English
Hungarian
Ügyszám:
.
770/A/1996
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.; Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 22/1996. (VI. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/89
.
A döntés kelte: Budapest, 06/21/1996
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság   törvényjavaslat  egyes  rendelkezései
   alkotmányellenességének előzetes vizsgálata iránt benyújtott
   indítvány alapján meghozta a következő

                          határozatot :

   Az Alkotmánybíróság az életüktől és szabadságuktól politikai
   okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi
   XXXII.  törvény   módosításáról   rendelkező   1268.   számú
   törvényjavaslat    egyes    rendelkezéseivel    kapcsolatban
   megállapítja :

   1.  Nem   alkotmányellenes  az,  hogy  a  törvényjavaslat  a
   deportálásért, továbbá a szovjet kényszermunkára hurcolásért
   járó  kárpótlás   külön  kategóriáit   teremti  meg  és  nem
   ellentétesek a  diszkrimináció alkotmányos tilalmával azok a
   rendelkezések, amelyek  e sérelmekhez  a kárpótlás  összegét
   illetően azonos jogkövetkezményeket fűznek.

   2. A  törvényjavaslat 1.  §-ában  megállapított  2/A.  §-ban
   foglalt   rendelkezéssel   a   törvényhozó   megszünteti   a
   mulasztásban  megnyilvánuló   alkotmányellenességet   és   a
   törvényalkotásra   vonatkozó   alkotmányos   kötelezettségét
   teljesíti   azzal,    hogy   azoknak    a   személyeknek   a
   hozzátartozója  javára   is  egyösszegű   kárpótlásra   való
   jogosultságot  állapít  meg,  akik  a  magyar  hatóság  vagy
   hatósági személy politikai indíttatású önkénye következtében
   vesztették életüket.

   3.  Alkotmányellenes,   hogy  a  törvény  2.  §-ában  előírt
   kárpótlás mértéke  a 2/A,  2/B. és  2/C. §-ban meghatározott
   kárpótlás   mértékétől    lényegesen   eltér.    Alkotmányos
   követelmény,   hogy    a   hasonló    alapon   meghatározott
   sérelmekért, az  adott esetben  az élet  elvesztéséért a  2,
   2/A,  2/B.   és  a   2/C.  §-ban   meghatározott  esetekben,
   végeredményben hasonló mértékű kárpótlás járjon a jogosultak
   azonos körének. A számítási módok és a szabályozás történeti
   kialakulásának következtében  keletkezett  kisebb  eltérések
   nem alkotmányellenesek.

   4.  Sérti   az   egyenlő   méltóságú   személyként   kezelés
   alkotmányos  követelményét  és  az  Alkotmány  70/A.  §  (1)
   bekezdését a  törvényjavaslat 1. §-ában megállapított 2/A. §
   (1)  bekezdésének  az  a  rendelkezése,  amely  szerint  nem
   alkalmazható az  egyösszegű kárpótlás  szabálya a  3. §  (1)
   bekezdés alá tartozó szabadságelvonás eseteiben akkor, ha az
   élet  elvesztése   magyar  hatóság   vagy  hatósági  személy
   politikai indíttatású  önkénye folytán  következett be és az
   nem esik a 2. § hatálya alá.

   5.  Az   élet  elvesztésének   a  3.  pontban  meghatározott
   eseteiben a jogosulti kört azonosan kell meghatározni.

   6.  Ha  annak  érdekében,  hogy  a  törvény  megfeleljen  az
   alkotmányossági  követelményeknek,   a  kárpótolandók  körét
   lényegesen -  többszörösére, sőt  nagyságrenddel -  meg kell
   növelni, nem  ellentétes az alkotmánnyal, ha a törvényhozó a
   kárpótlásra  szánt   összeget  újra   megállapítja  és  újra
   elosztja, s ennek következtében ugyanazért a sérelemért járó
   kárpótlás  nagysága  lényegesen  kevesebb  lesz,    mint  az
   eredetileg megállapított  kárpótlási összeg.  Az  arányosság
   fenntartása érdekében ilyen esetben akár az összes jogosulti
   körnek járó  kárpótlás is  megfelelően megváltoztatható.  Az
   újraelosztásnak nincs hatása a korábbi rendelkezések szerint
   kifizetett kárpótlásokra.

   Az Alkotmánybíróság a nem jogosulttól származó indítványokat
   visszautasítja.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    Az  Országgyűlés   Emberi  jogi,  kisebbségi  és  vallásügyi
    bizottsága az  Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi  XXXII.
    törvény ( a  továbbiakban :   Abtv.  )   1. §  a)  pontjára,
    valamint 21.  § (1)  bekezdésének a )  pontjára  figyelemmel
    indítványozta, hogy  az Alkotmánybíróság  vizsgálja  meg  az
    Országgyűlés által  már megszavazott módosító indítványokkal
    egységes szerkezetbe foglalt, az életüktől és szabadságuktól
    politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló
    1992. évi  XXXII. törvény  ( a továbbiakban  :   3.  Kpt.  )
    módosításáról  rendelkező   1268.  számú,   az  Országgyűlés
    zárószavazásához benyújtott törvényjavaslat (a továbbiakban:
    törvényjavaslat )   1-3.   §-aiban   foglalt   rendelkezések
    alkotmányosságát. Az  Országgyűlés  döntött  arról,  hogy  a
    törvényjavaslathoz további  módosító indítványokat  már  nem
    lehet benyújtani.

                                II.

    1. Az  Abtv. 1.  § a)  pontja értelmében az Alkotmánybíróság
    hatáskörébe tartozik  - egyebek  között -  a törvényjavaslat
    egyes   rendelkezései    alkotmányellenességének    előzetes
    vizsgálata. A  21. §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerint  az
    alkotmányellenesség előzetes  vizsgálatára irányuló eljárást
    az  Országgyűlés  állandó  bizottsága  indítványozhatja.  Az
    Abtv.  33.   §  (1)   bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy  az
    Alkotmánybíróság a jogosult indítványára alkotmányellenesség
    szempontjából  megvizsgálja  a  törvényjavaslat  aggályosnak
    tartott rendelkezéseit.

    2. A törvényjavaslatnak az indítvánnyal érintett szabályai a
    következők :

    A törvényjavaslat  1. § -ában írt rendelkezések szerint a 3.
    Kpt. a következő 2/A. §-sal egészül ki :
    " (1) Annak  a személynek  a hozzátartozója,  aki  a  magyar
    hatóság vagy  hatósági személy politikai indíttatású önkénye
    következtében  vesztette   életét,  egyösszegű   kárpótlásra
    jogosult. Nem  alkalmazható ez  a rendelkezés,  ha a halál a
    deportálás ( 2/B.  § ) , a  szovjet kényszermunkára hurcolás
    ( 2/C. § ) vagy a szabadságelvonás ( 3. § ) során, bármilyen
    okból következett be.
     (2) Az  (1) bekezdésben  említett kárpótlás 300 000 forint,
    amelyre az élő özvegy, a sérelmet elszenvedő élő gyermeke és
    az  élő  szülő  jogosult.  Ezek  hiányában  az  élő  testvér
    jogosult 150 000 forint kárpótlásra.
     (3) Több  jogosult esetén  a felosztás  tekintetében a 2. §
    (3) bekezdését kell alkalmazni.
     (4) A házassági tilalom alá eső egyházi személy esetén a 2.
    § (4)  bekezdését kell  alkalmazni azzal,  hogy a  kárpótlás
    összege 150 000 forint. "

    A 2. § szerint a 3. Kpt. a következő címekkel, valamint 2/B-
    2/D. §-sal egészül ki :
    "Kárpótlás a deportálásért
    2/B. §  (1) Kárpótlás  jár a  II.  világháború  alatt  faji,
    vallási   vagy    politikai    okból    külföldre    történt
    deportálásért.
    (2)  Az   (1)   bekezdésben   meghatározott   sérelemért   a
    szabadságelvonás miatt  megállapítható kárpótlásnál 20 %-kal
    több kárpótlás jár.
    (3) Ha  a  sérelmet  szenvedett  a  deportálás  ideje  alatt
    meghalt, és a túlélő házastárs hosszabb időt nem bizonyít, a
    kárpótlás kiszámításánál 8 hónapot kell figyelembe venni.
    (4) Ha  a  sérelmet  szenvedett  a  deportálás  ideje  alatt
    meghalt, túlélő  házastársa a  (2) bekezdésben meghatározott
    kárpótláson felül  300  000  forint  egyösszegű  kárpótlásra
    jogosult.  E   kárpótlásra  a   2/D.  §   rendelkezéseit  is
    alkalmazni kell.
    (5) A  deportálás esetére egyebekben a 4-8. § rendelkezéseit
    kell alkalmazni.

