English
Hungarian
Ügyszám:
.
41/E/1999
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 22/1999. (VI. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1999/176
.
A döntés kelte: Budapest, 06/29/1999
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                  
   Az  Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések és országgyűlési
   határozatok   alkotmányellenességének  utólagos   vizsgálatára,
   valamint    mulasztásban   megnyilvánuló    alkotmányellenesség
   megszüntetésére  irányuló indítványok  tárgyában  –  dr.  Czúcz
   Ottó,  dr. Holló András, dr. Kiss László, dr. Németh  János  és
   dr.  Vörös  Imre alkotmánybírók különvéleményével – meghozta  a
   következő

                            határozatot:
                                  
   1.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja:  a  rádiózásról  és   a
   televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 55.  §  (5)  és  (9)
   bekezdéseinek,  továbbá a nemzeti hírügynökségről  szóló  1996.
   évi  CXXVII. törvény 17. § (3) és (7) bekezdéseinek alkalmazása
   körében  –  a  kuratóriumok  elnökségében,  valamint  a  Magyar
   Távirati   Iroda  Rt.  Tulajdonosi  Tanácsadó  Testületében   a
   kormánypárti és ellenzéki képviselőcsoportok által jelölt tagok
   egyenlő  arányának fenntartása során – alkotmányos követelmény,
   hogy  nem  vehetők  számításba  sem  a  kormánypárti,  sem   az
   ellenzéki oldalon azok az elnökségi, illetőleg testületi tagok,
   akiket   olyan   képviselőcsoport  javaslatára  választott   az
   Országgyűlés, amely képviselőcsoport időközben megszűnt.

   2. Az Alkotmánybíróság a rádiózásról és a televíziózásról szóló
   1996.   évi  I.  törvény  55.  §  (5),  (8)  és  (9)  bekezdése
   összefüggésében,   továbbá  az  55.   §   egésze   tekintetében
   előterjesztett, illetőleg a nemzeti hírügynökségről szóló 1996.
   évi  CXXVII.  törvény 17. § (3) és (7) bekezdése vonatkozásában
   benyújtott,   mulasztásban  megnyilvánuló   alkotmányellenesség
   megállapítására irányuló indítványokat elutasítja.

   3.  Az  Alkotmánybíróság a rádiózásról és televíziózásról szóló
   1996.  évi  I.  törvény, 55. §-ának (5), (8) és  (9)  bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványokat elutasítja.

   4.  Az Alkotmánybíróság a Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi
   Tanácsadó    Testülete    tisztségviselőinek    és    tagjainak
   megválasztásáról  szóló  76/1997.  (VII.  18.)  OGY   határozat
   módosításáról és kiegészítéséről szóló 92/1998. (XII. 29.)  OGY
   határozat,   valamint   a   rádió   és   televízió   testületek
   tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/1996.
   (III.  1.) OGY határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló
   93/1998.   (XII.  29.)  OGY  határozat  alkotmányellenességének
   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
   visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.

    Az Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett a rádiózásról és
    televíziózásról  szóló  1996. évi I. törvény  (a  továbbiakban:
    Mtv.) egyes rendelkezéseivel, továbbá a nemzeti hírügynökségről
    szóló  1996.  évi  CXXVII.  törvény  (a  továbbiakban:  MTItv.)
    meghatározott    szabályaival   összefüggésben,   országgyűlési
    határozatok  utólagos alkotmányossági vizsgálatával,  illetőleg
    alkotmányellenes helyzetet eredményező jogalkotói  mulasztással
    kapcsolatban. Az Alkotmánybíróság az indítványokat  –  tartalmi
    összefüggésük folytán – egyesítette, és azokat együttesen,  egy
    eljárás keretében bírálta el.

    1.  Az  egyik  indítványozó az Mtv. 55. § (5) és (9)  bekezdése
    összefüggésében, valamint az MTItv. 17. § (3) és (7) bekezdései
    vonatkozásában   kérte   a  törvényhozó   alkotmányellenességet
    eredményező  mulasztásának a megállapítását és az  Országgyűlés
    arra   való  felhívását,  hogy  jogalkotói  feladatának  tegyen
    eleget. Az indítványozó álláspontja szerint az alkotmányellenes
    helyzetet az idézte elő, hogy az Mtv., továbbá a MTItv. hiányos
    szabályai  nem  tartalmaznak rendelkezéseket arra  vonatkozóan,
    hogy  a médiakuratóriumokba, illetőleg a Magyar Távirati  Iroda
    Rt.  Tulajdonosi  Tanácsadó Testületébe az  Országgyűlés  által
    választható tagok közül kormánypárti, vagy ellenzéki képviselők
    közé   kell-e   számítani  azokat  a  tagokat,   akiket   olyan
    képviselőcsoportok   jelöltek,   amelyek   –    az    időközben
    lebonyolított  új választások eredményeként – nincsenek  már  a
    parlamentben. Hivatkozott arra, hogy e törvényi rendelkezéseket
    az  Országgyűlés többsége úgy értelmezte, hogy mind az  1998-as
    országgyűlési választásokon a parlamentbe került MIÉP-et,  mind
    pedig  az  ugyanakkor onnan kiesett MDNP-t és KDNP-t  ellenzéki
    pártnak   minősítette.  Ennek  folytán,  –  hogy  az  arány   a
    kormányzati oldal felé helyreálljon – négy-négy új kormánypárti
    jelöltet  választott  az Mtv. hatálya alá tartozó  kuratóriumok
    elnökségébe,  öt  új kormánypárti jelöltet  pedig  az  MTI  Rt.
    testületébe.

    Az  indítványozó szerint a szabályozási hiányosságok sértik  az
    Alkotmány  61.  §-ának  a szabad véleménynyilvánítás  alapjogát
    biztosító    rendelkezését,   és   ellentétesek   azokkal    az
    alkotmányossági    követelményekkel    is,     amelyeket     az
    Alkotmánybíróság  a  37/1992. (VI.  10.)  AB  határozatában  (a
    továbbiakban:  Abh.) a véleményszabadságnak  a  rádiózásban  és
    televíziózásban történő biztosítása kapcsán megfogalmazott.  Az
    Abh.  ugyanis alkotmányos követelményként határozta  meg  annak
    kizárását,  hogy a közszolgálati rádióban és televízióban  akár
    az  állam  szervei, akár egyes társadalmi csoportok  a  műsorok
    tartalmára meghatározó befolyást gyakorolhassanak. Az Abh.  azt
    is  kimondta, hogy a parlament és az abban képviselt  politikai
    pártok   meghatározó  tartalmi  befolyása  a  rádióban   és   a
    televízióban éppúgy alkotmányellenes, mint a Kormányé. Márpedig
    –  az  indítványozó szerint – az Országgyűlés az Mtv. vonatkozó
    rendelkezéseinek   téves   értelmezésével    olyan    helyzetet
    teremtett,  amelyben  a  kuratóriumok elnökségében  a  Kormányt
    támogató  pártok,  illetőleg  a pártok  összessége  meghatározó
    tartalmi   befolyásra   tettek   szert,   ami   ellentétes   az
    Alkotmánnyal,   mert   az   az  Abh-ban   kifejtettek   alapján
    alkotmányosan megengedhetetlen.

    Utalt  az  indítványozó  arra is,  hogy  a  vonatkozó  törvényi
    rendelkezések helyes értelmezése szerint a parlamentből  az  új
    választások  során  kiesett pártok  jelöltjeit  nem  lehet  sem
    kormánypárti,  sem  ellenzéki pártok  képviselőinek  tekinteni,
    hiszen  a  törvényi  szabályozás alapján a kormánypárti  és  az
    ellenzéki képviselőcsoportok jogosultak jelölteket állítani,  a
    parlamentből   kiesett   pártok   viszont   nyilvánvalóan   nem
    rendelkeznek    képviselőcsoporttal.   Erre   figyelemmel    az
    indítványozó  elsődlegesen  azt kérte  az  Alkotmánybíróságtól:
    állapítsa  meg,  hogy  a  törvényhozó elmulasztotta  jogalkotói
    feladatát,   és  ezzel  az  Alkotmány  61.  §-ával   ellentétes
    helyzetet  idézett elő. Erre az esetre kérte azt  is,  hogy  az
    Alkotmánybíróság   határidő   megjelölésével   hívja   fel   az
    Országgyűlést     törvényhozói    feladatának    teljesítésére.
    Alárendelt kérelmében pedig, ha az Alkotmánybíróság úgy  ítélné
    meg, hogy a hivatkozott rendelkezéseknek lehetséges alkotmányos
    értelmezése,  kérte hogy az Alkotmánybíróság  állapítsa  meg  a
    vonatkozó   törvényi   rendelkezések  alkalmazásánál   irányadó
    alkotmányos követelményeket.

    2.  Egy  másik indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló  1989.
    évi  XXXII.  törvény (a továbbiakban: Abtv.)  1.  §  b)  és  e)
    pontja, valamint 37. §-a és 49. §-a alapján az Mtv. 55.  §  (5)
    bekezdése,   valamint   (9)   bekezdésének   második    mondata
    alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
    kérte. Kérte továbbá, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg  a
    Magyar  Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó  Testülete  (a
    továbbiakban:    TTT)    tisztségviselőinek    és     tagjainak
    megválasztásáról  szóló  76/1997.  (VII.  18.)  OGY   határozat
    módosításáról és kiegészítéséről rendelkező 92/1998. (XII. 29.)
    OGY  határozat (a továbbiakban: OGYh1.), valamint a rádió és  a
    televízió    testületek   tisztségviselőinek    és    tagjainak
    megválasztásáról  szóló  13/1996.  (III.  1.)   OGY   határozat
    módosításáról és kiegészítéséről rendelkező 93/1998. (XII. 29.)
    OGY  határozat  (a  továbbiakban: OGYh2.) alkotmányellenességét
    is, és e határozatokat semmisítse meg.

    Álláspontja  szerint  az, hogy az Mtv.  támadott  rendelkezései
    lehetővé  teszik az országgyűlési képviselőcsoporttal  már  nem
    rendelkező pártok jelöltjeinek elnökségi tagságát, alkalmat  ad
    a   közszolgálati  médiumok  kiegyensúlyozott  tájékoztatásához
    alkotmányosan szükséges helyes arányok eltorzításához,  így  az
    alkotmányellenes.   Az   Mtv.   sérelmezett   szabályai    csak
    kormánypárti  és ellenzéki képviselőcsoportokról  rendelkeznek,
    arra az esetre viszont nem tartalmaznak szabályt, amikor az  új
    parlamenti   választások  következtében  beállt  változás   nem
    egyszerűen   a  Kormányhoz  való  viszony  parlamenten   belüli
    helyzetét  érinti,  hanem valamely korábban  kormánypárti  vagy
    ellenzéki párt az új választásokon be sem került a parlamentbe.

    Utalt   az   indítványozó  arra,  hogy  a  Magyar   Köztársaság
    Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994.  (IX.  30.)  OGY
    határozat  (a  továbbiakban: Házszabály) 14.  §  (1)  bekezdése
    szerint  az  ugyanazon párthoz tartozó országgyűlési képviselők
    országgyűlési tevékenységük összehangolására képviselőcsoportot
    hoznak   létre.  A  magyar  parlamenti  szabályozás   tehát   a
    képviselőcsoportok,  a  frakciók  rendszerére  épít,  amelyeket
    viszont kizárólag az országgyűlési képviselők alkotnak. Így  az
    indítványozó álláspontja szerint fel sem merülhet az a  kérdés,
    hogy   nem  országgyűlési  képviselő  "besorolható"  legyen   a
    frakciók körébe.

    Az     indítványozó    szerint    mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség is létrejött azáltal, hogy a jogalkotó  nem
    biztosította   a   véleménynyilvánítás   jogának    alkotmányos
    garanciáit,  mivel  az  Mtv.  csak valamely  adott  kormányzati
    helyzethez   viszonyítottan   és  valamely   adott   parlamenti
    konstrukción belül határozza meg a médiakuratóriumok  elnökségi
    tagjává jelölhető személyek politikai identitását. A parlamenti
    képviselőcsoporttal nem rendelkező párt viszont  nem  sorolható
    sem  a  kormánypárti, sem az ellenzéki frakciók  közé,  részben
    azért,   mert  nincs  parlamenti  képviselőcsoportja,  másrészt
    viszont  azért,  mert  az ilyen besorolás a véleménynyilvánítás
    alkotmányos   alapjogának  a  szervezeti  keretek   többértelmű
    szabályozással megvalósított sérelmét jelenti. Az  indítványozó
    ebben   az   összefüggésben  hivatkozott  a   jogállamiság   és
    jogbiztonság alkotmányos követelménye sérelmére is.

    Az  indítványozó szerint a véleménynyilvánítás szabadsága és  a
    tájékozódási szabadság alkotmányos követelményeivel ellentétes,
    kifogásolt törvényi szabályozás tette lehetővé az OGYh1. és  az
    OGYh2.     megalkotását,     amely    a    médiakuratóriumokban
    megengedhetetlen  arányeltolódással alkotmányellenes  helyzetet
    teremtett.  A  kifogásolt határozatok "osztják"  a  sérelmezett
    törvényi  rendelkezések alkotmányellenességét, ezért azokat  is
    meg kell semmisíteni.

    Ezekre  az  indokokra  tekintettel  kérte  az  indítványozó   a
    kifogásolt törvényi előírások és az állami irányítás egyéb jogi
    eszközei     alkotmányellenességének     megállapítását      és
    megsemmisítését,    a    sérelmezett    jogalkotói    mulasztás
    megállapítását  és  az Országgyűlés kötelezését  arra,  hogy  a
    jelzett   tárgykörben   új,   alkotmányos   tartalmú   törvényi
    szabályozást fogadjon el.

    3. Egy további indítványozó indítványában formailag az Mtv. 55.
    §-a  egészének,  tartalmilag azonban csak az (5),  (8)  és  (9)
    bekezdésének     alkotmányellenessége     megállapítását     és
    megsemmisítését  kérte,  figyelemmel  arra,  hogy   álláspontja
    szerint e törvényi rendelkezés sérti az Alkotmány 61. § (1)  és
    (2)     bekezdésében     biztosított    szabadságjogokat,     a
    véleménynyilvánítás   és  a  sajtó  szabadságát,   továbbá   az
    Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  deklarált  jogállamiságból
    fakadó  jogbiztonság követelményét. Az indítványozó szerint  az
    alkotmányellenes helyzetet az idézte elő, hogy az Mtv. 55.  §-a
    nem  határozza  meg sem a kormánypárti, sem az ellenzéki  oldal
    fogalmát,   illetőleg  nem  rendelkezik  arról,  hogy   az   új
    Országgyűlés  megalakulása  után az  említett  két  kategóriára
    tekintettel,  hogyan  határozható  meg  azoknak  az   elnökségi
    tagoknak a jogállása, akiket jelölő pártok már nem kerültek  be
    az  új  parlamentbe. Az elnökséget kiegészítő OGYh1. és  OGYh2.
    következtében  ezért olyan helyzet állt elő,  amelyben  sem  az
    Országgyűlésnek,  sem az Országgyűlés egyik  oldalának,  sem  a
    pártoknak a médiára való befolyás-növekedése nem zárható ki.

    Az   indítványozó   utalt  arra,  hogy  az   Mtv.   szerint   a
    médiakuratórium    elnöksége   a   közalapítvány    kezelőjének
    jogkörében  gazdálkodik a közalapítvány vagyonával, kizárólagos
    hatáskörébe   tartozik   továbbá  a   részvénytársaság   elnöki
    tisztségére  nyilvános pályázati felhívás kiírása,  elbírálása,
    javaslattétel az elnök megválasztására. Ezekre a feladatkörökre
    tekintettel   álláspontja  szerint   a   pártok,   illetve   az
    Országgyűlés befolyás-növekedésének a lehetősége következett be
    a  médiára,  amely  nem  felel meg  azoknak  a  kritériumoknak,
    amelyeket   az  Alkotmánybíróság  az  Abh-ban  a  közszolgálati
    médiumokkal összefüggésben meghatározott. Ezáltal az OGYh1.  és
    az  OGYh2.  által létrejött kuratóriumi elnökségek  működése  a
    véleménynyilvánítás  szabadságának közvetlen  veszélyét  idézte
    elő.

    Véleménye    szerint   a   véleménynyilvánítás    szabadságával
    összefüggésben megállapítható visszásság egyértelműen  az  Mtv.
    rendelkezéseire vezethető vissza. Az Mtv. 55. §  (8)  bekezdése
    ugyanis  lehetővé  teszi,  hogy  az  elnökség  akár  az   egyik
    parlamenti oldal megválasztott jelöltjeivel is megalakuljon. Az
    elnökségi  tagoknak  a  paritás  elvén  alapuló  megválasztását
    ugyanakkor  az Mtv. 55. § (9) bekezdése tovább gyengíti.  Ez  a
    szabály  ugyanis  nem rendelkezik arról, hogy  –  mivel  az  új
    parlamenti   választások   az   elnökség   eredeti    tagjainak
    megbízatását nem érintik – a kormánypárti és az ellenzéki oldal
    egyenlő  aránya  szempontjából hogyan kell figyelembe  venni  a
    parlamenti   képviselőcsoporttal  már  nem  rendelkező   pártok
    jelöltjeit. Erre figyelemmel – álláspontja szerint  –  az  Mtv.
    rendelkezései  nem  teszik lehetővé  az  Alkotmány  61.  §-ában
    biztosított véleménynyilvánítás szabadságának a megőrzését, ami
    pedig a preambulum szerint a törvény feladata. A törvény 55. §-
    ának  kifogásolt rendelkezései ugyanakkor nem felelnek  meg  az
    Alkotmány  2. § (1) bekezdésében normatív tartalommal deklarált
    jogállamiságból fakadó jogbiztonság követelményének sem.

