English
Hungarian
Ügyszám:
.
1236/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Németh János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 22/2003. (IV. 28.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/235
.
A döntés kelte: Budapest, 04/28/2003
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálata, valamint mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmányellenesség   megállapítása   iránt    benyújtott
   indítványok  tárgyában - dr. Holló András, dr.  Kukorelli
   István   és   dr.   Tersztyánszkyné   dr.   Vasadi    Éva
   alkotmánybírák  párhuzamos  indokolásával,  valamint  dr.
   Bihari  Mihály, dr. Erdei Árpád, dr. Holló András és  dr.
   Kukorelli   István  alkotmánybírák  különvéleményével   -
   meghozta a következő

                            határozatot :
                                  
       1.  Az  Alkotmánybíróság  azt  az  indítványt,  amely
   szerint  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.  törvény
   alkotmányellenesen  korlátozza a gyógyíthatatlan  betegek
   önrendelkezési  jogát azáltal, hogy  nem  teszi  lehetővé
   számukra  életük orvosi segítséggel történő  befejezését,
   elutasítja.

       2.  Az  Alkotmánybíróság  azt  az  indítványt,  amely
   szerint   mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenes
   helyzet  állt  elő annak folytán, hogy  a  törvényhozó  a
   Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény  166.
   §  -  168. §-ait nem hozta összhangba az Alkotmány 54.  §
   (1) bekezdésével, elutasítja.

       3.   Az  Alkotmánybíróság  az  annak  megállapítására
   irányuló  indítványokat, melyek szerint az egészségügyről
   szóló 1997. évi CLIV. törvény 15. § (2) bekezdése, 20.  §
   (3)  és (4) bekezdése, 22. § (4) bekezdése és 23.  §  (1)
   bekezdése alkotmányellenesen korlátozza a gyógyíthatatlan
   betegeknek   az   életfenntartó  vagy  életmentő   orvosi
   beavatkozás  visszautasítására  vonatkozó  önrendelkezési
   jogát, elutasítja.

       4.  Az Alkotmánybíróság az egészségügyről szóló 1997.
   évi  CLIV.  törvény  17.  § (1)  bekezdés  a)  pontjának,
   valamint  a 18. § (2) bekezdésben a "vagy az (1) bekezdés
   b)      pontja      szerinti     esetben"      szövegrész
   alkotmányellenességének        megállapítására         és
   megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

       5.  Az Alkotmánybíróság az egészségügyről szóló 1997.
   évi     CLIV.    törvény    15.    §    -    19.     §-ai
   alkotmányellenességének        megállapítására         és
   megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

       6.   Az   Alkotmánybíróság  az   egyes   egészségügyi
   ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló
   117/1998.  (VI.  16.) Korm. rendelet 3.  §-a,  5.  §  (2)
   bekezdése,  6.  §-a,  7.  §-a  és  10.  §  (2)  bekezdése
   alkotmányellenességének        megállapítására         és
   megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    Az   Alkotmánybírósághoz  több   indítvány   érkezett   a
    gyógyíthatatlan   betegségben  szenvedők   életük   méltó
    befejezéséhez való jogával kapcsolatban.

    1.  Két  indítványozó 1993. november 25-én kelt  együttes
    indítványában   azt   kérte,  hogy  az   Alkotmánybíróság
    állapítsa  meg: alkotmányellenes az egészségügyről  szóló
    1972. évi II. törvény (a továbbiakban: Törvény) 43. § (2)
    bekezdésének  utolsó  mondata,  és  semmisítse  azt  meg.
    Indítványozták    továbbá,   hogy   az   Alkotmánybíróság
    állapítsa   meg   azt  is:  a  törvényhozó   mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenes  helyzetet  hozott  létre
    azzal, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
    törvény  (a továbbiakban: Btk.) 166. § - 168.  §-ait  nem
    hozta összhangba az Alkotmány 54. § (1) bekezdésével.

    A  Törvényre vonatkozó indítványaik indoka az volt,  hogy
    az     orvos     kötelességévé    teszi:    az     általa
    gyógyíthatatlannak  tartott  beteget  is   a   legnagyobb
    gondossággal  gyógyítsa, holott az Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdésében  biztosított jog  az  emberi  méltósághoz  -
    álláspontjuk  szerint - magában foglalja  az  élet  méltó
    befejezéséhez  való jogot is. Ez pedig a  gyógyíthatatlan
    betegek  esetében  azt jelenti, hogy a  betegséggel  járó
    testi  és  lelki szenvedéseiket az orvos ne kényszerüljön
    akár a beteg akarata ellenére is meghosszabbítani.

    A  Btk.  166.  § - 168. §-aival kapcsolatos indítványukat
    azzal indokolták, hogy törvényhozói mulasztás következett
    be,  mert  a  Btk-nak az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdése
    megalkotását megelőzően meghozott, az emberölés különféle
    eseteit  büntető rendelkezéseit nem hozták összhangba  az
    Alkotmánnyal.  Ennek folytán pedig a törvény  büntetéssel
    fenyeget olyan tevékenységet is - a gyógyíthatatlan beteg
    kívánságára   halála  bekövetkeztéhez   nyújtott   orvosi
    segítséget  - melyet a beteg Alkotmányon alapuló  jogából
    következően  jogszerűnek  kellene  tekinteni.  Külön   is
    alkotmányellenesnek  tartják, hogy a nem  önrendelkezéses
    aktív  halálba  segítés  bizonyos eseteit  a  törvényhozó
    "méltányossági  ölésként" nem különíti  el  az  emberölés
    törvényi   tényállásától,  és  nem  kezeli  privilegizált
    tényállásként   azt  az  esetet,   "(...)   ha   valaki   a
    gyógyíthatatlan  és  szenvedő beteget kifejezett  akarata
    hiányában méltányolható szánalomból segíti a halálba".

    Az indítványozók arra tekintettel, hogy az egészségügyről
    szóló  1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)  a
    gyógyíthatatlan  betegségben szenvedő betegek  kezelésére
    vonatkozó  orvosi  kötelezettséget a Törvénytől  eltérően
    szabályozta,   2001.   június  5-én  kelt   beadványukban
    módosították és kiegészítették indítványukat.  Módosított
    indítványukban  hangsúlyozták,  hogy  bár  az   Eütv.   a
    Törvénytől   eltérően  bizonyos  esetekben   elismeri   a
    gyógyíthatatlan   beteg   jogát   életének   az    emberi
    méltóságával  összeegyeztethető  befejezéséhez,  e  jogot
    változatlanul  alkotmányellenesen  korlátozza.  E  körben
    sérelmezték   a   gyógyíthatatlan  beteg   önrendelkezési
    jogának az Eütv. 15. § (2) bekezdése általi korlátozását:
    "Az   Eütv.   15.   §   (2)  bekezdésében   megállapított
    önrendelkezési  jog 20. §-ra utalással  való  korlátozása
    nézetünk  szerint  ellentétes (...) az  emberi  méltóságból
    következő  önrendelkezési joggal.  Az  Eütv.  20.  §  (3)
    bekezdése ugyanis az ellátás visszautasításának jogát  az
    életfenntartó  vagy  életmentő  beavatkozások   elvégzése
    tekintetében  csak akkor engedi meg,  ha  a  betegség  az
    orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn  belül
    -  megfelelő egészségügyi ellátás mellett is  -  halálhoz
    vezet  és gyógyíthatatlan." Álláspontjuk szerint  továbbá
    az  Eütv.  20. § (4) bekezdése sem egyeztethető össze  az
    Alkotmány  54.  § (1) bekezdésének az emberi  méltósághoz
    való jogra vonatkozó szabályával, "(...) amely előírásnak
    központi  eleme  az önrendelkezési jog. A  beteg  ellátás
    visszautasítására  vonatkozó  önrendelkezési  jogát   nem
    lehet  attól  függővé  tenni,  hogy  aláveti-e  magát  az
    önrendelkezési jog gyakorlásának külön alapjául  szolgáló
    orvosi  vizsgálatnak.  E  korlátozás  aránytalan  és   az
    önrendelkezési    jog    lényegével    ellentétes."    Az
    indítványozók   továbbá   azt   is   kérték,   hogy    az
    Alkotmánybíróság  állapítsa  meg  az  Eütv.  22.  §   (4)
    bekezdése, a 23. § (1) bekezdése, valamint összességükben
    a  15.  § - 19. §-ok alkotmányellenességét, és semmisítse
    azokat meg.

    Az    indítványozók   az   Eütv.   egyes    rendelkezései
    alkotmányellenességét   állító   indítványaik    alapjául
    szolgáló  meggyőződésüket az alábbiak  szerint  fejtették
    ki.   "[A]z  élethez  való  jog  és  az  emberi  méltóság
    alkotmányos  elvének normatartományába a  'méltó',  'jó',
    'emberi'   halálhoz:  az  euthanáziához   való   jog   is
    beletartozik."      Ezen     az      alapon      tekintik
    alkotmányellenesnek, hogy a törvény nem teszi lehetővé  a
    gyógyíthatatlan    beteg   halálának   elősegítését    az
    életmentő,   életfenntartó  beavatkozás   beszüntetésével
    olyankor  is,  amikor a beteg nem tett ezzel  kapcsolatos
    kifejezett     rendelkezést:    "A    beteg    kifejezett
    rendelkezésének hiánya esetén is megengedhetőnek  tartjuk
    a  passzív  euthanáziát,  ha a közeli  halállal  viaskodó
    betegnek  nem  tulajdonítható olyan  az  emberi  méltóság
    körében  értelmezhető  érdek, amely életének  fenntartása
    mellett  szólna". Indítványuk szerint továbbá  az  emberi
    méltósághoz való alkotmányos joggal összeegyeztethető, ha
    életének  a  gyógyíthatatlan beteg  rendelkezése  alapján
    vetnek  véget,  ezért alkotmányellenesnek  tartják  ennek
    tilalmazását.

    Az   életnek   az  emberi  méltósággal  összeegyeztethető
    befejezéséhez   való  jog  korlátozása  az  indítványozók
    szerint  azért  is  alkotmányellenes,  mert  egy  alapjog
    lényeges tartalmának korlátozását eredményezi, ezt  pedig
    az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése tilalmazza.  "Az  emberi
    méltóság jogának lényege ugyanis az önrendelkezés,  amely
    a  személyiség  szabad kibontakoztatására és  a  személyi
    szabadság   önrendelkezés  alapján   történő   megélésére
    vonatkozik.   Ezzel   összefüggésben,   ha    az    állam
    intézményvédelmi kötelezettségéről beszélhetünk, és ennek
    alkotmányos  megfogalmazására  sor  kerül,  akkor  ez  az
    állami  kötelezettség  nem  lehet  más,  mint  az  emberi
    méltóságból  következő önrendelkezés biztosítása.  Minden
    más   állami   kötelezettség  már  az   emberi   méltóság
    alapjogának lényegét: a személyes önrendelkezést sérti, s
    emiatt   ellentétes   lenne  az  Alkotmány   8.   §   (2)
    bekezdésének  alapjogi lényegét védő  garanciájával.  Azt
    állapíthatjuk  tehát  meg, hogy az emberi  méltóságot  az
    annak   lényegi   tartalmát  képező  önrendelkezési   jog
    ellenében védeni nem lehet."

    Az  indítványozók álláspontja az, hogy  bár  a  különféle
    világfelfogások,  vallások,  ideológiák,  illetőleg  ezek
    követői eltérő, gyakran egymással szöges ellentétben lévő
    álláspontot  képviselnek az eutanáziáról, az államnak  az
    eutanázia  megítélésében  is  világnézetileg  semlegesnek
    kell   lennie.  Ezt  részben  az  Alkotmány  2.   §   (1)
    bekezdéséből   vezetik  le,  mely  szerint   Magyarország
    független, demokratikus jogállam, részben az Alkotmány 2.
    §  (3)  bekezdéséből,  mely szerint egyetlen  állampolgár
    tevékenysége   sem   irányulhat   a   hatalom   erőszakos
    megszerzésére     vagy     kizárólagos     birtokolására.
    Álláspontjuk szerint "[e]z a tétel azt tartalmazza,  hogy
    a   demokratikus   jogállamisággal  összeegyeztethetetlen
    erőszakos  és kizárólagos állampolgári tevékenységen  túl
    az    állam    alapvetően   semleges   az    állampolgári
    cselekvésekkel,   magatartásokkal  szemben.   Az   iménti
    értelmezést  alátámasztja  az  Alkotmány  60.  §  (1)-(3)
    bekezdése  is, amely kimondja a gondolat, a  lelkiismeret
    és  a  vallás szabadságát, (...) valamint az egyház  és  az
    állam elválasztását." Ebből következik szerintük, hogy az
    állam    a   társadalomban   létező   világfelfogásokhoz,
    vallásokhoz   és  ideológiákhoz  nem  egy   meghatározott
    világnézet  alapján alakítja ki viszonyát; a demokratikus
    jogállam tehát világnézetileg semleges.

    Az indítványozók a Btk. 166. § - 168. §-aival kapcsolatos
    indítványukat a módosított és kiegészített indítványukban
    változtatás nélkül fenntartották.

    Az  indítványozók azt is kérték, hogy az Alkotmánybíróság
    állapítsa  meg  az  Eütv. 17. § (1) bekezdés  a)  pontja,
    valamint a 18. § (2) bekezdésében a "vagy az (1) bekezdés
    b)      pontja      szerinti     esetben"      szövegrész
    alkotmányellenességét és semmisítse azokat meg.

    Indítványozták  végül  az  egyes  egészségügyi  ellátások
    visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998.
    (VI.     16.)    Korm.    rendelet    (a    továbbiakban:
    Kormányrendelet) 3. §-a, 5. § (2) bekezdése, 6. §-a, 7. §-
    a   és   10.   §  (2)  bekezdése  alkotmányellenességének
    megállapítását és megsemmisítését is.

    2.  Egy  súlyos  és fájdalmas betegségben szenvedő  másik
    indítványozó     annak    megállapítását     kérte     az
    Alkotmánybíróságtól:  sérti az  emberi  méltósághoz  való
    jogát,  hogy a törvény tilalmazza olyan készítménynek  az
    orvosa  által történő rendelkezésére bocsátását, amellyel
    véget vethetne az életének.

    Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokat  egyesítette  és
    együtt bírálta el.

    Az Alkotmánybíróság felkérésére az egészségügyi miniszter
    véleményt   nyilvánított   az  indítványokban   felvetett
    kérdésekről.

                                  II.

    Az Alkotmánybíróság az indítványozók által is többségében
    felhívott  következő jogszabályi rendelkezések figyelembe
    vételével hozta meg határozatát.

                    A) Az Alkotmány rendelkezései:

    "2.  §  (1)  A Magyar Köztársaság független, demokratikus
    jogállam."

    "8.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  elismeri  az  ember
    sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait,  ezek
    tiszteletben  tartása  és  védelme  az  állam   elsőrendű
    kötelessége.
    (2)  A  Magyar  Köztársaságban  az  alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja
    meg,   alapvető  jog  lényeges  tartalmát   azonban   nem
    korlátozhatja."

    "54.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  minden  embernek
    veleszületett   joga  van  az  élethez   és   az   emberi
    méltósághoz,  amelyektől  senkit  nem  lehet   önkényesen
    megfosztani."

    "70/A.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén
    tartózkodó  minden személy számára az emberi, illetve  az
    állampolgári     jogokat,    bármely    megkülönböztetés,
    nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy
    más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
    születési  vagy  egyéb  helyzet  szerinti  különbségtétel
    nélkül."

       B) Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
                (a továbbiakban: Abtv.) rendelkezései:
                                   
    "20.  §  Az  Alkotmánybíróság az arra jogosult indítványa
    alapján jár el."

    "22. § (2) Az indítványnak a kérelem alapjául szolgáló ok
    megjelölése    mellett    határozott    kérelmet     kell
    tartalmaznia."
                                   
                      C) A Törvény rendelkezése:

    "43.  §  (2)  Az  orvosnak a legnagyobb  gondossággal  és
    körültekintéssel   meg   kell   tennie   mindazokat    az
    intézkedéseket,  amelyek  a betegségek  megelőzéséhez,  a
    beteg      életének     megmentéséhez,     gyógyulásához,
    munkaképességének helyreállításához szükségesek. Az orvos
    az általa gyógyíthatatlannak vélt beteget is a legnagyobb
    gondossággal köteles gyógykezelni."

                      D) Az Eütv. rendelkezései:

    "3. § E törvény alkalmazásában (...)
    m)   invazív   beavatkozás:  a   beteg   testébe   bőrön,
    nyálkahártyán   vagy   testnyíláson  keresztül   behatoló
    fizikai  beavatkozás,  ide  nem  értve  a  beteg  számára
    szakmai  szempontból  elhanyagolható  kockázatot  jelentő
    beavatkozásokat;"

    "10.  §  (1) Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi
    méltóságát tiszteletben kell tartani."

    "13.  §  (1)  A  beteg  jogosult a számára  egyéniesített
    formában megadott teljes körű tájékoztatásra.
    (2)   A   betegnek   joga   van  arra,   hogy   részletes
    tájékoztatást kapjon
    a)   egészségi   állapotáról,  beleértve   ennek   orvosi
    megítélését is,
    b) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,
    c)  a  javasolt  vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének,
    illetve    elmaradásának   lehetséges    előnyeiről    és
    kockázatairól,
    d)  a  vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének  tervezett
    időpontjairól,
    e)  döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások
    tekintetében,
    f) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,
    g) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,
    h) a további ellátásokról, valamint
    i) a javasolt életmódról.
    (3)  A  betegnek  joga van a tájékoztatás  során  és  azt
    követően további kérdezésre.
    (4)  A  betegnek  joga van megismerni ellátása  során  az
    egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzését követően azok
    eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a  várttól
    eltérő eredményt és annak okait.
    (5)  A  cselekvőképtelen  és korlátozottan  cselekvőképes
    betegnek  is  joga van a korának és pszichés  állapotának
    megfelelő tájékoztatáshoz.
    (6)   A  betegnek  joga  van  megismerni  az  ellátásában
    közvetlenül  közreműködő személyek nevét, szakképesítését
    és beosztását.
    (7)   A   tájékoztatáshoz  fűződő   jogok   gyakorlásához
    szükséges feltételeket a fenntartó biztosítja.
    (8)  A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon
    kapjon     tájékoztatást,     figyelemmel     életkorára,
    iskolázottságára,    ismereteire,   lelkiállapotára,    e
    tekintetben  megfogalmazott kívánságára,  valamint  arra,
    hogy   a  tájékoztatáshoz  szükség  esetén  és  lehetőség
    szerint tolmácsot vagy jeltolmácsot biztosítsanak."

    "15.  § (1) A beteget megilleti az önrendelkezéshez  való
    jog,  amely kizárólag törvényben meghatározott  esetekben
    és módon korlátozható.
    (2)  Az  önrendelkezési jog gyakorlása keretében a  beteg
    szabadon  döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást
    igénybe  venni,  illetve annak során  mely  beavatkozások
    elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza,
    figyelembe véve a 20. §-ban előírt korlátozásokat.
    (3)  A  betegnek  joga van arra, hogy a kivizsgálását  és
    kezelését   érintő  döntésekben  részt   vegyen.   Az   e
    törvényben   foglalt   kivételektől  eltekintve   bármely
    egészségügyi  beavatkozás  elvégzésének  feltétele,  hogy
    ahhoz   a   beteg   megtévesztéstől,   fenyegetéstől   és
    kényszertől  mentes,  megfelelő  tájékoztatáson   alapuló
    beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja.
    (4)  A  beteg  a  (3)  bekezdésben foglalt  beleegyezését
    szóban,  írásban  vagy ráutaló magatartással  megadhatja,
    kivéve, ha e törvény eltérően nem rendelkezik.
    (5)  Az invazív beavatkozásokhoz a beteg írásbeli vagy  -
    amennyiben   erre   nem  képes  -   két   tanú   együttes
    jelenlétében, szóban vagy más módon megtett  nyilatkozata
    szükséges.
    (6) A beteg a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését
    bármikor visszavonhatja. A beleegyezés alapos ok  nélküli
    visszavonása   esetén   azonban  kötelezhető   az   ennek
    következtében    felmerült    és    indokolt    költségek
    megtérítésére."

    "16.  § (1) A cselekvőképes beteg - ha e törvény eltérően
    nem  rendelkezik  - közokiratban, teljes bizonyító  erejű
    magánokiratban vagy - írásképtelensége esetén - két  tanú
    együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal
    a)   megnevezheti  azt  a  cselekvőképes  személyt,   aki
    jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás
    jogát   gyakorolni,  illetve,  akit  a  13.   §   alapján
    tájékoztatni kell,
    b)  az  a)  pontban meghatározott személy  megjelölésével
    vagy  anélkül  a  (2) bekezdés szerinti  személyek  közül
    bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának
    helyette  történő gyakorlásából, illetve a 13. § szerinti
    tájékoztatásból.
    (2)  Amennyiben a beteg cselekvőképtelen és nincs az  (1)
    bekezdés  a)  pontja alapján nyilatkozattételre  jogosult
    személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a  (4)
    bekezdésben  foglalt korlátok közötti gyakorlására  -  az
    (1) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével -
    a megjelölt sorrendben az alábbi személyek jogosultak:
    a) a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában
    b) a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes
    ba) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában
    bb) gyermeke, ennek hiányában
    bc) szülője, ennek hiányában
    bd) testvére, ennek hiányában
    be) nagyszülője, ennek hiányában
    bf) unokája;
    c)  a  b)  pontban megjelölt hozzátartozója  hiányában  a
    beteggel közös háztartásban nem élő, cselekvőképes
    ca) gyermeke, ennek hiányában
    cb) szülője, ennek hiányában
    cc) testvére, ennek hiányában
    cd) nagyszülője, ennek hiányában
    ce) unokája.
    (3)   Az   egy   sorban   nyilatkozattételre   jogosultak
    ellentétes   nyilatkozata  esetén   a   beteg   egészségi
    állapotát  várhatóan  legkedvezőbben befolyásoló  döntést
    kell figyelembe venni.
    (4)  A  (2)  bekezdés szerinti személyek  nyilatkozata  -
    kizárólag a 13. §-ban foglalt tájékoztatást követően -  a
    kezelőorvos   által  javasolt  invazív   beavatkozásokhoz
    történő beleegyezésre terjedhet ki. E nyilatkozat azonban
    V  a  20. § (3) bekezdése szerinti eset kivételével  -  a
    beavatkozással  fölmerülő  kockázatoktól  eltekintve  nem
    érintheti  hátrányosan a beteg egészségi  állapotát,  így
    különösen    nem    vezethet   súlyos   vagy    maradandó
    egészségkárosodásához.   A   nyilatkozatról   a   beteget
    cselekvőképessé  válását  követően  azonnal  tájékoztatni
    kell.
    (5) Az egészségügyi ellátással kapcsolatos döntésekben  a
    cselekvőképtelen,  illetve  korlátozottan   cselekvőképes
    beteg   véleményét   a  szakmailag  lehetséges   mértékig
    figyelembe  kell  venni  abban  az  esetben  is,   ha   a
    beleegyezés,  illetve  a  visszautasítás  jogát   a   (2)
    bekezdés szerinti személy gyakorolja."

    "17.  § (1) A beteg beavatkozásokba történő beleegyezését
    vélelmezni   kell,   ha   a  beteg   egészségi   állapota
    következtében  beleegyező  nyilatkozat  megtételére   nem
    képes, és
           a)  a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személy
             nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna;
    b)  invazív beavatkozások esetén akkor, ha a  16.  §  (1)
    bekezdés  a)  pontja vagy a 16. § (2) bekezdése  szerinti
    személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna  és
    a  beavatkozás  késedelmes elvégzése  a  beteg  egészségi
    állapotának súlyos vagy maradandó károsodásához vezetne.
    (2)  A  beteg  beleegyezésére  nincs  szükség  abban   az
    esetben,   ha   az  adott  beavatkozás  vagy   intézkedés
    elmaradása
    a)  mások - ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is  -
    egészségét  vagy  testi  épségét súlyosan  veszélyezteti,
    továbbá
    b)  ha  -  a  20-23.  §-okra is  figyelemmel  -  a  beteg
    közvetlen életveszélyben van."

    "18. § (1) Amennyiben egy invazív beavatkozás során annak
    olyan  kiterjesztése válik szükségessé, amely  előre  nem
    volt  látható, az erre irányuló beleegyezés  hiányában  a
    beavatkozás kiterjesztése - a (2) bekezdés szerinti  eset
    kivételével - csak akkor végezhető el, ha
    a) azt sürgős szükség fennállása indokolja, vagy
    b)  ennek elmaradása a beteg számára aránytalanul  súlyos
    terhet jelentene.
    (2)   Amennyiben  a  beavatkozás  (1)  bekezdés  szerinti
    kiterjesztése    a   beteg   valamely   szervének    vagy
    testrészének   elvesztéséhez  vagy  funkciójának   teljes
    kieséséhez vezetne, a beavatkozás kiterjesztése - az abba
    történő    beleegyezés   hiányában   -   csak   közvetlen
    életveszély  fennállása esetén vagy az  (1)  bekezdés  b)
    pontja szerinti esetben végezhető el."

    "19.  §  (1)  A  beteg  írásbeli  beleegyezése  szükséges
    bármely  -  a  beavatkozással összefüggésben  -  életében
    eltávolított  sejtjének, sejtalkotórészének,  szövetének,
    szervének, testrészének - egészségügyi ellátásával  össze
    nem  függő - bármilyen célú felhasználásához. Nem kell  a
    beteg  beleegyezése ezen anyagok szokásos  módon  történő
    megsemmisítéséhez.
    (2)  A  betegnek - e törvény keretei között  -  joga  van
    arra,  hogy  halála  esetére  rendelkezzen  a  holttestét
    irintő  beavatkozásokról. A beteg e törvény rendelkezései
    szerint   megtilthatja,  hogy  holttestéből  szervet   és
    szövetet  átültetés,  egyéb gyógyító  célú  felhasználás,
    kutatás vagy oktatás céljából eltávolítsanak."

    "20.   §   (1)  A  cselekvőképes  beteget  -  a   (2)-(3)
    bekezdésekben  foglaltakra tekintettel, illetőleg  a  (6)
    bekezdésben  foglalt  eset  kivételével  -  megilleti  az
    ellátás   visszautasításának  joga,  kivéve,   ha   annak
    elmaradása    mások    életét    vagy    testi    épségét
    veszélyeztetné.
    (2)  A  beteg minden olyan ellátást, amelynek  elmaradása
    esetén   egészségi  állapotában  várhatóan  súlyos   vagy
    maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy
    teljes    bizonyító    erejű   magánokiratban,    illetve
    írásképtelensége  esetén két tanú  együttes  jelenlétében
    utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítást  az
    egészségügyi  dokumentációban rögzíteni kell,  amelyet  a
    tanúk aláírásukkal hitelesítenek.
    (3)  A  betegség természetes lefolyását lehetővé téve  az
    életfenntartó       vagy      életmentő       beavatkozás
    visszautasítására csak abban az esetben van lehetőség, ha
    a  beteg  olyan  súlyos  betegségben  szenved,  amely  az
    orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn  belül
    -  megfelelő egészségügyi ellátás mellett is  -  halálhoz
    vezet   és  gyógyíthatatlan.  Az  életfenntartó,  illetve
    életmentő  beavatkozás  visszautasítása  a  (2)  bekezdés
    szerinti alaki előírások betartásával történhet.
    (4)  A  (3)  bekezdés szerinti visszautasítás csak  akkor
    érvényes,  ha  egy háromtagú orvosi bizottság  a  beteget
    megvizsgálja és egybehangzóan, írásban nyilatkozik arról,
    hogy  a  beteg  döntését  annak következményei  tudatában
    hozta   meg,  illetve,  hogy  a  (3)  bekezdés   szerinti
    feltételek   fennállnak,  továbbá  a  beteg   az   orvosi
    bizottság nyilatkozatát követő 3. napon - két tanú  előtt
    -  ismételten  kinyilvánítja a visszautasításra  irányuló
    szándékát. Amennyiben a beteg nem járul hozzá  az  orvosi
    bizottság   vizsgálatához,  a  kezelés  visszautasítására
    vonatkozó nyilatkozata nem vehető figyelembe.
    (5)  A  (4)  bekezdés szerinti bizottság tagjai  a  beteg
    kezelőorvosa,  egy - a beteg gyógykezelésében  részt  nem
    vevő   -,  a  betegség  jellegének  megfelelő  szakorvos,
    valamint egy pszichiáter szakorvos.
    (6)  A beteg nem utasíthatja vissza az életfenntartó vagy
    életmentő  beavatkozást,  ha várandós  és  előreláthatóan
    képes a gyermek kihordására.
    (7)  A  (2)-(3) bekezdések szerinti visszautasítás esetén
    meg kell kísérelni a beteg döntése hátterében lévő okok -
    személyes beszélgetés alapján történő - feltárását  és  a
    döntés  megváltoztatását. Ennek során a  13.  §  szerinti
    tájékoztatáson   túl  ismételten  tájékoztatni   kell   a
    beavatkozás elmaradásának következményeiről.
    (8)  A  beteg  a visszautasításra vonatkozó nyilatkozatát
    bármikor, alaki kötöttség nélkül visszavonhatja."

    "21.    §    (1)    Cselekvőképtelen   és   korlátozottan
    cselekvőképes beteg esetén a 20. § (2) bekezdése szerinti
    ellátás nem utasítható vissza.
    (2)    Amennyiben   cselekvőképtelen   és   korlátozottan
    cselekvőképes beteg esetén a 20. § (3) bekezdése szerinti
    ellátás  visszautasítására  kerül  sor,  az  egészségügyi
    szolgáltató keresetet indít a beleegyezés bíróság  általi
    pótlása   iránt.   A   kezelőorvos  a   bíróság   jogerős
    határozatának  meghozataláig köteles  a  beteg  egészségi
    állapota  által indokolt ellátások megtételére. Közvetlen
    életveszély esetén a szükséges beavatkozások elvégzéséhez
    bírósági nyilatkozatpótlásra nincs szükség.
    (...)
    (4) A (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozat pótlására
    irányuló  eljárás  során  a bíróság  nemperes  eljárásban
    soron kívül jár el. Az eljárás tárgyi költségmentes. Ha e
    törvényből,  illetve az eljárás nemperes  jellegéből  más
    nem   következik,   a  bírósági  eljárásban   a   Polgári
    perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény  szabályait
    kell megfelelően alkalmazni."

    "22.  §  (1) A cselekvőképes személy - későbbi  esetleges
    cselekvőképtelensége     esetére      -      közokiratban
    visszautasíthat
    a)  a  20.  § (1) bekezdése szerinti egyes vizsgálatokat,
    beavatkozásokat,
    b)  a  20.  §  (3)  bekezdése  szerinti  beavatkozásokat,
    valamint
    c)  egyes  életfenntartó, életmentő  beavatkozásokat,  ha
    gyógyíthatatlan   betegségben   szenved   és    betegsége
    következtében   önmagát  fizikailag   ellátni   képtelen,
    illetve    fájdalmai   megfelelő   gyógykezeléssel    sem
    enyhíthetők.
    (2)   A   cselekvőképes  személy  -  cselekvőképtelensége
    esetére  -  közokiratban megnevezheti azt a cselekvőképes
    személyt,  aki  az (1) bekezdés szerinti  jogát  helyette
    gyakorolhatja.
    (3)  Az  (1)-(2) bekezdés szerinti nyilatkozat  abban  az
    esetben érvényes, ha pszichiáter szakorvos - egy hónapnál
    nem  régebbi - szakvéleményben igazolja, hogy  a  személy
    döntését annak lehetséges következményei tudatában  hozta
    meg. A nyilatkozatot kétévente meg kell újítani, és azt a
    beteg   bármikor  -  cselekvőképességére,  illetve  alaki
    kötöttségre tekintet nélkül - visszavonhatja.
    (4)   A   (2)  bekezdés  szerinti  cselekvőképes  személy
    beavatkozást visszautasító nyilatkozata esetén  a  20.  §
    (4) bekezdése szerinti bizottság nyilatkozik, hogy
    a)  az  (1)  bekezdésben  foglalt feltételek  fennállnak,
    továbbá
    b)   a  (2)  bekezdés  szerinti  személy  döntését  annak
    következményei tudatában hozta meg."

    "23.  §  (1)  A 20. § (3) bekezdése szerinti  beavatkozás
    megszüntetésére,  illetve  mellőzésére  csak   abban   az
    esetben  kerülhet  sor, ha a beteg erre irányuló  akarata
    világosan és meggyőző módon kideríthető. Kétség esetén  a
    beteg   később   tett,   személyes   nyilatkozatát   kell
    figyelembe   venni;  ennek  hiányában  az  életfenntartó,
    illetve   életmentő   beavatkozás  elvégzéséhez   történő
    beleegyezését vélelmezni kell."

                  E) A Kormányrendelet rendelkezései:

    "3.  §  (1)  Az életfenntartó beavatkozás visszautasítása
    esetén  az egészségügyi intézmény vezetője vagy az általa
    kijelölt  személy  gondoskodik az Eütv.  20.  §-ának  (4)
    bekezdése  szerinti bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
    haladéktalan összehívásáról.
    (2)   A  Bizottságnak  a  betegség  jellegének  megfelelő
    szakorvos  tagja nyilatkozik arról, hogy  a  beteg  olyan
    betegségben  szenved-e, amely az  Eütv.  20.  §-ának  (3)
    bekezdésében megfogalmazott kritériumoknak megfelel.
    (3)  A  Bizottság pszichiáter szakorvos tagja nyilatkozik
    arról, hogy a beteg rendelkezik-e a döntés meghozatalához
    szükséges  belátási  képességgel.  A  belátási   képesség
    megállapítása  során a beteget minden  esetben,  a  beteg
    hozzátartozóját  [Eütv.  16. §  (2)  bekezdés]  lehetőség
    szerint meg kell hallgatni.
    (4) Ha a  Bizottság  döntését  követő  harmadik  napon  a
        beteg -    két tanú előtt - ismételten  kinyilvánítja
        az    életfenntartó   beavatkozás   visszautasítására
        irányuló szándékát, akkor a  visszautasított ellátást
        meg  kell  szüntetni,  illetve  azt  meg  sem   lehet
        kezdeni."

    "5.  §  (2) A Bizottság a helyettes döntéshozó döntésével
    kapcsolatban írásban nyilatkozik arról, hogy  a  törvényi
    feltételek  fennállnak-e, illetve a helyettes  döntéshozó
    rendelkezik-e  belátási  képességgel  [Eütv.  22.  §  (4)
    bekezdés b) pont]."

    "6. § (1) A Bizottság összehívásának rendjét az intézmény
    házirendje    szabályozza.   A   szükséges    vizsgálatok
    elvégzését   követően   a  Bizottság   az   életfenntartó
    beavatkozás       visszautasításának      érvényességével
    kapcsolatos   nyilatkozatát  haladéktalanul,   egyhangúan
    hozza  meg,  amelyet  írásba  kell  foglalni,  és  azt  a
    Bizottság tagjai aláírásukkal ellátnak.
    (2)  A  Bizottság  nyilatkozata  meghozatalát  megelőzően
    megkeresheti  az  intézményben működő etikai  bizottságot
    állásfoglalás kérése céljából.
    (3)  A Bizottság működése során azt is vizsgálja, hogy  a
    beteg     tájékoztatása    megfelelt-e     a     törvényi
    követelményeknek."

    "7.  §  (1) Amennyiben a Bizottság nem állapítja  meg  az
    életfenntartó        beavatkozás       visszautasításának
    érvényességét,  a beteg, valamint a helyettes  döntéshozó
    keresetet    indíthat   az   életfenntartó    beavatkozás
    visszautasításának  érvényességét  megállapító   bírósági
    döntés  iránt. A bíróság eljárására az Eütv.  21.  §-ának
    (4) bekezdése az irányadó.
    (2)  A  beteg  jogosult  ismételten  visszautasítani   az
    életfenntartó   beavatkozást,   ha   a   Bizottság    nem
    állapította     meg    az    életfenntartó    beavatkozás
    visszautasításának érvényességét."

    "10.  §  (2)  Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítania
    kell a Bizottság szükség szerinti működését."

                       F) A Btk. rendelkezései:

    "166.  §  (1) Aki mást megöl, bűntettet követ el,  és  öt
    ivtől    tizenöt    évig    terjedő   szabadságvesztéssel
    büntetendő."

    "167.  §  Aki  mást  méltányolható  okból  származó  erős
    felindulásban  megöl, bűntettet követ el,  és  két  évtől
    nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

    "168.   §  Aki  mást  öngyilkosságra  rábír,  vagy  ennek
    elkövetéséhez  segítséget  nyújt,  ha  az  öngyilkosságot
    megkísérlik  vagy elkövetik, bűntettet követ  el,  és  öt
    évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

                                 III.
                                   
    1. A törvényhozót régóta nehéz döntés elé állítja azoknak
    a  gyógyíthatatlan betegeknek az óhaja, akik nem kívánnak
    további   orvosi   segítséget   igénybe   venni    életük
    fenntartásához,   vagy   éppen   ahhoz   kérnek    orvosi
    segítséget, hogy életük véget érjen.

