English
Hungarian
Ügyszám:
.
905/B/2003
Előadó alkotmánybíró: Strausz János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 65/2003. (XII. 18.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/707
.
A döntés kelte: Budapest, 12/16/2003
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában  –  dr.
   Bihari  Mihály,  dr.  Czúcz Ottó, dr.  Harmathy  Attila,  dr.
   Kukorelli  István  és  dr.  Tersztyánszkyné  dr.  Vasadi  Éva
   alkotmánybírók különvéleményével – meghozta az alábbi
                                
                           határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a  Rendőrségről
   szóló  1994. évi XXXIV. törvény 33. § (2) bekezdés g) pontja,
   továbbá 38. § (1) bekezdésének „vagy az őrizetbe vett személy
   érdeke   (ittasság  vagy  más  okból  ön-  vagy  közveszélyes
   állapotban van)” szövegrésze alkotmányellenes, ezért azokat a
   határozat kihirdetésének napjával megsemmisíti.

   A 38. § (1) bekezdése a következő szöveggel marad hatályban:
   „38.  §  (1)  A  Rendőrség  az előállított  személyt  24  óra
   időtartamra  jogosult  közbiztonsági őrizetbe  venni,  ha  az
   őrizetbe  vételt a személyazonosság megállapítása szükségessé
   teszi. Az őrizet időtartamába az előállítás ideje beszámít.”

   2.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  Rendőrség
   Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III. 1.) BM rendelet
   22. § (3) bekezdés „ ,indokolt esetben közbiztonsági őrizetbe
   vehető” szövegrésze, valamint 41. §-a alkotmányellenes, ezért
   azokat a határozat kihirdetésének napjával megsemmisíti.

   A 22. § (3) bekezdése a következő szöveggel marad hatályban:
   „22.  §  (3) Ittas személy kijózanító állomásra szállításáról
   külön jogszabály rendelkezik. Ittas személy akkor szállítható
   a lakására, ha nincs orvosi ellátást igénylő sérülése, lakása
   a  rendőri  szerv illetékességi területén van, és felügyelete
   nagykorú   hozzátartozó   által   megoldható.   A   szállítás
   költségeit  meg  kell  téríttetni,  ha  az  önhibából   eredő
   ittasság  miatt  vált szükségessé. Egyéb  okból  önkívületben
   lévő  személy  egészségügyi intézetbe  történő  szállításáról
   lehetőleg    orvos   (mentő)   helyszínre   hívásával    kell
   gondoskodni.”

   3.  Az Alkotmánybíróság a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
   törvény  19. § (1) bekezdésének második mondata,  33.  §  (2)
   bekezdésének  b)  pontja, valamint 38. § (1)  bekezdésének  a
   megsemmisítéssel nem érintett további szövegrésze, és a 38. §
   (2)  bekezdés „vagy elrejtőzésétől alapos okkal tartani kell”
   szövegrésze   alkotmányellenességének   megállapítására    és
   megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

   4.  Az Alkotmánybíróság a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
   törvény   33.   §   (4)   bekezdés  „kérelmére”   szövegrésze
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló eljárást megszünteti.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

    A   Rendőrségről   szóló   1994.  évi   XXXIV.   törvény   (a
    továbbiakban: Rtv.) egyes rendelkezéseivel kapcsolatban  több
    indítványt    terjesztettek   elő.   Az   indítványokat    az
    Alkotmánybíróság  egyesítette, majd a  személyi  szabadsághoz
    való   jog   [Alkotmány   55.  §  (1)   bekezdés],   valamint
    kapcsolódóan  az  Alkotmány  8. §  rendelkezéseinek  sérelmét
    állító  indítványokat  elkülönítette,  és  azokat  együttesen
    bírálta  el. Az Alkotmánybíróság beszerezte a belügyminiszter
    és az igazságügy-miniszter véleményét.
                                 
                                 I.

    1.  Egyik  indítványozó az Rtv. 19. § (1)  bekezdése  második
    mondata     alkotmányellenességének     megállapítását     és
    megsemmisítését kérte az Alkotmány 55. § (1)  bekezdésébe  és
    ezzel összefüggésben a 8. § (1) bekezdésébe ütközése miatt. A
    támadott rendelkezés szerint a rendőri intézkedés során annak
    jogszerűsége   nem   vonható   kétségbe,   kivéve,    ha    a
    jogszerűtlenség    mérlegelés   nélkül   kétséget    kizáróan
    megállapítható. Az indítványozó álláspontja szerint a rendőri
    intézkedéssel  szembeni ellenállás természetes  reagálása  az
    érintett személynek, s ezt jogszerűen meg is teheti.

    2.  Két indítványozó tartotta alkotmányellenesnek az Rtv. 33.
    §  (2) bekezdés b) és g) pontjait. A kifogásolt rendelkezések
    kimondják,  hogy a rendőr az illetékes szerv  elé  állíthatja
    azt, aki bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, illetőleg,
    akit eltűntként köröznek. Az indítványozók megítélése szerint
    senkinek  a  szabadsága  nem  korlátozható  pusztán  azon  az
    alapon,  hogy „bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható”;  az
    egyszerű  gyanú  miatti előállítás semmivel nem  indokolható.
    Mindebből az következik – hangsúlyozzák a kérelmezők  –  hogy
    fogvatartásra  csak bűncselekmény alapos gyanúja  alapján  és
    csak bíróság elé állítás céljából kerülhet sor.
     
    Az  „eltűntként körözött” személy előállítása tekintetében az
    indítványozók  arra  az  álláspontra  helyezkedtek,  hogy  az
    szükségtelen.  Ennek  indokolására  felhozták:   ha   egyszer
    megtalálták  az  érintettet, akkor a körözés  elérte  célját;
    amennyiben   egyéb   különös  ok  nem  áll   fenn,   úgy   őt
    nyilvánvalóan el kell engedni. Ha van olyan különös  ok,  ami
    intézkedést kívánna, akkor annak alapján kell eljárni.

    Az  indítványozói  érvelés azt is tartalmazza,  hogy  mindkét
    beavatkozási  lehetőség aránytalan, mert az alapvető  értéket
    jelentő  személyi szabadság korlátozása lényegesen  súlyosabb
    sérelmet jelent, mint az, ha valaki szabadon él gyanú  alatt,
    vagy éppen nem ismert a tartózkodási helye. Mindez ellentétes
    az  Alkotmány  8.  §-ában,  és  az  55.  §  (1)  bekezdésében
    foglaltakkal.
                                 
    3.  Két  indítványozó  az  Rtv.  33.  §  (4)  bekezdéséből  a
    „kérelmére” szövegrész alkotmányellenességének megállapítását
    kérte,  amiatt, hogy a rendőr csak akkor köteles  közölni  az
    előállítás  okát, ha az előállított személy erre felszólítja.
    Kifejezett  kérelem  hiányában  az  előállítás  okáról   való
    tájékoztatás elmaradása azzal a következménnyel járhat,  hogy
    meghiúsul  a kártérítésre jogosultság [Alkotmány  55.  §  (3)
    bekezdés], a jogorvoslati jog [Alkotmány 57. § (5) bekezdés],
    illetve  a  bírósághoz fordulás jogának (Alkotmány  70/K.  §)
    érvényesülése. Az egyik indítványozó szerint ez a rendelkezés
    az Alkotmány 54. § (1) bekezdését is sérti.

    4. Egy indítványozó sérelmezte az Rtv. közbiztonsági őrizetre
    vonatkozó egyes rendelkezéseit [38. § (1) bekezdés, illetve a
    (2) bekezdésből a „vagy elrejtőzésétől alaposan tartani kell”
    szövegrész].  Az indítványozó előadta, hogy az Rtv.  alapján,
    ha  valaki  nem  tudja igazolni magát, a személyazonosságának
    megállapítására előállítható [33. § (2) bekezdés a) pont].  A
    rendőrség  az előállítással a szükséges ideig, de  legfeljebb
    nyolc  órán át korlátozhatja a személyi szabadságot, s ez  az
    időtartam indokolt esetben négy órával meghosszabbítható [33.
    §  (3)  bekezdés].  Az előállításból azonban  akadály  nélkül
    közbiztonsági őrizet lehet, s ez alapján az érintett  további
    tizenkét  órán  át  fogva tartható [38. §  (1)  bekezdés].  A
    rendőrség  tehát  pusztán  a  személyazonosság  megállapítása
    végett  huszonnégy órán keresztül korlátozhatja  a  személyes
    szabadságot. A szabadságában korlátozott személy ezt az  időt
    az  előállító  helységben  tölti  a  fogvatartottakra  és   a
    fogdaszolgálatra    vonatkozó    szabályok    szerint.     Az
    indítványozói álláspont szerint ez aránytalan korlátozása  az
    alapvető    jogoknak,   emellett   csökkenti   a   rendőrségi
    tevékenység hatékonyságát, felesleges „kényelemhez” szoktatja
    a   hatóságokat.  Bizonyos  esetekben  (ittasság,  ön-   vagy
    közveszélyes   állapot)   a   sokáig   elhúzódó    előállítás
    veszélyeztetheti  a  fogvatartott  személy   testi   épségét,
    egészségét is.

    Az   indítványozó  szerint  a  pártfogolt  személy   72   óra
    időtartamra  történő biztonsági őrizetbe vétele  ésszerűtlen,
    szükségtelen  szabadságkorlátozást  jelent,  ha  erre   annak
    alapján kerül sor, hogy elrejtőzésétől alaposan tartani kell,
    mert  ez  a  rendelkezés sérti a személyi  szabadsághoz  való
    jogot  [Alkotmány  55. § (1) bekezdés], és lehetővé  teszi  a
    kellő  alap nélkül alkalmazott hatósági kényszert.  Mindez  –
    áttételesen  –  sérti  az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésben
    foglaltakat   is.   Az   indítványozó  szerint   a   támadott
    rendelkezés  megsemmisítése  esetén  a  pártfogó   felügyelet
    szabályait  megszegő  személy az  Rtv.  alapján  továbbra  is
    megfosztható  szabadságától, de csak az  alkotmányos  mértékű
    8+4 óra időtartamra [Rtv. 33. § (2) bekezdés e) pont].

                                 II.

    Az indítványokkal érintett jogszabályok:

    1. Az Alkotmány rendelkezései:
    „8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    „54.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
    veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
    „55.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    szabadságra  és  a  személyi biztonságra,  senkit  sem  lehet
    szabadságától   másként,  mint  a  törvényben   meghatározott
    okokból   és  a  törvényben  meghatározott  eljárás   alapján
    megfosztani.
    (…)
    (3)  Az,  aki  törvénytelen  letartóztatás  vagy  fogvatartás
    áldozata volt, kártérítésre jogosult.”
       „57.   §   (5)   A  Magyar  Köztársaságban  a   törvényben
    meghatározottak  szerint  mindenki  jogorvoslattal  élhet  az
    olyan  bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés  ellen,
    amely  a jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot
    –  a  jogviták  ésszerű időn belüli elbírálásának  érdekében,
    azzal   arányosan  –  a  jelenlévő  országgyűlési  képviselők
    kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja.”
    „70/K.  §  Az  alapvető  jogok megsértése  miatt  keletkezett
    igények,  továbbá a kötelességek teljesítésével  kapcsolatban
    hozott   állami  döntések  elleni  kifogások  bíróság   előtt
    érvényesíthetők.”

