Hungarian
Ügyszám:
.
996/G/1990
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 996/G/1990. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/533
.
A döntés kelte: Budapest, 11/09/1993
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság   a  Miniszterelnöknek,   valamint   az
  Országgyűlés  Környezetvédelmi  bizottságának  az  Alkotmány
  értelmezése tárgyában  előterjesztett indítványa  alapján  -
  Dr.  Ádám   Antal  és   Dr.  Zlinszky   János  alkotmánybíró
  különvéleményével - meghozta a következő

                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 18. §-a, valamint 70/D. §-a
  értelmezésére irányuló indítványokat elutasítja.
                             Indoklás

                                I.

   1. A  Miniszterelnök az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
   XXXII. törvény  ( a továbbiakban Abtv. ) 21. § (6) bekezdése
   alapján indítványozta,  hogy az  Alkotmánybíróság értelmezze
   az Alkotmány  18. §-ának és 70/D §-ának a környezetvédelemre
   vonatkozó rendelkezéseit.  Indítványa indokolásául  előadta,
   hogy  az   értelmezni  kért   alkotmányi  rendelkezések  nem
   határozzák  meg   a   környezetvédelem   fogalmának   pontos
   tartalmát és  az államnak a környezet védelmével kapcsolatos
   kötelezettségeit.  Az   értelmezésre  véleménye  szerint  az
   Alkotmányra  épülő  további  jogi  szabályozás  megalapozása
   érdekében van szükség.

   2. Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága ugyanazon két
   alkotmányhely  értelmezését   kérte  indítványában   egy  új
   környezetvédelmi   törvény    kidolgozásának    megalapozása
   érdekében.

   3. Az Alkotmány értelmezni kért két rendelkezése a következő
   : "18.  §  A  Magyar  Köztársaság  elismeri  és  érvényesíti
   mindenki jogát az egészséges környezethez. "

   "70/D § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van
   a lehető  legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2)
   Ezt  a   jogot  a  Magyar  Köztársaság  a  munkavédelem,  az
   egészségügyi    intézmények    és    az    orvosi    ellátás
   megszervezésével,  a  rendszeres  testedzés  biztosításával,
   valamint az  épített  és  természetes  környezet  védelmével
   valósítja meg. "

                               II.

   1. Az  Alkotmánybíróság az  Alkotmány értelmezése  tárgyában
   hozott 31/1990.  (XII.  18.)  AB  számú  határozatában  elvi
   jelentőséggel rámutatott  arra, hogy  az Abtv. 1. §-ának g )
   pontjában szabályozott alkotmányértelmezésre kizárólag akkor
   kerülhet  sor,   ha  az   indítvány  az   Abtv.  21.  §  (6)
   bekezdésében    meghatározott     szervek    és    személyek
   valamelyikétől   származik;   nem   általánosságban,   hanem
   valamely   konkrét   alkotmányjogi   probléma   aspektusából
   kezdeményezi  az  Alkotmány  ugyancsak  konkrétan  megjelölt
   rendelkezésének   értelmezését;   az   adott   alkotmányjogi
   probléma közvetlenül  - más  jogszabály közbejötte  nélkül -
   levezethető az Alkotmányból.

   Az Alkotmánybíróság  tehát  alkotmányértelmezési  hatáskörét
   megszorítóan  értelmezte,   mert  úgy  ítélte  meg,  hogy  a
   jogalkotást   megelőző    alkotmányértelmezések   azzal    a
   veszéllyel  fenyegetnek,  hogy  az  Alkotmánybíróság  magára
   vállalja   a   törvényhozó,   sőt   a   végrehajtó   hatalom
   felelősségét is,  és ezáltal  -  az  Alkotmányban  rögzített
   államszervezeti  elvekkel   szöges  ellentétben  -  egyfajta
   alkotmánybírósági kormányzás alakulna ki.

