Hungarian
Ügyszám:
.
1236/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Németh János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 22/2003. (IV. 28.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/235
.
A határozat kelte: Budapest, 04/28/2003
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálata, valamint mulasztásban megnyilvánuló
  alkotmányellenesség   megállapítása   iránt    benyújtott
  indítványok  tárgyában - dr. Holló András, dr.  Kukorelli
  István   és   dr.   Tersztyánszkyné   dr.   Vasadi    Éva
  alkotmánybírák  párhuzamos  indokolásával,  valamint  dr.
  Bihari  Mihály, dr. Erdei Árpád, dr. Holló András és  dr.
  Kukorelli   István  alkotmánybírák  különvéleményével   -
  meghozta a következő

                           határozatot :
                                 
      1.  Az  Alkotmánybíróság  azt  az  indítványt,  amely
  szerint  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.  törvény
  alkotmányellenesen  korlátozza a gyógyíthatatlan  betegek
  önrendelkezési  jogát azáltal, hogy  nem  teszi  lehetővé
  számukra  életük orvosi segítséggel történő  befejezését,
  elutasítja.

      2.  Az  Alkotmánybíróság  azt  az  indítványt,  amely
  szerint   mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenes
  helyzet  állt  elő annak folytán, hogy  a  törvényhozó  a
  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény  166.
  §  -  168. §-ait nem hozta összhangba az Alkotmány 54.  §
  (1) bekezdésével, elutasítja.

      3.   Az  Alkotmánybíróság  az  annak  megállapítására
  irányuló  indítványokat, melyek szerint az egészségügyről
  szóló 1997. évi CLIV. törvény 15. § (2) bekezdése, 20.  §
  (3)  és (4) bekezdése, 22. § (4) bekezdése és 23.  §  (1)
  bekezdése alkotmányellenesen korlátozza a gyógyíthatatlan
  betegeknek   az   életfenntartó  vagy  életmentő   orvosi
  beavatkozás  visszautasítására  vonatkozó  önrendelkezési
  jogát, elutasítja.

      4.  Az Alkotmánybíróság az egészségügyről szóló 1997.
  évi  CLIV.  törvény  17.  § (1)  bekezdés  a)  pontjának,
  valamint  a 18. § (2) bekezdésben a "vagy az (1) bekezdés
  b)      pontja      szerinti     esetben"      szövegrész
  alkotmányellenességének        megállapítására         és
  megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

      5.  Az Alkotmánybíróság az egészségügyről szóló 1997.
  évi     CLIV.    törvény    15.    §    -    19.     §-ai
  alkotmányellenességének        megállapítására         és
  megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

      6.   Az   Alkotmánybíróság  az   egyes   egészségügyi
  ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló
  117/1998.  (VI.  16.) Korm. rendelet 3.  §-a,  5.  §  (2)
  bekezdése,  6.  §-a,  7.  §-a  és  10.  §  (2)  bekezdése
  alkotmányellenességének        megállapítására         és
  megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

  Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   Az   Alkotmánybírósághoz  több   indítvány   érkezett   a
   gyógyíthatatlan   betegségben  szenvedők   életük   méltó
   befejezéséhez való jogával kapcsolatban.

   1.  Két  indítványozó 1993. november 25-én kelt  együttes
   indítványában   azt   kérte,  hogy  az   Alkotmánybíróság
   állapítsa  meg: alkotmányellenes az egészségügyről  szóló
   1972. évi II. törvény (a továbbiakban: Törvény) 43. § (2)
   bekezdésének  utolsó  mondata,  és  semmisítse  azt  meg.
   Indítványozták    továbbá,   hogy   az   Alkotmánybíróság
   állapítsa   meg   azt  is:  a  törvényhozó   mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenes  helyzetet  hozott  létre
   azzal, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
   törvény  (a továbbiakban: Btk.) 166. § - 168.  §-ait  nem
   hozta összhangba az Alkotmány 54. § (1) bekezdésével.

   A  Törvényre vonatkozó indítványaik indoka az volt,  hogy
   az     orvos     kötelességévé    teszi:    az     általa
   gyógyíthatatlannak  tartott  beteget  is   a   legnagyobb
   gondossággal  gyógyítsa, holott az Alkotmány  54.  §  (1)
   bekezdésében  biztosított jog  az  emberi  méltósághoz  -
   álláspontjuk  szerint - magában foglalja  az  élet  méltó
   befejezéséhez  való jogot is. Ez pedig a  gyógyíthatatlan
   betegek  esetében  azt jelenti, hogy a  betegséggel  járó
   testi  és  lelki szenvedéseiket az orvos ne kényszerüljön
   akár a beteg akarata ellenére is meghosszabbítani.

   A  Btk.  166.  § - 168. §-aival kapcsolatos indítványukat
   azzal indokolták, hogy törvényhozói mulasztás következett
   be,  mert  a  Btk-nak az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdése
   megalkotását megelőzően meghozott, az emberölés különféle
   eseteit  büntető rendelkezéseit nem hozták összhangba  az
   Alkotmánnyal.  Ennek folytán pedig a törvény  büntetéssel
   fenyeget olyan tevékenységet is - a gyógyíthatatlan beteg
   kívánságára   halála  bekövetkeztéhez   nyújtott   orvosi
   segítséget  - melyet a beteg Alkotmányon alapuló  jogából
   következően  jogszerűnek  kellene  tekinteni.  Külön   is
   alkotmányellenesnek  tartják, hogy a nem  önrendelkezéses
   aktív  halálba  segítés  bizonyos eseteit  a  törvényhozó
   "méltányossági  ölésként" nem különíti  el  az  emberölés
   törvényi   tényállásától,  és  nem  kezeli  privilegizált
   tényállásként   azt  az  esetet,   "(...)   ha   valaki   a
   gyógyíthatatlan  és  szenvedő beteget kifejezett  akarata
   hiányában méltányolható szánalomból segíti a halálba".

   Az indítványozók arra tekintettel, hogy az egészségügyről
   szóló  1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)  a
   gyógyíthatatlan  betegségben szenvedő betegek  kezelésére
   vonatkozó  orvosi  kötelezettséget a Törvénytől  eltérően
   szabályozta,   2001.   június  5-én  kelt   beadványukban
   módosították és kiegészítették indítványukat.  Módosított
   indítványukban  hangsúlyozták,  hogy  bár  az   Eütv.   a
   Törvénytől   eltérően  bizonyos  esetekben   elismeri   a
   gyógyíthatatlan   beteg   jogát   életének   az    emberi
   méltóságával  összeegyeztethető  befejezéséhez,  e  jogot
   változatlanul  alkotmányellenesen  korlátozza.  E  körben
   sérelmezték   a   gyógyíthatatlan  beteg   önrendelkezési
   jogának az Eütv. 15. § (2) bekezdése általi korlátozását:
   "Az   Eütv.   15.   §   (2)  bekezdésében   megállapított
   önrendelkezési  jog 20. §-ra utalással  való  korlátozása
   nézetünk  szerint  ellentétes (...) az  emberi  méltóságból
   következő  önrendelkezési joggal.  Az  Eütv.  20.  §  (3)
   bekezdése ugyanis az ellátás visszautasításának jogát  az
   életfenntartó  vagy  életmentő  beavatkozások   elvégzése
   tekintetében  csak akkor engedi meg,  ha  a  betegség  az
   orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn  belül
   -  megfelelő egészségügyi ellátás mellett is  -  halálhoz
   vezet  és gyógyíthatatlan." Álláspontjuk szerint  továbbá
   az  Eütv.  20. § (4) bekezdése sem egyeztethető össze  az
   Alkotmány  54.  § (1) bekezdésének az emberi  méltósághoz
   való jogra vonatkozó szabályával, "(...) amely előírásnak
   központi  eleme  az önrendelkezési jog. A  beteg  ellátás
   visszautasítására  vonatkozó  önrendelkezési  jogát   nem
   lehet  attól  függővé  tenni,  hogy  aláveti-e  magát  az
   önrendelkezési jog gyakorlásának külön alapjául  szolgáló
   orvosi  vizsgálatnak.  E  korlátozás  aránytalan  és   az
   önrendelkezési    jog    lényegével    ellentétes."    Az
   indítványozók   továbbá   azt   is   kérték,   hogy    az
   Alkotmánybíróság  állapítsa  meg  az  Eütv.  22.  §   (4)
   bekezdése, a 23. § (1) bekezdése, valamint összességükben
   a  15.  § - 19. §-ok alkotmányellenességét, és semmisítse
   azokat meg.

   Az    indítványozók   az   Eütv.   egyes    rendelkezései
   alkotmányellenességét   állító   indítványaik    alapjául
   szolgáló  meggyőződésüket az alábbiak  szerint  fejtették
   ki.   "[A]z  élethez  való  jog  és  az  emberi  méltóság
   alkotmányos  elvének normatartományába a  'méltó',  'jó',
   'emberi'   halálhoz:  az  euthanáziához   való   jog   is
   beletartozik."      Ezen     az      alapon      tekintik
   alkotmányellenesnek, hogy a törvény nem teszi lehetővé  a
   gyógyíthatatlan    beteg   halálának   elősegítését    az
   életmentő,   életfenntartó  beavatkozás   beszüntetésével
   olyankor  is,  amikor a beteg nem tett ezzel  kapcsolatos
   kifejezett     rendelkezést:    "A    beteg    kifejezett
   rendelkezésének hiánya esetén is megengedhetőnek  tartjuk
   a  passzív  euthanáziát,  ha a közeli  halállal  viaskodó
   betegnek  nem  tulajdonítható olyan  az  emberi  méltóság
   körében  értelmezhető  érdek, amely életének  fenntartása
   mellett  szólna". Indítványuk szerint továbbá  az  emberi
   méltósághoz való alkotmányos joggal összeegyeztethető, ha
   életének  a  gyógyíthatatlan beteg  rendelkezése  alapján
   vetnek  véget,  ezért alkotmányellenesnek  tartják  ennek
   tilalmazását.

   Az   életnek   az  emberi  méltósággal  összeegyeztethető
   befejezéséhez   való  jog  korlátozása  az  indítványozók
   szerint  azért  is  alkotmányellenes,  mert  egy  alapjog
   lényeges tartalmának korlátozását eredményezi, ezt  pedig
   az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése tilalmazza.  "Az  emberi
   méltóság jogának lényege ugyanis az önrendelkezés,  amely
   a  személyiség  szabad kibontakoztatására és  a  személyi
   szabadság   önrendelkezés  alapján   történő   megélésére
   vonatkozik.   Ezzel   összefüggésben,   ha    az    állam
   intézményvédelmi kötelezettségéről beszélhetünk, és ennek
   alkotmányos  megfogalmazására  sor  kerül,  akkor  ez  az
   állami  kötelezettség  nem  lehet  más,  mint  az  emberi
   méltóságból  következő önrendelkezés biztosítása.  Minden
   más   állami   kötelezettség  már  az   emberi   méltóság
   alapjogának lényegét: a személyes önrendelkezést sérti, s
   emiatt   ellentétes   lenne  az  Alkotmány   8.   §   (2)
   bekezdésének  alapjogi lényegét védő  garanciájával.  Azt
   állapíthatjuk  tehát  meg, hogy az emberi  méltóságot  az
   annak   lényegi   tartalmát  képező  önrendelkezési   jog
   ellenében védeni nem lehet."

   Az  indítványozók álláspontja az, hogy  bár  a  különféle
   világfelfogások,  vallások,  ideológiák,  illetőleg  ezek
   követői eltérő, gyakran egymással szöges ellentétben lévő
   álláspontot  képviselnek az eutanáziáról, az államnak  az
   eutanázia  megítélésében  is  világnézetileg  semlegesnek
   kell   lennie.  Ezt  részben  az  Alkotmány  2.   §   (1)
   bekezdéséből   vezetik  le,  mely  szerint   Magyarország
   független, demokratikus jogállam, részben az Alkotmány 2.
   §  (3)  bekezdéséből,  mely szerint egyetlen  állampolgár
   tevékenysége   sem   irányulhat   a   hatalom   erőszakos
   megszerzésére     vagy     kizárólagos     birtokolására.
   Álláspontjuk szerint "[e]z a tétel azt tartalmazza,  hogy
   a   demokratikus   jogállamisággal  összeegyeztethetetlen
   erőszakos  és kizárólagos állampolgári tevékenységen  túl
   az    állam    alapvetően   semleges   az    állampolgári
   cselekvésekkel,   magatartásokkal  szemben.   Az   iménti
   értelmezést  alátámasztja  az  Alkotmány  60.  §  (1)-(3)
   bekezdése  is, amely kimondja a gondolat, a  lelkiismeret
   és  a  vallás szabadságát, (...) valamint az egyház  és  az
   állam elválasztását." Ebből következik szerintük, hogy az
   állam    a   társadalomban   létező   világfelfogásokhoz,
   vallásokhoz   és  ideológiákhoz  nem  egy   meghatározott
   világnézet  alapján alakítja ki viszonyát; a demokratikus
   jogállam tehát világnézetileg semleges.

   Az indítványozók a Btk. 166. § - 168. §-aival kapcsolatos
   indítványukat a módosított és kiegészített indítványukban
   változtatás nélkül fenntartották.

   Az  indítványozók azt is kérték, hogy az Alkotmánybíróság
   állapítsa  meg  az  Eütv. 17. § (1) bekezdés  a)  pontja,
   valamint a 18. § (2) bekezdésében a "vagy az (1) bekezdés
   b)      pontja      szerinti     esetben"      szövegrész
   alkotmányellenességét és semmisítse azokat meg.

   Indítványozták  végül  az  egyes  egészségügyi  ellátások
   visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998.
   (VI.     16.)    Korm.    rendelet    (a    továbbiakban:
   Kormányrendelet) 3. §-a, 5. § (2) bekezdése, 6. §-a, 7. §-
   a   és   10.   §  (2)  bekezdése  alkotmányellenességének
   megállapítását és megsemmisítését is.

   2.  Egy  súlyos  és fájdalmas betegségben szenvedő  másik
   indítványozó     annak    megállapítását     kérte     az
   Alkotmánybíróságtól:  sérti az  emberi  méltósághoz  való
   jogát,  hogy a törvény tilalmazza olyan készítménynek  az
   orvosa  által történő rendelkezésére bocsátását, amellyel
   véget vethetne az életének.

   Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokat  egyesítette  és
   együtt bírálta el.

   Az Alkotmánybíróság felkérésére az egészségügyi miniszter
   véleményt   nyilvánított   az  indítványokban   felvetett
   kérdésekről.

                                 II.

   Az Alkotmánybíróság az indítványozók által is többségében
   felhívott  következő jogszabályi rendelkezések figyelembe
   vételével hozta meg határozatát.

                   A) Az Alkotmány rendelkezései:

   "2.  §  (1)  A Magyar Köztársaság független, demokratikus
   jogállam."

   "8.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  elismeri  az  ember
   sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait,  ezek
   tiszteletben  tartása  és  védelme  az  állam   elsőrendű
   kötelessége.
   (2)  A  Magyar  Köztársaságban  az  alapvető  jogokra  és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja
   meg,   alapvető  jog  lényeges  tartalmát   azonban   nem
   korlátozhatja."

   "54.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  minden  embernek
   veleszületett   joga  van  az  élethez   és   az   emberi
   méltósághoz,  amelyektől  senkit  nem  lehet   önkényesen
   megfosztani."

   "70/A.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén
   tartózkodó  minden személy számára az emberi, illetve  az
   állampolgári     jogokat,    bármely    megkülönböztetés,
   nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy
   más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
   születési  vagy  egyéb  helyzet  szerinti  különbségtétel
   nélkül."

      B) Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
               (a továbbiakban: Abtv.) rendelkezései:
                                  
   "20.  §  Az  Alkotmánybíróság az arra jogosult indítványa
   alapján jár el."

   "22. § (2) Az indítványnak a kérelem alapjául szolgáló ok
   megjelölése    mellett    határozott    kérelmet     kell
   tartalmaznia."
                                  
                     C) A Törvény rendelkezése:

   "43.  §  (2)  Az  orvosnak a legnagyobb  gondossággal  és
   körültekintéssel   meg   kell   tennie   mindazokat    az
   intézkedéseket,  amelyek  a betegségek  megelőzéséhez,  a
   beteg      életének     megmentéséhez,     gyógyulásához,
   munkaképességének helyreállításához szükségesek. Az orvos
   az általa gyógyíthatatlannak vélt beteget is a legnagyobb
   gondossággal köteles gyógykezelni."

                     D) Az Eütv. rendelkezései:

   "3. § E törvény alkalmazásában (...)
   m)   invazív   beavatkozás:  a   beteg   testébe   bőrön,
   nyálkahártyán   vagy   testnyíláson  keresztül   behatoló
   fizikai  beavatkozás,  ide  nem  értve  a  beteg  számára
   szakmai  szempontból  elhanyagolható  kockázatot  jelentő
   beavatkozásokat;"

   "10.  §  (1) Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi
   méltóságát tiszteletben kell tartani."

   "13.  §  (1)  A  beteg  jogosult a számára  egyéniesített
   formában megadott teljes körű tájékoztatásra.
   (2)   A   betegnek   joga   van  arra,   hogy   részletes
   tájékoztatást kapjon
   a)   egészségi   állapotáról,  beleértve   ennek   orvosi
   megítélését is,
   b) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,
   c)  a  javasolt  vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének,
   illetve    elmaradásának   lehetséges    előnyeiről    és
   kockázatairól,
   d)  a  vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének  tervezett
   időpontjairól,
   e)  döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások
   tekintetében,
   f) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,
   g) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,
   h) a további ellátásokról, valamint
   i) a javasolt életmódról.
   (3)  A  betegnek  joga van a tájékoztatás  során  és  azt
   követően további kérdezésre.
   (4)  A  betegnek  joga van megismerni ellátása  során  az
   egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzését követően azok
   eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a  várttól
   eltérő eredményt és annak okait.
   (5)  A  cselekvőképtelen  és korlátozottan  cselekvőképes
   betegnek  is  joga van a korának és pszichés  állapotának
   megfelelő tájékoztatáshoz.
   (6)   A  betegnek  joga  van  megismerni  az  ellátásában
   közvetlenül  közreműködő személyek nevét, szakképesítését
   és beosztását.
   (7)   A   tájékoztatáshoz  fűződő   jogok   gyakorlásához
   szükséges feltételeket a fenntartó biztosítja.
   (8)  A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon
   kapjon     tájékoztatást,     figyelemmel     életkorára,
   iskolázottságára,    ismereteire,   lelkiállapotára,    e
   tekintetben  megfogalmazott kívánságára,  valamint  arra,
   hogy   a  tájékoztatáshoz  szükség  esetén  és  lehetőség
   szerint tolmácsot vagy jeltolmácsot biztosítsanak."

   "15.  § (1) A beteget megilleti az önrendelkezéshez  való
   jog,  amely kizárólag törvényben meghatározott  esetekben
   és módon korlátozható.
   (2)  Az  önrendelkezési jog gyakorlása keretében a  beteg
   szabadon  döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást
   igénybe  venni,  illetve annak során  mely  beavatkozások
   elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza,
   figyelembe véve a 20. §-ban előírt korlátozásokat.
   (3)  A  betegnek  joga van arra, hogy a kivizsgálását  és
   kezelését   érintő  döntésekben  részt   vegyen.   Az   e
   törvényben   foglalt   kivételektől  eltekintve   bármely
   egészségügyi  beavatkozás  elvégzésének  feltétele,  hogy
   ahhoz   a   beteg   megtévesztéstől,   fenyegetéstől   és
   kényszertől  mentes,  megfelelő  tájékoztatáson   alapuló
   beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja.
   (4)  A  beteg  a  (3)  bekezdésben foglalt  beleegyezését
   szóban,  írásban  vagy ráutaló magatartással  megadhatja,
   kivéve, ha e törvény eltérően nem rendelkezik.
   (5)  Az invazív beavatkozásokhoz a beteg írásbeli vagy  -
   amennyiben   erre   nem  képes  -   két   tanú   együttes
   jelenlétében, szóban vagy más módon megtett  nyilatkozata
   szükséges.
   (6) A beteg a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését
   bármikor visszavonhatja. A beleegyezés alapos ok  nélküli
   visszavonása   esetén   azonban  kötelezhető   az   ennek
   következtében    felmerült    és    indokolt    költségek
   megtérítésére."

   "16.  § (1) A cselekvőképes beteg - ha e törvény eltérően
   nem  rendelkezik  - közokiratban, teljes bizonyító  erejű
   magánokiratban vagy - írásképtelensége esetén - két  tanú
   együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal
   a)   megnevezheti  azt  a  cselekvőképes  személyt,   aki
   jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás
   jogát   gyakorolni,  illetve,  akit  a  13.   §   alapján
   tájékoztatni kell,
   b)  az  a)  pontban meghatározott személy  megjelölésével
   vagy  anélkül  a  (2) bekezdés szerinti  személyek  közül
   bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának
   helyette  történő gyakorlásából, illetve a 13. § szerinti
   tájékoztatásból.
   (2)  Amennyiben a beteg cselekvőképtelen és nincs az  (1)
   bekezdés  a)  pontja alapján nyilatkozattételre  jogosult
   személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a  (4)
   bekezdésben  foglalt korlátok közötti gyakorlására  -  az
   (1) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével -
   a megjelölt sorrendben az alábbi személyek jogosultak:
   a) a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában
   b) a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes
   ba) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában
   bb) gyermeke, ennek hiányában
   bc) szülője, ennek hiányában
   bd) testvére, ennek hiányában
   be) nagyszülője, ennek hiányában
   bf) unokája;
   c)  a  b)  pontban megjelölt hozzátartozója  hiányában  a
   beteggel közös háztartásban nem élő, cselekvőképes
   ca) gyermeke, ennek hiányában
   cb) szülője, ennek hiányában
   cc) testvére, ennek hiányában
   cd) nagyszülője, ennek hiányában
   ce) unokája.
   (3)   Az   egy   sorban   nyilatkozattételre   jogosultak
   ellentétes   nyilatkozata  esetén   a   beteg   egészségi
   állapotát  várhatóan  legkedvezőbben befolyásoló  döntést
   kell figyelembe venni.
   (4)  A  (2)  bekezdés szerinti személyek  nyilatkozata  -
   kizárólag a 13. §-ban foglalt tájékoztatást követően -  a
   kezelőorvos   által  javasolt  invazív   beavatkozásokhoz
   történő beleegyezésre terjedhet ki. E nyilatkozat azonban
   V  a  20. § (3) bekezdése szerinti eset kivételével  -  a
   beavatkozással  fölmerülő  kockázatoktól  eltekintve  nem
   érintheti  hátrányosan a beteg egészségi  állapotát,  így
   különösen    nem    vezethet   súlyos   vagy    maradandó
   egészségkárosodásához.   A   nyilatkozatról   a   beteget
   cselekvőképessé  válását  követően  azonnal  tájékoztatni
   kell.
   (5) Az egészségügyi ellátással kapcsolatos döntésekben  a
   cselekvőképtelen,  illetve  korlátozottan   cselekvőképes
   beteg   véleményét   a  szakmailag  lehetséges   mértékig
   figyelembe  kell  venni  abban  az  esetben  is,   ha   a
   beleegyezés,  illetve  a  visszautasítás  jogát   a   (2)
   bekezdés szerinti személy gyakorolja."

   "17.  § (1) A beteg beavatkozásokba történő beleegyezését
   vélelmezni   kell,   ha   a  beteg   egészségi   állapota
   következtében  beleegyező  nyilatkozat  megtételére   nem
   képes, és
          a)  a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személy
            nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna;
   b)  invazív beavatkozások esetén akkor, ha a  16.  §  (1)
   bekezdés  a)  pontja vagy a 16. § (2) bekezdése  szerinti
   személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna  és
   a  beavatkozás  késedelmes elvégzése  a  beteg  egészségi
   állapotának súlyos vagy maradandó károsodásához vezetne.
   (2)  A  beteg  beleegyezésére  nincs  szükség  abban   az
   esetben,   ha   az  adott  beavatkozás  vagy   intézkedés
   elmaradása
   a)  mások - ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is  -
   egészségét  vagy  testi  épségét súlyosan  veszélyezteti,
   továbbá
   b)  ha  -  a  20-23.  §-okra is  figyelemmel  -  a  beteg
   közvetlen életveszélyben van."

   "18. § (1) Amennyiben egy invazív beavatkozás során annak
   olyan  kiterjesztése válik szükségessé, amely  előre  nem
   volt  látható, az erre irányuló beleegyezés  hiányában  a
   beavatkozás kiterjesztése - a (2) bekezdés szerinti  eset
   kivételével - csak akkor végezhető el, ha
   a) azt sürgős szükség fennállása indokolja, vagy
   b)  ennek elmaradása a beteg számára aránytalanul  súlyos
   terhet jelentene.
   (2)   Amennyiben  a  beavatkozás  (1)  bekezdés  szerinti
   kiterjesztése    a   beteg   valamely   szervének    vagy
   testrészének   elvesztéséhez  vagy  funkciójának   teljes
   kieséséhez vezetne, a beavatkozás kiterjesztése - az abba
   történő    beleegyezés   hiányában   -   csak   közvetlen
   életveszély  fennállása esetén vagy az  (1)  bekezdés  b)
   pontja szerinti esetben végezhető el."

   "19.  §  (1)  A  beteg  írásbeli  beleegyezése  szükséges
   bármely  -  a  beavatkozással összefüggésben  -  életében
   eltávolított  sejtjének, sejtalkotórészének,  szövetének,
   szervének, testrészének - egészségügyi ellátásával  össze
   nem  függő - bármilyen célú felhasználásához. Nem kell  a
   beteg  beleegyezése ezen anyagok szokásos  módon  történő
   megsemmisítéséhez.
   (2)  A  betegnek - e törvény keretei között  -  joga  van
   arra,  hogy  halála  esetére  rendelkezzen  a  holttestét
   irintő  beavatkozásokról. A beteg e törvény rendelkezései
   szerint   megtilthatja,  hogy  holttestéből  szervet   és
   szövetet  átültetés,  egyéb gyógyító  célú  felhasználás,
   kutatás vagy oktatás céljából eltávolítsanak."

   "20.   §   (1)  A  cselekvőképes  beteget  -  a   (2)-(3)
   bekezdésekben  foglaltakra tekintettel, illetőleg  a  (6)
   bekezdésben  foglalt  eset  kivételével  -  megilleti  az
   ellátás   visszautasításának  joga,  kivéve,   ha   annak
   elmaradása    mások    életét    vagy    testi    épségét
   veszélyeztetné.
   (2)  A  beteg minden olyan ellátást, amelynek  elmaradása
   esetén   egészségi  állapotában  várhatóan  súlyos   vagy
   maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy
   teljes    bizonyító    erejű   magánokiratban,    illetve
   írásképtelensége  esetén két tanú  együttes  jelenlétében
   utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítást  az
   egészségügyi  dokumentációban rögzíteni kell,  amelyet  a
   tanúk aláírásukkal hitelesítenek.
   (3)  A  betegség természetes lefolyását lehetővé téve  az
   életfenntartó       vagy      életmentő       beavatkozás
   visszautasítására csak abban az esetben van lehetőség, ha
   a  beteg  olyan  súlyos  betegségben  szenved,  amely  az
   orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn  belül
   -  megfelelő egészségügyi ellátás mellett is  -  halálhoz
   vezet   és  gyógyíthatatlan.  Az  életfenntartó,  illetve
   életmentő  beavatkozás  visszautasítása  a  (2)  bekezdés
   szerinti alaki előírások betartásával történhet.
   (4)  A  (3)  bekezdés szerinti visszautasítás csak  akkor
   érvényes,  ha  egy háromtagú orvosi bizottság  a  beteget
   megvizsgálja és egybehangzóan, írásban nyilatkozik arról,
   hogy  a  beteg  döntését  annak következményei  tudatában
   hozta   meg,  illetve,  hogy  a  (3)  bekezdés   szerinti
   feltételek   fennállnak,  továbbá  a  beteg   az   orvosi
   bizottság nyilatkozatát követő 3. napon - két tanú  előtt
   -  ismételten  kinyilvánítja a visszautasításra  irányuló
   szándékát. Amennyiben a beteg nem járul hozzá  az  orvosi
   bizottság   vizsgálatához,  a  kezelés  visszautasítására
   vonatkozó nyilatkozata nem vehető figyelembe.
   (5)  A  (4)  bekezdés szerinti bizottság tagjai  a  beteg
   kezelőorvosa,  egy - a beteg gyógykezelésében  részt  nem
   vevő   -,  a  betegség  jellegének  megfelelő  szakorvos,
   valamint egy pszichiáter szakorvos.
   (6)  A beteg nem utasíthatja vissza az életfenntartó vagy
   életmentő  beavatkozást,  ha várandós  és  előreláthatóan
   képes a gyermek kihordására.
   (7)  A  (2)-(3) bekezdések szerinti visszautasítás esetén
   meg kell kísérelni a beteg döntése hátterében lévő okok -
   személyes beszélgetés alapján történő - feltárását  és  a
   döntés  megváltoztatását. Ennek során a  13.  §  szerinti
   tájékoztatáson   túl  ismételten  tájékoztatni   kell   a
   beavatkozás elmaradásának következményeiről.
   (8)  A  beteg  a visszautasításra vonatkozó nyilatkozatát
   bármikor, alaki kötöttség nélkül visszavonhatja."

   "21.    §    (1)    Cselekvőképtelen   és   korlátozottan
   cselekvőképes beteg esetén a 20. § (2) bekezdése szerinti
   ellátás nem utasítható vissza.
   (2)    Amennyiben   cselekvőképtelen   és   korlátozottan
   cselekvőképes beteg esetén a 20. § (3) bekezdése szerinti
   ellátás  visszautasítására  kerül  sor,  az  egészségügyi
   szolgáltató keresetet indít a beleegyezés bíróság  általi
   pótlása   iránt.   A   kezelőorvos  a   bíróság   jogerős
   határozatának  meghozataláig köteles  a  beteg  egészségi
   állapota  által indokolt ellátások megtételére. Közvetlen
   életveszély esetén a szükséges beavatkozások elvégzéséhez
   bírósági nyilatkozatpótlásra nincs szükség.
   (...)
   (4) A (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozat pótlására
   irányuló  eljárás  során  a bíróság  nemperes  eljárásban
   soron kívül jár el. Az eljárás tárgyi költségmentes. Ha e
   törvényből,  illetve az eljárás nemperes  jellegéből  más
   nem   következik,   a  bírósági  eljárásban   a   Polgári
   perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény  szabályait
   kell megfelelően alkalmazni."

   "22.  §  (1) A cselekvőképes személy - későbbi  esetleges
   cselekvőképtelensége     esetére      -      közokiratban
   visszautasíthat
   a)  a  20.  § (1) bekezdése szerinti egyes vizsgálatokat,
   beavatkozásokat,
   b)  a  20.  §  (3)  bekezdése  szerinti  beavatkozásokat,
   valamint
   c)  egyes  életfenntartó, életmentő  beavatkozásokat,  ha
   gyógyíthatatlan   betegségben   szenved   és    betegsége
   következtében   önmagát  fizikailag   ellátni   képtelen,
   illetve    fájdalmai   megfelelő   gyógykezeléssel    sem
   enyhíthetők.
   (2)   A   cselekvőképes  személy  -  cselekvőképtelensége
   esetére  -  közokiratban megnevezheti azt a cselekvőképes
   személyt,  aki  az (1) bekezdés szerinti  jogát  helyette
   gyakorolhatja.
   (3)  Az  (1)-(2) bekezdés szerinti nyilatkozat  abban  az
   esetben érvényes, ha pszichiáter szakorvos - egy hónapnál
   nem  régebbi - szakvéleményben igazolja, hogy  a  személy
   döntését annak lehetséges következményei tudatában  hozta
   meg. A nyilatkozatot kétévente meg kell újítani, és azt a
   beteg   bármikor  -  cselekvőképességére,  illetve  alaki
   kötöttségre tekintet nélkül - visszavonhatja.
   (4)   A   (2)  bekezdés  szerinti  cselekvőképes  személy
   beavatkozást visszautasító nyilatkozata esetén  a  20.  §
   (4) bekezdése szerinti bizottság nyilatkozik, hogy
   a)  az  (1)  bekezdésben  foglalt feltételek  fennállnak,
   továbbá
   b)   a  (2)  bekezdés  szerinti  személy  döntését  annak
   következményei tudatában hozta meg."

   "23.  §  (1)  A 20. § (3) bekezdése szerinti  beavatkozás
   megszüntetésére,  illetve  mellőzésére  csak   abban   az
   esetben  kerülhet  sor, ha a beteg erre irányuló  akarata
   világosan és meggyőző módon kideríthető. Kétség esetén  a
   beteg   később   tett,   személyes   nyilatkozatát   kell
   figyelembe   venni;  ennek  hiányában  az  életfenntartó,
   illetve   életmentő   beavatkozás  elvégzéséhez   történő
   beleegyezését vélelmezni kell."

                 E) A Kormányrendelet rendelkezései:

   "3.  §  (1)  Az életfenntartó beavatkozás visszautasítása
   esetén  az egészségügyi intézmény vezetője vagy az általa
   kijelölt  személy  gondoskodik az Eütv.  20.  §-ának  (4)
   bekezdése  szerinti bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
   haladéktalan összehívásáról.
   (2)   A  Bizottságnak  a  betegség  jellegének  megfelelő
   szakorvos  tagja nyilatkozik arról, hogy  a  beteg  olyan
   betegségben  szenved-e, amely az  Eütv.  20.  §-ának  (3)
   bekezdésében megfogalmazott kritériumoknak megfelel.
   (3)  A  Bizottság pszichiáter szakorvos tagja nyilatkozik
   arról, hogy a beteg rendelkezik-e a döntés meghozatalához
   szükséges  belátási  képességgel.  A  belátási   képesség
   megállapítása  során a beteget minden  esetben,  a  beteg
   hozzátartozóját  [Eütv.  16. §  (2)  bekezdés]  lehetőség
   szerint meg kell hallgatni.
   (4) Ha a  Bizottság  döntését  követő  harmadik  napon  a
       beteg -    két tanú előtt - ismételten  kinyilvánítja
       az    életfenntartó   beavatkozás   visszautasítására
       irányuló szándékát, akkor a  visszautasított ellátást
       meg  kell  szüntetni,  illetve  azt  meg  sem   lehet
       kezdeni."

   "5.  §  (2) A Bizottság a helyettes döntéshozó döntésével
   kapcsolatban írásban nyilatkozik arról, hogy  a  törvényi
   feltételek  fennállnak-e, illetve a helyettes  döntéshozó
   rendelkezik-e  belátási  képességgel  [Eütv.  22.  §  (4)
   bekezdés b) pont]."

   "6. § (1) A Bizottság összehívásának rendjét az intézmény
   házirendje    szabályozza.   A   szükséges    vizsgálatok
   elvégzését   követően   a  Bizottság   az   életfenntartó
   beavatkozás       visszautasításának      érvényességével
   kapcsolatos   nyilatkozatát  haladéktalanul,   egyhangúan
   hozza  meg,  amelyet  írásba  kell  foglalni,  és  azt  a
   Bizottság tagjai aláírásukkal ellátnak.
   (2)  A  Bizottság  nyilatkozata  meghozatalát  megelőzően
   megkeresheti  az  intézményben működő etikai  bizottságot
   állásfoglalás kérése céljából.
   (3)  A Bizottság működése során azt is vizsgálja, hogy  a
   beteg     tájékoztatása    megfelelt-e     a     törvényi
   követelményeknek."

   "7.  §  (1) Amennyiben a Bizottság nem állapítja  meg  az
   életfenntartó        beavatkozás       visszautasításának
   érvényességét,  a beteg, valamint a helyettes  döntéshozó
   keresetet    indíthat   az   életfenntartó    beavatkozás
   visszautasításának  érvényességét  megállapító   bírósági
   döntés  iránt. A bíróság eljárására az Eütv.  21.  §-ának
   (4) bekezdése az irányadó.
   (2)  A  beteg  jogosult  ismételten  visszautasítani   az
   életfenntartó   beavatkozást,   ha   a   Bizottság    nem
   állapította     meg    az    életfenntartó    beavatkozás
   visszautasításának érvényességét."

   "10.  §  (2)  Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítania
   kell a Bizottság szükség szerinti működését."

                      F) A Btk. rendelkezései:

   "166.  §  (1) Aki mást megöl, bűntettet követ el,  és  öt
   ivtől    tizenöt    évig    terjedő   szabadságvesztéssel
   büntetendő."

   "167.  §  Aki  mást  méltányolható  okból  származó  erős
   felindulásban  megöl, bűntettet követ el,  és  két  évtől
   nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

   "168.   §  Aki  mást  öngyilkosságra  rábír,  vagy  ennek
   elkövetéséhez  segítséget  nyújt,  ha  az  öngyilkosságot
   megkísérlik  vagy elkövetik, bűntettet követ  el,  és  öt
   évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

                                III.
                                  
   1. A törvényhozót régóta nehéz döntés elé állítja azoknak
   a  gyógyíthatatlan betegeknek az óhaja, akik nem kívánnak
   további   orvosi   segítséget   igénybe   venni    életük
   fenntartásához,   vagy   éppen   ahhoz   kérnek    orvosi
   segítséget, hogy életük véget érjen.