    2. Az Rtv. rendelkezései:
    „17.  § (1) A Rendőrség a feladatának ellátása során a  testi
    épséghez,   a   személyes  szabadsághoz,  a   magánlakás,   a
    magántitok  és a levéltitok sérthetetlenségéhez, a  személyes
    adatokhoz, valamint a tulajdonhoz fűződő jogokat a törvényben
    foglaltak szerint korlátozhatja.
    (2)   A   rendőri  intézkedés  során  a  kényszerítő   eszköz
    alkalmazása esetén lehetőleg kerülni kell a sérülés okozását,
    az  emberi  élet  kioltását. Az intézkedés folytán  megsérült
    személy  részére  –  amint ez lehetséges  –  segítséget  kell
    nyújtani, szükség esetén a rendőr gondoskodik arról,  hogy  a
    sérültet  orvos  elláthassa,  kórházi  elhelyezése  esetén  a
    hozzátartozó vagy más, a sérülttel kapcsolatban álló  személy
    erről értesüljön.
    18.  §  (1)  A fogvatartott részére biztosítani  kell  azt  a
    lehetőséget,  hogy  egy  hozzátartozóját  vagy  más  személyt
    értesítsen, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az  intézkedés
    célját.  Ha a fogvatartott nincs abban a helyzetben,  hogy  e
    jogával  élhessen, az értesítési kötelezettség a  Rendőrséget
    terheli.  Ha  a  fogvatartott fiatalkorú vagy gondnokság  alá
    helyezett,    haladéktalanul   értesíteni   kell    törvényes
    képviselőjét vagy gondnokát.
    (2) A Rendőrség gondoskodik a fogvatartott elhelyezéséről,  a
    fogvatartás     miatt     bekövetkezhető    egészségkárosodás
    megelőzéséhez szükséges ellátásáról. A sérült, beteg vagy más
    okból  sürgős orvosi ellátásra szoruló fogvatartottat  orvosi
    ellátásban kell részesíteni.
    (3)  A  fogvatartott jogait csak annyiban  lehet  korlátozni,
    amennyiben   az  a  szökés  vagy  elrejtőzés,  a  bizonyítási
    eszközök     megváltoztatásának    vagy     megsemmisítésének
    megakadályozását,    újabb    bűncselekmény     elkövetésének
    megelőzését,   illetőleg  az  őrzés  biztonságát,   a   fogda
    rendjének megtartását szolgálja.
    19.  §  (1)  A  jogszabályi előírások végrehajtását  szolgáló
    rendőri   intézkedésnek   –   ha  törvény   vagy   nemzetközi
    megállapodás másként nem rendelkezik – mindenki köteles magát
    alávetni, és a rendőr utasításának engedelmeskedni. A rendőri
    intézkedés  során  annak jogszerűsége nem  vonható  kétségbe,
    kivéve,  ha  a  jogszerűtlenség mérlegelés  nélkül,  kétséget
    kizáróan megállapítható.”
    „33.  §  (1) A rendőr a további intézkedés megtétele céljából
    elfogja és az illetékes hatóság elé állítja azt,
    a) akit szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten értek;
    b)  aki ellen külön törvény vagy nemzetközi szerződés alapján
    elfogatóparancsot adtak ki, vagy akinek személykörözésben  az
    elfogását rendelték el;
    c)   akinek   őrizetbe   vételét,  előzetes   letartóztatását
    rendelték  el, vagy akinek ideiglenes kényszergyógykezelését,
    illetőleg elmeállapotának megfigyelését rendelték el;
    d)  aki  az  őrizetbe  vétel,  az előzetes  letartóztatás,  a
    szabadságvesztés   vagy   az   elzárás   végrehajtása   során
    megszökött, vagy a fogvatartás helyéről engedéllyel eltávozva
    oda   nem   tért   vissza,  illetőleg,  aki   az   ideiglenes
    kényszergyógykezelés,  az  elmeállapotának  megfigyelése,   a
    kényszergyógykezelés,    a    kényszergyógyítás    vagy     a
    javítóintézeti nevelés alól magát kivonta;
    e)   akinek   előállítását  külön  törvényben   meghatározott
    feltételek alapján elrendelik.
    (2)  A  rendőr  a  közbiztonság érdekében a hatóság  vagy  az
    illetékes szerv elé állíthatja azt,
    a)  aki  a  rendőr  felszólítására  nem  tudja  magát  hitelt
    érdemlően igazolni, vagy az igazolást megtagadja;
    b) aki bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható;
    (…)
    g) akit eltűntként köröznek.
    (…)”

    A 33. § (4) bekezdésének az indítvány benyújtása időpontjában
    hatályos szövege:
    „33.  §  (4) Az előállítottat kérelmére az előállítás  okáról
    tájékoztatni  kell,  és  az előállítás időtartamáról  részére
    igazolást kell kiállítani.”

    A  33. § (4) bekezdésének az indítvány elbírálásakor hatályos
    szövege:
    „33. § (4) Az előállítottat szóban vagy írásban az előállítás
    okáról  tájékoztatni  kell,  és az  előállítás  időtartamáról
    részére igazolást kell kiállítani.”
    „36/A.  (2)  E  törvény alkalmazásában,  valamint  a  körözés
    elrendelése   szempontjából  eltűntnek  kell   tekinteni   az
    ismeretlen helyen lévő személyt, ha
    a)   az   eltűnés   körülményei,  illetve  az  életviteléről,
    foglalkozásáról,  más  személyi körülményeiről  rendelkezésre
    álló  adatok  azt valószínűsítik, hogy eltűnése  –  kivéve  a
    terheltet   és   a   bűncselekmény   elkövetésével   alaposan
    gyanúsítható     ismeretlen    személyt    –    bűncselekmény
    elkövetésével van összefüggésben;
    b) cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, illetve
    egészségi  állapota, kora vagy más ok miatt képtelen  magáról
    gondoskodni;
    c)  az  életvitelére, személyi körülményeire,  foglalkozására
    tekintettel az eltűnésére ésszerű magyarázat nem adható;
    d)   az   eltűnés   balesettel,  természeti   katasztrófával,
    öngyilkossággal van összefüggésben.”
    „37.  §  A  rendőr az önveszélyes állapot vagy a személyeket,
    illetőleg    az   anyagi   javakat   közvetlenül    fenyegető
    veszélyhelyzet megszüntetése érdekében
    a)  megteszi a veszélyhelyzet elhárításához, megszüntetéséhez
    haladéktalanul    szükséges,    a    feladatkörébe    tartozó
    intézkedéseket;
    b)  intézkedik az önmagát vagy mást veszélyeztető  állapotban
    lévő   személy   orvosi  vizsgálatára,  és  közreműködik   az
    egészségügyi intézetbe történő szállításában;
    c)    intézkedik    az   öngyilkosság   lehetőség    szerinti
    megakadályozására;
    d)  közterületen vagy nyilvános helyen – ha az  élet  vagy  a
    testi épség védelme megkívánja – intézkedik a magatehetetlen,
    önkívületben   lévő,  illetve  erősen   ittas   vagy   bódult
    személynek a lakására vagy kijózanító állomásra, egészségügyi
    intézetbe kíséréséről, illetőleg szállíttatásáról;
    e)  területet lezárhat, és megakadályozhatja, hogy oda  bárki
    belépjen  vagy onnan távozzék, illetőleg az ott tartózkodókat
    távozásra kötelezheti.
    „38.  §  (1)  A  Rendőrség  az előállított  személyt  24  óra
    időtartamra  jogosult  közbiztonsági őrizetbe  venni,  ha  az
    őrizetbe  vételt  a  személyazonosság megállapítása  vagy  az
    őrizetbe  vett  személy érdeke (ittasság vagy más  okból  ön-
    vagy  közveszélyes  állapotban  van)  szükségessé  teszi.  Az
    őrizet időtartamába az előállítás ideje beszámít.
    (2)  A  Rendőrség  azt  a  feltételes  szabadságra  bocsátott
    elítéltet,    illetve    a   javítóintézetből    ideiglenesen
    elbocsátottat, akit pártfogó felügyelet alá helyeztek,  ha  a
    pártfogolt  a  hatóság elől elrejtőzött  vagy  elrejtőzésétől
    alaposan tartani kell, 72 óra időtartamra őrizetbe veheti.”
    3.  A Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III.
    1.)  BM  rendelet  (a  továbbiakban:  Szolgálati  Szabályzat)
    rendelkezései:
    „22. §
    (1) ...
    (2) ...
    (3)  Ittas  személy kijózanító állomásra szállításáról  külön
    jogszabály  rendelkezik. Ittas személy  akkor  szállítható  a
    lakására, ha nincs orvosi ellátást igénylő sérülése, lakása a
    rendőri  szerv  illetékességi területén van,  és  felügyelete
    nagykorú   hozzátartozó   által   megoldható.   A   szállítás
    költségeit  meg  kell  téríttetni,  ha  az  önhibából   eredő
    ittasság  miatt  vált szükségessé. Egyéb  okból  önkívületben
    lévő  személy  egészségügyi intézetbe  történő  szállításáról
    lehetőleg    orvos   (mentő)   helyszínre   hívásával    kell
    gondoskodni, indokolt esetben közbiztonsági őrizetbe vehető.”
    „37.  §  (1)  Az igazolás megtagadása vagy a személyi  adatok
    hitelességének    hiánya    miatt    megkezdett    előállítás
    végrehajtását  mellőzni  kell,  ha  az  intézkedés  alá  vont
    személy az előállítás közben megfelelően igazolja magát, vagy
    személyazonosságát    a    rendőr   megállapította,    ellene
    bűncselekmény   gyanúja   nem  merült   fel,   vele   szemben
    kényszerítő eszköz alkalmazására nem került sor.
    (2) Az előállítás akkor is mellőzhető, ha az igazoltatott
    személy személyazonossága más, egyszerűbb módon tisztázható.
    A rendőr a megkezdett, de mellőzött előállításról is
    jelentést készít.”
    „41. § Az eltűntként körözött személyt elő kell állítani,
    amennyiben azt a körözést kibocsátó hatóság kifejezetten
    kéri. Egyéb esetben csak tájékoztatást kell adni az
    igazoltatásról a hely, idő, és amennyiben az megállapítható,
    a tartózkodási hely megjelölésével.”
                                 
                                III.

    Az  Rtv. 33. § (2) bekezdés g) pontjára, valamint a 38. § (1)
    bekezdésére vonatkozó indítvány részben megalapozott, a többi
    indítvány megalapozatlan.

    1.  A személyi szabadság alapjogát az Alkotmánybíróság eddigi
    működése  során túlnyomórészt a büntetőeljárási,  illetve  az
    ezzel   összefüggő  állami,  hatósági  kényszer   alkalmazása
    tekintetében értelmezte.

    A  66/1991.  (XII.  21.)  AB határozatban  megállapította:  a
    személyes szabadság alkotmányos alapjogát törvény – a büntető
    jogszabály  –  az  Alkotmány megengedő  rendelkezése  folytán
    korlátozhatja.    „A    személyes    szabadságnak    jogszerű
    (’törvényes’)  elvonása  is okozhat  alaptalan  sérelmet.  Az
    egyes  korlátozó  rendelkezések  csak  akkor  fogadhatók   el
    alkotmányszerűnek,   ha   az   általuk   elérni   kívánt   és
    alkotmányosan   elismert   célhoz   képest    a    korlátozás
    szükségszerű   és   arányos.   Az  arányosság   értékeléséhez
    hozzátartozik  az  is,  hogy  a  korlátozás  folytán  esetleg
    bekövetkező és eleve ki nem küszöbölhető sérelmek elfogadható
    mérvű  enyhítésére  garanciák legyenek.  Megfelelő  garanciák
    nélkül  a  szabadságelvonásra  lehetőséget  adó  jogszabályok
    alkotmányszerűsége válhat kétségessé.” (ABH 1991, 342, 347.)

    „A  büntető  jogszabályok – az Alkotmánnyal és  a  nemzetközi
    jogi   szabályokkal  összhangban  –  a  személyes   szabadság
    korlátozását  a  hatóság által tehető kényszerintézkedésekkel
    (pl.     letartóztatás    stb.),    büntetés    kiszabásával,
    kényszergyógykezelés   elrendelésével   megfelelő    eljárási
    szabályok   mellett,  lehetővé  teszik.  […]  [A]z  Alkotmány
    rendelkezéseinek alkalmazásában a személyes szabadságtól való
    megfosztás   abban   az  esetben  törvénytelen   (jogellenes,
    önkényes), ha nem a törvényben meghatározott okokból és nem a
    törvényben meghatározott eljárás alapján történt” (ABH  1991,
    342, 347.).

