English
Hungarian
Ügyszám:
.
790/B/2000
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 15/2002. (III. 29.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2002/116
.
A döntés kelte: Budapest, 03/25/2002
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessége utólagos
   vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés alapján meghozta  a
   következő

                           határozatot:

   1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a hitelintézetekről
   és  pénzügyi  vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.  törvény
   197.  §-a  alkotmányellenes; ezért  azt  2002.  december  31.
   napjával megsemmisíti.

   2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a hitelintézetekről
   és  pénzügyi  vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.  törvény
   197.  §-a  a  Fővárosi Bíróság előtt folyamatban levő  2.  K.
   31212/1997. sz. ügyben nem alkalmazható.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás
                                 
                                 I.

    1.  A  Fővárosi  Bíróság az előtte 2. K.  31212/1997.  számon
    folyamatban  levő,  közigazgatási  határozat  felülvizsgálata
    iránt  indított  perben  – a bírósági eljárás  felfüggesztése
    mellett  –  az  Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi  XXXII.
    törvény  (a továbbiakban: Abtv.) 38. § (1) bekezdése  alapján
    az  Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezte, illetőleg annak
    megállapítását  kérte, hogy a hitelintézetekről  és  pénzügyi
    vállalkozásokról   szóló   1996.   évi   CXII.   törvény   (a
    továbbiakban:  Hpt.)  197.  §-a  az  Alkotmány  57.   §   (1)
    bekezdésébe ütközik, így az alkotmányellenes.
    A kezdeményező álláspontja szerint a Hpt. 197. §-ában foglalt
    korlátozás “sérti a bíróság előtti egyenlőség Alkotmány 57. §
    (1)  bekezdésében rögzített alapelvét. E rendelkezés  ugyanis
    az egyik ügyfelet (rendszerint a felperest) megfosztja attól,
    hogy az ellenérdekű fél által csatolt iratok tartalmát a  Pp.
    93.  §  (2) bekezdéséből és a Pp. 97. §-ából következő  jogai
    révén   megismerhesse,   áttanulmányozhassa.   Amennyiben   a
    jogalkotó  szándéka arra irányult, hogy a banktitok  tartalma
    az  ellenérdekű  fél  számára is  csupán  a  bíróság  szóbeli
    tájékoztatásából legyen megismerhető, úgy az egyenlőség  elve
    a  bíróság jogi álláspontja szerint azért is sérül, mert csak
    a peres felek egyike kényszerül arra, hogy a számadatokban és
    táblázatokban  is  bővelkedő  ismertetett  banktitok  anyagát
    érvelése    összeállításához   adott   esetben   órákon    át
    jegyzetelve, szó szerint, írásban rögzítse. A perbeli esetben
    alperes  közel 100 oldalnyi, 30%-ban táblázatokat  tartalmazó
    iratanyag banktitokkénti kezelését kérte.”

    2. A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló ügyben az alperes,
    mint   intézkedésre  jogosult  felügyeleti  szerv  –  a  Hpt.
    vonatkozó  rendelkezéseire hivatkozva – a  felperest,  aki  a
    pénzintézetnél vezető állású személy volt, felügyeleti bírság
    megfizetésére kötelezte és egyidejűleg határozott  arról  is,
    hogy   a   felperes  pénzügyi  intézménynél   vezető   állású
    személyként  nem foglalkoztatható. Az alperes  a  határozatát
    helyszíni  vizsgálat megállapításaira alapozta. A felperes  a
    vizsgálatok,    illetőleg   az   elmarasztaló   közigazgatási
    határozat   megalapozottságát  vitatva,   keresetében   annak
    bírósági   felülvizsgálatát  kérte.  Az  alperes  a   kereset
    elutasítására irányuló nyilatkozatához mellékelte a különböző
    időpontokban született feljegyzéseket, vizsgálati  jelentést,
    valamint  a  felügyeleti intézkedések  megtételére  vonatkozó
    javaslatokat  tartalmazó  iratokat.  Utalt  arra,  hogy  ezen
    dokumentumok, illetve abban szereplő adatok a Hpt. 50.  §-ára
    tekintettel banktitoknak minősülnek. A bíróság végzésében – a
    nyilvánosságot  a  per tárgyalásáról kizárva  –  az  alperest
    kötelezte  a banktitokként megjelölt iratok felperes  részére
    történő megküldésére.

    A   végzés   ellen  benyújtott  fellebbezésnek  a  Legfelsőbb
    Bíróság, mint másodfokú bíróság helyt adott és a Hpt. 197. §-
    ára  hivatkozással mellőzte az iratok – felperes részére való
    – megküldésére vonatkozó rendelkezést.

    3.  A bírói kezdeményezésben hivatkozott Alkotmány 57. §  (1)
    bekezdése szerint:

    “57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki
    egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit
    a  törvény  által felállított független és pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.”
    A Hpt. 197. §-a a következőképpen rendelkezik:

    “197. § A bíróság a tárgyaláson a Felügyelet által benyújtott
    is   a   határozat   megalapozásához   szükséges   banktitkot
    tartalmazó  iratokat  kizárólag ismertetheti.  A  bíróság  az
    ilyen iratokat zárt iratként kezeli, azokról másolatokat  nem
    adhat  ki,  az eljárás jogerős befejezése után az iratokat  a
    Felügyeletnek visszaküldi.”
                                 II.

    A bírói kezdeményezés megalapozott.

    1.  Az Alkotmánybíróság már több határozatában – kiemelten  a
    büntetőeljárás egyes elemeivel, illetve a védelemhez való jog
    alkotmányi   tételével  összefüggésben  –   foglalkozott   az
    Alkotmány  57.  § (1) bekezdésében szereplő alapvető  joggal,
    annak alkotmányos tartalmával, ezen belül az ún. tisztességes
    eljárás  (fair trial) követelményeivel, továbbá  az  irányadó
    nemzetközi  szabályozással,  joggyakorlattal.  [pl.   6/1998.
    (III. 11.) AB határozat, ABH 1998. 91; 5/1999. (III. 31.)  AB
    határozat,   ABH  1999.  75.]  A  6/1998.   (III.   11.)   AB
    határozattal  elbírált  ügy kapcsán megállapította,  hogy  az
    Alkotmány 57. § (1) bekezdése – figyelemmel az 1976.  évi  8.
    törvényerejű  rendelettel kihirdetett  Polgári  és  Politikai
    Jogok  Nemzetközi  Egyezségokmánya  14.  cikk  1.  pontjának,
    továbbá az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az  emberi
    jogok  és  az alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény
    (a    továbbiakban:   Egyezmény)   6.   cikk   1.   pontjának
    értelmezésére  is  –  a  tárgyaláshoz való  jognál  szélesebb
    alkotmányos követelményeket állít. “’A tisztességes  eljárás’
    (fair trial) követelménye nem egyszerűen egy a bíróságnak  és
    az  eljárásnak itt megkövetelt tulajdonságai közül (ti.  mint
    ’igazságos   tárgyalás’),   hanem   az   idézett   alkotmányi
    rendelkezésben  foglalt követelményeken  túl  –  különösen  a
    büntetőjogra  és  eljárásra vonatkozóan  –  az  57.  §  többi
    garanciájának    teljesedését    is    átfogja.    Sőt,    az
    Egyezségokmánynak és az Emberi Jogok Európai Egyezményének  –
    az  Alkotmány 57. §-a tartalmához és szerkezetéhez mintát adó
    – eljárási garanciákat tartalmazó cikkei általában elfogadott
    értelmezése  szerint a fair trial olyan minőség,  amelyet  az
    eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet
    csupán  megítélni.”  [6/1998. (III. 11.)  AB  határozat,  ABH
    1998. 91., 95.] Az Egyezmény 6. cikk 1. bekezdése írja elő  –
    többek  között  –  a tisztességes tárgyalás  követelményét  a
    polgári  jogi  jogokkal  és kötelezettségekkel  kapcsolatban.
    Formailag  csak büntető ügyekben irányadó előírásai  közül  a
    tisztességes  eljárásnak  – az Európai  Emberi  Jogi  Bíróság
    következetes  gyakorlatából is kitűnően –  elismert  eleme  a
    “fegyverek   egyenlősége”,  amelynek  polgári   perekben   is
    érvényesülnie kell.

    2.  Az Alkotmánybíróság a 6/1998. (III. 11.) AB határozatában
    a   tisztességes  eljárás  elvének  a  védelemhez  való   jog
    hatékonyságának   és  a  védelemre  való  felkészülés   kellő
    idejének, eszközeinek találkozási pontjaival kapcsolatban egy
    konkrét ügyben érintett szabályozást vizsgálva a következőket
    fejtette  ki:  “Az eljárásban szereplő adatok és dokumentumok
    teljes  megismerése  és  – megfelelő  biztosítékok  között  –
    birtokolása is ezek közé a ’mindenképpen biztosítandó’  jogok
    közé  sorolható.”  Említett határozatában az Alkotmánybíróság
    arra  is  rámutatott:  “Az alapjogok korlátozásának  e  jogok
    lényeges  tartalma a határa: az Alkotmány 8. § (2)  bekezdése
    kimondja,  hogy alapvető jog lényeges tartalmát  törvény  sem
    korlátozhatja. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint
    valamely  alapjog  lényeges tartalmát az a korlátozás  sérti,
    amely  –  valamely  más  alapvető jog  vagy  alkotmányos  cél
    érdekében  –  nem  elkerülhetetlenül szükséges,  továbbá,  ha
    szükséges is, a korlátozás által okozott jogsérelem az elérni
    kívánt célhoz képest aránytalan.
    Emellett  a főszabályként alkalmazandó alkotmányossági  mérce
    mellett  azonban egyes alapjogok esetében az  Alkotmány  maga
    tartalmaz  további  kritériumokat, amelyek  egyrészt  ezt  az
    általános   mércét   az   illető  jog  tartalmához   igazítva
    konkretizálják,  másrészt, amelyek konkrét  voltukban  sokkal
    inkább  állandó és saját tartalmi ismérvekkel határozzák  meg
    az  adott alapjog lényeges tartalmát a viszonyítással dolgozó
    általános   szabály  helyett.  Ez  utóbbi,  minden  alapjogra
    alkalmazandó    általános   mérce    szükségképpen    elvont,
    módszertani   szabály   lehet  csak,   amely   a   mindenkori
    korlátozáshoz való viszonyítást írja elő; ez utóbbi tehát itt
    a  konkrét elem, s az alapjogok védett tartalma ezért esetről
    esetre  eltérően alakul. Ezzel szemben az egyes  alapjogoknál
    szereplő külön mércék a lényeges tartalmat valóban magához  a
    fenyegetett  alapjog  sajátosságaihoz  kötik,   s   ezért   a
    korlátozás   okát  és  súlyát  nem  szükségképpen  értékelik;
    bármely  korlátozással szemben is ugyanaz a határ áll.  Ez  a
    módszer  egyes esetekben a korlátozás abszolút határát  vonja
    meg,  másutt  annak  alkotmányosságát saját,  külön  ismérvek
    alapján   teszi   eldönthetővé,   akár   úgy   is,   hogy   a
    szükségesség/arányosság mérlegelését csakis  az  Alkotmányban
    meghatározott  szűkebb és konkrét követelmények  tekintetében
    engedi  meg. Így ezeknek az alapjogoknak a lényeges  tartalma
    állandóbban  és egyértelműbben határozható meg mint  azoké  a
    jogoké, amelyekre az általános szabályt kell alkalmazni.”  Az
    Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdésében meghatározott  garanciák
    alkotmányos  tartalmát  érintően  a  következőkre   utalt   a
    határozat:   “Az   57.   §  (1)  bekezdésében   meghatározott
    garanciák:  mindenki joga arra, hogy az  ellene  emelt  vádat
    vagy  valamely perben jogait és kötelességeit a törvény által
    felállított  független  és  pártatlan  bíróság  igazságos  és
    nyilvános  tárgyaláson  bírálja el, a ’bírósághoz  való  jog’
    megannyi   konkrét  feltételét  tartalmazzák,   amelyek   nem
    abszolútak  abban  az  értelemben, mint például  az  említett
    ártatlanság vélelme, de amelyek az általános szabály szerinti
    mérlegelésnek   mégis   abszolút   korlátai.   Nincs    olyan
    szükségesség,  amely miatt a tárgyalás ’tisztességes’  voltát
    arányosan  ugyan, de korlátozni lehetne; hanem a tisztességes
    tárgyalás  fogalmán belül alakítandó ki olyan ismérvrendszer,
    amely  annak  tartalmát adja, s csak ezen  belül  értékelhető
    bizonyos  korlátozások szükséges és arányos volta.  (Ugyanígy
    saját  dogmatikája  van annak, mi számít ’bíróságnak’,  mikor
    ’törvényes’,  ’független’ és ’pártatlan’ az  eljáró  testület
    stb.)” (ABH 1998. 91.,95., 98-99.)

