English
Hungarian
Ügyszám:
.
18/B/2001
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 10/2001. (IV. 12.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/123
.
A döntés kelte: Budapest, 04/11/2001
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában  –  Dr.
   Bagi  István  alkotmánybíró különvéleményével  –  meghozta  a
   következő

                           határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  a  mezőgazdasági
   szövetkezeti  üzletrészről szóló  2000.  évi  CXLIV.  törvény
   alkotmányellenes, ezért azt 2001. január 1-jére –  a  törvény
   hatályba   lépésének  napjára  –  visszamenőleges   hatállyal
   megsemmisíti.

   2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  a  mezőgazdasági
   szövetkezeti     üzletrészek    megvásárlásának     részletes
   szabályairól   szóló  31/2001.  (III.  3.)   Korm.   rendelet
   alkotmányellenes, ezért azt 2001. március 3-ára – a  rendelet
   hatályba   lépésének  napjára  –  visszamenőleges   hatállyal
   megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    1. Az Országgyűlés a 2000. december 19-i ülésnapján elfogadta
    a  mezőgazdasági  szövetkezeti üzletrészről szóló  2000.  évi
    CXLIV.  törvényt (a továbbiakban: Mgüt.), amely a 11.  §  (1)
    bekezdése  alapján  2001. január 1-jén  hatályba  lépett.  Az
    Alkotmánybírósághoz számos indítvány érkezett, amely az Mgüt.
    egészének,   illetve   egyes  rendelkezéseinek,   továbbá   a
    mezőgazdasági    szövetkezeti   üzletrészek   megvásárlásának
    részletes   szabályairól  szóló  31/2001.  (III.  3.)   Korm.
    rendelet    (a    továbbiakban:    Mgütr.)    megsemmisítését
    kezdeményezte.    Az   Alkotmánybíróság   az    indítványokat
    egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

    1.1.  Az  indítványozók szerint az Mgüt., illetve  az  Mgütr.
    egészében  alkotmánysértő,  mert  ellentétes  a  jogállamiság
    [Alkotmány 2. § (1) bekezdés], a piacgazdaság [Alkotmány 9. §
    (1)   bekezdés],   a  vállalkozás  és  a  gazdasági   verseny
    szabadsága   [Alkotmány  9.  §  (2)  bekezdés],  valamint   a
    szövetkezeti   autonómia  [Alkotmány  12.  §  (1)   bekezdés]
    követelményeivel,  továbbá sérti  a  tulajdonhoz  való  jogot
    [Alkotmány  13. § (1) bekezdés] és önkényes megkülönböztetést
    tartalmaz  [Alkotmány 70/A. § (1) bekezdés]. Az indítványozók
    álláspontja  az, hogy az üzletrészek kötelező megvásárlásáról
    rendelkező   Mgüt.  alkotmányos  szempontból  elfogadhatatlan
    állami  beavatkozást  jelent  a  mezőgazdasági  szövetkezetek
    gazdasági  életébe, és ellehetetleníti működésüket,  valamint
    indokolatlan  különbséget tesz az érintett  jogalanyok  egyes
    csoportjai között.

    1.2.   A   tulajdonhoz  való  jogra,  a   piacgazdaságra,   a
    vállalkozás   jogára  és  a  gazdasági  verseny  szabadságára
    hivatkozva  támadja több indítványozó, hogy  a  mezőgazdasági
    szövetkezetek  kötelesek  a vagyonnevesítéskor  megállapított
    névértéken    megvásárolni   az   “alanyi   jogú    kívülálló
    üzletrészesek” üzletrészeit. A kifizetési kötelezettség –  az
    indítványozók szerint – a szövetkezetek és közvetve  a  tagok
    tulajdonának  elvonását jelenti. A névértéken mint  “hatósági
    áron”  történő vételt pedig olyan előírásnak tekintik,  amely
    figyelmen  kívül  hagyja a piaci viszonyokat,  és  amely  azt
    eredményezi,  hogy a szövetkezetben maradók vagyona  jelentős
    mértékben  csökken,  és az üzletrészes  tagok  nem  juthatnak
    hozzá üzletrészük ellenértékéhez. Ezzel kapcsolatban az egyik
    indítványozó  kifogásolja, hogy a törvény nem  rendelkezik  a
    vagyonvesztést  elszenvedő tagok és  az  alanyi  jogúnak  nem
    minősülő  üzletrész-tulajdonosok kártalanításáról. Egy  másik
    indítványozó  mindezt  azzal  egészíti  ki,  hogy  az   Mgüt.
    szabályozása        a       mezőgazdasági       szövetkezetek
    hitelfinanszírozásában részt vevő pénzintézetek  tekintetében
    is  ellentétes  a piacgazdaság követelményeivel.  Álláspontja
    szerint   a   névértéken  történő  kifizetési   kötelezettség
    előírása  és  a  nem  fizető  szövetkezetek  számára   előírt
    kényszerkölcsön,  valamint  az  azt  biztosító  zálogjog  azt
    eredményezik,  hogy  “a mezőgazdasági szövetkezetek  jelentős
    része  felszámolás útján jogutód nélkül megszűnik, a hitelező
    bankok   kielégítés   nélkül   maradnak”.   Emellett   –   az
    indítványozó  szerint  – az Mgüt. az  “állam  által  nyújtott
    (kényszer)  kölcsön  visszafizetésének –  a  többi  hitelezői
    igényre tekintet nélküli – preferált elősegítésével (...)  az
    államot egyoldalú előnyhöz juttatja a bankokkal szemben”.

    1.3.   Valamennyi  indítványozó  támadta  a   törvényt   arra
    hivatkozva,  hogy  az  érintett jogalanyok  egyes  csoportjai
    tekintetében  az  Alkotmány  70/A.  §-ába  ütköző   hátrányos
    megkülönböztetést  alkalmaz. Többen azt sérelmezték,  hogy  a
    törvény     a    mezőgazdasági    szövetkezetekkel    szemben
    diszkriminatív,  emellett  számos  indítványozó   hivatkozott
    arra,  hogy a törvény indokolatlanul tesz különbséget a tagok
    és   a   kívülálló  üzletrész-tulajdonosok  között,   továbbá
    alkotmányos  szempontból  elfogadhatatlan  módon,   a   többi
    érintett  rovására juttatja előnyös helyzetbe az ún.  “alanyi
    jogú  kívülálló üzletrészeseket”. Az indítványozók egy  része
    kifogásolta az “alanyi jogú kívülálló üzletrészesek”  közötti
    különbségtételt is, mivel annak “nincs ésszerű  indoka”.  Egy
    indítványozó azért is támadja az Mgüt.-t, mert annak  hatálya
    a  cégnyilvántartásból nem törölt szövetkezetekre terjed  ki.
    Álláspontja  szerint  a jogalkotó ezzel  hátrányos  helyzetbe
    hozza   azokat  a  külső  üzletrész-tulajdonosokat,  akik   a
    vagyonnevesítéskor  jutottak  üzletrészhez,  de  időközben  a
    szövetkezet jogutód nélkül megszűnt vagy gazdasági társasággá
    alakult  át.  Egy másik indítványozó az Mgüt. 1.  §-át  azért
    tartja   alkotmánysértőnek,  mert  az  csak  a  mezőgazdasági
    szövetkezetek  esetében  írja elő a  kényszervételt,  így  az
    ipari   szövetkezetek   külső   üzletrész-tulajdonosai    nem
    juthatnak     hozzá    azonos    feltételekkel    üzletrészük
    ellenértékéhez. Ez – az indítványozó szerint – a  tulajdonhoz
    való jog sérelmét okozó megkülönböztetés.

    1.4. Az indítványozók közül többen kifogásolták az Mgüt. azon
    rendelkezéseit,  amelyek  alapján  a  megyei  földművelésügyi
    hivatal  mind  az  érintett  üzletrész-tulajdonosok,  mind  a
    szövetkezetek  nevében  eljárhat.  Több  indítványozó   ezzel
    kapcsolatban  hivatkozott  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló
    1959.  évi IV. törvénynek (a továbbiakban: Ptk.) a szerződési
    akarat  kifejezéséről  rendelkező  205.  §-ára,  valamint   a
    képviselő jogállásával és eljárásával kapcsolatos 221-223. §-
    ára, továbbá a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvénynek
    (a   továbbiakban:   Sztv.)   a  szövetkezet   képviseletéről
    rendelkező  11.  §-ára. Egy másik indítványozó  érvelése  ezt
    azzal  egészíti ki, hogy a megyei földművelésügyi  hivatal  a
    jogállamisággal ellentétesen közigazgatási határozatot is hoz
    az  ügyben. “Ebben a konstrukcióban (...) az eladó és a  vevő
    is   ugyanaz  a  hivatal  lesz,  amely  egyben  közigazgatási
    határozattal meg is akadályozhatja az adásvételt.” Az  Mgüt.-
    ben  szabályozott “közigazgatási eljárással” kapcsolatban  az
    egyik    indítványozó   hivatkozott   az    Alkotmánynak    a
    jogorvoslathoz  való jogot deklaráló 57. §  (5)  bekezdésére.
    Állítása   szerint   a  törvény  a  földművelésügyi   hivatal
    határozatával szembeni jogorvoslati jogot elvonja.

    1.5.    A   szövetkezeti   autonómiának   és   az   Sztv.-ben
    intézményesített  “egy tag – egy szavazat”  elvének  sérelmét
    látja  számos  indítványozó abban, hogy az Mgüt.  11.  §  (2)
    bekezdése   az  Sztv.  módosításával  valamennyi  szövetkezet
    esetében  szavazati joggal ruházza fel a kívülálló üzletrész-
    tulajdonosokat  a  közgyűlésen,  illetve  a  küldöttgyűlésen.
    Ezzel  olyan “kényszerszövetkezetek” jönnek létre, amelyekben
    szövetkezeti   tagnak  nem  minősülő  személyek   meghatározó
    befolyással rendelkeznek a döntéshozatalra.

    1.6.  Több indítványozó megítélése szerint az Mgüt. sérti  az
    Alkotmánynak  a  munkához való jogot  biztosító  70/B.  §-át.
    Álláspontjuk  szerint  a  törvény  végrehajtása   esetén   az
    érintett   szövetkezetek  –  fizetésképtelenségük   miatt   –
    felszámolásra kerülnek, és ezáltal megszűnik a szövetkezetben
    munkát  vállaló több tízezer tag munkahelye, ami  a  munkához
    való jog sérelmét idézi elő.

    1.7.   Az   Alkotmány   2.   §  (1)  bekezdésében   deklarált
    jogállamiság  alkotórészét képező jogbiztonság  szempontjából
    kifogásolta  az egyik indítványozó azt, hogy ellentétben  áll
    egymással  a  törvény célját megfogalmazó  preambulum,  amely
    valamennyi  szövetkezetre  vonatkozik,  és  az  1.  §,  amely
    szerint  a  törvény  hatálya  a  mezőgazdasági  szövetkezetre
    terjed  ki.  Egy másik indítványozó szerint az Mgüt.  1.  §-a
    azért   sérti  a  jogbiztonságot,  mert  a  törvény  személyi
    hatályát  meghatározó  rendelkezése  –  “több,  mint   50   %
    árbevételt eredményező mezőgazdasági tevékenység”  –  fogalmi
    bizonytalanságot    okoz.    Emellett    több    indítványozó
    értelmezhetetlennek tartotta az Mgüt. 5. és 7. §-át, amely  –
    megítélésük   szerint   –   egymással   teljesen   ellentétes
    rendelkezéseket tartalmaz az állami kölcsönnel  kapcsolatban.
    Egy  indítványozó  szerint az Mgüt.-nek a lejárt  követelések
    “közvetlen     bírósági    végrehajtás”     útján     történő
    érvényesíthetőségéről   rendelkező    §-a    is    sérti    a
    jogbiztonságot,  mivel  “olyan jogintézményt  rendel  igénybe
    venni,   amely   nem   létezik,   illetve   más   okból   nem
    alkalmazható”.   Ugyanakkor  egy  másik  indítványozó   azért
    kifogásolja   a   közvetlen   végrehajthatóságra    vonatkozó
    szabályozást,   mert   az  alapján  a  kívülálló   üzletrész-
    tulajdonosok  érintett csoportja “mentesül  a  bírósági  vagy
    közjegyzői eljárás idő- és költségigényes jogállami garanciái
    alól – szemben az összes többi jogalannyal.”