    4.  Végül egy további indítványozó indítványozta az Mtv. 55.  §
    (8)    bekezdése    második   mondata   alkotmányellenességének
    megállapítását     és    megsemmisítését,    valamint     annak
    megállapítását,      hogy      mulasztásban       megnyilvánuló
    alkotmányellenesség   áll   fenn   annak   folytán,   hogy   az
    Országgyűlés  az  Mtv. megalkotásakor nem  tett  maradéktalanul
    eleget az Alkotmány 61. §-ának (4) bekezdésében meghatározott –
    a  rádióval  és  a  televízióval  kapcsolatban  a  tájékozatási
    monopóliumok  megakadályozását célzó – jogalkotói  feladatának.
    Álláspontja  szerint  az  Mtv. 55. § (4)  és  (8)  bekezdésében
    meghatározott  rendelkezések ellentmondóak, illetve  ellentétes
    értelmezésre adnak lehetőséget. A kifogásolt szabályok  szerint
    nem   állapítható  meg,  hogy  a  kuratórium  elnöksége   mikor
    tekinthető  megalakultnak. E szabályozási  hiányosság  sérti  a
    jogbiztonság  alkotmányos követelményét, amely egyik  eleme  az
    Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében meghatározott  jogállamiság
    elvének.  A  jogbiztonság sérelme pedig  ebben  az  esetben  az
    Alkotmány   61.   §-ában  meghatározott   alapvető   jogok   és
    kötelezettségek megsértését is jelenti.

    Az indítványozó véleménye szerint az, hogy az Mtv. 55. § (4) és
    (8)  bekezdése  lehetővé  teszi, hogy  a  kuratórium  elnöksége
    kizárólag  csak  a kormánypárti oldal, vagy az ellenzéki  oldal
    által jelölt tagokból álljon, ellentétes az Alkotmány 61. § (4)
    bekezdésében  foglalt  alkotmányos  követelménnyel,  amely  azt
    kívánja meg a törvényhozótól, hogy a tájékoztatási monopóliumot
    törvénnyel  akadályozza  meg. Ezáltal ez  a  szabályozás  nincs
    összhangban az Alkotmány 61. § (1) és (2) bekezdésében  foglalt
    –   a   szabad   véleménynyilvánításra,  a   közérdekű   adatok
    megismerésére  és  terjesztésére, illetőleg a  sajtószabadságra
    vonatkozó – alapvető jogokat megállapító rendelkezésekkel sem.

    Álláspontja  szerint az Mtv. 55. §-ában foglalt – a  kuratórium
    elnöksége  tagjainak megválasztásáról rendelkező –  szabályozás
    figyelmen  kívül,  s így megoldatlanul hagyja  azt  az  esetet,
    amikor  az  új  elnökség megválasztásakor akár  a  kormánypárti
    oldal,  akár  az  ellenzéki  oldal  képviselőcsoportjai  egymás
    között  nem  tudnak  megegyezni a  jelöltállításban.  Véleménye
    szerint az Mtv. 55. § (9) és (11) bekezdése nem erre az  esetre
    írja elő a sorsolásos megoldást. Márpedig ez olyan szabályozási
    hiányosság,  amely által a törvényhozó nem tett  maradéktalanul
    eleget   az   Alkotmány   61.   §  (4)   bekezdésében   foglalt
    törvényalkotási kötelezettségének, s ezáltal e vonatkozásban is
    mulasztásban    megnyilvánuló    alkotmányellenes     helyzetet
    teremtett.  Indítványozta  ezért, hogy  az  Alkotmánybíróság  –
    határidő megjelölésével – hívja fel az Országgyűlést jogalkotói
    feladatának maradéktalan teljesítésére.

                                  II.
                                   
    1.  Az  Mtv.  55.  §-a a közszolgálati műsorszolgáltatással,  a
    közszolgálati    tömegtájékozatási   eszközök    függetlenségét
    biztosítani  hivatott közalapítványokat kezelő  kuratóriumokkal
    kapcsolatban a következő rendelkezéseket tartalmazza:
    (1) A közalapítványok kezelő szervei a kuratóriumok.
    (2)  A kuratóriumok az Országgyűlés által választott, illetőleg
    az   e  törvényben  meghatározott  szervezetek  által  delegált
    tagokból állnak.
    (3)   Az   Országgyűlés  által  választott  tagok  alkotják   a
    kuratórium elnökségét.
    (4) Az Országgyűlés mindhárom kuratóriumba külön-külön legalább
    nyolc   tagot   választ   a  képviselők   több   mint   felének
    szavazatával, egyenként.
    (5)  Az  Országgyűlés  által a kuratóriumba  választható  tagok
    felét    a    kormánypárti,   másik    felét    az    ellenzéki
    képviselőcsoportok  jelölik úgy, hogy  minden  képviselőcsoport
    legalább egy jelöltjét meg kell választani.
    (6)  A  jelöltekre a javaslatot a választásra irányuló  eljárás
    megkezdését   követő  nyolc  napon  belül  kell  megejteni.   A
    választást a jelöltállítástól számított tizenöt napon belül meg
    kell tartani.
    (7) Ha valamelyik képviselőcsoport a jelölésben nem vesz részt,
    az adott oldal másik (többi) képviselőcsoportja(i) jelölhetik a
    négy-négy  személyt.  A meg nem választott  jelölt  helyére  új
    jelöltet kell állítani, és az új választást tizenöt napon belül
    meg  kell  tartani. Nem jelölthető újra az a  személy,  aki  az
    előző  választás  során  nem  kapta  meg  az  összes  képviselő
    szavazatainak legalább tíz százalékát.
    (8)  A  kuratórium  elnöksége akkor alakul meg,  ha  valamennyi
    tagját  megválasztják.  Nem  akadálya  a  kuratórium  elnöksége
    megalakulásának  azonban, ha a kormánypárti vagy  az  ellenzéki
    oldal valamelyike nem állít jelöltet.
    (9) A kuratórium elnökségét négy évi időtartamra választják.
    Ha  az elnökség megbízatásának ideje alatt a kormánypárti és az
    ellenzéki  képviselőcsoportok tekintetében változás  következik
    be, ez az elnökség tagjainak megbízatását nem érinti, de ha  ez
    az  egyenlő  arány fenntartása érdekében szükséges, új  jelölés
    alapján  új  tagot  vagy  tagokat kell választani  az  elnökség
    megbízatásának   hátralevő   idejére.   Ha   az   adott   oldal
    képviselőcsoportjai  nem  tudnak közös  jelölt(ek)  állításában
    megállapodni, a jelölést sorsolással kell eldönteni.
    (10)  A kuratórium – egyben az elnökség – elnökét a Kormánypáti
    képviselőcsoport(ok),     elnökhelyettesét     az     ellenzéki
    képviselőcsoport(ok)   jelölése   alapján    az    Országgyűlés
    választja, az elnökség tagjai közül.
    (11)  Ha  az  elnök,  illetve az elnökhelyettes  jelöléséről  a
    képviselőcsoportok nem tudnak megállapodni,  akkor  a  jelölést
    sorsolással kell eldönteni.

    2.  Az MTItv. 17. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy: "A TTT
    tagjainak  felét  a  kormánypárti,  másik  felét  az  ellenzéki
    képviselőcsoportok  jelölik úgy, hogy mindkét  képviselőcsoport
    legalább  egy jelöltjét meg kell választani." Az MTItv.  17.  §
    (7)   bekezdése   szerint:  "A  TTT-t  négy   évi   időtartamra
    választják.  Ha a TTT megbízatásának ideje alatt a kormánypárti
    is   az   ellenzéki  képviselőcsoportok  tekintetében  változás
    következik  be, ez a TTT tagjainak megbízatását nem érinti,  új
    jelölés  alapján  azonban  új tagokat  kell  választani  a  TTT
    megbízatásának   hátralevő   idejére.   Ha   az   adott   oldal
    képviselőcsoportjai  nem  tudnak közös  jelölt(ek)  állításában
    megállapodni, a jelölést sorsolással kell eldönteni."

    3.   Az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése  szerint:  "A  Magyar
    Köztársaság független, demokratikus jogállam." Az Alkotmány 61.
    §   (1)   bekezdése   értelmében:  "A   Magyar   Köztársaságban
    mindenkinek  joga  van a szabad véleménynyilvánításra,  továbbá
    arra,   hogy   a   közérdekű  adatokat  megismerje,   illetőleg
    terjessze."  A  (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy:  "A  Magyar
    Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát". Végül a  (4)
    bekezdés   szerint:  "A  közszolgálati  rádió,   televízió   és
    hírügynökség felügyeletéről, valamint vezetőinek kinevezéséről,
    továbbá  a  kereskedelmi  rádió és televízió  engedélyezéséről,
    illetőleg a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló
    törvény  elfogadásához  a  jelenlévő  országgyűlési  képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges."

    4. Az Alkotmánybíróság az indítványokat megküldte az igazságügy-
    miniszternek  és a nemzeti kulturális örökség miniszterének  és
    lehetővé  tette,  hogy azokra a nevezett tárcák  észrevételeket
    tegyenek.  A  miniszterek észrevételeit az Alkotmánybíróság  az
    indítványok elbírálása során megfelelően figyelembe vette.

                                 III.
                                   
    Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokat  az  alábbiak  szerint
    találta megalapozottnak, illetőleg megalapozatlannak.

    1.  Az  Alkotmánybíróság már több határozatában foglalkozott  a
    közszolgálati   tömegtájékoztatási  eszközök,  a  közszolgálati
    rádió,  televízió  és a nemzeti hírügynökség  függetlensége  és
    felügyelete,     továbbá    a    tájékoztatási     monopóliumok
    megakadályozása kérdéseivel.

    1.1.    A   tárgykörben   alaphatározatnak   tekinthető    Abh.
    megállapításai   szerint  a  közszolgálati  tömegtájékoztatásra
    vonatkozó  törvényeknek  megfelelő anyagi,  eljárási,  valamint
    szervezeti  rendelkezésekkel garantálniuk kell a  teljes  körű,
    kiegyensúlyozott arányú és valósághű tájékoztatást, amelyet  az
    egyes  intézményeken belül nemcsak lehetővé, de  kötelezővé  is
    kell   tenni,   biztosítani  kell  továbbá  az  ilyen   működés
    megőrzését  is.  A  véleménynyilvánítási szabadság  alkotmányos
    garanciáit a közszolgálati rádió és televízió esetében  jogilag
    részletesen   szabályozott   szervezeti   megoldásokkal    kell
    megteremteni.  A  szervezeti  megoldások  alkotmányosságát   az
    minősíti,   hogy   elvileg   képesek-e   azok   biztosítani   a
    társadalomban  meglévő vélemények teljes körű, kiegyensúlyozott
    arányú   és   valósághű   kifejezésre   jutását,   valamint   a
    közérdeklődésre  számot tartó eseményekről  és  tényekről  való
    elfogulatlan tájékoztatást.

    Az  Alkotmánybíróság  az  Abh-ban leszögezte,  hogy  nemzetközi
    összehasonlításban   igen  elterjedt   a   véleménynyilvánítási
    szabadság  garantálásának az a módja, hogy  a  törvény  sajátos
    társadalmi  képviseletet teremt a tartalmi  kiegyensúlyozottság
    ellenőrzésére   és   az   ezt  biztosító  szervezeti   döntések
    meghozatalára.  Ugyanakkor felhívta a figyelmet  arra,  hogy  a
    véleménynyilvánítás szabadságát garantáló sajátos képviselettől
    idegen  az,  hogy  kizárólag  vagy meghatározóan  a  társadalom
    politikai    képviselete   ismétlődjék   meg   benne.    Pártok
    konszenzusa,   még   kevésbé   csupán   a   parlamenti   pártok
    konszenzusa,  nem  alkalmas  arra, hogy  alkotmányos  garanciát
    nyújtson  a  véleményszabadság teljességére.  Ellenkezőleg:  az
    államtól  való szabadság azt kívánja meg, hogy se a  parlament,
    se  a Kormány ne juthasson a műsor tartalmát befolyásolni képes
    szervezetben  meghatározó  befolyáshoz,  miként   a   politikai
    pártok,  továbbá  az azonos feladatra, vagy  ugyanazon  érdekek
    képviseletére   létrejött   csoportok   befolyása   sem   lehet
    meghatározó (ABH 1992, 227, 230-231).

    Az    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   az   Alkotmány
    megköveteli a közszolgálati rádió és televízió szabadságát mind
    az  államtól, mind az egyes társadalmi csoportoktól.  Ezért  az
    Országgyűlés  meghatározó tartalmi befolyása a  rádióban  és  a
    televízióban épp úgy alkotmányellenes, mint a Kormányé. Ugyanez
    vonatkozik  az  önkormányzatokra, a pártokra és más  társadalmi
    szervezetekre,  érdekképviseletekre és  egyéb  csoportokra.  Az
    Alkotmány  tehát egyrészt garanciát nyújtó pozitív  cselekvést,
    másrészt tartózkodást követel meg az államtól.

    Az  Alkotmánybíróság az Abh-ban elvi éllel mondta  ki,  hogy  a
    közszolgálati   rádió   és  televízió   szabadságának   sajátos
    garanciái  nincsenek  eleve sem szervezeti  megoldásokhoz,  sem
    jogi  formákhoz  kötve.  A szervezeti jogi  megoldások  ugyanis
    alapvetően függnek attól, hogy milyen az országban a  rádió  és
    televízió  struktúrája. A vélemények bemutatására, illetőleg  a
    tájékoztatásra vonatkozó alkotmányos feltételek teljesülését  a
    rádió  és  televízió  egészét  tekintve  kell  biztosítani.   A
    törvényhozó   szabadsága  –  és  egyúttal  felelőssége   is   –
    meghatározni azt a jogi megoldást, amely alkalmas a  vélemények
    teljes  körű, kiegyensúlyozott arányú és valósághű bemutatását,
    illetve az elfogulatlan tájékoztatást garantálni.

    1.2.  A  47/1994. (X. 21.) AB határozatában az Alkotmánybíróság
    ismételten  rámutatott  arra, hogy  a  véleménynyilvánítási  és
    tájékozódási szabadság szolgálata a sajtószabadságra  vonatkozó
    sajátosságokon túl további feltételeket követel meg a  rádióval
    és  televízióval kapcsolatban. A rádió és televízió alkotmányos
    működésének feltételeként a törvénynek ki kell zárnia,  hogy  a
    közszolgálati  rádióban  és televízióban  az  állam  szervei  a
    műsorok  tartalmára  meghatározó  befolyást  gyakoroljanak.  Az
    "államtól  való szabadság" követelménye vonatkozik a  közvetett
    befolyásolásra  és a befolyásolás lehetőségére is,  és  fennáll
    mind  az Országgyűléssel, mind pedig a Kormánnyal szemben  (ABH
    1994, 282-283).

    1.3.  Az  Alkotmánybíróság a 61/1995. (X. 6.) AB  határozatában
    kifejtette,  hogy  az Alkotmány 61. § (4) bekezdésében  foglalt
    közszolgálati   hírügynökség  kapcsán  –   éppen   a   polgárok
    tájékozódáshoz  való  jogának  érvényesítése  érdekében   –   a
    törvényhozó  köteles  olyan  törvényt  alkotni,  amely  anyagi,
    eljárási,  valamint  szervezeti rendelkezésekkel  biztosítja  a
    teljes    körű,    kiegyensúlyozott   arányú    és    valósághű
    tájékoztatást. A szervezeti és jogi megoldások – a rádióhoz  és
    televízióhoz  hasonlóan  –  függnek  attól,  hogy   milyen   az
    országban  a hírügynökségi struktúra: az országos közszolgálati
    hírügynökségen  kívül milyen egyéb hírügynökségek  működnek.  A
    tájékozódáshoz  való  jogot  a  hír-,  kép-  és  sajtóügynökség
    egészét tekintve kell biztosítani.

    A   hírügynökségek  alkotmányos  működésének  feltételeként   a
    törvénynek ki kell zárnia, hogy a közszolgálati hírügynökségben
    akár  az  állam  szervei,  akár egyes  társadalmi  csoportok  a
    hírszolgáltatási  tevékenység tartalmára meghatározó  befolyást
    gyakorolhassanak. Az Alkotmány ugyanis, miként  a  rádió  és  a
    televízió  esetében,  úgy  a  hírügynökségek  tekintetében   is
    megköveteli  mind  az államtól, mind pedig az egyes  társadalmi
    csoportoktól, illetve azok szervezeteitől való szabadságot.  Az
    "állami    szervektől    való   szabadság"    követelménye    a
    törvényhozással  és  a  Kormánnyal  szemben  egyaránt  fennáll;
    egyikük  sem  juthat  a hírszolgáltatás tartalmát  befolyásolni
    képes  szervezetben meghatározó befolyásához,  ahogy  egyébként
    politikai  pártok, érdekképviseleti szervezetek  befolyása  sem
    lehet meghatározó (ABH 1995, 317, 319).

