English
Hungarian
Ügyszám:
.
383/G/2003
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 3/2004. (II. 17.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/48
.
A döntés kelte: Budapest, 02/16/2004
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!


   Az   Alkotmánybíróság   a  legfőbb  ügyésznek   az   Alkotmány
   értelmezése   tárgyában  előterjesztett   indítványa   alapján
   meghozta a következő

                            határozatot:

   Az   Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  27.  §-ának  értelmezése
   alapján  a  legfőbb ügyész interpellálhatóságával kapcsolatban
   az alábbiakat állapítja meg:

   1.  Az  Alkotmány 27. §-a alapján a legfőbb ügyészhez intézett
   interpelláció  minden, a legfőbb ügyész feladatkörébe  tartozó
   ügyre  irányulhat, így a jogalkalmazás körében, egyedi  ügyben
   meghozott döntésre, illetve foganatosított intézkedésre is.
   A    legfőbb   ügyész   a   feladatkörében   hozzá    intézett
   interpellációra  köteles választ adni, válaszának  azonban  az
   Alkotmányból, és mindenekelőtt az abban foglalt feladatköréből
   levezethető, tartalmi korlátai vannak.
   A  legfőbb ügyész az interpellációra adott válaszában  köteles
   tiszteletben   tartani   az  Alkotmány   rendelkezéseit,   így
   különösen  az  Alkotmányban és ennek alapján más  törvényekben
   biztosított  alapjogokat.  A válaszadás  nem  veszélyeztetheti
   továbbá   az   ügyészség,   mint  önálló   alkotmányos   szerv
   Alkotmányban meghatározott feladatainak teljesítését.
   A   jogalkalmazás  körébe  tartozó,  egyedi  ügyben  meghozott
   döntésre,   illetve   foganatosított   intézkedésre   irányuló
   interpellációra is csak a fenti keretek között  válaszolhat  a
   legfőbb ügyész.
   Az  interpellációra adott válasz tartalmi korlátai  figyelembe
   veendők  a  legfőbb  ügyésznek mind az  interpellációra  adott
   válasza, mind a legfőbb ügyész bizottsági meghallgatása során.

   2.  A  legfőbb  ügyész,  akit  megbízatására  az  Országgyűlés
   választ   meg,  feladatainak  ellátása  során  hozott   egyedi
   döntéséért    nem   tartozik   politikai   felelősséggel    az
   Országgyűlésnek.   Ennek   megfelelően   a   hozzá    intézett
   interpellációra  adott válaszának el nem fogadása  nem  érinti
   közjogi helyzetét. A legfőbb ügyész alkotmányos helyzetéből és
   az  interpelláció funkciójából következően az  interpellációra
   adott   válaszának   el  nem  fogadása  esetén   nem   vonható
   felelősségre.

   3.  A  legfőbb  ügyész  és az ügyészség nincs  alárendelve  az
   Országgyűlésnek.  A legfőbb ügyész ezért sem közvetlenül,  sem
   közvetve   nem  utasítható  valamely  meghatározott  tartalmú,
   egyedi döntés meghozatalára vagy megváltoztatására.

   4.  A  legfőbb  ügyész politikai felelősségének a  hiánya  nem
   érinti    az   Országgyűlés   irányában   fennálló    közjogi,
   alkotmányjogi   felelősségét,  amely  magában   foglalja:   az
   Alkotmány    51.   §-ában   foglalt   kötelezettségeinek    és
   feladatainak   a   teljesítését,  az   általános   beszámolási
   kötelezettségét,    az   Országgyűlés    bizottságai    előtti
   meghallgatáson  való megjelenési, valamint a bizottság  előtti
   válaszadási   kötelezettségét,  továbbá  azt  az   alkotmányos
   kötelezettségét is, hogy a hozzá intézett interpellációkra  és
   kérdésekre  köteles választ adni. Az interpelláció  és  kérdés
   kapcsán  –  az  1.  pontban megfogalmazott korlátok  között  –
   kizárólag magyarázatadásra és felvilágosításra köteles.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.

    A  legfőbb ügyész indítványában – az Alkotmánybíróságról szóló
    1989.  évi  XXXII.  törvény  (a  továbbiakban:  Abtv.)  1.   §
    g)  pontjára,  valamint  21. § (6)  bekezdésének  f)  pontjára
    hivatkozva – az Alkotmány 27. §-ának az értelmezését kérte  az
    Alkotmány  51.  §  és  52.  § (2) bekezdésére  tekintettel.  A
    legfőbb   ügyész   a   következő  két   kérdésben   kérte   az
    Alkotmánybíróság állásfoglalását:
    „1.)  Az  országgyűlési képviselők által a  legfőbb  ügyészhez
    intézett  interpelláció  vonatkozhat-e  az  ügyész   által   a
    jogalkalmazás  körében,  konkrét  ügyben  meghozott  döntésre,
    illetve foganatosított intézkedésre?
    2.)   Az   interpelláció,  az  interpellációra  adott   válasz
    elutasítása,   vagy   az  Országgyűlésnek   az   interpelláció
    tárgyában  kialakított egyéb állásfoglalása  tartalmazhat-e  a
    jogalkalmazás   körébe   tartozó  közvetlen   vagy   közvetett
    utasítást a legfőbb ügyész számára?”

    Álláspontja szerint az értelmezés azért szükséges, mert bár az
    interpelláció lehetséges címzettjeinek (a Kormány  és  tagjai,
    valamint  a  legfőbb  ügyész)  jogállását  és  feladatait   az
    Alkotmány   különbözően   határozza   meg,   ennek   (és    az
    országgyűlési képviselőkhöz való eltérő természetű  viszonyuk)
    ellenére  interpellálhatóságukra az  Alkotmány  [és  a  Magyar
    Köztársaság  Országgyűlésének  Házszabályáról  szóló  46/1994.
    (IX.  30.)  OGY határozat, a továbbiakban: Házszabály]  azonos
    rendelkezéseket tartalmaz. Az értelmezést az teszi időszerűvé,
    hogy  az  „elmúlt időszakban több esetben intéztek  a  legfőbb
    ügyészhez   interpellációt  konkrét  ügyben,   amelyekben   az
    interpelláló képviselő büntető-, illetve polgári  anyagi  vagy
    eljárási    jogszabályok    meghatározott    módon     történt
    alkalmazására   kért   magyarázatot.  Az   el   nem   fogadott
    interpellációk  bizottsági  tárgyalása  során  utalás  történt
    arra,  hogy  az ügyben eljáró ügyésznek másként kellett  volna
    döntenie.   A  Házszabálynak  a  legfőbb  ügyészhez   intézett
    interpellációkra  is  irányadó szabályai szerint  nem  kizárt,
    hogy  az  Országgyűlés illetékes bizottsága eljárása  során  a
    konkrét  ügyekre  irányadó intézkedési tervet  dolgoz  ki.”  A
    legfőbb  ügyész  álláspontja szerint  kizárólag  az  Alkotmány
    értelmezése   útján   eldönthető,  hogy  „a   legfőbb   ügyész
    Országgyűléssel    szembeni   felelősségéből,    illetve    az
    Alkotmánynak   az   interpellálhatókra   vonatkozó   általános
    rendelkezéséből     következik-e     a     legfőbb      ügyész
    interpellálhatósága  konkrét ügyben, a  jogalkalmazás  körében
    meghozott   döntésre,  illetve  foganatosított  intézkedésekre
    vonatkozóan. Hasonlóképpen kizárólag az Alkotmány  értelmezése
    alapján  dönthető  el  az is, hogy a nem  feltétlenül  konkrét
    ügyben,   hanem   akár   általános  jelleggel   megfogalmazott
    interpelláció,  az  interpellációra adott válasz  elutasítása,
    vagy az Országgyűlésnek az interpelláció tárgyában kialakított
    egyéb  állásfoglalása  tartalmazhat-e általában  vagy  konkrét
    ügyre  vonatkozóan, a jogalkalmazás körébe  tartozó  közvetlen
    vagy  közvetett utasítást a legfőbb ügyész számára.  (…)  [A]z
    Országgyűlés  kötelezheti-e  a  legfőbb  ügyészt  arra,   hogy
    konkrét ügyben meghatározott intézkedést tegyen függetlenül  a
    saját,     illetve    az    eljáró    ügyész     jogalkalmazói
    meggyőződésétől.”
                                   
                                  II.

    1. Az Alkotmánynak az indítvánnyal érintett rendelkezései:

    „27.  §  Az  Országgyűlés tagjai az állampolgári,  valamint  a
    nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosaihoz,
    az  Állami  Számvevőszék elnökéhez és a  Magyar  Nemzeti  Bank
    elnökéhez kérdést, a Kormányhoz, a Kormány bármely tagjához és
    a  legfőbb  ügyészhez interpellációt és kérdést intézhetnek  a
    feladatkörükbe tartozó minden ügyben.”