    1.8.  Az  egyik  indítványozó  – a  tartalmi  alkotmányossági
    kifogások   megfogalmazásán  túl   –   arra   hivatkozva   is
    indítványozta  az  Mgüt.  egészének megsemmisítését,  hogy  a
    törvényalkotási  eljárás  során  az  Alkotmány   2.   §   (1)
    bekezdésében  deklarált jogállamiságot sértő módon  figyelmen
    kívül hagyták a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény  (a
    továbbiakban:  Jat.) és a Magyar Köztársaság Országgyűlésének
    Házszabályáról  szóló  46/1994. (IX. 30.)  OGY  határozat  (a
    továbbiakban: Házszabály) egyes rendelkezéseit. A Jat. 38.  §
    (2) bekezdése és a Házszabály 98. § (5) bekezdése alapján  az
    országgyűlési  képviselő  által előkészített  törvényjavaslat
    napirendre  tűzéséről az Országgyűlés dönt. Ezzel  szemben  a
    Kormány  által  T/3010. számon előterjesztett törvényjavaslat
    részletes   vitája  során,  “szinte  az  utolsó  pillanatban”
    benyújtott  kapcsolódó módosító javaslatok  megszavazása  azt
    eredményezte, hogy a “törvényjavaslat valamennyi §-a  helyébe
    jelentősen különböző rendelkezés lépett, és az eredetileg hét
    paragrafusból álló szöveg még négy paragrafussal egészült ki.
    Gyakorlatilag  az  előterjesztett és  elfogadott,  kapcsolódó
    módosító  javaslat  elnevezésű irományok összefüggő  egészet,
    tartalmilag egy tizenegy paragrafusból álló önálló képviselői
    indítványt,  azaz  teljesen  új törvényjavaslatot  képeznek.”
    Emellett az indítványozó azt is sérelmezi, hogy az Mgüt.  11.
    §  (1)  bekezdése a kihirdetéstől számítva csupán nyolc napot
    biztosít  a  hatályba lépésig. Ez – véli  az  indítványozó  –
    ellentétes  a  Jat. 12. § (3) bekezdésével, amely  szerint  a
    jogszabály    hatálybalépésének    időpontját    úgy     kell
    meghatározni,   hogy   kellő  idő   maradjon   a   jogszabály
    alkalmazására  való  felkészülésre.  Egy  másik  indítványozó
    megfogalmazása  szerint “a társadalom jelentős  részét  ilyen
    mértékben  érintő  törvényi rendelkezések  végrehajtásához  –
    alkotmányos szabályozást feltételezve is – mindenképpen  több
    év    kellene.”   Az   egyik   indítványozó   az    Alkotmány
    jogállamiságot  garantáló  2.  §  (1)  bekezdése  mellett   a
    szövetkezeti  tagok  és  a  vállalkozók  érdekeit   képviselő
    szervezetekről  rendelkező 4. §-ának  sérelmét  látja  abban,
    hogy    a    Kormány   elmulasztotta   az    egyeztetést    a
    törvényjavaslatról  az Országos Szövetkezeti  Tanáccsal  mint
    országos     érdekképviseleti    szervvel.    Az    indítvány
    megfogalmazása  szerint a “Kormány részéről intézményesen  (a
    törvény   előkészítésének  második  szakaszában,  amikor   is
    teljesen más alapállásban újrakezdték a kodifikációs  munkát)
    az  egyeztetés  elmaradt, noha rendszeresen  szorgalmaztuk  a
    véleményezés   lehetőségét.”   Egy   másik   indítványozó   a
    jogalkotási eljárással kapcsolatban azt kifogásolta, hogy – a
    Jat. 12. § (4) bekezdésével ellentétben – nem lépett hatályba
    az  Mgüt.-vel  egy  időben annak végrehajtási  rendelete.  Az
    Mgüt. 3. § (2) bekezdése előírja, hogy a kívülálló üzletrész-
    tulajdonosoknak   külön   kormányrendeletben    megállapított
    jogvesztő   határidőn  belül  kell  bejelenteniük   igényüket
    üzletrészeik  eladására. Mindezek alapján –  az  indítványozó
    szerint  –  a  végrehajtási rendelet egyidejű  megalkotásának
    elmulasztása sérti a jogbiztonságot. Emellett az indítványozó
    úgy  véli,  hogy  “a külön kormányrendeletre utalt  jogvesztő
    határidő     megállapítása    a    kívülálló    üzletrészesek
    vonatkozásában olyan alapvető jogot – másfelől  a  jogvesztés
    miatt:   kötelességet  –  határoz  meg,  amelyet  magában   a
    törvényben kellett volna szabályozni.”

    1.9.  Végezetül,  az  indítványozók kezdeményezték,  hogy  az
    Alkotmánybíróság    a   kihirdetésétől   kezdődő    hatállyal
    semmisítse  meg az Mgüt.-t és annak végrehajtási  rendeletét.
    Az egyik indítvány szerint a “jogbiztonság, valamint a magyar
    gazdaság  és  az  érintett szövetkezeti tagok  és  üzletrész-
    tulajdonosok   fontos   érdeke,  hogy   ne   jöjjenek   létre
    alkotmányellenes törvényen alapuló vagyonátruházások.”

    2.    Az    Alkotmánynak   az   indítványokban    hivatkozott
    rendelkezései a következők:

    “2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    “4.  §  A  szakszervezetek és más érdekképviseletek védik  és
    képviselik  a  munkavállalók,  a  szövetkezeti  tagok  és   a
    vállalkozók érdekeit.”
    “9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben
    a   köztulajdon  és  a  magántulajdon  egyenjogú  és  egyenlő
    védelemben részesül.
    (2)  A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás
    jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”
    “12.  § (1) Az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló
    szövetkezeteket, elismeri a szövetkezetek önállóságát.”
    “13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való
    jogot.
    (2)  Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és  közérdekből,
    törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes, feltétlen
    és azonnali kártalanítás mellett lehet.”
    “57.   §   (5)   A   Magyar   Köztársaságban   a   törvényben
    meghatározottak  szerint  mindenki  jogorvoslattal  élhet  az
    olyan  bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés  ellen,
    amely  a jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot
    –  a  jogviták  ésszerű időn belüli elbírálásának  érdekében,
    azzal   arányosan  –  a  jelenlévő  országgyűlési  képviselők
    kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja.”
    “70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
    állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (2)   Az   embereknek  az  (1)  bekezdés  szerinti  bármilyen
    hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
    (3)  A  Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
    esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is
    segíti.”
    “70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.”

    3.   Az   Alkotmánybíróság  eljárása   során   megkereste   a
    földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert,  valamint  az
    igazságügyi minisztert.

                                 II.

    Az  Alkotmánybíróság  először az  indítványozóknak  az  Mgüt.
    megalkotásával  és  hatályba  lépésével  kapcsolatos  formai,
    eljárási kifogásait bírálta el.

    1.   Az   Alkotmánybíróság  megvizsgálta,  hogy  sérti-e   az
    Alkotmánynak a jogállamiságról rendelkező 2. § (1) bekezdését
    és  az  érdekképviseletekről rendelkező 4. §-át  az,  hogy  a
    Kormány a jogszabály-előkészítés egyes szakaszaiban nem kérte
    ki   a   szövetkezetek  országos  érdekképviseleti  szervének
    véleményét.

    A Jat. a jogszabálytervezetek érdekképviseleti szervek általi
    véleményezésével kapcsolatban kimondja:
    “20.  §  A jogalkalmazó szerveket, a társadalmi szervezeteket
    és  az  érdekképviseleti szerveket be  kell  vonni  az  olyan
    jogszabályok tervezetének elkészítésébe, amelyek  az  általuk
    képviselt   és   védett   érdekeket,   illetőleg   társadalmi
    viszonyokat érintik.”
    “27.  §  A  Kormány  elé  terjesztendő  jogszabálytervezetről
    véleményt nyilvánítanak (...)
    c)  az  érdekelt  társadalmi szervezetek és  érdekképviseleti
    szervek.”

    Az Sztv. 2001. január 1-ig hatályban volt 113. §-a kimondta:
    “(1)    A   szövetkezeteket   vagy   azok   tagságát   érintő
    javaslatoknak a Kormány vagy az Országgyűlés elé  terjesztése
    előtt meg kell szerezni az érdekelt országos érdekképviseleti
    szerv,  illetőleg  a  közös, országos érdekképviseleti  szerv
    véleményét. Ha a véleményeltérés lényeges, azt döntés  végett
    a Kormány, illetve az Országgyűlés elé kell terjeszteni.
    (2)  A  közös,  országos  érdekképviseleti  szerv  előzetesen
    véleményt  nyilvánít az Országgyűlés és a Kormány hatáskörébe
    tartozó össz-szövetkezeti kérdésben.”

    Az   Alkotmánybíróság   gyakorlata   szerint   a   közhatalmi
    jogosítványokkal  nem rendelkező társadalmi, érdekképviseleti
    szervek   véleményének   beszerzése  a   jogszabály   közjogi
    érvényességének  nem  feltétele.  [7/1993.   (II.   15.)   AB
    határozat,  ABH  1993,  418,  419.;  50/1998.  (XI.  27.)  AB
    határozat,  ABH  1998,  387, 397.;  39/1999.  (XII.  21.)  AB
    határozat,  ABH  1999,  325, 349.] A  30/2000.  (X.  11.)  AB
    határozat   szerint  “a  jogszabály  által  kifejezetten   és
    konkrétan  megnevezett,  egyetértési,  illetve  véleményezési
    jogkörrel    rendelkező   szervezetek   –   a    demokratikus
    döntéshozatali   eljárásban  betöltött  szerepük   miatt   az
    egyeztetési kötelezettség vonatkozásában – közhatalminak, így
    a   jogalkotó  számára  megkerülhetetlennek  minősülnek.”   E
    határozat    kimondta,    hogy   Alkotmánybíróságnak    eseti
    mérlegeléssel  kell eldöntenie azt a kérdést,  hogy  a  külön
    törvényekben   meghatározott  jogalkotási  eljárási   szabály
    megszegése  súlyosságánál  fogva  adott  esetben  eléri-e  az
    alkotmánysértés szintjét. (ABK 2000. október, 335, 337-338.)

    Az  Alkotmánybíróság  jelen esetben megállapította,  hogy  az
    Sztv.  113.  §-a nem nevezett meg kifejezetten  és  konkrétan
    véleményezési  jogkörrel rendelkező szervezeteket,  hanem  az
    “érdekelt országos érdekképviseleti szerv, illetőleg a közös,
    országos  érdekképviseleti szerv”  véleményezését  írta  elő.
    Emellett  –  ahogyan arra az indítvány is utal – az  érintett
    érdekképviseleti   szervet   nem   zárták   el   teljesen   a
    véleménynyilvánítás   lehetőségétől,  mivel   a   jogszabály-
    előkészítés egy korábbi szakaszában kifejthette álláspontját.
    Mindezeket  tekintetbe  véve nem  állapítható  meg  az  Mgüt.
    alkotmányellenessége  önmagában  azért,  mert   az   érintett
    országos  érdekképviseleti  szerv a  jogszabály  előkészítése
    során  nem  élhetett maradéktalanul a Jat. és az Sztv.  által
    biztosított véleményezési lehetőségével.

    2.  Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta azt az  alkotmányossági
    kifogást,  amely  szerint az Országgyűlés – a  jogállamiságot
    sértő  módon  –  egy kapcsolódó módosító javaslat  benyújtása
    nyomán  a  Kormány  által  előterjesztett  törvényjavaslattól
    minden pontjában eltérő törvényt fogadott el.

    A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről szóló T/3010. számú
    törvényjavaslatot a Kormány nyújtotta be az  Országgyűléshez,
    a  javaslat  előadója  a földművelésügyi és  vidékfejlesztési
    miniszter   volt.  Közvetlenül  a  törvényjavaslat  részletes
    vitájának   lezárása   előtt  (2000.  december   5-én)   négy
    országgyűlési képviselő T/3010/31. számon kapcsolódó módosító
    javaslatot   terjesztett   elő,   amely   a   törvényjavaslat
    valamennyi  rendelkezésének  megváltoztatását  javasolta.  Az
    Országgyűlés  december 19-i ülésnapján az ebben a  kapcsolódó
    módosító javaslatban szereplő tartalommal fogadta el az Mgüt.-
    t.  Az indítványozó ezzel összefüggésben azt sérelmezte, hogy
    a  kapcsolódó  módosító javaslat valójában  képviselők  által
    előterjesztett önálló törvényjavaslat, amelynek megvitatására
    nem  kerülhetett  volna  sor a Kormány  által  előterjesztett
    törvényjavaslat tárgyalásának keretei között.

    A    Házszabály    102.   §   (1)   bekezdése    alapján    a
    törvényjavaslathoz  módosító  javaslatot  az  általános  vita
    lezárásáig,   a   módosító  javaslathoz  kapcsolódó   további
    módosító   javaslatot  a  részletes  vita  lezárásáig   lehet
    benyújtani.  A T/3010/31. számú kapcsolódó módosító  javaslat
    benyújtására  a  részletes vita lezárását  megelőzően,  tehát
    megfelelő időben került sor.

    A  Házszabály  alapján lehetőség van arra, hogy a  képviselők
    egy   törvényjavaslatnak   akár  az  összes   rendelkezéséhez
    módosító,  illetve kapcsolódó módosító javaslatot  nyújtsanak
    be,  amelynek elfogadásáról vagy elvetéséről végső  soron  az
    Országgyűlés  dönt.  Ezért  alkotmányossági  szempontból  nem
    kifogásolható,  hogy  az  Országgyűlés  a  T/3010/31.   számú
    kapcsolódó   módosító   javaslatban  foglaltakkal   megegyező
    tartalommal fogadta el az Mgüt.-t.

    Következésképpen – az indítványban felvetett kifogás  alapján
    – nem állapítható meg, hogy eljárása során az Országgyűlés az
    Mgüt.   közjogi  érvénytelenségét  eredményezően  megsértette
    volna a Házszabály rendelkezéseit.

    3.  Az  egyik  indítványozó szerint az Mgüt.-nek  a  hatályba
    lépésére  vonatkozó rendelkezése ellentétes a jogállamiságból
    következő jogbiztonság követelményével.

    Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a jogszabály hatályba
    lépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy a jogalanyok
    számára  legyen tényleges lehetőség arra, hogy magatartásukat
    a   jog  előírásaihoz  tudják  igazítani.  Kellő  időt   kell
    biztosítani  arra,  hogy az érintettek a jogszabály  szövegét
    megismerhessék,   és  eldöntsék,  miként   alkalmazkodnak   a
    jogszabály  rendelkezéseihez.  A  jogszabály  kihirdetése  és
    hatályba    lépése   közötti   “kellő   idő”    mértékét    a
    jogszabálytervezet  kidolgozójának,  illetve  a  jogalkotónak
    esetileg  kell  vizsgálnia,  az  adott  jogszabály  jellegét,
    valamint   a   jogszabály  végrehajtására  való  felkészülést
    befolyásoló  egyéb  tényezőket alapul  véve.  Alkotmányossági
    szempontból  az bírálható el, hogy a jogalkotó  biztosított-e
    az  érintettek számára legalább minimális felkészülési  időt,
    vagyis  lehetőségük  volt-e  az  érintetteknek  a  jogszabály
    előzetes    megismerésére.   Alkotmányellenesség    csak    a
    felkészülésre  szolgáló  időtartam kirívó,  a  jogbiztonságot
    súlyosan  veszélyeztető vagy sértő hiánya esetén  állapítható
    meg.  [34/1991. (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991,  170,  173-
    174.;  7/1992.  (I.  30.) AB határozat, ABH  1992,  45,  47.;
    25/1992.  (IV.  30.)  AB  határozat,  ABH  1992,  131,  132.;
    28/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, 155-159.; 41/1997.
    (VII.  1.) AB határozat, ABH 1997, 292, 298.; 723/B/1998.  AB
    határozat, ABH 1999, 795, 798-780.]