    Az  Alkotmánybíróság  több  más határozatában  megerősítette,
    hogy   az  Alkotmány  csak  úgy  teszi  lehetővé  a  személyi
    szabadság elvonása okainak és az azzal kapcsolatos eljárásnak
    a   szabályozását,  hogy  ez  a  szabályozás  ne   korlátozza
    szükségtelenül  vagy  aránytalanul a  személyes  szabadsághoz
    való  jogot. E követelmény az Alkotmány 55. § (1) bekezdésnek
    és  az alapvető jogok lényeges tartalmának korlátozását tiltó
    8.  §  (2)  bekezdésnek  egymásra vonatkoztatásán  alapul.  A
    felfogás  megfelel az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett,
    az  emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló,
    Rómában,  1950. november 4-én kelt Egyezmény (a továbbiakban:
    Emberi  Jogok  Európai Egyezménye) 5. cikk  1.  a)  pontjával
    kapcsolatos    ítélkezési   gyakorlatnak    is,    ugyanakkor
    túlterjeszkedik  azon,  mivel  érvényesítendőnek   tartja   a
    jogerős  elítélést követő szabadságelvonásra is [részletesen:
    5/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH 1999, 75, 85-86.].

    Az  Alkotmánybíróság  a pszichiátriai betegekkel  kapcsolatos
    törvényi rendelkezések vizsgálata során fogalmazta meg,  hogy
    az   Alkotmányban  rögzített  jog  érvényesülése  vizsgálható
    valamennyi – a személyi szabadságot valóban érintő  –  állami
    intézkedés alkotmányossági megítélésekor. Az Alkotmány 55.  §
    (1)  bekezdése  ugyanis  általános  érvénnyel  deklarálja   e
    szabadságjogot,  annak a büntetőeljárásra  vonatkozó  további
    garanciáit  az 55. § (2)-(3) bekezdése tartalmazza  [36/2000.
    (X. 27.) AB határozat, ABH 2000, 241, 271.].

    Az   Alkotmánybíróság   ugyanezen   határozatában   kifejtett
    álláspontja  szerint  az elmebetegek személyes  szabadságának
    korlátozásával    kapcsolatos    jogszabályi    rendelkezések
    alkotmányossága – amikor az Alkotmány 55. § (1)  bekezdésének
    sérelme  a  kérdés  – a korlátozás okai, a  korlátozás  módja
    (annak   arányossága),   továbbá  a  közbeiktatott   eljárási
    garanciák  együttes figyelembe vételével ítélhető  meg.  (ABH
    2000,  241,  270.)  Ezzel összefüggésben az  Alkotmánybíróság
    megállapította:  ha a törvényi szabályozás csupán  az  elvont
    alkotmányossági  mércét ismétli meg, ez önmagában  nem  felel
    meg  a  szabadságkorlátozást lehetővé tevő törvénnyel szemben
    támasztott  alkotmányossági kritériumoknak  (ABH  2000,  241,
    273.).

    A   13/2001.  (V.  14.)  AB  határozat  rögzítette,  hogy   a
    fogvatartás   lényegéből  következően   kizárt   a   személyi
    szabadság,  a  szabad  mozgás és a tartózkodási  hely  szabad
    megválasztásának joga (ABH 2001, 177, 193.).

    2.  Az  Emberi Jogok Európai Egyezményének 5. cikke  szerint:
    „1.   Mindenkinek  joga  van  a  szabadságra  és  a  személyi
    biztonságra.  Szabadságától  senkit  sem  lehet  megfosztani,
    kivéve  az  alábbi  esetekben és a  törvényben  meghatározott
    eljárás útján:
    (...)
    c)  törvényes  letartóztatás  vagy  őrizetbe  vétel  abból  a
    célból, hogy e bűncselekmény elkövetése alapos gyanúja  miatt
    az  illetékes hatóság elé állítsák vagy amikor ésszerű  oknál
    fogva    szükséges,   hogy   megakadályozzák    bűncselekmény
    elkövetésében vagy annak elkövetése után a szökésben;”

    Amennyiben  az  elítélt  fogvatartása  jogszerűen,  megfelelő
    bíróság  által  hozott  és  jogerőre  emelkedett  határozaton
    alapul,  úgy  a  strasbourgi szervek –  függetlenül  a  hazai
    bíróság  esetleges tévedéseitől a jogkérdésekben –  az  ilyen
    fogva  tartást mindig törvényesnek minősítik. Az Emberi Jogok
    Európai  Bizottságának álláspontja szerint  az  Egyezmény  5.
    cikke  1.  pontjának  rendelkezései ugyanis  nem  a  bírósági
    határozatok  törvényességét, hanem a fogva  tartás  törvényes
    eljárás alapján megengedhető eseteit hivatottak szabályozni.

    3.  Az  Alkotmány 40/A. § (2) bekezdése a rendőrség  alapvető
    feladataként  határozza meg a közbiztonság és  a  belső  rend
    védelmét.  A  feladat ellátása, vagyis  a  belső  rend  és  a
    közbiztonság   rendészeti  eszközökkel  történő   védelme   a
    jogsértő  magatartást tanúsítók jogainak korlátozásával  jár.
    Az  Alkotmány  55.  § (1) bekezdése teszi  lehetővé,  hogy  a
    törvényben    meghatározott   okokból   és    a    törvényben
    meghatározott eljárás alapján valakit személyes szabadságától
    megfosszanak.  Az  Alkotmány 8. § (2)  bekezdése  szerint  az
    alapvető  jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó  szabályokat
    törvény  állapítja meg. A jogalkotásról szóló 1987.  évi  XI.
    törvény   5.  §-a  tételesen  is  előírja,  hogy  a  személyi
    szabadságjogokat    és   korlátozásukat    törvényben    kell
    szabályozni.

    Az Rtv. 17. § (1) bekezdése jogosítja fel a rendőrséget arra,
    hogy  a  személyes szabadsághoz fűződő jogokat  a  törvényben
    foglaltak szerint korlátozza. Az Rtv. 18. §-a bontja ki  azt,
    hogy  a  fogvatartás  során  milyen  feltételekkel  lehet   a
    személyes   szabadságot  korlátozni.  Ennek   megfelelően   a
    fogvatartott részére biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy
    egy   hozzátartozóját  vagy  más  személyt   értesítsen.   Az
    értesítési   kötelezettség  a  rendőrséget  terheli,   ha   a
    fogvatartott  nincs  abban  a  helyzetben,  hogy  e   jogával
    élhessen.  A  rendőrségnek gondoskodnia kell  a  fogvatartott
    elhelyezéséről,  illetve  az egészségkárosodás  megelőzéséhez
    szükséges  ellátásáról. A fogvatartott jogait  csak  annyiban
    lehet  korlátozni, amennyiben az a szökés vagy elrejtőzés,  a
    bizonyítási       eszközök      megváltoztatásának       vagy
    megsemmisítésének   megakadályozását,   újabb   bűncselekmény
    elkövetésének megelőzését, illetőleg az őrzés biztonságát,  a
    fogda rendjének megtartását célozza.

    4.  A személyi szabadság az egyén olyan autonómiáját jelenti,
    amely  feltételezi a teljes akarati és cselekvési szabadságot
    a  jog  keretei között. A személyi szabadság joga mindenkivel
    szemben   érvényesülő  jog,  amely  minden  embert  megillet,
    ugyanakkor nem részesül abszolút védelemben, mivel törvényben
    meghatározott esetekben korlátozható.

    A  személyi szabadság korlátozásának számos formája ismert  a
    magyar   jogrendszerben.   Ezek  jórészt   a   büntetőeljárás
    lefolytatásához  kötődnek; büntető anyagi  jogi  szankcióként
    (szabadságvesztés, kényszergyógykezelés) vagy büntetőeljárási
    kényszercselekményként     (őrizetbe     vétel,      előzetes
    letartóztatás,        ideiglenes        kényszergyógykezelés,
    lakhelyelhagyási  tilalom,  házi  őrizet)  jelennek  meg.   A
    büntetőeljáráson  kívül ugyanakkor más  eljárásokban  is  sor
    kerül  a  személyi  szabadság alapjogának korlátozására,  így
    különösen  az idegenrendészet, a szabálysértési  eljárás,  az
    egészségügyi és a rendészeti igazgatás egyes területein.

    A   korlátozásra  vonatkozó  szabályozásnak  –  az  Alkotmány
    rendelkezéséből  fakadóan  –tartalmaznia  kell  a  korlátozás
    okát,  továbbá  meg  kell  határoznia  az  adott  korlátozási
    formának  megfelelő eljárást. A korlátozás arányosságának  és
    ezzel  együtt  alkotmányosságának megítélését  az  alkotmányi
    követelményeken alapuló tényezők befolyásolják. Ennek körében
    meghatározó   jelentőségű  a  szabadságelvonás  időtartamának
    mértéke,  annak indokoltsága, a szabadságelvonással  érintett
    személy  megfelelő  körülményeinek és az őt  megillető  jogok
    gyakorlásának     biztosítása,    valamint     a     jogtalan
    szabadságelvonás esetére nyújtott jogorvoslati jog  és  egyéb
    jogkövetkezmények meghatározása és azok megfelelősége.

    Az  Alkotmánybíróság  az indítványok  alapján,  a  fentiekben
    foglaltakra tekintettel a jelen ügyben azt vizsgálta, hogy  a
    személyi  szabadság  Rtv.  szerinti korlátozása  szükséges-e,
    továbbá,  hogy az elérni kívánt cél fontossága  és  az  ennek
    érdekében  okozott  alapjogsérelem  súlya  arányban  állnak-e
    egymással.  Az  Alkotmánybíróság állandó  gyakorlata  szerint
    ugyanis  valamely alapjog lényeges tartalmát az a  korlátozás
    sérti, amely – valamely más alapvető jog vagy alkotmányos cél
    érdekében  –  nem  elkerülhetetlenül szükséges,  továbbá,  ha
    szükséges  is,  de a korlátozás által okozott  jogsérelem  az
    elérni kívánt célhoz képest aránytalan [6/1998. (III. 11.) AB
    határozat, ABH 1998, 91, 98-99.].

                                 IV.

    1.1. Az Rtv. 33. § (2) bekezdésének g) pontja lehetővé teszi,
    hogy  a  rendőr  a közbiztonság érdekében a hatóság  vagy  az
    illetékes szerv elé állítsa azt, akit eltűntként köröznek, és
    az  Rtv.  36/A. § (2) bekezdése határozza meg azt,  hogy  kit
    kell eltűntnek tekinteni.

    Az  Alkotmánybíróság  az alapjogi korlátozást  akkor  tekinti
    indokoltnak, ha az valamely más alapvető jog biztosítása vagy
    alkotmányos  cél  érdekében történik. Az eltűntként  körözött
    személyek esetében adódhat olyan helyzet, ami halaszthatatlan
    és  közvetlen rendőri intézkedést igényel. Ezt megalapozhatja
    az  érintett személy fizikai vagy pszichés állapota, amely az
    önrendelkezési   jog   gyakorlását   egyáltalán   nem    vagy
    korlátozottan  teszi lehetővé. Az ilyen helyzetek  kezelésére
    felhatalmazást   ad  az  Rtv.  37.  §-a,  amely   a   rendőrt
    feljogosítja biztonsági intézkedés megtételére. Az Rtv. 2.  §
    (2)  bekezdése  ezen  túlmenően  általánosságban  kötelezi  a
    rendőrséget  arra, hogy feladatának ellátása  során  működjék
    együtt  más  állami vagy önkormányzati szervekkel,  illetőleg
    társadalmi szervezetekkel. Ennek keretében a rendőrség  olyan
    intézkedéseket  tehet,  amelyek  az  eltűntként  körözött  és
    felkutatott  személy helyzetének és alapjogai  biztosításának
    is  megfelelnek  és  nem járnak együtt a  személyi  szabadság
    akárcsak  átmeneti korlátozásával sem. Mindez  nem  zárja  ki
    annak  lehetőségét, hogy amennyiben az Rtv.-ben meghatározott
    más  előállítási  ok az érintettel kapcsolatban  felmerül,  s
    állapota ezt engedi, a rendőr az előállítást foganatosítsa.

    Az  Rtv.  37. §-ában meghatározott rendelkezések tehát  olyan
    jogosítványokat  és  kötelezettségeket  állapítanak   meg   a
    rendőrség  számára, amelyek alkalmazása illetőleg teljesítése
    lehetővé  teszik az emberi életet, testi épséget,  egészséget
    vagy anyagi javakat veszélyeztető helyzetek kezelését, és  az
    adott esetnek megfelelő oltalmazó intézkedés foganatosítását.
    Az  ilyen  intézkedések együtt járhatnak a személyi szabadság
    átmeneti   korlátozásával,  de  ezt  az  elérni  kívánt   cél
    indokolttá teszi. Az előállítás viszont önmagában nem  minden
    esetben  alkalmas az oltalmazásra, ugyanakkor  mindig  együtt
    jár a személyi szabadság korlátozásával.

    Az    Alkotmánybíróság   a   fentiekben   foglaltak   alapján
    megállapította,   hogy   az   eltűntként   körözött   személy
    szabadságának korlátozásával szemben nem merül fel más  olyan
    alapvető jog, amelynek biztosítása éppen az előállítás  révén
    valósulhatna meg.

    Az  Rtv.  33.  §  (2)  bekezdés bevezető mondata  szerint  az
    eltűntként  körözött személy előállítása  is  a  közbiztonság
    érdekében  történik. A közbiztonság védelme – amint  arra  az
    Alkotmánybíróság az indokolás IV/1.2. pontjában rámutatott  –
    az  Alkotmány  40/A.  § (2) bekezdés értelmében  a  rendőrség
    alapvető  feladata, amely magára az államra nézve alkotmányos
    célt  fogalmaz  meg. Bizonyos személyek eltűnése  kapcsolatba
    hozható  a közbiztonsággal, de általánosságban a szükségszerű
    összefüggés   nem  állapítható  meg.  Ezért   a   hivatkozott
    alkotmányos cél elérése nem minden esetben alapozhatja meg  a
    személyi szabadság alapjogának korlátozását.

    További  fontos  körülményként értékelte az  Alkotmánybíróság
    azt  is,  hogy az eltűntként körözött, és ebbéli  minőségében
    előállított  személy  nem követett el  jogsértő  magatartást,
    mert  önmagában az eltűnés nem jogellenes cselekmény. Az Rtv.
    36/A.  §  (2)  bekezdése kifejezetten ki is veszi  az  eltűnt
    személyek    köréből   a   terheltet   és   a   bűncselekmény
    elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személyt.

    Az Rtv. 101. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
    alapján  a  belügyminiszter megalkotta  az  eltűnt  személyek
    felkutatásának  és  a rendkívüli halálesetek  kivizsgálásának
    rendjéről  szóló  23/1994.  (X.  26.)  BM  rendeletet.  Ez  a
    jogszabály rendelkezést tartalmaz arra vonatkozóan,  hogy  az
    eltűnt  személy felkutatására irányuló eljárást  határozattal
    meg  kell szüntetni, ha az eltűnt személy tartózkodási helyét
    megállapították.  Az  eljárás  megszüntetésének   elrendelése
    önmagában  nyilvánvalóan nem igényli az  eltűntként  körözött
    személy  előállítását, erre vonatkozó indokot maga a rendelet
    sem  határoz  meg. A személy- és tárgykörözésről szóló  2001.
    évi   XVIII.   törvény   7.  §  (1)   bekezdése   a   körözés
    visszavonásával kapcsolatban ugyanígy rendelkezik.
    Az  Alkotmánybíróság  a  13/2003. (IV.  9.)  AB  határozatban
    rámutatott arra, hogy a személyi szabadság szükséges és  ezen
    túlmenően  arányos  korlátozására  alkotmányos  cél   elérése
    érdekében   általában   akkor  kerülhet   sor,   ha   azt   a
    korlátozással  érintett  személy  jogsértő  magatartása  vagy
    cselekménye,  illetőleg kényszerítő ok vagy  nyomós  közérdek
    alátámasztja,  illetve indokolja. Ilyen feltételek  hiányában
    az   Alkotmánybíróság   az  alapjog  korlátozását   általában
    alkotmányellenesnek minősíti. (Magyar Közlöny 2003.  évi  35.
    szám, 2620, 2624.)

    A  fentiekben  kifejtettek  arra a következtetésre  vezetnek,
    hogy  az  Rtv.  33. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott
    előállítási  jogcím aránytalan személyi szabadság korlátozást
    eredményez.  Az  aránytalanság abban ragadható  meg,  hogy  a
    jelenleg hatályos törvényi szabályozás alapján bármely eltűnt
    személy  előállítható (az előállítás lehetősége az érintettek
    teljes   körére  kiterjed),  minden  törvényi  differenciálás
    nélkül,  egyedül és kizárólag az intézkedő rendőr egyszemélyi
    döntésétől függően.

    Mindezekre  tekintettel  az Alkotmánybíróság  megállapította,
    hogy  az Rtv. 33. § (2) bekezdés g) pontja sérti az Alkotmány
    8.   §   (2)  bekezdésében  és  az  55.  §  (1)  bekezdésében
    foglaltakat,    ezért   az   alkotmányellenes    rendelkezést
    megsemmisítette.

    1.2.  Az  Alkotmánybíróság a továbbiakban az Rtv. 38.  §  (1)
    bekezdésének azt a rendelkezését vizsgálta, amelynek  alapján
    a  közbiztonsági őrizet abban az esetben is elrendelhető,  ha
    azt  az  előállított  személy  érdeke  szükségessé  teszi.  A
    jogalkotó a szükségességet akkor tekinti fennállónak,  ha  az
    előállított  személy  ittas, illetőleg  más  okból  ön-  vagy
    közveszélyes állapotban van.
    Az   előállítás,  a  közbiztonsági  őrizet  és  a  biztonsági
    (oltalmazó)   intézkedések  viszonyrendszerét   az   Rtv.   a
    következők szerint határozza meg:
    Az  ittasságot, illetőleg az ön- vagy közveszélyes  állapotot
    az Rtv. nem minősíti előállítási jogcímnek. Ennek megfelelően
    a  közbiztonsági  őrizetbe vétel szempontjából  csak  azok  a
    személyek jöhetnek szóba, akiket – az Rtv. 33. § (1)  és  (2)
    bekezdésében   felsorolt   okok  alapján   –   már   korábban
    előállítottak.

    Az   Rtv.  37.  §-ában  meghatározott  biztonsági  intézkedés
    viszont   nem  eredményezi  az  érintett  (ittas,  ön-   vagy
    közveszélyes állapotban lévő személy) előállítását, mert ez a
    rendelkezés  a  rendőrség általános, vagyis  a  nem  jogsértő
    magatartáshoz     kapcsolódó    élet-    és     vagyonvédelmi
    kötelezettségét    írja    elő.   Mindebből    értelemszerűen
    következik, hogy a hatályos szabályozás nem teszi lehetővé az
    Rtv.  37.  §-a  szerinti  biztonsági  (oltalmazó)  intézkedés
    összekapcsolását a közbiztonsági őrizetbe vétellel,  mert  az
    őrizetbe vételre csak olyan személlyel szemben kerülhet  sor,
    akit a rendőr előállított.

    Az  ittas,  ön- vagy közveszélyes állapotban lévő előállított
    vonatkozásában  az  Rtv.-nek az a rendelkezése  az  irányadó,
    amely  előírja,  hogy a sérült, beteg vagy más  okból  sürgős
    orvosi  ellátásra  szoruló fogvatartottat  orvosi  ellátásban
    kell  részesíteni  [Rtv.  18. § (2)  bekezdés].  A  rendőrség
    életvédelmi  kötelezettségének ebben a  speciális  helyzetben
    akkor  tesz  eleget,  ha  a  rászoruló  –  jelen  esetben  az
    előállított  személy  – orvosi ellátását  már  az  előállítás
    időtartama  alatt  biztosítja. Amennyiben ez  megtörténik,  a
    közbiztonsági őrizetbe vétel törvényi alapja egyúttal meg  is
    szűnik: az ittasság kijózanítás révén már nem áll fenn, a más
    okból   ön-   vagy   közveszélyes  személy   pedig   intézeti
    elhelyezést nyert.

    Az   egészségügyről  szóló  1997.  évi   CLIV.   törvény   (a
    továbbiakban:  Eütv.)  199.  §-a  rendelkezik  a   sürgősségi
    gyógykezelésről, amely kötelezővé teszi a beteg pszichiátriai
    intézeti  gyógykezelésbe  vételét,  ha  fennáll  a  közvetlen
    veszélyeztető  magatartás  (ön-és  közveszélyes  állapot).  A
    beteg felvételét követően az intézet vezetője 24 órán belül a
    bíróság  értesítésével kezdeményezi az intézeti  gyógykezelés
    elrendelését. A bíróság a sürgősséggel felvett beteg esetében
    akkor  rendeli  el  a  kötelező  gyógykezelést,  ha  a  beteg
    veszélyeztető  magatartást tanúsít  és  fennáll  az  intézeti
    gyógykezelés    szükségessége.    A    személyi     szabadság
    korlátozásáról tehát a bíróság dönt.

    A  fentiekből az a következtetés vonható le, hogy a rendőrség
    életvédelmi kötelezettségének mind az általános (Rtv. 37.  §)
    mind  a speciális (fogvatartási) körülmények közepette eleget
    tud  tenni.  Ez  a  szabályozási mód és  tartalom  tehát  nem
    diszkriminatív,  mert az érintett személyek jogi  helyzetétől
    függetlenül  biztosítja a rászorulók számára az  egészségügyi
    ellátás  igénybevételét a rendőrség közreműködése  révén.  Az
    orvosi   ellátásra  szoruló  személy  közbiztonsági  őrizetbe
    vételének  elrendelése azonban e kötelezettség teljesítésével
    áll ellentétben.

    Mindezek alapján megállapítható, hogy az ittas vagy más okból
    ön-  vagy  közveszélyes állapotban lévő előállított személyek
    védelmét,  szükség  esetén  ellátását  az  Rtv.  18.  §   (2)
    bekezdésében,   valamint  az  Eütv.   199.   §-ában   foglalt
    rendelkezések    megfelelően    biztosítják,    és     mindez
    szükségtelenné  teszi  a közbiztonsági őrizet  ilyen  esetben
    történő elrendelését.
    Az  Alkotmánybíróság  a  már hivatkozott  állandó  gyakorlata
    alapján az alapjogi korlátozást akkor tekinti indokoltnak, ha
    az valamely más alapvető jog biztosítása vagy alkotmányos cél
    érdekében  történik. Az Rtv. 38. § (1) bekezdésének  vizsgált
    rendelkezése a közbiztonsági őrizetbe vételt az intézkedéssel
    érintett  személy  érdekére alapozza. Az  Alkotmánybíróság  a
    személyi    szabadság   átmeneti   korlátozásának    ezt    a
    szabályozását nem minősítette elkerülhetetlenül szükségesnek,
    ezért  megállapította, hogy az Rtv. 38.  §  (1)  bekezdésének
    „vagy  az  őrizetbe  vett személy érdeke (ittasság  vagy  más
    okból  ön-  vagy  közveszélyes állapotban  van)”  szövegrésze
    sérti  az  Alkotmány 8. § (2) bekezdésében és az  55.  §  (1)
    bekezdésében    foglaltakat.   Ezért    azt    a    határozat
    közzétételének napjával megsemmisítette.

    2.  Az Alkotmánybíróság a szoros tartalmi összefüggés alapján
    elbírálás  körébe  vonta a Szolgálati Szabályzat  22.  §  (3)
    bekezdésének a közbiztonsági őrizetre utaló részét,  mint  az
    Rtv.   38.   §   (1)   bekezdésére   vonatkozó   végrehajtási
    rendelkezést,  valamint  a Szolgálati  Szabályzat  41.  §-át,
    amely  az  Rtv. 33. § (2) bekezdés g) pontja végrehajtásaként
    rendelkezik az eltűntként körözött személy előállításáról.

    Az   Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   a   Szolgálati
    Szabályzat   22.   §   (3)  bekezdésének  „indokolt   esetben
    közbiztonsági őrizetbe vehető” szövegrésze, valamint 41.  §-a
    azért     alkotmányellenesek,    mert    mint    végrehajtási
    rendelkezések,  osztják  a  megsemmisítésre  kerülő  törvényi
    rendelkezések  sorsát. Ezért a megsemmisítésnek  azonos  okok
    alapján van helye.