    „51.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  legfőbb  ügyésze  és  az
    ügyészség   gondoskodik  a  természetes  személyek,   a   jogi
    személyek  és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
    jogainak  a  védelméről,  valamint az alkotmányos  rendet,  az
    ország  biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető
    minden cselekmény következetes üldözéséről.
    (2)  Az ügyészség törvényben meghatározott jogokat gyakorol  a
    nyomozással  összefüggésben,  képviseli  a  vádat  a  bírósági
    eljárásban,   továbbá   felügyeletet  gyakorol   a   büntetés-
    végrehajtás törvényessége felett.
    (3)  Az  ügyészség  közreműködik  annak  biztosításában,  hogy
    mindenki  megtartsa  a  törvényeket.  Törvénysértés  esetén  –
    törvényben  meghatározott  esetekben  és  módon  –  fellép   a
    törvényesség védelmében.”

    „52.  §  (2)  A legfőbb ügyész az Országgyűlésnek felelős,  és
    működéséről köteles beszámolni.”
    „53.  § (3) Az ügyészi szervezetet a legfőbb ügyész vezeti  és
    irányítja.”

    2. Az Abtv. érintett rendelkezései:

    „1. § Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik:
    (…)
    g) az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése;”

    „21.   §   (6)   Az   1.   §  g)  pontja   szerinti   eljárást
    indítványozhatják:
    (…)
    f) a legfőbb ügyész.”

                                 III.

    Az  indítvány  kapcsán  az  Alkotmánybíróság  az  Abtv.  1.  §
    g) pontjában meghatározott hatáskörében járt el. Az Abtv. 1. §
    g)  pontja értelmében az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik
    az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése.
    Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint  [először:
    31/1990.  (XII.  18.) AB határozat, ABH 1990,  136,  137-138.;
    legutóbb: 42/2000. (XI. 8.) AB határozat, ABH 2000, 329,  331-
    332.]   az  Abtv.  1.  §  g)  pontjában  szabályozott,  elvont
    alkotmányértelmezésre vonatkozó indítvány esetében  az  alábbi
    követelményeket  kell  figyelembe venni:  az  indítványnak  az
    Abtv.  21.  §  (6)  bekezdésében meghatározott  szervtől  vagy
    személytől   kell   származnia;  nem  általánosságban,   hanem
    valamely  konkrét  alkotmányjogi  probléma  aspektusából  kell
    kezdeményeznie az eljárást; az Alkotmány, ugyancsak  konkrétan
    megjelölt rendelkezésének értelmezését kell kérnie.  Végül  az
    adott alkotmányossági problémának közvetlenül – más jogszabály
    közbejötte   nélkül   –   levezethetőnek   kell   lennie    az
    Alkotmányból.

    Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány ezeknek
    a feltételeknek megfelel.

                                  IV.

    1.   Az   Alkotmánybíróság  először  az  interpelláció,   mint
    jogintézmény   nemzetközi,   illetve   magyar   szabályozását,
    sajátosságait, történetét tekintette át.

    1.1.   Az   interpelláció,   kérdés   (azonnali   kérdés)    a
    parlamenteknek a (végrehajtó hatalmat) ellenőrző  funkciójához
    kötődik,   lehetőséget  adva  arra,  hogy   az   országgyűlési
    képviselő  valamely kérdésről a parlament teljes nyilvánossága
    előtt  kapjon  információt,  illetve  magyarázatot.  A  kérdés
    (azonnali  kérdés) célja az információszerzés  (felvilágosítás
    kérése),   míg   az  interpelláció  célja  magyarázat   kérése
    valamely, az interpellált feladatkörébe tartozó ügyben. Mind a
    kérdés, mind az interpelláció eszköz ugyanakkor arra is,  hogy
    az  abban  felvetett  kérdés, probléma szélesebb  nyilvánosság
    előtt  ismertté válhasson, illetve e kérdésben politikai  vita
    folyhasson.

    1.2.  A  kérdés  és az interpelláció nemcsak  céljában,  hanem
    következményeiben  is  eltér egymástól. Míg  az  interpelláció
    esetében  valódi politikai vita alakulhat ki, addig  a  kérdés
    esetében  igazi vita közvetlenül nem folyik (a kérdésre  adott
    választ követően a képviselőnek nincs viszontválaszra joga, és
    a    válasz    elfogadásáról   sem   születik   döntés).    Az
    interpellációra  szigorúbb  szabályok  vonatkoznak,   mint   a
    kérdésre:  a  válasz  elhangzása után a  képviselőt  általában
    megilleti a viszontválasz joga, és nyilatkozhat arról is, hogy
    a  választ  elfogadja-e vagy sem. Amennyiben a  képviselő  nem
    fogadja el a választ, a parlament dönthet annak elfogadásáról.
    Ha  a  parlament  sem fogadja el, ennek további következményei
    lehetnek:  az interpelláltnak meghatározott időn  belül  újabb
    választ  kell  készítenie, vagy az interpellált felé  ajánlást
    fogalmaz  meg a parlament, vagy a probléma további tárgyalását
    (jelentéstételi  kötelezettséggel) valamely bizottságnak  adja
    át, stb.
    Az  interpelláció el nem fogadásának következménye  lehet  még
    (bár   ez  napjainkban  elég  ritka,  de  lsd.  pl.  a   belga
    szabályozást)    a    bizalom   megvonása   az    interpellált
    kormánytagtól, vagy a Kormánytól magától.

    1.3.    Az    interpellálhatók   körének    szabályozása    is
    változatosságot mutat, mivel azonban ez az eszköz alapvetően a
    végrehajtó   hatalom  ellenőrzését  szolgálja,  minden   olyan
    parlamentben,  ahol  ismert  az  interpelláció  intézménye,  a
    Kormányhoz,  illetve annak tagjához benyújtható interpelláció.
    Ezen  túlmenően  az interpellálhatóak körét nagyon  sokszínűen
    határozzák  meg  az egyes Alkotmányok, illetve Házszabályok  –
    így  a  Magyar Köztársaság Alkotmánya is –; e körbe  tartozhat
    pl.  a  számvevőszék  elnöke, a nemzeti bank  elnöke,  vagy  a
    fegyveres erők parancsnoka (Észtország).

    1.4.  Az  1949.  augusztus  20-án  kihirdetett  Alkotmány   (a
    továbbiakban:  Alk1.) szövege nem tartalmazta az interpelláció
    intézményét, a parlamenti ellenőrzés másik eszközét, a kérdést
    azonban  igen.  A  27.  §  (3)  bekezdése  szerint  kérdést  a
    minisztertanácshoz,  annak  elnökéhez  vagy  bármely  tagjához
    lehetett  a  feladatkörükbe tartozó minden ügyben  intézni;  a
    kérdésre  a megkérdezettek az Országgyűlésen voltak  kötelesek
    felvilágosítást adni.
    Az  1972.  április  26-án kihirdetett és hatályba  lépett,  az
    1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság
    Alkotmányának egységes szövegéről szóló 1972. évi  I.  törvény
    (a továbbiakban: Alkmód1.) úgy módosította az Alkotmányt, hogy
    kibővítette azoknak a körét, akikhez kérdés intézhető. A 27. §
    szerint  kérdést a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsához,  a
    Minisztertanácshoz,   vagy  annak   bármelyik   tagjához,   az
    államtitkárokhoz,  a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez,  a  legfőbb
    ügyészhez  lehetett  a  feladatkörükbe tartozó  minden  ügyben
    intézni;   akihez   a  kérdést  intézték,  köteles   volt   az
    Országgyűlésen választ adni.
    Az Alkotmánynak az 1989. évi XXXI. törvénnyel (a továbbiakban:
    Alkmód2.)  történt módosítása vezette be ismét a korábban,  az
    Alk1.   hatályba  lépéséig  létező  interpelláció  intézményét
    (hatályba  lépett 1989. október 23-án); egyúttal  változtatott
    azoknak  a  körén  is,  akikhez  kérdést  lehet  intézni.   Az
    Alkotmány  akkori  27. §-a szerint – a feladatkörükbe  tartozó
    minden ügyben – kérdés volt intézhető a köztársasági elnökhöz,
    az  állampolgári  jogok  országgyűlési biztosához,  az  Állami
    Számvevőszék  elnökéhez  és a Magyar Nemzeti  Bank  elnökéhez;
    kérdés   és   interpelláció  pedig  a  Minisztertanácshoz,   a
    Minisztertanács  bármely tagjához és a legfőbb  ügyészhez.  Az
    1990. évi XL. törvény módosította ismét az Alkotmány 27. §-át,
    s  ez  állapította meg annak jelenleg is hatályos szövegét;  a
    módosítást követően a köztársasági elnökhöz már nem  intézhető
    kérdés,   viszont  kérdezhetővé  vált  a  nemzeti  és  etnikai
    kisebbségi jogok országgyűlési biztosa.

    2.   Az   Alkotmánybíróság  ezt  követően  a  legfőbb   ügyész
    alkotmányos,  közjogi  helyzetét,  jogállását,  illetve  annak
    változásait  érintő kérdéseket tekintette át röviden,  különös
    tekintettel  arra a speciális kontinuitásra,  mely  alapján  a
    legfőbb  ügyésznek az Országgyűlés felé fennálló  felelősségét
    megállapító alkotmányi rendelkezés szövege 1949. augusztus 20-
    a  óta  gyakorlatilag  változatlan maradt,  míg  a  felelősség
    tartalma időközben átalakult.

    2.1.   Az   Alk1.  42-44.  §-ai  tartalmazták  az  ügyészségre
    vonatkozó  fejezetet. A 43. § (1) bekezdése alapján a  legfőbb
    ügyészt az Országgyűlés választotta hatévi időtartamra, és  az
    Országgyűlés  a legfőbb ügyészt vissza is hívhatta.  A  43.  §
    (2)  bekezdése  a hatályos szabályozással szinte  szó  szerint
    megegyezően   mondta   ki,   hogy   a   legfőbb   ügyész    az
    Országgyűlésnek felelős és működéséről beszámolni köteles.
    Az   Alkmód1.  alapján  az  Alkotmány  ügyészségre   vonatkozó
    fejezetét  már az 51-53. §-ok tartalmazták; lényeges változás,
    hogy  az  Országgyűlés  négy  éves időtartamra  választotta  a
    legfőbb ügyészt.
    Az  1975. évi I. törvény 1. § (4) bekezdése úgy módosította  a
    legfőbb  ügyész  választására vonatkozó  alkotmányi  szabályt,
    hogy   őt   az   Országgyűlés  az  első  ülésén  a   következő
    Országgyűlés első üléséig terjedő időszakra választja meg.
    Az  Alkmód2.-vel módosított Alkotmány kimondja, hogy a legfőbb
    ügyészt  a  köztársasági  elnök  javaslatára  az  Országgyűlés
    választja, nem rendelkezik azonban a megbízatás időtartamáról,
    e kérdést törvény rendezi.

    2.2.  Az  1989-es  alkotmányozási  folyamat  során  az  alábbi
    kompromisszum  alakult  ki  az ügyészség,  illetve  a  legfőbb
    ügyész  jogállásával  kapcsolatban: 1. a  legfőbb  ügyészt  az
    Országgyűlés  választja; 2. megbízatási ideje  hat  év,  amely
    eltér az őt megválasztó Országgyűlés megbízatási idejétől;  3.
    nem  visszahívható; 4. sem a legfőbb ügyész, sem az  ügyészség
    nincs  alárendelve  sem  az  igazságügy-miniszternek,  sem   a
    Kormánynak, viszont 5. a legfőbb ügyész interpellálhatóvá vált
    (így  adott  ügyekben magyarázatot kérhet tőle az Országgyűlés
    bármely   tagja)   és   6.  megmaradt   az   Alkotmánynak   az
    rendelkezése,  mely a legfőbb ügyésznek az  Országgyűlés  felé
    fennálló   felelősségét  általánosságban   kimondja;   7.   az
    ügyészség  független,  igazságszolgáltatási  funkciót   ellátó
    szervezet,  amely  csak a törvényeknek és jogszabályoknak  van
    alárendelve;  8. a legfőbb ügyész és az ügyészek nem  lehetnek
    pártnak  tagjai  és politikai tevékenységet nem folytathatnak;
    ez   a   politikai  összeférhetetlenség  az  ügyészek  szakmai
    önállóságának és függetlenségének a garanciája.
    Az    Alkmód2.    hatályba   lépésével   a   legfőbb    ügyész
    interpellálhatóvá   vált,   a   megbízatásának   időtartamára,
    valamint  a  visszahívhatóságára vonatkozó  szabályok  viszont
    kikerültek  az  Alkotmányból. Ezzel  egy  időben  azonban  nem
    módosult  a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló  1972.  évi
    V.  törvény  (akkor  még  Magyar Népköztársaság  ügyészségéről
    szóló  törvény, a továbbiakban: Ütv.) szövege, amely a legfőbb
    ügyész       megbízatásának       időtartamáról,       illetve
    visszahívhatóságának    kérdéséről    az    Alkmód2.    előtti
    alkotmányszöveggel megegyezően rendelkezett.
    A   legfőbb  ügyész  interpellálhatóságát  bevezető   Alkmód2.
    elfogadásakor,  és  azt  követően  az  Ütv.  módosításáig   az
    Országgyűlésnek  lehetősége volt  arra,  hogy  –  hasonlóan  a
    minisztertanács    elnökével,   illetve   tagjával    szembeni
    bizalmatlansági  indítványhoz – az  Ütv.  20.  §-a  alapján  a
    legfőbb  ügyésztől is megvonja bizalmát. E rendelkezés alapján
    a  legfőbb  ügyész tehát kifejezetten politikai  felelősséggel
    tartozott   az  Országgyűlésnek.  Az  akkori  legfőbb   ügyész
    megbízatásának  megszűnésére  azonban  nem  az  Ütv.  20.  §-a
    alapján  került  sor,  hanem  az  Országgyűlés  –  a  26/1990.
    (III.  13.)  OGY  határozatában – saját kérésre,  felmentéssel
    szüntette  meg  a  legfőbb ügyész megbízatását.  Az  Alkotmány
    19.  §  (3) bekezdésének k) pontja rendelkezik arról,  hogy  a
    legfőbb   ügyészt  az  Országgyűlés  választja  meg,   és   az
    Országgyűlés  –  tekintettel  arra,  hogy  a  legfőbb   ügyész
    megbízatása  megszűnésének eseteit ekkor  jogszabály  még  nem
    rendezte – e jogköréből adódóan mentette fel őt.
    A  legfőbb ügyész közjogi helyzetét az Ütv.-t koncepcionálisan
    módosító  1989.  évi  XLVI.  törvény  (a  továbbiakban:   Ütv.
    módosítás)    szabályozta   újra   a   hatályos   Alkotmánynak
    megfelelően: megbízatásának időtartamát hat évben jelölte meg,
    és megszűnt a visszahívhatósága. A törvényalkotó indokolásában
    hangsúlyozta, hogy a legfőbb ügyésznek a parlamenti  ciklusnál
    hosszabb  időre  szóló  megbízatása a törvényesség  folyamatos
    biztosításának egyik lényeges feltétele lehet.  E  rendelkezés
    azonban  csak az első szabadon választott Országgyűlés alakuló
    ülésének napján, 1990. május 2-án lépett hatályba, lehetőséget
    adva  arra,  hogy  olyan személy kerüljön  legfőbb  ügyészként
    megválasztásra,  aki a demokratikusan megválasztott  parlament
    bizalmát élvezi.
    Az Ütv. módosítás állapította meg – 1989. december 27-ével – a
    részben jelenleg is hatályos, Ütv. 20. § (5) bekezdését, amely
    kimondja, hogy az ügyészség független, és csak a törvénynek, a
    jogszabálynak   van   alárendelve,   megismétli   továbbá    a
    párttagság,  politikai tevékenység Alkotmányban  korábban  már
    lefektetett   tilalmát,  a  legfontosabb  összeférhetetlenségi
    szabályokat.
    Az   ügyészségi   szolgálati  viszonyról  és   az   ügyészségi
    adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény (a  továbbiakban:
    Üsz.)   hatályon  kívül  helyezte  az  Ütv.-nek  az   ügyészek
    kinevezésére, a legfőbb ügyész megválasztására, megbízatásának
    időtartamára, illetve jogállására vonatkozó részeit (ez utóbbi
    csak az Alkotmány szövegének a megismétlése volt). Az ügyészek
    kinevezésére, a legfőbb ügyész megválasztására, megbízatásának
    időtartamára   vonatkozó  szabályokat  –  a  legfőbb   ügyészi
    megbízatás  megszűnésének az eseteivel együtt  –  jelenleg  az
    Üsz.  tartalmazza.  Tovább erősítette az ügyészségi  szervezet
    függetlenségét,  hogy  az Üsz. hatályba  lépésével  a  katonai
    ügyészek kinevezésére a legfőbb ügyész önállóan, és nem csak a
    honvédelmi,   illetve   a   belügyminiszterrel   egyetértésben
    jogosult.

    3.  Az  Alkotmánybíróság ezek után az egyes,  az  Országgyűlés
    által választott közjogi méltóságok – széles értelemben vett –
    felelősségére   vonatkozó   kérdéseket   tekintette   át.   Az
    Alkotmánybíróság vizsgálata során abból indult ki, hogy  külön
    kell  választani  egyrészt  a  közszereplő  Országgyűlés  felé
    fennálló,  ún. politikai, valamint az egyéb (pl.  büntetőjogi,
    fegyelmi, kártérítési) felelősségre vonásának formáit.

    3.1.  Önmagában az a tény, hogy valamely közjogi pozícióba  az
    Országgyűlés  választ  meg valakit, nem jelenti  automatikusan
    azt,   hogy   a   közjogi  tisztséget   betöltő   személy   az
    alkotmányjogi értelemben vett politikai felelősséggel tartozik
    az Országgyűlésnek.

    Vannak   olyan  közszereplők,  akiknek,  illetve  szervezetek,
    amelyek vezetőjének – bár az Országgyűlés választja meg őket –
    még  beszámolási  kötelezettségük sincs az  Országgyűlés  felé
    (ilyen  pl.  a  köztársasági elnök, vagy a Legfelsőbb  Bíróság
    elnöke).  Mások (pl. az Országos Rádió- és Televízió  Testület
    elnöke,   stb.)   évente  kötelesek  beszámolni   az   általuk
    irányított    szervezet   tevékenységéről,   e    beszámolójuk
    elfogadásáról  az Országgyűlés dönt, ám az el  nem  fogadásnak
    nincs  semmilyen  következménye. A harmadik csoportba  azok  a
    vezetők tartoznak, akiket beszámolási kötelezettség terhel  az
    Országgyűlés   felé,  és  a  képviselők  kérdést   intézhetnek
    hozzájuk (pl. az állampolgári jogok országgyűlési biztosa).  A
    legfőbb   ügyész  egy  negyedik  típusba  sorolható  abból   a
    szempontból, hogy beszámolási kötelezettség terheli, kérdés és
    interpelláció  intézhető  hozzá, ám  alkotmányjogi  értelemben
    vett  politikai  felelősség nem terheli az Országgyűlés  felé.
    Végül  az ötödik csoportot a Kormány és annak tagjai alkotják,
    akik  kötelesek  rendszeresen beszámolni  az  Országgyűlésnek,
    hozzájuk  mind  kérdés,  mind interpelláció  intézhető,  és  a
    politikai bizalom megrendülése esetén – egy önálló alkotmányos
    intézményt    igénybe    véve,    bizalmatlansági    indítvány
    benyújtásával – lehetőség van a miniszterelnök (és vele együtt
    az egész Kormány) megbízatásának visszavonására.

    3.2.    Az   Országgyűlés   irányában   fennálló   beszámolási
    kötelezettség önmagában még nem jelenti a kötelezett  személy,
    és  rajta  keresztül az általa vezetett szervezet (így  pl.  a
    legfőbb   ügyész   és   az   ügyészség)   függetlenségének   a
    korlátozását. A beszámolási kötelezettség csupán az  általános
    ellenőrzésnek,    az   adott   szerv   tevékenységéről    való
    információszerzésnek    az    eszköze.    Ilyen    beszámolási
    kötelezettséget ír elő az Alkotmány az országgyűlési  biztosok
    [32/B. § (6) bekezdés], a Magyar Nemzeti Bank elnöke [32/D.  §
    (3)  bekezdés]  és természetesen a Kormány,  és  annak  tagjai
    részére  [39.  §  (1)  és (2) bekezdése].  Ezen  kívül  számos
    törvény    állapít   meg   beszámolási   kötelezettséget    az
    Országgyűlés  vagy  annak valamely bizottsága  felé,  így  pl.
    évente  beszámolásra  köteles az Országgyűlésnek  az  Országos
    Rádió-  és Televízió Testület elnöke, a Magyar Távirati  Iroda
    elnöke,  az  Országos  Atomenergia  Hivatal  főigazgatója,   a
    Gazdasági Versenyhivatal elnöke.
    Hasonló  kötelezettséget  állapít meg  az  Alkotmány  32/C.  §
    (2)  bekezdése  az  Állami  Számvevőszék  részére:  az  általa
    végzett  ellenőrzésekről  jelentésben  kell  tájékoztatnia  az
    Országgyűlést,  mely jelentés Országgyűlés elé  terjesztéséről
    az  Állami  Számvevőszék  elnöke gondoskodik.  Bár  az  Állami
    Számvevőszék  az  Országgyűlésnek  alárendelt  szervezet,   és
    meghatározott  vizsgálat lefolytatására is  utasítható,  ám  a
    vizsgálat   lefolytatása  során  csak   a   törvényeknek   van
    alárendelve,    nem    utasítható    meghatározott    döntések
    meghozatalára vagy megváltoztatására.

    3.3.   A   szélesebb  értelemben  vett  felelősség  tartalmát,
    kereteit, megállapításának eljárását és szankcióit csak  kevés
    esetben   határozza   meg   maga   az   Alkotmány.   Részletes
    szabályozást   csupán   a  köztársasági   elnök   felelősségre
    vonásának  eljárásáról  tartalmaz:  az  Alkotmány  31/A.   §-a
    egyrészről      biztosítja     az     államfő      személyének
    sérthetetlenségét,   másrészről   viszont   az   országgyűlési
    képviselők egyötödének lehetőséget ad arra, hogy az Alkotmányt
    vagy  más  törvényt  megsértő  köztársasági  elnökkel  szemben
    felelősségre vonási eljárást kezdeményezzen.

    3.4.  A  miniszterelnök  –  és  hozzá  kapcsolódóan  az  egyes
    miniszterek   –   esetében   viszont   politikai    felelősség
    megállapítását  teszi  lehetővé az  Alkotmány  39/A.  §-a.  Ez
    esetben  az  Alkotmány a miniszterelnök és a  Kormány  tisztán
    politikai  felelősségéről rendelkezik;  az  egyéb  felelősségi
    szabályokat (pl. kártérítési felelősség) a Kormány tagjainak a
    jogállásáról  szóló törvény, illetve – az általános  szabályok
    szerint – egyéb törvények állapítják meg.

    3.5.  A  legfőbb ügyész parlamenti felelősségéről  szűkszavúan
    rendelkezik az Alkotmány: „A legfőbb ügyész az Országgyűlésnek
    felelős,   és   működéséről  köteles   beszámolni.”   [52.   §
    (2)  bekezdés]  Ez az alkotmányos rendelkezés  hozza  létre  a
    legfőbb  ügyész  és az Országgyűlés között fennálló  speciális
    alkotmányjogi  kapcsolatot,  felelősségi  rendszert,   melynek
    tartalmát  is az Alkotmány adja meg: a legfőbb ügyész  köteles
    az Országgyűlésnek a tevékenységéről beszámolni, és köteles az
    országgyűlési  képviselők  által  felvetett  interpellációkra,
    kérdésekre, azonnali kérdésekre választ adni. Ennek  érdekében
    meg   kell,  hogy  jelenjen  az  Országgyűlés,  illetve  annak
    bizottságai ülésén.

    3.5.1.   Az   Alkotmány  idevágó  rendelkezéseinek   történeti
    változása   alapján  egyértelműen  megállapítható,   hogy   az
    alkotmányozó   hatalom  amellett  döntött,  hogy   a   legfőbb
    ügyésznek  az  Országgyűlés  felé  fennálló  felelősségét   az
    Alkotmány  51.  §-ában, és ennek alapján az  Ütv.-ben  foglalt
    kötelezettségeinek   és  feladatainak   a   teljesítésére,   a
    beszámolási,   magyarázat-   és   válaszadási,   valamint    a
    megjelenési  kötelezettségre korlátozza, és  az  alkotmányjogi
    értelemben   vett   politikai  felelősségét  megszünteti.   Az
    Alkmód2.,  és  az ügyészség szempontjából ezt végrehajtó  Ütv.
    módosítás   –  a  legfőbb  ügyész  és  az  ügyészség   szakmai
    függetlenségének, az ügyészség „szakmaisága” megvalósításának,
    illetve  erősítésének céljából – tudatosan szakított  azzal  a
    felelősségi  modellel,  melynek értelmében  a  legfőbb  ügyész
    valódi politikai felelősséggel tartozott az Országgyűlésnek.

    3.5.2.  Az Alkotmány maga és az Alkotmány alapján az  Ütv.  az
    ügyészség  számára  több, különböző típusú  feladatot  állapít
    meg.  A legfőbb ügyész és az ügyészség gondoskodik egyrészt  a
    személyek  jogainak  a  védelméről,  valamint  az  alkotmányos
    rendet,  az  ország biztonságát és függetlenségét  sértő  vagy
    veszélyeztető  minden cselekmény következetes üldözéséről.  Az
    ügyészséget    a    nyomozással    összefüggésben    különböző
    jogosítványok  illetik  meg, az ügyész  képviseli  a  vádat  a
    bírósági  eljárásban,  és felügyeletet  gyakorol  a  büntetés-
    végrehajtás törvényessége felett is. Az ügyészség közreműködik
    a  törvények  végrehajtásának elősegítésében,  az  alkotmányos
    felügyelet  ellátásában és abban, hogy  mindenki  megtartsa  a
    törvényeket;   törvénysértés  esetén  fellép  a   törvényesség
    védelmében.  Mindezen  túlmenően közreműködik  abban,  hogy  a
    bírósági  eljárásban  a  törvényeket helyesen  alkalmazzák  és
    elősegíti,   hogy  az  állami  szervek,  a  bíróságon   kívüli
    jogalkalmazó  szervek,  a  társadalom  valamennyi  szervezete,
    valamint   az   állampolgárok  a  jogszabályok  rendelkezéseit
    megtartsák  (ügyészi törvényességi felügyelet).  Az  ügyészség
    tehát három fő tevékenységi – büntetőjogi, törvényességi (vagy
    másként  közigazgatási jogi) felügyeleti,  valamint  magánjogi
    felügyeleti –körben lát el feladatokat.

    3.5.3.  Az  Alkotmánybíróság már számos  esetben  vizsgálta  a
    –    szélesebb    értelemben   vett   –    igazságszolgáltatás
    alkotmányjogi  fogalmát, és az ügyészségeknek – a  büntetőjogi
    tevékenységi körrel összefüggő feladataihoz kapcsolódóan –  az
    igazságszolgáltatás rendszerében betöltött  szerepét  [például
    52/1996. (XI. 14.) AB határozat, ABH 1996, 159., vagy 14/2002.
    (III. 20.) AB határozat, ABH 2002, 101.]. A legfőbb ügyész  és
    az   általa   irányított   ügyészség  függetlenségének   egyik
    összetevője az, hogy az Alkotmány 51. § (2) bekezdése  alapján
    –  jogszabályban meghatározott esetben – az ügyészség joga  és
    kötelezettsége  a  vádemelés és a vádképviselet.  Az  52/1996.
    (XI.  14.)  AB  határozatában  az Alkotmánybíróság  rámutatott
    arra,  hogy:  „Az  igazságszolgáltatásban  való  részvétel  az
    ügyészség  alkotmányos  kötelessége” [52/1996.  (XI.  14.)  AB
    határozat, ABH 1996, 159, 161.].
    Az   ügyészséget  tehát  a  –  szélesebb  értelemben  vett   –
    igazságszolgáltatás rendszerében az Alkotmányban meghatározott
    jogok   illetik  meg  és  feladatokat  köteles   ellátni.   Az
    igazságszolgáltatás  rendszerén  belül  elkülönül  a  vád,   a
    védelem  és  az  ítélkezés funkciója. Az  ügyészség  közvádlói
    funkciójából következően, a közvádra üldözendő bűncselekmények
    esetén a vádemelésről vagy annak elejtéséről – a magánvád vagy
    a   pótmagánvád  törvényben  meghatározott  eseteit  kivéve  –
    kizárólag az ügyészség dönthet; ezt a döntését más szerv – így
    sem  az  Országgyűlés,  sem annak (vizsgáló)bizottsága  –  nem
    vizsgálhatja,   és   nem  kényszerítheti  az   ügyészséget   a
    vádemeléssel  vagy a vád elejtésével kapcsolatos döntésének  a
    megváltoztatására.

    3.5.4.  Az  Alkotmány 53. § (3) bekezdése szerint  az  ügyészi
    szervezetet a legfőbb ügyész vezeti és irányítja. Az ügyészség
    önálló  szervezet, amely – a bíróságokkal szemben  –  bár  nem
    önálló hatalmi ág, de önálló alkotmányos szervezet.
    A   politikai  vezetők  (így  például  a  miniszterek  vagy  a
    politikai  államtitkárok) esetében a jogállásukat  meghatározó
    jogszabályok   nem   határoznak  meg   szakmai,   végzettségi,
    gyakorlati,  stb. feltételeket. Ezzel szemben  valamely  szerv
    szakmai  vezetőjévé  vagy tagjává (pl.  a  Legfelsőbb  Bíróság
    elnöke,  az  Állami  Számvevőszék elnöke, az  Alkotmánybíróság
    tagja)  csak  olyan személy választható, aki a  meghatározott,
    szigorú  szakmai  és egyéb követelményeknek megfelel.  Legfőbb
    ügyésszé  is  csak  olyan személy választható,  aki  megfelelő
    végzettséggel    rendelkezik   és   megfelel    az    Ütv.-ben
    meghatározott  egyéb  követelményeknek.  Ebből  következően  a
    legfőbb ügyész a neki alárendelt szervezetnek szakmai, és  nem
    politikai vezetője.

    3.5.5.  Az  Alkotmány jelenlegi szabályai  szerint  a  legfőbb
    ügyész  és  az  ügyészségi  szervezet  nincs  alárendelve  más
    alkotmányos   szervnek.  Az  Ütv.  20.  §  (5)  bekezdése   is
    megállapítja: „Az ügyészség független és csak a törvénynek,  a
    jogszabálynak van alárendelve.” Az ügyészséget  és  a  legfőbb
    ügyészt  tevékenysége és feladatellátása során más  szerv  nem
    utasíthatja  és  csak  a  törvényeknek,  jogszabályoknak   van
    alárendelve. A legfőbb ügyész azonban az ügyészség  (és  ezzel
    együtt   saját)  tevékenységéről  köteles  az  Országgyűlésnek
    beszámolni.
    A  legfőbb  ügyésznek az Alkotmányból levezetett, az  Ütv.-ben
    meghatározott  jogkörei és feladatai vannak,  melyeket  önálló
    szervezettel és feladatkörrel rendelkező alkotmányos szervként
    lát  el. A szabályozásban ugyancsak érvényesül az elválasztott
    szervek  autonómiájának, hatásköreik  teljes  körű  gyakorlása
    kölcsönös tiszteletben tartásának és biztosításának az elve és
    kötelezettsége.  Az  ügyészség hierarchikus  alapon  felépülő,
    szigorú  alá-fölérendeltségi  elv  alapján  működő  szervezet,
    melynek élén a legfőbb ügyész áll, aki vezeti és irányítja  az
    ügyészi   szervezetet.  E  feladatának  ellátásához  rendkívül
    széles  körű jogosítványokkal rendelkezik, amelyek  szervezeti
    függetlenségének  és  funkcionális önállóságának  az  alapjait
    képezik.  Bár  a  legfőbb ügyész helyetteseit  a  köztársasági
    elnök  nevezi  ki, személyükre azonban a legfőbb  ügyész  tesz
    javaslatot.  A  legtöbb  ügyészségi  vezető  (magasabb  vezető
    állású,  illetve  vezető állású ügyész, fellebbviteli  ügyész,
    stb.)   kinevezése  a  legfőbb  ügyész  kinevezési   jogkörébe
    tartozik.  Ezen  túlmenően az ügyészeket is a  legfőbb  ügyész
    nevezi ki, és ő gyakorolja a munkáltatói jogokat az ügyészségi
    alkalmazottak  felett (ez utóbbi jogkörét más vezető  ügyészre
    részben átruházhatja).

    3.5.6.  A  legfőbb  ügyésznek  az Országgyűlés  felé  fennálló
    felelőssége tehát csak a már említett, beszámolási, magyarázat-
    és  válaszadási, valamint megjelenési kötelezettséget, illetve
    Alkotmányban    meghatározott    feladatai    ellátásának    a
    kötelezettségét    foglalja   magába.   A    legfőbb    ügyész
    alkotmányjogi értelemben vett politikai felelősséggel  azonban
    nem  tartozik a parlamentnek. Ebből következően – az Alkotmány
    hatályos szabályozása alapján – az Országgyűlés a szakmai vagy
    politikai  bizalom megrendülése esetén a legfőbb  ügyészt  nem
    mozdíthatja el pozíciójából; nincs tehát alkotmányos lehetőség
    arra,  hogy  a legfőbb ügyész megbízatása a politikai  bizalom
    hiánya  miatt  szűnjön  meg.  A  hivatalvesztésre  csak  akkor
    kerülhet sor [Üsz. 20. § (8) bekezdés], ha a legfőbb ügyész a)
    neki  felróható  okból  nem tesz eleget  megbízatásából  eredő
    feladatainak,   illetve  b)  jogerős  ítéletben  megállapított
    bűntettet   követett  el,  vagy  c)  más   módon   tisztségére
    méltatlanná   válik.  A  rendező  elv  ez  esetben   tehát   a
    méltatlanság,  amelynek  kérdését  ráadásul  az   Országgyűlés
    önmaga  nem vetheti fel, csak a köztársasági elnök javaslatára
    indulhat  el  az eljárás. A legfőbb ügyész megbízatásának  idő
    előtti megszűnésére csak törvényben meghatározott esetekben és
    módon  kerülhet sor: a) felmentéssel, ha neki fel  nem  róható
    okból   nem   tud   eleget   tenni   a   megbízatásának;    b)
    hivatalvesztése     kimondásával;    c)    összeférhetetlenség
    megállapításával;  d) bíróság meghatározott  tartalmú  jogerős
    határozatával;  e)  más, meghatározott tisztség  elnyerésével,
    illetve  erre  kinevezéssel; f) lemondással, g) a  70.  életév
    betöltésével, illetve h) halálával. A g) és h) pontok esetében
    ténykérdésekről van szó, az e) és f) pontok esetén  a  legfőbb
    ügyész döntésén, a d) pont esetében a bíróságok ítéletén múlik
    a    legfőbb    ügyész    megbízatásának   megszüntetése.    A
    megbízatásának  megszűnéséről  az  a)-c)  pontok  esetében  az
    Országgyűlés  dönt,  azonban mindhárom esetben  szükséges  egy
    másik  közjogi  méltóság, a köztársasági elnök  erre  irányuló
    javaslata.

    3.5.7.   A  legfőbb  ügyész  és  az  ügyészség  függetlenségét
    biztosítja  a  legfőbb  ügyésznek  az  a  joga  is,   hogy   a
    költségvetés ügyészségi fejezetét ő állítja össze,  és  azt  a
    pénzügyminiszter    változatlan    formában    terjeszti    az
    Országgyűlés elé.

    3.5.8.   A   legfőbb   ügyész   közjogi   helyzetének   pontos
    meghatározásához szükséges annak a megállapítása is,  hogy  az
    Országgyűlés  felé  a jelenlegi alkotmányos szabályok  szerint
    fennálló felelőssége mit nem foglal magában.

    a)  Az  Alkotmány  nem tartalmaz arra vonatkozó  rendelkezést,
    hogy  az  ügyészség  az  Országgyűlésnek,  vagy  bármely   más
    szervnek  (pl.  a Kormánynak, vagy az igazságügy-miniszternek)
    alárendelten  működne,  sőt az Ütv. kifejezetten  kimondja  az
    ügyészség  függetlenségét.  A hatályos  alkotmányos  szabályok
    szerint tehát a legfőbb ügyész más szervnek nincs alárendelve.

    b)  Abból, hogy az Alkotmányból nem vezethető le az ügyészség,
    illetve  a  legfőbb  ügyész más szervnek való  alárendeltsége,
    egyúttal az is következik, hogy a legfőbb ügyész egyetlen  más
    szerv vagy közjogi méltóság által sem utasítható. Ugyanígy nem
    állapítható  meg  az  sem,  hogy a legfőbb  ügyész,  és  rajta
    keresztül  az ügyészség felé valamely más szerv, vagy  közjogi
    tisztséget   betöltő   személy  (így  pl.   az   Országgyűlés)
    irányítási jogosítványokkal rendelkezne.

    c)  Az  Országgyűlés az ügyészség tevékenységét kétféle módon:
    az  éves legfőbb ügyészi beszámolón, illetve a legfőbb  ügyész
    válaszadási  kötelezettségén keresztül  ellenőrzi.  Az  ezeken
    túlmenő  ellenőrzési  jogosítványok  a  jelenlegi  alkotmányos
    konstrukcióban,  melyben az ügyészség a  szélesebb  értelemben
    vett    igazságszolgáltatás    egyik    önálló,    alkotmányos
    szervezeteként   jelenik   meg,   ellentétesek   lennének    a
    hatalommegosztás, az alkotmányos szervek egymástól elkülönült,
    független működésének biztosítása elvével.

    d)  Önmagában  az  a  tény, hogy valamely  szerv  vagy  vezető
    beszámolási   kötelezettséggel  tartozik  az  Országgyűlésnek,
    semmilyen módon nem jelenti az adott szerv függetlenségének  a
    korlátozását (részletesen lsd. az Indokolás IV. 3.2. pontját).

    Mindezekből következik, hogy az ügyészség és a legfőbb  ügyész
    feladatának  ellátása  során  csak  az  Alkotmányra   és   más
    jogszabályokra  kell,  hogy tekintettel legyen;  más  szervnek
    vagy közjogi méltóságnak nincs alárendelve, tevékenységét  nem
    más  szerv  általános irányítása alatt végzi,  az  ügyészeknek
    utasítást  csak  a felettes ügyész, illetve a  legfőbb  ügyész
    adhat, míg a legfőbb ügyész nem utasítható. Az Országgyűlés  a
    legfőbb   ügyészt  csak  általánosságban,  az   éves   ügyészi
    beszámolón, illetve az interpelláció/kérdésfeltevés képviselői
    jogosítványán keresztül ellenőrizheti.
    3.6.  Megállapítható  tehát, hogy bár  az  Alkotmány  hatályos
    27.  §-a  alapján  interpellálható közjogi tisztséget  betöltő
    személyek  (a kormányfő, a Kormány tagja és a legfőbb  ügyész)
    alkotmányos helyzete, jogállása jelentős mértékben  különbözik
    egymástól, de az interpellációra adott válasz el nem  fogadása
    még a kormányfő és a Kormány tagjai esetében sem eredményezi a
    politikai felelősség megállapítását.

    3.7. Az Országgyűlésnek az ügyészséggel és a legfőbb ügyésszel
    kapcsolatban  fennálló  ellenőrzési  jogosítványai  soha   nem
    válhatnak  –  még az interpelláció esetében sem  –  a  konkrét
    ügyben   való  ügyészi  állásfoglalás  szakmai  ellenőrzésének
    eszközévé. A legfőbb ügyész kérdezhető és interpellálható,  de
    ezen eljárás során nem kérhető rajta számon a döntés tartalma,
    mint   ahogy  nem  utasítható  meghatározott  tartalmú  döntés
    meghozatalára   sem.   Ez   ugyanis   ellentétes   lenne    az
    igazságszolgáltatás  egésze, és ezen  belül  az  ügyészség,  a
    legfőbb    ügyész    szakmai    függetlenségével,     és     a
    hatalommegosztásnak az Alkotmányból levezethető elvével is.
    A  legfőbb  ügyész  (vagy az ügyészség) által  konkrét  ügyben
    hozott  döntés nem eredményezheti a legfőbb ügyész hivatalából
    való  elmozdítását  az Országgyűlés által.  A  legfőbb  ügyész
    visszahívására    az    Alkotmány    nem    ad    lehetőséget,
    hivatalvesztésére    pedig   csak   a    köztársasági    elnök
    kezdeményezésére és csak akkor kerülhet sor, ha a megbízatásra
    valamilyen okból méltatlanná válik. Az Országgyűlés tehát csak
    egyféle    módon,    a    törvényhozó    hatalmán    keresztül
    befolyásolhatja az ügyészség tevékenységét; e  körben  azonban
    –   alkotmányozó  hatalmának  gyakorlásával  –  akár  arra  is
    lehetősége  van,  hogy a legfőbb ügyész és ügyészség  közjogi,
    alkotmányos helyzetét megváltoztassa.

    4.  Az  Alkotmány 27. §-ában szabályozott kérdés/interpelláció
    jogintézményének kiemelt jelentősége van az  Alkotmány  61.  §
    (1)    bekezdésében   meghatározott,   a   közérdekű    adatok
    megismerésének    lehetőségét   biztosító   alkotmányos    jog
    érvényesülése szempontjából.

    4.1.  Az  Alkotmány 27. §-a szerint kérdést és  interpellációt
    bármely,  a megkérdezett személy feladatkörébe tartozó  ügyben
    feltehet  az  országgyűlési képviselő. Az  Alkotmánynak  ez  a
    rendelkezése   egyben  meghatározza  a  kérdés,   illetve   az
    interpelláció legfontosabb tárgyi korlátját is, melyet mind  a
    kérdést       feltevőnek/interpellálónak,        mind        a
    kérdésre/interpellációra  választ  adónak  tiszteletben   kell
    tartania: az interpelláció/kérdés csak olyan ügyre irányulhat,
    amely   a  megkérdezett/interpellált  feladatkörébe  tartozik.
    Olyan  kérdésre  tehát, amely nem tartozik a feladatkörébe,  a
    megkérdezett/interpellált nem adhat választ.
    Ebből   következően  önmagában  az,  hogy   az   interpelláció
    valamely,  a  jogalkalmazás körében, konkrét ügyben  meghozott
    döntésre,  foganatosított intézkedésre, vagy folyamatban  lévő
    ügyre  irányul,  nem  jelent a legfőbb  ügyész  számára  olyan
    kifogási  okot, amely alapján a válaszadást megtagadhatná.  Az
    Alkotmány  határozza  meg a legfőbb  ügyész  és  az  ügyészség
    alapvető   feladatait   (részletesen  lsd.   jelen   Indokolás
    IV./3.5.2.  pontjában),  és az Ütv. az általános  feladatokhoz
    kapcsolódóan   más   feladatokkal   és   jogosítványokkal   is
    felruházza az ügyészséget.
    Az   Alkotmány  egyes  rendelkezései  alkalmazásánál   azonban
    figyelemmel kell lenni arra is, hogy az egyes rendelkezések  a
    legritkább esetben érvényesülnek önmagukban, a legtöbb esetben
    más   alkotmányos  rendelkezéseket  is  érinthetnek,   esetleg
    sérthetnek.
    Az  interpelláció, mint jogintézmény jellegéből fakadóan ilyen
    érintett  alkotmányos  rendelkezés  lehet  például  az  emberi
    méltósághoz  való  jog  [Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdése],  a
    személyes  adatok  védelméhez  fűződő  jog  [Alkotmány  59.  §
    (1)  bekezdése]  vagy  az Alkotmány 57. § (1)-(2)  bekezdésébe
    foglalt alapjogok.
    Az   Alkotmányban  biztosított  alapjogokon  túl,  illetve  az
    Alkotmány   rendelkezésein  túlmenően  mind  az   interpelláló
    képviselőnek,   mind  az  interpelláltnak  tiszteletben   kell
    tartania  a  törvényekben  és  egyéb  jogszabályokban  foglalt
    rendelkezéseket is.

    Mindezekből  következik, hogy az interpellációra adott  válasz
    kapcsán   a   legfőbb  ügyész  válaszával   nem   sérthet   az
    Alkotmányban  vagy  más törvényekben biztosított  alapjogokat.
    Amennyiben  válaszával alkotmányos alapjogot vagy  jogszabályt
    sértene, úgy az interpellált megtagadhatja a választ az  adott
    kérdésre.  Ez azonban nem mentesíti azon kötelezettsége  alól,
    hogy az interpelláció egyéb részeire – amennyiben az nem jár a
    fentiek sérelmével – választ adjon.

    Az   interpelláció  –  mint  az  a  jelen  Indokolás  IV./1.1.
    pontjából  kitűnik  – a parlamenti ellenőrzés,  ezen  belül  a
    magyarázatkérés,  információszerzés egyik eszköze.  Ugyanakkor
    amiatt,  hogy nyilvánosan, az Országgyűlés nyilvános  plenáris
    ülésén hangzik el az interpelláció, az óhatatlanul a politikai
    viták és megítélések kereszttüzébe kerül.
    A  képviselők  információt, magyarázatot  azonban  nemcsak  az
    interpelláción,   szóban  feltett  kérdéseken   keresztül,   a
    plenáris  ülés  nyilvánossága előtt kaphatnak. Rendelkezésükre
    áll egyrészt az írásbeli kérdés intézménye is, melynek során a
    választ  a  kérdező képviselő kapja meg, amely egyebekben  nem
    képezi   az  Országgyűlés  jegyzőkönyvének  részét  (mint   az
    írásbeli  interpelláció esetében), hanem  csak  a  jegyzőkönyv
    irattári  mellékletét, és nem kell a képviselőknek megküldeni.
    Mgy  ezek  a  kérdések  sokkal szűkebb nyilvánosságot  kapnak.
    Ugyancsak  az  országgyűlési  képviselők  információszerzéshez
    való jogát biztosítja az országgyűlési képviselők jogállásáról
    szóló  1990. évi LV. törvény 8. § (1) bekezdése, mely  alapján
    az   állami  szervek  kötelesek  az  országgyűlési  képviselők
    részére  a  munkájukhoz szükséges felvilágosítást  megadni.  E
    jogot biztosítja a törvény 8. § (2) bekezdése is azáltal, hogy
    az  Országgyűlés  által  létrehozott vizsgálóbizottság  tagját
    –  meghatározott feltételek fennállta esetén – külön  engedély
    nélkül is feljogosítja az államtitok megismerésére.

    4.2.  A legfőbb ügyész interpellációra adott válaszának – azon
    túl, hogy az nem sérthet az Alkotmányban vagy más törvényekben
    biztosított  alapjogokat – tartalmi korlátját képezi,  hogy  a
    válasz   nem   veszélyeztetheti   az   ügyészség   alkotmányos
    feladatainak   az   ellátását.  Az  ügyészség,   mint   önálló
    alkotmányos   szervezet  feladatait  az  Alkotmány   51.   §-a
    határozza  meg, mely szerint a legfőbb ügyész és az  ügyészség
    alkotmányos feladatai közé tartozik – többek között – a Magyar
    Köztársaság  érdekeit,  illetve  a  demokráciát   sértő   vagy
    veszélyeztető    cselekmények   üldözése,    a    törvényesség
    biztosítása  és  védelme. Az ügyészség  képviseli  a  vádat  a
    bírósági   eljárásban,  felügyeletet  gyakorol   a   büntetés-
    végrehajtás  törvényessége  felett,  és  meghatározott   jogok
    illetik meg a nyomozással összefüggésben. E feladatok jogszerű
    ellátása   az   ügyészség  és  a  legfőbb  ügyész  alkotmányos
    kötelezettsége.   A  legfőbb  ügyész  interpellálása   kapcsán
    különösen  az igazságszolgáltatás körébe tartozó,  folyamatban
    lévő  (így például jogerős bírói ítélettel, illetőleg  ügyészi
    határozattal  még  le  nem zárt, vagy  újraindított)  ügyekkel
    –  ideértve a közigazgatási tárgyú ügyészi intézkedéseket is –
    kapcsolatban  feltett  kérdésre adott legfőbb  ügyészi  válasz
    esetén    kerülhet   veszélybe   az   ügyészség    alkotmányos
    feladatainak  az  ellátása.  Így például  a  folyamatban  lévő
    nyomozással  összefüggő  adatoknak, információknak,  nyomozati
    vagy   egyéb   cselekményeknek,   bizonyítékoknak,   stb.   az
    Országgyűlés  –  és  így a nyilvánosság –  előtti  ismertetése
    súlyosan   veszélyeztetheti  a  nyomozást,  további  nyomozati
    cselekményeknek a végzését, és végső soron a vádemelést  és  a
    vádképviselet megfelelő ellátását is.
    A  legfőbb  ügyész  interpellációra adott válaszának  tartalmi
    korlátját képezi tehát az, hogy az ügyészi válasz –  az  abban
    közölt   információ  –  nem  veszélyeztetheti   az   ügyészség
    alkotmányos  feladatainak az ellátását.  A  legfőbb  ügyész  a
    válaszadás  előtt  köteles mérlegelni, hogy a  válaszával  nem
    veszélyezteti-e  az  Alkotmányban  meghatározott  feladatainak
    teljesítését.  A  feladat-ellátásra kiható veszély  megítélése
    egyben a legfőbb ügyész alkotmányos felelőssége. Arról, hogy a
    feltett,  folyamatban  lévő  ügyre  vonatkozó  interpellációra
    adott   válaszadás  kapcsán  veszélybe  kerül-e  az  ügyészség
    alkotmányos  feladatának teljesítése, a  legfőbb  ügyész  dönt
    esetenként. A válaszadás során azonban az Alkotmány 51. §-ában
    megfogalmazott   feladatai  ellátásának  biztosítása   mellett
    figyelemmel  kell,  hogy legyen mind az Alkotmány  27.  §-ban,
    mind az 52. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére is.

    4.3.  Mint ahogy az már a korábbiakban kifejtettekből kitűnik,
    az  ügyészség  és  a  legfőbb ügyész független,  tevékenysége,
    eljárása    során   kizárólag   az   Alkotmánynak    és    más
    jogszabályoknak  van  alárendelve, nincs  másik  olyan  szerv,
    amely  felügyeleti,  ellenőrzési,  irányítási  vagy  utasítási
    jogot   gyakorolhatna  felette.  Az,  hogy  a  konkrét  ügyben
    rendelkezésére álló tényeket, adatokat, stb. az ügyész  milyen
    módon  értékeli,  abból milyen következtetéseket  von  le,  az
    ügyész  szabad  mérlegelési jogkörébe és szakmai felelősségébe
    tartozik.  Az országgyűlési képviselő, illetve az Országgyűlés
    arra  kérhet  magyarázatot, hogy az adott ügyben rendelkezésre
    álló  adatok  alapján  meghozhatta-e az  ügyész  a  kifogásolt
    döntést;  arra azonban nem kérhet magyarázatot, hogy a  döntés
    milyen szakmai viták, megfontolások és érvek alapján született
    meg az adott formában. Ha tehát az interpellációban kifogásolt
    döntésnek a jogi alapjai megvannak, a legfőbb ügyész a konkrét
    döntést  egyéb szempontok alapján a továbbiakban  nem  köteles
    indokolni.

    4.4. Az Alkotmány meghatározza, hogy kik, mely személyekhez és
    milyen   kérdésekben   nyújthatnak   be   interpellációt.   Az
    interpellációs   eljárásra  vonatkozó  részletes   szabályokat
    (ideértve  az  el  nem  fogadás esetleges  következményeit)  a
    Házszabály  tartalmazza. A Házszabály  117.  §  (4)  bekezdése
    szerint  ha  az Országgyűlés az interpellációra adott  választ
    elutasítja,  az  interpellációt ki  kell  adni  a  hatáskörrel
    rendelkező bizottságnak. A bizottság jelentést készít, melynek
    alapján  az  Országgyűlés  a)  utólag  helyesnek  ítélheti  az
    interpellációra adott választ; b) elfogadja a bizottság ülésén
    az  interpellált által kiegészített választ; c) megerősíti  az
    interpellációra adott korábbi elutasító választ, és ezután  az
    Országgyűlés  a bizottságot intézkedési javaslat kidolgozására
    kéri  fel.  Az Országgyűlés bizottságainak ülései a Házszabály
    68. § (1) bekezdése alapján a sajtó számára nyilvánosak, így a
    4.1.   pontban  leírt  jogsérelmek  a  bizottsági  ülésen   is
    bekövetkezhetnek.   A   legfőbb   ügyész   és   az   ügyészség
    függetlensége kiterjed arra is, hogy bizottsági  üléseken  sem
    lehet  a jogszerűen meghozott döntése indokait számon kérni  a
    legfőbb  ügyészen; mint ahogy az sem vizsgálható,  hogy  miért
    nem  más tartalmú döntés született az adott ügyben. Mindez  az
    ügyészség,  illetve a legfőbb ügyész mérlegelési jogkörébe  és
    felelősségi  körébe tartozik, és a döntés jogi  indokain  túli
    egyéb  indokait az országgyűlési bizottságok előtt sem köteles
    feltárni.

    4.5.   Mindezekből   következően  nem   lehetetlenül   el   az
    országgyűlési     képviselőknek    az    információszerzéshez,
    magyarázat  kéréséhez  fűződő  joga  önmagában  attól,  ha  az
    interpellált megtagadja a válaszadást arra tekintettel, hogy a
    válasza  alapjogot vagy jogszabályt sértene, vagy  alkotmányos
    feladatának  az ellátását veszélyeztetné. Mind az interpelláló
    képviselőnek,   mind  az  interpelláltnak  kötelessége,   hogy
    ügyeljen  arra: az interpellációs eljárás során ne  sérüljenek
    alapjogok, jogszabályi előírások. Az interpelláltnak akkor  is
    figyelemmel kell erre lennie, ha az elhangzott interpellációra
    adott válasz szükségszerűen ilyen sérelmet okozna. Ha tehát  a
    konkrét  kérdésre  adandó válasz nem  fogalmazható  meg  olyan
    általánosságban  vagy olyan módon, hogy ne sértsen  alapjogot,
    illetve ne kerüljön veszélybe az alkotmányos feladat ellátása,
    akkor  az interpellált a választ e konkrét kérdés tekintetében
    megtagadhatja.

    Mindezekből   következően   az  Alkotmánybíróság   a   legfőbb
    ügyésznek  az  interpellációkra adandó válaszának  a  tartalmi
    kereteit  a  Rendelkező  rész  1. pontjába  foglaltak  szerint
    határozta meg.

    5. A jelen határozat Indokolásának IV./3.5. pontja részletesen
    elemzi  a legfőbb ügyész és az ügyészség alkotmányos helyzetét
    és  megállapítja, hogy sem az ügyészség, sem a legfőbb  ügyész
    nincs   más   szervnek  alárendelve,  csak  a  jogszabályoknak
    (illetve  az  egyes ügyészek a legfőbb ügyésznek  és  felettes
    ügyészeiknek);   az   Országgyűlés  felé   csak   beszámolási,
    megjelenési,    valamint   információ-   és    magyarázatadási
    kötelezettsége van.
    A   legfőbb  ügyész  függetlenségéből  következik,   hogy   az
    Országgyűlés   nem   utasíthatja   őt   meghatározott   döntés
    meghozatalára vagy megváltoztatására, döntéséért nem  tartozik
    az Országgyűlésnek politikai felelősséggel.
    Az  interpelláció nem irányulhat sem a legfőbb ügyész,  sem  a
    Kormány  tagjainak esetében arra, hogy konkrét döntést  hozzon
    vagy  változtasson meg, tehát a legfőbb ügyész interpellációba
    foglalva  sem  utasítható  konkrét döntés  meghozatalára  vagy
    megváltoztatására.  Az interpellációra  adott  válasz  el  nem
    fogadásának  következménye a Házszabály 117. §  (4)  bekezdése
    szerint   az,   hogy   a   hatáskörrel  rendelkező   bizottság
    megtárgyalja az interpellációt és a mögötte húzódó  problémát,
    kérdést.  A bizottsági vita során több lehetőség van az  érvek
    és  ellenérvek kifejtésére (ez esetben ugyanis  nem  kötik  az
    interpelláltat  az interpellációra vonatkozó  szigorú  időbeli
    korlátok).   Ha  a  bizottság  olyan  jelentést  terjeszt   az
    Országgyűlés  plenáris  ülése elé,  melynek  következtében  az
    interpellációra adott választ az Országgyűlés  a  továbbiakban
    sem  fogadja  el,  akkor  a bizottság  intézkedési  javaslatot
    dolgoz ki. Hangsúlyozandó azonban, hogy mind a bizottság, mind
    az  Országgyűlés  olyan intézkedéseket hozhat csak,  amelyeket
    számára   az   Alkotmány  vagy  törvény  lehetővé   tesz;   az
    interpelláltat   azonban   nem   utasíthatja   a    kifogásolt
    intézkedés,  döntés  meghozatalára vagy megváltoztatására.  Ez
    utóbbi  esetben ugyanis az Országgyűlés egy másik,  önálló  és
    alkotmányosan meghatározott feladatkörrel rendelkező  szervtől
    vonna el hatáskört; ez viszont ellentétes lenne a demokratikus
    jogállamiság elvével.

    Mindezekből  következően az Alkotmánybíróság a legfőbb  ügyész
    utasíthatóságával kapcsolatban a Rendelkező rész 3.  pontjában
    foglaltakat állapította meg.

    6.  A  jelen  határozat Indokolásának IV./3. pontja  kitér  az
    Országgyűlés előtti politikai felelősség különböző fajtáira. A
    IV./3.5.   pont   megállapítja,  hogy  a   jelenleg   hatályos
    alkotmányos   rendszerben  a  legfőbb  ügyész   nem   tartozik
    politikai  felelősséggel az Országgyűlésnek, mivel hiányzik  a
    politikai felelősség két alapvető eleme: a számonkérhetőség és
    szankcionálhatóság.    A   legfőbb   ügyész    visszahívására,
    leváltására  nincs az Országgyűlésnek alkotmányos  lehetősége,
    hivatalvesztését    pedig   csak    a    köztársasági    elnök
    kezdeményezésére,  az Üsz.-ben konkrétan  megjelölt  esetekben
    mondhatja ki (amelyekbe nem tartozik bele a politikai  bizalom
    megrendülése).
    A   politikai  felelősség  hiánya  azonban  természetesen  nem
    eredményezheti azt, hogy a legfőbb ügyész az Országgyűlés felé
    fennálló  kötelezettségeinek ne tegyen  eleget,  hiszen  ekkor
    alkotmány-,   vagy  törvénysértést  követne  el.   A   legfőbb
    ügyésznek a közjogi, alkotmányjogi felelőssége ugyanis fennáll
    az   Országgyűlés   irányában.  Köteles   egyrészt   általános
    beszámolási kötelezettségének eleget tenni, másrészt  mind  az
    Országgyűlés,  mind annak bizottságai előtt megjelenni  és  az
    elhangzó kérdésekre – a jelen határozat Rendelkező részének 1.
    pontjában  meghatározott tartalmi kereteken  belül  –  választ
    adni.

    Mindezekből  következően az Alkotmánybíróság a legfőbb  ügyész
    politikai felelősségének kérdésében a Rendelkező rész 2. és 4.
    pontja szerint határozott.

    Az   Alkotmánybíróság  a  határozat  Magyar  Közlönyben   való
    közzétételét az Abtv. 51. § (2) bekezdése alapján rendelte el.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
         Dr. Bihari Mihály                       Dr. Czúcz Ottó
         előadó alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                    
         Dr. Erdei Árpád                    Dr. Harmathy Attila
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                    
         Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Provisions concerning the role of the Prosecutor General
     Number of the Decision:
     .
     3/2004. (II. 17.)
     Date of the decision:
     .
     02/16/2004
     .
     .
     en_0003_2004.pdfen_0003_2004.pdf