    Az  Mgüt.  a Magyar Közlöny 2000. évi 129. számában, december
    23-án  került kihirdetésre, és a 11. § (1) bekezdése  alapján
    2001.  január  1-jén  lépett  hatályba.  Az  Alkotmánybíróság
    álláspontja  szerint  az  érintett jogalanyoknak  lehetőségük
    volt  arra, hogy ez alatt a minimális felkészülési idő  alatt
    az  elfogadott jogszabály szövegét megismerjék.  Emellett  az
    Alkotmánybíróság tekintetbe vette azt is, hogy az  Mgüt.  nem
    tartalmaz  olyan magatartási szabályt, amelynek  kizárólag  a
    hatályba  lépés napján vagy közvetlenül azt követően lehetett
    volna eleget tenni, illetve amelynek azonnali nem teljesítése
    szankciót vont volna maga után. Mindebből következik, hogy az
    Mgüt.-nek  a hatályba lépésről rendelkező 11. § (1) bekezdése
    nem   ellentétes   a   jogállamiságból  fakadó   jogbiztonság
    követelményével.

    4. Az Alkotmánybíróság azt is vizsgálta, hogy nem jelenti-e a
    jogállamiság  alkotmányos  elvének  sérelmét   az,   hogy   a
    kívülálló  üzletrész-tulajdonosok  igénybejelentésére  előírt
    jogvesztő  határidőt  tartalmazó  végrehajtási  rendeletet  a
    Kormány  nem az Mgüt. hatálybalépésével egyidejűleg  léptette
    hatályba.  A  Jat.  12. § (4) bekezdésében foglaltak  szerint
    ugyanis a jogszabályt és végrehajtási jogszabályát egy időben
    kell hatályba léptetni. Ezzel szemben az Mgüt. 2001. január 1-
    jén, az Mgütr. pedig 2001. március 3-án lépett hatályba.

    Ahogyan   azt   az   Alkotmánybíróság   a   479/E/1997.    AB
    határozatában  megállapította, az  Alkotmánybíróságról  szóló
    1989.  évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 49.  §  (1)
    bekezdése    alapján   a   jogalkotói   feladat    késedelmes
    teljesítése,  sőt  még  annak  elmulasztása  sem   tekinthető
    önmagában  alkotmányellenesnek. Nincs az  Alkotmányban  olyan
    előírás, amely szerint valamely jogszabályi határidő  be  nem
    tartása, pusztán a mulasztás okán, alkotmányellenessé  válna.
    (ABH  1998,  967, 968-969.) A mulasztás alkotmányellenességét
    csak   akkor   lehet  megállapítani,  ha  az   önmagában   is
    alkotmányellenes  helyzetet  idézett  elő.  1080/D/1997.   AB
    határozat, ABH 1998, 1043, 1046. Az Alkotmánybíróság mindezek
    alapján  azt  vizsgálta,  hogy a  Kormány  jogszabályalkotási
    késedelme párosul-e alkotmányellenességgel. Az Mgüt. 3. § (2)
    bekezdése   szerint  az  alanyi  jogú  kívülálló   üzletrész-
    tulajdonos az Mgüt. végrehajtására kiadott kormányrendeletben
    meghatározott jogvesztő határidőn belül jelentheti be igényét
    az   üzletrész  eladására.  Az  Alkotmánybíróság   megítélése
    szerint  ez  a  szabályozási  kötelezettség  nem  vonható  az
    Alkotmányban  meghatározott  alapvető  jogok  szabályozásának
    körébe,  és az Mgüt. nem a Jat. 15. § (2) bekezdésébe  ütköző
    módon   ad  felhatalmazást  alapvető  jogok  és  kötelességek
    rendeleti  szabályozására. Mindemellett az  a  tény,  hogy  a
    Kormány a Jat. 12. § (4) bekezdéséből fakadó rendeletalkotási
    kötelezettségét  késedelmesen teljesítette,  semmiképpen  sem
    járhat a felhatalmazást tartalmazó törvény, jelen esetben  az
    Mgüt. megsemmisítésével. Következésképpen a jogszabályalkotás
    késedelme nem eredményezett alkotmányellenességet.

                                III.

    Az  Alkotmánybíróság  az  Mgüt.  alkotmányosságának  tartalmi
    vizsgálata  előtt áttekintette a szövetkezeti  üzletrészekkel
    kapcsolatos,  jelen ügyben is irányadó gyakorlatát,  valamint
    az üzletrészeket érintő jogi szabályozást.

    1.  A  szövetkezetek  a hatályos magyar jogban  a  gazdálkodó
    szervezetek speciális típusának minősülnek [Sztv. 3. §; az új
    szövetkezetekről   szóló   2000.   évi   CXLI.   törvény   (a
    továbbiakban:  Sztv2.) 3. § (1) bekezdés]. Ebből  következik,
    hogy a szövetkezeteknek mint a gazdasági élet nem természetes
    személy  jogalanyainak a gazdasági-szervezeti autonómiája  az
    Alkotmánynak a szövetkezeti önállóságról rendelkező 12. § (1)
    bekezdése  mellett  a  piacgazdaságot  deklaráló  9.  §   (1)
    bekezdésén  alapul. A szövetkezetek önállóságának alkotmányos
    védelmét  ezek mellett a vállalkozáshoz való jog  [9.  §  (2)
    bekezdés],  a  tulajdonhoz való jog  [13.  §  (1)  bekezdés],
    valamint  az  egyesülési szabadság [63. §  (1)  bekezdés]  is
    biztosítja.  [595/B/1992. AB határozat, ABH 1996,  383,  387-
    388.;  598/B/1993.  AB határozat, ABH  1998,  557,  561.]  Az
    Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a szövetkezetek  és  ezen
    belül a mezőgazdasági szövetkezetek tulajdonát nem illeti meg
    több  védelem,  mint a gazdasági élet más szereplőinek  saját
    tulajdonát, illetve mint a tulajdont általában. [21/1990. (X.
    4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 80.]

    2. Az Alkotmánybíróság már több határozatában foglalkozott  a
    gazdasági  rendszerváltás  idején megvalósított  szövetkezeti
    átalakítással.  A testület következetesen azt az  álláspontot
    képviselte,   hogy  a  gazdasági  rendszerváltás   idején   a
    szövetkezeti   tulajdon  átalakítása  az  állam   alkotmányos
    kötelessége    volt.    Az    Alkotmánybíróság    “rendkívüli
    körülménynek” minősítette, hogy az államnak rendeznie kellett
    az   elmúlt   rendszer   magántulajdont   sértő   működésének
    következményeit,   egyúttal   meg   kellett   teremtenie    a
    piacgazdaság  intézményi alapjait. E körülmények  indokolták,
    hogy az autonómián alapuló szövetkezeti rendszer létrehozását
    az  állam  “kényszer-átalakítás” formájában valósította  meg.
    [16/1991. (IV. 20.) AB határozat, ABH 1991, 58, 63.; 28/1991.
    (VI.  3.)  AB  határozat, ABH 1991, 88, 107.; 15/1993.  (III.
    12.)  AB  határozat,  ABH  1993, 112,  117.;  595/B/1992.  AB
    határozat, ABH 1996, 383, 385.; 598/B/1993. AB határozat, ABH
    1998, 557, 560.]

    3.    A    szövetkezeti   üzletrészt   először    az    ipari
    szövetkezetekről  szóló 1971. évi 32.  törvényerejű  rendelet
    módosításáról  szóló  1989.  évi  12.  törvényerejű  rendelet
    intézményesítette. Az Országgyűlés 1992-ben – a szövetkezetek
    kényszerátalakításának keretében – ezt  az  intézményt  vette
    alapul  és szélesítette ki az akkor működő többi szövetkezeti
    típusra, a mezőgazdasági és a fogyasztási szövetkezetekre.  A
    –   részjegytőkével   és   a   termőfölddel   csökkentett   –
    szövetkezeti    vagyon    vagyonnevesítés    útján    történő
    felosztásáról  az  Sztv.  hatálybalépéséről  és  az  átmeneti
    szabályokról  szóló  1992. évi II. törvény  (a  továbbiakban:
    Ámtv.)  3-12.  §-ai  rendelkeztek.  A  vagyon  nevesítése  és
    felosztása  során  az  Ámtv.-ben  meghatározott  alanyi   kör
    üzletrész juttatására szerzett jogosultságot. Az Ámtv. 6. §-a
    és  8.  § (2) bekezdése meghatározta, hogy a szövetkezeteknek
    kiket  kell  vagyonnevesítésben részesíteniük,  a  8.  §  (1)
    bekezdése  pedig  lehetővé  tette a szövetkezeti  közgyűlések
    számára,  hogy üzletrészt juttassanak egy másik meghatározott
    alanyi    kör   számára   is.   A   jogalkotó   a    kötelező
    vagyonnevesítésnél  a  tagsági  (volt  tagsági)   jogviszonyt
    tekintette  a  jogosultság alapjának,  a  fakultatív  esetben
    pedig   a  szövetkezetnél  fennállt,  munkavégzésre  irányuló
    jogviszonyt,    illetve   az   örökösi    minőséget.    Ennek
    eredményeként   az   egyes  szövetkezetek  üzletrésztőkéjéből
    részesedtek  (részesedhettek) –  az  Ámtv.-ben  meghatározott
    feltételek  alapján – a szövetkezet tagjai,  volt  tagjai  és
    olyan  személyek  is, akik sohasem voltak szövetkezeti  tagok
    (tagok   örökösei,   szövetkezeti   alkalmazottak,   kisegítő
    családtagok).   Az   Ámtv.  10.  §-a   százalékos   mértékben
    meghatározta  azokat  a szempontokat, amelyeket  alapul  véve
    kellett a közgyűlésnek megállapítania az egyes üzletrészeket.

    Az   Alkotmánybíróság   több   határozatában   alkotmányosnak
    minősítette   a   vagyonnevesítés   jogintézményét    és    a
    vagyonnevesítésben részesülők körének meghatározását  is.  Az
    Ámtv.-nek a kötelező vagyonnevesítést előíró szabályai nem  a
    korábbi  tulajdoni  igényeket újították fel.  A  szövetkezeti
    tagoknak  ugyanis  nem volt alkotmányos joguk  arra,  hogy  a
    szövetkezeti  tulajdont oszthatóvá tegyék, és  annak  részeit
    magántulajdonként megkapják. Az Alkotmánybíróság többször  is
    hangsúlyozta,   hogy  rendkívüli  körülménynek   minősült   a
    szövetkezetek   átalakítása   önálló,   vállalkozási   típusú
    szövetkezetekké. Az Ámtv. előírásai, illetve  korlátozásai  a
    gazdasági   rendszerváltás  jellegéből  adódó   egyszeri   és
    átmeneti  beavatkozások voltak, és az átalakult szövetkezetek
    további   átalakulását  ilyen  jellegű  korlátozás  már   nem
    terheli. [28/1991. (VI. 3.) AB határozat, ABH 1991, 88,  106-
    107.;   424/B/1994.  AB  határozat,  ABH  1995,  692,   697.;
    831/B/1992. AB határozat, ABH 1995, 622, 624.; 595/B/1992. AB
    határozat, ABH 1996, 383, 388-389.]

    4.  Szövetkezeti üzletrészre vonatkozó szabályokat  tartalmaz
    az Sztv. 55. § (1) bekezdése is, amely kimondja:
    “A szövetkezet az eredménytartalékból és a tőketartalékból  a
    közgyűlés döntése szerint
    a)   üzletrésztőkét   képezhet,  melyből   tagjainak   –   az
    alapszabály   rendelkezésének   megfelelően   –    üzletrészt
    juttathat, illetve
    b)  üzletrésztőkét  növelhet, melynek összege  az  üzletrész-
    tulajdonosok   között   az   üzletrészek   arányában    kerül
    felosztásra.  Üzletrész  tőkenövelés  esetén  az  alapszabály
    rendelkezései szerint üzletrésszel nem rendelkező tag részére
    is juttatható üzletrész.
    Az  üzletrésztőkéből az üzletrész-tulajdonosra eső részről  a
    jogosult  kérésére  névre szóló értékpapírt  kell  kiállítani
    (szövetkezeti üzletrész).”

    A   különböző  módon  létrejött  üzletrészek  jellemzői  –  a
    megszerzésükre  eredetileg  jogosultak  körét  leszámítva   –
    azonosak: az üzletrész átruházható, örökölhető, a szövetkezet
    adózott eredményéből évente osztalékra jogosít, ugyanakkor az
    üzletrésztőke  felhasználható a veszteség  fedezésére  [Sztv.
    55.  §  (2)  és  56.  §  (1) bekezdése].  “Az  üzletrész  nem
    jogosítja  fel  tulajdonosát (sem a tagot,  sem  a  kívülálló
    tulajdonost)   arra,  hogy  a  szövetkezettől  az   üzletrész
    ellenértékét  akár  pénzben,  akár  természetben  követelje.”
    [598/B/1993. AB határozat, ABH 1998, 557, 561.] Az  üzletrész
    tulajdonosát  e  jogcíme  alapján  –  a  2001.  január  1-jét
    megelőző  állapot  szerint  – a közgyűlésen  tanácskozási  és
    javaslattételi jog illeti meg [Sztv. 56. § (4) bekezdés].

    A magyar szövetkezeti jogban a tagsági jogviszony fennállását
    a  részjegy  igazolja.  Az Sztv. 52. §-a  szerint  a  tag  az
    alapszabályban  meghatározott  számú  és  összegű  részjegyet
    jegyezhet.  Alapításkor és belépéskor – a  lakásszövetkezetek
    kivételével – egy részjegy jegyzése kötelező. Az  53.  §  (1)
    bekezdésének második mondata kimondja, hogy a részjegy  másra
    nem   ruházható   át,  és  a  szövetkezeti  tagnak   harmadik
    személlyel  szemben  fennálló kötelezettsége  miatt  bírósági
    végrehajtás alá nem vonható. Az 53. § (2) bekezdés alapján  a
    részjegy  a  szövetkezet  adózott  eredményéből  részesedésre
    jogosít,  ugyanakkor  a részjegytőke a  veszteség  fedezésére
    felhasználható  [Sztv.  69.  §  (1)  bekezdés].   A   tagsági
    jogviszony  megszűnésekor  a részjegy  összegét  vissza  kell
    fizetni,   kivéve,  ha  a  szövetkezetnek  nincs  felosztható
    vagyona.  Mivel  a részjegy tulajdonosa a szövetkezet  tagja,
    ezért szavazati joggal rendelkezik a közgyűlésen [Sztv. 45. §
    (1) bekezdés c) pont].

