Hungarian
Ügyszám:
.
1055/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 9/2007. (III. 7.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/177
.
A döntés kelte: Budapest, 03/05/2007
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
   
  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára,      valamint     mulasztásban      megnyilvánuló
  alkotmányellenesség   megállapítására   irányuló   indítványok,
  továbbá alkotmányjogi panasz tárgyában – dr. Holló András,  dr.
  Kovács    Péter    és   dr.   Paczolay   Péter   alkotmánybírók
  különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a  fegyverekről  és
  lőszerekről  szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet  53.  §
  (2)  bekezdése  alkotmányellenes, ezért azt hatályba  lépésének
  időpontjával, 2004. szeptember 3. napjával megsemmisíti.

  2.  Az  Alkotmánybíróság a lőfegyverekről és lőszerekről  szóló
  2004.  évi  XXIV.  törvény  22. §  (1)  bekezdése,  valamint  a
  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII.  31.)  Korm.
  rendelet  egésze,  illetve különösen az 1. § (1)  bekezdés  11.
  pontjának  „7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati  energiájú
  flóbert fegyver”, a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja, a  4.  §
  (1) bekezdés „flóbert töltény”, a 27. § (1) bekezdése, a 32.  §
  (2)  bekezdésének  „7,5  joule vagy annál  kisebb  csőtorkolati
  energiájú   lövedék   kilövésére   alkalmas   tűzfegyver    és”
  szövegrészei,  az 52. § (1) bekezdése, továbbá  az  54.  §  (1)
  bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
  megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

  3.  Az  Alkotmánybíróság a fegyverekről  és  lőszerekről  szóló
  253/2004.  (VIII.  31.) Korm. rendelet 3.  §  (1)  bekezdés  c)
  pontja      alkotmányellenességének     megállapítására      és
  megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasítja.

  4.  Az  Alkotmánybíróság elutasítja azt  az  indítványt,  amely
  szerint  mulasztásban megnyilvánuló – a szerzett jogok sérelmét
  megvalósító  –  alkotmányellenességet  okozott   az,   hogy   a
  jogalkotó  a  már  megszerzett fegyverek megtartására  irányuló
  eljárás díj- és költségmentességét nem biztosította, illetve  a
  fegyver  állami szervnek történő átadása esetén a kártalanítást
  nem szabályozta.

  5.  Az  Alkotmánybíróság a fegyverekről  és  lőszerekről  szóló
  253/2004.   (VIII.   31.)  Korm.  rendelet  egésze,   illetőleg
  különösen  a  3.  §  (1) bekezdés c) és d)  pontjai  nemzetközi
  szerződésbe   ütközésének  vizsgálatára   irányuló   indítványt
  visszautasítja.

  6.   Az   Alkotmánybíróság  azt  az  indítványt,  amely   annak
  megállapítására  irányul,  hogy a fegyverekről  és  lőszerekről
  szóló  253/2004.  (VIII. 31.) Korm. rendelet egésze,  illetőleg
  különösen  a  bűnügyi  nyilvántartásra  utaló  rendelkezései  a
  jogegyenlőség megvalósulását gátolják, visszautasítja.

  7.  Az  Alkotmánybíróság azokat az indítványokat, amelyek  arra
  irányulnak,   hogy   az   Alkotmánybíróság   mondja   ki,   nem
  alkalmazható  a  fegyverekről  és lőszerekről  szóló  253/2004.
  (VIII.  31.)  Korm.  rendelet egésze,  illetőleg  a  3.  §  (1)
  bekezdés  c)  és  d)  pontjai  a  Borsod-Abaúj-Zemplén   Megyei
  Bíróságon megindult perekben, visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.
                                  
    Az  Alkotmánybírósághoz  számos  indítványt  nyújtottak  be  a
   fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII.  31.)  Korm.
   rendelet   (a   továbbiakban:   R.)   egésze,   illetve   egyes
   rendelkezései   alkotmányellenességének   megállapítására    és
   megsemmisítésére.  Két  indítványozó  kérte  folyamatban   lévő
   ügyben  az alkalmazási tilalom kimondását is. Az R.  3.  §  (1)
   bekezdés c) pontjára alapított alkotmányjogi panasz is érkezett
   az   Alkotmánybírósághoz.  Az  egyik  indítványozó  az   R.-hez
   kapcsolódóan  –  az utólagos normakontroll kérelem  elutasítása
   esetére  – kérte mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   megállapítását.   Két  további  indítványozó   elsődlegesen   a
   lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV.  törvénynek
   (a   továbbiakban:   Lft.)   az  R.   megalkotására   vonatkozó
   felhatalmazó   rendelkezését,   másodlagosan   az   R.    egyik
   rendelkezését támadta.
    Az  R.-t érintő indítványokban közös elem az, hogy a fegyverek
   [ideértve  a 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú
   flóbert  fegyvert  (a továbbiakban: flóbert  fegyver),  illetve
   sörétes lőfegyvert is] és lőszerek engedélyezésével kapcsolatos
   előírások egy részét kifogásolják különböző aspektusokból, más-
   más alkotmányi rendelkezésre hivatkozással. Az indítványokat  –
   a   támadott   jogszabály   azonosságára   tekintettel   –   az
   Alkotmánybíróság egyesítette, és azokat egy eljárásban  bírálta
   el.
    Az    Alkotmánybíróság    eljárása    során    beszerezte    a
   belügyminiszter véleményét.

    1.  A  támadott  rendelkezéseket  az  alábbiak  miatt  tartják
   alkotmányellenesnek az indítványozók:
    1.1.  Az  R.  1. § (1) bekezdés 11. pontjának „7,5 joule  vagy
   annál    kisebb   csőtorkolati   energiájú   flóbert   fegyver”
   szövegrészét  azért  kifogásolta az  egyik  indítványozó,  mert
   szerinte  a  jogalkotó  ezzel  szerzett  jogot  vont  el,   ami
   ellentétes  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdéséből   következő
   jogbiztonság  követelményével. Az a tény  ugyanis  –  érvel  az
   indítványozó  – hogy a támadott rendelkezés az R.  hatálya  alá
   vonja  a  flóbert  fegyvereket is, az ilyen fegyverek  engedély
   nélküli   tarthatóságától  fosztja  meg  az  érintetteket.   Az
   indítványozó  ugyanezen indokból tartja alkotmányellenesnek  az
   R.  4.  § (1) bekezdés „flóbert-töltény”, illetve a 32.  §  (2)
   bekezdésének   „7,5   joule  vagy  annál  kisebb   csőtorkolati
   energiájú   lövedék   kilövésére   alkalmas   tűzfegyver    és”
   szövegrészeit is.
    A  27.  §  (1)  bekezdésével kapcsolatban az indítványozó  azt
   tartja  alkotmányellenesnek, hogy a flóbert fegyver megszerzése
   és  tartása  csak  a  bizonyos feltételeknek megfelelő  személy
   számára  engedélyezhető. Szerinte ez a rendelkezés is  szerzett
   jogot sért, ezért ellentétes a jogbiztonsággal.
    Az  indítványozó általánosságban hivatkozott az  Európai  Unió
   normáira, mert szerinte azok alapján nem lett volna kötelező  a
   flóbert fegyverek engedélyeztetése, a magyar jogalkotó részéről
   elegendőnek   mutatkozott  volna  a  bejelentési  kötelezettség
   előírása.
    Végezetül  külön kitért arra is, hogy az R. 54. §-a a  flóbert
   fegyverek engedélyezésére 2005. június 30-ai határidőt írt  elő
   [az  indítvány benyújtását követően az R.-t módosító  118/2005.
   (VI.  27.)  Korm. rendelet 1. §-a ezt a határidőt 2006.  június
   30.  napjára  változtatta] azzal, hogy az ügyintézési  határidő
   180 nap.
    
    1.2.  Egy  másik indítványozó szerint az R. 3. § (1) bekezdése
   c)  pontjának  a  bűnügyi  nyilvántartásra  utaló  szövegrészei
   alkotmányellenesek.  Indítványát  arra  alapozta,  hogy  az  R.
   mindaddig   kizárja  a  lőfegyverekkel  kapcsolatos  engedélyek
   kiadását,  amíg  az  engedély iránti  kérelmet  előterjesztő  a
   bűnügyi   nyilvántartásban   szerepel.   Ezzel   –   érvel   az
   indítványozó   –   a  jogalkotó  kiterjesztette   a   büntetett
   előélethez   fűződő   joghátrányok  időtartamát,   mert   hiába
   következik  be  a  törvényi  vagy  a  kegyelmi  mentesítés,  az
   érintettet  a kérelem elutasításával joghátrány éri.  Mindez  –
   szerinte  –  ellentétes  a mentesítésre  vonatkozó  büntetőjogi
   szabályokkal  [felhívja a Büntető Törvénykönyvről  szóló  1978.
   évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 100-102. §-ait], továbbá
   sérti   az  Alkotmány  19.  §  (3)  bekezdés  m)  pontját   (az
   Országgyűlésnek   a   közkegyelem   gyakorlásával   kapcsolatos
   hatásköre),  illetve  a  30/A. § (1)  bekezdés  k)  pontját  (a
   köztársasági elnök egyéni kegyelmezési joga).
    
    1.3.   Egy  további  indítványozó  vagylagosan  előterjesztett
   indítványában  elsődlegesen  az  R.  egésze,  másodlagosan   és
   különösen    az    R.   3.   §   (1)   bekezdés    c)    pontja
   alkotmányellenességének megállapítását kérte.
    Az   R.  egészére  vonatkozó  indítvány  arra  alapult,   hogy
   egyrészt  nem  megfelelő a formája, másrészt, hogy  folyamatban
   lévő  ügyekre is előírta az alkalmazást. A formai kifogás alatt
   az  indítványozó  azt értette, hogy alapjogokról  (tulajdonhoz,
   munkához   való   jog)   szóló   szabályozást   rendelet    nem
   tartalmazhat.
    Az  R.  2004.  augusztus 31-én jelent meg a Magyar Közlönyben,
   hatályba  pedig  2004. szeptember 3-án lépett. Az  indítványozó
   ügyében  2004. augusztus 19-én indult az eljárás, és a kérelmét
   elutasító  döntést  az R. alapján hozták  meg,  szerinte  ezzel
   megsértették  a  visszaható hatály tilalmát. Mindezek  miatt  –
   vonta le a konklúziót az indítványozó – az R. egésze ellentétes
   a  jogbiztonság alkotmányi követelményével. Indítványában külön
   kérte,  hogy az Alkotmánybíróság tiltsa meg az alkotmányellenes
   jogszabály alkalmazását a folyamatban levő perében.
    A  konkrét  rendelkezés [az R. 3. § (1)  bekezdés  c)  pontja,
   vagyis az engedélyezés feltételeinek a bűnügyi nyilvántartáshoz
   való  kötése] alkotmányellenességét négy tényezőre  alapította.
   Álláspontja szerint a támadott rendelkezés lehetővé teszi, hogy
   büntetést  államigazgatási eljárás keretében szabjanak  ki,  ez
   ellentétes  az Alkotmány 57. § (1) bekezdésével, amely  szerint
   mindenkinek  joga  van bírósághoz fordulni.  Sérti  továbbá  az
   Alkotmány 57. § (4) bekezdését is, mert az indítványozó szerint
   olyan  cselekmény  büntetendővé  tételét  írja  elő,  amely  az
   elkövetéskor  nem  minősült bűncselekménynek. További  sérelmet
   okoz  a rendelkezés azáltal is, hogy már elbírált bűncselekmény
   miatt  teszi  lehetővé  újabb joghátrány alkalmazását,  mert  a
   jogkövetkezmény beálltát (az engedélykérelem elutasítását)  egy
   korábbi  elítéléshez  köti.  Végezetül  ellentétes  a  támadott
   rendelkezés  a  tulajdonhoz való joggal [Alkotmány  13.  §  (1)
   bekezdés]  és  a munkához való joggal [Alkotmány  70/B.  §  (1)
   bekezdés],   mert   az  indítványozót  megfosztja   a   munkája
   végzéséhez,  foglalkozása gyakorlásához  szükséges  munkaeszköz
   (sörétes vadászfegyver) tulajdonától és birtoklásától.
    
    1.4.  Egy másik indítványozó éppen azért kifogásolja az R.  3.
   §  (1)  bekezdés c) pontját, mert lehetővé teszi, hogy korábban
   (az    R.    hatálybalépése   előtt)   jogszerűen   megszerzett
   fegyvertartási  engedélyeket  is  visszavonjanak.  Szerinte   a
   jogalkotó  ezáltal megsértette a nulla poena sine  lege  elvét,
   vagyis a támadott rendelkezés ellentétes az Alkotmány 57. § (4)
   bekezdésével.
    
    1.5.   Érkezett   olyan  indítvány  az  Alkotmánybíróságra   a
   lőfegyvertartás  megváltozott szabályaival kapcsolatban,  amely
   többnyire  általános  megfogalmazásban az R.  egészét  támadta,
   majd  az indítvány kiegészítésében konkretizáltan az R.  54.  §
   (1) bekezdését kifogásolta annak visszamenőleges hatálya miatt.
   Arra  hivatkozott, hogy ez az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdéséből
   folyó jogbiztonság követelményével ellentétes.
    
    1.6.  Az egyik indítványozó az R. 3. § (1) bekezdés c)  és  d)
   pontjaival  kapcsolatban  az  Alkotmány  három  rendelkezésének
   sérelmét  állítja:  a  2.  §  (1)  bekezdését,  a  35.  §   (2)
   bekezdését, valamint az 59. § (1) bekezdését.
    Az   elsővel   kapcsolatban  hivatkozik  arra,  hogy   az   R.
   hatálybalépését  megelőzően  hatályban  volt  szabályozás  csak
   azokat  a személyeket zárta ki az engedélyezés köréből,  akiket
   szándékos bűncselekmény elkövetése miatt elítéltek és  még  nem
   mentesültek  a  büntetett előélethez fűződő hátrányok  alól.  A
   legfőbb   alkotmányossági  problémát   az   új   szabályozással
   kapcsolatban az indítványozó abban látja, hogy a fegyvertartási
   engedély  meghosszabbítása iránt benyújtott kérelem elbírálását
   a  bűnügyi  nyilvántartásban  való  szerepléshez  köti.  Az  R.
   rendelkezései  tehát  –  állítja  –  visszamenőlegesen   teszik
   terhesebbé  a  kötelezettség teljesítését, így  ellentétesek  a
   jogbiztonság követelményével.
    Az  R.-nek  törvénnyel (konkrétan: a Btk.-val) való ellentétét
   az 1.2. pont alatti indítványozóval azonosan alapozza meg.
    Az  indítványozó  szerint a személyes adatok  védelméhez  való
   jog   sérelmét   az  R.  azért  okozza,  mert   a   bűntettesek
   nyilvántartásának céljai között nem szerepel  a  fegyvertartási
   engedélyezési   eljárás,  így  az  R.  alkalmazása   során   az
   adatkezelés célhoz kötöttsége nem biztosítható.
    Az   indítványozó   az   R.   alkotmányellenes   rendelkezései
   tekintetében   kérte   az   alkalmazási   tilalom    kimondását
   folyamatban  lévő  perében. Egyúttal csatolta  a  Borsod-Abaúj-
   Zemplén  Megyei  Bíróság  11.K.20.949/2005/8.  számú  végzését,
   amelyben   a  bíróság  a  per  tárgyalását  a  felperes   által
   kezdeményezett  alkotmánybírósági  eljárás  befejezéséig  –   a
   polgári  perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény  152.  §
   (2) bekezdésére hivatkozással – felfüggesztette.
    