    Kárpótlás a  szovjet kényszermunkára  hurcolásért 2/C. § (1)
    Kárpótlás   jár    a   szovjet    szervek   által    történt
    kényszermunkára hurcolásért,  a  szovjet  bíróság  politikai
    indítékú  ítélete   vagy  más  szovjet  hatóság  intézkedése
    alapján végrehajtott  szabadságelvonásért  ( a  továbbiakban
    együtt :  kényszermunka ) .
    (2) Az  (1) bekezdés  alkalmazásában a  szovjet hadifogságba
    esett  katonát   1945.  augusztus   1-jétől  kényszermunkára
    hurcoltnak kell tekinteni.
    (3) Ha  a sérelmet  szenvedett a  kényszermunka ideje  alatt
    meghalt, és a túlélő házastárs hosszabb időt nem bizonyít, a
    kárpótlás  kiszámításánál   az  alábbi   időtartamokat  kell
    figyelembe venni :
    a) a  szovjet szervek által történt kényszermunkára hurcolás
    esetén 3 évet,
    b) a  szovjet  bíróság  ítélete  vagy  más  szovjet  hatóság
    intézkedése alapján végrehajtott szabadságelvonás esetén azt
    az időtartamot, amelyre ítélték ( kötelezték ) , ha pedig ez
    nem bizonyítható, 8 évet.
    (4) A kényszermunka esetére egyebekben a 2/B. § (2) és a (4)
    bekezdésében foglaltakat,  valamint a  4-8. § rendelkezéseit
    kell alkalmazni.

    2/D. § (1) A túlélő házastárs részére a 2/B. § (4) bekezdése
    szerint kifizetett  kárpótlás és  a  2/B.  §  (2)  bekezdése
    alapján  kárpótlási   jegyben  adott   vagy   életjáradékban
    folyósított kárpótlás,  a nemzeti  gondozási díj, valamint a
    hadigondozásról  szóló   1994.  évi   XLV.  törvény  alapján
    folyósított  hadiözvegyi   járadék  összege  együttesen  nem
    haladhatja meg az 1 millió forintot. Ha az együttes juttatás
    értéke ezt  az összeget  eléri, az  életjáradék és a nemzeti
    gondozási díj,  illetve a hadiözvegyi járadék folyósítását a
    következő  hónaptól   meg  kell  szüntetni,  illetőleg  -  a
    megszüntetés mellett  - a  2/B.  §  (4)  bekezdése  szerinti
    kárpótlást   megfelelően    csökkentett    összegben    kell
    megállapítani.
    (2) A  túlélő házastárs  az egyösszegű  kárpótlásról az  azt
    megállapító határozat  jogerőre emelkedéséig  lemondhat.  Ez
    esetben az  (1) bekezdésben  meghatározott  korlátozást  nem
    kell figyelembe venni.

    (3)  A  nemzeti  gondozási  díj  és  a  hadiözvegyi  járadék
    folyósításának   megszüntetése    a    díjhoz,    járadékhoz
    kapcsolódó, jogszabályban  megállapított kedvezményeket  nem
    érinti. "

    A törvényjavaslat  3.  §-a  szerint  a  3.  Kpt.  3.  §  (1)
    bekezdésének c) pontja helyébe lépő rendelkezés a következő:
    " a II.  világháború  alatt ( 1941. június 27. - 1945. május
    9.  )   faji,  vallási   vagy  politikai  okból  teljesített
    munkaszolgálat. "

    3.   Az   indítványozó   az   alkotmányellenesség   előzetes
    vizsgálatára   irányuló   indítványában   elsősorban   annak
    megállapítását  kérte,  hogy  a  törvényjavaslatnak  azok  a
    rendelkezései,  amelyek  a  deportálás,  illetve  a  szovjet
    kényszermunkára hurcolás  sérelméhez azonos jogkövetkezményt
    fűznek, mind  a kárpótoltak körét, mind a kárpótlás összegét
    illetően összhangban  állnak-e az Alkotmány 70/A. §-ával. Az
    indítványozó előadta,  hogy az  Emberi jogi,  kisebbségi  és
    vallásügyi  bizottság   T/1278/21.  szám   alatt  benyújtott
    módosító  indítványában  javasolta,  hogy  a  Kormány  által
    eredetileg benyújtott  törvényjavaslathoz képest,  amely  az
    országból  való   száműzötteket  a  kárpótlás  szempontjából
    egységesen  kezelte,   a  törvény   külön  cím   alatt,   de
    tartalmilag azonos  kárpótlási szabályokat  állapítson meg a
    "deportáltak" továbbá a "szovjet kényszermunkára hurcoltak",
    illetőleg hozzátartozóik  jóvátételére. A részszavazás során
    az Országgyűlés  ezt a  módosító indítványt  fogadta el.  Az
    indítványozó szerint  e két csoport vonatkozásában az eltérő
    ismérvek nemcsak  a szabadságelvonáshoz  képest, hanem  a 3.
    Kpt. 2. §-ához képest is megállapíthatók.

    Az indítvány  a továbbiakban  utal  arra,  hogy  a  módosító
    javaslatokról  történt   szavazás  a   3.  Kpt.   kárpótlási
    jogcímeinek új  köreit alakította  ki, melyben a kárpótlásra
    jogosultak   csoportjai    szempontjából   három   kategória
    különíthető el :
    I. az  élet elvesztéséért  járó kárpótlásra  jogosultak köre
    ( 2, 2/A. § ) ;
    II. a  deportáltak és  a szovjet  kényszermunkára  hurcoltak
    után kárpótlásra jogosultak csoportjai ( 2/B, 2/C. § ) ; és
    III. a szabadságelvonás különböző esetei alapján kárpótlásra
    jogosultak ( 3. § ) .

    Az indítványban  foglaltak szerint  alkotmányossági  kérdés,
    hogy az  így  kialakított  megoldás  megfelel-e  az  egyenlő
    méltóságú személyként  kezelés  alkotmányos  követelményének
    azzal, hogy  a I.  csoportba tartozók  javára megállapítható
    kárpótlás összege  és a  jogosultak köre  más, mint a II. és
    III.  csoportba   tartozók  esetében.  Vizsgálandó,  hogy  a
    törvényjavaslat  Országgyűlés  által  megszavazott  e  végső
    formája, a  kialakított megoldásban  meglevő  különbségtétel
    alkotmányosan  elfogadható-e,   illetőleg   alkotmányellenes
    megkülönböztetést jelent.

    Ezekre a  szempontokra figyelemmel  kérte az  indítványozó a
    törvényjavaslat  1-3.  §-aival  összefüggésben  az  előzetes
    alkotmányossági  vizsgálat  lefolytatását  és  az  esetleges
    alkotmányellenesség megállapítását.

    4.    A     Kereszténydemokrata    Néppárt     országgyűlési
    képviselőcsoportja   -    figyelemmel    arra,    hogy    az
    indítványtételre   jogosultsággal    rendelkező    bizottság
    részéről az  indítvány előterjesztése  de facto megtörtént -
    kérte, hogy  az Alkotmánybíróság az előzetes alkotmányossági
    vizsgálat során állapítsa meg, hogy a törvényjavaslat 3. §-a
    -  a   benne   foglalt   szűkítő   rendelkezés   folytán   -
    diszkriminatív   tartalmú    és   ezért    alkotmányellenes,
    tekintettel  arra,   hogy  csak   a  II.  világháború  alatt
    teljesített     munkaszolgálatért      rendel     kárpótlást
    megállapítani, így figyelmen kívül hagyja a II. világháborút
    követően  a  munkaszolgálatok  során  sérelmet  szenvedettek
    jogszerű kárpótlási igényeit.

    Közös indítványt  terjesztett elő a Magyar Politikai Foglyok
    Szövetsége, a  Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége, továbbá
    a   Szovjetunióban    volt   Magyar   Politikai   Rabok   és
    Kényszermunkások Szervezete.  Az indítványozók  kérték, hogy
    az Alkotmánybíróság  az előzetes alkotmányossági vizsgálatot
    a  lehetséges   legrövidebb  időn   belül  folytassa  le  és
    állapítsa meg,  hogy a  törvényjavaslat a végszavazás előtti
    formájában megfelel az Alkotmány rendelkezéseinek.

    A Magyarországi  Zsidó Hitközségek  Szövetsége  beadványában
    felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  a  törvényjavaslat  nem
    elégíti  ki   az  Alkotmánybíróság   1/1995.  (II.   8.)  AB
    határozatában írt  követelményeket és  nem  szünteti  meg  a
    korábbi  jogszabályi  rendezés  teremtette  alkotmányellenes
    helyzetet. Ezért annak kiküszöbölését és az alkotmányellenes
    diszkrimináció  megszüntetését   kérte   a   törvényjavaslat
    alkotmányellenességi vizsgálata során.

