nem rendelkező párt viszont  nem  sorolható
   sem  a  kormánypárti, sem az ellenzéki frakciók  közé,  részben
   azért,   mert  nincs  parlamenti  képviselőcsoportja,  másrészt
   viszont  azért,  mert  az ilyen besorolás a véleménynyilvánítás
   alkotmányos   alapjogának  a  szervezeti  keretek   többértelmű
   szabályozással megvalósított sérelmét jelenti. Az  indítványozó
   ebben   az   összefüggésben  hivatkozott  a   jogállamiság   és
   jogbiztonság alkotmányos követelménye sérelmére is.

   Az  indítványozó szerint a véleménynyilvánítás szabadsága és  a
   tájékozódási szabadság alkotmányos követelményeivel ellentétes,
   kifogásolt törvényi szabályozás tette lehetővé az OGYh1. és  az
   OGYh2.     megalkotását,     amely    a    médiakuratóriumokban
   megengedhetetlen  arányeltolódással alkotmányellenes  helyzetet
   teremtett.  A  kifogásolt határozatok "osztják"  a  sérelmezett
   törvényi  rendelkezések alkotmányellenességét, ezért azokat  is
   meg kell semmisíteni.

   Ezekre  az  indokokra  tekintettel  kérte  az  indítványozó   a
   kifogásolt törvényi előírások és az állami irányítás egyéb jogi
   eszközei     alkotmányellenességének     megállapítását      és
   megsemmisítését,    a    sérelmezett    jogalkotói    mulasztás
   megállapítását  és  az Országgyűlés kötelezését  arra,  hogy  a
   jelzett   tárgykörben   új,   alkotmányos   tartalmú   törvényi
   szabályozást fogadjon el.

   3. Egy további indítványozó indítványában formailag az Mtv. 55.
   §-a  egészének,  tartalmilag azonban csak az (5),  (8)  és  (9)
   bekezdésének     alkotmányellenessége     megállapítását     és
   megsemmisítését  kérte,  figyelemmel  arra,  hogy   álláspontja
   szerint e törvényi rendelkezés sérti az Alkotmány 61. § (1)  és
   (2)     bekezdésében     biztosított    szabadságjogokat,     a
   véleménynyilvánítás   és  a  sajtó  szabadságát,   továbbá   az
   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  deklarált  jogállamiságból
   fakadó  jogbiztonság követelményét. Az indítványozó szerint  az
   alkotmányellenes helyzetet az idézte elő, hogy az Mtv. 55.  §-a
   nem  határozza  meg sem a kormánypárti, sem az ellenzéki  oldal
   fogalmát,   illetőleg  nem  rendelkezik  arról,  hogy   az   új
   Országgyűlés  megalakulása  után az  említett  két  kategóriára
   tekintettel,  hogyan  határozható  meg  azoknak  az   elnökségi
   tagoknak a jogállása, akiket jelölő pártok már nem kerültek  be
   az  új  parlamentbe. Az elnökséget kiegészítő OGYh1. és  OGYh2.
   következtében  ezért olyan helyzet állt elő,  amelyben  sem  az
   Országgyűlésnek,  sem az Országgyűlés egyik  oldalának,  sem  a
   pártoknak a médiára való befolyás-növekedése nem zárható ki.

   Az   indítványozó   utalt  arra,  hogy  az   Mtv.   szerint   a
   médiakuratórium    elnöksége   a   közalapítvány    kezelőjének
   jogkörében  gazdálkodik a közalapítvány vagyonával, kizárólagos
   hatáskörébe   tartozik   továbbá  a   részvénytársaság   elnöki
   tisztségére  nyilvános pályázati felhívás kiírása,  elbírálása,
   javaslattétel az elnök megválasztására. Ezekre a feladatkörökre
   tekintettel   álláspontja  szerint   a   pártok,   illetve   az
   Országgyűlés befolyás-növekedésének a lehetősége következett be
   a  médiára,  amely  nem  felel meg  azoknak  a  kritériumoknak,
   amelyeket   az  Alkotmánybíróság  az  Abh-ban  a  közszolgálati
   médiumokkal összefüggésben meghatározott. Ezáltal az OGYh1.  és
   az  OGYh2.  által létrejött kuratóriumi elnökségek  működése  a
   véleménynyilvánítás  szabadságának közvetlen  veszélyét  idézte
   elő.

   Véleménye    szerint   a   véleménynyilvánítás    szabadságával
   összefüggésben megállapítható visszásság egyértelműen  az  Mtv.
   rendelkezéseire vezethető vissza. Az Mtv. 55. §  (8)  bekezdése
   ugyanis  lehetővé  teszi,  hogy  az  elnökség  akár  az   egyik
   parlamenti oldal megválasztott jelöltjeivel is megalakuljon. Az
   elnökségi  tagoknak  a  paritás  elvén  alapuló  megválasztását
   ugyanakkor  az Mtv. 55. § (9) bekezdése tovább gyengíti.  Ez  a
   szabály  ugyanis  nem rendelkezik arról, hogy  –  mivel  az  új
   parlamenti   választások   az   elnökség   eredeti    tagjainak
   megbízatását nem érintik – a kormánypárti és az ellenzéki oldal
   egyenlő  aránya  szempontjából hogyan kell figyelembe  venni  a
   parlamenti   képviselőcsoporttal  már  nem  rendelkező   pártok
   jelöltjeit. Erre figyelemmel – álláspontja szerint  –  az  Mtv.
   rendelkezései  nem  teszik lehetővé  az  Alkotmány  61.  §-ában
   biztosított véleménynyilvánítás szabadságának a megőrzését, ami
   pedig a preambulum szerint a törvény feladata. A törvény 55. §-
   ának  kifogásolt rendelkezései ugyanakkor nem felelnek  meg  az
   Alkotmány  2. § (1) bekezdésében normatív tartalommal deklarált
   jogállamiságból fakadó jogbiztonság követelményének sem.

   4.  Végül egy további indítványozó indítványozta az Mtv. 55.  §
   (8)    bekezdése    második   mondata   alkotmányellenességének
   megállapítását     és    megsemmisítését,    valamint     annak
   megállapítását,      hogy      mulasztásban       megnyilvánuló
   alkotmányellenesség   áll   fenn   annak   folytán,   hogy   az
   Országgyűlés  az  Mtv. megalkotásakor nem  tett  maradéktalanul
   eleget az Alkotmány 61. §-ának (4) bekezdésében meghatározott –
   a  rádióval  és  a  televízióval  kapcsolatban  a  tájékozatási
   monopóliumok  megakadályozását célzó – jogalkotói  feladatának.
   Álláspontja  szerint  az  Mtv. 55. § (4)  és  (8)  bekezdésében
   meghatározott  rendelkezések ellentmondóak, illetve  ellentétes
   értelmezésre adnak lehetőséget. A kifogásolt szabályok  szerint
   nem   állapítható  meg,  hogy  a  kuratórium  elnöksége   mikor
   tekinthető  megalakultnak. E szabályozási  hiányosság  sérti  a
   jogbiztonság  alkotmányos követelményét, amely egyik  eleme  az
   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében meghatározott  jogállamiság
   elvének.  A  jogbiztonság sérelme pedig  ebben  az  esetben  az
   Alkotmány   61.   §-ában  meghatározott   alapvető   jogok   és
   kötelezettségek megsértését is jelenti.

   Az indítványozó véleménye szerint az, hogy az Mtv. 55. § (4) és
   (8)  bekezdése  lehetővé  teszi, hogy  a  kuratórium  elnöksége
   kizárólag  csak  a kormánypárti oldal, vagy az ellenzéki  oldal
   által jelölt tagokból álljon, ellentétes az Alkotmány 61. § (4)
   bekezdésében  foglalt  alkotmányos  követelménnyel,  amely  azt
   kívánja meg a törvényhozótól, hogy a tájékoztatási monopóliumot
   törvénnyel  akadályozza  meg. Ezáltal ez  a  szabályozás  nincs
   összhangban az Alkotmány 61. § (1) és (2) bekezdésében  foglalt
   –   a   szabad   véleménynyilvánításra,  a   közérdekű   adatok
   megismerésére  és  terjesztésére, illetőleg a  sajtószabadságra
   vonatkozó – alapvető jogokat megállapító rendelkezésekkel sem.

   Álláspontja  szerint az Mtv. 55. §-ában foglalt – a  kuratórium
   elnöksége  tagjainak megválasztásáról rendelkező –  szabályozás
   figyelmen  kívül,  s így megoldatlanul hagyja  azt  az  esetet,
   amikor  az  új  elnökség megválasztásakor akár  a  kormánypárti
   oldal,  akár  az  ellenzéki  oldal  képviselőcsoportjai  egymás
   között  nem  tudnak  megegyezni a  jelöltállításban.  Véleménye
   szerint az Mtv. 55. § (9) és (11) bekezdése nem erre az  esetre
   írja elő a sorsolásos megoldást. Márpedig ez olyan szabályozási
   hiányosság,  amely által a törvényhozó nem tett  maradéktalanul
   eleget   az   Alkotmány   61.   §  (4)   bekezdésében   foglalt
   törvényalkotási kötelezettségének, s ezáltal e vonatkozásban is
   mulasztásban    megnyilvánuló    alkotmányellenes     helyzetet
   teremtett.  Indítványozta  ezért, hogy  az  Alkotmánybíróság  –
   határidő megjelölésével – hívja fel az Országgyűlést jogalkotói
   feladatának maradéktalan teljesítésére.

                                 II.
                                  
   1.  Az  Mtv.  55.  §-a a közszolgálati műsorszolgáltatással,  a
   közszolgálati    tömegtájékozatási   eszközök    függetlenségét
   biztosítani  hivatott közalapítványokat kezelő  kuratóriumokkal
   kapcsolatban a következő rendelkezéseket tartalmazza:
   (1) A közalapítványok kezelő szervei a kuratóriumok.
   (2)  A kuratóriumok az Országgyűlés által választott, illetőleg
   az   e  törvényben  meghatározott  szervezetek  által  delegált
   tagokból állnak.
   (3)   Az   Országgyűlés  által  választott  tagok  alkotják   a
   kuratórium elnökségét.
   (4) Az Országgyűlés mindhárom kuratóriumba külön-külön legalább
   nyolc   tagot   választ   a  képviselők   több   mint   felének
   szavazatával, egyenként.
   (5)  Az  Országgyűlés  által a kuratóriumba  választható  tagok
   felét    a    kormánypárti,   másik    felét    az    ellenzéki
   képviselőcsoportok  jelölik úgy, hogy  minden  képviselőcsoport
   legalább egy jelöltjét meg kell választani.
   (6)  A  jelöltekre a javaslatot a választásra irányuló  eljárás
   megkezdését   követő  nyolc  napon  belül  kell  megejteni.   A
   választást a jelöltállítástól számított tizenöt napon belül meg
   kell tartani.
   (7) Ha valamelyik képviselőcsoport a jelölésben nem vesz részt,
   az adott oldal másik (többi) képviselőcsoportja(i) jelölhetik a
   négy-négy  személyt.  A meg nem választott  jelölt  helyére  új
   jelöltet kell állítani, és az új választást tizenöt napon belül
   meg  kell  tartani. Nem jelölthető újra az a  személy,  aki  az
   előző  választás  során  nem  kapta  meg  az  összes  képviselő
   szavazatainak legalább tíz százalékát.
   (8)  A  kuratórium  elnöksége akkor alakul meg,  ha  valamennyi
   tagját  megválasztják.  Nem  akadálya  a  kuratórium  elnöksége
   megalakulásának  azonban, ha a kormánypárti vagy  az  ellenzéki
   oldal valamelyike nem állít jelöltet.
   (9) A kuratórium elnökségét négy évi időtartamra választják.
   Ha  az elnökség megbízatásának ideje alatt a kormánypárti és az
   ellenzéki  képviselőcsoportok tekintetében változás  következik
   be, ez az elnökség tagjainak megbízatását nem érinti, de ha  ez
   az  egyenlő  arány fenntartása érdekében szükséges, új  jelölés
   alapján  új  tagot  vagy  tagokat kell választani  az  elnökség
   megbízatásának   hátralevő   idejére.   Ha   az   adott   oldal
   képviselőcsoportjai  nem  tudnak közös  jelölt(ek)  állításában
   megállapodni, a jelölést sorsolással kell eldönteni.
   (10)  A kuratórium – egyben az elnökség – elnökét a Kormánypáti
   képviselőcsoport(ok),     elnökhelyettesét     az     ellenzéki
   képviselőcsoport(ok)   jelölése   alapján    az    Országgyűlés
   választja, az elnökség tagjai közül.
   (11)  Ha  az  elnök,  illetve az elnökhelyettes  jelöléséről  a
   képviselőcsoportok nem tudnak megállapodni,  akkor  a  jelölést
   sorsolással kell eldönteni.

   2.  Az MTItv. 17. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy: "A TTT
   tagjainak  felét  a  kormánypárti,  másik  felét  az  ellenzéki
   képviselőcsoportok  jelölik úgy, hogy mindkét  képviselőcsoport
   legalább  egy jelöltjét meg kell választani." Az MTItv.  17.  §
   (7)   bekezdése   szerint:  "A  TTT-t  négy   évi   időtartamra
   választják.  Ha a TTT megbízatásának ideje alatt a kormánypárti
   is   az   ellenzéki  képviselőcsoportok  tekintetében  változás
   következik  be, ez a TTT tagjainak megbízatását nem érinti,  új
   jelölés  alapján  azonban  új tagokat  kell  választani  a  TTT
   megbízatásának   hátralevő   idejére.   Ha   az   adott   oldal
   képviselőcsoportjai  nem  tudnak közös  jelölt(ek)  állításában
   megállapodni, a jelölést sorsolással kell eldönteni."

   3.   Az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése  szerint:  "A  Magyar
   Köztársaság független, demokratikus jogállam." Az Alkotmány 61.
   §   (1)   bekezdése   értelmében:  "A   Magyar   Köztársaságban
   mindenkinek  joga  van a szabad véleménynyilvánításra,  továbbá
   arra,   hogy   a   közérdekű  adatokat  megismerje,   illetőleg
   terjessze."  A  (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy:  "A  Magyar
   Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát". Végül a  (4)
   bekezdés   szerint:  "A  közszolgálati  rádió,   televízió   és
   hírügynökség felügyeletéről, valamint vezetőinek kinevezéséről,
   továbbá  a  kereskedelmi  rádió és televízió  engedélyezéséről,
   illetőleg a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló
   törvény  elfogadásához  a  jelenlévő  országgyűlési  képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges."

   4. Az Alkotmánybíróság az indítványokat megküldte az igazságügy-
   miniszternek  és a nemzeti kulturális örökség miniszterének  és
   lehetővé  tette,  hogy azokra a nevezett tárcák  észrevételeket
   tegyenek.  A  miniszterek észrevételeit az Alkotmánybíróság  az
   indítványok elbírálása során megfelelően figyelembe vette.

                                III.
                                  
   Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokat  az  alábbiak  szerint
   találta megalapozottnak, illetőleg megalapozatlannak.

   1.  Az  Alkotmánybíróság már több határozatában foglalkozott  a
   közszolgálati   tömegtájékoztatási  eszközök,  a  közszolgálati
   rádió,  televízió  és a nemzeti hírügynökség  függetlensége  és
   felügyelete,     továbbá    a    tájékoztatási     monopóliumok
   megakadályozása kérdéseivel.