   2.  Az   adott  esetben  a  konkrét  alkotmányjogi  probléma
   meglétére vagy hiányára adott válasz dönti el azt a kérdést,
   hogy   lehetséges-e   az   alkotmányértelmezés,   hiszen   a
   jogosultság  mindkét   indítványozó  esetében   fennáll,   a
   harmadik feltétel  pedig teljesül,  ha  az  Alkotmánybíróság
   elismeri az  alkotmányjogi probléma  létét.    (  Miután  az
   indítványozók pontosan megjelölték az Alkotmány értelmezendő
   rendelkezéseit,  ez   az  adott   esetben  nem  lehetett  az
   alkotmányértelmezés akadálya. )

   Az   alkotmányértelmezés    elutasítása   vagy   teljesítése
   szempontjából a  kulcskérdés  tehát  :    tartalmaznak-e  az
   indítványok konkrét alkotmányjogi problémát?

   Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  a  miniszterelnöki
   indítványban szereplő  az az indokolás, hogy az értelmezésre
   "az Alkotmányra  épülő további jogi szabályozás megalapozása
   érdekében" van  szükség, továbbá  az országgyűlési bizottság
   hasonló célú  indítványa nem elégséges annak megalapozására,
   hogy alkotmányértelmezési  eljárásra  van  szükség.  A  jogi
   szabályozásnak  az   Alkotmányra  építése   ugyanis   minden
   jogalkotással szemben természetes és általános kívánalom. Ez
   azonban  még  önmagában  nem  jelent  konkrét  alkotmányjogi
   problémát.

   A miniszterelnöki  indítvány utal arra is, hogy az Alkotmány
   értelmezni   kért    szabályai   "nem   határozzák   meg   a
   környezetvédelem fogalmának  pontos tartalmát és az államnak
   a környezet  védelmével  kapcsolatos  kötelezettségeit".  Az
   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  mind  az  egészséges
   környezethez   való    jog   definiálása,   mind   pedig   a
   környezetvédelemmel kapcsolatos állami feladatok felsorolása
   elvégezhető törvényhozási  úton, de egyik sem lehet feladata
   elvont alkotmányértelmezésnek. A környezetvédelemnek ugyanis
   -  mind  elvi  alapjait,  mind  megvalósításának  módszereit
   tekintve - számos koncepciója lehet egyaránt alkotmányos, az
   ezek  közötti   választás  nem   alkotmánybírósági  feladat.
   Egyaránt alkotmányos  lehet például az antropocentrikus és a
   természet önértékére  alapozott környezetvédelem, ugyanígy a
   piaci vagy igazgatási elemek túlsúlyára épülő megoldások sem
   minősíthetők önmagukban az alkotmányosság szempontjából.

   3.  Az   egészséges  környezethez   való   alkotmányos   jog
   elismerését megvalósító  és érvényesítésére  szolgáló alanyi
   jogok összességét  is  csak  a  törvényhozás  és  -  a  maga
   területén -  a bírói  gyakorlat, nem pedig alkotmánybírósági
   alkotmányértelmezés határozhatja meg.

   Az Alkotmány 18. § és 70/D. § (2) bekezdése alapján az állam
   kétségtelenül köteles  az egészséges  környezethez való  jog
   megvalósítását szolgáló sajátos intézmények kialakítására és
   működtetésére. Sem  a 18.  § szóhasználata  ( az "egészséges
   környezethez" való  jog )  , sem  az állami környezetvédelmi
   feladat beágyazása  a 70/D.  §-ban az  egészséghez való  jog
   megvalósításának   eszközei    közé   nem   értelmezhető   a
   környezethez való jog korlátozásaként. Az is megállapítható,
   hogy az  állam kötelességeinek  magukban kell  foglalniok az
   élet természeti  alapjainak védelmét,  ki kell  terjedniök a
   véges javakkal  való gazdálkodás intézményeinek kiépítésére,
   a  környezettel   kapcsolatos  információhoz   jutás  és  az
   érintetteknek a  döntések  előkészítésében  való  részvétele
   biztosítására. Annak meghatározása azonban, hogy ezen állami
   kötelezettségekből milyen konkrét jogalkotási és kormányzati
   teendők származnak, már csak törvényhozási úton történhet.

   Az   Alkotmánybíróság    feladata   ott   kezdődik,   amikor
   normakontrollra, alkotmányjogi panaszra, illetve mulasztásos
   alkotmánysértésre  irányuló  indítványok  elbírálása  során,
   konkrét kérdésekben állást kell foglalnia abban a kérdésben,
   hogy a  törvényhozás által választott szabályozás, illetve a
   jogalkalmazásban  követett   törvényértelmezés   tartalmilag
   alkotmányosan kielégítőe.

   Mindezek      alapján       az      Alkotmánybíróság      az
   alkotmányértelmezésre irányuló indítványokat elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                        előadó alkotmánybíró
                     az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal           Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

            Dr. Lábady Tamás          Dr. Schmidt Péter
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

            Dr. Szabó András       Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró              alkotmánybíró

             Dr. Vörös Imre          Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró              alkotmánybíró
    Dr.  Ádám   Antal alkotmánybíró  és
    Dr.  Zlinszky  János  alkotmánybíró különvéleménye

         A  határozattól  eltérő  különvéleményünket  és  néhány
    kiegészítő  észrevételünket   -  hasznosítva   a   határozat
    bizonyos általunk  is egyetértéssel fogadott megállapításait
    - a következőkben fogalmazzuk meg.

         1.  Álláspontunk   szerint   a   vizsgált   ügyben   az
    alkotmánybírósági       alkotmányértelmezés       feltételei
    fennállanak. Határozatának indokolásában az Alkotmánybíróság
    is  megállapította,   hogy  a   kezdeményezés   jogosultsága
    "mindkét indítványozó esetében fennáll" és az "indítványozók
    pontosan    megjelölték     az    Alkotmány     értelmezendő
    rendelkezéseit".      Az       elvont      alkotmánybírósági
    alkotmányértelmezés   harmadik    feltétele,    a    konkrét
    alkotmányjogi probléma  léte pedig  szerintünk az egészséges
    környezethez  való   alapjog  és   a  belőle  fakadó  állami
    kötelesség jellegének bizonytalanságában jelölhető meg.

         2. Az  indítványban kezdeményezett  értelmezés  alapján
    megállapítható, hogy  az Alkotmány  18. §-ában megállapított
    jog :  alapjog. Rá is vonatkozik az Alkotmány 8. §-ának az a
    rendelkezése, hogy "tiszteletben tartása és védelme az állam
    elsőrendű  kötelessége",   valamint,   hogy   a   "vonatkozó
    szabályokat törvény  állapítja meg".  A  törvényi  szabályok
    megállapítása nemcsak  lehetőség, hanem  az Alkotmány 78. §-
    ára is  tekintettel a Kormány és az Országgyűlés alkotmányos
    kötelessége.

         3.   Az    indítványok   alapján    elvégzendő   elvont
    alkotmányértelmezéssel az  Alkotmánybíróságnak  meg  kellett
    volna állapítania  a 18.  §-ban foglalt  alapjognak az egyéb
    alapjogoktól eltérő sajátosságait. A 18. §-ban megállapított
    alapjog mibenlétének  értelmezéséhez is alkalmaznunk kell "a
    részt  az   egészből,  az   egészet  a  részből"  klasszikus
    megértési és  értelmezési elvet.  Ennek  alapján  figyelembe
    kell  vennünk,  hogy  az  Alkotmányban  rögzített  alapjogok
    egyrészt a  törvényalkotót  és  az  egyéb  állami  szerveket
    kötelező alaptörvényi  előírások, tehát  alkotmányerejű jogi
    normák, másrészt  pedig az  embert, az állampolgárt, esetleg
    emberi közösséget  megillető alanyi  jogosultságok. Az egyes
    alapjogok  jogosító   és  kötelező   tartalmának  jellegében
    azonban lényeges  különbözőségek tapasztalhatók.  A vizsgált
    alapjog sajátosságai  főleg az  Alkotmány által  biztosított
    egyéb alapjogok  különböző csoportjaival  való összevetéssel
    és az  azoktól  történő  elhatárolással  körvonalazhatók.  E
    módszer alkalmazásával megállapíthatjuk, hogy "az egészséges
    környezethez"  mindenkit   megillető  alapjog  sajátosságai,
    vagyis  az  alapjogok  egyéb  csoportjaitól  megkülönböztető
    ismérvei a következők :

         a / a védelmi jellegű szabadságjogoktól eltérően nem az
    állami  beavatkozástól  mentességre,  nem  is  meghatározott
    tartalmú  tevékenységre   vagy  attól   való   tartózkodásra
    jogosít,  mint például az egyesülési jog, a gyülekezési jog,
    a vallásszabadság stb. ,

         b /  nem minősül a közhatalom gyakorlásában való érdemi
    közreműködésre felhatalmazó  olyan jogosítványnak,  mint pl.
    az aktív  és  passzív  választójog,  az  országos  és  helyi
    népszavazásban való részvétel joga, a közhivatal viselésének
    joga,

         c /  nem tekinthető  törvényben  meghatározandó  állami
    oktatási, egészségvédelmi, szociális ellátásra jogosító, ún.
    szolgáltatási alapjognak sem.

         d /  A felsoroltakon is túllépő sajátos vonása a 18. §-
    ban rögzített  alapjognak, hogy  az alkotmányi szövegezés az
    "egészséges"  jelzőn   kívül  nem  határozza  meg  ennek  az
    alapjognak lényeges  tartalmi elemeit  és  nem  írja  elő  a
    vonatkozó   törvényi    szabályozás   kétharmados   többségű
    elfogadását sem.  Ebből  pedig  önként  következik,  hogy  a
    törvényalkotó  a   vonatkozó  egyszerű   többségű   törvényi
    szabályozás  tartalmának   megválasztásában  viszonylag  tág
    mérlegelési lehetőséggel rendelkezik.

         e /  A 18.  §-ban megállapított  jog a hazai épített és
    természetes   környezet    egészséges   minőségének   állami
    biztosítására jogosítja az egyéneket és a közösségeket.

         4.  A   jogtudomány  széles  körben  vallott  felfogása
    szerint minden  alanyi jognak  mellőzhetetlen kísérő párja a
    megfelelő alanyi  kötelesség. Ezt  az összefüggést  a 18.  §
    világosan ki  is fejezi  azáltal, hogy  előírása  szerint  a
    Magyar  Köztársaság   nemcsak  elismeri  mindenki  jogát  az
    egészséges  környezethez,   hanem  azt   is  vállalja,  hogy
    érvényesíti    ezt     a    jogot.     Az     indítványozott
    alkotmányértelmezésnek ezért  utalnia kellene arra, hogy mit
    jelent  az   egészséges  környezethez  való  alapjog  állami
    érvényesítési kötelessége.  Szerintünk a vizsgált alapjoghoz
    kapcsolódó állami érvényesítési kötelesség magában foglalja:

         a /  az  egészséges   környezet   minőségi   mutatóinak
    ( határértékeinek ) meghatározását,

         b /  a  minőségi  mutatók  érvényesülési  feltételeinek
    törvényi megállapítását,

         c /  a minőségi  mutatók  érvényesülésének  figyelését,
    ellenőrzését, mérését és értékelését,

         d  /   a  minőségi   mutatók   megtartására   késztetés
    eszközeinek meghatározását és alkalmazását,

         e / a minőségi mutatók megsértése, vagyis az egészséges
    környezet károsítása  esetére  a  kijavítás  eszközeinek  és
    módozatainak,   valamint   a   kárfelelősség   érvényesítési
    rendjének meghatározását,

         f / az Alkotmány más alapjogi rendelkezése alapján is a
    polgároknak   a   környezettel   összefüggő   tájékoztatásra
    vonatkozó joga  biztosítását, valamint  az  érintetteknek  a
    környezetvédelmet szolgáló  állami és önkormányzati döntések
    előkészítésében való  közreműködését, továbbá  az egészséges
    környezet fenntartását  és fejlesztését  szolgáló társadalmi
    aktivitást   könnyítő,    illetve   serkentő    jogszabályok
    megalkotását.

         A    jogalkotás    természetesen    egyéb    tárgykörök
    szabályozásával is  szolgálhatja az  egészséges környezethez
    való alapjog érvényesülését.

         5. Az  egészséges környezetnek az ember, az élővilág, a
    biológiai sokféleség  fennmaradása, a szárazföld, a vízek és
    a légtér  oltalma, valamint  a fenntartható fejlődés elérése
    szempontjából fennálló  létfontossága és globalitása miatt a
    vizsgált alapjogra  vonatkozó alkotmányértelmezés  keretében
    nem   mellőzhető    a    nemzetközi    jogi    összefüggések
    figyelembevétele sem.  Mindenekelőtt megállapítható, hogy az
    ENSZ Alapokmánya  1. cikkének 3. pontja alapján, valamint az
    ENSZ keretében  elfogadott számos  állásfoglalás, legutóbb a
    Rio de  Janeiróban 1992 júniusában tartott ENSZ Környezet és
    Fejlődés  Konferencián   született  egyezmények   és   egyéb
    dokumentumok   következtében   az   egészséges   környezetre
    vonatkozó nemzetközi  együttműködési kötelesség a nemzetközi
    jognak az Alkotmány

         7. §  (1) bekezdése  révén belső normává transzformált,
    általánosan   elismert   szabályaként   kezelendő.   Az   is
    hangsúlyozandó,  hogy   az  egészséges   környezet  minőségi
    mutatóinak jelentős  hányadát, az  Európai Közösségen  belül
    pedig  túlnyomó  többségét  a  környezetvédelemre  vonatkozó
    nemzetközi együttműködési  kötelezettség keretében létrejött
    nemzetközi egyezmények,  szerződések, illetve közös döntések
    tartalmazzák. Az  Alkotmány 7.  § (1)  bekezdése  alapján  a
    Magyar   Köztársaságnak   az   ilyen   tartalmú   nemzetközi
    egyezmények, szerződések tekintetében is biztosítania kell a
    vállalt nemzetközi  jogi  kötelezettségek  és  a  belső  jog
    összhangját.


         6.  Az   Alkotmány  70/D.  §  (1)  bekezdése  a  Magyar
    Köztársaság területén  élők számára  "a  lehető  legmagasabb
    testi és  lelki egészséghez"  való alapjogot  állapít meg. E
    jog   megvalósulását   szolgáló   állami   feladatok   egyik
    csoportjaként jelöli  meg e  § (2)  bekezdése "az épített és
    természetes környezet"  védelmének kötelességét. Véleményünk
    szerint erre  a feladatcsoportra  is  vonatkoznak  a  18.  §
    rendelkezéséből  fakadó  állami  kötelességeket  körvonalazó
    következtetéseink. A  70/D. § (1) bekezdésében megállapított
    alapjogból levezethető  az egészséges  környezet  károsodása
    által előidézett  egyéni sérelem  orvoslásának bíróság előtt
    érvényesíthető igénye is.

         7. Az  Alkotmány  19.  §  (3)  bekezdésének  d/  pontja
    szerint   az    Országgyűlés   "meghatározza    az    ország
    társadalmigazdasági tervét",  a 35. § (1) bekezdés e/ pontja
    alapján pedig  a Kormány  "biztosítja a  társadalmigazdasági
    tervek  kidolgozását,  gondoskodik  megvalósulásukról".  Nem
    lehet kétséges,  hogy az  Országgyűlésnek és  a Kormánynak e
    feladat és hatáskör gyakorlása során tekintettel kell lennie
    az Alkotmány  18.  §-ából  és  70/D.  §-ából  eredő,  vázolt
    kötelességekre is.

    Budapest, 1993. november 9.

              Dr. Ádám Antal       Dr. Zlinszky János
               alkotmánybíró          alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     996/G/1990
     Date of the decision:
     .
     11/09/1993
     .
     .