    5.1.  Az  Alkotmánybíróság az 598/B/1993. AB  határozatban  a
    tulajdonhoz  való  joggal  és  a  hátrányos  megkülönböztetés
    tilalmával  összefüggésben foglalkozott a szövetkezeti  tagok
    és  az  üzletrész-tulajdonosok  eltérő  jogi  helyzetével.  A
    testület  abból  indult  ki, hogy  a  szövetkezetet  a  tagok
    alkotják.   “Az   Sztv.   a  szövetkezeti   tagsági   viszony
    szabályozása körében határozza meg azokat a jogokat, melyek a
    tagokat  megilletik,  ezek között  azt,  hogy  a  közgyűlésen
    tanácskozási és szavazati joggal részt vehetnek  [45.  §  (1)
    bekezdés  c)  pontja].  A  szövetkezeti  tag  tagi  jogállása
    természetesen összefüggésben van a tulajdonhoz való  jogával,
    tekintettel  a vagyoni hozzájárulás és a szövetkezeti  vagyon
    feletti    rendelkezésben    való   részvétel    tulajdonjogi
    kérdésekkel szorosan összefüggő jellegére. A szövetkezeti tag
    emellett  tulajdonosa  lehet  szövetkezeti  üzletrésznek  is,
    amely   őt   az   üzletrészhez  mint  értékpapírhoz   fűződő,
    jogszabályban  meghatározott jogokkal ruházza  fel.  (...)  A
    kívülálló   üzletrész-tulajdonos  –   mivel   nem   tagja   a
    szövetkezetnek – csak azokkal a jogokkal rendelkezik,  melyek
    az  üzletrészből  magából következnek.  Hogy  melyek  ezek  a
    jogok,  azt  a törvényhozó a tulajdonhoz való jog  figyelembe
    vételével   szabadon  állapítja  meg.  Ennek  megfelelően   a
    jogalkotó  nem gátolhatja meg, hogy az üzletrész-tulajdonosok
    az   üzletrésszel  rendelkezzenek,  nem  gátolhatja  meg,  de
    szabályok    közé   szoríthatja,   hogy   azt    megszerezzék
    (szerzőképesség), és az üzletrészhez kapcsolódó, vele  együtt
    megszerzett  jogokat  korlátozásuk vagy elvonásuk  esetén  az
    elvonás   jellegétől  függően  állag-  vagy  értékgaranciával
    kompenzálnia kell [Vö.: 64/1993. (XII. 22.) AB határozat]. De
    az  Alkotmány  egyetlen rendelkezése sem  zárja  ki,  hogy  a
    jogalkotó   a  gazdálkodó  szervezeteket  különbözőféleképpen
    szabályozza és ezen különböző gazdálkodó szervezetek esetén a
    szervezet  tagjai  és  a szervezethez más  vagyoni  kapcsolat
    útján  tartozó  személyek  viszonyai  eltérőek  legyenek.   A
    kívülálló  üzletrész-tulajdonosok az üzletrész megszerzésekor
    annyi  jogot  szereztek meg, amennyit az Sztv.  és  az  Ámtv.
    vonatkozó  rendelkezései biztosítottak.  Az  üzletrész  (...)
    leírt    jellegzetességei   kielégítik   az    alkotmányosság
    követelményeit.” (ABH 1998, 557, 562.)

    5.2.  Az  Alkotmánybíróság  imént idézett  határozatában  nem
    találta   hátrányos  megkülönböztetésnek,  hogy  a  kívülálló
    üzletrész-tulajdonosok nem rendelkeznek  szavazati  joggal  a
    közgyűlésben.  “A  vizsgálat alá vont Sztv.-beli  rendelkezés
    nem  azonos jogosultakra tartalmaz eltérő szabályokat. Az 56.
    §   (4)   bekezdése  nem  az  üzletrész-tulajdonosok  homogén
    csoportján  belül  tesz különbséget tag és kívülálló  között,
    hanem  eltérő  szabályozást tartalmaz a tagra és  a  nem  tag
    üzletrész-tulajdonosra nézve. (...) A vizsgált esetben  tehát
    a  tag  üzletrész-tulajdonos nem azért vehet részt  szavazati
    joggal   a   közgyűlésen,  (...)  mert  ő  olyan   üzletrész-
    tulajdonos,   akinek  többletjogai  vannak   más   üzletrész-
    tulajdonosokkal   szemben,  hanem  azért,   mert   ő   tagja,
    alkotmányos  önrendelkezési jogának  felhasználásával  alkotó
    eleme a szövetkezetnek.” (ABH 1998, 557, 563.)

    6.    Az   Alkotmánybíróságnak   a   korábbi   határozataiban
    kialakított  gyakorlata mellett tekintetbe  kell  venni  azt,
    hogy  a  tagokat  megillető részjegy,  valamint  a  tagok  és
    kívülállók    tulajdonában    lévő    üzletrész    párhuzamos
    szabályozása   a   mai   formájában   atipikus,    nemzetközi
    összehasonlításban is kivételesnek számító jogintézmény.  Nem
    hagyható  figyelmen kívül az sem, hogy a jogalkotó az  Sztv.-
    ben  nem  szabályozta a szövetkezeti üzletrészhez  kapcsolódó
    jogosítványok sorsát a szövetkezetek átalakulásának esetében,
    továbbá   nem  rendelkezett  az  üzletrésznek  a  szövetkezet
    elhatározásán alapuló megszüntetéséről, illetve az üzletrészt
    megtestesítő értékpapír bevonásáról, megsemmisítéséről.

    Az  Alkotmánybíróság megállapítása szerint az  Alkotmány  nem
    zárja  ki,  hogy a jogalkotó gazdaságpolitikai  megfontolások
    alapján  a szövetkezeti üzletrészek megszüntetéséről döntsön,
    és  a  vagyoni  hozzájárulásokról,  részesedésekről  egységes
    szempontok   szerint  rendelkezzen.  Az  Alkotmánybíróság   a
    33/1993.  (V.  28.)  AB  határozatban  kifejtette,  hogy   az
    Alkotmány    –    a   piacgazdaság   deklarálásán    túl    –
    gazdaságpolitikailag  semleges,  ezért   a   jogalkotó   nagy
    szabadsággal   rendelkezik  az  állam   gazdaságpolitikájának
    meghatározása  terén.  (ABH  1993,  247,  249-250.)  Mindezek
    alapján   a   jogalkotó  mérlegelheti,   hogy   az   1992-ben
    létrehozott  szövetkezeti üzletrész jogintézménye  az  elmúlt
    évtizedben  alkalmasnak bizonyult-e a kívánt  jogalkotói  cél
    elérésére.

                                 IV.

    Az  Alkotmánybíróság  a  tartalmi  alkotmányossági  kifogások
    közül  először  azt  vizsgálta meg, hogy az  Mgüt.  szabályai
    sértik-e az Alkotmány 13. §-át.

    1. Az Mgüt. alapkoncepcióját megfogalmazó rendelkezés a 2.  §
    (1)   bekezdésében   található,  amely   kimondja,   hogy   a
    mezőgazdasági  szövetkezetek  –  a  törvényben  meghatározott
    eljárás    szerint    –    kötelesek   a   vagyonnevesítéskor
    megállapított   névértéken  megvásárolni  az   “alanyi   jogú
    kívülálló   üzletrészesek”   üzletrészeit.   Az    Mgüt.    a
    mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészekhez fűződő, az Sztv. és
    az    Ámtv.   által   1992-ben   megállapított   jogokat   és
    kötelezettségeket  úgy rendezi át, hogy a szövetkezeteket  az
    üzletrészek  névértékének  kifizetésére  kötelezi   a   külső
    üzletrészesek   meghatározott   csoportja   számára   –    az
    üzletrészek tényleges értékére tekintet nélkül.

    Az  Sztv. alapján az üzletrész tulajdonosa – e jogcímen – nem
    tagja  a szövetkezetnek, és nem rendelkezik tulajdonjoggal  a
    szövetkezeti  vagyonnak  az üzletrészével  megegyező  mértékű
    része  felett. Az üzletrész tulajdonosa a Sztv.  alapján  nem
    jogosult    arra,   hogy   a   szövetkezettől   üzletrészének
    ellenértékét  akár  pénzben,  akár  természetben   követelje.
    [598/B/1993.  AB határozat, ABH 557, 561.] Az üzletrészes  az
    üzletrészről  kiállított  értékpapír  tulajdonosa,  akinek  e
    tulajdonából  következően a szövetkezet adózott  eredményéből
    évente  részesedésre  (osztalékra)  van  joga.  [56.  §   (1)
    bekezdés]  Az  Sztv. a szövetkezetet arra kötelezi,  hogy  az
    üzletrésztőkéből  az  üzletrész-tulajdonosra  eső  részről  a
    jogosult kérésére névre szóló értékpapírt állítson ki [55.  §
    (1)  bekezdés],  és  –  eredményes  gazdálkodás  esetén  –  a
    jogosultnak  arányos  részesedést  biztosítson   az   adózott
    eredményből.  Az  Sztv.  61.  §  (2)  bekezdése   szerint   a
    szövetkezet  éves  kiosztható eredményének nagyobb  részét  a
    személyes közreműködés arányában a tagoknak kell kifizetni.

    Az   Sztv.-nek  ezek  a  szabályai  vonatkoznak   azokra   az
    üzletrészesekre  is, akik az Ámtv. alapján a  vagyonnevesítés
    során   tagként  vagy  kívülállóként  jutottak  üzletrészhez.
    (Ámtv.  5.  §  második mondata) Az Ámtv. 10. § (1)  bekezdése
    kimondta: “Az üzletrész mértékét úgy kell meghatározni,  hogy
    az  feleljen  meg  a  nevesíthető  vagyon  létrehozásában  és
    gyarapításában való közrehatás mértékének. Ennek során – a 4.
    §  (3)  bekezdése  szerinti kisszövetkezet  kivételével  –  a
    nevesíthető  vagyon  értékének legalább a  40  százalékáig  a
    tagsági    viszony   időtartamát,   valamint   a    személyes
    közreműködés súlyát és arányát, legalább 20 százalékáig pedig
    a  vagyoni  hozzájárulás mértékét kell  alapul  venni.  Ha  a
    vagyoni  hozzájárulás címén részesítendő jogosultak  száma  a
    vagyoni hozzájárulást teljesítettekéhez képest kisebb,  a  20
    százalékos  határ  ennek  arányában csökkenthető.  A  vagyoni
    hozzájárulás    címén   részesítendő   jogosultak    számának
    megállapításánál  több örökös esetén a vagyoni  hozzájárulást
    teljesített jogelődöt kell figyelembe venni.”

    Az  Alkotmánybíróság  –  korábbi határozataiból  kiindulva  –
    jelen ügyben megfogalmazza, hogy a kötelezően [Ámtv. 6. §; 8.
    §  (2)  bekezdés],  valamint a közgyűlés  döntésétől  függően
    [Ámtv.  8.  §  (1) bekezdés] vagyonnevesítésben részesülőknek
    nem  volt alkotmányosan védett tulajdoni igényük az üzletrész
    juttatására,   és   a   vagyonnevesítéssel   nem    szereztek
    tulajdonjogot  a  szövetkezeti vagyon  meghatározott  hányada
    felett.  A  vagyonnevesítésben  részesítettek  nem  tulajdoni
    szempontok    alapján,   például   tőkebefektetés,    vagyoni
    hozzájárulás     ellenértékeként    jutottak    üzletrészhez.
    [595/B/1992.  AB határozat, ABH 1996, 383, 386.;  598/B/1993.
    AB határozat, ABH 1998, 557, 559.]

    2. Az Alkotmánybíróság szerint az Mgüt. szabályozása, amely e
    törvény   2.   §   (1)  bekezdésén  alapul,  az   alkotmányos
    tulajdonvédelem  körébe  eső  szövetkezeti  vagyon   bizonyos
    részének,   egyes   esetekben   akár   egészének   közhatalmi
    eszközökkel történő elvonását jelenti. A jogalkotó ugyanis az
    Mgüt.-ben  arra  kötelezett egyes magánjogi  jogalanyokat  (a
    mezőgazdasági  szövetkezeteket), hogy saját vagyonuk  terhére
    más  magánjogi  jogalanyoknak (az  Ámtv.  alapján  üzletrészt
    szerzőknek és azok jogutódainak) kifizetést teljesítsenek. Az
    üzletrészek  tényleges értékére tekintet  nélküli  kifizetési
    kötelezettséget  törvény írja elő, és a konkrét  esetekben  a
    megyei  földművelésügyi  hivatal mint  közigazgatási  hatóság
    gondoskodik  a  vételár  kifizetéséről.  [Mgüt.  2.   §   (5)
    bekezdés, 3. §, 4. §]

    3. Az Alkotmánybíróság szerint az érintett szövetkezeteket az
    üzletrész  névértéken való kifizetésének fedezetéül  szolgáló
    szövetkezeti  vagyon tekintetében is megilleti  az  Alkotmány
    13.  §-ában  biztosított tulajdonhoz  való  jog  védelme.  Az
    Alkotmánybíróság  a  64/1993.  (XII.  22.)  AB  határozatában
    mondta ki először, hogy az Alkotmány a tulajdonjogot mint  az
    egyéni   cselekvési  autonómia  hagyományos  anyagi   alapját
    részesíti  védelemben. (ABH 1993, 373, 380.)  Az  alkotmányos
    tulajdonvédelem    a    polgári    jogi    értelemben    vett
    tulajdonvédelmen  túlterjeszkedve  biztosítja  azt,  hogy   a
    tulajdonhoz való jog alanyai az életviszonyokat és  gazdasági
    kapcsolatokat  alakító  gazdasági  döntéseket   önállóan   és
    szabadon  hozzák  meg.  Ez magyarázza,  hogy  az  alkotmányos
    tulajdonvédelem   nemcsak  a  polgári  jogilag   a   tulajdon
    közvetett  tárgyának minősülő dolgokra terjed  ki,  hanem  az
    egyéb  dologi  jellegű vagyoni jogokra és  egyes  nem  dologi
    jellegű  vagyoni jogosultságokra is. A cselekvési autonómiára
    hivatkozva  részesítette  védelemben  az  Alkotmánybíróság  –
    egyebek  mellett  – a helyi önkormányzatok,  az  egyházak,  a
    köztestületek vagyonát. Az alkotmányos tulajdonvédelem  addig
    terjedhet,  amíg  a  védeni kívánt jogosultságok  a  tulajdon
    személyes autonómiát biztosító feladatát látják el. [17/1992.
    (III.  30.)  AB határozat, ABH 1992, 104, 108.; 33/1992.  (V.
    29.) AB határozat, ABH 1992, 188, 190.; 4/1993. (II. 12.)  AB
    határozat,  48, 66-67, 72.; 43/1995. (VI. 30.) AB  határozat,
    ABH  1995,  188,  195.; 40/1997. (VII. 1.) AB határozat,  ABH
    1997, 282, 286-287.]

    Az Alkotmánybíróság tulajdonvédelmi felfogása összhangban van
    az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával.
    Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és
    az  alapvető  szabadságok védelméről  szóló,  Rómában,  1950.
    november  4-én kelt Egyezmény első kiegészítő jegyzőkönyvének
    első cikke kimondja: “Minden természetes vagy jogi személynek
    joga  van  javai  tiszteletben tartásához. Senkit  sem  lehet
    tulajdonától  megfosztani, kivéve, ha  ez  közérdekből  és  a
    törvényben  meghatározott feltételek, valamint  a  nemzetközi
    jog  általános elvei szerint történik.” A strasbourgi esetjog
    szerint  az Egyezmény első kiegészítése – az ingó és ingatlan
    dolgok  védelmén túlmenően – a természetes és jogi  személyek
    gazdasági életben való részvételhez fűződő érdekeinek  széles
    körét  részesíti védelemben. Az Alkotmánybíróság  a  64/1993.
    (XII.  22.) AB határozatban megjegyezte, hogy “a javak  békés
    élvezetéhez  való jog” szélesebb védelmet nyújt  a  technikai
    értelemben  vett,  polgári  jog szerinti  tulajdonénál.  (ABH
    1993, 373, 380.)

    Az  Alkotmánybíróság  úgy ítélte meg,  hogy  az  Mgüt.  által
    előírt   kifizetési   kötelezettség  közvetlenül   érinti   a
    mezőgazdasági   szövetkezeteknek  mint   a   gazdasági   élet
    alanyainak   vagyoni   autonómiáját.   A   szövetkezetek   az
    üzletrészek    –    tényleges   értékére   tekintet    nélkül
    meghatározott    –    vételárának   kifizetésére    vonatkozó
    kötelezettségüknek  saját  vagyonuk  terhére,  saját  pénzük,
    illetve  bankszámlapénzük kifizetésével  tehetnek  eleget.  A
    kifizetéshez szükséges források biztosítása megkövetelheti  a
    szövetkezeti tulajdonban lévő dolgok, illetve – a szintén  az
    alkotmányos tulajdonvédelem körébe eső – egyes vagyoni értékű
    jogok  elidegenítését vagy megterhelését. Következésképpen  a
    kifizetési    kötelezettség   az   Alkotmány    13.    §-ában
    megfogalmazott tulajdonhoz való jogot érinti.

    4.   Az   Alkotmánybíróság  megítélése  szerint   alkotmányos
    szempontból    nem   indokolható,   hogy    az    üzletrészek
    megszüntetésére   a   szövetkezeteket   terhelő,    kizárólag
    névértéken   történő   fizetési   kötelezettség   előírásával
    kerüljön   sor.   “A   kívülálló  üzletrész-tulajdonosok   az
    üzletrész megszerzésekor annyi jogot szereztek meg,  amennyit
    az  Sztv. és az Ámtv. vonatkozó rendelkezései biztosítottak.”
    598/B/1993.  AB határozat, ABH 1998, 557, 562. E határozatból
    fakadóan  a  kívülálló üzletrész-tulajdonosok közvetlenül  az
    Alkotmány  alapján nem támaszthatnak igényt az üzletrészekhez
    kapcsolódó jogosítványok bővítésére. Az Sztv. és az Ámtv.  az
    Alkotmánybíróságnak e határozatában vizsgált rendelkezései az
    üzletrészhez    kapcsolódó    jogokat    az    alkotmányosság
    követelményeinek megfelelően szabályozzák. A tulajdonhoz való
    jog  alkotmányos  védelme megköveteli,  hogy  a  jogalkotó  a
    gazdasági átalakulás során létrehozott szövetkezeti üzletrész
    jogintézményéhez      kapcsolódó      jogosultságokat      és
    kötelezettségeket   ne  egyoldalúan,   a   jogalanyok   egyik
    csoportja, a szövetkezetek magántulajdonának terhére rendezze
    át. Egy évtizeddel a piacgazdaság alapjainak megteremtése  és
    a  szövetkezeti  tulajdon átalakítása után nincs  alkotmányos
    indoka  annak, hogy a jogalkotó olyan szabályozást válasszon,
    amely    eltér    a    piacgazdaságban   szokásos    eszközök
    alkalmazásától.

    Amennyiben   a  jogalkotó  az  elmúlt  évtized  tapasztalatai
    alapján  úgy  ítéli meg, hogy a vagyonnevesítés keretében  ex
    gratia   juttatott  üzletrészekkel  nem  érte  el  a   kívánt
    társadalom-   és   gazdaságpolitikai   célt,   akkor   –   az
    Alkotmánnyal   összeegyeztethető  –   különféle   eszközökkel
    elérheti   az  üzletrészek  megszüntetését.  Az  ilyen   célú
    jogalkotást    indokolhatja   a   szövetkezeti    üzletrészek
    megszüntetésével,     bevonásával    kapcsolatos     törvényi
    rendelkezések hiánya és az is, hogy az üzletrész-tulajdonosok
    sok  esetben – felosztható nyereség hiányában – nem  jutottak
    osztalékhoz.   A   jogalkotó  azonban  nem   alkothat   olyan
    szabályozást,  amely  a  tényleges  értéktől  függetlenül  az
    üzletrészek    névértékének    kifizetésére    kötelezi     a
    szövetkezeteket.  Az  üzletrész  ugyanis,  ahogyan   azt   az
    Alkotmánybíróság    az    598/B/1993.    AB     határozatában
    hangsúlyozta, a közös szövetkezeti vagyon része, névértéke  a
    szövetkezet    gazdálkodásától    függően    változhat,    és
    feljogosítja   tulajdonosát,  hogy  az  eredményből   (ha   a
    nyereséges  gazdálkodás eredményeképpen van  ilyen)  osztalék
    formájában részesedjék. (ABH 1998, 557, 560-561.)

    5.  Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az Mgüt. az előírt
    szabályozással az egyes szövetkezetek cselekvési autonómiáját
    biztosító   anyagi  alap  egy  részének,  bizonyos  esetekben
    egészének  elvonását  okozza. Az Alkotmánybíróság  a  fentiek
    alapján  arra  a  megállapításra jutott,  hogy  az  Mgüt.-ben
    előírt  kifizetési  kötelezettség sérti  a  tulajdonhoz  való
    jogot.

    Az  Mgüt.-ben  előírt fizetési kötelezettség a  mezőgazdasági
    szövetkezetek jelentős részét érinti, tömegesnek  tekinthető,
    az   egyes  szövetkezetek  tulajdonának  sérelme  mellett   a
    piacgazdaság  alapelemének  tekinthető  magántulajdoni   rend
    sérelmét  is  eredményezi. Az Alkotmánybíróság  hangsúlyozza,
    hogy  az  Alkotmánynak a piacgazdaságot deklaráló  9.  §  (1)
    bekezdése  a  gazdasági  élet  valamennyi  alanyának,  így  a
    mezőgazdasági   szövetkezeteknek  is   gazdasági   autonómiát
    biztosít.   Ez   a  védelem  szoros  összefüggésben   áll   a
    tulajdonnak  mint  a  cselekvési autonómia  anyagi  alapjának
    oltalmával.  Az  Alkotmány  9. § (1)  bekezdése  és  13.  §-a
    védelmet nyújt az önkényes állami beavatkozásokkal szemben.

                                 V.

    Az Alkotmánybíróság megvizsgálta azt is, hogy a jogalkotó nem
    alkalmazott-e   az   Alkotmány   70/A.   §-ával    ellentétes
    különbségtételt  a  szövetkezetek,  illetve   az   üzletrész-
    tulajdonosok egyes csoportjai között.

    1.1.  Az Országgyűlés 2000. december 19-én fogadta el a jelen
    alkotmányossági vizsgálat tárgyát képező Mgüt.-t, valamint az
    Sztv2.-t.   Mindkét   jogszabály   alapvető   rendelkezéseket
    tartalmaz  a  szövetkezeti üzletrészek  megszüntetéséről.  Az
    Sztv2.  alapján  a 2001. január 1. napját követően  alapított
    szövetkezetek  esetében nincs helye üzletrésztőke  képzésének
    és   üzletrész  juttatásának.  Az  ezt  megelőzően  alapított
    szövetkezetek üzletrészeinek megszüntetésével kapcsolatban az
    Sztv2. így rendelkezik:

    “89. § (2) E törvényt kell alkalmazni a hatálybalépéskor  már
    működő,  bejegyzett szövetkezetre is az alapszabály-módosítás
    cégbejegyzésének időpontjától, ha
    a)  a  közgyűlés  az alapszabályt e törvény  rendelkezéseinek
    megfelelően módosítja, és
    b)  ennek  során  a  korábbi  üzletrésztőkét  a  részjegytőke
    részeként  –  a  tagonkénti  vagyoni  hozzájárulás   mértékét
    megállapítva – mutatja ki, feltéve, hogy
    c)    a    kívülálló    üzletrész-tulajdonosok    üzletrészét
    megvásárolta és bevonta.
    (3)  Azok  a törvény hatálybalépésekor már működő, bejegyzett
    szövetkezetek, amelyek alapszabályának a (2) bekezdés szerint
    történő    módosítására   nem   kerül    sor,    a    törvény
    hatálybalépésekor  irányadó  rendelkezéseket  az  e   törvény
    hatálybalépésétől   számított  ötödik   naptári   év   végéig
    alkalmazhatják  azzal  az  eltéréssel,  hogy  a   szövetkezet
    szövetkezeti  üzletrészt  a törvény hatálybalépése  után  nem
    bocsáthat  ki, a már kibocsátott és tulajdonában  lévő,  vagy
    tulajdonába  kerülő  üzletrészt pedig haladéktalanul  köteles
    bevonni    az    értékpapírok   megsemmisítésére    vonatkozó
    jogszabályok szerint.
    (4)  Az  a szövetkezet, amely a (3) bekezdésben meghatározott
    határidő  lejártáig alapszabályát a (2) bekezdésben foglaltak
    szerint  nem  módosítja,  vagy gazdasági  társasággá  át  nem
    alakul, jogutód nélkül megszűnik.
    (5)  Felhatalmazást  kap a Kormány, hogy a  (2)-(3)  bekezdés
    végrehajtásának egyes kérdéseit rendeletben szabályozza.”

    Megállapítható,  hogy  az  általános  szabályokat  tartalmazó
    Sztv2.  a  korábbi alapítású szövetkezetek esetében  kizárja,
    hogy  a  jövőben  üzletrészt bocsássanak ki, továbbá  előírja
    számukra,  hogy  a már meglévő üzletrészeket  öt  éven  belül
    vásárolják  meg  a tulajdonosoktól, és vonják be.  Amennyiben
    valamely szövetkezet ennek a követelménynek nem tesz  eleget,
    és  gazdasági  társasággá sem alakul át, öt év  elteltével  a
    jogszabály erejénél fogva jogutód nélkül megszűnik. Az  Mgüt.
    az   általános   szabályokat  tartalmazó  Sztv2.-höz   képest
    speciális  rendelkezéseket  megállapító  törvénynek   minősül
    azokat  a  szövetkezeteket  érintően,  amelyek  árbevételének
    több, mint 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

    1.2.  Az  Mgüt.  a  szövetkezeti üzletrészek megszüntetésével
    kapcsolatban a mezőgazdasági szövetkezetek számára az  alábbi
    speciális feltételeket állapítja meg:
    –     A     mezőgazdasági    szövetkezetek    kötelesek     a
    vagyonnevesítéskor megállapított névértéken  megvásárolni  az
    alanyi  jogú kívülálló üzletrészesek üzletrészeit [2.  §  (1)
    bekezdés].  Ezzel  szemben az Sztv2. a többi  szövetkezet  és
    üzletrészes megállapodására bízza a vételár megállapítását.
    –   A  mezőgazdasági  szövetkezetek  “közigazgatási  eljárás”
    keretében kötelesek az üzletrészeket megvásárolni [2.  §  (5)
    bekezdés],  amelyben  a  megyei  földművelésügyi  hivatal   a
    szövetkezetek  törvényes képviselőjeként jár  el  [3.  §  (1)
    bekezdés].   Ennek  keretében  a  mezőgazdasági   szövetkezet
    nevében a földművelésügyi hivatal köti meg a szerződést [4. §
    (3) bekezdés], és fizeti ki a szövetkezet által rendelkezésre
    bocsátott  vételárat  az üzletrész-tulajdonosnak  [4.  §  (4)
    bekezdés]. Emellett a hivatal mint közigazgatási hatóság  jár
    el    az   alanyi   jogú   kívülálló   üzletrész-tulajdonosok
    igénybejelentései  alapján indult  eljárásokban.  [3.  §  (2)
    bekezdés; 4. § (1) bekezdés] Az Sztv2. ezzel szemben a  többi
    szövetkezet  esetében nem rendelkezik a vétellel  kapcsolatos
    eljárásról, ezért arra – a vételi kötelezettség kivételével –
    a Ptk. rendelkezései az irányadók.
    – A mezőgazdasági szövetkezetek esetében 2001. május 31-ig be
    kell fejezni a “közigazgatási eljárást”, és az üzletrészt – a
    jogosulti  körtől függően – 2001., illetve  2002.  július  1.
    napjáig  kell  megvásárolni. [2. § (4) és  (5)  bekezdés]  Az
    Sztv2.   ezzel   szemben  úgy  rendelkezik,  hogy   a   többi
    szövetkezet  esetében 2005. december 31-ig kell  megszüntetni
    az üzletrészeket. [89. § (3) és (4) bekezdés]
    –  A mezőgazdasági szövetkezet jogosult, de egyben köteles is
    igénybe  venni az állam pénzügyi segítségét, amennyiben  a  –
    meghatározott alanyi kört illető – vételárat saját  forrásból
    nem tudja biztosítani. [2. § (3) bekezdés] Az állami segítség
    egy  éves  lejáratú kamatmentes kölcsönt jelent.  [5.  §  (1)
    bekezdés; 6. § (1) bekezdés] Az államot a kifizetett  vételár
    erejéig  a  szövetkezet  vagyonán  vagyont  terhelő  zálogjog
    illeti meg, amit a zálogjogi nyilvántartás vezetője törvényen
    alapuló  zálogjogként jegyez be. [6. § (2) bekezdés]  Ez  azt
    jelenti,   hogy  az  érintett  szövetkezeteket  az  Mgüt.-ben
    körülírt  feltételekkel kölcsönszerződés-kötési kötelezettség
    terheli az állammal szemben.
    –   Az   alanyi   jogú,   kívülálló  üzletrész-tulajdonosokat
    megillető,  lejárt  követelés a mezőgazdasági  szövetkezettel
    szemben     “közvetlen     bírósági    végrehajtás     útján”
    érvényesíthető. (8. §)