   1.1.    A   tárgykörben   alaphatározatnak   tekinthető    Abh.
   megállapításai   szerint  a  közszolgálati  tömegtájékoztatásra
   vonatkozó  törvényeknek  megfelelő anyagi,  eljárási,  valamint
   szervezeti  rendelkezésekkel garantálniuk kell a  teljes  körű,
   kiegyensúlyozott arányú és valósághű tájékoztatást, amelyet  az
   egyes  intézményeken belül nemcsak lehetővé, de  kötelezővé  is
   kell   tenni,   biztosítani  kell  továbbá  az  ilyen   működés
   megőrzését  is.  A  véleménynyilvánítási szabadság  alkotmányos
   garanciáit a közszolgálati rádió és televízió esetében  jogilag
   részletesen   szabályozott   szervezeti   megoldásokkal    kell
   megteremteni.  A  szervezeti  megoldások  alkotmányosságát   az
   minősíti,   hogy   elvileg   képesek-e   azok   biztosítani   a
   társadalomban  meglévő vélemények teljes körű, kiegyensúlyozott
   arányú   és   valósághű   kifejezésre   jutását,   valamint   a
   közérdeklődésre  számot tartó eseményekről  és  tényekről  való
   elfogulatlan tájékoztatást.

   Az  Alkotmánybíróság  az  Abh-ban leszögezte,  hogy  nemzetközi
   összehasonlításban   igen  elterjedt   a   véleménynyilvánítási
   szabadság  garantálásának az a módja, hogy  a  törvény  sajátos
   társadalmi  képviseletet teremt a tartalmi  kiegyensúlyozottság
   ellenőrzésére   és   az   ezt  biztosító  szervezeti   döntések
   meghozatalára.  Ugyanakkor felhívta a figyelmet  arra,  hogy  a
   véleménynyilvánítás szabadságát garantáló sajátos képviselettől
   idegen  az,  hogy  kizárólag  vagy meghatározóan  a  társadalom
   politikai    képviselete   ismétlődjék   meg   benne.    Pártok
   konszenzusa,   még   kevésbé   csupán   a   parlamenti   pártok
   konszenzusa,  nem  alkalmas  arra, hogy  alkotmányos  garanciát
   nyújtson  a  véleményszabadság teljességére.  Ellenkezőleg:  az
   államtól  való szabadság azt kívánja meg, hogy se a  parlament,
   se  a Kormány ne juthasson a műsor tartalmát befolyásolni képes
   szervezetben  meghatározó  befolyáshoz,  miként   a   politikai
   pártok,  továbbá  az azonos feladatra, vagy  ugyanazon  érdekek
   képviseletére   létrejött   csoportok   befolyása   sem   lehet
   meghatározó (ABH 1992, 227, 230-231).

   Az    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   az   Alkotmány
   megköveteli a közszolgálati rádió és televízió szabadságát mind
   az  államtól, mind az egyes társadalmi csoportoktól.  Ezért  az
   Országgyűlés  meghatározó tartalmi befolyása a  rádióban  és  a
   televízióban épp úgy alkotmányellenes, mint a Kormányé. Ugyanez
   vonatkozik  az  önkormányzatokra, a pártokra és más  társadalmi
   szervezetekre,  érdekképviseletekre és  egyéb  csoportokra.  Az
   Alkotmány  tehát egyrészt garanciát nyújtó pozitív  cselekvést,
   másrészt tartózkodást követel meg az államtól.

   Az  Alkotmánybíróság az Abh-ban elvi éllel mondta  ki,  hogy  a
   közszolgálati   rádió   és  televízió   szabadságának   sajátos
   garanciái  nincsenek  eleve sem szervezeti  megoldásokhoz,  sem
   jogi  formákhoz  kötve.  A szervezeti jogi  megoldások  ugyanis
   alapvetően függnek attól, hogy milyen az országban a  rádió  és
   televízió  struktúrája. A vélemények bemutatására, illetőleg  a
   tájékoztatásra vonatkozó alkotmányos feltételek teljesülését  a
   rádió  és  televízió  egészét  tekintve  kell  biztosítani.   A
   törvényhozó   szabadsága  –  és  egyúttal  felelőssége   is   –
   meghatározni azt a jogi megoldást, amely alkalmas a  vélemények
   teljes  körű, kiegyensúlyozott arányú és valósághű bemutatását,
   illetve az elfogulatlan tájékoztatást garantálni.

   1.2.  A  47/1994. (X. 21.) AB határozatában az Alkotmánybíróság
   ismételten  rámutatott  arra, hogy  a  véleménynyilvánítási  és
   tájékozódási szabadság szolgálata a sajtószabadságra  vonatkozó
   sajátosságokon túl további feltételeket követel meg a  rádióval
   és  televízióval kapcsolatban. A rádió és televízió alkotmányos
   működésének feltételeként a törvénynek ki kell zárnia,  hogy  a
   közszolgálati  rádióban  és televízióban  az  állam  szervei  a
   műsorok  tartalmára  meghatározó  befolyást  gyakoroljanak.  Az
   "államtól  való szabadság" követelménye vonatkozik a  közvetett
   befolyásolásra  és a befolyásolás lehetőségére is,  és  fennáll
   mind  az Országgyűléssel, mind pedig a Kormánnyal szemben  (ABH
   1994, 282-283).

   1.3.  Az  Alkotmánybíróság a 61/1995. (X. 6.) AB  határozatában
   kifejtette,  hogy  az Alkotmány 61. § (4) bekezdésében  foglalt
   közszolgálati   hírügynökség  kapcsán  –   éppen   a   polgárok
   tájékozódáshoz  való  jogának  érvényesítése  érdekében   –   a
   törvényhozó  köteles  olyan  törvényt  alkotni,  amely  anyagi,
   eljárási,  valamint  szervezeti rendelkezésekkel  biztosítja  a
   teljes    körű,    kiegyensúlyozott   arányú    és    valósághű
   tájékoztatást. A szervezeti és jogi megoldások – a rádióhoz  és
   televízióhoz  hasonlóan  –  függnek  attól,  hogy   milyen   az
   országban  a hírügynökségi struktúra: az országos közszolgálati
   hírügynökségen  kívül milyen egyéb hírügynökségek  működnek.  A
   tájékozódáshoz  való  jogot  a  hír-,  kép-  és  sajtóügynökség
   egészét tekintve kell biztosítani.

   A   hírügynökségek  alkotmányos  működésének  feltételeként   a
   törvénynek ki kell zárnia, hogy a közszolgálati hírügynökségben
   akár  az  állam  szervei,  akár egyes  társadalmi  csoportok  a
   hírszolgáltatási  tevékenység tartalmára meghatározó  befolyást
   gyakorolhassanak. Az Alkotmány ugyanis, miként  a  rádió  és  a
   televízió  esetében,  úgy  a  hírügynökségek  tekintetében   is
   megköveteli  mind  az államtól, mind pedig az egyes  társadalmi
   csoportoktól, illetve azok szervezeteitől való szabadságot.  Az
   "állami    szervektől    való   szabadság"    követelménye    a
   törvényhozással  és  a  Kormánnyal  szemben  egyaránt  fennáll;
   egyikük  sem  juthat  a hírszolgáltatás tartalmát  befolyásolni
   képes  szervezetben meghatározó befolyásához,  ahogy  egyébként
   politikai  pártok, érdekképviseleti szervezetek  befolyása  sem
   lehet meghatározó (ABH 1995, 317, 319).

   2.  Az  Alkotmánybíróság a továbbiakban elsőként azt vizsgálta,
   hogy  az  Mtv.  és  az MTItv. támadott rendelkezései  mennyiben
   állnak  összhangban, illetőleg sértik-e az Alkotmány 2.  §  (1)
   bekezdésében   meghatározott   alkotmányos   követelményt,   az
   Alkotmány   61.  §-ában  biztosított  alkotmányos  alapjogokat,
   valamint  ezeknek  az  Alkotmánybíróság idézett  határozataiban
   kifejtett tartalmát.

                                 IV.
                                  
   1.  Az  Mtv.  53.  §  (1) bekezdése arról rendelkezik,  hogy  a
   közszolgálati műsorszolgáltatás biztosítására, függetlenségének
   védelmére az Országgyűlés – a 140-141. §-ok szerint –létrehozza
   a    Magyar    Rádió   Közalapítványt,   a   Magyar   Televízió
   Közalapítványt és – alapítójának kezdeményezésére –  átalakítja
   a  Hungária  Televízió  Közalapítványt (a továbbiakban  együtt:
   közalapítványok).  Az  Mtv.  55. és  56.  §-ai  szabályozzák  a
   közalapítványok kezelő szerveinek, kuratóriumainak, illetőleg a
   kuratóriumok elnökségeinek a létrehozását, megválasztását.

   A   törvény  rendelkezései  szerint  a  kuratóriumok  tagjainak
   személyi  kiválasztásában szerepe van mind az  Országgyűlésnek,
   mind  a  politikai pártoknak, mind pedig a különböző társadalmi
   szervezeteknek  és  érdekképviseleteknek. Az  Mtv.  55.  §  (2)
   bekezdése szerint ugyanis a kuratóriumok az Országgyűlés  által
   választott,  illetőleg  a törvényben meghatározott  szervezetek
   által delegált tagokból állnak. A (3) bekezdés úgy rendelkezik,
   hogy   az  Országgyűlés  által  választott  tagok  alkotják   a
   kuratórium elnökségét, amelynek létszáma a (4) bekezdés alapján
   mindhárom   kuratóriumban  egyenként  legalább  nyolc   fő.   A
   törvényben  felsorolt  szervezetek pedig  az  Mtv.  56.  §  (1)
   bekezdése  alapján  a Magyar Rádió Közalapítvány  és  a  Magyar
   Televízió   Közalapítvány  kuratóriumaiba   huszonegy-huszonegy
   tagot  delegálnak,  míg  az  56. §  (2)  bekezdése  a  Hungária
   Televízió   Közalapítvány   Kuratóriumába   huszonhárom   tagot
   delegáló szervezetről rendelkezik.

   Kétségtelen, hogy ebben a közalapítványi rendszerben, továbbá a
   közalapítványok által megalapított részvénytársasági (Mtv.  64.
   §)  struktúrában a kuratóriumok elnökségei jelentős feladat- és
   jogkörökkel rendelkeznek. Az Mtv. 66. § (2) bekezdése szerint a
   kuratóriumi   elnökségek  kizárólagos  feladat-  és   jogkörébe
   tartozik:
   a)   a  részvénytársaság elnöki tisztségére nyilvános pályázati
    felhívás    kiírása,   elbírálása,   az   elnök    díjazásának
    megállapítása,
   b)   javaslattétel az elnök megválasztására, vagy  új  pályázat
    kiírása,  javaslat az elnök visszahívására, illetve az  elnöki
    megbízatás      pályázat     kiírása     nélküli      egyszeri
    meghosszabbítására;
   c)  a részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzése,
   da)  egymilliárd forintnál vagy a tervezett éves  forgalom  tíz
   százalékánál magasabb értékű szerződésekhez előzetes tárgyalási
   felhatalmazás megadása,
   db)  hitelfelvétel, illetve háromszázmillió  forintnál  vagy  a
   tervezett  éves  forgalom  három  százalékánál  nagyobb  értékű
   szerződések előzetes jóváhagyása,
   dc)  ingatlan-elidegenítés, illetve százmillió  forint  feletti
   vagyoni értékű jog elidegenítésének engedélyezése,
   e)  javaslattétel a felügyelő bizottsági tagok  megválasztására
   és visszahívására, díjazásuk megállapítása,
   f)     javaslattétel    a   könyvvizsgáló   megbízatására    és
    megbízatásának felmondására, díjazásának megállapítása,
   g)      a     közszolgálati    műsorszolgáltatási    szabályzat
    érvényesülésének ellenőrzése, a kuratórium éves  értékelésének
    előkészítése,
   h)     a    részvénytársaság   elnöke   pályázatában    foglalt
    célkitűzések   megvalósításának  folyamatos   ellenőrzése,   a
    kuratórium éves értékelésének előkészítése.

   Mindazonáltal a műsorszolgáltatókat működtető közalapítványi és
   részvénytársasági   szervezetekben  meghatározó   hatásköre   a
   kuratóriumoknak  van.  Az Mtv. 55. § (1)  bekezdése  szerint  a
   közalapítványok kezelő szervei a kuratóriumok, a  közszolgálati
   műsorszolgáltató  részvénytársaság vonatkozásában  a  közgyűlés
   jogait  a  kuratóriumok  gyakorolják  (Mtv.  59.  §),  mint   a
   közalapítványok   kezelői,   a   kuratóriumok   gyakorolják   a
   részvénytársaságok vonatkozásában az Mtv. 65.  §-a  szerint  az
   alapítói,  illetve  részvényesi jogokat.  Az  Mtv.  66.  §  (1)
   bekezdése szerint a kuratóriumok hatáskörébe tartozik:
   a)   a  közszolgálati  műsorszolgáltató, mint  részvénytársaság
    alapító  okiratának megállapítása, módosítása, annak a  Magyar
    Közlönyben történő közzététele,
   b)   a  részvénytársaság elnökének megválasztása, a  megbízatás
    egyszeri meghosszabbítása,
   c)    a   részvénytársaság  elnökének  visszahívása,  alelnökei
    megbízatásának,  a  megbízás visszavonásának  megtiltása  –  a
    részvénytársaság elnöke intézkedését követő kuratóriumi ülésen,
   d)  a részvénytársaság elnöke visszahívásának kezdeményezése,
   e)  a részvénytársaság függetlenségének védelme,
   f)   a közszolgálati műsorszolgáltatási szabályzat jóváhagyása,
    a  Művelődési  Közlönyben  történő közzététele,  a  szabályzat
    követelményeinek érvényre juttatása, érvényesülésének évenkénti
    irtékelése,
   g)  az archiválás rendjéről szóló szabályzat jóváhagyása,
   h)     a    részvénytársaság   elnöke   pályázatában    foglalt
    célkitűzések évenkénti értékelése,
   i)  az alaptőke felemelése, leszállítása,
   j)   az  éves  gazdálkodási és pénzügyi  terv  elveinek  és  fő
    összegeinek a jóváhagyása,
   k)  az évi adásidő jóváhagyása, módosításának engedélyezése,
   l)    az   új,   magyarországi  gyártású   műsorszolgáltatásban
    felhasználásra   kerülő   mozgóképes  alkotásokra   fordítandó
    pénzösszegek  meghatározása,  a  külső  gyártás  arányaira  is
    kiterjedően,
   m)  a mérleg- és az eredménykimutatás jóváhagyása,
   n)    a   részvénytársaságok  felügyelő  bizottsági   tagjainak
    megválasztása,  visszahívása,  a  Gt.  13  §-ában  foglaltakra
    figyelemmel,
   o)  a könyvvizsgáló megválasztása, megbízatásának felmondása.

   A   kuratóriumokon  belül  az  elnökségnek  vagy  az   elnökség
   tagjainak kiemelt jogköre nincs, a 61. § (2) bekezdése  szerint
   ugyanis  szavazati  joguk a delegált kurátorokéval  egyenlő.  A
   törvény  idézett  rendelkezései szerint a  rádió  és  televízió
   műsorok  tartalmára nézve az elnökség nem gyakorolhat közvetlen
   befolyást.

   2.  Bár  egyik indítványozó sem emelt önmagában alkotmányossági
   kifogást  az  ellen,  hogy  a törvény rendelkezései  szerint  a
   közalapítványi  kuratóriumok elnökségi tagjait az  Országgyűlés
   választja, az egyik indítványozónak az a megállapítása, hogy  a
   kuratóriumi  elnökségeket kiegészítő országgyűlési  határozatok
   következtében   olyan  helyzet  állt  elő,  amelyben   sem   az
   Országgyűlésnek,  sem az Országgyűlés egyik  oldalának,  sem  a
   pártok  befolyásának a növekedése nem zárható ki a kuratóriumok
   elnökségében, nem értelmezhető másként, mint hogy  a  befolyás-
   növekedés magán a kuratóriumon belüli befolyásra vonatkozik. Az
   indítványozó szerint a pártok, illetve az Országgyűlés befolyás-
   növekedésének   lehetősége  pedig  már   nem   felel   meg   az
   Alkotmánybíróság  határozataiban megállapított  kritériumoknak.
   Az  Alkotmánybíróság  az  indítványban  kifejtett  állásponttal
   szemben  azt  állapítja meg, hogy az Országgyűlés  befolyása  a
   kuratóriumi    elnökségekre   semmilyen    vonatkozásban    nem
   növekedett, sőt egyszerűen annál a ténynél fogva csökkent, hogy
   az  Mtv. 55. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján  az
   elnökségben  olyan elnökségi tagok is maradtak, akiknek  pártja
   az  Országgyűlésben  képviselőcsoporttal már  nem  rendelkezik.
   Ennek  folytán csak a pártok befolyása az, amely az  elnökségen
   belül  elvileg  valóban megnőtt, anélkül  azonban,  hogy  ez  a
   növekedés   a  kuratóriumok  működésére  meghatározó  befolyást
   jelentene.

   2.1.  A  közalapítványi kuratóriumok elnöksége az országgyűlési
   képviselőcsoportok  által  jelölt  és  az  Országgyűlés   által
   megválasztott  tagokból  áll.  Az  Mtv.  55.  §  (9)  bekezdése
   értelmében   azonban   az  Országgyűlés   által   megválasztott
   elnökségi  tagok személyes mandátuma elválik az őket eredetileg
   jelölő    képviselőcsoporttól.    Az    elnökségi    tagot    a
   képviselőcsoport nem utasíthatja és nem is hívhatja  vissza.  A
   képviselőcsoport    esetleges   megszűnése,    vagy    személyi
   vsszetételének az országgyűlési választások nyomán akár  teljes
   lecserélődése,   végül   az,  ha  a   korábbi   Országgyűlésben
   képviselőcsoporttal rendelkező párt az új  parlamentbe  be  sem
   kerül, nem érinti az elnökségi tag megbízatását.

   A  törvény  rendelkezése szerint a közalapítványi  kuratóriumok
   elnökségét   négy   évi   időtartamra   választják.   Az   Mtv.
   megalkotásakor  tehát  az  Országgyűlés  nem  igazította  saját
   megbízatásához   a  kuratóriumi  elnökségek,  elnökségi   tagok
   megbízatását,  ellenkezőleg,  az  Mtv.  55.  §  (9)   bekezdése
   kifejezetten    számol    annak    lehetőségével,    hogy     a
   képviselőcsoportok  számában, továbbá  kormánypárti-  ellenzéki
   jellegében  –  az időközbeni újabb országgyűlési  választásokra
   tekintettel  vagy  egyéb  okból –  változás  következik  be.  A
   törvény  erre  az esetre úgy rendelkezik, hogy  a  változás  az
   elnökség  tagjainak megbízatását nem érinti, vagyis  a  korábbi
   Országgyűlés  által  megválasztott  elnökségi  tagok  négy  évi
   időtartamra szóló megbízatása akkor is megmarad, ha a  változás
   következtében   az  elnökségi  tagot  jelölő   párt   már   nem
   rendelkezik az Országgyűlésben képviselőcsoporttal, vagy  nincs
   is a parlamentben.

   A törvény e rendelkezését a kuratóriumi elnökségek viszonylagos
   stabilitásához  fűződő  érdekek és  szempontok  indokolják,  és
   önmagában   nem   alkotmányellenes  az,  hogy  a   kuratóriumok
   elnökségében  olyan elnökségi tagok is maradnak, akiket  jelölő
   párt    az   Országgyűlésben   már   képviselőcsoporttal    nem
   rendelkezik.   Miként  az  Alkotmányból   az   sem   következik
   közvetlenül,   hogy  az  Országgyűlés  által   a   kuratóriumba
   választható   tagokat   az   országgyűlési   képviselőcsoportok
   jelöljék, közvetlen alkotmányos összefüggése annak sincs, ha  a
   jelöltet korábban állító párt – mint képviselőcsoport  –  utóbb
   megszűnik.  Az  Alkotmány szerint a politikai  képviselet  csak
   meghatározó  nem lehet a kuratóriumokban, az Alkotmány  azonban
   azt  nem követeli meg, hogy azokban kizárólag parlamenti pártok
   jelöltjei  lehetnek tagok. Sőt az Alkotmánybíróság  az  Abh-ban
   elvi   éllel  fejtette  ki,  hogy  csak  a  parlamenti   pártok
   konszenzusa   még  kevésbé  alkalmas  arra,  hogy   alkotmányos
   garanciát  nyújtson  a  véleményszabadság  teljességére,   mint
   általában  a  pártok  konszenzusa.  Ezért  az  Alkotmánybíróság
   megállapítja, hogy önmagában nem alkotmányellenes az Mtv. 55. §-
   ának  (9)  bekezdésében  foglalt az  a  rendelkezés,  amely  az
   elnökségi  tagok  mandátumát függetleníti  az  őket  eredetileg
   jelölő képviselőcsoportoktól.

   2.2. A kuratóriumok elnökségi tagjait jelölő képviselőcsoportok
   kormánypárti,  vagy  ellenzéki  jellegének  az  adott  törvényi
   konstrukcióban  –  az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  –
   azonban  már  garanciális jelentősége van: az adott  szervezeti
   megoldás  lényeges eleme, hogy a kuratóriumok  elnökségében  az
   ellenzéki  és  a kormánypárti képviselőcsoportok  által  jelölt
   kurátorok azonos létszámban legyenek jelen. A törvénynek  ez  a
   koncepciója  a  kormányzati vagy az ellenzéki  oldal  esetleges
   túlsúlyát   kívánja   megakadályozni   az   elnökségekben    és
   összhangban van az Abh-ban kifejtett azzal a szemponttal, amely
   szerint a közszolgálati rádióban és a televízióban a szervezeti
   döntések   meghozatalára   sem   a   kormányzatnak,   sem    az
   Országgyűlésnek  –  itt az ellenzéknek – nem lehet  meghatározó
   befolyása.  Ezért rendelkezik az Mtv. 55. § (5) bekezdése  úgy,
   hogy  az  Országgyűlés által a kuratóriumba  választható  tagok
   felét    a    kormánypárti,   másik    felét    az    ellenzéki
   képviselőcsoportok  jelölik. Minden  képviselőcsoport  legalább
   egy  jelöltjét  meg kell választani. E rendelkezés  alkotmányos
   összefüggése  tehát  már  egészen  nyilvánvaló:  megakadályozni
   hivatott mind a kormányzati, mind az ellenzéki oldal, illetőleg
   képviselőcsoportok túlsúlyát a kuratóriumi elnökségekben.

   Mindazonáltal  a  törvénynek  ez a  rendelkezése  kizárólag  az
   Országgyűlés egyik vagy másik oldalának meghatározó  befolyását
   hivatott    megakadályozni   a   közalapítványi    kuratóriumok
   elnökségeiben,  és egyáltalában nem vonatkoztatható  azokra  az
   elnökségi tagokra, akik a parlamentben képviselőcsoporttal  már
   nem  rendelkező pártok jelöltjeiként kerültek az elnökségbe  az
   Országgyűlés korábbi választási aktusa folytán. Ez egyértelműen
   következik  az  Mtv.  55.  §  (5)  bekezdésében,  továbbá   (9)
   bekezdésében foglalt szabályokból, amelyek mindegyike –  a  két
   oldal    egyensúlya    tekintetében   –   képviselőcsoportokról
   rendelkezik.   Az   alkotmányos  garancia   tehát   a   törvény
   konstrukciójában formális, külső és objektív  ismérveken  –  az
   országgyűlési    képviselőcsoportok   kormánypáti,    illetőleg
   ellenzéki  besorolásán – nyugszik, és nem olyan  informális  és
   mindig  szubjektív szempontokon, amely a politikai  pártokat  a
   Kormányt,    vagy    az    ellenzéket    támogató    pártokként
   differenciálja.

   Kétségtelen,  hogy  sem  az  Alkotmány,  sem  törvény,  sem   a
   Házszabály  a kormánypárti és az ellenzéki képviselőcsoportokra
   nézve  nem tartalmaz meghatározást, ezeket evidenciaként  fogja
   fel,  miként  a szembeállítás az Országgyűlés gyakorlatában  se
   jelent  alkalmazási problémát. A Házszabály számos rendelkezése
   differenciál   kormánypárti   és  ellenzéki   párthoz   tartozó
   képviselő között (pl. 21. § (2) bekezdése, 50. § (3) bekezdése,
   53.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja, 70.  §  (3)  bekezdése),  és
   különböztet kormánypárti és ellenzéki képviselőcsoportok között
   is   (33.   §   (3)   bekezdése,  119.  §  (3)  bekezdése).   E
   rendelkezésekre     is    figyelemmel    az    Alkotmánybíróság
   megállapítja, hogy a kormánypártiság és az ellenzékiség csak  a
   parlamentben   képviselettel  rendelkező  pártok   relációjában
   értelmezhető,  vagyis  a  parlamenten  kívüli  pártok   közjogi
   értelemben    nem   tekinthetők   sem   kormánypártinak,    sem
   ellenzékinek.  Ezért  az  Mtv. 55.  §  (9)  bekezdésének  az  a
   szabálya,    amely    az    "egyenlő   arány"    fenntartásának
   szükségességéről  rendelkezik  –  az  55.  §  (5)  bekezdésében
   foglaltakkal   összefüggésben   –   kizárólag    a    parlament
   kormánypárti    és   ellenzéki   képviselőcsoportjai    közötti
   egyensúlyra  vonatkozik,  és  ennek  megítélésénél  a  korábban
   jelöltet  állító  volt parlamenti pártokat  teljesen  figyelmen
   kívül kell hagyni. Az Alkotmány szerinti követelmény tehát csak
   a   kormánypárti  és  ellenzéki  képviselőcsoportok   jelöltjei
   közötti   egyensúly,  így  a  törvénynek  az  "egyenlő   arány"
   helyreállítására    e    tekintetben    irányadó    garanciális
   rendelkezései  alkotmányosan kielégítőek, mert  a  tárgyilagos,
   kiegyensúlyozott  és  pártatlan tömegtájékoztatást  biztosítani
   hivatott közalapítványi kuratóriumok elnökségében útját  állják
   az    Országgyűlés    egyik    vagy    másik    oldalán    levő
   képviselőcsoportok túlsúlyának.

   3.   Nem   csorbítja   a   törvényi   szabályozás   garanciális
   jelentőségét  az Mtv. 55. § (9) bekezdésének az a rendelkezése,
   amely szerint az elnökség tagjainak megbízatását a kormánypárti
   és   az  ellenzéki  képviselőcsoportok  tekintetében  időközben
   bekövetkezett  változás  nem érinti. Azok  az  elnökségi  tagok
   ugyanis, akik korábbi képviselőcsoportok jelöltjeiként kerültek
   az    elnökségbe,   attól   kezdve,   hogy   az   országgyűlési
   képviselőcsoportokban   változás  következett   be,   már   nem
   képviselőcsoport  jelöltjeként, hanem  képviselőcsoporttal  nem
   rendelkező  pártjuk  jelöltjeként tagjai az elnökségnek.  Mivel
   közjogi  értelemben  a képviselettel nem  rendelkező  párt  nem
   tekinthető   sem   kormánypártinak,   sem   ellenzékinek,    az
   elnökségnek   ezek  a  tagjai  a  kormánypárti   és   ellenzéki
   képviselőcsoportok   tekintetében   megkívánt   egyenlő   arány
   fenntartása szempontjából nem vehetők figyelembe.  Ha  nem  így
   lenne,  a  törvény nem képviselőcsoportokról,  hanem  pártokról
   rendelkezne. Az a körülmény pedig, hogy képviselőcsoporttal már
   nem  rendelkező  pártok jelöltjei is tagjai a médiakuratóriumok
   elnökségének, önmagában semmilyen tekintetben nem  sérti,  vagy
   veszélyezteti  a véleménynyilvánítás szabadságának  alkotmányos
   alapjogát.   Az   Alkotmánybíróságnak  az   Abh-ban   kifejtett
   álláspontja szerint a rádió és televízió szabadságának  sajátos
   alkotmányos  garanciái csak azt követelik meg, hogy  –  egyebek
   között – se a parlament, se a politikai pártok ne juthassanak a
   műsorok  tartalmát befolyásolni képes szervezetben  meghatározó
   befolyáshoz.  Arra  nézve  azonban  nem  áll  fenn  alkotmányos
   követelmény,   hogy  a  média-közalapítványok   kuratóriumainak
   elnökségében  csak  képviselőcsoporttal  rendelkező  parlamenti
   pártok jelöltjei lehetnek elnökségi tagok.

   Minderre   figyelemmel  nem  osztja  az   Alkotmánybíróság   az
   indítványokban  megfogalmazott  azt  az  álláspontot,  hogy   a
   parlamenti   képviselőcsoporttal  már  nem  rendelkező   pártok
   jelöltjeit  valamilyen  ismérv – elsősorban  a  párt  politikai
   irányultsága   –   alapján   a  parlamenti   képviselőcsoportok
   valamelyik   oldalánál  figyelembe  kellene  venni.   Mivel   a
   kormánypárti  és  az  ellenzéki oldal  meghatározása  formális,
   külső    és    objektív   ismérveken   –    az    országgyűlési
   képviselőcsoportok   parlamenti  helyzetén   –   nyugszik,   az
   Alkotmánybíróság  megállapítja: az Mtv. 55. § (9)  bekezdésének
   alkalmazásában   alkotmányos   követelmény,    hogy    sem    a
   kormánypárti,  sem az ellenzéki oldalon nem vehetők  számításba
   azok  az  elnökségi tagok, akiket időközben megszűnt parlamenti
   képviselőcsoport  javaslatára  választott  az  Országgyűlés.  E
   pártok  jelöltjeit  ugyanis – a fentebb kifejtettek  szerint  –
   alkotmányosan  nem lehet sem a kormánypárti, sem  az  ellenzéki
   oldalhoz tartozónak tekinteni.

   4.  Az  Alkotmány  3.  § (2) bekezdése értelmében  a  politikai
   pártok    közreműködnek   a   népakarat    kialakításában    és
   kinyilvánításában. A politikai pártok ezáltal – miként arra  az
   Alkotmánybíróság  a  2179/B/1991. AB határozatában  (ABH  1994,
   520)  rámutatott – egyfajta sajátos közvetítő szerepet töltenek
   be  az  állam  és a társadalom között. Ahhoz, hogy a  politikai
   pártok  alkotmányos funkcióik ellátására képesek  legyenek,  az
   Alkotmány  3.  §  (1) bekezdése garantálja, hogy  a  pártok  az
   Alkotmány  és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben  tartása
   mellett  szabadon alakuljanak és szabadon tevékenykedjenek.  Az
   Alkotmány  e  szabályából,  továbbá  az  Alkotmány  63.  §  (1)
   bekezdésének  a  pártalapítás szabadságát  is  magában  foglaló
   egyesülési  szabadságot  garantáló rendelkezéséből  következik,
   hogy  a politikai pártok önállóak, egymástól függetlenül fejtik
   ki  tevékenységüket, és ha az Országgyűlésben képviselettel nem
   rendelkeznek,  fogalmilag sem sorolhatók be se a kormánypártok,
   se  az  ellenzéki  pártok  közé. Ettől  teljesen  független  és
   szubjektív   értékítéleten,   informális   ismérveken    nyugvó
   szempont,   hogy   valamely   párt   politikai   programja    a
   kormányzathoz  vagy  az ellenzékhez áll-e közelebb.  Ilyen  nem
   formális  ismérvek  alapján azonban a nem parlamenti  politikai
   pártok   az   Országgyűlés  egyik  vagy  másik  oldalához   sem
   sorolhatók.

   Az  viszont  már garanciális jelentőségű – éspedig  nemcsak  az
   adott  törvényi konstrukcióban, de az Alkotmány alapján  is  –,
   hogy  a kuratóriumok elnökségében az ellenzéki és a kormánypáti
   képviselőcsoportok   által  jelölt  tagok   azonos   létszámban
   legyenek  jelen.  A  kuratóriumi elnökségeknek  azért  kell  az
   Országgyűlésben  képviselettel rendelkező pártok  pártpolitikai
   egyensúlyára, illetőleg a kormánypártok és az ellenzéki  pártok
   által jelölt kurátorok számának egyenlő voltára épülniük,  mert
   ellenkező  esetben a kuratóriumok elnökségében vagy a  Kormány,
   vagy  az  ellenzék meghatározó befolyáshoz juthatna. Az egyenlő
   arányokon alapuló egyensúly alkotmányos szempontjának viszont a
   támadott  törvényi  szabályozás megfelel. Az  Mtv.  55.  §  (9)
   bekezdése ugyanis egyértelműen arról rendelkezik, hogy az újabb
   elnökségi  tagok választását csak az teheti szükségessé,  ha  a
   kormánypárti  és  az ellenzéki képviselőcsoportok  tekintetében
   beálló változás az eredeti egyenlő arányokat megbontja.  Ezt  a
   megbomlott egyensúlyi helyzetet kell új jelölés alapján új tag,
   vagy  új  tagok megválasztásával az elnökség hátralevő  idejére
   megszüntetni,   amelynek   során  a   képviselőcsoporttal   nem
   rendelkező  pártok jelöltjeiből megválasztott  elnökségi  tagok
   már figyelmen kívül maradnak.

   5. Az Alkotmánybíróság elvi éllel szögezi le: a kormánypártiság
   –  ellenzékiség  és az ezen alapuló alkotmányi garanciarendszer
   megítélése  vonatkozásában  csak objektív  és  külső,  formális
   ismérveket   alkalmazhat,  tekintve,   hogy   a   kormánypárti-
   ellenzéki jellegnek egyedül csak az az objektív ismérve  lehet,
   hogy  egy  képviselőcsoport pártja részt  vesz-e  a  kormányban
   (kormány-koalícióban)   vagy  sem.   A   Házszabály   felhívott
   rendelkezései szerint is csak a koalíciós szerződés létéhez  és
   a    de   facto   kormányzati   részvételhez   kapcsolható    a
   kormánypártiság.  Más, nem formális szempontok  tehát  itt  nem
   vehetők   figyelembe.   A   kormánykoalíciókat   ugyanis    nem
   feltétlenül politikai- ideológiai közelség alapján  kötik  meg.
   Elképzelhető pl. nagykoalíció, amikor a politikai  paletta  két
   távoli  pólusához  tartozó  párt  alkot  kormánykoalíciót,  míg
   mindkét  párt  “mellett”  ellenzékben  olyan  frakciók  vannak,
   amelyek  a  koalíciót  alkotó egyik vagy másik  párthoz  sokkal
   közelebb   állnak,  mint  a  koalíció  pártjai  egymáshoz.   Az
   alkotmányi  garanciarendszer ezért nem  kapcsolható  politikai-
   ideológiai  szempontokhoz, hanem kizárólag formális,  külső  és
   objektív   ismérvekhez.   Ha   nem   így   lenne,   akkor    az
   Alkotmánybíróságnak   politikai   ismérvek   alapján    kellene
   vizsgálnia   a  véleménynyilvánítás  szabadságának  alkotmányos
   garanciáit a műsorszolgáltatók működése során, például a média-
   kurátorokat     delegáló     társadalmi     szervezetek      és
   érdekképviseletek tekintetében is. Az alkotmányos követelmény a
   véleményszabadság  garantálása tekintetében azonban  nem  erre,
   hanem az Abh. szerint arra vonatkozik, hogy se az Országgyűlés,
   se  a  Kormány  ne jusson a műsor tartalmát befolyásolni  képes
   szervezetben  meghatározó  befolyáshoz,  miként   a   politikai
   pártok,  továbbá  az azonos feladatra, vagy  ugyanazon  érdekek
   képviseletére   létrejött   csoportok   befolyása   sem   lehet
   meghatározó (ABH 1992, 230).

   6.     Az    indítványozóknak    a    támadott    rendelkezések
   alkotmányellenességére vonatkozó álláspontja  lényegileg  abból
   indul  ki,  hogy  az  Mtv. vonatkozó rendelkezései  csak  addig
   maradnak  meg az Alkotmány keretei között, ameddig  azt  teszik
   lehetővé, hogy az Országgyűlés a média-kuratóriumok elnökségébe
   parlamenti  képviselőcsoportok által jelölt tagokat  válasszon.
   Az  indítványozók  szerint tehát ez az  az  alkotmányos  határ,
   amelyen   belül   még   az   Országgyűlés   és   a   pártok   a
   médiaszervezetek   működésére  befolyást   gyakorolhatnak.   Az
   Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint  azonban   a   médiumok
   szervezeti   felépítésének   alkotmányosságát   nem   ez,    az
   indítványozók  szerinti  optimális  alkotmányossági   szempont,
   hanem  az  minősíti, hogy az adott szervezeti konstrukcióban  a
   műsorszolgáltatók elvileg képesek-e biztosítani a társadalomban
   meglévő  vélemények  teljes  körű, kiegyensúlyozott  arányú  és
   valósághű   kifejezésre  jutását,  valamint  a  közérdeklődésre
   számot   tartó  eseményekről  és  tényekről  való  elfogulatlan
   tájékoztatást.  Az alkotmányos garanciáknak  tehát  arra  nézve
   kell  fennállniuk, hogy az Országgyűlés, a Kormány,  illetve  a
   pártok,   továbbá   az  érdekképviseletek  a   műsorszolgáltató
   szervezetekben ne juthassanak meghatározó befolyáshoz.

   Arra  nézve  viszont  a  támadott  törvényi  rendelkezések  már
   tartalmaznak alkotmányos garanciát, hogy a Kormány ne juthasson
   túlsúlyba,    ne   szerezhessen   meghatározó    befolyást    a
   médiakuratóriumok  elnökségében,  hiszen  az  Mtv.  55.  §  (9)
   bekezdése  második  mondatában foglalt rendelkezés  alapján  az
   esetlegesen időközben bekövetkező arányeltolódást a Kormány  és
   az   ellenzéki  oldal  között  újabb  kurátor,  vagy  kurátorok
   választásával egyensúlyba kell hozni. Mindezekre figyelemmel az
   Alkotmánybíróság   az  Mtv.  55.  §  (5)   és   (9)   bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványokat elutasította.

   7.  Nem találta megalapozottnak az Alkotmánybíróság az utólagos
   normakontrollra  irányuló  indítványt  az  Mtv.   55.   §   (8)
   bekezdésében    foglalt   rendelkezés   alkotmányellenességével
   kapcsolatban. Az Mtv. 55. §-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik,
   hogy   az   Országgyűlés  mindhárom  kuratóriumba   külön-külön
   legalább  nyolc  tagot választ a képviselők több  mint  felének
   szavazatával,   egyenként.  A  támadott  (8)   bekezdés   pedig
   kimondja:  "A  kuratórium  elnöksége  akkor  alakul   meg,   ha
   valamennyi  tagját  megválasztják. Nem  akadálya  a  kuratórium
   elnöksége megalakulásának azonban, ha a kormánypárti,  vagy  az
   ellenzéki   oldal   valamelyike   nem   állít   jelöltet."   Az
   indítványozó szerint az idézett törvényi rendelkezések egyfelől
   sértik  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogbiztonság
   követelményét,   mert   egymásnak  ellentmondanak,   ellentétes
   értelmezésre adnak lehetőséget, így ténylegesen nem állapítható
   meg  a  törvény  alapján,  hogy a  kuratórium  elnöksége  mikor
   tekinthető  létrejöttnek, másrészt az 55.  §  (8)  bekezdésének
   utolsó  mondata  ellentétben áll az Alkotmány  61.  §-ának  (1)
   bekezdésével, mert lehetővé teszi a kuratóriumi elnökségekben a
   parlament  egyik  vagy másik – kormánypárti  vagy  ellenzéki  –
   oldalának túlsúlyát.

   7.1.   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  támadott
   törvényi   rendelkezések  értelmezhetőek,  világosak,   így   a
   kuratóriumok  elnökségének megalakulása jogszabályértelmezéssel
   megállapítható.  A  kifogásolt  rendelkezések   főszabályt   és
   kivételt  tartalmaznak,  amelyek nem  ellentmondásosak  és  nem
   adnak  alapot ellentétes értelmezésre. A kuratóriumok elnöksége
   megalakulásának   főszabálya  az,  hogy   az   elnökség   akkor
   tekinthető  megalakultnak, ha valamennyi tagját  megválasztják.
   Ehhez  képest szűkebb tényállású, kivételes szabály  az,  ha  a
   kuratóriumok elnökségébe a kormánypárti vagy az ellenzéki oldal
   valamelyike   nem   állít  jelöltet.  E   kivételes   tényállás
   jogkövetkezménye  az, hogy a kuratóriumok elnöksége  a  törvény
   szerint  ilyenkor  is, tehát csak az egyik  oldal  jelöltjeinek
   megválasztásával megalakul. A kifogásolt rendelkezések az adott
   összefüggésben  tehát nem ellentmondásosak,  sem  értelmezésük,
   sem  alkalmazásuk nem eredményez jogbizonytalanságot,  így  nem
   ellentétesek  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében  deklarált,  a
   jogbiztonság  követelményét  magában  foglaló  jogállamisággal,
   ezért azok ezen az alapon nem alkotmányellenesek.

   7.2.  Rámutat  az  Alkotmánybíróság arra, hogy a  jelöltállítás
   elmaradásának  elemzett törvényi jogkövetkezménye  a  politikai
   erők  megállapodását,  konszenzusát  hivatott  előmozdítani.  A
   támadott     rendelkezés    tehát    a    kompromisszum-     és
   konszenzuskényszert  intézményesíti,   vagyis   a   törvény   a
   főszabály  és  a kivétel kimondásával az Alkotmány  61.  §  (4)
   bekezdésének egy sajátos garanciarendszerét alkotja meg.

   Nem  alkotmányossági  kérdés  az,  ha  a  jelöltállítási  és  a
   választási   eljárás  esetenként  nem  működik.  A  mechanizmus
   működtetése  során esetlegesen előforduló – és  politikai  vagy
   egyéb  okra  visszavezethető – nehézségek nem  teszik  magát  a
   szabályozást  alkotmányellenessé. Az Országgyűlés tagjainak,  a
   politikai  élet szereplőinek a törvényből fakadó  feladata  az,
   hogy  a  mechanizmust megfelelően működtessék.  Ennek  során  a
   parlamenti  pártok a törvény szerint együttműködésre kötelesek.
   Ez  az  együttműködési  kötelezettség  pedig  fennáll  mind   a
   parlament egyik vagy másik oldalán elhelyezkedő pártok, mind  a
   parlament két oldala között.

   Az    Alkotmány   ugyanis   a   műsorszolgáltatókat   működtető
   szervezetek  tekintetében nemcsak tartózkodást,  hanem  pozitív
   cselekvést is megkövetel az államtól. Ennek keretében pedig  az
   államnak  olyan,  a  törvényben szabályozott megoldásokat  kell
   biztosítania,  amelyek megfelelően garantálják a  közszolgálati
   rádió és televízió folyamatos működését.

   Az   Alkotmánybíróság  a  közszolgálati  rádió   és   televízió
   tekintetében az Abh-ban (ABH 1992, 233), a 17/1993. (III.  19.)
   AB  határozatában  (ABH  1993, 157-158) pedig  a  közszolgálati
   hírügynökség vonatkozásában rámutatott arra, hogy az  Alkotmány
   61.   §  (1)  bekezdésében  szabályozott,  a  közérdekű  adatok
   megismeréséhez fűződő alkotmányos alapjog biztosítása az  állam
   alkotmányos  kötelezettségévé teszi a közszolgálati  műsor-  és
   hírszolgáltatók  folyamatos és zavartalan működtetését.  Vagyis
   ennek   az   alapjognak   az   érvényesítése   és   garantálása
   kényszerítően  kötelezi  az államot  arra,  hogy  a  műsor-  és
   hírszolgáltatók szervezeteit fenntartsa, adott esetben abban az
   időszakban  is,  amikor, és azon az áron is, ha az  alkotmányos
   szervek  együttműködésében átmenetileg zavarok keletkeznek.  Az
   Alkotmány    alapján   erre   tekintettel   –   a    kifogásolt
   rendelkezésben  a  véleménynyilvánítás  szabadságának  sérelmét
   látó indítvány elbírálása során – az az eldöntendő kérdés, hogy
   köteles-e  az  állam  a műsor- és hírszolgáltatók  működtetését
   alkotmányos alapjog korlátozása árán is biztosítani.

   7.3.   Az   Alkotmánybíróság  1990  óta  folytatott  gyakorlata
   szerint,  az állam akkor nyúlhat az alapvető jog korlátozásának
   eszközéhez,   ha  másik  alapjog  védelme  vagy  érvényesülése,
   illetőleg  egyéb  alkotmányos  célok  védelme  ezt  szükségessé
   teszi,  és  a  korlátozás  csak olyan mértékű  lehet,  amely  a
   korlátozással  elérni kívánt céllal arányban áll [20/1990.  (X.
   4.)  AB határozat, (ABH 1990, 69, 71-72), 7/1991. (II. 28.)  AB
   határozat,   (ABH   1991,   22,   25)].   A   későbbiekben   az
   Alkotmánybíróság   ezt   a   gyakorlatát   tüzetesbítette    és
   állandósította.  A  11/1992. (III. 5.)  AB  határozatában  (ABH
   1992,  77, 85) kimondta, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlatában
   alkotmányos alapjog és szabadság tartalma törvénnyel  csak  más
   alapjog    vagy    alkotmányos    érték    védelme    érdekében
   elkerülhetetlen esetben, a szükséges mértékben és arányos módon
   korlátozható. A 11/1993. (II. 27.) AB határozat (ABH 1993, 109,
   110)  szerint pedig: "A korlátozás nem alkotmányellenes  akkor,
   ha elkerülhetetlen, ha arra kényszerítő ok szolgáltat alapot, s
   a   korlátozás  súlya  a  korlátozással  elérni  kívánt  céllal
   arányban van."

   Kétségtelen,  hogy  alkotmányos alapjogokat  védő,  garanciális
   szabály  sérül, ha a műsorszolgáltatók kuratóriumi elnökségében
   akár a kormányzati, akár az ellenzéki oldal túlsúlyba kerül  és
   ezáltal   meghatározó  befolyáshoz  jut.  Az   Alkotmánybíróság
   gyakorlata  szerint ugyanis a véleménynyilvánítás szabadságjoga
   (Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdés)  megköveteli,  hogy   se   a
   parlament,   se   a   Kormány  ne  jusson  a  műsor   tartalmát
   befolyásolni   képes  szervezetekben  meghatározó  befolyáshoz,
   miként  a  politikai pártok, továbbá az azonos feladatra,  vagy
   ugyanazon  érdekek képviseletére létrejött csoportok  befolyása
   sem lehet meghatározó (ABH 1992, 230).

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban az Mtv. 55.  §
   (8)  bekezdésének összefüggésében kényszerű és  elkerülhetetlen
   alapjogi  korlátozás  áll  fenn,  mert  az  elnökség  egyoldalú
   megalakulása alkotmányos szempontból "kisebb veszélyt" jelent a
   véleménynyilvánítás szabadságjogára, mint az,  ha  az  elnökség
   megalakulásának  hiányában  a közszolgálati  média-kuratóriumok
   egyáltalában  nem működnének. A fentebb kifejtettek  szerint  a
   közérdekű  adatok megismeréséhez való alapvető jog  garantálása
   (Alkotmány  61.  §  (1) bekezdés) kényszerítően  megköveteli  a
   közszolgálati   műsorszolgáltatók  folyamatos   és   zavartalan
   működését.  Az  egész törvényi szabályozás a média-kuratóriumok
   szervezeti    megoldására    és   funkcionálására    épül,    a
   befolyásmentes  és  tárgyilagos műsorszolgáltatás  –  és  ennek
   alapján   a  közérdekű  adatok  megismeréséhez  való   alapvető
   alkotmányos   jog   –   teljes  garanciarendszere   a   törvény
   konstrukciójában  a  kuratóriumok működésével  biztosított.  Az
   Alkotmány   61.  §-ában  meghatározott,  a  véleménynyilvánítás
   szabadságára vonatkozó alapjog garanciáinak korlátozását  tehát
   ugyancsak  az  Alkotmány 61. §-ában szabályozott,  a  közérdekű
   adatok   megismeréséhez,   a   közérdeklődésre   számot   tartó
   eseményről  és  tényekről  való tájékozódáshoz  fűződő  alapjog
   biztosítása  teszi alkotmányosan szükségessé és  indokolttá.  A
   kivételes  szabály  így  elkerülhetetlen  rendelkezés,  melynek
   hiányában   a   média-közalapítványok   és   részvénytársaságok
   működése  bénulna  meg,  ami ellentétes volna  a  tájékoztatási
   monopóliumok megakadályozására vonatkozó és az Alkotmány 61.  §
   (4)  bekezdésében foglalt – az Abh-ban kifejtett tartalmú  (ABH
   1992, 227) – rendelkezéssel is.

   Ugyanakkor a korlátozás nem tekinthető aránytalannak sem,  mert
   az   csak   akkor  következhet  be,  ha  a  különböző   oldalon
   elhelyezkedő     parlamenti     frakciók     egymással     való
   együttműködésében  átmenetileg zavar keletkezik.  Az  egyoldalú
   megalakulás  súlyos jogkövetkezményére ugyanis  tipikusan  csak
   akkor  kerülhet  sor, ha a képviselőcsoportok  az  Országgyűlés
   egyik  oldalán önhibájukból nem élnek jelöltállítási  jogukkal,
   illetőleg nem gyakorolják erre vonatkozó kötelezettségüket.  Ez
   viszont  már  a parlamenti pártok politikai felelőssége  körébe
   tartozó kérdés, és nem a szabályozás alkotmányellenességének  a
   következménye.

   Az   Alkotmánybíróság   a  fentebb  kifejtettekre   tekintettel
   megállapítja, hogy mivel a kuratóriumi elnökségek  megalakulása
   nélkül maguk a közalapítványok válnának működésképtelenné, mert
   ennek  folytán az Mtv. 66. § (2) bekezdése szerint az  elnökség
   kizárólagos    feladat-   és   jogkörébe    eső    gazdálkodási
   tevékenységek  lehetetlenülnének el,  és  ezáltal  a  közérdekű
   adatok  megismeréséhez fűződő alkotmányos alapjog sérülne,  nem
   alkotmányellenes az, ha a parlament kormányzati vagy  ellenzéki
   oldala  valamelyikének jelöltállítása nélkül is  a  törvény  az
   elnökség    megalakulását    lehetővé    teszi.    Ezért     az
   Alkotmánybíróság  az e körben előterjesztett  indítványokat  is
   elutasította.
                                  
                                 V.

   1.   Az  Alkotmánybíróság  akkor  állapíthat  meg  mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenességet,  ha  a  jogalkotó   szerv
   jogszabályi  felhatalmazásból  származó  jogalkotói   feladatát
   elmulasztotta  és ezzel alkotmányellenességet idézett  elő.  Az
   Abtv.  49. § (1) bekezdése alapján a mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  megállapítására bárki  indítványára  –  és
   hivatalból is – sor kerülhet, és annak megállapítása esetén  az
   Alkotmánybíróság  a  mulasztást  elkövető  szervet  –  határidő
   megjelölésével – felhívja jogalkotói feladatának teljesítésére.

   Az  Alkotmánybíróság az Abh-ban kifejtette,  hogy  mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg  akkor  is,  ha
   valamely   alapjog   érvényesüléséhez   szükséges   jogszabályi
   garanciák   hiányoznak   (ABH   1992,   231).   Ugyanakkor   az
   Alkotmánybíróság  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmánysértést
   nemcsak  akkor állapít meg, ha az adott tárgykörre  vonatkozóan
   semmilyen jogi szabályozás nincs, hanem akkor is, ha  az  adott
   szabályozási  koncepción  belül az alkotmányos  követelményeket
   kielégítő jogszabályi rendelkezések hiányoznak (22/1995.  (III.
   31.) AB határozat, ABH 1995, 108, 113).

   Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata tehát elvileg  lehetővé
   teszi mulasztásos alkotmánysértés megállapítását akkor is, ha a
   jogalkotó  a  jogszabályi felhatalmazásból származó  jogalkotói
   feladatát   teljesítette  ugyan,  ennek  során  azonban   olyan
   szabályozási   hiányosságok   következtek   be,   amelyek   már
   alkotmányellenes   helyzetet  idéztek  elő.  Az   indítványozók
   szerint  ilyen  alkotmányellenes  helyzetet  idézett   elő   az
   Országgyűlés  akkor, amikor elmulasztotta annak  szabályozását,
   hogy  a  média-kuratóriumok elnökségének azok a tagjai,  akiket
   olyan  országgyűlési képviselőcsoport jelölt,  amely  időközben
   megszűnt, hogyan minősülnek az Mtv. 55. § (5) és (9) bekezdése,
   illetőleg az MTItv. 17. § (3) és (7) bekezdése összefüggésében.

   2.    Az   Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   az   adott
   összefüggésben alkotmányellenes törvényhozói mulasztás nem  áll
   fenn, mert a sérelmezett törvényi rendelkezések az Alkotmánnyal
   összhangban    értelmezhetők,   az    alkalmazás    alkotmányos
   követelményei    meghatározhatók,    vagyis    a    szabályozás
   jogbizonytalanságot sem teremt, így nem állapítható meg sem  az
   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésének a  sérelme,  sem  pedig  az
   Alkotmány 61. §-ában biztosított alapjogok megsértése.

   A  kuratóriumi  elnökségek  tagjainak megválasztására  irányadó
   kiinduló szabály szerint a megválasztandó elnökségi tagokat  az
   Országgyűlés    képviselőcsoportjai    jelölik.    E    szabály
   alkalmazásában     a     Házszabálynak     az     országgyűlési
   képviselőcsoportokra   vonatkozó   rendelkezéseit   megfelelően
   figyelembe  kell  venni. Így irányadó a Házszabály  14.  §  (1)
   bekezdésében  foglalt rendelkezés, amely szerint  az  ugyanazon
   párthoz    tartozó   országgyűlési   képviselők   országgyűlési
   tevékenységük  összehangolására  képviselőcsoportot   hozhatnak
   létre.  A  Házszabály  II.  Rész  2.  Fejezete  tartalmazza  az
   országgyűlési     képviselőcsoportokra    vonatkozó     további
   részletrendelkezéseket. Az Mtv. 55. § (9)  bekezdésében  és  az
   MTItv. 17. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések megmaradnak
   a  képviselőcsoportok  szerinti  kategorizálás  körében  és  az
   időközben  bekövetkezett  változást  –  mint  ahogy   erre   az
   Alkotmánybíróság a korábbiakban már rámutatott  –  kizárólag  a
   képviselőcsoportok    relációjában    minősítik    relevánsnak.
   Tekintve, hogy a Házszabály felhívott rendelkezései szerint  az
   Országgyűlés megbízatásának ideje alatt a képviselőcsoportokban
   változás     következhet     be    (pl.:     képviselőcsoportok
   megszűnhetnek),  és figyelemmel arra, hogy a média-kuratóriumok
   elnöksége  megbízatását az Országgyűlés  nem  igazította  saját
   megbízatási idejéhez, az új országgyűlési választások során  is
   változás  következhet be a képviselőcsoportok létében, számában
   vagy kormánypárti-ellenzéki jellegében.

   Az  Mtv.  55.  §  (5) bekezdése, továbbá az MTItv.  17.  §  (3)
   bekezdése  szerint a kuratóriumokba választható tagok  felét  a
   kormánypárti,   másik  felét  az  ellenzéki  képviselőcsoportok
   jelölik.  Ha a képviselőcsoportokban olyan változás  következik
   be,  hogy ezáltal – a kurátorok eredeti jelölését tekintve –  a
   kormányzati  és  az  ellenzéki oldal  egyensúlya  megbomlik,  a
   Kormány,  illetőleg  az ellenzék elnökségen belüli  túlsúlyának
   megakadályozása érdekében új jelölt (jelöltek)  állításával  és
   megválasztásával  az egyensúlyt helyre kell állítani.  Ebben  a
   törvényi konstrukcióban teljesen nyilvánvaló – és a szabályozás
   ellenkező   értelmezésre  nem  is   ad   alapot   –,   hogy   a
   képviselőcsoportok tekintetében bekövetkezett változás miatt az
   egyensúlyt  kizárólag a kormányzati és ellenzéki  oldalon  levő
   képviselőcsoportok  között  kell helyreállítani,  vagyis  ennek
   során  azok  a  kurátorok, akiket jelölő  képviselőcsoport  már
   megszűnt,  vagy  egyébként nem jutott be a  parlamentbe,  egyik
   oldalon sem vehetők számításba.

   Az  Alkotmánybíróság utal arra, hogy azt maguk az indítványozók
   is   elismerik,  hogy  a  parlamenti  képviselőcsoporttal   nem
   rendelkező  párt  "semmiképpen sem  lehet  sem  a  kormánypárti
   frakciók,  sem az ellenzéki képviselőcsoportok közé sorolható".
   Mivel  közjogilag  –  és  fogalmilag  –  a  képviselettel   nem
   rendelkező   párt  nem  tekinthető  sem  kormánypártinak,   sem
   ellenzékinek,  a  változás következtében  megbomlott  egyensúly
   helyreállítása során ezeket az elnökségi tagokat már  figyelmen
   kívül  kell  hagyni.  Egy  parlamenti  képviselőcsoporttal  nem
   rendelkező   párt   "politikai   identitása"   –   miként    az
   Alkotmánybíróság   fentebb  már  ezt  is   kifejtette   –   nem
   határozható  meg sem kormánypátiként, sem ellenzékiként.  Ezért
   nem állapítható meg jogalkotói mulasztás atekintetben, hogy  az
   Mtv.  55. § (9) bekezdése és az MTItv. 17. § (7) bekezdése  nem
   tartalmaz  rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy  kormánypárti
   vagy  ellenzéki képviselők közé – vagy esetleg egyikhez  sem  –
   kell  számítani  azokat  az  elnökségi  tagokat,  akiket  olyan
   képviselőcsoportok   jelöltek,   amelyek   már   nincsenek    a
   parlamentben.  A  Kormány  vagy  az  ellenzék  alkotmányellenes
   befolyása a kuratórium elnökségekben csak így kerülhető el.  Az
   Alkotmány  61.  §-ában  biztosított kommunikációs  alapjogok  a
   médiumok  működtetését  illetően olyan  intézményi-  szervezeti
   szabályokat  követelnek  meg, amelyek  megakadályozzák  mind  a
   Kormány,   mind   pedig  az  ellenzék  túlsúlyát,   meghatározó
   befolyását e szervezetek, intézmények működésére és ezáltal  az
   általuk   közvetített  műsorok  tartalmára.  Valamelyik   oldal
   túlsúlya,  meghatározó  befolyása  azonban  csak  formális   és
   objektív  ismerévekkel  mérhető.  Miként  a  kormányzati   vagy
   ellenzéki  oldalt  bevallottan, vagy be nem vallottan  támogató
   egyes   szervezetek  sem  zárhatók  el  attól,  hogy  a  média-
   kuratóriumokba    képviselőket   delegáljanak,    ugyanúgy    a
   parlamenten kívüli politikai pártok sem differenciálhatók  azon
   az  alapon,  hogy  politikájuk inkább  a  kormányzati  vagy  az
   ellenzéki  oldalt támogatja. Az ilyen alapú figyelembevétel  az
   adott  törvényi  konstrukcióban a politikai pártok  alkotmányos
   jogállását illetően támasztana komoly alkotmányos aggályokat.

   Figyelemmel  tehát  arra,  hogy az  adott  szervezeti  megoldás
   lényeges   eleme  az,  hogy  a  kuratóriumok  elnökségében   az
   ellenzéki  és  a kormánypárti képviselőcsoportok  által  jelölt
   elnökségi  tagok azonos létszámban legyenek jelen,  amelyről  a
   törvény    kifejezetten   rendelkezik,   az    Alkotmánybíróság
   alkotmányos  követelményként határozta  meg,  hogy  a  törvényi
   rendelkezések  alkalmazásában  a  képviselőcsoporttal  már  nem
   rendelkező  pártok  jelöltjeiből választott  elnökségi  tagokat
   alkotmányosan  nem lehet egyik, vagy másik oldalhoz  tartozónak
   tekinteni.

   Ezekre  a körülményekre figyelemmel viszont az Alkotmánybíróság
   nem  találta megállapíthatónak a jogalkotói mulasztást és ennek
   folytán    az    alkotmányellenességet,   így   a   mulasztásos
   alkotmányellenesség megállapítására irányuló  indítványokat  is
   elutasította.

   3.   Az   Országgyűlés  és  a  politikai  pártok   befolyásának
   lehetséges       túlsúlyával      kapcsolatos,      mulasztásos
   alkotmányellenesség    megállapítására    irányuló    indítvány
   elbírálása  körében  – amely tartalmilag az elnökség  esetleges
   létszámbeli  túlsúlyát jelenti a delegált kurátorokkal  szemben
   –, az Alkotmánybíróság a következőkre mutat rá:

   Kétségtelen,   hogy  az  Mtv.  55.  §  (9)  bekezdése   második
   mondatában    foglalt   rendelkezés   alkalmazása    során    a
   közalapítványi kuratóriumok elnökségének létszáma megnövekszik,
   amely az elnökségek súlyát és befolyását a kuratóriumokon belül
   fokozza. Erre a létszámnövekedésre egyébként törvényi alapot ad
   már  az  Mtv.  55.  § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés  is,
   figyelemmel   arra,   hogy  eszerint  az   Országgyűlés   által
   választott  kurátorok  száma mindhárom  kuratóriumban  legalább
   nyolc fő, vagyis nyolc főnél már eredetileg is több lehet.

   Mivel  az elnökség tagjait az Országgyűlés választja, és  mivel
   azok  kizárólag  a parlamentben képviselőcsoporttal  rendelkező
   vagy   már   nem  rendelkező  pártok  jelöltjeiből  állnak,   a
   kuratóriumok tevékenységére magának az Országgyűlésnek, illetve
   a  pártoknak  a  befolyása az elnökség  létszámának  növekedése
   folytán   erősödhet.  Ahhoz  azonban,  hogy   ez   a   befolyás
   meghatározó  legyen,  a kuratóriumok elnöksége  létszámának  el
   kell  érnie,  illetve  meg  kell haladnia  a  kuratóriumokba  a
   különböző   szervezetek   által   delegált   tagok   létszámát,
   figyelemmel arra, hogy az Mtv. 61. § (2) bekezdése értelmében a
   kuratórium tagjainak (ideértve az elnökség tagjait, az  elnököt
   és  az  elnökhelyettest is) szavazati joga egyenlő. Noha  ennek
   gyakorlati előfordulása kevéssé valószínű, elvileg azonban  nem
   zárható  ki, ezért az Alkotmánybíróság álláspontja szerint:  az
   Mtv.  55.  §  (4) és (9) bekezdései az Alkotmánnyal összhangban
   csak  úgy  értelmezhetők,  hogy a kuratóriumokban  az  elnökség
   tagjai  –  létszámuk  révén  –  a különböző  szervezetek  által
   delegált   kuratóriumi   tagokkal  szemben   nem   szerezhetnek
   többséget,  és ennek folytán meghatározó befolyást.  Vagyis  az
   Országgyűlés  által  választott elnökségi  tagok  létszáma  nem
   haladhatja meg a delegált kurátorok létszámát.

   Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza: az Országgyűlés és a  pártok
   befolyásának  növekedése a kuratóriumokon  belül  alkotmányosan
   csak  akkor  kifogásolható, ha ez  a  növekedés  a  pártokat  a
   kuratóriumokban    meghatározó   befolyáshoz    juttatná.    Az
   Alkotmánybíróság  az Abh-ban kiemelte: pártok konszenzusa,  még
   kevésbé  csupán  a parlamenti pártok konszenzusa  nem  alkalmas
   arra,  hogy  alkotmányos garanciát nyújtson a véleményszabadság
   teljességére.  Ebből  pedig  az következik,  hogy  a  politikai
   pártok  befolyása  a médiumokat működtető szervezetekben  és  a
   szervezeti  döntések meghozatalában az Alkotmány  szerint  csak
   meghatározó nem lehet. A nem meghatározó erejű puszta  befolyás
   azonban  a politikai pártok alkotmányos funkciója gyakorlásának
   körébe tartozik, így az önmagában nem alkotmányellenes.

   3.1.  Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a hatályos
   jogot  lehetőleg kímélni kell [53/1993. (X. 13.) AB (ABH  1993,
   323,  338),  a  22/1995. (III. 31.) AB (ABH  1995,  108,  113),
   továbbá a 23/1995. (IV. 5.) AB (ABH 1995, 115, 121)]. Eszerint,
   amennyiben  van mód a norma alkotmányos értelmezésére,  úgy  az
   Alkotmánybíróság  –  a nemzetközi gyakorlathoz  hasonlóan  –  a
   lehetséges alkotmányellenes értelmezési lehetőségeket  kizárva,
   megállapítja  a  norma  alkalmazása  során  figyelembe   veendő
   alkotmányos követelményeket.

   Az  Alkotmánybíróság a 38/1993. (VI. 11.) AB határozatában (ABH
   1993,   256,  267)  elvi  éllel  mondta  ki:  "Ha  a   vizsgált
   jogszabálynak van (egy vagy több) olyan értelmezése,  amely  az
   alkotmányos  követelményeknek megfelel, az  Alkotmánybíróságnak
   nem    feltétlenül    kell    megállapítania    a    jogszabály
   alkotmányellenességét.  A  normát  nem  kell   minden   esetben
   megsemmisíteni    csupán    azért,    mert    az    alkotmányos
   követelményeknek meg nem felelő értelmezése is lehetséges, vagy
   előfordul...  A  hatályos  jogot  lehetőleg  kímélni  kell.  Az
   Alkotmánybíróság  elkerüli  jogszabály,  illetőleg  jogszabályi
   rendelkezés  megsemmisítését,  vagy  a  törvényhozó  felhívását
   arra,  hogy  az Alkotmánybíróság által meghatározott  határidőn
   belül  alkosson  jogot,  ha  a jogrend  alkotmányosságát  és  a
   jogbiztonságot  enélkül  is  biztosítani  lehet.  Ilyenkor   az
   Alkotmánybíróság azoknak az értelmezéseknek körét határozza meg
   általában, az alkotmányos követelményekkel, amelyek esetében  a
   jogszabály az Alkotmánnyal összhangban van."

   Az  Alkotmánybíróságnak az alkotmányos követelmény  intézményét
   megalapozó   e   határozata   szerint   –   adott   esetben   –
   alkotmánykonform értelmezéssel nemcsak a norma  megsemmisítése,
   hanem az alkotmánysértő mulasztás megállapítása is elkerülhető.
   Erre   akkor  van  lehetőség,  ha  az  alkotmányos  követelmény
   meghatározásával  az  alkotmányos  jogalkalmazás   anélkül   is
   biztosítható,  hogy  a jogalkotónak az adott  életviszonyra  új
   jogszabályt   kellene  alkotnia.  Vagyis  ha   az   alkotmányos
   követelmény  megállapítása megmarad az  Alkotmány  és  a  norma
   adott összefüggésének értelmezése körében.

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint – anélkül, hogy  erről
   az Alkotmánybíróságnak külön rendelkeznie kellene – alkotmányos
   értelmezésként  meghatározható, hogy  a  kuratóriumok  delegált
   kurátorainak    számát    a   kuratóriumok    elnökségei    sem
   megválasztásukkor,  sem azok kiegészítése  során  nem  léphetik
   túl.   A   túllépés  ugyanis  az  alkotmányos  garanciarendszer
   megbomlásához  vezetne,  miután az a szavazati  jog  gyakorlása
   során  a  parlament,  illetőleg a  politikai  pártok  túlsúlyát
   eredményezné.

   Az   Alkotmánybíróság  az  Abh-ban  megállapította,   hogy   az
   Alkotmány 61. §-ából az az alkotmányos kívánalom vezethető  le,
   hogy  a  közszolgálati  médiumokban se az  Országgyűlés,  se  a
   Kormány,  se  a  politikai pártok, se a  különböző  társadalmi,
   érdekképviseleti   szervezetek   ne   szerezzenek   meghatározó
   befolyást.  Az  Alkotmányból következik  tehát,  hogy  az  Mtv.
   alkalmazása  során a kuratóriumok elnökségei  a  kuratóriumokon
   belül nem szerezhetnek szavazattöbbséget.

   3.2. Az Alkotmánybíróság a 22/1995. (III. 31.) AB határozatában
   –  a hatályos jog kíméletének hangsúlyozása mellett – kimondta,
   hogy az alkotmánysértő mulasztás akkor is megállapítható, ha az
   adott szabályozási koncepción belül az Alkotmányból levezethető
   tartalmú  jogszabályi rendelkezések hiányoznak (ABH 1995,  108,
   113).  Azóta ezt az álláspontot az Alkotmánybíróság gyakorlattá
   alakította  [29/1997. (IV. 29.) AB határozat, (ABH  1997,  122,
   128);  15/1998.  (V. 8.) AB határozat (ABH  1998,  132,  138)].
   Ezekben   a  határozatokban  azonban  az  Alkotmánybíróság   az
   alkotmányos követelmény meghatározásával nem maradhatott  volna
   meg  az  Alkotmány-  és  normaértelmezés  tartományában,  ezért
   kellett  alkotmányellenes mulasztást megállapítania. Ha viszont
   alkotmányos   értelmezéssel  vagy  az  alkotmányos  követelmény
   meghatározásával az alkotmányos jogalkalmazás biztosítható,  az
   Alkotmánybíróság  elkerüli  a  mulasztás  megállapítását  és  a
   törvényhozó felhívását arra, hogy meghatározott határidőn belül
   alkosson jogot.

   Igaz  ugyan,  hogy  az Mtv. a kuratóriumi elnökségek  minimális
   létszámát  határozza  csak meg és az elnökségi  tagok  létszáma
   felső   határáról   nem   rendelkezik,  de   ilyen   kifejezett
   rendelkezés hiányában is – az alkotmányos értelmezés körében  –
   megállapítható,  hogy  a  kuratóriumokon  belül   az   elnökség
   szavazattöbbsége   alkotmányellenes   volna.   Mivel    ez    a
   megállapítás  a  jogalkalmazás körébe esik – tekintve,  hogy  a
   kuratóriumi  elnökségi  tagok  létszámának  törvényi   minimuma
   feletti  országgyűlési  meghatározásától  függ  –,  pusztán  az
   alkotmányos  normaértelmezés  körében  megállapítható,  hogy  a
   delegált  kurátorok  törvényi létszáma a választható  elnökségi
   tagok  létszámának  alkotmányos korlátját  jelenti.  Vagyis  az
   adott  összefüggésben  a  szabályozás  alkotmányosságát  és   a
   jogbiztonságot a mulasztás megállapítása nélkül is  biztosítani
   lehet.    Ezért    az   Alkotmánybíróság   –   a   normakímélet
   alkotmánybírósági gyakorlatára figyelemmel – nem látta  alapját
   és  indokát a mulasztásos alkotmányellenesség megállapításának,
   és  annak, hogy az Alkotmánybíróság a törvényhozót hívja fel az
   alkotmányos normaértelmezésnek megfelelő szabály megalkotására.
   Minthogy  a  hivatkozott  alkotmánybírósági  határozatokra   is
   figyelemmel  az  elnökségi  tagok  felső  létszámára  vonatkozó
   alkotmányos   értelmezés  –  az  Alkotmánybíróság   álláspontja
   szerint   –   elegendő   alkotmányi   garanciát   jelent,    az
   Alkotmánybíróság    a   mulasztás   megállapítására    irányuló
   indítványt e körben is elutasította.
   4.    Az    egyik    indítványozó    indítványában    ugyancsak
   alkotmányellenes  helyzetet  teremtő  mulasztás  megállapítását
   indítványozta,  figyelemmel  arra,  hogy  az   Mtv.   55.   §-a
   szabályozatlanul hagyta azt az esetet, amikor  az  új  elnökség
   megválasztásakor akár a kormánypárti oldal, akár  az  ellenzéki
   oldal  azért  nem tud jelöltet állítani, mert  az  adott  oldal
   képviselőcsoportjai  egymás  közt  nem  tudnak   megegyezni   a
   jelöltállításban. Álláspontja szerint a sorsolásos megoldást az
   Mtv.  55. §-ának (9) és (11) bekezdése nem erre az esetre  írja
   elő.

   Az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy az Mtv. 55. §-a a média-
   kuratóriumok  elnökségi tagjai megválasztásának  két  esetkörét
   szabályozza. Az egyik: az elnökség négyévenként esedékes teljes
   meg-, illetőleg újjáválasztásának az esetköre, míg a második  a
   részleges választásra vonatkozik, mégpedig abban az esetben, ha
   az   Mtv.   55.  §  (9)  bekezdésében  szabályozott   tényállás
   megvalósul.  Ehhez  további szabályozott esetkörként  járul  az
   Mtv.   61.   §  (6)  bekezdésében  foglalt,  ugyancsak   teljes
   újjáválasztási  processzus, amikor az  elnökség  megbízatása  a
   törvény  alapján azért szűnik meg, mert az a 66. § (2) bekezdés
   b) pontja alapján nem tud az összes tag kétharmados többségével
   javaslatot  tenni a műsorszolgáltató elnökének  személyére,  és
   ugyanilyen  szavazataránnyal  új pályázat  kiírásáról  sem  tud
   dönteni  a  pályázat  beadási határidejétől  számított  harminc
   napon  belül. Ilyenkor az Országgyűlésnek egy hónapon belül  új
   elnökséget  kell választania, melynek során az  előző  elnökség
   tagjai  nem  jelölhetők.  Elvileg nem zárható  ki  más,  teljes
   újjáválasztási  eljárás sem (pl. ha az elnökség  megbízatásáról
   lemond).

   A  teljes választások eseteire, így a 61. § (6) bekezdésére  is
   irányadó  szabály  az  Mtv.  55.  §  (5)  bekezdésében  foglalt
   rendelkezés, amely szerint az Országgyűlés által a kuratóriumok
   elnökségébe választható tagok felét a kormánypárti, másik felét
   az  ellenzéki képviselőcsoportok jelölik. Ezekben az esetkörben
   minden képviselőcsoport legalább egy jelöltjét – de oldalanként
   legalább  négyet  –  meg kell választani. A  képviselőcsoportok
   közös jelöltet tehát csak akkor állítanak, ha a parlament egyik
   vagy   másik  oldalán  levő  képviselőcsoportok  száma  négynél
   kevesebb. Azonban ekkor sem feltétlenül, mert az Mtv. 55. § (4)
   bekezdésében   foglalt  rendelkezés  az  elnökségnek   csak   a
   minimális létszámát határozza meg nyolc főben, az (5)  bekezdés
   pedig  a  képviselőcsoportokkénti legalább (tehát minimum)  egy
   jelöltről  rendelkezik. Vagyis nincs törvényi  akadálya  annak,
   hogy  a  közös jelöltállítás helyett a képviselőcsoportok  több
   jelöltet   állítsanak,  és  ennek  folytán   nagyobb   létszámú
   elnökséget   válasszon  az  Országgyűlés.   Ennek   alkotmányos
   korlátja  csupán  az,  hogy egyfelől  az  elnökség  létszáma  a
   kuratóriumokban  ne  lépje túl a delegált kurátorok  létszámát,
   vagyis  hogy  a kuratóriumokon belül az elnökség  ne  szerezzen
   szavazattöbbséget, másfelől az Mtv. 55. §-ának (5) bekezdésében
   foglalt  az  a  rendelkezés, hogy az elnökségi  tagok  felét  a
   kormánypárti, másik felét pedig az ellenzéki képviselőcsoportok
   jelöljék. Minthogy tehát az Mtv. 55. § (4) és (5) bekezdéseiben
   foglalt    rendelkezés    nemcsak   az    elnökségek    legelső
   megválasztására,    hanem    minden    négyévenként    esedékes
   újjáválasztásra, továbbá az Mtv. 61. § (6) bekezdése  szerinti,
   vagy  esetlegesen egyéb ok miatti újjáválasztására is irányadó,
   az   indítványban  kifogásolt  jogalkotói  mulasztás  ebben  az
   összefüggésben sem áll fenn, mert ha a képviselőcsoportok közös
   jelöltállításban  nem tudnak megegyezni, az elnökség  az  egyes
   képviselőcsoportok    egynél    több    jelöltje    útján    is
   megválasztható,  mikoris a parlament egyik vagy  másik  oldalán
   levő   képviselőcsoportoknak  már  nem  kell   közös   jelöltet
   állítani.  A törvényhozó tehát az adott szabályozási koncepción
   belül arra az esetre is alkotott rendelkezést, ha a kuratóriumi
   elnökségek   megválasztását  a  közös   jelöltállításban   való
   konszenzus  hiánya  akadályozná,  így  az  Alkotmánybíróság  az
   alkotmányellenes     mulasztás    fennállását     nem     látta
   megállapíthatónak.   Az  már  nem  alkotmányossági,   hanem   a
   képviselőcsoportok együttműködésére és politikai  felelősségére
   tartozó  kérdés, hogy az Országgyűlés a jelöltek létszámában  –
   az alkotmányos korlátok között – megegyezzen.

   A  részleges választási esetkörben, vagyis az Mtv.  55.  §  (9)
   bekezdésének  tényálláskörében viszont a  törvény  kifejezetten
   rendelkezik   arról   az  esetről,  amikor   az   adott   oldal
   képviselőcsoportjai  nem  tudnak  közös  jelölt  vagy  jelöltek
   állításában megállapodni. A törvény rendelkezése szerint  ebben
   az   esetben   kell  a  jelölést  sorsolással  eldönteni.   Nem
   állapítható  meg tehát e törvényi rendelkezések összefüggésében
   sem  jogalkotói  mulasztás, ezért az Alkotmánybíróság  az  erre
   irányuló indítványt is elutasította.

                                 VI.
                                  
   A  jogalkotásról  szóló 1987. évi XI. törvény (a  továbbiakban:
   Jat.)  46.  §  (1)  bekezdése az állami  irányítás  egyéb  jogi
   eszközeiről  úgy rendelkezik, hogy az Országgyűlés határozatban
   szabályozza  az általa irányított szervek feladatait,  a  saját
   működését, és állapítja meg a feladatkörébe tartozó terveket. A
   (2)   bekezdés   értelmében  e  rendelkezés   nem   érinti   az
   Országgyűlésnek  az  egyedi határozat  meghozatalára  vonatkozó
   jogát.   Miként  arra  az  Alkotmánybíróság  már   több   ízben
   rámutatott,  e  törvényi  szabályoknak megfelelően  nem  minden
   országgyűlési határozat tartozik az állami irányítás egyéb jogi
   eszközei  körébe.  A  Jat.  46. §  (2)  bekezdése  kifejezetten
   kizárja  az  állami  irányítás egyéb jogi eszközei  köréből  az
   Országgyűlés egyedi határozatait (52/1993. (X. 7.)  AB  végzés,
   ABH 1993, 407-408).

   Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az OGYh1. és az  OGYh2.
   nem    tartalmaznak   normatív   rendelkezéseket.   Az   egyedi
   országgyűlési  határozatok, amelyeknek nincs normatív  jellege,
   nem  minősülnek  az állami irányítás egyéb jogi eszközének.  Az
   Abtv.  1.  §  b) pontja szerinti eljárásban az Alkotmánybíróság
   hatáskörébe csak jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi
   eszközei alkotmányosságának utólagos vizsgálata tartozik. Mivel
   a   támadott   országgyűlési  határozatok   a   normával   való
   összefüggésük     okán    sem    esnek    ebbe     a     körbe,
   alkotmányellenességük  megállapítására   és   megsemmisítésükre
   irányuló indítványt az Alkotmánybíróság – hatáskörének  hiányát
   megállapítva – visszautasította.

   A határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételére vonatkozó
   rendelkezése az Abtv. 41. §-án alapszik.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke

          Dr. Bagi István                     Dr. Czúcz Ottó
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                   
          Dr. Erdei Árpád                Dr. Harmathy Attila
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró

           Dr. Holló András                  Dr. Kiss László
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
           Dr. Lábady Tamás                Dr. Strausz János
           előadó alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
           Dr. Tersztyánszky Ödön             Dr. Vörös Imre
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró
    Dr. Holló András alkotmánybíró és
    Dr. Németh János alkotmánybíró különvéleménye

    1. Egyetértünk a többségi határozat (a továbbiakban: Határozat)
    4.     pontjában     felhívott    országgyűlési     határozatok
    alkotmányellenességének  megállapítására  irányuló  indítványok
    visszautasításával,   elfogadjuk  a  Határozat   1.   pontjában
    megfogalmazott    alkotmányos   követelmények   meghatározását,
    ugyanakkor  nem értünk egyet a Határozat 2. pontjában  az  Mtv.
    egésze     tekintetében     a    mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenesség   megállapítására   irányuló    indítványok
    elutasításával,   továbbá  az  Mtv.   55.   §   (8)   bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványok elutasításával.

    Álláspontunk  szerint az 55. § (4) bekezdése  tekintetében  meg
    kellett   volna   állapítani   a   mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenességet,  továbbá az Mtv.  55.  §  (8)  bekezdése
    második mondatának alkotmánysértő voltát.

    2.  Az  Mtv.  55.  §  (4) bekezdése szerint:  “Az  Országgyűlés
    mindhárom   kuratóriumba  külön-külön  legalább   nyolc   tagot
    választ,   a   képviselők   több  mint   felének   szavazatával
    egyenként.”  Az  Mtv. idézett rendelkezése tehát  kizárólag  az
    elnökségi  taglétszám  minimumára  adott  kifejezett   törvényi
    előírást,  a taglétszám felső határa tekintetében a szabályozás
    elmaradt. Alaposan feltehető az a törvényhozói szándék, hogy  a
    kuratórium választott és delegált tagjainak létszáma ne  legyen
    azonos. A jelenlegi törvényi szabályozás ezt nem zárja  ki,  és
    azt   sem,  hogy  az  elnökség  meghaladja  a  delegált   tagok
    létszámát.
    A  Határozat ezt a hiányt értelmezéssel pótolja: “...  az  Mtv.
    55.  §  (4) és (9) bekezdései az Alkotmánnyal összhangban  csak
    úgy értelmezhetők, hogy a kuratóriumokban az elnökség tagjai  –
    létszámuk  révén  –  a  különböző  szervezetek  által  delegált
    kuratóriumi  tagokkal  szemben nem  szerezhetnek  többséget  és
    ennek  folytán  meghatározó befolyást. Vagyis  az  Országgyűlés
    által választott elnökségi tagok létszáma nem haladhatja meg  a
    delegált kurátorok létszámát.”

    Az alkotmánysértő helyzetet eredményező “meghatározó befolyást”
    elkerülő  egyértelmű törvényi rendelkezést  nem  pótolhatja  az
    idézett értelmezés. Ugyanakkor a Határozat értelmezése  sem  ad
    egyértelmű  választ,  mert elismeri, hogy az  ún.  “meghatározó
    befolyás” akkor is bekövetkezhet, ha az elnökség létszáma eléri
    a  delegált  tagok  létszámát. (Határozat  V/3.  pontja)  Ehhez
    képest  az  értelmezés akkor lenne pontos, ha azt  mondaná  ki,
    hogy  az  elnökségi  tagok létszáma nem érheti  el  a  delegált
    kurátorok  létszámát. Csakhogy ez már nem értelmezés,  hanem  a
    hiányzó norma kiegészítése lenne.

    Az   Alkotmánybíróság   1995.   óta   következetes   gyakorlata
    értelmében, ha az adott törvényi szabályozási koncepción  belül
    az  Alkotmányból levezethető tartalmú szabályozás  hiányzik  és
    ezért  alkotmányosan  nem megfelelő,  meg  kell  állapítani  az
    alkotmánysértő mulasztást. (22/1995. (III. 31.)  AB  határozat,
    ABH  1995, 108; 15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998,  132.;
    4/1999. (III. 31.) AB hat., ABK 1999. március, 162.)

    Álláspontunk  szerint, a vizsgált esetben – az Alkotmánybíróság
    hivatkozott  gyakorlatával  összhangban  –  meg  kellett  volna
    állapítani  az alkotmánysértő mulasztást. Az Mtv.  szabályozási
    koncepcióján  belül az 55. § (4) bekezdésének  az  Alkotmányból
    levezethető   tartalma  azért  hiányos  szabályozás,   mert   a
    kuratóriumi  elnökség taglétszáma alsó határának meghatározásán
    kívül,  sem a testületi létszám felső határára, sem a  delegált
    és  választott elnökségi tagok arányára nem tartalmaz előírást.
    A  véleménynyilvánítás  szabadságának érvényesülése,  illetőleg
    érvényesítése  szempontjából ez olyan  fokú  hiányosság,  amely
    sérti  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből fakadó  jogbiztonság
    követelményét.    A    hiányzó   garanciális    szabályt    nem
    értelmezéssel,  hanem  jogalkotás útján kell  meghatározni.  Az
    Országgyűlés  mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenességet
    idézett   elő   azáltal,   hogy   a   kuratórium   elnökségének
    megválasztható  taglétszámát  és  annak  a  delegált   tagokhoz
    viszonyított  arányát  hiányosan,  az  Alkotmány   2.   §   (1)
    bekezdéséből fakadó jogbiztonság követelményének nem  megfelelő
    módon szabályozta.

    A   Határozat   az  alkotmánysértő  mulasztás  megállapításának
    elutasítását indokolva, kitér az Alkotmánybíróság  által  1993-
    ban    bevezetett   intézkedési   formára,   az    “alkotmányos
    követelmény”  meghatározásának – értelmezésére is.  Nem  értünk
    egyet e speciális intézkedési formának a Határozatban megjelenő
    kiterjesztő értelmezésével.

    Az  alkotmányos  követelmény meghatározását, –  mint  speciális
    intézkedési   formát   –   az  Alkotmánybíróság   az   utólagos
    normakontroll  hatásköréből  vezette  le,  mégpedig   a   norma
    homályossága, nem egyértelmű volta miatt, az Alkotmány 2. § (1)
    bekezdésén alapuló megsemmisítés kiváltásaként, a hatályos  jog
    kíméletének célzatával. (38/1993. (VI. 11.) AB hat., ABH  1993,
    256.)

    A    mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmánysértés   kiváltása
    alkotmányos követelmény megállapításával – szemben a  Határozat
    megállapításával (Határozat V/3.1.pont) – álláspontunk  szerint
    sem   az  Alkotmánybíróság  hatásköri  szabályai  alapján,  sem
    fogalmilag nem oldható meg.
    Az  Alkotmánybíróság által kialakított gyakorlatra  figyelemmel
    alkotmánysértő  mulasztás  megállapításának  –   az   előzőkben
    kifejtettek szerint – akkor van helye, ha a vizsgált jogszabály
    koncepcióján  belül  alkotmányosan levezethető  szabály  hiánya
    eredményezi  az  alkotmánysértést.  Abban  az  esetben,  ha  az
    Alkotmánybíróság  alkotmány-  és  törvényértelmezés  útján  azt
    bizonyítja,   hogy  a  jogalkotó  eleget  tett  a   “megfelelő”
    jogszabály       megalkotására      vonatkozó       alkotmányos
    kötelezettségének,   az   Alkotmánybíróság   nem    alkotmányos
    követelményt állapít meg, hanem elutasítja az indítványt.
    Az   Alkotmánybíróság  határozatának  rendelkező   részében   –
    mindenkire kötelező megállapításként – alkotmányos követelményt
    csak   akkor   állapíthat  meg,  ha  a   norma   értelmezésének
    alkotmányosan  kijelölhető tartományával, annak  megsemmisítése
    elkerülhető.

    Az    alkotmányos   követelmény   meghatározásának    céljaként
    megfogalmazott  normakímélet  fogalmilag  sem  válthatja  ki  a
    mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést. Hiányzik ugyanis a
    “kímélet”  tárgya. Hiányzó norma tekintetében – ha a  mulasztás
    alkotmánysértő  is  egyben  – csak a jogalkotási  kötelezettség
    teljesítésére   irányuló   felhívás   fogalmazható   meg.    Az
    Alkotmánybíróság “kíméletből” nem vállalhatja fel  a  jogalkotó
    felelősségét.

    3.  Az  Mtv.  55.  §  (8) bekezdésének első mondata  szerint  a
    kuratórium elnöksége “...akkor alakul meg, ha valamennyi tagját
    megválasztják“  az “egyenlő arány” alkotmányos  követelményének
    megfelelően,   azaz:  “....  a  választható   tagok   felét   a
    kormánypártok,  másik  felét  az ellenzéki  képviselő-csoportok
    jelölik.” (Mtv. 55. § (5) bekezdés)
    Az  Mtv.  55.  §  (8)  bekezdésének második mondata  ugyanakkor
    kimondja,  hogy a felhívott (idézett) szabályok ellenére  akkor
    is  megalakultnak  tekintendő a kuratórium elnöksége,  ha  akár
    “.... a kormánypárti vagy ellenzéki oldal valamelyike nem állít
    jelöltet.”

    Az   idézett   rendelkezés   ellentétben   áll   a   kuratórium
    elnökségének  megalakulására  és  összetételére,  illetőleg  az
    összetétel  arányára vonatkozó – úgyszintén idézett –  törvényi
    előírásával, emellett sérti az Alkotmány 61. §-ának a  37/1992.
    (VI.   10.)  AB  határozatban  (a  továbbiakban:  Abh.)   adott
    értelmezését,  valamint figyelmen kívül hagyja a  törvényalkotó
    számára meghatározott alkotmányos követelményeket.
    Az   Alkotmánybíróság   egy  korábbi  határozatában   kimondta:
    ugyanazon a törvényen belüli ellentétes szabályozás – ha nem is
    a  címzettek és az érintettek eltérő körére vonatkozik  –  “már
    olyan     fokú     jogbizonytalanságot    eredményez,     amely
    alkotmányellenes.” (21/1993. (IV. 2.) AB határozat,  ABH  1993,
    180.)  Az  Mtv.  55.  § (8) bekezdésén belüli,  továbbá  a  (8)
    bekezdés  és az (5) bekezdés egymásra vonatkoztatott ellentétes
    szabályozása olyan fokú jogbizonytalanságot eredményezhet,  ami
    sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését.

    Az Alkotmány 61. §-a – az Abh. értelmezésében – előírta, hogy a
    meghozandó törvény rendelkezései biztosítsák:
       
    –   a   rádiónál   és   a  televíziónál  a  véleménynyilvánítás
    szabadságát    olyan    szervezeti    megoldásokkal,    amelyek
    alkotmányosságát  a  teljes  körű és  kiegyensúlyozott  arányú,
    valósághű és elfogulatlan tájékoztatás minősíti;
    –  “az  egyenlő távolság” elvét, az ún. “meghatározó  befolyás”
    kizárását,  akár  az állami oldalon, akár az  egyes  társadalmi
    csoportok részéről.

    A    vizsgált    rendelkezés   szemben   áll   az   alkotmányos
    követelményekkel,  ugyanis adott esetben  “törvényes”  lehet  a
    kuratórium  elnöksége,  kizárólag kormánypárti  vagy  ellenzéki
    oldal  által  jelölt  tagokkal. Egy ilyen  helyzet  kialakulása
    ellentétes  az  Alkotmány  61.  §  (4)  bekezdésének  azzal  az
    előírásával,   amit   az   Abh.   alkotmányos   követelményként
    megfogalmazott,   nevezetesen:   a   tájékoztatási   monopólium
    törvényi   megakadályozásával.  Kétségtelen  –  ahogy   ezt   a
    Határozat  megfogalmazza – az elnökség a  rádió-  és  televízió
    műsorok   tartalmára  nézve  ...  “nem  gyakorolhat   közvetlen
    befolyást.”  (Határozat  IV/1. pont) Ugyanakkor  nem  hagyhatók
    figyelmen   kívül  azok  az  elnökségi  hatáskörök,  amelyeknek
    közvetett   –  meghatározó  –  befolyással  lehetnek.   Ilyenek
    például:  a  pályázat  kiírása  az  elnöki  tisztségre,   annak
    elbírálására,    javaslattétel   az   elnök    megválasztására,
    visszahívására; a kuratórium éves értékelésének előkészítése; a
    Rt.  elnök  pályázatában foglalt célkitűzések  megvalósításának
    folyamatos  ellenőrzése  stb. (Mtv.  66.  §  (2)  bekezdés)  Az
    “egyoldalú“  elnökség  törvényesítését  tartalmazó  rendelkezés
    vizsgálatánál  ezek  a  hatáskörök alkotmányjogi  relevanciával
    bírnak.

    Álláspontunk    szerint   a   jelöltállítás   elmaradását    az
    alkotmánysértő  helyzet  törvényesítésével  szankcionálni  –  a
    főszabályhoz képest kivételes szabálynak minősíteni, ahogy  ezt
    a  Határozat  megfogalmazza  –  nem  fogadható  el  alkotmányos
    megoldásként.
    A  Határozat  értelmezése  szerint  “az  egyoldalú  megalakulás
    súlyos jogkövetkezményére tipikusan csak akkor kerülhet sor, ha
    a    képviselő-csoportok   az   Országgyűlés   egyik    oldalán
    önhibájukból  nem élnek jelöltállítási jogukkal, illetőleg  nem
    gyakorolják   erre  vonatkozó  kötelezettségüket.”   (Határozat
    IV/7.3.pont) Az Mtv. 55. § (8) bekezdése második mondata  ilyen
    megszorítást nem tartalmaz, ezért a jelöltállítás elmaradásának
    minden  elvileg  és gyakorlatilag lehetséges  esetére  egyaránt
    vonatkozik.

    Az  Mtv.  55.  §  (8)  bekezdésének második mondatában  foglalt
    rendelkezés az Alkotmány 61. § (4) bekezdésén túlmenően sérti a
    véleménynyilvánítás  szabadságát  is.  (Alkotmány  61.  §   (1)
    bekezdés)  A  Határozat  helyesen  hivatkozik  és  mutatja   be
    (Határozat  7.3.  pont)  azt  a vizsgálati  módszert,  amit  az
    Alkotmánybíróság  1990. óta kialakított, az ún.  alapjogvédelmi
    tesztet,  amely az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének  védelmét  –
    nevezetesen:   az  alapjog  lényeges  tartalma   korlátozásának
    alkotmányos    tilalmát    –    hivatott    biztosítani.     Az
    Alkotmánybíróság   állandóan   követett   gyakorlata    szerint
    alkotmányos alapjog és szabadság tartalma törvénnyel, vagy  más
    alapjog,    vagy    alkotmányos   érték    védelme    érdekében
    elkerülhetetlen esetben és szükséges mértékben és arányos módon
    korlátozható.  Ehhez  képest minősíti  az  Alkotmánybíróság  az
    alapjog korlátozását annak lényeges tartalmát érintő, vagy  nem
    érintő,   ezáltal   alkotmánysértő,  vagy  nem   alkotmánysértő
    korlátozásnak.
    A  Határozat is megállapítja az alapjog korlátozást az Mtv. 55.
    §   (8)  bekezdés  második  mondata  összefüggésében,  de   azt
    “kényszerű   és  elkerülhetetlen”  korlátozásnak  minősít.   Az
    Alkotmány    61.   §-ában   meghatározott   véleménynyilvánítás
    szabadságának korlátozását a Határozat álláspontja  szerint  az
    “ugyancsak  az Alkotmány 61. §-ában szabályozott,  a  közérdekű
    adatok   megismeréséhez,   a   közérdeklődésre   számot   tartó
    eseményről  és  tényekről  való tájékozódáshoz  fűződő  alapjog
    biztosítása  teszi alkotmányosan szükségessé és  indokolttá.  A
    kivételes  szabály  így  elkerülhetetlen rendelkezés,  amelynek
    hiányában   a   média   közalapítványok  és  részvénytársaságok
    működése bénulna meg...” (Határozat 7.3. pont)

    Álláspontunk   szerint,   ha  az  egyik   alapjogot   a   másik
    kényszerítően   úgy   korlátozza,  hogy  annak   érvényesülését
    minőségében   ellehetetleníti,  vagyis  a  lényeges   tartalmát
    érinti, – mint teszi ezt az Mtv. 55. § (8) bekezdésének második
    mondata,  az  egyoldalú  elnökség törvényesítésével,  megsértve
    ezáltal    a    kiegyensúlyozott    tájékoztatás    alkotmányos
    követelményét  –  egy  ilyen tartalmú  korlátozás  nem  minősül
    alkotmányos   mércével  elkerülhetetlen,  azaz   szükséges   és
    arányos, tehát alkotmányos rendelkezésnek.
    Az államnak abból a kötelezettségéből, hogy az Alkotmány 61. §-
    a   alapján   a  műsorszolgáltatók  folyamatos  és   zavartalan
    működését   köteles  biztosítani,  nem  az  Mtv.  55.   §   (8)
    bekezdésében  foglalt  rendelkezés alkotmányossága  következik,
    hanem az, hogy köteles olyan szabályozást kialakítani, amely  a
    véleménynyilvánítás szabadságának sérelme nélkül  –  azaz  csak
    alkotmányos korlátozásával – biztosítja a kuratórium működését.

    Az   Mtv.   55.   §   (8)  bekezdése  második  mondatát   ezért
    alkotmánysértés miatt meg kellett volna semmisíteni.

    Budapest, 1999. június 29.

         Dr. Holló András                    Dr. Németh János
         alkotmánybíró                          alkotmánybíró

    A különvéleményhez csatlakozom:
                                                    Dr. Czúcz Ottó
                                                     alkotmánybíró

    Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye
                                   
    1.   Egyetértek  a  többségi  határozat  rendelkező  része   4.
    pontjában foglalt visszautasítással arra tekintettel,  hogy  az
    Abtv.  1.  §  b) pontja szerinti eljárásban az Alkotmánybíróság
    hatáskörébe  csak a jogszabályok és az állami  irányítás  egyéb
    jogi   eszközei   alkotmányosságának  az  utólagos   vizsgálata
    tartozik.
    Vitatom  ugyanakkor az indokolásnak azt az  állítását,  hogy  a
    támadott országgyűlési határozatok (a 76/1997. (VII. 18.)  OGY.
    határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló 92/1998. (XII.
    29.)  OGY.  határozat;  a  13/1996. (III.  1.)  OGY.  határozat
    módosításáról és kiegészítéséről rendelkező 93/1998. (XII. 29.)
    OGY.   határozat)  a  normával  való  összefüggésük  okán   sem
    eshetnének    ebbe   a   körbe.   Az   említett   országgyűlési
    határozatokban közzétett névsor – értelmezésem szerint –  olyan
    összetételt jelenít meg, amelyhez az Országgyűlés az Mtv. és az
    MTI.  tv.  értelmezésének eredményeként jutott. Az ilyen  módon
    megállapított  összetétel  maga  az  az  “opus”,  amely  –   az
    indítványok  által  helyesen  exponáltan  –  minden  eddigi  AB
    határozatban  írt  aránytartási elvárással és  kötelezettséggel
    szembefut,  röviden szólva: amely önmagában is  megjeleníti  és
    kifelé  is nyilvánvalóvá teszi az arányok és a paritáson nyugvó
    egyensúly felbomlásának a veszélyét.
    Az  indítványokat is az idézett OGY. határozatok – mint okok  –
    motiválták,   s   ez  akkor  is  így  van,  ha  azok   tartalmi
    vizsgálatára  az  Alkotmánybíróság az Abtv. 1.  §  b)  pontjára
    figyelemmel  valóban  nem vállalkozhat. Az  egyedi  határozatok
    egyébként  –  mint  törvényértelmezés  eredményei  –  közvetlen
    összefüggésbe hozhatók az Alkotmány 61. § (4) bekezdésében  írt
    tájékoztatási      monopóliumok     megakadályozását      célzó
    törvényalkotással is.
         Ismételten  hangsúlyozom:  az  Abtv.  1.  §  b)  pontjában
    foglaltakra  figyelemmel egyetértek a visszautasítással,  annak
    indokolását  azonban  csak  az  iménti  fenntartásokkal   tudom
    elfogadni

    2.  Több  korábbi AB határozat is megfogalmazta azt az  igényt,
    hogy  a  törvényhozó olyan törvényeket köteles alkotni, amelyek
    anyagi,   eljárási,  valamint  szervezeti  rendelkezésekkel   a
    teljeskörű,  kiegyensúlyozott arányú és valósághű tájékoztatást
    az  egyes intézményeken belül lehetővé és kötelezővé teszik  és
    az ilyen működés megőrzését biztosítják. (37/1992. (VI. 10.) AB
    hat.  ABH  1992, 229, 230.; 65/1995. (X. 6.) AB hat. ABH  1995,
    319.)
    Az indítványok magvát annak állítása jelenti, hogy tisztázatlan
    a frakció nélküli kuratóriumi és elnökségi tagok jogi helyzete.
    Álláspontom  szerint  a  többségi  határozat  nem  végezte   el
    kielégítően azt a vizsgálatot, amely arra irányul, hogy a  csak
    képviselőcsoportokra a paritás elvét kimondó  Mtv.  kielégíti-e
    annak  az  “eljárási, szervezeti” megoldásnak a  követelményét,
    amely  garantálhatná a “teljeskörű, kiegyensúlyozott arányú  és
    valósághű tájékoztatást.” Nyitott kérdés maradt tehát,  hogy  a
    csak   képviselőcsoportokra  építő  Mtv.  szabályozása  képes-e
    biztosítani  az  AB  által korábban megkívánt  kiegyensúlyozott
    arányokat.  Az  indítványok  azt  bizonyítják,  hogy  az   erre
    redukált  törvényi reguláció következtében olyan  helyzet  állt
    elő, amely egymással ellentétes értelmezésekre nyitott módot. A
    Mtv.  mindkét  oldalon csak és kizárólag a képviselőcsoportokra
    helyezte a hangsúlyt. A “kiegyensúlyozott aránytartás”  azonban
    –  egyetértve  az indítványokban foglaltakkal  –  ennél  többet
    kíván.  Ez a vizsgálat valójában azt eredményezi tehát, hogy  a
    törvény    “lebegteti”   a   kuratóriumokban    (elnökségekben)
    meg(vissza)maradó,  frakció nélküli tagok jogállását.  E  tagok
    bizonytalan,  jogilag  nem  rendezett  státusza   miatt   pedig
    gyakorlatilag  nincs  is  jelentősége  annak,  hogy  a  törvény
    egyébként a képviselőcsoportok által delegált tagok esetében  –
    helyesen  –  a  paritás  elvén áll.  Ha  ezt  a  tényt,  ezt  a
    körülményt  letakarjuk,  csak  a  felszínen  maradunk  és   azt
    állapíthatjuk meg, amit a többségi határozat is: “a törvényhozó
    akaratát tiszteletben kell tartanunk”.
    3.  A  többségi határozat többször is hivatkozik arra, hogy  az
    Alkotmánybíróság   kizárólag  formai   és   objektív   alapokon
    vizsgálódhat. Túlságosan is bizonytalannak látom azonban  annak
    megítélését, mi objektív és mi szubjektív itt! Pl.  a  többségi
    határozat  IV/5.  pontja  szerint csak  a  koalíciós  szerződés
    létéhez  és  a de facto kormányzati részvételhez kapcsolható  a
    kormánypártiság;  s mindkét esetben csak a képviselőcsoportokra
    van  tekintettel  a  határozat. Álláspontom  szerint  de  facto
    kormánykötődést  (éspedig objektív tényként)  jelez  a  frakció
    nélküli  pártok  adott kormányban való pozícionáltsága  is.  Az
    ilyen   pártok   által  kuratóriumba  (elnökségbe)   választott
    tagokról  – objektív ismérvek alapján – nem lehet azt állítani,
    –   szemben  a  többségi  határozattal  –  hogy  azok   sem   a
    kormánypárti, sem az ellenzéki oldalon nem vehetők számításba.
    A   törvény  tehát  e  tekintetben  mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmánysértést  valósított meg, amelyet  a  határozatnak  meg
    kellett  volna állapítania. A szükséges új szabályozási elemek,
    garanciák  meghatározása azonban már nem  az  Alkotmánybíróság,
    hanem  a törvényhozó dolga. Neki kell (kellene) – nem csak  itt
    és  most,  hanem egyszer és mindenkorra – kimunkálnia azokat  a
    kritériumokat, amelyek a kuratóriumokban (elnökségekben) rekedt
    képviselőcsoporthoz   nem   tartozó   tagok   jogi    helyzetét
    pontosítják, s az arányszámítás szempontjából figyelembe vehető
    elemeket felölelik.

    4.  Az  eddigi alkotmánybírósági határozatok az “egyenlő arány”
    tartásának   követelményét  –  szerintem  –  a   döntéshozatali
    pozíciókhoz  kötötték.  Valamennyi  testületi  (kuratóriumi  és
    elnökségi)    tag    azonos   jogállással    vesz    részt    a
    döntéshozatalban,  függetlenül attól, hogy  képviselőcsoporthoz
    tartoznak-e  vagy sem. Az “oldal” nyilvánvalóan  nem  azonos  a
    “képviselőcsoporttal”. A paritás követelménye ezért áll fenn  –
    álláspontom  szerint – a képviselőcsoporthoz (már) nem  tartozó
    tagok   esetében   is.   Az   egyenlő   aránynak   ugyanis    a
    döntéshozatalban résztvevők között kell fennállnia,  mert  csak
    ez  az  értelmezés  felelhet meg a  korábban  már  többször  is
    felállított     alkotmányossági     követelmények      tartalmi
    érvényesülésének.   Ezeknek   a   tartalmi   kritériumoknak   a
    kidolgozásával a törvényhozó adós maradt, s ezzel  maga  járult
    hozzá  ahhoz,  hogy  az  Alkotmány 61. § (4)  bekezdésében  írt
    tájékoztatási monopóliumok veszélye kialakulhasson. Kétségkívül
    igaz  ugyanakkor az, hogy a törvény expressis  verbis  csak  és
    kizárólag   a   képviselőcsoportokat  említi   az   aránytartás
    szempontjából.  Ennek  lett azonban az eredménye  a  (szerintem
    alapos    okkal)    támadott    törvényi    szabályozás.     Az
    Alkotmánybíróságnak meg kellett volna állapítania ezt a  tényt,
    s  az  említett okokra visszavezethető törvényi rendelkezéseket
    meg  kellett volna semmisítenie arra utalással, hogy a hatályos
    szabályozás  a  korábban rögzített alkotmányos  követelményeket
    nem  elégíti  ki. (Analóg példát kínált volna ehhez  a  magzati
    élet     védelmével    kapcsolatos    határozatnál     követett
    alkotmánybírósági eljárás).

    5.  A  többségi  határozat  többhelyütt  –  kiindulva  a  norma
    kíméletéből  –  inkább  az  Mtv. magyarázatát,  leírását  adja,
    ahelyett,  hogy  annak kritikai értékelését végezte  volna  el.
    Ennek  következménye pedig csak és egyedül az lehetett, hogy  a
    testület  mind  a  mulasztásban  megnyilvánuló,  mind  pedig  a
    konkrét törvényi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos
    megállapítására   irányuló   indítványokat    kivétel    nélkül
    elutasította.

    Budapest, 1999. június 29.

                                                    Dr. Kiss László
                                                      alkotmánybíró

    Dr. Vörös Imre alkotmánybíró különvélemény

    Nem  értek  egyet a határozat rendelkező részének 3.  pontjában
    foglalt  azon  döntéssel,  amely szerint  a  rádiózásról  és  a
    televíziózásról  szóló  1996.  évi  I.  törvény   55.   §   (8)
    bekezdésének második fordulata nem alkotmányellenes. A  második
    fordulat  kivételt  állapít meg az első  fordulatban  rögzített
    főszabály  alól:  amíg a főszabály alkotmányossági  szempontból
    aggálytalanul    juttatja   érvényre   a    véleménynyilvánítás
    szabadságának alapjogát [Alkotmány 61. § (1) bekezdés] és  védi
    a  sajtó  szabadságát [Alkotmány 61. § (2) bekezdés],  az  ezen
    alapjogokban benne foglalt alkotmányossági garanciát a  kivétel
    visszavonja,  így a második fordulat a garanciát  nélkülözi.  A
    véleménynyilvánítás   szabadságának  alapjogát   és   a   sajtó
    szabadságát  a  második  fordulat másik  alapjog,  így  akár  a
    közérdekű adatok megismeréséhez való alapjog [Alkotmány  61.  §
    (1)    bekezdés]    érvényre   juttatása   érdekében    elvileg
    alkotmányosan korlátozhatja ugyan, azonban – az Alkotmány 8.  §
    (2)  bekezdésére figyelemmel – csak akkor, ha  a  korlátozás  a
    korlátozott  alapjog  lényeges tartalmát  nem  érinti.  Alapjog
    lényeges  tartalmát  ugyanis az Alkotmány 8.  §  (2)  bekezdése
    értelmében egyáltalán nem lehet korlátozni.

          A  törvény  55.  §  (8)  bekezdésének  második  fordulata
    legalizálja   azt   a   helyzetet,  amikor   az   országgyűlési
    képviselőcsoportok  által  jelölt kuratóriumi  elnökségi  tagok
    között  meghatározó befolyáshoz jut – a 37/1992. (VI.  10.)  AB
    határozattal  ellentétesen – a kormányzati  vagy  az  ellenzéki
    oldal.  A meghatározó befolyás következtében már nincs garancia
    annak  megakadályozására, hogy a közszolgálati műsorszolgáltató
    működésében   kizárólag,  vagy  alapvetően   az   egyik   oldal
    álláspontja jusson kifejezésre.

    Ebben  a helyzetben viszont a véleménynyilvánítás szabadságának
    alapjogát  és  a sajtó szabadságát jogszabály  [az  55.  §  (8)
    bekezdés  második  fordulata] nem egyszerűen korlátozza,  hanem
    annak  lényeges tartalmát korlátozza. Az egyoldalú tájékoztatás
    túlsúlya  ugyanis nem minősíthető a véleménynyilvánítási,  ezen
    keresztül   a   sajtószabadság  alapjoga  akárcsak  korlátozott
    megvalósulásának.  Az alapjog korlátozásának  szükségessége  és
    arányossága  így  már  nem  vizsgálható,  mivel  arra  csak  és
    kizárólag  akkor  kerülhet sor, ha jogszabály egy  alapjog  nem
    lényeges tartalmát korlátozza. (Egyoldalú tájékoztatás túlsúlya
    esetén   egyébként  sem  lehet  a  közérdekű   adatokhoz   való
    hozzájutás alapjogának érvényre juttatására hivatkozni.)
    A  korlátozás  ez  esetben nézetem szerint az alapjog  lényeges
    tartalmát érinti, így a törvény 55. § (8) bekezdésének  második
    fordulata sérti az Alkotmány 61. § (1) és (2) bekezdését, ezért
    alkotmányellenes.

    Budapest, 1999. június 29.
                                                     Dr. Vörös Imre
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     22/1999. (VI. 30.)
     Date of the decision:
     .
     06/29/1999
     .
     .