    2.  Az  Alkotmánybíróság a továbbiakban elsőként azt vizsgálta,
    hogy  az  Mtv.  és  az MTItv. támadott rendelkezései  mennyiben
    állnak  összhangban, illetőleg sértik-e az Alkotmány 2.  §  (1)
    bekezdésében   meghatározott   alkotmányos   követelményt,   az
    Alkotmány   61.  §-ában  biztosított  alkotmányos  alapjogokat,
    valamint  ezeknek  az  Alkotmánybíróság idézett  határozataiban
    kifejtett tartalmát.

                                  IV.
                                   
    1.  Az  Mtv.  53.  §  (1) bekezdése arról rendelkezik,  hogy  a
    közszolgálati műsorszolgáltatás biztosítására, függetlenségének
    védelmére az Országgyűlés – a 140-141. §-ok szerint –létrehozza
    a    Magyar    Rádió   Közalapítványt,   a   Magyar   Televízió
    Közalapítványt és – alapítójának kezdeményezésére –  átalakítja
    a  Hungária  Televízió  Közalapítványt (a továbbiakban  együtt:
    közalapítványok).  Az  Mtv.  55. és  56.  §-ai  szabályozzák  a
    közalapítványok kezelő szerveinek, kuratóriumainak, illetőleg a
    kuratóriumok elnökségeinek a létrehozását, megválasztását.

    A   törvény  rendelkezései  szerint  a  kuratóriumok  tagjainak
    személyi  kiválasztásában szerepe van mind az  Országgyűlésnek,
    mind  a  politikai pártoknak, mind pedig a különböző társadalmi
    szervezeteknek  és  érdekképviseleteknek. Az  Mtv.  55.  §  (2)
    bekezdése szerint ugyanis a kuratóriumok az Országgyűlés  által
    választott,  illetőleg  a törvényben meghatározott  szervezetek
    által delegált tagokból állnak. A (3) bekezdés úgy rendelkezik,
    hogy   az  Országgyűlés  által  választott  tagok  alkotják   a
    kuratórium elnökségét, amelynek létszáma a (4) bekezdés alapján
    mindhárom   kuratóriumban  egyenként  legalább  nyolc   fő.   A
    törvényben  felsorolt  szervezetek pedig  az  Mtv.  56.  §  (1)
    bekezdése  alapján  a Magyar Rádió Közalapítvány  és  a  Magyar
    Televízió   Közalapítvány  kuratóriumaiba   huszonegy-huszonegy
    tagot  delegálnak,  míg  az  56. §  (2)  bekezdése  a  Hungária
    Televízió   Közalapítvány   Kuratóriumába   huszonhárom   tagot
    delegáló szervezetről rendelkezik.

    Kétségtelen, hogy ebben a közalapítványi rendszerben, továbbá a
    közalapítványok által megalapított részvénytársasági (Mtv.  64.
    §)  struktúrában a kuratóriumok elnökségei jelentős feladat- és
    jogkörökkel rendelkeznek. Az Mtv. 66. § (2) bekezdése szerint a
    kuratóriumi   elnökségek  kizárólagos  feladat-  és   jogkörébe
    tartozik:
    a)   a  részvénytársaság elnöki tisztségére nyilvános pályázati
     felhívás    kiírása,   elbírálása,   az   elnök    díjazásának
     megállapítása,
    b)   javaslattétel az elnök megválasztására, vagy  új  pályázat
     kiírása,  javaslat az elnök visszahívására, illetve az  elnöki
     megbízatás      pályázat     kiírása     nélküli      egyszeri
     meghosszabbítására;
    c)  a részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzése,
    da)  egymilliárd forintnál vagy a tervezett éves  forgalom  tíz
    százalékánál magasabb értékű szerződésekhez előzetes tárgyalási
    felhatalmazás megadása,
    db)  hitelfelvétel, illetve háromszázmillió  forintnál  vagy  a
    tervezett  éves  forgalom  három  százalékánál  nagyobb  értékű
    szerződések előzetes jóváhagyása,
    dc)  ingatlan-elidegenítés, illetve százmillió  forint  feletti
    vagyoni értékű jog elidegenítésének engedélyezése,
    e)  javaslattétel a felügyelő bizottsági tagok  megválasztására
    és visszahívására, díjazásuk megállapítása,
    f)     javaslattétel    a   könyvvizsgáló   megbízatására    és
     megbízatásának felmondására, díjazásának megállapítása,
    g)      a     közszolgálati    műsorszolgáltatási    szabályzat
     érvényesülésének ellenőrzése, a kuratórium éves  értékelésének
     előkészítése,
    h)     a    részvénytársaság   elnöke   pályázatában    foglalt
     célkitűzések   megvalósításának  folyamatos   ellenőrzése,   a
     kuratórium éves értékelésének előkészítése.

    Mindazonáltal a műsorszolgáltatókat működtető közalapítványi és
    részvénytársasági   szervezetekben  meghatározó   hatásköre   a
    kuratóriumoknak  van.  Az Mtv. 55. § (1)  bekezdése  szerint  a
    közalapítványok kezelő szervei a kuratóriumok, a  közszolgálati
    műsorszolgáltató  részvénytársaság vonatkozásában  a  közgyűlés
    jogait  a  kuratóriumok  gyakorolják  (Mtv.  59.  §),  mint   a
    közalapítványok   kezelői,   a   kuratóriumok   gyakorolják   a
    részvénytársaságok vonatkozásában az Mtv. 65.  §-a  szerint  az
    alapítói,  illetve  részvényesi jogokat.  Az  Mtv.  66.  §  (1)
    bekezdése szerint a kuratóriumok hatáskörébe tartozik:
    a)   a  közszolgálati  műsorszolgáltató, mint  részvénytársaság
     alapító  okiratának megállapítása, módosítása, annak a  Magyar
     Közlönyben történő közzététele,
    b)   a  részvénytársaság elnökének megválasztása, a  megbízatás
     egyszeri meghosszabbítása,
    c)    a   részvénytársaság  elnökének  visszahívása,  alelnökei
     megbízatásának,  a  megbízás visszavonásának  megtiltása  –  a
     részvénytársaság elnöke intézkedését követő kuratóriumi ülésen,
    d)  a részvénytársaság elnöke visszahívásának kezdeményezése,
    e)  a részvénytársaság függetlenségének védelme,
    f)   a közszolgálati műsorszolgáltatási szabályzat jóváhagyása,
     a  Művelődési  Közlönyben  történő közzététele,  a  szabályzat
     követelményeinek érvényre juttatása, érvényesülésének évenkénti
     irtékelése,
    g)  az archiválás rendjéről szóló szabályzat jóváhagyása,
    h)     a    részvénytársaság   elnöke   pályázatában    foglalt
     célkitűzések évenkénti értékelése,
    i)  az alaptőke felemelése, leszállítása,
    j)   az  éves  gazdálkodási és pénzügyi  terv  elveinek  és  fő
     összegeinek a jóváhagyása,
    k)  az évi adásidő jóváhagyása, módosításának engedélyezése,
    l)    az   új,   magyarországi  gyártású   műsorszolgáltatásban
     felhasználásra   kerülő   mozgóképes  alkotásokra   fordítandó
     pénzösszegek  meghatározása,  a  külső  gyártás  arányaira  is
     kiterjedően,
    m)  a mérleg- és az eredménykimutatás jóváhagyása,
    n)    a   részvénytársaságok  felügyelő  bizottsági   tagjainak
     megválasztása,  visszahívása,  a  Gt.  13  §-ában  foglaltakra
     figyelemmel,
    o)  a könyvvizsgáló megválasztása, megbízatásának felmondása.

    A   kuratóriumokon  belül  az  elnökségnek  vagy  az   elnökség
    tagjainak kiemelt jogköre nincs, a 61. § (2) bekezdése  szerint
    ugyanis  szavazati  joguk a delegált kurátorokéval  egyenlő.  A
    törvény  idézett  rendelkezései szerint a  rádió  és  televízió
    műsorok  tartalmára nézve az elnökség nem gyakorolhat közvetlen
    befolyást.

    2.  Bár  egyik indítványozó sem emelt önmagában alkotmányossági
    kifogást  az  ellen,  hogy  a törvény rendelkezései  szerint  a
    közalapítványi  kuratóriumok elnökségi tagjait az  Országgyűlés
    választja, az egyik indítványozónak az a megállapítása, hogy  a
    kuratóriumi  elnökségeket kiegészítő országgyűlési  határozatok
    következtében   olyan  helyzet  állt  elő,  amelyben   sem   az
    Országgyűlésnek,  sem az Országgyűlés egyik  oldalának,  sem  a
    pártok  befolyásának a növekedése nem zárható ki a kuratóriumok
    elnökségében, nem értelmezhető másként, mint hogy  a  befolyás-
    növekedés magán a kuratóriumon belüli befolyásra vonatkozik. Az
    indítványozó szerint a pártok, illetve az Országgyűlés befolyás-
    növekedésének   lehetősége  pedig  már   nem   felel   meg   az
    Alkotmánybíróság  határozataiban megállapított  kritériumoknak.
    Az  Alkotmánybíróság  az  indítványban  kifejtett  állásponttal
    szemben  azt  állapítja meg, hogy az Országgyűlés  befolyása  a
    kuratóriumi    elnökségekre   semmilyen    vonatkozásban    nem
    növekedett, sőt egyszerűen annál a ténynél fogva csökkent, hogy
    az  Mtv. 55. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján  az
    elnökségben  olyan elnökségi tagok is maradtak, akiknek  pártja
    az  Országgyűlésben  képviselőcsoporttal már  nem  rendelkezik.
    Ennek  folytán csak a pártok befolyása az, amely az  elnökségen
    belül  elvileg  valóban megnőtt, anélkül  azonban,  hogy  ez  a
    növekedés   a  kuratóriumok  működésére  meghatározó  befolyást
    jelentene.

    2.1.  A  közalapítványi kuratóriumok elnöksége az országgyűlési
    képviselőcsoportok  által  jelölt  és  az  Országgyűlés   által
    megválasztott  tagokból  áll.  Az  Mtv.  55.  §  (9)  bekezdése
    értelmében   azonban   az  Országgyűlés   által   megválasztott
    elnökségi  tagok személyes mandátuma elválik az őket eredetileg
    jelölő    képviselőcsoporttól.    Az    elnökségi    tagot    a
    képviselőcsoport nem utasíthatja és nem is hívhatja  vissza.  A
    képviselőcsoport    esetleges   megszűnése,    vagy    személyi
    vsszetételének az országgyűlési választások nyomán akár  teljes
    lecserélődése,   végül   az,  ha  a   korábbi   Országgyűlésben
    képviselőcsoporttal rendelkező párt az új  parlamentbe  be  sem
    kerül, nem érinti az elnökségi tag megbízatását.

    A  törvény  rendelkezése szerint a közalapítványi  kuratóriumok
    elnökségét   négy   évi   időtartamra   választják.   Az   Mtv.
    megalkotásakor  tehát  az  Országgyűlés  nem  igazította  saját
    megbízatásához   a  kuratóriumi  elnökségek,  elnökségi   tagok
    megbízatását,  ellenkezőleg,  az  Mtv.  55.  §  (9)   bekezdése
    kifejezetten    számol    annak    lehetőségével,    hogy     a
    képviselőcsoportok  számában, továbbá  kormánypárti-  ellenzéki
    jellegében  –  az időközbeni újabb országgyűlési  választásokra
    tekintettel  vagy  egyéb  okból –  változás  következik  be.  A
    törvény  erre  az esetre úgy rendelkezik, hogy  a  változás  az
    elnökség  tagjainak megbízatását nem érinti, vagyis  a  korábbi
    Országgyűlés  által  megválasztott  elnökségi  tagok  négy  évi
    időtartamra szóló megbízatása akkor is megmarad, ha a  változás
    következtében   az  elnökségi  tagot  jelölő   párt   már   nem
    rendelkezik az Országgyűlésben képviselőcsoporttal, vagy  nincs
    is a parlamentben.

    A törvény e rendelkezését a kuratóriumi elnökségek viszonylagos
    stabilitásához  fűződő  érdekek és  szempontok  indokolják,  és
    önmagában   nem   alkotmányellenes  az,  hogy  a   kuratóriumok
    elnökségében  olyan elnökségi tagok is maradnak, akiket  jelölő
    párt    az   Országgyűlésben   már   képviselőcsoporttal    nem
    rendelkezik.   Miként  az  Alkotmányból   az   sem   következik
    közvetlenül,   hogy  az  Országgyűlés  által   a   kuratóriumba
    választható   tagokat   az   országgyűlési   képviselőcsoportok
    jelöljék, közvetlen alkotmányos összefüggése annak sincs, ha  a
    jelöltet korábban állító párt – mint képviselőcsoport  –  utóbb
    megszűnik.  Az  Alkotmány szerint a politikai  képviselet  csak
    meghatározó  nem lehet a kuratóriumokban, az Alkotmány  azonban
    azt  nem követeli meg, hogy azokban kizárólag parlamenti pártok
    jelöltjei  lehetnek tagok. Sőt az Alkotmánybíróság  az  Abh-ban
    elvi   éllel  fejtette  ki,  hogy  csak  a  parlamenti   pártok
    konszenzusa   még  kevésbé  alkalmas  arra,  hogy   alkotmányos
    garanciát  nyújtson  a  véleményszabadság  teljességére,   mint
    általában  a  pártok  konszenzusa.  Ezért  az  Alkotmánybíróság
    megállapítja, hogy önmagában nem alkotmányellenes az Mtv. 55. §-
    ának  (9)  bekezdésében  foglalt az  a  rendelkezés,  amely  az
    elnökségi  tagok  mandátumát függetleníti  az  őket  eredetileg
    jelölő képviselőcsoportoktól.

    2.2. A kuratóriumok elnökségi tagjait jelölő képviselőcsoportok
    kormánypárti,  vagy  ellenzéki  jellegének  az  adott  törvényi
    konstrukcióban  –  az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  –
    azonban  már  garanciális jelentősége van: az adott  szervezeti
    megoldás  lényeges eleme, hogy a kuratóriumok  elnökségében  az
    ellenzéki  és  a kormánypárti képviselőcsoportok  által  jelölt
    kurátorok azonos létszámban legyenek jelen. A törvénynek  ez  a
    koncepciója  a  kormányzati vagy az ellenzéki  oldal  esetleges
    túlsúlyát   kívánja   megakadályozni   az   elnökségekben    és
    összhangban van az Abh-ban kifejtett azzal a szemponttal, amely
    szerint a közszolgálati rádióban és a televízióban a szervezeti
    döntések   meghozatalára   sem   a   kormányzatnak,   sem    az
    Országgyűlésnek  –  itt az ellenzéknek – nem lehet  meghatározó
    befolyása.  Ezért rendelkezik az Mtv. 55. § (5) bekezdése  úgy,
    hogy  az  Országgyűlés által a kuratóriumba  választható  tagok
    felét    a    kormánypárti,   másik    felét    az    ellenzéki
    képviselőcsoportok  jelölik. Minden  képviselőcsoport  legalább
    egy  jelöltjét  meg kell választani. E rendelkezés  alkotmányos
    összefüggése  tehát  már  egészen  nyilvánvaló:  megakadályozni
    hivatott mind a kormányzati, mind az ellenzéki oldal, illetőleg
    képviselőcsoportok túlsúlyát a kuratóriumi elnökségekben.

    Mindazonáltal  a  törvénynek  ez a  rendelkezése  kizárólag  az
    Országgyűlés egyik vagy másik oldalának meghatározó  befolyását
    hivatott    megakadályozni   a   közalapítványi    kuratóriumok
    elnökségeiben,  és egyáltalában nem vonatkoztatható  azokra  az
    elnökségi tagokra, akik a parlamentben képviselőcsoporttal  már
    nem  rendelkező pártok jelöltjeiként kerültek az elnökségbe  az
    Országgyűlés korábbi választási aktusa folytán. Ez egyértelműen
    következik  az  Mtv.  55.  §  (5)  bekezdésében,  továbbá   (9)
    bekezdésében foglalt szabályokból, amelyek mindegyike –  a  két
    oldal    egyensúlya    tekintetében   –   képviselőcsoportokról
    rendelkezik.   Az   alkotmányos  garancia   tehát   a   törvény
    konstrukciójában formális, külső és objektív  ismérveken  –  az
    országgyűlési    képviselőcsoportok   kormánypáti,    illetőleg
    ellenzéki  besorolásán – nyugszik, és nem olyan  informális  és
    mindig  szubjektív szempontokon, amely a politikai  pártokat  a
    Kormányt,    vagy    az    ellenzéket    támogató    pártokként
    differenciálja.

    Kétségtelen,  hogy  sem  az  Alkotmány,  sem  törvény,  sem   a
    Házszabály  a kormánypárti és az ellenzéki képviselőcsoportokra
    nézve  nem tartalmaz meghatározást, ezeket evidenciaként  fogja
    fel,  miként  a szembeállítás az Országgyűlés gyakorlatában  se
    jelent  alkalmazási problémát. A Házszabály számos rendelkezése
    differenciál   kormánypárti   és  ellenzéki   párthoz   tartozó
    képviselő között (pl. 21. § (2) bekezdése, 50. § (3) bekezdése,
    53.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja, 70.  §  (3)  bekezdése),  és
    különböztet kormánypárti és ellenzéki képviselőcsoportok között
    is   (33.   §   (3)   bekezdése,  119.  §  (3)  bekezdése).   E
    rendelkezésekre     is    figyelemmel    az    Alkotmánybíróság
    megállapítja, hogy a kormánypártiság és az ellenzékiség csak  a
    parlamentben   képviselettel  rendelkező  pártok   relációjában
    értelmezhető,  vagyis  a  parlamenten  kívüli  pártok   közjogi
    értelemben    nem   tekinthetők   sem   kormánypártinak,    sem
    ellenzékinek.  Ezért  az  Mtv. 55.  §  (9)  bekezdésének  az  a
    szabálya,    amely    az    "egyenlő   arány"    fenntartásának
    szükségességéről  rendelkezik  –  az  55.  §  (5)  bekezdésében
    foglaltakkal   összefüggésben   –   kizárólag    a    parlament
    kormánypárti    és   ellenzéki   képviselőcsoportjai    közötti
    egyensúlyra  vonatkozik,  és  ennek  megítélésénél  a  korábban
    jelöltet  állító  volt parlamenti pártokat  teljesen  figyelmen
    kívül kell hagyni. Az Alkotmány szerinti követelmény tehát csak
    a   kormánypárti  és  ellenzéki  képviselőcsoportok   jelöltjei
    közötti   egyensúly,  így  a  törvénynek  az  "egyenlő   arány"
    helyreállítására    e    tekintetben    irányadó    garanciális
    rendelkezései  alkotmányosan kielégítőek, mert  a  tárgyilagos,
    kiegyensúlyozott  és  pártatlan tömegtájékoztatást  biztosítani
    hivatott közalapítványi kuratóriumok elnökségében útját  állják
    az    Országgyűlés    egyik    vagy    másik    oldalán    levő
    képviselőcsoportok túlsúlyának.

    3.   Nem   csorbítja   a   törvényi   szabályozás   garanciális
    jelentőségét  az Mtv. 55. § (9) bekezdésének az a rendelkezése,
    amely szerint az elnökség tagjainak megbízatását a kormánypárti
    és   az  ellenzéki  képviselőcsoportok  tekintetében  időközben
    bekövetkezett  változás  nem érinti. Azok  az  elnökségi  tagok
    ugyanis, akik korábbi képviselőcsoportok jelöltjeiként kerültek
    az    elnökségbe,   attól   kezdve,   hogy   az   országgyűlési
    képviselőcsoportokban   változás  következett   be,   már   nem
    képviselőcsoport  jelöltjeként, hanem  képviselőcsoporttal  nem
    rendelkező  pártjuk  jelöltjeként tagjai az elnökségnek.  Mivel
    közjogi  értelemben  a képviselettel nem  rendelkező  párt  nem
    tekinthető   sem   kormánypártinak,   sem   ellenzékinek,    az
    elnökségnek   ezek  a  tagjai  a  kormánypárti   és   ellenzéki
    képviselőcsoportok   tekintetében   megkívánt   egyenlő   arány
    fenntartása szempontjából nem vehetők figyelembe.  Ha  nem  így
    lenne,  a  törvény nem képviselőcsoportokról,  hanem  pártokról
    rendelkezne. Az a körülmény pedig, hogy képviselőcsoporttal már
    nem  rendelkező  pártok jelöltjei is tagjai a médiakuratóriumok
    elnökségének, önmagában semmilyen tekintetben nem  sérti,  vagy
    veszélyezteti  a véleménynyilvánítás szabadságának  alkotmányos
    alapjogát.   Az   Alkotmánybíróságnak  az   Abh-ban   kifejtett
    álláspontja szerint a rádió és televízió szabadságának  sajátos
    alkotmányos  garanciái csak azt követelik meg, hogy  –  egyebek
    között – se a parlament, se a politikai pártok ne juthassanak a
    műsorok  tartalmát befolyásolni képes szervezetben  meghatározó
    befolyáshoz.  Arra  nézve  azonban  nem  áll  fenn  alkotmányos
    követelmény,   hogy  a  média-közalapítványok   kuratóriumainak
    elnökségében  csak  képviselőcsoporttal  rendelkező  parlamenti
    pártok jelöltjei lehetnek elnökségi tagok.

    Minderre   figyelemmel  nem  osztja  az   Alkotmánybíróság   az
    indítványokban  megfogalmazott  azt  az  álláspontot,  hogy   a
    parlamenti   képviselőcsoporttal  már  nem  rendelkező   pártok
    jelöltjeit  valamilyen  ismérv – elsősorban  a  párt  politikai
    irányultsága   –   alapján   a  parlamenti   képviselőcsoportok
    valamelyik   oldalánál  figyelembe  kellene  venni.   Mivel   a
    kormánypárti  és  az  ellenzéki oldal  meghatározása  formális,
    külső    és    objektív   ismérveken   –    az    országgyűlési
    képviselőcsoportok   parlamenti  helyzetén   –   nyugszik,   az
    Alkotmánybíróság  megállapítja: az Mtv. 55. § (9)  bekezdésének
    alkalmazásában   alkotmányos   követelmény,    hogy    sem    a
    kormánypárti,  sem az ellenzéki oldalon nem vehetők  számításba
    azok  az  elnökségi tagok, akiket időközben megszűnt parlamenti
    képviselőcsoport  javaslatára  választott  az  Országgyűlés.  E
    pártok  jelöltjeit  ugyanis – a fentebb kifejtettek  szerint  –
    alkotmányosan  nem lehet sem a kormánypárti, sem  az  ellenzéki
    oldalhoz tartozónak tekinteni.

    4.  Az  Alkotmány  3.  § (2) bekezdése értelmében  a  politikai
    pártok    közreműködnek   a   népakarat    kialakításában    és
    kinyilvánításában. A politikai pártok ezáltal – miként arra  az
    Alkotmánybíróság  a  2179/B/1991. AB határozatában  (ABH  1994,
    520)  rámutatott – egyfajta sajátos közvetítő szerepet töltenek
    be  az  állam  és a társadalom között. Ahhoz, hogy a  politikai
    pártok  alkotmányos funkcióik ellátására képesek  legyenek,  az
    Alkotmány  3.  §  (1) bekezdése garantálja, hogy  a  pártok  az
    Alkotmány  és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben  tartása
    mellett  szabadon alakuljanak és szabadon tevékenykedjenek.  Az
    Alkotmány  e  szabályából,  továbbá  az  Alkotmány  63.  §  (1)
    bekezdésének  a  pártalapítás szabadságát  is  magában  foglaló
    egyesülési  szabadságot  garantáló rendelkezéséből  következik,
    hogy  a politikai pártok önállóak, egymástól függetlenül fejtik
    ki  tevékenységüket, és ha az Országgyűlésben képviselettel nem
    rendelkeznek,  fogalmilag sem sorolhatók be se a kormánypártok,
    se  az  ellenzéki  pártok  közé. Ettől  teljesen  független  és
    szubjektív   értékítéleten,   informális   ismérveken    nyugvó
    szempont,   hogy   valamely   párt   politikai   programja    a
    kormányzathoz  vagy  az ellenzékhez áll-e közelebb.  Ilyen  nem
    formális  ismérvek  alapján azonban a nem parlamenti  politikai
    pártok   az   Országgyűlés  egyik  vagy  másik  oldalához   sem
    sorolhatók.

    Az  viszont  már garanciális jelentőségű – éspedig  nemcsak  az
    adott  törvényi konstrukcióban, de az Alkotmány alapján  is  –,
    hogy  a kuratóriumok elnökségében az ellenzéki és a kormánypáti
    képviselőcsoportok   által  jelölt  tagok   azonos   létszámban
    legyenek  jelen.  A  kuratóriumi elnökségeknek  azért  kell  az
    Országgyűlésben  képviselettel rendelkező pártok  pártpolitikai
    egyensúlyára, illetőleg a kormánypártok és az ellenzéki  pártok
    által jelölt kurátorok számának egyenlő voltára épülniük,  mert
    ellenkező  esetben a kuratóriumok elnökségében vagy a  Kormány,
    vagy  az  ellenzék meghatározó befolyáshoz juthatna. Az egyenlő
    arányokon alapuló egyensúly alkotmányos szempontjának viszont a
    támadott  törvényi  szabályozás megfelel. Az  Mtv.  55.  §  (9)
    bekezdése ugyanis egyértelműen arról rendelkezik, hogy az újabb
    elnökségi  tagok választását csak az teheti szükségessé,  ha  a
    kormánypárti  és  az ellenzéki képviselőcsoportok  tekintetében
    beálló változás az eredeti egyenlő arányokat megbontja.  Ezt  a
    megbomlott egyensúlyi helyzetet kell új jelölés alapján új tag,
    vagy  új  tagok megválasztásával az elnökség hátralevő  idejére
    megszüntetni,   amelynek   során  a   képviselőcsoporttal   nem
    rendelkező  pártok jelöltjeiből megválasztott  elnökségi  tagok
    már figyelmen kívül maradnak.

    5. Az Alkotmánybíróság elvi éllel szögezi le: a kormánypártiság
    –  ellenzékiség  és az ezen alapuló alkotmányi garanciarendszer
    megítélése  vonatkozásában  csak objektív  és  külső,  formális
    ismérveket   alkalmazhat,  tekintve,   hogy   a   kormánypárti-
    ellenzéki jellegnek egyedül csak az az objektív ismérve  lehet,
    hogy  egy  képviselőcsoport pártja részt  vesz-e  a  kormányban
    (kormány-koalícióban)   vagy  sem.   A   Házszabály   felhívott
    rendelkezései szerint is csak a koalíciós szerződés létéhez  és
    a    de   facto   kormányzati   részvételhez   kapcsolható    a
    kormánypártiság.  Más, nem formális szempontok  tehát  itt  nem
    vehetők   figyelembe.   A   kormánykoalíciókat   ugyanis    nem
    feltétlenül politikai- ideológiai közelség alapján  kötik  meg.
    Elképzelhető pl. nagykoalíció, amikor a politikai  paletta  két
    távoli  pólusához  tartozó  párt  alkot  kormánykoalíciót,  míg
    mindkét  párt  “mellett”  ellenzékben  olyan  frakciók  vannak,
    amelyek  a  koalíciót  alkotó egyik vagy másik  párthoz  sokkal
    közelebb   állnak,  mint  a  koalíció  pártjai  egymáshoz.   Az
    alkotmányi  garanciarendszer ezért nem  kapcsolható  politikai-
    ideológiai  szempontokhoz, hanem kizárólag formális,  külső  és
    objektív   ismérvekhez.   Ha   nem   így   lenne,   akkor    az
    Alkotmánybíróságnak   politikai   ismérvek   alapján    kellene
    vizsgálnia   a  véleménynyilvánítás  szabadságának  alkotmányos
    garanciáit a műsorszolgáltatók működése során, például a média-
    kurátorokat     delegáló     társadalmi     szervezetek      és
    érdekképviseletek tekintetében is. Az alkotmányos követelmény a
    véleményszabadság  garantálása tekintetében azonban  nem  erre,
    hanem az Abh. szerint arra vonatkozik, hogy se az Országgyűlés,
    se  a  Kormány  ne jusson a műsor tartalmát befolyásolni  képes
    szervezetben  meghatározó  befolyáshoz,  miként   a   politikai
    pártok,  továbbá  az azonos feladatra, vagy  ugyanazon  érdekek
    képviseletére   létrejött   csoportok   befolyása   sem   lehet
    meghatározó (ABH 1992, 230).

    6.     Az    indítványozóknak    a    támadott    rendelkezések
    alkotmányellenességére vonatkozó álláspontja  lényegileg  abból
    indul  ki,  hogy  az  Mtv. vonatkozó rendelkezései  csak  addig
    maradnak  meg az Alkotmány keretei között, ameddig  azt  teszik
    lehetővé, hogy az Országgyűlés a média-kuratóriumok elnökségébe
    parlamenti  képviselőcsoportok által jelölt tagokat  válasszon.
    Az  indítványozók  szerint tehát ez az  az  alkotmányos  határ,
    amelyen   belül   még   az   Országgyűlés   és   a   pártok   a
    médiaszervezetek   működésére  befolyást   gyakorolhatnak.   Az
    Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint  azonban   a   médiumok
    szervezeti   felépítésének   alkotmányosságát   nem   ez,    az
    indítványozók  szerinti  optimális  alkotmányossági   szempont,
    hanem  az  minősíti, hogy az adott szervezeti konstrukcióban  a
    műsorszolgáltatók elvileg képesek-e biztosítani a társadalomban
    meglévő  vélemények  teljes  körű, kiegyensúlyozott  arányú  és
    valósághű   kifejezésre  jutását,  valamint  a  közérdeklődésre
    számot   tartó  eseményekről  és  tényekről  való  elfogulatlan
    tájékoztatást.  Az alkotmányos garanciáknak  tehát  arra  nézve
    kell  fennállniuk, hogy az Országgyűlés, a Kormány,  illetve  a
    pártok,   továbbá   az  érdekképviseletek  a   műsorszolgáltató
    szervezetekben ne juthassanak meghatározó befolyáshoz.

    Arra  nézve  viszont  a  támadott  törvényi  rendelkezések  már
    tartalmaznak alkotmányos garanciát, hogy a Kormány ne juthasson
    túlsúlyba,    ne   szerezhessen   meghatározó    befolyást    a
    médiakuratóriumok  elnökségében,  hiszen  az  Mtv.  55.  §  (9)
    bekezdése  második  mondatában foglalt rendelkezés  alapján  az
    esetlegesen időközben bekövetkező arányeltolódást a Kormány  és
    az   ellenzéki  oldal  között  újabb  kurátor,  vagy  kurátorok
    választásával egyensúlyba kell hozni. Mindezekre figyelemmel az
    Alkotmánybíróság   az  Mtv.  55.  §  (5)   és   (9)   bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványokat elutasította.

    7.  Nem találta megalapozottnak az Alkotmánybíróság az utólagos
    normakontrollra  irányuló  indítványt  az  Mtv.   55.   §   (8)
    bekezdésében    foglalt   rendelkezés   alkotmányellenességével
    kapcsolatban. Az Mtv. 55. §-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik,
    hogy   az   Országgyűlés  mindhárom  kuratóriumba   külön-külön
    legalább  nyolc  tagot választ a képviselők több  mint  felének
    szavazatával,   egyenként.  A  támadott  (8)   bekezdés   pedig
    kimondja:  "A  kuratórium  elnöksége  akkor  alakul   meg,   ha
    valamennyi  tagját  megválasztják. Nem  akadálya  a  kuratórium
    elnöksége megalakulásának azonban, ha a kormánypárti,  vagy  az
    ellenzéki   oldal   valamelyike   nem   állít   jelöltet."   Az
    indítványozó szerint az idézett törvényi rendelkezések egyfelől
    sértik  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogbiztonság
    követelményét,   mert   egymásnak  ellentmondanak,   ellentétes
    értelmezésre adnak lehetőséget, így ténylegesen nem állapítható
    meg  a  törvény  alapján,  hogy a  kuratórium  elnöksége  mikor
    tekinthető  létrejöttnek, másrészt az 55.  §  (8)  bekezdésének
    utolsó  mondata  ellentétben áll az Alkotmány  61.  §-ának  (1)
    bekezdésével, mert lehetővé teszi a kuratóriumi elnökségekben a
    parlament  egyik  vagy másik – kormánypárti  vagy  ellenzéki  –
    oldalának túlsúlyát.

    7.1.   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  támadott
    törvényi   rendelkezések  értelmezhetőek,  világosak,   így   a
    kuratóriumok  elnökségének megalakulása jogszabályértelmezéssel
    megállapítható.  A  kifogásolt  rendelkezések   főszabályt   és
    kivételt  tartalmaznak,  amelyek nem  ellentmondásosak  és  nem
    adnak  alapot ellentétes értelmezésre. A kuratóriumok elnöksége
    megalakulásának   főszabálya  az,  hogy   az   elnökség   akkor
    tekinthető  megalakultnak, ha valamennyi tagját  megválasztják.
    Ehhez  képest szűkebb tényállású, kivételes szabály  az,  ha  a
    kuratóriumok elnökségébe a kormánypárti vagy az ellenzéki oldal
    valamelyike   nem   állít  jelöltet.  E   kivételes   tényállás
    jogkövetkezménye  az, hogy a kuratóriumok elnöksége  a  törvény
    szerint  ilyenkor  is, tehát csak az egyik  oldal  jelöltjeinek
    megválasztásával megalakul. A kifogásolt rendelkezések az adott
    összefüggésben  tehát nem ellentmondásosak,  sem  értelmezésük,
    sem  alkalmazásuk nem eredményez jogbizonytalanságot,  így  nem
    ellentétesek  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében  deklarált,  a
    jogbiztonság  követelményét  magában  foglaló  jogállamisággal,
    ezért azok ezen az alapon nem alkotmányellenesek.

    7.2.  Rámutat  az  Alkotmánybíróság arra, hogy a  jelöltállítás
    elmaradásának  elemzett törvényi jogkövetkezménye  a  politikai
    erők  megállapodását,  konszenzusát  hivatott  előmozdítani.  A
    támadott     rendelkezés    tehát    a    kompromisszum-     és
    konszenzuskényszert  intézményesíti,   vagyis   a   törvény   a
    főszabály  és  a kivétel kimondásával az Alkotmány  61.  §  (4)
    bekezdésének egy sajátos garanciarendszerét alkotja meg.

    Nem  alkotmányossági  kérdés  az,  ha  a  jelöltállítási  és  a
    választási   eljárás  esetenként  nem  működik.  A  mechanizmus
    működtetése  során esetlegesen előforduló – és  politikai  vagy
    egyéb  okra  visszavezethető – nehézségek nem  teszik  magát  a
    szabályozást  alkotmányellenessé. Az Országgyűlés tagjainak,  a
    politikai  élet szereplőinek a törvényből fakadó  feladata  az,
    hogy  a  mechanizmust megfelelően működtessék.  Ennek  során  a
    parlamenti  pártok a törvény szerint együttműködésre kötelesek.
    Ez  az  együttműködési  kötelezettség  pedig  fennáll  mind   a
    parlament egyik vagy másik oldalán elhelyezkedő pártok, mind  a
    parlament két oldala között.