    3.  Az  egyes indítványok elutasítását az Alkotmánybíróság  a
    következők szerint indokolja:

    3.1.  Az  Rtv. 19. § (1) bekezdés második mondata  szerint  a
    rendőri  intézkedés  során  annak  jogszerűsége  nem  vonható
    kétségbe.  Az indítványozó azt állítja, hogy ez a rendelkezés
    beleütközik az Alkotmány 8. § (1) bekezdésébe és az 55. § (1)
    bekezdésébe.

    A  rendőrség  alkotmányos feladata az állam, és a  társadalom
    különböző   szerveinek  működését  veszélyeztető   és   sértő
    cselekmények  megakadályozása, az állampolgárok  személy-  és
    vagyonbiztonsága alapvető jogának védelme.  Ez  a  védelem  a
    jogellenes magatartást tanúsító személyek jogainak  törvényen
    alapuló korlátozásával valósul meg.

    A  rendőrség  tevékenységével összefüggő alapvető szabályokat
    az  Rtv. állapítja meg. Az Rtv. 2. § foglalja össze e feladat
    ellátásának  alapvető követelményeit,  mint  pl.  a  polgárok
    részére történő segítségnyújtás, az emberi jogok tiszteletben
    tartása,  az  emberi méltóság megóvása. Ezek az  előírások  a
    rendőri   tevékenység   közszolgálati   jellegének   előtérbe
    kerülését  hangsúlyozzák az erőszakos és  egyoldalú  fellépés
    kizárása végett.

    A  rendőri működés alapja az Rtv. 11. § (1) bekezdése szerint
    az,   hogy   a   rendőr  köteles  a  szolgálati  beosztásában
    meghatározott  feladatát a törvényi előírásoknak  megfelelően
    teljesíteni. A rendőri intézkedés eredményessége nem  függhet
    az   intézkedés  alá  vont  személy  belátásától,  ezért   az
    intézkedésben  foglaltak szükség esetén kikényszeríthetők.  A
    kikényszerítés  az intézkedéssel szembeszegülő ellenállásának
    a  leküzdését  jelenti,  amely a törvényi  előírások  alapján
    történhet és a személyi szabadság átmeneti korlátozásával  is
    járhat  (Rtv. 16. §). Ez a korlátozás azonban csak a jogsértő
    magatartást  tanúsítókat érinti. A rendőri kényszerintézkedés
    alapjait  az  Rtv.  19.  § (2) bekezdése  a  rendőr  jogszerű
    intézkedésével szembeni ellenállás esetén teremti  meg,  erre
    az  esetre teszi lehetővé a törvényben meghatározott  rendőri
    intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazását.

    Ahhoz,   hogy   az  ország  belső  rendje  és   közbiztonsága
    rendészeti  eszközökkel eredményesen  védhető  legyen,  az  e
    felett  őrködő  szervezet  számára hatékony  eszközöket  kell
    törvényben  biztosítani.  Ez indokolja  az  Rtv.  19.  §  (1)
    bekezdésének   rendelkezését,  mely  szerint  a   jogszabályi
    előírások végrehajtását szolgáló rendőri intézkedéseknek – ha
    törvény   vagy  más  nemzetközi  megállapodás   másképp   nem
    rendelkezik  – mindenki köteles magát alávetni  és  a  rendőr
    utasításának  engedelmeskedni. Ezzel összefüggésben  az  Rtv.
    19.  §  (1)  bekezdése  második mondata értelmében  pedig  az
    intézkedéssel   érintett  állampolgár   a   helyszínen   csak
    kivételesen  mérlegelheti a rendőri intézkedés jogszerűségét.
    A  rendőri intézkedés jogszerűségének feltételezése tehát nem
    más,  mint egyfajta törvényes vélelem, amely viszont utólagos
    ellenbizonyítással  megdönthető és  ezáltal  orvosolható.  Az
    Rtv. 92. § (1) bekezdése szerint a rendőri intézkedések miatt
    jogorvoslatnak  van  helye. Az Rtv. 93.  §-a  szerint  panasz
    előterjesztésére az jogosult, akivel szemben  az  intézkedést
    foganatosították. A panaszt az intézkedést követő nyolc napon
    belül  az  intézkedést  foganatosító rendőri  szervnél  lehet
    előterjeszteni.  A  panaszt a beérkezéstől számított  tizenöt
    napon   belül  az  intézkedést  foganatosító  rendőri   szerv
    vezetője indokolt határozattal bírálja el. A határozat  ellen
    fellebbezésnek  van  helye.  A  felettes  szerv   határozatát
    írásban a panaszt elbíráló határozatot hozó szerv útján  kell
    közölni   a   fellebbezővel.  A  felettes  szerv   határozata
    közigazgatási  határozat, amelynek bírósági  felülvizsgálatát
    kérheti az, aki a panasz előterjesztésére jogosult.
    A sérelmezett rendőri intézkedéssel szemben tehát végső soron
    bírósági kontrollnak is helye van.
    Az Alkotmánybíróság a fentieket összevetve az Alkotmány 8.  §
    (1)  bekezdésében  és az 55. § (1) bekezdésében  foglaltakkal
    megállapította, hogy az Rtv. 19. § (1) bekezdése nem sérti az
    ember alapvető jogait, ezen belül a szabadságra és a személyi
    biztonságra   vonatkozó   alkotmányi  rendelkezéseket.   Erre
    tekintettel az indítványt elutasította.

    3.2.  Az  Rtv.  33. § (2) bekezdése lehetővé  teszi,  hogy  a
    rendőr  a  közbiztonság érdekében a hatóság vagy az illetékes
    szerv  elé  állítsa – többek között – azt, aki  bűncselekmény
    elkövetésével gyanúsítható. A támadott rendelkezés a személyi
    szabadság korlátozásának – konkrétan: az előállítás – okaként
    a  bűncselekmény  elkövetésének gyanúját  határozza  meg.  Az
    indítványozók  az  alkotmányellenességet  legfőképpen   abban
    látják,  hogy  a bűncselekmény alapos gyanújával  szemben  az
    „egyszerű  gyanú”  –  mint az előállítás oka  –  indokolatlan
    szabadságkorlátozásra ad lehetőséget.

    Az  Alkotmány  55.  §  (1) bekezdése  értelmében  a  személyi
    szabadságtól    történő    megfosztásra    csak    törvényben
    meghatározott   okokból  kerülhet  sor.  Az   Rtv.   vizsgált
    rendelkezése  éppen  egy  ilyen  okot  határoz  meg,   amikor
    kimondja,    hogy   valamely   bűncselekmény    elkövetésével
    gyanúsítható   személyt  a  rendőr  előállíthat.   Ezért   az
    Alkotmánybíróság    elsőként    magának    az    oknak     az
    alkotmányosságát vizsgálta.

    A   gyanú   a  nyomozó  hatóság  tudomására  jutott  objektív
    adatokból levont valószínűségi következtetés arra nézve, hogy
    feltehetően bűncselekmény történt, és hogy annak ki vagy  kik
    voltak  az elkövetői. Annak megfelelően, hogy a gyanú alapját
    képező  adatok milyen szoros vagy kevésbé szoros  kapcsolatot
    mutatnak  a  feltételezett bűncselekménnyel, a rájuk  épített
    valószínűségnek különböző fokozatai lehetnek. A  valószínűség
    alacsonyabb vagy magasabb fokától függően lehet különböztetni
    az „egyszerű”, illetve az alapos gyanú között.

    Ugyanakkor   a   gyanú   fogalmát   sem   az   Rtv.   sem   a
    büntetőeljárásról   szóló   1998.   évi   XIX.   törvény   (a
    továbbiakban:  Be.)  nem  határozza  meg.  A  Be.  6.  §  (2)
    bekezdése  a  büntetőeljárás megindításához  a  bűncselekmény
    gyanújának  meglétét  követeli  meg,  de  konkrét  személlyel
    szemben  az  eljárás csak akkor indítható, ha  az  érintettet
    bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja  terheli.  A
    büntetőeljárási  rendelkezésekben megkövetelt,  az  „egyszerű
    gyanút”   meghaladó  valószínűség  garanciális  feltétele   a
    konkrét  személyt  érintő büntetőeljárás  megindításának.  Az
    Rtv. 33. § (2) bekezdés b) pontján alapuló előállítás viszont
    önmagában   és   közvetlenül   nem   irányul   büntetőeljárás
    megindítására,  azaz  nem  feltétlenül  indukál   egy   olyan
    eljárást,  amely  akár a személyi szabadság huzamosabb  idejű
    korlátozását   is  eredményezheti.  Az  előállított   személy
    ugyanis  pusztán  az  előállítás  ténye  alapján  nem   válik
    büntetőeljárási    értelemben    gyanúsítottá,    nem    lesz
    büntetőeljárás  alanya.  Az  előállítás  ideje  alatt  nyílik
    alkalma  a döntésre jogosult hatóságnak arra, hogy az  alapos
    (megalapozott) gyanú fennállását megállapítsa. Éppen ebben  a
    körülményben ragadható meg az az alkotmányjogilag is releváns
    különbség,   amely  miatt  nem  helytálló  az  alapos   gyanú
    megkövetelésére irányuló érvelés.

    Az Rtv. támadott rendelkezése e tekintetben tehát megfelel az
    Alkotmány  előírásainak, és azoknak  a  követelményeknek  is,
    amelyeket      az      Alkotmánybíróság     az      alapjogok
    korlátozhatóságával kapcsolatban kimunkált.

    A  személyi  szabadság korlátozásának másik, az  Alkotmányban
    foglalt   feltétele,  hogy  a  megfosztás  alapjául  szolgáló
    eljárás  törvényben  meghatározott  legyen.  Törvényben  kell
    tehát  meghatározni,  hogy  minek  az  érdekében  történik  a
    korlátozás,  mely  szerv elé történhet az előállítás,  milyen
    időtartamot foghat át, milyen kötelezettségek terhelik  ennek
    során  a  rendőrséget.  A vizsgált rendelkezésre  vonatkozóan
    ezek  a szabályok részben magában az Rtv. 33. §-ában, illetve
    az  Rtv. más fejezeteiben találhatók. A rendőrség működésének
    általános  elvei  és szabályai közül ebből  a  szempontból  a
    fogvatartásra,    valamint    a    jogorvoslatra    vonatkozó
    rendelkezések a relevánsak.

    Az  Rtv.  33. § (2) bekezdésének bevezető mondata alapján  az
    előállítás a közbiztonság érdekében történhet. A közbiztonság
    védelme  az  Alkotmány  40/A. §  (2)  bekezdés  értelmében  a
    rendőrség  alapvető feladata, amely magára az  államra  nézve
    alkotmányos célt fogalmaz meg.

    Az indítvány szerint az előállításra nem általában a hatóság,
    hanem csak a bíróság elé állítás céljából kerülhetne sor.  Az
    Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben rámutat arra,  hogy  az
    állam  büntetőjogi  igényének  érvényesítésében  az  ügyészen
    kívül  a  nyomozóhatóság (ideértve a  rendőrséget)  is  részt
    vesz.   Tekintettel  arra,  hogy  a  támadott  rendelkezésnek
    megfelelően az előállításra éppen bűncselekmény elkövetésének
    gyanúja    miatt    kerül    sor,   a    rendőrségnek    mint
    nyomozóhatóságnak   a   vizsgált   rendelkezés   szabályozási
    tartalmából  történő kirekesztése veszélyeztetné a  rendőrség
    egyik   alapvető   feladatának   ellátását,   nevezetesen   a
    büntetőeljárás   megindítására  vonatkozó   kötelezettségének
    teljesítését.
    Az  Rtv.  33.  §  (2)  bekezdés bevezető mondata  szerint  az
    előállítás  a hatóságon kívül vagylagosan az illetékes  szerv
    elé  is történhet. Az „illetékes szerv” kitétel nyilvánvalóan
    az  előállítás  ugyanezen rendelkezés által szabályozott  más
    eseteire vonatkozik, mint például szabálysértés bizonyítására
    vagy   egyéb  szabályszegések  esetére,  tehát  nem  valamely
    bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatti előállításra.

