English
Hungarian
Ügyszám:
.
268/A/1993
Előadó alkotmánybíró: Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 42/1993. (VI. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/300
.
A döntés kelte: Budapest, 06/29/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek az Országgyűlés
   által  elfogadott,   de  még   ki  nem   hirdetett   törvény
   alkotmányellenességének  előzetes   vizsgálatára  benyújtott
   indítványa  alapján   -  Dr.  Zlinszky  János  alkotmánybíró
   különvéleményével - meghozta a következő

                          határozatot :

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  az  "egyes  büntető
   eljárási szabályok  kiegészítéséről" szóló,  az Országgyűlés
   1993.    február    16-i    ülésén     elfogadott    törvény
   alkotmányellenes.

   A  ki   nem  hirdetett   törvény  nemzetközi   szerződésekbe
   ütközésének    vizsgálatára     irányuló    indítványt    az
   Alkotmánybíróság visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság   e  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1. Az  Országgyűlés  1993.  február  16-ai  ülésén  törvényt
    fogadott el a következő szöveggel :

    "1. §  A büntető  eljárásról szóló  1973. évi I. törvény ( a
    továbbiakban :   Be )  13. §-ának c ) pontját, 127. §-a  (1)
    bekezdésének   b )   pontját,  a  131.  §-át, 139.  §-a  (1)
    bekezdésének  c )  pontját,  145. §  (2)   bekezdésének  d )
    pontját,  170. §  (1)  bekezdésének  c )  pontját, a  183. §
    (1)  bekezdését, a 208. §-ának (1) bekezdését, a 213. §-ának
    a )  pontját, a 214. §-át, a 250. §-ának I/a pontját, a 252.
    §-ának  (2)  bekezdését, a 263. §-át, valamint a  perújítási
    eljárásnak  a   XI.  fejezetben   írt  szabályait   a  jelen
    törvényben  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni,  ha  az
    eljárás tárgya  olyan bűntett,  amelyet a  törvény  öt  évet
    meghaladó   szabadságvesztéssel    vagy   ennél    súlyosabb
    büntetéssel rendel büntetni.

    2. §  (1)  Elévülés  ( az  1878. évi  V.  törvény  105. § 3.
    pontja, az  1950. évi II. törvény 24. § b ) pontja és 25. §-
    a, az 1961. évi V. törvény 30. §-ának b ) pontja és 31. §-a;
    1978. évi  IV. törvény  32. §-ának b ) pontja és 33-34. §-a
    ( címén a nyomozást - beleértve a  perújítási nyomozást is -
    megtagadni, illetve azt megszüntetni, vagy a terhelt terhére
    bejelentett perújítási  indítványt elutasítani  ( Be 276. §-
    ának  (1)  bekezdése a ) 2. pontja és  (3)  bekezdése,  279.
    §-ának  (2)   bekezdése, 281.  §-ának  (1)  bekezdése )  nem
    lehet.

    (2)   Az  ügyész a 145. § keretei között azzal az eltéréssel
    jár el,  hogy  az  eljárást elévülés  címén ( Be 145. §  (2)
    bekezdés d ) pontja ) nem szüntetheti meg.

    3. § Vádirat, illetve perújítási indítvány benyújtása esetén
    ( Be 146. §-ának (1) bekezdése, 278.  §-ának (1) bekezdése )
    a bíróság  az eljárást a Be VIII., IX., X. és XI. fejezetébe
    foglalt szabályok szerint folytatja le, azzal az eltéréssel,
    hogy  elévülés  címén (  Be 213.  §-a (1)  bekezdésének  a )
    pontja,   250.  §-ának  I /  a. pontja  ) az   eljárás   nem
    szüntethető  meg,  és  e  címen  a  perújítási indítvány sem
    utasítható el.

    4. §   (1)  A tárgyalás eredményeként - amennyiben a bíróság
    az elévülést  nem állapítja  meg -, a Be általános szabályai
    szerint jár el.

    (2)   Ha  a bíróság azt állapítja meg, hogy a  büntethetőség
    elévült és  egyéb okból  nem kell  az eljárást megszüntetni,
    vagy  a  Be  214.  §-ának (3) bekezdése  alapján a vádlottat
    felmenteni, a  bűncselekmény elkövetésének  és  az  elévülés
    tényének megállapítása mellett az eljárást megszünteti.

    5. §  Ez a  törvény kihirdetése  napján lép  hatályba, és az
    ebben foglalt  rendelkezéseket az 1995. december 31. napjáig
    megindított büntető ügyekben kell alkalmazni. "

    2. A köztársasági elnök a törvényt nem hirdette ki, hanem az
    1993. március  5-én, valamint  8-án  kelt  indítványaiban  -
    együttesen az  1956  októberi  forradalom  és  szabadságharc
    során  elkövetett   egyes   bűncselekményekkel   kapcsolatos
    eljárásról   szóló,   elfogadott   törvénnyel   -   előzetes
    alkotmányossági vizsgálatot kért.

    A mindkét törvényre együttesen vonatkozó indítvány szerint :
    "Az  Országgyűlés   által  jelenleg   elfogadott   törvények
    ugyanazt a tárgykört érintik, mint az Alkotmánybíróság által
    korábban vizsgált törvényjavaslat. Ezért indítványozom, hogy
    az  Alkotmánybíróság   ezen  törvények   vonatkozásában   is
    vizsgálja meg,  azok (  egyes  rendelkezéseiben,  egészükben
    illetve egymással való kapcsolatukban ) megfelelnek- e

    - a  Polgári és  Politikai Jogok  Nemzetközi Egyezségokmánya
    15. §-ában,

    - az Emberi Jogi Egyezmény 7. §  (1)  bekezdésében,

    - az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében,
    8. § (1) és (2) bekezdésében,  57. § (2) és (4) bekezdésében
    valamint

    - az  Alkotmánybíróság 11/1992.(III.5.) AB határozatában írt
    követelményeknek,

    azaz a  büntetőjogi legalitás alkotmányos elveinek, az állam
    büntető  hatalma  korlátozottsága  elvének,  a  jogban  való
    bizalom elvének,  a jogbiztonság elvének és ezeken keresztül
    a jogállamiság követelményrendszerének. "

                                II.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az elfogadott, de ki
    nem hirdetett törvény egészében és részleteiben, tartalmilag
    és formailag is alkotmányellenes.

    - Egészében  ellentétes az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdésében
    normatív  tartalommal   rögzített   jogállamisággal,   annak
    lényegi elemét  képező jogbiztonság követelményével, továbbá
    az alkotmányos  büntetőjognak a  jogállamiság mellett  másik
    alappillérét képező 8. §  (1)  és  (2)  bekezdésével.

    -   Tartalmilag   súlyosabb   visszaható   hatályú   büntető
    jogalkotást jelent,  nem felel  meg a  büntetőjogi legalitás
    alkotmányos elveinek.

    -  A  perújítás  esetére  irányadó  rendelkezései  sértik  a
    jogállamiság részeként alkotmányos jelentőséggel bíró jogerő
    intézményét.

    A törvényjavaslat  parlamenti vitájában  alapvető  hangsúlyt
    kapott  az  Alkotmánybíróság 11/1992.(III.5.)  AB határozata
    ( a továbbiakban : elévülési határozat ) . A törvényjavaslat
    mellett és  ellen szólók  jogi érvelése  elsősorban a  körül
    forgott, hogy  a  törvényjavaslat  mennyiben  felel  meg  az
    elévülési  határozat   indokolásában  kifejtett  tételeknek,
    illetve mennyiben  kerüli meg  azokat,  mennyiben  alapul  a
    határozati indokolás  azon mondatán, miszerint :  "Egyedül a
    bíróság  állapíthatja   meg  jogerősen,  azaz  az  ügyre  és
    mindenkire  irányadóan,   hogy   egy   adott   bűncselekmény
    büntethetősége elévülte. " / V. p. bevezető / A köztársasági
    elnök indítványa  is felszólítja az Alkotmánybíróságot, hogy
    vesse össze az elfogadott törvényt az elévülési határozatban
    írt követelményekkel.

    A  büntetőeljárásban   eljáró  hatóságok  határozatai  közül
    kétségtelenül  csak   a   bíróság   határozataihoz   fűződik
    jogerőhatás.  Az   ugyanazon  személlyel  szemben  ugyanazon
    bűncselekmény miatti  kétszeri eljárás  tilalma csak jogerős
    bírósági határozat esetén érvényesül. A nyomozás megtagadása
    vagy megszüntetése nem akadálya újabb nyomozásnak, illetőleg
    az eljárás  későbbi folytatásának  / Be  127. §  (4)  bek. ,
    141. § / .

    Az  állami   büntető  hatalom   érvényesítésének  szervezeti
    rendjére vonatkozó alkotmányos rendelkezések az Alkotmánynak
    az   Országgyűlés    törvényalkotási   jogára,   a   Kormány
    feladataira,  valamint   az  ügyészségre   és  a   bíróságra
    vonatkozó tételei alapján értelmezhetők.

    Az ügyészség  a nyomozás  törvényessége felett  felügyeletet
    gyakorol (  törvényben meghatározott  ügyekben maga is végez
    nyomozást );   képviseli  a  vádat  a  bíróság előtt / 51. §
    (2)  bek. /. A  bűncselekmény  elkövetőinek  megbüntetése  a
    bíróságok hatáskörébe tartozik / 50. §  (2)  bek. /.

    Ezekkel az  alkotmányos rendelkezésekkel  van összhangban  a
    Benek az a szabályozása, amely szerint a nyomozó hatóságok -
    törvényben meghatározott előfeltételek mellett - kötelesek a
    tényállást alaposan  és hiánytalanul  tisztázni és az állami
    büntető igénynek  érvényt szerezni; de kötelesek tartózkodni
    a (  további )  eljárástól, ha  a büntető igény hiányát vagy
    megszünését észlelik.  Ez az  elévülés büntető  anyagi  jogi
    természetének megfelelő  eljárásjogi  szabály.  Az  elévülés
    ugyanis eljárási  intézkedés nélkül  is bekövetkezik,  és ez
    nem igényel  hatósági  megállapítást.  Ellenkezőleg  :    az
    eljárási cselekmények az elévülést félbeszakítják, nyugvását
    vagy újrakezdését eredményezik.

    A büntetőigény hiánya, a büntethetőség elévülésekor utólagos
    elenyészése a  büntetőeljárásnak  olyan  abszolút  akadálya,
    amely  hivatalból   észlelendő  és  eljárási  következményei
    hivatalból  érvényesítendők,   akár  az   elkövető   akarata
    ellenére is. Ezt a büntetőjog ultima ratio jellege, az állam
    büntető hatalmából az egyének életébe, jogaiba való hatósági
    beavatkozás súlya  indokolja. A büntetőeljárás, nem csupán a
    terhelt, hanem  kívülálló személyek  alapvető  jogaiba  való
    bevatkozást,  az  eljárásban  való  közreműködésre,  illetve
    eljárási   cselekmények    eltűrésére   kényszerítést   tesz
    lehetővé.  Elenyészett   büntető  igény   esetében  maga   a
    potenciális terhelt  sem kényszerítheti  ki a büntetőeljárás
    megindítását,  az   ügyész   indítványtételre   kötelezését,
    továbbá  nyilvános   bírósági  tárgyaláson   jogerőre  képes
    határozat  hozatalát.  Erre  a  bűncselekmény  sértettjeinek
    sincs alkotmányos joga.

    Az Alkotmány 57. §  (1)  bekezdése szerint "mindenkinek joga
    van ahhoz,  hogy az  ellene emelt  bármely vádat"  a törvény
    által felállított  független és  pártatlan bíróság igazságos
    és nyilvános tárgyaláson bírálja el.

    Ez a  rendelkezés sem  biztosít alkotmányos  jogot a büntető
    igény  létének   vagy   hiányának   kizárólagosan   bírósági
    eldöntésére; a  benne foglalt alapvető jog érvényesülésére -
    értelemszerűen - a vádemelést követően kerülhet csak sor.

    Az Alkotmánybíróság  álláspontja e  kérdésben  megegyezik  a
    nemzetközi bírói gyakorlattal. Az 1993. évi XXXI. törvénnyel
    kihirdetett Emberi  Jogok Európai  Egyezménye 6. Cikkének 1.
    pontja szerint  mindenkinek joga  van  arra,  hogy  ügyét  a
    törvény által  létrehozott független  és  pártatlan  bíróság
    tisztességesen, nyilvánosan  és ésszerű időben tárgyalja, és
    hozzon határozatot  az "ellene  felhozott büntetőjogi  vádak
    megalapozottságát illetően.  " Az  Egyezmény  rendelkezéseit
    értelmező  gyakorlat   szerint  a   6.  cikk   akkor   kerül
    alkalmazásra,  amikor   valakivel  szemben   büntetőeljárást
    indítanak,   pontosabban   vádat   emelnek.   Az   Egyezmény
    tekintetében  a   strasbourgi  gyakorlat  nem  ismeri  el  a
    büntetőeljárás,   ezen    belül   a    bírósági    tárgyalás
    kikényszerítésének jogát,  nem ismeri el az eljárás alá vont
    személynek azt a jogosultságát, hogy követelje :  a bűnösség
    vagy az  ártatlanság deklarálásáig  folytassák le a bírósági
    tárgyalást. Nem  ismeri el  harmadik személyek  jogát sem  a
    büntetőeljárás kikényszerítésére.

                                III.

    1. Visszaélés  lenne  az  állam  büntető  hatalmával,  ha  a
    büntetőeljárás szükségképpen jogkorlátozó eszközrendszerét a
    büntetőjogi felelősségre  vonás  célja  nélkül  alkalmaznák.
    Amennyiben a büntetőeljárás ténylegesen létező büntető igény
    hiányában is  folytatható lenne,  úgy a  formailag  még  oly
    törvényesnek  látszó  eljárás  (  szabályszerű  szervezetben
    működő hatóságok, szabályosan végzett eljárási cselekmények,
    az eljárás  alá  vont  személyek  alkotmányos  jogainak,  az
    ártatlanság  vélelmének,   a  védelemhez   való  jognak,   a
    jogorvoslati jognak, a független és pártatlan bíróság előtti
    méltányos  eljáráshoz   való  jognak,   a   törvény   előtti
    egyenlőségnek biztosítása  )  is  alkotmányellenessé  válik,
    mert  az   Alkotmányban  rögzített   más,  fontos  alapjogok
    korlátozásának sem  alkotmányos,  sem  büntető  anyagi  jogi
    célja és értelme nincs.

    A Be  13. §-a, amelyet a vizsgált törvény bizonyos körben és
    időben   felfüggesztendőnek   tart,   nem   csupán   egy   a
    büntetőeljárás  rendelkezései közül, hanem - a Be 12. §  (1)
    bekezdésével együttesen  ( büntetőeljárást csak a törvényben
    meghatározott  feltételek   alapján,  bűncselekmény   alapos
    gyanúja esetén,  és  csak  az  ellen  lehet  indítani,  akit
    bűncselekmény  alapos   gyanúja   terhel   )   -   alapvető,
    garanciális eljárási szabály.

    Az  alkotmányos  büntetőjog szempontjából az  Alkotmány 8. §
    (1)  és  (2)   bekezdése az  az   alaprendelkezés,  amely  a
    jogállamiság általános normatív tartalmán túl védi az egyént
    a  büntetőjogi   eszközöknek  az   állam   általi   önkényes
    felhasználása ellen.  Ezzel az  alkotmányos tétellel  vannak
    összhangban  a  büntetőjogi  szabályrendszernek,  a  büntető
    anyagi és  eljárási, valamint  a büntetésvégrehajtási jognak
    mindazon alapelvei és garanciális rendelkezései, amelyek nem
    nyertek   tételes    megfogalmazást   az   Alkotmány   egyéb
    rendelkezéseiben.

    A  demokratikus   jogállamok  alkotmányai  igen  eltérőek  a
    tekintetben, hogy a büntetőjogi szabályrendszernek az egyént
    az állam túlhatalmával szemben védő tételeiből mit és milyen
    részletességgel tartalmaznak.  A magyar  büntetőjog is  több
    olyan alapvető,  garanciális rendelkezést tartalmaz, amelyek
    közös célja  az állami  önkény  kizárása  az  állam  büntető
    hatalmának érvényesítési  folyamatából. Az  Alkotmánybíróság
    már  az   elévülési  határozatban  is  világosan  kifejtette
    álláspontját   arról,    hogy   a    "büntető   jogszabályok
    alkotmányosságát nem  csupán  az  Alkotmányban  kifejezetten
    szereplő büntetőjogi garanciákkal kell mérni. A büntetőjogra
    számos más  alapelv és  alapjog  is  irányadó.  "  /  V.  p.
    bevezető / Ezeknek a jogalkotó részéről akár törvényben való
    kizárása, korlátozása, felfüggesztése "alapvető jog lényeges
    tartalmának" korlátozását  jelenti, azaz  sérti az Alkotmány
    8. §  (2)  bekezdésében foglalt tilalmat.

    A büntetőeljárás  alapvető rendelkezései  között ilyen  a Be
    13.  §-a.   A  büntetőeljárás  részletszabályainak  kimerítő
    elemzése nélkül is belátható, hogy az eljárás megindítása és
    folytatása az egyén alapvető alkotmányos jogainak :

    - szabadságának ( Alkotmány 55. § ) ,

    - szabad   mozgásának    és   tartózkodási   helye    szabad
    megválasztásának, a  lakóhely vagy  az  ország  elhagyásához
    való   jognak  ( 58.  § (1)  bek. - az 1989. évi XXVIII.  tv
    szerint nem utazhat külföldre a büntetőeljárás befejezéséig,
    akivel szemben  olyan szándékosan  elkövetett  bűncselekmény
    miatt van  folyamatban  büntetőeljárás,  amelyre  a  törvény
    háromévi szabadságvesztésnél  súlyosabb büntetést rendel, az
    1989. évi  XXIX. tv  pedig ugyanezen  esetben a kivándorlást
    tiltja meg ) ,
    - a  jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint
    a  magántitok  és a  személyes adat  védelméhez való  jognak
    ( 59. § (1) bek. - a személyes adatok védelméről szóló 1992.
    évi LXIII. tv lehetővé teszi az egyénre vonatkozó különleges
    adatok kezelését  is a  bűnüldözés érdekében ) korlátozására
    ad alapot.

    A korlátozás nem csupán a büntető eljárás alá vont személyt,
    a terheltet  érinti, hanem  érintheti az eljárásban tanúként
    részt  venni   köteles,  vagy   a  bizonyítékok  megszerzése
    érdekében  alkalmazott  eljárási  cselekményeket  (  szemle,
    lefoglalás,  házkutatás,  motozás  stb.  )  eltűrni  köteles
    "kívülálló"   személyek   alkotmányos   alapjogait   is.   A
    mindezekre  alapot   adó   büntetőeljárás   megindítása   és
    lefolytatása  olyan   esetekben,  amikor  az  állam  büntető
    hatalmát  megalapozó   büntető  igény   már   nem   létezik,
    alkotmányellenes.

    2. A  büntetőeljárás maga  természetesen nem  büntető anyagi
    jogi jogkövetkezmény,  hiszen célja  és feladata éppen annak
    feltárása,  hogy  a  büntetőjogi  felelősségre  vonásnak,  a
    büntetések és  / vagy intézkedések alkalmazásának feltételei
    fennállnak-e és  ha igen, akkor azok elrendelése. Azonban az
    olyan szabályozás,  amely nyilvánvalóan  nem  létező  állami
    büntető igény  esetén, az  elévült  bűncselekmény  történeti
    tényállásának és  elkövetőjének megállapítása  érdekében, az
    elsőfokú bírósági tárgyaláson alapuló határozatig kötelezővé
    teszi   az    eljárás   lefolytatását,    gyakorlatilag    a
    büntetőeljárást, az  abban alkalmazott eljárási cselekmények
    valóságos  korlátozó   tartalmát   (   ez   lehet   előzetes
    letartóztatás is  ) ,  az alkotmányos  alapjogként garanciát
    hordozó nyilvános  tárgyalást,  a  büntető  eljárás  hatálya
    alatt  álló   személyre  nehezedő   pszichikai  terheket,  a
    mindennapi életvitelben  jelentkező gyakorlati nehézségeket,
    többletköltségeket,   esetleges   gazdasági   veszteségeket,
    továbbá a  bűnösség  tényének  bírósági  deklarálását  magát
    változtatja    az    elévült    bűncselekmény    büntetőjogi
    jogkövetkezményévé.

    3.  Olyan   bűntettek   /   tehát   szándékosan   elkövetett
    bűncselekmények / esetén, amelyekre az elkövetéskor irányadó
    büntető törvény  öt  évet  meghaladó  szabadságvesztés  vagy
    ennél    súlyosabb     büntetés    /    életfogytig    tartó
    szabadságvesztés,  halálbüntetés  /  kiszabását  rendeli,  a
    törvény kihirdetése  napjától  1995.  december  31.  napjáig
    megindult ügyekben nem, illetve csak sajátosan érvényesülhet
    a Be  13. §  c )  pontjában benne  rejlő  rendelkezés,  mely
    szerint  :    büntetőeljárást  nem  lehet  indítani,  a  már
    megindult eljárást  pedig meg kell szüntetni, ha az elkövető
    büntethetősége elévült.

    Ugyanezen bűncselekmények  miatt, ugyenezen időben megindult
    ügyekben   nem    érvényesül   továbbá   a  Be  276.  §  (4)
    bekezdésnek /  és nem  a törvény  2. §-ában hivatkozott  (3)
    bekezdésnek, mert  az az  Alkotmánybíróság határozatát, mint
    perújítási okot  tartalmazza /  az a  rendelkezése,  hogy  a
    perújításnak a  terhelt terhére csak az elévülési időn belül
    van helye. A minden kétséget kizáróan bekövetkezett elévülés
    tehát  nem  akadálya,  hogy  a  bíróság  jogerős  ítéletével
    elbírált cselekmény  ( alapügy ) esetén perújításra kerüljön
    sor, ha  az alapügyben  akár felmerült,  akár fel nem merült
    tényre vonatkozó  olyan új  bizonyítékot hoznak  fel,  amely
    valószínűvé  teszi,  hogy  a  terhelt  bűnösségét  meg  kell
    állapítani  vagy   lényegesen  súlyosabb  büntetést  kellene
    kiszabni.

    A   törvény    sajátos   rendelkezéseinek    érvényesítésére
    értelemszerűen  akkor   lenne  szükség,   ha   az   elévülés
    bekövetkeztére utaló  körülmények -  az elévülés  tartamára,
    kezdetére,   félbeszakadásának   és   nyugvásának   eseteire
    vonatkozó büntető  törvényi szabályok figyelembe vételével -
    a konkrét  ügyben kétségkívül  észlelhetők.  Ha  ugyanis  az
    elévülés   megállapításához    további   tények    feltárása
    szükséges, tehát  az elévülés  bekövetkezése kétséges  ( pl.
    kérdéses a cselekmény minősítése, a cselekmény befejezésének
    időpontja, eredmény  vagy állapotbűncselekmény  jellege,  az
    elkövető ellen a hatóság részéről a bűncselekmény miatt tett
    intézkedések köre,  időpontja, megszakító hatása ) , akkor a
    hatályos  szabályok   is   megfelelő   eljárási   eszközöket
    biztosítanak azok tisztázására.

    4. A törvény a terhelt terhére az ügyész részéről perújítási
    indítvány benyújtását,  a bíróság részéről pedig a perújítás
    elrendelését és  tárgyalás kitűzését  teszi kötelezővé a már
    elbírált  bűncselekmény   miatti   büntethetőség   elévülési
    idejének eltelte után is.

    A  büntetőeljárásnak   alkotmányos  jelentőségű,   az  állam
    büntető hatalmának  további korlátait  kijelölő rendelkezése
    szerint büntetőeljárást  nem lehet indítani, a már megindult
    eljárást meg  kell szüntetni,  ha a terhelt cselekményét már
    jogerősen elbírálták, kivéve a perújítás és a felülvizsgálat
    esetét /  Be. 13.  § d ) pont / . E szabályban a büntetőjogi
    felelősségre   vonásra    irányadó,    egymással    szorosan
    összefüggő, két  garanciális elvből,  a "res  iudicata",  az
    egyszer elbírált  cselekmény "ítélt"  jellegéből, valamint a
    "ne bis  in idem",  az ugyanazon  cselekmény miatti kétszeri
    eljárás alkotmányos jelentőségű tilalmából következő relatív
    eljárási akadály fogalmazódik meg.

    A perújítás  a büntetőjog  ezen alapvető elveit kivételesen,
    az anyagi igazság érvényesülése érdekében feloldó rendkivüli
    jogorvoslat.  A   törvény  ennek   a   kivételes   eszköznek
    felhasználási lehetőségét  terjeszti ki  az  elévülési  időn
    túlra.  Ezzel  további  alkotmányellenességet  valósít  meg,
    mivel  megsérti   a  jogállamiság   lényegi  elemét   alkotó
    alkotmányos    jogintézmény,    a    jogerő    tiszteletének
    követelményét.

    Az  Alkotmánybíróság   a  törvényességi  óvást  megsemmisítő
    9/1992.(I.30.)   AB   határozatában   kinyilvánította   azon
    álláspontját, hogy  az  anyagi  igazság  és  a  jogbiztonság
    követelményét   a    jogerő   intézménye    a   jogbiztonság
    elsődlegessége   alapján   hozza   összhangba.   "A   jogerő
    intézménye,  alaki   és  anyagi   jogerőként   való   pontos
    meghatározottsága  a   jogállamiság  részeként   alkotmányos
    követelmény.   Az   Alkotmánynak   megfelelően   biztosított
    jogorvoslati    lehetőségek    mellett    beállott    jogerő
    tiszteletben  tartása   a  jogrend   egészének   biztonságát
    szolgálja. A jogerős határozatok megváltoztathatatlanságához
    és  irányadó voltához  alapvető alkotmányos érdek fűződik. "
    / V/4. p. /

    A   jogerő    áttörésére   csak   kivételesen   alkalmazható
    perújításnak olyan  szabályozása, amely lehetőséget teremt a
    büntetőeljárás eszközeinek  ismételt alkalmazására a bíróság
    jogerős  határozatával  már  elbírált  cselekmény  miatt,  a
    terhelt   terhére,    mégpedig   már    elenyészett   állami
    büntetőigény  esetén,   az   alkotmányossági   követelmények
    tükrében elfogadhatatlan.

    5.  A   köztársasági  elnök   indítványában   a   törvénynek
    meghatározott nemzetközi  szerződésekbe  (  egyezményekbe  )
    ütközésének vizsgálatát is kérte.

    Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi XXXII. törvény ( AB
    tv )  1. §  c ) pontja szerint az Alkotmánybíróság hatásköre
    jogszabály (  és az  állami irányítás  egyéb jogi  eszköze )
    nemzetközi szerződésbe ütközése vizsgálatára terjed ki. A ki
    nem hirdetett törvény nem tekinthető jogszabálynak; előzetes
    normakontroll végzésére  pedig csak az AB tv 1. § a ) pontja
    alapján a  ki nem  hirdetett  törvény  Alkotmányba  ütközése
    tekintetében van lehetőség.

    Az  Alkotmánybíróság  ezért  hatáskörének  hiánya  miatt  az
    indítványnak ezt a részét visszautasította.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Ádám Antal          Dr. Kilényi Géza
               alkotmánybíró             alkotmánybíró

                          Dr. Schmidt Péter
                            alkotmánybíró

                           Dr. Szabó András
                         előadó alkotmánybíró

            Dr. Tersztyánszky Ödön         Dr. Vörös Imre
                alkotmánybíró              alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró
     Dr. Zlinszky János alkotmánybíró különvéleménye

        A köztársasági  klnök az  egyes büntetőeljárási szabályok
     kiegészítéséről elfogadott törvényt előzetes normakontrollra
     küldte meg,  és kérte  annak vizsgálatát, hogy megfelel-e az
     Alkotmány   2.  §  (1)   bekezdésében,  8.  §  (1)  és   (2)
     bekezdésében, 57. §  (2)  és  (4)  bekezdésében, valamint az
     Alkotmánybíróság    11/1992.(III.5.)     AB    határozatában
     foglaltaknak,  azaz   a  büntetőjogi  legalitás  alkotmányos
     elvének, a  jogban  való  bizalom  elvének,  a  jogbiztonság
     elvének    és     ezeken    keresztül     a     jogállamiság
     követelményrendszerének.

        1 )  Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése a jogállamiság elvét
     rögzíti. Ebből  következik  a  hatalmi  ágak  megosztása,  s
     a visszamenőleges érvényű jogalkotás tilalma. A hatalmi ágak
     megosztása  értelmében  egyedül  a  bíróság  állapíthat  meg
     bűnösséget,   szabhat    ki   büntetést,    és   véglegesen,
     joghatályosan csak  a bíróság  állapíthatja  meg  mindenkire
     kötelező érvénnyel a büntethetőséget kizáró vagy megszüntető
     okot is.  Ezzel a  kizárólagos bírói  hatáskörrel a vizsgált
     törvény nem ellenkezik.

        Nem    alkotmányellenes    a    büntetőeljárás    olyatén
     szabályozása,  hogy  elévülés  alapos  feltételezése  esetén
     rendőri vagy  ügyészi szakban  is  abba  lehessen  hagyni  a
     nyomozást. Az  ilyen  -  elévülésre  tekintettel  -  történt
     megszüntetésnek azonban nincs jogereje, az eljárást bármikor
     újra lehet kezdeni. . A rendszerváltozást követő időszakban,
     amikor  a   bűncselekmények   üldözhetőségével   kapcsolatos
     vélemények   a    társadalomban   erősen    megoszolnak,   a
     jogállamiságból    következő    jogbiztonság    követelménye
     indokolttá teheti az elévülés megállapításának kizárólagosan
     a bíróság  hatáskörébe utalását.  A múlt  függő  kérdéseinek
     végleges  lezárásához   komoly  társadalmi   érdek  fűződik.
     "Nyilvánvalóan" elévült  bűncselekmény viszont  ugyanúgy nem
     létezik, mint  ahogy nyilvánvalóan  elkövetett bűncselekmény
     sem létezhet jogilag.

        2 )  Az Alkotmány  8. §  (1)  és  (2)  bekezdése alapvető
     jogok   korlátozására    és    bizonyos    alapvető    jogok
     korlátozhatatlanságára vonatkozik.  Ilyen - korlátozhatatlan
     emberi jog  -  a  törvény  előtti  egyenlőség,  ilyen  az  -
     egyébként külön  is  nevesített  -  ártatlanság  vélelme.  A
     bűnelkövetőnek e  jogai jogállamban  nem vonhatók  el.  Erre
     vonatkozik  nevesítetten  az  Alkotmány   57. §  (1), (2)  -
     (3)   bekezdése. Nincs  azonban  olyan emberi alapvető  jog,
     amely tiltja  a bűnelkövető ellen eljárás lefolytatását vagy
     felelősségrevonásának kezdeményezését  :   nincs alanyi joga
     senkinek sem  bűncselekménye  büntetlenségére.  Az  állam  a
     törvényszabta  határok   közt  köteles,   viszont   csak   a
     törvényszabta   határok    közt   jogosult   büntetőhatalmát
     érvényesíteni.     E      hatalom     korlátainak     minden
     büntetőeljárásnál egyformán kell érvényesülniök.

        A támadott  törvény az eljárás rendjét bizonyos súlyosabb
     bűncselekményekre megváltoztatja,  de ezzel  sem  a  törvény
     előtti egyenlőség,  sem az  ártatlanság  vélelme  elvét  nem
     sérti. Magának  a bűnüldözésnek  a gyakorlati  szabályait az
     állam módosítani  az alkotmány  szerint  jogosult,  mert  az
     eljárás módosítása  nem visszaható  hatályú, és  az eljárási
     szabályok törvénnyel megállapíthatók.

        3 )  Az Alkotmány  57. §  (1) pont  szerint   mindenkinek
     joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat a törvény
     által felállított  független és  pártatlan bíróság igazságos
     és nyilvános  tárgyaláson bírálja el. A támadott törvény ezt
     az elvet  nem sérti.  Mind az  elkövető  személyét,  mind  a
     büncselekményi jelleget, mind az elévülést a bíróság köteles
     tárgyaláson  megállapítani  :    ezzel  a  támadott  törvény
     szigorúan az  alkotmányosság határai  között marad.  Maga az
     elévülés    csak    meghatározott    tettes    meghatározott
     cselekményének büntethetőségét szüntetheti meg :  amíg nincs
     határozott   tettes    és   határozott   cselekmény,   addig
     értelmetlen  lenne   elévülésről   beszélni.   Az   elévülés
     megállapítása a  büntethetőség akadályának megállapítása, ez
     pedig eleve  nem történhet  meg olyan cselekménnyel szemben,
     amelyet nem  követtek el  és olyan  elkövető javára, aki nem
     követett el  bűncselekményt. A  cselekmények  nem  általában
     évülnek el, hanem adott tettes adott bűncselekménye évül el:
     ám maga az,  hogy volt a tettesnek  büntethető  cselekménye,
     csak   bíróság   által   nyilvános   igazságos   tárgyaláson
     állapítható  meg   vádemelés  esetén  az  alkotmány  tételes
     előírása szerint.

        Az állam  eltekinthet a  bűnüldözéstől  a  legkülönbözőbb
     szempontok szerint,  kegyelmet oszthat  törvényhozása  révén
     korlátlanul, de  a bíróság  nem teheti meg, hogy az elévülés
     kérédésében határozott  állást foglaljon  tárgyaláson kívül,
     minthogy ezzel közvetve a bűnösség kérdésében is állást kell
     foglalnia, és  ezt csak tárgyaláson teheti. Tény, hogy ezzel
     az elévült  bűncselekmény tettese  bizonyos -  az eljárásból
     adódó -  hátrányt  szenved.  Másrészt  azonban  az  elkövető
     biztonságát is  szolgálja annak  megállapítása,  hogy  van-e
     vele   szemben   bűnüldözésnek   helye,   s   a   társadalom
     megbékélését,  a  jogbiztonság  alkotmányos  szempontját  is
     szolgálja   az   eljárásnak   a   törvényjavaslat   szerinti
     módosítása.

        Mindezekre figyelemmel  úgy  ítélem,    hogy  a  támadott
     törvény, noha  több vonatkozásban  kimunkálatlan  és  felvet
     kétségeket az eljárás egyes részletkérdéseiben, nem sérti az
     alkotmányos büntetőjogot.

     Budapest, 1993. június 29.
                                               Dr. Zlinszky János
                                                    alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Amending the Criminal Procedure Act of 1973
      Number of the Decision:
      .
      42/1993. (VI. 30.)
      Date of the decision:
      .
      06/29/1993
      Summary:
      Parliament enacted a bill in February 1993 amending the Criminal Procedure Act of 1973 making it obligatory for public prosecutors to level accusations in certain cases even if they had become statute-barred. The President of the Republic did not sign the bill but turned to the Constitutional Court for prior control of constitutionality. The Court turned down the bill by the same arguments that are set forth in decision no. 11 of March 5, 1992. The bill violates the principle of the rule of law, legality and legal certainty.
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1993-2-013
      .