    1.7.   Egy   másik   indítványozó  –  az  1.2.   pont   alatti
   kérelmezőhöz hasonlóan – azt kifogásolja, hogy az R. 3.  §  (1)
   bekezdés  c) és d) pontja azokkal szemben is korlátozást  vezet
   be,   akik  már  mentesültek  a  büntetett  előélethez   fűződő
   joghátrányok   alól.  A  törvényi  és  a  bírói   mentesítésben
   részesültek   esetében   ez  a  Btk.-val   való   összeütközést
   eredményezi.  A  kegyelmi  mentesítés  esetkörében  az  R.  már
   közvetlenül  alkotmányellenes,  mert  korlátozza  egyrészt   az
   Országgyűlésnek az Alkotmány 19. § (3) bekezdés  m)  pontjában,
   illetve  a  köztársasági  elnöknek az  Alkotmány  30/A.  §  (1)
   bekezdés k) pontjában biztosított kegyelmezési jogkörét.
    
    1.8.  A  lőfegyvertartás  engedélyezésének  új  szabályait  az
   egyik indítványozó az emberi méltóságot sértőnek tartja. Az  R.
   3.  §  (1)  bekezdés c) pontja szerinte ellentétes az Alkotmány
   54.   §   (1)  bekezdésével,  mert  megfosztja  őt  a  korábban
   biztosított és gyakorolt jogaitól (fegyvertartás és vadászat).
    
    1.9.   Az   Alkotmánybírósághoz   benyújtott   egyik   további
   indítvány szerint az R. egyik – közelebbről meg nem nevezett  –
   rendelkezése sérti az Alkotmány 8. § (1) bekezdését,  a  35.  §
   (1) bekezdés a) és b) pontjait, továbbá ellentétes az Alkotmány
   alapelveivel.   Az   alkotmányellenesség  megállapítását   arra
   alapozza,   hogy   az   R.  a  bűnügyi  nyilvántartásban   való
   szerepléshez  köti  a  lőfegyver  megszerzésére  és   tartására
   irányuló  kérelem  elutasítását, ezért  kérte  az  R.  érintett
   rendelkezésének megsemmisítését.
    
    1.10.  Az egyik indítványozó saját ügyével példálózva  mutatja
   be azt, hogy az R. szabályozása olyan ügyekre is kihatással van
   –  visszamenőlegesen érvényesülő hátrányos jogkövetkezményekkel
   –   amelyekben  korábbi  elítéléshez  kötik  a  lőfegyvertartás
   engedélyének  meghosszabbítására irányuló kérelem elutasítását.
   Adott  bűncselekmény  elkövetése és  az  ennek  alapján  hozott
   jogerős ítélet ellenére ugyanis az indítványozó 2003-ban kapott
   lőfegyvertartási engedélyt, de az R. időközbeni  hatálybalépése
   miatt  – tekintettel az R. 3. § (1) bekezdés c) pontjára  –  az
   engedély  2006-ban  már  nem hosszabbítható  meg.  A  jelenlegi
   helyzet  –  az  indítványozó  megítélése  szerint  –  sérti  az
   Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdéséből  levezethető  jogbiztonság
   követelményét.
    Indítvány-kiegészítésében  mindehhez  hozzátette:  a  támadott
   rendelkezés ellentétes az Alkotmány 7. § (1) bekezdésével, mert
   nem az Európai Unió jogának megfelelő rendelkezést tartalmaz. A
   jogalkotás rendjének sérelme körében nevesíti az Alkotmány 7. §
   (2)  bekezdését,  de ténylegesen a Btk. mentesítésre  vonatkozó
   szabályozásával   kapcsolatos  ellentétére  utal.   Kifogásolja
   továbbá,  hogy  az  R. tervezetét a Magyar Vadászkamarával  nem
   véleményeztették.  Véleménye szerint  az  R.  megakadályozza  a
   vadászkamarai  tagságot,  így sérti  az  Alkotmány  63.  §  (1)
   bekezdését. Az indítványozó álláspontja szerint a fegyvertartás
   alapvető  jog, amelyet az R. az Alkotmány 8. § (2)  bekezdésébe
   ütközően korlátoz és tilt. Hivatkozik még az Alkotmány 70/A.  §
   (2)  bekezdésére  is,  mert szerinte az R.-rel  kapcsolatban  a
   jogegyenlőség hiánya mutatkozik. Az indítvány arra  vonatkozóan
   tartalmaz határozott kérelmet, hogy az Alkotmánybíróság  az  R.
   „bűnügyi   nyilvántartásban  szereplő  és  a   jogerős   döntés
   meghozatalát        követő       időtartam        feltételeinek
   alkotmányellenességét” állapítsa meg.
    
    1.11.   Két  indítványozó  (az  egyik  a  másik  indítványához
   csatlakozva)   az   Lft.   22.  §  (1)   bekezdésében   foglalt
   felhatalmazó  rendelkezést támadta elsődlegesen. Indítványukban
   azzal   érveltek,   hogy  a  törvényhozó   a   felhatalmazással
   indokolatlanul  széles  mozgásteret biztosított  a  Kormánynak.
   Ezzel kapcsolatban annak a meggyőződésüknek adtak hangot,  hogy
   a    lőfegyver-engedélyek   kiadásának    és    visszavonásának
   szabályozása kizárólag törvényben lehetséges.
    Az  R.  3.  §  (1)  bekezdés  c) pontjának  „a  büntetés  vagy
   intézkedés    külön    jogszabályban   meghatározott    bűnügyi
   nyilvántartásának   időtartamáig”   szövegrészére   vonatkozóan
   előterjesztett  másodlagos indítványukban a  Btk.  100.  §-ával
   való  ellentétére hivatkoztak. Úgy látják, hogy ez az  ellentét
   veszélyezteti a jogrend stabilitását, ezért az Alkotmány  2.  §
   (1) bekezdésébe ütközik.
    Indítványukban  határozott kérelmet terjesztettek  elő  az  R.
   kifogásolt   szövegrészének,  illetve  az   Lft.   felhatalmazó
   rendelkezésének   a   kihirdetésre   visszamenőleges    hatályú
   megsemmisítésére.
    
    2.   Az   R.-t   alkotmányjogi  panasszal  is   támadták.   Az
   alkotmányjogi     panaszt    előterjesztő     megjelölte     az
   alkotmányellenesnek vélt rendelkezést [3.  §  (1)  bekezdés  c)
   pont], javasolta ezen jogszabályhely megsemmisítését is,  de  a
   konkrét ügyben való alkalmazás megtiltását nem kérte.
    Az  indítványozó  alkotmánybírósági kérelmét azzal  indokolta,
   hogy a támadott rendelkezés nem veszi figyelembe a Btk. 104.  §
   (1)  bekezdését,  amely  az  előzetes  menetesítés  intézményét
   szabályozza.  Az  R.  3. § (1) bekezdés c)  pontja  –  érvel  a
   panaszos  –  figyelmen  kívül hagy  mindenféle  kedvezményt  és
   mentesítést  akkor,  amikor  a  fegyver  tartásához   szükséges
   körülményeket vizsgálja. Nem veszi figyelembe például azt, hogy
   a  szabadságvesztés  felfüggesztésének időtartama  eredményesen
   eltelt-e,   illetve   azt  sem,  hogy   az   elítélt   előzetes
   mentesítésben  részesült-e. A panaszos álláspontja  szerint  az
   R.,  mint alacsonyabb szintű jogszabály ellentmond egy magasabb
   szintű  jogszabálynak  –  a Btk.-nak  –,  ezáltal  megsérti  az
   Alkotmány 35. § (2) bekezdését.
    
    3.   Az   R.-rel  összefüggésben  –  utólagos  normakontrollra
   irányuló  kérelem mellett, azzal vagylagosan – olyan  indítvány
   is  érkezett  az Alkotmánybíróságra, amely szerint mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmányellenességet  okozott   az,   hogy   a
   jogalkotó  a  már  megszerzett fegyverek megtartására  irányuló
   eljárás díj- és költségmentességét nem biztosította, illetve  a
   fegyver  állami szervnek történő átadása esetén a kártalanítást
   nem szabályozta.
    
                                 II.
                                  
   Az  alkotmánybírósági  eljárásban figyelembe  vett  jogszabályi
   rendelkezések a következők:

   1. Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelkezései:
   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  jogrendszere  elfogadja  a
   nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
   továbbá  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső
   jog összhangját.
   (2)   A   jogalkotás  rendjét  törvény  szabályozza,   amelynek
   elfogadásához    a    jelenlévő    országgyűlési     képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.”
   „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
   „13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz  való
   jogot.”
   „19. § (3) E jogkörében az Országgyűlés
   […]
   m) közkegyelmet gyakorol;”
   „30/A. § (1) A köztársasági elnök
   […]
   k) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát,”
   „35.  § (2) A Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát
   ki,  és határozatokat hoz. Ezeket a miniszterelnök írja alá.  A
   Kormány   rendelete   és   határozata  törvénnyel   nem   lehet
   ellentétes.  A Kormány rendeleteit a hivatalos lapban  ki  kell
   hirdetni.”
   „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
   „57.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
   törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
   […]
   (4)  Senkit  nem  lehet  bűnösnek nyilvánítani  és  büntetéssel
   sújtani  olyan  cselekmény miatt, amely az elkövetés  idején  a
   magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.”
   „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”
   „63.  §  (1) A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog  alapján
   mindenkinek  joga  van  a  törvény  által  nem  tiltott   célra
   szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni.”
   „70/A.  §  (2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen
   hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.”
   „70/B.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.”

   2. Az Lft. támadott rendelkezése:
   „22.  §  (1)  Felhatalmazást  kap a Kormány,  hogy  rendeletben
   szabályozza  a  lőfegyverek és lőszerek  gyártását,  javítását,
   szállítását,   hatástalanítását,  forgalmazását,  megszerzését,
   tartását,  kiállítását, behozatalát, kivitelét,  átszállítását,
   használatát,   a   hatástalanított  lőfegyverek   tartását   és
   forgalomba   hozatalát,   az   engedélyek   tartalmi,    formai
   követelményeit.”

   3. Az R. támadott rendelkezései:
   „1. § (1) E rendelet alkalmazásában
   […]
   11. lőfegyver jellege: sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú),
   golyós lőfegyver (huzagolt hosszú), maroklőfegyver (rövid), 7,5
   joule  vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert fegyver
   és   7,5   joule  csőtorkolati  energia  feletti  teljesítményű
   légfegyver;”
   „3.  § (1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a 2. §-ban,
   valamint az Ftv. 3. §-ában említett engedély nem adható annak
   […]
   c)  akit  állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről
   szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) X. fejezet],
   emberiség  elleni  bűncselekmény (Btk.  XI.  fejezet),  személy
   elleni bűncselekmény [Btk. 166-168. §, 170. § (2)-(5) bekezdés,
   171.  §,  174.  §,  175/B.  §], nemi erkölcs  elleni  erőszakos
   bűncselekmény  [Btk. 197. és 198. §, 207.  §  (3)  bekezdés  b)
   pont],  hivatalos  személy  elleni  bűncselekmények  (Btk.  XV.
   fejezet V. cím), embercsempészés (Btk. 218. §), közérdekű  üzem
   működésének  megzavarása (Btk. 260. §), terrorcselekmény  (Btk.
   261.  §), nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk. 26l/A.
   §),  légi  jármű,  vasúti, vízi, közúti  tömegközlekedési  vagy
   tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése  (Btk.
   262.  §),  visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk.  263/A.
   §),  a  Btk. 263/A. §-ának (5) bekezdésében meghatározott  –  a
   különös visszaesés szempontjából a visszaélés lőfegyverrel vagy
   lőszerrel    bűncselekményhez    hasonló    –    bűncselekmény,
   bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), tiltott  állatviadal
   szervezése  (Btk.  266/A.  §),  állatkínzás  (Btk.  266/B.  §),
   garázdaság   (Btk.  271.  §),  önbíráskodás  (Btk.   273.   §),
   természetkárosítás   (Btk.  281.  §),   visszaélés   kábítószer
   előállításához  használt anyaggal (Btk. 283/A. §)  vagy  vagyon
   elleni szándékos bűncselekmény (Btk. XVIII. fejezet 316-324.  §
   és  326-327.  §)  elkövetése  miatt elítéltek,  illetőleg  vele
   szemben  intézkedést  alkalmaztak, a büntetés  vagy  intézkedés
   külön  jogszabályban  meghatározott  bűnügyi  nyilvántartásának
   időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát  követő
   három évig;
   d)  akit bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt
   elítéltek,    illetve,    ha   vele    szemben    bűncselekmény
   bűnszervezetben    történt   elkövetése    miatt    intézkedést
   alkalmaztak,  a  büntetés vagy intézkedés  külön  jogszabályban
   meghatározott   bűnügyi  nyilvántartásának   időtartamáig,   de
   legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;”
   „4. § (1) A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem),
   a   flóbert   töltény,  a  festéklövő  fegyver,   a   gáz-   és
   riasztófegyver,  a  gáz-  és riasztótöltény,  a  légfegyver,  a
   színházi  fegyver  gyártását,  a Magyar  Köztársaság  területén
   történő  forgalmazását,  a  lőfegyver,  a  lőszer  (lőszerelem)
   kereskedelmi  célú, kivitelét, a tevékenység helye,  az  ország
   területén   történő   átszállítását,   behozatalát   a   Magyar
   Köztársaság  területére  történő  határátlépés  helye   szerint
   illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság engedélyezi.”
   „27. § (l) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a kizárólag
   7,5  joule  vagy  annál kisebb csőtorkolati  energiájú  lövedék
   kilövésére   alkalmas   tűzfegyver   megszerzése   és   tartása
   céllövészetre  a  20.  számú melléklet szerint,  a  28.  §  (1)
   bekezdésének  b)-g) pontjában említett szervezetnek  és  az  1.
   számú melléklet szerint annak a személynek engedélyezhető,  aki
   tizennyolcadik  életévét betöltötte és  nem  áll  a  3.  §  (1)
   bekezdésének   c)-e)  pontjában  foglalt  kizáró  rendelkezések
   hatálya alatt.”
   „32. § (2) A kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati
   energiájú lövedék kilövésére alkalmas tűzfegyver és a  színházi
   fegyver  tartására,  a  gáz-  és riasztófegyver  viselésére,  a
   muzeális   fegyver  sportlövészet  célú  használatára   kiadott
   engedély visszavonásig érvényes.”
   „52.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik  napon
   lép hatályba.”
   „53.  §  (2) Ezt a rendeletet az első fokú határozattal el  nem
   bírált ügyekben is alkalmazni kell.”
   „54.  §  (1)  A  rendelet hatálybalépése előtt engedély  nélkül
   tartott,  kizárólag  7,5 joule vagy annál  kisebb  csőtorkolati
   energiájú  tűzfegyver tartására legkésőbb  2006.  június  30-ig
   engedélyt kell kérni.”

                                III.

   Az  Lft.  22.  §  (1) bekezdésének, valamint az  R.  egészének,
   illetve  az  R.  egyes  rendelkezéseinek  alkotmányellenességét
   állító indítványok az alábbiak miatt részben megalapozottak.

                                 A.

   Az  Alkotmánybíróság  elsőként  az  R.  egyes  rendelkezéseivel
   kapcsolatos  indítványok vizsgálatát végezte  el  a  következők
   szerint.

   1.  Az egyik indítványozó az R. 1. § (1) bekezdés 11. pontjának
   „75  joule  vagy  annál kisebb csőtorkolati  energiájú  flóbert
   fegyver”,  a 4. § (1) bekezdés „flóbert töltény”, a 32.  §  (2)
   bekezdésének   „7,5   joule  vagy  annál  kisebb   csőtorkolati
   energiájú   lövedék   kilövésére   alkalmas   tűzfegyver    és”
   szövegrészekkel, valamint a 27. § (1) bekezdésével kapcsolatban
   a  szerzett jog sérelmét állította, vagyis szerinte a  támadott
   rendelkezések  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe  ütköznek.  A
   kifogásolt    szabályozás    lényegi    tartalma    az,    hogy
   engedélykötelessé  tesz  korábban  engedély   nélkül   tartható
   fegyvereket,  így a flóbert fegyvert is. Egy másik indítványozó
   ehhez  kapcsolódóan támadta az R. 54. § (1)  bekezdését,  amely
   határidő   megjelölésével  előírja  az  engedély   beszerzését.
   Szerinte  ez  az  előírás a visszamenőleges hatályú  jogalkotás
   tilalmába, így az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe ütközik.

   Az   Alkotmánybíróság   a   támadott   rendelkezések   tartalmi
   vizsgálatának lefolytatását megelőzően áttekintette az Lft.  és
   az R. fogalom-meghatározásait, valamint ezzel összefüggésben  a
   jogalkotás  egyes körülményeit, különös tekintettel az  Európai
   Közösségek  Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának
   ellenőrzéséről  szóló 91/477/EGK irányelvére  (a  továbbiakban:
   Irányelv). Ennek során vizsgálta egy további indítványozónak  a
   tárgykörhöz  kapcsolódó két indítványát is,  amelyek  közül  az
   egyik   az   R.  nemzetközi  szerződésbe  ütközését   állította
   [Alkotmány  7.  § (1) bekezdés], a másik pedig a  jogalkotásról
   szóló  1987. évi XI. törvényre hivatkozással sérelmezte  az  R.
   tervezete     véleményezési    kötelezettségének    elmaradását
   [Alkotmány 7. § (2) bekezdés].

   A  2004.  május 1-jén hatályba lépett Lft., és a  mintegy  négy
   hónappal  később  megjelent  R.  rendelkezései  –  az  Irányelv
   előírásaira tekintettel – a korábbi szabályozáshoz képest  több
   vonatkozásban megváltoztatták a lőfegyver, lőfegyver fődarab és
   lőszer   megszerzésére,  tartására  és  használatára  vonatkozó
   rendelkezéseket.  Az  egyik változás  éppen  az  volt,  hogy  a
   jogalkotó kiterjesztette az engedélyhez kötöttségi kört, így  a
   flóbert fegyverek megszerzése és tartása – már az Lft. 3. § (1)
   bekezdése alapján is – engedélykötelessé vált. Az Lft. 3. § (2)
   bekezdése  ugyanakkor  deklarálta,  hogy  a  flóbert  fegyverek
   tekintetében egyszerűsített hatósági szabályokat fog a  Kormány
   megállapítani.  Az R. 27. §-a értelmében ez úgy  valósult  meg,
   hogy  –  szemben  más  fegyverfajtákkal  –  a  flóbert  fegyver
   megszerzését  kérelmező  személynek mindössze  két  feltételnek
   kell  megfelelnie: nagykorúnak kell lennie és nem állhat az  R.
   3.  (1)  bekezdés c)-e) pontjaiban foglalt kizáró rendelkezések
   hatálya alatt.

   A  fentiekben  ismertetett jogalkotási folyamathoz kapcsolódóan
   az  Alkotmánybíróság vizsgálta a jogalkotás rendjének  sérelmét
   állító   indítványt,  vagyis  azt,  hogy  alkotmányellenességet
   eredményezett-e az R. tervezete véleményeztetésének elmaradása.

   Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  töretlen  abban,  hogy   nem
   állapítja  meg  a  jogszabály  alkotmányellenességét  önmagában
   azért,  mert  a  jogszabály-előkészítés során  az  előterjesztő
   valamely  egyeztetési  vagy véleményeztetési  kötelezettségének
   nem   tett  eleget.  A  törvényben  foglaltak  be  nem  tartása
   kétségkívül  törvénysértés,  de  önmagában  –  szűk  kivételtől
   eltekintve   –   nem   valósít  meg  alkotmányellenességet.   A
   jogszabály    előkészítésre   vonatkozó   törvényi    előírások
   megsértése  az illetékes szervek államigazgatási jogi,  esetleg
   politikai  felelősségét alapozhatja meg  csupán.  [ld.  7/2004.
   (III.   24.)  AB  határozat,  ABH  2004,  98,  105.;   továbbá:
   496/B/1990. AB határozat, ABH 1991, 493, 495-496.]

   Sem  az  indítvány alapján, sem más körülményre tekintettel  az
   Alkotmánybíróság  nem  látta  indokát  annak,  hogy   kialakult
   gyakorlatától a jelen ügyben eltérjen. Megállapította,  hogy  a
   jogszabály-tervezet véleményeztetésének elmaradása miatt az  R.
   nem  ütközik  az  Alkotmány  7. §  (2)  bekezdésébe,  ezért  az
   indítványt elutasította.

   Az  Alkotmánybíróság  az  Lft. és az R.  fogalom-meghatározásai
   közül az alábbiakat emeli ki: az R. 1. § (1) bekezdés 1. pontja
   úgy  rendelkezik, hogy fegyvernek minősül a lőfegyver, gáz-  és
   riasztófegyver,   légfegyver,  festéklövő   fegyver,   muzeális
   fegyver,  színházi  fegyver. Az Lft. 2. §  16.  pontja  szerint
   lőfegyver a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből  7,5
   joule-nál   nagyobb  csőtorkolati  energiájú,  szilárd   anyagú
   lövedék  lőhető  ki.  Az  Lft. 2. §  29.  pontja  értelmében  a
   tűzfegyver  olyan, a törvény mellékletének „A”, „B”,  „C”  vagy
   „D”  kategóriájában meghatározott eszköz, amelyből a  kiterjedő
   forró  gáz  tolóereje által meghajtott szilárd  anyagú  lövedék
   lőhető  ki.  [A „B” kategóriába tartoznak – többek között  –  a
   peremgyújtású  egylövetű  rövid  tűzfegyverek,  melyek   teljes
   hossza  28  cm-nél rövidebb.] Az Lft. 2. § 7. pontja szerint  a
   flóbert  rövid  lőfegyver olyan peremgyújtású  egylövetű  rövid
   tűzfegyver, melynek teljes hossza 28 cm-nél rövidebb, kizárólag
   flóberttöltény működtetésére alkalmas és az Irányelv szerint  a
   „B” engedélyköteles kategóriába tartozik.

   A   lőfegyverekre   vonatkozó  szabályozás   megváltoztatásában
   meghatározó szerepet játszott az Irányelv, amelynek  értelmében
   a  csőtorkolati  energia nagyságára tekintet nélkül  valamennyi
   tűzfegyver  (az ismertetett értelmező rendelkezések  szerint  a
   flóbert fegyver is ilyennek minősül) tartását engedélyhez  kell
   kötni.

   Az  Irányelv  7.  cikke  szerint senki sem  szerezhet,  illetve
   birtokolhat   a  tagállam  engedélye  nélkül  „B”   kategóriába
   („engedélyhez   kötött  lőfegyverek”)  sorolt  lőfegyvert.   Az
   Irányelv I. melléklete alapján ide tartoznak – többek között  –
   a  peremgyújtású  egylövetű  rövid lőfegyverek,  melyek  teljes
   hossza 28 cm-nél rövidebb.

   Az  R.  egyes rendelkezéseit kifogásoló indítványozó az Európai
   Unió  normáira  általánosságban hivatkozva vitatta,  hogy  azok
   alapján  kötelező lett volna a flóbert fegyverek  birtoklásának
   engedélyhez  kötése.  Az  Alkotmánybíróság  ezzel  kapcsolatban
   leszögezi:   annak   vizsgálata,  hogy   mi   minősül   flóbert
   fegyvernek,  és  ehhez  képest  engedélyköteles  fegyvernek   a
   közösségi jog körében, nem tartozik hatáskörébe. Ebből fakadóan
   azt  sem vizsgálja, hogy a közösségi jog egyes előírásait – így
   különösen   az  Irányelv  I.  Melléklet  II.  „B  kategória   –
   Engedélyhez  kötött  lőfegyverek” című  részét  –  a  tagállami
   jogalkotó  megfelelően  ültette-e  át  saját  jogrendjébe.   Az
   Alkotmánybíróság – eddigi gyakorlatának megfelelően –  a  jelen
   ügyben   előterjesztett  indítvány  folytán  is  az  Irányelven
   alapuló   magyar   jogszabály  alkotmányosságának   vizsgálatát
   végezte  el anélkül, hogy a vizsgálat az Irányelv érvényességét
   vagy  az  implementálás  megfelelőségét érintette  volna.  [ld.
   744/B/2004.  AB határozat, ABH 2005, 1281, 1283.; ld.  továbbá:
   17/2004.  (V. 25.) AB határozat, ABH 2004, 291, 297.; legutóbb:
   66/2006. (XI. 29.) AB határozat, ABK 2006. november, 915, 921.]

   A nemzetközi jog általánosan elismert szabályaira hivatkozással
   érkezett  másik indítványt, amelyik az R-rel összefüggésben  az
   Alkotmány   7.  §  (1)  bekezdésének  sérelmét  állította,   az
   Alkotmánybíróság az alábbiak miatt visszautasította.

   Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:  Abtv.)  44.  §-a  szerint  valamely   jogszabály
   nemzetközi szerződésbe ütközését kizárólag az Abtv. 21.  §  (3)
   bekezdésében    meghatározott   szervek,   illetve    személyek
   indítványozhatják:  az Országgyűlés, annak állandó  bizottsága,
   bármely  országgyűlési  képviselő,  a  köztársasági  elnök,   a
   Kormány  vagy  annak  tagja, az Állami Számvevőszék  elnöke,  a
   Legfelsőbb  Bíróság  elnöke  és  a  legfőbb  ügyész.  Mivel  az
   indítványozó  nem tartozik e jogosultak körébe,  így  ennek  az
   eljárásnak   a  megindítására  nincs  jogosultsága.  Mindezekre
   tekintettel  az  Alkotmánybíróság  ezt  az  indítványt   –   az
   Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
   közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
   foglalt  3/2001.  (XII.  3.)  Tü.  határozat  (a  továbbiakban:
   Ügyrend,   ABH  2003,  2065.)  29.  §  c)  pontja   alapján   –
   visszautasította.

   1.1.  Az R. támadott rendelkezései tartalmi vizsgálatának  első
   eleme   az  volt,  hogy  a  lőfegyver  megszerzése  engedélyhez
   kötöttségének kiterjesztése sérti-e a szerzett jogok védelmének
   az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből levezetett követelményét.

   Az  Alkotmánybíróság értelmezése szerint: „[a]  jogbiztonság  –
   többek  között  – megköveteli a megszerzett jogok  védelmét,  a
   teljesedésbe    ment,   vagy   egyébként   véglegesen    lezárt
   jogviszonyok   érintetlenül   hagyását,   illetve   a   múltban
   keletkezett,    tartós   jogviszonyok   megváltoztathatóságának
   alkotmányos  szabályokkal való korlátozását.”  [11/1992.  (III.
   5.) AB határozat, ABH 1992, 77, 81.]

   Ugyanakkor   az  Alkotmánybíróság  rámutatott  az  Alkotmányból
   levezetett követelmény értelmezési határaira is: „[a]  szerzett
   jogok  védelmének  alkotmányos  jogállamban  szabályként   kell
   érvényesülnie, az azonban nem abszolút érvényű és kivételt  nem
   tűrő  követelmény.  […] A szerzett jogokkal azonban  a  pusztán
   elvont   jogi   lehetőségek,  amelyek  még   fennálló   konkrét
   jogviszonyokkal   összefüggésben   nincsenek,   csak    távoli,
   közvetett  kapcsolatban vannak. Az alkotmányos védelmet  élvező
   »szerzett  jogok« a már konkrét jogviszonyokban alanyi  jogként
   megjelenő   jogosultságok,   illetőleg   azok   a   jogszabályi
   »igérvények«  és  várományok, amelyeket a jogalkotó  a  konkrét
   jogviszonyok  keletkezésének  lehetőségével  kapcsol  össze.  A
   jogszabályok   hátrányos   megváltoztatása   így   csak   akkor
   ellentétes  a  »szerzett jogok« alkotmányos  oltalmával,  ha  a
   módosítás a jog által már védett jogviszonyok lefolyásában idéz
   elő  a  jogalanyokra nézve kedvezőtlen változtatást. […] A  jog
   stabilitására,    előreláthatóságára   vonatkozó    alkotmányos
   szempont nem jelenti a jogszabályok megváltoztathatatlanságát.”
   (731/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 801, 805-806.)

   A  flóbert fegyverek engedély nélküli tartása az Lft. és az  R.
   hatálybalépését megelőzően nem egy másik – korábban hatályos  –
   jogszabály rendelkezésein alapult, hanem pusztán azon a tényen,
   hogy ez a fegyverfajta nem volt engedélyköteles. Ezen túlmenően
   viszont   olyan  jogszabály  sem  volt,  amely   az   engedély-
   mentességet  a  jövőre nézve – minden későbbi flóbert  fegyver-
   megszerzés  esetére – megállapította volna. Ebből a  helyzetből
   értelemszerűen következik, hogy egyedi engedélyek tartalmát az.
   R. nem érinthette, azt kedvezőtlenül meg nem változtathatta. Az
   R.  támadott rendelkezései tehát nem vonnak el szerzett  jogot,
   illetőleg nem hiúsítják meg jogszabályi igérvény avagy váromány
   bekövetkezését.

   Az  Alkotmánybíróság ennek megfelelően megállapította, hogy  az
   R.  1. § (1) bekezdés 11. pontjának „75 joule vagy annál kisebb
   csőtorkolati  energiájú flóbert fegyver”, a 4. §  (1)  bekezdés
   „flóbert  töltény”, a 32. § (2) bekezdésének  „7,5  joule  vagy
   annál kisebb csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére alkalmas
   tűzfegyver és” szövegrészei, valamint a 27. § (1) bekezdése – a
   szerzett  jogok  védelmével  összefüggésben  –  nem  sértik  az
   Alkotmány   2.   §   (1)   bekezdését,  ezért   az   indítványt
   elutasította.

   1.2. A tartalmi vizsgálat másik eleme az volt, hogy az R. 54. §
   (1)   bekezdésében  határidő  megjelölésével  előírt  engedély-
   beszerzési  kötelezettség az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdéséből
   levezetett visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmába ütközik-
   e.

   A  jogbiztonság követelménye az Alkotmánybíróság értelmezésében
   a  jogalkotó  kötelezettségévé teszi azt, hogy  a  jogszabályok
   világosak, egyértelműek és működésüket tekintve kiszámíthatóak,
   előreláthatóak  legyenek  a  jogszabályok  címzettjei  számára.
   [9/1992.  (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65-66.; 11/1992.
   (III.  5.)  AB  határozat, ABH 1992, 77, 81-82.; 28/1993.  (IV.
   30.) AB határozat, ABH 1993, 220, 225.]. Az Alkotmánybíróság  a
   kiszámíthatóság  és az előreláthatóság követelményéből  vezette
   le  a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmának alkotmányos
   elvét.  [34/1991. (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991, 170,  173.;
   11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 77, 81-82.; 25/1992.
   (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, 131, 132.; 28/1992. (IV. 30.)
   AB  határozat,  ABH  1992,  155,  158.;  4/1992.  (I.  28.)  AB
   határozat, ABH 1992, 332, 333.].

   A  25/1992.  (IV.  30.)  AB határozatban  megállapította:  „[a]
   jogállamiság  egyik  fontos alkotóeleme a  jogbiztonság,  amely
   egyebek között megköveteli, hogy

   -   az  állampolgárok  jogait  és  kötelességeit  a  törvényben
   megszabott  módon  kihirdetett és  bárki  számára  hozzáférhető
   jogszabályok szabályozzák,

   -  meglegyen  a  tényleges lehetőség arra,  hogy  a  jogalanyok
   magatartásukat  a  jog  előírásaihoz  tudják  igazítani,  ennek
   érdekében a jogszabályok a kihirdetésüket megelőző időre  nézve
   ne   állapítsanak   meg  kötelezettséget,  illetőleg   valamely
   jogszerű  magatartást visszamenőleges érvénnyel ne minősítsenek
   jogellenesnek.

   A jogbiztonság e két alapvető követelménye közül bármelyiknek a
   figyelmen kívül hagyása összeegyeztethetetlen az Alkotmány 2. §
   (1)  bekezdésével, s így alkotmányellenes. Teljesen nyilvánvaló
   ugyanis,  hogy  egy  jogállamban senkit sem lehet  felelősségre
   vonni  olyan  jogszabály megsértése miatt, amelyet az  érintett
   személy  nem  ismert  és  nem is ismerhetett,  mivel  azt  vagy
   egyáltalán  nem  hirdették  ki, vagy  utólag  hirdették  ki  és
   visszamenőleges    érvénnyel   léptették   hatályba.    Ugyanez
   értelemszerűen    irányadó    a    kötelezettségek     utólagos
   megállapítására is.” (ABH 1992, 131, 132.)

   Ebben az értelemben fogalmazza meg a visszamenőleges jogalkotás
   tilalmát a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 12. §  (2)
   bekezdése  is,  amely  szerint „[a] jogszabály  a  kihirdetését
   megelőző  időre  nem  állapíthat meg  kötelezettséget,  és  nem
   nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé”.

   Mindezt  figyelembe  véve  a jelen ügyben  az  Alkotmánybíróság
   megállapította,  hogy az R. 54. § (1) bekezdése  nem  tartalmaz
   olyan rendelkezést, amely a jogszabály hatálybalépését megelőző
   időszakra  vonatkozna, vagy annak alapján lezárt  (teljesedésbe
   ment) jogviszonyokat kellene felülvizsgálni.

   Az   alkotmánybírósági  gyakorlat  következetes   abban,   hogy
   indokolt  esetben a vizsgálatot kiterjeszti a tilalom közvetlen
   megsértésén  túlmenően  arra  az esetre  is,  ha  a  jogszabály
   rendelkezéseit – erre irányuló kifejezett rendelkezés szerint –
   a  jogszabály hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra  is
   alkalmazni  kell. [57/1994. (XI. 17.) AB határozat,  ABH  1994,
   316, 324.; legutóbb: 68/2006. (XII. 6.) AB határozat, ABK 2006.
   december, 1021, 1028.]

   A  jelen  esetben azonban az Alkotmánybíróság fentebb (az  1.1.
   pont  alatt)  már  megállapította, hogy az  R.  hatálybalépését
   megelőzően  –  éppen  a  jogi szabályozatlanságból  fakadóan  –
   konkrét   engedélyezési  jogviszonyok   a   flóbert   fegyverek
   tekintetében nem léteztek, ezért fogalmilag kizárt a létre  sem
   jött   engedélyezési   jogviszonyokat  érintő   visszamenőleges
   szabályozás lehetősége.

   Az  Alkotmánybíróság a kifejtettek alapján megállapította, hogy
   az   R.  54.  §  (1)  bekezdése  –  a  visszamenőleges  hatályú
   jogalkotási tilalommal összefüggésben – nem sérti az  Alkotmány
   2. § (1) bekezdését, ezért az indítványt elutasította.

   2.  A  legtöbb indítványozó az R. 3. § (1) bekezdés c)  pontját
   támadta,  közülük ketten egyúttal a d) pontot is  kifogásolták.
   Az  indítványok egyikét alkotmányjogi panaszként  terjesztették
   elő, egy másiknak pedig csak a tartalmából következtethető  ki,
   hogy   ugyanezt  a  szabályozási  elemet  támadja.   Az   egyik
   indítványozó konkrét ügyben való alkalmazási tilalom kimondását
   is   kérelmezte.  Egy  további  indítványozó  a   jogegyenlőség
   megvalósulásának  sérelmét  állította  az  R.   egészével,   de
   különösen az itt vizsgált rendelkezéseivel összefüggésben.

   Az  egyes  indítványozók a vizsgált szabályozással kapcsolatban
   számos   alkotmányi  rendelkezés  sérelmére  hivatkoztak,   így
   konkrétan: a 2. § (1) bekezdésére, a 7. § (2) bekezdésére, a 8.
   §  (1) és (2) bekezdésére, a 13. § (1) bekezdésére, a 19. § (3)
   bekezdés m) pontjára, a 30/A. § (1) bekezdés k) pontjára, a 35.
   §  (1)  bekezdés a) és b) pontjaira, (2) bekezdésére, az 54.  §
   (1) bekezdésére, az 57. § (1) és (4) bekezdéseire, az 59. § (1)
   bekezdésére,  a  63.  §  (1)  bekezdésére,  a   70/A.   §   (2)
   bekezdésére, valamint a 70/B. § (1) bekezdésére.

   Mielőtt   az   egyes  alkotmányi  rendelkezésekkel   összefüggő
   vizsgálatra   rátérne,   az   Alkotmánybíróság   megjegyzi:   a
   fegyvertartás engedélyezési eljárásában nem csak az  változott,
   hogy  bővült a tárgyi kör (ld. az előző pontban kifejtetteket),
   hanem  az  engedély megszerzése iránt kérelmet  előterjesztővel
   szemben  is  szigorúbb előéleti feltételeket ír elő a  vizsgált
   szabályozás. Az R. 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján  ugyanis
   nem   kaphat   fegyvertartási  engedélyt  az,   akit   bizonyos
   bűncselekmények   miatt  elítéltek,  illetőleg   vele   szemben
   intézkedést  alkalmaztak,  a  büntetés  vagy  intézkedés  külön
   jogszabályban     meghatározott    bűnügyi    nyilvántartásának
   időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát  követő
   három  évig.  Ugyanez a kizáró feltétel érvényesül  a  d)  pont
   szerint  azokkal  a személyekkel szemben, akik  bűnszervezetben
   követettek   el   bűncselekményt.   A   bűnügyi   nyilvántartás
   büntetőjogi funkciója abban ragadható meg, hogy részben  segíti
   a  bűncselekmények felderítését, részben pedig  lehetővé  teszi
   bizonyos jogkövetkezmények (a visszaesés Btk.-ban meghatározott
   különböző formái) alkalmazását.

   A   jogalkotó  a  szigorítást  egyrészt  az  állam   élet-   és
   egészségvédelmi  kötelezettségével, másrészt  azzal  indokolta,
   hogy   számos  más  területen  (fontos  és  bizalmas   munkakör
   betöltése,  ügyvédi kamarai tagfelvétel, közjegyzői  kinevezés)
   is  figyelembe  veszik  a  bűnügyi  nyilvántartásban  szereplés
   tényét.

   2.1.   Az   Alkotmánybíróság   az  indítványokban   foglaltakra
   tekintettel elsőként az alapjogi kérdéseket vizsgálta, vagyis a
   tulajdonhoz való jog [Alkotmány 13. § (1) bekezdés], az  emberi
   méltósághoz  való jog [54. § (1) bekezdés], a  bírósághoz  való
   jog  és a nullum crimen, nulla poena sine lege elve [57. § (1),
   (4) bekezdések], a személyes adatok védelméhez való jog [59.  §
   (1) bekezdés], az egyesülési jog [63. § (1) bekezdés], valamint
   a  munkához és a foglalkozás szabad megválasztásához  való  jog
   [70/B.   §   (1)  bekezdés]  sérelmét,  illetve  az   alapjogok
   tiszteletben tartásának és védelmének előírásáról, illetőleg az
   alapjogi korlátozásról szóló alkotmányi rendelkezések [8. § (1)
   és (2) bekezdés] érvényesülését.

   Az   Alkotmánybíróság  a  lőfegyvertartás   korábban   hatályos
   szabályait    több    alkalommal   vizsgálta.    Ennek    során
   megállapította,  hogy a lőfegyvertartás joga  nem  tartozik  az
   alapvető   emberi  jogok  körébe.  A  különböző   fegyverfajták
   megszerzésének,  tartásának módozatai,  birtoklásuk  feltételei
   nincsenek az Alkotmányban szabályozva. [14/1992. (III. 30.)  AB
   határozat, ABH 1992, 338, 340.]

   Az  Alkotmánybíróság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy  a  tárgykör
   jogi  szabályozásához  fontos társadalmi  érdek  fűződik.  [ld.
   14/1992.  (III.  30.) AB határozat, ABH 1992, 338,  341.]  Több
   határozat  is  tartalmazza  azt,  hogy  a  lőfegyverek  sajátos
   jellege miért követeli meg – más dolgok birtoklásához képest  –
   a lényegesen nagyobb állami beavatkozást:

   „A  legálisan  forgalomban tartható kézi  lőfegyverek  számának
   jogszabályi  korlátozása ésszerű indokra  vezethető  vissza:  a
   közbiztonság   védelme  érdekében  a  mindenkori  közhatalomnak
   egyenesen  alkotmányos kötelessége, hogy egyes  alapvető  jogok
   védelme  érdekében  az  azok érvényesülésére  veszélyt  jelentő
   tulajdoni  tárgyak tekintetében korlátozásokat alkalmazzon.  Az
   Alkotmánybíróság  az 58/1994. (XII. 14.) AB  határozatában  már
   kifejtette,  hogy  az  emberi élet  tevőleges  állami  védelmét
   szolgáló  olyan  büntető, polgári, közigazgatási jogszabályokat
   kell  hozni  és végrehajtani, amelyek »az emberi  életet  mások
   tevékenységétől  vagy  tevékenységének  eredményétől   óvják.«”
   (720/B/1997. AB határozat, ABH 1998, 1005, 1007.)

   „A   közrendet   lőfegyverek   használatával   súlyosan   lehet
   veszélyeztetni,  ezért  a lőfegyver forgalmának,  használatának
   esetenként szűkebb vagy tágabb körű korlátozása vagy tiltása, s
   az  erre feljogosító miniszteri végrehajtási rendelet éppen  az
   alkotmányos rend védelmét segíti elő.” [22/1991. (IV.  26.)  AB
   határozat, ABH 1991, 408, 410.]

   „A  műszaki  hiba  vagy  a  lőfegyver  használatát  befolyásoló
   egészségkárosodás emberi életet veszélyeztethet. Az élethez  és
   egészséghez  való  alapjog védelme pedig a végzetes  lőfegyver-
   használati hibák megelőzése céljából – olyan fontos alkotmányos
   érdek,  hogy az a szigorú szabályozást mindenképpen szükségessé
   teszi.” [14/1992. (III. 30.) AB határozat, ABH 1992, 338, 341.]

   „[…]  az  állam  élet- és egészségvédelmi kötelezettségéből  is
   következik,  hogy adminisztrációs korlátokat  állít  fel  olyan
   területeken,   amelyek  az  élet-  és  egészséghez   való   jog
   érvényesülésére   fokozott  veszélyt  jelentenek   (lásd:   pl.
   lőfegyvertartás).” (677/B/1995. AB határozat,  ABH  2000,  590,
   597.)

   Az  Alkotmánybíróság gyakorlata – foglalja össze a  744/B/2004.
   AB  határozat – azt mutatja, hogy a lőfegyvertartás kérdéskörét
   mindig  összekapcsolta a közbiztonság védelmével, és  általában
   azzal   a  veszélyhelyzettel,  amit  a  lőfegyverek  birtoklása
   szükségképpen eredményez. (ABH 2005, 1281, 1284.)

   A  jelen  ügyben  az Alkotmánybíróság – eddigi  gyakorlatát  is
   figyelembe  véve  – azt állapította meg, hogy  az  R.  vizsgált
   rendelkezései  nem sértik az Alkotmány 8. § (1), illetőleg  (2)
   bekezdését,   és  egyik  felhívott  alapjogot  sem  korlátozzák
   alkotmányellenesen,  ezért valamennyi  idevonatkozó  indítványt
   elutasította.

   Az alapjogok védelmével és korlátozhatóságukkal kapcsolatban az
   Alkotmánybíróság   mindenekelőtt   leszögezi:   a   lőfegyverek
   megszerzésével  és  tartásával kapcsolatos  szabályozás  és  az
   ennek  részeként  megjelenő  korlátozások  az  államot  terhelő
   alapjogvédelmi kötelezettségből fakadnak. Az állam  kötelessége
   ugyanis  nem merül ki abban, hogy tartózkodnia kell az alapvető
   jogok  megsértésétől,  hanem  magában  foglalja  azt  is,  hogy
   gondoskodnia  kell  az  érvényesülésükhöz szükséges  feltételek
   kialakításáról. Az emberi élet védelmének biztosítása az  egyik
   ilyen  kiemelkedően fontos – az Alkotmány 8. § (1) bekezdéséből
   fakadó – állami kötelesség, amelynek teljesítése megalapozza az
   életre, testi épségre és egészségre veszélyes tárgyak körében a
   szigorú    jogszabályi   korlátozásokat.   Az    R.    vizsgált
   rendelkezései ennek megfelelően bizonyos személyeket időlegesen
   elzárnak    attól,    hogy   veszélyes    tárgyat    jogszerűen
   birtokoljanak.

   Az   egyes   alapjogok   tekintetében  az   alábbi   részletező
   megállapításokkal indokolja döntését az Alkotmánybíróság:

   2.1.1.  A  720/B/1997. AB határozatban elvi  éllel  leszögezte:
   „[a]   fegyver   megszerzésének   és   tartásának   joga    még
   tulajdonszerzés  esetén sem alapjog.” (ABH 1998,  1005,  1007.)
   Ebből következően az R. vizsgált rendelkezéseinek a lőfegyverek
   tulajdonlásával  kapcsolatba hozható  szabályozási  tartalma  a
   tulajdonhoz  való  alapjogot nem érinti,  ezért  nem  sérti  az
   Alkotmány 13. § (1) bekezdésében foglaltakat.

   2.1.2.  A 201/B/1995. AB határozat kifejezetten megállapította,
   hogy  a  szabad lőfegyvertartás joga az alapvető jogokból,  így
   pl. az élethez és az emberi méltósághoz való jogból vagy akár a
   szabadsághoz  és  a  személyi  biztonsághoz  való  jogból   sem
   vezethető   le   (ABH  1995,  774,  775.).   Az   R.   vizsgált
   rendelkezéseinek  a szabad lőfegyvertartást korlátozó  tartalma
   ennek megfelelően az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében deklarált
   emberi méltósághoz való jogot nem sértheti.

   2.1.3.  Az  egyik  indítványozó  úgy  véli,  hogy  a  lőfegyver
   megszerzésére  irányuló kérelmének elutasítása büntetés,  s  ez
   azért  alkotmányellenes, mert egyrészt államigazgatási  eljárás
   keretében szabták ki, másrészt olyan cselekmény miatt,  amelyet
   elkövetésekor  nem rendeltek büntetni. Mindezek miatt  szerinte
   sérül  a  bírósághoz való jog és a nullum crimen,  nulla  poena
   sine lege elve [Alkotmány 57. § (1) és (4) bekezdés].

   Az Alkotmány 50. § (2) bekezdése szerint a bíróság ellenőrzi  a
   közigazgatási határozatok törvényességét. Ezt a rendelkezést az
   57. § (1) bekezdésére tekintettel úgy kell értelmezni, hogy  az
   eljárásnak  ahhoz kell vezetnie, hogy a bíróság  a  perbe  vitt
   jogokat  és  kötelességeket az ott írt módon valóban elbírálja.
   [ld.  39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997, 263, 272.]  Ez
   viszont   értelemszerűen  nem  jelenti  azt,  hogy  az   ügyfél
   szempontjából  hátrányt  okozó  döntést  (jelen   esetben:   az
   engedélykérelem   elutasítását)   mindenkor   és   elsődlegesen
   bírósági  eljárásban  kellene meghozni. A bírósághoz  való  jog
   releváns  eleme  itt  az,  hogy az  ügyfél  –  a  közigazgatási
   határozat  jogszerűségével kapcsolatban – bírósághoz fordulhat.
   A  közigazgatási  hatósági  eljárás és  szolgáltatás  általános
   szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1)  bekezdése
   szerint    az    ügyfél   a   hatóság   jogerős   határozatának
   felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon
   belül  jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási
   ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság
   elleni  kereset indításával. Mindebből következően nem sérül  a
   bírósághoz  fordulás  joga, az R. vizsgált rendelkezései  tehát
   nem eredményezik az Alkotmány 57. § (1) bekezdés sérelmét.

   A  nullum  crimen,  nulla  poena sine lege  elve  az  Alkotmány
   legfontosabb büntetőjogi alapelve. Értelmezése és érvényesülése
   a   büntetőjog  körében  lehetséges,  mert  fogalmának   tárgyi
   határait   a   bűncselekménnyé  nyilvánítás  és  a  büntetéssel
   fenyegetés   jelenti.  Közigazgatási  hatósági  eljárás   során
   valamely  jogosultság  megszerzésének meghiúsulása  (lőfegyver-
   engedély  megszerzésére irányuló kérelem  elutasítása)  ezen  a
   fogalmi  körön  kívül  esik. Ebből fakadóan  az  R.  3.  §  (1)
   bekezdés  c)  és d) pontjai, valamint az Alkotmány  57.  §  (4)
   bekezdése  között  nincs összefüggés, így alkotmányjogilag  sem
   értékelhető.

   2.1.4. A személyes adatok védelméhez való joggal összefüggésben
   az   Alkotmánybíróság  megállapította,   hogy   a   lőfegyverek
   engedélyezésével   kapcsolatos  adatkezelési   és   adatvédelmi
   szabályokat  az  R. nem tartalmaz. Ezeket – a személyes  adatok
   védelméről  és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló  1992.
   évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően –
   törvény, konkrétan az Lft. egyik külön fejezete szabályozza. Ez
   a  törvényi előírás teszi lehetővé, hogy az engedélyekről és az
   engedéllyel  rendelkezőkről  az  Országos  Rendőr-főkapitányság
   nyilvántartást vezessen és adatot továbbítson.

   Az indítványozó konkrét érvelése szerint a vizsgált szabályozás
   azért  alkotmányellenes, mert a bűnügyi nyilvántartásról  és  a
   hatósági  erkölcsi  bizonyítványról  szóló  1999.  évi   LXXXV.
   törvény  (a továbbiakban: Bnytv.) az adatkezelés céljai  között
   nem  szerepelteti a fegyvertartási engedélyezési  eljárást.  Az
   adatkezelés  céljait  a  Bnytv.  9.  §-a  határozza  meg:  „[a]
   bűntettesek  nyilvántartásának célja  a  büntetett,  illetve  a
   büntetlen    előélet   tényének   megállapítása    bűnüldözési,
   igazságszolgáltatási és nemzetbiztonsági érdekből, valamint  az
   érintett  jogai  gyakorlásának  biztosítása,  illetőleg   mások
   jogainak  és  biztonságának  védelme  érdekében.”  Az   idézett
   előírás   nevesített   formában   valóban   nem   tartalmaz   a
   lőfegyverekkel  kapcsolatos rendelkezést,  de  amiatt,  hogy  a
   lőfegyver természeténél fogva veszélyes, a biztonsági szempontú
   célmeghatározás relevánsnak tekintendő. A „mások  biztonságának
   védelme”  fordulat tehát magában foglalja az állam  életvédelmi
   kötelezettsége teljesítéséből fakadó és az Alkotmány 8.  §  (1)
   bekezdésén alapuló korlátozást, ami a lőfegyverek engedélyezési
   eljárásában  – a jogszerű feltétel megléte esetén –  a  kérelem
   elutasításában manifesztálódik.

   Ennek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az R. 3.
   §  (1) bekezdés c) és d) pontjai nem sértik az Alkotmány 59.  §
   (1) bekezdését.

   2.1.5. Az egyik indítványozó munkaviszonyának rendezetlenségére
   tekintettel  (a lőfegyver-engedély hiánya miatt nem  folytathat
   mezőőri  és  vadőri tevékenységet) hívta fel  a  munkához  való
   jogot az R. 3. § (1) bekezdés c) pontjával összefüggésben.

   Az    Alkotmánybíróság   gyakorlata    szerint    a    munkához
   (foglalkozáshoz,     vállalkozáshoz)     való     alapjog     a
   szabadságjogokhoz   hasonló  védelemben  részesül   az   állami
   beavatkozások    és   korlátozások   ellen.   E    korlátozások
   alkotmányossága  azonban  más-más  mérce  alapján   minősítendő
   aszerint,  hogy  a  foglalkozás gyakorlását vagy  annak  szabad
   megválasztását  korlátozza-e az állam, s az  utóbbin  belül  is
   különbözik   a   megítélés  az  adott   foglalkozásba   kerülés
   szubjektív,   illetve   az   objektív   korlátokhoz   kötésének
   megfelelően. [21/1994. (IV. 16.) AB határozat, ABH  1994,  117,
   121.]

   Az  adott  foglalkozásba kerülés vagy abban maradás feltételéül
   szabott  szubjektív  korlátnak  minősül  minden  olyan  előírás
   megállapítása, ami a foglalkozást választó személyéhez kötődik.
   Értelemszerűen  ebbe  a  kategóriába  tartoznak  a   képesítési
   előírások,   továbbá  azok  a  szabályok,  amelyek   az   adott
   foglalkozás  gyakorlásának  megfelelő  folytatását   hivatottak
   biztosítani.   Vagyis:  a  foglalkozás  szabad   megválasztását
   deklaráló  alkotmányi rendelkezés nem zárja ki azt, hogy  egyes
   foglalkozások    tekintetében    a    jogszabályok    speciális
   követelményeket támasszanak. Az R. viszont sem  általában,  sem
   pedig   valamelyik  konkrét  rendelkezésében,  így  a  vizsgált
   rendelkezésében  sem mond ki foglalkozás megválasztásához  vagy
   gyakorlásához  köthető  rendelkezést.  Az  indítványozó   által
   felhívott  foglalkoztatási helyzet jogszabályi háttere  nem  az
   R.,  hanem  a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi
   és  a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, amely
   az  adott  foglalkozás létesítésének feltételeit  meghatározza.
   Mindebből  következően az Alkotmány 70/B.  §  (1)  bekezdésével
   való   alkotmányjogi  összefüggés  a  vizsgált   rendelkezéssel
   kapcsolatban nem állapítható meg.

   2.1.6. Az alapjogok sérelmét állító indítványok közül végezetül
   az  Alkotmánybíróság  azt  vizsgálta,  hogy  az  R.  3.  §  (1)
   bekezdésének   a  bűnügyi  nyilvántartásra  utaló  szövegrészei
   ellentétesek-e az egyesülési joggal.

   Az Alkotmánybíróság – hasonlóan az előző pontban kifejtettekhez
   –  megállapította, hogy a vizsgált szabályozás nem tartalmaz az
   egyesülési joggal kapcsolatos rendelkezést, ezért az  Alkotmány
   63.  §  (1)  bekezdésével  való alkotmányjogi  összefüggés  nem
   állapítható meg.

   2.2.  Az  indítványozók az alapjogok sérelmén túl az  Alkotmány
   más  rendelkezéseivel  való ellentétet is  állítottak.  Közülük
   kettő  szerint az R. vizsgált szabályozása közvetlenül  ütközik
   az  Alkotmány 19. § (3) bekezdés m) pontjába és a 30/A.  §  (1)
   bekezdés k) pontjába. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései az
   Országgyűlésnek   a   közkegyelem  gyakorlásával,   illetve   a
   köztársasági elnöknek az egyéni kegyelmezési joggal kapcsolatos
   hatáskörét állapítják meg.

   A  kegyelmi  jogkör  gyakorlásának, és ezen belül  a  büntetett
   előélethez fűződő joghátrányok alóli mentesítésnek nincs köze a
   bűnügyi   nyilvántartáshoz.   Az   Országgyűlés,   illetve    a
   köztársasági  elnök  aktusa nem foglalja  magában  az  érintett
   személy  bűnügyi nyilvántartásból való törlését. A  kegyelemben
   részesítés  révén  az  érintett  ugyanis  bizonyos  büntetőjogi
   jogkövetkezmények   alól   mentesül,   de    ez    a    bűnügyi
   nyilvántartásra  nem  terjed  ki.  Az  Alkotmánybíróság   ennek
   megfelelően  az  alkotmányjogi összefüggés hiányát  állapította
   meg a vizsgált rendelkezések és az Alkotmány 19. § (3) bekezdés
   m)   pontja,  illetőleg  a  30/A.  §  (1)  bekezdés  k)  pontja
   tekintetében, ezért az indítványt elutasította.

   2.3. Több indítványozó azért támadta az R.-t, mert szerintük  a
   kormányrendeleti előírások ellentétesek a Btk.-val, azaz sértik
   a  jogforrási hierarchiába ütközés alkotmányi tilalmát. A  Btk.
   szabályozási  körében  legtöbbjük a 100. §-ra  hivatkozott,  de
   egyikőjük ezen túlmenően utalt még a 101. és a 102. §-ra is. Az
   Indokolás  III/A/2.5.1.  pontja szerinti  alkotmányjogi  panasz
   előterjesztője  pedig a Btk. 104. § (1) bekezdését  hívta  fel.
   Kifogásaik   tartalmi   lényege  az,   hogy   a   jogalkotó   a
   fegyvertartási  engedélyt nem a büntetlen előélethez,  hanem  a
   bűnügyi  nyilvántartásban szerepléshez köti. A Btk. indítványok
   által  érintett  rendelkezései a  büntetett  előélethez  fűződő
   joghátrányok  alóli – törvényi, illetőleg előzetes  bírósági  –
   mentesítésről szólnak.

   Az  indítványozók  közül  többen nem  jelöltek  meg  alkotmányi
   rendelkezést, illetve az Alkotmány olyan szabályára [35. §  (1)
   bekezdés  a)  és b) pont] hivatkoztak, amely nem  a  jogforrási
   hierarchiára,  hanem  a  Kormány feladatkörére  vonatkozik.  Az
   egyik  indítványozó felhívta az Alkotmány 7. §  (2)  bekezdését
   is,  amely  a jogalkotás rendjének törvényi szabályozását  írja
   elő.    Egy   másik   indítványozó   az   Alkotmány   jogállami
   klauzulájának sérelmét (konkrétan: a jogrendszer stabilitásának
   veszélyét)  látta  abban,  hogy az  R.  a  Btk.-val  ellentétes
   szabályozást foglal magában. Az indítványok tartalma alapján az
   alkotmánybírósági vizsgálat az Alkotmány 35. §  (2)  bekezdésén
   alapult (a Kormány rendelete törvénnyel nem lehet ellentétes).

   Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint a jogforrási hierarchia
   alkotmányellenességet   eredményező   sérelme   –   a   tilalom
   megszegése  – a következőket jelenti: „[a]z Országgyűlés  és  a
   Kormány  normaalkotási viszonyában a rendező elvet az Alkotmány
   35.  §  (2)  bekezdésében  írt  –  a  jogforrási  hierarchiából
   következő  –  azon  tilalom jelenti, amely  szerint  a  Kormány
   rendelete  törvénnyel nem lehet ellentétes. A  törvénnyel  való
   ütközést  jelenti az is, ha az azonos szabályozási  tárgyban  a
   Kormány   rendelete  túlterjeszkedik  a  törvény  által   adott
   felhatalmazáson.”  [19/2004. (V. 26. AB  határozat,  ABH  2004,
   321, 341.]

   Mivel   az   R.   nem  a  Btk.  végrehajtási   jogszabálya,   a
   felhatalmazás,  illetve az annak keretein való  túlterjeszkedés
   nem  lehet  a  jelen  vizsgálat tárgya. A szabályozás  tartalmi
   összefüggése körében az Alkotmánybíróság rámutat:  a  büntetett
   előélethez fűződő hátrányok alóli menetesítésnek a büntetőjogon
   kívüli   következményei  is  lehetnek:  így  pl.  választójogi,
   családjogi  és  közigazgatási jogi jellegűek.  Az  R.  hatályba
   lépését   megelőzően  a  büntetőjogi  mentesítés  egyik   ilyen
   jogkövetkezménye  volt  az, hogy aki a  mentesítés  hatály  alá
   került,  kaphatott  engedélyt lőfegyver  megszerzésére.  Ezt  a
   hatósági  anyagi  jogi  szabályt az R. megváltoztatta,  és  egy
   másik törvény, az indítványokkal nem érintett, és ezért a jelen
   eljárásban  nem  vizsgált Bnytv. rendelkezéseihez  kapcsolta  –
   utaló   szabályként   –  a  lőfegyver  engedélyezésének   egyes
   feltételeit.  Ez  a  változás – új utaló szabály  beiktatása  –
   viszont  nem  eredményezte azt, hogy ezáltal az  R.  ellentétbe
   került volna a Btk. szabályozásával. A szabályozásbeli ellentét
   hiánya pedig ebből következően azt jelenti, hogy az R. vizsgált
   rendelkezései – a Btk. vonatkozásában – a jogforrási hierarchia
   sérelmét   nem  valósítják  meg.  Tekintettel  arra,   hogy   a
   szabályozás nem ütközik az Alkotmány 35. § (2) bekezdésébe,  az
   Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

   2.4.  Az  utólagos normakontrollra irányuló indítványok sorában
   végezetül     a    jogbiztonság    sérelmét    vizsgálta     az
   Alkotmánybíróság. Két indítványozó szerint az R.-nek a  bűnügyi
   nyilvántartásra  utaló  rendelkezései  azért  ellentétesek   az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdésével, mert a visszamenőleges hatályú
   jogalkotás   tilalmába  ütköznek.  Az   R.   hatályba   lépését
   megelőzően   hatályos  rendelkezések  alapján  lőfegyvertartási
   engedélyt  kaptak,  az  engedély lejártát  követően  viszont  a
   fegyvertartási   engedély  meghosszabbítása  iránt   benyújtott
   kérelmeiket  –  már  az  R.  3.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjára
   tekintettel – a hatóság elutasította.

   Az  R.  54. § (1) bekezdésének vizsgálatát ugyanezen alkotmányi
   rendelkezés   alapján  az  Indokolás  III/A/1.2.   pont   alatt
   kifejtettek  szerint az Alkotmánybíróság elvégezte.  Utalva  az
   ott   írtakra,   az   Alkotmánybíróság  az  alábbi   kiegészítő
   megállapításokat teszi:

   Az   R.   itt   vizsgált  szabályozása  sem   tartalmaz   olyan
   rendelkezést,  amely  a  jogszabály  hatálybalépését   megelőző
   időszakra  vonatkozna, vagy annak alapján lezárt  (teljesedésbe
   ment)     jogviszonyokat    kellene    felülvizsgálni.    Éppen
   ellenkezőleg: az R. 53. § (1) bekezdése szerint „[a] rendelet a
   hatálya  előtt  kiadott engedélyek érvényességét  nem  érinti”.
   Vagyis   a  jogalkotó  nem  rendelte  el  a  korábban   kiadott
   engedélyek    felülvizsgálatát,   így   azok   is    jogszerűen
   megtarthatták   –  az  engedély  érvényessége  időtartamára   –
   lőfegyverüket,   akik  egyébként  már  az   R.   új   korlátozó
   szabályának hatálya alá esnének.

   Az  Alkotmánybíróság  több  határozatában  rámutatott,  hogy  a
   jogbiztonság  a jog viszonylagos stabilitását jelenti,  de  nem
   abszolút követelmény. A jog stabilitása nem vonhatja maga  után
   a  jogszabályok megváltoztathatatlanságát. [ld.  32/1991.  (VI.
   6.)   AB  határozat,  ABH  1991,  146,  158.;  731/B/1995.   AB
   határozat,  ABH 1995, 801, 806.; 255/B/1995. AB határozat,  ABH
   2002, 717, 723.]

   Az R. hatályba lépését megelőzően a lőfegyverek megszerzésének,
   tartásának    engedélyezésével   kapcsolatos   szabályokat    a
   kézilőfegyverekről     és    lőszerekről,     a     gáz-     és
   riasztófegyverekről, valamint a légfegyverekről és a lőterekről
   szóló 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  régi
   R.)  tartalmazta.  A régi R. 20. § (1) bekezdése  szerint  „[a]
   lőfegyver,  lőszer,  gáz- és riasztófegyver  tartására  kiadott
   engedély   öt  évig  érvényes,  érvényességi  ideje   kérelemre
   alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az  engedély
   kiadására  vonatkozó  feltételek  –  azok  ismételt  vizsgálata
   alapján – biztosítottak.” Ennek alapján megállapítható, hogy  a
   korábbi  engedélyeket nem határozatlan időre, még csak  nem  is
   visszavonásig, hanem kifejezetten határozott időre adták. Ebből
   következően senkinek nem származhatott a kiadott engedély révén
   „örök   időre  szóló”  fegyverviselési  jogosultsága.  Sőt:   a
   jogszabály  alapján minden érintett tudhatta, hogy időről-időre
   felülvizsgálják  az  engedély  kiadására  vonatkozó  feltételek
   meglétét.

   Az  Alkotmánybíróság – következetes gyakorlatára is figyelemmel
   –  a  fentiekben kifejtettek alapján a visszamenőleges  hatályú
   jogalkotási tilalomnak sem a közvetlen megsértését, sem pedig a
   hatálybalépés   előtt  létrejött  jogviszonyokkal   kapcsolatos
   sérelmét   az  R.  3.  §  (1)  bekezdés  c)  és  d)   pontjával
   összefüggésben  nem  állapította  meg,  ezért   az   indítványt
   elutasította.

   2.5.   A  2.1.-2.4.  pont  alatti  –  utólagos  normakontrollra
   irányuló   –  indítványokon  túlmenően  egyéb  indítványok   is
   érintették   az   R.   3.   §   (1)  bekezdésének   a   bűnügyi
   nyilvántartásra utaló rendelkezéseit.

   2.5.1.  Az  alkotmányjogi panasz előterjesztője  indítványát  a
   Btk.-val  való  ellentétre, konkrétan a 104. § (1)  bekezdésére
   alapozta.  A  2.3.  pontban foglaltak szerint  az  idevonatkozó
   indítványok   alaptalanok,   ezért   az   Alkotmánybíróság    a
   tartalmában egyező alkotmányjogi panaszt is elutasította.

   2.5.2.  Az R. 3. § (1) bekezdés c) és d) pontjait támadó  egyik
   indítványozó    az    alkotmányellenesség   megállapítása    és
   megsemmisítése   mellett   kérelmet   terjesztett   elő    arra
   vonatkozóan,   hogy   az   Alkotmánybíróság   mondja   ki    az
   alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések alkalmazási tilalmát
   a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság előtt  folyamatban  levő
   perében.  Az  eljárásban  a  bíró felfügesztette  ugyan  a  per
   tárgyalását, de a végzés indokolásában külön hangsúlyozta, hogy
   a felfüggesztés nem az Abtv. 38. §-án alapul, és azt is, hogy a
   bíróság az Alkotmánybírósághoz nem fordult.

   Az  Abtv.  38.  § (1) bekezdése értelmében ilyen kérelmet  csak
   bíró  terjeszthet elő. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
   a  kérelem nem jogosulttól érkezett, ezért az Ügyrend 29. §  c)
   pontja alapján az indítványt visszautasította.

   2.5.3.  Egy  másik  indítványozó  szerint  az  R.  egésze,   de
   különösen  a  bűnügyi  nyilvántartásra  utaló  rendelkezései  a
   jogegyenlőség  megvalósulását gátolják, s így  ellentétesek  az
   Alkotmány 70/A. § (2) bekezdésével (a törvény szigorúan bünteti
   a  hátrányos megkülönböztetést). Indítványában kifejtette, hogy
   a vadászattal szemben a társadalom bizonyos rétegei, a média és
   esetenként  kormánytagok nem kellően megértőek. Ezen  túlmenően
   arra  is  hivatkozott, hogy a vadászat és a vadászfegyvertartás
   semmivel  sem veszélyesebb, mint a közúti vagy légi közlekedés.
   Mindebből   azt   a   következtetést   vonta   le,    hogy    a
   fegyverengedélyek megszerzésének szigorítása indokolatlan.

   Az Alkotmánybíróság az indítványról megállapította, hogy az nem
   felel     meg    az    indítvány    tartalmára    meghatározott
   követelményeknek, mert az alkotmányellenesség alapjául szolgáló
   rendelkezés,  az  erre  vonatkozóan  előterjesztett  indítványi
   érvelés,  és  az Alkotmány felhívott rendelkezése között  nincs
   összefüggés.

   Az  Abtv.  22.  §-ának (2) bekezdése szerint az indítványnak  a
   kérelem  alapjául szolgáló okot tartalmaznia kell. Az indítvány
   tartalmára   meghatározott  követelménynek  eleget   nem   tevő
   indítvány érdemben nem bírálható el. (668/B/2001. AB határozat,
   ABH  2003,  1413, 1417.; 1109/B/2001. AB határozat,  ABH  2004,
   1924,  1927-1928.) Ezért az indítványt – figyelemmel az Ügyrend
   29. § d) pontjára is – az Alkotmánybíróság visszautasította.

                                 B.
    
   1. Az Alkotmánybíróság az Lft. felhatalmazó rendelkezésére [22.
   §  (1) bekezdés], valamint az R. egészére vonatkozó indítványok
   körében  elsőként  azt  vizsgálta,  hogy  alkotmányellenes-e  a
   rendeleti szintű szabályozás.

   1.1.  A  64/1991.  (XII. 17.) AB határozat  szerint:  „[…]  nem
   mindenfajta összefüggés az alapjogokkal követeli meg a törvényi
   szintű szabályozást. Valamely alapjog tartalmának meghatározása
   és   lényeges  garanciáinak  megállapítása  csakis   törvényben
   történhet,  törvény  kell  továbbá  az  alapjog  közvetlen   és
   jelentős  korlátozásához is. Közvetett  és  távoli  összefüggés
   esetében  azonban elegendő a rendeleti szint  is.  Ha  nem  így
   lenne, mindent törvényben kellene szabályozni.
   Ebből  az következik, hogy mindig csak a konkrét szabályozásról
   állapítható   meg,  hogy  –  az  alapjoggal   való   kapcsolata
   intenzitásától függően – törvénybe kell-e foglalni  vagy  sem.”
   (ABH 1991, 297, 300.)
   Amint   arra   az  Alkotmánybíróság  az  Indokolás   III/A/2.1.
   pontjában  már  utalt: a lőfegyvertartás joga nem  tartozik  az
   alapvető  emberi  jogok  körébe.  A  jogállamiság  érdekei   az
   alkotmányi, de még a törvényi szintű szabályozást sem követelik
   meg.  [14/1992.  (III. 30.) AB határozat, ABH 1992,  338,  340-
   341.; ld. még 201/B/1995 AB határozat, ABH 1995, 774, 775.]
   A   jelen   ügyben   vizsgált  esetben  is   hasonló   tárgykör
   szabályozására     (mindenekelőtt     ideértve:     lőfegyverek
   megszerzése,  tartása)  adott felhatalmazást  a  törvényhozó  a
   Kormány    számára.   Az   Alkotmánybíróság   így   –   korábbi
   állásfoglalásainak   megfelelően   –   az   Lft.   felhatalmazó
   rendelkezésével kapcsolatban nem állapította meg  az  Alkotmány
   2. § (1) bekezdésének sérelmét.

   1.2.   Az   egyik  indítványozó  a  szabályozás  nem  megfelelő
   szintjével    kapcsolatos    formai    kifogását    alapjogokra
   (tulajdonhoz,  illetve  munkához  való  jog)  hivatkozással  is
   alátámasztotta.
   Ezekkel   kapcsolatban   az   Alkotmánybíróság   az   Indokolás
   III/A/2.1.1.  és 2.1.5. pontjaiban álláspontját kifejtette,  az
   ott  írtakat  az  R. egészére vonatkozóan is fenntartja.  Ebből
   következően az R.-nek a lőfegyverek tulajdonlásával kapcsolatba
   hozható  szabályozása a tulajdonhoz való alapjogot nem  érinti,
   ezért   nem   sérti   az  Alkotmány  13.  §  (1)   bekezdésében
   foglaltakat.  Ugyanígy  nem  állapítható  meg  az   R.   egésze
   tekintetében   az  összefüggés  az  Alkotmány   70/B.   §   (1)
   bekezdésével sem.

   1.3.   Az   indítványozók   a  rendeleti   szintű   szabályozás
   kifogásolása körében hivatkoztak még az R.-nek a Btk.-val  való
   ellentétére,  a jogforrási hierarchia rendjének  sérelmére.  Az
   Alkotmánybíróság  megállapította, hogy az  R.  egésze  ugyanúgy
   nincs  összefüggésben a Btk. szabályozási tartalmával, mint  az
   R. indítványokkal támadott egyes rendelkezései [konkrétan: 3. §
   (1)   bekezdés   c)   és  d)  pontja].  Ezek   vizsgálatát   az
   Alkotmánybíróság  az  érintett rendelkezésekkel  összefüggésben
   elvégezte,  és  alkotmányellenességet nem állapított  meg  (ld.
   Indokolás III/A/2.3. pont).
   1.4.  A  fentiekben  kifejtettek  alapján  az  Alkotmánybíróság
   megállapította,  hogy  az Lft. 22. § (1)  bekezdése  és  az  R.
   egésze nem sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, a 13. §  (1)
   bekezdését,  a  35. § (2) bekezdését, valamint a  70/B.  §  (1)
   bekezdését, ezért az indítványokat e tekintetben elutasította.

   2. A továbbiakban az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy az R.
   egésze  –  tartalmilag különösen a hatályba léptető rendelkezés
   [R.  52.  § (1) bekezdés] és az egyik átmeneti rendelkezés  [R.
   53. § (2) bekezdés] – a jogbiztonság részét képező két elemnek,
   nevezetesen  a „kellő idő” követelményének és a visszamenőleges
   hatályú jogalkotási tilalom előírásának megfelel-e.
   2.1.   Az  Alkotmánybíróság  gyakorlatában  számos  határozatot
   hozott,  amelyekben a jogszabály hatálybalépése kapcsán  az  új
   rendelkezések alkalmazására való felkészülési időt  alkotmányos
   követelményként határozta meg. [7/1992. (I. 30.) AB  határozat,
   ABH  1992, 45, 47.; 25/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH  1992,
   131, 132.; 28/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, 155, 156-
   159.;  57/1994.  (XI. 17.) AB határozat, ABH 1994,  322,  324.;
   43/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 188, 196.]
   A  28/1992.  (IV.  30.)  AB határozatában  az  Alkotmánybíróság
   rámutatott  arra, hogy a jogbiztonság követelménye a jogszabály
   hatálybalépése időpontjának megállapítására vonatkozóan  azt  a
   kötelezettséget   hárítja  a  jogalkotóra,  hogy   kellő   időt
   biztosítson
   - a jogszabály szövegének megismerésére;
   -  a  jogalkalmazó  szervek számára a jogszabály  alkalmazására
   való felkészüléshez;
   -  a  jogszabállyal érintett szervek és személyek számára annak
   eldöntéséhez,   hogy  miként  alkalmazkodjanak   a   jogszabály
   rendelkezéseihez. (ABH 1992, 155, 157.)

   A   7/1992.   (I.  30.)  AB  határozatban  az  Alkotmánybíróság
   kifejtette  azt  is,  hogy  a  jogszabály  alkalmazására   való
   felkészüléshez   szükséges   „kellő   idő”   megállapítása   és
   biztosítása a jogalkotó felelősséggel terhelt mérlegelésének és
   döntésének  függvénye. Az alkotmányellenesség csak a jogszabály
   alkalmazására  való felkészülést szolgáló időtartam  kirívó,  a
   jogbiztonságot  súlyosan veszélyeztető vagy  sértő  elmaradása,
   illetőleg hiánya miatt állapítható meg. (ABH 1992, 45, 47.)
   Az  Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata során a felkészülési idő
   hiánya   miatt   akkor  állapította  meg  valamely   jogszabály
   alkotmányellenességét,  ha  az szerzett  jogot  korlátozott,  a
   korábbihoz képest úgy állapított meg hátrányosabb rendelkezést,
   illetőleg oly módon hárított fokozott kockázatot a címzettekre,
   hogy   a  megismerés  és  a  felkészülés  lehetőségének  hiánya
   sérelmet   okozott   az  érintettek  számára,   akadályozta   a
   jogalkalmazót a jogszabály alkalmazásában. [7/1992. (I. 30.) AB
   határozat,  ABH 1992, 45, 47.; 25/1992. (IV. 30.) AB határozat,
   ABH 1992, 131, 132.; 43/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995,
   188,  196.;  44/1995. (VI. 30.) AB határozat,  ABH  1995,  203,
   207.;  723/B/1998.  AB  határozat,  ABH  1999,  795,  799-800.;
   1025/B/2001.   AB   határozat,  ABH  2003,  1456,   1459-1460.;
   797/B/2001. AB határozat, ABH 2003, 1437, 1441-1442.]
   Ennek  megfelelően  a  jelen eljárásban  is  azt  vizsgálta  az
   Alkotmánybíróság,  hogy  az  R. hatályba  léptetése  valóban  a
   felkészülési  idő  hiányát  eredményezte-e,  és   e   miatt   a
   jogbiztonság    súlyos   sérelme,   illetőleg   veszélyeztetése
   megállapítható-e.
   Az  R.  2004.  augusztus 31-én jelent meg a Magyar  Közlönyben,
   hatályba  pedig  –  az 52. § (1) bekezdése értelmében  –  2004.
   szeptember  3-án lépett, vagyis a kihirdetés és a hatálybalépés
   között  két nap telt el. Azt, hogy ezen meglehetősen rövid  idő
   alatt  a  tényleges  megismerhetőségre  volt-e  lehetőség,   az
   Alkotmánybíróság külön nem vizsgálta.
   Mivel  önmagában a rövid felkészülési idő (illetve a  tényleges
   megismerhetőség   bizonytalansága)  alkotmányellenességet   nem
   eredményez, az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatát követve  azt
   vizsgálta, hogy az R. esetében mindez a jogbiztonság sérelmével
   együtt  járt-e.  Ennek során megállapította,  hogy  az  R.  nem
   tartalmaz  olyan  magatartási szabályt,  amelynek  kizárólag  a
   hatálybalépés  napján  vagy közvetlenül azt  követően  lehetett
   volna  eleget tenni, illetve amelynek azonnali nem  teljesítése
   szankciót vont volna maga után. A felkészülési idő rövidsége az
   indítványozók által támadott konkrét rendelkezések  alkalmazása
   tekintetében  a  jogbiztonság kirívóan súlyos  sérelméhez  vagy
   veszélyeztetéséhez  nem vezetett. [ld. 10/2001.  (IV.  12.)  AB
   határozat, ABH 2001, 123, 130.; legutóbb: 69/2006. (XII. 6.) AB
   határozat,  ABK 2006. december, 1035, 1041-1042.] Az  R.  egyik
   leginkább   vitatott  szabályozása,  vagyis  a  lőfegyvertartás
   engedélyhez  kötöttségének kiterjesztése éppenséggel  hosszú  –
   eredetileg tíz hónapos, majd további egy évvel meghosszabbított
   – határidőt írt elő [ld. R. 54. § (1) bekezdése].
   Mindezeket  figyelembe  véve az Alkotmánybíróság  úgy  döntött,
   hogy  a  felkészülési  idő hiánya miatt  az  R.-nek,  illetőleg
   különösen az R. 52. § (1) bekezdésének alkotmányellenessége  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdése alapján nem állapítható meg, ezért
   az indítványt elutasította.

   2.2.  A  visszamenőleges hatályú jogalkotási tilalom körében  a
   folyamatos   ügyekben  való  alkalmazhatóság  tekintetében   az
   Alkotmánybíróság  a  következőképpen  összegezte  álláspontját:
   „Valamely     jogszabály    hatálybaléptetésével    kapcsolatos
   alkotmányossági vizsgálat ugyanakkor nem pusztán  az  időpontok
   formális  vizsgálatát jelenti, hanem annál  szélesebb.  […]  az
   alkotmányossági  vizsgálat  külön  tárgya,  hogy  a  folyamatos
   ügyekben  történő  alkalmazhatóság szempontjából  a  jogszabály
   miként  rendelkezett. Hiába lép ugyanis egy jogszabály hatályba
   a   jövőre   nézve  (formálisan  nem  sértve  a  felkészüléshez
   szükséges kellő idő alkotmányos követelményét), ha a folyamatos
   ügyekre  is irányadó alkalmazhatóság miatt – tartalmában  –  az
   érintetteknek   visszamenőleg  állapít   meg   kötelezettséget,
   nyilvánít   valamely  magatartást  jogellenessé.   Ilyenkor   a
   jogbiztonság sérelme ugyanúgy megállapítható, mint a formálisan
   is    visszamenőleges   hatályú   kötelezettséget   megállapító
   hatálybaléptetés  esetén  vagy a  »kellő  idő«  hiánya  miatt.”
   [365/B/1998. AB határozat, ABH 1998, 850, 852.]

   A  jelen  ügyben megállapítható, hogy az R. 53. § (2) bekezdése
   írja  elő  a  folyamatban  lévő ügyekben  való  alkalmazást.  E
   szerint, ha az R. hatálybalépése napján (2004. szeptember 3-án)
   első  fokú  határozattal a folyamatban lévő ügyet nem  bírálták
   el, már az újonnan hatályba lépett szabályt kellett alkalmazni.
   Az   Alkotmánybíróság  ennek  megfelelően   mindenekelőtt   azt
   vizsgálta,  hogy  az  R.  53.  §  (2)  bekezdésének  lehetett-e
   kedvezőtlen  – az érintettek bizonyos részére nézve joghátrányt
   okozó – hatása.

   A   régi  R.  17.  §  (2)  bekezdése  előírta,  hogy  lőfegyver
   megszerzésére,  tartására  jogosító  engedély   a   természetes
   személy  részére  –  többek között – csak akkor  adható,  ha  a
   kérelmező  nem  esik a 4. §-ban meghatározott  valamely  kizáró
   rendelkezés hatálya alá. Az egyik ilyen kizáró ok az  volt,  ha
   valakit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt elítéltek,  és
   még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól.
   Az R. 3. §-a – mint ahogy erre az Alkotmánybíróság az Indokolás
   III/A/2.  pontjában  több helyütt utalt  már  –  ezt  a  kizáró
   feltételt  szigorítja  azzal, hogy  olyan  személy  nem  kaphat
   engedélyt,  akit  meghatározott bűncselekmény elkövetése  miatt
   elítéltek, illetőleg vele szemben intézkedést alkalmaztak, és a
   bűnügyi   nyilvántartásban  még  szerepel.  A  két  szabályozás
   összevetéséből az következik, hogy az R.-nek a folyamatban volt
   ügyekben előírt alkalmazási kötelezettsége bizonyos személyekre
   nézve   az   engedély-kérelem   elutasításában   manifesztálódó
   joghátrányt eredményezhetett.

   Az  Alkotmánybíróság  a  visszamenőleges  jogalkotás  tilalmába
   ütközés,     és     az    erre    tekintettel     megállapított
   alkotmányellenesség     esetében     figyelembe     veszi     a
   jogszabályváltozás (új feltételekhez kötött engedélyezés) egyéb
   körülményeit  is.  Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata   világosan
   mutatja, hogy a különböző, folyamatban lévő ügyekben – ideértve
   szabályozásukban  egymáshoz  közeleső  közigazgatási   hatósági
   eljárásokat is – nem lehet mechanikusan és egységesen megítélni
   az  új jogszabály alkalmazási kötelezettsége kimondásáról szóló
   hatályba léptető rendelkezés alkotmányosságát.

   Így  például  építési  hatósági ügyekre vonatkozó  jogszabályok
   körében az Alkotmánybíróság előbb kiterjesztően [20/2001.  (VI.
   11.)  AB határozat, ABH 2001, 612.], majd megszorítóan, azaz  a
   létrejött    anyagi    jogi   jogviszonyok   megváltoztatásának
   tilalmaként  értelmezte a visszamenőleges jogalkotás  tilalmát.
   Ez   utóbbi   esetben   –   szemben  a  korábbi   döntéssel   –
   hangsúlyozottan  vette  figyelembe a hatálybaléptetési  szabály
   indokait,  mindenekelőtt  azt, hogy a szigorítás  (az  azonnali
   alkalmazási  kötelezettség kimondásának)  célja  az  egészséges
   környezethez való jog fokozott érvényesítése volt. (349/B/2001.
   AB határozat, ABH 2002, 1241, 1247, 1252.)

   Egy    későbbi   határozatában   az   Alkotmánybíróság    ismét
   kiterjesztően  és  tisztán  a jogbiztonság  sérelmére  alapozva
   állapította  meg miniszteri rendeletet módosító rendelet  egyik
   hatályba  léptető  rendelkezéséről azt, hogy a  visszamenőleges
   hatályú jogi szabályozás tilalmába ütközik. A rendelkezés azért
   minősült   alkotmányellenesnek,  mert  a  módosító   jogszabály
   hatálybalépésekor  jogerős  határozattal  még  el  nem   bírált
   ügyekben  építésügyi  bírság  kiszabását  kötelezővé  tevő   új
   szabályozás  alkalmazását rendelte el. [31/2005. (VII.  14.  AB
   határozat, ABH 2005, 675, 680.]

   A  felhívott  határozatok  azt mutatják,  hogy  a  jogszabályok
   tartalmi   különbözősége,   létrejöttük   eltérő   körülményei,
   valamint   az   alapjogokhoz  való  viszonyuk   alkotmányossági
   szempontból releváns tényezőknek minősülnek. Önmagában tehát az
   ügyféli joghátrány okozása nem minden esetben valósítja  meg  a
   jogbiztonság alkotmányi szintű sérelmét. A 10/2004. (IV. 7.) AB
   határozatban  az  Alkotmánybíróság  azért  utasította   el   az
   indítványt,  mert  a  jogalkotó  nemcsak  a  folyamatban   lévő
   ügyekben (szexuális árut értékesítő üzlet működtetése) rendelte
   el  bizonyos  esetekben  a hozzájárulás megtagadását,  hanem  a
   megállapított  általános tiltás keretében  valamennyi  korábban
   kiadott hozzájárulás felülvizsgálatát is kötelezővé tette  (ABH
   2004,  846,  852.).  Ezzel szemben a jelen ügyben  a  jogalkotó
   kifejezetten  rendelkezett arról, hogy az R. „a  hatálya  előtt
   kiadott  engedélyek  érvényességét  nem  érinti”  [53.  §   (1)
   bekezdés].  Ez  annyit  jelent, hogy az  R.  nem  mondta  ki  a
   korábban  kiadott  engedélyek általános, kötelező  és  azonnali
   felülvizsgálatát.  A  jogalkotó tehát hosszabb  átmeneti  időre
   fenntartotta   a  korábbi  szabályozás  szerinti  fegyvertartás
   jogszerű  lehetőségét (egészen addig, amíg az R. hatálybalépése
   előtt  utolsóként kiadott engedély érvényességi  ideje  le  nem
   jár).

   Az  R.  által  a  folyamatban lévő ügyekre  előírt  alkalmazási
   kötelezettség  indokolatlanságát támasztja  alá  továbbá  az  a
   körülmény, hogy az érintettek meghatározott csoportjának (a már
   korábban is engedéllyel rendelkező olyan személyek, akiknek  az
   R.  hatálybalépését közvetlenül megelőző időszakban járt le  az
   engedély  érvényessége, vagyis „üzemszerűen”  nyújtották  be  a
   meghosszabbítás iránti kérelmüket) nem is volt más  választása,
   mint  az,  hogy  az adott időpontban forduljon a hatósághoz  az
   engedély újbóli kiadása iránt. Ezen objektív körülmény kizárttá
   teszi     annak    megállapítását,    hogy    az     érintettek
   visszaélésszerűen,   vagy  legalábbis   előnyszerzés   céljából
   akarták volna gyakorolni jogaikat.

   Végezetül:    az   Alkotmánybíróság   az   állam    életvédelmi
   kötelezettségéhez  kapcsolódóan sem  állapított  meg  semmilyen
   olyan   sürgető  körülményt,  amely  indokolta  volna   az   új
   szabályozás – az R. – azonnali alkalmazásának elrendelését.  Az
   átmeneti   időszak  biztosítása,  vagyis  a  folyamatban   lévő
   ügyekben a korábbi szabályozás alkalmazásának megengedése –  az
   élethez való joggal összefüggésben – nem eredményezte volna  az
   intézményvédelmi kötelezettség megszegését.

   Az  Alkotmánybíróság  a  fentiekben  kifejtettekre  tekintettel
   megállapította,   hogy   az  R.   53.   §   (2)   bekezdése   a
   visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmába ütközik, s ezáltal
   sérti  az  Alkotmány  2. § (1) bekezdését. Az  alkotmányellenes
   rendelkezést    az    Alkotmánybíróság    hatályba    lépésének
   időpontjával,  2004.  szeptember  3.  napjával  –  ex  tunc   –
   hatállyal semmisítette meg.

   Az   Abtv.   42.  §  (1)  bekezdése  értelmében   a   határozat
   közzétételének   napján  veszti  hatályát  az  alkotmányellenes
   jogszabály  vagy  annak  rendelkezése.  E  főszabálytól  eltérő
   lehetőséget  biztosít  az Abtv. 43. § (4) bekezdésében  foglalt
   rendelkezés,  amely szerint az Alkotmánybíróság  a  42.  §  (1)
   bekezdésében,   valamint   a   43.   §   (1)-(2)   bekezdésében
   meghatározott   időponttól  eltérően  is   meghatározhatja   az
   alkotmányellenes  jogszabály hatályon kívül helyezését  vagy  a
   konkrét   esetben   történő   alkalmazhatóságát,   ha   ezt   a
   jogbiztonság  vagy  az eljárást kezdeményező  különösen  fontos
   érdeke indokolja. A jelen ügyben a jogbiztonság követelményének
   érvényesülése érdekében rendelte el az Alkotmánybíróság  az  ex
   tunc hatályú megsemmisítést.

   Az   R.   53.   §  (2)  bekezdésének  visszamenőleges   hatályú
   megsemmisítésére figyelemmel az Alkotmánybíróság  megállapítja:
   az, aki az R. hatálybalépését megelőzően nyújtotta be lőfegyver
   megszerzésére   (ideértve:   további   megtartására)   irányuló
   kérelmét, és ezt a hatóság az R.-re tekintettel utasította  el,
   jogosulttá  válik  az  R. hatálybalépését megelőzően  hatályban
   volt szabályozás szerint az engedély megszerzésére.

   2.3.  A  folyamatban  lévő ügyekre előírt  szabályozást  támadó
   indítványozó az R. egésze alkotmányellenességének megállapítása
   és   megsemmisítése  mellett  kérelmet  terjesztett  elő   arra
   vonatkozóan,   hogy   az   Alkotmánybíróság   mondja   ki    az
   alkotmányellenes jogszabály alkalmazási tilalmát a Borsod-Abaúj-
   Zemplén Megyei Bíróság előtt folyamatban levő perében.