    Az  Alkotmánybíróság, tekintettel az Rtv. 97. § (1)  bekezdés
    h)  pontjában foglalt értelmező rendelkezésre, amely  szerint
    az  előállított személy fogvatartottnak minősül, vizsgálta  a
    fogvatartás    időtartamára   és   körülményeire    vonatkozó
    rendelkezéseket  is. Az Rtv. 33. § (3) bekezdése  szerint  az
    előállítással a személyi szabadságot csak a szükséges  ideig,
    de  legfeljebb  8  órán  át  lehet korlátozni,  ami  indokolt
    esetben  4  órával  meghosszabbítható. A  személyi  szabadság
    korlátozásának időtartama tehát meghatározott, s az 12 óránál
    több nem lehet.

    A  fogvatartás körülményeinek megfelelőségét az Rtv.  18.  §-
    ában  foglalt  rendelkezések  biztosítják,  így  különösen  a
    kapcsolatfelvételt, az elhelyezést és az orvosi  ellátást.  A
    hivatkozott   jogszabályhely  tartalmazza   továbbá   azt   a
    garanciális  rendelkezést  is,  amely  a  fogvatartott  jogai
    korlátozásának   terjedelmét  meghatározza.   A   rendőrséget
    terhelő  kötelezettségként állapítja meg az Rtv.  33.  §  (4)
    bekezdése  azt,  hogy az előállítottat az  előállítás  okáról
    tájékoztatni kell, valamint igazolást kell részére kiadni  az
    előállítás időtartamáról.

    Az Rtv. IX. fejezete jogorvoslatot biztosít az előállítással,
    mint  rendőri  intézkedéssel szemben.  Az  előállított  ennek
    megfelelően  panasz  előterjesztésére  jogosult,  amelyet  az
    intézkedést  foganatosító rendőri szerv vezetője határozattal
    bírál  el.  A  határozat ellen fellebbezésnek, illetve  végső
    soron bírósági felülvizsgálatnak van helye.
    A  jogtalan fogvatartás jogkövetkezményeit az Rtv. külön  nem
    szabályozza,   de  más  jogszabályi  előírások   tartalmaznak
    rendelkezést  az  ilyen  esetekre. A Büntető  Törvénykönyvről
    szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 228. § (1)
    bekezdése  szerint a jogellenes fogvatartás bűntettét  követi
    el  az  a hivatalos személy, aki eljárása során mást személyi
    szabadságától  jogellenesen megfoszt.  Ennek  megfelelően  az
    olyan  rendőrrel szemben, aki jogellenesen állít elő valakit,
    büntetőeljárás  kezdeményezhető. Egy  másik  jogkövetkezmény,
    nevezetesen az államigazgatási jogkörben okozott kárért  való
    felelősség érvényesítésére a megfelelő polgári jogi  eszközök
    rendelkezésre  állnak.  Ha az állam  nevében  eljáró  személy
    (jelen   esetben:   a  rendőr)  hivatali  kötelesség   vétkes
    megszegésével  kárt  okoz,  és a  sérelmes  magatartás  által
    okozott  kár  jogorvoslattal nem  hárítható  el,  az  államot
    kártérítési kötelezettség terheli.

    Az  Alkotmánybíróság  mindezekre tekintettel  megállapította,
    hogy  Rtv.-ben  szabályozott, az előállítás eljárási  rendjét
    meghatározó  rendelkezések megfelelnek a  személyi  szabadság
    átmeneti       korlátozásához      szükséges       alkotmányi
    követelményeknek, ezért az Rtv. 33. § (2) bekezdés b)  pontja
    nem sérti az Alkotmány 55. § (1) bekezdésének rendelkezését.

    3.3.  Az  indítványozó  az  Rtv. 38.  §  (1)  bekezdésében  a
    személyazonosság     megállapítása     végett     alkalmazott
    közbiztonsági  őrizetet  aránytalan  jogkorlátozásra   vezető
    rendőri  intézkedésnek tartja, a (2) bekezdés szabályozásából
    pedig   a   „vagy   elrejtőzésétől  alaposan  tartani   kell”
    szövegrészt tekinti alkotmányellenesnek.

    3.3.1.   Az  Alkotmánybíróság  elsőként  azt  a  rendelkezést
    vizsgálta,  amely  a  személyazonosság  megállapítása   miatt
    lehetővé  teszi az előállított személy szabadságának  24  óra
    időtartamú korlátozását.

    A Szolgálati Szabályzat 37. § (1) és (2) bekezdése értelmében
    a személyazonosság megállapítható az előállítás mellőzésével,
    vagy  az  előállítás  időtartama  (8+4  óra)  alatt,  ha   az
    intézkedéssel     érintett    személy    az     azonosításban
    együttműködik.  Az  igazolás megtagadása  vagy  egyébként  az
    azonosítást    elősegítő    adatok    közlésének    szándékos
    elmulasztása,  illetőleg félrevezető adatok közlése  vezethet
    oda, hogy az előállításra rendelkezésre álló idő nem bizonyul
    elegendőnek    a    személyazonosság    megállapítására.    A
    közbiztonsági   őrizet  elrendelésénél  számottevő   szerepet
    játszik  az  érintett személy akarata, aki az őrizetbe  vétel
    alól  a  hatósággal  való együttműködés  esetén  mentesülhet.
    Ennek  hiányában a korlátozás indokoltsága mindaddig fennáll,
    amíg    az   alkotmányosan   elfogadható   cél,   vagyis    a
    személyazonosság megállapítása folyamatban  van.  A  személyi
    szabadság  ezen okból, és ilyen mértékű törvényi  korlátozása
    tehát nem tekinthető aránytalannak.

    A    fentiek    alapján   a   közbiztonsági    őrizetnek    a
    személyazonosság megállapításához kapcsolódó elrendelése  nem
    sérti  az  Alkotmány  55.  §  (1) bekezdésében  meghatározott
    személyi    szabadsághoz   fűződő   alapjogot,    ezért    az
    Alkotmánybíróság az indítványt e részében elutasította.

    3.3.2. Az Rtv. 38. § (2) bekezdése a közbiztonsági őrizet egy
    másik   jogcímét   határozza  meg,  amely  szerint   72   óra
    időtartamra korlátozható a pártfogó felügyelet alá  helyezett
    személy (feltételes szabadságra bocsátott elítélt, illetve  a
    javítóintézetből    ideiglenesen   elbocsátott    fiatalkorú)
    szabadsága,  feltéve,  ha  a hatóság  elől  elrejtőzött  vagy
    elrejtőzésétől  alaposan  tartani kell.  Az  indítványozó  ez
    utóbbi fordulat alkotmányellenességének megállapítását kérte.

    A  Btk.  70.  §  (1)  bekezdés 7. pontja alapján  a  pártfogó
    felügyelet  büntetőjogi intézkedés. A Btk. 82. §-a  határozza
    meg  a pártfogó felügyeletre vonatkozó általános szabályokat.
    E szerint pártfogó felügyelet elrendelésének akkor van helye,
    ha  a  feltételes  szabadság, illetve a  próbaidő  eredményes
    elteltéhez   az  elkövető  rendszeres  figyelemmel   kísérése
    szükséges.

    A   pártfogó   felügyelet  alatt  álló  személy   köteles   a
    jogszabályban  és  bírósági határozatban  előírt  magatartási
    szabályokat  megtartani, a pártfogóval rendszeres kapcsolatot
    tartani és részére az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást
    megadni.   A   magatartási  szabályok  kötelezettségeket   és
    tilalmakat  írnak  elő  annak érdekében,  hogy  a  pártfogolt
    képessége  szerint  dolgozzék, és  törvénytisztelő  életmódot
    folytasson.   Ilyen   különösen   a   munkával,   a   kereset
    felhasználásával,  az  időszakos jelentkezéssel,  az  esetleg
    szükséges       gyógykezeléssel,       megelőző-felvilágosító
    egészségügyi  szolgáltatáson  való  részvétellel  kapcsolatos
    kötelezettség,  illetőleg  a  lakó-  és  munkahely   önkényes
    megváltoztatásának, meghatározott helyek  látogatásának  vagy
    egyes    személyekkel   való   érintkezésének   a    tilalma.
    Összefoglalóan megállapítható, hogy a pártfogó felügyelet  az
    elítéltek    ellenőrzését,   irányítását,   a    társadalomba
    beilleszkedésük  segítését  és  támogatását  szolgáló   olyan
    intézkedés,   melyet   önállóan   nem,   hanem    csak    más
    jogintézményekhez  kapcsolódva lehet  a  bíróság  mérlegelése
    alapján,   vagy  kell  a  törvény  kötelező  rendelkezéseiből
    következően elrendelni.

    A pártfogó felügyeletnek a fiatalkorúakra vonatkozó speciális
    szabályait  a  Btk.  119.  §-a  tartalmazza.  E   szerint   a
    felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt, a próbára bocsátott,
    a   feltételes   szabadságra  bocsátott,  a  javítóintézetből
    ideiglenesen elbocsátott és az a fiatalkorú, akivel szemben a
    vádemelést elhalasztották, pártfogó felügyelet alatt  áll.  A
    pártfogó    felügyelet   célja   a   fiatalkorú    társadalmi
    beilleszkedésének  elősegítése valamint az  általános,  és  a
    bíróság,  illetve  az ügyész által előírt  külön  magatartási
    szabályok  betartásának  az ellenőrzése.  Ennek  keretében  a
    pártfogolt   köteles  a  pártfogóval  rendszeres  kapcsolatot
    tartani,  a  pártfogónál a megjelölt időpontban  jelentkezni,
    részére  a  szükséges  felvilágosítást  –  különösen   lakó-,
    illetve   tartózkodási   helyének,   munkahelyének,   illetve
    tanulmányai   helyének,   valamint   családi   körülményeinek
    megváltozásával kapcsolatos tényeket bejelentve – megadni.
    A  büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló  1979.
    évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bvtvr.) 94.  §
    (2)  bekezdésében  előírtak  alapján  a  pártfogó  felügyelet
    végrehajtásában  a  rendőrség közreműködik  és  közbiztonsági
    szempontból ellenőrzi a pártfogolt magatartását. A  rendőrség
    közreműködése  során  –  többek  között  –  ellenőrzi   egyes
    magatartási szabályok megtartását, tájékoztatja a bíróságot a
    pártfogolt   ellenőrzése  során  szerzett   tapasztalatairól,
    segíti a hivatásos pártfogó munkáját.

    A   pártfogolt   helyzetéről   megállapítható,   hogy   olyan
    büntetőjogi  intézkedés  hatálya alatt  áll,  amely  személyi
    szabadságtól való megfosztást nem foglal magába, de  alapjogi
    korlátozást   eredményez.  A  korlátozás  legfőképpen   abban
    ragadható meg, hogy – a bíróság által meghatározott körben és
    egyéniesített módon – bizonyos magatartási kötelezettségeknek
    eleget  kell  tennie.  A rendőrség közreműködése  a  pártfogó
    felügyelet  végrehajtásában éppen ezen magatartási  szabályok
    megtartásának  ellenőrzésében valósul  meg.  A  megállapított
    szabályok súlyos megsértése a feltételes szabadság, illetőleg
    az  ideiglenes elbocsátás megszüntetéséhez vezethet, amelyről
    a büntetés-végrehajtási bíró határoz.

    A   Bvtvr.   9.   §-a  rendelkezik  a  feltételes   szabadság
    megszüntetéséről, amely – többek között –  kimondja,  hogy  a
    pártfogolt  szabályszegése esetén a  rendőrség  a  feltételes
    szabadság  megszüntetése érdekében  az  ügyészhez  fordul.  A
    hivatkozott    rendelkezés   (2)    bekezdése    szerint    a
    szabadságvesztés  ideiglenes foganatba  vételének  van  helye
    akkor,  ha  a  pártfogolt  a hatóság  elől  elrejtőzött  vagy
    elrejtőzésétől alapos okkal tartani kell.