    1.3.  Az  Alkotmány 70/A. §-a az emberi, illetve állampolgári
    jogokkal   kapcsolatban  fogalmazza  meg   a   diszkrimináció
    tilalmát. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a 70/A. §  a
    személyekre  általában, így a jogi személyekre is vonatkozik.
    A jogi személy számára is biztosított tehát, hogy alkotmányos
    jogait  megkülönböztetés  nélkül  érvényesíthesse.  [először:
    21/1990.   (X.   4.)  AB  határozat,  ABH  1990,   73,   82.;
    1441/B/1990/2. AB határozat, ABH 1991, 590, 591.]

    Az  Alkotmánybíróság  gyakorlatában a diszkrimináció  tilalma
    nemcsak az alapjogok körében tett hátrányos megkülönböztetést
    zárja  ki,  hanem azt is megköveteli, hogy a jognak mindenkit
    egyenlően  (egyenlő  méltóságú  személyként)  kell  kezelnie,
    azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok
    azonos mértékű figyelembe vételével kell a jogosultságok és a
    kedvezmények elosztásának szempontjait meghatározni. [9/1990.
    (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.]

    Az  Alkotmány 9. § (1) bekezdése a piacgazdaságot, 9.  §  (2)
    bekezdése  pedig a gazdasági verseny szabadságát  biztosítja.
    Az  Alkotmánybíróság gyakorlatában a szerződési  szabadság  a
    piacgazdaság  lényegi elemének és önálló  alkotmányos  jognak
    (de  nem  alapvető jognak) minősül. [13/1990.  (VI.  18.)  AB
    határozat, ABH 1990, 54, 55.; 32/1991. (VI. 6.) AB határozat,
    ABH  1991,  146, 153.; 15/1994. (III. 10.) AB határozat,  ABH
    1994,  414-415.] A gazdasági verseny szabadságáról rendelkező
    alkotmányos  szabály  is a szerződési szabadság  biztosítását
    követeli  meg.  [61/1993. (XI. 29.) AB határozat,  ABH  1993,
    358,  360.;  13/1995. (III. 1.) AB határozat, ABH  1995,  77,
    80.]

    Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az  Alkotmány
    9.  §-án  alapuló  szerződési szabadság mint  alapjognak  nem
    minősülő jog elsősorban az Alkotmány 70/A. §-a közvetítésével
    kapcsolódik   be   az   alkotmányos  védelembe.   Az   azonos
    szabályozási körbe tartozó polgári jogi jogalanyok  között  a
    vagyoni  jogviszonyok körében tett megkülönböztetés  –  kellő
    súlyú    alkotmányos   indok   hiányában   –    alkotmányosan
    megengedhetetlen.  Az  eltérő  jogi  szabályozásnak   azonban
    lehetnek  jogon kívüli, gazdasági indokai is.  [21/1990.  (X.
    4.)  AB  határozat, ABH 1990, 73, 81.; 53/1992. (X.  29.)  AB
    határozat,  ABH  1992,  261,  263.;  54/1992.  (X.  29.)   AB
    határozat,  ABH  1992,  266,  269.;  25/1993.  (IV.  23.)  AB
    határozat,  ABH  1993,  188,  192.;  33/1993.  (V.  28.)   AB
    határozat,  ABH  1993,  247,  250.;  61/1993.  (XI.  29.)  AB
    határozat,  ABH  1993,  358,  360.;  13/1995.  (III.  1.)  AB
    határozat,  ABH  1995,  77,  78.;  66/1995.  (XI.   24.)   AB
    határozat, ABH 1995, 333, 343.]

    Mindezek   alapján  az  Alkotmánybíróság   a   polgári   jogi
    jogalanyok   közötti   számos  megkülönböztetést   minősített
    alkotmányellenesnek.  [50/1991. (X.  3.)  AB  határozat,  ABH
    1991, 251.; 18/1992. (III. 30.) AB határozat, ABH 1992, 110.;
    34/1992. (VI. 1.) AB határozat, ABH 1992, 192.; 53/1992.  (X.
    29.)  AB  határozat,  ABH 1992, 261.; 54/1992.  (X.  29.)  AB
    határozat,  ABH 1992, 266.; 73/1992. (XII. 28.) AB határozat,
    ABH  1992,  306.; 61/1993. (XI. 29.) AB határozat, ABH  1993,
    358.;  1/1996. (I. 26.) AB határozat, ABH 1996, 29.; 36/1997.
    (VI. 11.) AB határozat, ABH 1997, 222.]

    Az Alkotmánybíróság gyakorlata elismeri, hogy a mezőgazdasági
    jogalanyokra, illetve a velük jogviszonyban álló  személyekre
    vonatkozó  speciális szabályozásnak számos  olyan  gazdasági,
    gazdaságpolitikai  oka  lehet,  amely  kellően  indokolja  az
    eltérő  szabályozást. [16/1991. (IV. 20.) AB  határozat,  ABH
    1991, 58, 62. ; 28/1991. (VI. 3.) AB határozat, ABH 1991, 88,
    93, 101.; 35/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 197, 200-
    201.; 8/2000. (III. 31.) AB határozat ABK 2000. március,  64-
    65.]

    1.4.  A mezőgazdasági szövetkezetek és az egyéb szövetkezetek
    közötti  különbségtétel  a jogalanyokat  a  vagyoni  döntések
    körében   megillető  autonómiára,  a  szerződési  szabadságra
    vonatkozik.  Az  Mgüt. mint az üzletrészek kötelező  vételére
    vonatkozó     speciális    jogszabály     a     mezőgazdasági
    szövetkezeteknek  az  Alkotmány 9. §-án alapuló,  a  vétellel
    kapcsolatos döntési szabadságát teljesen elvonja. A törvény a
    szövetkezeti   vagyoni   viszonyok   rendezését   olyan,    a
    piacgazdaság       viszonyai      között      elfogadhatatlan
    kényszerátalakítás  formájában  követeli   meg,   amelyre   a
    mezőgazdasági szövetkezeteknek mint a gazdasági élet  autonóm
    alanyainak semmiféle befolyása nincsen. Mindebből következik,
    hogy     az    Mgüt.    a    mezőgazdasági    szövetkezeteket
    alkotmányellenes  módon,  megfelelő  indok  nélkül  hátrányos
    megkülönböztetésben részesíti az Sztv2. hatálya  alá  tartozó
    szövetkezetekkel  szemben. Az Alkotmánybíróság  hangsúlyozza,
    hogy  a  kiépült  piacgazdaság viszonyai között  az  állam  a
    gazdasági  változtatások érdekében nem  vehet  igénybe  olyan
    eszközöket,   amelyek   a  gazdasági  rendszerváltás   idején
    kivételesen   megengedettek  voltak,  illetve   amelyeket   a
    piacgazdaság   megvalósítása   nélkülözhetetlenné   tett.   A
    megszilárdult jogállamiság keretei között a szövetkezeteket a
    vagyoni   döntések  körében  megillető  cselekvési  autonómia
    egyetlen  szövetkezettípus esetében  sem  hagyható  figyelmen
    kívül.

    1.5. Az Mgüt.-ben intézményesített “közigazgatási eljárás” is
    a    mezőgazdasági   szövetkezetek   szerződési    szabadsága
    tekintetében  jelent alkotmányos indokot nélkülöző  hátrányos
    megkülönböztetést.   A  megyei  földművelésügyi   hivatal   a
    mezőgazdasági  szövetkezet  törvényes  képviselőjeként   vesz
    részt  a  közigazgatási eljárásban, ami sérti a szövetkezetek
    döntési   autonómiáját.   Az  Alkotmánybíróság   következetes
    gyakorlata szerint a jogügyletek létrehozásának szabadsága  a
    különféle   szervezeteket   is   megilleti.   “Az   általános
    cselekvési   szabadság   egyik   megnyilvánulási   formájának
    tekinthető   a  jogügyletek  létrehozásának  szabadsága,   az
    önálló,  minden  hatalmi befolyástól mentes  döntési  jog  az
    ilyen  ügyletekben.”  “Cselekvési autonómiával  a  társadalmi
    szervezetek  és  a gazdasági társaságok is rendelkeznek.  (…)
    Mivel  az  Alkotmány alapvető jogként ismeri el az egyesülési
    jogot,   a   vállalkozás,   így  a   gazdálkodó   szervezetek
    alapításának  és  a  gazdasági, társadalmi érdekek  védelmére
    irányuló  szervezetek  alakításának  szabadságát,  ezért   az
    államnak  az  e  jogok  gyakorlására létrehozott  szervezetek
    önállóságát  is  tiszteletben kell tartania.” [24/1996.  (VI.
    25.)   AB   határozat,   ABH   1996,   107,   111-112.]    Az
    Alkotmánybíróság  a  67/1997.  (XII.  29.)  AB   határozatban
    megállapította,  hogy  ex  lege  törvényes  képviseleti   jog
    biztosítása  révén  a  rendelkezési jog elvonása  kivételesen
    alkalmazott végső eszközként fogadható el, de csak  abban  az
    esetben, ha azt a törvényalkotó megfelelő garanciákkal  veszi
    körül. (ABH 1997, 411, 416.) Az Mgüt. ezzel szemben semmiféle
    garanciát  nem  tartalmaz az érintett szövetkezetek  jogainak
    védelmében. Ezen felül az Mgüt.-ben szabályozott eljárásban a
    földművelésügyi  hivatal  a  felek  képviselője   mellett   a
    közigazgatási  hatóság szerepét is betölti,  így  egy  kézben
    összpontosulnak  az  ellenérdekű ügyfeleket  és  a  hatóságot
    megillető   jogosítványok.  A  földművelésügyi   hivatal   az
    üzletrészek   megszüntetésével  kapcsolatban  a   szövetkezet
    érdekkörébe   tartozó  valamennyi  kérdésben  a   szövetkezet
    helyett dönthet.

    1.6.  Az  üzletrész  értékének  törvényi  meghatározását,   a
    gyorsított  eljárást  és a szövetkezetek  jogérvényesítésének
    kizárását  nem  ellensúlyozzák az  állami  segítségnyújtásról
    szóló   rendelkezések.   Egyrészt  a  kölcsönszerződés-kötési
    kötelezettség és a földművelésügyi hivatal fellépése miatt az
    érintett (fizetésképtelen) szövetkezetnek semmiféle befolyása
    nincs  arra,  hogy  igénybe veszi-e és  milyen  feltételekkel
    veszi  igénybe  az  állami kölcsönt. Másrészt  a  szövetkezet
    gazdálkodására  és hitelképességére károsan hathat,  hogy  az
    állammal   szemben   adósságot  kell  vállalnia,   melyet   a
    szövetkezet  vagyonát  terhelő,  törvényen  alapuló  zálogjog
    biztosít.

    1.7.  Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság úgy  ítélte  meg,
    hogy az Mgüt. az üzletrészek megszüntetésével kapcsolatban  a
    mezőgazdasági    szövetkezeteket   alkotmányos    szempontból
    értékelhető  indok  nélkül hátrányosan  különbözteti  meg  az
    Sztv2.  hatálya  alá  tartozó  szövetkezetekkel  szemben.   A
    mezőgazdasági  szövetkezeteknek a vagyoni  döntéseket  illető
    autonómiájára  és  a  szerződéskötési eljárással  kapcsolatos
    rendelkezési  jogára  vonatkozó  megkülönböztetés   önkényes,
    ezért alkotmányellenes.

    2.1.   Az   Mgüt.  nemcsak  a  mezőgazdasági  szövetkezeteket
    különbözteti  meg  hátrányosan más szövetkezetekkel  szemben,
    hanem  az  üzletrész-tulajdonosok között  is  diszkriminációt
    alkalmaz.  Az  Mgüt. a szövetkezeti üzletrész-tulajdonosokkal
    kapcsolatban az alábbi különbségtételeket alkalmazza:
    –  Az  1. § alapján nem tartoznak a törvény hatálya alá azok,
    akik     nem    mezőgazdasági    szövetkezet    üzletrészével
    rendelkeznek. Az Ámtv.-ben szabályozott juttatásokon  alapuló
    üzletrészek  léteznek  ipari és fogyasztási  szövetkezetekben
    is,  az  Sztv.  szabályai alapján pedig más szövetkezetek  is
    létrehozhattak üzletrészeket, amelyek nem tartoznak a törvény
    hatálya alá.
    –  A  mezőgazdasági szövetkezetekben üzletrésszel  rendelkező
    tagok  e minőségükben szintén nem tartoznak a törvény hatálya
    alá, mivel az kizárólag kívülállókra és azok örököseire nézve
    tartalmaz  rendelkezéseket.  (Lehetséges  azonban,   hogy   a
    kívülálló örököse tagja a szövetkezetnek.)
    – A 2. § (2) bekezdés b) pontja alapján azokra a kívülállókra
    sem    vonatkoznak   a   törvény   rendelkezései,   akik    a
    vagyonnevesítéskor  a  szövetkezet tagjai  voltak,  de  1999.
    december 31. után kiléptek.
    –  A  9.  §  alapján a mezőgazdasági szövetkezetek  kívülálló
    üzletrész-tulajdonosai  közül  azok,  akik   vásárlás   útján
    jutottak  üzletrészhez, a szövetkezettel történő megállapodás
    szerinti    feltételekkel   juthatnak   hozzá    üzletrészeik
    ellenértékéhez.

    Az  eddig felsorolt esetekben tehát a speciális rendelkezések
    hiányában az Sztv2. szabályait kell alkalmazni az üzletrészek
    megszüntetésekor.   [Az  Mgüt.   3.   §   (1)   bekezdése   a
    mezőgazdasági szövetkezetek esetében egy tekintetben kivételt
    tesz:  valamennyi kívülálló szövetkezeti üzletrész-tulajdonos
    esetében,   így  a  vásárlás  útján  szerzők  és  a   tagsági
    jogviszonyt 1999. december 31. után megszüntetők esetében is,
    a  szövetkezetnek  az  üzletrész  megvásárlása  során  eljáró
    törvényes  képviselőjévé nyilvánítja a megyei földművelésügyi
    hivatalt.]

    Az  Mgüt. – a 3. § (1) bekezdése és a 9. § kivételével  –  az
    ún. “alanyi jogú kívülálló üzletrészesek” jogait rendezi úgy,
    hogy  a  jogosultakat  négy csoportba sorolja.  A  2.  §  (2)
    bekezdése a következőket tartalmazza:
    “E   törvény   alkalmazása  során   alanyi   jogú   kívülálló
    üzletrészes az,
    a)   aki  a  szövetkezetekről  szóló  1992.  évi  I.  törvény
    végrehajtásáról és az átmeneti szabályokról szóló  1992.  évi
    II.   törvény   alapján  kívülállóként  jutott  üzletrészhez,
    illetőleg annak örököse,
    b)  aki a vagyonnevesítéskor a szövetkezet tagja volt,  de  a
    szövetkezetből 1999. december 31. napjáig kilépett,
    c) aki szövetkezeti tagtól üzletrészt örökölt,
    d)  aki  a  b)  és c) pont alattiaktól öröklés  útján  jutott
    üzletrészhez,  és  – valamennyi esetben  –  az  üzletrész  az
    igénybejelentés időpontjában is a tulajdonában van.”

    Az  Mgüt.  az “alanyi jogú kívülálló üzletrészesek”  esetében
    egységesen  tér  el  az  Sztv2.-től a következő  pontokon:  A
    szövetkezet az ő esetükben a vagyonnevesítéskor megállapított
    névértéken  köteles  megvásárolni az  üzletrészt  [2.  §  (1)
    bekezdés],  az adásvétel létrehozása “közigazgatási  eljárás”
    keretében  történik, amit 2001. május 31-ig be  kell  fejezni
    [2.   §   (5)   bekezdés],   az  eljárás   során   a   megyei
    földművelésügyi   hivatal  külön  meghatalmazás   nélkül   is
    eljárhat a nevükben.(8. §)

    Az  “alanyi jogú kívülálló üzletrészesek” közül a  2.  §  (2)
    bekezdés   a)   pontjában  említett  személyek   esetében   a
    szövetkezetnek 2001. július 1. napjáig kell megvásárolnia  az
    üzletrészt  [2.  §  (4)  bekezdés a) pont],  és  az  állam  a
    fizetésképtelen    szövetkezeteknek    kamatmentes    kölcsön
    formájában segítséget nyújt a vételár kifizetéséhez [2. § (3)
    bekezdés; 5. §]. A 2. § (2) bekezdés b)-d) pontjában említett
    személyek  üzletrészeit 2002. július 1-ig  kell  megvásárolni
    [2. § (4) bekezdés b) pont; 7. §].

    2.2.  Az Alkotmánybíróság mindezeket figyelembe véve  arra  a
    következtetésre  jutott,  hogy az Mgüt.  a  jogalanyok  egyes
    csoportjait alkotmányosan elfogadhatatlan szempontok  alapján
    kedvezőbb   elbírálásban  részesítette.  Az  Alkotmánybíróság
    hangsúlyozza,  hogy  alkotmányosan elfogadható  cél  lehet  a
    szövetkezeti  üzletrészek jogintézményének  megszüntetése.  A
    szabályozásnál   azonban  abból  kell  kiindulni,   hogy   az
    üzletrész-tulajdonosok    homogén     csoportot     alkotnak.
    [598/B/1993. AB határozat, ABH 1998, 557, 563.] A jogalkotó a
    kívülálló üzletrész-tulajdonosok érdekeinek védelme érdekében
    –  alkotmányos keretek között – számukra eltérő  feltételeket
    teremthet, mivel ők az üzletrészre és a részjegyre  vonatkozó
    párhuzamos szabályozás következtében nem rendelkeznek  érdemi
    befolyással  a  szövetkezeti döntéshozatalra.  Nincs  azonban
    alkotmányos  indoka  annak,  hogy  a  törvényhozó  ezeket   a
    szempontokat    kizárólag   a   mezőgazdasági   szövetkezetek
    esetében, az Mgüt. 2. § (2) bekezdésében alkalmazott önkényes
    megkülönböztetésekkel juttassa érvényre. Az Mgüt. alkotmányos
    szempontból  indokolatlan különbséget tesz  azok  között  is,
    akik  az  üzletrészt öröklés, illetve vétel útján  szerezték,
    különös tekintettel arra, hogy az üzletrészes tag örököse  is
    kedvezményezett.    Nem    indokolható    alkotmányosan     a
    különbségtétel  azok között sem, akik 1999.  december  31-ig,
    illetve  azt követően léptek ki a szövetkezetből.  A  törvény
    kedvezményben részesíti a tag (és a kívülálló)  örökösét  is,
    de  csak  akkor, ha nem tagja a szövetkezetnek. A törvény  az
    üzletrész-tulajdonos  tagokat  nem  kívánja   kedvezményekben
    részesíteni,  sőt  a  szabályozás  következtében   jelentősen
    csökken  az  esélye annak, hogy a nem “alanyi jogú  kívülálló
    üzletrészesek”,   így   az   üzletrészes   tagok   egyáltalán
    hozzájuthatnak üzletrészük ellenértékéhez.

    2.3.  Mindemellett  az Mgüt. 8. § (1) bekezdése  a  kívülálló
    mezőgazdasági    szövetkezeti   üzletrész-tulajdonosok    egy
    csoportját   az   Alkotmányba   ütköző   módon,   hátrányosan
    különbözteti  meg  más üzletrész-tulajdonosokkal  szemben.  E
    rendelkezés  alapján  az  “alanyi jogú  kívülálló  üzletrész-
    tulajdonosok      szövetkezettel      szembeni      igényének
    érvényesítésében  a  megyei  földművelésügyi  hivatal   külön
    meghatalmazás  nélkül  is eljárhat”.  Így  a  földművelésügyi
    hivatal  nem kizárólag a szövetkezetek képviseletében,  hanem
    egyúttal  az  üzletrész-tulajdonosok  képviselőjeként  (quasi
    meghatalmazottjaként)  is  részt  vesz  az  eljárásban,   ami
    ellentétes   az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésén   alapuló
    önrendelkezési  joggal. [8/1990. (IV. 23.) AB határozat,  ABH
    1990,  42,  44-45.; 9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH  1992,
    59,  67.;  75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH  1995,  376,
    381.;  4/1998. (III. 1.) AB határozat, ABH 1998, 71,  76.]  A
    bírósági,  hatósági eljárások során biztosított  rendelkezési
    joggal kapcsolatban az 1/1994. (I. 7.) AB határozat kimondta:
    “Az önrendelkezési jog fontos tartalmi eleme – egyebek között
    –  az egyén joga arra, hogy az igény állapotába került alanyi
    jogait  a  különböző állami szervek, így a bíróság  előtt  is
    érvényesítse.   Az  önrendelkezési  jog  azonban,   mint   az
    általános    cselekvési    szabadsághoz    való    jog,     a
    jogérvényesítéstől való tartózkodás, a nem cselekvés jogát is
    magában  foglalja.  Mivel  ez a jog az  egyén  autonómiájának
    védelmére  szolgál, általában mindenkinek  szabadságában  áll
    eldönteni,  hogy jogai és törvényes érdekei védelmére  nyitva
    álló és alkotmányosan biztosított hatósági igényérvényesítési
    utat igénybe veszi-e vagy attól tartózkodik.” (ABH 1994,  29,
    35-36.)  Az  Mgüt.  tehát  az önrendelkezési  jog  gyakorlása
    tekintetében  is  különbséget  tesz  az  érintett  üzletrész-
    tulajdonosok  között,  ez esetben az  alanyi  jogú  kívülálló
    üzletrész-tulajdonosok hátrányára.

    Következésképpen   megállapítható,   hogy    az    Mgüt.    a
    kedvezményezett  üzletrész-tulajdonosok  körének  alkotmányos
    indokot nélkülöző meghatározásával és a kedvezmények önkényes
    elosztásával  is  megsértette  az  Alkotmány  70/A.   §   (1)
    bekezdését.

                                 VI.

    Az  Alkotmánybíróság az igények bejelentésére, az üzletrészek
    kifizetésére és az azzal kapcsolatos közhatalmi tevékenységre
    vonatkozó  eljárási rend vizsgálatát az Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésében  foglalt jogállamiság követelménye  tekintetében
    is elvégezte. Az Mgüt.-ben megállapított eljárási szabályok a
    törvény  alapkoncepciójának szerves részét alkotják: egyfelől
    az  eljárási  rendelkezések határozzák  meg  a  mezőgazdasági
    szövetkezeteket  sújtó  tulajdonelvonás  módját,  másfelől  a
    mezőgazdasági szövetkezeteket jelentős részben az üzletrészek
    megszüntetésére vonatkozó eljárás tekintetében éri  hátrányos
    megkülönböztetés    más    szövetkezetekkel    szemben.    Az
    Alkotmánybíróság vizsgálata kiterjedt az Mgütr.-re is.

    1. Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az Alkotmány 2. §
    (1)   bekezdésében   foglalt   jogállamiság   követelményével
    teljesen  ellentétes az az Mgüt.-ben, illetve  az  Mgütr.-ben
    szabályozott   eljárási  rend,  amelyben  a   földművelésügyi
    hivatal  a felek képviselője mellett a közigazgatási  hatóság
    szerepét  is  betölti. Az Mgüt. a – polgári jogi  tekintetben
    vett  –  szerződő feleket, a – közigazgatási jogi  értelemben
    vett  –  ellenérdekű ügyfeleket és a közigazgatási  hatóságot
    megillető  jogosítványokat a megyei földművelésügyi hivatalok
    kezében  összpontosítja. A szabályozás összevonja  az  állami
    közhatalmi   jogosítványokat  a  polgári  jogi  képviseletből
    származó  jogokkal. Jogállamban ilyen jogszabályi  megoldásra
    semmiféle   indok   nem  kényszerítheti  a   jogalkotót.   Az
    Alkotmánybíróság  hangsúlyozza,  hogy  az  állami  közhatalmi
    szervek   nem  rendelkezhetnek  hatalmi  pozícióval   konkrét
    magánjogi   jogviszonyokban.  A   magánjogi   jogviszonyokban
    ugyanis  a  közhatalmi  szervek  ugyanolyan  jogi  helyzetben
    vannak,   mint  más  jogalanyok.  [69/1995.  (XII.  12.)   AB
    határozat,  ABH 1995, 536, 540.] Kiemeli az Alkotmánybíróság,
    hogy a különféle eljárások során érvényesülő rendelkezési jog
    –  amelyet az Alkotmány 54. § (1) bekezdése alapján először a
    8/1990.  (IV. 23.) AB határozat fogalmazott meg –  megsértése
    egyúttal  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésében  megfogalmazott
    jogállamiság sérelmét is eredményezi.

    2.  Az  Alkotmánybíróság  döntése  meghozatalakor  figyelembe
    vette,  hogy  az  Mgüt.-nek  az  üzletrészek  megszüntetésére
    vonatkozó  eljárással kapcsolatos szabályai  több  ponton  is
    ellentmondásos, alkalmazhatatlan – ezért végrehajthatatlan  –
    rendelkezéseket tartalmaznak.

    Az   Mgüt.-nek  az  állami  segítségre  vonatkozó  2.  §  (3)
    bekezdése,  5.  §  (1)  bekezdése és 7. §-a  egymásnak  olyan
    jelentős  mértékben  ellentmondó  rendelkezéseket  tartalmaz,
    hogy a mezőgazdasági szövetkezeteket terhelő kölcsönszerződés-
    kötési kötelezettség köre és tartalma nem állapítható meg:

    “2.  §  (3)  A  (2) bekezdés a) pontja szerinti  alanyi  jogú
    kívülálló  üzletrészesek  üzletrészeinek  megvásárlásához  az
    állam  a  szövetkezetnek pénzügyi segítséget biztosít,  ha  a
    szövetkezet a vételárat saját forrásból nem tudja kifizetni.”
    “5.  §  (1) Ha a mezőgazdasági szövetkezet a vételárat  saját
    forrásból  nem  tudja biztosítani, az állam –  a  szövetkezet
    kérelmére – a vételárra kölcsönt biztosít.
    (2)   Ha   a  szövetkezet  a  vételár  állam  által   történő
    biztosítását  kérte,  a  megyei  földművelésügyi  hivatal   a
    szerződést   és   a   mellékleteket   megküldi   az    Állami
    Privatizációs   és   Vagyonkezelő   Részvénytársaságnak    (a
    továbbiakban:   ÁPV  Rt.),  amely  a  megyei  földművelésügyi
    hivataloknak az állami vagyon értékesítéséből befolyó  összeg
    terhére folyósítja a szerződés szerinti vételárat.
    (3)  A megyei földművelésügyi hivatal az adásvételi szerződés
    szerinti  módon  és esedékességgel kifizeti  a  vételárat  az
    alanyi jogú kívülálló üzletrészesnek.”
    “7.  §  A 2. § (2) bekezdésének b)-d) pontjai szerinti alanyi
    jogú    kívülálló    üzletrész-tulajdonosok    üzletrészeinek
    megvásárlására  az 5. § szabályait kell alkalmazni  azzal  az
    eltéréssel,   hogy   a   vételárat  a   szövetkezetnek   kell
    biztosítania.”

    Az  megállapítható, hogy a 2. § (2) bekezdésének a) pontjában
    meghatározott    jogosultak   esetében   a    fizetésképtelen
    szövetkezeteknek  az  állam  kamatmentes  kölcsön  formájában
    juttat segítséget, de az Mgüt. alapján kideríthetetlen,  hogy
    a  2. § (2) bekezdésének b)-d) pontjaiban említett jogosultak
    esetén hogyan biztosít kölcsönt az állam [5. § (1) bekezdés],
    ha  a vételárat a szövetkezetnek kell biztosítania (7. §).  A
    szerződéskötési  kötelezettséget  és  az  azzal   kapcsolatos
    állami szerepvállalást érintő ellentmondásos jogi szabályozás
    sérti a jogbiztonságot, mert az alapján nem dönthető el, hogy
    az  üzletrészek  megszüntetésére irányuló  eljárás  során  az
    érintett jogalanyok milyen ismérvek alapján kötelesek  eleget
    tenni a szerződéskötési kötelezettségnek.

    Az    Alkotmánybíróság   gyakorlata   szerint   meghatározott
    életviszonyok,  illetőleg  tényállások  ellentétes   törvényi
    rendezése  önmagában  nem  jelent  alkotmányellenességet.  Az
    ilyen  rendezés  csak  akkor válik alkotmányellenessé,  ha  a
    szabályozás alapjogi jogsértéshez vezet. [35/1991. (VI.  20.)
    AB  határozat, ABH 1991, 175, 176.; 152/B/1998. AB határozat,
    ABH  1999,  653,  657.]  Ugyanakkor  az  Alkotmánybíróság   a
    21/1993.  (IV.  2.) AB határozatban kimondta:  “Az  ugyanazon
    törvényen belüli ellentétes szabályozás – különösen ha  az  a
    címzettek,  az  érintettek,  a  kötelezettek  eltérő   körére
    vonatkozik – már olyan fokú jogbizonytalanságot jelent, amely
    alkotmányellenes.  Az  anyagi  alkotmánysértés,  az  alapjogi
    jogsértés   itt   ugyanis   önmagában   annak   következtében
    megállapítható,  hogy  az az érintett állampolgároknál  olyan
    fokú       jogbizonytalanságot      eredményezhet,      amely
    kötelezettségeik       teljesítését       kiszámíthatatlanná,
    félreérthetővé és bizonytalanná teszi.” (ABH 1993, 172, 180.)

    A fentiek alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az
    Mgüt.-ben,  illetve az Mgütr.-ben szabályozott “közigazgatási
    eljárás”,    az   igények   bejelentésére,   az   üzletrészek
    kifizetésére és az azzal kapcsolatos közhatalmi tevékenységre
    vonatkozó  eljárási rend egésze, továbbá a  kölcsönszerződés-
    kötési   kötelezettség   körére   és   tartalmára   vonatkozó
    rendelkezések  sértik  az Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt  jogállamiság  és  annak részét  képező  jogbiztonság
    követelményét.

                                VII.

    Az Alkotmánybíróság az Mgüt. formai és tartalmi vizsgálatának
    eredményeképpen az alábbi következtetésekre jutott:

    1.   Az   indítványokban  felvetett   indokok   alapján   nem
    állapítható  meg  olyan  formai,  eljárási  jogszabálysértés,
    amely az Mgüt. közjogi érvénytelenségét eredményezné, illetve
    a       hatályba      lépésre      vonatkozó      rendelkezés
    alkotmányellenességét okozná.

    2.  Az  Alkotmánybíróság  a törvény tartalmi  alkotmányossági
    vizsgálata   alapján   az  Mgüt.  egészét   alkotmánysértőnek
    minősítette és megsemmisítette, mert:
    a)  az  Alkotmány  13. §-ába ütköző módon, alkotmányos  indok
    nélkül  –  részben  vagy egészben – elvonja  a  mezőgazdasági
    szövetkezetek vagyonát;
    b) az érintett jogalanyokat – az üzletrész-tulajdonosok egyes
    csoportjait és a mezőgazdasági szövetkezeteket – az Alkotmány
    70/A.  § (1) bekezdésébe ütköző hátrányos megkülönböztetéssel
    sújtja;
    c)  az igények bejelentésére, az üzletrészek kifizetésére  és
    az   azzal  kapcsolatos  közhatalmi  tevékenységre  vonatkozó
    eljárási  rend ellentétes az Alkotmány 2. § (1)  bekezdésében
    foglalt jogállamiság követelményével.

    3.  Az Mgüt. 11. § (2) bekezdése a törvény hatályba lépésével
    egyidejűleg módosította az Sztv. 56. § (4) bekezdését.  Mivel
    az  Alkotmánybíróság  az  Mgüt.  egészét  megsemmisítette,  a
    törvénynek az Sztv.-t módosító – a mezőgazdasági szövetkezeti
    üzletrészek  megszüntetésével  összefüggésben  megalkotott  –
    rendelkezése szükségszerűen osztja az Mgüt. sorsát.

    4. Az Alkotmánybíróság – az erre irányuló indítvány alapján –
    a   jogbiztonság   érdekében,  az   Mgüt.-vel   való   szoros
    összefüggést tekintetbe véve megsemmisítette az Mgütr.-t is.

    5.  Mivel  az Alkotmánybíróság az Mgüt. és az Mgütr.  egészét
    megsemmisítette, az indítványokban felvetett  egyéb  tartalmi
    alkotmányossági kifogásokat nem bírálta el.

    6.  Az Alkotmánybíróság a jogbiztonság érdekében az Abtv. 43.
    §  (4)  bekezdése alapján az Mgüt.-t 2001. január 1-jére,  az
    Mgütr.-t  2001.  március 3-ára – a hatályba lépés  napjára  –
    visszamenőleges hatállyal semmisítette meg.

    A  határozatnak a Magyar Közlönyben való közzététele az Abtv.
    41. §-án alapul.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
     Dr. Bagi István alkotmánybíró különvéleménye
                                  
     Egyetértek  a  határozat rendelkező részével  abban,  hogy  a
     mezőgazdasági  üzletrészekről szóló 2000. évi CXLIV.  törvény
     (másként:    Mgüt.)    rendelkezéseinek    túlnyomó    részét
     megsemmisíti, úgyszintén a 31/2001. (III. 3.) Korm.  rendelet
     (másként: Mgütr.) megsemmisítésével.

     Eltérő  a véleményem az Mgüt. 11. § (2) bekezdésében foglalt,
     a  szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény (Sztv.) 56.  §
     (4)  bekezdését módosító rendelkezés megsemmisítéséről  és  a
     11. § (1) bekezdés megítéléséről.

     A  probléma  megértéséhez vissza kell  térni  a  szövetkezeti
     törvény keletkezéséhez:

     1.)  Az  Sztv.  törvényjavaslatához fűzött indokolás  célként
     jelölte meg azt a szabályozási módot, amely – egyebek  között
     –  a szövetkezetet, mint a gazdaság területén a magántulajdon
     alapján   működő   társas  vállalkozást,  minden   lehetséges
     vonatkozásban közelíti a gazdasági társaságokhoz, és  ezáltal
     is  lehetővé teszi az európai szabályozási irányzatokhoz való
     alkalmazkodást.

     Az  Sztv. a tag és a szövetkezet közötti vagyoni kapcsolatnak
     a  legfontosabb formájaként újból az üzletrész jogintézményét
     vezette  be,  amelyet  a egyéb gazdasági társasági  formáktól
     való megkülönböztetésül nevez "szövetkezeti üzletrész"-nek. A
     törvényhozó  utalt  arra, hogy a hasonló társadalmi-gazdasági
     körülmények  között  megalkotott első  egységes  szövetkezeti
     törvény  (az  1947.  évi XI. törvény)  már  ezt  a  megoldást
     választotta,  és  a  háború  utáni  európai  jogfejlődés   is
     egyértelműen emellett van.

     A vizsgált módosítást megelőzően az Sztv. 56. § (4) bekezdése
     az  olyan  üzletrész- tulajdonos számára,  aki  nem  tagja  a
     szövetkezetnek,   a   közgyűlésen   csak   tanácskozási    és
     javaslattételi  jogot engedett, vagyis  nem  tette  lehetővé,
     hogy  érdemi  befolyást gyakoroljon a szövetkezeti  közgyűlés
     döntéseinek meghozatalára, holott nem vitásan üzletrésze mint
     vagyoni  érték  a  szövetkezet vagyonának részét  képezte  és
     képezi és azzal a szövetkezet gazdálkodik.

     A   vizsgálat  tárgyát  képező  törvény  (Mgüt.)  11.  §  (2)
     bekezdése  az utóbb említett 56. § (4) bekezdést módosítva  a
     közgyűlésre   és   a   küldöttgyűlésre  vonatkozó   szabályok
     alkalmazása  szempontjából a taggal azonos jogállásúvá  tette
     az    olyan   üzletrész-tulajdonost,   aki   nem   tagja    a
     szövetkezetnek,  ekként biztosítva, hogy  szavazati  joga  is
     legyen.  A  módosítást  követően a  vizsgált  rendelkezés  az
     alábbi lett volna:

     “Az  az üzletrész-tulajdonos, aki nem tagja a szövetkezetnek,
     a   közgyűlésre  és  a  küldöttgyűlésre  vonatkozó  szabályok
     alkalmazása szempontjából a taggal azonos jogállású.”

     2.)   A   vizsgált   törvény  1-10.   §-a   a   mezőgazdasági
     szövetkezetek  alanyi  jogú kívülálló  üzletrész-tulajdonosai
     üzletrésze névértékének – a törvényben meghatározott módon és
     sorrendben  –  történő  kifizetésére,  azaz  jogi  pozíciójuk
     megszüntetésére irányult.

     Az  Mgüt.  11.  §  (2)  bekezdése ettől eltérő,  merőben  más
     természetű:   az  Sztv.  56.  §  (4)  bekezdését   módosítja,
     valamennyi   szövetkezeti  formára   vonatkozó   rendelkezést
     tartalmaz,  nem tesz különbséget a szövetkezetek tevékenységi
     profilja,  a  jogosultak  köre  vagy  bármely  más   szempont
     szerint.  Így  vonatkozik például az  ipari,  a  kereskedelmi
     területen  (ÁFÉSz)  működő vagy a halászati  szövetkezetekre,
     továbbá  az Sztv. hatálya alá tartozó valamennyi szövetkezeti
     társulásra.

     Az  említett rendelkezés tehát az Sztv. általános  szabályait
     módosítja, ezzel álláspontom szerint kifejezésre juttatja  az
     üzletrész  intézményének megtartására, az  üzletrésszel  járó
     jogosultságok bővítésére irányuló jogalkotói célt.

     A  fentiekből – továbbá az Mgüt. szerkezetéből, a 11.  §  (2)
     bekezdésének   az   azt   megelőző   rendelkezésekhez    való
     viszonyából  – az következik, hogy az Mgüt. az alkotmányosság
     vizsgálata  szempontjából két egymástól független  "törvényt"
     tartalmaz.      A      törvényhozó      által      választott
     jogszabályszerkesztési megoldás nem ismeretlen a legiszlációs
     gyakorlatban.   Több,   esetenként   más   irányú    törvényi
     rendelkezés  a  jogalkotó szándéka szerint –  a  jogállamiság
     sérelme   nélkül   –   összevontan   elfogadható,vagy   éppen
     különválasztható.

     Ezért  nem értek egyet a határozattal abban, hogy az említett
     rendelkezést  a  szövetkezetek üzletrészeinek megszüntetésére
     irányuló  jogalkotói  céltól  és  törvényi  koncepciótól  nem
     választotta  külön,  hanem a többi rendelkezéssel  egyetemben
     megsemmisíti. Ezt az álláspontot még akkor sem osztom,  ha  a
     megsemmisítés tartalmi vizsgálat nélkül történt.

     Megítélésem  szerint  ezen  rendelkezés  tekintetében   külön
     kellett volna elvégezni az utólagos normakontrollt.

     3.) Ennek folytán határozott álláspontom szerint az Mgüt. 11.
     §  (2)  bekezdése  nem  a  mezőgazdasági  szövetkezeti  külső
     üzletrészek   megszüntetésével   összefüggésben   megalkotott
     rendelkezés,   így   pusztán   technikai   okokból    történő
     megsemmisítését semmi nem indokolta.

     Határozott  álláspontom  szerint a  11.  §  (2)  bekezdésének
     alkotmányossági  vizsgálatát  tartalmilag  és  külön  kellett
     volna  elvégezni, mégpedig az Alkotmány 13. §-án alapuló  ún.
     alkotmányossági  teszt alapján. (Lásd 33/1993.  (V.  28.)  AB
     határozat, ABH 1993. 247.)

     Amennyiben az Mgüt. 11. § (2) bekezdésének vizsgálata a fenti
     alkotmányossági  teszt  alapján  történt  volna  meg,  és  az
     Alkotmánybíróság  arra az álláspontra jut, hogy  nem  minősül
     alkotmányellenesnek,  úgy a rendelkező részben  azt  lehetett
     volna kimondani;
     az  Alkotmánybíróság az Mgüt. 1-10. §-át teljes egészében,  a
     11.  §  (1)  bekezdését  pedig az 1-10.  §-ok  vonatkozásában
     megsemmisíti, míg egyebekben az indítványokat elutasítja.

     Budapest, 2001. április 11.
                                                   Dr. Bagi István
                                                     alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      The Act on Business Stakes in Agricultural Cooperatives violating the principles of private property
      Number of the Decision:
      .
      10/2001. (IV. 12.)
      Date of the decision:
      .
      04/11/2001
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2001-1-004?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .