Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03191/2012
Első irat érkezett: 07/02/2012
.
Az ügy tárgya: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 140. § (3) bekezdése második mondatával összefüggő alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/01/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 140. § (3) bekezdése második mondata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A támadott rendelkezés az éjszakai illetménypótlék mértékét, annak feltételeit állapítja meg. Az indítványozó – mint rendszeres éjszakai munkát végző kormánytisztviselő – előadja, hogy a Kttv. az éjszakai munkavégzőknek fizetett pótlék mértéke tekintetében indokolatlan a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 39. § (1) és (2) bekezdésével, valamint a 142. §-ával összevetve hátrányos diszkriminációt valósít meg. Az indítványozó alkotmánybírósági határozatokra, valamint az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatára hivatkozással előadja, hogy a Kttv. támadott rendelkezése sérti az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésében biztosított jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 140. § (3) bekezdés második mondata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (2) bekezdés
.
A határozat száma: 3070/2013. (III. 14.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1529
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés (Abtv. 29. §); negatív diszkrimináció
.
A határozat kelte: Budapest, 02/25/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.02.25 10:00:00 1. öttagú tanács
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 140. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítása iránt benyújtott alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] Az indítványozó alkotmányjogi panaszában – az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. tövény 26. § (2) bekezdése alapján – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 140. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
  [2] Kttv. 140. § (3) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza “(3) Éjszakai pótlékra az jogosult, aki a munkaidő beosztása alapján 22.00 és 6.00 óra között végez munkát. A pótlék mértéke óránként az illetményalap 0,45%-a. Abban az esetben, ha a munkaidő-beosztás részben esik 22.00 és 6.00 óra közé, az éjszakai pótlék időarányosan jár.”
  [3] Az indítványban kifejtett álláspont szerint ez a szabályozás hátrányos megkülönböztetést tartalmaz a kormánytisztviselőkkel szemben, ugyanis az éjszakai pótlék mértéke lényegesen alacsonyabb, meg sem közelíti a velük összehasonlítható jogi helyzetben lévő, munkaviszonyban álló munkavállalókat éjszakai munkavégzés esetén a Munka törvénykövéről szóló 2012. évi I. törvény 142. §-a alapján megillető bérpótlék mértékét.
  [4] Az indítványozónak – a kialakult alkotmánybírósági gyakorlat elemzése alapján – kifejtett álláspontja szerint az ilyen, összehasonlítható jogi helyzetben lévő jogalanyok között alkotmányos indok nélkül tett megkülönböztetés sérti az Alaptörvény XV. cikkének (2) bekezdését. A strasbourgi bíróság gyakorlatából arra a következtetésre jut, hogy a vitatott szabályozás felveti az Emberi Jogok Európai Egyezménye 14. cikkének sérelmét is.
  [5] Az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján az Alkotmánybíróságnak a panasz befogadásáról dönteni jogosult tanácsa mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, különösen a 26–27. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. § szerinti feltételeket.
  [6] Az Abtv. 29. §-a alapján az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be.
  [7] A panasz befogadásának ez a feltétele hiányzik.
  [8] Az Alkotmánybíróság számos határozatában állást foglalt abban a kérdésben, hogy megállapítható-e a megkülönböztetés alkotmányellenessége amiatt, mert a Munka törvénykönyve és a közszolgálati jogviszonyokat szabályozó törvények eltérően szabályoznak egyes munkajogi intézményeket.
  [9] Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az Alkotmány 70/A. §-a alapján valamely jogszabályi rendelkezés alkotmányellenessége akkor állapítható meg, ha az összehasonlítható jogosultak, vagy kötelezettek, azaz azonos szabályozási körbe tartozó jogalanyok között tesz alkotmányos indok nélkül megkülönböztetést [4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993, 48, 65.]. Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatában nem tekintette azonos szabályozási körbe tartozónak a különböző foglalkoztatási viszonyokat szabályozó törvények hatálya alá tartozó jogalanyokat. Határozataiban kimondta: önmagában az, hogy a különböző foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények egyes munkajogi intézményeket eltérően szabályoznak, nem jelent alkotmányellenes diszkriminációt. A közszolgálatban álló tisztviselők és a Munka törvénykönyvének hatálya alatt álló munkavállalók nem tekinthetők azonos szabályozási körbe tartozó, összehasonlítható jogi helyzetben lévő jogalanyoknak, így a közszolgálati jogviszonyuk eltérő szabályozása miatt az Alkotmány 70/A. §-ában szabályozott jogegyenlőség sérelme nem állapítható meg [pl. 44/B/1993. AB határozat, ABH 1994, 574, 575.; 198/B/1998. AB határozat, ABH 1999, 668, 669.; 170/B/2004. AB határozat, ABH 2008, 2067, 2068–2071.; 8/2011. (II. 18.) AB határozat, ABH 2011, 49].
  [10] Tekintettel arra, hogy az Alkotmány 70/A. §-ának tartalma megegyezett az Alaptörvény XV. cikke (2) bekezdésével, az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/A. §-a alapján kimunkált gyakorlatát az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdése alapján, a jogegyenlőség sérelmére hivatkozó indítványok elbírálása során is irányadónak tekinti {3062/2012. (VII. 26.) AB határozat indokolás [165–166]}.
  [11] Ennek alapján megállapítható, hogy a panasz nem tekinthető alapvető alkotmányjogi problémát tartalmazó indítványnak, mivel olyan alkotmányossági kérdést vet fel, amelyről az Alkotmánybíróság már állást foglalt, a panasz érdemi elbírálásától az Alkotmánybíróság kialakult gyakorlatától eltérő, más eredmény nem várható.
  [12] Ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
   Dr. Holló András s. k.,
   tanácsvezető,
   előadó alkotmánybíró
   .
   Dr. Balsai István s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Kiss László s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Bragyova András s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Kovács Péter s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   07/02/2012
   .
   Number of the Decision:
   .
   3070/2013. (III. 14.)
   Date of the decision:
   .
   02/25/2013
   .
   .