    A   Btk.  118.  §-a  értelmében  a  javítóintézetből  történt
    ideiglenes   elbocsátás  –  a  Bvtvr.   9.   §   értelemszerű
    alkalmazásával – megszüntethető, ha a fiatalkorú  a  pártfogó
    felügyelet   szabályait   megszegi.   Ennek   megfelelően   a
    javítóintézeti  nevelés folytatásának elrendelésére  kerülhet
    sor, ha a javítóintézetből ideiglenesen elbocsátott a hatóság
    elől  elrejtőzött  vagy elrejtőzésétől alapos  okkal  tartani
    kell.
    Ha  a  pártfogó  felügyelet alatt álló  magatartásából  és  a
    körülményekből   arra   kell  következtetni,   hogy   a   már
    ténylegesen   alkalmazott  büntetőjogi   intézkedés   sikerét
    kívánja   meghiusítani,   akkor   a   közbiztonsági    őrizet
    elrendelésére indokoltan kerül sor.

    A  fentiekben foglaltak alapján megállapítható, hogy az  Rtv.
    vizsgált szabályozása, mint rendőri intézkedés, egy büntetés-
    végrehajtási  kényszercselekmény elrendelését, illetve  annak
    érvényesíthetőségét   segíti  elő.   Az   állam   büntetőjogi
    igényének   érvényesítése  magában   foglalja   a   büntetés-
    végrehajtás   biztosítását,   amelynek   egyik   eszköze    a
    kényszercselekmények  foganatosítása.  A  személyi  szabadság
    korlátozása ezen alkotmányos cél érdekében történik.

    A  szabadságkorlátozás további garanciáját jelenti, hogy  míg
    az  előállítást a rendőr a helyszínen foganatosítja, addig  a
    közbiztonsági őrizet elrendeléséről a rendőrség, mint hatóság
    dönt,  amely  döntéssel  szemben a  törvény  a  jogorvoslatot
    biztosítja.

    Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Rtv. 38. §  (2)
    bekezdésében  a „vagy elrejtőzésétől alaposan  tartani  kell”
    szövegrészének az Alkotmány 55. § (1) bekezdésébe, valamint a
    8.  § (2) bekezdésébe ütközését nem állapította meg, ezért az
    indítványt e részében is elutasította.

    4.  Az  Rtv.-nek az indítványok benyújtásakor hatályos 33.  §
    (4) bekezdése szerint az előállítottat csak akkor kellett  az
    előállítás okáról tájékoztatni, ha ezt ő kifejezetten  kérte.
    Az   indítványozók  ennek  a  feltételnek  a   megkövetelését
    tartották alkotmányellenesnek.

    A  szervezett  bűnözés,  valamint az azzal  összefüggő  egyes
    jelenségek   elleni  fellépés  szabályairól   és   az   ehhez
    kapcsolódó  törvénymódosításokról  szóló  1999.   évi   LXXV.
    törvény  69. §-a 1999. szeptember 1-jei hatállyal módosította
    az  Rtv. 33. § (4) bekezdését. A módosított és a jelenleg  is
    hatályos  szöveg  már nem tartalmazza az indítványozók  által
    sérelmezett   „kérelmére”  kitételt,  tehát  a   tájékoztatás
    hivatalból kötelező.

    Miután  a  módosítás  következtében az indítvány  okafogyottá
    vált,  az  Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és  annak
    közzétételéről  szóló,  módosított  és  egységes  szerkezetbe
    foglalt  3/2001. (XII. 3.) Tü. sz. határozat 31. § a)  pontja
    (ABK   2003.   szeptember-október  564.  569.)   alapján   az
    Alkotmánybíróság az eljárást megszüntette.

    Az Alkotmánybíróság határozatának a Magyar Közlönyben történő
    közzétételét  az Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.
    törvény 41. §-a alapján rendelte el.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
           Dr. Bagi István                 Dr. Bihari Mihály
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                  
           Dr. Czúcz Ottó                    Dr. Erdei Árpád
           alkotmánybíró                előadó alkotmánybíró
                                  
          Dr. Harmathy Attila                Dr. Kiss László
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                  
          Dr. Kukorelli István             Dr. Strausz János
          alkotmánybíró                 előadó alkotmánybíró
                                  
                  Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró
     Dr. Czúcz Ottó alkotmánybíró különvéleménye

     1.   Elfogadom  a  többségi  döntéssel  meghozott   határozat
     rendelkező  részének 3. és 4. pontját, valamint a  rendelkező
     rész  1.  pontjából  a Rendőrségről szóló  1994.  évi  XXXIV.
     törvény  (a továbbiakban: Rtv.) 33. § (2) bekezdés g) pontja,
     illetve  a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló  3/1995.
     (III. 1.) BM rendelet (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat)
     41.    §-a    alkotmányellenességének    megállapítását    és
     megsemmisítését.
     Ugyanakkor nem értek egyet azzal, hogy az Alkotmánybíróság  a
     határozat      rendelkező     részének      1.      pontjában
     alkotmányellenesnek   minősítette   az   Rtv.   38.   §   (1)
     bekezdésének „vagy az őrizetbe vett személy érdeke  (ittasság
     vagy   más  okból  ön-  vagy  közveszélyes  állapotban  van)”
     szövegrészét,   továbbá  a  rendelkező  rész   2.   pontjával
     alkotmányellenesnek ítélte a Szolgálati Szabályzat 22. §  (3)
     bekezdésének „indokolt esetben közbiztonsági őrizetbe vehető”
     szövegrészét    és    azokat    a    kihirdetésük    napjával
     megsemmisítette.

     2.  A  többségi döntés az Rtv. 38. § (1) bekezdésének  [és  a
     Szolgálati  Szabályzat 22. § (3) bekezdésének hozzá  szorosan
     kapcsolódó  rendelkezése] alkotmányossági vizsgálata  alapján
     megállapította,   hogy   a   közbiztonsági   őrizetbe   vétel
     korlátozza  az  intézkedés alá vontak  Alkotmány  55.  §  (1)
     bekezdésében  rögzített szabadságra és  személyi  biztonságra
     való  alkotmányos alapjogát. Megállapította, hogy  „az  ittas
     vagy   más  okból  ön-  vagy  közveszélyes  állapotban   lévő
     előállított  személyek védelmét, szükség esetén ellátását  az
     Rtv.  18.  §  (2)  bekezdésében, valamint az  [egészségügyről
     szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)]…  199.
     §-ában  foglalt  rendelkezések  megfelelően  biztosítják,  és
     mindez szükségtelenné teszi a biztonsági őrizet ilyen esetben
     történő elrendelését”.

     3.  Az  Rtv. 38. §-ának (1) bekezdése alapján a rendőrség  24
     óra  időtartamra  jogosult az előállított  személyt  őrizetbe
     venni, ha az őrizetbe vételt a személyazonosság megállapítása
     vagy az őrizetbe vett személy érdeke (ittasság vagy más okból
     ön- vagy közveszélyes állapotban van) szükségessé teszi.
     A   törvényi  rendelkezésből  –  megítélésem  szerint  –  jól
     kiolvasható, hogy az Rtv. 38. § (1) bekezdése a közbiztonsági
     őrizetbe vétel feltételeként nem egyszerűen az őrizetbe  vett
     személy  érdekét  jelöli meg, hanem  ennek  célját  (mint  az
     idézett  zárójeles kiegészítésből kitűnik) tovább  pontosítva
     rögzíti: ez az intézkedés csak akkor foganatosítható,  ha  az
     érintett  személy  ön-  vagy  közveszélyes  állapotban   van.
     Mindebből    jól   láthatóvá   válik,   hogy    ezekkel    az
     intézkedésekkel  a  jogalkotó  az  érintett   személy   (vagy
     környezete) életének védelmét kívánja szolgálni.
     Ezen  esetben tehát nem önmagában az érintett személy érdeke,
     hanem  az  emberi élet védelme, mint alapjog  áll  szemben  a
     személyi   szabadság  korlátozásával.  Mindezek   alapján   a
     támadott   rendelkezések  alkotmányossága  megítélésénél   az
     Alkotmánybíróságnak a mérlegelésbe be kellett volna vonnia az
     Alkotmány  54. § (1) bekezdésében meghatározott élethez  való
     alapvető jogot is.
     Az  Alkotmánybíróság már a 23/1990. (X. 31.) AB határozatában
     kifejtette,  hogy  „[a]z emberi élet és  az  emberi  méltóság
     elválaszthatatlan  egységet alkot  és  minden  mást  megelőző
     legnagyobb érték. Az emberi élethez és méltósághoz  való  jog
     ugyancsak    egységet    alkotó   olyan    oszthatatlan    és
     korlátozhatatlan  alapjog,  amely  számos  egyéb   alapjognak
     forrása és feltétele” (ABH 1990, 88, 93.).
     Az  Alkotmánybíróság  az  élethez  való  joggal  kapcsolatban
     rámutatott  arra  is, hogy „[a]z élethez  való  jog  objektív
     oldalából  ugyanakkor az államnak nem csupán az a kötelessége
     következik,  hogy az egyes emberek élethez való alanyi  jogát
     ne  sértse  meg,  és hogy annak védelméről  jogalkotással  és
     szervezési intézkedésekkel gondoskodjék, hanem ennél több. Ez
     a   kötelesség   nem  merül  ki  az  egyes   emberek   egyedi
     életvédelmében,   hanem  általában  az   emberi   életet   és
     létfeltételeit  is védi” [64/1991. (XII. 17.)  AB  határozat,
     ABH 1991, 297, 303.].

     4.  Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata  következetes  abban   a
     kérdésben,  hogy  az  alkotmányos  alapjogok  más   alapjogok
     érvényesítése  érdekében [az Alkotmány 8. § (2)  bekezdésében
     foglaltak szerint – lényeges tartalmukat kivéve – törvényben]
     korlátozhatók. A korlátozás vizsgálatánál az Alkotmánybíróság
     a  szükségesség és arányosság tesztjét alkalmazza, vagyis  az
     alapjog  korlátozását  akkor  tartja  alkotmányosnak,  ha  az
     elérni  kívánt  cél fontossága és az ennek érdekében  okozott
     alapjogsérelem   súlya   összhangban   van   egymással.    Az
     Alkotmánybíróság  megköveteli azt is, hogy  a  törvényhozó  a
     korlátozás  során az adott cél elérésére alkalmas  legenyhébb
     eszközt  válassza [20/1990. (X. 4.) AB határozat,  ABH  1990,
     69, 71.].

     5.   Megítélésem  szerint  nem  lehet  a  személyi  szabadság
     korlátozásának  szükségességét (s ily módon alkotmányosságát)
     vitatni  olyan esetekben, amikor az intézkedés  megtétele  az
     érintett  személy  „közveszélyes” állapotának,  vagyis  mások
     életét  közvetlenül  fenyegető  veszélyek  elhárítása   miatt
     halaszthatatlan.  A közbiztonság – benne az  emberi  élet  és
     méltóság – védelme az Alkotmány 40/A. § (2) bekezdése szerint
     a  „rendőrség alapvető feladata”. Alkotmányos szempontból nem
     vitatható  tehát az a törvényhozói döntés, amely az  államnak
     az   élet  védelmére  irányuló  kötelezettsége  keretében   a
     rendőrségnek  feladatokat  szab  és  azok  teljesítéséhez   a
     szükséges  eszközöket is rendelkezésre bocsátja. Az,  hogy  a
     rendőrségre   az  élet  védelmével  kapcsolatban   kiemelkedő
     fontosságú  felelősség hárul, világosan kitűnik  a  rendőrség
     feladatairól  szóló rendelkezésekből is. Az  Rtv.  2.  §  (1)
     bekezdése  kifejezetten  a rendőrség feladatává  teszi,  hogy
     védelmet   nyújtson  az  életet,  testi  épséget  közvetlenül
     fenyegető vagy sértő cselekményekkel szemben.
     Még ha el is fogadjuk, hogy az ön- és közveszélyes állapotban
     lévőket  meg  kell  próbálni minél előbb a megfelelő  orvosi,
     egészségügyi  ellátásban részesíttetni, illetve  a  megfelelő
     intézetbe  szállítani,  számolni kell azzal  a  lehetőséggel,
     hogy erre nem mindig nyílik azonnali lehetőség. Előfordulhat,
     hogy  kivételes  helyzetekben: valamilyen  természeti  csapás
     következtében,   a  közlekedési  lehetőségek   hiánya,   vagy
     megfelelő szakember elérhetetlensége, esetleg más okok  miatt
     ez  pillanatnyilag nem oldható meg. Kialakulhatnak olyan,  az
     életet   közvetlenül   fenyegető  vészhelyzetek,   amikor   a
     rendőrségnek   kell  gondoskodni  az  életvédelmi   feladatok
     megoldásáról. A többségi határozat megsemmisítő  rendelkezése
     nyomán ez a lehetőség szűnik meg.

     6.  Álláspontom szerint ugyanezek a megfontolások az ittasság
     és  más  okból önveszélyes állapotban lévő személyek esetében
     is  indokolták  volna,  hogy az érintett  rendelkezéseket  az
     Alkotmánybíróság  ne  minősítse  alkotmányellenesnek,  és  ne
     semmisítse  meg.  Amikor  az  érintett  személy  élete  forog
     veszélyben  s  e veszély elhárítására nincs más lehetőség,  a
     rendőrségnek alkotmányos keretek között meghatározott  összes
     eszközével közre kell működni e veszélyek elhárításában.

     7.  A  közbiztonsági  őrizet – mint a szabadságelvonás  egyik
     fajtája – arányossága megítélésénél különös jelentőséggel bír
     az  a  körülmény  is,  hogy  e  rendelkezések  –  tartalmukat
     tekintve   –   diszpozitív   szabályok,   amelyek   az   eset
     körülményeinek,   többek  között  az  egészségügyi   (orvosi)
     ellátás  igénybevétele,  az ittas  személy  lakására  történő
     szállítása lehetőségeinek mérlegelésén alapulnak. Tény,  hogy
     az Eütv. 199. § (1) bekezdése hasonló szabályozást tartalmaz,
     miszerint pszichiátriai intézetbe szállítható az a beteg, aki
     pszichés  állapota, illetve szenvedélybetegsége következtében
     közvetlen  veszélyeztető  magatartást  tanúsít  és  ez   csak
     azonnali   pszichiátriai  intézeti  gyógykezelésbe   vétellel
     hárítható el.
     Az  ittas, valamint az ön- és közveszélyes állapot azonban  –
     megítélésem  szerint  –  nem azonos  a  pszichés  állapotból,
     illetve  szenvedélybetegségből eredő közvetlen  veszélyeztető
     magatartással,  továbbá az ittas állapot sem  minden  esetben
     teszi  szükségessé a kijózanító állomásra történő szállítást.
     Az  arra rászoruló személy tekintetében tehát a közbiztonsági
     őrizet  a  rendőrség  olyan védő-óvó intézkedése,  amelyet  a
     jogszabályokban  meghatározott  feltételek  szerint  nem   az
     érintett  személy ellen, hanem (az előbb kifejtettek szerint:
     az   élete   védelme)  érdekében  alkalmaznak.  Nem  hagyható
     figyelmen  kívül  ezért  az sem, hogy az  érintett  többnyire
     akaratának  szabad nyilvánítására képtelen  állapotban  lévő,
     vagy segítségre szoruló személy.

     8.   A  szükséges  korlátozás  arányossága  alkotmánybírósági
     megítélésénél egyik döntő szempont annak időtartama. Ebben az
     ügyben  a  legfeljebb  24 óráig tartó  közbiztonsági  őrizet,
     mivel  annak  közvetlen célja az érintett  személy  és  mások
     testi   épségének   és  életének  védelme,   nem   tekinthető
     aránytalannak sem.

     Mindezekre   tekintettel   az   az   álláspontom,   hogy   az
     Alkotmánybíróságnak nem kellett volna a fenti rendelkezéseket
     alkotmányellenesnek minősíteni és megsemmisíteni.

     Budapest, 2003. december 16.
                                                    Dr. Czúcz Ottó
                                                     alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:
                                                 Dr. Bihari Mihály
                                                     alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:
                                               Dr. Harmathy Attila
                                                     alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:
                                Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                                                     alkotmánybíró

     Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye

     A   határozat   rendelkező  részével  és   indokolásával   is
     egyetértek,  azonban a Rendőrségről szóló  1994.  évi  XXXIV.
     törvény  (a  továbbiakban:  rendőrségi  törvény)  38.  §  (1)
     bekezdését  nem  csupán annyiban tartom  alkotmányellenesnek,
     hogy  az  a  személyes  szabadságot szükségtelenül  korlátozó
     módon  teszi  lehetővé  az előállított ittas,  illetőleg  más
     okból   ön-   vagy  közveszélyes  állapotban   lévő   személy
     közbiztonsági  őrizetének  elrendelését.  Véleményem  szerint
     alkotmányellenes  az is, hogy a rendőrség a  személyazonosság
     megállapítása    érdekében    huszonnégy    órán    keresztül
     korlátozhatja a személyi szabadság alapjogát.

     Az  előállítás  alkalmazása a személyazonosság  megállapítása
     érdekében  a  rendőrség  hatósági tevékenységének  eredményes
     ellátásához    szükséges   lehet.   A   személyi    szabadság
     korlátozásának szükségességét én sem vitatom. Ahogyan azonban
     arra  az  Alkotmánybíróság jelen határozatában is felhívta  a
     figyelmet, az alapjog-korlátozás arányosságának vizsgálatakor
     „meghatározó  jelentőségű  a  szabadságelvonás  időtartamának
     mértéke,  annak indokoltsága, a szabadságelvonással  érintett
     személy  megfelelő  körülményeinek  és  az  őt  illető  jogok
     gyakorlásának     biztosítása,    valamint     a     jogtalan
     szabadságelvonás esetére nyújtott jogorvoslati jog  és  egyéb
     jogkövetkezmények meghatározása és azok megfelelősége”.

     1. A szabadságelvonás időtartamának mértéke

     A rendőrségi törvény 33. § (2) bekezdésének a) pontja alapján
     a rendőr a közbiztonság érdekében a hatóság vagy az illetékes
     szerv  elé  állíthatja azt, aki a rendőr  felszólítására  nem
     tudja  magát  hitelt érdemlően igazolni,  vagy  az  igazolást
     megtagadja.   A   rendőrség   a   személyi   szabadságot   az
     előállítással  csak  a szükséges ideig, de  legfeljebb  nyolc
     órán  át  korlátozhatja. Ha az előállítás célja nem  valósult
     meg,  indokolt  esetben ezt az időtartamot  a  rendőri  szerv
     vezetője egy alkalommal, négy órával meghosszabbíthatja. [33.
     §   (3)   bekezdés]  Az  előállításból  –  ezt   követően   –
     közbiztonsági   őrizet  lehet,  ha  az  őrizetbe   vételt   a
     személyazonosság  megállapítása  szükségessé  teszi,   s   ez
     további tizenkét órás fogvatartást is jelenthet. [38.  §  (1)
     bekezdés]

     A Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III. 1.)
     BM  rendelet 37. § (1) bekezdése előírja, hogy az  előállítás
     végrehajtását  mellőzni  kell,  ha  az  intézkedés  alá  vont
     személy az előállítás közben megfelelően igazolja magát, vagy
     személyazonosságát    a    rendőr   megállapította,    ellene
     bűncselekmény   gyanúja   nem  merült   fel,   vele   szemben
     kényszerítő  eszköz alkalmazására nem került sor.  Mellőzhető
     az  előállítás,  ha az igazoltatott személy személyazonossága
     más, egyszerűbb módon tisztázható. Ezek a rendeleti szabályok
     azonban  nem teszik a rendőrségi törvény 38. § (1) bekezdését
     alkotmányossá.
     Álláspontom  szerint, a rendőrségi törvény a személyazonosság
     megállapítására  az elérni kívánt célhoz képest  aránytalanul
     hosszú   időt,   huszonnégy  órát  biztosít.  Amennyiben   az
     előállítás  maximális  időtartama  (tizenkét  óra)  alatt   a
     rendőrség  nem  állapítja meg az érintett személyazonosságát,
     akkor  abból  az előállítottra további, a szabadságelvonással
     járó  hátrányok nem származhatnak. A 38. § (1) bekezdésben  a
     közbiztonsági   őrizetbe   vétel  elrendelésére   biztosított
     lehetőség  egyfajta kényelmi szabály, amely  nem  ösztönzi  a
     hatóságot   az   előállított  személyazonosságának   mielőbbi
     megállapítására.  Más  megítélés  alá  esett  volna,   ha   a
     rendőrségi törvény támadott rendelkezése kizárólag rendkívüli
     esetekben,  így  például  a  személyazonosság  megállapítását
     akadályozó,  illetve  az  abban való közreműködést  megtagadó
     személy   esetében  tette  volna  lehetővé  a   közbiztonsági
     őrizetbe vételt.

     2. A szabadságelvonás indokoltsága
     Az  Alkotmánybíróság a 13/2003. (IV. 9.) AB  határozatában  a
     közterület-felügyelő feltartóztatási jogának alkotmányosságát
     vizsgálta.   Feljelentés  megtétele   vagy   egyéb   jogszerű
     intézkedés  céljából a közterület-felügyelő az  érintettet  a
     személyazonosság  megállapítása céljából  igazoltathatja.  [a
     közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 15. §
     (1)  és  (2)  bekezdés]  Az Alkotmánybíróság  nem  találta  a
     személyi  szabadságot szükségtelenül és aránytalanul sértőnek
     e  rendelkezéseket, mert „az igazoltatás alá vont személyek –
     a  közterület-felügyelet feladatköréhez  tartozó  –  jogsértő
     magatartást   tanúsítottak   (szabálysértést   követtek   el,
     hatósági  határozatban  foglalt  kötelezettséget  megszegtek)
     vagy  ilyen  tevékenységgel  összefüggésbe  hozhatók  (tanú).
     Vagyis a személyi kör jogilag behatárolható, valamilyen  jogi
     eljáráshoz kapcsolható”. (ABK 2003. április, 201, 205.)
     A  rendőrségi  törvény 29., 33. és 38. §-ai alapján  (ahogyan
     azt  a törvényjavaslat miniszteri indokolása is megállapítja)
     az igazoltatás célja a személyazonosság megállapítása, vagyis
     a  rendőrség  – tetszése szerint – bárkit feltartóztathat  és
     igazoltathat. Az igazoltatás alá vont személyek köre tehát  –
     szemben   a   közterület-felügyelő   által   feltartóztatható
     személyek  körével  –  jogilag nem behatárolható,  a  rendőri
     intézkedés  alanya  bárki  lehet. A  rendőrségi  törvény  nem
     kívánja   meg,   hogy  az  igazoltatás,  a   személyazonosság
     megállapítása   valamilyen  jogsértő   magatartáshoz   legyen
     kapcsolható.
     Az  igazoltatás eredménytelensége pedig önmagában is  rendőri
     intézkedést   vonhat   maga  után.   A   rendőr   ugyanis   a
     személyazonosság  megállapítása  céljából  az  igazoltatottat
     feltartóztathatja,   előállíthatja,   ezt   követően    pedig
     közbiztonsági őrizetbe veheti.
     Véleményem   szerint  az  Alkotmánybíróságnak  a   rendőrségi
     törvény   38.   §  (1)  bekezdésére  vonatkozó  normakontroll
     eljárásban   a  szabadságelvonás  (a  közbiztonsági   őrizet)
     indokoltságát is vizsgálnia kellett volna, vagyis azt, hogy a
     támadott  jogszabályi rendelkezés – a rendőrségi törvény  29.
     és a 33. §-aira tekintettel – nem korlátozza-e aránytalanul a
     személyi szabadságot.
     Összefoglalva, álláspontom szerint az Alkotmánybíróságnak meg
     kellett  volna állapítania, hogy a rendőrségi törvény  38.  §
     (1) bekezdése teljes egészében alkotmánysértő.

     Budapest, 2003. december 16.
                                              Dr. Kukorelli István
                                                     alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Article 33.2.a, b, c, g of the Act XXXIV of 1994 on the Police according to what in the interest of public security the police may bring before the competent authority any person who is unable to prove his or her identity; who may be suspected of a criminal offence
      Number of the Decision:
      .
      65/2003. (XII. 18.)
      Date of the decision:
      .
      12/16/2003
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2003-3-008?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .