Hungarian
Ügyszám:
.
944/D/2004
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 23/2005. (VI. 17.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/261
.
A döntés kelte: Budapest, 06/14/2005
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  megállapítása iránt benyújtott indítvány, továbbá alkotmányjogi
  panasz,   valamint   –   hivatalból  eljárva   –   mulasztásban
  megnyilvánuló  alkotmányellenesség  tárgyában  –  dr.  Harmathy
  Attila  és dr. Holló András alkotmánybírák különvéleményével  –
  meghozta a következő

                           határozatot:
                                 
  1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a   választási
  eljárásról  szóló  1997. évi C. törvény 77.  §  (3)  bekezdése,
  illetve a 78. § (1) bekezdése alkotmányellenes, ezért azokat  a
  határozat közzétételének napjával megsemmisíti.

  2.  Az  Alkotmánybíróság  hivatalból eljárva  megállapítja:  az
  Alkotmány  2.  §  (2)  bekezdésében előírt,  a  népszuverenitás
  közvetlen gyakorlásáról szóló rendelkezést, valamint az  57.  §
  (5)   bekezdésében  foglalt  jogorvoslathoz  való  jogot  sértő
  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes helyzet jött  létre
  annak  következtében, hogy az Országgyűlés  nem  szabályozta  a
  választási   eljárásról  szóló  1997.  évi  C.   törvényben   a
  népszavazás   lebonyolításához  kapcsolódó  –  a   választójogi
  általános  szabályoktól eltérő – jogorvoslati  határidőket,  és
  ezzel  nem biztosította a jogorvoslathoz való jog gyakorlásának
  a  népszavazás  speciális  jellegéhez  igazodó  feltételeit  és
  eljárásjogi garanciáit.

  Az  Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói
  kötelezettségének 2005. december 31. napjáig tegyen eleget.

  3.  Az  Alkotmánybíróság a Sárpilisi Helyi Választási Bizottság
  1/2004.  (IX.  02.)  HVB  határozata megsemmisítésére  irányuló
  indítványt visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.
                                  
   Az   Alkotmánybírósághoz   több  olyan   indítvány   –   köztük
   alkotmányjogi  panasz  –  is  érkezett,  amelyek  a  választási
   eljárásról  szóló  1997. évi C. törvény (a  továbbiakban:  Ve.)
   egyes  rendelkezései alkotmányellenességének megállapítását  és
   megsemmisítését  kezdeményezték.  A  Ve.-nek   a   jogorvoslati
   határidőkről  szóló  77. § (3) bekezdésével  és  a  78.  §  (1)
   bekezdésével    kapcsolatos   indítványokat,   továbbá    helyi
   választási  bizottság  határozatának megsemmisítésére  irányuló
   indítványt  az  Alkotmánybíróság  egyesítette,  és  azokat  egy
   eljárásban bírálta el.

   1.1. Az alkotmányjogi panasz előterjesztője szerint a Ve. 77. §
   (3)  bekezdés második mondata és a 78. § (1) bekezdése  alapján
   nem  egyértelmű, hogy a jogorvoslati kérelemnek (kifogásnak)  a
   sérelmezett  döntést hozó választási bizottsághoz vagy  az  azt
   elbíráló  bírósághoz  kell-e  három  napon  belül  megérkeznie.
   Utóbbi  esetben  –  mutatott  rá a panaszos  –  a  jogorvoslati
   határidőbe   beszámítandó  a  választási   bizottság   eljárási
   kötelezettsége   körébe   tartozó   felterjesztés   egy   napos
   időtartama is.

   Az  alkotmányjogi  panasz alapjául szolgáló  ügyben  a  Baranya
   Megyei   Bíróság  1.Kvk.  50.067/2004/2.  számú  végzésével   a
   kifogást  érdemi  vizsgálat  nélkül  –  elkésettség   címén   –
   elutasította.  A  Baranya Megyei Területi Választási  Bizottság
   2004.  július 16-án pénteken hozta meg határozatát.  A  kifogás
   benyújtására nyitva álló három napos határidő első napja  2004.
   július  17-e  szombat,  tehát pihenőnap,  második  napja  2004.
   július  18-a vasárnap, tehát munkaszüneti nap volt. E  két  nap
   egyikén  sem volt hivatali idő a választási szerveknél, illetve
   a  bíróságon.  A  kifogást ezért csak a határidő  utolsó,  azaz
   harmadik  napján 2004. július 19-én, hétfőn lehetett benyújtani
   a választási bizottsághoz. A bírósághoz történő felterjesztésre
   a   Ve.   77.   §  (3)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően
   (legkésőbb a beérkezést követő napon) 2004. július 20-án került
   sor.   A  jogorvoslati  kérelem  elbírálására  jogosult  megyei
   bíróság úgy ítélte meg, hogy a kifogásnak a döntés 2004. július
   16-ai  meghozatalát követő harmadik naptári napon,  azaz  2004.
   július 19-én kellett volna a bírósághoz megérkeznie.

   A  fentiek alapján az alkotmányjogi panasz előterjesztője azt a
   következtetést vonta le, hogy a Ve. támadott rendelkezései  nem
   megfelelően  szabályozzák a jogorvoslathoz  való  jogot,  annak
   gyakorlási lehetőségét. Mindez ellentétes az Alkotmány 2. § (1)
   bekezdésében  deklarált  jogállamiság  szerves  részét   képező
   jogbiztonság   követelményével  és  a  (2)  bekezdés   szerinti
   népszuverenitás elvével, valamint sérti az Alkotmány 56.  §-át,
   miszerint  minden  ember jogképes, továbbá  nem  biztosítja  az
   Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdése szerinti jogorvoslathoz  való
   jogot.   Ugyanakkor  az  alkotmányellenes  jogszabály   konkrét
   esetben történő alkalmazási tilalma kimondásával kapcsolatban a
   panaszos nem terjesztett elő kérelmet.

   1.2.  Egy  másik  indítványozó a Ve.  78.  §  (1)  bekezdésében
   meghatározott  három  napos jogorvoslati határidőt  kifogásolta
   amiatt,  hogy  az  idő rövidsége nem teszi lehetővé  az  érdemi
   jogorvoslat gyakorlását. Ez szerinte sérti az Alkotmány  57.  §
   (1)  bekezdésében foglalt bírósághoz való fordulás jogát és  az
   Alkotmány  57.  §  (5) bekezdésében biztosított  jogorvoslathoz
   való   jogot,  továbbá  ellentétes  az  Alkotmány  8.   §   (2)
   bekezdésével, miszerint alapvető jog lényeges tartalmát törvény
   nem korlátozhatja.

   Ugyanezen indítványozó egyúttal kérelmet terjesztett  elő  arra
   vonatkozóan,   hogy  az  Alkotmánybíróság  semmisítse   meg   a
   Sárpilisi  Helyi  Választási Bizottság 1/2004.  (IX.  02.)  HVB
   határozatát.  A nevezett határozat az indítványozó  személyével
   kapcsolatban  tesz  olyan  megállapításokat,  amelyek  szerinte
   sértik az Alkotmány 70. §-ának a választhatóságra és a közügyek
   vitelében való részvételre vonatkozó rendelkezéseit.

   Eljárása során az Alkotmánybíróság beszerezte a belügyminiszter
   véleményét.

   2.  Az indítványok elbírálása során figyelembe vett jogszabályi
   rendelkezések a következők:

   2.1. Az Alkotmány rendelkezései:
    
    „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.
    (2)  A  Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé,  amely  a
   népszuverenitást   választott   képviselői   útján,    valamint
   közvetlenül gyakorolja.”
    
    „8.  §  (2)  A  Magyar Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    
    „56. § A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes.”
    
    „57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
   törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
    […]
    (5)  A  Magyar  Köztársaságban  a  törvényben  meghatározottak
   szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
   jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
   időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  –  a
   jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
   elfogadott törvény korlátozhatja.”
    
    „70.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  területén  lakóhellyel
   rendelkező  minden nagykorú magyar állampolgárt megillet  az  a
   jog,  hogy az országgyűlési képviselők választásán választó  és
   választható  legyen, valamint országos népszavazásban  és  népi
   kezdeményezésben részt vegyen.
    […]
    (6)   Minden  magyar  állampolgárnak  joga  van  ahhoz,   hogy
   rátermettségének,    képzettségének   és   szakmai    tudásának
   megfelelően közhivatalt viseljen.”

   2.2. A Ve. rendelkezései:
    
    „77.  §  (3) A panaszt és a szavazatszámláló bizottság döntése
   elleni  kifogást  az  annak  elbírálására  jogosult  választási
   bizottsághoz  kell benyújtani. Az egyéb kifogást a  sérelmezett
   döntést hozó választási bizottsághoz kell benyújtani, amely azt
   az  iratokkal  együtt  legkésőbb  a  beérkezését  követő  napon
   felterjeszti  az elbírálására jogosult választási bizottsághoz,
   illetőleg bírósághoz.”
    
    „78.  §  (1)  A panaszt és a kifogást (a továbbiakban  együtt:
   kifogás)  úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a  sérelmezett
   tevékenységtől, illetőleg döntés meghozatalától számított három
   napon   belül  megérkezzen.  A  kifogást  elbíráló   választási
   bizottság,   illetve   bíróság  a   benyújtott   kifogásról   a
   beérkezésétől számított három napon belül dönt.”

                                 II.
                                  
   Az indítvány megalapozott.

   1.  Az  Alkotmánybíróság  az ügy érdemi vizsgálatát  megelőzően
   állást  foglalt  két előkérdésben, illetve áttekintette  a  Ve.
   jogorvoslati rendszerével kapcsolatos eddigi gyakorlatát.

   1.1.  A Ve. támadott rendelkezései [77. § (3) bekezdés,  78.  §
   (1)  bekezdés]  a  választási  eljárás  általános  jogorvoslati
   szabályai körébe (X. fejezet) tartoznak. A X. fejezeten  belül,
   de   a   jogorvoslatok  általános  szabályaitól  elkülönítetten
   határozta   meg  a  jogalkotó  a  névjegyzék  összeállításával,
   illetve  a  választási bizottság eredményt megállapító  döntése
   elleni  jogorvoslat szabályait. Ezeken túlmenően  a  Ve.-nek  a
   különleges   eljárásokról  szóló  részei  (XI-XVI.   fejezetek)
   többsége tartalmaz még az érintett eljárás jellegének megfelelő
   további   jogorvoslati  rendelkezéseket.  Az  egyes   fejezetek
   felvezető   rendelkezései   –  az  adott   fejezetben   foglalt
   eltérésekkel – alkalmazni rendelik az általános szabályokat.

   Az  alkotmányjogi  panasz alapjául egy helyi  népszavazási  ügy
   szolgált,  amelyben a panaszos jogorvoslati kérelmét a  bíróság
   érdemi  vizsgálat  nélkül  – a beadvány  késedelmes  benyújtása
   miatt – elutasította. A bíróság kifejezetten hivatkozott a  Ve.
   132.  §-ára  azzal, hogy ezen rendelkezés folytán  kell  a  Ve.
   általános jogorvoslati rendelkezéseit alkalmazni, így a kifogás
   benyújtására   nyitva  álló  határidőket  is  a  Ve.   támadott
   rendelkezései alapján kell számolni.

   A   Ve.  2000.  március  31-ig  hatályos  szövege  (ezen  belül
   konkrétan: a 132. §) valóban tartalmazta a X. fejezetre, mint a
   helyi   népszavazáson  is  alkalmazandó  rendelkezésre  történő
   utalást.  A  választási eljárásról szóló 1997. évi C.  törvény,
   valamint  az  országos népszavazásról és népi  kezdeményezésről
   szóló  1998.  évi  III. törvény módosításáról szóló  2000.  évi
   XXII.  törvény 5. §-a azonban a Ve. 132. §-át úgy  módosította,
   hogy az már nem utal az általános jogorvoslati rendelkezésekre,
   vagyis  a  Ve.  X.  fejezetére. A belügyminiszter  nyilatkozata
   szerint  a  Ve.  132. §-ának ilyen tartalmú  módosítására  erre
   irányuló jogalkotói szándék nélkül, tévedésből került sor.

   A   fentiekkel   kapcsolatban  az   Alkotmánybíróság   arra   a
   következtetésre  jutott,  hogy a Ve. szabályozási  rendszeréből
   fakadóan  eltérő  rendelkezés hiányában a  külön  erre  történő
   hivatkozás nélkül is alkalmazni kell az általános rendelkezések
   körébe  tartozó szabályokat az egyes eljárások során,  ezért  –
   erre  irányuló  indítvány hiányában –  nem  bocsátkozott  annak
   vizsgálatába,    hogy   a   jogtechnikai   tévedés    önmagában
   eredményezett-e alkotmányellenességet.

   1.2.   Az   Alkotmánybíróság  eddigi   gyakorlatát   áttekintve
   megállapítható,  hogy a 24/1999. (VI. 30.) AB  határozatban  (a
   továbbiakban: Abh1.) a népszavazási eljárás egyes  kérdéseiben,
   ezen  belül  különösen  a jogorvoslatra  nyitva  álló  határidő
   tekintetében    fejtette    ki   álláspontját.    Határozatában
   hangsúlyozta,   hogy   alkotmányossági   szempontból   alapvető
   különbségek  ragadhatók  meg  a választási  és  a  népszavazási
   eljárás  között. Míg a választási rendszer lényegéből  fakadóan
   szükségesek  és ezáltal indokoltak is a rövid (1  és  3  napos)
   határidők,  addig  a  népszavazási  eljárásban  ez  nem  minden
   esetben  indokolható. Rámutatott továbbá: „[...] a jogalkotónak
   a  választási  eljárásban  olyan  ésszerű  határidőket  kellett
   megállapítania,  amelyek biztosítják egyrészt a  jogorvoslathoz
   való  jogot,  másfelől pedig azt, hogy a választás eredményének
   megállapítását  a  jogorvoslat  minél  kevésbé  késleltesse,  s
   ezáltal  a  választási  eljárás  szabályaiból  következő  egyéb
   határidők betartását meg ne akadályozza [...]”. (ABH 1999, 237,
   243.)

   Az  Alkotmánybíróság  az Abh1.-ben arra  is  utalt,  hogy  „[a]
   választási  eljárásban  tudható, így előre  kiszámítható,  hogy
   mikor kerülhetnek sorra olyan döntések, amelyekkel kapcsolatban
   a  jogorvoslat  esetlegesen felmerülhet. A  választási  szervek
   elérhetősége   biztosított,  folyamatosan  üléseznek,   illetve
   készenléti helyzetben vannak.” (ABH 1999, 237, 245.)

   Kifejezetten  a Ve. 78. § (1) bekezdésével, illetve  annak  egy
   bizonyos  szövegrészével az Alkotmánybíróság az  59/2003.  (XI.
   26.)  AB határozatban (a továbbiakban: Abh2.) foglalkozott.  Az
   Alkotmánybíróság abban az ügyben azt vizsgálta, hogy a Ve.  78.
   §  (1) bekezdésének „illetőleg döntés meghozatalától számított”
   szövegrésze  –  tekintettel a választási  eljárás  jellegére  –
   eredményezi-e  az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében  biztosított
   jogorvoslati  jog, illetőleg az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdése
   szerinti jogállamiság alapelvének sérelmét. (ABH 2003, 607.)

   „A    választási   eljárásnak   a   demokratikus    legitimáció
   biztosításában  megnyilvánuló funkciója, valamint  az  eljárási
   rend  sajátosságai […] indokolttá teszi[k] a rövid jogorvoslati
   határidők   és   az   ehhez  kapcsolódó  szigorúbb   feltételek
   meghatározását.    Az    Alkotmánybíróság     ennek     alapján
   megállapította, hogy a Ve. 78. § (1) bekezdés ’illetőleg döntés
   meghozatalától számított’ szövegrésze nem sérti az Alkotmány 2.
   § (1) bekezdése szerinti jogállamiság alapelvét, továbbá az 57.
   §  (5) bekezdésben foglalt jogorvoslathoz való jogot sem, ezért
   az  alkotmányjogi panaszt elutasította.” (ABH 2003,  607,  612-
   613.]

   1.3.  Előkérdésként vizsgálta az Alkotmánybíróság azt is,  hogy
   az Abh2.-re tekintettel a jelen ügyben foglaltak nem minősülnek-
   e ítélt dolognak.

   Az  Alkotmánybíróság  eljárásában a res iudicata  azt  jelenti,
   hogy  az  Alkotmánybíróságnak olyan újabb ügyben kell eljárnia,
   amelyben  az  indítványt  ugyanazon  jogszabályi  rendelkezésre
   vonatkozóan  azonos okból vagy összefüggésben  terjesztik  elő,
   mint egy korábban elbírált ügyben. Ebből az is következik, hogy
   amennyiben az újabb indítványt más okból, a rendelkezésnek  más
   alkotmányossági összefüggésére hivatkozással terjesztik elő, az
   Alkotmánybíróság   az   újabb  indítvány  érdemi   vizsgálatába
   bocsátkozik. [35/1997. (VI. 11.) AB határozat, ABH  1997,  200,
   212.; 17/1999. (VI. 11.) AB határozat, ABH 1999, 131, 133.]  Az
   „ítélt   dolog”   fogalmát   az   Alkotmánybíróság   ideiglenes
   ügyrendjéről  és  annak  közzétételéről  szóló,  módosított  és
   egységes  szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü.  határozata
   (a   továbbiakban:  Ügyrend)  31.  §  c)  pontja  hasonlóképpen
   határozza meg.

   Az  Abh2.-ben az indítványozó a Ve. 78. § (1) bekezdésének csak
   egy szövegrészére („illetőleg döntés meghozatalától számított”)
   terjesztett  elő  kérelmet,  amelyet  az  Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésére  illetve  az  57. § (5) bekezdésére  alapított.  Az
   Alkotmány  sérelmét  abban látta, hogy a  jogorvoslati  kérelem
   benyújtására  a Ve. túlságosan rövid időt adott, amely  szerint
   még  az  sem  biztosított, hogy az érintett három  napon  belül
   egyáltalán  tudomást  szerezzen a döntésről.  Ezzel  szemben  a
   jelen  ügyben  az  indítványok a rendelkezés  [Ve.  78.  §  (1)
   bekezdés]   egészére   kiterjednek.  Az  alkotmányjogi   panasz
   ezenkívül  kifejezetten  normavilágossági  problémát  vet  fel,
   miszerint – tekintettel a Ve. 77. § (3) bekezdésére  is  –  nem
   egyértelmű,   hogy  a  jogorvoslati  kérelemnek  a  sérelmezett
   döntést  hozó  választási bizottsághoz  vagy  az  azt  elbíráló
   bírósághoz kell-e három napon belül megérkeznie.

   Miután  a  jelen  ügyben az indítványozók  az  Alkotmánybíróság
   által    még   teljeskörűen   el   nem   bírált   rendelkezések
   alkotmányossági  vizsgálatát kérték, valamint az  indítványokat
   más  okból, a rendelkezésnek más alkotmányossági összefüggésére
   hivatkozással   terjesztették  elő,  mint  az  Abh2.   szerinti
   eljárásban,  az  Alkotmánybíróság  az  ügy  érdemi  vizsgálatát
   végezte el.

   Az   Alkotmánybíróság   ugyanakkor  a  jelen   eljárásában   is
   irányadónak tekintette a korábbiakban kialakított álláspontját,
   vagyis  azt,  hogy a választási eljárásban a rövid jogorvoslati
   határidők a népszuverenitás elvének érvényesülése és a jogállam
   demokratikus  jellegének biztosítása miatt  indokoltak.  Mindez
   egyúttal  annyit  jelent, hogy a Ve.  78.  §  (1)  bekezdésében
   foglalt három napos határidő meghatározása önmagában nem  sérti
   sem  a jogállamiság alapelvét, sem pedig a jogorvoslathoz  való
   jogot.

   Az  Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben  utal  továbbá  arra,
   hogy az Abh2. az indítvány elutasításával egyidejűleg kötelezte
   a  jogalkotót  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség
   megszüntetésére,  amely arra irányult, hogy a közlés  megfelelő
   szabályozásával  a  Ve.  78.  § (1) bekezdésében  meghatározott
   határidőn   belül  a  jogorvoslathoz  való  jog  maradéktalanul
   gyakorolható   legyen.   (ABH  2003,  607.)   Az   Országgyűlés
   jogalkotói  kötelezettségének  sem  az  Abh2-ben  meghatározott
   határidőben, sem azóta nem tett eleget.

   2. Az Alkotmánybíróság a Ve. 77. § (3) bekezdése, illetve a 78.
   §   (1)  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítását  az
   alábbiakkal indokolja:

   Az  indítványozó szerint a Ve. két rendelkezésének [78.  §  (3)
   bekezdés  illetve 78. § (1) bekezdés] összevetése  alapján  nem
   állapítható  meg egyértelműen, hogy a három napos  jogorvoslati
   határidőbe  beleszámít-e a választási bizottságot  terhelő  egy
   napos   felterjesztési  határidő.  Az  Alkotmánybíróság   ennek
   megfelelően  azt  vizsgálta, hogy a Ve. 77. § (3)  bekezdésének
   második mondatában meghatározott határidő, illetőleg a Ve.  78.
   §    (1)   bekezdésében   írt   határidő   eredményez-e   olyan
   ellentmondást,   amely   sérti   a   jogbiztonság   alkotmányos
   követelményét,  valamint ennek következtében  a  jogorvoslathoz
   való jogot.

   2.1.  Az  Alkotmánybíróság következetes  gyakorlata  szerint  a
   normavilágosság a jogbiztonság alapvető eleme. A normaszövegnek
   tehát   minden   esetben  meg  kell  felelnie  a   jogbiztonság
   követelményének. A 26/1992. (IV. 30.) AB határozat idevágóan  a
   következőket  tartalmazza:  „[a]z Alkotmánybíróság  elvi  éllel
   mutat   rá   arra,  hogy  a  világos,  érthető  és  megfelelően
   értelmezhető normatartalom a normaszöveggel szemben alkotmányos
   követelmény.  A  jogbiztonság – amely az  Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésében deklarált jogállamiság fontos eleme – megköveteli,
   hogy  a jogszabály szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás
   során  felismerhető normatartalmat hordozzon.” (ABH 1992,  135,
   142.)

   A   10/2003.  (IV.  3.)  AB  határozatban  elvégzett  összegzés
   rámutatott,   hogy   a   jogbiztonságnak   része   a   világos,
   felismerhetően  értelmezhető  és  egyértelmű  normatartalom.  A
   normaszöveg  értelmezhetetlenségének, avagy eltérő  értelmezést
   engedő  voltának  az  a  következménye,  hogy  kiszámíthatatlan
   helyzetet  teremt a norma címzettjei számára. (ABH  2003,  130,
   135.)

   Alkotmánysértésnek csak az minősül – mondta ki  elvi  éllel  az
   1263/B/1993.  AB  határozat – „[…] ha a sérelmezett  jogszabály
   tartalma   olyan   mértékben   homályos,   vagy   rendelkezései
   olyannyira ellentmondásosak, hogy a tisztázatlanság feloldására
   a  jogszabályértelmezés  már  nem  elegendő,  s  a  jogalkotási
   fogyatékosság  az  Alkotmány  2. § (1)  bekezdésében  deklarált
   jogállamiság szerves részét alkotó jogbiztonság sérelmét  idézi
   elő.” (ABH 1994, 672, 673-674.)

   A    jelen    ügyben   is   releváns   megállapítás    szerint:
   "Alkotmányellenessé   nyilvánítható   az   a   szabály,   amely
   értelmezhetetlen  voltánál  fogva  teremt  jogbizonytalanságot,
   mert  hatását  tekintve nem kiszámítható és címzettjei  számára
   előre nem látható." [42/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997,
   299, 301.]

   2.2.  Az  indítványozó  által támadott  mindkét  rendelkezés  a
   választójogi jogorvoslatok általános szabályai körébe tartozik.
   Az    Alkotmánybíróság   hangsúlyozza:   a   két    rendelkezés
   megkerülhetetlen   tartalmi  összefüggésére  tekintettel   azok
   együttes   értelmezhetőségét  is  vizsgálta  a  normavilágosság
   követelményének tükrében.

   A Ve. 77. § (3) bekezdése nem a jogorvoslati határidőről, hanem
   arról  rendelkezik,  hogy  a  kifogást  melyik  szervhez   kell
   benyújtani,  illetve arról, hogy mennyi a jogorvoslati  kérelem
   (az  ún. egyéb kifogás) felterjesztésének a határideje.  A  Ve.
   78.  §  (1)  bekezdése  határozza meg a jogorvoslati  határidőt
   olyan  formában, hogy a három napos határidő lejártát a kérelem
   megérkezéséhez köti. A kifogás határidejéről szóló  rendelkezés
   ugyanakkor   nem   határozza  meg  azt,  hogy  a   jogorvoslati
   kérelemnek melyik szervhez (a sérelmezett döntést hozó vagy  az
   elbírálást  végző szervhez) kell három napon belül megérkeznie.
   Amíg  a  „benyújtás”-ra  vonatkozó  rendelkezés  a  sérelmezett
   döntést hozó szervhez kapcsolódik, addig a „megérkezés”  inkább
   (de  nem feltétlenül) a jogorvoslati kérelmet elbíráló szervhez
   kapcsolható.

   A   szabályozási   tartalom  elkülönített  vizsgálata   alapján
   megállapítható,   hogy   a   jogorvoslati   jog   gyakorlásával
   kapcsolatos  határidők egyik vizsgált rendelkezésben  sincsenek
   kimerítően   szabályozva.  Emiatt  csak   a   két   rendelkezés
   szabályozási  tartalmának  összevetése  alapján  lehetséges   a
   jogértelmezés, amely nyomán viszont két – alapvetően  eltérő  –
   következtetést lehet levonni a jogorvoslati határidő tartamára.
   Az  eltérő értelmezéstől függően a jogorvoslati határidő  és  a
   felterjesztésre nyitva álló határidő együttesen lehet három nap
   (ha a felterjesztésre meghatározott egy napos határidőt a három
   napos  jogorvoslati határidőbe beszámítjuk), de lehet négy  nap
   is (ha a két határidőt külön-külön számítjuk és összegezzük).

   Az  Alkotmánybíróság a fentiek alapján megállapította,  hogy  a
   vizsgált rendelkezéseken belül a Ve. 77. § (3) bekezdés második
   mondata,  illetőleg  a  Ve.  78. § (1)  bekezdés  első  mondata
   olyannyira ellentmondásosak, hogy a tisztázatlanság feloldására
   a  jogszabály-értelmezés már nem elegendő, s ez  a  jogalkotási
   fogyatékosság  az  Alkotmány  2. § (1)  bekezdésében  deklarált
   jogállamiság szerves részét alkotó jogbiztonság sérelmét  idézi
   elő.

   Annak    következtében,    hogy    a    jogorvoslati    kérelem
   előterjesztésére   nyitva  álló  határidő   meghatározása   nem
   egyértelmű,  sérül az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében  foglalt
   jogorvoslathoz  való jog is. Az Alkotmánybíróság  az  Abh1.-ben
   kimondta, hogy a jogorvoslati jog sérelmét idézi elő az,  ha  a
   határidő  kezdőnapja egyértelműen nem határozható meg.  A  „[…]
   kifogás     határideje    kezdő    időpontjának    egyértelműen
   megállapíthatónak kell lennie, méghozzá úgy, hogy a jogorvoslat
   benyújtására jogosultak az esetleges jogorvoslat tárgyát képező
   döntésről értesülhessenek. Mindez pedig nem történhet  másként,
   mint  az  OVB  döntésének megfelelő módon való  közzétételével.
   Ennek  hiányában ugyanis nem biztosítható megnyugtatóan magának
   a  jogorvoslatnak a lehetősége, illetve kétséges az arra nyitva
   álló  időtartam  kiszámíthatósága.” (ABH  1999,  237,  246.)  A
   jogorvoslati  határidő  zárónapjának a  vizsgált  rendelkezések
   szerinti nem egyértelmű megállapítása ugyanezt a sérelmet idézi
   elő.

   Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban: Abtv.) 40. §-a alapján, ha az Alkotmánybíróság  a
   jogszabály  alkotmányellenességét állapítja meg, a  jogszabályt
   teljesen  vagy  részben  megsemmisíti.  Ennek  megfelelően   az
   Alkotmánybíróság   a   két   szövegrész  alkotmányellenességére
   tekintettel a Ve. 77. § (3) bekezdése és a 78. § (1)  bekezdése
   teljes szövegének megsemmisítéséről is rendelkezett.

   Az     Alkotmánybíróság,    ha    a    norma    egy    részének
   alkotmányellenességét  állapítja meg, akkor  többnyire  csak  e
   szövegrészt  semmisíti  meg,  egyúttal  megállapítja,  hogy   a
   megsemmisítést  követően a rendelkezés milyen  szöveggel  marad
   hatályban. A jelen ügyben ennek a megoldásnak ugyan  nem  volna
   technikai  akadálya,  de  azért  nem  alkalmazható,   mert   az
   alkotmányellenes szövegrészek nélkül az érintett  rendelkezések
   értelmezhetetlenek  maradnának.  Az  Alkotmánybíróság   döntése
   ugyanis  a  Ve. szabályozási tartalmának olyan elemeit  érinti,
   amelyek   óhatatlanul   kihatnak  a   rendelkezések   egészére;
   nevezetesen: a jogorvoslatok általános szabályaira.

   A   3/1994.   (I.  21.)  AB  határozatban  az  Alkotmánybíróság
   leszögezte: Az Abtv. 40. §-a értelmében, ha az Alkotmánybíróság
   a  jogszabály alkotmányellenességét állapítja meg, azt teljesen
   vagy  részben  megsemmisíti. Az elbírált  esetben  az  Ütv.  (a
   Magyar  Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi  V.  törvény)
   támadott  24.  §  (3)  bekezdése  részleges  megsemmisítése   a
   szövegösszefüggésekre,  a  jogszabálynak  a  gyakorlatban  való
   alkalmazhatósága   szempontjaira  is   figyelemmel   nem   volt
   lehetséges.  Az  Alkotmánybíróság ezért az  alkotmányellenesség
   következményeit – az Abtv. 40. §-a alapján – az Ütv. 24. §  (3)
   bekezdése  teljes  egészében  való megsemmisítésével  vonta  le
   (...) (ABH 1994, 59, 62.) Ugyanerre a következtetésre jutott az
   Alkotmánybíróság a 33/2002. (VII. 4.) AB határozatban is.  (ABH
   2002, 173.)

   A  normaszövegnek  tehát minden esetben  meg  kell  felelnie  a
   jogbiztonság  követelményének.  A  jogbiztonság  –   amely   az
   Alkotmány  2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság  fontos
   eleme  –  megköveteli, hogy a jogszabály  szövege  értelmes  és
   világos,  a  jogalkalmazás  során  felismerhető  normatartalmat
   hordozzon.  Az  Alkotmánybíróság a jogbiztonság követelményének
   érvényesítésétől  saját  működése  körében  sem  tekinthet  el.
   Amennyiben   a   jelen   ügyben  csak  az   alkotmányellenesnek
   nyilvánított   szövegrészeket  semmisítette  volna   meg,   úgy
   jogbizonytalanságot  teremtett volna az  alkotmányellenességgel
   közvetlenül nem érintett maradék rendelkezések tekintetében. Az
   alkotmányellenesnek nyilvánított jogorvoslati és felterjesztési
   határidő hiányában a két rendelkezés leszűkülne egyrészt  arra,
   hogy  a  kifogást hova kell benyújtani, másrészt arra,  hogy  a
   jogorvoslati kérelmet mennyi idő alatt kell elbírálni.  Ezek  a
   rendelkezések  önmagukban nem állnának meg, a  jogalkalmazásban
   értelmezhetetlenek   lennének.   Ezért   –    a    jogbiztonság
   követelményére   tekintettel   –   az   Alkotmánybíróság    nem
   mellőzhette  a Ve. 77. § (3) bekezdése, illetve  a  78.  §  (1)
   bekezdése egészének megsemmisítését.

   A  megsemmisítés időpontját az Alkotmánybíróság az Abtv. 42.  §
   (1) bekezdésének megfelelően – a határozat közzététele napjával
   – állapította meg.
      
   A  64/1997.  (XII.  17.)  AB határozatban  az  Alkotmánybíróság
   részletezte,  hogy  az  ex nunc hatályú  megsemmisítéstől  csak
   akkor   lehet  eltérni,  „ha  jogbiztonság  vagy  az   eljárást
   kezdeményező  különösen  fontos érdeke indokolja.”  (ABH  1997,
   380, 388.) A 66/1997. (XII. 29.) AB határozatban megerősítette,
   hogy az Abtv. 42. § (1) bekezdéséből következően „főszabály nem
   a  jövőbeni,  hanem  az  ex  nunc,  azaz  az  alkotmánybírósági
   határozat  közzététele  napjától történő  megsemmisítés  [...]”
   (ABH 1997, 397, 407.).
      
   Az  ex  nunc  hatályú megsemmisítés következtében a jogalkotóra
   hárul  annak  a  felelőssége, hogy a  jogorvoslati  határidőkre
   vonatkozó,  a  jogbiztonság  és  a  jogorvoslathoz   való   jog
   követelményeinek      megfelelő     rendelkezések      mielőbbi
   megalkotásával  biztosítható  legyen  bármely   –   a   jövőben
   megtartandó   –   választás   vagy   népszavazás   eredményének
   megállapítása.

   2.3. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint, ha az indítvánnyal
   támadott  jogszabályt,  vagy  annak  egy  részét  az  Alkotmány
   valamely  rendelkezésébe  ütközőnek  minősíti,  és  ezért   azt
   megsemmisíti, akkor a további alkotmányi rendelkezés  esetleges
   sérelmét  –  a  már  megsemmisített jogszabályi  rendelkezéssel
   összefüggésben – érdemben nem vizsgálja. [4/1996. (II. 23.)  AB
   határozat,  ABH 1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB határozat,
   ABH  1997, 361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB határozat, ABH 2000,
   420, 423.]

   Mivel   az   alkotmányjogi  panaszban  ténylegesen   kifogásolt
   szövegrészeket  a  jogbiztonság, illetve a jogorvoslathoz  való
   jog sérelme miatt az Alkotmánybíróság megsemmisítette, ezért az
   Alkotmány  2.  § (2) bekezdése, 56. §-a és 57. § (1)  bekezdése
   vonatkozásában mellőzte az érdemi alkotmányossági vizsgálatot.

                                III.

   1.  A  Ve.  X. fejezetében szabályozott jogorvoslati  általános
   szabályokat  –  mint ahogy arra az Indokolás II/1.1.  pontjában
   történt  utalás  –  az egyes külön eljárásokban  is  alkalmazni
   kell. Az esetleges megszorításokat, illetve eltéréseket a külön
   eljárásra vonatkozó rendelkezések tartalmazzák.

   A  három választási külön eljárás közül kettőben (országgyűlési
   képviselői, európai parlamenti) viszonylag kevés az eltérés,  a
   harmadikban  (helyi  választások)  pedig  egyáltalán  nincs   a
   jogorvoslatra  vonatkozóan  semmiféle  külön  szabályozás.  Egy
   valamiben  viszont  feltétlenül egységesek a  választási  külön
   eljárási    szabályok,   nevezetesen:   az   általános    részi
   jogorvoslati  határidőket  átveszik,  azokat  módosítás  nélkül
   alkalmazni rendelik.

   A  két  (országos és helyi) népszavazási külön eljárásban ezzel
   szemben  a  jogalkotó  –  az Abh1. nyomán  (ld.  kifejtését  az
   Indokolás   II/1.2.  pont  alatt)  –  meghatározott   speciális
   jogorvoslati határidőket. A Ve. 130. § (1) bekezdése 15  napos,
   (2)  bekezdése  8  napos  határidőről rendelkezik  az  országos
   népszavazás    előkészületi   (a   népszavazás   lebonyolítását
   megelőző) eljárásában. A Ve. 146. §-a úgyszintén 15 és 8  napos
   határidőket   állapít  meg  a  helyi  népszavazás  előkészületi
   szakaszában.   Ezek  a  határidők  alkalmasak  arra,   hogy   a
   népszavazás-kezdeményezés         aláírásgyűjtő         íveinek
   hitelesítéséről,  illetve  a népszavazás  elrendeléséről  szóló
   döntésekkel   kapcsolatban  a  jogorvoslati   jog   megfelelően
   gyakorolható lehessen.

   2.  Az  Alkotmánybíróság  a Ve.-nek az alkotmányjogi  panasszal
   támadott  rendelkezéseinek vizsgálata során  észlelte,  hogy  a
   helyi   népszavazás   lebonyolítása  során   kizárólagosan   az
   általános   jogorvoslati  rendelkezések  körében  megállapított
   határidőket kell és lehet alkalmazni. Tekintettel arra, hogy az
   országos  népszavazásra  vonatkozó  szabályozás  sem  tartalmaz
   eltérő  határidőket,  az  Alkotmánybíróság  megállapította:   a
   jogalkotó   a   népszavazási   külön   eljárásokban   csak   az
   előkészületi  szakaszban határozott meg speciális  jogorvoslati
   határidőket,  a  népszavazás  elrendelését  követő   időszakban
   (kampányidőszakbeli,  kampánycsend  idejére  eső,   illetve   a
   szavazás  napján  történt jogsértésekkel kapcsolatos  ügyekben,
   valamint  az  eredményt megállapító döntés ellen)  elmulasztott
   speciális,  a  népszavazás intézményének megfelelő  határidőket
   előírni. Ennek alapján az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva
   –  vizsgálta,  hogy  a népszavazási eljárás  szabályozásában  a
   speciális   jogorvoslati   határidők  meghatározásának   hiánya
   eredményezett-e           mulasztásban            megnyilvánuló
   alkotmányellenességet.

   Az    Alkotmánybíróságnak    a    mulasztásban    megnyilvánuló
   alkotmányellenességre vonatkozó hatáskörét  az  Abtv.  49.  §-a
   szabályozza,  amely  alapján erre  akkor  kerülhet  sor,  ha  a
   jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
   jogalkotói      feladatát      elmulasztotta      és      ezzel
   alkotmányellenességet idézett elő.

   „Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata  szerint  a  jogalkotó
   szerv   jogalkotási   kötelezettségének   konkrét   jogszabályi
   felhatalmazás   nélkül  is  köteles   eleget   tenni,   ha   az
   alkotmányellenes helyzet – a jogi szabályozás  iránti  igény  –
   annak  nyomán  állott  elő,  hogy  az  állam  jogszabályi  úton
   avatkozott bizonyos életviszonyokba és ezáltal az állampolgárok
   egy  csoportját megfosztotta alkotmányos jogai érvényesítésének
   lehetőségétől. [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH  1990,  83,
   86.]    Az    Alkotmánybíróság    mulasztásban    megnyilvánuló
   alkotmányellenességet  állapít  meg  akkor   is,   ha   alapjog
   érvényesüléséhez  szükséges jogszabályi  garanciák  hiányoznak.
   [37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 231.]

   Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést
   nemcsak  akkor állapít meg, ha az adott tárgykörre  vonatkozóan
   semmilyen  szabály nincs [35/1992. (VI. 10.) AB határozat,  ABH
   1992,   204.],   hanem  akkor  is,  ha  az  adott  szabályozási
   koncepción   belül   az   Alkotmányból   levezethető   tartalmú
   jogszabályi  rendelkezés  hiányzik.  [22/1995.  (III.  31.)  AB
   határozat,  ABH  1995,  108,  113.;  29/1997.  (IV.   29.)   AB
   határozat,  ABH 1997, 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB határozat,
   ABK  1998.  május 222, 225.] A szabályozás tartalmának  hiányos
   voltából  eredő alkotmánysértő mulasztás megállapítása esetében
   is  a  mulasztás, vagy a kifejezett jogszabályi felhatalmazáson
   nyugvó, vagy ennek hiányában, a feltétlen jogszabályi rendezést
   igénylő   jogalkotói   kötelezettség   elmulasztásán   alapul.”
   [4/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH 1999, 52, 56-57.]

   3.  Az  Alkotmánybíróság vizsgálata arra  terjedt  ki,  hogy  a
   népszavazási  eljárásban a speciális, a Ve. általános  részében
   szabályozottaktól eltérő jogorvoslati határidők hiánya  sérti-e
   az  Alkotmány  57. § (5) bekezdésében biztosított  jogorvoslati
   jogot.

   Az   5/1992.  (I.  30.)  AB  határozatban  az  Alkotmánybíróság
   kifejtette:  „[a]z  Alkotmány a jogorvoslathoz  való  jogot  az
   alkotmányos  alapjogok között rögzíti. Az, hogy az  57.  §  (5)
   bekezdése  szerint a jogorvoslati jogot mindenki a törvényekben
   meghatározottak   szerint  gyakorolhatja,  utalás   az   eltérő
   szabályozási lehetőségekre az egyes eljárásokban arra,  hogy  a
   jogorvoslatnak  többféle formája lehet. [...] a  jogorvoslathoz
   való  jog, mint alkotmányos alapjog immanens tartalma az érdemi
   határozatok  tekintetében a más szervhez vagy  [...]  ugyanazon
   szervezeten belüli magasabb fórumhoz fordulás lehetősége.” (ABH
   1992, 27, 31.)

   Rámutatott   az   Alkotmánybíróság  arra  is,  hogy   „[m]inden
   jogorvoslat  lényegi, immanens eleme a jogorvoslás  lehetősége,
   vagyis    a   jogorvoslat   fogalmilag   és   szubsztanciálisan
   tartalmazza a jogsérelem orvosolhatóságát.” [23/1998. (VI.  9.)
   AB határozat, ABH 1998, 182, 186.]

   A    választójogi   kifogásra   vonatkozó   rendelkezés   egyik
   szövegrészével  kapcsolatos,  a  korábbiakban  már  hivatkozott
   eljárásában  az Alkotmánybíróság kimondta: „[…] a  jogorvoslati
   jognak a választási eljárásban is érvényesülnie kell.” Egyúttal
   azt    is   hangsúlyozta,   hogy   a   jogalkotót   garanciális
   rendelkezések    beiktatásának   kötelezettsége    terheli    a
   jogorvoslati  jog  gyakorlati érvényesülése érdekében.  [Abh2.,
   ABH 2003, 607, 614.]

   A  választójogi  kifogásra  nyitva álló  három  napos  határidő
   alkotmányellenessége   megállapításának    elutasításakor    az
   Alkotmánybíróság döntését alapvetően a választási eljárásnak  a
   demokratikus     legitimáció    biztosításában    megnyilvánuló
   funkciójával,   valamint  az  eljárási   rend   sajátosságaival
   indokolta.  Ugyanezeket az indokokat a népszavazási  eljárással
   összefüggésben nem lehet felhozni.

   Az   Alkotmánybíróságnak  tehát  –  csakúgy,  mint   az   Abh1.
   meghozatala  során  –  „[…]  azt  kellett  vizsgálnia,  hogy  a
   választási   eljárás  jogorvoslati  szabályait  a  népszavazási
   eljárás  során  is  alkalmazandónak rendelő előírás  nem  jár-e
   olyan  következménnyel, hogy a jogorvoslati jog  gyakorlása  az
   alkotmányos   határokat   túllépő   korlátozást   szenved.    A
   népszavazási  eljárásban  igénybe  vehető  kifogásra   –   mint
   jogorvoslatra  – vonatkozó előírások nyilvánvalóan  csak  akkor
   lehetnek  alkotmányosak,  ha  e  jogorvoslattal  a  benyújtásra
   jogosult  egyértelműen  megállapított olyan  szabályok  szerint
   élhet,   amelyek  jogorvoslati  jogát  legfeljebb  ’a  jogviták
   ésszerű  időn belüli elbírálásának érdekében, azzal  arányosan’
   korlátozzák.” (ABH 1999, 237, 243.)

   A  népszavazási eljárásra vonatkozó szabályozásban számos olyan
   eljárási     és    jogorvoslati    határidő    van,    amelynek
   meghatározásakor a jogalkotó figyelembe vette a népszavazás  és
   a  választás,  illetőleg az ezekre vonatkozó  eljárások  eltérő
   jellegét.  Az országos népszavazási eljárásban ez megmutatkozik
   az  aláírásgyűjtő ív hitelesítésekor [Ve. 117. § (1)  bekezdés:
   30  nap],  a  döntés  elleni jogorvoslatnál  [Ve.  130.  §  (1)
   bekezdés: 15 nap], az Alkotmánybíróság jogorvoslati eljárásában
   [Ve.  103.  § (3) bekezdés: nincs határidő, csak soronkívüliség
   az  előírás], az aláírások gyűjtésekor (Alkotmány 28/E. §: négy
   hónap),  az aláírások ellenőrzésekor [Ve. 119. § (3)  bekezdés:
   45    nap],   a   népszavazás   elrendelésekor   [az   országos
   népszavazásról  és népi kezdeményezésről szóló 1998.  évi  III.
   törvény (a továbbiakban: Nt.) 14. § (1) bekezdés: 15, illetőleg
   30  nap],  a  döntés  elleni jogorvoslatnál  [Ve.  130.  §  (2)
   bekezdés:  8 nap], az Alkotmánybíróság jogorvoslati eljárásában
   [Ve.  103.  § (3) bekezdés: nincs határidő, csak soronkívüliség
   az  előírás],  a népszavazás kitűzésekor (Nt. 15-16.  §:  15-90
   nap).  A  Ve.  XV.  fejezete  a helyi népszavazás  előkészületi
   szakaszában    úgyszintén   számos   speciális   eljárási    és
   jogorvoslati határidőt szabályoz.

   A  fenti  ismertetésből  egyértelműen megállapítható,  hogy  az
   általános   választójogi   határidőktől   eltérő   népszavazási
   előírások  mindegyike  a  népszavazás elrendelését  (kitűzését)
   megelőző időszakra vonatkozik, az azt követő eljárásban viszont
   a  Ve. X. fejezetében meghatározott általános rendelkezések  az
   irányadók.   Az   Alkotmánybíróság   ennek   megfelelően    azt
   mérlegelte,  hogy  a  népszavazási eljárásban  a  panasz  és  a
   kifogás benyújtására (ideértve az eredményt megállapító  döntés
   elleni  jogorvoslatot is), valamint az azok elbírálására nyitva
   alló  rövid  (három illetve egy napos) határidők  indokoltak-e,
   vagy éppen ellenkezőleg: az eljárás jellegére tekintettel nincs
   olyan, az Alkotmányból eredő kényszerítő körülmény, amely  ezek
   fenntartását szükségessé teszi.

   A  határidők  a  jogilag szabályozott eljárások  olyan  elemei,
   amelyek  általában  az  eljárások, ezen belül  különösen  egyes
   eljárási    cselekmények   lefolytatása,   illetőleg   bizonyos
   jogosultságok   gyakorlása  vagy  kötelezettségek   teljesítése
   ésszerű  időn belül való befejezését írják elő; megakadályozzák
   az  eljárások  parttalanná  válását, ugyanakkor  biztosítják  –
   többek  között  –  az  alapjogok gyakorlásának  lehetőségét.  A
   népszavazási  eljárás  mindkét  szakaszában  –  az  elrendelést
   megelőzőben  és az azt követőben is – indokoltak  a  határidők,
   mert  egyébként  a  népszavazásra irányuló  minden  tekintetben
   megfelelő    kezdeményezés   egyáltalán    nem,    vagy    csak
   indokolatlanul késedelmesen vezetne eredményre.

   A  jogorvoslati határidő megfelelősége önmagában  az  időtartam
   rövidsége  vagy hosszúsága alapján nem ítélhető meg, e  tényező
   mellett más elemeket is figyelembe kell venni. (ld. Abh1.,  ABH
   1999,  237,  244.)  A  népszavazási eljárásban  mindenek  előtt
   tekintetbe  kell  venni,  hogy –  szemben  a  választásokkal  –
   hiányzik  a rövid határidőket megalapozó kényszerítő körülmény,
   amelyet  az  Abh2.  a  következőképpen  fogalmazott  meg:  „[a]
   jogorvoslati  jog  választási eljárásban  való  szabályozásának
   fontos   szempontja,  hogy  az  eljárás  során  minél  hamarabb
   megszülessenek  a  végleges döntések. A Ve. 3.  §-ában  foglalt
   alapelvek szerint ugyanis a választás tisztaságának megóvása, a
   jogorvoslat  lehetőségének  biztosítása  mellett  a   választás
   eredményének  gyors  és hiteles megállapítását  is  biztosítani
   kell;  ennek  érvényre  juttatása  a  többi  alapelvvel  azonos
   fontosságú.   Bár   a  vizsgált  rendelkezés  nem   kapcsolódik
   közvetlenül a választási eredmény megállapításához, a kifogások
   benyújtására megállapított határidő rövidségét, illetve a gyors
   elbírálás   előírását  érthetővé  teszi  a  Ve.   79.   §   (1)
   bekezdésében  foglalt  rendelkezés. Eszerint  ha  a  választási
   bizottság,  illetőleg  a  bíróság  a  kifogásnak  helyt  ad,  a
   választási     eljárás    egészének    vagy    egy     részének
   megismételtetésére  is  sor kerülhet. Az  ésszerűtlenül  hosszú
   ideig   elhúzódó  jogviták  a  választások  eredményének   akár
   utólagos (későbbi) megkérdőjelezését is lehetővé tennék,  adott
   esetben  akadályoznák  a  választott  testületek  megalakulását
   (tisztségek  betöltését) vagy kétségbe vonnák a már  megalakult
   testületek (betöltött tisztségek) legitimációját. Ez sértené az
   Alkotmány 2. § (2) bekezdésében foglalt népszuverenitás  elvét,
   egyúttal  ellentétes  volna a jogállam demokratikus  jellegével
   [Alkotmány 2. § (1) bekezdés].” (ABH 2003, 607, 612.)

   Népszavazás  esetén is fontos tehát, hogy az  eredmény  ésszerű
   határidőn  belül  megállapítható legyen; az is megkerülhetetlen
   követelmény, hogy az eljárások indokolatlanul ne húzódjanak el,
   de az eljárás jellegéből adódóan nincs olyan sürgető körülmény,
   amely kényszerítően rövid jogorvoslati határidőket engedne. Míg
   az  országgyűlési  képviselői  választások  során  alkalmazandó
   rövid jogorvoslati határidők indokoltságát az Alkotmány tételes
   rendelkezése  [22.  §  (2) bekezdés: „Az  Országgyűlés  alakuló
   ülését – a választást követő egy hónapon belüli időpontra  –  a
   köztársasági   elnök  hívja  össze;”]  is   megalapozza,   mert
   megköveteli  a  jogorvoslatok  gyors  lezárását  a   választási
   végeredmény    záros    határidőn   belüli   megállapíthatósága
   érdekében,  addig ugyanez a sürgősségi tényező  a  népszavazási
   eljárásban értelemszerűen hiányzik.

   Mivel  az  Alkotmánybíróság  a jogorvoslati  jogot  alkotmányos
   alapjognak   tekinti,  a  jogorvoslati  jogra  vonatkozóan   is
   irányadó az annak korlátozhatóságáról szóló, az Alkotmány 8.  §
   (2)  bekezdésében  foglalt garanciális  szabály,  és  az  ezzel
   kapcsolatban  kimunkált  szükségesség-arányosság   teszt.   „Az
   Alkotmánybíróságnak  a  6/1998.  (III.  11.)  AB   határozatban
   összegezett  állandó gyakorlata szerint (ABH 1998, 91,  98-99),
   az alapvető jog korlátozása csak akkor marad meg az alkotmányos
   határok  között,  ha  a  korlátozás elkerülhetetlen,  azaz  más
   alkotmányos  alapjog, valamint alkotmányos érték  védelme  vagy
   érvényesülése,   illetve  az  Alkotmányból  következő   feladat
   megvalósítása más módon nem biztosítható, továbbá, ha az elérni
   kívánt   cél   fontossága   és  az  ennek   érdekében   okozott
   alapjogsérelem súlya arányban áll egymással.” (1234/B/1995.  AB
   határozat, ABH 524, 530.)

   A  népszavazással összefüggésben nem merül fel  olyan  alapjog,
   alkotmányos  érték  vagy cél, amely megalapozná,  alkotmányosan
   elfogadhatóvá tenné a népszavazási eljárásban is  előírt  rövid
   határidőket,  és ezzel együtt a jogorvoslati jog  korlátozását.
   Éppen   ellenkezőleg:  az  Alkotmány  2.  §  (2)   bekezdésében
   biztosított   közvetlen  hatalomgyakorlásban  való   részvételt
   nehezíti  el,  illetőleg teszi lehetetlenné a jogorvoslati  jog
   aránytalan korlátozása. A kifogás előterjesztésére előírt három
   napos  határidő  adott  esetben (ld.  az  alkotmányjogi  panasz
   alapul   fekvő  konkrét  esetét)  a  jogorvoslás  lehetőségétől
   fosztja  meg az érintettet. A három napos határidőre  vonatkozó
   szabály  alkalmazása  során akár az  is  megtörténhet,  hogy  a
   kifogással támadott határozatot hozó szerv (területi választási
   bizottság)   döntésétől  függ  a  jogorvoslat  további   sorsa,
   nevezetesen,  hogy  a  felterjesztésre nyitva  álló  egy  napos
   határidőn  belül  konkrétan  mikor  továbbítja  a  kifogást   a
   bírósághoz. Ez pedig teljességgel ellentétes a jogorvoslati jog
   lényegével,   vagyis  azzal,  hogy  a  jogorvoslatról   nem   a
   határozatot  hozó,  hanem egy másik szerv dönt.  A  népszavazás
   eredményét   megállapító  döntés  elleni  kifogás   egy   napos
   határideje,   valamint   a  kifogás   (akár   számos   kifogás)
   elbírálására   nyitva  álló  úgyszintén  egy   napos   határidő
   indokolatlanul  rövid, és ezáltal szükségtelenül  korlátozza  a
   kifogás  benyújtását, illetve nem teszi lehetővé a jogorvoslati
   kérelmek érdemi elbírálását.

   Az Alkotmánybíróság mindezekre tekintettel megállapította, hogy
   a  népszavazási  külön  eljárásokban a  speciális  jogorvoslati
   határidők  szabályozásának  hiánya  mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenességet eredményezett, minthogy  ezzel  sérül  az
   Alkotmány  2.  §  (2)  bekezdésében előírt,  a  népszuverenitás
   közvetlen gyakorlásáról szóló rendelkezés, valamint  az  57.  §
   (5)  bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jog. A  kialakult
   alkotmányellenes helyzet oka tehát a megfelelően kimunkált és a
   népszavazás   jellegének  megfelelő,  a  választásokra   előírt
   általános rendelkezéstől eltérő szabályozás hiánya, amely  csak
   a jogalkotó által pótolható.

   Az   Alkotmánybíróság   a   fentiek  alapján   a   mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmányellenességet megállapította, és az Abtv.
   49.  §  (1)  bekezdése  szerint határidő tűzésével  felhívta  a
   jogalkotót, hogy szabályozási kötelezettségének tegyen  eleget.
   Az  Abtv.  49.  §  (2)  bekezdése előírja,  hogy  a  mulasztást
   elkövető  szerv a megjelölt határidőn belül köteles  jogalkotói
   feladatának eleget tenni.
                                  
                                 IV.
                                  
   Az   egyik   indítványozó   kérelmet   terjesztett   elő   arra
   vonatkozóan, hogy az Alkotmánybíróság semmisítsen meg egy helyi
   választási bizottsági határozatot.

   Az   Alkotmánybíróság  hatáskörébe  az  Abtv.  1.  §-a  szerint
   jogszabály,   vagy   állami  irányítás   egyéb   jogi   eszköze
   tekintetében   azok  alkotmányellenességének  vagy   nemzetközi
   szerződésbe   ütközésének  vizsgálata  tartozik,   illetve   az
   Alkotmánybíróságnak  kizárólag  az  Alkotmány  rendelkezéseinek
   értelmezésére van hatásköre. Az Abtv. és más jogszabály alapján
   tehát  az  Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre helyi választási
   bizottság    határozatának    megsemmisítésére.    Ezért     az
   Alkotmánybíróság  az indítványt az Ügyrend 29.  §  b)  pontjára
   tekintettel visszautasította.

   A határozat közzétételére vonatkozó rendelkezés az Abtv. 41. §-
   án alapul.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
         Dr. Bagi István                    Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                          alkotmánybíró
                                   
         Dr. Erdei Árpád                  Dr. Harmathy Attila
         előadó alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
         Dr. Kiss László                  Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                   
                  Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró
    Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye

    Nem  értek egyet a rendelkező rész 1. és 2. pontjával, valamint
    ezek indokolásával. Álláspontom a következő:
                                   
                                  I.
                                   
    1. Az indítványok alapján meg kell vizsgálni, hogy a választási
    eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.
    '-ának  (3)  bekezdése  és  78.  §  (1)  bekezdése  sérti-e  az
    Alkotmány  2.  §-át és 57. §-ának (1), valamint (5)  bekezdését
    azért, mert a Ve. említett rendelkezései
    – nem világosak,
    –  nem  biztosítanak  megfelelő  időt  a  jogorvoslati  kérelem
    előterjesztésére.

    2. Az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a Magyar
    Köztársaság demokratikus jogállam. Az Alkotmánybíróság  állandó
    gyakorlata   szerint  a  jogállam  jellemzője  a  jogbiztonság,
    jogbiztonság pedig akkor áll fenn, ha a jogszabályok világosak,
    egyértelműek  [11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH  1992,  77,
    81, 84.].

    A  jogszabályok általános megfogalmazásúak, nem konkrét,  eseti
    tényállásokra  vonatkoznak. A jogszabályoknak  az  eseti  ügyek
    szempontjából történő értelmezése a jogalkalmazás  feladata.  A
    jogbiztonság  sérelméről  akkor  lehet  szó,  ha  a  jogszabály
    megfogalmazása annyira általános, hogy a jogalkalmazónak teljes
    szabadságot   ad   az  adott  esetekre  történő   alkalmazásnál
    (1160/B/1992. AB határozat, ABH 1993, 607, 608.).  Az  a  tény,
    hogy  a  jogszabályt  a jogalkalmazónak értelmeznie  kell,  nem
    jelent  jogbizonytalanságot,  és  az  Alkotmánybíróságnak   nem
    feladata   a   jogszabályok   célszerűségének   vizsgálata   és
    minősítése (21/B/1994. AB határozat, ABH 1996, 476, 478.).  Nem
    áll   fenn  tehát  alkotmányellenesség  azokban  az  esetekben,
    amelyekben a jogalkalmazók nem teljesen azonos módon értelmezik
    a  jogszabályt  és esetleg a Legfelsőbb Bíróságnak  kell  –  az
    Alkotmány  47. §-ának (2) bekezdésében meghatározott  feladatát
    teljesítve – a jogegységet biztosítania.

    3.  A  Ve.  77. §-a (3) bekezdésének második mondata szerint  a
    kifogást  a  sérelmezett  döntést hozó választási  bizottsághoz
    kell  benyújtani. A választási bizottságnak az a feladata, hogy
    a  kifogást legkésőbb annak beérkezését követő napon  terjessze
    fel  a  bírósághoz.  A 78. § (1) bekezdésének  első  mondata  a
    kifogás   benyújtásáról  úgy  rendelkezik,  hogy  a  kifogásnak
    legkésőbb   a  sérelmezett  tevékenységtől,  illetőleg   döntés
    meghozatalától számított három napon belül meg kell érkeznie.

    A  Ve.  támadott  rendelkezései nem  bizonytalanok,  nem  adnak
    alapot   olyan   kiszámíthatatlan  jogértelmezésre,   amely   a
    jogalkalmazás   egységének   biztosítását   szolgáló   eszközök
    hatókörét meghaladná.

    Mindennek alapján nézetem szerint nem állapítható meg,  hogy  a
    Ve.  támadott  szabályai  sértik az  Alkotmány  2.  §-ának  (1)
    bekezdését.

                                  II.

    1.  Az  Alkotmány  57. §-ának (1) bekezdése – többek  között  –
    kimondja,   mindenkinek  joga  van  ahhoz,  hogy  jogairól   és
    kötelességeiről  bíróság  döntsön.  Az  57.  §  (5)   bekezdése
    biztosítja  azt  a jogot, hogy a jogokat vagy  jogos  érdekeket
    sértő  bírósági,  közigazgatási és más  hatósági  döntés  ellen
    jogorvoslattal lehet élni.

    Az  52/1997.  (X.  14.)  AB határozat  rendelkező  részében  az
    Alkotmánybíróság  megállapította, hogy a népszavazás  valósítja
    meg  az  Alkotmány 2. §-ának (2) bekezdésében a népszuverenitás
    egyik     gyakorlási     formájaként    megjelölt     közvetlen
    hatalomgyakorlást,  és a választópolgároknak  a  népszavazással
    kapcsolatos joga politikai alapjog (ABH 1997, 331, 332.).

    2.  Az  Alkotmánybíróság – a népszavazással kapcsolatban a  Ve.
    130.  §-ának (1) és (2) bekezdésénél – a jogorvoslat  kérdéseit
    az   Alkotmány  57.  §-ának  (5)  bekezdése  alapján  vizsgálva
    kimondta,  hogy  a jogorvoslati jog gyakorlásának  feltétele  a
    jogorvoslat  benyújtásához szükséges idő rendelkezésre  állása.
    Ugyanakkor  azt  is  megállapította, hogy  a  Ve.  130.  §-ában
    meghatározott  háromnapos jogorvoslati határidő alkotmányossága
    önmagában   nem   ítélhető  meg.  Ilyen  rövid   határidő   más
    eljárásokban  is  ismert. Ezért az Alkotmánybíróság  figyelembe
    vette  egyrészt azt, hogy a vizsgált szabály nem rendelkezik  a
    jogorvoslattal  megtámadható döntésről való  tudomásszerzésről.
    Másrészt  vizsgálta  azt,  hogy  a  népszavazással  kapcsolatos
    eljárás milyen szakaszában merül fel a jogorvoslat: az Országos
    Választási Bizottságnak az aláírásgyűjtő ív, illetőleg a kérdés
    hitelesítésével  kapcsolatos döntésével szemben  kellett  három
    napon belül benyújtani a kifogást. Ilyen körülmények között, az
    eljárásnak    ebben    a   szakaszában   az    Alkotmánybíróság
    indokolatlannak  tartotta a jogorvoslatra megszabott  határidőt
    [24/1999. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1999, 237, 244-246.].

    Az  59/2003. (XI. 26.) AB határozat az Alkotmány 2. §-ának  (1)
    bekezdése  és 57. §-ának (5) bekezdése alapján már megvizsgálta
    a  Ve.  78.  §-ának  (1) bekezdésében meghatározott  háromnapos
    határidőt.  Az alkotmányossági elemzés elsődlegesen a  határidő
    kezdőpontjára  vonatkozott,  de az Alkotmánybíróság  kifejtette
    álláspontját  az  időtartam hosszúságáról is. Rámutatott  arra,
    hogy  a  választási eljárás tisztaságának megóvása, a választás
    eredményének  gyors  és hiteles megállapításához  fűződő  érdek
    megköveteli az eljárás gyors lezárását. Éppen az Alkotmány 2. §-
    ából    eredő    követelményekre    tekintettel    jutott    az
    Alkotmánybíróság   arra  a  következtetésre,   hogy   a   rövid
    jogorvoslati határidő indokolt, nem sérti sem az Alkotmány 2. §-
    ának  (1)  bekezdését, sem az 57. §-ának  (5)  bekezdését  (ABH
    2003, 607, 610-612.).

    A  jelen ügyben az indítvány a kampánycsend megsértéséről szóló
    határozattal   szemben   érvényesíteni   kívánt   jogorvoslatra
    vonatkozik.  A  népszavazással kapcsolatos eljárásnak  ebben  a
    szakaszában   ugyanúgy   a  választási  eljárás   tisztaságának
    megóvása,  a  viták  gyors  lezárása a  meghatározó,  mint  más
    választási   eljárásoknál.  Itt  tehát  nem  az  a  sajátossága
    érvényesül a népszavazási eljárásnak, mint az aláírásgyűjtő ív,
    illetőleg  a  kérdés  hitelesítésével  kapcsolatos  döntésekkel
    szemben érvényesítendő jogorvoslatnál. Ezért véleményem szerint
    a  jelen  esetben  is  az 59/2003. (XI.  26.)  AB  határozatban
    kifejtett álláspontot kellett volna irányadónak tekinteni.

    A  fentiek  alapján  álláspontom szerint  az  indítványokat  el
    kellett volna utasítani.

                                 III.

    Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  49.  §-
    ának  (1)  bekezdése szerint, ha az Alkotmánybíróság hivatalból
    vagy  bárki  indítványára azt állapítja meg, hogy  a  jogalkotó
    szerv   a   jogszabály  felhatalmazásából  származó  jogalkotói
    feladatát elmulasztotta és ezzel alkotmányellenességet  idézett
    elő,   a   mulasztást  elkövető  szervet  felhívja  feladatának
    teljesítésére.

    Az  Alkotmánybíróság  állandó gyakorlata  szerint  mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenesség  megállapítására  kerül  sor
    akkor,  ha a hiányos szabályozás a jogérvényesítést akadályozza
    [22/1990.  (X.  16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.],  alapjog
    érvényesüléséhez szükséges garanciák hiányoznak [37/1992.  (VI.
    10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 232-233.].

    A   Ve.   szabályozásával  kapcsolatban   az   Alkotmánybíróság
    ismételten     kimondta     a    mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenességet.  A  Ve.  78.  §-ának  (1)   bekezdésében
    meghatározott  háromnapos határidőnél azonban  –  a  fentiekben
    kifejtettek    alapján   –   nézetem   szerint   nincs    olyan
    alkotmányellenes  helyzet,  amely  a  mulasztás  megállapítását
    megalapozná.  A 22/1995. (III. 31.) AB határozat a  jogorvoslat
    korlátozásának alkotmányosságát vizsgálva azt fejtette ki, hogy
    az   alkotmányossági   szempontból   elfogadható   jogorvoslati
    lehetőségek  teljes kizárása alkotmánysértő, de a  jogorvoslati
    jog  korlátozása  nem ellentétes az Alkotmány  57.  §-ának  (5)
    bekezdésével (ABH 1995, 108, 113.).

    A 28/1998. (VI. 16.) AB végzéssel lezárt ügyben felmerült a Ve.
    78.  §-ának (1) bekezdésével kapcsolatban a mulasztás  kérdése,
    de  az  Alkotmánybíróság  érdemi vizsgálat  nélkül  mellőzte  a
    mulasztás megállapítását (ABH 1998, 523, 525.). A 2/1999. (III.
    3.)  AB végzés – a különvélemény ellenére – szintén a mulasztás
    megállapítása nélkül alkalmazta a Ve. 78. §-a (1)  bekezdésének
    háromnapos határidejét (ABH 1999, 441, 442.).

    A  fentiek alapján nézetem szerint a mulasztás megállapítását a
    jelen esetben is mellőzni kellett volna.

    Budapest, 2005. június 14.
                                                Dr. Harmathy Attila
                                                      alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom:
                                                   Dr. Holló András
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     23/2005. (VI. 17.)
     Date of the decision:
     .
     06/14/2005
     .
     .