   Az   Abtv.  38.  §  (1)  bekezdése  értelmében  ilyen  kérelmet
   kizárólag  bíró terjeszthet elő, ha az előtte folyamatban  levő
   ügy  elbírálása  során  olyan jogszabályt kellene  alkalmaznia,
   amelynek  alkotmányellenességét észleli. A  kérelem  tehát  nem
   jogosulttól érkezett, ezért az Ügyrend 29. § c) pontja  alapján
   az indítvány visszautasításának volt helye.

                                 IV.
                                  
   Az  egyik  indítványozó arra az esetre, ha az  Alkotmánybíróság
   nem  állapítaná  meg  az  R.  általa támadott  rendelkezéseinek
   alkotmányellenességét,        mulasztásban        megnyilvánuló
   alkotmányellenesség   megállapítása   iránt   terjesztett   elő
   indítványt. Az alkotmányellenes mulasztást szerinte az  okozta,
   hogy  a  jogalkotó  a  már  megszerzett fegyverek  megtartására
   irányuló  eljárás díj- és költségmentességét nem  biztosította,
   illetve  a  fegyver állami szervnek történő  átadása  esetén  a
   kártalanítást nem szabályozta. Az indítványozó szerint  ezáltal
   a jogállamiság elvét sértő helyzet jött létre.

   Az indítvány megalapozatlan.

   1.   Az   Abtv.   49.  §  (1)  bekezdése  alapján  mulasztásban
   megnyilvánuló    alkotmányellenesség   megállapítására    akkor
   kerülhet    sor,   ha   a   jogalkotó   szerv   a   jogszabályi
   felhatalmazásból  származó jogalkotói feladatát  elmulasztotta,
   és ezzel alkotmányellenességet idézett elő. Az Alkotmánybíróság
   nemcsak  akkor állapít meg alkotmányellenes mulasztást,  ha  az
   adott  tárgykörre vonatkozóan semmilyen jogszabály nincs, hanem
   akkor  is,  ha  az  adott kérdésben van ugyan  szabályozás,  de
   alapvető jogok érvényesüléséhez szükséges garanciák hiányoznak,
   illetve, ha a hiányos szabályozás alapvető jogok érvényesítését
   veszélyezteti. [A gyakorlat összegezése pl. 17/2005. (IV.  28.)
   AB  határozat,  ABH  2005,  175, 194.;  40/2005.  (X.  19.)  AB
   határozat,  ABH  2005,  427, 443-444.; 12/2006.  (IV.  24.)  AB
   határozat,   ABK  2006.  április,  274,  281.]  A  mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenesség megállapításához  tehát  két
   feltételnek   kell   együttesen  megvalósulnia:   a   jogalkotó
   mulasztásának  és  az ennek folytán előidézett alkotmányellenes
   helyzetnek. [ld. legutóbb: 62/2006. (XI. 23.) AB határozat, ABK
   2006. november, 902, 905-906.]

   2.  Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az R. kétségkívül
   nem    tartalmaz   kártalanításra,   illetőleg   díjmentességre
   vonatkozó szabályokat. Ezért a továbbiakban azt vizsgálta, hogy
   ezek  a szabályok teljességgel hiányoznak-e, és ha igen,  akkor
   ez  a  helyzet  alkotmányellenességet eredményező  mulasztásnak
   számít-e.

   2.1.  A  fegyver  állami  szervnek  történő  átadása  esetén  a
   kártalanítás hiányát, ebből következően a jogalkotói mulasztást
   az Alkotmánybíróság az alábbiak alapján nem állapította meg.
   A  lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról,  a
   fegyvertartáshoz    szükséges    elméleti     és     jártassági
   követelményekről  szóló 49/2004. (VIII.  31.)  BM  rendelet  (a
   továbbiakban:  Bmr.)  14. §-a szerint a  tulajdonos  kérheti  a
   lőfegyver,  lőszer  (töltény)  lőfegyver-kereskedőnél   történő
   értékesítését,   vagy   megszerzési   engedéllyel    rendelkező
   személynek,   szervezetnek  történő   elidegenítését,   továbbá
   kezdeményezheti  annak hatástalanítását,  megsemmisítését  vagy
   érték  nélküli leadását. A Bmr. azt is lehetővé teszi,  hogy  a
   rendőrség  a tárolt lőfegyvert, lőszert (töltényt) kereskedelmi
   szakértői értékbecslést követően lőfegyver-kereskedőnek  átadja
   értékesítésre.  A  fegyver,  lőszer  (töltény)  értékesítéséből
   származó  összeget – a felmerült költségek levonása  után  –  a
   tulajdonos   részére  ki  kell  fizetni.  A  Bmr.   garanciális
   előírása,  hogy  a  lőfegyver, lőszer  (töltény)  értékesítését
   határozatban kell elrendelni.

   2.2.  A flóbert fegyverek engedélyezésével kapcsolatban sem  az
   R., sem más jogszabály nem tartalmaz díj- és költségmentességre
   vonatkozó  előírást.  Az  Alkotmánybíróság  az  ilyen   előírás
   hiányáról   –   az   alábbi   hivatkozásokra   tekintettel    –
   megállapította,    hogy   az   nem   eredményez    mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmányellenességet.
   Az   Indokolás   III/A/1.1.   pontjában   az   Alkotmánybíróság
   megállapította,  hogy az R.-nek a flóbert  fegyverek  engedély-
   kötelezettségét    előíró    rendelkezései    a    jogbiztonság
   követelményének  megfelelnek: nem  vonnak  el  szerzett  jogot,
   illetőleg nem hiúsítják meg jogszabályi igérvény avagy váromány
   bekövetkezését.   Ebből   következően   a   flóbert   fegyverek
   engedélyezéséhez   kapcsolódó  díjak  és   költségek   fizetési
   kötelezettsége  sem  eredményezheti  az  Alkotmány  2.  §   (1)
   bekezdésének  sérelmét.  Az Alkotmánybíróság  megjegyzi:  amint
   arra az Indokolás III/A/1. pont felvezetőjében már utalt, az R.
   27.   §-a   értelmében   a   flóbert   fegyver   megszerzésének
   engedélyezése   –  szemben  más  fegyverfajtákkal   kapcsolatos
   előírásokkal  – egyszerűsített eljárásban történik.  Vagyis:  a
   flóbert fegyver tulajdonosának nem kell egészségi alkalmasságot
   igazolni,   és   a  lőfegyver  tartásához  szükséges   elméleti
   ismereteket és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát sem  kell
   tennie.   Az   engedélyezési  eljárásban   mindez   jelentékeny
   költségmegtakarítást eredményez.

   2.3.  Az  Alkotmánybíróság a 2.1. és a 2.2.  pontokban  foglalt
   megállapításokra tekintettel az indítványt elutasította.
   A  határozat Magyar Közlönyben történő közzététele az Abtv. 41.
   §-án alapul.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
                                   
              Dr. Balogh Elemér       Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                   
              Dr. Erdei Árpád         Dr. Harmathy Attila
              előadó alkotmánybíró          alkotmánybíró
                                   
              Dr. Holló András            Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                   
              Dr. Kovács Péter         Dr. Paczolay Péter
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró
    Dr. Holló András alkotmánybíró különvéleménye

    A határozat rendelkező részének 1. pontjával és az ahhoz fűzött
    indokolással nem értek egyet.

    Az Alkotmánybíróság a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát az
    Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott  jogállamiság
    elvének részét képező jogbiztonság követelményéből vezette  le.
    Következetesen érvényesített álláspontja szerint  az  Alkotmány
    2.   §   (1)   bekezdésében  deklarált  jogállamiságból   folyó
    jogbiztonság  – többek között – megköveteli, hogy  meglegyen  a
    tényleges  lehetőség arra, hogy a jogalanyok  magatartásukat  a
    jog   előírásaihoz   tudják  igazítani,   ennek   érdekében   a
    jogszabályok   a   kihirdetésüket  megelőző  időre   nézve   ne
    állapítsanak  meg kötelezettséget, illetőleg valamely  jogszerű
    magatartást    visszamenőleges   érvénnyel   ne    minősítsenek
    jogellenesnek [25/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992,  131,
    132.].   Erre   tekintettel   az  alkotmánybírósági   gyakorlat
    alkotmányos  jellegű  szabálynak tekinti a jogalkotásról  szóló
    1987.  évi  XI.  törvény  (a  továbbiakban:  Jat.)  12.  §  (2)
    bekezdésében foglalt azon rendelkezést – miszerint a jogszabály
    a    kihirdetését    megelőző   időre   nem   állapíthat    meg
    kötelezettséget,  és  nem  nyilváníthat  valamely   magatartást
    jogellenessé. [34/1991. (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991,  170,
    172.].  Következetes  az Alkotmánybíróság  gyakorlata  abban  a
    kérdésben   is,  hogy  a  visszamenőleges  hatályú   jogalkotás
    tilalmát  sérti,  ha  a hatálybaléptetés nem  visszamenőlegesen
    történt,   de  a  jogszabály  rendelkezéseit  –  erre  irányuló
    kifejezett  rendelkezés  szerint – a jogszabály  hatálybalépése
    előtt  létrejött  jogviszonyokra is alkalmazni kell.  [57/1994.
    (XI. 17.) AB határozat, ABH 1994, 316, 324.; 64/2002. (XII. 3.)
    AB határozat, ABH 2002, 348, 353.]

    Az    Alkotmánybíróság   –   gyakorlatában   –   a   „létrejött
    jogviszonyok”  alatt  az anyagi jog alapján  létrejött,  anyagi
    jogi jogviszonyokat értette és e jogviszonyok védelme érdekében
    állapított  meg  alkotmányellenességet  a  visszaható   hatályú
    jogalkotás  tilalmának  sérelme  miatt.  A  visszaható  hatályú
    jogalkotás   tilalmába  ütközés  miatt   állapította   meg   az
    Alkotmánybíróság a lakáscélú kölcsönök kamatainak felemeléséről
    szóló  [25/1992.  (IV. 30.) AB határozat, ABH  1992,  131.],  a
    szerződés időpontjában fennállónál hátrányosabb illetékfizetési
    kötelezettséget  előíró  [7/1992. (I. 30.)  AB  határozat,  ABH
    1992,   45.],   az  éves  költségvetési  rendelet   elfogadását
    követően,  költségvetési év közben a helyi  önkormányzat  egyes
    bevételeinek célhoz kötöttségét elrendelő [57/1994.  (XI.  17.)
    AB   határozat,  ABH  1994,  316.],  jogszabályban  biztosított
    adókedvezmény,  illetőleg adómentesség megvonásáról  rendelkező
    [16/1996. (V. 3.) AB határozat, ABH 1996, 61.], a már  megnyílt
    nyugdíjjogosultság  esetén  is  a  hátrányosabb  számítási  mód
    alkalmazását  elrendelő [64/2002. (XII. 3.) AB  határozat,  ABH
    2002, 348.] jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességét. Az
    Alkotmánybíróság    gyakorlata   e   tekintetben    töretlennek
    tekinthető.   Ettől   az  álláspontjától  az   Alkotmánybíróság
    egyetlen  alkalommal, 20/2001. (VI. 11.) AB határozatában  (ABH
    2001, 612, 616-619.) tért el.

    A  349/B/2001. AB határozatában az Alkotmánybíróság úgy foglalt
    állást,  hogy  a kialakult korábbi gyakorlatának megfelelően  –
    eltérően  a  20/2001. (VI. 11.) AB határozattól – megszorítóan,
    azaz  a  létrejött  anyagi jogi jogviszonyok megváltoztatásának
    tilalmaként  értelmezte a visszamenőleges jogalkotás  tilalmát.
    (ABH 2002, 1241, 1248.)

    A  határozat  arra  alapítja  a visszaható  hatályú  jogalkotás
    tilalmába  ütközés miatt az alkotmányellenesség megállapítását,
    hogy    az   engedélyezés   feltételeinek   szigorúbbá   tétele
    következtében  az  R.  elsőfokú eljárásokban  való  alkalmazási
    kötelezettségének   előírása   az   érintettek    meghatározott
    csoportjára  (akiknek  az  engedélye  az  R.  hatályba  lépését
    közvetlenül   megelőző  időszakban  járt  le,   és   engedélyük
    érvényességi  idejének  meghosszabbítását  kezdeményezték)   az
    engedély megtagadásában megnyilvánuló joghátrányt okozott.

    Az  Alkotmánybíróságnak – kialakult gyakorlatára tekintettel  –
    azt   kellett   vizsgálnia,  hogy  a  szigorúbb   engedélyezési
    feltételek    elsőfokú    engedélyezési    eljárásokban    való
    alkalmazásának  vannak-e  az  R.  kihirdetését  megelőző  időre
    visszaható jogkövetkezményei.

    A  fegyvertartáshoz  való  jog nem alanyi  jog,  az  engedélyes
    fegyvertartáshoz  való  joga az engedélyből  származik.  Az  R.
    hatályba lépését megelőzően hatályban volt a kézilőfegyverekről
    és  lőszerekről,  a  gáz-  és riasztófegyverekről,  valamint  a
    légfegyverekről és a lőterekről szóló 115/1991. (IX. 10.) Korm.
    rendelet – hasonlóan az R.-hez – érvényességi időhöz kötötte  a
    fegyvertartási    engedélyt.    A    fegyvertartási    engedély
    érvényességének  határidőhöz  kötésével  egyrészt  azt  kívánta
    lehetővé   tenni   a  jogalkotó,  hogy  a  hatóság   rendszeres
    időközönként  ellenőrizze az engedély  feltételeinek  meglétét,
    másrészt ezzel a jogalkotó fenntartotta magának azt a jogot is,
    hogy    időről   időre   felülvizsgálja,   és   ha    szükséges
    újraszabályozza az engedély megadásának feltételeit. Az R.  53.
    §  (2)  bekezdése által érintett alanyi körbe tartozók korábban
    vagy   nem  rendelkeztek  fegyvertartási  engedéllyel,  s   így
    fegyvertartási  joggal sem, vagy engedélyük érvényességi  ideje
    lejárt,   s   ezzel   fegyvertartási  joguk   megszűnt.   Ennek
    következtében  az,  hogy  az  R.  szabályait   az   első   fokú
    határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmazni  kellett,
    egy   új   fegyvertartási  engedély  megadása,  új   jogszerzés
    feltételeinek  szigorítását  jelentette,  meglévő   jogosultság
    korlátozásához, megvonásához nem vezetett.

    Az  R.  53.  §  (1) bekezdése úgy rendelkezik,  hogy  az  R.  a
    hatályba  lépése  előtt  kiadott engedélyek  érvényességét,  az
    engedély alapján fennálló jogosultságot nem érinti.

    Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy az R. 53. § (2)
    bekezdése  létrejött, lezárult jogviszonyokat nem  változtatott
    meg.  Ezért  álláspontom  szerint az R.  53.  §  (2)  bekezdése
    alkotmányellenességének megállapítására irányuló  indítványokat
    is el kellett volna utasítani.

    Budapest, 2007. március 5.
                                                   Dr. Holló András
                                                      alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom.
                                                   Dr. Kovács Péter
                                                      alkotmánybíró
                                                                   
                                                 Dr. Paczolay Péter
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     9/2007. (III. 7.)
     Date of the decision:
     .
     03/05/2007
     .
     .