                                III.

    Az   Alkotmánybíróság    az   alkotmányellenesség   előzetes
    vizsgálatára   vonatkozó    alkotmánybírósági    hatáskörrel
    kapcsolatos  elvi  álláspontját  a  16/1991.  (IV.  20.)  AB
    határozatában  ( ABH   1991,  58-61.   )  fejtette   ki.   A
    határozatban az  Alkotmánybíróság rámutatott  arra, hogy  az
    előzetes   normakontroll   a   kivételes   alkotmánybírósági
    hatáskörök közé  tartozik,  rendeltetése  annak  megelőzése,
    hogy a  parlament  alkotmányellenes  törvényt  alkosson.  Az
    előzetes  kontroll   elejét  veheti   már   kihirdetett   és
    gyakorlatban   alkalmazott   jogszabály   megsemmisítésének.
    Rámutatott az Alkotmánybíróság arra, hogy az Abtv. 33. § (2)
    bekezdésének  abból  a  rendelkezéséből,  amely  szerint  az
    alkotmányellenességet  a  törvényjavaslatot  benyújtó  szerv
    vagy személy  megszünteti, az  következik, hogy  az előzetes
    normakontroll    eljárás     tartalmi    alkotmányellenesség
    vizsgálatára  irányul.  Ezért  az  előzetes  alkotmányossági
    vizsgálat   célja    és   a    hatalommegosztás   alkotmányi
    követelményének érvényesülése között ellentmondás van, ennek
    az ellentmondásnak  a feloldásában viszont döntő szerepe van
    annak,  hogy   az  Alkotmánybíróság   a  törvényhozás   mely
    szakaszában   gyakorolja    az   előzetes    alkotmányossági
    vizsgálatot.  Az   Alkotmánybíróság  kifejtette,   hogy   az
    előzetes normakontroll  célját -  megelőzni alkotmányellenes
    törvény  létrejöttét   -  és   az   Alkotmánybíróság   bírói
    funkcióját   tartalmi    vizsgálat    esetén    úgy    lehet
    összeegyeztetni, ha  a törvény  szövege végleges  formában -
    vagy a  javaslat egészéről  történő szavazás  előtt, vagy  a
    szavazás  után,   de  még   kihirdetés  előtt   -  kerül  az
    Alkotmánybíróság elé.

    Az   Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a   bizottság
    indítványa  ezeknek   az  alkotmányossági   követelményeknek
    megfelel.  Az   Országgyűlés  Emberi   jogi,  kisebbségi  és
    vallásügyi bizottsága  a  törvényjavaslatot  a  zárószavazás
    előtti  formájában,   vagyis  az   Országgyűlés  által   már
    megszavazott módosító  indítványokkal  egységes  szerkezetbe
    foglalt végleges formájában terjesztette az Alkotmánybíróság
    elé   előzetes    normakontroll   eljárásra.    Minthogy   a
    törvényjavaslat "végleges  szövegben", azaz  a törvényhozási
    folyamatnak a  törvény  egészéről  való  szavazást  megelőző
    állapotában   került    az    Alkotmánybíróság    elé,    az
    Alkotmánybíróság     az     alkotmányellenesség     előzetes
    vizsgálatára irányuló  eljárást lefolytatta  és  az  eljárás
    eredményeként hozta meg határozatát.

                                IV.

    1. Az  előzetes  alkotmányossági  vizsgálat  tárgyát  képező
    törvényjavaslat   Kormány    általi   előterjesztésére    az
    Alkotmánybíróság  1/1995.   (II.  8.)   AB  határozata   ( a
    továbbiakban :   ABh )  alapján ( ABH  1995. 31-66. ) került
    sor. Az  Alkotmánybíróság e  határozatában bírálta  el a  3.
    Kpt.  egésze   és  egyes   rendelkezései  ellen   benyújtott
    nagyszámú  indítványt  és  határozatában  a  3.  Kpt.  egyes
    rendelkezéseinek  alkotmányellenességét   állapította   meg,
    ugyanakkor a  3. Kpt.  20. §  (3)  bekezdésében  foglaltakra
    figyelemmel  alkotmányellenes   mulasztás   fennállását   is
    észlelte, ezért felhívta az Országgyűlést, hogy törvényhozói
    kötelezettségének   -   egy   további   kárpótlási   törvény
    megalkotásával -  1995. szeptember  30-ig tegyen  eleget.  A
    jogalkotó  technikailag  az  Alkotmánybíróság  határozatában
    foglaltakat  úgy   teljesítette,  hogy   a  3.   Kpt.  egyes
    rendelkezései     alkotmányellenessége      kiküszöbölésének
    célbavétele mellett - további új törvény megalkotása helyett
    - a  3. Kpt.  kiegészítésére és e kiegészítő rendelkezéseket
    is magában  foglaló módosítására irányuló törvényjavaslattal
    kívánta    megszüntetni,    egyidejűleg    a    mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenességet  is.  E  törvényjavaslat
    indítvánnyal érintett  egyes  rendelkezései  adják  a  jelen
    alkotmányossági vizsgálat tárgyát.

    2.  Az   Alkotmánybíróság  e   határozatából   az   előzetes
    alkotmányossági   vizsgálat    lefolytatása    szempontjából
    irányadó legfontosabb  rendelkezések és  a törvényhozó által
    figyelembe  venni   rendelt  alkotmányossági   szempontok  a
    következők ( ABH 1995, 31-32. )  :

    a)  Az   Alkotmánybíróság  megállapította,   hogy   a   múlt
    rendszerben az  életüktől és  szabadságuktól politikai okból
    jogtalanul megfosztottak  személyi kárpótlásánál alkotmányos
    követelmény, hogy  a törvényhozó  a kárpótlásra  jogosultság
    megállapításánál   a   jogosulti,   kedvezményezetti   körök
    ismérveit azonos,  a csoportra különösen jellemző szempontok
    szerint      a      személyek      egyenlő      méltóságának
    tekintetbevételével,  egységesen   határozza  meg.   A   II.
    világháború  alatt   faji,  vallási   vagy  politikai  okból
    külföldre történő deportálások és kényszermunkára hurcolások
    puszta szabadságelvonásnak  minősítése a  határozat  szerint
    önkényes    csoportba     sorolásnak    tekinthető,    ezért
    alkotmányellenes.

    b)   Önkényes   továbbá   a   bűncselekmények   áldozataként
    elszenvedett  személyi   sérelemokozások  miatt  keletkezett
    polgári  jogi  igények  megnyitásának  ahhoz  a  feltételhez
    kötése,  hogy   az  állam  elmulasztotta  a  bűncselekmények
    elkövetőivel szembeni büntető igény érvényesítését.

    c) Az  Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek  ítélte és ezért
    megsemmisítette a  3. Kpt.  3. §  (1) bekezdés  c) pontjának
    "közvetlenül a  harcoló  alakulat  kötelékében  teljesített"
    szövegrészét, a  3. §  (1) bekezdés  d )  és  e)  pontjában,
    továbbá a 9. § e) és f ) pontjában foglalt rendelkezéseket.

    d)  A   határozat  megállapította,   hogy  az   Országgyűlés
    elmulasztotta a diszkrimináció elkerülése érdekében vállalt,
    a 3.  Kpt. 20.  § (3)  bekezdésében meghatározott jogalkotói
    feladatát.  Ezért   felhívta  az   Országgyűlést,   hogy   a
    határozatban     foglalt      alkotmányos      követelmények
    figyelembevételével a  törvény 20.  § (2) bekezdése szerinti
    további kárpótlási  törvényt 1995.  szeptember 30-ig alkossa
    meg. Felhívta  az Országgyűlést  arra is,  hogy -  legkésőbb
    eddig az  időpontig -  teremtse meg  azokat  az  eljárásjogi
    feltételeket, amelyek  szükségesek ahhoz, hogy a kárpótlásra
    jogosultak igényeiket,  követeléseiket pótlólagosan  és ahol
    ez szükséges, ott visszamenőlegesen is érvényesíthessék.

    Az  Alkotmánybíróság   egyebekben  a  törvény,  illetőleg  a
    törvény    egyes    rendelkezései    alkotmányellenességének
    megállapítására irányuló indítványokat elutasította.

                                 V.

    A törvényjavaslatnak  az indítványban érintett rendelkezései
    kapcsán   felmerült    és   az    Alkotmánybíróság   idézett
    határozatában  megszabott   alkotmányossági  követelményeket
    érintő rendelkezései a következők :

    1. A  törvényjavaslat azzal,  hogy a  II. világháború  alatt
    faji, vallási  vagy politikai  okból külföldre  deportáltak,
    továbbá a Szovjetunióba kényszermunkára hurcoltak, illetőleg
    hozzátartozóik kárpótlásra való jogosultságát külön, az élet
    elvesztéséért járó kárpótlásra jogosultak körétől, továbbá a
    szabadságelvonás  különböző  esetei  alapján  kárpótoltaktól
    elkülönítetten,  különálló   jogosulti  csoportokat  képezve
    határozza  meg,   eleget  tesz   annak  az   alkotmányossági
    követelménynek, amely  szerint a  törvényhozó a  kárpótlásra
    jogosultság  megállapításánál   a   kedvezményezetti   körök
    ismérveit azonos,  a csoportra leginkább jellemző szempontok
    szerint,     a      személyek      egyenlő      méltóságának
    tekintetbevételével, egységesen  köteles meghatározni.  A 3.
    Kpt. eredeti - és utóbb alkotmányellenesnek ítélt - 3. § (1)
    bekezdés b)  és e) pontjában foglalt rendelkezései szerint a
    II. világháború  alatt faji,  vallási vagy  politikai  okból
    külföldre történő  deportálás,  továbbá  a  szovjet  szervek
    által   történt   kényszermunkára   hurcolás   a   személyes
    szabadságot  súlyosan,   30  napot   meghaladóan   korlátozó
    sérelemnek minősült  és a  törvény ezeket  a jogsértéseket a
    kárpótlás    szempontjából     a    jogtalanul     kiszabott
    szabadságvesztés  büntetéssel,   a   törvénytelen   előzetes
    letartóztatással     és      minden     más     jogosulatlan
    szabadságelvonással,    a     törvényellenesen     elrendelt
    kényszergyógykezeléssel, a  munkaszolgálattal stb. egy sorba
    tartozónak tekintette  és a kárpótlás szempontjait ezekkel a
    törvénysértésekkel egyezően állapította meg.

    Az ABh  szerint a  törvényhozó a  deportáltak szempontjait a
    kárpótlási jogosultság  megállapításánál nem értékelte kellő
    körültekintéssel és  figyelemmel akkor, amikor a deportálást
    pusztán  szabadságelvonásnak  minősítette,  illetőleg  azzal
    azonosította. A  bíróság megállapította, hogy történetileg a
    II. világháború  alatti deportálás  tömegben  és  erőszakkal
    külföldre,  rendszerint   koncentrációs  táborba   hurcolást
    jelentett, melynek  során a  Magyar  Állam  saját  polgárait
    összegyűjtötte és  idegen szuverén  fennhatóságának adta  át
    ( ABH 1995, 56. ) .

    Alkotmányos  követelmény   tehát,  hogy   a  törvényhozó   a
    deportálásnak ezeket  a sajátos  szempontjait  és  történeti
    tényeit  figyelembe   vegye  és   a  deportálást   a  puszta
    szabadságelvonással ne  azonosítsa, mert  az eltérő ismérvek
    ellenére  történt  homogén  csoportképzéssel  a  törvényhozó
    megsérti   az    egyenlő   méltóságú   személyként   kezelés
    alkotmányos   követelményét    és   ezzel   alkotmányellenes
    diszkriminációt  valósít   meg  [ Alkotmány   70/A.  §   (1)
    bekezdés ] .

    A törvényjavaslat  ezeket az  alkotmányos követelményeket az
    újabb homogén  csoportképzésekkel megfelelően  teljesíti.  A
    törvényjavaslat 2. §-ával megalkotott és a 3. Kpt-t a 2/B. §
    (1) bekezdésével  kiegészíteni rendelő szabály szerint a II.
    világháború  alatt   faji,  vallási   vagy  politikai  okból
    külföldre történt deportálásért külön kárpótlási jogosultság
    áll fenn.  Minthogy a  2/B. §  (2) bekezdése  szerint az (1)
    bekezdésben meghatározott  sérelemért nem a szabadságelvonás
    miatt megállapítható  kárpótlás, hanem  annál  több  jár,  a
    törvényjavaslat   eleget    tesz   annak    az   alkotmányos
    követelménynek,  amely   a  jogok   elosztásának  alkotmányi
    szabályából  és   a  hátrányos  megkülönböztetés  tilalmából
    következik  és   amely   szerint   a   jogalkotónak   eltérő
    ismérvekkel kell  mérlegelnie  a  különféle  okfolyamatokban
    különböző    sérelmet     szenvedettek    szempontjait.    A
    törvényjavaslat tehát  a különböző  helyzetek között  azzal,
    hogy  az   azokban  rejlő   lényeges  különbözőségeket   már
    figyelembe  veszi,   megszünteti  az   egyenlőtlen  elbánást
    eredményező -  és  ezért  alkotmányellenes  -  szabályozást,
    vagyis a  személyek közötti tilos megkülönböztetéshez vezető
    helyzetet.

    Kétségtelen,    hogy     a    külföldre     deportálás    is
    szabadságelvonást  jelentett,  ahhoz  azonban  egy  lényeges
    többlet  tényálláselem   járult,  nevezetesen   az,  hogy  a
    deportáltak feletti  rendelkezés  kikerült  a  Magyar  Állam
    hatalmi szférájából és az idegen szuverén hatalmi szférájába
    ment   át.   Ez   az   ismérv   a   kárpótlásra   jogosultak
    csoportképzése során  annyira lényegi  és meghatározó,  hogy
    alkotmányosan  a   szabadságelvonástól   eltérő   jóvátételi
    kritériumokat követel.  A törvényjavaslat ezt a szempontot a
    külön csoportba  sorolásnál megfelelően  figyelembe veszi, a
    törvényjavaslat    tehát     a    kárpótlásra     jogosultak
    csoportképzésénél  új   -  az   Alkotmány   rendelkezéseivel
    összhangban álló  - koncepciót alkalmaz, amely ellen már nem
    emelhető alkotmányossági kifogás.

    2. Az  ABh szerint  a deportáltakra  vonatkozó szempontok és
    megkülönböztető ismérvek  többnyire és lényegileg irányadóak
    a Szovjetunióba  történt kényszermunkára  hurcolás  eseteire
    is, ezért az Alkotmánybíróság a 3. Kpt. 3. § (1) bekezdés d)
    pontjában foglalt rendelkezést is alkotmányellenesnek ítélte
    és megsemmisítette  ( ABH 1995, 56. ) . Megállapította, hogy
    a  törvényhozónak   legkésőbb  az   új  kárpótlási   törvény
    megalkotásakor   gondoskodnia    kell    arról,    hogy    a
    megsemmisített   rendelkezések    helyett   az   alkotmányos
    követelményeknek megfelelő új szabályokat hozzon, amelyekkel
    az  érintett   jogosulti  kör   -  tehát  a  kényszermunkára
    hurcoltak tekintetében is - a kárpótlásra való jogosultságot
    visszamenőlegesen rendezi.

    A törvényjavaslat  ennek az  alkotmányi követelménynek  tesz
    eleget akkor, amikor a 2. §-ban kiegészíti a 3. Kpt-t a 2/C.
    §-ban foglaltakkal  és a szovjet kényszermunkára hurcolásért
    külön kárpótlási szabályokat állapít meg.

    Ezek a  kárpótlási szabályok  a kárpótlás  nagyságrendje  és
    feltételei   tekintetében    lényegileg   azonosak   a   II.
    világháború  alatti  deportálásért  teljesítendő  kárpótlási
    rendelkezésekkel,   a    törvényjavaslat   azonban    -    e
    kedvezményezetti kör  külön címbeli  meghatározásával  -  az
    idetartozó kárpótlásra jogosultakat külön csoportba sorolja.
    Mivel a  csoportképzés az  alkotmányos határok között marad,
    nem   áll   ellentétben   az   Alkotmánnyal   az,   hogy   a
    törvényjavaslat -  ugyanazon jóvátételi szempontok mellett -
    a deportáláson és a kényszermunkán alapuló jogosulti köröket
    különválasztja.   Figyelemmel    arra,   hogy   a   személyi
    kárpótlások  körében   az  állam   meghatározóan  nem   jogi
    igényeket elégít ki, hanem méltányosságból juttat kárpótlást
    a  kedvezményezetteknek,   vagyis  nem   eleve  jogosultakat
    különböztet  meg,   a  megkülönböztetés  korlátja  e  körben
    egyedül a  pozitív diszkrimináció  elvi  határa,  vagyis  az
    egyenlő  méltóságú   személyként  való   kezelés   feltétlen
    betartása, illetve  az Alkotmányban megfogalmazott alapjogok
    meg nem  sértése ( ABH  1991, 62. ) . Az egyenlőként kezelés
    alkotmányos  követelményének  tehát  a  csoportképzés  során
    érvényesülnie  kell,  az  viszont  már  nem  alkotmányossági
    kérdés,  hanem   a  törvényhozó   mérlegelési   szabadságába
    tartozik, hogy az alkotmányossági követelmények betartásával
    a sérelemokozás  sajátosságaira  tekintettel  és  történelmi
    tényei alapján  milyen jogosulti  csoportokat képez. Mivel a
    törvényjavaslat a törvényhozó mérlegelési szabadsága alapján
    választja  külön   a  deportáltak   és   a   kényszermunkára
    száműzöttek   csoportját,    mint   jogosulti   köröket,   a
    különválasztás nem alkotmányellenes.

    3. A  törvényjavaslat 1.  §-ával megállapított  2/A.  §  (1)
    bekezdése   a   kárpótlásra   jogosultságnak   egy   további
    jogalapját -  és ezzel  a jogosultak  egy újabb csoportját -
    teremti meg  azzal a rendelkezéssel, hogy annak a személynek
    a hozzátartozója  javára, aki a magyar hatóság vagy hatósági
    személy   politikai    indíttatású   önkénye   következtében
    vesztette  életét,   egyösszegű   kárpótlási   jogosultságot
    állapít meg.

    Az Országgyűlés  ezzel és  az  ezt  követő  rendelkezésekkel
    kíván eleget  tenni az  ABh 5.  pontjában megállapított - és
    alkotmányellenes mulasztás  miatti -  jogalkotói feladatának
    ( ABH 1995, 32. ) . Az Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben
    elöljáróban megállapítja,  hogy nem  vet fel alkotmányossági
    problémát, hogy  az Országgyűlés  nem új  kárpótlási törvény
    megalkotásával, hanem a 3. Kpt. kiegészítésével küszöböli ki
    az alkotmányellenes mulasztást.

    A 3.  Kpt. eredeti  20. §  (2)  bekezdése  szerint  annak  a
    személynek   a   2.   §   (2)   bekezdésében   meghatározott
    hozzátartozója, aki  olyan bűncselekménynek esett áldozatul,
    amellyel kapcsolatban az állam elmulasztotta érvényesíteni a
    büntető  igényét,   és  ezzel  akadályozta  a  hozzátartozók
    polgári jogi  igénye érvényesítését  - a  nemzeti gondozáson
    túlmenően - külön törvény alapján lesz kárpótlásra jogosult.
    A  (3)   bekezdés  pedig   úgy  rendelkezett,   hogy  a  (2)
    bekezdésben említett törvényre vonatkozó törvényjavaslatot a
    Kormánynak 1992.  november 30-áig  kell  az  Országgyűléshez
    beterjesztenie.

    Az Alkotmánybíróság e törvényi rendelkezéssel összefüggésben
    nemcsak a  törvényhozó alkotmányellenes  mulasztását, de azt
    is megállapította,  hogy önkényes - s ezért alkotmányellenes
    -  a   bűncselekmények  áldozataként  elszenvedett  személyi
    sérelemokozások  miatt   keletkezett  polgári  jogi  igények
    megnyitásának ahhoz  a feltételhez kapcsolása, hogy az állam
    elmulasztotta  a   bűncselekmények   elkövetőivel   szembeni
    büntető igénye érvényesítését ( ABH 1995, 31. ) .

    Bár  az   Alkotmánybíróság  rámutatott  arra,  hogy  a  múlt
    rendszerekben személyi sérelmet szenvedettek köre lényegében
    meghatározhatatlan,   felmérhetetlen,   mert   gyakorlatilag
    bárkire,  aki   a  múlt  rendszerekben  Magyarországon  élt,
    érvényes lehet,  hogy anyagi  kihatású vagy pusztán személyi
    sérelem érte [ 28/1991. (VI. 3.) AB határozat, ABH 1991, 96-
    97. ] , a jelen ügy alapjául szolgáló határozatában kimondta
    azt  is,   hogy  a   törvényhozó  terhére   alkotmányellenes
    mulasztás áll  fenn azért,  mert a  3. Kpt.  egy, a  törvény
    preambulumában és  1.  §-ában  meghatározott  jogosulti  kör
    javára   egyáltalában    nem    állapít    meg    kárpótlási
    jogosultságot. Ebbe  a csoportba  azok a  múlt rendszerekben
    személyi    sérelmet     szenvedettek    tartoznak,     akik
    büntetőeljáráson kívül  lettek az állami önkény áldozatai. A
    határozat szerint  az egyenlő  méltóságú személyként kezelés
    alkotmányos  követelménye   és  az  Alkotmány  70/A.  §  (1)
    bekezdésében    meghatározott     diszkrimináció     tilalma
    kényszerítően megköveteli, hogy a törvényhozó - a törvényben
    vállalt   kötelezettségének   megfelelően   -   ezeknek   az
    áldozatoknak a kárpótlásáról is rendelkezzék.

    A  törvényjavaslat   1.  §-ával  megállapított  2/A.  §  (1)
    bekezdés utolsó  fordulata azonban  a  magyar  hatóság  vagy
    hatósági személy politikai indíttatású önkénye következtében
    életüket  vesztett   jogosultak  körében   olyan  megszorító
    rendelkezést tartalmaz,  amely alkotmányosan indokolhatatlan
    és  sérti  az  egyenlő  elbánás  alkotmányos  követelményét.
    Eszerint ugyanis nem alkalmazható ez a rendelkezés akkor, ha
    a halál  szabadságelvonás ( 3.  § ) során,  bármilyen  okból
    következett be.

    A 3.  Kpt-nek a  törvényjavaslattal módosítani  rendelt 3. §
    (1) bekezdése  azokat a  személyes szabadságot  súlyosan, 30
    napot meghaladóan  korlátozó sérelmet szenvedetteket vonja a
    kárpótlási jogosultság  szempontjából egy csoportba, akiknél
    a sérelemokozás  csak bizonyos  körben vezethető  vissza  az
    igazságszolgáltatás   diszfunkcionális    működésére.    Nem
    tartoznak ide  - legalábbis részben - a 3. § (1) bekezdés b)
    és  c)  pontja  alá  eső  jogosultak,  akiknek  a  személyes
    szabadságát az  elmúlt rendszerekben  közigazgatási hatósági
    határozat alapján  végrehajtott  internálás,  kényszermunka,
    közbiztonsági     őrizet,      kényszerlakhely     kijelölés
    ( kitelepítés ) és munkaszolgálat elrendelése útján - vagyis
    büntetőeljáráson kívül - korlátozták. Azok a személyek, akik
    a személyes  szabadságuk ilyen jogtalan korlátozása során és
    alatt magyar  hatósági személy politikai indíttatású önkénye
    következtében  vesztették  életüket,  e  kizáró  rendelkezés
    miatt nem esnek a 2/A. § (1) bekezdésének hatálya alá és nem
    vonhatók a  2. §  által megállapított egyösszegű kárpótlásra
    jogosultak körébe  sem. A büntetőeljáráson kívül alkalmazott
    jogosulatlan   szabadságelvonás    ideje   alatt   az   élet
    elvesztéséhez   vezető    hatósági   önkény   a   jogosultak
    hozzátartozói  javára  legalább  olyan  mértékű  kárpótlásra
    teremt alkotmányosan  jogalapot, mint  amilyenre  a  hatóság
    vagy hatósági  személyek büntetőeljáráson  belüli  politikai
    indíttatású önkénye.  Ez  következik  az  Alkotmány  egyenlő
    elbánást   és   egyenlő   méltóságú   személyként   kezelést
    megállapító  rendelkezéseiből   [ Alkotmány  70/A.   §   (1)
    bekezdése,  54.   §  (1)   bekezdése ] ,  ezért   ezeknek  a
    jogosultaknak az  egyösszegű kárpótlásból való kirekesztése,
    kizárása önkényes, így alkotmányellenes.

    Mivel a  személyi kárpótlás megvalósításának is legfontosabb
    alkotmányossági szempontja  az egyenlő  elbánás ( ABH  1993,
    120. ) ,  amelyet az  osztó  igazság  jellemez,  az  egyenlő
    elbánás szempontjából az érintetteknek alkotmányos joguk van
    arra, hogy  a törvényi  szabályozásnál egyenlőként  kezeljék
    őket és  mindegyikük  szempontjait  hasonló  figyelemmel  és
    méltányossággal  értékeljék.   Az   egyösszegű   kárpótlásra
    jogosultak   személyi    körének   meghatározása   során   a
    törvényhozó tehát  nem hagyhatja  figyelmen kívül  azoknak a
    jogosultaknak a  szempontjait, akik  büntetőeljáráson  kívül
    ugyan, de  egyéb jogtalan szabadságelvonás alatt és folyamán
    kétségkívül az  eljáró magyar  hatóság ( hatósági  személy )
    szándékos    magatartása     miatt    vesztették    életüket
    ( munkatáborokban,   magyarországi    kényszermunka   során,
    magyarországi  gettókban,   munkaszolgálat  alatt  stb.  ) .

    Ezeknek a személyeknek a kizárása az egyösszegű kárpótlásból
    megengedhetetlen  diszkriminációt   valósít  meg,  sérti  az
    Alkotmány 70/A.  § (1)  bekezdésében írt  tilalmat, ezért az
    Alkotmánybíróság álláspontja  szerint a törvényjavaslat 2/A.
    § (1)  bekezdésének utolsó  fordulata  alkotmányellenes.  Az
    alkotmányellenesség  kiküszöbölhető,   ha  a  törvényhozó  a
    "bármely okból bekövetkezett halál" köréből kiveszi a magyar
    hatóság vagy  hatósági személy politikai indíttatású önkénye
    miatt bekövetkezett életvesztéseket.

    4. Az  élettől  való  megfosztás  tekintetében  a  jogosulti
    csoportok képzésének alkotmányossága nem kapcsolható össze a
    kárpótlás nagyságának kérdésével.

    A   csoportok   képzésével   a   törvény   meghatározza   az
    igényjogosultságot keletkeztető  tényállásokat, a  kárpótlás
    mértékét és  a kárpótlásra jogosultak körét. A csoportképzés
    tartalmi  alapja  az  elszenvedett  sérelmek  különbözősége.
    Miután  a   kárpótlás  a   magyar  jogban  -  minden  eddigi
    formájában  -   nem   az   állam   felelősségén,   hanem   a
    méltányosságon  alapul   ( s  ez  az  esetleges  felelősségi
    jogalapokat is  magába olvasztotta ) ,  még inkább indokolt,
    hogy  a  kárpótláson  belüli  valamennyi  különbségtétel  az
    eredményhez,   az   okozott   és   elszenvedett   sérelemhez
    igazodjék.

    A szabadságtól  megfosztás ugyan  felfogható általánosságban
    egy  sérelemfajtának,   a  rabságban   tartásnak  azonban  a
    valóságban a  sérelem  súlyosságát,  a  szenvedés  nagyságát
    tekintve  olyan   ténylegesen   különböző   tipikus   módjai
    fordultak elő,  amelyek nemcsak  megengedhetővé  tették,  de
    alkotmányosan meg  is követelték  az eltérő  kárpótlást.  Ez
    volt  a   3.  Kpt.   korábbi  alkotmányossági  vizsgálatának
    eredménye is.

    Ha azonban  a fogvatartás  halált  okozott,  eme  "eredmény"
    véglegességét  és   abszolút  súlyát  tekintve  jelentőségét
    veszti   a   halált   megelőző   sérelmek   és   szenvedések
    különbözősége.  Ez   a  veszteség  minden  korábbi  sérelmet
    abszorbeál.

    Elméleti   oldalról,    és    az    Alkotmánybíróságnak    a
    halálbüntetés-   és   az   abortusz-határozatban   kifejtett
    álláspontjából kiindulva  az élethez való jog abszolút volta
    is  lehetetlenné   teszi  az   élet  elvételének   különböző
    megítélését egy  olyan kárpótlási  rendszerben, amely  nem a
    felelősségre, hanem  az  okozott  kárra  épül.  "Az  egyenlő
    méltósághoz való  jog az  élethez való  joggal egységben azt
    biztosítja, hogy  ne lehessen az emberi életek értéke között
    jogilag különbséget tenni. " ( ABH 1991, 309. ) .

    Az elhunytak életének egyformán mérhetetlenül értékes voltát
    tekintve  nem   is  vethető   fel  semmilyen  különbségtétel
    aszerint, hogy  milyen tényleges  körülmények között  haltak
    meg, vagy  hogy milyen  ideológiákat követő  rendszer  vitte
    őket halálba.

    Ezért nincs  sem szükség,  és -  az okozott  sérelemre épülő
    kárpótlási  rendszerben   -  jogi  lehetőség  sem  arra,  az
    egyébként  is   kivihetetlen  és   az   emberi   méltósággal
    ellentétes összevetésre,  hogy például  a náci haláltáborban
    elszenvedett halálért más kárpótlás járhatna, mint a szovjet
    lágerben, vagy az ÁVH pincéjében megölt ember életéért.

    Ha a  jog az  élet elvesztéséért  a hátramaradottaknak  nem-
    vagyoni kártérítést  ad, az  nem az  élet értékét fejezi ki,
    hanem a  hátramaradottak veszteségét  enyhíti. A  kárpótlási
    folyamat célját nézve, negyven év múltán különösen nem lehet
    különbséget tenni  a hátramaradottak  fájdalma és a fájdalom
    enyhítésének  lehetősége  között  azon  az  alapon,  hogy  a
    sértett halálának mindenképpen jogtalan körülményeit jogilag
    hogyan minősítjük.

    Alkotmányossági   kérdést   nem   az   vet   fel,   hogy   a
    törvényjavaslat egyenlőséget teremt a deportáltak és szovjet
    kényszermunkára hurcoltak  között, hanem  az, ha nem egyenlő
    kárpótlást nyújt az élet elvesztéséért.

    5. Abból,  hogy az  ABh  nem  ítélte  alkotmányellenesnek  a
    büntetőeljárással kapcsolatban  meghaltak külön  csoportként
    való kezelését  ( Tv.  2.  § ) ,  továbbá  hogy  alkotmányos
    követelményként előírta külön csoport képzését a deportáltak
    és kényszermunkára  hurcoltak,  továbbá  a  hatósági  önkény
    által elpusztultak  számára, nem  következik, hogy  e  külön
    csoportokhoz  minden   sérelemfajta  tekintetében  különböző
    mértékű  kárpótlást   kellene  rendelni.   A   csoportképzés
    feladata   ugyanis    nemcsak   a    kárpótlás    mértékének
    megkülönböztetése. Éppen ezért a külön csoportok fenntartása
    - például a jogalap meghatározása miatt - akkor is indokolt,
    ha  például   az  élet  elvesztéséért  mindegyik  csoportban
    ugyanaz a kárpótlás jár.

    a) Az ABh joggal érvel a büntetőeljárás során megöltek külön
    csoportként   való   kezelése   mellett   azzal,   hogy   az
    igazságszolgáltatás diszfunkcionális  működése egyenesen  az
    Alkotmányban    gyökerező     kártérítési    alap,    s    a
    büntetőeljárással    való    visszaélés    a    jogállamiság
    legsúlyosabb tagadása  ( ABH 1995, 54. ) . Ez az elhatárolás
    az ABh-ban egyben arra is szolgált, hogy az Alkotmánybíróság
    a büntetőeljáráson  kívüli hatósági önkény áldozatainak járó
    kárpótlás külön,  és széleskörű  szabályozására kötelezze  a
    törvényhozót.

    A   halálért    járó    kárpótlás    különböző    mértékének
    megindokolására azonban ezek az érvek nem alkalmazhatók.

    Az  Alkotmánybíróság  kárpótlási  határozatai  sorában  -  a
    törvényhozó bizonytalan  és ellentmondó  megnyilatkozásaival
    szemben is  - kifejtette, hogy a kárpótlás nem az állam jogi
    felelősségén alapul,  hanem a  kárpótlási törvények teremtik
    meg egységes  jogi alapját, tekintet nélkül arra, hogy egyes
    károkozásokért  az  állam  felelőssége  megállapítható  vagy
    érvényesíthető  lenne-e.   A  kárpótlás   tehát  ex   gratia
    történik, s  annak csupán  erkölcsi és politikai jelentősége
    van, hogy  az állam  rendszerint  olyan  körre  nézve  adja,
    amelyben  az   elszenvedett  sérelmeket  igazságtalannak  és
    jogállami mérce szerint jogtalannak tekinti, valamint ahol -
    az okozatosság  tág felfogásával - az állam "okozta" a kárt.

    Annak, hogy  egyes esetekben  a tulajdoni  sérelmekért  járó
    kárpótlás  körében   is  megkonstruálható   volt  az   állam
    felelőssége ( ABH  1991, 92,  95. ) , nem volt következménye
    arra, hogy  a kárpótlási  törvények  ne  teremthettek  volna
    egységes,   új    jogalapot    a    kárpótlásra,    amelynek
    alkotmányosságát azután,  különösen a diszkrimináció tilalma
    szempontjából, már  egységesen kellett  elbírálni. Az ABh is
    foglalkozik   azzal,    hogy   az    élet   vagy   szabadság
    elveszítésével  okozott   nem-vagyoni  károk  vonatkozásában
    állami   felelősség    csak   egészen    kivételesen   lenne
    megkonstruálható,  s   itt  még   inkább  a  méltányosság  a
    kárpótlás egységes  alapja, mint  a tulajdoni károk esetében
    ( ABH 1995, 42-45. ) .

    A kártérítés,  kártalanítás és  a "kárpótlás"  is az okozott
    kárhoz, s nem a károkozó felelősségének ( jogsértésének vagy
    vétkességének )  súlyosságához  igazodik,  a  méltányosságon
    nyugvó kárpótlás  nem is  igazodhat  máshoz.  A  kárpótlásra
    vállalt sérelmek körét természetesen az állam határozza meg,
    de nem a jogi felelősségen alapuló szempontok alapján, hanem
    azt  dönti  el,  hogy  a  kárpótlás  politikai  és  erkölcsi
    célkitűzései szempontjából  milyen körben látja elég erősnek
    a  korábbi   állami  magatartás   és  a   sérelmek   közötti
    összefüggést. Ezért  - az  "okozás" eleme miatt - keltheti a
    kárpótlás azt  a benyomást, hogy bizonyos állami tettekért a
    mai törvényhozó  "felelősséget  vállal".  A  kárpótlási  kör
    kialakítását így  természetesen nem  csupán az  eredmény,  a
    sérelem  határozza   meg,  hanem   megtalálhatók  -   és  az
    alkotmánybírósági megítélés  szempontjából fel is tárandók -
    azok a  szempontok,  amelyek  a  hasonló  sérelmek  közül  a
    kárpótlásra    érdemesnek     tartottakat    kiemelik.    Az
    Alkotmánybíróságnak azután ebben a körben kell vizsgálódnia,
    hogy vajon ésszerű indok nélkül vagy indokolhatóan maradtak-
    e ki  egyesek az  állam  által  ( jogi  kötelesség  nélkül )
    meghatározott szempontok szerinti körből.

    b) Az  "élet  elvesztéséért"  az  állam  eredetileg  csak  a
    büntetőeljárás során  okozott halálért,  valamint  hatóságok
    ( elvileg ) büntetendő  magatartásával okozott  halálesetért
    vállalt  külön  kiemelt  kárpótlást  ( 2.  és  20.  § ) .  A
    szabadságuktól megfosztottak  körében a  törvény  eredetileg
    úgy különböztetett  a szabadság  elvesztéséért és a halálért
    járó  kárpótlás   nagysága  között,   hogy  ha   a  sérelmet
    szenvedett  a   szabadságelvonás  ideje   alatt  meghalt,  a
    kárpótlás kiszámításánál legalább a törvényben meghatározott
    időtartamokat kellett  figyelembe venni ( 9. § ) . Itt tehát
    nem   tett   a   törvény   különbséget   aközött,   hogy   a
    szabadságelvonás során milyen okból következett be a halál.

    A törvényjavaslat  az Alkotmánybíróság  döntését  követve  a
    deportáltakat és  kényszermunkásokat  külön,  új  csoportnak
    tekinti.  A   sajátos  jogosultságot   a  deportálás   és  a
    kényszermunkára hurcolás  ténykörülményei alapozták  meg.  A
    csoport különtartását  mind a  büntetőeljárás során  az élet
    elvesztéséért járó  kárpótlástól,  mind  a  szabadságvesztés
    egyéb eseteitől  indokolta az is, hogy egyrészt a jogosultak
    között vannak túlélő sérelmet szenvedettek, másrészt, hogy a
    halállal fenyegetettség  e csoportban  olyan nagy volt, hogy
    többek között  emiatt sem  lehetett ezt  a kört összemosni a
    szabadságelvonással;  következésképpen   a  szabadságelvonás
    során meghaltaknak  járó általános  kárpótlási  szabályokkal
    sem.

    A deportálás  és kényszermunka  során bekövetkezett halált a
    törvényjavaslat maga  vonta egy  tekintet alá  az állam  - a
    hatóság ( i személy )  - által  szándékosan vagy  önkényesen
    okozott halállal akkor, amikor ezért a büntetőeljárás során,
    illetve a  hatósági önkény  általi elpusztításhoz  hasonlóan
    egyösszegű    kárpótlást    állapított    meg.    Mivel    a
    szabadságelvonás körében  is  a  halállal  fenyegetettség  e
    csoportok külön szabályozásának egyik oka, logikusan - és az
    igényérvényesítés számos  gyakorlati okából  is indokoltan -
    itt nem írja elő a törvényjavaslat a szándékos vagy önkényes
    halálokozás ismérveit, hanem mintegy vélelmezi azokat.

    c) A  négy tényállás  az "élet  elvesztéséért" megállapított
    kárpótlási  szabályokon   belül  egységes   csoportot  alkot
    nemcsak a sérelem szempontjából, hanem atekintetben is, hogy
    az állam  vagy hatósági személy közrehatásának is része volt
    a halál  bekövetkezésében. Nem  található alkotmányos  indok
    arra, hogy  e csoporton belül az élet elvesztéséért nyújtott
    kárpótlás    mértékében     lényeges     eltérés     legyen.
    Alkotmányellenes tehát,  hogy a  2. §-ban  előírt  kárpótlás
    mértéke a  2/A, 2/B.  és 2/C.  §-ban meghatározott kárpótlás
    sokszorosa.  ( 1 millió forint szemben a 300. 000 forinttal,
    illetve a  deportáltak és  kényszermunkások  esetében  az  e
    mellett  a   szabadságelvonásért  számított   emelt  összegű
    járadékkal. )

    Nem indokolható,  hogy a  halálért járó  kárpótlás mellett e
    csoportokban a  szabadságelvonásért külön  összeg jár.  Ez a
    külön juttatás  - a törvényjavaslat 2/D. §-ban meghatározott
    1 millió  forintos felső kárpótlási határból következően - a
    2.  §   alapján  járó   1   millió   forintos   kárpótláshoz
    viszonyított óriási  különbséget mérsékeli;  tekintetbe véve
    azt is,  hogy a  deportálásért például  még további  kül- és
    belföldi térítésekkel is lehet számolni. Semmiképpen sem áll
    azonban rendelkezésre  hasonló  érvelés  a  büntetőeljáráson
    belüli illetve kívüli hatósági önkény áldozatait nézve.

    Az alkotmányosság  azt követeli  meg, hogy  a hasonló alapon
    meghatározott  sérelmekért,   az  adott  esetekben  az  élet
    elvesztéséért a  2, 2/A, 2/B. és a 2/C. §-ban írt esetekben,
    végeredményben hasonló mértékű kárpótlás járjon. A számítási
    módok   és    a   szabályozás    történeti    kialakulásának
    következtében    keletkezett     kisebb    eltérések     nem
    alkotmányellenesek.

    d) A  fenti okokból  is alkotmányba  ütközik, hogy  az egyéb
    szabadságelvonás  alatt   bekövetkezett  halál   esetére   a
    törvényjavaslat  nem   különböztet  az   olyan   halálesetek
    szerint,  amelyek   tekintetében  a   hatóság  önkénye  vagy
    "szándékos közreműködése"  éppen úgy fennáll, mint a 2. és a
    2/A. § esetén.

    e) Az  ABh érveléséhez  híven ( ABH  1995,  61.  )  az  élet
    elvesztésének fenti  eseteiben  alkotmányosan  a  jogosultak
    körét sem lehet eltérően meghatározni.

    6. Az  Országgyűlés a  törvényjavaslat alkotmányellenességét
    az alábbiak figyelembevételével orvosolhatja.

    a)  A   törvényhozó  nem   volt  köteles   az  életüktől  és
    szabadságuktól megfosztottaknak  kárpótlást adni. Döntésétől
    függ, hogy  ad-e, és hogy mennyi pénzt szán erre a célra. Az
    élet elvesztéséért  a törvényhozás  elejétől fogva egymillió
    forintos kárpótlást irányzott elő. Ezt az összeget a 3. Kpt.
    úgy   akarta    összhangba   hozni   az   ország   teherbíró
    képességével, hogy az élet elvesztéséért kárpótolandók körét
    szűkre szabta. A törvényhozó a büntetőeljárás során megöltek
    körét egyrészt  számszerűen elég kicsinek, másrészt pontosan
    meghatározhatónak ítélte  ahhoz, hogy  az élet elvesztéséért
    őket  részesítse   kárpótlásban.  Ehhez   járult  az   olyan
    bűncselekmények   áldozatai    hozzátartozóinak    kilátásba
    helyezett  kárpótlás,   amelyekért  az  állam  polgári  jogi
    felelősséggel tartozhatott volna. Ez a jogosulti kör is szűk
    volt az  eredeti elképzelésben  :   a  törvényhozó  szándéka
    szerint az  1956. évi  forradalom és  szabadságharc leverése
    kapcsán életüktől megfosztottakra terjedt volna ki.

    Az ABh  a kárpótolandók  körét részben  kitágította, részben
    egyes csoportok  számára magasabb kárpótlást követelt meg. A
    kárpótolandók   mennyiségi    növekedését   eredményezte   a
    munkaszolgálatosok  teljeskörű   bevonása   a   kárpótlásba,
    illetve  a  hatósági  önkény  áldozatainak  járó  kárpótlási
    kötelesség megállapítása  ( messze a 20. § eredeti szándékán
    túl ) .  ( Ld.  az ABh  3. illetve  2. és  5. pontját ) .  A
    deportáltak és  kényszermunkára hurcoltak tekintetében az új
    csoportképzés  kötelessége   magától  értetődően   a  puszta
    szabadságvesztésért     járónál      magasabb      kárpótlás
    megállapítását követelte meg ( ABH 1995, 57. ) .

    A  deportálás   és  kényszermunkára   hurcolás,  valamint  a
    hatósági    önkény    áldozatainak    kárpótlása    jövőbeni
    szabályozására nézve  ezen túl az Alkotmánybíróság részletes
    követelményeket  nem   fektetett   le,   s   különösen   nem
    foglalkozott ezek  összegszerűségével, hanem  a  törvényhozó
    szabadságát hangsúlyozta az új megoldás kialakításában ( ABH
    1995, 57.  ) . A  határozat 1. pontja megállapította azonban
    azt az  alkotmányos  követelményt,  hogy  "a  törvényhozó  a
    kárpótlásra  jogosultság   megállapításánál   a   jogosulti,
    kedvezményezetti  körök   ismérveit  azonos,   a   csoportra
    különösen jellemző  szempontok szerint,  a személyek egyenlő
    méltóságának  tekintetbe   vételével,  egységesen  határozza
    meg".

    b)  Abból   az  alkotmányos  követelményből,  hogy  az  élet
    elvesztése miatt  a fentiek  szerint egynemű  körbe  tartozó
    kárpótolandóknak hasonló  nagyságú kárpótlást  kell kapniuk,
    nem következik,  hogy ezt  alkotmányosan  csakis  úgy  lehet
    megoldani, hogy  ezentúl mindenki az eredetileg kárpótolandó
    kislétszámú   csoport   számára   megállapított   kárpótlási
    összeget  kapja,   azaz  egymillió   forintot.  Erre   nézve
    semmilyen alkotmányossági  követelmény nem  áll fenn.  Ha  a
    kárpótoltak körét  alkotmányossági szempontok  miatt ki kell
    terjeszteni,  az   Országgyűlés  újra   meghatározhatja   és
    eloszthatja a kárpótlásra szánt összeget.

    Az       Alkotmánybíróság        korábbi       határozatában
    alkotmányellenesnek nyilvánította azt a tulajdoni kárpótlási
    törvényt módosító  törvényjavaslatot, amely  a földárverésre
    való jogosultak  körét szűkítette volna ( 28/1993. (IV. 30.)
    AB határozat, ABH 1993, 220. ) . Az Alkotmánybíróság szerint
    a  kárpótlásnak   a  jogszabályokkal  előre  rendezett  zárt
    folyamatába való ilyen beavatkozás sérti a jogbiztonságot, s
    kárpótlásra  jogosultak   között  tiltott  megkülönböztetést
    eredményez. A  jelen eset  azonban elvileg különbözik ettől.

    Itt ugyanis  nem olyan  célszerűségi, vagy  egyes  csoportok
    szemében    "igazságossági"    szempontokból    kerül    sor
    változásokra,   mint   például   hogy   földterülettel   nem
    rendelkező  belvárosi  kerület  lakója  ne  licitálhasson  a
    külterületi földekre.  Ellenkezőleg :   az  alkotmányellenes
    helyzet  kiküszöbölése  céljából  a  törvényhozó  köteles  a
    kárpótlásra    jogosultak     körét    megváltoztatni,     a
    "jogszabályokkal    előre    rendezett    zárt    folyamatba
    beavatkozni" -  akkor is, ha az alkotmányellenes szabályozás
    a már  kárpótoltakat előnyösebb  helyzetbe  hozta,  s  ez  a
    különbség fennmarad.

    c)  Nem   alkotmányossági  probléma,   ha  a  törvényhozó  a
    kárpótlásra  szánt  összeg  nagyságát  az  ország  teherbíró
    képességével összhangban  és más anyagi kötelezettségeire és
    feladataira  tekintettel   határozza  meg.   Ezt  a  keretet
    tekintetbe véve az egyes kárpótoltaknak megállapított összeg
    nagysága természetszerűen  függ a  jogosultak feltételezhető
    számától.

    Ha  annak   érdekében,  hogy   a  törvény   megfeleljen   az
    alkotmányossági  követelményeknek,   a  kárpótolandók  körét
    lényegesen -  többszörösére, sőt  nagyságrenddel -  meg kell
    növelni, nem  ellentétes az Alkotmánnyal, ha a törvényhozó a
    kárpótlásra szánt  összeget újra meghatározza és elosztja, s
    ennek következtében  ugyanazért a  sérelemért járó kárpótlás
    nagysága  lényegesen   kevesebb  lesz,  mint  az  eredetileg
    megállapított kárpótlási  összeg. Az  arányosság fenntartása
    érdekében ilyen esetben akár az összes jogosulti körnek járó
    kárpótlás is megfelelően megváltoztatható.

    Az újraelosztásnak  természetesen  nincs  hatása  a  korábbi
    rendelkezések szerint  kifizetett kárpótlásokra,  azok  mint
    lezárt jogviszonyok érintetlenül maradnak.

    d)   A    fentiek   magától    értetődően   vonatkoznak    a
    munkaszolgálatosoknak járó  kárpótlásra is.  Alkotmányossági
    követelmények arra  nézve állnak  fenn, hogy a kárpótolandók
    körében  -  ha  az  állam  ennek  ismérveit  már  törvényben
    meghatározta  -,  s  az  azonos  sérelemért  járó  kárpótlás
    nagyságának hasonlóságában ne legyenek ésszerű indok nélküli
    kivételek  és   eltérések.  A  kárpótlás  tényleges  összege
    viszont nem  alkotmányossági kérdés. Ezért nem a kárpótlásba
    vont munkaszolgálatosok  körét kell  a fedezethez igazítani,
    hanem fordítva.

                                VI.

    1. Az  Alkotmánybíróság e határozatában csak az indítványban
    megfogalmazott  és   azokkal  szoros   összefüggésben   álló
    kérdések  alkotmányossági   vizsgálatára  szorítkozott,  így
    kizárólag   a    törvényjavaslat   1-3.    §-aiban   foglalt
    rendelkezések  alkotmányosságát   bírálta  el,   éspedig  az
    indítványban    felvetett     alkotmányossági    aggályokkal
    összefüggésben. Az  Alkotmánybíróság a törvényjavaslat egyéb
    rendelkezései tekintetében,  illetőleg az  indítványban  nem
    szereplő kérdések vonatkozásában alkotmányossági vizsgálatot
    nem végzett.

    2. Mivel  az előzetes normakontroll eljárás indítványozására
    az  Abtv.  21.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  szervek
    illetőleg    személyek    jogosultak    kizárólagosan,    az
    Alkotmánybíróság a  nem jogosulttól  származó  indítványokat
    visszautasította.

    A határozat közzétételére vonatkozó rendelkezés az Abtv. 41.
    §-án alapszik.
                          Dr. Sólyom László
                         előadó alkotmánybíró
                      az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Ádám Antal          Dr. Kilényi Géza
                alkotmánybíró            alkotmánybíró

                           Dr. Lábady Tamás
                         előadó alkotmánybíró

                          Dr. Schmidt Péter
                            alkotmánybíró

           Dr. Szabó András         Dr. Tersztyánszky Ödön
                alkotmánybíró            alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Establishing substantially different standards for similar grievances, namely for the loss of life
     Number of the Decision:
     .
     22/1996. (VI. 25.)
     Date of the decision:
     .
     06/21/1996
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1996-2-006?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0022_1996.pdfen_0022_1996.pdf