   2.  A  korábbi  magyar jogszabályok közvetlen  módon  nem
   tartalmaztak   a   gyógyíthatatlan   betegek    halálának
   kívánságukra történő elősegítését tilalmazó rendelkezést:
   "A halálba segítés problémája ma még nem jutott el arra a
   jelentőségre,    hogy    a    tételes    büntetőtörvények
   szükségesnek  tartották  volna  még  csak  mint  az  ölés
   bizonyos  sajátszerű,  minősített  esetét  is  figyelembe
   venni"  (Jámbor László: A halálbasegítés, 1936). A magyar
   büntető  törvények azonban az 1878. évi  V.  törvény  óta
   következetesen  büntetéssel fenyegetik az  emberölést  az
   arra   való   tekintet  nélkül,  hogy   azt   a   súlyos,
   gyógyíthatatlan  beteg kívánságára, vagy érdekében  orvos
   követte-e  el.  A  büntető  törvény  ezen  álláspontjának
   elméleti  alapjai  jutottak kifejezésre neves  jogtudósok
   munkáiban is. Finkey Ferenc a betegek halálba segítéséről
   úgy  vélekedett,  hogy azt még a gyógyíthatatlan  betegek
   esetében sem lehet megengedettnek nyilvánítani (Finkey: A
   magyar  anyagi büntetőjog jelen állapota, 1923). A  beteg
   halálának   elősegítését   Angyal   Pál    is    a    jog
   követelményeivel össze nem egyeztethető tettként írta le:
   "Az  élet  értéktelenségének  mindenkép  ingatag  talaján
   nyugvó  megállapítása  sohasem  lehet  olyan  erős,  hogy
   megfoszthassa   érvényétől  azt  a  lényegében   erkölcsi
   jellegű  normát, mely az ember megölését tiltja" (Angyal:
   A  magyar büntetőjog kézikönyve II, Az ember élete elleni
   bűncselekmények és a párviadal, Budapest, 1928., Atheneum
   kiadó).

   3.  Az  Eütv.  az indítványokban felvetett kérdésekre  is
   kiható  változásokat  vezetett be  1997-ben.  Először  is
   átrendezte  az orvos és a beteg viszonyát;  ezt  jelzi  a
   törvényhozó  szándékát  kifejező Általános  Indokolás  5.
   pontjának  a  Törvényre vonatkozó kritikus megállapítása:
   "A   hatályos  törvény  az  egészségügyi  viszonyrendszer
   szereplőinek  jogait és kötelezettségeit sem  szabályozza
   egyértelműen.  Így  például  kizárólag  az   egészségügyi
   dolgozók kötelezettségeként jelentkeznek olyan,  a  másik
   felet  -  a betegeket - megillető jogosultságok,  amelyek
   alanyi      jogosultságként      való      megfogalmazása
   elengedhetetlen     e     jogok    érvényesítésének     a
   szempontjából."  Az  Eütv.  további  jellemző  vonása   a
   betegjogok  erősítése, ami részben  abban  fejeződik  ki,
   hogy "[a]z államnak biztosítania kell a betegek általános
   emberi és állampolgári jogainak, valamint az egészségügyi
   ellátás  nyújtása  során releváns betegjogainak  érvényre
   juttatását" (Általános Indokolás 4. pont).

   A  törvény  e célkitűzéseiből következik, hogy  a  beteg,
   önrendelkezési jogából adódóan, jogosult eldönteni,  hogy
   kíván-e  egészségügyi  ellátást  igénybe  venni,  és   az
   ellátás  során  mely  beavatkozások  elvégzéséhez   járul
   hozzá,  illetőleg melyeket utasít vissza. Annak,  hogy  a
   beteg    a   beavatkozással   kapcsolatos   beleegyezését
   állapotának,   betegsége   természetének    és    várható
   lefolyásának ismeretében adja meg, vagy utasítja  vissza,
   az  a  biztosítéka, hogy az Eütv. a beteg alapvető jogává
   teszi,  hogy állapotáról folyamatos tájékoztatást kapjon.
   Az  Eütv.  úgy  rendelkezik, hogy  a  beteget  az  emberi
   méltósághoz   való  jogán  alapuló  önrendelkezési   joga
   betegségének  természetétől,  annak  enyhe,  vagy  súlyos
   lefolyásától, gyógyulásának esélyeitől függetlenül illeti
   meg.  Következésképpen megilleti az orvostudomány  állása
   szerint   olyan   gyógyíthatatlan  betegségben   szenvedő
   személyt  is,  akinek  betegsége  megfelelő  egészségügyi
   ellátás  mellett  is rövid időn belül halálhoz  vezet.  A
   betegnek    az    életmentő,   illetőleg    életfenntartó
   egészségügyi  ellátás visszautasítására  vonatkozó  jogát
   azonban  az  Eütv. speciális feltételekhez  köti.  Bár  e
   feltételekről a későbbiekben részletesebben is szó  lesz,
   az  Alkotmánybíróság már e helyütt is  kiemeli,  hogy  az
   életmentő  vagy  életfenntartó  orvosi  beavatkozásnak  a
   gyógyíthatatlan   beteg  általi  visszautasítására   csak
   közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban,
   illetve   a  beteg  írásképtelensége  esetén   két   tanú
   jelenlétében  kerülhet sor. A visszautasítás  csak  akkor
   érvényes,  ha  egy háromtagú orvosi bizottság  a  beteget
   megvizsgálja,   és   egybehangzóan   nyilatkozik   arról:
   gyógyíthatatlan  betegségben szenved  és  döntését  annak
   következményei tudatában hozta meg. A betegnek az  orvosi
   bizottság  nyilatkozatát követő harmadik napon  két  tanú
   előtt ismételten ki kell nyilvánítania a visszautasításra
   irányuló  szándékát.  Az  Eütv.  meghatározza  az  orvosi
   bizottság  összetételét  is:  a  bizottság  egy  tagja  a
   betegség jellegének megfelelő szakorvos, egy másik  tagja
   pszichiáter  szakorvos. Megköveteli  a  törvény,  hogy  a
   beavatkozás  visszautasítása esetén személyes beszélgetés
   során  kíséreljék meg a beteg döntésének hátterében  lévő
   okok  feltárását és a döntés megváltoztatását.  Az  Eütv.
   részletes  szabályozást  ad  arra  az  esetre  is,  ha  a
   gyógyíthatatlan     beteg     cselekvőképtelen,      vagy
   korlátozottan cselekvőképes.

   A  törvény  azt  is  lehetővé teszi a belátási  képessége
   birtokában  lévő  személynek,  hogy  jövőbeli   esetleges
   cselekvőképtelenségét feltételezve előre  visszautasítson
   életmentő beavatkozásokat, ha gyógyíthatatlan betegségben
   szenved,  önmagát fizikailag ellátni nem  képes,  illetve
   fájdalmai megfelelő gyógykezeléssel sem enyhíthetők.

   4.  Az  orvosi  megítélés szerint a leggondosabb  kezelés
   ellenére rövid időn belül halálhoz vezető gyógyíthatatlan
   betegségben  szenvedők számára tehát  a  hatályos  magyar
   jogszabályok már 1997. óta biztosítják a jogot,  hogy  "a
   betegség   természetes   lefolyásának   lehetővé   tétele
   céljából"   visszautasítsák  az   életük   fenntartásához
   szükséges  orvosi  beavatkozást. E törvényi  rendelkezés,
   ugyanakkor,  amikor  érintetlenül  hagyja  a  belenyugvás
   szabadságának teljességét azok számára, akik nem kívánják
   haláluk  bekövetkeztét  befolyásolni,  lehetővé  teszi  a
   gyógyíthatatlan  betegségben  szenvedők   számára,   hogy
   életük   befejezésének  méltóságukkal   összeegyeztethető
   módját válasszák.

   5.    Az   indítványozók,   amint   ez   az   indítványok
   ismertetéséből  kitűnik, három irányban  fogalmaztak  meg
   alkotmányossági  kifogást  az Eütv-nek,  illetőleg  ehhez
   kapcsolódóan    a    Kormányrendeletnek     a     súlyos,
   gyógyíthatatlan  betegeket megillető  önrendelkezési  jog
   érvényesülésére vonatkozó szabályait illetően.

   Először,   az   indítványozók   álláspontja   szerint   a
   törvényhozó      alkotmányellenesen     korlátozza      a
   gyógyíthatatlan   betegségben  szenvedők   önrendelkezési
   jogát  akkor, amikor csak az életfenntartó vagy életmentő
   beavatkozások  visszautasításának lehetőségét  biztosítja
   számukra.  Nézetük szerint a törvény csak  akkor  kerülne
   összhangba  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdése   által
   mindenki,  a  betegek  számára is biztosított  joggal  az
   emberi  méltósághoz, ha a törvényhozó  a  gyógyíthatatlan
   betegeket, ha ezt kívánják, ennél szélesebb körű, további
   jogosítványokkal  ruházná fel:  orvosi  segítség  igénybe
   vételére   életük  méltó  módon  történő   befejezéséhez.
   Álláspontjuk   szerint   az   Alkotmánynak   az    emberi
   méltósághoz  való jogot biztosító rendelkezéséből  az  is
   levezethető  továbbá, hogy az orvos,  a  haldokló  emberi
   méltóságának  megőrzése  érdekében,  a  beteg  ez  irányú
   kívánságának   hiányában   is   elősegíthesse    életének
   befejezését.

   Másodszor, bár megítélésük szerint "[a]z Eütv.  előírásai
   -  ide értve az általunk kifogásolt rendelkezéseket is  -
   az    emberi   méltóság   megnyilvánulásának   lényegesen
   szélesebb    lehetőséget    biztosítanak,     mint     az
   egészségügyről  szóló - korábbi - 1972. évi  II.  törvény
   szabályai",    álláspontjuk   szerint   a    törvény    a
   gyógyíthatatlan  betegeket megillető, életfenntartó  vagy
   életmentő  orvosi beavatkozás visszautasítására vonatkozó
   jogosultságot    még    mindig    indokolatlan,     ezért
   alkotmányellenes korlátozásoknak veti alá. Ebben a körben
   konkrét formában az Eütv. 15. § (2) bekezdésével,  20.  §
   (3)  bekezdésével, 20. § (4) bekezdésével, a  22.  §  (4)
   bekezdésével  és  23.  §  (1)  bekezdésével  kapcsolatban
   fogalmaztak meg alkotmányossági kifogásokat.

   Harmadszor, az indítványozók alkotmányossági kifogásai az
   Eütv.,  illetőleg a Kormányrendelet néhány olyan  további
   rendelkezéseit   érintik,  melyek   nincsenek   közvetlen
   összefüggésben  az  e jogszabályoknak  a  gyógyíthatatlan
   betegek    életének    méltóságukkal    összeegyeztethető
   befejezését  érintő  rendelkezéseivel,  hanem  a   minden
   beteget megillető önrendelkezési jogra vonatkoznak.

   6. Az Alkotmánybíróság rámutat: az Abtv. 20. §-ára és 22.
   §  (2)  bekezdésére  figyelemmel,  és  összhangban  saját
   eljárásának  indítványhoz kötöttségét  illetően  követett
   állandó  gyakorlatával,  az  indítványok  tartalmának  és
   irányultságának megfelelően az Eütv. indítványozók  által
   megjelölt  rendelkezéseinek  alkotmányossági  vizsgálatát
   csak  abból  a  szempontból végezte  el,  hogy  azok  nem
   korlátozzák-e   alkotmányellenesen   a   betegek   emberi
   méltósághoz való jogát.

   Az  Alkotmánybíróság arra is rámutat: az indítványozók  a
   jelenlegi jogi szabályozást lényegében az Alkotmány 54. §
   (1)    bekezdésével   tartják   összeegyeztethetetlennek.
   Indítványuk  megalapozására nem hívtak fel  az  Alkotmány
   által  is biztosított olyan egyéb emberi jogokat,  melyek
   megsértésére a külföldi országok bíróságai és  nemzetközi
   bíróságok  elé terjesztett, az indítványokhoz tartalmilag
   hasonló  panaszokban hivatkozni szoktak.  A  későbbiekben
   említendő  Pretty  ügyben  például  a  panaszos   kérelme
   szerint  az  emberi  életnek  a  beteg  méltóságérzetének
   megfelelő   befejezéséhez   való   jog   törvény   általi
   korlátozása  a  kínzás, kegyetlen,  embertelen,  megalázó
   bánásmód    vagy   büntetés   tilalmával,   a   magánélet
   tiszteletben  tartásához való joggal, a lelkiismereti  és
   vallásszabadsághoz  való  joggal,  valamint  a  hátrányos
   megkülönböztetés   tilalmával  is  összeegyeztethetetlen.
   Ezért  az  Alkotmánybíróság az Abtv. 20. § és 22.  §  (2)
   bekezdésének megfelelően az indítványozók által megjelölt
   jogszabályok alkotmányosságának vizsgálatát csak e körben
   végezte el.

   7.  Az  Alkotmánybíróság szükségesnek tartotta,  hogy  az
   indítványokban     érintett     kérdéseket     nemzetközi
   összefüggéseiben  is áttekintse. Ennek eredményeképpen  a
   következő  megállapításra jutott:  bár  a  világ  legtöbb
   országában tilalmazzák, hogy az orvos bármilyen indokból,
   akár  a  beteg,  vagy hozzátartozója kérésére  elősegítse
   betege   halálát,  az  utóbbi  évtizedekben  a  tudomány,
   illetőleg  a törvényhozás egyre inkább teret  szentel  az
   arról  való  gondolkodásnak,  hogyan  lehetne  a  súlyos,
   gyógyíthatatlan,   gyakran  nagy  fájdalmakkal   küszködő
   betegek  számára az élet méltó befejezéséhez  való  jogot
   biztosítani  anélkül,  hogy az élet kioltására  vonatkozó
   tilalom  oldása  nem  kívánt  hatásokkal  járjon.   Ezzel
   összefüggésben két fontos fejlemény érdemel említést.
   Az egyik az, hogy a 20. század utolsó évtizedeiben számos
   ország törvényhozása, illetőleg bírói gyakorlata arra  az
   álláspontra   helyezkedett,  hogy  bár  az  élet   elleni
   cselekmények teljes tilalmát, bármilyen motiváció alapján
   került  is  sor  elkövetésükre, változatlanul  fenn  kell
   tartani, a korábbiaktól eltérően el kell azonban  ismerni
   a betegnek azt a jogosultságát, hogy visszautasíthassa az
   élete    fenntartására,   illetőleg    meghosszabbítására
   vonatkozó  orvosi  beavatkozást  még  akkor  is,   ha   a
   visszautasítás minden valószínűség szerint halálát  fogja
   eredményezni. E jogosultságot, Magyarországhoz hasonlóan,
   egyes országokban törvényhozási úton ismerték el. Másutt,
   így  az  Egyesült Királyságban a bírói gyakorlat munkálta
   ki  a  betegnek a beavatkozás visszautasítására vonatkozó
   jogát  (pl.  Ms  B. v. an NHS Hospital, Court  of  Appeal
   judgment  of 22 March 2002). Ugyanez történt az  Amerikai
   Egyesült  Államokban  is (lásd az  alábbiakban  ugyancsak
   említett  Cruzan  v.  Director,  Missouri  Department  of
   Health ügyet).
   A  másik fejlemény az, hogy egyes olyan országokban, ahol
   a   törvény   a   gyógyíthatatlan  beteg   halálának   az
   elősegítését  változatlanul tiltja, mégis  büntetlenséget
   biztosítanak  az  orvosnak, ha a halál a  betegség  végső
   szakaszában lévő beteg fájdalmainak csillapítására általa
   előírt  szer elkerülhetetlen mellékhatásaként következett
   be. Erre példa az Egyesült Királyságban a Re J [1991] Fam
   33.  ügy,  Németországban pedig a Legfelsőbb Bíróság  egy
   1996.  évi  állásfoglalása,  mely  szerint  az  orvosilag
   indikált,   a   haldokló  kifejezett  vagy  feltételezett
   kívánságának  megfelelő  fájdalomcsillapítás  akkor   sem
   jogellenes, ha az - elkerülhetetlen, számításba vett,  de
   nem  szándékolt következményként - a halál  bekövetkeztét
   siettetheti (BGHSt 42, 305).

   E  fejlemények  ellenére ez idő szerint a  legtöbb  országban
   kevés  hajlandóság  mutatkozik a gyógyíthatatlan  betegségben
   szenvedők    halálának   elősegítésére   vonatkozó    tilalom
   feloldására,   vagy  enyhítésére.  Az  Egyesült  Királyságban
   például,    bár   1980-ban   az   öngyilkossághoz    nyújtott
   segítségadás    bűncselekményének    felülvizsgálata    során
   felmerült, hogy a haldokló iránti szánalomból elkövetett  ún.
   méltányossági    emberölést    privilegizált    tényállásként
   fogalmazzák  meg  és a korábbinál lényegesen  enyhébben,  két
   évig   terjedő   szabadságvesztéssel   büntessék,   végül   a
   javaslatot   elvetették,  többek   között   azért,   mert   a
   méltányossági  emberölés fogalmának meghatározása  során  nem
   találtak olyan megoldást, amely a hátrányos helyzetben  lévő,
   öreg  és  gyenge  betegeket  teljes  biztonsággal  megóvhatná
   attól, hogy az új törvényi tényállás alapján életük, akaratuk
   ellenére,  veszélybe kerüljön. 1994-ben pedig a  Lordok  Háza
   orvosetikai  vizsgálóbizottsága, megvizsgálva az eutanáziával
   összefüggő kérdéseket, arra a megállapításra jutott, hogy nem
   lát  elegendő  indokot  a szándékos emberöléssel  kapcsolatos
   törvényeknek az eutanázia egyes módozatai lehetővé  tételének
   érdekében történő enyhítésére.

   A  fellebbviteli  bíróságként eljáró Lordok  Házának  egy
   közelmúltban hozott döntése azt jelzi, hogy  az  Egyesült
   Királyságban   nem   csak   a   törvényhozás,   hanem   a
   jogalkalmazás  is idegenkedik a régóta fennálló  tilalmak
   oldása  irányában teendő lépésektől. A Dianne  Pretty  v.
   Director  of  Public Prosecution ügyben a  felperes,  egy
   teljes mozgásképtelenséget okozó gyógyíthatatlan betegség
   végső  szakaszában lévő beteg annak megállapítását kérte,
   hogy  a vádhatóság határozata, - melyben visszautasította
   az     arra    irányuló    kérelmét,    hogy    vállaljon
   kötelezettséget:  nem  emel vádat férje  ellen  emberölés
   miatt,   ha   az  majd  segítséget  nyújt  halálához,   -
   megsértette  alapvető emberi jogait, egyebek  mellett  az
   embertelen  bánásmód tilalmát és az élethez  való  jogát.
   Élethez  való  jogának  sérelmét  abban  látta,  hogy   a
   vádhatóság  álláspontja megfosztja  attól  a  jogától:  ő
   dönthesse  el,  kíván-e tovább élni, és határozatával  az
   élethez  való  jogát élete végigélésének kötelezettségévé
   változtatta.

   A Lordok Háza 2001. november 29-ei ítéletében kimondta: a
   felperest  nem illeti meg a jog ahhoz, hogy a  vádhatóság
   büntetlenséget   biztosítson   férje   számára,   ha   az
   közreműködik halálában ([2001] UKHL). Ezzel elvetette  az
   emberölés  e  módozatának bírósági  határozattal  történő
   legalizálását.

   8.  Eddig  világszerte  csak  igen  kevés  olyan  törvény
   született,  mely lehetővé teszi a súlyos, gyógyíthatatlan
   betegségben  szenvedő beteg kérésére  halálához  nyújtott
   segítséget. Még ezen országokban sem csillapodnak azonban
   az  arról  folyó  viták,  hogy ez összeegyeztethető-e  az
   alkotmányos alapelvekkel.

   Hollandiában a korábbi teljes tilalmat a bírói  gyakorlat
   kezdte  feloldani. 1973-tól kezdődően több  olyan  ítélet
   született,  melyek  a  gyógyíthatatlan  betegét   halálba
   segítő  orvosokat  azzal  az indokkal  mentettek  fel  az
   emberölés vádja alól, hogy szükséghelyzetben cselekedtek.
   A  Legfelsőbb  Bíróság  egy  1984-ben  hozott  ítéletében
   nyilvánította  ki  elvi éllel, hogy bár  más  megölése  a
   büntető     törvények    alkalmazásában     változatlanul
   bűncselekménynek  tekintendő, a  beteget  halálba  segítő
   orvos  bizonyos feltételek esetén hivatkozhat arra,  hogy
   az  emberölést  szükséghelyzetben  követte  el.  A  bírói
   gyakorlat ennek feltételeit is kimunkálta. E feltételek a
   következők:  az  orvos  a  beteg szabadon  kinyilvánított
   akarata   alapján  jár  el  miután  tőle  és  a  betegtől
   független orvossal konzultációt folytatott, a betegnek ez
   a    kívánsága   átgondolt,   megfontolt   és    tartósan
   hangoztatott,  a beteg tűrhetetlen fájdalmaktól  szenved,
   és   nincs   kilátás  állapota  javulására,  a  szenvedés
   enyhítését    eredményező   módszer   pedig    nem    áll
   rendelkezésre.

   E  legfőbb bírói döntés hatott a törvényhozásra is. 1994-
   ben  módosították  a büntető törvényt  és  a  halálesetek
   kivizsgálásáról szóló jogszabályt. Ezek úgy rendelkeztek,
   hogy  gyógyíthatatlan  betegét  halálba  segítő  orvosnak
   minden  ilyen  halálesetet jelenteni  kell  egy  e  célra
   felállított  bizottságnak, mely állást  foglal  az  orvos
   eljárásának  jogszerűségéről, és jelentését  megküldi  az
   ügyésznek,  aki dönt arról, hogy büntetőeljárást  indít-e
   az orvos ellen.

   E szabályozás alkalmazásának tapasztalatai alapján átfogó
   törvényjavaslatot  nyújtottak be  a  törvényhozáshoz  "Az
   életnek  kérésre történő végetvetés és az öngyilkossághoz
   nyújtott segítség eseteinek felülvizsgálatáról" címmel. A
   javaslatot  a  törvényhozás mindkét háza megszavazta,  az
   2001. október 1-jén lépett hatályba.

   A    törvény    a    büntető   törvények    módosításával
   büntetlenséget  biztosít az orvosnak az emberölés  és  az
   öngyilkosság  elősegítésének  bűntette  alól,  ha   kellő
   gondossággal és körültekintéssel járt el, és ha jelentést
   tett  az  illetékes halottkémnek a beteg  halálában  való
   közreműködéséről.   A   kellő  gondosság,   körültekintés
   feltételeit a büntető törvény határozza meg. E szerint az
   orvos  eljárása  akkor  kellően gondos,  ha  meggyőződött
   arról:  a  beteg  állapota reménytelen,  a  betegnek  nem
   enyhíthető,  elviselhetetlen szenvedés a  része,  és  más
   ésszerű   megoldás   nem  áll  rendelkezésre.   A   kellő
   gondossággal való eljárás akkor állapítható  meg,  ha  az
   orvos  a beteget részletesen tájékoztatta állapotáról  és
   kilátásairól,  és  a  beteg  szabad  akaratából,  mindent
   megfontolva  fejezte ki azt az akaratát, hogy  meg  kíván
   halni.  További követelmény az orvossal szemben,  hogy  a
   betegtől független legalább egy orvossal konzultáljon, és
   a   kellő   gondosságát  alátámasztó   fenti   feltételek
   meglétéről  írásbeli értékelést készítsen, végül  hogy  a
   beteg halálát megfelelő orvosi gondossággal segítse elő.

   E  halálesetek körülményeinek kivizsgálására Hollandiában
   regionális    felülvizsgálati    bizottságok    működnek.
   Mindegyiknek legalább három tagja van. Vizsgálódásaikat a
   beteg halálában közreműködő orvos bevonásával végzik.  Ha
   megállapítják, hogy az orvos kellő gondossággal járt  el,
   az ügyet lezárják, ellenkező esetben értesítik az ügyészt
   büntetőeljárás indításának megfontolására.

   A  törvény a 16-17 éves fiataloknak is megadja  a  jogot,
   hogy  határozzanak saját halálukról, a döntési folyamatba
   szüleiket  is  be  kell  vonni. A  12-15  éves  gyermekek
   esetében a törvény a szülők beleegyezését is előírja.

   A törvény szigorú garanciális feltételek mellett lehetővé
   teszi:  még mielőtt betegségének végső szakaszába jut,  a
   beteg   írásbeli  nyilatkozatban  kérheti,  hogy   orvosa
   működjön közre halála elősegítésében.

   Belgiumban  2002.  május  28-án  hoztak  törvényt   annak
   lehetővé tételéről, hogy az orvos a gyógyíthatatlan beteg
   kívánságára   véget   vethessen   életének.   A   törvény
   szóhasználatában  ez eutanázia, melyet így  határoz  meg:
   eutanázián  az  orvos  által  eszközölt  azon  cselekmény
   értendő, mellyel szándékosan véget vet betege életének.

   A  törvény szerint az eutanáziát elvégző orvos nem  követ
   el bűncselekményt, ha megbizonyosodik arról, hogy a beteg
   nagykorú,   cselekvőképes,   az   eutanáziára   vonatkozó
   elhatározására   önkéntesen,   megfontoltan   és    külső
   befolyástól    mentesen   jutott,   orvosi    szempontból
   kilátástalan a helyzete és olyan állandó, elviselhetetlen
   testi,  vagy  lelki  szenvedés  állapotában  van,  melyet
   gyógyíthatatlan betegsége, vagy balesete okoz.

   A  betegnek  írásban  kell előterjesztenie  az  eutanázia
   iránti  kérelmét, amelyet neki magának kell  megírnia  és
   aláírnia. Ha nincsen erre képes állapotban, a kérelmet az
   altala   választott   olyan  nagykorú   személynek   kell
   elkészítenie, akinek nem származhat anyagi előnye a beteg
   halálából.  E személynek a kérelmet az orvos jelenlétében
   kell  megírnia,  ebben  az  ok megjelölésével  rögzítenie
   kell, hogy a beteg maga nem képes kérelmet készíteni.

   Eutanáziára  csak  akkor  kerülhet  sor,  ha   az   orvos
   részletes   tájékoztatást  adott  a  betegnek   egészségi
   állapotáról,  életkilátásairól, ismertette  a  még  szóba
   jöhető   terápiás,   vagy   a   fájdalom   csillapítására
   rendelkezésre álló lehetőségeket. A beteg elhatározásának
   megmásíthatatlanságát az orvosnak a  beteggel  folytatott
   beszélgetések során kell ellenőriznie.

   Az  eutanázia  további  feltétele  a  kezelőorvosnak  más
   orvossal  folytatott konzultációja. A konzulens  orvossal
   szembeni   követelmény,   hogy   az   adott   betegséggel
   kapcsolatos szakismeretekkel rendelkezzen, valamint  hogy
   mind  a  beteg, mind a kezelőorvos tekintetében független
   legyen.  A  konzulensnek meg kell vizsgálnia  a  beteget,
   rendelkezésére   kell  bocsátania  a   beteg   állapotára
   vonatkozó összes adatot, iratot. A konzulens orvosnak meg
   kell bizonyosodnia a szenvedés állandó, csillapíthatatlan
   és     elviselhetetlen    jellegéről.     A     konzulens
   megállapításait jelentésben foglalja össze.  A  konzulens
   orvos jelentését a kezelőorvos ismerteti a beteggel.

   A  kezelőorvosnak meg kell bizonyosodnia  arról,  hogy  a
   betegnek    volt   alkalma   elhatározását   megbeszélnie
   mindazokkal, akikkel találkozni kívánt; ha  a  beteg  ezt
   kívánja,  megbeszélést  kell  folytatnia  a  beteg  által
   megjelölt hozzátartozóival.

   Ha  a  kezelőorvos véleménye szerint a beteg  halála  nem
   következik  be rövid időn belül, a törvény  az  eutanázia
   két további feltételét is meghatározza. Az egyik az, hogy
   a kezelőorvosnak további konzultációt kell folytatnia egy
   második orvossal, lehetőség szerint pszichiáterrel,  vagy
   az  érintett patológiai terület szakértőjével,  akinek  a
   betegtől, az orvostól és az elsőként konzultált  orvostól
   függetlennek kell lennie. A beteget e második konzultáció
   eredményéről is tájékoztatni kell.

   A másik feltétel az, hogy a beteg kérelme és az eutanázia
   között legalább egy hónap teljen el.

   A   törvény   lehetőséget  biztosít  arra  is,   hogy   a
   cselekvőképes  nagykorú  személy  a  jövőben  bekövetkező
   betegségével kapcsolatban arra az esetre, ha akaratát már
   nem  tudja kifejezni, írásbeli nyilatkozatban fejezze  ki
   az  eutanáziára vonatkozó kívánságát, amennyiben az orvos
   megállapítja,  hogy  súlyos, gyógyíthatatlan  betegségben
   szenved, nincsen tudatánál, és állapota a tudomány állása
   szerint  visszafordíthatatlan.  Az  írásbeli  nyilatkozat
   csak  akkor  vehető  figyelembe, ha az a  gyógyíthatatlan
   betegség kezdetét megelőző öt évnél nem korábban készült,
   illetőleg került ismételten megerősítésre.

   A   törvény   kimondja:  orvos  nem  köteles   eutanáziát
   alkalmazni és más személy sem köteles eutanáziában  részt
   venni.  Ha  az  orvos a beteg eutanázia  iránti  kérelmét
   megtagadja, a beteg kérésére köteles a kérelmet  a  beteg
   által megjelölt orvoshoz eljuttatni.

   Ha  az orvos úgy dönt, hogy eleget tesz a beteg eutanázia
   iránti  kívánságának,  a beteg halálától  számított  négy
   napon  belül írásos jelentést kell tennie a törvény által
   létrehozott  Bizottságnak.  A  Bizottság  tizenhat  tagja
   közül  nyolc orvos - közülük legalább négy belga egyetemi
   tanár  -  négy  tagja jogászprofesszor vagy ügyvéd,  négy
   tagja   a  gyógyíthatatlan  betegek  problémáiban  jártas
   szakember.  A  Bizottság tagjai nem  lehetnek  parlamenti
   képviselők, sem a kormány tagjai.

   A Bizottság az orvos jelentésének benyújtásától számított
   két  hónapon  belül  dönt arról, hogy  az  eutanáziára  a
   törvény  rendelkezéseinek megfelelően  került-e  sor.  Ha
   kétharmados  szótöbbséggel úgy  véli,  hogy  az  orvos  a
   törvény  rendelkezéseit  nem  tartotta  tiszteletben,  az
   iratokat megküldi az ügyésznek.

   Az   eutanáziára  vonatkozó  törvényjavaslat  benyújtását
   követően  a  nemzetgyűlés felsőházának  megkeresésére  az
   államtanács (Conseil d'État) 2001. július 2-án  véleményt
   nyilvánított két törvényjavaslatról. Arra az  álláspontra
   helyezkedett,       hogy      a      javaslatok       nem
   összeegyeztethetetlenek  az  Emberi  Jogok  és   Alapvető
   Szabadságok  Védelméről  szóló  egyezmény,   valamint   a
   Polgári  és  Politikai  Jogok Nemzetközi  Egyezségokmánya
   rendelkezéseivel. Annak a véleményének is  hangot  adott,
   hogy  a  két javaslatnak azok a rendelkezései,  melyek  a
   törvény  előírásai szerint eljáró orvosokat mentesítik  a
   büntetőjogi  felelősség  alól,  nem  ütköznek  a  büntető
   törvény alapelveibe.

   Az   Amerikai   Egyesült  Államokban  a   gyógyíthatatlan
   betegségben   szenvedők   jogait   illetően    a    bírói
   gyakorlatban  és  a  törvényhozásban  egyaránt   lényeges
   változások következtek be az elmúlt évtizedekben.

   a)  A  törvények  korábban  nem  tartalmaztak  egyértelmű
   rendelkezéseket  az  egészségügyi  intézményekben  kezelt
   betegeknek arra vonatkozó jogáról, hogy az orvos gyógyító
   tevékenységét  visszautasíthatják-e, és ha  igen,  milyen
   feltételek  esetén.  Ezért a kezelés abbahagyását  kívánó
   betegek a bíróságoktól kérték az egészségügyi intézmények
   arra   való   kötelezését,  hogy   tartsák   tiszteletben
   pácienseik  akaratát. Azt követően, hogy  a  múlt  század
   második  felében számos olyan ítélet született, melyek  e
   kereseteknek  helyt adtak és kötelezték  az  egészségügyi
   intézményt   a   kezelés  abbahagyására,   a   szövetségi
   Legfelsőbb   Bíróság   a   betegeket   megillető    joggá
   nyilvánította,   hogy   akár   az   életben   tartásukhoz
   feltétlenül  szükséges orvosi kezelést is visszautasítsák
   (Cruzan v. Director, Missouri Department of Health 497 US
   261, 1990.).

   b)  Az orvosi beavatkozás visszautasítását elismerő bírói
   gyakorlat  fejlődésével párhuzamosan az Egyesült  Államok
   több  tagállamában  kezdeményeztek népszavazást  abból  a
   célból,  hogy a gyógyíthatatlan beteg halálának az  orvos
   általi    elősegítését   a   törvény   lehetővé    tegye.
   Kaliforniában 1988-ban egy erre irányuló népszavazáson  a
   szükséges szavazatoknak még csak mintegy egyharmada gyűlt
   össze,  négy  évvel később a résztvevőknek  már  a  48%-a
   szavazott  az  élet kioltásának minden  formáját  mereven
   tiltó    jogszabály   megváltoztatását   célzó    törvény
   napirendre tűzése mellett. Washington államban egy  1991.
   évi  népszavazáson a résztvevők 46.4 %-a állt ki az orvos
   által  történő  halálba  segítést lehetővé  tevő  törvény
   meghozatala  mellett.  Oregon  az  első  -  és  eddig  az
   egyetlen  -  amerikai állam, melyben  51  %-os  többségbe
   kerültek az öngyilkossághoz adott orvosi segítség törvény
   általi lehetővé tételének hívei. Az 1994. évi népszavazás
   eredményeként meghozott törvény 1997-ben lépett hatályba.

   A  méltó  halálról szóló 1994. évi törvény (Oregon  Death
   with  Dignity  Act  1994)  azt  teszi  lehetővé,  hogy  a
   kezelőorvos    olyan   szert   (készítményt)    bocsásson
   gyógyíthatatlan betege rendelkezésére, mellyel  az  véget
   vethet  életének.  Erre  csak belátási  képessége  teljes
   birtokában  lévő  nagykorú beteg  szóbeli,  majd  írásban
   megismételt  kívánságára kerülhet sor, ha a  kezelőorvos,
   továbbá legalább egy konzulens orvos megállapította, hogy
   gyógyíthatatlan  betegsége  végső  stádiumában   van.   E
   kívánság  kinyilvánításának megtörténtét  két  személynek
   kell  tanúsítania,  akik vele sem rokonsági  kapcsolatban
   nem  állnak,  sem  örökösei,  vagy  halálának  más  módon
   haszonélvezői nem lehetnek. Nem lehet tanú a  kezelőorvos
   és  annak  az  egészségügyi intézménynek az alkalmazottja
   sem,  melyben  a  beteget kezelik.  E  kívánság  bármikor
   visszavonható.

   A   betegnek   tájékoztatnia   kell   döntéséről   közeli
   hozzátartozóját,  de ha erre képtelen, vagy  nem  kívánja
   hozzátartozóját   értesíteni,  ez  nem   lehet   akadálya
   kívánsága teljesítésének.

   Mielőtt  a  beteg e kívánságának kifejezésre  juttatására
   sor  kerülne, kezelőorvosának minden részletre  kiterjedő
   tájékoztatást  kell  adnia  a betegség  természetéről,  a
   várható  végkifejletről, és meg kell jelölni a lehetséges
   alternatívákat   (pl.  testi  és  lelki   segélyszolgálat
   igénybevétele,   fájdalomcsillapítás).    Ha    akár    a
   kezelőorvos, akár a konzulens orvos feltételezése szerint
   a beteget e döntése meghozatalában elmebeli állapota vagy
   depressziója  befolyásolhatta,  a  beteget  az  e   téren
   járatos  szakorvoshoz kell utalniuk, s csak azt  követően
   dönthetnek  a  szer/készítmény kiszolgáltatásáról,  ha  a
   szakorvos megállapította, hogy a beteg nem szenved  kóros
   elmebeli vagy pszichés állapotban.

   A  törvény kötelező várakozási időket határoz meg a beteg
   kívánságának   kifejezésre   juttatása    és    a    szer
   kiszolgáltatása között.

   A törvény rendelkezik a beteg kívánságára kiszolgáltatott
   készítmény   következtében  történt   elhalálozásának   a
   végrendeletére,   a  szerződéseire,  és   a   biztosítási
   jogviszonyaira gyakorolt kihatásáról is.

   A   törvény   kimondja:  rendelkezéseit  nem  lehet   úgy
   értelmezni,  hogy  azok  feljogosítják  az  orvost  aktív
   eutanáziára,  ugyanakkor  biztosítja  a  törvény  szerint
   eljáró  orvosnak  az  emberölés, vagy az  öngyilkossághoz
   segítségnyújtás bűncselekményével és orvosetikai fegyelmi
   vétséggel kapcsolatos büntetlenségét.

   A  beteg  kezelőorvosa  nem köteles  a  beteg  e  törvény
   szerint  kifejezett kívánságának eleget tenni. Ez esetben
   a betegre vonatkozó orvosi feljegyzéseket köteles a beteg
   orvosi ellátását átvevő orvosnak átadni.

   Végül   a   törvény  rendelkezik  arról,  hogy  a   beteg
   kívánságának     kinyilvánításától     kezdve      milyen
   nyilvántartásokat  kell  vezetni a  történtekről,  azokba
   milyen adatokat kell bejegyezni.

   E  törvény alapján Oregon államban sok esetben került már
   sor az eutanáziához való jog gyakorlására.

   Habár  az  Egyesült  Államok szövetségi  törvényhozásában
   most      vizsgálják      az     oregoni      népszavazás
   érvénytelenítésének   lehetőségét,    tizenhat    további
   tagállam    törvényhozásában    terjesztettek    be    az
   öngyilkossághoz  nyújtott  orvosi  segítséget,   vagy   a
   gyógyíthatatlan  betegnek az orvos aktív  tevékenységével
   halálba   segítését   lehetővé  tevő   törvényjavaslatot.
   Ugyanakkor hat tagállam törvényhozása a jelenlegi tilalom
   fenntartását,   illetőleg  további   szigorítását   célzó
   törvényeket fogadott el.

   c)   A   gyógyíthatatlan  betegek   kívánságukra   orvosi
   segítséggel  előidézett halálának  jogi  minősítésére  és
   jövőbeli  törvényi szabályozására az Egyesült  Államokban
   várhatóan  hatást fognak gyakorolni az  e  tárgykörben  a
   közelmúltban hozott bírósági döntések is.

   A  Compassion  in  Dying v. Washington ügyben  a  kereset
   annak  megállapítására  irányult, hogy  Washington  állam
   törvénye,   mely  tilalmazta,  hogy  orvosok   segítséget
   nyújtsanak   betegeiknek  abban,  hogy   véget   vessenek
   életüknek,  alkotmányellenes. A  felperesek  álláspontjuk
   alátámasztására  az Alkotmány tizennegyedik  módosítására
   hivatkoztak, mely szerint tisztességes jogi eljárás  (due
   process  of  law)  nélkül  senkit  sem  szabad  életétől,
   szabadságától     illetőleg     javaitól     megfosztani.
   Álláspontjuk szerint a tizennegyedik módosítás szabadság-
   fogalma,  ahogyan  azt  az amerikai bíróságok  ítélkezési
   gyakorlatában    értelmezik,    kiterjed     az     egyén
   legbensőségesebb    viszonylatait    illető    cselekvési
   szabadságára  is, ide értve azt is, hogy  gyógyíthatatlan
   betegsége végső stádiumában lévő beteg orvosi segítséggel
   kövessen  el  öngyilkosságot. A  bíróság  helyt  adott  a
   keresetnek [79 F.3d 790 (9th Cir. 1996)].

   A    Quill   v.   Koppel-ügy   orvos   felperesei   annak
   megállapítását  kérték,  hogy  New  York  állam   büntető
   törvényének  az öngyilkosság elősegítését,  illetőleg  az
   ahhoz     nyújtott    segítséget    tiltó    rendelkezése
   alkotmányellenes.   Részben   ugyancsak   az    Alkotmány
   tizennegyedik  módosítására  hivatkoztak,  részben  pedig
   arra,   hogy   indokolatlan,  ezért  alkotmányellenes   a
   betegnek  az  orvosi ellátás visszautasítására  vonatkozó
   joga  és  az  öngyilkosságban  való  orvosi  közreműködés
   eltérő törvényi kezelése. Amíg ugyanis az előbbit  a  jog
   nem  csak  hogy  nem tiltja, hanem kifejezetten  lehetővé
   teszi,  az utóbbit bünteti. A keresetnek ebben az  ügyben
   is  helyt  adtak [Quill v. Vacco, 80 F.3d 716  (2nd  Cir.
   1996.)].

   A   szövetségi   Legfelsőbb  Bíróság   mindkét   ítéletet
   megváltoztatta, és a kereseteket elutasította [Washington
   v.  Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997), Vacco v. Quill,  521
   U.S.  793 (1997)]. A Legfelsőbb Bíróság ítélete absztrakt
   normakontrollnak  tekinthető;  azt  mondta  ki,  hogy   a
   gyógyíthatatlan betegség végső szakaszában  lévő  személy
   halálához  nyújtott orvosi segítség törvényi  tilalmazása
   nem alkotmányellenes. A határozathoz fűzött öt párhuzamos
   indokolás  mindazonáltal nyilvánvalóvá teszi:  a  legfőbb
   bírák  többsége  hajlik  arra, hogy  a  betegségük  végső
   szakaszában  nagy fájdalmakat elszenvedő, ítélőképességük
   birtokában  lévő  betegek jogát  ahhoz,  hogy  segítséget
   kaphassanak  életük  befejezéséhez, legalább  olyan  erős
   jognak     tekintse,    mint    az     orvosi     kezelés
   visszautasításának   a   törvények   által   már   régóta
   biztosított jogot. Ezért jelezték: nem zárható  ki,  hogy
   ha  e  kérdés konkrét jogvitában merül majd fel, a  beteg
   javára döntenek.

   Ausztráliában   az   Északi  Terület  1995-ben   törvényt
   fogadott el a gyógyíthatatlan betegek jogairól (Rights of
   the  Terminally Ill Act 1995.). E törvény lehetővé tette,
   hogy  az  a  nagykorú személy, akinek  betegsége  ésszerű
   orvosi   megítélés   szerint  rövidesen   halálával   fog
   végződni,  s akinek betegsége a beteg számára elfogadható
   gyógymóddal  sem  kezelhető, súlyos fájdalma,  szenvedése
   sem  enyhíthető,  kérhesse kezelőorvosa segítségét  élete
   befejezéséhez. A törvény a holland, a belga, illetőleg az
   oregoni   törvényekhez  hasonlóan   szigorú   garanciális
   rendelkezéseket tartalmazott.

   E  törvény  csak  mintegy  két évig  volt  hatályban.  Az
   Ausztrál  Államszövetség,  módosítva  az  Északi  Terület
   törvényhozási  hatáskörét szabályozó 1978. évi  törvényt,
   1997-ben  kimondta, hogy e hatáskör nem terjed  ki  olyan
   orvosi      tevékenység     engedélyezésére,      melynek
   eredményeképpen az orvos szándékos tevékenysége folytán a
   beteg  meghal.  A  törvény  így  érvényét  veszítette,  a
   hatálya   idején   a  beteg  halálához  nyújtott   orvosi
   segítséget azonban jogszerűnek ismerték el.

   Összefoglalásképpen      megállapítható,      hogy      a
   gyógyíthatatlan  betegek  életének  emberi  méltóságukkal
   összeegyeztethető,  kívánságuk  szerinti  befejezését   a
   világban  ma szabályozó - nem jelentős számú -  törvények
   ezt  főként úgy teszik lehetővé, hogy elismerik  a  beteg
   önrendelkezési   jogát   még  az   életfenntartó   orvosi
   beavatkozás    visszautasítására   is.   Az   ismertetett
   törvények  közül  csak a holland, a  belga,  valamint  az
   Oregon  állambeli törvény teszi lehetővé az indítványozók
   által    önrendelkezéses   aktív   eutanáziaként   jelölt
   lehetőséget.

   9.  Az  elmúlt évtizedekben az Európa Tanács fórumain  is
   helyet  kaptak  az  élet méltó befejezésével  kapcsolatos
   kérdések.

   9.  1.  Habár az Európai Emberi Jogi Egyezmény  betartása
   felett  őrködő  strasbourgi  szervek  elé  korábban  csak
   elvétve  kerültek olyan kérelmek, melyekben azt a kérdést
   kellett  eldönteni,  hogy  joga van-e  a  gyógyíthatatlan
   betegnek  ahhoz:  élete kívánsága szerinti  befejezéséhez
   más  közreműködését  vegye  igénybe,  a  közelmúltban  az
   Emberi  Jogok Európai Bírósága egy olyan ítéletet hozott,
   melyben  erről  érdemben  foglalt  állást  Dianne  Pretty
   kérelme  nyomán.  Az ebben az ügyben a brit  Lordok  Háza
   által  hozott ítéletről a 7. pontban már történt említés.
   A  Bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia,
   hogy    sérti-e   a   gyógyíthatatlan   betegség    végső
   szakaszában,  belátási  képessége  birtokában  lévő,   de
   teljes   mozgásképtelensége  folytán  életének  önkezével
   véget vetni nem képes kérelmező emberi jogait az, hogy  a
   vádhatóság  elutasította büntetlenség biztosítását  férje
   számára, ha felesége kérésére életének ő vetne véget.

   A  Bíróság  arra  az  álláspontra  helyezkedett,  hogy  a
   büntetlenség  iránti  kérelemnek a brit  hatóságok  által
   történt  elutasítása nem sérti a kérelmezőnek az  európai
   emberi  jogi  Egyezményben  biztosított  jogait,  egyebek
   között  az élethez való jogot kinyilvánító 2. cikkét.  Az
   élethez való jognak ugyanis nem tulajdonítható a halálhoz
   való   jogot   biztosító  értelem.   "Ezért   a   Bíróság
   megállapítja, hogy az Egyezmény 2. cikkéből nem vezethető
   le   sem  a  más  személy  keze  általi,  sem  az   állam
   segítségével történő elhalálozáshoz való jog" (Pretty  v.
   the United Kingdom, 2002. április 29-i ítélet 40. pont).

   9.2.  Az  Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak
   és   méltóságának   a   biológia  és   az   orvostudomány
   alkalmazására   tekintettel  történő  védelméről   szóló,
   Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az  emberi
   jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az
   Egyezménynek  az  emberi  lény  klónozásának   tilalmáról
   szóló,  Párizsban,  1998. január  12-én  kelt  Kiegészítő
   Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2002. évi  VI.  törvény
   tartalmaz  bizonyos támpontot az indítványokban felvetett
   kérdésekben való állásfoglaláshoz. Kimondja ugyanis, hogy
   egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható  végre,  ha
   abba  az  érdekelt  személy szabadon  és  tájékozottságon
   alapuló   beleegyezését  adta,   továbbá,   hogy   ez   a
   beleegyezés bármikor visszavonható (5. cikk).

   9.3. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése korábban  már
   több   alkalommal   is  foglalkozott  a   gyógyíthatatlan
   betegeket  megillető alapvető emberi jogokkal 613  (1976)
   számú  határozat,  779 (1996) számú  ajánlás.  Ez  utóbbi
   ajánlásban hangot adott annak a meggyőződésének, hogy  az
   élet   meghosszabbítása  önmagában  nem   jelentheti   az
   orvoslás  kizárólagos célját, hanem ugyanolyan  mértékben
   kell törekedni a szenvedések enyhítésére is.

   A   Közgyűlés   átfogó  jelleggel  1999.   június   25-én
   elfogadott   1418   (1999)   ajánlásában   fejtette    ki
   álláspontját ebben a kérdésben.

   Az  ajánlás alapgondolata, hogy: "A halálos betegek és  a
   haldoklók   méltóságának  tisztelete  és  védelme   olyan
   kötelezettség, amely az ember méltóságának az élet végéig
   tartó   sérthetetlenségéből  fakad.  E  tiszteletnek   és
   védelemnek   olyan   körülmények   kialakításában    kell
   realizálódnia,   melyek   között   embertársaink    méltó
   körülmények között halálozhatnak el" (5. pont).

   Az   ajánlás   amellett,  hogy  a  tagállamok  széleskörű
   intézkedését  szorgalmazza a haldoklással járó  fájdalom,
   testi  és  lelki  szenvedés  csökkentésére,  valamint   a
   betegeket sújtó szorongás és a magárahagyottság érzésének
   -  egyebek  mellett hospice szolgálatok igénybe vételével
   történő - enyhítésére, két alapvető követelményt fogalmaz
   meg.

   Az  egyik  az,  hogy  a  tagállamok biztosítsák,  hogy  a
   haldokló,  vagy  a  betegség  végső  szakaszába  érkezett
   betegek    akaratuk    ellenére    gyógykezelésben     ne
   részesüljenek,  egyben azonban kizárva  a  betegek  mások
   által történő befolyásolását, vagy kényszerítését.

   A  másik  az,  hogy  a  tagállamok a halálos  betegek  és
   haldoklók  élettől való szándékos megfosztása  tilalmának
   fenntartásával szavatolják e betegek élethez való  jogát,
   biztosítsák, hogy a gyógyíthatatlan betegek  halál  utáni
   vágya  ne  képezhessen jogos igényt arra, hogy  életüknek
   más  vessen véget. E követelmény azt is magában foglalja,
   hogy   e   betegek   kívánsága  életük  befejezésére   ne
   szolgálhasson  olyan cselekmények jogalapjául,  melyek  a
   halál beálltának előidézésére irányulnak.

                                 IV.
                                  
   1.   Az   indítványozók  szerint  az,   hogy   az   Eütv.
   rendelkezései  a  súlyos, gyógyíthatatlan  beteg  számára
   csupán azt teszik lehetővé - és szerintük ezt sem kellően
   széles  körben  - hogy az életének további fenntartásához
   szükséges  orvosi  kezelést visszautasítsa,  azt  azonban
   nem,  hogy  orvosi segítséget vegyen igénybe ahhoz,  hogy
   életének  véget  vessen,  összeegyeztethetetlen  a  beteg
   emberi  méltósághoz való jogával. Ugyanezen okból tartják
   alkotmányellenesnek a Btk. rendelkezéseit is,  melyek  az
   emberölés  bűncselekménnyé nyilvánítása  és  a  büntetési
   tételek  megállapítása körében nem veszik tekintetbe,  ha
   azt  a  beteg  kívánságára, vagy érdekében  követték  el.
   Véleményük szerint az általuk alkotmányossági szempontból
   kifogásolt   törvényi  rendelkezések  a   gyógyíthatatlan
   betegség  végső  szakaszában lévő betegek  közül  azokat,
   akik   úgy   döntenének:  életük  e  fizikai   és   lelki
   szenvedésekkel  teli időszakát nem kívánják  végig  élni,
   megfosztják    az   általuk   méltónak   tartott    halál
   lehetőségétől.  Ez  pedig sérti az Alkotmány  54.  §  (1)
   bekezdésében biztosított jogukat az emberi méltósághoz.

   2.  Annak folytán, hogy az indítványozók álláspontja  az,
   hogy   a  törvényhozó  két  alkotmányos  alapjognak:   az
   élethez,  illetőleg az emberi méltósághoz való  jognak  a
   súlyos,    gyógyíthatatlan   beteg   helyzetéből    adódó
   konfliktusát  nem  oldotta  fel  az  Alkotmányból   folyó
   követelményekkel    összhangban,   az    Alkotmánybíróság
   mindenekelőtt  az  élethez és az emberi méltósághoz  való
   joggal    kapcsolatos   eddigi   ítélkezési   gyakorlatát
   tekintette át.

   3.  Az  emberi méltósághoz való jog tartalmának részletes
   kibontását az Alkotmánybíróság már működésének  legelején
   hozott  határozataiban megkezdte, és ez a folyamat  azóta
   is  tart.  Már  egyik első határozatában kinyilvánította,
   hogy  az  emberi  méltósághoz  való  jogot  az  általános
   személyiségi  jog  egyik  megfogalmazásának  tekinti.  Az
   általános    személyiségi   jogot,   melynek    különféle
   aspektusai,     például:     a     személyiség     szabad
   kibontakoztatásához  való jog,  az  általános  cselekvési
   szabadság,  a  magánszférához  való  jog,   vagy   -   az
   indítványok   elbírálása   szempontjából    jelentős    -
   önrendelkezési   szabadság,  az  Alkotmánybíróság   olyan
   "anyajognak",   azaz   olyan  szubszidiárius   alapjognak
   tekintette  és  tekinti ma is, melyet az Alkotmánybíróság
   és   a   rendes   bíróságok   egyaránt   minden   esetben
   felhívhatnak  az  egyén autonómiájának védelmére,  ha  az
   adott  tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok egyike
   sem  alkalmazható  [8/1990. (IV. 23.) AB  határozat,  ABH
   1990,  42.,  44-45.].  Ítélkezési gyakorlatában  máig  is
   tartja   magát  ehhez  az  értékeléséhez,  melyet   egyik
   közelmúltbeli  határozatában megismételt és  megerősített
   [36/2000.  (X.  27.) AB határozat, ABH 2000,  241.,  256-
   257.].

   4.  Az emberi méltósághoz való jognak az Alkotmánybíróság
   az   alapjogok   sorában  megkülönböztetett  jelentőséget
   tulajdonít.  Ez  abból is kitűnik,  hogy  ez  a  jog,  az
   élethez  való joggal együtt, az Alkotmánynak az  alapvető
   jogokra   és   kötelességekre  vonatkozó  fejezete   élén
   helyezkedik  el, azt az Alkotmány az ember  veleszületett
   jogaként  deklarálja, ezért az, a 23/1990.  (X.  31.)  AB
   határozat  szóhasználata szerint  "minden  mást  megelőző
   legnagyobb  érték"  (ABH 1990, 88.,  93.).  Már  ebben  a
   határozatban  megfogalmazást nyert az Alkotmánybíróságnak
   azon  álláspontja is, hogy az emberi élethez és az emberi
   méltósághoz  való jog elválaszthatatlan  egységet  alkotó
   oszthatatlan  és  korlátozhatatlan alapjog.  A  későbbiek
   során   azután   az   Alkotmánybíróság  elvégezte   annak
   kimunkálását  is,  milyen  összefüggésben  érvényesül  az
   emberi méltóság korlátozhatatlansága. Arra az álláspontra
   helyezkedett, hogy az emberi méltósághoz való jog  csupán
   az  emberi  státusz meghatározójaként,  csak  az  élettel
   együtt  fennálló  egységben abszolút és  korlátozhatatlan
   [64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 297.,  308.,
   312.].   Ezért   anyajog  mivoltából   levezetett   egyes
   részjogosítványai (mint például az önrendelkezéshez és  a
   személy testi integritásához való jogok) az Alkotmány  8.
   §  (2) bekezdése szerint bármely más alapjoghoz hasonlóan
   korlátozhatók  [75/1995. (XII.  21.)  AB  határozat,  ABH
   1995, 376., 383.].

   5.   Az   Alkotmánybíróság  több  korábbi  határozatában   is
   foglalkozott  már  az  emberi  élet  kezdetével  és   végével
   összefüggésben felvetődő egyes alkotmányossági kérdésekkel. E
   határozatokban   azonban,  így  a  23/1990.   (X.   31.)   AB
   határozatban  (ABH  1990,  88.), a  64/1991.  (XII.  17.)  AB
   határozatban (ABH 1991, 297.), valamint a 48/1998. (XI.  23.)
   AB  határozatban  (ABH  1998, 333.) az élethez,  valamint  az
   emberi  méltósághoz  való jog viszonyának  más  összefüggései
   kaptak   hangsúlyt,   mint  amelyek  áttekintését   a   jelen
   indítványok  szükségessé  teszik. Ezért  az  első  eldöntendő
   kérdés  az,  hogy  az  emberi  méltósághoz  való  jognak   az
   Alkotmánybíróság  korábbi  határozataiban  már  megjelenített
   vetületei   kielégítő   alapul  szolgálnak-e   az   indítvány
   elbírálásához.

   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  az,  hogy  az  emberi
   méltósághoz való, az Alkotmány 54. § (1) bekezdése  által
   biztosított   jog   mibenlétére,   lényeges   tartalmára,
   valamint  az Alkotmány 8. § (2) bekezdése által  lehetővé
   tett   törvény  általi  korlátozhatóságára  nézve  eddigi
   gyakorlata  alapján  kimunkált  elvek  megfelelő   alapul
   szolgálnak  az  indítványban felvetett  kérdésekben  való
   állásfoglaláshoz is.

   Az emberi méltósághoz való jog különféle aspektusai közül
   az   Alkotmánybíróság  alapvetően  az  embert   megillető
   önrendelkezési  jogot tekinti az emberi méltósághoz  való
   jog     azon    megfogalmazásának,    melynek     alapján
   állásfoglalását  ki kell alakítania az indítványok  által
   érintett alkotmányossági kérdésekben.

   Az    indítványokban    megfogalmazott    alkotmányossági
   kérdéseknek   az   önrendelkezési   jog   felől   történő
   megközelítése  a nemzetközi tendenciákkal is  összhangban
   van.   Az  e  tekintetben  alkotmánybírósági  feladatokat
   ellátó   kanadai   Legfelsőbb  Bíróság   egy   ítéletében
   ugyancsak  arra  az  álláspontra  helyezkedett,  hogy   a
   gyógyíthatatlan   beteg   azon   kívánságának    törvényi
   tilalmazása, hogy életének orvosa vessen véget,  a  beteg
   önrendelkezési  szabadsága (egyébként az ítélet  által  e
   konkrét ügyben jogszerűnek talált) korlátozásának minősül
   (Rodriguez v. the Attorney General of Canada [1994] 2 LRC
   136).  Hasonlóképpen vélekedett az Emberi  Jogok  Európai
   Bírósága   is   a   már  említett  Pretty-ügyben   hozott
   ítéletében,  amikor arra utalt, hogy az orvoslás  fejlett
   eszközeivel  és  módszereivel  életben  tartott,   főként
   időskorúak  vagy  súlyosan  betegek  esetében   az   arra
   vonatkozó  törvényi  tilalom,  hogy  életüknek,  ha   úgy
   kívánják,  más vessen véget, az önmagukkal való azonosság
   tudata,  illetőleg  az önmagukról való  rendelkezés  joga
   korlátozásának minősül (Pretty-ítélet 66. pont).

   6. Az indítványokban felvetett kérdéseket az élethez való
   jog,   illetőleg   az  emberi  méltóság   részét   képező
   önrendelkezési    jog    szempontjából    vizsgálva    az
   Alkotmánybíróságnak a következő az álláspontja:

   6.1. A gyógyíthatatlan beteg döntése arról, hogy életének
   a rá váró szenvedésekkel teli hátralévő részét nem akarja
   végig  élni,  a beteg önrendelkezési jogának  része,  így
   vonatkoznak  rá  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésének
   rendelkezései.  A  saját haláláról  való  döntés  ugyanis
   mindenkit  megillet, függetlenül attól,  hogy  egészséges
   vagy  beteg,  és  ha  beteg, betegsége  az  orvostudomány
   szerint gyógyítható-e, vagy nem. Egyebek mellett ebből is
   következik,  hogy eltérően a régebbi koroktól,  amikor  a
   jog  az öngyilkosságot sok helyütt szankciókkal sújtotta:
   az  öngyilkosságot  elkövetőket  haláluk  után  hátrányos
   intézkedések   érték  (pl.  testüket  a   temetőn   kívül
   földelték   el,   vagyonukat  elkobozták),   a   korszerű
   jogrendszerek,  így  a  magyar  jog  sem  tilalmazza   az
   öngyilkosságot,   csak  az  ahhoz   nyújtott   segítséget
   bünteti.

   A  világnézeti szempontból semleges alkotmányos  alapokon
   álló  jogrendszer ugyanis sem helyeslő, sem  helytelenítő
   álláspontot  nem  foglalhat el az  ember  saját  életének
   befejezését elhatározó döntésével kapcsolatban; itt olyan
   szféráról  van  szó,  melytől az  államnak  főszabályként
   távol  kell  magát  tartania.  Az  állam  e  körben  csak
   annyiban  jut  szerephez, amennyiben ezt az élethez  való
   jogra     vonatkozó    intézményvédelmi    kötelezettsége
   elkerülhetetlenül szükségessé teszi.

   6.2. A fentiekből az Alkotmánybíróság álláspontja szerint
   két következtetés adódik.

   Egyrészt  az, hogy a gyógyíthatatlan beteg arra vonatkozó
   elhatározása:  életét  akár  fájdalmainak,  szenvedésének
   megrövidítése  érdekében,  akár  más  meggondolásból  nem
   kívánja  végig  élni,  ezért  visszautasítja  az  életben
   tartásához  feltétlenül  szükséges  orvosi  beavatkozást,
   önrendelkezési jogának olyan része, melynek gyakorlását a
   törvény    más   alapjog   védelméhez   elkerülhetetlenül
   szükséges mértékben korlátozhatja ugyan, de nem  vonhatja
   el.  Alkotmányossági  megítélés  tárgya  legfeljebb  ezen
   önrendelkezési  jog  korlátozásának  indokoltsága  lehet,
   például  az,  hogy  a  törvény e lehetőséget  a  várandós
   anyáknak nem biztosítja, illetőleg hogy a jog gyakorlását
   bizonyos  eljárási  követelmények  teljesítésétől   teszi
   függővé.

   Másrészt  az,  hogy  a  gyógyíthatatlan  betegnek  az   a
   kívánsága,  hogy  életének nem pusztán az  életfenntartó,
   életmentő orvosi beavatkozás visszautasításával, hanem az
   orvos     tevőleges    segítségével     vessen     véget,
   alkotmányossági   megítélés   szempontjából    már    nem
   tekinthető  az életével, illetőleg halálával  kapcsolatos
   vnrendelkezési joga olyan részének, melyet a törvény  más
   alapjog  védelme  érdekében akár teljes egészében  is  ne
   vonhatna  el.  Ebben az esetben ugyanis  más  személy:  a
   beteg   orvosa  is  cselekvő  részesévé  válik  annak   a
   folyamatnak, melynek során a beteg az élete befejezésének
   a  méltóságával  összeegyeztethető módját  választja.  Az
   orvos   szerepe  nem  csak  a  beteg  elhatározásának   a
   teljesítésében    áll;   a   kezelőorvos    szükségképpen
   közreműködik,  gyakran meghatározó  módon,  már  a  beteg
   döntésének   kialakításában  is,  annak   folytán,   hogy
   felvilágosítást  ad  részére betegségének  természetéről,
   várható  lefolyásáról,  életkilátásairól,  a  betegséggel
   járó fájdalom, vagy szenvedés enyhítésének lehetőségéről.
                                  
                                 V.
                                  
   1. Mivel az indítványozók alkotmányossági kifogásaikat az
   emberi   élethez  és  az  emberi  méltósághoz  való   jog
   összefüggésrendszerébe  helyezve  állítják  azt,  hogy  a
   törvényhozó   alkotmányellenesen   korlátozza   a   méltó
   halálhoz való jogot, az Alkotmánybíróságnak mindenekelőtt
   azt  kellett  megvizsgálnia, hogy  mennyiben  irányadó  a
   jelen  indítványok  elbírálása  szempontjából  a  korábbi
   határozataiban  kialakított az az  álláspontja,  hogy  az
   emberi  méltósághoz való jog csak akkor korlátozhatatlan,
   ha az emberi élettel egységben jelentkezik.

   Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az,  hogy  az
   emberi  méltósághoz való jog az élettel  együtt  fennálló
   egységben   korlátozhatatlan,  csak  az  olyan  helyzetre
   vonatkozik,    amikor    az   életet    és    az    attól
   elválaszthatatlan emberi méltóságot mások korlátoznák. Az
   Alkotmánybíróság  ezt az alkotmányos tartalmat  markánsan
   az  abortusszal kapcsolatos első határozatában fogalmazta
   meg  64/1991.  (XII.  17.)  AB  határozat,  amelyben   az
   eldöntendő kérdés az emberi élet mások általi elvételének
   a  minősítése volt (ABH 1991, 297-317.). A méltó halálhoz
   való jog viszont nem az élettől való megfosztás, hanem az
   élet     saját    elhatározásból    való    befejezésének
   összefüggésében  merül  fel,  még  akkor  is,  ha   egyes
   módozatainál  a  halálba induló beteg más  személy  -  az
   orvos - segítségét kívánja igénybe venni. Ennek folytán a
   méltó  halálhoz való jog az indítványokban megfogalmazott
   alkotmányos  összefüggésben nem az  élethez  való  joggal
   fennálló egységben jelentkezik, hanem ellenkezőleg;  ezen
   életszakasz  megélésének kényszeréből adódóan  az  emberi
   méltóság sérelme éppen az által következik be, hogy bár a
   beteg  gyógyíthatatlan,  az élet  nem  ér  véget  azon  a
   ponton,  ahol élete a betegség elviselésével járó  súlyos
   testi,  lelki  szenvedés,  a  kiszolgáltatottság   és   a
   reménytelenség     érzése     folytán     kibékíthetetlen
   konfliktusba kerül méltóságérzetével.

   Következésképpen a gyógyíthatatlan beteg életének  emberi
   méltósághoz    való    jogával    összhangban     történő
   befejezésével  kapcsolatos  alkotmányossági   kérdéseknek
   akár   a   halálbüntetésnél,  akár   a   terhesség   művi
   megszakításánál  vizsgálandó alkotmányossági  kérdésekhez
   képest   az  a  megkülönböztető  jegye,  hogy  az  emberi
   méltósághoz   való  jog  nem  az  élethez   való   joggal
   elválaszthatatlan egységben jelentkezik, hanem  fordítva:
   az  egyik érvényesülésével együtt járhat a másik háttérbe
   szorulása.  Ezért  pusztán  a  méltósághoz  való   joggal
   egységben    jelentkező   élethez    való    jognak    az
   Alkotmánybíróság   korábbi   határozataiban   kifejtettek
   szerinti    korlátozhatatlanságára   hivatkozással    nem
   állítható  megalapozottan, hogy a  gyógyíthatatlan  beteg
   életének     emberi     méltóságával    összeegyeztethető
   befejezésére    vonatkozó    önrendelkezési    joga    is
   korlátozhatatlan.

   2.  Ez a megállapítás azonban nem áll az indítványozóknak
   a     jelenlegi    törvényi    szabályozással     szemben
   megfogalmazott  valamennyi  alkotmányossági   kifogására.
   Szerintük  ugyanis nem csak az alkotmányellenes,  hogy  a
   törvény   túlságosan  szűkre  szabottan,  lényegében   az
   életmentő orvosi beavatkozás visszautasítására korlátozva
   teszi  lehetővé  a gyógyíthatatlan beteg életének  emberi
   méltóságával összeegyeztethető módon történő befejezését.
   Azt   is  alkotmányellenesnek  tartják,  hogy  a  törvény
   megtiltja:    az    orvos    a   gyógyíthatatlan    beteg
   rendelkezésének  hiányában is  elősegíthesse  halálát  az
   életmentő,   életfenntartó  beavatkozás  beszüntetésével,
   amennyiben  a  közeli  halállal  viaskodó  betegnek   nem
   tulajdonítható   olyan,   az  emberi   méltóság   körében
   értelmezhető  érdek,  mely életének  fenntartása  mellett
   szólna.    Alkotmányellenesnek    tartják    továbbá    a
   gyógyíthatatlan  és  szenvedő  beteg  kifejezett  akarata
   hiányában   méltányolható  szánalomból  történő   halálba
   segítésének tilalmazását.

   Az    Alkotmánybíróság   megállapítja:   az    életmentő,
   életfenntartó orvosi beavatkozás beszüntetése, valamint a
   beteg  halálba segítése a gyógyíthatatlan beteg  óhajának
   hiányában  éppen azt az elemet - a beteg beleegyezését  -
   iktatná   ki   az  életmentő,  életfenntartó  beavatkozás
   folytatására,    illetőleg    beszüntetésére    vonatkozó
   döntéséből,   mely   kapcsolatot   teremtene   az    élet
   folytatása, vagy befejezése közötti választás és a  beteg
   önrendelkezési joga között. Ezekben az esetekben  ugyanis
   nem  a  beteg,  hanem más - az orvos  -  döntené  el,  mi
   egyeztethető  össze  a beteg emberi méltóságával,  és  mi
   nem. Holott az emberi méltósághoz való joggal kapcsolatos
   eddigi  határozataiban - legutóbb a 36/2000. (X. 27.)  AB
   határozatban  -  az Alkotmánybíróság egyértelművé  tette,
   hogy  a betegeket e mivoltukra tekintettel megillető  jog
   az  emberi  méltósághoz önrendelkezési jogukon  keresztül
   érvényesül.  "Az  Eütv.  -  az  Alkotmány   54.   §   (1)
   bekezdésébe   foglalt  emberi  méltósághoz   való   jogot
   érvényre  juttató - garanciális rendelkezéseket tartalmaz
   a  betegek  önrendelkezési joga tekintetében.  A  betegek
   önrendelkezési  jogához tartozik -  többek  között  -  az
   egészségügyi  beavatkozásokba  való  beleegyezés  és   az
   ellátás visszautasításának joga is" (ABH 2000, 241., 254-
   255).

   Következésképpen  az,  hogy a törvény  tiltja,  illetőleg
   büntetni  rendeli, ha az orvos vagy más a gyógyíthatatlan
   beteg erre vonatkozó kívánsága nélkül vet véget életének,
   még  ha  ezt szándéka szerint a beteg emberi méltóságának
   megóvása    érdekében   tenné   is,   nincsen   közvetlen
   alkotmányos   összefüggésben  a   gyógyíthatatlan   beteg
   önrendelkezési    jogával.    Ezzel    kapcsolatban    az
   Alkotmánybíróság arra is rámutat, hogy ezt - amint  ez  a
   nemzetközi áttekintésből is kitűnik - a korábbi  tilalmak
   oldására  leginkább  törekvő  államok  törvényhozása  sem
   teszi lehetővé.

                                 VI.
                                  
   1.  Az Alkotmánybíróság a IV.6.1. pontban már kifejtette:
   a  gyógyíthatatlan  betegnek  az  az  elhatározása,  hogy
   életét   az  életfenntartó  orvosi  beavatkozás   igénybe
   vételével     nem    kívánja    fenntartani,    illetőleg
   meghosszabbítani, önrendelkezési jogának  része,  mellyel
   kapcsolatban alkotmányossági megítélés tárgya  legfeljebb
   ezen   önrendelkezési  jog  korlátozásának   indokoltsága
   lehet.

   Ezzel   kapcsolatban  az  a  kérdés  merül  fel,  és   az
   Alkotmánybíróság a továbbiakban ezt vizsgálta  meg,  hogy
   abból:    a    törvényhozó   a   gyógyíthatatlan    beteg
   önrendelkezési    jogának   az    életfenntartó    orvosi
   beavatkozás visszautasításában való megnyilvánulását  nem
   tilalmazza,  nem  folyik-e az a  kötelezettsége,  hogy  a
   gyógyíthatatlan beteg életének emberi méltósága  szerinti
   befejezésének egyéb módozatait se tilalmazza?

   2.  Az  Alkotmánybíróság rámutat: annak folytán,  hogy  a
   gyógyíthatatlan betegnek önrendelkezési joga alapján joga
   van   az   életfenntartó   vagy  életmentő   beavatkozást
   visszautasítva      életének     emberi      méltóságával
   összeegyeztethető        befejezéséhez,        ugyanakkor
   megkülönböztetett körültekintéssel kell biztosítani, hogy
   az erre vonatkozó szabályozás kizárja az élethez való jog
   sérelmét,   a  törvényhozó  mozgástere  szűk.   Annak   a
   határvonalnak  a  meghatározásához,  melyen  túllépve   a
   gyógyíthatatlan      beteg      önrendelkezési       joga
   érvényesülésének  tilalmazása az emberi méltósághoz  való
   jog    alkotmányellenes   korlátjává    válik,    számos,
   természetében   igen   különféle   tényező    mérlegelése
   szükséges.  Ez  fordítva is így  van:  ha  a  törvényhozó
   megfelelő garanciák biztosítása nélkül teszi lehetővé  az
   életnek    az    emberi   méltósággal   összeegyeztethető
   befejezéséhez  való jog érvényesülését,  ez  nem  kellően
   körültekintő szabályozás esetén az élettől való  önkényes
   megfosztás  forrásává  válhat,  s  a  szabályozás   ennek
   folytán    minősülhet   alkotmányellenesnek.   Ezért    a
   törvényhozó    csak    annyiban    engedhet    teret    a
   gyógyíthatatlan      beteg      önrendelkezési       joga
   érvényesülésének,  amennyiben képes biztosítani,  hogy  a
   döntés  a  beteg saját, valódi, befolyásolástól  mentesen
   kialakított  akaratát  testesítse meg.  A  szabályozásnak
   figyelemmel kell lennie arra, hogy az önrendelkezési  jog
   érvényesülésének  lehetővé tétele  ne  járjon  együtt  az
   egészségügyi  intézményekben való bizalom megrendülésével
   sem azok részéről, akik e lehetőséggel nem kívánnak élni.
   A  törvényhozónak továbbá azt is figyelembe kell  vennie,
   hogy   ha  a  jogalkotás  nem  reagál  kellő  időben   és
   megfelelően    arra   a   krízishelyzetre,    melybe    a
   gyógyíthatatlan    betegség   végstádiumában    szenvedők
   kerülnek,  ennek  feloldására, amint erre  sok  országban
   számos példa van, a mindennapi gyakorlatban jogon kívüli,
   jogellenes megoldásokhoz folyamodnak.

   A  fentiekből következik az életfenntartó vagy  életmentő
   beavatkozás visszautasítása jogi szabályozásának  sajátos
   feltételrendszere.

   3.  Az Alkotmánybíróság megítélése szerint annak, hogy  a
   törvény  egészen a közelmúltig világszerte szinte kivétel
   nélkül  tilalmazta  azt is, hogy a gyógyíthatatlan  beteg
   kívánságára  az  orvos beszüntesse az élete  fenntartását
   célzó   beavatkozást,  továbbá  azt  is,  hogy  a   beteg
   kívánságára az orvos vessen véget az életének,  az  egyik
   kétségtelen   indoka   az  volt,  hogy   a   törvényhozók
   megítélése szerint az élethez való jog megóvását szolgáló
   korábbi   merev   tilalmak   akár   részleges   oldásának
   feltételei csak mostanában alakultak ki. Az Emberi  Jogok
   Európai   Bizottságának  és  az  Emberi   Jogok   Európai
   Bíróságának  több határozata is például szolgálhat  arra,
   hogy  a  körülmények változása, ezen belül  a  tudományos
   ismeretek   fejlődése   egyes   emberi   jogok   korábban
   jogszerűnek tartott korlátozását meghaladottá tette  (pl.
   a  Sutherland kontra Egyesült Királyság ügy, a  Bizottság
   1997.  július  1-i  jelentése,  Goodwin  kontra  Egyesült
   Királyság ügy, a Bíróság 2002. július 3-i ítélete).

   Az    Alkotmánybíróság    álláspontja    az,    hogy    a
   gyógyíthatatlan     betegek    önrendelkezési     jogának
   érvényesülésére vonatkozó törvényi szabályozás  területén
   a  még  alkotmányos  és már alkotmányellenes  szabályozás
   közötti  határvonal nem egyszer s mindenkorra  adott;  az
   ismeretek  szintje, az intézmények állapota, fejlettsége-
   fejletlensége  és  egy  sor további  tényező  befolyással
   lehet e kérdés alkotmányosságának megítélésére.

   A  magyar  szabályozás is azt az utat járta  be,  hogy  a
   teljes tilalmazás hosszú időszakát követően a törvényhozó
   csak  1997-ben  tette lehetővé, a Törvény azon  előírását
   hatályon  kívül  helyezve, hogy az orvos  még  az  általa
   gyógyíthatatlannak   vélt   beteget   is   a   legnagyobb
   gondossággal  köteles gyógyítani, hogy a  gyógyíthatatlan
   beteg  visszautasítsa  az életmentő,  vagy  életfenntartó
   beavatkozást,   azaz   -   legalább   is   e   körben   -
   érvényesíthesse   az  önrendelkezési   jogát.   Ezzel   a
   törvényhozó lehetővé tette e betegek számára, hogy  maguk
   dönthessenek    életüknek   az    emberi    méltóságukkal
   összeegyeztethető    befejezéséről.     A     törvényhozó
   egyidejűleg  több rendelkezéssel segítette  elő,  hogy  a
   beteg   a   döntését  annak  következményei  ismeretében,
   befolyástól mentesen hozza meg.

   4.  A  gyógyíthatatlan  betegeket  az  Eütv.  20.  §  (3)
   bekezdése, 21. § (2) bekezdése, illetőleg 22.  §  (1)  és
   (2)  bekezdése  szerint megillető jog  az  életfenntartó,
   iletmentő orvosi beavatkozás visszautasítására nem csak a
   gyógyíthatatlan, hanem az Alkotmány 54. §  (1)  bekezdése
   alapján minden beteget megillető általános önrendelkezési
   jogból következik. Ezt a jogot az Eütv. 15. §-a külön  is
   nevesíti. A beteget megillető önrendelkezési jog lényege,
   hogy   minden   beteg  szabadon  döntheti   el:   kíván-e
   egészségügyi  ellátást  igénybe  venni,  illetőleg  annak
   során   milyen  beavatkozás  elvégzésébe  egyezik   bele,
   illetve  melyeket  utasít  vissza.  A  beteget  megillető
   önrendelkezési  jognak ezt az értelmezését  alátámasztják
   az  Alkotmánybíróság azon korábbi határozatai is,  melyek
   iránymutatóak  arra  nézve:  hogyan  kell   a   mindenkit
   megillető  emberi méltósághoz való jogot  a  beteg  ember
   sajátos   helyzetére  alkalmazva  értelmezni.  A  betegek
   emberi  méltóságának egyik fontos aspektusa  ugyanis  az,
   hogy  az  ember semmilyen körülmények között  nem  válhat
   eszközzé  vagy tárggyá: "Az emberi méltósághoz  való  jog
   azt   jelenti,   hogy   van   az  egyén   autonómiájának,
   önrendelkezésének  egy olyan, mindenki  más  rendelkezése
   alól   kivont  magja,  amelynél  fogva  -  a   klasszikus
   megfogalmazás  szerint  - az ember  alany  marad,  s  nem
   válhat  eszközzé vagy tárggyá" [64/1991.  (XII.  17.)  AB
   határozat,  ABH  1991,  297.,  308.].  A  betegek  emberi
   méltóságához  való  jogából következő  másik  aspektus  a
   testi  integritáshoz való alapjog. "Az emberi méltósághoz
   való   jog   tehát  magában  foglalja  az   önrendelkezés
   szabadságához való alkotmányos alapjogot csakúgy, mint  a
   személy   testi   integritásához  fűződő  alapjogot   is"
   [75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995, 376.,  381].
   A   testi  integritáshoz  való  jog  az  Alkotmánybíróság
   álláspontja  szerint  a betegekre  vonatkoztatva  azt  is
   jelenti,   hogy   főszabályként  a   beteg   egyetértése,
   hozzájárulása nélkül testéhez más nem nyúlhat.

   Ezzel  szemben  a  gyógyíthatatlan  betegségben  szenvedő
   személyeknek  az  a  kívánsága,  hogy  halálukat  orvosuk
   idézze  elő,  például  erre alkalmas  szer  rendelkezésre
   bocsátásával   vagy   beadásával,   ahogyan    erre    az
   Alkotmánybíróság a IV.6.2. pontban rámutatott, már nem  a
   betegeket  megillető önrendelkezési jognak  az  a  része,
   melyet a törvény akár teljes egészében is ne vonhatna el,
   mivel ezekben az esetekben a halál más személy - az orvos
   -  aktív  tevékenysége  folytán következik  be.  Ezért  a
   gyógyíthatatlan beteg halálának kívánságára, aktív orvosi
   tevékenységgel való előidézése nem vezethető le a  minden
   beteget megillető általános önrendelkezési jogból.

   Így   a  gyógyíthatatlan  beteg  életének  fenntartásához
   szükséges   beavatkozás  mellőzése,   és   aktív   orvosi
   segítséggel    előidézett   halála    közötti    lényeges
   különbségekre tekintettel az Alkotmánybíróság álláspontja
   szerint  abból,  hogy  az  előbbit  lehetővé  teszi,  nem
   következik   a  törvényhozóra  nézve  olyan   alkotmányos
   kötelezettség, hogy az utóbbit is engedélyezze.
                                  
                                VII.

   A  IV.6.2.  pontban az Alkotmánybíróság már  kialakította
   álláspontját  arról,  hogy  ha  a  gyógyíthatatlan  beteg
   iletének     emberi     méltóságával    összeegyeztethető
   befejezéséhez orvosának segítségét kívánja igénybe venni,
   alkotmányossági  megítélés  szempontjából  ez   már   nem
   tekinthető  az életével, illetőleg halálával  kapcsolatos
   önrendelkezési   joga  törvény  által  nem   korlátozható
   részének.

   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja   szerint   az,   hogy
   jogszabály   tilalmazza:  a  gyógyíthatatlan  betegségben
   szenvedő  személy kívánságára az orvos -  valamely  szer,
   vagy  készítmény beadásával, rendelkezésére bocsátásával,
   vagy  más  módon  - cselekvőleg idézze  elő  halálát,  az
   önrendelkezési  jognak az Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdés
   értelmében vett korlátozása. Ugyancsak e jog korlátozása,
   hogy   jogszabály   a   gyógyíthatatlan   betegeknek   az
   életfenntartó,      életmentő     orvosi      beavatkozás
   visszautasítására   vonatkozó   jogának   gyakorlását   a
   törvényben meghatározott feltételekhez köti,

   Az Alkotmánybíróság alábbiakban azt tekintette át, hogy e
   korlátozások  megfelelnek-e az  alapjogok  korlátozásához
   megkívánt alkotmányos követelményeknek.

                                VIII.

   Az Alkotmánybíróság először azt vizsgálta: megalapozott-e
   az  indítványozóknak azon állítása,  mely  szerint  az  a
   jogszabályi  tilalom, hogy a gyógyíthatatlan  betegségben
   szenvedő személy kívánságára az orvos cselekvőleg  idézze
   elő  halálát,  e  beteget  megillető  önrendelkezési  jog
   alkotmányellenes korlátozásának minősül.

   1. Az Alkotmánybíróság számos határozatában alakította ki
   azokat   az   ismérveket,  amelyeknek  valamely   alapjog
   törvényi  korlátozásának eleget kell tennie  ahhoz,  hogy
   kielégítse a jogkorlátozás alkotmányos feltételeit [pl. a
   2/1990.  (II. 18.) AB határozat, ABH 1990,  18.,  20.,  a
   20/1990.  (X.  4.) AB határozat, ABH 1990,  69.,  71.,  a
   30/1992.  (V.  26.) AB határozat, ABH 1992,  167.,  171.,
   valamint  a  6/1998. (III. 11.) AB határozat,  ABH  1998,
   91.,  98-99.].  Az  Alkotmánybíróság  állandó  ítélkezési
   gyakorlata    szerint   nem   tekinthető    az    alapjog
   alkotmányellenes korlátozásának többek között  az,  ha  a
   korlátozást   másik   alapjog  védelme  elkerülhetetlenül
   szükségessé  teszi,  és a korlátozással  okozott  sérelem
   egyensúlyban van az adott szabályozási cél fontosságával,
   így azzal arányos.

   2.  Az  indítványok  által sérelmezett alapjog-korlátozás
   alkotmányossági  vizsgálatánál  az  Alkotmánybíróság  azt
   tartja  kiinduló  pontnak, hogy a súlyos, gyógyíthatatlan
   betegségben  szenvedő  személyekkel  kapcsolatban  az   e
   betegek   helyzetéből  (állapotából)  adódóan  az   állam
   életvédelmi kötelezettségének különleges hangsúllyal kell
   érvényesülnie.  Ezt  az indokolja,  hogy  kiváltképpen  a
   gyógyíthatatlan betegség előrehaladott szakaszában  lévő,
   általában  hosszadalmas betegségtől  megviselt,  érdekeik
   érvényesítésére   ezért  is  csökkent   mértékben   képes
   személyek  az  élet és a halál közötti választásuk  során
   fokozott    mértékben   ki   vannak   téve    környezetük
   befolyásának.  A  család,  a  hozzátartozók,  a  barátok,
   ismerősök,   az   egészségügyi  intézmény   dolgozói,   a
   betegtársak  hatással  lehetnek a  beteg  arra  vonatkozó
   elhatározására, hogy orvosa közreműködését  kérje  halála
   mielőbbi bekövetkezéséhez. Annak tisztázása, hogy a beteg
   elhatározásának kialakulásában nem a környezeti  befolyás
   volt-e  a meghatározó, csak akkor lehetséges, ha a  beteg
   kívánságának   teljesítésére  vagy  annak   megtagadására
   minden   számba   jöhető  szempontra  tekintettel   lévő,
   átlátható,  ellenőrizhető,  a  téves  megítélés   és   az
   esetleges visszaélés lehetőségét kizáró eljárás keretében
   kerül sor.

   Az   e   kívánalmaknak  megfelelő  eljárás  meghonosítása
   azonban  nem  csak  elhatározás  kérdése,  hanem   számos
   feltétel  függvénye.  Ezek  között  fontos  szerepe   van
   egyebek   mellett   az   orvosi   ismeretek   fejlettségi
   szintjének,  az egészségügyi intézményrendszer  általános
   állapotának  és  annak,  hogy a beteg  kívánságáról  való
   döntésre    és    annak   végbevitelére   kellő    számú,
   felkészültségű   és  megfelelő  gyakorlattal   rendelkező
   szakember álljon rendelkezésre.

   3.  Annak  megítélése,  hogy a gyógyíthatatlan  betegeket
   életüknek    emberi    méltóságukkal    összeegyeztethető
   befejezése terén megillető önrendelkezési jogosítványokra
   vonatkozó    jelenlegi   törvényi   korlátok    oldásának
   feltételei   kialakultak-e,   a   törvényhozó   joga   és
   felelőssége  ugyan,  a törvényhozói  döntést  azonban  az
   Alkotmánybíróság,  az  Abtv. által meghatározott  keretek
   között, alkotmányossági szempontból felülvizsgálhatja.

   A  korlátozás alkotmányos feltételeinek megítélésénél  az
   Alkotmánybíróság  változatlanul azt  tartja  irányadónak,
   hogy  "[a]z állam akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának
   eszközéhez,  ha  másik alapvető jog és szabadság  védelme
   vagy   érvényesülése,  illetve  egyéb  alkotmányos  érték
   védelme   más   módon   nem   érhető   el.   Az   alapjog
   korlátozásának  alkotmányosságához  tehát  önmagában  nem
   elegendő,  hogy  az másik alapjog vagy szabadság  védelme
   vagy  egyéb  alkotmányos  cél érdekében  történik,  hanem
   szükséges,     hogy     megfeleljen     az     arányosság
   követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága  és  az
   ennek  érdekében  okozott alapjogsérelem súlya  megfelelő
   arányban   legyen  egymással"  [30/1992.  (V.   26.)   AB
   határozat, ABH 1992, 167., 171.].

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint  abban,  hogy  a
   törvény   csak   részben   teszi   lehetővé   a   súlyos,
   gyógyíthatatlan     betegségben     szenvedő      betegek
   önrendelkezési  jogának érvényesülését  életüknek  emberi
   méltósághoz  való jogukkal összeegyeztethető bejezéséhez,
   részben  azonban korlátozza, az államnak az élet védelmét
   illetően  fennálló, és az Alkotmány 8. §  (1)  bekezdésén
   alapuló  kötelezettsége  nyilvánul  meg  az  emberi  élet
   védelmére.

   4.  Az állam e körben fennálló életvédelmi kötelezettsége
   az,  hogy  azt a bonyolult folyamatot, amelynek  során  a
   beteg  arról  dönt: él-e az életmentő vagy  életfenntartó
   beavatkozás    visszautasításának    lehetőségével,    ne
   zavarhassák meg e döntési folyamattól idegen hatások.  Az
   állami  intézményvédelmi kötelezettségnek az életéről  és
   haláláról  döntést hozó betegen kívül, tágabb  értelemben
   mindenki  más  életének védelmében is kell érvényesülnie,
   aki   a   jövőben   kerülhet   hasonló   helyzetbe.    Az
   Alkotmánybíróságnak ez a megközelítése összecseng  a  már
   működésének   elején  kialakított  álláspontjával,   mely
   szerint   "[a]z  élethez  való  jog  objektív   oldalából
   ugyanakkor  az  államnak  nem  csupán  az  a  kötelessége
   következik,  hogy  az egyes emberek élethez  való  alanyi
   jogát   ne   sértse   meg,  és  hogy   annak   védelméről
   jogalkotással és szervezési intézkedésekkel gondoskodjék,
   hanem  ennél több. Ez a kötelesség nem merül ki az  egyes
   emberek egyedi életvédelmében, hanem általában az  emberi
   életet  és  létfeltételeit is  védi.  Ez  utóbbi  feladat
   minőségileg más, mint az élethez való egyéni alanyi jogok
   védelmének  összeadása;  'az  emberi  élet'  általában  -
   következésképp  az  emberi élet mint érték  -  a  védelem
   tárgya."  [64/1991.  (XII. 17.) AB határozat,  ABH  1991,
   297,  303.].  Az  Alkotmánybíróság a  jelen  határozatban
   elbírált    indítványokkal    összefüggésben    ezt    az
   érvrendszert     kiegészíti    még    az     egészségügyi
   szolgáltatások  és  az  egészségügyi  intézmények  iránti
   közbizalom fontosságával, ami csak azon alapulhat, hogy a
   közösség  valamennyi  tagja - betegek  és  hozzátartozóik
   egyaránt    -   annak   tudatában   vehessenek    igénybe
   egészségügyi  szolgáltatást, hogy ha arra  kerül  a  sor,
   életük  és  méltóságuk  kérdésében  hozott  döntésüket  a
   törvény megfelelő garanciákkal veszi körül.

   Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság álláspontja szerint
   a   gyógyíthatatlan  betegek  önrendelkezési  jogának  az
   indítványokban sérelmezett korlátozása egy másik alapvető
   jog, az élethez való jog védelme érdekében szükséges.

   5.  A  jogkorlátozás  szükségességének  vizsgálata  során
   alkalmazott   szempontokat  a  korlátozás  arányosságának
   vizsgálatánál  is  figyelembe  kell  venni.  Egy  alapjog
   védelmében egy másik alapjog korlátozása akkor tekinthető
   aránytalannak, ha indokolatlanul széleskörű.  Továbbá,  a
   korábbi  körülmények között aránytalannak nem  tekinthető
   korlátozás   aránytalanná  válhat,  ha  az   idők   során
   kialakultak   a   feltételei  a  tilalmak,   korlátozások
   enyhítésének  vagy  megszüntetésének,  de  a  törvényhozó
   indokolatlanul késlekedik a korlátozások oldásával.

   Az   Alkotmánybíróság  rámutat:  a  törvényhozó  1997-ben
   jutott  arra  a  következtetésre, hogy az addig  e  téren
   fennállt teljes körű tilalmazás meghaladottá vált.  Ezért
   az  Eütv.  azon súlyos betegek számára, akiknek betegsége
   az  orvostudomány állása szerint gyógyíthatatlan és rövid
   időn  belül  halálhoz  vezet,  lehetővé  tette,  hogy  az
   életfenntartó       vagy      életmentő       beavatkozás
   visszautasításával  életük  befejezésének   méltóságukkal
   összeegyeztethető  módját  válasszák.   Az   egészségügyi
   miniszter    véleménye,   mely   szerint   a    jelenlegi
   korlátozások  további  szűkítése  az  élethez  való   jog
   védelmét   illetően  jelentős  kockázatokkal  járna,   az
   Alkotmánybíróság   megítélése   szerint   ugyancsak   azt
   támasztja alá, hogy a jelenleg meglévő korlátozásokat nem
   lehet  aránytalannak  tekinteni  a  védendő  célhoz,   az
   élethez való joghoz viszonyítva.

   A    fentiek   alapján   az   Alkotmánybíróság   arra   a
   következtetésre  jutott,  hogy a gyógyíthatatlan  betegek
   önrendelkezési  jogának  törvény általi  korlátozása  nem
   tekinthető aránytalannak.

   6.  Az  Alkotmány  8. § (2) bekezdése  alapján  elvégzett
   szükségességi-arányossági teszt  eredménye  ezek  szerint
   az, hogy a gyógyíthatatlan betegek önrendelkezési jogának
   az indítványozók által kifogásolt korlátozását az élethez
   való jog védelme indokolja, és a korlátozás terjedelme  a
   korlátozással védett érdek kiemelkedő alkotmányos  értéke
   folytán nem tekinthető aránytalannak.

   Erre    tekintettel   az   Alkotmánybíróság   az    annak
   megállapítására  irányuló  indítványt,  mely  szerint  az
   Eütv.  -  annak  folytán,  hogy  akár  a  gyógyíthatatlan
   betegségben szenvedő személyek kívánságára, akár a  beteg
   feltételezhető  érdekének  szem  előtt  tartásával  ilyen
   kívánság  nélkül is nem teszi lehetővé e betegek  számára
   életük   orvosi   segítséggel   történő   befejezését   -
   alkotmányellenesen  korlátozza e  betegek  önrendelkezési
   jogát, elutasította.

                                 IX.

   Ezek után az Alkotmánybíróság az indítványozóknak azt  az
   állítását vizsgálta meg, mely szerint bár a törvény 1997.
   óta  lehetővé teszi a gyógyíthatatlan betegek számára  az
   életmentő    vagy   életfenntartó   orvosi    beavatkozás
   visszautasítását,  az,  hogy e jog gyakorlását  különféle
   feltételhez  köti,  e betegeket megillető  önrendelkezési
   jog alkotmányellenes korlátozásának minősül.

   Az  Alkotmánybíróság  először általánosságban  tekintette
   át,  hogyan érvényesül a beteget az Eütv. 15. §-a alapján
   megillető  önrendelkezési jog a  súlyos,  gyógyíthatatlan
   betegek esetében.

   Az  Eütv. 15. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy "[a]z
   önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg  szabadon
   döntheti  el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást  igénybe
   venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe
   egyezik   bele,   illetőleg   melyeket   utasít   vissza,
   figyelembe  véve  a  20. §-ban előírt korlátozásokat".  A
   betegek   önrendelkezési  jogát   kinyilvánító   törvényi
   rendelkezésnek  a  20. §-ra utalása  az  Alkotmánybíróság
   megítélése szerint világossá teszi, hogy a törvényhozó  a
   súlyos    betegségben    szenvedők    egyes    kategóriái
   tekintetében  speciális  -  az általánosnál  kötöttebb  -
   szabályokat    kívánt   megállapítani    a    beavatkozás
   visszautasításában  megnyilvánuló  önrendelkezési   jogot
   illetően.

   Az   önmagában  nem  lehet  megalapozott  alkotmányossági
   kifogás  tárgya,  hogy abban a körben,  melyben  a  beteg
   önrendelkezési  jogának gyakorlása kihat  a  beteg,  vagy
   mások  életére,  a  törvényhozó  a  beteg  önrendelkezési
   jogának    általános   szabályaihoz   képest    speciális
   szabályokat  hoz  létre.  A beteg  önrendelkezési  jogára
   vonatkozó   általános  előírásokhoz   képest   különleges
   szabályozás létrehozatalát ebben a körben az államnak  az
   élethez    való    joggal   összefüggő   intézményvédelmi
   kötelezettsége   indokolja.  A  súlyos,   gyógyíthatatlan
   betegnek  az  életmentő  vagy  életfenntartó  beavatkozás
   visszautasításában   megnyilvánuló  önrendelkezési   joga
   kétségtelenül ebbe a körbe tartozik.

   E  speciális szabályozásnak is meg kell azonban  felelnie
   az   Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdése  által   megszabott
   követelményeknek.

   A  súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedők esetében
   e  speciális  szabályozás lényege az, hogy a  törvény  az
   életmentő vagy életfenntartó beavatkozás visszautasítását
   csak   akkor  teszi  lehetővé,  ha  betegségük  megfelelő
   egészségügyi ellátás esetén is rövid időn belül  halálhoz
   vezet; a törvény továbbá a beavatkozás visszautasításához
   meghatározott  alaki  előírások betartását  kívánja  meg.
   Ezek abban állnak, hogy a visszautasításnak közokiratban,
   vagy  teljes  bizonyító  erejű  magánokiratban,  a  beteg
   írásképtelensége   esetén  két  tanú  jelenlétében   kell
   megtörténnie.  A beavatkozás visszautasítása  csak  akkor
   érvényes,  így  csak  akkor  vehető  figyelembe,  ha  egy
   háromtagú  orvosi  bizottság a beteget  megvizsgálja,  és
   egybehangzóan nyilatkozik arról, hogy a beteg a  döntését
   annak következményei tudatában hozta meg, illetve, hogy a
   visszautasítás  törvényi feltételei - miszerint  a  beteg
   cselekvőképes,  súlyos, az orvostudomány  állása  szerint
   gyógyíthatatlan és megfelelő egészségügyi ellátás  esetén
   is rövid időn belül halálhoz vezető betegségben szenved -
   fennállnak.  A betegnek az orvosi bizottság nyilatkozatát
   követő  3.  napon  két  tanú  előtt  ismételten  ki  kell
   nyilvánítania a visszautasításra vonatkozó  szándékát.  A
   várandós  és  a gyermek kihordására előreláthatóan  képes
   beteg nem élhet a visszautasítás jogával.

   A  törvény  előírja,  hogy a beavatkozás  visszautasítása
   esetén  meg kell kísérelni a döntés hátterében lévő  okok
   személyes  beszélgetés alapján történő feltárását,  és  a
   döntés megváltoztatását.

   Korlátozottan  cselekvőképes, illetőleg  cselekvőképtelen
   betegek   esetében   az  életmentő   vagy   életfenntartó
   beavatkozás    visszautasítását   a    törvény    további
   feltételekhez köti.

   Az  indítványok  e  speciális  szabályozás  indokoltságát
   egészében  nem  vitatják. A szabályozás öt olyan  konkrét
   elemét  jelölik meg, melyekkel összefüggésben  a  törvény
   álláspontjuk  szerint  alkotmányellenesen  korlátozza   a
   súlyos, gyógyíthatatlan betegek önrendelkezési jogát.

   1.   Az   indítványozók  szerint  ellentétes  az   emberi
   méltóságból  következő  önrendelkezési  joggal  az,  hogy
   "[a]z   Eütv.  20.  §  (3)  bekezdése  (...)  az  ellátás
   visszautasításának jogát az életfenntartó vagy  életmentő
   beavatkozások  elvégzése tekintetében csak  akkor  engedi
   meg,  ha  a  betegség az orvostudomány mindenkori  állása
   szerint rövid időn belül - megfelelő egészségügyi ellátás
   mellett  is  -  halálhoz  vezet és  gyógyíthatatlan".  Az
   indítványozók  két  tekintetben  tartják  e  rendelkezést
   alkotmányellenesnek.  Részben  azért,  mert   a   törvény
   rendelkezéseiből,  közelebbről  az  Eütv.   20.   §   (4)
   bekezdéséből   következően   nem   a   beteg,   hanem   a
   beavatkozásnak   a  beteg  által  történt  visszautasítás
   érvényességéről  döntő  orvosi  bizottság   megítélésétől
   teszi  függővé,  hogy  a  beteg haláláig  előreláthatólag
   hátralévő  idő rövidnek tekinthető-e, vagy  nem.  Részben
   pedig   azért,   mert   a  törvény  csak   azon   súlyos,
   gyógyíthatatlan beteg számára teszi lehetővé az életmentő
   vagy  életfenntartó beavatkozás visszautasítását,  akinek
   betegsége  előreláthatólag  rövid  időn  belül   halálhoz
   vezet. Ezt pedig az olyan súlyos, gyógyíthatatlan betegek
   esetében, akiknek halála az orvostudomány állása  szerint
   ugyancsak mindenképpen halálhoz vezet, de előreláthatólag
   nem    rövid    időn    belül,    önrendelkezési    joguk
   alkotmányellenes korlátozásának tekintik.

   Az   indítványozók  ezen  állításával   kapcsolatban   az
   Alkotmánybíróság  álláspontja a  következő:  ha  a  beteg
   halálának    bekövetkeztéig   hátralévő   idő   hosszának
   megítélését  a  törvény valóban nem  a  beteg,  hanem  az
   orvosi  bizottság  (szubjektív) mérlegelésére  bízná,  ez
   kétségtelenül alkotmányossági aggályokat vethetne fel.  A
   beteg  ugyanis nyilván másként - végtelenül hosszúként  -
   éli  meg  azt az időt is, melyet az orvosi bizottság  nem
   tart elegendően rövidnek ahhoz, hogy alapul szolgálhasson
   a    beavatkozás   visszautasításához.   Ha   a   törvény
   rendelkezésének  valóban az volna a tartalma,  melyet  az
   indítványozók  tulajdonítanak neki,  akkor  kétségtelenül
   nem  a  beteg, hanem mások döntenének arról,  hogy  élete
   befejezésének  mely  módja  egyeztethető  össze  a  beteg
   emberi méltósághoz való jogával.

   Az Alkotmánybíróság álláspontja azonban az, hogy az Eütv.
   20.  §  (3) és (4) bekezdéséből egyértelmű: a törvényhozó
   nem   az   orvosi  bizottság,  illetőleg   tagjai   saját
   belátásától,  illetőleg  a  beteg  helyzetére   vonatkozó
   beleérzőképességüktől  teszi  függővé   az   arról   való
   döntést, hogy az életmentő vagy életfenntartó beavatkozás
   visszautasításának törvényi feltételei, így  az,  hogy  a
   beteg  olyan  gyógyíthatatlan betegségben  szenved,  mely
   megfelelő  egészségügyi ellátás szerint rövid időn  belül
   halálhoz  vezet,  fennállnak-e.  Az  orvosi  bizottságnak
   abban   kell   állást  foglalnia,  hogy  a  betegség   az
   orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn  belül
   halálhoz vezet-e. Nem arról van tehát szó, hogy a törvény
   a  beteg  önrendelkezési  jogának  háttérbe  szorításával
   rajta  kívül állóknak - az orvosi bizottságnak - biztosít
   elsőbbséget  a  beteggel szemben az ő emberi  méltósághoz
   való   jogáról  történő  döntésben.  E  rendelkezés   úgy
   értendő,  hogy a törvény egy objektív elemet  vitt  be  a
   szabályozásba: azt, hogy akkor ad lehetőséget a  betegnek
   az  életmentő beavatkozás visszautasítására, ha betegsége
   az     orvostudomány    mindenkori     állása     szerint
   gyógyíthatatlan,  és - ugyancsak az orvostudomány  állása
   szerint - rövid időn belül halálhoz vezet. Mivel tehát  a
   rövid  idő  fogalmát a törvény szerint  az  orvostudomány
   mindenkori  állásához mérve, nem pedig ahhoz  viszonyítva
   kell  megítélni,  hogy a beteg ezt az  időt  rövid,  vagy
   hosszú időként éli-e meg, az orvosi bizottság nem a beteg
   önrendelkezési jogának a területére eső kérdésben  foglal
   állást.

   A  gyógyíthatatlan  beteg önrendelkezési  jogának  és  az
   orvostudomány  mindenkori állása  összekapcsolásának  van
   egy  másik  olyan  vetülete is, melyet  az  indítványozók
   számításon    kívül   hagytak,   amikor   alkotmányossági
   kifogásaikat megfogalmazták.

   Az     életmentő    vagy    életfenntartó     beavatkozás
   visszautasíthatóságának   az   orvostudomány   mindenkori
   állásához kötése az Eütv. 20. § (3) bekezdésében szereplő
   feltételek  közül  nem  csak  a  rövid  időre,  hanem   a
   gyógyíthatatlanságra is alkalmazandó. Könnyen  belátható,
   hogy  azt  a  betegséget, amely az  orvostudomány  állása
   szerint   ma  gyógyíthatatlan,  a  tudományos  ismeretek,
   gyógyítási,  kezelési  eljárások,  a  műszerezettség,   a
   felhasználható szerek és készítmények, és talán főként az
   egyes,   korábban   gyógyíthatatlannak  hitt   betegségek
   kezelését  illető  orvosi jártasság  következtében  előbb
   vagy  utóbb  már  nem  lehet gyógyíthatatlan  betegségnek
   tekinteni.  A  világon különösen az  elmúlt  évtizedekben
   végbement,   az   orvostudományra  is  kiható   látványos
   fejlődés  eredményeként erre számos példa van. A korábban
   gyógyíthatatlan betegségek gyógyíthatóvá válását  nagyban
   elősegíti az is, hogy mára sokkal hozzáférhetőbbé  váltak
   a  más  országokban elért tudományos vívmányok, illetőleg
   az ott meghonosított gyógyítási eljárások.

   Az,     hogy     több    betegség,    melyet     korábban
   gyógyíthatatlannak  ítéltek, később  gyógyíthatóvá  vált,
   illetőleg  válik,  szolgál az Alkotmánybíróság  következő
   megállapítása  alapjául. Szemben  az  indítványozók  azon
   álláspontjával,     mely    szerint     a     törvényhozó
   alkotmányellenesen korlátozza azoknak  a  gyógyíthatatlan
   betegségben   szenvedő  betegeknek  az   életmentő   vagy
   életfenntartó beavatkozás visszautasításához való  jogát,
   akiknek  betegsége  az  orvostudomány  mindenkori  állása
   szerint  nem  vezet  rövid időn belül  a  halálukhoz,  az
   Alkotmánybíróságnak az álláspontja az, hogy e rendelkezés
   az  élethez való jog szándékától motivált ésszerű,  tehát
   nem  önkényes  meggondolásokon nyugszik. Az  államnak  az
   emberi  életre  vonatkozó intézményvédelmi kötelezettsége
   folytán  ezért,  figyelemmel a  fenti  VIII.  3.  pontban
   kifejtettekre  is,  nem tekinthető alkotmányellenesnek  a
   törvényhozónak  az  álláspontja, hogy az  életmentő  vagy
   életfenntartó beavatkozás visszautasításának  lehetőségét
   azoknak,  akik ugyan súlyos, az orvostudomány mai  állása
   szerint   gyógyíthatatlan  betegségben   szenvednek,   de
   haláluk  az  orvostudomány  jelenlegi  ismeretei  alapján
   előreláthatólag  csak hosszabb idő múlva  következik  be,
   jelenleg ne tegye lehetővé.

   Az  Alkotmánybíróság a fentiek szerint az indítványt  nem
   találta megalapozottnak és azt elutasította.

   2.  Az  indítványozók álláspontja szerint az Eütv. 20.  §
   (4)  bekezdése sem egyeztethető össze az Alkotmány 54.  §
   (1)   bekezdésének  az  emberi  méltósághoz  való   jogra
   vonatkozó  szabályával, "(...) amely előírásnak  központi
   eleme    az   önrendelkezési   jog.   A   beteg   ellátás
   visszautasítására  vonatkozó  önrendelkezési  jogát   nem
   lehet  attól  függővé  tenni,  hogy  aláveti-e  magát  az
   önrendelkezési jog gyakorlásának külön alapjául  szolgáló
   orvosi  vizsgálatnak.  E  korlátozás  aránytalan  és   az
   önrendelkezési jog lényegével ellentétes."

   Az  Eütv.  20. § (4) bekezdésének az indítványozók  által
   sérelmezett  rendelkezése szerint a  visszautasítás  csak
   akkor  érvényes,  ha  egy háromtagú  orvosi  bizottság  a
   beteget    megvizsgálja    és   egybehangzóan,    írásban
   nyilatkozik   arról,   hogy  a   beteg   döntését   annak
   következményei tudatában hozta meg, illetve, hogy  a  (3)
   bekezdés szerinti feltételek fennállnak, továbbá a  beteg
   az  orvosi bizottság nyilatkozatát követő 3. napon -  két
   tanú  előtt - ismételten kinyilvánítja a visszautasításra
   irányuló szándékát.

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja az, hogy az államnak  az
   élethez    való   joggal   kapcsolatos   intézményvédelmi
   kötelezettségéből  adódóan  biztosítania  kell,  hogy  az
   életmentő       vagy      életfenntartó       beavatkozás
   visszautasítására   csak   a   törvény   erre   vonatkozó
   rendelkezéseinek    keretei    között    kerüljön    sor.
   Nyilvánvalóan  ezt célozza a törvénynek az  az  előírása,
   hogy   az   életmentő   vagy  életfenntartó   beavatkozás
   visszautasítása  feltételeinek  meglétét  egy   háromtagú
   orvosi   bizottságnak  kell  ellenőriznie.  E  bizottság,
   amely,  illetőleg amelynek pszichiáter szakorvos tagja  a
   beteget meghallgatja [Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése]
   bizonyosodik   meg   arról,   hogy   a   beteg    súlyos,
   gyógyíthatatlan  betegségben  szenved,   a   betegnek   a
   beavatkozás  visszautasítására vonatkozó akarata  világos
   és  egyértelmű [Eütv. 23. § (1) bekezdés].  E  körben  az
   Alkotmánybíróság szükségesnek tartja kiemelni  a  törvény
   azon  rendelkezését, hogy a beavatkozás visszautasítására
   vonatkozó  döntést csak az annak következményeit  belátó,
   tehát       cselekvőképes       személyek       hozhatnak
   [cselekvőképtelen, illetőleg korlátozottan  cselekvőképes
   beteg esetében az Eütv. 21. § (2) bekezdésében megszabott
   eljárás  irányadó].   Az orvosi bizottságnak  tekintettel
   kell lennie arra is, hogy az Eütv. 20. § (3) bekezdésének
   azt   a  kívánalmát,  mely  szerint  az  életmentő   vagy
   életfenntartó  beavatkozást  csak  cselekvőképes  személy
   utasíthat  vissza,  érvényre  kell  juttatnia  az   olyan
   esetekben   is,  amikor  a  beteg,  habár  nem  helyezték
   cselekvőképességét kizáró, vagy korlátozó gondnokság alá,
   a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 17.
   § (1) bekezdésére tekintettel cselekvőképtelen. Erre utal
   a  Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése  is,  amikor  arról
   rendelkezik,   hogy   az  orvosi  bizottság   pszichiáter
   szakorvos tagjának arról kell nyilatkoznia, hogy a  beteg
   rendelkezik-e a döntés meghozatalához szükséges  belátási
   képességgel.

   Ezért   a   visszautasítás   érvényességének   ahhoz    a
   feltételhez  kötése, hogy az életmentő vagy életfenntartó
   beavatkozás  beszüntetését megelőzően orvosi bizottságnak
   kell   megállapítania:  a  visszautasítás  törvény  által
   megkívánt  feltételei fennállnak,  az  élethez  való  jog
   kiemelkedő    alkotmányos   értékére   tekintettel    nem
   tekinthető sem szükségtelennek, sem aránytalannak.  Mivel
   pedig  az orvosi bizottság a visszautasítás érvényességét
   illetően csak akkor tud véleményt kialakítani, ha a beteg
   hozzájárul  az orvosi bizottság vizsgálatához,  az  annak
   megállapítására irányuló indítvány, hogy alkotmányellenes
   a  törvény  azon rendelkezése, mely szerint a betegnek  a
   kezelés  visszautasítására  vonatkozó  nyilatkozata   nem
   vehető  figyelembe,  ha  nem veti  alá  magát  az  orvosi
   bizottság  vizsgálatának, megalapozatlan,  ezért  azt  az
   Alkotmánybíróság elutasította.

   3.  Az  indítványozók  szerint  "[a]z  Eütv.  15.  §  (2)
   bekezdésében  megállapított önrendelkezési jog  20.  §-ra
   utalással való korlátozása (...) ellentétes (...) az emberi
   méltóságból következő önrendelkezési joggal. Az Eütv. 20.
   §  (3)  bekezdése  ugyanis az ellátás  visszautasításának
   jogát   az  életfenntartó  vagy  életmentő  beavatkozások
   elvégzése  tekintetében  csak  akkor  engedi  meg,  ha  a
   betegség az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid
   időn belül - megfelelő egészségügyi ellátás mellett is  -
   halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. Az önrendelkezési  jog
   20.  §  (3)  bekezdésre utaló korlátozása kizárja  pl.  a
   beteg   önrendelkezési  jogának  gyakorlását  a  végtagok
   amputációjának   szükségessége   esetében,    ha    annak
   végrehajtására nem gyógyíthatatlan betegség miatt kerülne
   sor. Az önrendelkezési jog e korlátozása nem egyeztethető
   össze  az  emberi  méltóságból  következő  önrendelkezési
   elvvel."

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Eütv.  20.  §
   (1)  bekezdése alapján nem lehet kétséges: a beteget,  ha
   cselekvőképes,  minden  esetben  megilleti   az   ellátás
   visszautasításának a joga, kivéve, ha  e  jog  gyakorlása
   mások (tehát nem a beteg saját) életét vagy testi épségét
   veszélyeztetné. A 20. § (1) bekezdésének az  a  kitétele,
   mely  szerint  ez a jog a beteget "a (2)-(3)  bekezdésben
   foglaltakra  tekintettel" illeti  meg,  éppen  azt  teszi
   világossá,  hogy  a törvény nem csak a rövid  időn  belül
   halálhoz   vezető  gyógyíthatatlan  betegségben  szenvedő
   beteg    számára    teszi    lehetővé    a    beavatkozás
   visszautasítását, hanem azon beteg számára is, aki,  mint
   az  indítványbeli  példa szerinti végtag-amputáció  előtt
   álló  beteg,  olyan  ellátást  utasít  vissza,  "amelynek
   elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan  súlyos
   vagy  maradandó  károsodás  következne  be"  [20.  §  (2)
   bekezdés].

   Az  orvosi beavatkozás visszautasítására az indítványozók
   által  példaként  felhozott végtag-amputáció  előtt  álló
   beteg    esetében   tehát,   eltérően   az   indítványban
   foglaltaktól, nem az Eütv. 20. § (3) bekezdése  tartalmaz
   rendelkezéseket,  hanem a 20. § (2) bekezdése.  Az  Eütv.
   20.  §  (2) bekezdése az olyan ellátás visszautasításának
   feltételeit szabja meg, melynek elmaradása esetén a beteg
   egészségi  állapotában várhatóan súlyos,  vagy  maradandó
   károsodás  következne be. Az ilyen betegségben  szenvedők
   általi  visszautasítás feltételei  egyszerűbbek,  mint  a
   beavatkozásnak    a   gyógyíthatatlan   betegek    általi
   visszautasításának feltételei. Az Alkotmánybíróságnak  az
   álláspontja  az,  hogy  az  Eütv.  20.  §  (2)  bekezdése
   szerinti visszautasításnak (ez vonatkozik az indítványban
   példaként   említett   amputáció  előtt   álló   betegre)
   lényegében  az  az  egyetlen feltétele,  mely  szerint  a
   beavatkozás  visszautasítása csak a  beteg  közokiratban,
   vagy   teljes   bizonyító  erejű  magánokiratba   foglalt
   kívánságára  történhet, éppen a beteg érdekében  fogalmaz
   meg  biztosítékokat  avégett, hogy az orvosilag  indokolt
   beavatkozás  valóban  csak  a beteg  félreérthetetlen  és
   utólag is bizonyítható kívánsága alapján maradhasson  el,
   ezért  e  korlátozás  szükséges,  és  aránytalannak   sem
   tekinthető.

   Nem   megalapozott  tehát  az  indítványozóknak   az   az
   állítása,  hogy  "[a]z  önrendelkezési  jog  20.  §   (3)
   bekezdésre   utaló  korlátozása  kizárja  pl.   a   beteg
   önrendelkezési    jogának    gyakorlását    a    végtagok
   amputációjának   szükségessége   esetében,    ha    annak
   végrehajtására nem gyógyíthatatlan betegség miatt kerülne
   sor."

   Ezért az Alkotmánybíróság az Eütv. 15. § (2) és 20. § (3)
   bekezdése   alkotmányellenességének  megállapítására   és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

   4.   Az   indítványozók  szerint  az  Eütv.  22.  §   (4)
   bekezdésében  foglalt rendelkezés a beteg  önrendelkezési
   jogának  az  Alkotmány 54. § (1) bekezdésével  ellentétes
   korlátozása.

   Bár  az  indítvány  csak az Eütv. 22. § (4)  bekezdésének
   alkotmányellenességét    állítja,    elbírálásához     az
   Alkotmánybíróságnak  a  22. §  egyes  bekezdései  közötti
   összefüggés folytán át kellett tekintenie - anélkül, hogy
   azok alkotmányosságáról állást foglalt volna - e §-nak az
   indítványokkal nem érintett rendelkezéseit is.

   A  22.  §  (1)  bekezdése lehetővé teszi a  cselekvőképes
   személy      számára,     hogy     későbbi      esetleges
   cselekvőképtelensége esetére - tehát  a  jövőre  nézve  -
   közokiratban   visszautasíthasson  egyes   vizsgálatokat,
   beavatkozásokat,  valamint hogy az olyan  gyógyíthatatlan
   betegsége  esetére, mely az orvostudomány állása  szerint
   rövid időn belül megfelelő egészségügyi ellátás esetén is
   halálhoz   vezet,  visszautasíthassa  az   életfenntartó,
   iletmentő  beavatkozásokat, továbbá,  ha  gyógyíthatatlan
   betegségben  szenved  és betegsége következtében  önmagát
   fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai  megfelelő
   gyógykezeléssel sem enyhíthetők, visszautasíthasson egyes
   életfenntartó, életmentő beavatkozásokat is.

   A  22.  §  (2) bekezdése szerint a cselekvőképes  személy
   cselekvőképtelensége  esetére  közokiratban  megnevezheti
   azt  a  cselekvőképes személyt, aki a törvény 22.  §  (1)
   bekezdés szerinti jogát helyette gyakorolja.

   A  22. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a (2) és (3)
   bekezdés   szerinti  nyilatkozatok   abban   az   esetben
   érvényesek,   ha  pszichiáter  szakorvos  szakvéleményben
   igazolja,   hogy  a  személy  döntését  annak  lehetséges
   következményei tudatában hozta meg.

   Végül  az  indítványozók  által  kifogásolt  22.  §   (4)
   bekezdése  úgy  rendelkezik, hogy a 20. §  (4)  bekezdése
   szerinti bizottság nyilatkozik arról: a törvény 22. § (1)
   bekezdése szerinti feltételek fennállnak-e, továbbá, hogy
   a  22.  §  (2) bekezdése szerinti személy döntését  annak
   következményei tudatában hozta-e meg.

   Az   indítványozók  e  rendelkezésben   kifogásolják:   a
   cselekvőképes   személy  arra  vonatkozó  rendelkezésének
   érvényességéhez, hogy cselekvőképtelensége esetére orvosi
   beavatkozást   visszautasítson,  vagy  a   visszautasítás
   jogára  mást felhatalmazzon, még külön orvosi  bizottsági
   jóváhagyás  is szükséges annak ellenére, hogy  a  törvény
   rendelkezései   szerint  pszichiáter   szakorvosnak   már
   korábban  igazolnia  kellett:  a  cselekvőképes   személy
   döntését annak lehetséges következményei tudatában  hozta
   meg.  E  kettős  jóváhagyás  követelménye  az,  mely   az
   indítványozók szerint az önrendelkezési jog  indokolatlan
   korlátozását képezi.

   Az Alkotmánybíróság rámutat: az indítvány az Eütv. 22. §-
   ának  téves  értelmezésén  alapul.  Az  orvosi  bizottság
   ugyanis nem ugyanabban a kérdésben foglal állást, mint  a
   pszichiáter szakorvos - a cselekvőképes személy  döntését
   cselekvőképtelensége   esetére   a   döntés    lehetséges
   következményeinek tudatában hozta-e meg - hanem  abban  a
   kérdésben, hogy a cselekvőképes személy által  az  orvosi
   beavatkozás    visszautasítására    vonatkozóan     másra
   átruházott  jog  alapján e másik,  megbízott  személy  (a
   helyettes  döntéshozó)  a  már  cselekvőképtelenné   vált
   megbízó    helyett   eljárva   az   orvosi    beavatkozás
   visszautasítására vonatkozó döntését annak következményei
   tudatában hozta-e meg. Következésképpen az Eütv., szemben
   az  indítványozók  állításával,  nem  kívánja  meg,  hogy
   ugyanannak  a  követelménynek a  meglétét  két  különféle
   testület,   illetőleg  orvos  két  különböző   eljárásban
   ellenőrizze.

   Nincsen  tehát  szó  az önrendelkezési  jog  indokolatlan
   korlátozásáról. Ezért az Alkotmánybíróság  az  indítványt
   elutasította.

   5.  Az indítványozók szerint az Eütv. 23. § (1) bekezdése
   alkalmas  arra,  hogy a beteg önrendelkezési  joga  utóbb
   kétségbe  vonható legyen, ezért e rendelkezés ellentétben
   áll  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerinti  jogállami
   jogbiztonság   követelményével   és   a   beteg    emberi
   méltósághoz való jogával.

   Ezt az álláspontjukat a következőkkel indokolták:

   Az   Eütv.  20.  §  (2)  bekezdése  szerint  az   ellátás
   visszautasítására vonatkozó jog csak megfelelő alakiságok
   mellett   gyakorolható.  Ehhez  képest  a   23.   §   (1)
   bekezdésének az a további követelménye, hogy  az  ellátás
   visszautasítására,  illetőleg  beszüntetésére   vonatkozó
   akaratnak  világosan  és meggyőzően  kideríthetőnek  kell
   lennie,  az  önrendelkezési jog  lényegének  korlátozása,
   ezért  alkotmányellenes. Mivel e rendelkezés  alkalmazása
   folytán  a  beteg  önrendelkezési joga  keretében  hozott
   döntése  utóbb  kétségbe vonhatóvá válik, a  jogbiztonság
   követelményével is ellentétes.

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az indítvány  az
   Eütv. rendelkezéseinek félreértésén alapul. A törvény 23.
   § (1) bekezdése ugyanis a 20. § (3) bekezdését hívja fel,
   a  23.  §  (2)  bekezdését nem, így  csak  a  20.  §  (3)
   bekezdésében    foglaltakra    alkalmazható,    mely    a
   gyógyíthatatlan  és  rövid  időn  belül  halálhoz  vezető
   betegségben   szenvedők   jogát   fogalmazza    meg    az
   életfenntartó, életmentő beavatkozás visszautasítására. A
   23.  § (1) bekezdésnek az a rendelkezése viszont, hogy  a
   beavatkozás  megszüntetésére,  mellőzésére   csak   akkor
   kerülhet  sor, ha a beteg erre irányuló akarata világosan
   és  meggyőzően  kideríthető, az államnak az  emberi  élet
   megóvását      illetően     fennálló     intézményvédelmi
   kötelezettségén   alapuló  előírás,   és   semmiben   sem
   korlátozza  a  beteg  önrendelkezési  jogát,  továbbá   a
   jogbiztonságot sem veszélyezteti.

   Az   Eütv.   23.   §  (1)  bekezdése  ezek   szerint   az
   indítványozók   által  hivatkozott  Eütv.   20.   §   (2)
   bekezdésében  foglaltakkal nincsen összefüggésben.  Ezért
   az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

                                 X.
                                  
   1.  Az  indítványozók  a  Btk.  166.  §  -  168.  §-aival
   kapcsolatban    két    féle   alkotmányossági    kifogást
   fogalmaztak meg.

   Egyrészt,  álláspontjuk szerint  annak  folytán,  hogy  a
   törvényhozó  megítélésük szerint nem hozta  összhangba  a
   Btk.   166.  §  -168.  §-ait  az  Alkotmány  54.  §   (1)
   bekezdésével, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes
   helyzet   állt  elő.  Ezt  azzal  indokolták,   hogy   az
   Alkotmánynak  az 1989. évi XXXI. törvénnyel bekövetkezett
   módosításakor  megalkotott 54. § (1)  bekezdése  szerinti
   emberi  méltósághoz való jog magában foglalja az  élethez
   és  a méltósághoz való jog közötti választás jogát is,  a
   Btk-nak  az emberölés különféle eseteit büntetni  rendelő
   rendelkezései  azonban  1989-et  követően  is   hatályban
   maradtak,  és  változatlanul  büntetéssel  fenyegetik   a
   gyógyíthatatlan   betegek  halálát   kívánságukra,   vagy
   esetenként  anélkül  is  elősegítő  orvosokat.   Bár   az
   indítványozók   nem   fejtették  ki   részletesen,   hogy
   megítélésük   szerint  az  emberi  méltóság   megóvásának
   szándéka  által motivált élet elleni cselekmények  teljes
   dekriminalizálása,      vagy     pedig      privilegizált
   bűncselekménnyé átalakítása állna-e inkább összhangban az
   Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésével,  a  törvényhozó   -
   álláspontjuk  szerint - elmulasztotta a  büntető  törvény
   vonatkozó  rendelkezéseit az Alkotmány 1989-től  hatályos
   rendelkezéséhez hozzáigazítani.

   Másrészt   alkotmányellenesnek  tartják,   hogy   a   nem
   önrendelkezéses aktív halálba segítés bizonyos eseteit  a
   törvényhozó "méltányossági ölésként" nem különíti  el  az
   emberölés   törvényi   tényállásától,   és   nem   kezeli
   privilegizált tényállásként azt az esetet, "(...) ha valaki
   a  gyógyíthatatlan és szenvedő beteget kifejezett akarata
   hiányában méltányolható szánalomból segíti a halálba".

   2. Az Alkotmánybíróság e határozatában már állást foglalt
   abban:  a  gyógyíthatatlan beteg  önrendelkezési  jogának
   része,  hogy életének befejezése összeegyeztethető legyen
   emberi méltóságával.

   Nem  tartotta azonban megalapozottnak az Alkotmánybíróság
   az  indítványozóknak azt az álláspontját, mely szerint az
   emberi  méltósághoz  való  jogot alkotmányos  alapjogként
   elismerő    1989.    évi   alkotmánymódosítás    óta    a
   gyógyíthatatlan   betegek  arra  vonatkozó   joga,   hogy
   életüket  méltóságukkal összeegyeztethető módon  fejezzék
   be, az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből levezethető olyan
   jog, melyet törvény nem korlátozhat.

   Abban  is  állást  foglalt az Alkotmánybíróság,  hogy  az
   emberi  méltósághoz  való jognak az  indítványozók  által
   sérelmezett  korlátozását  az államnak  az  élethez  való
   jogra  vonatkozó  objektív  intézményvédelmi  kötelessége
   indokolja,  és  hogy e korlátozás terjedelme  az  élethez
   való jog kiemelkedő alkotmányos értékére tekintettel  nem
   aránytalan, következésképpen nem alkotmányellenes.

   Az     életmentő    vagy    életfenntartó     beavatkozás
   visszautasításának  az  Eütv.  által   1997-ben   történt
   lehetővé    tételétől   eltekintve   tehát   a    törvény
   változatlanul  tilalmazza, hogy a  gyógyíthatatlan  beteg
   kívánságára  vagy  anélkül is,  emberi  méltósághoz  való
   jogának  megóvása érdekében orvos, vagy más vessen  véget
   életének, illetőleg nyújtson segítséget ehhez. E  tilalom
   az  arra való hivatkozással, hogy a gyógyíthatatlan beteg
   korlátozásnak alá nem vethető alkotmányos joga  az  élete
   és méltósága közötti választás során más segítségét vegye
   igénybe,  az  Alkotmánybíróság  e  határozatának  IV-VII.
   részében  részletesen kifejtett álláspontjára tekintettel
   -  melynek lényege, hogy itt nem korlátozhatatlan  jogról
   van szó - nem tekinthető alkotmányellenesnek.

   E  tilalom  megszegőit a Btk. mellett  más  (így  polgári
   jogi,  munkajogi és közigazgatási) jogszabályok is súlyos
   joghátrányokkal     fenyegetik.     Mindazonáltal      az
   Alkotmánybíróság álláspontja az, hogy az élethez való jog
   kiemelkedő  alkotmányos értékére tekintettel  semmiképpen
   nem  tekinthető  indokolatlannak, hogy  a  törvényhozó  e
   tilalom  megszegőivel szemben büntetőjogi szankciókat  is
   kilátásba helyezzen.

   Nem  megalapozott tehát az indítványozók  azon  állítása,
   mely szerint mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértésre
   került sor annak folytán, hogy a törvényhozó az 1989. évi
   alkotmánymódosítást  követően a Btk.  rendelkezéseit  nem
   igazította hozzá az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséhez.

   3. Az Alkotmánybíróság nem tartja az indítványozóknak azt
   az  álláspontját sem megalapozottnak, mely szerint  annak
   folytán  is  mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenes
   helyzet  állt  elő,  hogy  a  törvényhozó  az  1989.  évi
   alkotmánymódosításra tekintettel nem  különítette  el  az
   önrendelkezéses  aktív  halálba  segítést  az   emberölés
   törvényi  tényállásától. Nem következett be  mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmányellenes helyzet annak folytán sem,
   hogy   a   törvényhozó  nem  szankcionálta  privilegizált
   tényállásként   azt,  ha  valaki  a  gyógyíthatatlan   és
   szenvedő    beteget    kifejezett    akarata    hiányában
   méltányolható szánalomból segíti halálba.

   Az  Alkotmánybíróság megállapítja: minthogy az  Alkotmány
   szövegébe   az   1989.   évi   alkotmánymódosítás   során
   beiktatott emberi méltósághoz való jog nem szolgál alapul
   olyan következtetés levonásához, hogy a törvényhozó ennek
   alapján  köteles  volna elkülöníteni  az  önrendelkezéses
   aktív   halálba   segítést   az   emberölés   büntetőjogi
   tényállásától,  továbbá,  hogy  a  korábbinál   enyhébben
   kellene  szankcionálnia  a gyógyíthatatlan  beteg  iránti
   szánalomból   elkövetett   ölési   cselekményeket,    nem
   következett  be  mulasztásban  álló  alkotmánysértés.   A
   gyógyíthatatlan beteg halálának előidézésében közreműködő
   személyek indítékait a bíróság a büntetéskiszabás körében
   értékelheti.

   Ezért  az  Alkotmánybíróság a mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenes    helyzet   megállapítására    irányuló
   indítványokat elutasította.

                                 XI.
                                  
   Az  Alkotmánybíróság az Eütv. illetőleg a Kormányrendelet
   egyes rendelkezéseire vonatkozó további indítványokat  az
   alábbiak szerint bírálta el.

   1.  Az  indítványozók szerint az Eütv. 17. § (1) bekezdés
   a)  pontja  sérti  az Alkotmány 2. § (1) bekezdése  által
   deklarált jogállamiság részét képező jogbiztonságot.

   Az   Alkotmánybíróság   megállapítja:   az   indítvánnyal
   érintett  rendelkezés az Eütv. II.  Fejezetének  a  beteg
   jogait és kötelezettségeit összefoglaló 2. Címén belül az
   vnrendelkezéshez való jogra vonatkozó 15. §  -  19.  §-ok
   egyik rendelkezése. Az önrendelkezéshez való jog alapvető
   szabálya  az,  hogy  a beteg szabadon döntheti  el,  mely
   beavatkozásokba  egyezik bele, illetőleg melyeket  utasít
   vissza  [15.  §  (2) bekezdés]. A törvény a cselekvőképes
   beteg  számára megadja azt a jogot is, hogy közokiratban,
   vagy  teljes bizonyító magánokiratban megnevezheti azt  a
   személyt,  aki jogosult helyette a beleegyezés, illetőleg
   a  visszautasítás jogát gyakorolni [16. § (1) bekezdés a)
   pont].  Ehhez a rendelkezéshez fűzi a törvény 17.  §  (1)
   bekezdésének a) pontja az indítványozók által  kifogásolt
   azt  a  rendelkezést, hogy ha a beteg egészségi  állapota
   következtében  beleegyező  nyilatkozat  megtételére   nem
   képes  és a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személy
   nyilatkozatának   beszerzése   késedelemmel   járna,    a
   beavatkozásba történt beleegyezést vélelmezni kell.

   Az  indítvány  szerint az Eütv. 17.  §  (1)  bekezdés  a)
   pontjában  szereplő "késedelemmel járna" olyan  pontatlan
   megfogalmazás,  mely  a  belőle fakadó  jogbizonytalanság
   miatt   az   önrendelkezési  jog   teljes   kiüresítésére
   alkalmas.  Az  indítványozók  úgy  érvelnek,   hogy   egy
   nyilatkozat beszerzése mindig jelent bizonyos késedelmet,
   a  törvény  azonban nem tisztázza, milyen  várható  káros
   következményekre  tekintettel  lehet  mellőzni  a   beteg
   rendelkezési jogának gyakorlását.

   Az indítvány nem megalapozott.

   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint   azoknak   a
   helyzeteknek a törvényi definíciója, melyekre tekintettel
   a   beteg   által   megjelölt   személy   nyilatkozatának
   beszerzését a késedelem veszélye miatt mellőzni lehet,  a
   gyógyító  tevékenységek során előadódó felsorolhatatlanul
   nagyszámú  és  egymástól is eltérő helyzetek természetére
   tekintettel  nem elvárható a törvényhozótól. A  késedelem
   fogalmának   törvényi  behatárolása   ezért   óhatatlanul
   leszűkítené   az  orvosilag  indokolható   és   szükséges
   beavatkozások   elvégezhetőségének  lehetőségét   is.   A
   törvény   megalkotásakor  ugyanis   nem   előreláthatóak,
   ezáltal  nem  definiálhatóak kimerítő  módon  mindazok  a
   helyzetek  -  például  hogy  a  beteg  által  megnevezett
   személy  ismeretlen helyen távol van, melyek  folytán  az
   Eütv. 17. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazható lehet.

   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  az,  hogy   éppen   a
   késedelem   fogalmának   a   törvény   általi   kimerítő,
   felsorolásszerű  meghatározása  válhatna  a  jogbiztonság
   kárára annak folytán, hogy a gyakorlatban mindig újabb és
   újabb  olyan  helyzet merülhet fel, melyre a  törvényhozó
   nem  gondolhatott, és ezért nem tette  lehetővé  a  beteg
   által  kijelölt  személy nyilatkozatának  mellőzését.  Ez
   pedig  a  törvény rendelkezéseinek gyakori  kiegészítését
   tenné szükségessé.

   A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az indítványt
   elutasította.

   2.   Az   indítványozók  szerint  az  Eütv.  18.  §   (2)
   bekezdésének  "vagy  az (1) bekezdés b)  pontja  szerinti
   esetben"  szövegrésze ellentétes az Alkotmány 54.  §  (1)
   bekezdésével és a 2. § (1) bekezdéssel.

   Az  Eütv. 18. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az
   invazív    beavatkozás   során   a   beavatkozás    olyan
   kiterjesztésének szükségessége merül fel,  mely  a  beteg
   valamely szervének, vagy testrészének elvesztéséhez, vagy
   funkciójának  teljes  kieséséhez vezetne,  a  beavatkozás
   kiterjesztése a beteg abba való beleegyezésének hiányában
   csak  közvetlen életveszély fennállása esetén, vagy akkor
   végezhető  el,  ha  annak  elmaradása  a  beteg   számára
   aránytalanul súlyos terhet jelentene.

   Az   indítványozók   szerint  a   beteg   beleegyezésének
   hiányában a beavatkozás ilyen kiterjesztésének nem  lehet
   elégséges  indoka, hogy annak elmaradása a beteg  számára
   aránytalanul  súlyos terhet jelentene,  mert  e  törvényi
   rendelkezés  a beteg önrendelkezési jogának  lényegét  az
   Alkotmány   2.   §  (1)  bekezdése  által   meghatározott
   jogállami  jogbiztonság  kívánalmával  ellentétes   módon
   korlátozza.

   Az indítvány nem megalapozott.

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a törvény 18.  §
   (1)  és  (2) bekezdésének egymásra tekintettel  elvégzett
   elemzéséből vitathatatlan az a törvényhozói szándék, hogy
   az  invazív beavatkozás kiterjesztésének a törvény  által
   szabályozott  mindkét  esetében  a  beteg  önrendelkezési
   jogának  csupán a beteg érdekében feltétlenül  szükséges,
   minimális  korlátozása megengedett. Ennek megfelelően  az
   invazív  beavatkozás kiterjesztésére csak akkor  kerülhet
   sor, ha az nem volt előrelátható, ezért arról a beteg nem
   kaphatott  előzetesen tájékoztatást, és azt a 18.  §  (1)
   bekezdés  által szabályozott esetben (a beavatkozásnak  a
   szerv,  vagy  testrész elvesztésével,  vagy  funkciójának
   teljes  kiesésével nem járó kiterjesztése) sürgős szükség
   fennállása  indokolja,  vagy  annak  elmaradása  a  beteg
   számára indokolatlanul súlyos terhet jelentene; a  18.  §
   (2) bekezdés által szabályozott esetben (a beavatkozásnak
   valamely   szerv,   vagy  testrész  elvesztésével,   vagy
   funkciójának teljes kiesésével járó kiterjesztése)  pedig
   csak   közvetlen  életveszély  esetében,  vagy  ha  annak
   elmaradása  a  beteg számára aránytalanul  súlyos  terhet
   jelentene.

   Az  indítványozók által kifogásolt kifejezés -  a  "beteg
   számára   aránytalanul  súlyos  teher"  -   kétségtelenül
   bizonyos  mérlegelési sávot hagy az invazív  beavatkozást
   végző  orvos  számára annak megítélésében, mi  tekintendő
   olyan  aránytalanul súlyos tehernek,  mely  a  beteget  a
   beavatkozás kiterjesztésének elmaradása folytán érné.  Az
   Alkotmánybíróság    azonban    rámutat:    az     invazív
   beavatkozásokat   szükségessé  tevő   betegségek   eltérő
   természete,  a  beteg  életkora, általános  állapota,  az
   orvostudomány mindenkori állása és számos  más,  csak  az
   adott       beavatkozásnál      előadódó      körülmények
   meghatározhatatlanul széles spektruma folytán nem várható
   el  a törvényhozótól, hogy a beavatkozások egyes fajtáira
   külön-külön  határozza meg, milyen  esetekben  kellene  a
   beteg  számára aránytalanul súlyos tehernek  tekinteni  a
   beavatkozás  kiterjesztésének  elmaradását.  Az   invazív
   beavatkozások  természete  folytán  éppen  a  beavatkozás
   kiterjesztése   feltételeinek   a   kelleténél   merevebb
   szabályozása  válhatna az eredményes  orvosi  beavatkozás
   korlátjává.   Az   Alkotmánybíróság  ezzel   kapcsolatban
   rámutat  arra  is,  hogy  az  invazív  beavatkozás  során
   előadódó   váratlan   helyzetekben   tanúsított    orvosi
   magatartást  illetően az Eütv. 18. §-án kívül  az  orvosi
   hivatás   gyakorlásának  szabályai,  az   orvosi   etika,
   valamint  a  jogi  felelősségre vonatkozó  normák  széles
   spektruma  együttesen hivatottak arra,  hogy  az  invazív
   beavatkozás kiterjesztésének szükségessége esetén a beteg
   önrendelkezési jogát messzemenően figyelembe vegyék.

   Az  Eütv.  által  használt,  és  az  indítványozók  által
   kifogásolt   "aránytalanul   súlyos   teher"    kifejezés
   alkotmányossági  megítélésével  kapcsolatban   végül   az
   Alkotmánybíróság  arra is rámutat,  hogy  az  Eütv.  több
   rendelkezéséből, így a 13. § (1) és (2) bekezdéséből és a
   15.  §  (3)  bekezdéséből is következik, hogy a  beteg  a
   beavatkozáshoz történő beleegyezést megelőzően széleskörű
   tájékoztatásra  jogosult orvosától,  melynek  során  -  a
   törvény  helyes értelmezése szerint - betegségétől  és  a
   beavatkozás  természetétől függően arról is tájékoztatást
   kell   kapnia,   hogy   az  invazív   beavatkozás   során
   felmerülhet    a    beavatkozás    kiterjesztésének     a
   szükségessége is.

   Ezért  az  Eütv. 18. § (2) bekezdésének az  indítványozók
   által kifogásolt szövegrésze nem sérti az Alkotmány 2.  §
   (1)  bekezdése által meghatározott jogállami jogbiztonság
   követelményeit.

   Erre   tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az   indítványt
   elutasította.

   3.  Az indítványozók szerint az Eütv. 15. § - 19. §-aiban
   foglalt     önrendelkezési    szabályok    összességükben
   tartalmilag   ellentétesek  az  Alkotmány   54.   §   (1)
   bekezdésével  és  a 8. § (2) bekezdésével,  ezért  kérték
   ezek    megsemmisítését.   Ezzel   kapcsolatban   azonban
   határozott  indítványt, melyből az álláspontjuk  alapjául
   szolgáló  indokaik kitűntek volna, nem  fogalmaztak  meg.
   Erre tekintettel az Alkotmánybíróság ezt az indítványt az
   Abtv.  22. § (2) bekezdésére figyelemmel érdemi vizsgálat
   nélkül visszautasította.

   4.  Az  indítványozók azzal az indokkal kezdeményezték  a
   Kormányrendelet  egyes rendelkezéseinek  megsemmisítését,
   hogy  azok  az Eütv. általuk alkotmányellenesnek  tartott
   rendelkezéseinek    végrehajtására     vonatkoznak.     A
   Kormányrendelet    általuk   megjelölt   rendelkezéseinek
   alkotmányellenességére  vonatkozó indítványaikat  további
   érvekkel nem támasztották alá.

   Az  Alkotmánybíróság az Eütv-nek azokat a rendelkezéseit,
   melyekhez  a  Kormányrendelet  sérelmezett  rendelkezései
   kapcsolódnak,     illetőleg    amelyek    végrehajtásáról
   intézkednek,    a    fentiek    szerint    nem    találta
   alkotmányellenesnek,  Pusztán  ezen  az  alapon  ezért  a
   Kormányrendelet  e  rendelkezései alkotmányellenességének
   megállapítására   nem   kerülhetett    sor.    Mivel    a
   Kormányrendelet           egyes          rendelkezéseinek
   alkotmányellenességét  állító  indítványuk   mellett   az
   indítványozók    más   érvet   nem   hoztak    fel,    az
   Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

   Az  Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar  Közlönyben
   történő   közzétételét   az   abban   tárgyalt   kérdések
   alkotmányos jelentőségére tekintettel rendelte el.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                         előadó alkotmánybíró
                                   
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
    Dr.  Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmánybíró  párhuzamos
    indokolása

    Az  Alkotmánybíróság többségi határozatának az  indítványokat
    elutasító rendelkezéseivel egyetértek.
    Az  Alkotmány nem igényli a kezelés visszautasítása  Eütv-ben
    foglalt  jogának tágítását. Egyetértek ezért  a  határozatnak
    azzal  a  rendelkezésével, hogy nem jelenti az önrendelkezési
    jog alkotmányellenes korlátozását az, hogy az Eütv. nem teszi
    lehetővé  az  élet orvosi segítséggel történő  befejezését  a
    gyógyíthatatlan  betegek számára sem.  Egyetértek  azzal  is,
    hogy  az  életfenntartó  vagy  életmentő  orvosi  beavatkozás
    visszautasítására   vonatkozó   önrendelkezési   jogot    nem
    korlátozza az Eütv. alkotmányellenesen.

    A  határozat rendelkezéseihez kapcsolódó indokolással azonban
    csak részben értek egyet. Emellett különösen fontosnak tartom
    annak    hangsúlyozását,   hogy   a   határozat   az    Eütv.
    rendelkezéseinek   alkotmányossági  vizsgálatát   csupán   az
    indítványok tartalmának és irányultságának megfelelően  (III.
    rész 6. pont) végezte el.
    Ez   azt   jelenti,   hogy   a   határozat   azt   vizsgálta:
    alkotmányellenes-e  az,  hogy tilos a  gyógyíthatatlan  beteg
    halálát  -  kívánsága hiányában - elősegíteni  az  életmentő,
    életfenntartó   beavatkozás  beszüntetésével;   továbbá   nem
    köteles-e  a  jogalkotó a gyógyíthatatlan beteg  élete  (akár
    tevőleges,  akár passzív közrehatással történő) befejezésének
    egyéb,  de  jelenleg az Eütv-ben nem szereplő  módozatait  is
    biztosítani a beteg kívánsága alapján.

    Elfogadom,  hogy  az Abtv. 20. §-a és a 22. §  (2)  bekezdése
    értelmezhető  úgy  is,  ahogyan azt  a  határozat  teszi:  az
    Alkotmánybíróságot   vizsgálódásában  köti   az   indítványok
    tartalma  és irányultsága. Így a jelen ügyben - erre irányuló
    indítvány  hiányában  -  nyitva  maradt  az  a  kérdés,  hogy
    összeegyeztethetők-e  az élethez való  joggal  az  Eütv.  ama
    szabályai,  melyek  -  közvetve vagy közvetlenül  -  lehetővé
    teszik,  hogy  ne  a  beteg  döntsön befolyásmentesen,  hanem
    helyette     más    személyek    döntsenek     az     ellátás
    visszautasításáról    az   életfenntartó    vagy    életmentő
    beavatkozásokat  illetően [Eütv. 20. § (4)  bekezdése,  Eütv.
    22. § (2) bekezdése].

    A  határozat  indokolásától  eltérően  a  rendelkező  részben
    foglalt döntéseket a következőkkel támasztom alá.

    Azonosulva    az   Alkotmánybíróság   korábbi    döntéseivel,
    meggyőződésem  szerint az emberi élet és az  emberi  méltóság
    elválaszthatatlan  egységet alkot  és  minden  mást  megelőző
    legnagyobb   alkotmányos  érték.   Az   emberi   élethez   és
    méltósághoz   való  jog  ugyancsak  egységet   alkotó   olyan
    oszthatatlan és korlátozhatatlan alapjog, amely számos  egyéb
    alapjognak  forrása  és  feltétele  [23/1990.  (X.  31.)   AB
    határozat, ABH 1990, 88, 93.].

    Úgy  gondolom, hogy a méltóság az emberi élettel eleve együtt
    járó minőség, amely oszthatatlan és korlátozhatatlan, s ezért
    minden emberre nézve egyenlő. Az egyenlő méltósághoz való jog
    az  élethez  való  joggal egységben azt biztosítja,  hogy  ne
    lehessen  emberi  életek  értéke között  jogilag  különbséget
    tenni.  Emberi  méltósága és élete mindenkinek  érinthetetlen
    aki  ember,  függetlenül fizikai és szellemi  fejlettségétől,
    illetve  állapotától, és attól is, hogy emberi  lehetőségéből
    mennyit valósított meg, és miért annyit [64/1991. (XII.  17.)
    AB határozat, ABH 1991, 297, 309.].

    A   jelen  ügyre  nézve  a  fenti  megállapításokból   az   a
    következtetés    adódik,   hogy   az   élethez    való    jog
    alkotmányellenes korlátozását jelentené, ha az Eütv. lehetővé
    tenné  -  akár a beteg kívánságára, akár e nélkül -  az  élet
    orvosi  segítséggel  történő  befejezését  a  gyógyíthatatlan
    betegek  számára,  legyen  szó akár tevőleges,  akár  passzív
    segítségről.    Azaz   nemcsak   nem   alkotmányellenes    az
    önrendelkezési  jog e korlátozása, hanem éppen  fordítva:  az
    élet  orvosi  segítséggel történő befejezését  lehetővé  tévő
    szabály  lenne  az élethez való joggal összeegyeztethetetlen.
    Ebben  az összefüggésben az önrendelkezési jog nem terjed  ki
    arra,  hogy  személyes döntéséhez az egyén mást vagy  másokat
    igénybe vegyen.

    Igaz,  hogy  az  emberi méltósághoz való jog csak  az  emberi
    státusz  meghatározójaként, az élethez való  joggal  fennálló
    egységében   abszolút   és   korlátozhatatlan,   de   anyajog
    mivoltából   levezetett   egyes  részjogai   (mint   pl.   az
    önrendelkezéshez  és  a  személy  testi  integritásához  való
    jogok)   az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdése  szerint,   más
    alapjoghoz hasonlóan, korlátozhatók [75/1995. (XII.  21.)  AB
    határozat, ABH 1995, 376, 383.].

    A  konkrét esetben azonban valamennyi indítványozó - és ennek
    nyomán  a határozat is - éppen az élethez való joggal szemben
    hivatkozik a méltóságra.

    A  többségi határozat indokolása abból indul ki, hogy a méltó
    halálhoz  való  jog  - mivel ez az élet saját  elhatározásból
    való befejezésének összefüggésében merül fel - nem az élethez
    való  joggal  fennálló  egységben jelentkezik  és  az  emberi
    méltóság  sérelme  következik be azáltal, hogy  bár  a  beteg
    gyógyíthatatlan,  az élet nem ér véget azon  a  ponton,  ahol
    élete konfliktusba kerül méltóságérzetével (V. rész 1. pont).

    Nem  csak  az  egészséges  emberi élet  rendelkezik  végtelen
    méltósággal,  hanem a kora vagy egészségügyi  állapota  miatt
    magatehetetlen  személy  méltósága sem  korlátozható.  Minden
    ember  méltósága  egyenlő, még akkor is, ha  ezt  a  beteg  a
    betegsége  elviselésével járó súlyos testi, lelki  szenvedés,
    kiszolgáltatottság és reménytelenség érzése folytán,  személy
    szerint  esetleg másként éli meg. A méltósághoz való jog  nem
    azonosítható  a  méltóságérzettel. Az  ember  fogalmilag  nem
    kerülhet  olyan  helyzetbe, hogy élete  és  méltósága  között
    választani  tudjon:  ha  "méltóságát  megőrzendő"  lemond  az
    életről,  akkor ezzel méltósága is megszűnik. Az  élet  és  a
    méltóság  tehát fogalmilag elválaszthatatlan. Így  az  emberi
    méltóság fogalmának téves értelmezése tükröződik minden olyan
    megfogalmazásban,  mely  az  élet  és  a   méltóság   közötti
    konfliktus  és  választás lehetőségét felveti.  Meggyőződésem
    szerint beláthatatlan veszélyeket hordoz magában minden olyan
    megközelítés,  mely az emberi élet feltétlen  méltóságát  nem
    ismeri el.

    Nem   értek  egyet  a  határozatnak  az  indokolás   elméleti
    megalapozására irányuló azzal a megállapításával sem, hogy  a
    saját  halálról való döntés (IV. rész 6.1. pont) - miként  az
    öngyilkosság  is  - az önrendelkezési jog  része.  Az  emberi
    méltósághoz   való   jogból,  illetve  az  abból   levezetett
    önrendelkezési  jogból nem következik a saját  halálról  való
    döntés  joga, sem pedig öngyilkosság elkövetéséhez való  jog;
    ilyen jogok nem léteznek.
    Nem   az   önrendelkezési  jogból  következik  az,  hogy   az
    öngyilkosságot    elkövetőket    nem    érhetik     hátrányos
    intézkedések, hanem abból, hogy az öngyilkosság  olyan  jogon
    kívüli  szituáció,  amelyet  a jog  nem  büntet,  de  nem  is
    támogathat.
    A  többségi  határozat ebben az összefüggésben tévesen  hívja
    fel  az állam világnézeti semlegességének elvét, amikor  arra
    hivatkozik,   hogy   a   világnézeti  szempontból   semleges,
    alkotmányos  alapokon  álló  jogrendszer  sem  helyeslő,  sem
    helytelenítő  álláspontot nem foglalhat  el  az  ember  saját
    életének  befejezését elhatározó döntésével kapcsolatban.  Az
    allam  semlegessége  semmiképpen  nem  zárja  ki  azt,   hogy
    alapvető, az Alkotmányban is megnyilvánuló értékek  és  jogok
    iránt   elkötelezett  legyen;  az  állam  igenis  elfoglalhat
    határozott álláspontot az élet mellett, sőt köteles  az  élet
    mellett állást foglalni.

    Az  élethez való jog elfogadhatatlan relativizálását jelentik
    ezért   az  olyan  megfogalmazások,  melyek  az  eutanáziával
    kapcsolatos döntés kulturális kötöttségére utalnak  (pl.  VI.
    rész  3.  pont),  és  azt sugallják,  hogy  az  életről  való
    gondolkodás a jövőben alapvetően megváltozhat. Az  élet  jogi
    védelme   a  jövőben  tágulhat  (így  a  méhmagzat   jogainak
    teljesebb   elismerésének  irányában),  azonban  határozottan
    gátat  kell  szabni  minden  olyan  megközelítésnek,  mely  -
    formálisan  az  önrendelkezési  jogra  vagy  más  jogokra,  a
    gyakorlatban   azonban  esetleg  gazdasági   érdekekre   való
    hivatkozással  -  az élet védettségének csökkenéséhez  vezet.
    Beláthatatlan  következményekkel járna, ha csak  résnyire  is
    ajtót  nyitna a jogalkotó az "értékes" és a "kevésbé értékes"
    élet közötti különbségtétel előtt.

    Az   Alkotmány  az  élethez  való  jogot  védi.   Az   emberi
    méltósághoz   való  jogból,  illetve  az  abból  eredeztetett
    önrendelkezési jogból nem vezethető le sem a más személy keze
    általi, sem az állam segítségével történő elhalálozáshoz való
    jog,  és a "méltó halálhoz való jog" sem, hanem csak az, hogy
    a    betegeknek   lehetőséget   kell   biztosítani   bizonyos
    beavatkozások   meghatározott  feltételek   mellett   történő
    visszautasításához.
    Úgy  gondolom,  hogy  az önrendelkezési  jog  érvényesülésére
    vonatkozó törvényi szabályozás területén a még alkotmányos és
    a már alkotmányellenes szabályozás közötti határvonal egyszer
    s  mindenkorra adott. Az a szabályozás alkotmányos,  amely  a
    tájékozott,   személyes,   minden   külső   kényszertől    és
    befolyástól  mentes, szabad döntés lehetőségét  biztosítja  a
    visszautasításról. A kezelésnek az ilyen visszautasítása  nem
    a  halált  idézi  elő, hanem elfogadja, hogy  nem  tudja  azt
    megakadályozni. Ami ennél többet jelent a vizsgált körben, az
    alkotmányellenes,  mert  az Alkotmány  az  élethez  való  jog
    korlátozását kizárja. A halálos betegek és haldoklók  élettől
    való   szándékos   megfosztása,  bármilyen  cselekedet   vagy
    mulasztás,  amelynek  célja, hogy közvetlenül  vagy  közvetve
    halált okozzon, tilos kell hogy maradjon.

    A   fentiekre  tekintettel,  álláspontom  szerint  az  emberi
    méltósághoz   való   jog  érvényesülése   szempontjából   nem
    szükséges  a  kezelés visszautasításának  jogát  az  Eütv-ben
    jelenleg meglévőhöz képest kiterjesztőbben szabályozni.

    Budapest, 2003. április 28.
                               Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                                                    alkotmánybíró
    Dr.  Holló  András  alkotmánybíró  párhuzamos  indokolása  és
    különvéleménye

                                  I.

    1.  Egyetértek a határozat rendelkező részének 1.2.4.  és  5.
    pontjaival, valamint e pontokhoz kapcsolódó indokolásokkal.

    A  határozat rendelkező részének 1. pontjában elutasítja  azt
    az  indítványt,  amely  szerint az  Eütv.  alkotmányellenesen
    korlátozza  a  gyógyíthatatlan betegek  önrendelkezési  jogát
    azáltal,  hogy  nem  teszi lehetővé  számukra  életük  orvosi
    segítséggel történő befejezését.
    A   határozat   rendelkező  részének  1.   pontjához   fűzött
    indokolással kapcsolatban - részben azon túl - az  alábbiakat
    jegyzem meg.

    2.   Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint   az
    Alkotmánybíróság  akkor  is  megállapítja  az  alkotmánysértő
    mulasztást,  ha  a  vizsgált  szabályozás  -  tartalmilag   -
    alkotmánysértő  módon  hiányos,  azaz  nem  tartalmaz   olyan
    garanciális  szabályokat, amelyek az Alkotmányból közvetlenül
    levezethetők.  [22/1995. (III. 31.) AB határozat,  ABH  1995,
    108, 113; 2/2000. (II. 25.) AB határozat, ABH 2000, 25. 33.]
    A határozat megállapítása szerint "...a gyógyíthatatlan betegek
    önrendelkezési  jogának  érvényesülésére  vonatkozó  törvényi
    szabályozás    területén   a   még   alkotmányos    és    már
    alkotmányellenes szabályozás közötti határvonal nem egyszer s
    mindenkorra  adott;  az  ismeretek  szintje,  az  intézmények
    állapota,   fejlettsége-fejletlensége  és  egy  sor   további
    tényező   befolyással   lehet  a  kérdés   alkotmányosságának
    megítélésére." (V.3.pont)

    Álláspontom  szerint  az  Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdésében
    deklarált  emberi  méltósághoz való jogból,  ezen  belül:  az
    alkotmánybírósági      gyakorlat     által      kiértelmezett
    önrendelkezési  jogból  kényszerítően  következik  a  passzív
    eutanázia (a visszautasítási jog) törvényi biztosítása. Ennek
    hiányában  -  az Alkotmánybíróság gyakorlata  alapján  -  meg
    kellett   volna   állapítani  a  törvényhozás  alkotmánysértő
    mulasztását.    Az    élet   méltó   befejezésére    irányuló
    önrendelkezési  jognak ennél szélesebb értelmezése  az  állam
    objektív   életvédelmi  kötelezettségének,  e   kötelezettség
    mértékének,   határának   és  tartalmának   meghatározása   a
    törvényhozó   mérlegelésétől  függ.  Az  önrendelkezési   jog
    jelenlegi alkotmányos igazolása - határának megvonása  -  nem
    zárja  ki  az önrendelkezési jog - pro futuro - alkotmányosan
    lehetséges,  megfelelő  garanciákkal  biztosított   szélesebb
    értelmezését.  Az  önrendelkezési jog  alkotmányjogi  fogalma
    ugyanis  nem  szűkíthető  le  az önrendelkező  "aktív"  és  a
    rendelkezéssel  érintett fél kizárólag "passzív"  magatartási
    viszonyára.  Az  anya önrendelkezési joga  alkotmányosságának
    alkotmánybírósági értelmezéséből is következik [48/1998. (XI.
    23.)  AB  határozat, ABH 1998, 333.], hogy az  önrendelkezési
    jogon  alapuló jogviszony, a "rendelkezés" nem csak  a  másik
    fél  passzív magatartását idézheti csak elő, hanem  az  orvos
    tevőleges  segítségét is. (A magzatát megtartani  nem  kívánó
    anya  alkotmányosan elismert önrendelkezési joga kifejezetten
    aktív orvosi beavatkozást eredményez.)

    Az  alkotmánybírósági  gyakorlat ismeri  a  "nem  feltétlenül
    alkotmányellenes" értékelést. [995/B/1990. AB határozat,  ABH
    1993,  515,  523; 35/1991. (X. 23.) AB határozat,  ABH  1991,
    266,  268;  57/1995. (IX. 15.) AB határozat, ABH  1995,  284,
    286.] Az Alkotmánybíróság több határozatában utalt arra, hogy
    a  törvényhozó  mérlegelési  körébe  tartozik  a  szabályozás
    bővítése      "eshetőlegesen      alkotmányos"      irányban.
    Következésképpen,  ami nem feltétlenül alkotmányellenes  -  a
    pro   futuro  szabályozást  illetően  -,  az  az  alkotmányos
    szabályozás  lehetséges tartományát is  jelentheti.  Az  élet
    méltó  befejezésére  irányuló  önrendelkezési  jog  jelenlegi
    alkotmányos     határa    (az    alkotmánysértő     mulasztás
    elutasításával)   nem   zárja  ki,  nem   teszi   feltétlenül
    alkotmányellenessé az önrendelkezési jog esetleges,  jövőbeni
    tágabb   értelmezését.   Ennek   eldöntése   a   törvényhozás
    szabadságába tartozik.

                                  II.

    1.  Nem  értek egyet a határozat rendelkező része  3.  és  6.
    pontjával  és  a hozzájuk tartozó indokolással.  A  felhívott
    törvényi    és    ezekkel    szoros    összefüggésben    lévő
    Kormányrendelet rendelkezéseit meg kellett volna semmisíteni.

    2.   Az  Alkotmánybíróságnak  az  ellenőrzött  (demokratikus)
    közhatalomgyakorlás garanciának meghatározása mellett  fontos
    funkciója az egyén önmeghatározásának, meggyőződése  szerinti
    életvitele   alapvető  jogi  feltételeinek  biztosítása.   Az
    alapjogok   deklarálása  (biztosítása)  az  emberi   méltóság
    megőrzésének  szolgálatában  áll.  Ezáltal  válik  az  emberi
    méltósághoz  való  jog  minden  más  jog  (alapjog)  lényeges
    tartalmának részévé.
    Az  Alkotmány  54.  §-ából  az következik,  hogy  mindenkinek
    legszemélyesebb  joga az önmegvalósítás,  az  önértékelés  és
    ezen belül saját életéről, életének alakításáról való döntés.
    E  folyamatot  vezérlő belső meggyőződés az  emberi  méltóság
    része,  olyan tartomány, amely nem állhat sem az  állam,  sem
    más  kényszerítő hatalom alatt: az érinthetetlen  lényeg.  Ez
    fakad   az   élethez  és  az  emberi  méltósághoz  való   jog
    egységéből, oszthatatlanságából.

    Az  emberi méltóság abszolút jellegű tartalmát a minden ember
    egyenlő  méltósága  testesíti  meg  [35/1995.  (VI.  2.)   AB
    határozat, ABH 1995, 163, 166.]. Az emberi méltóság abszolút,
    korlátozhatatlan jogából levezett önrendelkezési jog [8/1990.
    (IV. 23.) AB határozat, ABH 1990, 42, 45.] - tartalma szerint
    - eltérő hangsúllyal, szereppel kell, hogy érvényesüljön.
    Az  önrendelkezési jog súlyát, szerepét tartalmi irányultsága
    határozza meg. A házasságkötés szabadsága [19/1992. (I.  30.)
    AB  határozat,  ABH  1992, 115.] a fél perbeli  részvételével
    kapcsolatos   rendelkezési  jog  [22/1992.   (IV.   10.)   AB
    határozat, ABH 1992, 122.], valamint a pernyertességből folyó
    rendelkezési jog [4/1998. (III. 1.) AB határozat,  ABH  1998,
    41.]  nyilván  más szerepét, súlyát jelenti az önrendelkezési
    jog   érvényesülésének,  mint  az  élet  méltó   befejezésére
    irányuló önrendelkezési jog.

    Az  Alkotmánybíróságnak  a  véleménynyilvánításhoz  való  jog
    kiemelt  kezeléséhez  hasonlóan, az élet  méltó  befejezésére
    irányuló  önrendelkezési  jog tekintetében  is  -  úgyszintén
    kiemelt  szerepére - figyelembe veendő a korábban alkalmazott
    mérce:  e  jogot korlátozó törvényeket is "megszorítóan  kell
    értelmezni." [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992,  167,
    178.]  Az  élet  méltó  befejezésére irányuló  önrendelkezési
    jogként  az  1997. évi CLIV. törvény (Eütv.)  által  elismert
    passzív eutanáziának az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerinti
    védelmét   ebben   az   összefüggésben   tartom   indokoltnak
    értelmezni.

    3.    A    passzív   eutanázia   az   életfenntartó   kezelés
    visszautasítása   az   élet   méltó   befejezésére   irányuló
    önrendelkezési  jog  (a  továbbiakban:  önrendelkezési   jog)
    alkotmányosan  igazolt tartománya. Szélesebb  értelemben:  az
    önrendelkezési   jog   egyben   választást   is   jelent    a
    visszautasítás  jogának érvényesítése vagy  az  életfenntartó
    kezelés   igénylése   között.  Az  élet  megtartásával   járó
    méltóságsérelem,    e   veszteség   megítélése    az    egyén
    önrendelkezési jogának része.

    Az  ügyet  alapjaiban eldöntő kérdés tehát az, hogy az  állam
    tiszteletben   tartja-e   az  önrendelkezési   jog   lényeges
    tartalmát, azt szükséges és arányos mértékben korlátozza  -e.
    A  probléma  eldöntéséhez - az állam életvédelmi oldaláról  -
    tisztázásra  szorul,  hogy  a passzív  eutanázia  ismertetett
    formájában  az  állam  életvédelmi  kötelezettségének  mi   a
    tartalma:

        a)   az  önrendelkezési  jog  érvényesítéséhez  szükséges
    garanciák     biztosítása    azért,    hogy    olyan     jogi
    feltételrendszert  alakítson ki,  amelyben  az  önrendelkezés
    (mindenki  más) befolyásától függetlenül tudjon  érvényesülni
    (az esetleges visszaélések megakadályozása céljából), vagy

        b)  az  állam életvédelmi kötelezettsége ettől  több:  az
    állam életvédelmi kötelezettségének ellensúlyt kell-e képezni
    az önrendelkezéssel szemben.

    4.  Az önrendelkezési jog korlátozásának alkotmányosságát  az
    Alkotmánybíróság    által   kimunkált   "szükségességi"    és
    "arányossági" mérce alapján kell megvizsgálni.
    Az  önrendelkezési jog objektív intézményvédelmi oldala -  az
    Alkotmánybíróság értelmezése alapján [64/1991. (XII. 17.)  AB
    határozat, ABH 1991, 297, 302-303.] - az állam alapjogvédelmi
    kötelezettsége, amely arra irányul (mivel itt az egyén életét
    nem  másokkal  szemben kell megvédeni),  hogy  biztosítsa  az
    alapjog  (önrendelkezési  jog) tényleges  érvényesülését.  Az
    államnak  garantálnia kell a jog érvényesülésének garanciális
    feltételeit,  a visszaélések lehetőségének elhárítását,  hogy
    valóban  az  érintettek rendelkezzenek  saját  életük  utolsó
    stádiuma felett.

    A  passzív eutanáziának az Eütv.-ben szabályozott eljárása, a
    határozatban  is  felhívott rendelkezések  szükségtelenül  és
    aránytalanul    korlátozzák    a    gyógyíthatatlan     beteg
    önrendelkezési     jogát,     az    életfenntartó     kezelés
    visszautasítását:

        a)  Az  Eütv. 20. § (3) bekezdése a visszautasítás  jogát
    az  olyan  súlyos betegségben szenvedők esetében  biztosítja,
    amely  betegség gyógyíthatatlan és rövid időn belül  halálhoz
    vezet.  A  "rövid  időn  belül"  kitétel  olyan  határozatlan
    fogalom,   amely  értelmezési  nehézségeket,  adott   esetben
    önkényes  értelmezést is eredményezhet.  Az  Alkotmánybíróság
    több  határozatában,  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
    deklarált  jogállamiságból levezetett  jogbiztonság  lényeges
    részének    értelmezte   a   normavilágosság   követelményét.
    [11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 77, 84;  26/1992.
    (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, 135, 142.]
    A  hivatkozott  kitétel  az  értelmezési  nehézségek  mellett
    indokolatlanul   kizárja   az   önrendelkezési    jogból    a
    gyógyíthatatlan  és emiatt halálhoz vezető betegségben,  nagy
    fájdalmakat  elviselve szenvedőket. (Az orvostudomány  remélt
    fejlődését,   a   gyógyíthatatlan  betegségek   gyógyíthatóvá
    válásának    indokolt   szempontját,   mint   feltételt    az
    önrendelkezési  jog alkotmányos tartalma  szempontjából  -  a
    várható eredmény időbeli bizonytalansága miatt - nem indokolt
    figyelembe venni.).
       
        b)  Az Eütv. 20. § (4) bekezdése szerint, annak ellenére,
    hogy  írásban  - az Eütv. 20. § (2) bekezdésének  előírásának
    megfelelően   -   a   beteg  nyilatkozott  a   visszautasítás
    tárgyában, a törvényhozó mintegy automatikusan kétségbe vonva
    a  beteg  belátási  képességét,  háromtagú  orvosi  bizottság
    vizsgálatát,  aktív  szerepét írja elő. A  belátási  képesség
    automatikus  kétségbevonására  utal  a  hivatkozott  törvényi
    rendelkezés  azon kitétele, miszerint a bizottsági  vizsgálat
    elutasítása a beteg korábban tett [Eütv. 20. § (2)  bekezdés]
    visszautasító  nyilatkozatát,  rendelkezési  jogát   semmissé
    nyilvánítja. Amennyiben az orvosi bizottság egyhangú  döntése
    igazolja a törvényi feltételeket [Eütv. 20. § (3) bekezdését]
    a  betegnek az orvosi bizottság nyilatkozatát követően  három
    napon  belül, két tanú előtt ismételten ki kell nyilvánítania
    a  kezelés visszautasítását. A törvény erejénél fogva történő
    bizottsági  kirendelés  helyett elégséges  lenne  a  belátási
    képesség  "kétség  esetén" törvényi feltételének  beiktatása,
    ami  itt  -  szemben a később részletezendő Eütv. 23.  §  (1)
    bekezdésével  -  szükséges és arányos  korlátozása  lenne  az
    önrendelkezési jognak.

    A    beteg    újbóli    nyilatkozatra   kötelezése    viszont
    szükségtelenül korlátozza önrendelkezési jogát.

         c)  Az  Eütv.  20. (7) bekezdésének alkotmányosságát  az
    indítványozó  nem kifogásolta. Az Alkotmánybíróság  állandóan
    követett gyakorlata [3/1992. (I. 23.) AB határozat, ABH 1992,
    329,  330;  25/1993. (IV. 23.) AB határozat, ABH  1993,  188,
    193;  10/2001. (IV. 12.) AB határozat, ABH 2001, 123.  149.],
    hogy  a  sérelmezett jogszabályi rendelkezésekkel tartalmilag
    szorosan  összefüggő  rendelkezéseket  is  vizsgálata  körébe
    vonja. A hivatkozott (7) bekezdés szerint, ha minden törvényi
    feltételnek  megfelel a beteg rendelkezése  a  visszautasítás
    tárgyában,   akkor   is   "meg  kell  kísérelni"   döntésének
    megváltoztatását. Ez a rendelkezés lényegében figyelmen kívül
    hagyja,   nem  értékeli  alkotmányos  alapjogként   a   beteg
    önrendelkezési jogát; e jog lényeges tartalmának korlátozását
    jelenti, ezért alkotmánysértő.

         d)  Hasonlóképpen az alapjogi tartalom  törvényi  szintű
    relativizálása az Eütv. 23. § (1) bekezdése, amely  a  20.  §
    (3)   bekezdésére   hivatkozva  mintegy   elvont,   parttalan
    értelmezést lehetővé tevő kitételként fogalmazza meg, hogy  a
    hivatkozott      törvényi     rendelkezéseknek      megfelelő
    vnrendelkezési  jog érvényesülésére "csak  abban  az  esetben
    kerülhet  sor, ha a beteg erre irányuló akarata világosan  és
    meggyőző módon kideríthető. Kétség esetén a beteg később tett
    nyilatkozatát kell figyelembe venni."
    A  hivatkozott törvényi rendelkezés idézett első  mondata  az
    önrendelkezési  jog  súlyos  korlátozása.  Az  Eütv.  szerint
    szabályosan  (nem alkotmányosan!) lefolytatott eljárási  rend
    éppen  a  törvény  szándéka szerinti  "világos  és  meggyőző"
    akarat-kijelentés   megalapozását   szolgálja.   Az   idézett
    rendelkezés  éppen  ezt  az eljárást  relativizálja,  mintegy
    "félreteszi" és újraindítja.
    A   második  mondat  nehezen  értelmezhető,  mivel  a   beteg
    nyilatkozatát  bármikor  visszavonhatja.  [Eütv.  20.  §  (4)
    bekezdés utolsó mondat]

    5. Összegezve megállapítható:

    Az  Eütv.  hivatkozott rendelkezései jelentős,  alkotmányosan
    nem   indokolható   ellensúlyt  képezve,  szükségtelenül   és
    aránytalanul korlátozzák az élet méltó befejezésére  irányuló
    önrendelkezési  jogot,  ezáltal  kiüresítve  annak   lényeges
    tartalmát.
    Az  állam  objektív életvédelmi kötelezettségének  (az  Eütv.
    koncepciójának) arra kell irányulnia, hogy az  önrendelkezési
    jog befolyástól mentesen - alkotmányosan szükséges korlátozás
    mellett  -  az  érvényesülését biztosító jogi eljárás  útján,
    valóságos jogként nyerjen elismerést.

    Mindezekre tekintettel az Eütv. alkotmánysértő 20. § (3), (4)
    és   (7)   bekezdését,  valamint  az  ehhez  kapcsolódó,   az
    alkotmánysértő (3) bekezdésre utaló 20. § (1)  bekezdését  az
    utalás tekintetében pro futuro meg kellett volna semmisíteni.
    Hasonlóképpen megsemmisítendő lett volna a Kormányrendeletnek
    a  határozat  rendelkező része 6. pontjában  felhívott  -  az
    Eütv.  általam  alkotmánysértőnek  minősített  rendelkezéseit
    végrehajtó   -   nem  minden  vonatkozásában   alkotmánysértő
    rendelkezései is.

    Az    Alkotmánybíróság    állandó   gyakorlata,    hogy    az
    alkotmánysértő  rendelkezésekkel szoros  összefüggésben  lévő
    nem alkotmánysértő rendelkezések is megsemmisítésre kerülnek,
    ha   a   fennmaradó   jogszabályi  rendelkezések   önmagukban
    elvesztik   szabályozó  funkciójukat.  Ebben  az  esetben   a
    vizsgált jogterület - a megsemmisített alkotmánysértő és  nem
    alkotmánysértő  szabályok miatt -,  az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdéséből  fakadó  alkotmányos követelményre  tekintettel,
    komplex  újraszabályozást igényel. [33/1990.  (XII.  26.)  AB
    határozat,  ABH  1990,  191,  196;  16/1995.  (III.  13.)  AB
    határozat, ABH 1995, 464, 466.]

    Budapest, 2003. április 28.
                                                 Dr. Holló András
                                                    alkotmánybíró

    A párhuzamos indokoláshoz és a különvéleményhez csatlakozom.
                                             Dr. Kukorelli István
                                                    alkotmánybíró
     Dr.  Holló  András  alkotmánybíró  párhuzamos  indokolása  és
     különvéleménye

                                   I.

     1.  Egyetértek a határozat rendelkező részének 1.2.4.  és  5.
     pontjaival, valamint e pontokhoz kapcsolódó indokolásokkal.

     A  határozat rendelkező részének 1. pontjában elutasítja  azt
     az  indítványt,  amely  szerint az  Eütv.  alkotmányellenesen
     korlátozza  a  gyógyíthatatlan betegek  önrendelkezési  jogát
     azáltal,  hogy  nem  teszi lehetővé  számukra  életük  orvosi
     segítséggel történő befejezését.
     A   határozat   rendelkező  részének  1.   pontjához   fűzött
     indokolással kapcsolatban - részben azon túl - az  alábbiakat
     jegyzem meg.

     2.   Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint   az
     Alkotmánybíróság  akkor  is  megállapítja  az  alkotmánysértő
     mulasztást,  ha  a  vizsgált  szabályozás  -  tartalmilag   -
     alkotmánysértő  módon  hiányos,  azaz  nem  tartalmaz   olyan
     garanciális  szabályokat, amelyek az Alkotmányból közvetlenül
     levezethetők.  [22/1995. (III. 31.) AB határozat,  ABH  1995,
     108, 113; 2/2000. (II. 25.) AB határozat, ABH 2000, 25. 33.]
     A határozat megállapítása szerint "...a gyógyíthatatlan betegek
     önrendelkezési  jogának  érvényesülésére  vonatkozó  törvényi
     szabályozás    területén   a   még   alkotmányos    és    már
     alkotmányellenes szabályozás közötti határvonal nem egyszer s
     mindenkorra  adott;  az  ismeretek  szintje,  az  intézmények
     állapota,   fejlettsége-fejletlensége  és  egy  sor   további
     tényező   befolyással   lehet  a  kérdés   alkotmányosságának
     megítélésére." (V.3.pont)

     Álláspontom  szerint  az  Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdésében
     deklarált  emberi  méltósághoz való jogból,  ezen  belül:  az
     alkotmánybírósági      gyakorlat     által      kiértelmezett
     önrendelkezési  jogból  kényszerítően  következik  a  passzív
     eutanázia (a visszautasítási jog) törvényi biztosítása. Ennek
     hiányában  -  az Alkotmánybíróság gyakorlata  alapján  -  meg
     kellett   volna   állapítani  a  törvényhozás  alkotmánysértő
     mulasztását.    Az    élet   méltó   befejezésére    irányuló
     önrendelkezési  jognak ennél szélesebb értelmezése  az  állam
     objektív   életvédelmi  kötelezettségének,  e   kötelezettség
     mértékének,   határának   és  tartalmának   meghatározása   a
     törvényhozó   mérlegelésétől  függ.  Az  önrendelkezési   jog
     jelenlegi alkotmányos igazolása - határának megvonása  -  nem
     zárja  ki  az önrendelkezési jog - pro futuro - alkotmányosan
     lehetséges,  megfelelő  garanciákkal  biztosított   szélesebb
     értelmezését.  Az  önrendelkezési jog  alkotmányjogi  fogalma
     ugyanis  nem  szűkíthető  le  az önrendelkező  "aktív"  és  a
     rendelkezéssel  érintett fél kizárólag "passzív"  magatartási
     viszonyára.  Az  anya önrendelkezési joga  alkotmányosságának
     alkotmánybírósági értelmezéséből is következik [48/1998. (XI.
     23.)  AB  határozat, ABH 1998, 333.], hogy az  önrendelkezési
     jogon  alapuló jogviszony, a "rendelkezés" nem csak  a  másik
     fél  passzív magatartását idézheti csak elő, hanem  az  orvos
     tevőleges  segítségét is. (A magzatát megtartani  nem  kívánó
     anya  alkotmányosan elismert önrendelkezési joga kifejezetten
     aktív orvosi beavatkozást eredményez.)

     Az  alkotmánybírósági  gyakorlat ismeri  a  "nem  feltétlenül
     alkotmányellenes" értékelést. [995/B/1990. AB határozat,  ABH
     1993,  515,  523; 35/1991. (X. 23.) AB határozat,  ABH  1991,
     266,  268;  57/1995. (IX. 15.) AB határozat, ABH  1995,  284,
     286.] Az Alkotmánybíróság több határozatában utalt arra, hogy
     a  törvényhozó  mérlegelési  körébe  tartozik  a  szabályozás
     bővítése      "eshetőlegesen      alkotmányos"      irányban.
     Következésképpen,  ami nem feltétlenül alkotmányellenes  -  a
     pro   futuro  szabályozást  illetően  -,  az  az  alkotmányos
     szabályozás  lehetséges tartományát is  jelentheti.  Az  élet
     méltó  befejezésére  irányuló  önrendelkezési  jog  jelenlegi
     alkotmányos     határa    (az    alkotmánysértő     mulasztás
     elutasításával)   nem   zárja  ki,  nem   teszi   feltétlenül
     alkotmányellenessé az önrendelkezési jog esetleges,  jövőbeni
     tágabb   értelmezését.   Ennek   eldöntése   a   törvényhozás
     szabadságába tartozik.

                                   II.

     1.  Nem  értek egyet a határozat rendelkező része  3.  és  6.
     pontjával  és  a hozzájuk tartozó indokolással.  A  felhívott
     törvényi    és    ezekkel    szoros    összefüggésben    lévő
     Kormányrendelet rendelkezéseit meg kellett volna semmisíteni.

     2.   Az  Alkotmánybíróságnak  az  ellenőrzött  (demokratikus)
     közhatalomgyakorlás garanciának meghatározása mellett  fontos
     funkciója az egyén önmeghatározásának, meggyőződése  szerinti
     életvitele   alapvető  jogi  feltételeinek  biztosítása.   Az
     alapjogok   deklarálása  (biztosítása)  az  emberi   méltóság
     megőrzésének  szolgálatában  áll.  Ezáltal  válik  az  emberi
     méltósághoz  való  jog  minden  más  jog  (alapjog)  lényeges
     tartalmának részévé.
     Az  Alkotmány  54.  §-ából  az következik,  hogy  mindenkinek
     legszemélyesebb  joga az önmegvalósítás,  az  önértékelés  és
     ezen belül saját életéről, életének alakításáról való döntés.
     E  folyamatot  vezérlő belső meggyőződés az  emberi  méltóság
     része,  olyan tartomány, amely nem állhat sem az  állam,  sem
     más  kényszerítő hatalom alatt: az érinthetetlen  lényeg.  Ez
     fakad   az   élethez  és  az  emberi  méltósághoz  való   jog
     egységéből, oszthatatlanságából.

     Az  emberi méltóság abszolút jellegű tartalmát a minden ember
     egyenlő  méltósága  testesíti  meg  [35/1995.  (VI.  2.)   AB
     határozat, ABH 1995, 163, 166.]. Az emberi méltóság abszolút,
     korlátozhatatlan jogából levezett önrendelkezési jog [8/1990.
     (IV. 23.) AB határozat, ABH 1990, 42, 45.] - tartalma szerint
     - eltérő hangsúllyal, szereppel kell, hogy érvényesüljön.
     Az  önrendelkezési jog súlyát, szerepét tartalmi irányultsága
     határozza meg. A házasságkötés szabadsága [19/1992. (I.  30.)
     AB  határozat,  ABH  1992, 115.] a fél perbeli  részvételével
     kapcsolatos   rendelkezési  jog  [22/1992.   (IV.   10.)   AB
     határozat, ABH 1992, 122.], valamint a pernyertességből folyó
     rendelkezési jog [4/1998. (III. 1.) AB határozat,  ABH  1998,
     41.]  nyilván  más szerepét, súlyát jelenti az önrendelkezési
     jog   érvényesülésének,  mint  az  élet  méltó   befejezésére
     irányuló önrendelkezési jog.

     Az  Alkotmánybíróságnak  a  véleménynyilvánításhoz  való  jog
     kiemelt  kezeléséhez  hasonlóan, az élet  méltó  befejezésére
     irányuló  önrendelkezési  jog tekintetében  is  -  úgyszintén
     kiemelt  szerepére - figyelembe veendő a korábban alkalmazott
     mérce:  e  jogot korlátozó törvényeket is "megszorítóan  kell
     értelmezni." [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992,  167,
     178.]  Az  élet  méltó  befejezésére irányuló  önrendelkezési
     jogként  az  1997. évi CLIV. törvény (Eütv.)  által  elismert
     passzív eutanáziának az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerinti
     védelmét   ebben   az   összefüggésben   tartom   indokoltnak
     értelmezni.

     3.    A    passzív   eutanázia   az   életfenntartó   kezelés
     visszautasítása   az   élet   méltó   befejezésére   irányuló
     önrendelkezési  jog  (a  továbbiakban:  önrendelkezési   jog)
     alkotmányosan  igazolt tartománya. Szélesebb  értelemben:  az
     önrendelkezési   jog   egyben   választást   is   jelent    a
     visszautasítás  jogának érvényesítése vagy  az  életfenntartó
     kezelés   igénylése   között.  Az  élet  megtartásával   járó
     méltóságsérelem,    e   veszteség   megítélése    az    egyén
     önrendelkezési jogának része.

     Az  ügyet  alapjaiban eldöntő kérdés tehát az, hogy az  állam
     tiszteletben   tartja-e   az  önrendelkezési   jog   lényeges
     tartalmát, azt szükséges és arányos mértékben korlátozza  -e.
     A  probléma  eldöntéséhez - az állam életvédelmi oldaláról  -
     tisztázásra  szorul,  hogy  a passzív  eutanázia  ismertetett
     formájában  az  állam  életvédelmi  kötelezettségének  mi   a
     tartalma:

         a)   az  önrendelkezési  jog  érvényesítéséhez  szükséges
     garanciák     biztosítása    azért,    hogy    olyan     jogi
     feltételrendszert  alakítson ki,  amelyben  az  önrendelkezés
     (mindenki  más) befolyásától függetlenül tudjon  érvényesülni
     (az esetleges visszaélések megakadályozása céljából), vagy

         b)  az  állam életvédelmi kötelezettsége ettől  több:  az
     állam életvédelmi kötelezettségének ellensúlyt kell-e képezni
     az önrendelkezéssel szemben.

     4.  Az önrendelkezési jog korlátozásának alkotmányosságát  az
     Alkotmánybíróság    által   kimunkált   "szükségességi"    és
     "arányossági" mérce alapján kell megvizsgálni.
     Az  önrendelkezési jog objektív intézményvédelmi oldala -  az
     Alkotmánybíróság értelmezése alapján [64/1991. (XII. 17.)  AB
     határozat, ABH 1991, 297, 302-303.] - az állam alapjogvédelmi
     kötelezettsége, amely arra irányul (mivel itt az egyén életét
     nem  másokkal  szemben kell megvédeni),  hogy  biztosítsa  az
     alapjog  (önrendelkezési  jog) tényleges  érvényesülését.  Az
     államnak  garantálnia kell a jog érvényesülésének garanciális
     feltételeit,  a visszaélések lehetőségének elhárítását,  hogy
     valóban  az  érintettek rendelkezzenek  saját  életük  utolsó
     stádiuma felett.

     A  passzív eutanáziának az Eütv.-ben szabályozott eljárása, a
     határozatban  is  felhívott rendelkezések  szükségtelenül  és
     aránytalanul    korlátozzák    a    gyógyíthatatlan     beteg
     önrendelkezési     jogát,     az    életfenntartó     kezelés
     visszautasítását:

         a)  Az  Eütv. 20. § (3) bekezdése a visszautasítás  jogát
     az  olyan  súlyos betegségben szenvedők esetében  biztosítja,
     amely  betegség gyógyíthatatlan és rövid időn belül  halálhoz
     vezet.  A  "rövid  időn  belül"  kitétel  olyan  határozatlan
     fogalom,   amely  értelmezési  nehézségeket,  adott   esetben
     önkényes  értelmezést is eredményezhet.  Az  Alkotmánybíróság
     több  határozatában,  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
     deklarált  jogállamiságból levezetett  jogbiztonság  lényeges
     részének    értelmezte   a   normavilágosság   követelményét.
     [11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 77, 84;  26/1992.
     (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, 135, 142.]
     A  hivatkozott  kitétel  az  értelmezési  nehézségek  mellett
     indokolatlanul   kizárja   az   önrendelkezési    jogból    a
     gyógyíthatatlan  és emiatt halálhoz vezető betegségben,  nagy
     fájdalmakat  elviselve szenvedőket. (Az orvostudomány  remélt
     fejlődését,   a   gyógyíthatatlan  betegségek   gyógyíthatóvá
     válásának    indokolt   szempontját,   mint   feltételt    az
     önrendelkezési  jog alkotmányos tartalma  szempontjából  -  a
     várható eredmény időbeli bizonytalansága miatt - nem indokolt
     figyelembe venni.).
        
         b)  Az Eütv. 20. § (4) bekezdése szerint, annak ellenére,
     hogy  írásban  - az Eütv. 20. § (2) bekezdésének  előírásának
     megfelelően   -   a   beteg  nyilatkozott  a   visszautasítás
     tárgyában, a törvényhozó mintegy automatikusan kétségbe vonva
     a  beteg  belátási  képességét,  háromtagú  orvosi  bizottság
     vizsgálatát,  aktív  szerepét írja elő. A  belátási  képesség
     automatikus  kétségbevonására  utal  a  hivatkozott  törvényi
     rendelkezés  azon kitétele, miszerint a bizottsági  vizsgálat
     elutasítása a beteg korábban tett [Eütv. 20. § (2)  bekezdés]
     visszautasító  nyilatkozatát,  rendelkezési  jogát   semmissé
     nyilvánítja. Amennyiben az orvosi bizottság egyhangú  döntése
     igazolja a törvényi feltételeket [Eütv. 20. § (3) bekezdését]
     a  betegnek az orvosi bizottság nyilatkozatát követően  három
     napon  belül, két tanú előtt ismételten ki kell nyilvánítania
     a  kezelés visszautasítását. A törvény erejénél fogva történő
     bizottsági  kirendelés  helyett elégséges  lenne  a  belátási
     képesség  "kétség  esetén" törvényi feltételének  beiktatása,
     ami  itt  -  szemben a később részletezendő Eütv. 23.  §  (1)
     bekezdésével  -  szükséges és arányos  korlátozása  lenne  az
     önrendelkezési jognak.

     A    beteg    újbóli    nyilatkozatra   kötelezése    viszont
     szükségtelenül korlátozza önrendelkezési jogát.

          c)  Az  Eütv.  20. (7) bekezdésének alkotmányosságát  az
     indítványozó  nem kifogásolta. Az Alkotmánybíróság  állandóan
     követett gyakorlata [3/1992. (I. 23.) AB határozat, ABH 1992,
     329,  330;  25/1993. (IV. 23.) AB határozat, ABH  1993,  188,
     193;  10/2001. (IV. 12.) AB határozat, ABH 2001, 123.  149.],
     hogy  a  sérelmezett jogszabályi rendelkezésekkel tartalmilag
     szorosan  összefüggő  rendelkezéseket  is  vizsgálata  körébe
     vonja. A hivatkozott (7) bekezdés szerint, ha minden törvényi
     feltételnek  megfelel a beteg rendelkezése  a  visszautasítás
     tárgyában,   akkor   is   "meg  kell  kísérelni"   döntésének
     megváltoztatását. Ez a rendelkezés lényegében figyelmen kívül
     hagyja,   nem  értékeli  alkotmányos  alapjogként   a   beteg
     önrendelkezési jogát; e jog lényeges tartalmának korlátozását
     jelenti, ezért alkotmánysértő.

          d)  Hasonlóképpen az alapjogi tartalom  törvényi  szintű
     relativizálása az Eütv. 23. § (1) bekezdése, amely  a  20.  §
     (3)   bekezdésére   hivatkozva  mintegy   elvont,   parttalan
     értelmezést lehetővé tevő kitételként fogalmazza meg, hogy  a
     hivatkozott      törvényi     rendelkezéseknek      megfelelő
     vnrendelkezési  jog érvényesülésére "csak  abban  az  esetben
     kerülhet  sor, ha a beteg erre irányuló akarata világosan  és
     meggyőző módon kideríthető. Kétség esetén a beteg később tett
     nyilatkozatát kell figyelembe venni."
     A  hivatkozott törvényi rendelkezés idézett első  mondata  az
     önrendelkezési  jog  súlyos  korlátozása.  Az  Eütv.  szerint
     szabályosan  (nem alkotmányosan!) lefolytatott eljárási  rend
     éppen  a  törvény  szándéka szerinti  "világos  és  meggyőző"
     akarat-kijelentés   megalapozását   szolgálja.   Az   idézett
     rendelkezés  éppen  ezt  az eljárást  relativizálja,  mintegy
     "félreteszi" és újraindítja.
     A   második  mondat  nehezen  értelmezhető,  mivel  a   beteg
     nyilatkozatát  bármikor  visszavonhatja.  [Eütv.  20.  §  (4)
     bekezdés utolsó mondat]

     5. Összegezve megállapítható:

     Az  Eütv.  hivatkozott rendelkezései jelentős,  alkotmányosan
     nem   indokolható   ellensúlyt  képezve,  szükségtelenül   és
     aránytalanul korlátozzák az élet méltó befejezésére  irányuló
     önrendelkezési  jogot,  ezáltal  kiüresítve  annak   lényeges
     tartalmát.
     Az  állam  objektív életvédelmi kötelezettségének  (az  Eütv.
     koncepciójának) arra kell irányulnia, hogy az  önrendelkezési
     jog befolyástól mentesen - alkotmányosan szükséges korlátozás
     mellett  -  az  érvényesülését biztosító jogi eljárás  útján,
     valóságos jogként nyerjen elismerést.

     Mindezekre tekintettel az Eütv. alkotmánysértő 20. § (3), (4)
     és   (7)   bekezdését,  valamint  az  ehhez  kapcsolódó,   az
     alkotmánysértő (3) bekezdésre utaló 20. § (1)  bekezdését  az
     utalás tekintetében pro futuro meg kellett volna semmisíteni.
     Hasonlóképpen megsemmisítendő lett volna a Kormányrendeletnek
     a  határozat  rendelkező része 6. pontjában  felhívott  -  az
     Eütv.  általam  alkotmánysértőnek  minősített  rendelkezéseit
     végrehajtó   -   nem  minden  vonatkozásában   alkotmánysértő
     rendelkezései is.

     Az    Alkotmánybíróság    állandó   gyakorlata,    hogy    az
     alkotmánysértő  rendelkezésekkel szoros  összefüggésben  lévő
     nem alkotmánysértő rendelkezések is megsemmisítésre kerülnek,
     ha   a   fennmaradó   jogszabályi  rendelkezések   önmagukban
     elvesztik   szabályozó  funkciójukat.  Ebben  az  esetben   a
     vizsgált jogterület - a megsemmisített alkotmánysértő és  nem
     alkotmánysértő  szabályok miatt -,  az  Alkotmány  2.  §  (1)
     bekezdéséből  fakadó  alkotmányos követelményre  tekintettel,
     komplex  újraszabályozást igényel. [33/1990.  (XII.  26.)  AB
     határozat,  ABH  1990,  191,  196;  16/1995.  (III.  13.)  AB
     határozat, ABH 1995, 464, 466.]

     Budapest, 2003. április 28.
                                                  Dr. Holló András
                                                     alkotmánybíró

     A párhuzamos indokoláshoz és a különvéleményhez csatlakozom.
                                              Dr. Kukorelli István
                                                     alkotmánybíró
     Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró különvéleménye

     Nem  értek  egyet azzal, hogy az Alkotmánybíróság a határozat
     rendelkező   részének  3.  pontjában  elutasítja   az   annak
     megállapítására    irányuló    indítványokat,     hogy     az
     egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:
     Eütv.)   20.   §  (3)  és  (4)  bekezdése  alkotmányellenesen
     korlátozza a gyógyíthatatlan betegeknek az életfenntartó vagy
     életmentő   orvosi  beavatkozás  visszautasítására  vonatkozó
     önrendelkezési jogát.

     Ehhez  kapcsolódóan  nem  értek  egyet  azzal  sem,  hogy  az
     Alkotmánybíróság a határozat rendelkező részének 6. pontjában
     elutasítja az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának
     részletes  szabályairól  szóló  117/1998.  (VI.  16.)   Korm.
     rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (3) bekezdése
     alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
     irányuló indítványokat.

     Álláspontom  szerint  az Eütv. 20. § (3)  bekezdésének  az  a
     rendelkezése,   mely  szerint  az  életfenntartó,   életmentő
     beavatkozás  csak akkor utasítható vissza, ha a  beteg  olyan
     súlyos betegségben szenved, amely "rövid időn belül" halálhoz
     vezet  "és  gyógyíthatatlan," e  két  idézett  szövegrészében
     alkotmányellenes. Az Alkotmány 54. § (1) bekezdése  kimondja,
     hogy "minden embernek veleszületett joga van az élethez és az
     emberi  méltósághoz, amelyektől senkit nem  lehet  önkényesen
     megfosztani."    Az   Alkotmánybíróság   több   határozatában
     megállapította,  hogy  az  emberi  méltóság  alapjogából   az
     egyének önrendelkezési joga is következik. Az Alkotmány 8.  §
     (2)  bekezdése  pedig  úgy  rendelkezik,  hogy  "az  alapvető
     jogokra   és  kötelességekre  vonatkozó  szabályokat  törvény
     állapítja  meg, alapvető jog lényeges tartalmát  azonban  nem
     korlátozhatja."   Nézetem  szerint  az  Eütv.   20.   §   (3)
     bekezdésének idézett két szövegrésze az önrendelkezéshez való
     jog  lényeges  tartalmának  korlátozását  jelenti,  és  ezért
     alkotmányellenes.

     Ugyanezen  okból  alkotmányellenesek  az  Eütv.  20.  §   (4)
     bekezdésének   azon   rendelkezései,   melyek   alapján    az
     életfenntartó, életmentő kezelések visszautasítására irányuló
     nyilatkozat  csak  akkor érvényes, "ha egy  háromtagú  orvosi
     bizottság  a  beteget megvizsgálja és egybehangzóan,  írásban
     nyilatkozik arról, hogy a beteg döntését annak következményei
     tudatában  hozta meg, [...] továbbá a beteg az orvosi bizottság
     nyilatkozatát követő 3. napon - két tanú előtt  -  ismételten
     kinyilvánítja  a  visszautasításra  irányuló  szándékát."  Az
     előzőekből    következően    alkotmányellenes    az     Eütv.
     végrehajtására kiadott Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése is,
     mely  értelmében a háromtagú bizottság nyilatkozata szükséges
     ahhoz,  hogy az életfenntartó, életmentő kezeléseket a  beteg
     visszautasíthassa.  A  bizottságnak - a  betegség  jellegének
     megfelelő - szakorvos tagja arról nyilatkozik, hogy  a  beteg
     olyan  betegségben szenved-e, amely gyógyíthatatlan és  rövid
     belül  halálhoz  vezet, a pszichiáter szakorvos  tagja  pedig
     arról,  hogy  a  beteg rendelkezik-e a döntés  meghozatalához
     szükséges  belátási  képességgel. Az Alkotmánybíróságnak  meg
     kellett  volna  állapítani a hivatkozott  jogszabályi  helyek
     alkotmányellenességét,   és   meg   kellett   volna    azokat
     semmisítenie.

     Elfogadom  a  határozat rendelkező részének  1.  pontját,  de
     megítélésem    szerint,    az    alkotmányos    határmegvonás
     egyértelműsége  szempontjából  pontosabb  lett  volna,  ha  a
     rendelkező  rész  1.  pontja  -  az  indítványokban   foglalt
     kéréssel  szemben  -  egyértelműen  utasította  volna  el  az
     önrendelkezésen  alapuló aktív eutanáziát, a következőképpen:
     "Az  Alkotmánybíróság  azt az indítványt,  amely  szerint  az
     egészségügyről    szóló    1997.    évi     CLIV.     törvény
     alkotmányellenesen   korlátozza  a  gyógyíthatatlan   betegek
     önrendelkezési   jogát  azáltal,  hogy  nem  teszi   lehetővé
     számukra  életük  aktív  orvosi  beavatkozással,  segítséggel
     történő befejezését, elutasítja."

                                   I.
          Az emberi méltóságból fakadó önrendelkezési jog és az
                          eutanázia kapcsolata
                                    
     Az  indítvány  az  Alkotmány 54. § (1)  bekezdésében  foglalt
     emberi méltósághoz való jog részét képező önrendelkezési  jog
     olyan  területének az értelmezését veti fel, amire az  eddigi
     alkotmánybírósági határozatok nem tértek ki.
     Az  emberi  méltósághoz  való jog -  és  ennek  részeként  az
     önrendelkezési  jog  - magában foglalja a betegnek  bármilyen
     orvosi kezelés - beleértve végső soron az életfenntartó és az
     életmentő kezelések - visszautasításának a jogát. A határozat
     ezen megállapításával teljes mértékben egyetértek.

     Az  Alkotmánybíróság korábbi határozataiban már kimondta azt,
     hogy az embernek az emberi életéhez és az emberi méltóságához
     való  joga  olyan  abszolút  jog,  amely  az  emberi  státusz
     meghatározójaként,  az  élettel  együtt  fennálló   egységben
     abszolút  és  korlátozhatatlan.  Ebből  következően,  anyajog
     mivoltából   levezetett  egyes  részjogosítványai   (így   az
     önrendelkezéshez való jog) az Alkotmány 8.  §  (2)  bekezdése
     szerint  bármely  más  alapjoghoz  hasonlóan  korlátozhatóak.
     [75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995, 376, 383.]

     Az  embernek  az élethez és az emberi méltósághoz  való  joga
     egységben  és abszolút tartalommal, vagyis korlátozhatatlanul
     illeti  meg  a jog alanyát. Az élethez és a méltósághoz  való
     jog  abszolút tartalmából következik, hogy azoknak  bármilyen
     mértékű   korlátozása  alkotmányellenes  nemcsak   abban   az
     esetben, ha alapvető jog lényeges tartalmát érinti.  A  többi
     alapjog  lényeges  tartalmát nem érintő  korlátozás  is  csak
     akkor  alkotmányos, ha a korlátozás más alapjog érvényesülése
     szempontjából szükségszerű és arányos.

     Az   élethez   és   a  méltósághoz  való  abszolút   tartalmú
     (korlátozhatatlan) jog kapcsán nemcsak az Alkotmány 8. §  (2)
     bekezdésébe   foglalt   korlát,   pontosabban   alkotmányosan
     megengedett   korlátozás  -  a  lényeges   tartalom   védelme
     érdekében  - nem jöhet fogalmilag szóba, hanem nem  állítható
     az  élethez és az emberi méltósághoz való joggal szembe olyan
     "más"  alapjog,  amelyre  hivatkozva  korlátozni  lehetne  az
     élethez és az emberi méltósághoz való jogot.

     Az  élethez  és az emberi méltósághoz való jogból  levezetett
     konkrét jogok viszont már alkotmányosan korlátozhatóak.

     Az élethez való jog nem bontható fel ún. konkrét életjogokra,
     illetve   élettartalmakra.  Az  élethez  való   jog   egysége
     megbonthatatlan, feldarabolhatatlan. Az élethez való jog csak
     a   maga   egységében   és   teljességében   szemlélhető   és
     érvényesítendő  minden  konkrét  társadalmi  viszonyban.   Az
     emberi  élet  alkotmányos védelme  -  a  maga  egységében  és
     korlátozás  nélkül  -  illet  meg  minden  embert   a   halál
     beálltáig.

     Az emberi méltósághoz való jog viszont már többféle - elvileg
     megszámlálhatatlan - konkrét jog formájában létezik,  illetve
     ezek  együtteseként jelenik meg. Az emberi  méltósághoz  való
     jogból  levezetett  alapjogok - így az önrendelkezési  jogból
     levezetett azon joga a beteg embernek, hogy visszautasítsa az
     életmentő   és   életfenntartó,  de  ezeken   túl   bármilyen
     kezelést  -  a  maguk konkrétságában ítélendők  meg  abból  a
     szempontból, hogy a korlátozás megfelel-e az Alkotmány  8.  §
     (2)   bekezdésében  írott  követelménynek,  és  azon  túl   a
     szükségesség  és  arányosság követelményének,  továbbá,  hogy
     valamely  más  -  szintén Alkotmány által  védett  -  alapjog
     érvényesítésének az érdekében történik-e.

     Összegezve, úgy vélem, hogy míg az élethez való  jog  csak  a
     maga  egységében és korlátozhatatlanságában létező jog, addig
     az   emberi   méltósághoz   való   absztrakt   jog   konkrét,
     elválasztható  alapjogok összességeként  létezik.  Az  emberi
     méltóságot  alátámasztó  konkrét  részjogok  korlátozása   az
     Alkotmánynak  megfelelő tartalommal, a feltétlenül  szükséges
     és   arányos   mértékben,  más  alapjog   védelme   érdekében
     alkotmányosan elfogadható.

     Az  indítványhoz  kapcsolódóan, a jelen ügyben  az  képezheti
     alkotmányossági vizsgálat tárgyát, hogy az emberi élet és  az
     emberi   méltóság,  mint  alkotmányos,  korlátozhatatlan   és
     egységben érvényesítendő és érvényesülő jog mit jelent a maga
     általánosságában  és konkrét megjelenési formájában,  és  mit
     nem  jelent. Nézetem szerint az emberi élethez való  jog  nem
     jelenti,  nem jelentheti sem a méltó, sem a méltatlan  emberi
     életre  való kötelezést, sem az emberi élet meghosszabbítását
     -  különféle  orvosi  kezelések révén -  a  beteg  határozott
     akarata ellenére. Ha ugyanis az embernek az élethez való joga
     átfordul az életre való kötelezéssé, ez már az önrendelkezési
     jognak a korlátozását, mégpedig a jog lényeges tartalmának  a
     korlátozását jelenti. Ez viszont alkotmányellenes,  mivel  az
     Alkotmány 8. § (2) bekezdésének azon rendelkezésébe  ütközik,
     amely  kimondja, hogy alapvető jogot csak törvényben  és  úgy
     szabad  korlátozni,  hogy  az a  jog  lényeges  tartalmát  ne
     érintse.

     Az  ember tehát sem "méltónak", sem "méltatlannak" tekinthető
     életre  nem  kötelezhető; az állam életvédelmi kötelezettsége
     nem lehet olyan erejű, illetve nem terjedhet ki arra, hogy az
     egyén  szabadságát, az egyén önrendelkezési jogát  oly  módon
     korlátozza, hogy az embernek az élet megválásától való  jogát
     megtiltsa. Ezt támasztja alá az öngyilkosság "szabadsága" is,
     vagyis  az,  hogy  az  öngyilkosságot  sikertelenül  elkövető
     személyt   nem   büntetik   azért,   mert   megkísérelte   az
     öngyilkosságot,    illetve   e   tettéhez    egyéb    negatív
     jogkövetkezmények sem fűződhetnek.

     Mivel  az ember a "normális" (egészséges, boldog) életre  sem
     kötelezhető,  még  inkább  nem kényszeríthető  olyan  életre,
     amelyben   elveszíti  a  méltóságát  azáltal,  hogy  teljesen
     kiszolgáltatottá,    magatehetetlenné,   önmaga    ellátására
     képtelenné  válik, és olyan mértékű fájdalmakat, gyötrelmeket
     és  szenvedéseket  kell  kiállnia,  amelyek  számára  már-már
     elviselhetetlenek. A gyötrődéssel, kiszolgáltatottsággal járó
     élet   az   egyén  számára  már  emberhez  méltatlan   életet
     jelenthet.   Ennek   "megélésére",   és   orvosi   kezeléssel
     folyamatosan meghosszabbított "továbbélésére" nem kötelezhető
     az  egyén,  és a szabadságában áll ennek, a számára méltatlan
     életnek a meghosszabbítását elutasítani.

     Az  emberhez  méltó  és  az emberhez  méltatlan  élet  között
     objektív  határ  nem húzható meg. Az egyén  a  maga  értékelő
     tevékenysége  révén  mint  konkrét,  egyedi  szubjektum  dönt
     arról, hogy mely életet tart még méltónak önmaga számára,  és
     mely életet tekint már méltatlannak. Ennek eldöntése az egyén
     szubjektív  és  abszolút mérlegelési  jogán  alapul,  csak  ő
     határozhat  arról,  hogy mely életforma,  -fajta,  -tartalom,
     illetve   milyen   mértékű   szenvedés,   kiszolgáltatottság,
     magatehetetlenség, ellátásra való képtelenség stb. az,  amely
     már  nem  a  méltó, hanem a számára méltatlan  emberi  életet
     jelenti, amelyet nem akar tovább élni.

     Ha  a halál természetes bekövetkeztét az életfenntartó és  az
     életmentő    kezeléssel    az    egyén    akarata    ellenére
     megakadályozzák, az az embernek az ilyen (általa méltatlannak
     tartott)   életre   való   kötelezését,   vagyis   az   egyén
     önrendelkezési  jogának  a súlyos sérelmét  jelenti,  és  így
     alkotmányellenes korlátozáshoz vezet.

     Az   Alkotmány   54.  §  (1)  bekezdésében   foglalt   emberi
     méltóságból fakadó önrendelkezési jognak további eleme,  hogy
     az élethez és a méltósághoz való jog természetesen nemcsak az
     élet  elfogadásának a jogát foglalja magában, hanem  ugyanígy
     az   élet   befejezésének,   illetve   az   élet   befejezése
     megválasztásának  a  jogát is magában foglalja;  ideértve  az
     élet  befejezése módjának vagy idejének a megválasztását  is.
     Az  emberi élethez és az emberi méltósághoz való jognak része
     tehát     az     élet    befejezésének    a    megválasztása,
     megválaszthatósága. Tekintettel arra, hogy ez a jog  abszolút
     jog  -  az  abszolút  szerkezetű jogviszonyokból  fakadóan  -
     mindenki   köteles  tiszteletben  tartani   az   ember   ezen
     önrendelkezésből  fakadó  jogát, vagyis  az  élet  befejezése
     szabad  megválasztásának a jogát. Ebből következően  mindenki
     köteles  tartózkodni attól, hogy az embert az  életfenntartó,
     életmentő  beavatkozásokkal - kifejezett akarata  ellenére  -
     életben tartsa, és ha ő a halál természetes bekövetkeztét  és
     lefolyását  kívánja,  akkor  ezt az  önrendelkezésből  fakadó
     akaratát mindenkinek tudomásul kell vennie. Ugyanígy mindenki
     köteles  tudomásul venni és elfogadni annak  az  egyénnek  az
     akaratát és önrendelkezési jogát is, aki nem beteg ugyan,  de
     az  életétől  valamilyen  ok miatt - pl.  szerelmi  csalódás,
     végtagjainak elvesztése, stb. - meg akar válni.

     Az  egyes  ember  önmagához való viszonya  a  legszemélyesebb
     viszony,  amelyben az ember értelmi, intellektuális értékelő,
     elemző,  érzelmi viszonyba kerül önmagával. Az ember önmagára
     vonatkozó  tudati viszonya - a maga teljességében -  abszolút
     módon  autonóm  és  szabad. Ennek az  abszolút  módon  szabad
     önértékelő   viszonynak  része  az  egyén  önmaga   életéhez,
     életének   minőségéhez,  életének  vállalhatóságához   fűződő
     érzelmi,  intellektuális  és  értékelő  viszonya.  Az   ember
     életének  és  halálának  együttes és egymásra  vonatkoztatott
     értékelése   a   konkrét  egyén  legszemélyesebb,   leginkább
     tiszteletre  méltó,  a jog által leginkább  védett  területe.
     Ennek a konkrét magatartásokban is megnyilvánuló "öntudatnak"
     a része az egyén önrendelkezési joga: élete és halála feletti
     rendelkezés.  Az egyén önrendelkezési joga döntéseiben  -  és
     így  életére  és halálára vonatkozó döntéseiben  -  nyilvánul
     meg.

     A  döntés  szabadsága a saját életről és a saját halálról  az
     önrendelkezési  jog  lényeges és  korlátozhatatlan  tartalmát
     képezi.   Ennek  az  önrendelkezési  jogból  fakadó   döntési
     szabadságnak  a  része annak mérlegelése  is,  hogy  akár  az
     egészséges,  akár  -  az esetleg gyógyíthatatlan  betegségben
     szenvedő  -  beteg  ember  mikor, milyen  módon  választja  a
     halált,    illetve    fogadja   el   a   halál    természetes
     bekövetkezését.  Hasonlóan e körbe tartozik annak  eldöntése,
     hogy  mit  tart még elfogadható szenvedéssel teli életnek  és
     mit    tart    számára   már   méltatlan    (vagyis    teljes
     kiszolgáltatottsággal,   az   önmagáról   való   gondoskodási
     képesség híján való, szenvedéssel és kínlódással, fájdalommal
     terhes)  életnek, amely utóbbit már nem kívánja tovább  élni.
     Az ember tehát nem a halált választja ebben az esetben, hanem
     a számára méltatlan, szenvedéssel teli emberi életet utasítja
     el,  illetve  azt  utasítja el, hogy erre a méltatlan  emberi
     életre  továbbra  is "kötelezve legyen", más személy  (orvos,
     ápoló, hozzátartozó, stb.) döntésétől függjön, hogy az  egyén
     által már méltatlannak ítélt életét meddig élje, vagyis, hogy
     ez a számára már méltatlan emberi élet továbbfolytatódjon. Az
     egyén  az  emberi  méltóságából és az  önmagával  kapcsolatos
     önrendelkezési jogából fakadó szabadsága alapján utasítja  el
     az   önmaga  számára  már  méltatlan,  szenvedésekkel   teli,
     kiszolgáltatottsággal járó életet, és ezért visszautasítja  a
     halál   természetes  módon  való  bekövetkezését   akadályozó
     életfenntartó és életmentő kezeléseket. Annak eldöntése, hogy
     mikor  lép  át  az ember élete a számára már elfogadhatatlan,
     emberhez  nem méltó élet fázisába és tartalmába, teljesen  az
     egyén  mérlegelésén  alapul. Az ember önrendelkezési  jogának
     része   az  arról  való  döntés  is,  hogy  mely  élettartam,
     életforma, életmód az, ami még méltó, és melyik az,  ami  már
     méltatlan, esetleg elviselhetetlen önmaga számára.

     Az  ember  választhatja  ennek - a számára  már  méltatlan  -
     életnek    a    mesterséges,   akár    újbóli    és    újbóli
     meghosszabbítását, de dönthet úgy is, hogy elutasítja ezt  az
     életet, vagyis a számára már az emberi méltóságot megszüntető
     életformát,  élettartamot, kiszolgáltatottságot.  Ez  esetben
     tehát  hangsúlyozottan  egyfajta élet elutasításáról  és  nem
     elsősorban a halál választásáról van szó. Helytelen  az  a  -
     sokszor  hangoztatott - kérdésfelvetés, hogy az élet  vagy  a
     halál  között választ az egyén, mivel a gyógyíthatatlan beteg
     nem  egyszerűen  az élet és a halál, hanem  kétféle  élet:  a
     súlyos  szenvedéssel járó életnek a további  vállalása,  vagy
     pedig ennek az életnek a tovább nem vállalása között választ.

     Az  emberi méltóságból fakadó önrendelkezési jog -  beteg  és
     egészséges  ember esetében egyaránt - nemcsak a halál  szabad
     megválasztását  foglalja  magában,  hanem  az   egyén   által
     méltatlannak  ítélt élet továbbélésének elutasítását  vagy  a
     továbbélés  időtartamának a lerövidítését  is,  s  ezáltal  a
     halál  bekövetkezését.  Ez a választás  az  Alkotmány  54.  §
     (1)  bekezdésében foglalt emberi méltósághoz való jog  részét
     képező  önrendelkezési jogból levezethető,  és  következik  a
     betegnek   az   Eütv.   életmentő,   életfenntartó    kezelés
     visszautasítását lehetővé tevő rendelkezése által biztosított
     jogából.  Ezt  a választási szabadságot az Eütv.  20.  §-ának
     rendelkezései lényegében jelenleg is biztosítják.

     Az életfenntartó és életmentő kezelések visszautasításának  a
     szabadsága   azért  vet  fel  azonban  mégis  alkotmányossági
     problémát,  mert ebbe a viszonyrendszerbe egy  olyan  személy
     (az  orvos) is belép, aki - szakmájánál és esküjénél fogva  -
     gyógyításra,  illetve  -  halálos  betegség   esetén   -   az
     életfenntartó és az életmentő kezelések folyamatos, egészen a
     halál  bekövetkeztéig  tartó  biztosítására  kötelezett.  Így
     szembekerül   egymással   a   betegnek   az   életmentő    és
     életfenntartó kezelést visszautasító akarata, és az  orvosnak
     a  gyógyítási kötelezettsége. Ez esetben nem két jog (a beteg
     és  az  orvos  joga),  hanem a beteg  önrendelkezési  jogából
     fakadó visszautasítási joga, és az orvos jogi, szakmai  -  és
     esküje  alapján  őt  kötő  -  erkölcsi  kötelezettsége  kerül
     egymással   szembe.  Ebben  a  konfliktusban  az  alkotmányos
     megoldás   csak  az  lehet,  hogy  az  orvosnak   a   szakmai
     kötelezettsége "meghátrál", "visszavonul" a beteg alkotmányos
     önrendelkezési jogából fakadó visszautasítási joga  előtt.  A
     jog  és  kötelezettség ilyen szembenállásában az  alkotmányos
     jognak az elsőbbségét kell biztosítani, ebből következően  az
     orvos  tudomásul  kell,  hogy vegye  a  beteg  önrendelkezési
     jogából  fakadó  akaratát,  az  életfenntartó  és  életmentő,
     illetve ezen túl is bármely más kezelés visszautasítását.  Az
     orvos  köteles  a  betegnek továbbra is megadni  minden  más,
     fájdalomenyhítést  szolgáló és egyéb szükséges  kezelést,  de
     hagynia kell, hogy a halál természetesen módon bekövetkezzen,
     azt nem késleltetheti, lassíthatja életfenntartó és életmentő
     kezeléssel. Ebben a viszonyban ez kötelezettsége az orvosnak,
     és  az  orvost ez a kötelezettsége tulajdonképpen  a  passzív
     eutanázia  egyfajta sajátos résztvevőjévé  teszi.  Ez  utóbbi
     azonban nem vet fel alkotmányos problémát, mivel ez esetben a
     beteg  önrendelkezési  jogának az érvényesüléséről,  méghozzá
     erősebb   érvényesüléséről  van   szó,   az   orvos   szakmai
     kötelezettségének a teljesítésével szemben. Az orvos csak oly
     módon  válik  ebben  az  esetben a halálhoz  vezető  útnak  a
     "kísérőjévé",  vagyis valamilyen passzív résztvevőjévé,  hogy
     az életfenntartó és életmentő kezelést nem adja meg, hanem  -
     a  beteg  akaratának megfelelően - hagyja a  halálhoz  vezető
     természetes élettani folyamat lezajlását.

     A  jelenleg  hatályos Eütv. alapvetően ezt  az  élethelyzetet
     modellezi és szabályozza. A beteg önrendelkezési joga, és  az
     orvos gyógyítási, illetve kezelésnyújtási kötelezettsége (már
     nincs esély a gyógyításra, de az orvosnak még mindig meg kell
     kísérelnie  az  élet  fenntartását  és  megmentését)   között
     feszülő   ellentmondás   következményeként   kell   a    jogi
     szabályozásba  az orvos személyét bevonni, és az  orvos  ezen
     passzív   magatartásra  kötelezését   a   beteg   alkotmányos
     önrendelkezési  jogával  együtt kezelni  és  szabályozni.  Ez
     azért  is fontos, mert az orvos számára is ilyen alapon  kell
     biztosítani  és kimondani a szakmai kötelezettség nyújtásának
     az elmulasztásából fakadó felelőtlenségét, immunitását.

     Arra  is  rá kell azonban mutatni ugyanakkor, hogy az  orvost
     sem  lehet  akarata  ellenére erre a  passzív  közreműködésre
     kötelezni;  az  orvosnak - lelkiismereti  és  szakmai  okokra
     hivatkozva - szabadságában áll megtagadni azt, hogy egy adott
     beteg  kezelése  során  -  a beteg határozott  és  egyértelmű
     kérése  ellenére - az életmentő és az életfenntartó  kezelést
     megszüntesse. Ebben az esetben az orvos számára lehetővé kell
     tenni azt, hogy kilépjen a kezelési folyamatból, és más orvos
     -  esetleg hozzátartozó vagy más személy - lépjen be  ebbe  a
     halálhoz  vezető  folyamatba. A  passzív  eutanázia  esetében
     tehát  az  orvost  -  ha  ő ezt világnézeti,  erkölcsi,  vagy
     szakmai-etikai okok miatt nem tudja elfogadni -  még  erre  a
     passzív magatartásra sem lehet kötelezni, hanem lehetővé kell
     tenni  számára, hogy ebből a viszonyból kilépjen és  ezzel  a
     beteggel  való  foglalkozást, kezelést  ő  a  saját  részéről
     megszüntesse. Ez esetben a beteg kezelését - már amennyiben a
     beteg  kezeléséhez  a  továbbiakban is  szükséges  az  orvosi
     segítség   -  más  orvosnak  kell  átvennie,  s  a   kezelést
     megszüntető orvost a beteg további kezeléséért már felelősség
     nem  terheli.  A kezelést átvevő orvos lesz a továbbiakban  a
     halálhoz  vezető út passzív végigkísérője, ő lesz  köteles  a
     fájdalomenyhítésre   és  a  szenvedő   beteg   egyéb   orvosi
     kiszolgálására,  de  az életmentő és életfenntartó  kezelések
     elvégzésétől   ő  is  köteles  lesz  tartózkodni,   a   beteg
     önrendelkezési jogának elsőbbsége következtében.

     Nem  ugyanez a helyzet azonban az orvos szerepét és helyzetét
     illetően  a beteg önrendelkezésén alapuló, de az orvos  aktív
     tevékenységét feltételező aktív eutanázia esetében. Az  aktív
     eutanázia  esetében  - igaz ugyan, hogy  a  beteg  egyértelmű
     rendelkezése  alapján - az orvosnak aktívan, cselekvően  kell
     közrehatnia  abban,  hogy a halál bekövetkezzen.  Álláspontom
     szerint az alkotmányos határ itt húzható meg, mivel ebben  az
     esetben  a  beteg önrendelkezési joga már túlmegy  az  önmaga
     (méltatlannak   ítélt)   életével  való   rendelkezésen,   és
     döntésének végrehajtásába bevon egy másik személyt: az orvost
     vagy    más    személyt    (egészségügyi   ápolószemélyzetet,
     hozzátartozót). Ebben az esetben már nem egyszerűen arról van
     szó,  hogy az orvos hagyja a halál természetes bekövetkeztét,
     hanem   arról,  hogy  az  orvos  megrövidíti  a  beteg  által
     méltatlannak ítélt emberi életet és elősegíti, korábbra hozza
     magát  a  halált. A beteg önrendelkezési joga  erre  már  nem
     terjedhet  ki, nevezetesen nem irányulhat arra, hogy  mást  -
     akár  orvost, akár más, nem orvos személyt - arra kötelezzen,
     hogy   aktív  cselekvésével  előidézze  a  halálát.  A  beteg
     önrendelkezési joga ez utóbbira nem terjed ki, ezért kell itt
     meghúzni  az önrendelkezésen alapuló passzív eutanázia,  mint
     alkotmányosnak  tekinthető,  és  az  önrendelkezésen  alapuló
     aktív   eutanázia,   mint  már  alkotmányellenes,   a   beteg
     önrendelkezési  jogán  túl lévő, annak tartományán  túlmutató
     két eset között a határvonalat.

     Az alkotmányossági mérce és határvonal itt húzódik meg. Ezért
     nem  értek egyet az indítványozóknak azzal az álláspontjával,
     hogy nemcsak a passzív, hanem az orvos vagy más személy aktív
     közreműködésével  végrehajtott - bár a beteg  önrendelkezésén
     alapuló  -,  de  aktív  eutanáziát  is  alkotmányosnak   kell
     tekinteni,  mivel  ez  esetben  az  önrendelkezési  jog   más
     személyt  (jogalanyt) a halál aktív elősegítésére  kötelezne,
     illetve  ebbe  a  folyamatba  aktívan  közreható  személyként
     bevonna.   Erre  azonban  senkit  nem  lehet  kötelezni,   és
     következményei  alól  -  más  személy  önrendelkezési  jogára
     hivatkozással - senkinek nem adható felmentés.

     Álláspontom   összefoglalva   tehát   az,   hogy   a    beteg
     önrendelkezési joga, az életmentő és életfenntartó  kezelések
     visszautasítása során nem terjed ki arra, hogy az orvost vagy
     más   személyt   a  halált  aktívan  előidéző   tevékenységre
     kötelezzen. A beteg önrendelkezési joga nem terjed ki és  nem
     elegendő   hivatkozási   alap  arra   sem,   hogy   a   halál
     bekövetkeztét   aktív  magatartásával  előidéző   személy   a
     büntetőjogi felelősség alól mentesüljön.

                                   II.

           Az alkotmányos határmegvonás, az eutanázia-típusok
                              meghatározása

     Az  Alkotmánybíróság határozata tartózkodik  attól,  hogy  az
     eutanázia    fogalmát    körülírással    vagy    definícióval
     meghatározza,   és  ugyanígy  tartózkodik  attól   is,   hogy
     meghatározza  és egymástól elválassza az egyes  szóba  jöhető
     eutanázia típusokat. Az indítványozók kétfajta tipológiát  is
     adnak, ezek vita tárgyát képezhetik, de - megítélésem szerint
     -   mégsem   ezért   szükséges   az   eutanázia   körülírásos
     meghatározását és a típusait megadni, hanem azért,  mivel  az
     Alkotmánybíróságnak meg kell vonnia az alkotmányos határt  az
     eutanázia  egyes  típusai  között.  Ez  a  határmegvonás  nem
     lehetséges   akkor,  ha  maga  az  eutanázia  fogalma   nincs
     szabatosan  körülírva,  illetve az  eutanázia  egyes  típusai
     nincsenek  - meghatározott, akár többféle szempont alapján  -
     egymástól elválasztva.

     1. Az eutanázia fogalma

     A  halál  megválasztásának nem mindenfajta  módja  eutanázia,
     mivel  a  nem  beteg embernek, vagy a gyógyítható betegségben
     szenvedő  embernek a halálválasztása során nem  eutanáziáról,
     hanem   pl.   öngyilkosságról  beszélünk.   A   tudomány,   a
     szociológiai,  etikai vagy orvosi irodalom a  gyógyíthatatlan
     vagy  a  nagy szenvedéssel járó betegségben szenvedő,  és  az
     emberi   méltóságot  korlátozó,  már-már   méltatlan   emberi
     élethelyzetbe jutott betegnek a halál választását, illetve  a
     halál  előidézését  tartja általában  eutanáziának.  A  halál
     választását  jelentheti egyrészt az egyénnek  az  az  igénye,
     hogy  ne  hosszabbítsák  meg  mesterségesen  a  szenvedéssel,
     fájdalommal   terhes,  számára  már  méltatlannak   tekintett
     életet,  és hagyják meghalni. Az eutanázia fogalmába tartozik
     az  is, amikor a gyógyíthatatlan beteg kívánságára nem várják
     meg  a  halál természetes bekövetkeztét, hanem azt megelőzően
     (mielőtt  a  halál önmagától is bekövetkezne) -  önmaga  vagy
     valaki   másnak  a  közreműködésével  -  aktív   cselekvéssel
     előidézik a beteg halálát.

     2. A tipológia alapja

     Az  eutanázia  fajták elhatárolása során, első kritériumaként
     azt  kell  meghatározni,  hogy  kinek  a  döntésén  alapul  a
     korábbiakban    körülírt    élethelyzetben    lévő    személy
     halálakarása,  halálválasztása,  illetve  az   emberhez   már
     méltatlannak  ítélt élet befejezésének a választása.  Második
     kritériumként  az  vizsgálandó  meg,  hogy  ki,   és   milyen
     cselekvéssel  vesz  részt a beteg akaratának,  szándékának  a
     megvalósításában.  Ezek  alapján az  eutanáziának  lényegileg
     négyféle típusa különböztethető meg:

     a)  A  beteg önrendelkezésen alapuló passzív eutanázia. Ebben
     az  esetben a döntést a beteg hozza meg, a kivitelezésben  az
     orvos  vagy más személy passzív cselekedettel működik  közre,
     tehát  azáltal,  hogy  nem  szolgáltatja  ki,  nem  végzi  az
     életmentő, életfenntartó kezelést.

     b)  A beteg önrendelkezésén alapuló aktív eutanázia. Ebben az
     esetben  is  a  beteg  hozza meg  a  döntést  arról,  hogy  a
     továbbiakban nem kívánja folytatni a számára már méltatlannak
     ítélt  életet, de a halál előidézéséhez valakinek - orvosnak,
     hozzátartozónak   vagy  másnak  -  olyan  kifejezett,   aktív
     cselekvésére van szükség, amely előidézi a halált.

     Álláspontom  szerint  az  eutanázia ezen  két  típusa  között
     húzható  meg  az  alkotmányos határvonal. Az  önrendelkezésen
     alapuló  aktív eutanázia - a korábban kifejtettek  alapján  -
     már nem tartozik a betegnek az Alkotmány 54. § (1) bekezdésén
     alapuló  önrendelkezési  jogának  a  tartományába,  mivel  az
     eljárásba  egy idegen személyt is bevon, mégpedig  úgy,  hogy
     aktív cselekvésre kényszeríti, illetve hatalmazza fel a halál
     előidézése  során.  Megítélésem szerint  ez  utóbbi  már  nem
     vezethető  le  a  beteg önrendelkezési jogából,  és  a  halál
     előidézésében  aktívan résztvevő személy  számára  pedig  nem
     lehet  büntetlenséget biztosítani. Sem  az  orvost,  sem  más
     személyt nem lehet arra kötelezni vagy felhatalmazni, hogy  a
     halál  előidézésében  aktívan  részt  vegyen,  és  részvétele
     esetén büntetlenséget élvezzen.

     c) A más döntésén alapuló passzív eutanázia. Ebben az esetben
     nem maga a beteg hozza meg a döntést, hanem az orvos vagy más
     észleli  a  betegség gyógyíthatatlanságát  vagy  a  szenvedés
     elviselhetetlenségét,  és  ez a - kívülálló  -  személy  dönt
     arról,   hogy   befejezi,  abbahagyja   az   életmentő   vagy
     életfenntartó  kezelést. Ebben az esetben  a  döntést  nem  a
     beteg,  hanem  helyette - tudtával vagy tudta  nélkül  -  más
     személy  hozza  meg. A "cselekvés" ez esetben  passzivitásban
     nyilvánul  meg, mivel a halálhoz vezető természetes  élettani
     folyamatokat  engedik  önmaguktól lezajlani,  abbahagyják  az
     életmentő, illetve életfenntartó kezeléseket. Az eutanáziának
     ez   az   esete   azért  alkotmányellenes,   mert   az   élet
     befejezéséről,   illetve  a  számára   már   méltatlan   élet
     elutasításáról nem a beteg, hanem helyette más személy  dönt,
     mégpedig  (az orvos esetében) esetleg egy olyan személy,  aki
     egyébként  köteles  lenne - mind az Eütv. alapján,  mind  más
     szakmai-etikai-erkölcsi   kötelezettsége   alapján    -    az
     életmentő, életfenntartó kezelést még akkor is folytatni,  ha
     a  betegség  - az orvostudomány mindenkori állása  szerint  -
     gyógyíthatatlan,  és  nincsen  kilátás  arra,  hogy  a  beteg
     meggyógyítható   legyen.  Ezzel   a   döntésével   az   orvos
     tulajdonképpen  a  gyógyítási,  kezelési  kötelezettségét  is
     megszegi,  melynek  következményei alól  nem  mentesülhet,  e
     kötelezettségszegéséért felelősséggel tartozik. Az  eutanázia
     ezen típusa alkotmányellenes, ezért elfogadhatatlan.

     d)  A  más döntésén alapuló aktív eutanázia. Ebben az esetben
     ugyancsak  nem  a  beteg, hanem más dönt az életmentő  és  az
     életfenntartó kezelés megszüntetéséről, és e döntésén  túl  a
     halál  bekövetkeztét aktív cselekvésével  fel  is  gyorsítja,
     végső  soron  előidézi  azt.  A más  döntésén  alapuló  aktív
     eutanázia   -   a   korábbiakban   kifejtettek   alapján    -
     alkotmányellenes, és elfogadhatatlan.

                 Táblázat az eutanázia egyes típusairól

                            Döntés             Tevékenység
     Önrendelkezésen alapuló

           passzív      a beteg dönt    passzív: az életfenntartó,
           eutanázia*                   életmentő kezelések      
                                        beszüntetése vagy el sem                                    
                                        kezdése

         Az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében foglalt önrendelkezési
            jogból levezethető alkotmányos határ itt vonható meg

           aktív        a beteg dönt    aktív: a halál
           eutanázia                    bekövetkeztének ktív
                                        cselekvéssel,
                                        beavatkozással   történő
                                        elősegítése

     Nem önrendelkezésen alapuló
           passzív    nem a beteg dönt  passzív: az
           eutanázia                    életfenntartó,
                                        életmentő kezelések
                                        beszüntetése vagy el
                                        sem kezdése

           aktív      nem a beteg dönt  aktív: a halál
           eutanázia                    bekövetkeztének aktív
                                        cselekvéssel,
                                        beavatkozással történő
                                        elősegítése

     *  Ebbe  az  esetkörbe  tartozik az is,  ha  a  korlátozottan
     cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen beteg helyett - annak
     korábban, az Eütv. 22. §-a alapján tett nyilatkozata  szerint
     -  más  személy  dönt  az életfenntartó, életmentő  kezelések
     visszautasításáról.    A    beteg   korábban,    nyilatkozata
     megtételekor élt önrendelkezési jogával, amikor is  általános
     érvénnyel  visszautasította azokat a kezeléseket,  amelyek  a
     halálos betegség természetes lefolyását megakadályozva, őt  -
     számára  már  -  méltatlan életre kényszerítenék.  Az  általa
     megnevezett helyettes döntéshozó [Eütv. 22. § (2)  bekezdése]
     arról  dönt,  hogy a konkrét élethelyzet olyan-e,  amelyet  a
     beteg   saját  maga  számára  már  elfogadhatatlan,  emberhez
     méltatlan  életnek  tartana,  s  ezért  -  a  beteg   korábbi
     felhatalmazása  alapján - a beteg helyett  visszautasítja  az
     életmentő és az életfenntartó kezeléseket.

     A halál bekövetkeztének vannak egyéb, az eutanáziával részben
     érintkező  vagy  azzal hasonlóságot felmutató  más  esetkörei
     (így  például  az  ún. "kegyes ölés" problematikája  vagy  az
     öngyilkosságban  való  közreműködés büntetőjogi  tényállása).
     Ezek  részletes meghatározására, illetve az eutanáziától való
     elkülönítésére jelen különvéleményemben nem térek ki. Ezekkel
     kapcsolatban   a   határozatban   kifejtett   döntéssel    és
     magyarázatokkal egyetértek.

                                  III.

     Az   önrendelkezési   jog  alkotmányos  és   alkotmányellenes
     korlátai az Eütv.-ben,
     illetve a Kormányrendeletben

     1.  Az  életfenntartó, életmentő kezelések visszautasításának
     folyamatát az Eütv., illetve az annak végrehajtására  kiadott
     Kormányrendelet a következők szerint szabályozza:
     a)  Az Eütv. 20. § (3) bekezdése szerint a beteg részéről  az
     életfenntartó  vagy  életmentő beavatkozás  visszautasítására
     (melynek  célja a betegség természetes lefolyásának  lehetővé
     tétele) abban az esetben van lehetőség, ha
         -  a  beteg  olyan súlyos betegségben szenved,  amely  az
         orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn  belül
         - megfelelő egészségügyi ellátás mellett is -
         - halálhoz vezet és
         - gyógyíthatatlan.

     b)  Ha  a  beteg  az  egészségügyi ellátás  visszautasítására
     irányuló  jogát  gyakorolni  kívánja,  és  visszautasítja  az
     életfenntartó   és   az  életmentő  kezeléseket,   ismételten
     tájékoztatni  kell  döntésének (a beavatkozás  elmaradásának)
     várható    következményeiről,   és   e   jog    gyakorlásának
     feltételeiről. Az ellátás visszautasításának esetén meg  kell
     kísérelni  a  beteg döntése hátterében lévő okok -  személyes
     beszélgetés  alapján  történő  -  feltárását  és   a   döntés
     megváltoztatását. [Eütv. 20. § (7) bekezdése, Kormányrendelet
     2. § (1) bekezdése]

     c)  Ha  a  beteg  fenti  szándékát  továbbra  is  fenntartja,
     haladéktalanul  biztosítani kell számára e jog  gyakorlásához
     szükséges törvényi feltételeket. Intézkedni kell arról,  hogy
     a  beteg  nyilatkozatát a megkívánt alakiságok  megtartásával
     tehesse meg. [Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése]

     d)  A  cselekvőképes személy közokiratban,  teljes  bizonyító
     erejű  magánokiratban, illetve (írásképtelensége esetén)  két
     tanú  együttes  jelenlétében  visszautasíthatja  a  kezelést.
     [Eütv. 20. § (2) és (3) bekezdése]

     e) Az egészségügyi intézmény vezetője vagy az általa kijelölt
     személy  gondoskodik  egy  háromtagú  bizottság  haladéktalan
     összehívásáról. E bizottság tagjai: a beteg kezelőorvosa, egy
     -  a  beteg  gyógykezelésében részt nem vevő  -,  a  betegség
     jellegének  megfelelő  szakorvos,  valamint  egy  pszichiáter
     szakorvos. [Eütv. 20. § (5) bekezdése, Kormányrendelet  3.  §
     (1) bekezdés]

     f)   A   háromtagú  bizottságnak  a  szakorvos  tagja   arról
     nyilatkozik, hogy a beteg olyan betegségben szenved-e,  amely
     az   Eütv.   20.   §-ának  (3)  bekezdésében   megfogalmazott
     kritériumoknak megfelel, a pszichiáter szakorvos pedig arról,
     hogy  a beteg rendelkezik-e a döntés meghozatalához szükséges
     belátási képességgel. A belátási képesség megállapítása során
     a  beteget  minden esetben, a beteg hozzátartozóját lehetőség
     szerint meg kell hallgatni. [Kormányrendelet 3. § (2) és  (3)
     bekezdése]

     g)  A  visszautasítás  csak akkor érvényes,  ha  a  háromtagú
     orvosi  bizottság  egybehangzóan, írásban nyilatkozik  arról,
     hogy  a  beteg döntését annak következményei tudatában  hozta
     meg,  illetve,  hogy  az Eütv. 20. § (3) bekezdésébe  foglalt
     feltételek fennállnak, és

     h)  a beteg az orvosi bizottság nyilatkozatát követő 3. napon
     -    két   tanú   előtt   -   ismételten   kinyilvánítja    a
     visszautasításra  irányuló  szándékát.  [Eütv.  20.   §   (4)
     bekezdés]

     i)  Ez esetben a visszautasított ellátást meg kell szüntetni,
     illetve azt meg sem lehet kezdeni. [Kormányrendelet 3. §  (4)
     bekezdés]

     j)   A   beteg  a  visszautasításra  vonatkozó  nyilatkozatát
     bármikor, alaki kötöttség nélkül visszavonhatja. [Eütv. 20. §
     (8) bekezdés]

     k)  A  beteg  nem  utasíthatja vissza az  életfenntartó  vagy
     életmentő beavatkozást, ha várandós és előre láthatóan  képes
     a gyermek kihordására. [Eütv. 20. § (6) bekezdése]

     l)  Nem érvényes a beteg visszautasító nyilatkozata akkor, ha
     nem  járul hozzá a háromtagú bizottság vizsgálatához, illetve
     ha  a  bizottság  azt  állapítja meg, hogy  az  Eütv.  20.  §
     (3)  bekezdésébe foglalt feltételek nem állnak  fenn.  [Eütv.
     20. § (4) bekezdése]

     m)   Ha   a  háromtagú  bizottság  nem  állapította  meg   az
     életfenntartó beavatkozás visszautasításának érvényességét, a
     beteg, valamint a helyettes döntéshozó keresetet indíthat  az
     életfenntartó  beavatkozás  visszautasításának  érvényességét
     megállapító bírósági döntés iránt. [Kormányrendelet 7. §  (1)
     bekezdése]

     n)   A   beteg   jogosult   ismételten   visszautasítani   az
     életfenntartó  beavatkozást, ha a bizottság  nem  állapította
     meg    az    életfenntartó   beavatkozás   visszautasításának
     érvényességét. [Kormányrendelet 7. § (2) bekezdése]

     Ezen eljárás egyes részeitől értelemszerűen eltérnek azok  az
     eljárások, amelyek a beteg korábbi, érvényes, az Eütv. 20.  §
     (1)  bekezdése alapján adott nyilatkozata, illetve  az  Eütv.
     20.  §  (2)  bekezdése alapján állított helyettes  döntéshozó
     nyilatkozata alapján indulnak.

     2. Álláspontom szerint a jelen ügyben alkotmányossági kérdést
     az  vet fel, hogy a jelenleg hatályos Eütv. 20. § (3) és  (4)
     bekezdésében,  továbbá  (7)  bekezdésében  foglalt   törvényi
     rendelkezések,   és   a  Kormányrendeletnek   a   törvény   e
     rendelkezéseinek    a    végrehajtására    vonatkozó    egyes
     rendelkezései  -  így  különösen  a  3.  §  (3)  bekezdése  -
     összeegyeztethetőek-e  az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdéséből
     fakadó  emberi  méltóságból levezetett önrendelkezési  joggal
     vagy  sem. Vizsgálandó, hogy ezek a jogszabályi rendelkezések
     korlátozzák-e  vagy  sem  az  önrendelkezési   jog   lényeges
     tartalmát,  és  amennyiben a korlátozás nem az  alapvető  jog
     lényeges   tartalmára  vonatkozik,  akkor  az  megfelel-e   a
     szükségesség-arányosság    követelményeinek.    A    törvényi
     korlátozás  ugyanis  -  az Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésébe
     foglalt   követelmény  alapján  -  csak  abban   az   esetben
     alkotmányos,  ha  az más alapjog érvényesülése  szempontjából
     szükséges, az alapvető jog lényeges tartalmát nem korlátozza,
     és a korlátozás az elérni kívánt céllal arányos.
     A  beteget  megillető, az életfenntartó, életmentő  kezelések
     visszautasítására   vonatkozó  jog  a  betegnek   az   emberi
     méltóságból  levezetett  önrendelkezési  jogának  a  lényeges
     tartalmát  jelenti.  Ebből következően a visszautasítási  jog
     tartalmi korlátozása alkotmányosan nem engedhető meg.
     Megítélésem szerint a hivatkozott jogszabályi rendelkezésekbe
     foglalt  előírások túlnyomó többsége alkotmányellenes,  mivel
     szükségtelen  és  aránytalan mértékben  akadályozza,  illetve
     korlátozza  az  emberi méltóságból levezetett  önrendelkezési
     jog  érvényesülését. Továbbá, nem állapítható meg  olyan  más
     alapjog,   amelynek   érvényesülése   érdekében    a    beteg
     önrendelkezési jogát korlátozni kellene.

     3.  Először  azt  kell meghatározni, hogy mely  korlátozások,
     illetve   alaki  és  formai  előírások  azok,   amelyek   nem
     alkotmányellenesek. Ezt követően mondható ki,  hogy  az  ezen
     túlmenő  korlátozások alkotmányellenesek, mivel  vagy  a  jog
     lényeges  tartalmát  érintik,  vagy  szükségtelenek,  illetve
     szükségesek ugyan, de aránytalanok.

     Álláspontom  szerint az, hogy a beteg önrendelkezési  jogának
     érvényesüléséhez - az életmentő és az életfenntartó kezelések
     visszautasítása körében - az Eütv. bizonyos alaki  és  formai
     követelményeket  ír  elő,  nem  alkotmányellenes.   Ezek   az
     előírások   a   beteg   akaratának   tartalmát   kell,   hogy
     egyértelművé  tegyék  két vonatkozásban:  egyrészt,  hogy  az
     akarat  tőle származik, másrészt, hogy akarata az  életmentő,
     életfenntartó  kezelések visszautasítására vonatkozik.  Ennek
     szükséges  és  megfelelő eszköze, a jogban ismert  közokirati
     vagy  teljes bizonyító erejű magánokirati forma előírása.  Az
     alaki  és  formai  előírások  alkotmányosak  tehát,  ha  arra
     irányulnak,   hogy  egyértelműen  és  kétségbe  vonhatatlanul
     kiderüljön  a  beteg  azon  akarata,  hogy  az  életmentő  és
     életfenntartó kezelések beszüntetését kívánja.

     Ilyen,  alkotmányosnak tekinthető alaki és formai előírásokat
     tartalmaz  az  Eütv.  20. § (2) bekezdése,  amely  alapján  a
     visszautasítás  közokiratban,  vagy  teljes  bizonyító  erejű
     magánokiratban  kell, hogy történjen, illetve írásképtelenség
     esetén  két tanú együttes jelenlétében kell, hogy elhangozzék
     a   betegnek   az   életmentő   és  életfenntartó   kezelések
     visszautasítására irányuló nyilatkozata.

     Ezek  az  alaki és formai előírások nemcsak azt  biztosítják,
     hogy egyértelműen és kétségbevonhatatlanul kiderüljön a beteg
     akarata,  hanem  azt is, hogy ez az akarat-elhatározás  olyan
     alakszerűséggel  jelenjen  meg, amely  minden  külső  személy
     számára is bizonyítékul szolgál.

     Ezeket az alaki előírásokat és formai követelményeket a beteg
     akarata egyértelműségének a bizonyítása, bizonyíthatósága, és
     az  akarat kétségbevonhatatlanságának a bizonyítása érdekében
     nem tartom alkotmányellenesnek. A formai előírások nemcsak  a
     beteg   akaratának   a  kinyilvánítását  bizonyítják,   hanem
     egyúttal  mentesítik a szakmai, illetve jogi felelősség  alól
     mindazokat,   akik   a  passzív  eutanázia   lefolytatásában,
     lefolyásában  valamilyen módon részt vettek. Az  alaki-formai
     kellékek  nemcsak  a kezelőszemélyzet számára  biztosítják  a
     mentesülést  a  felelősség alól, hanem a  beteg  akaratát  és
     szándékát  -  akár  utólag  -  kétségbe  vonó  hozzátartozók,
     rokonok  vagy  bárki számára bizonyítják a beteg  egyértelmű,
     kétségbevonhatatlan akaratát és annak kinyilvánítását.

     A  formai  és alaki előírások a beteg önrendelkezési  jogának
     kereteit,  megnyilvánulásának formáit határozzák  meg,  ezért
     nem   jelentik   az  alapvető  jog  lényeges  tartalmának   a
     korlátozását,  tehát sem az Alkotmány 54. § (1)  bekezdésébe,
     sem  pedig  a  8. § (2) bekezdésébe nem ütköznek. Álláspontom
     szerint  az Eütv.-ben meghatározott alaki és formai előírások
     szükségesek  és  egyben  elégségesek  is  a  beteg   kezelést
     visszautasító akaratának egyértelmű megállapításához.

     4.  Az  Eütv.  20. § (3) és (4) bekezdésében, továbbá  a  (7)
     bekezdésében   szereplő  további  feltételek   és   előírások
     alkotmányellenesek,  mivel  a  beteg  önrendelkezési  jogának
     lényeges    tartalmát   korlátozzák.   Az    alkotmányellenes
     korlátozások a következők:

     a)  Alkotmányellenes annak a követelménynek az előírása, hogy
     a  beteg az életfenntartó vagy életmentő beavatkozásokat csak
     abban   az  esetben  utasíthatja  vissza,  ha  "olyan  súlyos
     betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása
     szerint rövid időn belül" halálhoz vezet.
     Megítélésem   szerint   a   "rövid   idő"   előírása    azért
     alkotmányellenes,  mert a "rövid idő"  teljesen  határozatlan
     jogfogalom, és így annak előírása ellentétes az Alkotmány  2.
     §  (1)  bekezdéséből levezetett jogállamiság elvével,  és  az
     ebből levezetett normavilágosság és egyértelműség alkotmányos
     követelményével.
     A  "rövid  idő" észlelése, érzékelése, meghatározása teljesen
     szubjektív.  Egy iszonyatos fájdalomnak, szenvedésnek  kitett
     ember  számára  akár néhány napos további  szenvedés  is  már
     elviselhetetlenül hosszúnak tűnhet, míg más számára a  nagyon
     nagy  fájdalommal  járó  betegség is  elviselhető,  akár  még
     hetekig, hónapokig vagy évekig is.
     Ezért  a  rövid idő előírása egyrészt az Alkotmány 2.  §  (1)
     bekezdésében   meghatározott  jogállamiság,   normavilágosság
     követelményébe ütközik, másrészt pedig a "rövid idő"  fogalma
     jogilag   eleve  meghatározhatatlan.  Ebből  tehát   nem   az
     következik,   hogy  a  jogalkotónak  a  rövid  idő   fogalmát
     pontosan, napokban vagy hetekben kellene meghatároznia, hanem
     az, hogy a szabályozásból ki kell venni ezt a kritériumot.  A
     "rövid  idő"  - a fájdalommal, szenvedéssel, megaláztatással,
     kiszolgáltatottsággal terhes időtartam  -  rövidségének  vagy
     hosszúságának   az  értékelése  teljes  egészében   a   beteg
     megítélése alá, a beteg értékelő szabadságának a tartományába
     tartozik.  A  betegnek kell megítélnie,  hogy  számára  mi  a
     "rövid  idő",  és  az  ő  értékelésével  szemben  senki   sem
     állíthatja,  hogy a hátralévő néhány (5, 10, 20  stb.)  napot
     vagy  akár órát a beteg még kibírja, még ki kell neki bírnia,
     az még nem számít "rövid időnek".
     Álláspontom szerint a beteg szubjektív értékelésével  szemben
     semmiféle    ellenérv    nem   hozható    fel,    ezért    az
     Alkotmánybíróságnak  meg kellett volna állapítania  az  Eütv.
     20.   §  (3)  bekezdésének  "rövid  időn  belül"  szövegrésze
     alkotmányellenességét, és meg kellett volna azt semmisítenie.
     Az  alkotmányellenességet nem az alapozza meg,  hogy  az  idő
     tartamát  a  jogalkotó  nem jelölte meg konkrétan  (napokban,
     hetekben  vagy órákban), hanem az, hogy a jogalkotó  ilyen  -
     kizárólag   a   beteg  szubjektív  értékelésébe   tartozó   -
     kritériumot   normatív   feltételként   határozott   meg   az
     életmentő,   illetve  életfenntartó  kezelés  visszautasítása
     során.

     b)  Alkotmányellenes annak a követelménynek az  előírása  is,
     hogy  a  beteg  akkor  utasíthatja vissza  az  életfenntartó,
     illetve életmentő kezelést, ha a betegsége "gyógyíthatatlan".
     A  "gyógyíthatatlan" betegség azért alkotmányellenes előírás,
     mivel  -  álláspontom  szerint - az egyébként  gyógyíthatónak
     tűnő,  vagy a csak hosszú évek alatt gyógyítható, vagy a  nem
     gyógyítható,  de meghatározott egészségi állapotban  (esetleg
     halálközeli  állapotban) rögzíthető, stabilizálható,  szinten
     tartható állapotban lévő személy számára is biztosítani  kell
     az életfenntartó és az életmentő, de ezeken túl bármilyen más
     kezelés   visszautasításának  jogát.  A  "gyógyíthatatlanság"
     fogalma is teljesen határozatlan jogfogalom, hiába pontosítja
     az  Eütv.  a  fogalmat úgy, hogy az "orvostudomány mindenkori
     állása  szerint"  gyógyíthatatlan betegség  esetén  élhet  az
     életfenntartó, életmentő kezelés visszautasításának a jogával
     a beteg.
     Tudományos viták tárgya lehet - és viták tárgya is  általában
     V   szinte  minden  egyes  betegség  gyógyíthatóságának  vagy
     gyógyíthatatlanságának a kérdése.
     Mindezekből     következően,     nézetem      szerint      az
     Alkotmánybíróságnak  meg kellett volna állapítania,  hogy  az
     Eütv.  20.  §  (3) bekezdésének "gyógyíthatatlan" szövegrésze
     alkotmányellenes, és azt meg kellett volna semmisítenie.

     c)  Alkotmányellenes előírás továbbá az is, ha egy  háromtagú
     bizottság  nemcsak  azt vizsgálja meg, hogy  a  beteg  milyen
     betegségben  szenved,  illetve,  hogy  az  életfenntartó   és
     életmentő  kezelés  visszautasítására irányuló  nyilatkozatát
     megtette-e,   hanem   a  háromtagú  bizottságnak   arról   is
     nyilatkoznia  kell,  hogy  a beteg a  visszautasító  döntését
     annak  következményei  tudatában hozta-e  meg.  Ezen  előírás
     alapján a bizottság megvizsgálja és nyilatkozik arról, hogy a
     beteg  belátási  képessége - a kezelést visszautasító  döntés
     tekintetében - megvan-e, korlátozott-e, vagy esetleg hiányzik
     a  belátási  képessége. Ez az előírás egyrészt  ellentétes  a
     Polgári   Törvénykönyvről  szóló  1959.   évi   IV.   törvény
     rendelkezéseivel,  másrészt  alkotmányellenes  az,  hogy   az
     életfenntartó   és   életmenő   kezelések   visszautasítására
     irányuló  akarat kinyilvánítása miatt, vagyis azért,  mert  a
     beteg  -  önrendelkezési jogával élve - a  passzív  eutanázia
     mellett  dönt,  egy háromtagú bizottság e kérdésben  a  beteg
     tulajdonképpeni      belátási     képességét,      lényegében
     cselekvőképességét megvizsgálja.
     Ha egyéb okból nem vetődik fel a beteg belátási képességének,
     cselekvőképességének a korlátozottsága vagy a  hiánya,  akkor
     nem  lehet  őt  arra  kényszeríteni, hogy  belátási,  illetve
     cselekvőképességét bizonyítsa, és főleg nem fogadható el  az,
     hogy   a   háromtagú  bizottság,  illetve  annak  pszichiáter
     szakorvos tagjának a nyilatkozatától váljék függővé  a  beteg
     akaratának és önrendelkezési jogának az érvényesülése.
     A  háromtagú  bizottság nyilatkozata a  beteg  önrendelkezési
     jogának a lényeges tartalmát korlátozhatja; sőt nemcsak  hogy
     korlátozhatja, hanem adott esetben akár meg is akadályozhatja
     a  beteg  önrendelkezési  jogának  az  érvényesülését.  Ebből
     következően  a szabályozás jelenlegi formája nézetem  szerint
     alkotmányellenes,  ezért az Alkotmánybíróságnak  meg  kellett
     volna  állapítania  az Eütv. 20. § (4) bekezdése  hivatkozott
     rendelkezésének  az  alkotmányellenességét,  és  meg  kellett
     volna azt semmisítenie.

     d)  Ugyancsak alkotmányellenes korlátozásnak tartom azt, hogy
     a beteg az első nyilatkozatát követő harmadik napon, két tanú
     előtt  ismételten ki kell, hogy nyilvánítsa az életfenntartó,
     illetve  életmentő  beavatkozás  visszautasítására  vonatkozó
     szándékát  és  akaratát [Eütv. 20. § (4) bekezdésének  utolsó
     előtti   fordulata].  Ez  a  szándék-  és  akaratmegismétlési
     kötelezettség  megítélésem szerint az alapvető  jog  lényeges
     tartalmát  korlátozza. Az Eütv. 20. § (8)  bekezdése  ugyanis
     általános szabályként tartalmazza azt, hogy a beteg az előbbi
     nyilatkozatát bármikor visszavonhatja, ha tehát 1 óra, 1 nap,
     3  nap,  5  nap  múlva,  avagy  bármikor  meggondolja  magát,
     nyilatkozatát   időhatár  nélkül  visszavonhatja.   A   beteg
     önrendelkezési   jogának  része  ugyanis  a   saját   döntése
     megváltoztatásának  a  joga is, de az arra  való  kötelezése,
     hogy  döntését  három nap múlva két tanú előtt  megismételje,
     már  akaratának és szándékának alkotmányellenes  korlátozását
     jelenti.
     Mindezekből  következően az Alkotmánybíróságnak  meg  kellett
     volna  állapítania  az Eütv. 20. § (4) bekezdése  hivatkozott
     rendelkezésének  az  alkotmányellenességét,  és  meg  kellett
     volna azt semmisítenie.

     e)   Szükségtelen   és  aránytalan,  vagyis  alkotmányellenes
     korlátozása   a  beteg  önrendelkezési  jogából   levezetett,
     életfenntartó   és   életmentő  beavatkozás   visszautasítási
     jogának az, hogy az Eütv. 20. §-ának a (7) bekezdése előírja,
     hogy  az  előző  kezelések visszautasítása  esetén  meg  kell
     kísérelni  a  beteg döntése hátterében levő okok -  személyes
     beszélgetés  alapján  történő  -  feltárását,  és  a   döntés
     megváltoztatását.  Ez  a  döntés  megváltoztatására  irányuló
     kísérlet tulajdonképpen vitatkozási helyzetbe hozza az orvost
     a  beteggel  szemben,  holott a beteg döntését  korábban  már
     meghozta.  A  beteg  döntése  meghozatala  során  -   nyilván
     hosszabb-rövidebb   megfontolás  után   -   értékelte   saját
     állapotát   és   az   életfenntartó  és   életmentő   kezelés
     visszautasításának   következményeit,   s    ennek    alapján
     határozott.   Ezt   a   döntését   egyébként   is    bármikor
     visszavonhatja.  Az, hogy az Eütv. kötelezően  előírja,  hogy
     ebben a folyamatban az orvos köteles a döntés megváltozatását
     megkísérelni,  megítélésem  szerint  a  beteg  önrendelkezési
     jogának  alkotmányellenes korlátozása.  Erre  tekintettel  az
     Alkotmánybíróságnak  meg kellett volna állapítania  az  Eütv.
     20.  § (7) bekezdésének alkotmányellenességét, és meg kellett
     volna semmisítenie azt.

     f)  Mivel a Kormányrendelet több rendelkezése - így különösen
     a  3.  §  (3) bekezdése, de ugyanígy pl. a 4. §-a - az  Eütv.
     nézetem  szerint  alkotmányellenes részeinek  a  végrehajtási
     szabályairól  rendelkezik, ezért - álláspontom szerint  -  az
     Alkotmánybíróságnak   meg   kellett   volna   állapítania   a
     Kormányrendelet        ezen        rendelkezéseinek        az
     alkotmányellenességét  is,  és  meg  kellett   volna   azokat
     semmisítenie.

     Összességében  tehát - az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdéséből
     levezetve   -   elfogadom  az  Eütv.  20.  §-ában   rögzített
     életfenntartó  és  életmentő  kezelés  visszautasításának   a
     jogát. Az önrendelkezési jognak az alaki és formai előírásait
     nem tartom alkotmányellenesnek, mivel ezek az alaki előírások
     a beteg akarata egyértelműségének a bizonyítására szolgálnak.
     Az  ezeken  túli  feltételek,  illetve  nehezítő,  késleltető
     eljárások   előírását  viszont  már  az  önrendelkezési   jog
     alkotmányellenes korlátozásának tartom. Ebből  következően  -
     álláspontom szerint - az Eütv., valamint a Kormányrendelet  -
     jelen  különvéleményemben  hivatkozott  rendelkezéseit  -  az
     alkotmányellenesség miatt az Alkotmánybíróságnak meg  kellett
     volna semmisítenie.

     Budapest, 2003. április 28.
                                                 Dr. Bihari Mihály
                                                     alkotmánybíró
     Dr. Erdei Árpád alkotmánybíró különvéleménye

     1.  Egyetértek  a  rendelkező rész  1.,  2.,  3.,  5.  és  6.
     pontjával,  továbbá a 4. pontnak az Eütv. 17. § (1)  bekezdés
     a) pontjára vonatkozó részével, nem értek azonban egyet a 18.
     §  (2) bekezdése támadott szövegrésze alkotmányellenességének
     megállapítására   és   megsemmisítésére  irányuló   indítvány
     elutasításával. A kérdéses szövegrészt az Alkotmánybíróságnak
     meg kellett volna semmisítenie.

     Egyetértek a többségi határozat indokolásával annyiban,  hogy
     a  törvény 18. § (1) és (2) bekezdésének együttes elemzéséből
     a   beteg   önrendelkezési  jogának  minimális  korlátozására
     irányuló törvényhozói szándékra is lehet következtetni, ám  a
     rendelkezés  összességében e szándékon túlmutató  korlátozást
     jelent.  Lehetőséget biztosít ugyanis az invazív beavatkozást
     végző    orvos    számára,   hogy   a   beavatkozást    saját
     elhatározásából,  a  beteg  önrendelkezési  jogára   tekintet
     nélkül kiterjessze.

     2. Az Eütv. 18. §-a az invazív beavatkozás a beteg beegyezése
     nélküli  kiterjesztésének két esetkörét különbözteti meg.  Az
     (1)  bekezdés mindössze a kiterjesztés szükségességének előre
     nem látható voltáról szól, így a feltételek beállta esetén  a
     (2)  bekezdésben írt kivétellel bármilyen invazív beavatkozás
     kiterjesztését lehetővé teszi a beteg beleegyezése nélkül.  A
     (2)  bekezdés  arra  az esetre tartalmaz előírást,  amikor  a
     kiterjesztés  (melynek  szükségessége mind  fogalmilag,  mind
     pedig  az  előző  bekezdésre utalásból következően  ugyancsak
     előre  nem  látható)  szerv vagy testrész  elvesztését,  vagy
     funkciójának teljes kiesését eredményezi.

     Az  (1)  bekezdés  esetében a kiterjesztés  indoka  a  sürgős
     szükség,   a   (2)  bekezdés  esetében  pedig   a   közvetlen
     életveszély  fennállása. Ezen eseteken kívül az (1)  bekezdés
     b)  pontja kifejezetten, a (2) bekezdés pedig visszautalással
     lehetővé teszi az invazív beavatkozásnak a beteg beleegyezése
     hiányában  történő  kiterjesztetését, ha annak  elmaradása  a
     beteg  számára  aránytalan  terhet  jelent.  Az  indítvány  a
     visszautaló szövegrészt támadta.

     Az  aránytalanul súlyos teher fogalma önmagában nem  világos.
     Nem    állapítható   meg,   hogy   az   invazív   beavatkozás
     kiterjesztésének  elmaradása  mihez  képest  jelent  a  beteg
     számára aránytalanul súlyos terhet, de az sem, hogy a "teher"
     kifejezés  mit takar. A rendelkezés arra sem ad  eligazítást,
     hogy   a  döntéshez  a  beavatkozást  végző  orvosnak  milyen
     tényezőket   kell  figyelembe  vennie.  Minthogy   az   utaló
     rendelkezéssel  az Eütv. 18. § (2) bekezdés  szövegébe  emelt
     szövegrész  bizonytalan tartalmánál fogva sérti az  Alkotmány
     2. § (1) bekezdéséből folyó jogbiztonság követelményét, a 18.
     §  (2)  bekezdésének  erre  utaló részét  meg  kellett  volna
     semmisíteni.

     3.  Álláspontom szerint az indítvánnyal tartalmilag  érintett
     szövegrész a beteg önrendelkezési jogát is sérti. Azt  engedi
     meg,  hogy  az orvos kizárólag hivatásának szakmai szabályait
     vegye    tekintetbe   és   ezeknek   túlnyomó    jelentőséget
     tulajdonítva döntsön az invazív beavatkozás kiterjesztéséről,
     figyelmen  kívül hagyva az érintett beteg saját  elképzelését
     arról,  hogy mi jelent számára "aránytalanul" súlyos  terhet.
     Ebből következően a rendelkezés ellentétes az Alkotmány 54. §
     (1) bekezdésében foglaltakkal.

     Az  Eütv.  18.  §  (1) bekezdésében említett sürgős  szükség,
     illetőleg   a  (2)  bekezdésében  írt  közvetlen  életveszély
     fennállása  az  orvosi hivatás szabályai  és  a  beavatkozást
     végző   orvos  szakértelme,  valamint  szakmai  tapasztalatai
     alapján  számára  megítélhető. Az  olyan  esetben,  amikor  a
     tervezett  invazív  beavatkozásról szóló,  a  betegnek  adott
     tájékoztatás nem lehetett teljes és a beavatkozásnak -  éppen
     az  elvégzése  során  felismert újabb  tényezők  miatt  -  az
     eredetileg  tervezetteken túl kell terjednie, a  sürgősségre,
     illetve    a    közvetlen   életveszélyre   tekintettel    az
     önrendelkezési  jog  korlátozása  alkotmányosan  elfogadható.
     Álláspontom     szerint    azonban    alkotmányellenes     az
     önrendelkezési jognak az olyan korlátozása, amely  elsősorban
     a  beteg  saját  megítélésétől  függő,  számára  aránytalanul
     súlyos  teherként  jelzett, ám saját álláspontjának  ismerete
     nélkül  megállapított és a jogszabály által  közelebbről  meg
     nem határozott tényezőn alapul.

     Az  Eütv.  15.  §-a  szerint  a  beteg  dönthet  arról,  mely
     beavatkozások  elvégzésébe  egyezik  bele,  melyeket   utasít
     vissza,  az invazív beavatkozásokhoz pedig írásbeli vagy  két
     tanú együttes jelenlétében tett egyéb nyilatkozata szükséges.
     A  beteget megillető önrendelkezéshez való jog érvényesülését
     álláspontom    szerint   nemcsak   az   invazív   beavatkozás
     megválasztásakor,  hanem  annak  kiterjesztése  esetén  is  a
     legmesszebbmenőkig  biztosítani  kell.  Amennyiben  tehát  az
     invazív  beavatkozás  kiterjesztését nem  a  sürgős  szükség,
     illetőleg   a  közvetlen  életveszély  indokolja,   a   beteg
     beleegyezésének megszerzésétől alkotmányosan eltekinteni  nem
     lehet.

     4.  Az  indítványozók az Eütv. 18. § (2) bekezdésének az  (1)
     bekezdés  b)  pontjára visszautaló szövegrészét  támadták  és
     vélték  alkotmányellenesnek. Álláspontom szerint  azonban  az
     (1)  bekezdés  b) pontjának szövege ["...b) ennek elmaradása  a
     beteg  számára  aránytalanul súlyos  terhet  jelentene."]  az
     előbbiekben írtak szerint mind az (1) bekezdés, mind pedig  a
     (2) bekezdés összefüggésében alkotmányellenes, mert sérti  az
     Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdését,  valamint  az  54.  §  (1)
     bekezdését.   Az   Alkotmánybíróságnak   tehát   -    állandó
     gyakorlatával    összhangban   -   a   szoros   összefüggésre
     tekintettel  az  Eütv. 18. § (1) bekezdés b) pontját  is  meg
     kellett volna semmisítenie.

     Budapest, 2003. április 28.
                                                   Dr. Erdei Árpád
                                                     alkotmánybíró
      .
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      .
      Number of the Decision:
      .
      22/2003. (IV. 28.)
      Date of the decision:
      .
      04/28/2003
      .
      .