    3.  Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben – a korábban kifejtett
    elvi   megközelítésből   kiindulva   –   a   Hpt.   197.    §
    alkotmányossági  vizsgálatánál  az  Alkotmány   57.   §   (1)
    bekezdésének tartalmi elemét adó azon eljárásjogi garanciából
    indult  ki, amely szerint jogainak érvényesítése érdekében  a
    bíróság  előtt  mindenki egyenlő eséllyel rendelkezik.  Ebből
    pedig az adott esetre nézve az következik, hogy peres eljárás
    során  minden,  a  per  tárgyát  érintő  releváns  iratot  (a
    határozat  megalapozásához  szükséges  banktitkot  tartalmazó
    irat  az adott körülmények között nem vitásan ilyen) a  peres
    felek   mindegyike  ugyanolyan  mélységben  és  teljességben,
    továbbá   azonos  módon  ismerhesse  meg.  Ez  biztosítja   a
    jogvitában    álló   peres   felek   között   a    “fegyverek
    egyenlőségét”,  ezáltal  a  tisztességes  eljárás  alkotmányi
    értelemben   vett  minőségét.  A  Hpt.  197.  §-ában   előírt
    korlátozás  a  felügyeleti  szerv határozatában  elmarasztalt
    peres    fél   (felperes)   jogát   érinti.   Nincsen   olyan
    “elkerülhetetlen   szükségesség”,   amely   a    tisztességes
    tárgyaláshoz  való jogát korlátozhatná, mivel a  tisztességes
    eljárás,  ezen  belül  a  “fegyverek  egyenlősége”,   illetve
    alkotóelemeinek  összessége a jelen esetben az  alapvető  jog
    lényeges tartalma.

    Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alkotmány 57.  §
    (1)   bekezdésének  említett  tartalmát  a  Hpt.   197.   §-a
    alkotmányellenesen   szűkíti,  mert   alapvetően,   illetőleg
    általános érvénnyel korlátozza a per tárgyát képező határozat
    megalapozottságának    megismeréséhez,     értékelhetőségéhez
    szükséges eljárási jogot. Megnehezíti a peres felek egyikének
    (a   bírói   kezdeményezésben  említett   eljárás   során   a
    felperesnek) a megfelelő felkészülési jogainak a gyakorlását.
    Mivel  a  peres  eljárás  tárgya  olyan  személyre  szóló  és
    szankciókat     tartalmazó     határozat,     amelynek      a
    megalapozottságát vitatja a felperes, garanciális jelentősége
    van   annak,  hogy  “a  határozat  megalapozásához  szükséges
    banktitkot tartalmazó iratot” közvetlenül megismerje, illetve
    azt birtokolja. Az Alkotmánybíróság kiemeli, hogy a Hpt. 197.
    §-ból  következően  a  banktitkot tartalmazó  irat  az  adott
    eljárás   során  olyan  bizonyítási  eszköz,   amelynek   nem
    közvetlen   észlelésen  alapuló  megismerése,   illetőleg   a
    birtoklás   kizárása   felborítja  a  peres   felek   perbeli
    egyenlőségét. E joggal szemben a banktitokra való  hivatkozás
    alkotmányosan  nem  megalapozott.  A  banktitok  illetéktelen
    személy részére hozzáférhetővé tételét egyébként a büntetőjog
    szankcionálja.   A  banktitkot  tartalmazó  iratot   birtokló
    személy, így a peres fél is büntetőjogi felelőssége tudatában
    gyakorolja ezen iratok birtoklásához való jogot.

    Az  Alkotmánybíróság a bírói kezdeményezésben  kifogásolt,  a
    Hpt. 197. §-ában foglalt jogszabályi rendelkezést, mivel  nem
    biztosítja a tisztességes eljárás alkotóelemeinek teljes körű
    érvényesülését   –  megfelelő  időt  hagyva   a   banktitokra
    vonatkozó  egyéb  rendelkezésekre  is  figyelemmel  levő   új
    szabályozásra  –  megsemmisítette. Egyben kizárta  a  konkrét
    ügyben való alkalmazhatóságot is, mert megítélése szerint ezt
    az ügyben érintett felperes különösen fontos érdeke indokolja
    [Abtv. 43. § (4) bekezdés].

    A Magyar Közlönyben való közzététel az Abtv. 41. §-án alapul.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Németh János
        az aláírásban akadályozott
        Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
        alkotmánybíró helyett                     alkotmánybíró
                                  
        Dr. Németh János
        az aláírásban akadályozott
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró helyett                     alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Section 197 of Act CXII of 1996 on Credit Institutionsand Financial Enterprises concerning judicial review cases when the court examines the decision by the Supervising Authority of Financial Institutions
     Number of the Decision:
     .
     15/2002. (III. 29.)
     Date of the decision:
     .
     03/25/2002
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2002-1-002?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0015_2002.pdfen_0015_2002.pdf