    2.  A  korábbi  magyar jogszabályok közvetlen  módon  nem
    tartalmaztak   a   gyógyíthatatlan   betegek    halálának
    kívánságukra történő elősegítését tilalmazó rendelkezést:
    "A halálba segítés problémája ma még nem jutott el arra a
    jelentőségre,    hogy    a    tételes    büntetőtörvények
    szükségesnek  tartották  volna  még  csak  mint  az  ölés
    bizonyos  sajátszerű,  minősített  esetét  is  figyelembe
    venni"  (Jámbor László: A halálbasegítés, 1936). A magyar
    büntető  törvények azonban az 1878. évi  V.  törvény  óta
    következetesen  büntetéssel fenyegetik az  emberölést  az
    arra   való   tekintet  nélkül,  hogy   azt   a   súlyos,
    gyógyíthatatlan  beteg kívánságára, vagy érdekében  orvos
    követte-e  el.  A  büntető  törvény  ezen  álláspontjának
    elméleti  alapjai  jutottak kifejezésre neves  jogtudósok
    munkáiban is. Finkey Ferenc a betegek halálba segítéséről
    úgy  vélekedett,  hogy azt még a gyógyíthatatlan  betegek
    esetében sem lehet megengedettnek nyilvánítani (Finkey: A
    magyar  anyagi büntetőjog jelen állapota, 1923). A  beteg
    halálának   elősegítését   Angyal   Pál    is    a    jog
    követelményeivel össze nem egyeztethető tettként írta le:
    "Az  élet  értéktelenségének  mindenkép  ingatag  talaján
    nyugvó  megállapítása  sohasem  lehet  olyan  erős,  hogy
    megfoszthassa   érvényétől  azt  a  lényegében   erkölcsi
    jellegű  normát, mely az ember megölését tiltja" (Angyal:
    A  magyar büntetőjog kézikönyve II, Az ember élete elleni
    bűncselekmények és a párviadal, Budapest, 1928., Atheneum
    kiadó).

    3.  Az  Eütv.  az indítványokban felvetett kérdésekre  is
    kiható  változásokat  vezetett be  1997-ben.  Először  is
    átrendezte  az orvos és a beteg viszonyát;  ezt  jelzi  a
    törvényhozó  szándékát  kifejező Általános  Indokolás  5.
    pontjának  a  Törvényre vonatkozó kritikus megállapítása:
    "A   hatályos  törvény  az  egészségügyi  viszonyrendszer
    szereplőinek  jogait és kötelezettségeit sem  szabályozza
    egyértelműen.  Így  például  kizárólag  az   egészségügyi
    dolgozók kötelezettségeként jelentkeznek olyan,  a  másik
    felet  -  a betegeket - megillető jogosultságok,  amelyek
    alanyi      jogosultságként      való      megfogalmazása
    elengedhetetlen     e     jogok    érvényesítésének     a
    szempontjából."  Az  Eütv.  további  jellemző  vonása   a
    betegjogok  erősítése, ami részben  abban  fejeződik  ki,
    hogy "[a]z államnak biztosítania kell a betegek általános
    emberi és állampolgári jogainak, valamint az egészségügyi
    ellátás  nyújtása  során releváns betegjogainak  érvényre
    juttatását" (Általános Indokolás 4. pont).

    A  törvény  e célkitűzéseiből következik, hogy  a  beteg,
    önrendelkezési jogából adódóan, jogosult eldönteni,  hogy
    kíván-e  egészségügyi  ellátást  igénybe  venni,  és   az
    ellátás  során  mely  beavatkozások  elvégzéséhez   járul
    hozzá,  illetőleg melyeket utasít vissza. Annak,  hogy  a
    beteg    a   beavatkozással   kapcsolatos   beleegyezését
    állapotának,   betegsége   természetének    és    várható
    lefolyásának ismeretében adja meg, vagy utasítja  vissza,
    az  a  biztosítéka, hogy az Eütv. a beteg alapvető jogává
    teszi,  hogy állapotáról folyamatos tájékoztatást kapjon.
    Az  Eütv.  úgy  rendelkezik, hogy  a  beteget  az  emberi
    méltósághoz   való  jogán  alapuló  önrendelkezési   joga
    betegségének  természetétől,  annak  enyhe,  vagy  súlyos
    lefolyásától, gyógyulásának esélyeitől függetlenül illeti
    meg.  Következésképpen megilleti az orvostudomány  állása
    szerint   olyan   gyógyíthatatlan  betegségben   szenvedő
    személyt  is,  akinek  betegsége  megfelelő  egészségügyi
    ellátás  mellett  is rövid időn belül halálhoz  vezet.  A
    betegnek    az    életmentő,   illetőleg    életfenntartó
    egészségügyi  ellátás visszautasítására  vonatkozó  jogát
    azonban  az  Eütv. speciális feltételekhez  köti.  Bár  e
    feltételekről a későbbiekben részletesebben is szó  lesz,
    az  Alkotmánybíróság már e helyütt is  kiemeli,  hogy  az
    életmentő  vagy  életfenntartó  orvosi  beavatkozásnak  a
    gyógyíthatatlan   beteg  általi  visszautasítására   csak
    közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban,
    illetve   a  beteg  írásképtelensége  esetén   két   tanú
    jelenlétében  kerülhet sor. A visszautasítás  csak  akkor
    érvényes,  ha  egy háromtagú orvosi bizottság  a  beteget
    megvizsgálja,   és   egybehangzóan   nyilatkozik   arról:
    gyógyíthatatlan  betegségben szenved  és  döntését  annak
    következményei tudatában hozta meg. A betegnek az  orvosi
    bizottság  nyilatkozatát követő harmadik napon  két  tanú
    előtt ismételten ki kell nyilvánítania a visszautasításra
    irányuló  szándékát.  Az  Eütv.  meghatározza  az  orvosi
    bizottság  összetételét  is:  a  bizottság  egy  tagja  a
    betegség jellegének megfelelő szakorvos, egy másik  tagja
    pszichiáter  szakorvos. Megköveteli  a  törvény,  hogy  a
    beavatkozás  visszautasítása esetén személyes beszélgetés
    során  kíséreljék meg a beteg döntésének hátterében  lévő
    okok  feltárását és a döntés megváltoztatását.  Az  Eütv.
    részletes  szabályozást  ad  arra  az  esetre  is,  ha  a
    gyógyíthatatlan     beteg     cselekvőképtelen,      vagy
    korlátozottan cselekvőképes.

    A  törvény  azt  is  lehetővé teszi a belátási  képessége
    birtokában  lévő  személynek,  hogy  jövőbeli   esetleges
    cselekvőképtelenségét feltételezve előre  visszautasítson
    életmentő beavatkozásokat, ha gyógyíthatatlan betegségben
    szenved,  önmagát fizikailag ellátni nem  képes,  illetve
    fájdalmai megfelelő gyógykezeléssel sem enyhíthetők.

    4.  Az  orvosi  megítélés szerint a leggondosabb  kezelés
    ellenére rövid időn belül halálhoz vezető gyógyíthatatlan
    betegségben  szenvedők számára tehát  a  hatályos  magyar
    jogszabályok már 1997. óta biztosítják a jogot,  hogy  "a
    betegség   természetes   lefolyásának   lehetővé   tétele
    céljából"   visszautasítsák  az   életük   fenntartásához
    szükséges  orvosi  beavatkozást. E törvényi  rendelkezés,
    ugyanakkor,  amikor  érintetlenül  hagyja  a  belenyugvás
    szabadságának teljességét azok számára, akik nem kívánják
    haláluk  bekövetkeztét  befolyásolni,  lehetővé  teszi  a
    gyógyíthatatlan  betegségben  szenvedők   számára,   hogy
    életük   befejezésének  méltóságukkal   összeegyeztethető
    módját válasszák.

    5.    Az   indítványozók,   amint   ez   az   indítványok
    ismertetéséből  kitűnik, három irányban  fogalmaztak  meg
    alkotmányossági  kifogást  az Eütv-nek,  illetőleg  ehhez
    kapcsolódóan    a    Kormányrendeletnek     a     súlyos,
    gyógyíthatatlan  betegeket megillető  önrendelkezési  jog
    érvényesülésére vonatkozó szabályait illetően.

    Először,   az   indítványozók   álláspontja   szerint   a
    törvényhozó      alkotmányellenesen     korlátozza      a
    gyógyíthatatlan   betegségben  szenvedők   önrendelkezési
    jogát  akkor, amikor csak az életfenntartó vagy életmentő
    beavatkozások  visszautasításának lehetőségét  biztosítja
    számukra.  Nézetük szerint a törvény csak  akkor  kerülne
    összhangba  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdése   által
    mindenki,  a  betegek  számára is biztosított  joggal  az
    emberi  méltósághoz, ha a törvényhozó  a  gyógyíthatatlan
    betegeket, ha ezt kívánják, ennél szélesebb körű, további
    jogosítványokkal  ruházná fel:  orvosi  segítség  igénybe
    vételére   életük  méltó  módon  történő   befejezéséhez.
    Álláspontjuk   szerint   az   Alkotmánynak   az    emberi
    méltósághoz  való jogot biztosító rendelkezéséből  az  is
    levezethető  továbbá, hogy az orvos,  a  haldokló  emberi
    méltóságának  megőrzése  érdekében,  a  beteg  ez  irányú
    kívánságának   hiányában   is   elősegíthesse    életének
    befejezését.

    Másodszor, bár megítélésük szerint "[a]z Eütv.  előírásai
    -  ide értve az általunk kifogásolt rendelkezéseket is  -
    az    emberi   méltóság   megnyilvánulásának   lényegesen
    szélesebb    lehetőséget    biztosítanak,     mint     az
    egészségügyről  szóló - korábbi - 1972. évi  II.  törvény
    szabályai",    álláspontjuk   szerint   a    törvény    a
    gyógyíthatatlan  betegeket megillető, életfenntartó  vagy
    életmentő  orvosi beavatkozás visszautasítására vonatkozó
    jogosultságot    még    mindig    indokolatlan,     ezért
    alkotmányellenes korlátozásoknak veti alá. Ebben a körben
    konkrét formában az Eütv. 15. § (2) bekezdésével,  20.  §
    (3)  bekezdésével, 20. § (4) bekezdésével, a  22.  §  (4)
    bekezdésével  és  23.  §  (1)  bekezdésével  kapcsolatban
    fogalmaztak meg alkotmányossági kifogásokat.

    Harmadszor, az indítványozók alkotmányossági kifogásai az
    Eütv.,  illetőleg a Kormányrendelet néhány olyan  további
    rendelkezéseit   érintik,  melyek   nincsenek   közvetlen
    összefüggésben  az  e jogszabályoknak  a  gyógyíthatatlan
    betegek    életének    méltóságukkal    összeegyeztethető
    befejezését  érintő  rendelkezéseivel,  hanem  a   minden
    beteget megillető önrendelkezési jogra vonatkoznak.

    6. Az Alkotmánybíróság rámutat: az Abtv. 20. §-ára és 22.
    §  (2)  bekezdésére  figyelemmel,  és  összhangban  saját
    eljárásának  indítványhoz kötöttségét  illetően  követett
    állandó  gyakorlatával,  az  indítványok  tartalmának  és
    irányultságának megfelelően az Eütv. indítványozók  által
    megjelölt  rendelkezéseinek  alkotmányossági  vizsgálatát
    csak  abból  a  szempontból végezte  el,  hogy  azok  nem
    korlátozzák-e   alkotmányellenesen   a   betegek   emberi
    méltósághoz való jogát.

    Az  Alkotmánybíróság arra is rámutat: az indítványozók  a
    jelenlegi jogi szabályozást lényegében az Alkotmány 54. §
    (1)    bekezdésével   tartják   összeegyeztethetetlennek.
    Indítványuk  megalapozására nem hívtak fel  az  Alkotmány
    által  is biztosított olyan egyéb emberi jogokat,  melyek
    megsértésére a külföldi országok bíróságai és  nemzetközi
    bíróságok  elé terjesztett, az indítványokhoz tartalmilag
    hasonló  panaszokban hivatkozni szoktak.  A  későbbiekben
    említendő  Pretty  ügyben  például  a  panaszos   kérelme
    szerint  az  emberi  életnek  a  beteg  méltóságérzetének
    megfelelő   befejezéséhez   való   jog   törvény   általi
    korlátozása  a  kínzás, kegyetlen,  embertelen,  megalázó
    bánásmód    vagy   büntetés   tilalmával,   a   magánélet
    tiszteletben  tartásához való joggal, a lelkiismereti  és
    vallásszabadsághoz  való  joggal,  valamint  a  hátrányos
    megkülönböztetés   tilalmával  is  összeegyeztethetetlen.
    Ezért  az  Alkotmánybíróság az Abtv. 20. § és 22.  §  (2)
    bekezdésének megfelelően az indítványozók által megjelölt
    jogszabályok alkotmányosságának vizsgálatát csak e körben
    végezte el.

    7.  Az  Alkotmánybíróság szükségesnek tartotta,  hogy  az
    indítványokban     érintett     kérdéseket     nemzetközi
    összefüggéseiben  is áttekintse. Ennek eredményeképpen  a
    következő  megállapításra jutott:  bár  a  világ  legtöbb
    országában tilalmazzák, hogy az orvos bármilyen indokból,
    akár  a  beteg,  vagy hozzátartozója kérésére  elősegítse
    betege   halálát,  az  utóbbi  évtizedekben  a  tudomány,
    illetőleg  a törvényhozás egyre inkább teret  szentel  az
    arról  való  gondolkodásnak,  hogyan  lehetne  a  súlyos,
    gyógyíthatatlan,   gyakran  nagy  fájdalmakkal   küszködő
    betegek  számára az élet méltó befejezéséhez  való  jogot
    biztosítani  anélkül,  hogy az élet kioltására  vonatkozó
    tilalom  oldása  nem  kívánt  hatásokkal  járjon.   Ezzel
    összefüggésben két fontos fejlemény érdemel említést.
    Az egyik az, hogy a 20. század utolsó évtizedeiben számos
    ország törvényhozása, illetőleg bírói gyakorlata arra  az
    álláspontra   helyezkedett,  hogy  bár  az  élet   elleni
    cselekmények teljes tilalmát, bármilyen motiváció alapján
    került  is  sor  elkövetésükre, változatlanul  fenn  kell
    tartani, a korábbiaktól eltérően el kell azonban  ismerni
    a betegnek azt a jogosultságát, hogy visszautasíthassa az
    élete    fenntartására,   illetőleg    meghosszabbítására
    vonatkozó  orvosi  beavatkozást  még  akkor  is,   ha   a
    visszautasítás minden valószínűség szerint halálát  fogja
    eredményezni. E jogosultságot, Magyarországhoz hasonlóan,
    egyes országokban törvényhozási úton ismerték el. Másutt,
    így  az  Egyesült Királyságban a bírói gyakorlat munkálta
    ki  a  betegnek a beavatkozás visszautasítására vonatkozó
    jogát  (pl.  Ms  B. v. an NHS Hospital, Court  of  Appeal
    judgment  of 22 March 2002). Ugyanez történt az  Amerikai
    Egyesült  Államokban  is (lásd az  alábbiakban  ugyancsak
    említett  Cruzan  v.  Director,  Missouri  Department  of
    Health ügyet).
    A  másik fejlemény az, hogy egyes olyan országokban, ahol
    a   törvény   a   gyógyíthatatlan  beteg   halálának   az
    elősegítését  változatlanul tiltja, mégis  büntetlenséget
    biztosítanak  az  orvosnak, ha a halál a  betegség  végső
    szakaszában lévő beteg fájdalmainak csillapítására általa
    előírt  szer elkerülhetetlen mellékhatásaként következett
    be. Erre példa az Egyesült Királyságban a Re J [1991] Fam
    33.  ügy,  Németországban pedig a Legfelsőbb Bíróság  egy
    1996.  évi  állásfoglalása,  mely  szerint  az  orvosilag
    indikált,   a   haldokló  kifejezett  vagy  feltételezett
    kívánságának  megfelelő  fájdalomcsillapítás  akkor   sem
    jogellenes, ha az - elkerülhetetlen, számításba vett,  de
    nem  szándékolt következményként - a halál  bekövetkeztét
    siettetheti (BGHSt 42, 305).

    E  fejlemények  ellenére ez idő szerint a  legtöbb  országban
    kevés  hajlandóság  mutatkozik a gyógyíthatatlan  betegségben
    szenvedők    halálának   elősegítésére   vonatkozó    tilalom
    feloldására,   vagy  enyhítésére.  Az  Egyesült  Királyságban
    például,    bár   1980-ban   az   öngyilkossághoz    nyújtott
    segítségadás    bűncselekményének    felülvizsgálata    során
    felmerült, hogy a haldokló iránti szánalomból elkövetett  ún.
    méltányossági    emberölést    privilegizált    tényállásként
    fogalmazzák  meg  és a korábbinál lényegesen  enyhébben,  két
    évig   terjedő   szabadságvesztéssel   büntessék,   végül   a
    javaslatot   elvetették,  többek   között   azért,   mert   a
    méltányossági  emberölés fogalmának meghatározása  során  nem
    találtak olyan megoldást, amely a hátrányos helyzetben  lévő,
    öreg  és  gyenge  betegeket  teljes  biztonsággal  megóvhatná
    attól, hogy az új törvényi tényállás alapján életük, akaratuk
    ellenére,  veszélybe kerüljön. 1994-ben pedig a  Lordok  Háza
    orvosetikai  vizsgálóbizottsága, megvizsgálva az eutanáziával
    összefüggő kérdéseket, arra a megállapításra jutott, hogy nem
    lát  elegendő  indokot  a szándékos emberöléssel  kapcsolatos
    törvényeknek az eutanázia egyes módozatai lehetővé  tételének
    érdekében történő enyhítésére.

    A  fellebbviteli  bíróságként eljáró Lordok  Házának  egy
    közelmúltban hozott döntése azt jelzi, hogy  az  Egyesült
    Királyságban   nem   csak   a   törvényhozás,   hanem   a
    jogalkalmazás  is idegenkedik a régóta fennálló  tilalmak
    oldása  irányában teendő lépésektől. A Dianne  Pretty  v.
    Director  of  Public Prosecution ügyben a  felperes,  egy
    teljes mozgásképtelenséget okozó gyógyíthatatlan betegség
    végső  szakaszában lévő beteg annak megállapítását kérte,
    hogy  a vádhatóság határozata, - melyben visszautasította
    az     arra    irányuló    kérelmét,    hogy    vállaljon
    kötelezettséget:  nem  emel vádat férje  ellen  emberölés
    miatt,   ha   az  majd  segítséget  nyújt  halálához,   -
    megsértette  alapvető emberi jogait, egyebek  mellett  az
    embertelen  bánásmód tilalmát és az élethez  való  jogát.
    Élethez  való  jogának  sérelmét  abban  látta,  hogy   a
    vádhatóság  álláspontja megfosztja  attól  a  jogától:  ő
    dönthesse  el,  kíván-e tovább élni, és határozatával  az
    élethez  való  jogát élete végigélésének kötelezettségévé
    változtatta.

    A Lordok Háza 2001. november 29-ei ítéletében kimondta: a
    felperest  nem illeti meg a jog ahhoz, hogy a  vádhatóság
    büntetlenséget   biztosítson   férje   számára,   ha   az
    közreműködik halálában ([2001] UKHL). Ezzel elvetette  az
    emberölés  e  módozatának bírósági  határozattal  történő
    legalizálását.

    8.  Eddig  világszerte  csak  igen  kevés  olyan  törvény
    született,  mely lehetővé teszi a súlyos, gyógyíthatatlan
    betegségben  szenvedő beteg kérésére  halálához  nyújtott
    segítséget. Még ezen országokban sem csillapodnak azonban
    az  arról  folyó  viták,  hogy ez összeegyeztethető-e  az
    alkotmányos alapelvekkel.

    Hollandiában a korábbi teljes tilalmat a bírói  gyakorlat
    kezdte  feloldani. 1973-tól kezdődően több  olyan  ítélet
    született,  melyek  a  gyógyíthatatlan  betegét   halálba
    segítő  orvosokat  azzal  az indokkal  mentettek  fel  az
    emberölés vádja alól, hogy szükséghelyzetben cselekedtek.
    A  Legfelsőbb  Bíróság  egy  1984-ben  hozott  ítéletében
    nyilvánította  ki  elvi éllel, hogy bár  más  megölése  a
    büntető     törvények    alkalmazásában     változatlanul
    bűncselekménynek  tekintendő, a  beteget  halálba  segítő
    orvos  bizonyos feltételek esetén hivatkozhat arra,  hogy
    az  emberölést  szükséghelyzetben  követte  el.  A  bírói
    gyakorlat ennek feltételeit is kimunkálta. E feltételek a
    következők:  az  orvos  a  beteg szabadon  kinyilvánított
    akarata   alapján  jár  el  miután  tőle  és  a  betegtől
    független orvossal konzultációt folytatott, a betegnek ez
    a    kívánsága   átgondolt,   megfontolt   és    tartósan
    hangoztatott,  a beteg tűrhetetlen fájdalmaktól  szenved,
    és   nincs   kilátás  állapota  javulására,  a  szenvedés
    enyhítését    eredményező   módszer   pedig    nem    áll
    rendelkezésre.

    E  legfőbb bírói döntés hatott a törvényhozásra is. 1994-
    ben  módosították  a büntető törvényt  és  a  halálesetek
    kivizsgálásáról szóló jogszabályt. Ezek úgy rendelkeztek,
    hogy  gyógyíthatatlan  betegét  halálba  segítő  orvosnak
    minden  ilyen  halálesetet jelenteni  kell  egy  e  célra
    felállított  bizottságnak, mely állást  foglal  az  orvos
    eljárásának  jogszerűségéről, és jelentését  megküldi  az
    ügyésznek,  aki dönt arról, hogy büntetőeljárást  indít-e
    az orvos ellen.

    E szabályozás alkalmazásának tapasztalatai alapján átfogó
    törvényjavaslatot  nyújtottak be  a  törvényhozáshoz  "Az
    életnek  kérésre történő végetvetés és az öngyilkossághoz
    nyújtott segítség eseteinek felülvizsgálatáról" címmel. A
    javaslatot  a  törvényhozás mindkét háza megszavazta,  az
    2001. október 1-jén lépett hatályba.

    A    törvény    a    büntető   törvények    módosításával
    büntetlenséget  biztosít az orvosnak az emberölés  és  az
    öngyilkosság  elősegítésének  bűntette  alól,  ha   kellő
    gondossággal és körültekintéssel járt el, és ha jelentést
    tett  az  illetékes halottkémnek a beteg  halálában  való
    közreműködéséről.   A   kellő  gondosság,   körültekintés
    feltételeit a büntető törvény határozza meg. E szerint az
    orvos  eljárása  akkor  kellően gondos,  ha  meggyőződött
    arról:  a  beteg  állapota reménytelen,  a  betegnek  nem
    enyhíthető,  elviselhetetlen szenvedés a  része,  és  más
    ésszerű   megoldás   nem  áll  rendelkezésre.   A   kellő
    gondossággal való eljárás akkor állapítható  meg,  ha  az
    orvos  a beteget részletesen tájékoztatta állapotáról  és
    kilátásairól,  és  a  beteg  szabad  akaratából,  mindent
    megfontolva  fejezte ki azt az akaratát, hogy  meg  kíván
    halni.  További követelmény az orvossal szemben,  hogy  a
    betegtől független legalább egy orvossal konzultáljon, és
    a   kellő   gondosságát  alátámasztó   fenti   feltételek
    meglétéről  írásbeli értékelést készítsen, végül  hogy  a
    beteg halálát megfelelő orvosi gondossággal segítse elő.

    E  halálesetek körülményeinek kivizsgálására Hollandiában
    regionális    felülvizsgálati    bizottságok    működnek.
    Mindegyiknek legalább három tagja van. Vizsgálódásaikat a
    beteg halálában közreműködő orvos bevonásával végzik.  Ha
    megállapítják, hogy az orvos kellő gondossággal járt  el,
    az ügyet lezárják, ellenkező esetben értesítik az ügyészt
    büntetőeljárás indításának megfontolására.

    A  törvény a 16-17 éves fiataloknak is megadja  a  jogot,
    hogy  határozzanak saját halálukról, a döntési folyamatba
    szüleiket  is  be  kell  vonni. A  12-15  éves  gyermekek
    esetében a törvény a szülők beleegyezését is előírja.

    A törvény szigorú garanciális feltételek mellett lehetővé
    teszi:  még mielőtt betegségének végső szakaszába jut,  a
    beteg   írásbeli  nyilatkozatban  kérheti,  hogy   orvosa
    működjön közre halála elősegítésében.

    Belgiumban  2002.  május  28-án  hoztak  törvényt   annak
    lehetővé tételéről, hogy az orvos a gyógyíthatatlan beteg
    kívánságára   véget   vethessen   életének.   A   törvény
    szóhasználatában  ez eutanázia, melyet így  határoz  meg:
    eutanázián  az  orvos  által  eszközölt  azon  cselekmény
    értendő, mellyel szándékosan véget vet betege életének.

    A  törvény szerint az eutanáziát elvégző orvos nem  követ
    el bűncselekményt, ha megbizonyosodik arról, hogy a beteg
    nagykorú,   cselekvőképes,   az   eutanáziára   vonatkozó
    elhatározására   önkéntesen,   megfontoltan   és    külső
    befolyástól    mentesen   jutott,   orvosi    szempontból
    kilátástalan a helyzete és olyan állandó, elviselhetetlen
    testi,  vagy  lelki  szenvedés  állapotában  van,  melyet
    gyógyíthatatlan betegsége, vagy balesete okoz.

    A  betegnek  írásban  kell előterjesztenie  az  eutanázia
    iránti  kérelmét, amelyet neki magának kell  megírnia  és
    aláírnia. Ha nincsen erre képes állapotban, a kérelmet az
    altala   választott   olyan  nagykorú   személynek   kell
    elkészítenie, akinek nem származhat anyagi előnye a beteg
    halálából.  E személynek a kérelmet az orvos jelenlétében
    kell  megírnia,  ebben  az  ok megjelölésével  rögzítenie
    kell, hogy a beteg maga nem képes kérelmet készíteni.

    Eutanáziára  csak  akkor  kerülhet  sor,  ha   az   orvos
    részletes   tájékoztatást  adott  a  betegnek   egészségi
    állapotáról,  életkilátásairól, ismertette  a  még  szóba
    jöhető   terápiás,   vagy   a   fájdalom   csillapítására
    rendelkezésre álló lehetőségeket. A beteg elhatározásának
    megmásíthatatlanságát az orvosnak a  beteggel  folytatott
    beszélgetések során kell ellenőriznie.

    Az  eutanázia  további  feltétele  a  kezelőorvosnak  más
    orvossal  folytatott konzultációja. A konzulens  orvossal
    szembeni   követelmény,   hogy   az   adott   betegséggel
    kapcsolatos szakismeretekkel rendelkezzen, valamint  hogy
    mind  a  beteg, mind a kezelőorvos tekintetében független
    legyen.  A  konzulensnek meg kell vizsgálnia  a  beteget,
    rendelkezésére   kell  bocsátania  a   beteg   állapotára
    vonatkozó összes adatot, iratot. A konzulens orvosnak meg
    kell bizonyosodnia a szenvedés állandó, csillapíthatatlan
    és     elviselhetetlen    jellegéről.     A     konzulens
    megállapításait jelentésben foglalja össze.  A  konzulens
    orvos jelentését a kezelőorvos ismerteti a beteggel.

    A  kezelőorvosnak meg kell bizonyosodnia  arról,  hogy  a
    betegnek    volt   alkalma   elhatározását   megbeszélnie
    mindazokkal, akikkel találkozni kívánt; ha  a  beteg  ezt
    kívánja,  megbeszélést  kell  folytatnia  a  beteg  által
    megjelölt hozzátartozóival.

    Ha  a  kezelőorvos véleménye szerint a beteg  halála  nem
    következik  be rövid időn belül, a törvény  az  eutanázia
    két további feltételét is meghatározza. Az egyik az, hogy
    a kezelőorvosnak további konzultációt kell folytatnia egy
    második orvossal, lehetőség szerint pszichiáterrel,  vagy
    az  érintett patológiai terület szakértőjével,  akinek  a
    betegtől, az orvostól és az elsőként konzultált  orvostól
    függetlennek kell lennie. A beteget e második konzultáció
    eredményéről is tájékoztatni kell.

    A másik feltétel az, hogy a beteg kérelme és az eutanázia
    között legalább egy hónap teljen el.

    A   törvény   lehetőséget  biztosít  arra  is,   hogy   a
    cselekvőképes  nagykorú  személy  a  jövőben  bekövetkező
    betegségével kapcsolatban arra az esetre, ha akaratát már
    nem  tudja kifejezni, írásbeli nyilatkozatban fejezze  ki
    az  eutanáziára vonatkozó kívánságát, amennyiben az orvos
    megállapítja,  hogy  súlyos, gyógyíthatatlan  betegségben
    szenved, nincsen tudatánál, és állapota a tudomány állása
    szerint  visszafordíthatatlan.  Az  írásbeli  nyilatkozat
    csak  akkor  vehető  figyelembe, ha az a  gyógyíthatatlan
    betegség kezdetét megelőző öt évnél nem korábban készült,
    illetőleg került ismételten megerősítésre.

    A   törvény   kimondja:  orvos  nem  köteles   eutanáziát
    alkalmazni és más személy sem köteles eutanáziában  részt
    venni.  Ha  az  orvos a beteg eutanázia  iránti  kérelmét
    megtagadja, a beteg kérésére köteles a kérelmet  a  beteg
    által megjelölt orvoshoz eljuttatni.

    Ha  az orvos úgy dönt, hogy eleget tesz a beteg eutanázia
    iránti  kívánságának,  a beteg halálától  számított  négy
    napon  belül írásos jelentést kell tennie a törvény által
    létrehozott  Bizottságnak.  A  Bizottság  tizenhat  tagja
    közül  nyolc orvos - közülük legalább négy belga egyetemi
    tanár  -  négy  tagja jogászprofesszor vagy ügyvéd,  négy
    tagja   a  gyógyíthatatlan  betegek  problémáiban  jártas
    szakember.  A  Bizottság tagjai nem  lehetnek  parlamenti
    képviselők, sem a kormány tagjai.

    A Bizottság az orvos jelentésének benyújtásától számított
    két  hónapon  belül  dönt arról, hogy  az  eutanáziára  a
    törvény  rendelkezéseinek megfelelően  került-e  sor.  Ha
    kétharmados  szótöbbséggel úgy  véli,  hogy  az  orvos  a
    törvény  rendelkezéseit  nem  tartotta  tiszteletben,  az
    iratokat megküldi az ügyésznek.

    Az   eutanáziára  vonatkozó  törvényjavaslat  benyújtását
    követően  a  nemzetgyűlés felsőházának  megkeresésére  az
    államtanács (Conseil d'État) 2001. július 2-án  véleményt
    nyilvánított két törvényjavaslatról. Arra az  álláspontra
    helyezkedett,       hogy      a      javaslatok       nem
    összeegyeztethetetlenek  az  Emberi  Jogok  és   Alapvető
    Szabadságok  Védelméről  szóló  egyezmény,   valamint   a
    Polgári  és  Politikai  Jogok Nemzetközi  Egyezségokmánya
    rendelkezéseivel. Annak a véleményének is  hangot  adott,
    hogy  a  két javaslatnak azok a rendelkezései,  melyek  a
    törvény  előírásai szerint eljáró orvosokat mentesítik  a
    büntetőjogi  felelősség  alól,  nem  ütköznek  a  büntető
    törvény alapelveibe.

    Az   Amerikai   Egyesült  Államokban  a   gyógyíthatatlan
    betegségben   szenvedők   jogait   illetően    a    bírói
    gyakorlatban  és  a  törvényhozásban  egyaránt   lényeges
    változások következtek be az elmúlt évtizedekben.

    a)  A  törvények  korábban  nem  tartalmaztak  egyértelmű
    rendelkezéseket  az  egészségügyi  intézményekben  kezelt
    betegeknek arra vonatkozó jogáról, hogy az orvos gyógyító
    tevékenységét  visszautasíthatják-e, és ha  igen,  milyen
    feltételek  esetén.  Ezért a kezelés abbahagyását  kívánó
    betegek a bíróságoktól kérték az egészségügyi intézmények
    arra   való   kötelezését,  hogy   tartsák   tiszteletben
    pácienseik  akaratát. Azt követően, hogy  a  múlt  század
    második  felében számos olyan ítélet született, melyek  e
    kereseteknek  helyt adtak és kötelezték  az  egészségügyi
    intézményt   a   kezelés  abbahagyására,   a   szövetségi
    Legfelsőbb   Bíróság   a   betegeket   megillető    joggá
    nyilvánította,   hogy   akár   az   életben   tartásukhoz
    feltétlenül  szükséges orvosi kezelést is visszautasítsák
    (Cruzan v. Director, Missouri Department of Health 497 US
    261, 1990.).

    b)  Az orvosi beavatkozás visszautasítását elismerő bírói
    gyakorlat  fejlődésével párhuzamosan az Egyesült  Államok
    több  tagállamában  kezdeményeztek népszavazást  abból  a
    célból,  hogy a gyógyíthatatlan beteg halálának az  orvos
    általi    elősegítését   a   törvény   lehetővé    tegye.
    Kaliforniában 1988-ban egy erre irányuló népszavazáson  a
    szükséges szavazatoknak még csak mintegy egyharmada gyűlt
    össze,  négy  évvel később a résztvevőknek  már  a  48%-a
    szavazott  az  élet kioltásának minden  formáját  mereven
    tiltó    jogszabály   megváltoztatását   célzó    törvény
    napirendre tűzése mellett. Washington államban egy  1991.
    évi  népszavazáson a résztvevők 46.4 %-a állt ki az orvos
    által  történő  halálba  segítést lehetővé  tevő  törvény
    meghozatala  mellett.  Oregon  az  első  -  és  eddig  az
    egyetlen  -  amerikai állam, melyben  51  %-os  többségbe
    kerültek az öngyilkossághoz adott orvosi segítség törvény
    általi lehetővé tételének hívei. Az 1994. évi népszavazás
    eredményeként meghozott törvény 1997-ben lépett hatályba.

    A  méltó  halálról szóló 1994. évi törvény (Oregon  Death
    with  Dignity  Act  1994)  azt  teszi  lehetővé,  hogy  a
    kezelőorvos    olyan   szert   (készítményt)    bocsásson
    gyógyíthatatlan betege rendelkezésére, mellyel  az  véget
    vethet  életének.  Erre  csak belátási  képessége  teljes
    birtokában  lévő  nagykorú beteg  szóbeli,  majd  írásban
    megismételt  kívánságára kerülhet sor, ha a  kezelőorvos,
    továbbá legalább egy konzulens orvos megállapította, hogy
    gyógyíthatatlan  betegsége  végső  stádiumában   van.   E
    kívánság  kinyilvánításának megtörténtét  két  személynek
    kell  tanúsítania,  akik vele sem rokonsági  kapcsolatban
    nem  állnak,  sem  örökösei,  vagy  halálának  más  módon
    haszonélvezői nem lehetnek. Nem lehet tanú a  kezelőorvos
    és  annak  az  egészségügyi intézménynek az alkalmazottja
    sem,  melyben  a  beteget kezelik.  E  kívánság  bármikor
    visszavonható.

    A   betegnek   tájékoztatnia   kell   döntéséről   közeli
    hozzátartozóját,  de ha erre képtelen, vagy  nem  kívánja
    hozzátartozóját   értesíteni,  ez  nem   lehet   akadálya
    kívánsága teljesítésének.

    Mielőtt  a  beteg e kívánságának kifejezésre  juttatására
    sor  kerülne, kezelőorvosának minden részletre  kiterjedő
    tájékoztatást  kell  adnia  a betegség  természetéről,  a
    várható  végkifejletről, és meg kell jelölni a lehetséges
    alternatívákat   (pl.  testi  és  lelki   segélyszolgálat
    igénybevétele,   fájdalomcsillapítás).    Ha    akár    a
    kezelőorvos, akár a konzulens orvos feltételezése szerint
    a beteget e döntése meghozatalában elmebeli állapota vagy
    depressziója  befolyásolhatta,  a  beteget  az  e   téren
    járatos  szakorvoshoz kell utalniuk, s csak azt  követően
    dönthetnek  a  szer/készítmény kiszolgáltatásáról,  ha  a
    szakorvos megállapította, hogy a beteg nem szenved  kóros
    elmebeli vagy pszichés állapotban.

    A  törvény kötelező várakozási időket határoz meg a beteg
    kívánságának   kifejezésre   juttatása    és    a    szer
    kiszolgáltatása között.

    A törvény rendelkezik a beteg kívánságára kiszolgáltatott
    készítmény   következtében  történt   elhalálozásának   a
    végrendeletére,   a  szerződéseire,  és   a   biztosítási
    jogviszonyaira gyakorolt kihatásáról is.

    A   törvény   kimondja:  rendelkezéseit  nem  lehet   úgy
    értelmezni,  hogy  azok  feljogosítják  az  orvost  aktív
    eutanáziára,  ugyanakkor  biztosítja  a  törvény  szerint
    eljáró  orvosnak  az  emberölés, vagy az  öngyilkossághoz
    segítségnyújtás bűncselekményével és orvosetikai fegyelmi
    vétséggel kapcsolatos büntetlenségét.

    A  beteg  kezelőorvosa  nem köteles  a  beteg  e  törvény
    szerint  kifejezett kívánságának eleget tenni. Ez esetben
    a betegre vonatkozó orvosi feljegyzéseket köteles a beteg
    orvosi ellátását átvevő orvosnak átadni.

    Végül   a   törvény  rendelkezik  arról,  hogy  a   beteg
    kívánságának     kinyilvánításától     kezdve      milyen
    nyilvántartásokat  kell  vezetni a  történtekről,  azokba
    milyen adatokat kell bejegyezni.

    E  törvény alapján Oregon államban sok esetben került már
    sor az eutanáziához való jog gyakorlására.

    Habár  az  Egyesült  Államok szövetségi  törvényhozásában
    most      vizsgálják      az     oregoni      népszavazás
    érvénytelenítésének   lehetőségét,    tizenhat    további
    tagállam    törvényhozásában    terjesztettek    be    az
    öngyilkossághoz  nyújtott  orvosi  segítséget,   vagy   a
    gyógyíthatatlan  betegnek az orvos aktív  tevékenységével
    halálba   segítését   lehetővé  tevő   törvényjavaslatot.
    Ugyanakkor hat tagállam törvényhozása a jelenlegi tilalom
    fenntartását,   illetőleg  további   szigorítását   célzó
    törvényeket fogadott el.

    c)   A   gyógyíthatatlan  betegek   kívánságukra   orvosi
    segítséggel  előidézett halálának  jogi  minősítésére  és
    jövőbeli  törvényi szabályozására az Egyesült  Államokban
    várhatóan  hatást fognak gyakorolni az  e  tárgykörben  a
    közelmúltban hozott bírósági döntések is.

    A  Compassion  in  Dying v. Washington ügyben  a  kereset
    annak  megállapítására  irányult, hogy  Washington  állam
    törvénye,   mely  tilalmazta,  hogy  orvosok   segítséget
    nyújtsanak   betegeiknek  abban,  hogy   véget   vessenek
    életüknek,  alkotmányellenes. A  felperesek  álláspontjuk
    alátámasztására  az Alkotmány tizennegyedik  módosítására
    hivatkoztak, mely szerint tisztességes jogi eljárás  (due
    process  of  law)  nélkül  senkit  sem  szabad  életétől,
    szabadságától     illetőleg     javaitól     megfosztani.
    Álláspontjuk szerint a tizennegyedik módosítás szabadság-
    fogalma,  ahogyan  azt  az amerikai bíróságok  ítélkezési
    gyakorlatában    értelmezik,    kiterjed     az     egyén
    legbensőségesebb    viszonylatait    illető    cselekvési
    szabadságára  is, ide értve azt is, hogy  gyógyíthatatlan
    betegsége végső stádiumában lévő beteg orvosi segítséggel
    kövessen  el  öngyilkosságot. A  bíróság  helyt  adott  a
    keresetnek [79 F.3d 790 (9th Cir. 1996)].

    A    Quill   v.   Koppel-ügy   orvos   felperesei   annak
    megállapítását  kérték,  hogy  New  York  állam   büntető
    törvényének  az öngyilkosság elősegítését,  illetőleg  az
    ahhoz     nyújtott    segítséget    tiltó    rendelkezése
    alkotmányellenes.   Részben   ugyancsak   az    Alkotmány
    tizennegyedik  módosítására  hivatkoztak,  részben  pedig
    arra,   hogy   indokolatlan,  ezért  alkotmányellenes   a
    betegnek  az  orvosi ellátás visszautasítására  vonatkozó
    joga  és  az  öngyilkosságban  való  orvosi  közreműködés
    eltérő törvényi kezelése. Amíg ugyanis az előbbit  a  jog
    nem  csak  hogy  nem tiltja, hanem kifejezetten  lehetővé
    teszi,  az utóbbit bünteti. A keresetnek ebben az  ügyben
    is  helyt  adtak [Quill v. Vacco, 80 F.3d 716  (2nd  Cir.
    1996.)].

    A   szövetségi   Legfelsőbb  Bíróság   mindkét   ítéletet
    megváltoztatta, és a kereseteket elutasította [Washington
    v.  Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997), Vacco v. Quill,  521
    U.S.  793 (1997)]. A Legfelsőbb Bíróság ítélete absztrakt
    normakontrollnak  tekinthető;  azt  mondta  ki,  hogy   a
    gyógyíthatatlan betegség végső szakaszában  lévő  személy
    halálához  nyújtott orvosi segítség törvényi  tilalmazása
    nem alkotmányellenes. A határozathoz fűzött öt párhuzamos
    indokolás  mindazonáltal nyilvánvalóvá teszi:  a  legfőbb
    bírák  többsége  hajlik  arra, hogy  a  betegségük  végső
    szakaszában  nagy fájdalmakat elszenvedő, ítélőképességük
    birtokában  lévő  betegek jogát  ahhoz,  hogy  segítséget
    kaphassanak  életük  befejezéséhez, legalább  olyan  erős
    jognak     tekintse,    mint    az     orvosi     kezelés
    visszautasításának   a   törvények   által   már   régóta
    biztosított jogot. Ezért jelezték: nem zárható  ki,  hogy
    ha  e  kérdés konkrét jogvitában merül majd fel, a  beteg
    javára döntenek.

    Ausztráliában   az   Északi  Terület  1995-ben   törvényt
    fogadott el a gyógyíthatatlan betegek jogairól (Rights of
    the  Terminally Ill Act 1995.). E törvény lehetővé tette,
    hogy  az  a  nagykorú személy, akinek  betegsége  ésszerű
    orvosi   megítélés   szerint  rövidesen   halálával   fog
    végződni,  s akinek betegsége a beteg számára elfogadható
    gyógymóddal  sem  kezelhető, súlyos fájdalma,  szenvedése
    sem  enyhíthető,  kérhesse kezelőorvosa segítségét  élete
    befejezéséhez. A törvény a holland, a belga, illetőleg az
    oregoni   törvényekhez  hasonlóan   szigorú   garanciális
    rendelkezéseket tartalmazott.

    E  törvény  csak  mintegy  két évig  volt  hatályban.  Az
    Ausztrál  Államszövetség,  módosítva  az  Északi  Terület
    törvényhozási  hatáskörét szabályozó 1978. évi  törvényt,
    1997-ben  kimondta, hogy e hatáskör nem terjed  ki  olyan
    orvosi      tevékenység     engedélyezésére,      melynek
    eredményeképpen az orvos szándékos tevékenysége folytán a
    beteg  meghal.  A  törvény  így  érvényét  veszítette,  a
    hatálya   idején   a  beteg  halálához  nyújtott   orvosi
    segítséget azonban jogszerűnek ismerték el.

    Összefoglalásképpen      megállapítható,      hogy      a
    gyógyíthatatlan  betegek  életének  emberi  méltóságukkal
    összeegyeztethető,  kívánságuk  szerinti  befejezését   a
    világban  ma szabályozó - nem jelentős számú -  törvények
    ezt  főként úgy teszik lehetővé, hogy elismerik  a  beteg
    önrendelkezési   jogát   még  az   életfenntartó   orvosi
    beavatkozás    visszautasítására   is.   Az   ismertetett
    törvények  közül  csak a holland, a  belga,  valamint  az
    Oregon  állambeli törvény teszi lehetővé az indítványozók
    által    önrendelkezéses   aktív   eutanáziaként   jelölt
    lehetőséget.

    9.  Az  elmúlt évtizedekben az Európa Tanács fórumain  is
    helyet  kaptak  az  élet méltó befejezésével  kapcsolatos
    kérdések.

    9.  1.  Habár az Európai Emberi Jogi Egyezmény  betartása
    felett  őrködő  strasbourgi  szervek  elé  korábban  csak
    elvétve  kerültek olyan kérelmek, melyekben azt a kérdést
    kellett  eldönteni,  hogy  joga van-e  a  gyógyíthatatlan
    betegnek  ahhoz:  élete kívánsága szerinti  befejezéséhez
    más  közreműködését  vegye  igénybe,  a  közelmúltban  az
    Emberi  Jogok Európai Bírósága egy olyan ítéletet hozott,
    melyben  erről  érdemben  foglalt  állást  Dianne  Pretty
    kérelme  nyomán.  Az ebben az ügyben a brit  Lordok  Háza
    által  hozott ítéletről a 7. pontban már történt említés.
    A  Bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia,
    hogy    sérti-e   a   gyógyíthatatlan   betegség    végső
    szakaszában,  belátási  képessége  birtokában  lévő,   de
    teljes   mozgásképtelensége  folytán  életének  önkezével
    véget vetni nem képes kérelmező emberi jogait az, hogy  a
    vádhatóság  elutasította büntetlenség biztosítását  férje
    számára, ha felesége kérésére életének ő vetne véget.

    A  Bíróság  arra  az  álláspontra  helyezkedett,  hogy  a
    büntetlenség  iránti  kérelemnek a brit  hatóságok  által
    történt  elutasítása nem sérti a kérelmezőnek az  európai
    emberi  jogi  Egyezményben  biztosított  jogait,  egyebek
    között  az élethez való jogot kinyilvánító 2. cikkét.  Az
    élethez való jognak ugyanis nem tulajdonítható a halálhoz
    való   jogot   biztosító  értelem.   "Ezért   a   Bíróság
    megállapítja, hogy az Egyezmény 2. cikkéből nem vezethető
    le   sem  a  más  személy  keze  általi,  sem  az   állam
    segítségével történő elhalálozáshoz való jog" (Pretty  v.
    the United Kingdom, 2002. április 29-i ítélet 40. pont).

    9.2.  Az  Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak
    és   méltóságának   a   biológia  és   az   orvostudomány
    alkalmazására   tekintettel  történő  védelméről   szóló,
    Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az  emberi
    jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az
    Egyezménynek  az  emberi  lény  klónozásának   tilalmáról
    szóló,  Párizsban,  1998. január  12-én  kelt  Kiegészítő
    Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2002. évi  VI.  törvény
    tartalmaz  bizonyos támpontot az indítványokban felvetett
    kérdésekben való állásfoglaláshoz. Kimondja ugyanis, hogy
    egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható  végre,  ha
    abba  az  érdekelt  személy szabadon  és  tájékozottságon
    alapuló   beleegyezését  adta,   továbbá,   hogy   ez   a
    beleegyezés bármikor visszavonható (5. cikk).

    9.3. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése korábban  már
    több   alkalommal   is  foglalkozott  a   gyógyíthatatlan
    betegeket  megillető alapvető emberi jogokkal 613  (1976)
    számú  határozat,  779 (1996) számú  ajánlás.  Ez  utóbbi
    ajánlásban hangot adott annak a meggyőződésének, hogy  az
    élet   meghosszabbítása  önmagában  nem   jelentheti   az
    orvoslás  kizárólagos célját, hanem ugyanolyan  mértékben
    kell törekedni a szenvedések enyhítésére is.

    A   Közgyűlés   átfogó  jelleggel  1999.   június   25-én
    elfogadott   1418   (1999)   ajánlásában   fejtette    ki
    álláspontját ebben a kérdésben.

    Az  ajánlás alapgondolata, hogy: "A halálos betegek és  a
    haldoklók   méltóságának  tisztelete  és  védelme   olyan
    kötelezettség, amely az ember méltóságának az élet végéig
    tartó   sérthetetlenségéből  fakad.  E  tiszteletnek   és
    védelemnek   olyan   körülmények   kialakításában    kell
    realizálódnia,   melyek   között   embertársaink    méltó
    körülmények között halálozhatnak el" (5. pont).

    Az   ajánlás   amellett,  hogy  a  tagállamok  széleskörű
    intézkedését  szorgalmazza a haldoklással járó  fájdalom,
    testi  és  lelki  szenvedés  csökkentésére,  valamint   a
    betegeket sújtó szorongás és a magárahagyottság érzésének
    -  egyebek  mellett hospice szolgálatok igénybe vételével
    történő - enyhítésére, két alapvető követelményt fogalmaz
    meg.

    Az  egyik  az,  hogy  a  tagállamok biztosítsák,  hogy  a
    haldokló,  vagy  a  betegség  végső  szakaszába  érkezett
    betegek    akaratuk    ellenére    gyógykezelésben     ne
    részesüljenek,  egyben azonban kizárva  a  betegek  mások
    által történő befolyásolását, vagy kényszerítését.

    A  másik  az,  hogy  a  tagállamok a halálos  betegek  és
    haldoklók  élettől való szándékos megfosztása  tilalmának
    fenntartásával szavatolják e betegek élethez való  jogát,
    biztosítsák, hogy a gyógyíthatatlan betegek  halál  utáni
    vágya  ne  képezhessen jogos igényt arra, hogy  életüknek
    más  vessen véget. E követelmény azt is magában foglalja,
    hogy   e   betegek   kívánsága  életük  befejezésére   ne
    szolgálhasson  olyan cselekmények jogalapjául,  melyek  a
    halál beálltának előidézésére irányulnak.

                                  IV.
                                   
    1.   Az   indítványozók  szerint  az,   hogy   az   Eütv.
    rendelkezései  a  súlyos, gyógyíthatatlan  beteg  számára
    csupán azt teszik lehetővé - és szerintük ezt sem kellően
    széles  körben  - hogy az életének további fenntartásához
    szükséges  orvosi  kezelést visszautasítsa,  azt  azonban
    nem,  hogy  orvosi segítséget vegyen igénybe ahhoz,  hogy
    életének  véget  vessen,  összeegyeztethetetlen  a  beteg
    emberi  méltósághoz való jogával. Ugyanezen okból tartják
    alkotmányellenesnek a Btk. rendelkezéseit is,  melyek  az
    emberölés  bűncselekménnyé nyilvánítása  és  a  büntetési
    tételek  megállapítása körében nem veszik tekintetbe,  ha
    azt  a  beteg  kívánságára, vagy érdekében  követték  el.
    Véleményük szerint az általuk alkotmányossági szempontból
    kifogásolt   törvényi  rendelkezések  a   gyógyíthatatlan
    betegség  végső  szakaszában lévő betegek  közül  azokat,
    akik   úgy   döntenének:  életük  e  fizikai   és   lelki
    szenvedésekkel  teli időszakát nem kívánják  végig  élni,
    megfosztják    az   általuk   méltónak   tartott    halál
    lehetőségétől.  Ez  pedig sérti az Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdésében biztosított jogukat az emberi méltósághoz.

    2.  Annak folytán, hogy az indítványozók álláspontja  az,
    hogy   a  törvényhozó  két  alkotmányos  alapjognak:   az
    élethez,  illetőleg az emberi méltósághoz való  jognak  a
    súlyos,    gyógyíthatatlan   beteg   helyzetéből    adódó
    konfliktusát  nem  oldotta  fel  az  Alkotmányból   folyó
    követelményekkel    összhangban,   az    Alkotmánybíróság
    mindenekelőtt  az  élethez és az emberi méltósághoz  való
    joggal    kapcsolatos   eddigi   ítélkezési   gyakorlatát
    tekintette át.

    3.  Az  emberi méltósághoz való jog tartalmának részletes
    kibontását az Alkotmánybíróság már működésének  legelején
    hozott  határozataiban megkezdte, és ez a folyamat  azóta
    is  tart.  Már  egyik első határozatában kinyilvánította,
    hogy  az  emberi  méltósághoz  való  jogot  az  általános
    személyiségi  jog  egyik  megfogalmazásának  tekinti.  Az
    általános    személyiségi   jogot,   melynek    különféle
    aspektusai,     például:     a     személyiség     szabad
    kibontakoztatásához  való jog,  az  általános  cselekvési
    szabadság,  a  magánszférához  való  jog,   vagy   -   az
    indítványok   elbírálása   szempontjából    jelentős    -
    önrendelkezési   szabadság,  az  Alkotmánybíróság   olyan
    "anyajognak",   azaz   olyan  szubszidiárius   alapjognak
    tekintette  és  tekinti ma is, melyet az Alkotmánybíróság
    és   a   rendes   bíróságok   egyaránt   minden   esetben
    felhívhatnak  az  egyén autonómiájának védelmére,  ha  az
    adott  tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok egyike
    sem  alkalmazható  [8/1990. (IV. 23.) AB  határozat,  ABH
    1990,  42.,  44-45.].  Ítélkezési gyakorlatában  máig  is
    tartja   magát  ehhez  az  értékeléséhez,  melyet   egyik
    közelmúltbeli  határozatában megismételt és  megerősített
    [36/2000.  (X.  27.) AB határozat, ABH 2000,  241.,  256-
    257.].

    4.  Az emberi méltósághoz való jognak az Alkotmánybíróság
    az   alapjogok   sorában  megkülönböztetett  jelentőséget
    tulajdonít.  Ez  abból is kitűnik,  hogy  ez  a  jog,  az
    élethez  való joggal együtt, az Alkotmánynak az  alapvető
    jogokra   és   kötelességekre  vonatkozó  fejezete   élén
    helyezkedik  el, azt az Alkotmány az ember  veleszületett
    jogaként  deklarálja, ezért az, a 23/1990.  (X.  31.)  AB
    határozat  szóhasználata szerint  "minden  mást  megelőző
    legnagyobb  érték"  (ABH 1990, 88.,  93.).  Már  ebben  a
    határozatban  megfogalmazást nyert az Alkotmánybíróságnak
    azon  álláspontja is, hogy az emberi élethez és az emberi
    méltósághoz  való jog elválaszthatatlan  egységet  alkotó
    oszthatatlan  és  korlátozhatatlan alapjog.  A  későbbiek
    során   azután   az   Alkotmánybíróság  elvégezte   annak
    kimunkálását  is,  milyen  összefüggésben  érvényesül  az
    emberi méltóság korlátozhatatlansága. Arra az álláspontra
    helyezkedett, hogy az emberi méltósághoz való jog  csupán
    az  emberi  státusz meghatározójaként,  csak  az  élettel
    együtt  fennálló  egységben abszolút és  korlátozhatatlan
    [64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 297.,  308.,
    312.].   Ezért   anyajog  mivoltából   levezetett   egyes
    részjogosítványai (mint például az önrendelkezéshez és  a
    személy testi integritásához való jogok) az Alkotmány  8.
    §  (2) bekezdése szerint bármely más alapjoghoz hasonlóan
    korlátozhatók  [75/1995. (XII.  21.)  AB  határozat,  ABH
    1995, 376., 383.].

    5.   Az   Alkotmánybíróság  több  korábbi  határozatában   is
    foglalkozott  már  az  emberi  élet  kezdetével  és   végével
    összefüggésben felvetődő egyes alkotmányossági kérdésekkel. E
    határozatokban   azonban,  így  a  23/1990.   (X.   31.)   AB
    határozatban  (ABH  1990,  88.), a  64/1991.  (XII.  17.)  AB
    határozatban (ABH 1991, 297.), valamint a 48/1998. (XI.  23.)
    AB  határozatban  (ABH  1998, 333.) az élethez,  valamint  az
    emberi  méltósághoz  való jog viszonyának  más  összefüggései
    kaptak   hangsúlyt,   mint  amelyek  áttekintését   a   jelen
    indítványok  szükségessé  teszik. Ezért  az  első  eldöntendő
    kérdés  az,  hogy  az  emberi  méltósághoz  való  jognak   az
    Alkotmánybíróság  korábbi  határozataiban  már  megjelenített
    vetületei   kielégítő   alapul  szolgálnak-e   az   indítvány
    elbírálásához.

    Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  az,  hogy  az  emberi
    méltósághoz való, az Alkotmány 54. § (1) bekezdése  által
    biztosított   jog   mibenlétére,   lényeges   tartalmára,
    valamint  az Alkotmány 8. § (2) bekezdése által  lehetővé
    tett   törvény  általi  korlátozhatóságára  nézve  eddigi
    gyakorlata  alapján  kimunkált  elvek  megfelelő   alapul
    szolgálnak  az  indítványban felvetett  kérdésekben  való
    állásfoglaláshoz is.

    Az emberi méltósághoz való jog különféle aspektusai közül
    az   Alkotmánybíróság  alapvetően  az  embert   megillető
    önrendelkezési  jogot tekinti az emberi méltósághoz  való
    jog     azon    megfogalmazásának,    melynek     alapján
    állásfoglalását  ki kell alakítania az indítványok  által
    érintett alkotmányossági kérdésekben.

    Az    indítványokban    megfogalmazott    alkotmányossági
    kérdéseknek   az   önrendelkezési   jog   felől   történő
    megközelítése  a nemzetközi tendenciákkal is  összhangban
    van.   Az  e  tekintetben  alkotmánybírósági  feladatokat
    ellátó   kanadai   Legfelsőbb  Bíróság   egy   ítéletében
    ugyancsak  arra  az  álláspontra  helyezkedett,  hogy   a
    gyógyíthatatlan   beteg   azon   kívánságának    törvényi
    tilalmazása, hogy életének orvosa vessen véget,  a  beteg
    önrendelkezési  szabadsága (egyébként az ítélet  által  e
    konkrét ügyben jogszerűnek talált) korlátozásának minősül
    (Rodriguez v. the Attorney General of Canada [1994] 2 LRC
    136).  Hasonlóképpen vélekedett az Emberi  Jogok  Európai
    Bírósága   is   a   már  említett  Pretty-ügyben   hozott
    ítéletében,  amikor arra utalt, hogy az orvoslás  fejlett
    eszközeivel  és  módszereivel  életben  tartott,   főként
    időskorúak  vagy  súlyosan  betegek  esetében   az   arra
    vonatkozó  törvényi  tilalom,  hogy  életüknek,  ha   úgy
    kívánják,  más vessen véget, az önmagukkal való azonosság
    tudata,  illetőleg  az önmagukról való  rendelkezés  joga
    korlátozásának minősül (Pretty-ítélet 66. pont).

    6. Az indítványokban felvetett kérdéseket az élethez való
    jog,   illetőleg   az  emberi  méltóság   részét   képező
    önrendelkezési    jog    szempontjából    vizsgálva    az
    Alkotmánybíróságnak a következő az álláspontja:

    6.1. A gyógyíthatatlan beteg döntése arról, hogy életének
    a rá váró szenvedésekkel teli hátralévő részét nem akarja
    végig  élni,  a beteg önrendelkezési jogának  része,  így
    vonatkoznak  rá  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésének
    rendelkezései.  A  saját haláláról  való  döntés  ugyanis
    mindenkit  megillet, függetlenül attól,  hogy  egészséges
    vagy  beteg,  és  ha  beteg, betegsége  az  orvostudomány
    szerint gyógyítható-e, vagy nem. Egyebek mellett ebből is
    következik,  hogy eltérően a régebbi koroktól,  amikor  a
    jog  az öngyilkosságot sok helyütt szankciókkal sújtotta:
    az  öngyilkosságot  elkövetőket  haláluk  után  hátrányos
    intézkedések   érték  (pl.  testüket  a   temetőn   kívül
    földelték   el,   vagyonukat  elkobozták),   a   korszerű
    jogrendszerek,  így  a  magyar  jog  sem  tilalmazza   az
    öngyilkosságot,   csak  az  ahhoz   nyújtott   segítséget
    bünteti.

    A  világnézeti szempontból semleges alkotmányos  alapokon
    álló  jogrendszer ugyanis sem helyeslő, sem  helytelenítő
    álláspontot  nem  foglalhat el az  ember  saját  életének
    befejezését elhatározó döntésével kapcsolatban; itt olyan
    szféráról  van  szó,  melytől az  államnak  főszabályként
    távol  kell  magát  tartania.  Az  állam  e  körben  csak
    annyiban  jut  szerephez, amennyiben ezt az élethez  való
    jogra     vonatkozó    intézményvédelmi    kötelezettsége
    elkerülhetetlenül szükségessé teszi.

    6.2. A fentiekből az Alkotmánybíróság álláspontja szerint
    két következtetés adódik.

    Egyrészt  az, hogy a gyógyíthatatlan beteg arra vonatkozó
    elhatározása:  életét  akár  fájdalmainak,  szenvedésének
    megrövidítése  érdekében,  akár  más  meggondolásból  nem
    kívánja  végig  élni,  ezért  visszautasítja  az  életben
    tartásához  feltétlenül  szükséges  orvosi  beavatkozást,
    önrendelkezési jogának olyan része, melynek gyakorlását a
    törvény    más   alapjog   védelméhez   elkerülhetetlenül
    szükséges mértékben korlátozhatja ugyan, de nem  vonhatja
    el.  Alkotmányossági  megítélés  tárgya  legfeljebb  ezen
    önrendelkezési  jog  korlátozásának  indokoltsága  lehet,
    például  az,  hogy  a  törvény e lehetőséget  a  várandós
    anyáknak nem biztosítja, illetőleg hogy a jog gyakorlását
    bizonyos  eljárási  követelmények  teljesítésétől   teszi
    függővé.

    Másrészt  az,  hogy  a  gyógyíthatatlan  betegnek  az   a
    kívánsága,  hogy  életének nem pusztán az  életfenntartó,
    életmentő orvosi beavatkozás visszautasításával, hanem az
    orvos     tevőleges    segítségével     vessen     véget,
    alkotmányossági   megítélés   szempontjából    már    nem
    tekinthető  az életével, illetőleg halálával  kapcsolatos
    vnrendelkezési joga olyan részének, melyet a törvény  más
    alapjog  védelme  érdekében akár teljes egészében  is  ne
    vonhatna  el.  Ebben az esetben ugyanis  más  személy:  a
    beteg   orvosa  is  cselekvő  részesévé  válik  annak   a
    folyamatnak, melynek során a beteg az élete befejezésének
    a  méltóságával  összeegyeztethető módját  választja.  Az
    orvos   szerepe  nem  csak  a  beteg  elhatározásának   a
    teljesítésében    áll;   a   kezelőorvos    szükségképpen
    közreműködik,  gyakran meghatározó  módon,  már  a  beteg
    döntésének   kialakításában  is,  annak   folytán,   hogy
    felvilágosítást  ad  részére betegségének  természetéről,
    várható  lefolyásáról,  életkilátásairól,  a  betegséggel
    járó fájdalom, vagy szenvedés enyhítésének lehetőségéről.
                                   
                                  V.
                                   
    1. Mivel az indítványozók alkotmányossági kifogásaikat az
    emberi   élethez  és  az  emberi  méltósághoz  való   jog
    összefüggésrendszerébe  helyezve  állítják  azt,  hogy  a
    törvényhozó   alkotmányellenesen   korlátozza   a   méltó
    halálhoz való jogot, az Alkotmánybíróságnak mindenekelőtt
    azt  kellett  megvizsgálnia, hogy  mennyiben  irányadó  a
    jelen  indítványok  elbírálása  szempontjából  a  korábbi
    határozataiban  kialakított az az  álláspontja,  hogy  az
    emberi  méltósághoz való jog csak akkor korlátozhatatlan,
    ha az emberi élettel egységben jelentkezik.

    Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az,  hogy  az
    emberi  méltósághoz való jog az élettel  együtt  fennálló
    egységben   korlátozhatatlan,  csak  az  olyan  helyzetre
    vonatkozik,    amikor    az   életet    és    az    attól
    elválaszthatatlan emberi méltóságot mások korlátoznák. Az
    Alkotmánybíróság  ezt az alkotmányos tartalmat  markánsan
    az  abortusszal kapcsolatos első határozatában fogalmazta
    meg  64/1991.  (XII.  17.)  AB  határozat,  amelyben   az
    eldöntendő kérdés az emberi élet mások általi elvételének
    a  minősítése volt (ABH 1991, 297-317.). A méltó halálhoz
    való jog viszont nem az élettől való megfosztás, hanem az
    élet     saját    elhatározásból    való    befejezésének
    összefüggésében  merül  fel,  még  akkor  is,  ha   egyes
    módozatainál  a  halálba induló beteg más  személy  -  az
    orvos - segítségét kívánja igénybe venni. Ennek folytán a
    méltó  halálhoz való jog az indítványokban megfogalmazott
    alkotmányos  összefüggésben nem az  élethez  való  joggal
    fennálló egységben jelentkezik, hanem ellenkezőleg;  ezen
    életszakasz  megélésének kényszeréből adódóan  az  emberi
    méltóság sérelme éppen az által következik be, hogy bár a
    beteg  gyógyíthatatlan,  az élet  nem  ér  véget  azon  a
    ponton,  ahol élete a betegség elviselésével járó  súlyos
    testi,  lelki  szenvedés,  a  kiszolgáltatottság   és   a
    reménytelenség     érzése     folytán     kibékíthetetlen
    konfliktusba kerül méltóságérzetével.

    Következésképpen a gyógyíthatatlan beteg életének  emberi
    méltósághoz    való    jogával    összhangban     történő
    befejezésével  kapcsolatos  alkotmányossági   kérdéseknek
    akár   a   halálbüntetésnél,  akár   a   terhesség   művi
    megszakításánál  vizsgálandó alkotmányossági  kérdésekhez
    képest   az  a  megkülönböztető  jegye,  hogy  az  emberi
    méltósághoz   való  jog  nem  az  élethez   való   joggal
    elválaszthatatlan egységben jelentkezik, hanem  fordítva:
    az  egyik érvényesülésével együtt járhat a másik háttérbe
    szorulása.  Ezért  pusztán  a  méltósághoz  való   joggal
    egységben    jelentkező   élethez    való    jognak    az
    Alkotmánybíróság   korábbi   határozataiban   kifejtettek
    szerinti    korlátozhatatlanságára   hivatkozással    nem
    állítható  megalapozottan, hogy a  gyógyíthatatlan  beteg
    életének     emberi     méltóságával    összeegyeztethető
    befejezésére    vonatkozó    önrendelkezési    joga    is
    korlátozhatatlan.

    2.  Ez a megállapítás azonban nem áll az indítványozóknak
    a     jelenlegi    törvényi    szabályozással     szemben
    megfogalmazott  valamennyi  alkotmányossági   kifogására.
    Szerintük  ugyanis nem csak az alkotmányellenes,  hogy  a
    törvény   túlságosan  szűkre  szabottan,  lényegében   az
    életmentő orvosi beavatkozás visszautasítására korlátozva
    teszi  lehetővé  a gyógyíthatatlan beteg életének  emberi
    méltóságával összeegyeztethető módon történő befejezését.
    Azt   is  alkotmányellenesnek  tartják,  hogy  a  törvény
    megtiltja:    az    orvos    a   gyógyíthatatlan    beteg
    rendelkezésének  hiányában is  elősegíthesse  halálát  az
    életmentő,   életfenntartó  beavatkozás  beszüntetésével,
    amennyiben  a  közeli  halállal  viaskodó  betegnek   nem
    tulajdonítható   olyan,   az  emberi   méltóság   körében
    értelmezhető  érdek,  mely életének  fenntartása  mellett
    szólna.    Alkotmányellenesnek    tartják    továbbá    a
    gyógyíthatatlan  és  szenvedő  beteg  kifejezett  akarata
    hiányában   méltányolható  szánalomból  történő   halálba
    segítésének tilalmazását.

    Az    Alkotmánybíróság   megállapítja:   az    életmentő,
    életfenntartó orvosi beavatkozás beszüntetése, valamint a
    beteg  halálba segítése a gyógyíthatatlan beteg  óhajának
    hiányában  éppen azt az elemet - a beteg beleegyezését  -
    iktatná   ki   az  életmentő,  életfenntartó  beavatkozás
    folytatására,    illetőleg    beszüntetésére    vonatkozó
    döntéséből,   mely   kapcsolatot   teremtene   az    élet
    folytatása, vagy befejezése közötti választás és a  beteg
    önrendelkezési joga között. Ezekben az esetekben  ugyanis
    nem  a  beteg,  hanem más - az orvos  -  döntené  el,  mi
    egyeztethető  össze  a beteg emberi méltóságával,  és  mi
    nem. Holott az emberi méltósághoz való joggal kapcsolatos
    eddigi  határozataiban - legutóbb a 36/2000. (X. 27.)  AB
    határozatban  -  az Alkotmánybíróság egyértelművé  tette,
    hogy  a betegeket e mivoltukra tekintettel megillető  jog
    az  emberi  méltósághoz önrendelkezési jogukon  keresztül
    érvényesül.  "Az  Eütv.  -  az  Alkotmány   54.   §   (1)
    bekezdésébe   foglalt  emberi  méltósághoz   való   jogot
    érvényre  juttató - garanciális rendelkezéseket tartalmaz
    a  betegek  önrendelkezési joga tekintetében.  A  betegek
    önrendelkezési  jogához tartozik -  többek  között  -  az
    egészségügyi  beavatkozásokba  való  beleegyezés  és   az
    ellátás visszautasításának joga is" (ABH 2000, 241., 254-
    255).

    Következésképpen  az,  hogy a törvény  tiltja,  illetőleg
    büntetni  rendeli, ha az orvos vagy más a gyógyíthatatlan
    beteg erre vonatkozó kívánsága nélkül vet véget életének,
    még  ha  ezt szándéka szerint a beteg emberi méltóságának
    megóvása    érdekében   tenné   is,   nincsen   közvetlen
    alkotmányos   összefüggésben  a   gyógyíthatatlan   beteg
    önrendelkezési    jogával.    Ezzel    kapcsolatban    az
    Alkotmánybíróság arra is rámutat, hogy ezt - amint  ez  a
    nemzetközi áttekintésből is kitűnik - a korábbi  tilalmak
    oldására  leginkább  törekvő  államok  törvényhozása  sem
    teszi lehetővé.

                                  VI.
                                   
    1.  Az Alkotmánybíróság a IV.6.1. pontban már kifejtette:
    a  gyógyíthatatlan  betegnek  az  az  elhatározása,  hogy
    életét   az  életfenntartó  orvosi  beavatkozás   igénybe
    vételével     nem    kívánja    fenntartani,    illetőleg
    meghosszabbítani, önrendelkezési jogának  része,  mellyel
    kapcsolatban alkotmányossági megítélés tárgya  legfeljebb
    ezen   önrendelkezési  jog  korlátozásának   indokoltsága
    lehet.

    Ezzel   kapcsolatban  az  a  kérdés  merül  fel,  és   az
    Alkotmánybíróság a továbbiakban ezt vizsgálta  meg,  hogy
    abból:    a    törvényhozó   a   gyógyíthatatlan    beteg
    önrendelkezési    jogának   az    életfenntartó    orvosi
    beavatkozás visszautasításában való megnyilvánulását  nem
    tilalmazza,  nem  folyik-e az a  kötelezettsége,  hogy  a
    gyógyíthatatlan beteg életének emberi méltósága  szerinti
    befejezésének egyéb módozatait se tilalmazza?

    2.  Az  Alkotmánybíróság rámutat: annak folytán,  hogy  a
    gyógyíthatatlan betegnek önrendelkezési joga alapján joga
    van   az   életfenntartó   vagy  életmentő   beavatkozást
    visszautasítva      életének     emberi      méltóságával
    összeegyeztethető        befejezéséhez,        ugyanakkor
    megkülönböztetett körültekintéssel kell biztosítani, hogy
    az erre vonatkozó szabályozás kizárja az élethez való jog
    sérelmét,   a  törvényhozó  mozgástere  szűk.   Annak   a
    határvonalnak  a  meghatározásához,  melyen  túllépve   a
    gyógyíthatatlan      beteg      önrendelkezési       joga
    érvényesülésének  tilalmazása az emberi méltósághoz  való
    jog    alkotmányellenes   korlátjává    válik,    számos,
    természetében   igen   különféle   tényező    mérlegelése
    szükséges.  Ez  fordítva is így  van:  ha  a  törvényhozó
    megfelelő garanciák biztosítása nélkül teszi lehetővé  az
    életnek    az    emberi   méltósággal   összeegyeztethető
    befejezéséhez  való jog érvényesülését,  ez  nem  kellően
    körültekintő szabályozás esetén az élettől való  önkényes
    megfosztás  forrásává  válhat,  s  a  szabályozás   ennek
    folytán    minősülhet   alkotmányellenesnek.   Ezért    a
    törvényhozó    csak    annyiban    engedhet    teret    a
    gyógyíthatatlan      beteg      önrendelkezési       joga
    érvényesülésének,  amennyiben képes biztosítani,  hogy  a
    döntés  a  beteg saját, valódi, befolyásolástól  mentesen
    kialakított  akaratát  testesítse meg.  A  szabályozásnak
    figyelemmel kell lennie arra, hogy az önrendelkezési  jog
    érvényesülésének  lehetővé tétele  ne  járjon  együtt  az
    egészségügyi  intézményekben való bizalom megrendülésével
    sem azok részéről, akik e lehetőséggel nem kívánnak élni.
    A  törvényhozónak továbbá azt is figyelembe kell  vennie,
    hogy   ha  a  jogalkotás  nem  reagál  kellő  időben   és
    megfelelően    arra   a   krízishelyzetre,    melybe    a
    gyógyíthatatlan    betegség   végstádiumában    szenvedők
    kerülnek,  ennek  feloldására, amint erre  sok  országban
    számos példa van, a mindennapi gyakorlatban jogon kívüli,
    jogellenes megoldásokhoz folyamodnak.

    A  fentiekből következik az életfenntartó vagy  életmentő
    beavatkozás visszautasítása jogi szabályozásának  sajátos
    feltételrendszere.

    3.  Az Alkotmánybíróság megítélése szerint annak, hogy  a
    törvény  egészen a közelmúltig világszerte szinte kivétel
    nélkül  tilalmazta  azt is, hogy a gyógyíthatatlan  beteg
    kívánságára  az  orvos beszüntesse az élete  fenntartását
    célzó   beavatkozást,  továbbá  azt  is,  hogy  a   beteg
    kívánságára az orvos vessen véget az életének,  az  egyik
    kétségtelen   indoka   az  volt,  hogy   a   törvényhozók
    megítélése szerint az élethez való jog megóvását szolgáló
    korábbi   merev   tilalmak   akár   részleges   oldásának
    feltételei csak mostanában alakultak ki. Az Emberi  Jogok
    Európai   Bizottságának  és  az  Emberi   Jogok   Európai
    Bíróságának  több határozata is például szolgálhat  arra,
    hogy  a  körülmények változása, ezen belül  a  tudományos
    ismeretek   fejlődése   egyes   emberi   jogok   korábban
    jogszerűnek tartott korlátozását meghaladottá tette  (pl.
    a  Sutherland kontra Egyesült Királyság ügy, a  Bizottság
    1997.  július  1-i  jelentése,  Goodwin  kontra  Egyesült
    Királyság ügy, a Bíróság 2002. július 3-i ítélete).

    Az    Alkotmánybíróság    álláspontja    az,    hogy    a
    gyógyíthatatlan     betegek    önrendelkezési     jogának
    érvényesülésére vonatkozó törvényi szabályozás  területén
    a  még  alkotmányos  és már alkotmányellenes  szabályozás
    közötti  határvonal nem egyszer s mindenkorra  adott;  az
    ismeretek  szintje, az intézmények állapota, fejlettsége-
    fejletlensége  és  egy  sor további  tényező  befolyással
    lehet e kérdés alkotmányosságának megítélésére.

    A  magyar  szabályozás is azt az utat járta  be,  hogy  a
    teljes tilalmazás hosszú időszakát követően a törvényhozó
    csak  1997-ben  tette lehetővé, a Törvény azon  előírását
    hatályon  kívül  helyezve, hogy az orvos  még  az  általa
    gyógyíthatatlannak   vélt   beteget   is   a   legnagyobb
    gondossággal  köteles gyógyítani, hogy a  gyógyíthatatlan
    beteg  visszautasítsa  az életmentő,  vagy  életfenntartó
    beavatkozást,   azaz   -   legalább   is   e   körben   -
    érvényesíthesse   az  önrendelkezési   jogát.   Ezzel   a
    törvényhozó lehetővé tette e betegek számára, hogy  maguk
    dönthessenek    életüknek   az    emberi    méltóságukkal
    összeegyeztethető    befejezéséről.     A     törvényhozó
    egyidejűleg  több rendelkezéssel segítette  elő,  hogy  a
    beteg   a   döntését  annak  következményei  ismeretében,
    befolyástól mentesen hozza meg.

    4.  A  gyógyíthatatlan  betegeket  az  Eütv.  20.  §  (3)
    bekezdése, 21. § (2) bekezdése, illetőleg 22.  §  (1)  és
    (2)  bekezdése  szerint megillető jog  az  életfenntartó,
    iletmentő orvosi beavatkozás visszautasítására nem csak a
    gyógyíthatatlan, hanem az Alkotmány 54. §  (1)  bekezdése
    alapján minden beteget megillető általános önrendelkezési
    jogból következik. Ezt a jogot az Eütv. 15. §-a külön  is
    nevesíti. A beteget megillető önrendelkezési jog lényege,
    hogy   minden   beteg  szabadon  döntheti   el:   kíván-e
    egészségügyi  ellátást  igénybe  venni,  illetőleg  annak
    során   milyen  beavatkozás  elvégzésébe  egyezik   bele,
    illetve  melyeket  utasít  vissza.  A  beteget  megillető
    önrendelkezési  jognak ezt az értelmezését  alátámasztják
    az  Alkotmánybíróság azon korábbi határozatai is,  melyek
    iránymutatóak  arra  nézve:  hogyan  kell   a   mindenkit
    megillető  emberi méltósághoz való jogot  a  beteg  ember
    sajátos   helyzetére  alkalmazva  értelmezni.  A  betegek
    emberi  méltóságának egyik fontos aspektusa  ugyanis  az,
    hogy  az  ember semmilyen körülmények között  nem  válhat
    eszközzé  vagy tárggyá: "Az emberi méltósághoz  való  jog
    azt   jelenti,   hogy   van   az  egyén   autonómiájának,
    önrendelkezésének  egy olyan, mindenki  más  rendelkezése
    alól   kivont  magja,  amelynél  fogva  -  a   klasszikus
    megfogalmazás  szerint  - az ember  alany  marad,  s  nem
    válhat  eszközzé vagy tárggyá" [64/1991.  (XII.  17.)  AB
    határozat,  ABH  1991,  297.,  308.].  A  betegek  emberi
    méltóságához  való  jogából következő  másik  aspektus  a
    testi  integritáshoz való alapjog. "Az emberi méltósághoz
    való   jog   tehát  magában  foglalja  az   önrendelkezés
    szabadságához való alkotmányos alapjogot csakúgy, mint  a
    személy   testi   integritásához  fűződő  alapjogot   is"
    [75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995, 376.,  381].
    A   testi  integritáshoz  való  jog  az  Alkotmánybíróság
    álláspontja  szerint  a betegekre  vonatkoztatva  azt  is
    jelenti,   hogy   főszabályként  a   beteg   egyetértése,
    hozzájárulása nélkül testéhez más nem nyúlhat.

    Ezzel  szemben  a  gyógyíthatatlan  betegségben  szenvedő
    személyeknek  az  a  kívánsága,  hogy  halálukat  orvosuk
    idézze  elő,  például  erre alkalmas  szer  rendelkezésre
    bocsátásával   vagy   beadásával,   ahogyan    erre    az
    Alkotmánybíróság a IV.6.2. pontban rámutatott, már nem  a
    betegeket  megillető önrendelkezési jognak  az  a  része,
    melyet a törvény akár teljes egészében is ne vonhatna el,
    mivel ezekben az esetekben a halál más személy - az orvos
    -  aktív  tevékenysége  folytán következik  be.  Ezért  a
    gyógyíthatatlan beteg halálának kívánságára, aktív orvosi
    tevékenységgel való előidézése nem vezethető le a  minden
    beteget megillető általános önrendelkezési jogból.

    Így   a  gyógyíthatatlan  beteg  életének  fenntartásához
    szükséges   beavatkozás  mellőzése,   és   aktív   orvosi
    segítséggel    előidézett   halála    közötti    lényeges
    különbségekre tekintettel az Alkotmánybíróság álláspontja
    szerint  abból,  hogy  az  előbbit  lehetővé  teszi,  nem
    következik   a  törvényhozóra  nézve  olyan   alkotmányos
    kötelezettség, hogy az utóbbit is engedélyezze.
                                   
                                 VII.

    A  IV.6.2.  pontban az Alkotmánybíróság már  kialakította
    álláspontját  arról,  hogy  ha  a  gyógyíthatatlan  beteg
    iletének     emberi     méltóságával    összeegyeztethető
    befejezéséhez orvosának segítségét kívánja igénybe venni,
    alkotmányossági  megítélés  szempontjából  ez   már   nem
    tekinthető  az életével, illetőleg halálával  kapcsolatos
    önrendelkezési   joga  törvény  által  nem   korlátozható
    részének.

    Az   Alkotmánybíróság  álláspontja   szerint   az,   hogy
    jogszabály   tilalmazza:  a  gyógyíthatatlan  betegségben
    szenvedő  személy kívánságára az orvos -  valamely  szer,
    vagy  készítmény beadásával, rendelkezésére bocsátásával,
    vagy  más  módon  - cselekvőleg idézze  elő  halálát,  az
    önrendelkezési  jognak az Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdés
    értelmében vett korlátozása. Ugyancsak e jog korlátozása,
    hogy   jogszabály   a   gyógyíthatatlan   betegeknek   az
    életfenntartó,      életmentő     orvosi      beavatkozás
    visszautasítására   vonatkozó   jogának   gyakorlását   a
    törvényben meghatározott feltételekhez köti,

    Az Alkotmánybíróság alábbiakban azt tekintette át, hogy e
    korlátozások  megfelelnek-e az  alapjogok  korlátozásához
    megkívánt alkotmányos követelményeknek.

                                 VIII.

    Az Alkotmánybíróság először azt vizsgálta: megalapozott-e
    az  indítványozóknak azon állítása,  mely  szerint  az  a
    jogszabályi  tilalom, hogy a gyógyíthatatlan  betegségben
    szenvedő személy kívánságára az orvos cselekvőleg  idézze
    elő  halálát,  e  beteget  megillető  önrendelkezési  jog
    alkotmányellenes korlátozásának minősül.

    1. Az Alkotmánybíróság számos határozatában alakította ki
    azokat   az   ismérveket,  amelyeknek  valamely   alapjog
    törvényi  korlátozásának eleget kell tennie  ahhoz,  hogy
    kielégítse a jogkorlátozás alkotmányos feltételeit [pl. a
    2/1990.  (II. 18.) AB határozat, ABH 1990,  18.,  20.,  a
    20/1990.  (X.  4.) AB határozat, ABH 1990,  69.,  71.,  a
    30/1992.  (V.  26.) AB határozat, ABH 1992,  167.,  171.,
    valamint  a  6/1998. (III. 11.) AB határozat,  ABH  1998,
    91.,  98-99.].  Az  Alkotmánybíróság  állandó  ítélkezési
    gyakorlata    szerint   nem   tekinthető    az    alapjog
    alkotmányellenes korlátozásának többek között  az,  ha  a
    korlátozást   másik   alapjog  védelme  elkerülhetetlenül
    szükségessé  teszi,  és a korlátozással  okozott  sérelem
    egyensúlyban van az adott szabályozási cél fontosságával,
    így azzal arányos.

    2.  Az  indítványok  által sérelmezett alapjog-korlátozás
    alkotmányossági  vizsgálatánál  az  Alkotmánybíróság  azt
    tartja  kiinduló  pontnak, hogy a súlyos, gyógyíthatatlan
    betegségben  szenvedő  személyekkel  kapcsolatban  az   e
    betegek   helyzetéből  (állapotából)  adódóan  az   állam
    életvédelmi kötelezettségének különleges hangsúllyal kell
    érvényesülnie.  Ezt  az indokolja,  hogy  kiváltképpen  a
    gyógyíthatatlan betegség előrehaladott szakaszában  lévő,
    általában  hosszadalmas betegségtől  megviselt,  érdekeik
    érvényesítésére   ezért  is  csökkent   mértékben   képes
    személyek  az  élet és a halál közötti választásuk  során
    fokozott    mértékben   ki   vannak   téve    környezetük
    befolyásának.  A  család,  a  hozzátartozók,  a  barátok,
    ismerősök,   az   egészségügyi  intézmény   dolgozói,   a
    betegtársak  hatással  lehetnek a  beteg  arra  vonatkozó
    elhatározására, hogy orvosa közreműködését  kérje  halála
    mielőbbi bekövetkezéséhez. Annak tisztázása, hogy a beteg
    elhatározásának kialakulásában nem a környezeti  befolyás
    volt-e  a meghatározó, csak akkor lehetséges, ha a  beteg
    kívánságának   teljesítésére  vagy  annak   megtagadására
    minden   számba   jöhető  szempontra  tekintettel   lévő,
    átlátható,  ellenőrizhető,  a  téves  megítélés   és   az
    esetleges visszaélés lehetőségét kizáró eljárás keretében
    kerül sor.

    Az   e   kívánalmaknak  megfelelő  eljárás  meghonosítása
    azonban  nem  csak  elhatározás  kérdése,  hanem   számos
    feltétel  függvénye.  Ezek  között  fontos  szerepe   van
    egyebek   mellett   az   orvosi   ismeretek   fejlettségi
    szintjének,  az egészségügyi intézményrendszer  általános
    állapotának  és  annak,  hogy a beteg  kívánságáról  való
    döntésre    és    annak   végbevitelére   kellő    számú,
    felkészültségű   és  megfelelő  gyakorlattal   rendelkező
    szakember álljon rendelkezésre.

    3.  Annak  megítélése,  hogy a gyógyíthatatlan  betegeket
    életüknek    emberi    méltóságukkal    összeegyeztethető
    befejezése terén megillető önrendelkezési jogosítványokra
    vonatkozó    jelenlegi   törvényi   korlátok    oldásának
    feltételei   kialakultak-e,   a   törvényhozó   joga   és
    felelőssége  ugyan,  a törvényhozói  döntést  azonban  az
    Alkotmánybíróság,  az  Abtv. által meghatározott  keretek
    között, alkotmányossági szempontból felülvizsgálhatja.

    A  korlátozás alkotmányos feltételeinek megítélésénél  az
    Alkotmánybíróság  változatlanul azt  tartja  irányadónak,
    hogy  "[a]z állam akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának
    eszközéhez,  ha  másik alapvető jog és szabadság  védelme
    vagy   érvényesülése,  illetve  egyéb  alkotmányos  érték
    védelme   más   módon   nem   érhető   el.   Az   alapjog
    korlátozásának  alkotmányosságához  tehát  önmagában  nem
    elegendő,  hogy  az másik alapjog vagy szabadság  védelme
    vagy  egyéb  alkotmányos  cél érdekében  történik,  hanem
    szükséges,     hogy     megfeleljen     az     arányosság
    követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága  és  az
    ennek  érdekében  okozott alapjogsérelem súlya  megfelelő
    arányban   legyen  egymással"  [30/1992.  (V.   26.)   AB
    határozat, ABH 1992, 167., 171.].

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint  abban,  hogy  a
    törvény   csak   részben   teszi   lehetővé   a   súlyos,
    gyógyíthatatlan     betegségben     szenvedő      betegek
    önrendelkezési  jogának érvényesülését  életüknek  emberi
    méltósághoz  való jogukkal összeegyeztethető bejezéséhez,
    részben  azonban korlátozza, az államnak az élet védelmét
    illetően  fennálló, és az Alkotmány 8. §  (1)  bekezdésén
    alapuló  kötelezettsége  nyilvánul  meg  az  emberi  élet
    védelmére.

    4.  Az állam e körben fennálló életvédelmi kötelezettsége
    az,  hogy  azt a bonyolult folyamatot, amelynek  során  a
    beteg  arról  dönt: él-e az életmentő vagy  életfenntartó
    beavatkozás    visszautasításának    lehetőségével,    ne
    zavarhassák meg e döntési folyamattól idegen hatások.  Az
    állami  intézményvédelmi kötelezettségnek az életéről  és
    haláláról  döntést hozó betegen kívül, tágabb  értelemben
    mindenki  más  életének védelmében is kell érvényesülnie,
    aki   a   jövőben   kerülhet   hasonló   helyzetbe.    Az
    Alkotmánybíróságnak ez a megközelítése összecseng  a  már
    működésének   elején  kialakított  álláspontjával,   mely
    szerint   "[a]z  élethez  való  jog  objektív   oldalából
    ugyanakkor  az  államnak  nem  csupán  az  a  kötelessége
    következik,  hogy  az egyes emberek élethez  való  alanyi
    jogát   ne   sértse   meg,  és  hogy   annak   védelméről
    jogalkotással és szervezési intézkedésekkel gondoskodjék,
    hanem  ennél több. Ez a kötelesség nem merül ki az  egyes
    emberek egyedi életvédelmében, hanem általában az  emberi
    életet  és  létfeltételeit is  védi.  Ez  utóbbi  feladat
    minőségileg más, mint az élethez való egyéni alanyi jogok
    védelmének  összeadása;  'az  emberi  élet'  általában  -
    következésképp  az  emberi élet mint érték  -  a  védelem
    tárgya."  [64/1991.  (XII. 17.) AB határozat,  ABH  1991,
    297,  303.].  Az  Alkotmánybíróság a  jelen  határozatban
    elbírált    indítványokkal    összefüggésben    ezt    az
    érvrendszert     kiegészíti    még    az     egészségügyi
    szolgáltatások  és  az  egészségügyi  intézmények  iránti
    közbizalom fontosságával, ami csak azon alapulhat, hogy a
    közösség  valamennyi  tagja - betegek  és  hozzátartozóik
    egyaránt    -   annak   tudatában   vehessenek    igénybe
    egészségügyi  szolgáltatást, hogy ha arra  kerül  a  sor,
    életük  és  méltóságuk  kérdésében  hozott  döntésüket  a
    törvény megfelelő garanciákkal veszi körül.

    Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság álláspontja szerint
    a   gyógyíthatatlan  betegek  önrendelkezési  jogának  az
    indítványokban sérelmezett korlátozása egy másik alapvető
    jog, az élethez való jog védelme érdekében szükséges.

    5.  A  jogkorlátozás  szükségességének  vizsgálata  során
    alkalmazott   szempontokat  a  korlátozás  arányosságának
    vizsgálatánál  is  figyelembe  kell  venni.  Egy  alapjog
    védelmében egy másik alapjog korlátozása akkor tekinthető
    aránytalannak, ha indokolatlanul széleskörű.  Továbbá,  a
    korábbi  körülmények között aránytalannak nem  tekinthető
    korlátozás   aránytalanná  válhat,  ha  az   idők   során
    kialakultak   a   feltételei  a  tilalmak,   korlátozások
    enyhítésének  vagy  megszüntetésének,  de  a  törvényhozó
    indokolatlanul késlekedik a korlátozások oldásával.

    Az   Alkotmánybíróság  rámutat:  a  törvényhozó  1997-ben
    jutott  arra  a  következtetésre, hogy az addig  e  téren
    fennállt teljes körű tilalmazás meghaladottá vált.  Ezért
    az  Eütv.  azon súlyos betegek számára, akiknek betegsége
    az  orvostudomány állása szerint gyógyíthatatlan és rövid
    időn  belül  halálhoz  vezet,  lehetővé  tette,  hogy  az
    életfenntartó       vagy      életmentő       beavatkozás
    visszautasításával  életük  befejezésének   méltóságukkal
    összeegyeztethető  módját  válasszák.   Az   egészségügyi
    miniszter    véleménye,   mely   szerint   a    jelenlegi
    korlátozások  további  szűkítése  az  élethez  való   jog
    védelmét   illetően  jelentős  kockázatokkal  járna,   az
    Alkotmánybíróság   megítélése   szerint   ugyancsak   azt
    támasztja alá, hogy a jelenleg meglévő korlátozásokat nem
    lehet  aránytalannak  tekinteni  a  védendő  célhoz,   az
    élethez való joghoz viszonyítva.

    A    fentiek   alapján   az   Alkotmánybíróság   arra   a
    következtetésre  jutott,  hogy a gyógyíthatatlan  betegek
    önrendelkezési  jogának  törvény általi  korlátozása  nem
    tekinthető aránytalannak.

    6.  Az  Alkotmány  8. § (2) bekezdése  alapján  elvégzett
    szükségességi-arányossági teszt  eredménye  ezek  szerint
    az, hogy a gyógyíthatatlan betegek önrendelkezési jogának
    az indítványozók által kifogásolt korlátozását az élethez
    való jog védelme indokolja, és a korlátozás terjedelme  a
    korlátozással védett érdek kiemelkedő alkotmányos  értéke
    folytán nem tekinthető aránytalannak.

    Erre    tekintettel   az   Alkotmánybíróság   az    annak
    megállapítására  irányuló  indítványt,  mely  szerint  az
    Eütv.  -  annak  folytán,  hogy  akár  a  gyógyíthatatlan
    betegségben szenvedő személyek kívánságára, akár a  beteg
    feltételezhető  érdekének  szem  előtt  tartásával  ilyen
    kívánság  nélkül is nem teszi lehetővé e betegek  számára
    életük   orvosi   segítséggel   történő   befejezését   -
    alkotmányellenesen  korlátozza e  betegek  önrendelkezési
    jogát, elutasította.

                                  IX.

    Ezek után az Alkotmánybíróság az indítványozóknak azt  az
    állítását vizsgálta meg, mely szerint bár a törvény 1997.
    óta  lehetővé teszi a gyógyíthatatlan betegek számára  az
    életmentő    vagy   életfenntartó   orvosi    beavatkozás
    visszautasítását,  az,  hogy e jog gyakorlását  különféle
    feltételhez  köti,  e betegeket megillető  önrendelkezési
    jog alkotmányellenes korlátozásának minősül.

    Az  Alkotmánybíróság  először általánosságban  tekintette
    át,  hogyan érvényesül a beteget az Eütv. 15. §-a alapján
    megillető  önrendelkezési jog a  súlyos,  gyógyíthatatlan
    betegek esetében.

    Az  Eütv. 15. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy "[a]z
    önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg  szabadon
    döntheti  el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást  igénybe
    venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe
    egyezik   bele,   illetőleg   melyeket   utasít   vissza,
    figyelembe  véve  a  20. §-ban előírt korlátozásokat".  A
    betegek   önrendelkezési  jogát   kinyilvánító   törvényi
    rendelkezésnek  a  20. §-ra utalása  az  Alkotmánybíróság
    megítélése szerint világossá teszi, hogy a törvényhozó  a
    súlyos    betegségben    szenvedők    egyes    kategóriái
    tekintetében  speciális  -  az általánosnál  kötöttebb  -
    szabályokat    kívánt   megállapítani    a    beavatkozás
    visszautasításában  megnyilvánuló  önrendelkezési   jogot
    illetően.

    Az   önmagában  nem  lehet  megalapozott  alkotmányossági
    kifogás  tárgya,  hogy abban a körben,  melyben  a  beteg
    önrendelkezési  jogának gyakorlása kihat  a  beteg,  vagy
    mások  életére,  a  törvényhozó  a  beteg  önrendelkezési
    jogának    általános   szabályaihoz   képest    speciális
    szabályokat  hoz  létre.  A beteg  önrendelkezési  jogára
    vonatkozó   általános  előírásokhoz   képest   különleges
    szabályozás létrehozatalát ebben a körben az államnak  az
    élethez    való    joggal   összefüggő   intézményvédelmi
    kötelezettsége   indokolja.  A  súlyos,   gyógyíthatatlan
    betegnek  az  életmentő  vagy  életfenntartó  beavatkozás
    visszautasításában   megnyilvánuló  önrendelkezési   joga
    kétségtelenül ebbe a körbe tartozik.

    E  speciális szabályozásnak is meg kell azonban  felelnie
    az   Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdése  által   megszabott
    követelményeknek.

    A  súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedők esetében
    e  speciális  szabályozás lényege az, hogy a  törvény  az
    életmentő vagy életfenntartó beavatkozás visszautasítását
    csak   akkor  teszi  lehetővé,  ha  betegségük  megfelelő
    egészségügyi ellátás esetén is rövid időn belül  halálhoz
    vezet; a törvény továbbá a beavatkozás visszautasításához
    meghatározott  alaki  előírások betartását  kívánja  meg.
    Ezek abban állnak, hogy a visszautasításnak közokiratban,
    vagy  teljes  bizonyító  erejű  magánokiratban,  a  beteg
    írásképtelensége   esetén  két  tanú  jelenlétében   kell
    megtörténnie.  A beavatkozás visszautasítása  csak  akkor
    érvényes,  így  csak  akkor  vehető  figyelembe,  ha  egy
    háromtagú  orvosi  bizottság a beteget  megvizsgálja,  és
    egybehangzóan nyilatkozik arról, hogy a beteg a  döntését
    annak következményei tudatában hozta meg, illetve, hogy a
    visszautasítás  törvényi feltételei - miszerint  a  beteg
    cselekvőképes,  súlyos, az orvostudomány  állása  szerint
    gyógyíthatatlan és megfelelő egészségügyi ellátás  esetén
    is rövid időn belül halálhoz vezető betegségben szenved -
    fennállnak.  A betegnek az orvosi bizottság nyilatkozatát
    követő  3.  napon  két  tanú  előtt  ismételten  ki  kell
    nyilvánítania a visszautasításra vonatkozó  szándékát.  A
    várandós  és  a gyermek kihordására előreláthatóan  képes
    beteg nem élhet a visszautasítás jogával.

    A  törvény  előírja,  hogy a beavatkozás  visszautasítása
    esetén  meg kell kísérelni a döntés hátterében lévő  okok
    személyes  beszélgetés alapján történő feltárását,  és  a
    döntés megváltoztatását.

    Korlátozottan  cselekvőképes, illetőleg  cselekvőképtelen
    betegek   esetében   az  életmentő   vagy   életfenntartó
    beavatkozás    visszautasítását   a    törvény    további
    feltételekhez köti.

    Az  indítványok  e  speciális  szabályozás  indokoltságát
    egészében  nem  vitatják. A szabályozás öt olyan  konkrét
    elemét  jelölik meg, melyekkel összefüggésben  a  törvény
    álláspontjuk  szerint  alkotmányellenesen  korlátozza   a
    súlyos, gyógyíthatatlan betegek önrendelkezési jogát.

    1.   Az   indítványozók  szerint  ellentétes  az   emberi
    méltóságból  következő  önrendelkezési  joggal  az,  hogy
    "[a]z   Eütv.  20.  §  (3)  bekezdése  (...)  az  ellátás
    visszautasításának jogát az életfenntartó vagy  életmentő
    beavatkozások  elvégzése tekintetében csak  akkor  engedi
    meg,  ha  a  betegség az orvostudomány mindenkori  állása
    szerint rövid időn belül - megfelelő egészségügyi ellátás
    mellett  is  -  halálhoz  vezet és  gyógyíthatatlan".  Az
    indítványozók  két  tekintetben  tartják  e  rendelkezést
    alkotmányellenesnek.  Részben  azért,  mert   a   törvény
    rendelkezéseiből,  közelebbről  az  Eütv.   20.   §   (4)
    bekezdéséből   következően   nem   a   beteg,   hanem   a
    beavatkozásnak   a  beteg  által  történt  visszautasítás
    érvényességéről  döntő  orvosi  bizottság   megítélésétől
    teszi  függővé,  hogy  a  beteg haláláig  előreláthatólag
    hátralévő  idő rövidnek tekinthető-e, vagy  nem.  Részben
    pedig   azért,   mert   a  törvény  csak   azon   súlyos,
    gyógyíthatatlan beteg számára teszi lehetővé az életmentő
    vagy  életfenntartó beavatkozás visszautasítását,  akinek
    betegsége  előreláthatólag  rövid  időn  belül   halálhoz
    vezet. Ezt pedig az olyan súlyos, gyógyíthatatlan betegek
    esetében, akiknek halála az orvostudomány állása  szerint
    ugyancsak mindenképpen halálhoz vezet, de előreláthatólag
    nem    rövid    időn    belül,    önrendelkezési    joguk
    alkotmányellenes korlátozásának tekintik.

    Az   indítványozók  ezen  állításával   kapcsolatban   az
    Alkotmánybíróság  álláspontja a  következő:  ha  a  beteg
    halálának    bekövetkeztéig   hátralévő   idő   hosszának
    megítélését  a  törvény valóban nem  a  beteg,  hanem  az
    orvosi  bizottság  (szubjektív) mérlegelésére  bízná,  ez
    kétségtelenül alkotmányossági aggályokat vethetne fel.  A
    beteg  ugyanis nyilván másként - végtelenül hosszúként  -
    éli  meg  azt az időt is, melyet az orvosi bizottság  nem
    tart elegendően rövidnek ahhoz, hogy alapul szolgálhasson
    a    beavatkozás   visszautasításához.   Ha   a   törvény
    rendelkezésének  valóban az volna a tartalma,  melyet  az
    indítványozók  tulajdonítanak neki,  akkor  kétségtelenül
    nem  a  beteg, hanem mások döntenének arról,  hogy  élete
    befejezésének  mely  módja  egyeztethető  össze  a  beteg
    emberi méltósághoz való jogával.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja azonban az, hogy az Eütv.
    20.  §  (3) és (4) bekezdéséből egyértelmű: a törvényhozó
    nem   az   orvosi  bizottság,  illetőleg   tagjai   saját
    belátásától,  illetőleg  a  beteg  helyzetére   vonatkozó
    beleérzőképességüktől  teszi  függővé   az   arról   való
    döntést, hogy az életmentő vagy életfenntartó beavatkozás
    visszautasításának törvényi feltételei, így  az,  hogy  a
    beteg  olyan  gyógyíthatatlan betegségben  szenved,  mely
    megfelelő  egészségügyi ellátás szerint rövid időn  belül
    halálhoz  vezet,  fennállnak-e.  Az  orvosi  bizottságnak
    abban   kell   állást  foglalnia,  hogy  a  betegség   az
    orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn  belül
    halálhoz vezet-e. Nem arról van tehát szó, hogy a törvény
    a  beteg  önrendelkezési  jogának  háttérbe  szorításával
    rajta  kívül állóknak - az orvosi bizottságnak - biztosít
    elsőbbséget  a  beteggel szemben az ő emberi  méltósághoz
    való   jogáról  történő  döntésben.  E  rendelkezés   úgy
    értendő,  hogy a törvény egy objektív elemet  vitt  be  a
    szabályozásba: azt, hogy akkor ad lehetőséget a  betegnek
    az  életmentő beavatkozás visszautasítására, ha betegsége
    az     orvostudomány    mindenkori     állása     szerint
    gyógyíthatatlan,  és - ugyancsak az orvostudomány  állása
    szerint - rövid időn belül halálhoz vezet. Mivel tehát  a
    rövid  idő  fogalmát a törvény szerint  az  orvostudomány
    mindenkori  állásához mérve, nem pedig ahhoz  viszonyítva
    kell  megítélni,  hogy a beteg ezt az  időt  rövid,  vagy
    hosszú időként éli-e meg, az orvosi bizottság nem a beteg
    önrendelkezési jogának a területére eső kérdésben  foglal
    állást.

    A  gyógyíthatatlan  beteg önrendelkezési  jogának  és  az
    orvostudomány  mindenkori állása  összekapcsolásának  van
    egy  másik  olyan  vetülete is, melyet  az  indítványozók
    számításon    kívül   hagytak,   amikor   alkotmányossági
    kifogásaikat megfogalmazták.

    Az     életmentő    vagy    életfenntartó     beavatkozás
    visszautasíthatóságának   az   orvostudomány   mindenkori
    állásához kötése az Eütv. 20. § (3) bekezdésében szereplő
    feltételek  közül  nem  csak  a  rövid  időre,  hanem   a
    gyógyíthatatlanságra is alkalmazandó. Könnyen  belátható,
    hogy  azt  a  betegséget, amely az  orvostudomány  állása
    szerint   ma  gyógyíthatatlan,  a  tudományos  ismeretek,
    gyógyítási,  kezelési  eljárások,  a  műszerezettség,   a
    felhasználható szerek és készítmények, és talán főként az
    egyes,   korábban   gyógyíthatatlannak  hitt   betegségek
    kezelését  illető  orvosi jártasság  következtében  előbb
    vagy  utóbb  már  nem  lehet gyógyíthatatlan  betegségnek
    tekinteni.  A  világon különösen az  elmúlt  évtizedekben
    végbement,   az   orvostudományra  is  kiható   látványos
    fejlődés  eredményeként erre számos példa van. A korábban
    gyógyíthatatlan betegségek gyógyíthatóvá válását  nagyban
    elősegíti az is, hogy mára sokkal hozzáférhetőbbé  váltak
    a  más  országokban elért tudományos vívmányok, illetőleg
    az ott meghonosított gyógyítási eljárások.

    Az,     hogy     több    betegség,    melyet     korábban
    gyógyíthatatlannak  ítéltek, később  gyógyíthatóvá  vált,
    illetőleg  válik,  szolgál az Alkotmánybíróság  következő
    megállapítása  alapjául. Szemben  az  indítványozók  azon
    álláspontjával,     mely    szerint     a     törvényhozó
    alkotmányellenesen korlátozza azoknak  a  gyógyíthatatlan
    betegségben   szenvedő  betegeknek  az   életmentő   vagy
    életfenntartó beavatkozás visszautasításához való  jogát,
    akiknek  betegsége  az  orvostudomány  mindenkori  állása
    szerint  nem  vezet  rövid időn belül  a  halálukhoz,  az
    Alkotmánybíróságnak az álláspontja az, hogy e rendelkezés
    az  élethez való jog szándékától motivált ésszerű,  tehát
    nem  önkényes  meggondolásokon nyugszik. Az  államnak  az
    emberi  életre  vonatkozó intézményvédelmi kötelezettsége
    folytán  ezért,  figyelemmel a  fenti  VIII.  3.  pontban
    kifejtettekre  is,  nem tekinthető alkotmányellenesnek  a
    törvényhozónak  az  álláspontja, hogy az  életmentő  vagy
    életfenntartó beavatkozás visszautasításának  lehetőségét
    azoknak,  akik ugyan súlyos, az orvostudomány mai  állása
    szerint   gyógyíthatatlan  betegségben   szenvednek,   de
    haláluk  az  orvostudomány  jelenlegi  ismeretei  alapján
    előreláthatólag  csak hosszabb idő múlva  következik  be,
    jelenleg ne tegye lehetővé.

    Az  Alkotmánybíróság a fentiek szerint az indítványt  nem
    találta megalapozottnak és azt elutasította.

    2.  Az  indítványozók álláspontja szerint az Eütv. 20.  §
    (4)  bekezdése sem egyeztethető össze az Alkotmány 54.  §
    (1)   bekezdésének  az  emberi  méltósághoz  való   jogra
    vonatkozó  szabályával, "(...) amely előírásnak  központi
    eleme    az   önrendelkezési   jog.   A   beteg   ellátás
    visszautasítására  vonatkozó  önrendelkezési  jogát   nem
    lehet  attól  függővé  tenni,  hogy  aláveti-e  magát  az
    önrendelkezési jog gyakorlásának külön alapjául  szolgáló
    orvosi  vizsgálatnak.  E  korlátozás  aránytalan  és   az
    önrendelkezési jog lényegével ellentétes."

    Az  Eütv.  20. § (4) bekezdésének az indítványozók  által
    sérelmezett  rendelkezése szerint a  visszautasítás  csak
    akkor  érvényes,  ha  egy háromtagú  orvosi  bizottság  a
    beteget    megvizsgálja    és   egybehangzóan,    írásban
    nyilatkozik   arról,   hogy  a   beteg   döntését   annak
    következményei tudatában hozta meg, illetve, hogy  a  (3)
    bekezdés szerinti feltételek fennállnak, továbbá a  beteg
    az  orvosi bizottság nyilatkozatát követő 3. napon -  két
    tanú  előtt - ismételten kinyilvánítja a visszautasításra
    irányuló szándékát.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja az, hogy az államnak  az
    élethez    való   joggal   kapcsolatos   intézményvédelmi
    kötelezettségéből  adódóan  biztosítania  kell,  hogy  az
    életmentő       vagy      életfenntartó       beavatkozás
    visszautasítására   csak   a   törvény   erre   vonatkozó
    rendelkezéseinek    keretei    között    kerüljön    sor.
    Nyilvánvalóan  ezt célozza a törvénynek az  az  előírása,
    hogy   az   életmentő   vagy  életfenntartó   beavatkozás
    visszautasítása  feltételeinek  meglétét  egy   háromtagú
    orvosi   bizottságnak  kell  ellenőriznie.  E  bizottság,
    amely,  illetőleg amelynek pszichiáter szakorvos tagja  a
    beteget meghallgatja [Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése]
    bizonyosodik   meg   arról,   hogy   a   beteg    súlyos,
    gyógyíthatatlan  betegségben  szenved,   a   betegnek   a
    beavatkozás  visszautasítására vonatkozó akarata  világos
    és  egyértelmű [Eütv. 23. § (1) bekezdés].  E  körben  az
    Alkotmánybíróság szükségesnek tartja kiemelni  a  törvény
    azon  rendelkezését, hogy a beavatkozás visszautasítására
    vonatkozó  döntést csak az annak következményeit  belátó,
    tehát       cselekvőképes       személyek       hozhatnak
    [cselekvőképtelen, illetőleg korlátozottan  cselekvőképes
    beteg esetében az Eütv. 21. § (2) bekezdésében megszabott
    eljárás  irányadó].   Az orvosi bizottságnak  tekintettel
    kell lennie arra is, hogy az Eütv. 20. § (3) bekezdésének
    azt   a  kívánalmát,  mely  szerint  az  életmentő   vagy
    életfenntartó  beavatkozást  csak  cselekvőképes  személy
    utasíthat  vissza,  érvényre  kell  juttatnia  az   olyan
    esetekben   is,  amikor  a  beteg,  habár  nem  helyezték
    cselekvőképességét kizáró, vagy korlátozó gondnokság alá,
    a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 17.
    § (1) bekezdésére tekintettel cselekvőképtelen. Erre utal
    a  Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése  is,  amikor  arról
    rendelkezik,   hogy   az  orvosi  bizottság   pszichiáter
    szakorvos tagjának arról kell nyilatkoznia, hogy a  beteg
    rendelkezik-e a döntés meghozatalához szükséges  belátási
    képességgel.

    Ezért   a   visszautasítás   érvényességének   ahhoz    a
    feltételhez  kötése, hogy az életmentő vagy életfenntartó
    beavatkozás  beszüntetését megelőzően orvosi bizottságnak
    kell   megállapítania:  a  visszautasítás  törvény  által
    megkívánt  feltételei fennállnak,  az  élethez  való  jog
    kiemelkedő    alkotmányos   értékére   tekintettel    nem
    tekinthető sem szükségtelennek, sem aránytalannak.  Mivel
    pedig  az orvosi bizottság a visszautasítás érvényességét
    illetően csak akkor tud véleményt kialakítani, ha a beteg
    hozzájárul  az orvosi bizottság vizsgálatához,  az  annak
    megállapítására irányuló indítvány, hogy alkotmányellenes
    a  törvény  azon rendelkezése, mely szerint a betegnek  a
    kezelés  visszautasítására  vonatkozó  nyilatkozata   nem
    vehető  figyelembe,  ha  nem veti  alá  magát  az  orvosi
    bizottság  vizsgálatának, megalapozatlan,  ezért  azt  az
    Alkotmánybíróság elutasította.

    3.  Az  indítványozók  szerint  "[a]z  Eütv.  15.  §  (2)
    bekezdésében  megállapított önrendelkezési jog  20.  §-ra
    utalással való korlátozása (...) ellentétes (...) az emberi
    méltóságból következő önrendelkezési joggal. Az Eütv. 20.
    §  (3)  bekezdése  ugyanis az ellátás  visszautasításának
    jogát   az  életfenntartó  vagy  életmentő  beavatkozások
    elvégzése  tekintetében  csak  akkor  engedi  meg,  ha  a
    betegség az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid
    időn belül - megfelelő egészségügyi ellátás mellett is  -
    halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. Az önrendelkezési  jog
    20.  §  (3)  bekezdésre utaló korlátozása kizárja  pl.  a
    beteg   önrendelkezési  jogának  gyakorlását  a  végtagok
    amputációjának   szükségessége   esetében,    ha    annak
    végrehajtására nem gyógyíthatatlan betegség miatt kerülne
    sor. Az önrendelkezési jog e korlátozása nem egyeztethető
    össze  az  emberi  méltóságból  következő  önrendelkezési
    elvvel."

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Eütv.  20.  §
    (1)  bekezdése alapján nem lehet kétséges: a beteget,  ha
    cselekvőképes,  minden  esetben  megilleti   az   ellátás
    visszautasításának a joga, kivéve, ha  e  jog  gyakorlása
    mások (tehát nem a beteg saját) életét vagy testi épségét
    veszélyeztetné. A 20. § (1) bekezdésének az  a  kitétele,
    mely  szerint  ez a jog a beteget "a (2)-(3)  bekezdésben
    foglaltakra  tekintettel" illeti  meg,  éppen  azt  teszi
    világossá,  hogy  a törvény nem csak a rövid  időn  belül
    halálhoz   vezető  gyógyíthatatlan  betegségben  szenvedő
    beteg    számára    teszi    lehetővé    a    beavatkozás
    visszautasítását, hanem azon beteg számára is, aki,  mint
    az  indítványbeli  példa szerinti végtag-amputáció  előtt
    álló  beteg,  olyan  ellátást  utasít  vissza,  "amelynek
    elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan  súlyos
    vagy  maradandó  károsodás  következne  be"  [20.  §  (2)
    bekezdés].

    Az  orvosi beavatkozás visszautasítására az indítványozók
    által  példaként  felhozott végtag-amputáció  előtt  álló
    beteg    esetében   tehát,   eltérően   az   indítványban
    foglaltaktól, nem az Eütv. 20. § (3) bekezdése  tartalmaz
    rendelkezéseket,  hanem a 20. § (2) bekezdése.  Az  Eütv.
    20.  §  (2) bekezdése az olyan ellátás visszautasításának
    feltételeit szabja meg, melynek elmaradása esetén a beteg
    egészségi  állapotában várhatóan súlyos,  vagy  maradandó
    károsodás  következne be. Az ilyen betegségben  szenvedők
    általi  visszautasítás feltételei  egyszerűbbek,  mint  a
    beavatkozásnak    a   gyógyíthatatlan   betegek    általi
    visszautasításának feltételei. Az Alkotmánybíróságnak  az
    álláspontja  az,  hogy  az  Eütv.  20.  §  (2)  bekezdése
    szerinti visszautasításnak (ez vonatkozik az indítványban
    példaként   említett   amputáció  előtt   álló   betegre)
    lényegében  az  az  egyetlen feltétele,  mely  szerint  a
    beavatkozás  visszautasítása csak a  beteg  közokiratban,
    vagy   teljes   bizonyító  erejű  magánokiratba   foglalt
    kívánságára  történhet, éppen a beteg érdekében  fogalmaz
    meg  biztosítékokat  avégett, hogy az orvosilag  indokolt
    beavatkozás  valóban  csak  a beteg  félreérthetetlen  és
    utólag is bizonyítható kívánsága alapján maradhasson  el,
    ezért  e  korlátozás  szükséges,  és  aránytalannak   sem
    tekinthető.

    Nem   megalapozott  tehát  az  indítványozóknak   az   az
    állítása,  hogy  "[a]z  önrendelkezési  jog  20.  §   (3)
    bekezdésre   utaló  korlátozása  kizárja  pl.   a   beteg
    önrendelkezési    jogának    gyakorlását    a    végtagok
    amputációjának   szükségessége   esetében,    ha    annak
    végrehajtására nem gyógyíthatatlan betegség miatt kerülne
    sor."

    Ezért az Alkotmánybíróság az Eütv. 15. § (2) és 20. § (3)
    bekezdése   alkotmányellenességének  megállapítására   és
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

    4.   Az   indítványozók  szerint  az  Eütv.  22.  §   (4)
    bekezdésében  foglalt rendelkezés a beteg  önrendelkezési
    jogának  az  Alkotmány 54. § (1) bekezdésével  ellentétes
    korlátozása.

    Bár  az  indítvány  csak az Eütv. 22. § (4)  bekezdésének
    alkotmányellenességét    állítja,    elbírálásához     az
    Alkotmánybíróságnak  a  22. §  egyes  bekezdései  közötti
    összefüggés folytán át kellett tekintenie - anélkül, hogy
    azok alkotmányosságáról állást foglalt volna - e §-nak az
    indítványokkal nem érintett rendelkezéseit is.

    A  22.  §  (1)  bekezdése lehetővé teszi a  cselekvőképes
    személy      számára,     hogy     későbbi      esetleges
    cselekvőképtelensége esetére - tehát  a  jövőre  nézve  -
    közokiratban   visszautasíthasson  egyes   vizsgálatokat,
    beavatkozásokat,  valamint hogy az olyan  gyógyíthatatlan
    betegsége  esetére, mely az orvostudomány állása  szerint
    rövid időn belül megfelelő egészségügyi ellátás esetén is
    halálhoz   vezet,  visszautasíthassa  az   életfenntartó,
    iletmentő  beavatkozásokat, továbbá,  ha  gyógyíthatatlan
    betegségben  szenved  és betegsége következtében  önmagát
    fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai  megfelelő
    gyógykezeléssel sem enyhíthetők, visszautasíthasson egyes
    életfenntartó, életmentő beavatkozásokat is.

    A  22.  §  (2) bekezdése szerint a cselekvőképes  személy
    cselekvőképtelensége  esetére  közokiratban  megnevezheti
    azt  a  cselekvőképes személyt, aki a törvény 22.  §  (1)
    bekezdés szerinti jogát helyette gyakorolja.

    A  22. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a (2) és (3)
    bekezdés   szerinti  nyilatkozatok   abban   az   esetben
    érvényesek,   ha  pszichiáter  szakorvos  szakvéleményben
    igazolja,   hogy  a  személy  döntését  annak  lehetséges
    következményei tudatában hozta meg.

    Végül  az  indítványozók  által  kifogásolt  22.  §   (4)
    bekezdése  úgy  rendelkezik, hogy a 20. §  (4)  bekezdése
    szerinti bizottság nyilatkozik arról: a törvény 22. § (1)
    bekezdése szerinti feltételek fennállnak-e, továbbá, hogy
    a  22.  §  (2) bekezdése szerinti személy döntését  annak
    következményei tudatában hozta-e meg.

    Az   indítványozók  e  rendelkezésben   kifogásolják:   a
    cselekvőképes   személy  arra  vonatkozó  rendelkezésének
    érvényességéhez, hogy cselekvőképtelensége esetére orvosi
    beavatkozást   visszautasítson,  vagy  a   visszautasítás
    jogára  mást felhatalmazzon, még külön orvosi  bizottsági
    jóváhagyás  is szükséges annak ellenére, hogy  a  törvény
    rendelkezései   szerint  pszichiáter   szakorvosnak   már
    korábban  igazolnia  kellett:  a  cselekvőképes   személy
    döntését annak lehetséges következményei tudatában  hozta
    meg.  E  kettős  jóváhagyás  követelménye  az,  mely   az
    indítványozók szerint az önrendelkezési jog  indokolatlan
    korlátozását képezi.

    Az Alkotmánybíróság rámutat: az indítvány az Eütv. 22. §-
    ának  téves  értelmezésén  alapul.  Az  orvosi  bizottság
    ugyanis nem ugyanabban a kérdésben foglal állást, mint  a
    pszichiáter szakorvos - a cselekvőképes személy  döntését
    cselekvőképtelensége   esetére   a   döntés    lehetséges
    következményeinek tudatában hozta-e meg - hanem  abban  a
    kérdésben, hogy a cselekvőképes személy által  az  orvosi
    beavatkozás    visszautasítására    vonatkozóan     másra
    átruházott  jog  alapján e másik,  megbízott  személy  (a
    helyettes  döntéshozó)  a  már  cselekvőképtelenné   vált
    megbízó    helyett   eljárva   az   orvosi    beavatkozás
    visszautasítására vonatkozó döntését annak következményei
    tudatában hozta-e meg. Következésképpen az Eütv., szemben
    az  indítványozók  állításával,  nem  kívánja  meg,  hogy
    ugyanannak  a  követelménynek a  meglétét  két  különféle
    testület,   illetőleg  orvos  két  különböző   eljárásban
    ellenőrizze.

    Nincsen  tehát  szó  az önrendelkezési  jog  indokolatlan
    korlátozásáról. Ezért az Alkotmánybíróság  az  indítványt
    elutasította.

    5.  Az indítványozók szerint az Eütv. 23. § (1) bekezdése
    alkalmas  arra,  hogy a beteg önrendelkezési  joga  utóbb
    kétségbe  vonható legyen, ezért e rendelkezés ellentétben
    áll  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerinti  jogállami
    jogbiztonság   követelményével   és   a   beteg    emberi
    méltósághoz való jogával.

    Ezt az álláspontjukat a következőkkel indokolták:

    Az   Eütv.  20.  §  (2)  bekezdése  szerint  az   ellátás
    visszautasítására vonatkozó jog csak megfelelő alakiságok
    mellett   gyakorolható.  Ehhez  képest  a   23.   §   (1)
    bekezdésének az a további követelménye, hogy  az  ellátás
    visszautasítására,  illetőleg  beszüntetésére   vonatkozó
    akaratnak  világosan  és meggyőzően  kideríthetőnek  kell
    lennie,  az  önrendelkezési jog  lényegének  korlátozása,
    ezért  alkotmányellenes. Mivel e rendelkezés  alkalmazása
    folytán  a  beteg  önrendelkezési joga  keretében  hozott
    döntése  utóbb  kétségbe vonhatóvá válik, a  jogbiztonság
    követelményével is ellentétes.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az indítvány  az
    Eütv. rendelkezéseinek félreértésén alapul. A törvény 23.
    § (1) bekezdése ugyanis a 20. § (3) bekezdését hívja fel,
    a  23.  §  (2)  bekezdését nem, így  csak  a  20.  §  (3)
    bekezdésében    foglaltakra    alkalmazható,    mely    a
    gyógyíthatatlan  és  rövid  időn  belül  halálhoz  vezető
    betegségben   szenvedők   jogát   fogalmazza    meg    az
    életfenntartó, életmentő beavatkozás visszautasítására. A
    23.  § (1) bekezdésnek az a rendelkezése viszont, hogy  a
    beavatkozás  megszüntetésére,  mellőzésére   csak   akkor
    kerülhet  sor, ha a beteg erre irányuló akarata világosan
    és  meggyőzően  kideríthető, az államnak az  emberi  élet
    megóvását      illetően     fennálló     intézményvédelmi
    kötelezettségén   alapuló  előírás,   és   semmiben   sem
    korlátozza  a  beteg  önrendelkezési  jogát,  továbbá   a
    jogbiztonságot sem veszélyezteti.

    Az   Eütv.   23.   §  (1)  bekezdése  ezek   szerint   az
    indítványozók   által  hivatkozott  Eütv.   20.   §   (2)
    bekezdésében  foglaltakkal nincsen összefüggésben.  Ezért
    az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

                                  X.
                                   
    1.  Az  indítványozók  a  Btk.  166.  §  -  168.  §-aival
    kapcsolatban    két    féle   alkotmányossági    kifogást
    fogalmaztak meg.

    Egyrészt,  álláspontjuk szerint  annak  folytán,  hogy  a
    törvényhozó  megítélésük szerint nem hozta  összhangba  a
    Btk.   166.  §  -168.  §-ait  az  Alkotmány  54.  §   (1)
    bekezdésével, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes
    helyzet   állt  elő.  Ezt  azzal  indokolták,   hogy   az
    Alkotmánynak  az 1989. évi XXXI. törvénnyel bekövetkezett
    módosításakor  megalkotott 54. § (1)  bekezdése  szerinti
    emberi  méltósághoz való jog magában foglalja az  élethez
    és  a méltósághoz való jog közötti választás jogát is,  a
    Btk-nak  az emberölés különféle eseteit büntetni  rendelő
    rendelkezései  azonban  1989-et  követően  is   hatályban
    maradtak,  és  változatlanul  büntetéssel  fenyegetik   a
    gyógyíthatatlan   betegek  halálát   kívánságukra,   vagy
    esetenként  anélkül  is  elősegítő  orvosokat.   Bár   az
    indítványozók   nem   fejtették  ki   részletesen,   hogy
    megítélésük   szerint  az  emberi  méltóság   megóvásának
    szándéka  által motivált élet elleni cselekmények  teljes
    dekriminalizálása,      vagy     pedig      privilegizált
    bűncselekménnyé átalakítása állna-e inkább összhangban az
    Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésével,  a  törvényhozó   -
    álláspontjuk  szerint - elmulasztotta a  büntető  törvény
    vonatkozó  rendelkezéseit az Alkotmány 1989-től  hatályos
    rendelkezéséhez hozzáigazítani.

    Másrészt   alkotmányellenesnek  tartják,   hogy   a   nem
    önrendelkezéses aktív halálba segítés bizonyos eseteit  a
    törvényhozó "méltányossági ölésként" nem különíti  el  az
    emberölés   törvényi   tényállásától,   és   nem   kezeli
    privilegizált tényállásként azt az esetet, "(...) ha valaki
    a  gyógyíthatatlan és szenvedő beteget kifejezett akarata
    hiányában méltányolható szánalomból segíti a halálba".

    2. Az Alkotmánybíróság e határozatában már állást foglalt
    abban:  a  gyógyíthatatlan beteg  önrendelkezési  jogának
    része,  hogy életének befejezése összeegyeztethető legyen
    emberi méltóságával.

    Nem  tartotta azonban megalapozottnak az Alkotmánybíróság
    az  indítványozóknak azt az álláspontját, mely szerint az
    emberi  méltósághoz  való  jogot alkotmányos  alapjogként
    elismerő    1989.    évi   alkotmánymódosítás    óta    a
    gyógyíthatatlan   betegek  arra  vonatkozó   joga,   hogy
    életüket  méltóságukkal összeegyeztethető módon  fejezzék
    be, az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből levezethető olyan
    jog, melyet törvény nem korlátozhat.

    Abban  is  állást  foglalt az Alkotmánybíróság,  hogy  az
    emberi  méltósághoz  való jognak az  indítványozók  által
    sérelmezett  korlátozását  az államnak  az  élethez  való
    jogra  vonatkozó  objektív  intézményvédelmi  kötelessége
    indokolja,  és  hogy e korlátozás terjedelme  az  élethez
    való jog kiemelkedő alkotmányos értékére tekintettel  nem
    aránytalan, következésképpen nem alkotmányellenes.

    Az     életmentő    vagy    életfenntartó     beavatkozás
    visszautasításának  az  Eütv.  által   1997-ben   történt
    lehetővé    tételétől   eltekintve   tehát   a    törvény
    változatlanul  tilalmazza, hogy a  gyógyíthatatlan  beteg
    kívánságára  vagy  anélkül is,  emberi  méltósághoz  való
    jogának  megóvása érdekében orvos, vagy más vessen  véget
    életének, illetőleg nyújtson segítséget ehhez. E  tilalom
    az  arra való hivatkozással, hogy a gyógyíthatatlan beteg
    korlátozásnak alá nem vethető alkotmányos joga  az  élete
    és méltósága közötti választás során más segítségét vegye
    igénybe,  az  Alkotmánybíróság  e  határozatának  IV-VII.
    részében  részletesen kifejtett álláspontjára tekintettel
    -  melynek lényege, hogy itt nem korlátozhatatlan  jogról
    van szó - nem tekinthető alkotmányellenesnek.

    E  tilalom  megszegőit a Btk. mellett  más  (így  polgári
    jogi,  munkajogi és közigazgatási) jogszabályok is súlyos
    joghátrányokkal     fenyegetik.     Mindazonáltal      az
    Alkotmánybíróság álláspontja az, hogy az élethez való jog
    kiemelkedő  alkotmányos értékére tekintettel  semmiképpen
    nem  tekinthető  indokolatlannak, hogy  a  törvényhozó  e
    tilalom  megszegőivel szemben büntetőjogi szankciókat  is
    kilátásba helyezzen.

    Nem  megalapozott tehát az indítványozók  azon  állítása,
    mely szerint mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértésre
    került sor annak folytán, hogy a törvényhozó az 1989. évi
    alkotmánymódosítást  követően a Btk.  rendelkezéseit  nem
    igazította hozzá az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséhez.

    3. Az Alkotmánybíróság nem tartja az indítványozóknak azt
    az  álláspontját sem megalapozottnak, mely szerint  annak
    folytán  is  mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenes
    helyzet  állt  elő,  hogy  a  törvényhozó  az  1989.  évi
    alkotmánymódosításra tekintettel nem  különítette  el  az
    önrendelkezéses  aktív  halálba  segítést  az   emberölés
    törvényi  tényállásától. Nem következett be  mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenes helyzet annak folytán sem,
    hogy   a   törvényhozó  nem  szankcionálta  privilegizált
    tényállásként   azt,  ha  valaki  a  gyógyíthatatlan   és
    szenvedő    beteget    kifejezett    akarata    hiányában
    méltányolható szánalomból segíti halálba.

    Az  Alkotmánybíróság megállapítja: minthogy az  Alkotmány
    szövegébe   az   1989.   évi   alkotmánymódosítás   során
    beiktatott emberi méltósághoz való jog nem szolgál alapul
    olyan következtetés levonásához, hogy a törvényhozó ennek
    alapján  köteles  volna elkülöníteni  az  önrendelkezéses
    aktív   halálba   segítést   az   emberölés   büntetőjogi
    tényállásától,  továbbá,  hogy  a  korábbinál   enyhébben
    kellene  szankcionálnia  a gyógyíthatatlan  beteg  iránti
    szánalomból   elkövetett   ölési   cselekményeket,    nem
    következett  be  mulasztásban  álló  alkotmánysértés.   A
    gyógyíthatatlan beteg halálának előidézésében közreműködő
    személyek indítékait a bíróság a büntetéskiszabás körében
    értékelheti.

    Ezért  az  Alkotmánybíróság a mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenes    helyzet   megállapítására    irányuló
    indítványokat elutasította.

                                  XI.
                                   
    Az  Alkotmánybíróság az Eütv. illetőleg a Kormányrendelet
    egyes rendelkezéseire vonatkozó további indítványokat  az
    alábbiak szerint bírálta el.

    1.  Az  indítványozók szerint az Eütv. 17. § (1) bekezdés
    a)  pontja  sérti  az Alkotmány 2. § (1) bekezdése  által
    deklarált jogállamiság részét képező jogbiztonságot.

    Az   Alkotmánybíróság   megállapítja:   az   indítvánnyal
    érintett  rendelkezés az Eütv. II.  Fejezetének  a  beteg
    jogait és kötelezettségeit összefoglaló 2. Címén belül az
    vnrendelkezéshez való jogra vonatkozó 15. §  -  19.  §-ok
    egyik rendelkezése. Az önrendelkezéshez való jog alapvető
    szabálya  az,  hogy  a beteg szabadon döntheti  el,  mely
    beavatkozásokba  egyezik bele, illetőleg melyeket  utasít
    vissza  [15.  §  (2) bekezdés]. A törvény a cselekvőképes
    beteg  számára megadja azt a jogot is, hogy közokiratban,
    vagy  teljes bizonyító magánokiratban megnevezheti azt  a
    személyt,  aki jogosult helyette a beleegyezés, illetőleg
    a  visszautasítás jogát gyakorolni [16. § (1) bekezdés a)
    pont].  Ehhez a rendelkezéshez fűzi a törvény 17.  §  (1)
    bekezdésének a) pontja az indítványozók által  kifogásolt
    azt  a  rendelkezést, hogy ha a beteg egészségi  állapota
    következtében  beleegyező  nyilatkozat  megtételére   nem
    képes  és a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személy
    nyilatkozatának   beszerzése   késedelemmel   járna,    a
    beavatkozásba történt beleegyezést vélelmezni kell.

    Az  indítvány  szerint az Eütv. 17.  §  (1)  bekezdés  a)
    pontjában  szereplő "késedelemmel járna" olyan  pontatlan
    megfogalmazás,  mely  a  belőle fakadó  jogbizonytalanság
    miatt   az   önrendelkezési  jog   teljes   kiüresítésére
    alkalmas.  Az  indítványozók  úgy  érvelnek,   hogy   egy
    nyilatkozat beszerzése mindig jelent bizonyos késedelmet,
    a  törvény  azonban nem tisztázza, milyen  várható  káros
    következményekre  tekintettel  lehet  mellőzni  a   beteg
    rendelkezési jogának gyakorlását.

    Az indítvány nem megalapozott.

    Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint   azoknak   a
    helyzeteknek a törvényi definíciója, melyekre tekintettel
    a   beteg   által   megjelölt   személy   nyilatkozatának
    beszerzését a késedelem veszélye miatt mellőzni lehet,  a
    gyógyító  tevékenységek során előadódó felsorolhatatlanul
    nagyszámú  és  egymástól is eltérő helyzetek természetére
    tekintettel  nem elvárható a törvényhozótól. A  késedelem
    fogalmának   törvényi  behatárolása   ezért   óhatatlanul
    leszűkítené   az  orvosilag  indokolható   és   szükséges
    beavatkozások   elvégezhetőségének  lehetőségét   is.   A
    törvény   megalkotásakor  ugyanis   nem   előreláthatóak,
    ezáltal  nem  definiálhatóak kimerítő  módon  mindazok  a
    helyzetek  -  például  hogy  a  beteg  által  megnevezett
    személy  ismeretlen helyen távol van, melyek  folytán  az
    Eütv. 17. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazható lehet.

    Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  az,  hogy   éppen   a
    késedelem   fogalmának   a   törvény   általi   kimerítő,
    felsorolásszerű  meghatározása  válhatna  a  jogbiztonság
    kárára annak folytán, hogy a gyakorlatban mindig újabb és
    újabb  olyan  helyzet merülhet fel, melyre a  törvényhozó
    nem  gondolhatott, és ezért nem tette  lehetővé  a  beteg
    által  kijelölt  személy nyilatkozatának  mellőzését.  Ez
    pedig  a  törvény rendelkezéseinek gyakori  kiegészítését
    tenné szükségessé.

    A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az indítványt
    elutasította.

    2.   Az   indítványozók  szerint  az  Eütv.  18.  §   (2)
    bekezdésének  "vagy  az (1) bekezdés b)  pontja  szerinti
    esetben"  szövegrésze ellentétes az Alkotmány 54.  §  (1)
    bekezdésével és a 2. § (1) bekezdéssel.

    Az  Eütv. 18. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az
    invazív    beavatkozás   során   a   beavatkozás    olyan
    kiterjesztésének szükségessége merül fel,  mely  a  beteg
    valamely szervének, vagy testrészének elvesztéséhez, vagy
    funkciójának  teljes  kieséséhez vezetne,  a  beavatkozás
    kiterjesztése a beteg abba való beleegyezésének hiányában
    csak  közvetlen életveszély fennállása esetén, vagy akkor
    végezhető  el,  ha  annak  elmaradása  a  beteg   számára
    aránytalanul súlyos terhet jelentene.

    Az   indítványozók   szerint  a   beteg   beleegyezésének
    hiányában a beavatkozás ilyen kiterjesztésének nem  lehet
    elégséges  indoka, hogy annak elmaradása a beteg  számára
    aránytalanul  súlyos terhet jelentene,  mert  e  törvényi
    rendelkezés  a beteg önrendelkezési jogának  lényegét  az
    Alkotmány   2.   §  (1)  bekezdése  által   meghatározott
    jogállami  jogbiztonság  kívánalmával  ellentétes   módon
    korlátozza.

    Az indítvány nem megalapozott.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a törvény 18.  §
    (1)  és  (2) bekezdésének egymásra tekintettel  elvégzett
    elemzéséből vitathatatlan az a törvényhozói szándék, hogy
    az  invazív beavatkozás kiterjesztésének a törvény  által
    szabályozott  mindkét  esetében  a  beteg  önrendelkezési
    jogának  csupán a beteg érdekében feltétlenül  szükséges,
    minimális  korlátozása megengedett. Ennek megfelelően  az
    invazív  beavatkozás kiterjesztésére csak akkor  kerülhet
    sor, ha az nem volt előrelátható, ezért arról a beteg nem
    kaphatott  előzetesen tájékoztatást, és azt a 18.  §  (1)
    bekezdés  által szabályozott esetben (a beavatkozásnak  a
    szerv,  vagy  testrész elvesztésével,  vagy  funkciójának
    teljes  kiesésével nem járó kiterjesztése) sürgős szükség
    fennállása  indokolja,  vagy  annak  elmaradása  a  beteg
    számára indokolatlanul súlyos terhet jelentene; a  18.  §
    (2) bekezdés által szabályozott esetben (a beavatkozásnak
    valamely   szerv,   vagy  testrész  elvesztésével,   vagy
    funkciójának teljes kiesésével járó kiterjesztése)  pedig
    csak   közvetlen  életveszély  esetében,  vagy  ha  annak
    elmaradása  a  beteg számára aránytalanul  súlyos  terhet
    jelentene.

    Az  indítványozók által kifogásolt kifejezés -  a  "beteg
    számára   aránytalanul  súlyos  teher"  -   kétségtelenül
    bizonyos  mérlegelési sávot hagy az invazív  beavatkozást
    végző  orvos  számára annak megítélésében, mi  tekintendő
    olyan  aránytalanul súlyos tehernek,  mely  a  beteget  a
    beavatkozás kiterjesztésének elmaradása folytán érné.  Az
    Alkotmánybíróság    azonban    rámutat:    az     invazív
    beavatkozásokat   szükségessé  tevő   betegségek   eltérő
    természete,  a  beteg  életkora, általános  állapota,  az
    orvostudomány mindenkori állása és számos  más,  csak  az
    adott       beavatkozásnál      előadódó      körülmények
    meghatározhatatlanul széles spektruma folytán nem várható
    el  a törvényhozótól, hogy a beavatkozások egyes fajtáira
    külön-külön  határozza meg, milyen  esetekben  kellene  a
    beteg  számára aránytalanul súlyos tehernek  tekinteni  a
    beavatkozás  kiterjesztésének  elmaradását.  Az   invazív
    beavatkozások  természete  folytán  éppen  a  beavatkozás
    kiterjesztése   feltételeinek   a   kelleténél   merevebb
    szabályozása  válhatna az eredményes  orvosi  beavatkozás
    korlátjává.   Az   Alkotmánybíróság  ezzel   kapcsolatban
    rámutat  arra  is,  hogy  az  invazív  beavatkozás  során
    előadódó   váratlan   helyzetekben   tanúsított    orvosi
    magatartást  illetően az Eütv. 18. §-án kívül  az  orvosi
    hivatás   gyakorlásának  szabályai,  az   orvosi   etika,
    valamint  a  jogi  felelősségre vonatkozó  normák  széles
    spektruma  együttesen hivatottak arra,  hogy  az  invazív
    beavatkozás kiterjesztésének szükségessége esetén a beteg
    önrendelkezési jogát messzemenően figyelembe vegyék.

    Az  Eütv.  által  használt,  és  az  indítványozók  által
    kifogásolt   "aránytalanul   súlyos   teher"    kifejezés
    alkotmányossági  megítélésével  kapcsolatban   végül   az
    Alkotmánybíróság  arra is rámutat,  hogy  az  Eütv.  több
    rendelkezéséből, így a 13. § (1) és (2) bekezdéséből és a
    15.  §  (3)  bekezdéséből is következik, hogy a  beteg  a
    beavatkozáshoz történő beleegyezést megelőzően széleskörű
    tájékoztatásra  jogosult orvosától,  melynek  során  -  a
    törvény  helyes értelmezése szerint - betegségétől  és  a
    beavatkozás  természetétől függően arról is tájékoztatást
    kell   kapnia,   hogy   az  invazív   beavatkozás   során
    felmerülhet    a    beavatkozás    kiterjesztésének     a
    szükségessége is.

    Ezért  az  Eütv. 18. § (2) bekezdésének az  indítványozók
    által kifogásolt szövegrésze nem sérti az Alkotmány 2.  §
    (1)  bekezdése által meghatározott jogállami jogbiztonság
    követelményeit.

    Erre   tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az   indítványt
    elutasította.

    3.  Az indítványozók szerint az Eütv. 15. § - 19. §-aiban
    foglalt     önrendelkezési    szabályok    összességükben
    tartalmilag   ellentétesek  az  Alkotmány   54.   §   (1)
    bekezdésével  és  a 8. § (2) bekezdésével,  ezért  kérték
    ezek    megsemmisítését.   Ezzel   kapcsolatban   azonban
    határozott  indítványt, melyből az álláspontjuk  alapjául
    szolgáló  indokaik kitűntek volna, nem  fogalmaztak  meg.
    Erre tekintettel az Alkotmánybíróság ezt az indítványt az
    Abtv.  22. § (2) bekezdésére figyelemmel érdemi vizsgálat
    nélkül visszautasította.

    4.  Az  indítványozók azzal az indokkal kezdeményezték  a
    Kormányrendelet  egyes rendelkezéseinek  megsemmisítését,
    hogy  azok  az Eütv. általuk alkotmányellenesnek  tartott
    rendelkezéseinek    végrehajtására     vonatkoznak.     A
    Kormányrendelet    általuk   megjelölt   rendelkezéseinek
    alkotmányellenességére  vonatkozó indítványaikat  további
    érvekkel nem támasztották alá.

    Az  Alkotmánybíróság az Eütv-nek azokat a rendelkezéseit,
    melyekhez  a  Kormányrendelet  sérelmezett  rendelkezései
    kapcsolódnak,     illetőleg    amelyek    végrehajtásáról
    intézkednek,    a    fentiek    szerint    nem    találta
    alkotmányellenesnek,  Pusztán  ezen  az  alapon  ezért  a
    Kormányrendelet  e  rendelkezései alkotmányellenességének
    megállapítására   nem   kerülhetett    sor.    Mivel    a
    Kormányrendelet           egyes          rendelkezéseinek
    alkotmányellenességét  állító  indítványuk   mellett   az
    indítványozók    más   érvet   nem   hoztak    fel,    az
    Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

    Az  Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar  Közlönyben
    történő   közzétételét   az   abban   tárgyalt   kérdések
    alkotmányos jelentőségére tekintettel rendelte el.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                          előadó alkotmánybíró
                                    
         Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
     Dr.  Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmánybíró  párhuzamos
     indokolása

     Az  Alkotmánybíróság többségi határozatának az  indítványokat
     elutasító rendelkezéseivel egyetértek.
     Az  Alkotmány nem igényli a kezelés visszautasítása  Eütv-ben
     foglalt  jogának tágítását. Egyetértek ezért  a  határozatnak
     azzal  a  rendelkezésével, hogy nem jelenti az önrendelkezési
     jog alkotmányellenes korlátozását az, hogy az Eütv. nem teszi
     lehetővé  az  élet orvosi segítséggel történő  befejezését  a
     gyógyíthatatlan  betegek számára sem.  Egyetértek  azzal  is,
     hogy  az  életfenntartó  vagy  életmentő  orvosi  beavatkozás
     visszautasítására   vonatkozó   önrendelkezési   jogot    nem
     korlátozza az Eütv. alkotmányellenesen.

     A  határozat rendelkezéseihez kapcsolódó indokolással azonban
     csak részben értek egyet. Emellett különösen fontosnak tartom
     annak    hangsúlyozását,   hogy   a   határozat   az    Eütv.
     rendelkezéseinek   alkotmányossági  vizsgálatát   csupán   az
     indítványok tartalmának és irányultságának megfelelően  (III.
     rész 6. pont) végezte el.
     Ez   azt   jelenti,   hogy   a   határozat   azt   vizsgálta:
     alkotmányellenes-e  az,  hogy tilos a  gyógyíthatatlan  beteg
     halálát  -  kívánsága hiányában - elősegíteni  az  életmentő,
     életfenntartó   beavatkozás  beszüntetésével;   továbbá   nem
     köteles-e  a  jogalkotó a gyógyíthatatlan beteg  élete  (akár
     tevőleges,  akár passzív közrehatással történő) befejezésének
     egyéb,  de  jelenleg az Eütv-ben nem szereplő  módozatait  is
     biztosítani a beteg kívánsága alapján.

     Elfogadom,  hogy  az Abtv. 20. §-a és a 22. §  (2)  bekezdése
     értelmezhető  úgy  is,  ahogyan azt  a  határozat  teszi:  az
     Alkotmánybíróságot   vizsgálódásában  köti   az   indítványok
     tartalma  és irányultsága. Így a jelen ügyben - erre irányuló
     indítvány  hiányában  -  nyitva  maradt  az  a  kérdés,  hogy
     összeegyeztethetők-e  az élethez való  joggal  az  Eütv.  ama
     szabályai,  melyek  -  közvetve vagy közvetlenül  -  lehetővé
     teszik,  hogy  ne  a  beteg  döntsön befolyásmentesen,  hanem
     helyette     más    személyek    döntsenek     az     ellátás
     visszautasításáról    az   életfenntartó    vagy    életmentő
     beavatkozásokat  illetően [Eütv. 20. § (4)  bekezdése,  Eütv.
     22. § (2) bekezdése].

     A  határozat  indokolásától  eltérően  a  rendelkező  részben
     foglalt döntéseket a következőkkel támasztom alá.

     Azonosulva    az   Alkotmánybíróság   korábbi    döntéseivel,
     meggyőződésem  szerint az emberi élet és az  emberi  méltóság
     elválaszthatatlan  egységet alkot  és  minden  mást  megelőző
     legnagyobb   alkotmányos  érték.   Az   emberi   élethez   és
     méltósághoz   való  jog  ugyancsak  egységet   alkotó   olyan
     oszthatatlan és korlátozhatatlan alapjog, amely számos  egyéb
     alapjognak  forrása  és  feltétele  [23/1990.  (X.  31.)   AB
     határozat, ABH 1990, 88, 93.].

     Úgy  gondolom, hogy a méltóság az emberi élettel eleve együtt
     járó minőség, amely oszthatatlan és korlátozhatatlan, s ezért
     minden emberre nézve egyenlő. Az egyenlő méltósághoz való jog
     az  élethez  való  joggal egységben azt biztosítja,  hogy  ne
     lehessen  emberi  életek  értéke között  jogilag  különbséget
     tenni.  Emberi  méltósága és élete mindenkinek  érinthetetlen
     aki  ember,  függetlenül fizikai és szellemi  fejlettségétől,
     illetve  állapotától, és attól is, hogy emberi  lehetőségéből
     mennyit valósított meg, és miért annyit [64/1991. (XII.  17.)
     AB határozat, ABH 1991, 297, 309.].

     A   jelen  ügyre  nézve  a  fenti  megállapításokból   az   a
     következtetés    adódik,   hogy   az   élethez    való    jog
     alkotmányellenes korlátozását jelentené, ha az Eütv. lehetővé
     tenné  -  akár a beteg kívánságára, akár e nélkül -  az  élet
     orvosi  segítséggel  történő  befejezését  a  gyógyíthatatlan
     betegek  számára,  legyen  szó akár tevőleges,  akár  passzív
     segítségről.    Azaz   nemcsak   nem   alkotmányellenes    az
     önrendelkezési  jog e korlátozása, hanem éppen  fordítva:  az
     élet  orvosi  segítséggel történő befejezését  lehetővé  tévő
     szabály  lenne  az élethez való joggal összeegyeztethetetlen.
     Ebben  az összefüggésben az önrendelkezési jog nem terjed  ki
     arra,  hogy  személyes döntéséhez az egyén mást vagy  másokat
     igénybe vegyen.

     Igaz,  hogy  az  emberi méltósághoz való jog csak  az  emberi
     státusz  meghatározójaként, az élethez való  joggal  fennálló
     egységében   abszolút   és   korlátozhatatlan,   de   anyajog
     mivoltából   levezetett   egyes  részjogai   (mint   pl.   az
     önrendelkezéshez  és  a  személy  testi  integritásához  való
     jogok)   az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdése  szerint,   más
     alapjoghoz hasonlóan, korlátozhatók [75/1995. (XII.  21.)  AB
     határozat, ABH 1995, 376, 383.].

     A  konkrét esetben azonban valamennyi indítványozó - és ennek
     nyomán  a határozat is - éppen az élethez való joggal szemben
     hivatkozik a méltóságra.

     A  többségi határozat indokolása abból indul ki, hogy a méltó
     halálhoz  való  jog  - mivel ez az élet saját  elhatározásból
     való befejezésének összefüggésében merül fel - nem az élethez
     való  joggal  fennálló  egységben jelentkezik  és  az  emberi
     méltóság  sérelme  következik be azáltal, hogy  bár  a  beteg
     gyógyíthatatlan,  az élet nem ér véget azon  a  ponton,  ahol
     élete konfliktusba kerül méltóságérzetével (V. rész 1. pont).

     Nem  csak  az  egészséges  emberi élet  rendelkezik  végtelen
     méltósággal,  hanem a kora vagy egészségügyi  állapota  miatt
     magatehetetlen  személy  méltósága sem  korlátozható.  Minden
     ember  méltósága  egyenlő, még akkor is, ha  ezt  a  beteg  a
     betegsége  elviselésével járó súlyos testi, lelki  szenvedés,
     kiszolgáltatottság és reménytelenség érzése folytán,  személy
     szerint  esetleg másként éli meg. A méltósághoz való jog  nem
     azonosítható  a  méltóságérzettel. Az  ember  fogalmilag  nem
     kerülhet  olyan  helyzetbe, hogy élete  és  méltósága  között
     választani  tudjon:  ha  "méltóságát  megőrzendő"  lemond  az
     életről,  akkor ezzel méltósága is megszűnik. Az  élet  és  a
     méltóság  tehát fogalmilag elválaszthatatlan. Így  az  emberi
     méltóság fogalmának téves értelmezése tükröződik minden olyan
     megfogalmazásban,  mely  az  élet  és  a   méltóság   közötti
     konfliktus  és  választás lehetőségét felveti.  Meggyőződésem
     szerint beláthatatlan veszélyeket hordoz magában minden olyan
     megközelítés,  mely az emberi élet feltétlen  méltóságát  nem
     ismeri el.

     Nem   értek  egyet  a  határozatnak  az  indokolás   elméleti
     megalapozására irányuló azzal a megállapításával sem, hogy  a
     saját  halálról való döntés (IV. rész 6.1. pont) - miként  az
     öngyilkosság  is  - az önrendelkezési jog  része.  Az  emberi
     méltósághoz   való   jogból,  illetve  az  abból   levezetett
     önrendelkezési  jogból nem következik a saját  halálról  való
     döntés  joga, sem pedig öngyilkosság elkövetéséhez való  jog;
     ilyen jogok nem léteznek.
     Nem   az   önrendelkezési  jogból  következik  az,  hogy   az
     öngyilkosságot    elkövetőket    nem    érhetik     hátrányos
     intézkedések, hanem abból, hogy az öngyilkosság  olyan  jogon
     kívüli  szituáció,  amelyet  a jog  nem  büntet,  de  nem  is
     támogathat.
     A  többségi  határozat ebben az összefüggésben tévesen  hívja
     fel  az állam világnézeti semlegességének elvét, amikor  arra
     hivatkozik,   hogy   a   világnézeti  szempontból   semleges,
     alkotmányos  alapokon  álló  jogrendszer  sem  helyeslő,  sem
     helytelenítő  álláspontot nem foglalhat  el  az  ember  saját
     életének  befejezését elhatározó döntésével kapcsolatban.  Az
     allam  semlegessége  semmiképpen  nem  zárja  ki  azt,   hogy
     alapvető, az Alkotmányban is megnyilvánuló értékek  és  jogok
     iránt   elkötelezett  legyen;  az  állam  igenis  elfoglalhat
     határozott álláspontot az élet mellett, sőt köteles  az  élet
     mellett állást foglalni.

     Az  élethez való jog elfogadhatatlan relativizálását jelentik
     ezért   az  olyan  megfogalmazások,  melyek  az  eutanáziával
     kapcsolatos döntés kulturális kötöttségére utalnak  (pl.  VI.
     rész  3.  pont),  és  azt sugallják,  hogy  az  életről  való
     gondolkodás a jövőben alapvetően megváltozhat. Az  élet  jogi
     védelme   a  jövőben  tágulhat  (így  a  méhmagzat   jogainak
     teljesebb   elismerésének  irányában),  azonban  határozottan
     gátat  kell  szabni  minden  olyan  megközelítésnek,  mely  -
     formálisan  az  önrendelkezési  jogra  vagy  más  jogokra,  a
     gyakorlatban   azonban  esetleg  gazdasági   érdekekre   való
     hivatkozással  -  az élet védettségének csökkenéséhez  vezet.
     Beláthatatlan  következményekkel járna, ha csak  résnyire  is
     ajtót  nyitna a jogalkotó az "értékes" és a "kevésbé értékes"
     élet közötti különbségtétel előtt.

     Az   Alkotmány  az  élethez  való  jogot  védi.   Az   emberi
     méltósághoz   való  jogból,  illetve  az  abból  eredeztetett
     önrendelkezési jogból nem vezethető le sem a más személy keze
     általi, sem az állam segítségével történő elhalálozáshoz való
     jog,  és a "méltó halálhoz való jog" sem, hanem csak az, hogy
     a    betegeknek   lehetőséget   kell   biztosítani   bizonyos
     beavatkozások   meghatározott  feltételek   mellett   történő
     visszautasításához.
     Úgy  gondolom,  hogy  az önrendelkezési  jog  érvényesülésére
     vonatkozó törvényi szabályozás területén a még alkotmányos és
     a már alkotmányellenes szabályozás közötti határvonal egyszer
     s  mindenkorra adott. Az a szabályozás alkotmányos,  amely  a
     tájékozott,   személyes,   minden   külső   kényszertől    és
     befolyástól  mentes, szabad döntés lehetőségét  biztosítja  a
     visszautasításról. A kezelésnek az ilyen visszautasítása  nem
     a  halált  idézi  elő, hanem elfogadja, hogy  nem  tudja  azt
     megakadályozni. Ami ennél többet jelent a vizsgált körben, az
     alkotmányellenes,  mert  az Alkotmány  az  élethez  való  jog
     korlátozását kizárja. A halálos betegek és haldoklók  élettől
     való   szándékos   megfosztása,  bármilyen  cselekedet   vagy
     mulasztás,  amelynek  célja, hogy közvetlenül  vagy  közvetve
     halált okozzon, tilos kell hogy maradjon.

     A   fentiekre  tekintettel,  álláspontom  szerint  az  emberi
     méltósághoz   való   jog  érvényesülése   szempontjából   nem
     szükséges  a  kezelés visszautasításának  jogát  az  Eütv-ben
     jelenleg meglévőhöz képest kiterjesztőbben szabályozni.

     Budapest, 2003. április 28.
                                Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                                                     alkotmánybíró
     Dr.  Holló  András  alkotmánybíró  párhuzamos  indokolása  és
     különvéleménye

                                   I.

     1.  Egyetértek a határozat rendelkező részének 1.2.4.  és  5.
     pontjaival, valamint e pontokhoz kapcsolódó indokolásokkal.

     A  határozat rendelkező részének 1. pontjában elutasítja  azt
     az  indítványt,  amely  szerint az  Eütv.  alkotmányellenesen
     korlátozza  a  gyógyíthatatlan betegek  önrendelkezési  jogát
     azáltal,  hogy  nem  teszi lehetővé  számukra  életük  orvosi
     segítséggel történő befejezését.
     A   határozat   rendelkező  részének  1.   pontjához   fűzött
     indokolással kapcsolatban - részben azon túl - az  alábbiakat
     jegyzem meg.

     2.   Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint   az
     Alkotmánybíróság  akkor  is  megállapítja  az  alkotmánysértő
     mulasztást,  ha  a  vizsgált  szabályozás  -  tartalmilag   -
     alkotmánysértő  módon  hiányos,  azaz  nem  tartalmaz   olyan
     garanciális  szabályokat, amelyek az Alkotmányból közvetlenül
     levezethetők.  [22/1995. (III. 31.) AB határozat,  ABH  1995,
     108, 113; 2/2000. (II. 25.) AB határozat, ABH 2000, 25. 33.]
     A határozat megállapítása szerint "...a gyógyíthatatlan betegek
     önrendelkezési  jogának  érvényesülésére  vonatkozó  törvényi
     szabályozás    területén   a   még   alkotmányos    és    már
     alkotmányellenes szabályozás közötti határvonal nem egyszer s
     mindenkorra  adott;  az  ismeretek  szintje,  az  intézmények
     állapota,   fejlettsége-fejletlensége  és  egy  sor   további
     tényező   befolyással   lehet  a  kérdés   alkotmányosságának
     megítélésére." (V.3.pont)

     Álláspontom  szerint  az  Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdésében
     deklarált  emberi  méltósághoz való jogból,  ezen  belül:  az
     alkotmánybírósági      gyakorlat     által      kiértelmezett
     önrendelkezési  jogból  kényszerítően  következik  a  passzív
     eutanázia (a visszautasítási jog) törvényi biztosítása. Ennek
     hiányában  -  az Alkotmánybíróság gyakorlata  alapján  -  meg
     kellett   volna   állapítani  a  törvényhozás  alkotmánysértő
     mulasztását.    Az    élet   méltó   befejezésére    irányuló
     önrendelkezési  jognak ennél szélesebb értelmezése  az  állam
     objektív   életvédelmi  kötelezettségének,  e   kötelezettség
     mértékének,   határának   és  tartalmának   meghatározása   a
     törvényhozó   mérlegelésétől  függ.  Az  önrendelkezési   jog
     jelenlegi alkotmányos igazolása - határának megvonása  -  nem
     zárja  ki  az önrendelkezési jog - pro futuro - alkotmányosan
     lehetséges,  megfelelő  garanciákkal  biztosított   szélesebb
     értelmezését.  Az  önrendelkezési jog  alkotmányjogi  fogalma
     ugyanis  nem  szűkíthető  le  az önrendelkező  "aktív"  és  a
     rendelkezéssel  érintett fél kizárólag "passzív"  magatartási
     viszonyára.  Az  anya önrendelkezési joga  alkotmányosságának
     alkotmánybírósági értelmezéséből is következik [48/1998. (XI.
     23.)  AB  határozat, ABH 1998, 333.], hogy az  önrendelkezési
     jogon  alapuló jogviszony, a "rendelkezés" nem csak  a  másik
     fél  passzív magatartását idézheti csak elő, hanem  az  orvos
     tevőleges  segítségét is. (A magzatát megtartani  nem  kívánó
     anya  alkotmányosan elismert önrendelkezési joga kifejezetten
     aktív orvosi beavatkozást eredményez.)

     Az  alkotmánybírósági  gyakorlat ismeri  a  "nem  feltétlenül
     alkotmányellenes" értékelést. [995/B/1990. AB határozat,  ABH
     1993,  515,  523; 35/1991. (X. 23.) AB határozat,  ABH  1991,
     266,  268;  57/1995. (IX. 15.) AB határozat, ABH  1995,  284,
     286.] Az Alkotmánybíróság több határozatában utalt arra, hogy
     a  törvényhozó  mérlegelési  körébe  tartozik  a  szabályozás
     bővítése      "eshetőlegesen      alkotmányos"      irányban.
     Következésképpen,  ami nem feltétlenül alkotmányellenes  -  a
     pro   futuro  szabályozást  illetően  -,  az  az  alkotmányos
     szabályozás  lehetséges tartományát is  jelentheti.  Az  élet
     méltó  befejezésére  irányuló  önrendelkezési  jog  jelenlegi
     alkotmányos     határa    (az    alkotmánysértő     mulasztás
     elutasításával)   nem   zárja  ki,  nem   teszi   feltétlenül
     alkotmányellenessé az önrendelkezési jog esetleges,  jövőbeni
     tágabb   értelmezését.   Ennek   eldöntése   a   törvényhozás
     szabadságába tartozik.

                                   II.

     1.  Nem  értek egyet a határozat rendelkező része  3.  és  6.
     pontjával  és  a hozzájuk tartozó indokolással.  A  felhívott
     törvényi    és    ezekkel    szoros    összefüggésben    lévő
     Kormányrendelet rendelkezéseit meg kellett volna semmisíteni.

     2.   Az  Alkotmánybíróságnak  az  ellenőrzött  (demokratikus)
     közhatalomgyakorlás garanciának meghatározása mellett  fontos
     funkciója az egyén önmeghatározásának, meggyőződése  szerinti
     életvitele   alapvető  jogi  feltételeinek  biztosítása.   Az
     alapjogok   deklarálása  (biztosítása)  az  emberi   méltóság
     megőrzésének  szolgálatában  áll.  Ezáltal  válik  az  emberi
     méltósághoz  való  jog  minden  más  jog  (alapjog)  lényeges
     tartalmának részévé.
     Az  Alkotmány  54.  §-ából  az következik,  hogy  mindenkinek
     legszemélyesebb  joga az önmegvalósítás,  az  önértékelés  és
     ezen belül saját életéről, életének alakításáról való döntés.
     E  folyamatot  vezérlő belső meggyőződés az  emberi  méltóság
     része,  olyan tartomány, amely nem állhat sem az  állam,  sem
     más  kényszerítő hatalom alatt: az érinthetetlen  lényeg.  Ez
     fakad   az   élethez  és  az  emberi  méltósághoz  való   jog
     egységéből, oszthatatlanságából.

     Az  emberi méltóság abszolút jellegű tartalmát a minden ember
     egyenlő  méltósága  testesíti  meg  [35/1995.  (VI.  2.)   AB
     határozat, ABH 1995, 163, 166.]. Az emberi méltóság abszolút,
     korlátozhatatlan jogából levezett önrendelkezési jog [8/1990.
     (IV. 23.) AB határozat, ABH 1990, 42, 45.] - tartalma szerint
     - eltérő hangsúllyal, szereppel kell, hogy érvényesüljön.
     Az  önrendelkezési jog súlyát, szerepét tartalmi irányultsága
     határozza meg. A házasságkötés szabadsága [19/1992. (I.  30.)
     AB  határozat,  ABH  1992, 115.] a fél perbeli  részvételével
     kapcsolatos   rendelkezési  jog  [22/1992.   (IV.   10.)   AB
     határozat, ABH 1992, 122.], valamint a pernyertességből folyó
     rendelkezési jog [4/1998. (III. 1.) AB határozat,  ABH  1998,
     41.]  nyilván  más szerepét, súlyát jelenti az önrendelkezési
     jog   érvényesülésének,  mint  az  élet  méltó   befejezésére
     irányuló önrendelkezési jog.

     Az  Alkotmánybíróságnak  a  véleménynyilvánításhoz  való  jog
     kiemelt  kezeléséhez  hasonlóan, az élet  méltó  befejezésére
     irányuló  önrendelkezési  jog tekintetében  is  -  úgyszintén
     kiemelt  szerepére - figyelembe veendő a korábban alkalmazott
     mérce:  e  jogot korlátozó törvényeket is "megszorítóan  kell
     értelmezni." [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992,  167,
     178.]  Az  élet  méltó  befejezésére irányuló  önrendelkezési
     jogként  az  1997. évi CLIV. törvény (Eütv.)  által  elismert
     passzív eutanáziának az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerinti
     védelmét   ebben   az   összefüggésben   tartom   indokoltnak
     értelmezni.

     3.    A    passzív   eutanázia   az   életfenntartó   kezelés
     visszautasítása   az   élet   méltó   befejezésére   irányuló
     önrendelkezési  jog  (a  továbbiakban:  önrendelkezési   jog)
     alkotmányosan  igazolt tartománya. Szélesebb  értelemben:  az
     önrendelkezési   jog   egyben   választást   is   jelent    a
     visszautasítás  jogának érvényesítése vagy  az  életfenntartó
     kezelés   igénylése   között.  Az  élet  megtartásával   járó
     méltóságsérelem,    e   veszteség   megítélése    az    egyén
     önrendelkezési jogának része.

     Az  ügyet  alapjaiban eldöntő kérdés tehát az, hogy az  állam
     tiszteletben   tartja-e   az  önrendelkezési   jog   lényeges
     tartalmát, azt szükséges és arányos mértékben korlátozza  -e.
     A  probléma  eldöntéséhez - az állam életvédelmi oldaláról  -
     tisztázásra  szorul,  hogy  a passzív  eutanázia  ismertetett
     formájában  az  állam  életvédelmi  kötelezettségének  mi   a
     tartalma:

         a)   az  önrendelkezési  jog  érvényesítéséhez  szükséges
     garanciák     biztosítása    azért,    hogy    olyan     jogi
     feltételrendszert  alakítson ki,  amelyben  az  önrendelkezés
     (mindenki  más) befolyásától függetlenül tudjon  érvényesülni
     (az esetleges visszaélések megakadályozása céljából), vagy

         b)  az  állam életvédelmi kötelezettsége ettől  több:  az
     állam életvédelmi kötelezettségének ellensúlyt kell-e képezni
     az önrendelkezéssel szemben.

     4.  Az önrendelkezési jog korlátozásának alkotmányosságát  az
     Alkotmánybíróság    által   kimunkált   "szükségességi"    és
     "arányossági" mérce alapján kell megvizsgálni.
     Az  önrendelkezési jog objektív intézményvédelmi oldala -  az
     Alkotmánybíróság értelmezése alapján [64/1991. (XII. 17.)  AB
     határozat, ABH 1991, 297, 302-303.] - az állam alapjogvédelmi
     kötelezettsége, amely arra irányul (mivel itt az egyén életét
     nem  másokkal  szemben kell megvédeni),  hogy  biztosítsa  az
     alapjog  (önrendelkezési  jog) tényleges  érvényesülését.  Az
     államnak  garantálnia kell a jog érvényesülésének garanciális
     feltételeit,  a visszaélések lehetőségének elhárítását,  hogy
     valóban  az  érintettek rendelkezzenek  saját  életük  utolsó
     stádiuma felett.

     A  passzív eutanáziának az Eütv.-ben szabályozott eljárása, a
     határozatban  is  felhívott rendelkezések  szükségtelenül  és
     aránytalanul    korlátozzák    a    gyógyíthatatlan     beteg
     önrendelkezési     jogát,     az    életfenntartó     kezelés
     visszautasítását:

         a)  Az  Eütv. 20. § (3) bekezdése a visszautasítás  jogát
     az  olyan  súlyos betegségben szenvedők esetében  biztosítja,
     amely  betegség gyógyíthatatlan és rövid időn belül  halálhoz
     vezet.  A  "rövid  időn  belül"  kitétel  olyan  határozatlan
     fogalom,   amely  értelmezési  nehézségeket,  adott   esetben
     önkényes  értelmezést is eredményezhet.  Az  Alkotmánybíróság
     több  határozatában,  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
     deklarált  jogállamiságból levezetett  jogbiztonság  lényeges
     részének    értelmezte   a   normavilágosság   követelményét.
     [11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 77, 84;  26/1992.
     (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, 135, 142.]
     A  hivatkozott  kitétel  az  értelmezési  nehézségek  mellett
     indokolatlanul   kizárja   az   önrendelkezési    jogból    a
     gyógyíthatatlan  és emiatt halálhoz vezető betegségben,  nagy
     fájdalmakat  elviselve szenvedőket. (Az orvostudomány  remélt
     fejlődését,   a   gyógyíthatatlan  betegségek   gyógyíthatóvá
     válásának    indokolt   szempontját,   mint   feltételt    az
     önrendelkezési  jog alkotmányos tartalma  szempontjából  -  a
     várható eredmény időbeli bizonytalansága miatt - nem indokolt
     figyelembe venni.).
        
         b)  Az Eütv. 20. § (4) bekezdése szerint, annak ellenére,
     hogy  írásban  - az Eütv. 20. § (2) bekezdésének  előírásának
     megfelelően   -   a   beteg  nyilatkozott  a   visszautasítás
     tárgyában, a törvényhozó mintegy automatikusan kétségbe vonva
     a  beteg  belátási  képességét,  háromtagú  orvosi  bizottság
     vizsgálatát,  aktív  szerepét írja elő. A  belátási  képesség
     automatikus  kétségbevonására  utal  a  hivatkozott  törvényi
     rendelkezés  azon kitétele, miszerint a bizottsági  vizsgálat
     elutasítása a beteg korábban tett [Eütv. 20. § (2)  bekezdés]
     visszautasító  nyilatkozatát,  rendelkezési  jogát   semmissé
     nyilvánítja. Amennyiben az orvosi bizottság egyhangú  döntése
     igazolja a törvényi feltételeket [Eütv. 20. § (3) bekezdését]
     a  betegnek az orvosi bizottság nyilatkozatát követően  három
     napon  belül, két tanú előtt ismételten ki kell nyilvánítania
     a  kezelés visszautasítását. A törvény erejénél fogva történő
     bizottsági  kirendelés  helyett elégséges  lenne  a  belátási
     képesség  "kétség  esetén" törvényi feltételének  beiktatása,
     ami  itt  -  szemben a később részletezendő Eütv. 23.  §  (1)
     bekezdésével  -  szükséges és arányos  korlátozása  lenne  az
     önrendelkezési jognak.

     A    beteg    újbóli    nyilatkozatra   kötelezése    viszont
     szükségtelenül korlátozza önrendelkezési jogát.

          c)  Az  Eütv.  20. (7) bekezdésének alkotmányosságát  az
     indítványozó  nem kifogásolta. Az Alkotmánybíróság  állandóan
     követett gyakorlata [3/1992. (I. 23.) AB határozat, ABH 1992,
     329,  330;  25/1993. (IV. 23.) AB határozat, ABH  1993,  188,
     193;  10/2001. (IV. 12.) AB határozat, ABH 2001, 123.  149.],
     hogy  a  sérelmezett jogszabályi rendelkezésekkel tartalmilag
     szorosan  összefüggő  rendelkezéseket  is  vizsgálata  körébe
     vonja. A hivatkozott (7) bekezdés szerint, ha minden törvényi
     feltételnek  megfelel a beteg rendelkezése  a  visszautasítás
     tárgyában,   akkor   is   "meg  kell  kísérelni"   döntésének
     megváltoztatását. Ez a rendelkezés lényegében figyelmen kívül
     hagyja,   nem  értékeli  alkotmányos  alapjogként   a   beteg
     önrendelkezési jogát; e jog lényeges tartalmának korlátozását
     jelenti, ezért alkotmánysértő.

          d)  Hasonlóképpen az alapjogi tartalom  törvényi  szintű
     relativizálása az Eütv. 23. § (1) bekezdése, amely  a  20.  §
     (3)   bekezdésére   hivatkozva  mintegy   elvont,   parttalan
     értelmezést lehetővé tevő kitételként fogalmazza meg, hogy  a
     hivatkozott      törvényi     rendelkezéseknek      megfelelő
     vnrendelkezési  jog érvényesülésére "csak  abban  az  esetben
     kerülhet  sor, ha a beteg erre irányuló akarata világosan  és
     meggyőző módon kideríthető. Kétség esetén a beteg később tett
     nyilatkozatát kell figyelembe venni."
     A  hivatkozott törvényi rendelkezés idézett első  mondata  az
     önrendelkezési  jog  súlyos  korlátozása.  Az  Eütv.  szerint
     szabályosan  (nem alkotmányosan!) lefolytatott eljárási  rend
     éppen  a  törvény  szándéka szerinti  "világos  és  meggyőző"
     akarat-kijelentés   megalapozását   szolgálja.   Az   idézett
     rendelkezés  éppen  ezt  az eljárást  relativizálja,  mintegy
     "félreteszi" és újraindítja.
     A   második  mondat  nehezen  értelmezhető,  mivel  a   beteg
     nyilatkozatát  bármikor  visszavonhatja.  [Eütv.  20.  §  (4)
     bekezdés utolsó mondat]

     5. Összegezve megállapítható:

     Az  Eütv.  hivatkozott rendelkezései jelentős,  alkotmányosan
     nem   indokolható   ellensúlyt  képezve,  szükségtelenül   és
     aránytalanul korlátozzák az élet méltó befejezésére  irányuló
     önrendelkezési  jogot,  ezáltal  kiüresítve  annak   lényeges
     tartalmát.
     Az  állam  objektív életvédelmi kötelezettségének  (az  Eütv.
     koncepciójának) arra kell irányulnia, hogy az  önrendelkezési
     jog befolyástól mentesen - alkotmányosan szükséges korlátozás
     mellett  -  az  érvényesülését biztosító jogi eljárás  útján,
     valóságos jogként nyerjen elismerést.

     Mindezekre tekintettel az Eütv. alkotmánysértő 20. § (3), (4)
     és   (7)   bekezdését,  valamint  az  ehhez  kapcsolódó,   az
     alkotmánysértő (3) bekezdésre utaló 20. § (1)  bekezdését  az
     utalás tekintetében pro futuro meg kellett volna semmisíteni.
     Hasonlóképpen megsemmisítendő lett volna a Kormányrendeletnek
     a  határozat  rendelkező része 6. pontjában  felhívott  -  az
     Eütv.  általam  alkotmánysértőnek  minősített  rendelkezéseit
     végrehajtó   -   nem  minden  vonatkozásában   alkotmánysértő
     rendelkezései is.

     Az    Alkotmánybíróság    állandó   gyakorlata,    hogy    az
     alkotmánysértő  rendelkezésekkel szoros  összefüggésben  lévő
     nem alkotmánysértő rendelkezések is megsemmisítésre kerülnek,
     ha   a   fennmaradó   jogszabályi  rendelkezések   önmagukban
     elvesztik   szabályozó  funkciójukat.  Ebben  az  esetben   a
     vizsgált jogterület - a megsemmisített alkotmánysértő és  nem
     alkotmánysértő  szabályok miatt -,  az  Alkotmány  2.  §  (1)
     bekezdéséből  fakadó  alkotmányos követelményre  tekintettel,
     komplex  újraszabályozást igényel. [33/1990.  (XII.  26.)  AB
     határozat,  ABH  1990,  191,  196;  16/1995.  (III.  13.)  AB
     határozat, ABH 1995, 464, 466.]

     Budapest, 2003. április 28.
                                                  Dr. Holló András
                                                     alkotmánybíró

     A párhuzamos indokoláshoz és a különvéleményhez csatlakozom.
                                              Dr. Kukorelli István
                                                     alkotmánybíró
      Dr.  Holló  András  alkotmánybíró  párhuzamos  indokolása  és
      különvéleménye

                                    I.

      1.  Egyetértek a határozat rendelkező részének 1.2.4.  és  5.
      pontjaival, valamint e pontokhoz kapcsolódó indokolásokkal.

      A  határozat rendelkező részének 1. pontjában elutasítja  azt
      az  indítványt,  amely  szerint az  Eütv.  alkotmányellenesen
      korlátozza  a  gyógyíthatatlan betegek  önrendelkezési  jogát
      azáltal,  hogy  nem  teszi lehetővé  számukra  életük  orvosi
      segítséggel történő befejezését.
      A   határozat   rendelkező  részének  1.   pontjához   fűzött
      indokolással kapcsolatban - részben azon túl - az  alábbiakat
      jegyzem meg.

      2.   Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint   az
      Alkotmánybíróság  akkor  is  megállapítja  az  alkotmánysértő
      mulasztást,  ha  a  vizsgált  szabályozás  -  tartalmilag   -
      alkotmánysértő  módon  hiányos,  azaz  nem  tartalmaz   olyan
      garanciális  szabályokat, amelyek az Alkotmányból közvetlenül
      levezethetők.  [22/1995. (III. 31.) AB határozat,  ABH  1995,
      108, 113; 2/2000. (II. 25.) AB határozat, ABH 2000, 25. 33.]
      A határozat megállapítása szerint "...a gyógyíthatatlan betegek
      önrendelkezési  jogának  érvényesülésére  vonatkozó  törvényi
      szabályozás    területén   a   még   alkotmányos    és    már
      alkotmányellenes szabályozás közötti határvonal nem egyszer s
      mindenkorra  adott;  az  ismeretek  szintje,  az  intézmények
      állapota,   fejlettsége-fejletlensége  és  egy  sor   további
      tényező   befolyással   lehet  a  kérdés   alkotmányosságának
      megítélésére." (V.3.pont)

      Álláspontom  szerint  az  Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdésében
      deklarált  emberi  méltósághoz való jogból,  ezen  belül:  az
      alkotmánybírósági      gyakorlat     által      kiértelmezett
      önrendelkezési  jogból  kényszerítően  következik  a  passzív
      eutanázia (a visszautasítási jog) törvényi biztosítása. Ennek
      hiányában  -  az Alkotmánybíróság gyakorlata  alapján  -  meg
      kellett   volna   állapítani  a  törvényhozás  alkotmánysértő
      mulasztását.    Az    élet   méltó   befejezésére    irányuló
      önrendelkezési  jognak ennél szélesebb értelmezése  az  állam
      objektív   életvédelmi  kötelezettségének,  e   kötelezettség
      mértékének,   határának   és  tartalmának   meghatározása   a
      törvényhozó   mérlegelésétől  függ.  Az  önrendelkezési   jog
      jelenlegi alkotmányos igazolása - határának megvonása  -  nem
      zárja  ki  az önrendelkezési jog - pro futuro - alkotmányosan
      lehetséges,  megfelelő  garanciákkal  biztosított   szélesebb
      értelmezését.  Az  önrendelkezési jog  alkotmányjogi  fogalma
      ugyanis  nem  szűkíthető  le  az önrendelkező  "aktív"  és  a
      rendelkezéssel  érintett fél kizárólag "passzív"  magatartási
      viszonyára.  Az  anya önrendelkezési joga  alkotmányosságának
      alkotmánybírósági értelmezéséből is következik [48/1998. (XI.
      23.)  AB  határozat, ABH 1998, 333.], hogy az  önrendelkezési
      jogon  alapuló jogviszony, a "rendelkezés" nem csak  a  másik
      fél  passzív magatartását idézheti csak elő, hanem  az  orvos
      tevőleges  segítségét is. (A magzatát megtartani  nem  kívánó
      anya  alkotmányosan elismert önrendelkezési joga kifejezetten
      aktív orvosi beavatkozást eredményez.)

      Az  alkotmánybírósági  gyakorlat ismeri  a  "nem  feltétlenül
      alkotmányellenes" értékelést. [995/B/1990. AB határozat,  ABH
      1993,  515,  523; 35/1991. (X. 23.) AB határozat,  ABH  1991,
      266,  268;  57/1995. (IX. 15.) AB határozat, ABH  1995,  284,
      286.] Az Alkotmánybíróság több határozatában utalt arra, hogy
      a  törvényhozó  mérlegelési  körébe  tartozik  a  szabályozás
      bővítése      "eshetőlegesen      alkotmányos"      irányban.
      Következésképpen,  ami nem feltétlenül alkotmányellenes  -  a
      pro   futuro  szabályozást  illetően  -,  az  az  alkotmányos
      szabályozás  lehetséges tartományát is  jelentheti.  Az  élet
      méltó  befejezésére  irányuló  önrendelkezési  jog  jelenlegi
      alkotmányos     határa    (az    alkotmánysértő     mulasztás
      elutasításával)   nem   zárja  ki,  nem   teszi   feltétlenül
      alkotmányellenessé az önrendelkezési jog esetleges,  jövőbeni
      tágabb   értelmezését.   Ennek   eldöntése   a   törvényhozás
      szabadságába tartozik.

                                    II.

      1.  Nem  értek egyet a határozat rendelkező része  3.  és  6.
      pontjával  és  a hozzájuk tartozó indokolással.  A  felhívott
      törvényi    és    ezekkel    szoros    összefüggésben    lévő
      Kormányrendelet rendelkezéseit meg kellett volna semmisíteni.

      2.   Az  Alkotmánybíróságnak  az  ellenőrzött  (demokratikus)
      közhatalomgyakorlás garanciának meghatározása mellett  fontos
      funkciója az egyén önmeghatározásának, meggyőződése  szerinti
      életvitele   alapvető  jogi  feltételeinek  biztosítása.   Az
      alapjogok   deklarálása  (biztosítása)  az  emberi   méltóság
      megőrzésének  szolgálatában  áll.  Ezáltal  válik  az  emberi
      méltósághoz  való  jog  minden  más  jog  (alapjog)  lényeges
      tartalmának részévé.
      Az  Alkotmány  54.  §-ából  az következik,  hogy  mindenkinek
      legszemélyesebb  joga az önmegvalósítás,  az  önértékelés  és
      ezen belül saját életéről, életének alakításáról való döntés.
      E  folyamatot  vezérlő belső meggyőződés az  emberi  méltóság
      része,  olyan tartomány, amely nem állhat sem az  állam,  sem
      más  kényszerítő hatalom alatt: az érinthetetlen  lényeg.  Ez
      fakad   az   élethez  és  az  emberi  méltósághoz  való   jog
      egységéből, oszthatatlanságából.

      Az  emberi méltóság abszolút jellegű tartalmát a minden ember
      egyenlő  méltósága  testesíti  meg  [35/1995.  (VI.  2.)   AB
      határozat, ABH 1995, 163, 166.]. Az emberi méltóság abszolút,
      korlátozhatatlan jogából levezett önrendelkezési jog [8/1990.
      (IV. 23.) AB határozat, ABH 1990, 42, 45.] - tartalma szerint
      - eltérő hangsúllyal, szereppel kell, hogy érvényesüljön.
      Az  önrendelkezési jog súlyát, szerepét tartalmi irányultsága
      határozza meg. A házasságkötés szabadsága [19/1992. (I.  30.)
      AB  határozat,  ABH  1992, 115.] a fél perbeli  részvételével
      kapcsolatos   rendelkezési  jog  [22/1992.   (IV.   10.)   AB
      határozat, ABH 1992, 122.], valamint a pernyertességből folyó
      rendelkezési jog [4/1998. (III. 1.) AB határozat,  ABH  1998,
      41.]  nyilván  más szerepét, súlyát jelenti az önrendelkezési
      jog   érvényesülésének,  mint  az  élet  méltó   befejezésére
      irányuló önrendelkezési jog.

      Az  Alkotmánybíróságnak  a  véleménynyilvánításhoz  való  jog
      kiemelt  kezeléséhez  hasonlóan, az élet  méltó  befejezésére
      irányuló  önrendelkezési  jog tekintetében  is  -  úgyszintén
      kiemelt  szerepére - figyelembe veendő a korábban alkalmazott
      mérce:  e  jogot korlátozó törvényeket is "megszorítóan  kell
      értelmezni." [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992,  167,
      178.]  Az  élet  méltó  befejezésére irányuló  önrendelkezési
      jogként  az  1997. évi CLIV. törvény (Eütv.)  által  elismert
      passzív eutanáziának az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerinti
      védelmét   ebben   az   összefüggésben   tartom   indokoltnak
      értelmezni.

      3.    A    passzív   eutanázia   az   életfenntartó   kezelés
      visszautasítása   az   élet   méltó   befejezésére   irányuló
      önrendelkezési  jog  (a  továbbiakban:  önrendelkezési   jog)
      alkotmányosan  igazolt tartománya. Szélesebb  értelemben:  az
      önrendelkezési   jog   egyben   választást   is   jelent    a
      visszautasítás  jogának érvényesítése vagy  az  életfenntartó
      kezelés   igénylése   között.  Az  élet  megtartásával   járó
      méltóságsérelem,    e   veszteség   megítélése    az    egyén
      önrendelkezési jogának része.

      Az  ügyet  alapjaiban eldöntő kérdés tehát az, hogy az  állam
      tiszteletben   tartja-e   az  önrendelkezési   jog   lényeges
      tartalmát, azt szükséges és arányos mértékben korlátozza  -e.
      A  probléma  eldöntéséhez - az állam életvédelmi oldaláról  -
      tisztázásra  szorul,  hogy  a passzív  eutanázia  ismertetett
      formájában  az  állam  életvédelmi  kötelezettségének  mi   a
      tartalma:

          a)   az  önrendelkezési  jog  érvényesítéséhez  szükséges
      garanciák     biztosítása    azért,    hogy    olyan     jogi
      feltételrendszert  alakítson ki,  amelyben  az  önrendelkezés
      (mindenki  más) befolyásától függetlenül tudjon  érvényesülni
      (az esetleges visszaélések megakadályozása céljából), vagy

          b)  az  állam életvédelmi kötelezettsége ettől  több:  az
      állam életvédelmi kötelezettségének ellensúlyt kell-e képezni
      az önrendelkezéssel szemben.

      4.  Az önrendelkezési jog korlátozásának alkotmányosságát  az
      Alkotmánybíróság    által   kimunkált   "szükségességi"    és
      "arányossági" mérce alapján kell megvizsgálni.
      Az  önrendelkezési jog objektív intézményvédelmi oldala -  az
      Alkotmánybíróság értelmezése alapján [64/1991. (XII. 17.)  AB
      határozat, ABH 1991, 297, 302-303.] - az állam alapjogvédelmi
      kötelezettsége, amely arra irányul (mivel itt az egyén életét
      nem  másokkal  szemben kell megvédeni),  hogy  biztosítsa  az
      alapjog  (önrendelkezési  jog) tényleges  érvényesülését.  Az
      államnak  garantálnia kell a jog érvényesülésének garanciális
      feltételeit,  a visszaélések lehetőségének elhárítását,  hogy
      valóban  az  érintettek rendelkezzenek  saját  életük  utolsó
      stádiuma felett.

      A  passzív eutanáziának az Eütv.-ben szabályozott eljárása, a
      határozatban  is  felhívott rendelkezések  szükségtelenül  és
      aránytalanul    korlátozzák    a    gyógyíthatatlan     beteg
      önrendelkezési     jogát,     az    életfenntartó     kezelés
      visszautasítását:

          a)  Az  Eütv. 20. § (3) bekezdése a visszautasítás  jogát
      az  olyan  súlyos betegségben szenvedők esetében  biztosítja,
      amely  betegség gyógyíthatatlan és rövid időn belül  halálhoz
      vezet.  A  "rövid  időn  belül"  kitétel  olyan  határozatlan
      fogalom,   amely  értelmezési  nehézségeket,  adott   esetben
      önkényes  értelmezést is eredményezhet.  Az  Alkotmánybíróság
      több  határozatában,  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
      deklarált  jogállamiságból levezetett  jogbiztonság  lényeges
      részének    értelmezte   a   normavilágosság   követelményét.
      [11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 77, 84;  26/1992.
      (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, 135, 142.]
      A  hivatkozott  kitétel  az  értelmezési  nehézségek  mellett
      indokolatlanul   kizárja   az   önrendelkezési    jogból    a
      gyógyíthatatlan  és emiatt halálhoz vezető betegségben,  nagy
      fájdalmakat  elviselve szenvedőket. (Az orvostudomány  remélt
      fejlődését,   a   gyógyíthatatlan  betegségek   gyógyíthatóvá
      válásának    indokolt   szempontját,   mint   feltételt    az
      önrendelkezési  jog alkotmányos tartalma  szempontjából  -  a
      várható eredmény időbeli bizonytalansága miatt - nem indokolt
      figyelembe venni.).
         
          b)  Az Eütv. 20. § (4) bekezdése szerint, annak ellenére,
      hogy  írásban  - az Eütv. 20. § (2) bekezdésének  előírásának
      megfelelően   -   a   beteg  nyilatkozott  a   visszautasítás
      tárgyában, a törvényhozó mintegy automatikusan kétségbe vonva
      a  beteg  belátási  képességét,  háromtagú  orvosi  bizottság
      vizsgálatát,  aktív  szerepét írja elő. A  belátási  képesség
      automatikus  kétségbevonására  utal  a  hivatkozott  törvényi
      rendelkezés  azon kitétele, miszerint a bizottsági  vizsgálat
      elutasítása a beteg korábban tett [Eütv. 20. § (2)  bekezdés]
      visszautasító  nyilatkozatát,  rendelkezési  jogát   semmissé
      nyilvánítja. Amennyiben az orvosi bizottság egyhangú  döntése
      igazolja a törvényi feltételeket [Eütv. 20. § (3) bekezdését]
      a  betegnek az orvosi bizottság nyilatkozatát követően  három
      napon  belül, két tanú előtt ismételten ki kell nyilvánítania
      a  kezelés visszautasítását. A törvény erejénél fogva történő
      bizottsági  kirendelés  helyett elégséges  lenne  a  belátási
      képesség  "kétség  esetén" törvényi feltételének  beiktatása,
      ami  itt  -  szemben a később részletezendő Eütv. 23.  §  (1)
      bekezdésével  -  szükséges és arányos  korlátozása  lenne  az
      önrendelkezési jognak.

      A    beteg    újbóli    nyilatkozatra   kötelezése    viszont
      szükségtelenül korlátozza önrendelkezési jogát.

           c)  Az  Eütv.  20. (7) bekezdésének alkotmányosságát  az
      indítványozó  nem kifogásolta. Az Alkotmánybíróság  állandóan
      követett gyakorlata [3/1992. (I. 23.) AB határozat, ABH 1992,
      329,  330;  25/1993. (IV. 23.) AB határozat, ABH  1993,  188,
      193;  10/2001. (IV. 12.) AB határozat, ABH 2001, 123.  149.],
      hogy  a  sérelmezett jogszabályi rendelkezésekkel tartalmilag
      szorosan  összefüggő  rendelkezéseket  is  vizsgálata  körébe
      vonja. A hivatkozott (7) bekezdés szerint, ha minden törvényi
      feltételnek  megfelel a beteg rendelkezése  a  visszautasítás
      tárgyában,   akkor   is   "meg  kell  kísérelni"   döntésének
      megváltoztatását. Ez a rendelkezés lényegében figyelmen kívül
      hagyja,   nem  értékeli  alkotmányos  alapjogként   a   beteg
      önrendelkezési jogát; e jog lényeges tartalmának korlátozását
      jelenti, ezért alkotmánysértő.

           d)  Hasonlóképpen az alapjogi tartalom  törvényi  szintű
      relativizálása az Eütv. 23. § (1) bekezdése, amely  a  20.  §
      (3)   bekezdésére   hivatkozva  mintegy   elvont,   parttalan
      értelmezést lehetővé tevő kitételként fogalmazza meg, hogy  a
      hivatkozott      törvényi     rendelkezéseknek      megfelelő
      vnrendelkezési  jog érvényesülésére "csak  abban  az  esetben
      kerülhet  sor, ha a beteg erre irányuló akarata világosan  és
      meggyőző módon kideríthető. Kétség esetén a beteg később tett
      nyilatkozatát kell figyelembe venni."
      A  hivatkozott törvényi rendelkezés idézett első  mondata  az
      önrendelkezési  jog  súlyos  korlátozása.  Az  Eütv.  szerint
      szabályosan  (nem alkotmányosan!) lefolytatott eljárási  rend
      éppen  a  törvény  szándéka szerinti  "világos  és  meggyőző"
      akarat-kijelentés   megalapozását   szolgálja.   Az   idézett
      rendelkezés  éppen  ezt  az eljárást  relativizálja,  mintegy
      "félreteszi" és újraindítja.
      A   második  mondat  nehezen  értelmezhető,  mivel  a   beteg
      nyilatkozatát  bármikor  visszavonhatja.  [Eütv.  20.  §  (4)
      bekezdés utolsó mondat]

      5. Összegezve megállapítható:

      Az  Eütv.  hivatkozott rendelkezései jelentős,  alkotmányosan
      nem   indokolható   ellensúlyt  képezve,  szükségtelenül   és
      aránytalanul korlátozzák az élet méltó befejezésére  irányuló
      önrendelkezési  jogot,  ezáltal  kiüresítve  annak   lényeges
      tartalmát.
      Az  állam  objektív életvédelmi kötelezettségének  (az  Eütv.
      koncepciójának) arra kell irányulnia, hogy az  önrendelkezési
      jog befolyástól mentesen - alkotmányosan szükséges korlátozás
      mellett  -  az  érvényesülését biztosító jogi eljárás  útján,
      valóságos jogként nyerjen elismerést.

      Mindezekre tekintettel az Eütv. alkotmánysértő 20. § (3), (4)
      és   (7)   bekezdését,  valamint  az  ehhez  kapcsolódó,   az
      alkotmánysértő (3) bekezdésre utaló 20. § (1)  bekezdését  az
      utalás tekintetében pro futuro meg kellett volna semmisíteni.
      Hasonlóképpen megsemmisítendő lett volna a Kormányrendeletnek
      a  határozat  rendelkező része 6. pontjában  felhívott  -  az
      Eütv.  általam  alkotmánysértőnek  minősített  rendelkezéseit
      végrehajtó   -   nem  minden  vonatkozásában   alkotmánysértő
      rendelkezései is.

      Az    Alkotmánybíróság    állandó   gyakorlata,    hogy    az
      alkotmánysértő  rendelkezésekkel szoros  összefüggésben  lévő
      nem alkotmánysértő rendelkezések is megsemmisítésre kerülnek,
      ha   a   fennmaradó   jogszabályi  rendelkezések   önmagukban
      elvesztik   szabályozó  funkciójukat.  Ebben  az  esetben   a
      vizsgált jogterület - a megsemmisített alkotmánysértő és  nem
      alkotmánysértő  szabályok miatt -,  az  Alkotmány  2.  §  (1)
      bekezdéséből  fakadó  alkotmányos követelményre  tekintettel,
      komplex  újraszabályozást igényel. [33/1990.  (XII.  26.)  AB
      határozat,  ABH  1990,  191,  196;  16/1995.  (III.  13.)  AB
      határozat, ABH 1995, 464, 466.]

      Budapest, 2003. április 28.
                                                   Dr. Holló András
                                                      alkotmánybíró

      A párhuzamos indokoláshoz és a különvéleményhez csatlakozom.
                                               Dr. Kukorelli István
                                                      alkotmánybíró
      Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró különvéleménye

      Nem  értek  egyet azzal, hogy az Alkotmánybíróság a határozat
      rendelkező   részének  3.  pontjában  elutasítja   az   annak
      megállapítására    irányuló    indítványokat,     hogy     az
      egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:
      Eütv.)   20.   §  (3)  és  (4)  bekezdése  alkotmányellenesen
      korlátozza a gyógyíthatatlan betegeknek az életfenntartó vagy
      életmentő   orvosi  beavatkozás  visszautasítására  vonatkozó
      önrendelkezési jogát.

      Ehhez  kapcsolódóan  nem  értek  egyet  azzal  sem,  hogy  az
      Alkotmánybíróság a határozat rendelkező részének 6. pontjában
      elutasítja az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának
      részletes  szabályairól  szóló  117/1998.  (VI.  16.)   Korm.
      rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (3) bekezdése
      alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
      irányuló indítványokat.

      Álláspontom  szerint  az Eütv. 20. § (3)  bekezdésének  az  a
      rendelkezése,   mely  szerint  az  életfenntartó,   életmentő
      beavatkozás  csak akkor utasítható vissza, ha a  beteg  olyan
      súlyos betegségben szenved, amely "rövid időn belül" halálhoz
      vezet  "és  gyógyíthatatlan," e  két  idézett  szövegrészében
      alkotmányellenes. Az Alkotmány 54. § (1) bekezdése  kimondja,
      hogy "minden embernek veleszületett joga van az élethez és az
      emberi  méltósághoz, amelyektől senkit nem  lehet  önkényesen
      megfosztani."    Az   Alkotmánybíróság   több   határozatában
      megállapította,  hogy  az  emberi  méltóság  alapjogából   az
      egyének önrendelkezési joga is következik. Az Alkotmány 8.  §
      (2)  bekezdése  pedig  úgy  rendelkezik,  hogy  "az  alapvető
      jogokra   és  kötelességekre  vonatkozó  szabályokat  törvény
      állapítja  meg, alapvető jog lényeges tartalmát  azonban  nem
      korlátozhatja."   Nézetem  szerint  az  Eütv.   20.   §   (3)
      bekezdésének idézett két szövegrésze az önrendelkezéshez való
      jog  lényeges  tartalmának  korlátozását  jelenti,  és  ezért
      alkotmányellenes.

      Ugyanezen  okból  alkotmányellenesek  az  Eütv.  20.  §   (4)
      bekezdésének   azon   rendelkezései,   melyek   alapján    az
      életfenntartó, életmentő kezelések visszautasítására irányuló
      nyilatkozat  csak  akkor érvényes, "ha egy  háromtagú  orvosi
      bizottság  a  beteget megvizsgálja és egybehangzóan,  írásban
      nyilatkozik arról, hogy a beteg döntését annak következményei
      tudatában  hozta meg, [...] továbbá a beteg az orvosi bizottság
      nyilatkozatát követő 3. napon - két tanú előtt  -  ismételten
      kinyilvánítja  a  visszautasításra  irányuló  szándékát."  Az
      előzőekből    következően    alkotmányellenes    az     Eütv.
      végrehajtására kiadott Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése is,
      mely  értelmében a háromtagú bizottság nyilatkozata szükséges
      ahhoz,  hogy az életfenntartó, életmentő kezeléseket a  beteg
      visszautasíthassa.  A  bizottságnak - a  betegség  jellegének
      megfelelő - szakorvos tagja arról nyilatkozik, hogy  a  beteg
      olyan  betegségben szenved-e, amely gyógyíthatatlan és  rövid
      belül  halálhoz  vezet, a pszichiáter szakorvos  tagja  pedig
      arról,  hogy  a  beteg rendelkezik-e a döntés  meghozatalához
      szükséges  belátási  képességgel. Az Alkotmánybíróságnak  meg
      kellett  volna  állapítani a hivatkozott  jogszabályi  helyek
      alkotmányellenességét,   és   meg   kellett   volna    azokat
      semmisítenie.

      Elfogadom  a  határozat rendelkező részének  1.  pontját,  de
      megítélésem    szerint,    az    alkotmányos    határmegvonás
      egyértelműsége  szempontjából  pontosabb  lett  volna,  ha  a
      rendelkező  rész  1.  pontja  -  az  indítványokban   foglalt
      kéréssel  szemben  -  egyértelműen  utasította  volna  el  az
      önrendelkezésen  alapuló aktív eutanáziát, a következőképpen:
      "Az  Alkotmánybíróság  azt az indítványt,  amely  szerint  az
      egészségügyről    szóló    1997.    évi     CLIV.     törvény
      alkotmányellenesen   korlátozza  a  gyógyíthatatlan   betegek
      önrendelkezési   jogát  azáltal,  hogy  nem  teszi   lehetővé
      számukra  életük  aktív  orvosi  beavatkozással,  segítséggel
      történő befejezését, elutasítja."

                                    I.
           Az emberi méltóságból fakadó önrendelkezési jog és az
                           eutanázia kapcsolata
                                     
      Az  indítvány  az  Alkotmány 54. § (1)  bekezdésében  foglalt
      emberi méltósághoz való jog részét képező önrendelkezési  jog
      olyan  területének az értelmezését veti fel, amire az  eddigi
      alkotmánybírósági határozatok nem tértek ki.
      Az  emberi  méltósághoz  való jog -  és  ennek  részeként  az
      önrendelkezési  jog  - magában foglalja a betegnek  bármilyen
      orvosi kezelés - beleértve végső soron az életfenntartó és az
      életmentő kezelések - visszautasításának a jogát. A határozat
      ezen megállapításával teljes mértékben egyetértek.

      Az  Alkotmánybíróság korábbi határozataiban már kimondta azt,
      hogy az embernek az emberi életéhez és az emberi méltóságához
      való  joga  olyan  abszolút  jog,  amely  az  emberi  státusz
      meghatározójaként,  az  élettel  együtt  fennálló   egységben
      abszolút  és  korlátozhatatlan.  Ebből  következően,  anyajog
      mivoltából   levezetett  egyes  részjogosítványai   (így   az
      önrendelkezéshez való jog) az Alkotmány 8.  §  (2)  bekezdése
      szerint  bármely  más  alapjoghoz  hasonlóan  korlátozhatóak.
      [75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995, 376, 383.]

      Az  embernek  az élethez és az emberi méltósághoz  való  joga
      egységben  és abszolút tartalommal, vagyis korlátozhatatlanul
      illeti  meg  a jog alanyát. Az élethez és a méltósághoz  való
      jog  abszolút tartalmából következik, hogy azoknak  bármilyen
      mértékű   korlátozása  alkotmányellenes  nemcsak   abban   az
      esetben, ha alapvető jog lényeges tartalmát érinti.  A  többi
      alapjog  lényeges  tartalmát nem érintő  korlátozás  is  csak
      akkor  alkotmányos, ha a korlátozás más alapjog érvényesülése
      szempontjából szükségszerű és arányos.

      Az   élethez   és   a  méltósághoz  való  abszolút   tartalmú
      (korlátozhatatlan) jog kapcsán nemcsak az Alkotmány 8. §  (2)
      bekezdésébe   foglalt   korlát,   pontosabban   alkotmányosan
      megengedett   korlátozás  -  a  lényeges   tartalom   védelme
      érdekében  - nem jöhet fogalmilag szóba, hanem nem  állítható
      az  élethez és az emberi méltósághoz való joggal szembe olyan
      "más"  alapjog,  amelyre  hivatkozva  korlátozni  lehetne  az
      élethez és az emberi méltósághoz való jogot.

      Az  élethez  és az emberi méltósághoz való jogból  levezetett
      konkrét jogok viszont már alkotmányosan korlátozhatóak.

      Az élethez való jog nem bontható fel ún. konkrét életjogokra,
      illetve   élettartalmakra.  Az  élethez  való   jog   egysége
      megbonthatatlan, feldarabolhatatlan. Az élethez való jog csak
      a   maga   egységében   és   teljességében   szemlélhető   és
      érvényesítendő  minden  konkrét  társadalmi  viszonyban.   Az
      emberi  élet  alkotmányos védelme  -  a  maga  egységében  és
      korlátozás  nélkül  -  illet  meg  minden  embert   a   halál
      beálltáig.

      Az emberi méltósághoz való jog viszont már többféle - elvileg
      megszámlálhatatlan - konkrét jog formájában létezik,  illetve
      ezek  együtteseként jelenik meg. Az emberi  méltósághoz  való
      jogból  levezetett  alapjogok - így az önrendelkezési  jogból
      levezetett azon joga a beteg embernek, hogy visszautasítsa az
      életmentő   és   életfenntartó,  de  ezeken   túl   bármilyen
      kezelést  -  a  maguk konkrétságában ítélendők  meg  abból  a
      szempontból, hogy a korlátozás megfelel-e az Alkotmány  8.  §
      (2)   bekezdésében  írott  követelménynek,  és  azon  túl   a
      szükségesség  és  arányosság követelményének,  továbbá,  hogy
      valamely  más  -  szintén Alkotmány által  védett  -  alapjog
      érvényesítésének az érdekében történik-e.

      Összegezve, úgy vélem, hogy míg az élethez való  jog  csak  a
      maga  egységében és korlátozhatatlanságában létező jog, addig
      az   emberi   méltósághoz   való   absztrakt   jog   konkrét,
      elválasztható  alapjogok összességeként  létezik.  Az  emberi
      méltóságot  alátámasztó  konkrét  részjogok  korlátozása   az
      Alkotmánynak  megfelelő tartalommal, a feltétlenül  szükséges
      és   arányos   mértékben,  más  alapjog   védelme   érdekében
      alkotmányosan elfogadható.

      Az  indítványhoz  kapcsolódóan, a jelen ügyben  az  képezheti
      alkotmányossági vizsgálat tárgyát, hogy az emberi élet és  az
      emberi   méltóság,  mint  alkotmányos,  korlátozhatatlan   és
      egységben érvényesítendő és érvényesülő jog mit jelent a maga
      általánosságában  és konkrét megjelenési formájában,  és  mit
      nem  jelent. Nézetem szerint az emberi élethez való  jog  nem
      jelenti,  nem jelentheti sem a méltó, sem a méltatlan  emberi
      életre  való kötelezést, sem az emberi élet meghosszabbítását
      -  különféle  orvosi  kezelések révén -  a  beteg  határozott
      akarata ellenére. Ha ugyanis az embernek az élethez való joga
      átfordul az életre való kötelezéssé, ez már az önrendelkezési
      jognak a korlátozását, mégpedig a jog lényeges tartalmának  a
      korlátozását jelenti. Ez viszont alkotmányellenes,  mivel  az
      Alkotmány 8. § (2) bekezdésének azon rendelkezésébe  ütközik,
      amely  kimondja, hogy alapvető jogot csak törvényben  és  úgy
      szabad  korlátozni,  hogy  az a  jog  lényeges  tartalmát  ne
      érintse.

      Az  ember tehát sem "méltónak", sem "méltatlannak" tekinthető
      életre  nem  kötelezhető; az állam életvédelmi kötelezettsége
      nem lehet olyan erejű, illetve nem terjedhet ki arra, hogy az
      egyén  szabadságát, az egyén önrendelkezési jogát  oly  módon
      korlátozza, hogy az embernek az élet megválásától való  jogát
      megtiltsa. Ezt támasztja alá az öngyilkosság "szabadsága" is,
      vagyis  az,  hogy  az  öngyilkosságot  sikertelenül  elkövető
      személyt   nem   büntetik   azért,   mert   megkísérelte   az
      öngyilkosságot,    illetve   e   tettéhez    egyéb    negatív
      jogkövetkezmények sem fűződhetnek.

      Mivel  az ember a "normális" (egészséges, boldog) életre  sem
      kötelezhető,  még  inkább  nem kényszeríthető  olyan  életre,
      amelyben   elveszíti  a  méltóságát  azáltal,  hogy  teljesen
      kiszolgáltatottá,    magatehetetlenné,   önmaga    ellátására
      képtelenné  válik, és olyan mértékű fájdalmakat, gyötrelmeket
      és  szenvedéseket  kell  kiállnia,  amelyek  számára  már-már
      elviselhetetlenek. A gyötrődéssel, kiszolgáltatottsággal járó
      élet   az   egyén  számára  már  emberhez  méltatlan   életet
      jelenthet.   Ennek   "megélésére",   és   orvosi   kezeléssel
      folyamatosan meghosszabbított "továbbélésére" nem kötelezhető
      az  egyén,  és a szabadságában áll ennek, a számára méltatlan
      életnek a meghosszabbítását elutasítani.

      Az  emberhez  méltó  és  az emberhez  méltatlan  élet  között
      objektív  határ  nem húzható meg. Az egyén  a  maga  értékelő
      tevékenysége  révén  mint  konkrét,  egyedi  szubjektum  dönt
      arról, hogy mely életet tart még méltónak önmaga számára,  és
      mely életet tekint már méltatlannak. Ennek eldöntése az egyén
      szubjektív  és  abszolút mérlegelési  jogán  alapul,  csak  ő
      határozhat  arról,  hogy mely életforma,  -fajta,  -tartalom,
      illetve   milyen   mértékű   szenvedés,   kiszolgáltatottság,
      magatehetetlenség, ellátásra való képtelenség stb. az,  amely
      már  nem  a  méltó, hanem a számára méltatlan  emberi  életet
      jelenti, amelyet nem akar tovább élni.

      Ha  a halál természetes bekövetkeztét az életfenntartó és  az
      életmentő    kezeléssel    az    egyén    akarata    ellenére
      megakadályozzák, az az embernek az ilyen (általa méltatlannak
      tartott)   életre   való   kötelezését,   vagyis   az   egyén
      önrendelkezési  jogának  a súlyos sérelmét  jelenti,  és  így
      alkotmányellenes korlátozáshoz vezet.

      Az   Alkotmány   54.  §  (1)  bekezdésében   foglalt   emberi
      méltóságból fakadó önrendelkezési jognak további eleme,  hogy
      az élethez és a méltósághoz való jog természetesen nemcsak az
      élet  elfogadásának a jogát foglalja magában, hanem  ugyanígy
      az   élet   befejezésének,   illetve   az   élet   befejezése
      megválasztásának  a  jogát is magában foglalja;  ideértve  az
      élet  befejezése módjának vagy idejének a megválasztását  is.
      Az  emberi élethez és az emberi méltósághoz való jognak része
      tehát     az     élet    befejezésének    a    megválasztása,
      megválaszthatósága. Tekintettel arra, hogy ez a jog  abszolút
      jog  -  az  abszolút  szerkezetű jogviszonyokból  fakadóan  -
      mindenki   köteles  tiszteletben  tartani   az   ember   ezen
      önrendelkezésből  fakadó  jogát, vagyis  az  élet  befejezése
      szabad  megválasztásának a jogát. Ebből következően  mindenki
      köteles  tartózkodni attól, hogy az embert az  életfenntartó,
      életmentő  beavatkozásokkal - kifejezett akarata  ellenére  -
      életben tartsa, és ha ő a halál természetes bekövetkeztét  és
      lefolyását  kívánja,  akkor  ezt az  önrendelkezésből  fakadó
      akaratát mindenkinek tudomásul kell vennie. Ugyanígy mindenki
      köteles  tudomásul venni és elfogadni annak  az  egyénnek  az
      akaratát és önrendelkezési jogát is, aki nem beteg ugyan,  de
      az  életétől  valamilyen  ok miatt - pl.  szerelmi  csalódás,
      végtagjainak elvesztése, stb. - meg akar válni.

      Az  egyes  ember  önmagához való viszonya  a  legszemélyesebb
      viszony,  amelyben az ember értelmi, intellektuális értékelő,
      elemző,  érzelmi viszonyba kerül önmagával. Az ember önmagára
      vonatkozó  tudati viszonya - a maga teljességében -  abszolút
      módon  autonóm  és  szabad. Ennek az  abszolút  módon  szabad
      önértékelő   viszonynak  része  az  egyén  önmaga   életéhez,
      életének   minőségéhez,  életének  vállalhatóságához   fűződő
      érzelmi,  intellektuális  és  értékelő  viszonya.  Az   ember
      életének  és  halálának  együttes és egymásra  vonatkoztatott
      értékelése   a   konkrét  egyén  legszemélyesebb,   leginkább
      tiszteletre  méltó,  a jog által leginkább  védett  területe.
      Ennek a konkrét magatartásokban is megnyilvánuló "öntudatnak"
      a része az egyén önrendelkezési joga: élete és halála feletti
      rendelkezés.  Az egyén önrendelkezési joga döntéseiben  -  és
      így  életére  és halálára vonatkozó döntéseiben  -  nyilvánul
      meg.

      A  döntés  szabadsága a saját életről és a saját halálról  az
      önrendelkezési  jog  lényeges és  korlátozhatatlan  tartalmát
      képezi.   Ennek  az  önrendelkezési  jogból  fakadó   döntési
      szabadságnak  a  része annak mérlegelése  is,  hogy  akár  az
      egészséges,  akár  -  az esetleg gyógyíthatatlan  betegségben
      szenvedő  -  beteg  ember  mikor, milyen  módon  választja  a
      halált,    illetve    fogadja   el   a   halál    természetes
      bekövetkezését.  Hasonlóan e körbe tartozik annak  eldöntése,
      hogy  mit  tart még elfogadható szenvedéssel teli életnek  és
      mit    tart    számára   már   méltatlan    (vagyis    teljes
      kiszolgáltatottsággal,   az   önmagáról   való   gondoskodási
      képesség híján való, szenvedéssel és kínlódással, fájdalommal
      terhes)  életnek, amely utóbbit már nem kívánja tovább  élni.
      Az ember tehát nem a halált választja ebben az esetben, hanem
      a számára méltatlan, szenvedéssel teli emberi életet utasítja
      el,  illetve  azt  utasítja el, hogy erre a méltatlan  emberi
      életre  továbbra  is "kötelezve legyen", más személy  (orvos,
      ápoló, hozzátartozó, stb.) döntésétől függjön, hogy az  egyén
      által már méltatlannak ítélt életét meddig élje, vagyis, hogy
      ez a számára már méltatlan emberi élet továbbfolytatódjon. Az
      egyén  az  emberi  méltóságából és az  önmagával  kapcsolatos
      önrendelkezési jogából fakadó szabadsága alapján utasítja  el
      az   önmaga  számára  már  méltatlan,  szenvedésekkel   teli,
      kiszolgáltatottsággal járó életet, és ezért visszautasítja  a
      halál   természetes  módon  való  bekövetkezését   akadályozó
      életfenntartó és életmentő kezeléseket. Annak eldöntése, hogy
      mikor  lép  át  az ember élete a számára már elfogadhatatlan,
      emberhez  nem méltó élet fázisába és tartalmába, teljesen  az
      egyén  mérlegelésén  alapul. Az ember önrendelkezési  jogának
      része   az  arról  való  döntés  is,  hogy  mely  élettartam,
      életforma, életmód az, ami még méltó, és melyik az,  ami  már
      méltatlan, esetleg elviselhetetlen önmaga számára.

      Az  ember  választhatja  ennek - a számára  már  méltatlan  -
      életnek    a    mesterséges,   akár    újbóli    és    újbóli
      meghosszabbítását, de dönthet úgy is, hogy elutasítja ezt  az
      életet, vagyis a számára már az emberi méltóságot megszüntető
      életformát,  élettartamot, kiszolgáltatottságot.  Ez  esetben
      tehát  hangsúlyozottan  egyfajta élet elutasításáról  és  nem
      elsősorban a halál választásáról van szó. Helytelen  az  a  -
      sokszor  hangoztatott - kérdésfelvetés, hogy az élet  vagy  a
      halál  között választ az egyén, mivel a gyógyíthatatlan beteg
      nem  egyszerűen  az élet és a halál, hanem  kétféle  élet:  a
      súlyos  szenvedéssel járó életnek a további  vállalása,  vagy
      pedig ennek az életnek a tovább nem vállalása között választ.

      Az  emberi méltóságból fakadó önrendelkezési jog -  beteg  és
      egészséges  ember esetében egyaránt - nemcsak a halál  szabad
      megválasztását  foglalja  magában,  hanem  az   egyén   által
      méltatlannak  ítélt élet továbbélésének elutasítását  vagy  a
      továbbélés  időtartamának a lerövidítését  is,  s  ezáltal  a
      halál  bekövetkezését.  Ez a választás  az  Alkotmány  54.  §
      (1)  bekezdésében foglalt emberi méltósághoz való jog  részét
      képező  önrendelkezési jogból levezethető,  és  következik  a
      betegnek   az   Eütv.   életmentő,   életfenntartó    kezelés
      visszautasítását lehetővé tevő rendelkezése által biztosított
      jogából.  Ezt  a választási szabadságot az Eütv.  20.  §-ának
      rendelkezései lényegében jelenleg is biztosítják.

      Az életfenntartó és életmentő kezelések visszautasításának  a
      szabadsága   azért  vet  fel  azonban  mégis  alkotmányossági
      problémát,  mert ebbe a viszonyrendszerbe egy  olyan  személy
      (az  orvos) is belép, aki - szakmájánál és esküjénél fogva  -
      gyógyításra,  illetve  -  halálos  betegség   esetén   -   az
      életfenntartó és az életmentő kezelések folyamatos, egészen a
      halál  bekövetkeztéig  tartó  biztosítására  kötelezett.  Így
      szembekerül   egymással   a   betegnek   az   életmentő    és
      életfenntartó kezelést visszautasító akarata, és az  orvosnak
      a  gyógyítási kötelezettsége. Ez esetben nem két jog (a beteg
      és  az  orvos  joga),  hanem a beteg  önrendelkezési  jogából
      fakadó visszautasítási joga, és az orvos jogi, szakmai  -  és
      esküje  alapján  őt  kötő  -  erkölcsi  kötelezettsége  kerül
      egymással   szembe.  Ebben  a  konfliktusban  az  alkotmányos
      megoldás   csak  az  lehet,  hogy  az  orvosnak   a   szakmai
      kötelezettsége "meghátrál", "visszavonul" a beteg alkotmányos
      önrendelkezési jogából fakadó visszautasítási joga  előtt.  A
      jog  és  kötelezettség ilyen szembenállásában az  alkotmányos
      jognak az elsőbbségét kell biztosítani, ebből következően  az
      orvos  tudomásul  kell,  hogy vegye  a  beteg  önrendelkezési
      jogából  fakadó  akaratát,  az  életfenntartó  és  életmentő,
      illetve ezen túl is bármely más kezelés visszautasítását.  Az
      orvos  köteles  a  betegnek továbbra is megadni  minden  más,
      fájdalomenyhítést  szolgáló és egyéb szükséges  kezelést,  de
      hagynia kell, hogy a halál természetesen módon bekövetkezzen,
      azt nem késleltetheti, lassíthatja életfenntartó és életmentő
      kezeléssel. Ebben a viszonyban ez kötelezettsége az orvosnak,
      és  az  orvost ez a kötelezettsége tulajdonképpen  a  passzív
      eutanázia  egyfajta sajátos résztvevőjévé  teszi.  Ez  utóbbi
      azonban nem vet fel alkotmányos problémát, mivel ez esetben a
      beteg  önrendelkezési  jogának az érvényesüléséről,  méghozzá
      erősebb   érvényesüléséről  van   szó,   az   orvos   szakmai
      kötelezettségének a teljesítésével szemben. Az orvos csak oly
      módon  válik  ebben  az  esetben a halálhoz  vezető  útnak  a
      "kísérőjévé",  vagyis valamilyen passzív résztvevőjévé,  hogy
      az életfenntartó és életmentő kezelést nem adja meg, hanem  -
      a  beteg  akaratának megfelelően - hagyja a  halálhoz  vezető
      természetes élettani folyamat lezajlását.

      A  jelenleg  hatályos Eütv. alapvetően ezt  az  élethelyzetet
      modellezi és szabályozza. A beteg önrendelkezési joga, és  az
      orvos gyógyítási, illetve kezelésnyújtási kötelezettsége (már
      nincs esély a gyógyításra, de az orvosnak még mindig meg kell
      kísérelnie  az  élet  fenntartását  és  megmentését)   között
      feszülő   ellentmondás   következményeként   kell   a    jogi
      szabályozásba  az orvos személyét bevonni, és az  orvos  ezen
      passzív   magatartásra  kötelezését   a   beteg   alkotmányos
      önrendelkezési  jogával  együtt kezelni  és  szabályozni.  Ez
      azért  is fontos, mert az orvos számára is ilyen alapon  kell
      biztosítani  és kimondani a szakmai kötelezettség nyújtásának
      az elmulasztásából fakadó felelőtlenségét, immunitását.

      Arra  is  rá kell azonban mutatni ugyanakkor, hogy az  orvost
      sem  lehet  akarata  ellenére erre a  passzív  közreműködésre
      kötelezni;  az  orvosnak - lelkiismereti  és  szakmai  okokra
      hivatkozva - szabadságában áll megtagadni azt, hogy egy adott
      beteg  kezelése  során  -  a beteg határozott  és  egyértelmű
      kérése  ellenére - az életmentő és az életfenntartó  kezelést
      megszüntesse. Ebben az esetben az orvos számára lehetővé kell
      tenni azt, hogy kilépjen a kezelési folyamatból, és más orvos
      -  esetleg hozzátartozó vagy más személy - lépjen be  ebbe  a
      halálhoz  vezető  folyamatba. A  passzív  eutanázia  esetében
      tehát  az  orvost  -  ha  ő ezt világnézeti,  erkölcsi,  vagy
      szakmai-etikai okok miatt nem tudja elfogadni -  még  erre  a
      passzív magatartásra sem lehet kötelezni, hanem lehetővé kell
      tenni  számára, hogy ebből a viszonyból kilépjen és  ezzel  a
      beteggel  való  foglalkozást, kezelést  ő  a  saját  részéről
      megszüntesse. Ez esetben a beteg kezelését - már amennyiben a
      beteg  kezeléséhez  a  továbbiakban is  szükséges  az  orvosi
      segítség   -  más  orvosnak  kell  átvennie,  s  a   kezelést
      megszüntető orvost a beteg további kezeléséért már felelősség
      nem  terheli.  A kezelést átvevő orvos lesz a továbbiakban  a
      halálhoz  vezető út passzív végigkísérője, ő lesz  köteles  a
      fájdalomenyhítésre   és  a  szenvedő   beteg   egyéb   orvosi
      kiszolgálására,  de  az életmentő és életfenntartó  kezelések
      elvégzésétől   ő  is  köteles  lesz  tartózkodni,   a   beteg
      önrendelkezési jogának elsőbbsége következtében.

      Nem  ugyanez a helyzet azonban az orvos szerepét és helyzetét
      illetően  a beteg önrendelkezésén alapuló, de az orvos  aktív
      tevékenységét feltételező aktív eutanázia esetében. Az  aktív
      eutanázia  esetében  - igaz ugyan, hogy  a  beteg  egyértelmű
      rendelkezése  alapján - az orvosnak aktívan, cselekvően  kell
      közrehatnia  abban,  hogy a halál bekövetkezzen.  Álláspontom
      szerint az alkotmányos határ itt húzható meg, mivel ebben  az
      esetben  a  beteg önrendelkezési joga már túlmegy  az  önmaga
      (méltatlannak   ítélt)   életével  való   rendelkezésen,   és
      döntésének végrehajtásába bevon egy másik személyt: az orvost
      vagy    más    személyt    (egészségügyi   ápolószemélyzetet,
      hozzátartozót). Ebben az esetben már nem egyszerűen arról van
      szó,  hogy az orvos hagyja a halál természetes bekövetkeztét,
      hanem   arról,  hogy  az  orvos  megrövidíti  a  beteg  által
      méltatlannak ítélt emberi életet és elősegíti, korábbra hozza
      magát  a  halált. A beteg önrendelkezési joga  erre  már  nem
      terjedhet  ki, nevezetesen nem irányulhat arra, hogy  mást  -
      akár  orvost, akár más, nem orvos személyt - arra kötelezzen,
      hogy   aktív  cselekvésével  előidézze  a  halálát.  A  beteg
      önrendelkezési joga ez utóbbira nem terjed ki, ezért kell itt
      meghúzni  az önrendelkezésen alapuló passzív eutanázia,  mint
      alkotmányosnak  tekinthető,  és  az  önrendelkezésen  alapuló
      aktív   eutanázia,   mint  már  alkotmányellenes,   a   beteg
      önrendelkezési  jogán  túl lévő, annak tartományán  túlmutató
      két eset között a határvonalat.

      Az alkotmányossági mérce és határvonal itt húzódik meg. Ezért
      nem  értek egyet az indítványozóknak azzal az álláspontjával,
      hogy nemcsak a passzív, hanem az orvos vagy más személy aktív
      közreműködésével  végrehajtott - bár a beteg  önrendelkezésén
      alapuló  -,  de  aktív  eutanáziát  is  alkotmányosnak   kell
      tekinteni,  mivel  ez  esetben  az  önrendelkezési  jog   más
      személyt  (jogalanyt) a halál aktív elősegítésére  kötelezne,
      illetve  ebbe  a  folyamatba  aktívan  közreható  személyként
      bevonna.   Erre  azonban  senkit  nem  lehet  kötelezni,   és
      következményei  alól  -  más  személy  önrendelkezési  jogára
      hivatkozással - senkinek nem adható felmentés.

      Álláspontom   összefoglalva   tehát   az,   hogy   a    beteg
      önrendelkezési joga, az életmentő és életfenntartó  kezelések
      visszautasítása során nem terjed ki arra, hogy az orvost vagy
      más   személyt   a  halált  aktívan  előidéző   tevékenységre
      kötelezzen. A beteg önrendelkezési joga nem terjed ki és  nem
      elegendő   hivatkozási   alap  arra   sem,   hogy   a   halál
      bekövetkeztét   aktív  magatartásával  előidéző   személy   a
      büntetőjogi felelősség alól mentesüljön.

                                    II.

            Az alkotmányos határmegvonás, az eutanázia-típusok
                               meghatározása

      Az  Alkotmánybíróság határozata tartózkodik  attól,  hogy  az
      eutanázia    fogalmát    körülírással    vagy    definícióval
      meghatározza,   és  ugyanígy  tartózkodik  attól   is,   hogy
      meghatározza  és egymástól elválassza az egyes  szóba  jöhető
      eutanázia típusokat. Az indítványozók kétfajta tipológiát  is
      adnak, ezek vita tárgyát képezhetik, de - megítélésem szerint
      -   mégsem   ezért   szükséges   az   eutanázia   körülírásos
      meghatározását és a típusait megadni, hanem azért,  mivel  az
      Alkotmánybíróságnak meg kell vonnia az alkotmányos határt  az
      eutanázia  egyes  típusai  között.  Ez  a  határmegvonás  nem
      lehetséges   akkor,  ha  maga  az  eutanázia  fogalma   nincs
      szabatosan  körülírva,  illetve az  eutanázia  egyes  típusai
      nincsenek  - meghatározott, akár többféle szempont alapján  -
      egymástól elválasztva.

      1. Az eutanázia fogalma

      A  halál  megválasztásának nem mindenfajta  módja  eutanázia,
      mivel  a  nem  beteg embernek, vagy a gyógyítható betegségben
      szenvedő  embernek a halálválasztása során nem  eutanáziáról,
      hanem   pl.   öngyilkosságról  beszélünk.   A   tudomány,   a
      szociológiai,  etikai vagy orvosi irodalom a  gyógyíthatatlan
      vagy  a  nagy szenvedéssel járó betegségben szenvedő,  és  az
      emberi   méltóságot  korlátozó,  már-már   méltatlan   emberi
      élethelyzetbe jutott betegnek a halál választását, illetve  a
      halál  előidézését  tartja általában  eutanáziának.  A  halál
      választását  jelentheti egyrészt az egyénnek  az  az  igénye,
      hogy  ne  hosszabbítsák  meg  mesterségesen  a  szenvedéssel,
      fájdalommal   terhes,  számára  már  méltatlannak   tekintett
      életet,  és hagyják meghalni. Az eutanázia fogalmába tartozik
      az  is, amikor a gyógyíthatatlan beteg kívánságára nem várják
      meg  a  halál természetes bekövetkeztét, hanem azt megelőzően
      (mielőtt  a  halál önmagától is bekövetkezne) -  önmaga  vagy
      valaki   másnak  a  közreműködésével  -  aktív   cselekvéssel
      előidézik a beteg halálát.

      2. A tipológia alapja

      Az  eutanázia  fajták elhatárolása során, első kritériumaként
      azt  kell  meghatározni,  hogy  kinek  a  döntésén  alapul  a
      korábbiakban    körülírt    élethelyzetben    lévő    személy
      halálakarása,  halálválasztása,  illetve  az   emberhez   már
      méltatlannak  ítélt élet befejezésének a választása.  Második
      kritériumként  az  vizsgálandó  meg,  hogy  ki,   és   milyen
      cselekvéssel  vesz  részt a beteg akaratának,  szándékának  a
      megvalósításában.  Ezek  alapján az  eutanáziának  lényegileg
      négyféle típusa különböztethető meg:

      a)  A  beteg önrendelkezésen alapuló passzív eutanázia. Ebben
      az  esetben a döntést a beteg hozza meg, a kivitelezésben  az
      orvos  vagy más személy passzív cselekedettel működik  közre,
      tehát  azáltal,  hogy  nem  szolgáltatja  ki,  nem  végzi  az
      életmentő, életfenntartó kezelést.

      b)  A beteg önrendelkezésén alapuló aktív eutanázia. Ebben az
      esetben  is  a  beteg  hozza meg  a  döntést  arról,  hogy  a
      továbbiakban nem kívánja folytatni a számára már méltatlannak
      ítélt  életet, de a halál előidézéséhez valakinek - orvosnak,
      hozzátartozónak   vagy  másnak  -  olyan  kifejezett,   aktív
      cselekvésére van szükség, amely előidézi a halált.

      Álláspontom  szerint  az  eutanázia ezen  két  típusa  között
      húzható  meg  az  alkotmányos határvonal. Az  önrendelkezésen
      alapuló  aktív eutanázia - a korábban kifejtettek  alapján  -
      már nem tartozik a betegnek az Alkotmány 54. § (1) bekezdésén
      alapuló  önrendelkezési  jogának  a  tartományába,  mivel  az
      eljárásba  egy idegen személyt is bevon, mégpedig  úgy,  hogy
      aktív cselekvésre kényszeríti, illetve hatalmazza fel a halál
      előidézése  során.  Megítélésem szerint  ez  utóbbi  már  nem
      vezethető  le  a  beteg önrendelkezési jogából,  és  a  halál
      előidézésében  aktívan résztvevő személy  számára  pedig  nem
      lehet  büntetlenséget biztosítani. Sem  az  orvost,  sem  más
      személyt nem lehet arra kötelezni vagy felhatalmazni, hogy  a
      halál  előidézésében  aktívan  részt  vegyen,  és  részvétele
      esetén büntetlenséget élvezzen.

      c) A más döntésén alapuló passzív eutanázia. Ebben az esetben
      nem maga a beteg hozza meg a döntést, hanem az orvos vagy más
      észleli  a  betegség gyógyíthatatlanságát  vagy  a  szenvedés
      elviselhetetlenségét,  és  ez a - kívülálló  -  személy  dönt
      arról,   hogy   befejezi,  abbahagyja   az   életmentő   vagy
      életfenntartó  kezelést. Ebben az esetben  a  döntést  nem  a
      beteg,  hanem  helyette - tudtával vagy tudta  nélkül  -  más
      személy  hozza  meg. A "cselekvés" ez esetben  passzivitásban
      nyilvánul  meg, mivel a halálhoz vezető természetes  élettani
      folyamatokat  engedik  önmaguktól lezajlani,  abbahagyják  az
      életmentő, illetve életfenntartó kezeléseket. Az eutanáziának
      ez   az   esete   azért  alkotmányellenes,   mert   az   élet
      befejezéséről,   illetve  a  számára   már   méltatlan   élet
      elutasításáról nem a beteg, hanem helyette más személy  dönt,
      mégpedig  (az orvos esetében) esetleg egy olyan személy,  aki
      egyébként  köteles  lenne - mind az Eütv. alapján,  mind  más
      szakmai-etikai-erkölcsi   kötelezettsége   alapján    -    az
      életmentő, életfenntartó kezelést még akkor is folytatni,  ha
      a  betegség  - az orvostudomány mindenkori állása  szerint  -
      gyógyíthatatlan,  és  nincsen  kilátás  arra,  hogy  a  beteg
      meggyógyítható   legyen.  Ezzel   a   döntésével   az   orvos
      tulajdonképpen  a  gyógyítási,  kezelési  kötelezettségét  is
      megszegi,  melynek  következményei alól  nem  mentesülhet,  e
      kötelezettségszegéséért felelősséggel tartozik. Az  eutanázia
      ezen típusa alkotmányellenes, ezért elfogadhatatlan.

      d)  A  más döntésén alapuló aktív eutanázia. Ebben az esetben
      ugyancsak  nem  a  beteg, hanem más dönt az életmentő  és  az
      életfenntartó kezelés megszüntetéséről, és e döntésén  túl  a
      halál  bekövetkeztét aktív cselekvésével  fel  is  gyorsítja,
      végső  soron  előidézi  azt.  A más  döntésén  alapuló  aktív
      eutanázia   -   a   korábbiakban   kifejtettek   alapján    -
      alkotmányellenes, és elfogadhatatlan.

                  Táblázat az eutanázia egyes típusairól

                             Döntés             Tevékenység
      Önrendelkezésen alapuló

            passzív      a beteg dönt    passzív: az életfenntartó,
            eutanázia*                   életmentő kezelések      
                                         beszüntetése vagy el sem                                    
                                         kezdése

          Az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében foglalt önrendelkezési
             jogból levezethető alkotmányos határ itt vonható meg

            aktív        a beteg dönt    aktív: a halál
            eutanázia                    bekövetkeztének ktív
                                         cselekvéssel,
                                         beavatkozással   történő
                                         elősegítése

      Nem önrendelkezésen alapuló
            passzív    nem a beteg dönt  passzív: az
            eutanázia                    életfenntartó,
                                         életmentő kezelések
                                         beszüntetése vagy el
                                         sem kezdése

            aktív      nem a beteg dönt  aktív: a halál
            eutanázia                    bekövetkeztének aktív
                                         cselekvéssel,
                                         beavatkozással történő
                                         elősegítése

      *  Ebbe  az  esetkörbe  tartozik az is,  ha  a  korlátozottan
      cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen beteg helyett - annak
      korábban, az Eütv. 22. §-a alapján tett nyilatkozata  szerint
      -  más  személy  dönt  az életfenntartó, életmentő  kezelések
      visszautasításáról.    A    beteg   korábban,    nyilatkozata
      megtételekor élt önrendelkezési jogával, amikor is  általános
      érvénnyel  visszautasította azokat a kezeléseket,  amelyek  a
      halálos betegség természetes lefolyását megakadályozva, őt  -
      számára  már  -  méltatlan életre kényszerítenék.  Az  általa
      megnevezett helyettes döntéshozó [Eütv. 22. § (2)  bekezdése]
      arról  dönt,  hogy a konkrét élethelyzet olyan-e,  amelyet  a
      beteg   saját  maga  számára  már  elfogadhatatlan,  emberhez
      méltatlan  életnek  tartana,  s  ezért  -  a  beteg   korábbi
      felhatalmazása  alapján - a beteg helyett  visszautasítja  az
      életmentő és az életfenntartó kezeléseket.

      A halál bekövetkeztének vannak egyéb, az eutanáziával részben
      érintkező  vagy  azzal hasonlóságot felmutató  más  esetkörei
      (így  például  az  ún. "kegyes ölés" problematikája  vagy  az
      öngyilkosságban  való  közreműködés büntetőjogi  tényállása).
      Ezek  részletes meghatározására, illetve az eutanáziától való
      elkülönítésére jelen különvéleményemben nem térek ki. Ezekkel
      kapcsolatban   a   határozatban   kifejtett   döntéssel    és
      magyarázatokkal egyetértek.

                                   III.

      Az   önrendelkezési   jog  alkotmányos  és   alkotmányellenes
      korlátai az Eütv.-ben,
      illetve a Kormányrendeletben

      1.  Az  életfenntartó, életmentő kezelések visszautasításának
      folyamatát az Eütv., illetve az annak végrehajtására  kiadott
      Kormányrendelet a következők szerint szabályozza:
      a)  Az Eütv. 20. § (3) bekezdése szerint a beteg részéről  az
      életfenntartó  vagy  életmentő beavatkozás  visszautasítására
      (melynek  célja a betegség természetes lefolyásának  lehetővé
      tétele) abban az esetben van lehetőség, ha
          -  a  beteg  olyan súlyos betegségben szenved,  amely  az
          orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn  belül
          - megfelelő egészségügyi ellátás mellett is -
          - halálhoz vezet és
          - gyógyíthatatlan.

      b)  Ha  a  beteg  az  egészségügyi ellátás  visszautasítására
      irányuló  jogát  gyakorolni  kívánja,  és  visszautasítja  az
      életfenntartó   és   az  életmentő  kezeléseket,   ismételten
      tájékoztatni  kell  döntésének (a beavatkozás  elmaradásának)
      várható    következményeiről,   és   e   jog    gyakorlásának
      feltételeiről. Az ellátás visszautasításának esetén meg  kell
      kísérelni  a  beteg döntése hátterében lévő okok -  személyes
      beszélgetés  alapján  történő  -  feltárását  és   a   döntés
      megváltoztatását. [Eütv. 20. § (7) bekezdése, Kormányrendelet
      2. § (1) bekezdése]

      c)  Ha  a  beteg  fenti  szándékát  továbbra  is  fenntartja,
      haladéktalanul  biztosítani kell számára e jog  gyakorlásához
      szükséges törvényi feltételeket. Intézkedni kell arról,  hogy
      a  beteg  nyilatkozatát a megkívánt alakiságok  megtartásával
      tehesse meg. [Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése]

      d)  A  cselekvőképes személy közokiratban,  teljes  bizonyító
      erejű  magánokiratban, illetve (írásképtelensége esetén)  két
      tanú  együttes  jelenlétében  visszautasíthatja  a  kezelést.
      [Eütv. 20. § (2) és (3) bekezdése]

      e) Az egészségügyi intézmény vezetője vagy az általa kijelölt
      személy  gondoskodik  egy  háromtagú  bizottság  haladéktalan
      összehívásáról. E bizottság tagjai: a beteg kezelőorvosa, egy
      -  a  beteg  gyógykezelésében részt nem vevő  -,  a  betegség
      jellegének  megfelelő  szakorvos,  valamint  egy  pszichiáter
      szakorvos. [Eütv. 20. § (5) bekezdése, Kormányrendelet  3.  §
      (1) bekezdés]

      f)   A   háromtagú  bizottságnak  a  szakorvos  tagja   arról
      nyilatkozik, hogy a beteg olyan betegségben szenved-e,  amely
      az   Eütv.   20.   §-ának  (3)  bekezdésében   megfogalmazott
      kritériumoknak megfelel, a pszichiáter szakorvos pedig arról,
      hogy  a beteg rendelkezik-e a döntés meghozatalához szükséges
      belátási képességgel. A belátási képesség megállapítása során
      a  beteget  minden esetben, a beteg hozzátartozóját lehetőség
      szerint meg kell hallgatni. [Kormányrendelet 3. § (2) és  (3)
      bekezdése]

      g)  A  visszautasítás  csak akkor érvényes,  ha  a  háromtagú
      orvosi  bizottság  egybehangzóan, írásban nyilatkozik  arról,
      hogy  a  beteg döntését annak következményei tudatában  hozta
      meg,  illetve,  hogy  az Eütv. 20. § (3) bekezdésébe  foglalt
      feltételek fennállnak, és

      h)  a beteg az orvosi bizottság nyilatkozatát követő 3. napon
      -    két   tanú   előtt   -   ismételten   kinyilvánítja    a
      visszautasításra  irányuló  szándékát.  [Eütv.  20.   §   (4)
      bekezdés]

      i)  Ez esetben a visszautasított ellátást meg kell szüntetni,
      illetve azt meg sem lehet kezdeni. [Kormányrendelet 3. §  (4)
      bekezdés]

      j)   A   beteg  a  visszautasításra  vonatkozó  nyilatkozatát
      bármikor, alaki kötöttség nélkül visszavonhatja. [Eütv. 20. §
      (8) bekezdés]

      k)  A  beteg  nem  utasíthatja vissza az  életfenntartó  vagy
      életmentő beavatkozást, ha várandós és előre láthatóan  képes
      a gyermek kihordására. [Eütv. 20. § (6) bekezdése]

      l)  Nem érvényes a beteg visszautasító nyilatkozata akkor, ha
      nem  járul hozzá a háromtagú bizottság vizsgálatához, illetve
      ha  a  bizottság  azt  állapítja meg, hogy  az  Eütv.  20.  §
      (3)  bekezdésébe foglalt feltételek nem állnak  fenn.  [Eütv.
      20. § (4) bekezdése]

      m)   Ha   a  háromtagú  bizottság  nem  állapította  meg   az
      életfenntartó beavatkozás visszautasításának érvényességét, a
      beteg, valamint a helyettes döntéshozó keresetet indíthat  az
      életfenntartó  beavatkozás  visszautasításának  érvényességét
      megállapító bírósági döntés iránt. [Kormányrendelet 7. §  (1)
      bekezdése]

      n)   A   beteg   jogosult   ismételten   visszautasítani   az
      életfenntartó  beavatkozást, ha a bizottság  nem  állapította
      meg    az    életfenntartó   beavatkozás   visszautasításának
      érvényességét. [Kormányrendelet 7. § (2) bekezdése]

      Ezen eljárás egyes részeitől értelemszerűen eltérnek azok  az
      eljárások, amelyek a beteg korábbi, érvényes, az Eütv. 20.  §
      (1)  bekezdése alapján adott nyilatkozata, illetve  az  Eütv.
      20.  §  (2)  bekezdése alapján állított helyettes  döntéshozó
      nyilatkozata alapján indulnak.

      2. Álláspontom szerint a jelen ügyben alkotmányossági kérdést
      az  vet fel, hogy a jelenleg hatályos Eütv. 20. § (3) és  (4)
      bekezdésében,  továbbá  (7)  bekezdésében  foglalt   törvényi
      rendelkezések,   és   a  Kormányrendeletnek   a   törvény   e
      rendelkezéseinek    a    végrehajtására    vonatkozó    egyes
      rendelkezései  -  így  különösen  a  3.  §  (3)  bekezdése  -
      összeegyeztethetőek-e  az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdéséből
      fakadó  emberi  méltóságból levezetett önrendelkezési  joggal
      vagy  sem. Vizsgálandó, hogy ezek a jogszabályi rendelkezések
      korlátozzák-e  vagy  sem  az  önrendelkezési   jog   lényeges
      tartalmát,  és  amennyiben a korlátozás nem az  alapvető  jog
      lényeges   tartalmára  vonatkozik,  akkor  az  megfelel-e   a
      szükségesség-arányosság    követelményeinek.    A    törvényi
      korlátozás  ugyanis  -  az Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésébe
      foglalt   követelmény  alapján  -  csak  abban   az   esetben
      alkotmányos,  ha  az más alapjog érvényesülése  szempontjából
      szükséges, az alapvető jog lényeges tartalmát nem korlátozza,
      és a korlátozás az elérni kívánt céllal arányos.
      A  beteget  megillető, az életfenntartó, életmentő  kezelések
      visszautasítására   vonatkozó  jog  a  betegnek   az   emberi
      méltóságból  levezetett  önrendelkezési  jogának  a  lényeges
      tartalmát  jelenti.  Ebből következően a visszautasítási  jog
      tartalmi korlátozása alkotmányosan nem engedhető meg.
      Megítélésem szerint a hivatkozott jogszabályi rendelkezésekbe
      foglalt  előírások túlnyomó többsége alkotmányellenes,  mivel
      szükségtelen  és  aránytalan mértékben  akadályozza,  illetve
      korlátozza  az  emberi méltóságból levezetett  önrendelkezési
      jog  érvényesülését. Továbbá, nem állapítható meg  olyan  más
      alapjog,   amelynek   érvényesülése   érdekében    a    beteg
      önrendelkezési jogát korlátozni kellene.

      3.  Először  azt  kell meghatározni, hogy mely  korlátozások,
      illetve   alaki  és  formai  előírások  azok,   amelyek   nem
      alkotmányellenesek. Ezt követően mondható ki,  hogy  az  ezen
      túlmenő  korlátozások alkotmányellenesek, mivel  vagy  a  jog
      lényeges  tartalmát  érintik,  vagy  szükségtelenek,  illetve
      szükségesek ugyan, de aránytalanok.

      Álláspontom  szerint az, hogy a beteg önrendelkezési  jogának
      érvényesüléséhez - az életmentő és az életfenntartó kezelések
      visszautasítása körében - az Eütv. bizonyos alaki  és  formai
      követelményeket  ír  elő,  nem  alkotmányellenes.   Ezek   az
      előírások   a   beteg   akaratának   tartalmát   kell,   hogy
      egyértelművé  tegyék  két vonatkozásban:  egyrészt,  hogy  az
      akarat  tőle származik, másrészt, hogy akarata az  életmentő,
      életfenntartó  kezelések visszautasítására vonatkozik.  Ennek
      szükséges  és  megfelelő eszköze, a jogban ismert  közokirati
      vagy  teljes bizonyító erejű magánokirati forma előírása.  Az
      alaki  és  formai  előírások  alkotmányosak  tehát,  ha  arra
      irányulnak,   hogy  egyértelműen  és  kétségbe  vonhatatlanul
      kiderüljön  a  beteg  azon  akarata,  hogy  az  életmentő  és
      életfenntartó kezelések beszüntetését kívánja.

      Ilyen,  alkotmányosnak tekinthető alaki és formai előírásokat
      tartalmaz  az  Eütv.  20. § (2) bekezdése,  amely  alapján  a
      visszautasítás  közokiratban,  vagy  teljes  bizonyító  erejű
      magánokiratban  kell, hogy történjen, illetve írásképtelenség
      esetén  két tanú együttes jelenlétében kell, hogy elhangozzék
      a   betegnek   az   életmentő   és  életfenntartó   kezelések
      visszautasítására irányuló nyilatkozata.

      Ezek  az  alaki és formai előírások nemcsak azt  biztosítják,
      hogy egyértelműen és kétségbevonhatatlanul kiderüljön a beteg
      akarata,  hanem  azt is, hogy ez az akarat-elhatározás  olyan
      alakszerűséggel  jelenjen  meg, amely  minden  külső  személy
      számára is bizonyítékul szolgál.

      Ezeket az alaki előírásokat és formai követelményeket a beteg
      akarata egyértelműségének a bizonyítása, bizonyíthatósága, és
      az  akarat kétségbevonhatatlanságának a bizonyítása érdekében
      nem tartom alkotmányellenesnek. A formai előírások nemcsak  a
      beteg   akaratának   a  kinyilvánítását  bizonyítják,   hanem
      egyúttal  mentesítik a szakmai, illetve jogi felelősség  alól
      mindazokat,   akik   a  passzív  eutanázia   lefolytatásában,
      lefolyásában  valamilyen módon részt vettek. Az  alaki-formai
      kellékek  nemcsak  a kezelőszemélyzet számára  biztosítják  a
      mentesülést  a  felelősség alól, hanem a  beteg  akaratát  és
      szándékát  -  akár  utólag  -  kétségbe  vonó  hozzátartozók,
      rokonok  vagy  bárki számára bizonyítják a beteg  egyértelmű,
      kétségbevonhatatlan akaratát és annak kinyilvánítását.

      A  formai  és alaki előírások a beteg önrendelkezési  jogának
      kereteit,  megnyilvánulásának formáit határozzák  meg,  ezért
      nem   jelentik   az  alapvető  jog  lényeges  tartalmának   a
      korlátozását,  tehát sem az Alkotmány 54. § (1)  bekezdésébe,
      sem  pedig  a  8. § (2) bekezdésébe nem ütköznek. Álláspontom
      szerint  az Eütv.-ben meghatározott alaki és formai előírások
      szükségesek  és  egyben  elégségesek  is  a  beteg   kezelést
      visszautasító akaratának egyértelmű megállapításához.

      4.  Az  Eütv.  20. § (3) és (4) bekezdésében, továbbá  a  (7)
      bekezdésében   szereplő  további  feltételek   és   előírások
      alkotmányellenesek,  mivel  a  beteg  önrendelkezési  jogának
      lényeges    tartalmát   korlátozzák.   Az    alkotmányellenes
      korlátozások a következők:

      a)  Alkotmányellenes annak a követelménynek az előírása, hogy
      a  beteg az életfenntartó vagy életmentő beavatkozásokat csak
      abban   az  esetben  utasíthatja  vissza,  ha  "olyan  súlyos
      betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása
      szerint rövid időn belül" halálhoz vezet.
      Megítélésem   szerint   a   "rövid   idő"   előírása    azért
      alkotmányellenes,  mert a "rövid idő"  teljesen  határozatlan
      jogfogalom, és így annak előírása ellentétes az Alkotmány  2.
      §  (1)  bekezdéséből levezetett jogállamiság elvével,  és  az
      ebből levezetett normavilágosság és egyértelműség alkotmányos
      követelményével.
      A  "rövid  idő" észlelése, érzékelése, meghatározása teljesen
      szubjektív.  Egy iszonyatos fájdalomnak, szenvedésnek  kitett
      ember  számára  akár néhány napos további  szenvedés  is  már
      elviselhetetlenül hosszúnak tűnhet, míg más számára a  nagyon
      nagy  fájdalommal  járó  betegség is  elviselhető,  akár  még
      hetekig, hónapokig vagy évekig is.
      Ezért  a  rövid idő előírása egyrészt az Alkotmány 2.  §  (1)
      bekezdésében   meghatározott  jogállamiság,   normavilágosság
      követelményébe ütközik, másrészt pedig a "rövid idő"  fogalma
      jogilag   eleve  meghatározhatatlan.  Ebből  tehát   nem   az
      következik,   hogy  a  jogalkotónak  a  rövid  idő   fogalmát
      pontosan, napokban vagy hetekben kellene meghatároznia, hanem
      az, hogy a szabályozásból ki kell venni ezt a kritériumot.  A
      "rövid  idő"  - a fájdalommal, szenvedéssel, megaláztatással,
      kiszolgáltatottsággal terhes időtartam  -  rövidségének  vagy
      hosszúságának   az  értékelése  teljes  egészében   a   beteg
      megítélése alá, a beteg értékelő szabadságának a tartományába
      tartozik.  A  betegnek kell megítélnie,  hogy  számára  mi  a
      "rövid  idő",  és  az  ő  értékelésével  szemben  senki   sem
      állíthatja,  hogy a hátralévő néhány (5, 10, 20  stb.)  napot
      vagy  akár órát a beteg még kibírja, még ki kell neki bírnia,
      az még nem számít "rövid időnek".
      Álláspontom szerint a beteg szubjektív értékelésével  szemben
      semmiféle    ellenérv    nem   hozható    fel,    ezért    az
      Alkotmánybíróságnak  meg kellett volna állapítania  az  Eütv.
      20.   §  (3)  bekezdésének  "rövid  időn  belül"  szövegrésze
      alkotmányellenességét, és meg kellett volna azt semmisítenie.
      Az  alkotmányellenességet nem az alapozza meg,  hogy  az  idő
      tartamát  a  jogalkotó  nem jelölte meg konkrétan  (napokban,
      hetekben  vagy órákban), hanem az, hogy a jogalkotó  ilyen  -
      kizárólag   a   beteg  szubjektív  értékelésébe   tartozó   -
      kritériumot   normatív   feltételként   határozott   meg   az
      életmentő,   illetve  életfenntartó  kezelés  visszautasítása
      során.

      b)  Alkotmányellenes annak a követelménynek az  előírása  is,
      hogy  a  beteg  akkor  utasíthatja vissza  az  életfenntartó,
      illetve életmentő kezelést, ha a betegsége "gyógyíthatatlan".
      A  "gyógyíthatatlan" betegség azért alkotmányellenes előírás,
      mivel  -  álláspontom  szerint - az egyébként  gyógyíthatónak
      tűnő,  vagy a csak hosszú évek alatt gyógyítható, vagy a  nem
      gyógyítható,  de meghatározott egészségi állapotban  (esetleg
      halálközeli  állapotban) rögzíthető, stabilizálható,  szinten
      tartható állapotban lévő személy számára is biztosítani  kell
      az életfenntartó és az életmentő, de ezeken túl bármilyen más
      kezelés   visszautasításának  jogát.  A  "gyógyíthatatlanság"
      fogalma is teljesen határozatlan jogfogalom, hiába pontosítja
      az  Eütv.  a  fogalmat úgy, hogy az "orvostudomány mindenkori
      állása  szerint"  gyógyíthatatlan betegség  esetén  élhet  az
      életfenntartó, életmentő kezelés visszautasításának a jogával
      a beteg.
      Tudományos viták tárgya lehet - és viták tárgya is  általában
      V   szinte  minden  egyes  betegség  gyógyíthatóságának  vagy
      gyógyíthatatlanságának a kérdése.
      Mindezekből     következően,     nézetem      szerint      az
      Alkotmánybíróságnak  meg kellett volna állapítania,  hogy  az
      Eütv.  20.  §  (3) bekezdésének "gyógyíthatatlan" szövegrésze
      alkotmányellenes, és azt meg kellett volna semmisítenie.

      c)  Alkotmányellenes előírás továbbá az is, ha egy  háromtagú
      bizottság  nemcsak  azt vizsgálja meg, hogy  a  beteg  milyen
      betegségben  szenved,  illetve,  hogy  az  életfenntartó   és
      életmentő  kezelés  visszautasítására irányuló  nyilatkozatát
      megtette-e,   hanem   a  háromtagú  bizottságnak   arról   is
      nyilatkoznia  kell,  hogy  a beteg a  visszautasító  döntését
      annak  következményei  tudatában hozta-e  meg.  Ezen  előírás
      alapján a bizottság megvizsgálja és nyilatkozik arról, hogy a
      beteg  belátási  képessége - a kezelést visszautasító  döntés
      tekintetében - megvan-e, korlátozott-e, vagy esetleg hiányzik
      a  belátási  képessége. Ez az előírás egyrészt  ellentétes  a
      Polgári   Törvénykönyvről  szóló  1959.   évi   IV.   törvény
      rendelkezéseivel,  másrészt  alkotmányellenes  az,  hogy   az
      életfenntartó   és   életmenő   kezelések   visszautasítására
      irányuló  akarat kinyilvánítása miatt, vagyis azért,  mert  a
      beteg  -  önrendelkezési jogával élve - a  passzív  eutanázia
      mellett  dönt,  egy háromtagú bizottság e kérdésben  a  beteg
      tulajdonképpeni      belátási     képességét,      lényegében
      cselekvőképességét megvizsgálja.
      Ha egyéb okból nem vetődik fel a beteg belátási képességének,
      cselekvőképességének a korlátozottsága vagy a  hiánya,  akkor
      nem  lehet  őt  arra  kényszeríteni, hogy  belátási,  illetve
      cselekvőképességét bizonyítsa, és főleg nem fogadható el  az,
      hogy   a   háromtagú  bizottság,  illetve  annak  pszichiáter
      szakorvos tagjának a nyilatkozatától váljék függővé  a  beteg
      akaratának és önrendelkezési jogának az érvényesülése.
      A  háromtagú  bizottság nyilatkozata a  beteg  önrendelkezési
      jogának a lényeges tartalmát korlátozhatja; sőt nemcsak  hogy
      korlátozhatja, hanem adott esetben akár meg is akadályozhatja
      a  beteg  önrendelkezési  jogának  az  érvényesülését.  Ebből
      következően  a szabályozás jelenlegi formája nézetem  szerint
      alkotmányellenes,  ezért az Alkotmánybíróságnak  meg  kellett
      volna  állapítania  az Eütv. 20. § (4) bekezdése  hivatkozott
      rendelkezésének  az  alkotmányellenességét,  és  meg  kellett
      volna azt semmisítenie.

      d)  Ugyancsak alkotmányellenes korlátozásnak tartom azt, hogy
      a beteg az első nyilatkozatát követő harmadik napon, két tanú
      előtt  ismételten ki kell, hogy nyilvánítsa az életfenntartó,
      illetve  életmentő  beavatkozás  visszautasítására  vonatkozó
      szándékát  és  akaratát [Eütv. 20. § (4) bekezdésének  utolsó
      előtti   fordulata].  Ez  a  szándék-  és  akaratmegismétlési
      kötelezettség  megítélésem szerint az alapvető  jog  lényeges
      tartalmát  korlátozza. Az Eütv. 20. § (8)  bekezdése  ugyanis
      általános szabályként tartalmazza azt, hogy a beteg az előbbi
      nyilatkozatát bármikor visszavonhatja, ha tehát 1 óra, 1 nap,
      3  nap,  5  nap  múlva,  avagy  bármikor  meggondolja  magát,
      nyilatkozatát   időhatár  nélkül  visszavonhatja.   A   beteg
      önrendelkezési   jogának  része  ugyanis  a   saját   döntése
      megváltoztatásának  a  joga is, de az arra  való  kötelezése,
      hogy  döntését  három nap múlva két tanú előtt  megismételje,
      már  akaratának és szándékának alkotmányellenes  korlátozását
      jelenti.
      Mindezekből  következően az Alkotmánybíróságnak  meg  kellett
      volna  állapítania  az Eütv. 20. § (4) bekezdése  hivatkozott
      rendelkezésének  az  alkotmányellenességét,  és  meg  kellett
      volna azt semmisítenie.

      e)   Szükségtelen   és  aránytalan,  vagyis  alkotmányellenes
      korlátozása   a  beteg  önrendelkezési  jogából   levezetett,
      életfenntartó   és   életmentő  beavatkozás   visszautasítási
      jogának az, hogy az Eütv. 20. §-ának a (7) bekezdése előírja,
      hogy  az  előző  kezelések visszautasítása  esetén  meg  kell
      kísérelni  a  beteg döntése hátterében levő okok -  személyes
      beszélgetés  alapján  történő  -  feltárását,  és  a   döntés
      megváltoztatását.  Ez  a  döntés  megváltoztatására  irányuló
      kísérlet tulajdonképpen vitatkozási helyzetbe hozza az orvost
      a  beteggel  szemben,  holott a beteg döntését  korábban  már
      meghozta.  A  beteg  döntése  meghozatala  során  -   nyilván
      hosszabb-rövidebb   megfontolás  után   -   értékelte   saját
      állapotát   és   az   életfenntartó  és   életmentő   kezelés
      visszautasításának   következményeit,   s    ennek    alapján
      határozott.   Ezt   a   döntését   egyébként   is    bármikor
      visszavonhatja.  Az, hogy az Eütv. kötelezően  előírja,  hogy
      ebben a folyamatban az orvos köteles a döntés megváltozatását
      megkísérelni,  megítélésem  szerint  a  beteg  önrendelkezési
      jogának  alkotmányellenes korlátozása.  Erre  tekintettel  az
      Alkotmánybíróságnak  meg kellett volna állapítania  az  Eütv.
      20.  § (7) bekezdésének alkotmányellenességét, és meg kellett
      volna semmisítenie azt.

      f)  Mivel a Kormányrendelet több rendelkezése - így különösen
      a  3.  §  (3) bekezdése, de ugyanígy pl. a 4. §-a - az  Eütv.
      nézetem  szerint  alkotmányellenes részeinek  a  végrehajtási
      szabályairól  rendelkezik, ezért - álláspontom szerint  -  az
      Alkotmánybíróságnak   meg   kellett   volna   állapítania   a
      Kormányrendelet        ezen        rendelkezéseinek        az
      alkotmányellenességét  is,  és  meg  kellett   volna   azokat
      semmisítenie.

      Összességében  tehát - az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdéséből
      levezetve   -   elfogadom  az  Eütv.  20.  §-ában   rögzített
      életfenntartó  és  életmentő  kezelés  visszautasításának   a
      jogát. Az önrendelkezési jognak az alaki és formai előírásait
      nem tartom alkotmányellenesnek, mivel ezek az alaki előírások
      a beteg akarata egyértelműségének a bizonyítására szolgálnak.
      Az  ezeken  túli  feltételek,  illetve  nehezítő,  késleltető
      eljárások   előírását  viszont  már  az  önrendelkezési   jog
      alkotmányellenes korlátozásának tartom. Ebből  következően  -
      álláspontom szerint - az Eütv., valamint a Kormányrendelet  -
      jelen  különvéleményemben  hivatkozott  rendelkezéseit  -  az
      alkotmányellenesség miatt az Alkotmánybíróságnak meg  kellett
      volna semmisítenie.

      Budapest, 2003. április 28.
                                                  Dr. Bihari Mihály
                                                      alkotmánybíró
      Dr. Erdei Árpád alkotmánybíró különvéleménye

      1.  Egyetértek  a  rendelkező rész  1.,  2.,  3.,  5.  és  6.
      pontjával,  továbbá a 4. pontnak az Eütv. 17. § (1)  bekezdés
      a) pontjára vonatkozó részével, nem értek azonban egyet a 18.
      §  (2) bekezdése támadott szövegrésze alkotmányellenességének
      megállapítására   és   megsemmisítésére  irányuló   indítvány
      elutasításával. A kérdéses szövegrészt az Alkotmánybíróságnak
      meg kellett volna semmisítenie.

      Egyetértek a többségi határozat indokolásával annyiban,  hogy
      a  törvény 18. § (1) és (2) bekezdésének együttes elemzéséből
      a   beteg   önrendelkezési  jogának  minimális  korlátozására
      irányuló törvényhozói szándékra is lehet következtetni, ám  a
      rendelkezés  összességében e szándékon túlmutató  korlátozást
      jelent.  Lehetőséget biztosít ugyanis az invazív beavatkozást
      végző    orvos    számára,   hogy   a   beavatkozást    saját
      elhatározásából,  a  beteg  önrendelkezési  jogára   tekintet
      nélkül kiterjessze.

      2. Az Eütv. 18. §-a az invazív beavatkozás a beteg beegyezése
      nélküli  kiterjesztésének két esetkörét különbözteti meg.  Az
      (1)  bekezdés mindössze a kiterjesztés szükségességének előre
      nem látható voltáról szól, így a feltételek beállta esetén  a
      (2)  bekezdésben írt kivétellel bármilyen invazív beavatkozás
      kiterjesztését lehetővé teszi a beteg beleegyezése nélkül.  A
      (2)  bekezdés  arra  az esetre tartalmaz előírást,  amikor  a
      kiterjesztés  (melynek  szükségessége mind  fogalmilag,  mind
      pedig  az  előző  bekezdésre utalásból következően  ugyancsak
      előre  nem  látható)  szerv vagy testrész  elvesztését,  vagy
      funkciójának teljes kiesését eredményezi.

      Az  (1)  bekezdés  esetében a kiterjesztés  indoka  a  sürgős
      szükség,   a   (2)  bekezdés  esetében  pedig   a   közvetlen
      életveszély  fennállása. Ezen eseteken kívül az (1)  bekezdés
      b)  pontja kifejezetten, a (2) bekezdés pedig visszautalással
      lehetővé teszi az invazív beavatkozásnak a beteg beleegyezése
      hiányában  történő  kiterjesztetését, ha annak  elmaradása  a
      beteg  számára  aránytalan  terhet  jelent.  Az  indítvány  a
      visszautaló szövegrészt támadta.

      Az  aránytalanul súlyos teher fogalma önmagában nem  világos.
      Nem    állapítható   meg,   hogy   az   invazív   beavatkozás
      kiterjesztésének  elmaradása  mihez  képest  jelent  a  beteg
      számára aránytalanul súlyos terhet, de az sem, hogy a "teher"
      kifejezés  mit takar. A rendelkezés arra sem ad  eligazítást,
      hogy   a  döntéshez  a  beavatkozást  végző  orvosnak  milyen
      tényezőket   kell  figyelembe  vennie.  Minthogy   az   utaló
      rendelkezéssel  az Eütv. 18. § (2) bekezdés  szövegébe  emelt
      szövegrész  bizonytalan tartalmánál fogva sérti az  Alkotmány
      2. § (1) bekezdéséből folyó jogbiztonság követelményét, a 18.
      §  (2)  bekezdésének  erre  utaló részét  meg  kellett  volna
      semmisíteni.

      3.  Álláspontom szerint az indítvánnyal tartalmilag  érintett
      szövegrész a beteg önrendelkezési jogát is sérti. Azt  engedi
      meg,  hogy  az orvos kizárólag hivatásának szakmai szabályait
      vegye    tekintetbe   és   ezeknek   túlnyomó    jelentőséget
      tulajdonítva döntsön az invazív beavatkozás kiterjesztéséről,
      figyelmen  kívül hagyva az érintett beteg saját  elképzelését
      arról,  hogy mi jelent számára "aránytalanul" súlyos  terhet.
      Ebből következően a rendelkezés ellentétes az Alkotmány 54. §
      (1) bekezdésében foglaltakkal.

      Az  Eütv.  18.  §  (1) bekezdésében említett sürgős  szükség,
      illetőleg   a  (2)  bekezdésében  írt  közvetlen  életveszély
      fennállása  az  orvosi hivatás szabályai  és  a  beavatkozást
      végző   orvos  szakértelme,  valamint  szakmai  tapasztalatai
      alapján  számára  megítélhető. Az  olyan  esetben,  amikor  a
      tervezett  invazív  beavatkozásról szóló,  a  betegnek  adott
      tájékoztatás nem lehetett teljes és a beavatkozásnak -  éppen
      az  elvégzése  során  felismert újabb  tényezők  miatt  -  az
      eredetileg  tervezetteken túl kell terjednie, a  sürgősségre,
      illetve    a    közvetlen   életveszélyre   tekintettel    az
      önrendelkezési  jog  korlátozása  alkotmányosan  elfogadható.
      Álláspontom     szerint    azonban    alkotmányellenes     az
      önrendelkezési jognak az olyan korlátozása, amely  elsősorban
      a  beteg  saját  megítélésétől  függő,  számára  aránytalanul
      súlyos  teherként  jelzett, ám saját álláspontjának  ismerete
      nélkül  megállapított és a jogszabály által  közelebbről  meg
      nem határozott tényezőn alapul.

      Az  Eütv.  15.  §-a  szerint  a  beteg  dönthet  arról,  mely
      beavatkozások  elvégzésébe  egyezik  bele,  melyeket   utasít
      vissza,  az invazív beavatkozásokhoz pedig írásbeli vagy  két
      tanú együttes jelenlétében tett egyéb nyilatkozata szükséges.
      A  beteget megillető önrendelkezéshez való jog érvényesülését
      álláspontom    szerint   nemcsak   az   invazív   beavatkozás
      megválasztásakor,  hanem  annak  kiterjesztése  esetén  is  a
      legmesszebbmenőkig  biztosítani  kell.  Amennyiben  tehát  az
      invazív  beavatkozás  kiterjesztését nem  a  sürgős  szükség,
      illetőleg   a  közvetlen  életveszély  indokolja,   a   beteg
      beleegyezésének megszerzésétől alkotmányosan eltekinteni  nem
      lehet.

      4.  Az  indítványozók az Eütv. 18. § (2) bekezdésének az  (1)
      bekezdés  b)  pontjára visszautaló szövegrészét  támadták  és
      vélték  alkotmányellenesnek. Álláspontom szerint  azonban  az
      (1)  bekezdés  b) pontjának szövege ["...b) ennek elmaradása  a
      beteg  számára  aránytalanul súlyos  terhet  jelentene."]  az
      előbbiekben írtak szerint mind az (1) bekezdés, mind pedig  a
      (2) bekezdés összefüggésében alkotmányellenes, mert sérti  az
      Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdését,  valamint  az  54.  §  (1)
      bekezdését.   Az   Alkotmánybíróságnak   tehát   -    állandó
      gyakorlatával    összhangban   -   a   szoros   összefüggésre
      tekintettel  az  Eütv. 18. § (1) bekezdés b) pontját  is  meg
      kellett volna semmisítenie.

      Budapest, 2003. április 28.
                                                    Dr. Erdei Árpád
                                                      alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Article 15 of Health Act according to which a patient has the right to self-determination and Article 20 of that Act that restricts the exercise of that right
       Number of the Decision:
       .
       22/2003. (IV. 28.)
       Date of the decision:
       .
       04/28/2003
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2003-2-003?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
       .
       en_0022_2003.pdfen_0022_2003.pdf