    Az    Alkotmány   ugyanis   a   műsorszolgáltatókat   működtető
    szervezetek  tekintetében nemcsak tartózkodást,  hanem  pozitív
    cselekvést is megkövetel az államtól. Ennek keretében pedig  az
    államnak  olyan,  a  törvényben szabályozott megoldásokat  kell
    biztosítania,  amelyek megfelelően garantálják a  közszolgálati
    rádió és televízió folyamatos működését.

    Az   Alkotmánybíróság  a  közszolgálati  rádió   és   televízió
    tekintetében az Abh-ban (ABH 1992, 233), a 17/1993. (III.  19.)
    AB  határozatában  (ABH  1993, 157-158) pedig  a  közszolgálati
    hírügynökség vonatkozásában rámutatott arra, hogy az  Alkotmány
    61.   §  (1)  bekezdésében  szabályozott,  a  közérdekű  adatok
    megismeréséhez fűződő alkotmányos alapjog biztosítása az  állam
    alkotmányos  kötelezettségévé teszi a közszolgálati  műsor-  és
    hírszolgáltatók  folyamatos és zavartalan működtetését.  Vagyis
    ennek   az   alapjognak   az   érvényesítése   és   garantálása
    kényszerítően  kötelezi  az államot  arra,  hogy  a  műsor-  és
    hírszolgáltatók szervezeteit fenntartsa, adott esetben abban az
    időszakban  is,  amikor, és azon az áron is, ha az  alkotmányos
    szervek  együttműködésében átmenetileg zavarok keletkeznek.  Az
    Alkotmány    alapján   erre   tekintettel   –   a    kifogásolt
    rendelkezésben  a  véleménynyilvánítás  szabadságának  sérelmét
    látó indítvány elbírálása során – az az eldöntendő kérdés, hogy
    köteles-e  az  állam  a műsor- és hírszolgáltatók  működtetését
    alkotmányos alapjog korlátozása árán is biztosítani.

    7.3.   Az   Alkotmánybíróság  1990  óta  folytatott  gyakorlata
    szerint,  az állam akkor nyúlhat az alapvető jog korlátozásának
    eszközéhez,   ha  másik  alapjog  védelme  vagy  érvényesülése,
    illetőleg  egyéb  alkotmányos  célok  védelme  ezt  szükségessé
    teszi,  és  a  korlátozás  csak olyan mértékű  lehet,  amely  a
    korlátozással  elérni kívánt céllal arányban áll [20/1990.  (X.
    4.)  AB határozat, (ABH 1990, 69, 71-72), 7/1991. (II. 28.)  AB
    határozat,   (ABH   1991,   22,   25)].   A   későbbiekben   az
    Alkotmánybíróság   ezt   a   gyakorlatát   tüzetesbítette    és
    állandósította.  A  11/1992. (III. 5.)  AB  határozatában  (ABH
    1992,  77, 85) kimondta, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlatában
    alkotmányos alapjog és szabadság tartalma törvénnyel  csak  más
    alapjog    vagy    alkotmányos    érték    védelme    érdekében
    elkerülhetetlen esetben, a szükséges mértékben és arányos módon
    korlátozható. A 11/1993. (II. 27.) AB határozat (ABH 1993, 109,
    110)  szerint pedig: "A korlátozás nem alkotmányellenes  akkor,
    ha elkerülhetetlen, ha arra kényszerítő ok szolgáltat alapot, s
    a   korlátozás  súlya  a  korlátozással  elérni  kívánt  céllal
    arányban van."

    Kétségtelen,  hogy  alkotmányos alapjogokat  védő,  garanciális
    szabály  sérül, ha a műsorszolgáltatók kuratóriumi elnökségében
    akár a kormányzati, akár az ellenzéki oldal túlsúlyba kerül  és
    ezáltal   meghatározó  befolyáshoz  jut.  Az   Alkotmánybíróság
    gyakorlata  szerint ugyanis a véleménynyilvánítás szabadságjoga
    (Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdés)  megköveteli,  hogy   se   a
    parlament,   se   a   Kormány  ne  jusson  a  műsor   tartalmát
    befolyásolni   képes  szervezetekben  meghatározó  befolyáshoz,
    miként  a  politikai pártok, továbbá az azonos feladatra,  vagy
    ugyanazon  érdekek képviseletére létrejött csoportok  befolyása
    sem lehet meghatározó (ABH 1992, 230).

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban az Mtv. 55.  §
    (8)  bekezdésének összefüggésében kényszerű és  elkerülhetetlen
    alapjogi  korlátozás  áll  fenn,  mert  az  elnökség  egyoldalú
    megalakulása alkotmányos szempontból "kisebb veszélyt" jelent a
    véleménynyilvánítás szabadságjogára, mint az,  ha  az  elnökség
    megalakulásának  hiányában  a közszolgálati  média-kuratóriumok
    egyáltalában  nem működnének. A fentebb kifejtettek  szerint  a
    közérdekű  adatok megismeréséhez való alapvető jog  garantálása
    (Alkotmány  61.  §  (1) bekezdés) kényszerítően  megköveteli  a
    közszolgálati   műsorszolgáltatók  folyamatos   és   zavartalan
    működését.  Az  egész törvényi szabályozás a média-kuratóriumok
    szervezeti    megoldására    és   funkcionálására    épül,    a
    befolyásmentes  és  tárgyilagos műsorszolgáltatás  –  és  ennek
    alapján   a  közérdekű  adatok  megismeréséhez  való   alapvető
    alkotmányos   jog   –   teljes  garanciarendszere   a   törvény
    konstrukciójában  a  kuratóriumok működésével  biztosított.  Az
    Alkotmány   61.  §-ában  meghatározott,  a  véleménynyilvánítás
    szabadságára vonatkozó alapjog garanciáinak korlátozását  tehát
    ugyancsak  az  Alkotmány 61. §-ában szabályozott,  a  közérdekű
    adatok   megismeréséhez,   a   közérdeklődésre   számot   tartó
    eseményről  és  tényekről  való tájékozódáshoz  fűződő  alapjog
    biztosítása  teszi alkotmányosan szükségessé és  indokolttá.  A
    kivételes  szabály  így  elkerülhetetlen  rendelkezés,  melynek
    hiányában   a   média-közalapítványok   és   részvénytársaságok
    működése  bénulna  meg,  ami ellentétes volna  a  tájékoztatási
    monopóliumok megakadályozására vonatkozó és az Alkotmány 61.  §
    (4)  bekezdésében foglalt – az Abh-ban kifejtett tartalmú  (ABH
    1992, 227) – rendelkezéssel is.

    Ugyanakkor a korlátozás nem tekinthető aránytalannak sem,  mert
    az   csak   akkor  következhet  be,  ha  a  különböző   oldalon
    elhelyezkedő     parlamenti     frakciók     egymással     való
    együttműködésében  átmenetileg zavar keletkezik.  Az  egyoldalú
    megalakulás  súlyos jogkövetkezményére ugyanis  tipikusan  csak
    akkor  kerülhet  sor, ha a képviselőcsoportok  az  Országgyűlés
    egyik  oldalán önhibájukból nem élnek jelöltállítási  jogukkal,
    illetőleg nem gyakorolják erre vonatkozó kötelezettségüket.  Ez
    viszont  már  a parlamenti pártok politikai felelőssége  körébe
    tartozó kérdés, és nem a szabályozás alkotmányellenességének  a
    következménye.

    Az   Alkotmánybíróság   a  fentebb  kifejtettekre   tekintettel
    megállapítja, hogy mivel a kuratóriumi elnökségek  megalakulása
    nélkül maguk a közalapítványok válnának működésképtelenné, mert
    ennek  folytán az Mtv. 66. § (2) bekezdése szerint az  elnökség
    kizárólagos    feladat-   és   jogkörébe    eső    gazdálkodási
    tevékenységek  lehetetlenülnének el,  és  ezáltal  a  közérdekű
    adatok  megismeréséhez fűződő alkotmányos alapjog sérülne,  nem
    alkotmányellenes az, ha a parlament kormányzati vagy  ellenzéki
    oldala  valamelyikének jelöltállítása nélkül is  a  törvény  az
    elnökség    megalakulását    lehetővé    teszi.    Ezért     az
    Alkotmánybíróság  az e körben előterjesztett  indítványokat  is
    elutasította.
                                   
                                  V.

    1.   Az  Alkotmánybíróság  akkor  állapíthat  meg  mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenességet,  ha  a  jogalkotó   szerv
    jogszabályi  felhatalmazásból  származó  jogalkotói   feladatát
    elmulasztotta  és ezzel alkotmányellenességet idézett  elő.  Az
    Abtv.  49. § (1) bekezdése alapján a mulasztásban megnyilvánuló
    alkotmányellenesség  megállapítására bárki  indítványára  –  és
    hivatalból is – sor kerülhet, és annak megállapítása esetén  az
    Alkotmánybíróság  a  mulasztást  elkövető  szervet  –  határidő
    megjelölésével – felhívja jogalkotói feladatának teljesítésére.

    Az  Alkotmánybíróság az Abh-ban kifejtette,  hogy  mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg  akkor  is,  ha
    valamely   alapjog   érvényesüléséhez   szükséges   jogszabályi
    garanciák   hiányoznak   (ABH   1992,   231).   Ugyanakkor   az
    Alkotmánybíróság  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmánysértést
    nemcsak  akkor állapít meg, ha az adott tárgykörre  vonatkozóan
    semmilyen jogi szabályozás nincs, hanem akkor is, ha  az  adott
    szabályozási  koncepción  belül az alkotmányos  követelményeket
    kielégítő jogszabályi rendelkezések hiányoznak (22/1995.  (III.
    31.) AB határozat, ABH 1995, 108, 113).

    Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata tehát elvileg  lehetővé
    teszi mulasztásos alkotmánysértés megállapítását akkor is, ha a
    jogalkotó  a  jogszabályi felhatalmazásból származó  jogalkotói
    feladatát   teljesítette  ugyan,  ennek  során  azonban   olyan
    szabályozási   hiányosságok   következtek   be,   amelyek   már
    alkotmányellenes   helyzetet  idéztek  elő.  Az   indítványozók
    szerint  ilyen  alkotmányellenes  helyzetet  idézett   elő   az
    Országgyűlés  akkor, amikor elmulasztotta annak  szabályozását,
    hogy  a  média-kuratóriumok elnökségének azok a tagjai,  akiket
    olyan  országgyűlési képviselőcsoport jelölt,  amely  időközben
    megszűnt, hogyan minősülnek az Mtv. 55. § (5) és (9) bekezdése,
    illetőleg az MTItv. 17. § (3) és (7) bekezdése összefüggésében.

    2.    Az   Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   az   adott
    összefüggésben alkotmányellenes törvényhozói mulasztás nem  áll
    fenn, mert a sérelmezett törvényi rendelkezések az Alkotmánnyal
    összhangban    értelmezhetők,   az    alkalmazás    alkotmányos
    követelményei    meghatározhatók,    vagyis    a    szabályozás
    jogbizonytalanságot sem teremt, így nem állapítható meg sem  az
    Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésének a  sérelme,  sem  pedig  az
    Alkotmány 61. §-ában biztosított alapjogok megsértése.

    A  kuratóriumi  elnökségek  tagjainak megválasztására  irányadó
    kiinduló szabály szerint a megválasztandó elnökségi tagokat  az
    Országgyűlés    képviselőcsoportjai    jelölik.    E    szabály
    alkalmazásában     a     Házszabálynak     az     országgyűlési
    képviselőcsoportokra   vonatkozó   rendelkezéseit   megfelelően
    figyelembe  kell  venni. Így irányadó a Házszabály  14.  §  (1)
    bekezdésében  foglalt rendelkezés, amely szerint  az  ugyanazon
    párthoz    tartozó   országgyűlési   képviselők   országgyűlési
    tevékenységük  összehangolására  képviselőcsoportot   hozhatnak
    létre.  A  Házszabály  II.  Rész  2.  Fejezete  tartalmazza  az
    országgyűlési     képviselőcsoportokra    vonatkozó     további
    részletrendelkezéseket. Az Mtv. 55. § (9)  bekezdésében  és  az
    MTItv. 17. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések megmaradnak
    a  képviselőcsoportok  szerinti  kategorizálás  körében  és  az
    időközben  bekövetkezett  változást  –  mint  ahogy   erre   az
    Alkotmánybíróság a korábbiakban már rámutatott  –  kizárólag  a
    képviselőcsoportok    relációjában    minősítik    relevánsnak.
    Tekintve, hogy a Házszabály felhívott rendelkezései szerint  az
    Országgyűlés megbízatásának ideje alatt a képviselőcsoportokban
    változás     következhet     be    (pl.:     képviselőcsoportok
    megszűnhetnek),  és figyelemmel arra, hogy a média-kuratóriumok
    elnöksége  megbízatását az Országgyűlés  nem  igazította  saját
    megbízatási idejéhez, az új országgyűlési választások során  is
    változás  következhet be a képviselőcsoportok létében, számában
    vagy kormánypárti-ellenzéki jellegében.

    Az  Mtv.  55.  §  (5) bekezdése, továbbá az MTItv.  17.  §  (3)
    bekezdése  szerint a kuratóriumokba választható tagok  felét  a
    kormánypárti,   másik  felét  az  ellenzéki  képviselőcsoportok
    jelölik.  Ha a képviselőcsoportokban olyan változás  következik
    be,  hogy ezáltal – a kurátorok eredeti jelölését tekintve –  a
    kormányzati  és  az  ellenzéki oldal  egyensúlya  megbomlik,  a
    Kormány,  illetőleg  az ellenzék elnökségen belüli  túlsúlyának
    megakadályozása érdekében új jelölt (jelöltek)  állításával  és
    megválasztásával  az egyensúlyt helyre kell állítani.  Ebben  a
    törvényi konstrukcióban teljesen nyilvánvaló – és a szabályozás
    ellenkező   értelmezésre  nem  is   ad   alapot   –,   hogy   a
    képviselőcsoportok tekintetében bekövetkezett változás miatt az
    egyensúlyt  kizárólag a kormányzati és ellenzéki  oldalon  levő
    képviselőcsoportok  között  kell helyreállítani,  vagyis  ennek
    során  azok  a  kurátorok, akiket jelölő  képviselőcsoport  már
    megszűnt,  vagy  egyébként nem jutott be a  parlamentbe,  egyik
    oldalon sem vehetők számításba.

    Az  Alkotmánybíróság utal arra, hogy azt maguk az indítványozók
    is   elismerik,  hogy  a  parlamenti  képviselőcsoporttal   nem
    rendelkező  párt  "semmiképpen sem  lehet  sem  a  kormánypárti
    frakciók,  sem az ellenzéki képviselőcsoportok közé sorolható".
    Mivel  közjogilag  –  és  fogalmilag  –  a  képviselettel   nem
    rendelkező   párt  nem  tekinthető  sem  kormánypártinak,   sem
    ellenzékinek,  a  változás következtében  megbomlott  egyensúly
    helyreállítása során ezeket az elnökségi tagokat már  figyelmen
    kívül  kell  hagyni.  Egy  parlamenti  képviselőcsoporttal  nem
    rendelkező   párt   "politikai   identitása"   –   miként    az
    Alkotmánybíróság   fentebb  már  ezt  is   kifejtette   –   nem
    határozható  meg sem kormánypátiként, sem ellenzékiként.  Ezért
    nem állapítható meg jogalkotói mulasztás atekintetben, hogy  az
    Mtv.  55. § (9) bekezdése és az MTItv. 17. § (7) bekezdése  nem
    tartalmaz  rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy  kormánypárti
    vagy  ellenzéki képviselők közé – vagy esetleg egyikhez  sem  –
    kell  számítani  azokat  az  elnökségi  tagokat,  akiket  olyan
    képviselőcsoportok   jelöltek,   amelyek   már   nincsenek    a
    parlamentben.  A  Kormány  vagy  az  ellenzék  alkotmányellenes
    befolyása a kuratórium elnökségekben csak így kerülhető el.  Az
    Alkotmány  61.  §-ában  biztosított kommunikációs  alapjogok  a
    médiumok  működtetését  illetően olyan  intézményi-  szervezeti
    szabályokat  követelnek  meg, amelyek  megakadályozzák  mind  a
    Kormány,   mind   pedig  az  ellenzék  túlsúlyát,   meghatározó
    befolyását e szervezetek, intézmények működésére és ezáltal  az
    általuk   közvetített  műsorok  tartalmára.  Valamelyik   oldal
    túlsúlya,  meghatározó  befolyása  azonban  csak  formális   és
    objektív  ismerévekkel  mérhető.  Miként  a  kormányzati   vagy
    ellenzéki  oldalt  bevallottan, vagy be nem vallottan  támogató
    egyes   szervezetek  sem  zárhatók  el  attól,  hogy  a  média-
    kuratóriumokba    képviselőket   delegáljanak,    ugyanúgy    a
    parlamenten kívüli politikai pártok sem differenciálhatók  azon
    az  alapon,  hogy  politikájuk inkább  a  kormányzati  vagy  az
    ellenzéki  oldalt támogatja. Az ilyen alapú figyelembevétel  az
    adott  törvényi  konstrukcióban a politikai pártok  alkotmányos
    jogállását illetően támasztana komoly alkotmányos aggályokat.

    Figyelemmel  tehát  arra,  hogy az  adott  szervezeti  megoldás
    lényeges   eleme  az,  hogy  a  kuratóriumok  elnökségében   az
    ellenzéki  és  a kormánypárti képviselőcsoportok  által  jelölt
    elnökségi  tagok azonos létszámban legyenek jelen,  amelyről  a
    törvény    kifejezetten   rendelkezik,   az    Alkotmánybíróság
    alkotmányos  követelményként határozta  meg,  hogy  a  törvényi
    rendelkezések  alkalmazásában  a  képviselőcsoporttal  már  nem
    rendelkező  pártok  jelöltjeiből választott  elnökségi  tagokat
    alkotmányosan  nem lehet egyik, vagy másik oldalhoz  tartozónak
    tekinteni.

    Ezekre  a körülményekre figyelemmel viszont az Alkotmánybíróság
    nem  találta megállapíthatónak a jogalkotói mulasztást és ennek
    folytán    az    alkotmányellenességet,   így   a   mulasztásos
    alkotmányellenesség megállapítására irányuló  indítványokat  is
    elutasította.

    3.   Az   Országgyűlés  és  a  politikai  pártok   befolyásának
    lehetséges       túlsúlyával      kapcsolatos,      mulasztásos
    alkotmányellenesség    megállapítására    irányuló    indítvány
    elbírálása  körében  – amely tartalmilag az elnökség  esetleges
    létszámbeli  túlsúlyát jelenti a delegált kurátorokkal  szemben
    –, az Alkotmánybíróság a következőkre mutat rá:

    Kétségtelen,   hogy  az  Mtv.  55.  §  (9)  bekezdése   második
    mondatában    foglalt   rendelkezés   alkalmazása    során    a
    közalapítványi kuratóriumok elnökségének létszáma megnövekszik,
    amely az elnökségek súlyát és befolyását a kuratóriumokon belül
    fokozza. Erre a létszámnövekedésre egyébként törvényi alapot ad
    már  az  Mtv.  55.  § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés  is,
    figyelemmel   arra,   hogy  eszerint  az   Országgyűlés   által
    választott  kurátorok  száma mindhárom  kuratóriumban  legalább
    nyolc fő, vagyis nyolc főnél már eredetileg is több lehet.

    Mivel  az elnökség tagjait az Országgyűlés választja, és  mivel
    azok  kizárólag  a parlamentben képviselőcsoporttal  rendelkező
    vagy   már   nem  rendelkező  pártok  jelöltjeiből  állnak,   a
    kuratóriumok tevékenységére magának az Országgyűlésnek, illetve
    a  pártoknak  a  befolyása az elnökség  létszámának  növekedése
    folytán   erősödhet.  Ahhoz  azonban,  hogy   ez   a   befolyás
    meghatározó  legyen,  a kuratóriumok elnöksége  létszámának  el
    kell  érnie,  illetve  meg  kell haladnia  a  kuratóriumokba  a
    különböző   szervezetek   által   delegált   tagok   létszámát,
    figyelemmel arra, hogy az Mtv. 61. § (2) bekezdése értelmében a
    kuratórium tagjainak (ideértve az elnökség tagjait, az  elnököt
    és  az  elnökhelyettest is) szavazati joga egyenlő. Noha  ennek
    gyakorlati előfordulása kevéssé valószínű, elvileg azonban  nem
    zárható  ki, ezért az Alkotmánybíróság álláspontja szerint:  az
    Mtv.  55.  §  (4) és (9) bekezdései az Alkotmánnyal összhangban
    csak  úgy  értelmezhetők,  hogy a kuratóriumokban  az  elnökség
    tagjai  –  létszámuk  révén  –  a különböző  szervezetek  által
    delegált   kuratóriumi   tagokkal  szemben   nem   szerezhetnek
    többséget,  és ennek folytán meghatározó befolyást.  Vagyis  az
    Országgyűlés  által  választott elnökségi  tagok  létszáma  nem
    haladhatja meg a delegált kurátorok létszámát.

    Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza: az Országgyűlés és a  pártok
    befolyásának  növekedése a kuratóriumokon  belül  alkotmányosan
    csak  akkor  kifogásolható, ha ez  a  növekedés  a  pártokat  a
    kuratóriumokban    meghatározó   befolyáshoz    juttatná.    Az
    Alkotmánybíróság  az Abh-ban kiemelte: pártok konszenzusa,  még
    kevésbé  csupán  a parlamenti pártok konszenzusa  nem  alkalmas
    arra,  hogy  alkotmányos garanciát nyújtson a véleményszabadság
    teljességére.  Ebből  pedig  az következik,  hogy  a  politikai
    pártok  befolyása  a médiumokat működtető szervezetekben  és  a
    szervezeti  döntések meghozatalában az Alkotmány  szerint  csak
    meghatározó nem lehet. A nem meghatározó erejű puszta  befolyás
    azonban  a politikai pártok alkotmányos funkciója gyakorlásának
    körébe tartozik, így az önmagában nem alkotmányellenes.

    3.1.  Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a hatályos
    jogot  lehetőleg kímélni kell [53/1993. (X. 13.) AB (ABH  1993,
    323,  338),  a  22/1995. (III. 31.) AB (ABH  1995,  108,  113),
    továbbá a 23/1995. (IV. 5.) AB (ABH 1995, 115, 121)]. Eszerint,
    amennyiben  van mód a norma alkotmányos értelmezésére,  úgy  az
    Alkotmánybíróság  –  a nemzetközi gyakorlathoz  hasonlóan  –  a
    lehetséges alkotmányellenes értelmezési lehetőségeket  kizárva,
    megállapítja  a  norma  alkalmazása  során  figyelembe   veendő
    alkotmányos követelményeket.

    Az  Alkotmánybíróság a 38/1993. (VI. 11.) AB határozatában (ABH
    1993,   256,  267)  elvi  éllel  mondta  ki:  "Ha  a   vizsgált
    jogszabálynak van (egy vagy több) olyan értelmezése,  amely  az
    alkotmányos  követelményeknek megfelel, az  Alkotmánybíróságnak
    nem    feltétlenül    kell    megállapítania    a    jogszabály
    alkotmányellenességét.  A  normát  nem  kell   minden   esetben
    megsemmisíteni    csupán    azért,    mert    az    alkotmányos
    követelményeknek meg nem felelő értelmezése is lehetséges, vagy
    előfordul...  A  hatályos  jogot  lehetőleg  kímélni  kell.  Az
    Alkotmánybíróság  elkerüli  jogszabály,  illetőleg  jogszabályi
    rendelkezés  megsemmisítését,  vagy  a  törvényhozó  felhívását
    arra,  hogy  az Alkotmánybíróság által meghatározott  határidőn
    belül  alkosson  jogot,  ha  a jogrend  alkotmányosságát  és  a
    jogbiztonságot  enélkül  is  biztosítani  lehet.  Ilyenkor   az
    Alkotmánybíróság azoknak az értelmezéseknek körét határozza meg
    általában, az alkotmányos követelményekkel, amelyek esetében  a
    jogszabály az Alkotmánnyal összhangban van."

    Az  Alkotmánybíróságnak az alkotmányos követelmény  intézményét
    megalapozó   e   határozata   szerint   –   adott   esetben   –
    alkotmánykonform értelmezéssel nemcsak a norma  megsemmisítése,
    hanem az alkotmánysértő mulasztás megállapítása is elkerülhető.
    Erre   akkor  van  lehetőség,  ha  az  alkotmányos  követelmény
    meghatározásával  az  alkotmányos  jogalkalmazás   anélkül   is
    biztosítható,  hogy  a jogalkotónak az adott  életviszonyra  új
    jogszabályt   kellene  alkotnia.  Vagyis  ha   az   alkotmányos
    követelmény  megállapítása megmarad az  Alkotmány  és  a  norma
    adott összefüggésének értelmezése körében.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint – anélkül, hogy  erről
    az Alkotmánybíróságnak külön rendelkeznie kellene – alkotmányos
    értelmezésként  meghatározható, hogy  a  kuratóriumok  delegált
    kurátorainak    számát    a   kuratóriumok    elnökségei    sem
    megválasztásukkor,  sem azok kiegészítése  során  nem  léphetik
    túl.   A   túllépés  ugyanis  az  alkotmányos  garanciarendszer
    megbomlásához  vezetne,  miután az a szavazati  jog  gyakorlása
    során  a  parlament,  illetőleg a  politikai  pártok  túlsúlyát
    eredményezné.

    Az   Alkotmánybíróság  az  Abh-ban  megállapította,   hogy   az
    Alkotmány 61. §-ából az az alkotmányos kívánalom vezethető  le,
    hogy  a  közszolgálati  médiumokban se az  Országgyűlés,  se  a
    Kormány,  se  a  politikai pártok, se a  különböző  társadalmi,
    érdekképviseleti   szervezetek   ne   szerezzenek   meghatározó
    befolyást.  Az  Alkotmányból következik  tehát,  hogy  az  Mtv.
    alkalmazása  során a kuratóriumok elnökségei  a  kuratóriumokon
    belül nem szerezhetnek szavazattöbbséget.

    3.2. Az Alkotmánybíróság a 22/1995. (III. 31.) AB határozatában
    –  a hatályos jog kíméletének hangsúlyozása mellett – kimondta,
    hogy az alkotmánysértő mulasztás akkor is megállapítható, ha az
    adott szabályozási koncepción belül az Alkotmányból levezethető
    tartalmú  jogszabályi rendelkezések hiányoznak (ABH 1995,  108,
    113).  Azóta ezt az álláspontot az Alkotmánybíróság gyakorlattá
    alakította  [29/1997. (IV. 29.) AB határozat, (ABH  1997,  122,
    128);  15/1998.  (V. 8.) AB határozat (ABH  1998,  132,  138)].
    Ezekben   a  határozatokban  azonban  az  Alkotmánybíróság   az
    alkotmányos követelmény meghatározásával nem maradhatott  volna
    meg  az  Alkotmány-  és  normaértelmezés  tartományában,  ezért
    kellett  alkotmányellenes mulasztást megállapítania. Ha viszont
    alkotmányos   értelmezéssel  vagy  az  alkotmányos  követelmény
    meghatározásával az alkotmányos jogalkalmazás biztosítható,  az
    Alkotmánybíróság  elkerüli  a  mulasztás  megállapítását  és  a
    törvényhozó felhívását arra, hogy meghatározott határidőn belül
    alkosson jogot.

    Igaz  ugyan,  hogy  az Mtv. a kuratóriumi elnökségek  minimális
    létszámát  határozza  csak meg és az elnökségi  tagok  létszáma
    felső   határáról   nem   rendelkezik,  de   ilyen   kifejezett
    rendelkezés hiányában is – az alkotmányos értelmezés körében  –
    megállapítható,  hogy  a  kuratóriumokon  belül   az   elnökség
    szavazattöbbsége   alkotmányellenes   volna.   Mivel    ez    a
    megállapítás  a  jogalkalmazás körébe esik – tekintve,  hogy  a
    kuratóriumi  elnökségi  tagok  létszámának  törvényi   minimuma
    feletti  országgyűlési  meghatározásától  függ  –,  pusztán  az
    alkotmányos  normaértelmezés  körében  megállapítható,  hogy  a
    delegált  kurátorok  törvényi létszáma a választható  elnökségi
    tagok  létszámának  alkotmányos korlátját  jelenti.  Vagyis  az
    adott  összefüggésben  a  szabályozás  alkotmányosságát  és   a
    jogbiztonságot a mulasztás megállapítása nélkül is  biztosítani
    lehet.    Ezért    az   Alkotmánybíróság   –   a   normakímélet
    alkotmánybírósági gyakorlatára figyelemmel – nem látta  alapját
    és  indokát a mulasztásos alkotmányellenesség megállapításának,
    és  annak, hogy az Alkotmánybíróság a törvényhozót hívja fel az
    alkotmányos normaértelmezésnek megfelelő szabály megalkotására.
    Minthogy  a  hivatkozott  alkotmánybírósági  határozatokra   is
    figyelemmel  az  elnökségi  tagok  felső  létszámára  vonatkozó
    alkotmányos   értelmezés  –  az  Alkotmánybíróság   álláspontja
    szerint   –   elegendő   alkotmányi   garanciát   jelent,    az
    Alkotmánybíróság    a   mulasztás   megállapítására    irányuló
    indítványt e körben is elutasította.
    4.    Az    egyik    indítványozó    indítványában    ugyancsak
    alkotmányellenes  helyzetet  teremtő  mulasztás  megállapítását
    indítványozta,  figyelemmel  arra,  hogy  az   Mtv.   55.   §-a
    szabályozatlanul hagyta azt az esetet, amikor  az  új  elnökség
    megválasztásakor akár a kormánypárti oldal, akár  az  ellenzéki
    oldal  azért  nem tud jelöltet állítani, mert  az  adott  oldal
    képviselőcsoportjai  egymás  közt  nem  tudnak   megegyezni   a
    jelöltállításban. Álláspontja szerint a sorsolásos megoldást az
    Mtv.  55. §-ának (9) és (11) bekezdése nem erre az esetre  írja
    elő.

    Az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy az Mtv. 55. §-a a média-
    kuratóriumok  elnökségi tagjai megválasztásának  két  esetkörét
    szabályozza. Az egyik: az elnökség négyévenként esedékes teljes
    meg-, illetőleg újjáválasztásának az esetköre, míg a második  a
    részleges választásra vonatkozik, mégpedig abban az esetben, ha
    az   Mtv.   55.  §  (9)  bekezdésében  szabályozott   tényállás
    megvalósul.  Ehhez  további szabályozott esetkörként  járul  az
    Mtv.   61.   §  (6)  bekezdésében  foglalt,  ugyancsak   teljes
    újjáválasztási  processzus, amikor az  elnökség  megbízatása  a
    törvény  alapján azért szűnik meg, mert az a 66. § (2) bekezdés
    b) pontja alapján nem tud az összes tag kétharmados többségével
    javaslatot  tenni a műsorszolgáltató elnökének  személyére,  és
    ugyanilyen  szavazataránnyal  új pályázat  kiírásáról  sem  tud
    dönteni  a  pályázat  beadási határidejétől  számított  harminc
    napon  belül. Ilyenkor az Országgyűlésnek egy hónapon belül  új
    elnökséget  kell választania, melynek során az  előző  elnökség
    tagjai  nem  jelölhetők.  Elvileg nem zárható  ki  más,  teljes
    újjáválasztási  eljárás sem (pl. ha az elnökség  megbízatásáról
    lemond).

    A  teljes választások eseteire, így a 61. § (6) bekezdésére  is
    irányadó  szabály  az  Mtv.  55.  §  (5)  bekezdésében  foglalt
    rendelkezés, amely szerint az Országgyűlés által a kuratóriumok
    elnökségébe választható tagok felét a kormánypárti, másik felét
    az  ellenzéki képviselőcsoportok jelölik. Ezekben az esetkörben
    minden képviselőcsoport legalább egy jelöltjét – de oldalanként
    legalább  négyet  –  meg kell választani. A  képviselőcsoportok
    közös jelöltet tehát csak akkor állítanak, ha a parlament egyik
    vagy   másik  oldalán  levő  képviselőcsoportok  száma  négynél
    kevesebb. Azonban ekkor sem feltétlenül, mert az Mtv. 55. § (4)
    bekezdésében   foglalt  rendelkezés  az  elnökségnek   csak   a
    minimális létszámát határozza meg nyolc főben, az (5)  bekezdés
    pedig  a  képviselőcsoportokkénti legalább (tehát minimum)  egy
    jelöltről  rendelkezik. Vagyis nincs törvényi  akadálya  annak,
    hogy  a  közös jelöltállítás helyett a képviselőcsoportok  több
    jelöltet   állítsanak,  és  ennek  folytán   nagyobb   létszámú
    elnökséget   válasszon  az  Országgyűlés.   Ennek   alkotmányos
    korlátja  csupán  az,  hogy egyfelől  az  elnökség  létszáma  a
    kuratóriumokban  ne  lépje túl a delegált kurátorok  létszámát,
    vagyis  hogy  a kuratóriumokon belül az elnökség  ne  szerezzen
    szavazattöbbséget, másfelől az Mtv. 55. §-ának (5) bekezdésében
    foglalt  az  a  rendelkezés, hogy az elnökségi  tagok  felét  a
    kormánypárti, másik felét pedig az ellenzéki képviselőcsoportok
    jelöljék. Minthogy tehát az Mtv. 55. § (4) és (5) bekezdéseiben
    foglalt    rendelkezés    nemcsak   az    elnökségek    legelső
    megválasztására,    hanem    minden    négyévenként    esedékes
    újjáválasztásra, továbbá az Mtv. 61. § (6) bekezdése  szerinti,
    vagy  esetlegesen egyéb ok miatti újjáválasztására is irányadó,
    az   indítványban  kifogásolt  jogalkotói  mulasztás  ebben  az
    összefüggésben sem áll fenn, mert ha a képviselőcsoportok közös
    jelöltállításban  nem tudnak megegyezni, az elnökség  az  egyes
    képviselőcsoportok    egynél    több    jelöltje    útján    is
    megválasztható,  mikoris a parlament egyik vagy  másik  oldalán
    levő   képviselőcsoportoknak  már  nem  kell   közös   jelöltet
    állítani.  A törvényhozó tehát az adott szabályozási koncepción
    belül arra az esetre is alkotott rendelkezést, ha a kuratóriumi
    elnökségek   megválasztását  a  közös   jelöltállításban   való
    konszenzus  hiánya  akadályozná,  így  az  Alkotmánybíróság  az
    alkotmányellenes     mulasztás    fennállását     nem     látta
    megállapíthatónak.   Az  már  nem  alkotmányossági,   hanem   a
    képviselőcsoportok együttműködésére és politikai  felelősségére
    tartozó  kérdés, hogy az Országgyűlés a jelöltek létszámában  –
    az alkotmányos korlátok között – megegyezzen.

    A  részleges választási esetkörben, vagyis az Mtv.  55.  §  (9)
    bekezdésének  tényálláskörében viszont a  törvény  kifejezetten
    rendelkezik   arról   az  esetről,  amikor   az   adott   oldal
    képviselőcsoportjai  nem  tudnak  közös  jelölt  vagy  jelöltek
    állításában megállapodni. A törvény rendelkezése szerint  ebben
    az   esetben   kell  a  jelölést  sorsolással  eldönteni.   Nem
    állapítható  meg tehát e törvényi rendelkezések összefüggésében
    sem  jogalkotói  mulasztás, ezért az Alkotmánybíróság  az  erre
    irányuló indítványt is elutasította.

                                  VI.
                                   
    A  jogalkotásról  szóló 1987. évi XI. törvény (a  továbbiakban:
    Jat.)  46.  §  (1)  bekezdése az állami  irányítás  egyéb  jogi
    eszközeiről  úgy rendelkezik, hogy az Országgyűlés határozatban
    szabályozza  az általa irányított szervek feladatait,  a  saját
    működését, és állapítja meg a feladatkörébe tartozó terveket. A
    (2)   bekezdés   értelmében  e  rendelkezés   nem   érinti   az
    Országgyűlésnek  az  egyedi határozat  meghozatalára  vonatkozó
    jogát.   Miként  arra  az  Alkotmánybíróság  már   több   ízben
    rámutatott,  e  törvényi  szabályoknak megfelelően  nem  minden
    országgyűlési határozat tartozik az állami irányítás egyéb jogi
    eszközei  körébe.  A  Jat.  46. §  (2)  bekezdése  kifejezetten
    kizárja  az  állami  irányítás egyéb jogi eszközei  köréből  az
    Országgyűlés egyedi határozatait (52/1993. (X. 7.)  AB  végzés,
    ABH 1993, 407-408).

    Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az OGYh1. és az  OGYh2.
    nem    tartalmaznak   normatív   rendelkezéseket.   Az   egyedi
    országgyűlési  határozatok, amelyeknek nincs normatív  jellege,
    nem  minősülnek  az állami irányítás egyéb jogi eszközének.  Az
    Abtv.  1.  §  b) pontja szerinti eljárásban az Alkotmánybíróság
    hatáskörébe csak jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi
    eszközei alkotmányosságának utólagos vizsgálata tartozik. Mivel
    a   támadott   országgyűlési  határozatok   a   normával   való
    összefüggésük     okán    sem    esnek    ebbe     a     körbe,
    alkotmányellenességük  megállapítására   és   megsemmisítésükre
    irányuló indítványt az Alkotmánybíróság – hatáskörének  hiányát
    megállapítva – visszautasította.

    A határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételére vonatkozó
    rendelkezése az Abtv. 41. §-án alapszik.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke

           Dr. Bagi István                     Dr. Czúcz Ottó
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                    
           Dr. Erdei Árpád                Dr. Harmathy Attila
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró

            Dr. Holló András                  Dr. Kiss László
            alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                    
            Dr. Lábady Tamás                Dr. Strausz János
            előadó alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                    
            Dr. Tersztyánszky Ödön             Dr. Vörös Imre
              alkotmánybíró                  alkotmánybíró
     Dr. Holló András alkotmánybíró és
     Dr. Németh János alkotmánybíró különvéleménye

     1. Egyetértünk a többségi határozat (a továbbiakban: Határozat)
     4.     pontjában     felhívott    országgyűlési     határozatok
     alkotmányellenességének  megállapítására  irányuló  indítványok
     visszautasításával,   elfogadjuk  a  Határozat   1.   pontjában
     megfogalmazott    alkotmányos   követelmények   meghatározását,
     ugyanakkor  nem értünk egyet a Határozat 2. pontjában  az  Mtv.
     egésze     tekintetében     a    mulasztásban     megnyilvánuló
     alkotmányellenesség   megállapítására   irányuló    indítványok
     elutasításával,   továbbá  az  Mtv.   55.   §   (8)   bekezdése
     alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
     irányuló indítványok elutasításával.

     Álláspontunk  szerint az 55. § (4) bekezdése  tekintetében  meg
     kellett   volna   állapítani   a   mulasztásban   megnyilvánuló
     alkotmányellenességet,  továbbá az Mtv.  55.  §  (8)  bekezdése
     második mondatának alkotmánysértő voltát.

     2.  Az  Mtv.  55.  §  (4) bekezdése szerint:  “Az  Országgyűlés
     mindhárom   kuratóriumba  külön-külön  legalább   nyolc   tagot
     választ,   a   képviselők   több  mint   felének   szavazatával
     egyenként.”  Az  Mtv. idézett rendelkezése tehát  kizárólag  az
     elnökségi  taglétszám  minimumára  adott  kifejezett   törvényi
     előírást,  a taglétszám felső határa tekintetében a szabályozás
     elmaradt. Alaposan feltehető az a törvényhozói szándék, hogy  a
     kuratórium választott és delegált tagjainak létszáma ne  legyen
     azonos. A jelenlegi törvényi szabályozás ezt nem zárja  ki,  és
     azt   sem,  hogy  az  elnökség  meghaladja  a  delegált   tagok
     létszámát.
     A  Határozat ezt a hiányt értelmezéssel pótolja: “...  az  Mtv.
     55.  §  (4) és (9) bekezdései az Alkotmánnyal összhangban  csak
     úgy értelmezhetők, hogy a kuratóriumokban az elnökség tagjai  –
     létszámuk  révén  –  a  különböző  szervezetek  által  delegált
     kuratóriumi  tagokkal  szemben nem  szerezhetnek  többséget  és
     ennek  folytán  meghatározó befolyást. Vagyis  az  Országgyűlés
     által választott elnökségi tagok létszáma nem haladhatja meg  a
     delegált kurátorok létszámát.”

     Az alkotmánysértő helyzetet eredményező “meghatározó befolyást”
     elkerülő  egyértelmű törvényi rendelkezést  nem  pótolhatja  az
     idézett értelmezés. Ugyanakkor a Határozat értelmezése  sem  ad
     egyértelmű  választ,  mert elismeri, hogy az  ún.  “meghatározó
     befolyás” akkor is bekövetkezhet, ha az elnökség létszáma eléri
     a  delegált  tagok  létszámát. (Határozat  V/3.  pontja)  Ehhez
     képest  az  értelmezés akkor lenne pontos, ha azt  mondaná  ki,
     hogy  az  elnökségi  tagok létszáma nem érheti  el  a  delegált
     kurátorok  létszámát. Csakhogy ez már nem értelmezés,  hanem  a
     hiányzó norma kiegészítése lenne.

     Az   Alkotmánybíróság   1995.   óta   következetes   gyakorlata
     értelmében, ha az adott törvényi szabályozási koncepción  belül
     az  Alkotmányból levezethető tartalmú szabályozás  hiányzik  és
     ezért  alkotmányosan  nem megfelelő,  meg  kell  állapítani  az
     alkotmánysértő mulasztást. (22/1995. (III. 31.)  AB  határozat,
     ABH  1995, 108; 15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998,  132.;
     4/1999. (III. 31.) AB hat., ABK 1999. március, 162.)

     Álláspontunk  szerint, a vizsgált esetben – az Alkotmánybíróság
     hivatkozott  gyakorlatával  összhangban  –  meg  kellett  volna
     állapítani  az alkotmánysértő mulasztást. Az Mtv.  szabályozási
     koncepcióján  belül az 55. § (4) bekezdésének  az  Alkotmányból
     levezethető   tartalma  azért  hiányos  szabályozás,   mert   a
     kuratóriumi  elnökség taglétszáma alsó határának meghatározásán
     kívül,  sem a testületi létszám felső határára, sem a  delegált
     és  választott elnökségi tagok arányára nem tartalmaz előírást.
     A  véleménynyilvánítás  szabadságának érvényesülése,  illetőleg
     érvényesítése  szempontjából ez olyan  fokú  hiányosság,  amely
     sérti  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből fakadó  jogbiztonság
     követelményét.    A    hiányzó   garanciális    szabályt    nem
     értelmezéssel,  hanem  jogalkotás útján kell  meghatározni.  Az
     Országgyűlés  mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenességet
     idézett   elő   azáltal,   hogy   a   kuratórium   elnökségének
     megválasztható  taglétszámát  és  annak  a  delegált   tagokhoz
     viszonyított  arányát  hiányosan,  az  Alkotmány   2.   §   (1)
     bekezdéséből fakadó jogbiztonság követelményének nem  megfelelő
     módon szabályozta.

     A   Határozat   az  alkotmánysértő  mulasztás  megállapításának
     elutasítását indokolva, kitér az Alkotmánybíróság  által  1993-
     ban    bevezetett   intézkedési   formára,   az    “alkotmányos
     követelmény”  meghatározásának – értelmezésére is.  Nem  értünk
     egyet e speciális intézkedési formának a Határozatban megjelenő
     kiterjesztő értelmezésével.

     Az  alkotmányos  követelmény meghatározását, –  mint  speciális
     intézkedési   formát   –   az  Alkotmánybíróság   az   utólagos
     normakontroll  hatásköréből  vezette  le,  mégpedig   a   norma
     homályossága, nem egyértelmű volta miatt, az Alkotmány 2. § (1)
     bekezdésén alapuló megsemmisítés kiváltásaként, a hatályos  jog
     kíméletének célzatával. (38/1993. (VI. 11.) AB hat., ABH  1993,
     256.)

     A    mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmánysértés   kiváltása
     alkotmányos követelmény megállapításával – szemben a  Határozat
     megállapításával (Határozat V/3.1.pont) – álláspontunk  szerint
     sem   az  Alkotmánybíróság  hatásköri  szabályai  alapján,  sem
     fogalmilag nem oldható meg.
     Az  Alkotmánybíróság által kialakított gyakorlatra  figyelemmel
     alkotmánysértő  mulasztás  megállapításának  –   az   előzőkben
     kifejtettek szerint – akkor van helye, ha a vizsgált jogszabály
     koncepcióján  belül  alkotmányosan levezethető  szabály  hiánya
     eredményezi  az  alkotmánysértést.  Abban  az  esetben,  ha  az
     Alkotmánybíróság  alkotmány-  és  törvényértelmezés  útján  azt
     bizonyítja,   hogy  a  jogalkotó  eleget  tett  a   “megfelelő”
     jogszabály       megalkotására      vonatkozó       alkotmányos
     kötelezettségének,   az   Alkotmánybíróság   nem    alkotmányos
     követelményt állapít meg, hanem elutasítja az indítványt.
     Az   Alkotmánybíróság  határozatának  rendelkező   részében   –
     mindenkire kötelező megállapításként – alkotmányos követelményt
     csak   akkor   állapíthat  meg,  ha  a   norma   értelmezésének
     alkotmányosan  kijelölhető tartományával, annak  megsemmisítése
     elkerülhető.

     Az    alkotmányos   követelmény   meghatározásának    céljaként
     megfogalmazott  normakímélet  fogalmilag  sem  válthatja  ki  a
     mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést. Hiányzik ugyanis a
     “kímélet”  tárgya. Hiányzó norma tekintetében – ha a  mulasztás
     alkotmánysértő  is  egyben  – csak a jogalkotási  kötelezettség
     teljesítésére   irányuló   felhívás   fogalmazható   meg.    Az
     Alkotmánybíróság “kíméletből” nem vállalhatja fel  a  jogalkotó
     felelősségét.

     3.  Az  Mtv.  55.  §  (8) bekezdésének első mondata  szerint  a
     kuratórium elnöksége “...akkor alakul meg, ha valamennyi tagját
     megválasztják“  az “egyenlő arány” alkotmányos  követelményének
     megfelelően,   azaz:  “....  a  választható   tagok   felét   a
     kormánypártok,  másik  felét  az ellenzéki  képviselő-csoportok
     jelölik.” (Mtv. 55. § (5) bekezdés)
     Az  Mtv.  55.  §  (8)  bekezdésének második mondata  ugyanakkor
     kimondja,  hogy a felhívott (idézett) szabályok ellenére  akkor
     is  megalakultnak  tekintendő a kuratórium elnöksége,  ha  akár
     “.... a kormánypárti vagy ellenzéki oldal valamelyike nem állít
     jelöltet.”

     Az   idézett   rendelkezés   ellentétben   áll   a   kuratórium
     elnökségének  megalakulására  és  összetételére,  illetőleg  az
     összetétel  arányára vonatkozó – úgyszintén idézett –  törvényi
     előírásával, emellett sérti az Alkotmány 61. §-ának a  37/1992.
     (VI.   10.)  AB  határozatban  (a  továbbiakban:  Abh.)   adott
     értelmezését,  valamint figyelmen kívül hagyja a  törvényalkotó
     számára meghatározott alkotmányos követelményeket.
     Az   Alkotmánybíróság   egy  korábbi  határozatában   kimondta:
     ugyanazon a törvényen belüli ellentétes szabályozás – ha nem is
     a  címzettek és az érintettek eltérő körére vonatkozik  –  “már
     olyan     fokú     jogbizonytalanságot    eredményez,     amely
     alkotmányellenes.” (21/1993. (IV. 2.) AB határozat,  ABH  1993,
     180.)  Az  Mtv.  55.  § (8) bekezdésén belüli,  továbbá  a  (8)
     bekezdés  és az (5) bekezdés egymásra vonatkoztatott ellentétes
     szabályozása olyan fokú jogbizonytalanságot eredményezhet,  ami
     sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését.

     Az Alkotmány 61. §-a – az Abh. értelmezésében – előírta, hogy a
     meghozandó törvény rendelkezései biztosítsák:
        
     –   a   rádiónál   és   a  televíziónál  a  véleménynyilvánítás
     szabadságát    olyan    szervezeti    megoldásokkal,    amelyek
     alkotmányosságát  a  teljes  körű és  kiegyensúlyozott  arányú,
     valósághű és elfogulatlan tájékoztatás minősíti;
     –  “az  egyenlő távolság” elvét, az ún. “meghatározó  befolyás”
     kizárását,  akár  az állami oldalon, akár az  egyes  társadalmi
     csoportok részéről.

     A    vizsgált    rendelkezés   szemben   áll   az   alkotmányos
     követelményekkel,  ugyanis adott esetben  “törvényes”  lehet  a
     kuratórium  elnöksége,  kizárólag kormánypárti  vagy  ellenzéki
     oldal  által  jelölt  tagokkal. Egy ilyen  helyzet  kialakulása
     ellentétes  az  Alkotmány  61.  §  (4)  bekezdésének  azzal  az
     előírásával,   amit   az   Abh.   alkotmányos   követelményként
     megfogalmazott,   nevezetesen:   a   tájékoztatási   monopólium
     törvényi   megakadályozásával.  Kétségtelen  –  ahogy   ezt   a
     Határozat  megfogalmazza – az elnökség a  rádió-  és  televízió
     műsorok   tartalmára  nézve  ...  “nem  gyakorolhat   közvetlen
     befolyást.”  (Határozat  IV/1. pont) Ugyanakkor  nem  hagyhatók
     figyelmen   kívül  azok  az  elnökségi  hatáskörök,  amelyeknek
     közvetett   –  meghatározó  –  befolyással  lehetnek.   Ilyenek
     például:  a  pályázat  kiírása  az  elnöki  tisztségre,   annak
     elbírálására,    javaslattétel   az   elnök    megválasztására,
     visszahívására; a kuratórium éves értékelésének előkészítése; a
     Rt.  elnök  pályázatában foglalt célkitűzések  megvalósításának
     folyamatos  ellenőrzése  stb. (Mtv.  66.  §  (2)  bekezdés)  Az
     “egyoldalú“  elnökség  törvényesítését  tartalmazó  rendelkezés
     vizsgálatánál  ezek  a  hatáskörök alkotmányjogi  relevanciával
     bírnak.

     Álláspontunk    szerint   a   jelöltállítás   elmaradását    az
     alkotmánysértő  helyzet  törvényesítésével  szankcionálni  –  a
     főszabályhoz képest kivételes szabálynak minősíteni, ahogy  ezt
     a  Határozat  megfogalmazza  –  nem  fogadható  el  alkotmányos
     megoldásként.
     A  Határozat  értelmezése  szerint  “az  egyoldalú  megalakulás
     súlyos jogkövetkezményére tipikusan csak akkor kerülhet sor, ha
     a    képviselő-csoportok   az   Országgyűlés   egyik    oldalán
     önhibájukból  nem élnek jelöltállítási jogukkal, illetőleg  nem
     gyakorolják   erre  vonatkozó  kötelezettségüket.”   (Határozat
     IV/7.3.pont) Az Mtv. 55. § (8) bekezdése második mondata  ilyen
     megszorítást nem tartalmaz, ezért a jelöltállítás elmaradásának
     minden  elvileg  és gyakorlatilag lehetséges  esetére  egyaránt
     vonatkozik.

     Az  Mtv.  55.  §  (8)  bekezdésének második mondatában  foglalt
     rendelkezés az Alkotmány 61. § (4) bekezdésén túlmenően sérti a
     véleménynyilvánítás  szabadságát  is.  (Alkotmány  61.  §   (1)
     bekezdés)  A  Határozat  helyesen  hivatkozik  és  mutatja   be
     (Határozat  7.3.  pont)  azt  a vizsgálati  módszert,  amit  az
     Alkotmánybíróság  1990. óta kialakított, az ún.  alapjogvédelmi
     tesztet,  amely az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének  védelmét  –
     nevezetesen:   az  alapjog  lényeges  tartalma   korlátozásának
     alkotmányos    tilalmát    –    hivatott    biztosítani.     Az
     Alkotmánybíróság   állandóan   követett   gyakorlata    szerint
     alkotmányos alapjog és szabadság tartalma törvénnyel, vagy  más
     alapjog,    vagy    alkotmányos   érték    védelme    érdekében
     elkerülhetetlen esetben és szükséges mértékben és arányos módon
     korlátozható.  Ehhez  képest minősíti  az  Alkotmánybíróság  az
     alapjog korlátozását annak lényeges tartalmát érintő, vagy  nem
     érintő,   ezáltal   alkotmánysértő,  vagy  nem   alkotmánysértő
     korlátozásnak.
     A  Határozat is megállapítja az alapjog korlátozást az Mtv. 55.
     §   (8)  bekezdés  második  mondata  összefüggésében,  de   azt
     “kényszerű   és  elkerülhetetlen”  korlátozásnak  minősít.   Az
     Alkotmány    61.   §-ában   meghatározott   véleménynyilvánítás
     szabadságának korlátozását a Határozat álláspontja  szerint  az
     “ugyancsak  az Alkotmány 61. §-ában szabályozott,  a  közérdekű
     adatok   megismeréséhez,   a   közérdeklődésre   számot   tartó
     eseményről  és  tényekről  való tájékozódáshoz  fűződő  alapjog
     biztosítása  teszi alkotmányosan szükségessé és  indokolttá.  A
     kivételes  szabály  így  elkerülhetetlen rendelkezés,  amelynek
     hiányában   a   média   közalapítványok  és  részvénytársaságok
     működése bénulna meg...” (Határozat 7.3. pont)

     Álláspontunk   szerint,   ha  az  egyik   alapjogot   a   másik
     kényszerítően   úgy   korlátozza,  hogy  annak   érvényesülését
     minőségében   ellehetetleníti,  vagyis  a  lényeges   tartalmát
     érinti, – mint teszi ezt az Mtv. 55. § (8) bekezdésének második
     mondata,  az  egyoldalú  elnökség törvényesítésével,  megsértve
     ezáltal    a    kiegyensúlyozott    tájékoztatás    alkotmányos
     követelményét  –  egy  ilyen tartalmú  korlátozás  nem  minősül
     alkotmányos   mércével  elkerülhetetlen,  azaz   szükséges   és
     arányos, tehát alkotmányos rendelkezésnek.
     Az államnak abból a kötelezettségéből, hogy az Alkotmány 61. §-
     a   alapján   a  műsorszolgáltatók  folyamatos  és   zavartalan
     működését   köteles  biztosítani,  nem  az  Mtv.  55.   §   (8)
     bekezdésében  foglalt  rendelkezés alkotmányossága  következik,
     hanem az, hogy köteles olyan szabályozást kialakítani, amely  a
     véleménynyilvánítás szabadságának sérelme nélkül  –  azaz  csak
     alkotmányos korlátozásával – biztosítja a kuratórium működését.

     Az   Mtv.   55.   §   (8)  bekezdése  második  mondatát   ezért
     alkotmánysértés miatt meg kellett volna semmisíteni.

     Budapest, 1999. június 29.

          Dr. Holló András                    Dr. Németh János
          alkotmánybíró                          alkotmánybíró

     A különvéleményhez csatlakozom:
                                                     Dr. Czúcz Ottó
                                                      alkotmánybíró

     Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye
                                    
     1.   Egyetértek  a  többségi  határozat  rendelkező  része   4.
     pontjában foglalt visszautasítással arra tekintettel,  hogy  az
     Abtv.  1.  §  b) pontja szerinti eljárásban az Alkotmánybíróság
     hatáskörébe  csak a jogszabályok és az állami  irányítás  egyéb
     jogi   eszközei   alkotmányosságának  az  utólagos   vizsgálata
     tartozik.
     Vitatom  ugyanakkor az indokolásnak azt az  állítását,  hogy  a
     támadott országgyűlési határozatok (a 76/1997. (VII. 18.)  OGY.
     határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló 92/1998. (XII.
     29.)  OGY.  határozat;  a  13/1996. (III.  1.)  OGY.  határozat
     módosításáról és kiegészítéséről rendelkező 93/1998. (XII. 29.)
     OGY.   határozat)  a  normával  való  összefüggésük  okán   sem
     eshetnének    ebbe   a   körbe.   Az   említett   országgyűlési
     határozatokban közzétett névsor – értelmezésem szerint –  olyan
     összetételt jelenít meg, amelyhez az Országgyűlés az Mtv. és az
     MTI.  tv.  értelmezésének eredményeként jutott. Az ilyen  módon
     megállapított  összetétel  maga  az  az  “opus”,  amely  –   az
     indítványok  által  helyesen  exponáltan  –  minden  eddigi  AB
     határozatban  írt  aránytartási elvárással és  kötelezettséggel
     szembefut,  röviden szólva: amely önmagában is  megjeleníti  és
     kifelé  is nyilvánvalóvá teszi az arányok és a paritáson nyugvó
     egyensúly felbomlásának a veszélyét.
     Az  indítványokat is az idézett OGY. határozatok – mint okok  –
     motiválták,   s   ez  akkor  is  így  van,  ha  azok   tartalmi
     vizsgálatára  az  Alkotmánybíróság az Abtv. 1.  §  b)  pontjára
     figyelemmel  valóban  nem vállalkozhat. Az  egyedi  határozatok
     egyébként  –  mint  törvényértelmezés  eredményei  –  közvetlen
     összefüggésbe hozhatók az Alkotmány 61. § (4) bekezdésében  írt
     tájékoztatási      monopóliumok     megakadályozását      célzó
     törvényalkotással is.
          Ismételten  hangsúlyozom:  az  Abtv.  1.  §  b)  pontjában
     foglaltakra  figyelemmel egyetértek a visszautasítással,  annak
     indokolását  azonban  csak  az  iménti  fenntartásokkal   tudom
     elfogadni

     2.  Több  korábbi AB határozat is megfogalmazta azt az  igényt,
     hogy  a  törvényhozó olyan törvényeket köteles alkotni, amelyek
     anyagi,   eljárási,  valamint  szervezeti  rendelkezésekkel   a
     teljeskörű,  kiegyensúlyozott arányú és valósághű tájékoztatást
     az  egyes intézményeken belül lehetővé és kötelezővé teszik  és
     az ilyen működés megőrzését biztosítják. (37/1992. (VI. 10.) AB
     hat.  ABH  1992, 229, 230.; 65/1995. (X. 6.) AB hat. ABH  1995,
     319.)
     Az indítványok magvát annak állítása jelenti, hogy tisztázatlan
     a frakció nélküli kuratóriumi és elnökségi tagok jogi helyzete.
     Álláspontom  szerint  a  többségi  határozat  nem  végezte   el
     kielégítően azt a vizsgálatot, amely arra irányul, hogy a  csak
     képviselőcsoportokra a paritás elvét kimondó  Mtv.  kielégíti-e
     annak  az  “eljárási, szervezeti” megoldásnak a  követelményét,
     amely  garantálhatná a “teljeskörű, kiegyensúlyozott arányú  és
     valósághű tájékoztatást.” Nyitott kérdés maradt tehát,  hogy  a
     csak   képviselőcsoportokra  építő  Mtv.  szabályozása  képes-e
     biztosítani  az  AB  által korábban megkívánt  kiegyensúlyozott
     arányokat.  Az  indítványok  azt  bizonyítják,  hogy  az   erre
     redukált  törvényi reguláció következtében olyan  helyzet  állt
     elő, amely egymással ellentétes értelmezésekre nyitott módot. A
     Mtv.  mindkét  oldalon csak és kizárólag a képviselőcsoportokra
     helyezte a hangsúlyt. A “kiegyensúlyozott aránytartás”  azonban
     –  egyetértve  az indítványokban foglaltakkal  –  ennél  többet
     kíván.  Ez a vizsgálat valójában azt eredményezi tehát, hogy  a
     törvény    “lebegteti”   a   kuratóriumokban    (elnökségekben)
     meg(vissza)maradó,  frakció nélküli tagok jogállását.  E  tagok
     bizonytalan,  jogilag  nem  rendezett  státusza   miatt   pedig
     gyakorlatilag  nincs  is  jelentősége  annak,  hogy  a  törvény
     egyébként a képviselőcsoportok által delegált tagok esetében  –
     helyesen  –  a  paritás  elvén áll.  Ha  ezt  a  tényt,  ezt  a
     körülményt  letakarjuk,  csak  a  felszínen  maradunk  és   azt
     állapíthatjuk meg, amit a többségi határozat is: “a törvényhozó
     akaratát tiszteletben kell tartanunk”.
     3.  A  többségi határozat többször is hivatkozik arra, hogy  az
     Alkotmánybíróság   kizárólag  formai   és   objektív   alapokon
     vizsgálódhat. Túlságosan is bizonytalannak látom azonban  annak
     megítélését, mi objektív és mi szubjektív itt! Pl.  a  többségi
     határozat  IV/5.  pontja  szerint csak  a  koalíciós  szerződés
     létéhez  és  a de facto kormányzati részvételhez kapcsolható  a
     kormánypártiság;  s mindkét esetben csak a képviselőcsoportokra
     van  tekintettel  a  határozat. Álláspontom  szerint  de  facto
     kormánykötődést  (éspedig objektív tényként)  jelez  a  frakció
     nélküli  pártok  adott kormányban való pozícionáltsága  is.  Az
     ilyen   pártok   által  kuratóriumba  (elnökségbe)   választott
     tagokról  – objektív ismérvek alapján – nem lehet azt állítani,
     –   szemben  a  többségi  határozattal  –  hogy  azok   sem   a
     kormánypárti, sem az ellenzéki oldalon nem vehetők számításba.
     A   törvény  tehát  e  tekintetben  mulasztásban  megnyilvánuló
     alkotmánysértést  valósított meg, amelyet  a  határozatnak  meg
     kellett  volna állapítania. A szükséges új szabályozási elemek,
     garanciák  meghatározása azonban már nem  az  Alkotmánybíróság,
     hanem  a törvényhozó dolga. Neki kell (kellene) – nem csak  itt
     és  most,  hanem egyszer és mindenkorra – kimunkálnia azokat  a
     kritériumokat, amelyek a kuratóriumokban (elnökségekben) rekedt
     képviselőcsoporthoz   nem   tartozó   tagok   jogi    helyzetét
     pontosítják, s az arányszámítás szempontjából figyelembe vehető
     elemeket felölelik.

     4.  Az  eddigi alkotmánybírósági határozatok az “egyenlő arány”
     tartásának   követelményét  –  szerintem  –  a   döntéshozatali
     pozíciókhoz  kötötték.  Valamennyi  testületi  (kuratóriumi  és
     elnökségi)    tag    azonos   jogállással    vesz    részt    a
     döntéshozatalban,  függetlenül attól, hogy  képviselőcsoporthoz
     tartoznak-e  vagy sem. Az “oldal” nyilvánvalóan  nem  azonos  a
     “képviselőcsoporttal”. A paritás követelménye ezért áll fenn  –
     álláspontom  szerint – a képviselőcsoporthoz (már) nem  tartozó
     tagok   esetében   is.   Az   egyenlő   aránynak   ugyanis    a
     döntéshozatalban résztvevők között kell fennállnia,  mert  csak
     ez  az  értelmezés  felelhet meg a  korábban  már  többször  is
     felállított     alkotmányossági     követelmények      tartalmi
     érvényesülésének.   Ezeknek   a   tartalmi   kritériumoknak   a
     kidolgozásával a törvényhozó adós maradt, s ezzel  maga  járult
     hozzá  ahhoz,  hogy  az  Alkotmány 61. § (4)  bekezdésében  írt
     tájékoztatási monopóliumok veszélye kialakulhasson. Kétségkívül
     igaz  ugyanakkor az, hogy a törvény expressis  verbis  csak  és
     kizárólag   a   képviselőcsoportokat  említi   az   aránytartás
     szempontjából.  Ennek  lett azonban az eredménye  a  (szerintem
     alapos    okkal)    támadott    törvényi    szabályozás.     Az
     Alkotmánybíróságnak meg kellett volna állapítania ezt a  tényt,
     s  az  említett okokra visszavezethető törvényi rendelkezéseket
     meg  kellett volna semmisítenie arra utalással, hogy a hatályos
     szabályozás  a  korábban rögzített alkotmányos  követelményeket
     nem  elégíti  ki. (Analóg példát kínált volna ehhez  a  magzati
     élet     védelmével    kapcsolatos    határozatnál     követett
     alkotmánybírósági eljárás).

     5.  A  többségi  határozat  többhelyütt  –  kiindulva  a  norma
     kíméletéből  –  inkább  az  Mtv. magyarázatát,  leírását  adja,
     ahelyett,  hogy  annak kritikai értékelését végezte  volna  el.
     Ennek  következménye pedig csak és egyedül az lehetett, hogy  a
     testület  mind  a  mulasztásban  megnyilvánuló,  mind  pedig  a
     konkrét törvényi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos
     megállapítására   irányuló   indítványokat    kivétel    nélkül
     elutasította.

     Budapest, 1999. június 29.

                                                     Dr. Kiss László
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Vörös Imre alkotmánybíró különvélemény

     Nem  értek  egyet a határozat rendelkező részének 3.  pontjában
     foglalt  azon  döntéssel,  amely szerint  a  rádiózásról  és  a
     televíziózásról  szóló  1996.  évi  I.  törvény   55.   §   (8)
     bekezdésének második fordulata nem alkotmányellenes. A  második
     fordulat  kivételt  állapít meg az első  fordulatban  rögzített
     főszabály  alól:  amíg a főszabály alkotmányossági  szempontból
     aggálytalanul    juttatja   érvényre   a    véleménynyilvánítás
     szabadságának alapjogát [Alkotmány 61. § (1) bekezdés] és  védi
     a  sajtó  szabadságát [Alkotmány 61. § (2) bekezdés],  az  ezen
     alapjogokban benne foglalt alkotmányossági garanciát a  kivétel
     visszavonja,  így a második fordulat a garanciát  nélkülözi.  A
     véleménynyilvánítás   szabadságának  alapjogát   és   a   sajtó
     szabadságát  a  második  fordulat másik  alapjog,  így  akár  a
     közérdekű adatok megismeréséhez való alapjog [Alkotmány  61.  §
     (1)    bekezdés]    érvényre   juttatása   érdekében    elvileg
     alkotmányosan korlátozhatja ugyan, azonban – az Alkotmány 8.  §
     (2)  bekezdésére figyelemmel – csak akkor, ha  a  korlátozás  a
     korlátozott  alapjog  lényeges tartalmát  nem  érinti.  Alapjog
     lényeges  tartalmát  ugyanis az Alkotmány 8.  §  (2)  bekezdése
     értelmében egyáltalán nem lehet korlátozni.

           A  törvény  55.  §  (8)  bekezdésének  második  fordulata
     legalizálja   azt   a   helyzetet,  amikor   az   országgyűlési
     képviselőcsoportok  által  jelölt kuratóriumi  elnökségi  tagok
     között  meghatározó befolyáshoz jut – a 37/1992. (VI.  10.)  AB
     határozattal  ellentétesen – a kormányzati  vagy  az  ellenzéki
     oldal.  A meghatározó befolyás következtében már nincs garancia
     annak  megakadályozására, hogy a közszolgálati műsorszolgáltató
     működésében   kizárólag,  vagy  alapvetően   az   egyik   oldal
     álláspontja jusson kifejezésre.

     Ebben  a helyzetben viszont a véleménynyilvánítás szabadságának
     alapjogát  és  a sajtó szabadságát jogszabály  [az  55.  §  (8)
     bekezdés  második  fordulata] nem egyszerűen korlátozza,  hanem
     annak  lényeges tartalmát korlátozza. Az egyoldalú tájékoztatás
     túlsúlya  ugyanis nem minősíthető a véleménynyilvánítási,  ezen
     keresztül   a   sajtószabadság  alapjoga  akárcsak  korlátozott
     megvalósulásának.  Az alapjog korlátozásának  szükségessége  és
     arányossága  így  már  nem  vizsgálható,  mivel  arra  csak  és
     kizárólag  akkor  kerülhet sor, ha jogszabály egy  alapjog  nem
     lényeges tartalmát korlátozza. (Egyoldalú tájékoztatás túlsúlya
     esetén   egyébként  sem  lehet  a  közérdekű   adatokhoz   való
     hozzájutás alapjogának érvényre juttatására hivatkozni.)
     A  korlátozás  ez  esetben nézetem szerint az alapjog  lényeges
     tartalmát érinti, így a törvény 55. § (8) bekezdésének  második
     fordulata sérti az Alkotmány 61. § (1) és (2) bekezdését, ezért
     alkotmányellenes.

     Budapest, 1999. június 29.
                                                      Dr. Vörös Imre
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Act I of 1996 on Radio and Television
      Number of the Decision:
      .
      22/1999. (VI. 30.)
      Date of the decision:
      .
      06/29/1999
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1999-3-006?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .