English
Hungarian
Ügyszám:
.
509/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.; Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 57/1994. (XI. 17.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/316
.
A döntés kelte: Budapest, 11/14/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

        Az Alkotmánybíróság  jogszabály alkotmányellenessége
   utólagos vizsgálatára  irányuló indítványok alapján - Dr.
   Zlinszky János alkotmánybíró különvéleményével - meghozta
   a következő

                         határozatot :

        1. Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a lakások
   és helyiségek  bérletére,  valamint  az  elidegenítésükre
   vonatkozó egyes  szabályokról szóló,  az 1994.  évi XVII.
   törvénnyel módosított  1993. évi  LXXVIII. törvény  62. §
   (1) és (2) bekezdésében az "és nem lakás céljára szolgáló
   helyiségek", továbbá  a 63.  § (1) és (2) bekezdésében az
   "és nem  lakás céljára  szolgáló helyiségek"  rendelkezés
   alkotmányellenes, ezért ezeket a határozat közzétételének
   napjával megsemmisíti.

        A 62.  § (1)  és (2)  bekezdése az  alábbi szöveggel
   marad hatályban:

        " (1)  Az önkormányzat,  az  állam  tulajdonából  az
   önkormányzat  tulajdonába   került  lakóépületeinek  (  a
   bennük lévő  lakások )  elidegenítéséből származó,  1994.
   március 31.  napját követően  befolyó -  az (5)  bekezdés
   szerint csökkentett - teljes bevételét a számláját vezető
   pénzintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni.

         (2)  Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség
   az állami  tulajdonú lakóépületek (a bennük lévő lakások)
   elidegenítéséből    származó   önkormányzatot   megillető
   bevételekre is  vonatkozik, tekintet nélkül arra, hogy az
   elidegenítésről  a   megszűnt  tanácsi   szerv  vagy   az
   önkormányzat döntött-e. "

        A 63.  § (1)  és (2) bekezdésének hatályos szövege e
   határozat közzétételét követően a következő:

        " (1)  A fővárosi  kerületi önkormányzat a 62. § (1)
   bekezdésében említett  lakóépületeinek (  a  bennük  lévő
   lakások )  elidegenítéséből származó  - 1994. március 31.
   napját követően  befolyó és a 62. § (5) bekezdése szerint
   csökkentett -  bevételének ötven  százalékát  a  fővárosi
   közgyűlés számláját  vezető pénzintézethez,  elkülönített
   számlára köteles befizetni.

         (2)  Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség
   az állami  tulajdonú lakóépületek (a bennük lévő lakások)
   elidegenítéséből  származó,  a   kerületi  önkormányzatot
   megillető  bevételekre  is  vonatkozik,  tekintet  nélkül
   arra, hogy  az elidegenítésről  a megszűnt  tanácsi szerv
   vagy az önkormányzat döntött-e".

        2. Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a törvény
   62. §  (3)  bekezdésében,  valamint  63.  §  (1)  és  (2)
   bekezdésében  foglalt,   hatályban  maradt  rendelkezések
   1994. december 31-ig nem alkalmazhatók.

        3. Az  Alkotmánybíróság a  törvény 46.  § a  )  pont
   második fordulata,  a 61.  §-a, a  62. §  (3)  bekezdése,
   valamint a  62. §  (1) és (2) bekezdésének, továbbá a 63.
   §-nak a  rendelkező  rész  2.  pontjában  el  nem  bírált
   előírásai  alkotmányellenességének   megállapítására   és
   megsemmisítésére vonatkozó indítványokat elutasítja.

        Az  Alkotmánybíróság  ezt  a  határozatát  a  Magyar
   Közlönyben közzéteszi.
                            Indokolás

                               I.

         A  lakások  és  helyiségek  bérletére,  valamint  az
    elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
    évi  LXXVIII.  törvény  alkotmányellenességének  utólagos
    vizsgálatára irányuló  eljárásban az  Alkotmánybíróság  a
    64/1993. (XII.  22.) AB  határozatával   ( ABH 1993, 373,
    391. )  e törvény számos rendelkezését megsemmisítette. A
    határozat   közzétételét    követően   az    Országgyűlés
    megalkotta az  1993. évi  LXXVIII. törvény  módosításáról
    szóló 1994.  évi XVII.  törvényt.  (  Mivel  a  módosítás
    kiegészítette  a   korábbi  törvényt,   így  az  egységes
    szerkezetbe foglalt  törvény megjelölése  a továbbiakban:
    Lt. )  . Tekintettel  arra,  hogy  több  indítványozó  is
    kezdeményezte    az     Lt.    különböző    rendelkezései
    alkotmányosságának vizsgálatát,  az  Alkotmánybíróság  az
    indítványokat egyesített eljárásban bírálta el.

         1. Az  Lt. 46.  § a) pontja második fordulatát azzal
    az indokolással  támadta az  egyik indítvány,  hogy ez  a
    rendelkezés nem  biztosít vételi  jogot a bérlőnek arra a
    lakásra, amely  az Ötv.  107.  §  (2)  bekezdése  alapján
    került  az   önkormányzat  tulajdonába.  Az  indítványozó
    szerint ez  az előírás  a kisvárosok  lakosait  hátrányos
    helyzetbe hozza.

         2.  Az   egyik   indítványozó   az   Lt.   61.   §-a
    alkotmányellenessége  megállapítását  és  megsemmisítését
    kérte. Azt  kifogásolta, hogy  ez a  törvényi rendelkezés
    eltérő módon  értelmezhető, s a megszorító értelmezés nem
    teszi lehetővé a vételi vagy elővásárlási joggal érintett
    önkormányzati, illetőleg  állami  lakások  és  helyiségek
    tulajdonjogának   gazdasági    társaságba   vitelét.   Az
    indítványozó szerint  az önkormányzat apportálási jogának
    elvonása az  Alkotmány 9.  § (2)  bekezdésébe, 13.  § (1)
    bekezdésébe  és   70/C.  §  (1)  bekezdésébe  ütközik,  s
    ellentétes a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
    törvény   ( a  továbbiakban: Ötv.  ) 1. § (6) bekezdés b)
    pontjával.

         3.  a)   Indítvány   érkezett   az   Lt.   62.   §-a
    alkotmányosságának vizsgálatára  vonatkozóan is.  Az e §-
    ban foglalt rendelkezések a lakások, valamint a nem lakás
    céljára  szolgáló  helyiségek  elidegenítéséből  származó
    bevétel  elkülönített  számlán  történő  elhelyezését  és
    bizonyos lakáscélú felhasználását írják elő.

         b) Más  indítványozók úgy  ítélték meg,  hogy a  nem
    lakás   céljára   szolgáló   helyiségek   értékesítéséből
    származó  vételár  felhasználására  vonatkozó  korlátozás
    ellentétes az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében, 43. § (1)
    bekezdésében és  44/A. §  (1)  bekezdés  b  )  pontjában,
    valamint a  Polgári Törvénykönyvről  szóló 1959.  évi IV.
    törvény (  a továbbiakban: Ptk. ) 200. § (1) bekezdésében
    és az Ötv. 80. § (1) bekezdésében előírtakkal.

         Indítványukban       negatív       diszkriminációnak
    minősítették,  hogy   "a  nem   lakás  céljára   szolgáló
    helyiségek eladási  árából befolyó  összeget  is  csak  a
    lakóépületek felújítására lehet fordítani".

         c) Az  indítványozók egyike  a már említett 64/1993.
    (XII. 22.) AB határozatra is hivatkozott, amely szerint a
    már  önkormányzati   tulajdonba  adott   vagyon  utólagos
    megterhelése alkotmányossági  vizsgálat tárgya  lehet. Az
    Lt.  62.   §-ában  foglaltakat   ilyennek  tekintette  az
    indítványozó.   Megállapítása    szerint   ugyanis    "az
    államháztartási törvény  által  meghatározott  határidőre
    megalkotandó   önkormányzati   költségvetési   rendeletek
    elfogadása idején  nem volt  hatályban olyan rendelkezés,
    amely a bevételek - a cél- és címzett támogatási formákon
    kívüli -  szabad  felhasználását  akadályozta  volna.  Az
    utólag meghozott  előírás  viszont  alapvetően  érinti  a
    helyi költségvetést,  különösen a  több ezer  lakással és
    helyiséggel rendelkező városok esetében".

         4. Az  Lt. 63. § (3) bekezdését azért is kifogásolta
    az egyik indítványozó, mert az e rendelkezésben foglaltak
    szerint  az   önkormányzat  a  lakás-  (  és  helyiség  )
    privatizációból származó  bevételét -  a lakásfelújításon
    kívül -  "az  állampolgár  tulajdonában  álló  lakásra  -
    ideértve az  államosított lakást  is -  1953. április  1.
    napja előtt  bármilyen jogcímen, illetőleg azt követően a
    lakásügyi hatóság  kiutaló határozata  alapján  létrejött
    lakásbérlet   ( a  továbbiakban együtt:  kényszerbérlet )
    felszámolására használhatja fel".

         Az  indítványozó   álláspontja  szerint   az  "1953.
    április 1.  napja előtt  bármilyen jogcímen" meghatározás
    hátrányos helyzetbe  hozza azokat  a bérlőket, akik ebben
    az időszakban  kényszer nélkül,  a felek közös akaratából
    kötöttek magánlakás  tulajdonosával  bérleti  szerződést,
    mivel nem  illetik  meg  őket  az  Lt.  24.  -25.  §-ában
    megállapított jogok.  Az indítványozó  azt is sérelmezte,
    hogy a támadott rendelkezés "nem ad semmilyen lehetőséget
    annak vizsgálatára, hogy az 1953. április 1. előtt kötött
    bérleti szerződés  kényszerből, vagy  a felek  akaratából
    jött létre".

         Az  indítványozó   a  támadott   rendelkezésnek   az
    Alkotmány 70/A.  és 70/K.  §-ával, valamint  a Ptk. 2. §-
    ával  és  a  205.  §  (1)  bekezdésével  való  ütközésére
    hivatkozott.

         5.   Az    Lt.   63.   §-a   alkotmányellenességének
    megállapítására és  megsemmisítésére irányuló indítványok
    azt kifogásolták,  hogy a  lakások és a nem lakás céljára
    szolgáló  helyiségek  elidegenítéséből  származó  bevétel
    ötven  százalékát  a  fővárosi  kerületi  önkormányzat  a
    fővárosi közgyűlés  rendelkezésére köteles  bocsátani. Az
    indítványozók  ezt  az  előírást  is  a  már  megszerzett
    önkormányzati    tulajdon    utólagos    alkotmányellenes
    megterhelésének minősítették.

         Másik  indítványozó   szerint  az   ilyen   tartalmú
    szabályozás "államosítást jelent, mivel az állam valamely
    jogi személy  tulajdonát  elveszi  és  másiknak  adja  át
    azzal, hogy  azt  később  harmadik  jogi  személy  javára
    használja fel". Arra hivatkozott, hogy az Alkotmány 13. §
    (1)  bekezdése  tiltja  az  államosítást,  a  13.  §  (2)
    bekezdése  pedig   csak   kivételes   kisajátítást   tesz
    lehetővé,  ezt   is   teljes,   feltétlen   és   azonnali
    kártalanítás mellett.

         Az indítványozó úgy vélte, hogy az önkormányzatok 50
    %-os   vagyonvesztés    mellett   mellőzni    fogják    a
    helyiségértékesítést és  inkább a  bizonytalanabb bérleti
    formát alkalmazzák.  Sérelmezte, hogy a nem lakás céljára
    szolgáló  helyiségek  elidegenítéséből  származó  bevétel
    korlátozása  (   elvonása  )   "visszamenőleges   hatályú
    beavatkozást jelent az önkormányzat gazdasági rendjébe és
    sérti    a     rendeletben    elfogadott     költségvetés
    stabilitását".

                               II.

         Az Alkotmánybíróság  a  rendelkező  részben  foglalt
    döntését az Alkotmány és az indítványokban is hivatkozott
    törvényi      rendelkezések,       az      önkormányzatok
    tulajdonszerzését  szabályozó   előírások,   valamint   a
    64/1993.  (XII.   22.)  AB   határozat  és   az  abban  a
    határozatban is  többször idézett  16/1991. (IV.  20.) AB
    határozat (  ABH  1991,  58,  65.  )  figyelembevételével
    alkotta meg.

         1. Az  Lt. 46.  § a  ) pontjának  második  fordulata
    szerint nem  áll fenn  vételi  jog  "az  1990.  évi  LXV.
    törvény 107. §-ának (2) bekezdése alapján az önkormányzat
    tulajdonába került önkormányzati lakásra".

         Ezzel a  rendelkezéssel a  64/1993.  (XII.  22.)  AB
    határozat  megalkotását   követően  az  1994.  évi  XVII.
    törvény egészítette  ki az  Lt. -t.  Az  Alkotmánybíróság
    ugyanis  e  határozatában  úgy  foglalt  állást,  hogy  a
    lakások törvényen  alapuló vételi joga és tulajdonvédelme
    a vételi  jog időtartamának  jelentős megrövidítésével és
    az    értékgarancia     érvényesítésével    alkotmányosan
    összhangba  hozható,  azonban  vételi  jog  a  lakásoknak
    kizárólag  arra   a  körére   alapítható,  amelyeken   az
    önkormányzat   az    egyes   állami    tulajdonban   lévő
    vagyontárgyak  önkormányzati  tulajdonba  adásáról  szóló
    1991. évi  XXXIII. törvény  (  a  továbbiakban:  Vátv.  )
    rendelkezései alapján  és az abban meghatározott teherrel
    szerzett  tulajdont.   Ez  a  teher  a  Vátv.  2.  §  (9)
    bekezdésében foglalt  - a  tulajdonátadással  egyidejű  -
    terhelés,  az  elidegenítés  szabályozásának  fenntartása
    ( ABH 1993, 386. ).

         Az Ötv.  107. §  (2) bekezdésével  átadott lakásokra
    azonban ilyen, a tulajdonátadással egyidejű terhelést nem
    állapított  meg   a  törvényhozó,  ezért  azokra  az  Lt.
    utólagosan, vagy  visszamenőlegesen semmilyen terhet, így
    vételi jogot sem alapíthatott alkotmányosan. A lakásoknak
    erre a  körére is  érvényesíthető azonban az elővásárlási
    jog, amely a bérlő számára bizonyos védettséget jelent.

         Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az indítvány
    nem   megalapozott.    Az   Alkotmánybíróság   már   több
    határozatában kifejtette  álláspontját  a  diszkrimináció
    vonatkozásában. A  108/B/1992. AB határozatban rámutatott
    arra, hogy  "alkotmányellenes megkülönböztetés csak akkor
    állapítható meg,  ha  összehasonlítható  helyzetben  levő
    személyek között  tesz a jogalkotó olyan különbségtételt,
    amely alapjogsérelmet  okoz, illetőleg  azzal az  egyenlő
    méltóság  alkotmányos  követelményét  sérti.  Nem  minden
    személyek közötti  jogi  megkülönböztetés  minősül  tehát
    alkotmányellenesnek" (  ABK 1994.  január, 31,  33. ).  A
    881/B/1991.  AB   határozat  szerint  pedig  nem  minősül
    megengedhetetlen   megkülönböztetésnek,    ha   a    jogi
    szabályozás "eltérő  jogalanyi körre  vonatkozóan állapít
    meg eltérő rendelkezéseket" ( ABH 1992, 474, 477. ).

         Az  indítványozó  által  hivatkozott,  a  kisvárosok
    önkormányzati tulajdonú  lakásainak bérlőit  "hátrányosan
    érintő"     jogszabályi     megoldást     illetően     az
    Alkotmánybíróság    az    előbbiek    figyelembevételével
    megállapítja,  hogy  az  Lt.  vizsgált  rendelkezése  nem
    eredményezett alkotmányellenes  diszkriminációt, mivel  a
    bérlők  eltérő   csoportjára  vonatkozik  és  az  egyenlő
    méltóság alkotmányos követelményét sem sérti.

        A fentiek alapján az Alkotmánybíróság az Lt. 46. § a)
    pont     második     fordulatában     foglalt     előírás
    alkotmányellenességét   nem    állapította   meg   és   a
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

         2.  A   16/1991.  (IV.   20.)  AB   határozat  -   a
    tulajdonviszonyok rendezése  érdekében az  állam által az
    állampolgárok tulajdonában  igazságtalanul okozott  károk
    részleges kárpótlásáról  szóló  törvényjavaslat  bizonyos
    rendelkezései alkotmányellenességének előzetes vizsgálata
    során -  megállapította:  amennyiben  a  volt  társadalmi
    tulajdonból valamely  új tulajdonforma  ( a jelen esetben
    önkormányzati tulajdon  ) már  létrejött, "az új tulajdon
    védelme természetesen  teljes, azaz e vonatkozásban nincs
    alkotmányos lehetőség  a társadalmi  átalakulás  terhének
    utólagos vagy visszamenőleges szétosztására"  ( ABH 1991,
    64. ).

         Az önkormányzatok  a volt  állami lakásokat  és  nem
    lakás céljára  szolgáló helyiségeket  az Ötv. , illetve a
    Vátv. rendelkezései  alapján tulajdonba  kapták. Az 1993.
    évi LXXVIII.  törvény a  lakás- és a helyiségelidegenítés
    terheit az  önkormányzatokra nézve súlyosabbá tette ahhoz
    képest, ahogy az önkormányzatok a tulajdont megszerezték.
    Az   Alkotmánybíróság    a   64/1993.   (XII.   22.)   AB
    határozatában  ezért   az  említett  törvény  45.  §  (1)
    bekezdésével, illetve az 54. § (1) bekezdésével alapított
    vételi   jogot    alkotmányellenesnek   minősítette    és
    megsemmisítette.

         Az Lt.  az önkormányzati tulajdonba került lakásokra
    vonatkozó vételi  jogot új tartalommal szabályozta, a nem
    lakás céljára  szolgáló helyiségek  esetében pedig vételi
    jogot nem, csak elővásárlási jogot biztosított.

         Az  Lt.  83.  §  (1)  bekezdésének  első  mondata  a
    következőket  tartalmazza:   "1993.  december   31-ig   a
    bérbeadás  útján   hasznosított  önkormányzati  lakás  és
    helyiség tulajdonjoga  nem pénzbeli  hozzájárulásként nem
    bocsátható gazdasági társaság rendelkezésére". E bekezdés
    második mondatát  -  amely  szerint  "ugyanez  a  tilalom
    vonatkozik a  törvény hatálybalépése után a vételi joggal
    érintett  önkormányzati   lakásra  és   helyiségre"  -  a
    64/1993. (XII. 22.) AB határozat megsemmisítette.

         Az Lt. 61. §-a pedig így rendelkezik: "A vételi vagy
    elővásárlási  joggal  érintett  önkormányzati,  illetőleg
    állami  lakás   és  helyiség  tulajdonjoga  nem  pénzbeli
    hozzájárulásként  nem   bocsátható   gazdasági   társaság
    rendelkezésére".

         A lakásvagyon jogi természetének jellegzetességeiről
    a korábbi törvényi szabályozás alkotmányosságát vizsgáló,
    többször is  említett AB  határozat  már  megállapította,
    hogy "a lakás különleges helyet foglal el az önkormányzat
    vagyontárgyai között  funkciója  alapján,  mert  a  helyi
    önkormányzat    területén    élő    emberek    legelemibb
    életfeltételének, a  hajléknak a biztosítását szolgálja".
    Ezzel függ  össze az  Alkotmánybíróság határozatának az a
    következtetése  is,   hogy  "az  állampolgárok  megfelelő
    lakhatási     lehetősége     érdekében     erőteljesebben
    korlátozhatja a  törvényhozás az önkormányzat tulajdonosi
    szabadságát, mint más vagyontárgyak esetében" ( ABH 1993,
    385. ).

         A 29/1993. (V. 4.) AB határozat pedig arra hívta fel
    a  figyelmet,   hogy  "a   tulajdon  tárgyának  közösségi
    rendeltetése, közszolgáltatásra szánt használata, közcélú
    hasznossága  stb.   alapja  és  alkotmányosan  igazolható
    indoka lehet a közhatalmi beavatkozásnak, a tulajdonjog -
    a tulajdon funkciója szerinti - korlátozásának".

         Ez a határozat - a 13/1990. (VI. 18.) AB határozatra
    ( ABH  1990, 54,  56. )  hivatkozással arra is felhívta a
    figyelmet,    hogy    "a    közcélú    felhasználás,    a
    hiánygazdálkodás,     vagy     más,     a     korlátozást
    elkerülhetetlenné tevő  szempont  .  .  .  a  tulajdonjog
    korlátozásának alkotmányos  indoka lehet, ha a korlátozás
    megfelel az  arányosság követelményének  is" (  ABH 1993,
    227, 231. ).

         Ez a  korlátozás a  vételi  és  elővásárlási  joggal
    érintett  önkormányzati   lakások,   illetve   helyiségek
    vonatkozásában  kifejezetten   arra  irányul,   hogy   az
    önkormányzat   az    ilyen   vagyontárgyakat    e   jogok
    fennállásának időtartama  alatt csak  e  jogok  épségének
    megóvásával idegeníthesse  el. Az  Lt. 61.  §-a - e jogok
    érvényesítésének   biztosítása   érdekében   -   azt   is
    megtiltja, hogy  a vételi és elővásárlási joggal érintett
    lakás és helyiség tulajdonjogát az önkormányzat gazdasági
    társaság rendelkezésére bocsássa.

         Megjegyzést érdemel,  hogy a gazdasági társaságokról
    szóló 1988.  évi VI.  törvénynek a  korlátolt felelősségű
    társaságra vonatkozó  161. §  (3) bekezdése  a  következő
    előírást tartalmazza:  "Nem pénzbeli  betétként - a 22. §
    (2)  bekezdésében   meghatározott  feltételek  fennállása
    esetén is  - csak  olyan  végrehajtható  dolgot,  továbbá
    olyan  szellemi  alkotást  vagy  jogot  lehet  figyelembe
    venni,  amelyet   utóbb  a  gazdasági  társaság  harmadik
    személy hozzájárulása  ( engedélye ) nélkül ruházhat át".
    ( Ezzel  a szabályozással  azonos tartalmú e törvénynek a
    részvénytársaságra vonatkozó 253. § (1) bekezdése is.)

         Mindezekből az  következik, hogy  a  vételi  joggal,
    illetve  az  elővásárlási  joggal  terhelt  önkormányzati
    tulajdon  a  gazdasági  társaságokra  vonatkozó  törvényi
    szabályozás  idézett  előírásai  szerint  sem  adható  át
    gazdasági társaság rendelkezésébe.

         Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint tehát a 61.
    §-ban megállapított korlátozás nem alkotmányellenes, mert
    az az  Lt. -ben  meghatározott vételi és elővásárlási jog
    biztosítását szolgálja.  Ezért az Alkotmánybíróság az Lt.
    61. §-a  alkotmányellenességét nem  állapította meg, s az
    indítványt ebben a vonatkozásban elutasította.

         3. a  ) Az  Lt. 62.  § (1)  és  (2)  bekezdése  arra
    kötelezi az  önkormányzatokat, hogy az állam tulajdonából
    önkormányzati     tulajdonba      került     lakóépületek
    elidegenítéséből származó  bevételüket, továbbá az állami
    tulajdonú lakóépületek elidegenítéséből az önkormányzatot
    megillető bevételt elkülönített számlán helyezzék el; s e
    bevételeket kizárólag  a  (3)  bekezdésben  meghatározott
    célokra  engedi  felhasználni.  Ez  a  megkötés  egyaránt
    vonatkozik a  lakóépületben lévő eladott lakásokra és nem
    lakás céljára  szolgáló helyiségekre.  A fővárosi kerület
    önkormányzatát ez  a kötelezettség  csak a  bevétel ötven
    százaléka erejéig  terheli, a fennmaradó ötven százalékot
    ugyanis az  Lt. 63.  § értelmében  a  fővárosi  közgyűlés
    számlájára köteles befizetni.

         Az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy alkotmányos-
    e  a   vételár   felhasználásának   kivételt   nem   tűrő
    célhozkötése, különösen,  hogy az  ilyen megkötés  a  nem
    lakás céljára szolgáló helyiségek vételára vonatkozásában
    alkotmányosan lehetséges-e.

         Amint az  említett AB  határozat már megállapította,
    az Lt.  "az Alkotmány  44/A. §-a  szerinti  önkormányzati
    alapjogok  szempontjából  olyan  törvény,  amely  mind  a
    tulajdoni, mind  a rendeletalkotási  szabadságnak kerete,
    azaz korlátja  is. Az  Lt. előírásai  az önkormányzatokra
    nem egyszerűen  csak mint  tulajdonosokra, hanem egyúttal
    mint alkotmányos  közhatalmi  szervekre  is  vonatkoznak,
    amelyek számára  az Lt. kötelező feladatkört és hatáskört
    létesít" (  ABH 1993, 385, 386. ). A vizsgált tárgykörben
    az Lt.  hatályba  lépéséig  az  állami  tulajdonban  álló
    házingatlanok  elidegenítésének   szabályozásáról   szóló
    32/1969. (IX.  30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.)
    és a végrehajtására kiadott 16/1969. (IX. 30.) ÉVM-MÉM-PM
    számú  együttes  rendeletet kellett alkalmazni. Az R. 10.
    §-a   ( 4 )    bekezdésének    a )   pontja   szerint   a
    házingatlanok  elidegenítéséből   származó  bevételt   "a
    tanácsok   elsősorban    lakásépítésre   és   az   állami
    tulajdonban álló  lakóépületek lakóház javítási munkáinak
    elvégzésére, továbbá  a vegyes  tulajdon megszüntetésére"
    használhatták fel.  Az  R.  1.  §  b)  pontja  szerint  a
    társasházban  lévő,   az  ingatlannyilvántartásba  önálló
    ingatlanként  bejegyzett,  állami  tulajdonban  lévő  nem
    lakás  céljára   szolgáló  helyiség   is   házingatlannak
    minősült. A  lakás-  és  helyiségértékesítésből  származó
    bevétel felhasználása  tehát az  Lt. -vel  hatályon kívül
    helyezett,  korábbi   szabályozás  szerint  is  nagyrészt
    célhoz kötött volt.

         Az önkormányzatok az állami tulajdonú lakásokat és a
    nem lakás  céljára  szolgáló  helyiségeket  meghatározott
    teherrel -  az  akkor  hatályos  elidegenítési  szabályok
    továbbélése terhével - szerezték meg. Az Alkotmánybíróság
    szerint  a   teher  súlyosbítása  mindig  alkotmányossági
    vizsgálat tárgya  lehet, mert  ekkor  nem  megszerzéskori
    terhelésről,   hanem    a   már    megszerzett   tulajdon
    megterheléséről van szó ( ABH 1993, 378. ) .

         A  vételár   felhasználása  szempontjából   "eredeti
    terhet" megfogalmazó  R. egyaránt  vonatkozott lakásra és
    nem lakáscélú helyiségre. A befolyt vételár felhasználása
    azonban  nem   volt  abszolút  kötött:  az  R.  csupán  a
    lakáscélú felhasználás  elsőbbségét  írta  elő,  s  ezzel
    világosan kivételt is engedett.

         A  tehernek   az  a  súlyosbítása,  amelyet  az  Lt.
    kivételt  nem   tűrő   szabálya   előír,   ezért   önálló
    alkotmányossági vizsgálat tárgyát képezi.

         Amint  azt   a  64/1993.  (XII.  22.)  AB  határozat
    kifejtette,  a  tulajdoni  alapjogvédelemben  a  minőségi
    határ  nem  a  közérdekű  korlátozás  és  elvonás  között
    húzódik, hanem  az vált  alkotmányossági kérdéssé,  mikor
    kell   a    tulajdonosnak   a    közhatalmi   korlátozást
    ellenszolgáltatás nélkül  eltűrnie, illetve mikor tarthat
    igényt  kártalanításra.  A  közérdekre  hivatkozásnak  az
    Alkotmánybíróság  csak   alaposságát  vizsgálja,  viszont
    annál tüzetesebben  kell megvizsgálnia  a közérdek  és  a
    tulajdonkorlátozás arányosságát ( ABH 1993, 381, 382. ).

         b) Az Ötv. 1. § (6) bekezdés b) pontja azt állapítja
    meg, hogy  a helyi  önkormányzat a törvény keretei között
    rendelkezik önállóan tulajdonával, s gazdálkodik önállóan
    bevételeivel.   A   lakások   elidegenítéséből   származó
    bevételek kötelezően  előírt  felhasználása  tekintetében
    indokolt a  közérdekre hivatkozás,  s a törvényhozó által
    közérdekűnek tartott megoldás más - a tulajdonon kívüli -
    alkotmányos  jogot   sem  sért.  A  tömeges  privatizáció
    eredményeként  előreláthatóan   a   legrosszabb   lakások
    maradnak vissza.  Ezek rendbehozatala, új lakások építése
    és  a   kényszerbérletek  felszámolása  olyan  feladatok,
    amelyek  az   önkormányzatot  terhelő  lakásgazdálkodásba
    tartoznak, s amelyek körében a törvényhozó erőteljesebben
    korlátozhatja az  önkormányzat  tulajdonosi  szabadságát,
    mint más  vagyontárgyak esetében  ( ABH  1993, 385.  )  .
    Ezért az  Lt. 62.  §  szerinti  tehernek  az  R.  eredeti
    megkötéseinél  súlyosabb   volta   a   lakások   vételára
    vonatkozásában nem alkotmányellenes.

         c) A  fenti érvelés  nem találó  azonban a nem lakás
    céljára  szolgáló   helyiségek  eladására.   Az  utóbbiak
    jellege ugyanis  az R.  óta megváltozott. Korábban azokat
    is zömmel állami vagy szövetkezeti gazdálkodó szervezetek
    bérelték vagy  használták alacsony összegért, mára mind a
    bérlők, mind  a vagyon  jellege megváltozott.  A 64/1993.
    (XII. 22.)  AB határozat szerint más megítélés alá esik a
    szociális  indokú  tulajdonkorlátozások  közérdekűsége  a
    lakások,  illetve  az  üzlethelyiségek  tekintetében.  Az
    utóbbiak ugyanis  az önkormányzat  ama vagyontárgyai közé
    tartoznak, amelyekkel  szabadon vállalkozhat  ( ABH 1993,
    387, 388.  ) . A nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel
    való kötött gazdálkodás szabályait például már a 29/1993.
    (V. 4.)  AB határozat  alkotmányellenesnek minősítette és
    megsemmisítette (  ABH  1993,  227.  )  .  A  vállalkozói
    vagyont képező  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek
    tekintetében az  Lt. 62.  §-ában előírt kötelező vételár-
    felhasználás olyan tulajdonkorlátozás, amelyet a közérdek
    nem indokol.

         Ezért  az  Alkotmánybíróság  a  62.  §  (1)  és  (2)
    bekezdésében a  nem lakás  céljára szolgáló  helyiségekre
    vonatkozó rendelkezéseket megsemmisítette.

         d)  A   visszamenőleges  hatályú   jogi  szabályozás
    tilalmába ütközik  - s  ekként  összeegyeztethetetlen  az
    Alkotmány 2.  § (1)  bekezdésében deklarált  jogállamiság
    szerves részét alkotó jogbiztonsággal -, ha a jogalkotó a
    költségvetési év tartalma alatt bár ex nunc hatállyal, de
    ellentételezés   nélkül,   akként   avatkozik   bele   az
    önkormányzatok költségvetésébe,  hogy  a  költségvetésről
    szóló önkormányzati  rendelet elfogadásakor  még szabadon
    felhasználható  költségvetési   bevételeket  célhozkötött
    bevételekké minősíti át, avagy a korábban is célhozkötött
    bevételek felhasználási  feltételeit szigorítja, s ekként
    meghiúsítja a  jogszerűen elfogadott költségvetés alapján
    vállalt kötelezettségek teljesítését.

    Az Alkotmánybíróság  számos határozatában  foglalkozott a
    jogbiztonsággal,  s   a  jogbiztonságra   figyelemmel   a
    visszamenőleges hatályú  jogi szabályozás  tilalmával.  A
    jogalkotásról szóló  1987. évi  XI.  törvény  12.  §  (2)
    bekezdése szerint  "a jogszabály  a kihirdetését megelőző
    időre  nem   állapíthat  meg   kötelezettséget   és   nem
    nyilváníthat    valamely    magatartást    jogellenessé".
    Következetes az alkotmánybírósági gyakorlat atekintetben,
    hogy valamely  jogszabály nem  csupán akkor minősülhet az
    említett  tilalomba   ütközőnek,  ha   a  jogszabályt   a
    jogalkotó  visszamenőlegesen   léptette  hatályba,  hanem
    akkor is,  ha a  hatálybaléptetés  nem  visszamenőlegesen
    történt ugyan,  de a  jogszabály  rendelkezéseit  -  erre
    irányuló kifejezett  rendelkezés szerint  - a  jogszabály
    hatálybalépése   előtt    létrejött   jogviszonyokra   is
    alkalmazni  kell.   Ennek  megfelelően   nyilvánította  a
    7/1992. (I.  30.) AB  határozatban alkotmányellenesnek az
    Alkotmánybíróság az  illeték  mértékének  akként  történő
    felemelését, hogy  a szigorító  rendelkezést a  jogalkotó
    alkalmazni rendelte az új jogszabály hatálybalépése előtt
    kötött, de  a hatósághoz  az erre megállapított határidőn
    belül, de már a szigorító rendelkezés hatálybalépése után
    benyújtott szerződésekre ( ABH 1992, 45, 48. ).

         Az   önkormányzatok    gazdálkodása    önkormányzati
    rendeletben foglalt éves költségvetés alapján történik. A
    költségvetési  gazdálkodást  számos,  előre  nem  látható
    bizonytalansági tényező  zavarja. Így pl. a költségvetési
    év  tartama   alatt  bekövetkező  áremelkedések,  vagy  a
    minimális munkabér év közbeni felemelése széles körben és
    számottevő    mértékben     kihat    az    önkormányzatok
    gazdálkodására   is.    Ilyen   körülmények    között   a
    költségvetési gazdálkodásnak  az a jogbiztonsági minimum-
    követelménye, hogy  az állam  a költségvetési  év tartama
    alatt ellentételezés  nélkül, az  önkormányzatokra  nézve
    hátrányos  módon  ne  változtassa  meg  az  önkormányzati
    költségvetések forrás-szerkezetét,  így egyebek  között a
    szabadon  felhasználható   bevételeket  ne  minősítse  át
    célhozkötött  bevételekké,   illetőleg  a   korábban   is
    célhozkötött bevételek felhasználási céljait ne szűkítse.

         E jogbiztonsági  minimum  hiányában  -  ha  tehát  a
    költségvetési év tartama alatt az állam korlátozás nélkül
    és a  forrásszerkezetre is  kiható módon avatkozhat be az
    önkormányzatok  költségvetésébe   -   az   önkormányzatok
    gazdasági önállósága gyakorlatilag megszűnne, emellett az
    állami  beavatkozás  korlátlansága  összeegyeztethetetlen
    lenne az  önkormányzatoknak az  Alkotmány IX. fejezetében
    meghatározott alkotmányjogi helyzetével.

         Tekintettel arra,  hogy az  1994. évi  önkormányzati
    költségvetések   elkészítésének    időszakában    -    az
    Alkotmánybíróság korábbi  megsemmisítő határozata folytán
    -   az    önkormányzati    tulajdonban    lévő    lakások
    értékesítésére  befolyt   összeg  felhasználására   nézve
    semmiféle korlátozó  rendelkezés nem  volt hatályban,  az
    előbbiekben vázolt  elvekkel összhangban  mondotta  ki  a
    testület e  határozat rendelkező  részében, hogy  a 62. §
    (3) bekezdése, valamint a 63. § (1) és (2) bekezdésének a
    rendelkező részben  megállapított szövege - bár önmagában
    véve nem  alkotmányellenes -  1994. december  31-éig  nem
    alkalmazható.

         4.     Az      Alkotmánybíróság     nem     tartotta
    alkotmányellenesnek  az   Lt.  62.   §  (3)  bekezdésében
    foglalt,  a   kényszerbérletek  felszámolására   irányuló
    rendelkezést.   Az    említett    előírás    szerint    a
    kényszerbérlet az  állampolgár tulajdonában  álló lakásra
    1953. április 1. napja előtt bármilyen jogcímen, vagy azt
    követően a  lakásügyi hatóság  kiutaló határozata alapján
    létrejött bérlet.

         Ez a  fogalommeghatározás azt  a helyzetet  tükrözi,
    amelyben a  II.  világháború  utáni  lakáshiány  miatt  -
    hatósági  kiutalással,   beköltözéssel  vagy  más  módon,
    illetőleg az  említett időpontot  követően kiutalással  -
    magántulajdonra lakásbérletek  jöttek létre. A törvénynek
    ez a  rendelkezése kiterjed az egyes házingatlanok állami
    tulajdonbavételéről szóló  1952. évi  4. tvr.  alapján az
    állampolgártól elvett,  majd az  állami  tulajdonba  vett
    házingatlanokkal kapcsolatos  egyes kérdések rendezéséről
    szóló 1957.  évi 28.  tvr.  szerint  a  részére  lakottan
    visszaadott    lakások     kényszerbérletként     történő
    elismerésére is.

         Az ilyen  bérletek esetén  a tulajdonos  évtizedekig
    csak a  tanácsi bérlakásokéval  azonos mértékű,  alacsony
    lakbér  megfizetését  kérhette,  amelyből  képtelen  volt
    finanszírozni   az   épület   fenntartásával   összefüggő
    kiadásait.

         A lakásbérekről,  továbbá az albérleti és ágybérleti
    díjakról   szóló    45/1982.   (X.    7.)   MT   rendelet
    végrehajtására kiadott  19/1987. (X. 7.) ÉVM rendelet 16.
    § a  ) pontja is kötött bérűnek tekintette az állampolgár
    tulajdonában  álló  olyan  lakást,  "amelyre  a  fennálló
    lakásbérleti jogviszony  1953.  április  1.  napja  előtt
    bármilyen jogcímen,  illetőleg azt  követően a  lakásügyi
    hatóság kiutaló  határozata alapján keletkezett". Ennek a
    korlátozásnak csupán  részleges feloldását  jelenti, hogy
    az  árak   megállapításáról  szóló   1990.  évi  LXXXVII.
    törvénynek -  az Lt.  hatályos szövegét megállapító 1994.
    évi XVII.  törvénnyel módosított - rendelkezése szerint a
    kényszerbérlet  alapján   létrejött  vagy   azt  folytató
    lakásbérleti  jogviszony   keretében  hasznosított  lakás
    bérét  a   települési   önkormányzat   képviselőtestülete
    árhatósági jogkörében állapíthatja meg.

         Az idézett  rendelkezésekben említett  időpontban  -
    1953. április  1-jén -  lépett hatályba  az  ún.  második
    lakáskódex,  a   lakások  és   egyéb  helyiségek  bérleti
    jogviszonyának rendezéséről  szóló 11/1953. (III. 24.) MT
    rendelet (  a továbbiakban:  MTr. )  és a  végrehajtására
    kiadott, 2.253/1953.  (IX. 23.)  Kip. M.  utasítás. Ez  a
    szabályozás  a   lakásokat  lényegében   három  csoportba
    sorolta és  ennek megfelelően  határozta  meg  a  bérleti
    jogviszony  létrehozására,   tartalmára,  megszüntetésére
    stb. vonatkozó rendelkezéseket.

         A   lakások   legnagyobb   csoportját   képezte   az
    ingatlankezelő vállalatok  által kezelt állami lakások és
    a  rendelet   hatályba  lépése   előtt   épült   személyi
    tulajdonban  lévő  lakások  köre.  E  lakásokra  nézve  a
    lakásügyi hatóság kiutalása alapján a bérbeadó és a bérlő
    között   kötött   szerződés   hozta   létre   a   bérleti
    jogviszonyt.  Ezeket  a  lakásokat  tehát  csak  hatósági
    kiutalás alapján  lehetett bérbe  adni, és  megüresedésük
    esetén 3  napon belül  a bérbeadónak  bejelentést kellett
    tennie a lakásügyi hatósághoz.

         A lakások  másik csoportja az ún. szolgálati lakások
    köre. Ezek  részben  nem  az  ingatlankezelő  vállalatok,
    hanem a  munkáltató szervek  kezelésében  álltak.  Ezekre
    nézve  a   bérleti   jogviszonyt   a   munkáltató   szerv
    intézkedése  hozta   létre.  Szolgálati   lakásnak   volt
    minősíthető az  olyan lakás is, amelyet az ingatlankezelő
    szerv kezelt.  Ilyen lakásoknál  szükség volt a lakásügyi
    hatóság kiutaló határozatára, azonban a bérlő személyét a
    munkáltató szerv jelölte ki.

         A lakások  harmadik  csoportjába  tartoztak  azok  a
    személyi  tulajdonban   lévő  lakások,  amelyek  az  MTr.
    hatályba lépését  követően épültek.  Az  MTr.  2.  §  (1)
    bekezdés b)  pontja szerint ugyanis a bérleti jogviszonyt
    "a jelen rendelet hatálybalépése után épített, a dolgozók
    tulajdonát   képező   lakóházakban   lévő   lakásokra   a
    tulajdonosnak  és   a  bérlőnek,   az  albérlet  tárgyául
    szolgáló helyiségekre  a  bérlőnek  és  az  albérlőnek  a
    szerződése" is létrehozta.

         Az indítványozó  az Lt.  -ben megállapított  időpont
    vonatkozásában a  diszkrimináció tilalmának sérelmére, az
    alapvető  jogok   megsértése  miatt  keletkezett  igények
    bíróság előtti  érvényesíthetőségére, a személyhez fűződő
    jogok és a szerződéses akarat védelmére hivatkozott.

         A     magánszemélyek      lakásbérleti     szerződés
    létrehozására irányuló  akaratát az  MTr. csak a hatályba
    lépését  követően,  az  idézett  előírásban  foglaltaknak
    megfelelően  ismerte.   Amíg  tehát   az   Lt.   vizsgált
    rendelkezése  az   1953.  április   1.  napja   előtt  az
    állampolgár tulajdonában álló lakásra létrejött bármilyen
    (  így   a  magánszemélyek   közötti  )   szerződést   is
    kényszerbérletnek minősíti,  addig  a  jelzett  időpontot
    követően  pedig   csak  a   lakásügyi   hatóság   kiutaló
    határozata  alapján   keletkezett  lakásbérletet  tekinti
    kényszerjellegűnek. A  lakásbérletek eme két csoportjának
    az Lt.  által elvégzett kényszerbérletté minősítését az a
    körülmény  teszi  jogi  szempontból  megalapozottá,  hogy
    1953. április  1. óta az első csoportba tartozó, tehát az
    itt   jelzett    időpontnál   korábban   az   állampolgár
    tulajdonában álló  lakásra létrejött  lakásbérletek is  a
    hatósági kiutalással  1953. április  1-je után létesített
    lakásbérletek súlyosan hátrányos sorsában osztoztak.

         A   jogalkotónak    az   a    törekvése,   hogy    a
    lakásprivatizációból  származó   bevételét   az   idézett
    rendelkezéseknek megfelelően  kényszerbérletnek  minősülő
    lakásbérletek felszámolására  is felhasználja,  az elmúlt
    társadalmi  rendszerben   okozott  sérelmek   orvoslására
    irányuló törvényi  szabályozások  sorába  illeszkedik.  A
    vázoltakból kitűnik,  hogy a  jogalkotó által  választott
    időpont  semmiképpen   sem   tekinthető   önkényesnek   -
    megalapozottságát az  MTr. 2. § (1) bekezdés b) pontja is
    bizonyítja.

         Az indítványozó  azt is kifogásolta, hogy az Lt. nem
    biztosított  lehetőséget   annak  vizsgálatára,   hogy  a
    kérdéses   időpont   előtt   kötött   bérleti   szerződés
    kényszerből, vagy a felek szabad akaratából jött-e létre,
    s  ily   módon  a   kényszerbérlő  sokszorosan  hátrányos
    helyzetbe  került.  Ez  az  indítványozói  álláspont  nem
    megalapozott. A  sérelmezett törvényi rendelkezés ugyanis
    nem  írja   elő  az  egykori  kényszerbérletek  egyoldalú
    felmondását, s  nem zárja  ki az  Lt. általános  ( így  a
    felmondásra,  új   bérleti  szerződés   kötésére   és   a
    cserehelyiség  biztosítására   vonatkozó   )   előírásai,
    valamint az  Lt. 1. § (3) bekezdésének megfelelően a Ptk.
    alkalmazását sem. ( Az Lt. említett előírása szerint az e
    törvényben   nem    szabályozott   kérdésekben   a   Ptk.
    rendelkezései  az   irányadók.  )   Az  Lt.   azonban   a
    kényszerbérletek      felszámolásának       elősegítésére
    vonatkozóan több,  speciális előírást is tartalmaz. A 85.
    § a következőket állapítja meg.

         " (1) A lakás fekvése szerint illetékes önkormányzat
    köteles 1996.  december  31-ig  a  kényszerbérlő  részére
    önkormányzati cserelakás bérbeadását felajánlani.

          (2)  Ha  az  önkormányzat  a  lakás  bérbeadását  a
    kényszerbérlőnek  felajánlotta,   a  bérbeadó  a  bérleti
    szerződést   a    következő    hónap    utolsó    napjára
    felmondhatja". Ezzel  összefüggésben az  Lt.  90.  §  (1)
    bekezdése úgy  rendelkezik, hogy "az önkormányzatot a 85.
    §  (1)   és  (2)  bekezdésben  meghatározott  feladatának
    ellátásához költségvetési  támogatás illeti meg". E § (2)
    bekezdése a  támogatás mértékét  határozza meg, míg a (3)
    bekezdés a  következőket írja  elő: "A  (2)  bekezdésében
    említett támogatás  az önkormányzatot akkor is megilleti,
    ha  a  bérbeadó  és  a  bérlő  a  kényszerbérletet  közös
    megegyezéssel szünteti meg, és az önkormányzat a bérlőnek
    lakás biztosítása  helyett pénzbeli  térítést fizet".  Az
    Alkotmánybíróság álláspontja  szerint az  Lt. 62.  §  (3)
    bekezdése -  azáltal, hogy az Lt. előbbiekben idézett 85.
    és    90.     §-ának    előírásai     figyelembevételével
    kötelezettséget vállal  az állampolgár  tulajdonában álló
    lakásra (  beleértve az  államosított lakást  is )  1953.
    április 1. napja előtt - illetve azt követően a lakásügyi
    hatóság   kiutaló    határozata   alapján   -   létrejött
    kényszerbérletek felszámolására - önmagában véve nem sért
    alkotmányi  rendelkezést.   E   törvényi   előírásnak   a
    jogalkalmazás során  történő megvalósítása pedig utólagos
    normakontroll keretében  nem képezheti  alkotmánybírósági
    vizsgálat tárgyát.

         Ennek megfelelően  az Alkotmánybíróság az indítványt
    ebben a  tekintetben is  megalapozatlannak minősítette és
    elutasította.

         Az indítványozó  az Lt.  és  a  Ptk.  ütközésére  is
    hivatkozott.  Az   Alkotmánybíróság  állandó   gyakorlata
    szerint két  törvényi előírás  ütközésére kizárólag abban
    az esetben  irányulhat az alkotmánybírósági eljárás, ha a
    kollízió valamely  Alkotmányban védett  jogot sért,  vagy
    alkotmányi    előírással     ellentétes.     Mivel     az
    Alkotmánybíróság ebben  az eljárásban ilyen kollíziót nem
    tárt   fel,    ezért   alkotmányellenességet    ebben   a
    vonatkozásban sem állapított meg.

         5. Az  Lt. 63.  §-a úgy rendelkezik, hogy a fővárosi
    kerületi  önkormányzat  a  lakóépületek  elidegenítéséből
    származó bevételei  ötven százalékát a fővárosi közgyűlés
    elkülönített számlájára köteles befizetni. Ezt a bevételt
    a fővárosi  közgyűlés rendeletében  szabályozott pályázat
    alapján,  csakis   a  kerületi   önkormányzati  tulajdonú
    lakóépületek  (  lakóépületrészek  )  felújítására  lehet
    felhasználni.

         Az    indítványi     hivatkozások     alapján     az
    Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy a fővárosi kerületek
    által    megszerzett    lakástulajdon    alkotmányellenes
    korlátozását jelenti-e  a  lakásprivatizációból  származó
    kerületi bevétel  ötven százalékának a fővárosi közgyűlés
    számára történő  befizetését előíró törvényi rendelkezés.
    A 64/1993.  (XII. 22.)  AB határozat  a hasonló  tartalmú
    korábbi szabályozást  kizárólag a  szerződéses  szabadság
    alkotmányos elvével ütköztette.

         Ebben a  határozatban  az  Alkotmánybíróság  arra  a
    következtetésre  jutott,   hogy  "a   fővárosi   kerületi
    önkormányzatok  kötelezése  az  elidegenítésből  származó
    bevételek 50 százalékának a fővárosi önkormányzat részére
    történő   átengedésére    nem   jelenti   az   adásvételi
    szerződések    tartalmának     megváltoztatását.    Ennek
    következtében nem  állapítható  meg,  hogy  a  kifogásolt
    rendelkezés sértené  a szerződési szabadság elvét". ( ABH
    1993, 389. )

         Az Alkotmány  43. §  (2) bekezdésének  első  mondata
    szerint "a  helyi önkormányzati jogokat és kötelességeket
    törvény határozza meg". Az Ötv. 80. § (1) bekezdése pedig
    a következőket állapítja meg: "A helyi önkormányzatot - e
    törvényben  meghatározott   eltérésekkel   -   megilletik
    mindazok a  jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek,
    amelyek a  tulajdonost megilletik,  illetőleg terhelik. A
    tulajdonost    megillető     jogok    gyakorlásáról     a
    képviselőtestület rendelkezik".

         Az Ötv. 62. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy "a
    főváros  önkormányzatára  -  a  fővárosnak  az  országban
    betöltött  különleges  szerepére  és  sajátos  helyzetére
    figyelemmel -  e törvény  rendelkezéseit az  e fejezetben
    foglalt eltérésekkel kell alkalmazni".

         E §  (3)  bekezdése  arra  utal,  hogy  "a  fővárosi
    önkormányzat -  törvény alapján - azokat a feladatokat és
    hatásköröket gyakorolja,  amelyek a  főváros egészét vagy
    nagy részét érintik. "

         Az Ötv. 63. § (1) bekezdésének második mondata pedig
    azt írja elő, hogy "a fővárosi kerület főként az alapfokú
    közszolgáltatások biztosításával  kapcsolatos feladatokat
    látja el,  míg a  fővárosi önkormányzat azokat a feladat-
    és hatásköröket  gyakorolja, amelyek  a  főváros  egészét
    vagy nagy részét érintik".

         A fővárosi  és a fővárosi kerületi önkormányzatokról
    szóló 1991.  évi XXIV. törvény ( a továbbiakban: Ftv. ) a
    lakás- és  helyiség értékesítéséből származó bevételt nem
    említi sem  a fővárosi,  sem  a  kerületi  önkormányzatot
    kizárólagosan megillető  bevételként, s nem tekinti ezt a
    forrást  a   fővárost,  illetve   a  kerületet  osztottan
    megillető bevételnek sem.

         Az Ftv. 8. § (1) bekezdése szerint a "a fővárosban a
    települési  önkormányzatok   feladat-  és   hatáskörét  -
    törvényben  meghatározott   kivételekkel  -   a  kerületi
    önkormányzatok  gyakorolják".   Az   Ftv.   10.   §   (3)
    bekezdésének  p   )  pontja  azonban  a  lakásgazdálkodás
    keretében a  fővárosi önkormányzat  számára is megállapít
    feladat- és  hatásköröket. Erre  utal az  Lt. 86.  §  (1)
    bekezdése  is,   amikor  így   rendelkezik:  "A  fővárosi
    közgyűlés  -   a  fővárosi   és   a   fővárosi   kerületi
    önkormányzatokról szóló 1991. évi XXIV. törvény 10. § (3)
    bekezdés p ) pontja alapján - rendeletben határozza meg a
    kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő lakások

         a)  bérbeadása   során   érvényesítendő   szociális,
    jövedelmi, vagyoni feltételeket;

         b)  cseréje   esetén  a  hozzájárulás,  illetőleg  a
    megtagadás feltételeit".

         E §  (2) bekezdése  pedig a  következő  rendelkezést
    tartalmazza: "A  kerületi önkormányzat  e  törvény  és  a
    fővárosi közgyűlés  (1) bekezdésen  alapuló  rendeletének
    keretei  között   alkot  önkormányzati   rendeletet".   A
    lakásgazdálkodással kapcsolatos  önkormányzati  feladatot
    állapít meg  a fővárosi közgyűlés számára az Lt. vizsgált
    63. §  (3) bekezdése is azáltal, hogy előírja: az e § (1)
    és (2)  bekezdésében  megjelölt  bevétel  "csak  pályázat
    útján a  kerületi   önkormányzati  tulajdonú lakóépületek
    ( lakóépületrészek )  felújítására  használható   fel.  A
    juttatás feltételeit  és a  pályázati eljárás  rendjét  a
    fővárosi közgyűlés rendeletben határozza meg".

         Az Lt.  63. §  (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
    alapján  a   fővárosi  közgyűlés  megalkotta  a  Fővárosi
    Városrehabilitációs Keret kerületi önkormányzatok részére
    történő juttatásának feltételeiről és a pályázati eljárás
    rendjéről szóló  34/1994.  (VI.  10.)  rendeletét    (  a
    továbbiakban: Ör.  ) ,  amely kihirdetése napján hatályba
    lépett.  Az   Ör.  1.  §-a  szerint  az  Lt.  63.  §  (1)
    bekezdésében  meghatározott   bevételekből   képződik   a
    Fővárosi  Rehabilitációs   Keret,  amelynek   szétosztása
    pályázat útján történik.

         A  fenti   rendelkezéseket  is  figyelembe  véve  az
    Alkotmánybíróság a következőket állapítja meg.

         a) A lakóépületek értékesítéséből befolyt vételár 50
    %-ának   kötelező   befizetése   a   fővárosi   közgyűlés
    számlájára nem  volt eredeti  teher.  Az  R.  10.  §  (2)
    bekezdése szerint  ugyanis "...  a bevétel a ... fővárosi
    kerületi tanács  pénzalapját illeti  meg". Az  Lt.  tehát
    súlyosbítja az  önkormányzati  lakástulajdon  terheit;  a
    teher súlyosbítása pedig mindig alkotmányossági vizsgálat
    tárgya lehet ( ABH 1993, 378. ).

         Azok a  lakóépületek, amelyekben lévő lakások és nem
    lakás céljára  szolgáló helyiségek  vételárának  felét  a
    fővárosi  önkormányzatnak   kell  befizetni,  a  kerületi
    önkormányzatok tulajdonában  voltak, a  vételár is  az  ő
    tulajdonukba kerül.  Az  Lt.  63.  §-a  a  vételár  felét
    kifejezetten az  átcsoportosítás  szándékával  vonja  el,
    úgy, hogy  a végösszeg  csak  a  23  kerület  összességét
    tekintve   változatlan.    A    pályázati    újraelosztás
    eredményeként egyes  tulajdonosok  tulajdont  veszítenek,
    mások az elvont összeg többszörösét kaphatják vissza. Aki
    veszít,  annak   a  tulajdonát  igen  jelentős  mértékben
    korlátozzák. Az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy ez az
    elvonás nem  az önkormányzati  vagyonnak a kerületek és a
    főváros  közötti,   hatáskörökhöz   igazodó   megosztását
    jelenti;  a   főváros  ugyanis   csak  az   újraelosztási
    mechanizmust szabályozza,  vagyis jogköre  a koordinációs
    feladaton belül marad.

         b) A  63. §-ban meghatározott tulajdonkorlátozás - a
    tulajdonkorlátozás   alkotmányossága    vizsgálatáról   a
    64/1993. (XII. 22.) AB határozatban kifejtettek szerint -
    az Lt. eredeti rendelkezéseinek összefüggéseiben tekintve
    aránytalanul súlyos.

         A kerületek  bérlakásai állapota közötti különbségek
    fővárosi közvetítéssel  és tervezéssel való kiegyenlítése
    elfogadható közérdekűnek.  A fővárosi  közgyűlésnek  -  a
    fent ismertetett  jogszabályok szerint  - valóban  vannak
    lakásgazdálkodási feladatai,  amelynek keretében az egész
    főváros lakásállománya  állapotáról kell  intézkednie.  A
    törvényben előírt  újrafelosztás azonban  arra  vezethet,
    hogy  a   rehabilitáció  kifejezetten   a  korábban  jobb
    állapotban lévő egyes kerületek leromlása árán folyik, de
    legalábbis ezeket  készteti fokozott  teherviselésre. Még
    ha az ilyen fajta nivellálás közérdekűsége megállapítható
    is, a  kerületek vételárbevétele  50 %-ának  kártalanítás
    nélküli  elvonása   más  kerületek   javára   -   különös
    tekintettel  az   önkormányzati  lakástulajdont   az  Lt.
    alapján már  terhelő rendkívüli  mértékű, olyan szociális
    kötöttségekre, mint  a vételi  jog és  a részletre eladás
    kötelezettsége  -   megközelíti  a   tulajdon  klasszikus
    kisajátítását.

         Az    Alkotmánybíróság    állandó    gyakorlata    a
    kiszámíthatatlan    tulajdonkorlátozást     aránytalannak
    tartja. Logikailag kizárt, hogy a vételi jog gyakorlására
    nyitva  álló   első  évben,   amikor   a   legjelentősebb
    árbevételek   folynak   be   és   kerülnek   egyszersmind
    felerészben elvonásra,  minden kerület  egyenlő  eséllyel
    számítson visszatérítésre ( akárcsak  részlegesre is ).

    Ha ugyanis  mindenki arányosan kapna vissza, nem is lenne
    értelme   az   elvonásnak   és   fővárosi   prioritásokat
    érvényesítő   pályázati    elbírálásnak.   A    pályázati
    újraelosztás visszatérítő hatása tehát bizonytalan, sőt a
    kerületek  nagy   része  számára   kizárt.  A  bevezetett
    rendszer  a   tulajdonosok  bizonyos  hányada  számára  a
    vizsgált árbevétel 50 %-a végleges elvesztését jelenti. A
    további 25  éven belüli  pályázatnyerés puszta lehetősége
    nem arányos kompenzáció.

         c)    Mindezen     aránytalanságok    ellenére    az
    Alkotmánybíróság mégsem  állapította meg  az Lt.  63. §-a
    alkotmányellenességét,  mert   a  jelen  határozat  egyéb
    rendelkezései  a   jövőre  nézve   már   kiküszöbölik   a
    tulajdonkorlátozás alkotmányellenes aránytalanságát.

         Másrészt  a   határozat  kimondja,   hogy   ezek   a
    rendelkezések   1994.    december   31-éig    a   lakások
    elidegenítéséből származó  bevételekre sem alkalmazhatók.
    Tekintettel arra, hogy a vételi jogból származó bevételek
    nagyrésze    1994-ben     folyik    be     a     kerületi
    önkormányzatokhoz,   a    lakásvagyonuk   értékesítéséből
    származó   legjelentősebb    tétel   náluk    marad.    A
    törlesztőrészletek felének  újraelosztásra  való  későbbi
    befizettetése ehhez  képest  csekély  jelentőségű.  Ez  a
    terhelés az elvonás céljához képest már nem aránytalan.

         Végül megváltozik  a bevételek  50  %-a  elvonásának
    megítélése  azért   is,  mert   a   helyi   önkormányzati
    képviselők 1994.  évi választásának napján (december 11.)
    hatályba lép az Ötv. módosításáról szóló 1994. évi LXIII.
    törvénynek   a  fővárosról  szóló  új  VII.  fejezete.  A
    törvény  a   főváros   önkormányzati   rendszerét   immár
    kétszintű önkormányzatként határozza meg, amely a főváros
    és kerületei  önkormányzataiból áll.  ( Ötv.  62.  §  (1)
    bekezdés )  Ezzel minőségileg  megváltozik, és szorosabbá
    válik a  kerületek és  a főváros  viszonya. Az  ugyanazon
    önkormányzati  rendszer   részeként  szereplő   kerületek
    közötti  vagyonátcsoportosítás,   és  az  átcsoportosítás
    szervezeti kereteinek  meghatározása a fővárosi közgyűlés
    által -  tekintettel  a  szóbajövő  vagyonnak  a  fentiek
    szerint 1995.  január 1-jétől számítandó összetételére és
    értékére is - többé nem minősül aránytalannak.

         E határozata  indokolásában az Alkotmánybíróság elvi
    jelentőséggel hívja fel a figyelmet a következőkre. Ha az
    állami  tulajdonban  lévő  vagyontárgyakhoz  közfeladatok
    kötődnek,  akkor   ez   a   körülmény   a   vagyontárgyak
    átcsoportosítását is eredményezheti. Amennyiben a törvény
    által meghatározott  önkormányzati feladatokat  az  állam
    átcsoportosítja,  akkor   az  e  feladatokhoz  kapcsolódó
    önkormányzati vagyont  is átrendezheti. Abban az esetben,
    ha a  vagyon átcsoportosítása  évközben  történik  és  az
    eredeti   önkormányzati   tulajdonos   az   önkormányzati
    feladatokhoz kapcsolódó vagyon bevételeit költségvetésébe
    tervezte, a vagyonkiesés pótlására állami visszatérítésre
    tarthat igényt.

         Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság  álláspontja
    szerint az  Lt. nem alkotmányellenes módon írta elő, hogy
    a fővárosi kerületi önkormányzatnak a lakásértékesítésből
    származó bevétele  ötven százalékát  a fővárosi közgyűlés
    számlájára kell  befizetnie,  s  ezért  az  indítványt  a
    vizsgált törvény  63. §-a  vonatkozásában -  a rendelkező
    részben foglaltakon túlmenően - elutasította.

         d) Az  Alkotmánybíróság a nem lakás céljára szolgáló
    helyiségek     értékesítéséből      származó      bevétel
    felhasználásának   meghatározására   vonatkozó   törvényi
    rendelkezéseket   az    e   fejezet   3.   c)   pontjában
    megfogalmazott      indokolással      alkotmányellenesnek
    minősítette  és   megsemmisítette.  Azonos   okok   miatt
    alkotmányellenesnek nyilvánította  és megsemmisítette  az
    ilyen bevétel  ötven százalékának  a  fővárosi  kerületek
    részéről a fővárosi közgyűlés számára történő befizetését
    előíró törvényi előírásokat is.
                         Dr. Sólyom László
                       előadó alkotmánybíró
                    az Alkotmánybíróság elnöke

                          Dr. Ádám Antal
                       előadó alkotmánybíró

                         Dr. Kilényi Géza
                           alkotmánybíró

             Dr. Lábady Tamás       Dr. Schmidt Péter
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

          Dr. Szabó András        Dr. Tersztyánszky Ödön
              alkotmánybíró            alkotmánybíró

             Dr. Vörös Imre         Dr. Zlinszky János
               alkotmánybíró           alkotmánybíró
     Dr. Zlinszky János alkotmánybíró különvéleménye

     A  lakásügyi  jogszabályok  területén  az  alkotmányosság
     érvényesítése nehéz,  bonyolult és hosszantartó folyamat.
     A jogállam  kinyilatkoztatása óta  többször merült fel az
     igény, hogy  a tulajdon,  bérlet,  a  lakásfenntartás  és
     lakbér, a  szociális járadékok  értéke és  a  lakás  mint
     létszükséglet   összefonódott    viszonyai    között    a
     jogbiztonságnak, a  szociális  biztonságnak,  a  tulajdon
     védelmének és  a piacgazdaságnak megfelelő jogviszonyokat
     kell létre  hozni,  de  ezek  az  alkotmányos  szempontok
     keresztezik egymást  és tiszta,  együttes  érvényesítésük
     jogalkotási  igényeit  és  gazdasági  követelményeit  nem
     sikerült egy  csapásra megoldani.  Az Alkotmánybíróságnak
     már működése  első évében  az volt az álláspontja, hogy e
     téren az  alkotmányos kívánalmak felé előrelépést jelentő
     jogi   megoldások  is   elfogadhatók  (  Vö. :  a 31/1990
     (XII. 18.) AB hat és ahhoz párhuzamos véleményem ABH 1990
     ABH 1990. 136. 144., a 32/1991 (VI. 6.)  AB hat. és ahhoz
     különvéleményem ABH  1991 146.  168. ,  436/B/1990/13  AB
     hat. ABH 1991 708. , 432/B/1992 AB hat. ABH 1992. 608. )

     A kérdésben  sok félmegoldás  és szükségszerűnek tűnő, de
     utóbb elhamarkodottnak  bizonyult intézkedés született, s
     alkotmányossági    követelményeket     azokkal    szemben
     érvényesíteni  egyre   nehezebb.  Nem  lehet  álláspontom
     szerint  közteherként   a   lakosságra   terhelni   olyan
     intézkedések terheit,  amelyek ilyen vagy olyan egyébként
     alkotmányos szempontból bizonyos rétegeket vagy egyedeket
     kedvezményeznek,   hanem   az   intézkedések   terhét   a
     közteherviselés  és   az  egyenlő  elbírálás  alkotmányos
     szempontjai szerint  mindenkor a  kedvezményezettel kell,
     legalábbis a juttatás értékéig, viseltetni.

     A     most     tárgyalt     jogszabállyal     kapcsolatos
     alkotmánybírósági  álláspontnál  ez  két  szempontból  is
     aggályt  ébreszt.   Egyrészt  a   kerületeknek  juttatott
     lakásvagyon minősége  és értéke  különböző,  annak  tehát
     tulajdonkénti  kezelése   a  hátrányosabb   lakástömeghez
     juttatott  kerületek   teherviselő  lakosságának   anyagi
     többletterhet  jelent,   miközben  a  lakásvételi  joggal
     kedvezményezett lakóknak  az  a  része,  amelynek  megéri
     lakását    a     jogszabályban    írott     feltételekkel
     kedvezményesen  megvásárolni   (  és  erre  kerületenként
     különbözők  az   esélyek  )   ,  a  többi  közteherviselő
     költségére  indokolatlan   közajándékban  részesül.  (  A
     terhet jelentő  lakások fenntartása  úgy marad  közteher,
     hogy azt a nagyobb értéket jelentő ingatlanokból nyerhető
     haszon  többé   nem  ellentételezi,   hisz  ezek   olcsón
     magánkézbe kerülnek. )

     A másik  aggályom a  panaszosok által  is felvetett  azon
     önkormányzati    kötelezettségnek     szól,    amely    a
     kényszerbérlő által  lakott összes  lakások tulajdonosait
     megszabadítja ilyen  bérlőiktől, ha  a bérleti jogviszony
     1953.  április  1.  előtt  keletkezett.  Két  szempontból
     önkényes a csoportmeghatározás. Egyrészt kedvezményezi az
     összes érintett  tulajdonosokat,  tekintet  nélkül  arra,
     hogy  az  ő  lakástulajdonukba  (  vagy  jogelődjükébe  )
     helyezett-e a  Hatóság valaha  kényszerbérlőt, vagy pedig
     ők a  tulajdont már  ilyen védett  bérlő  által  lakottan
     szerezték -  mely esetben  semmi  hátrány  sem  éri  őket
     akkor, ha  bérlőjükkel  szemben  a  felmondást  a  rendes
     szabályok szerint  kell érvényesíteniök.  Másrészt  nincs
     tekintettel a  jogszabály arra  sem, hogy  a bérlő ( vagy
     jogelődje )  kiutalással jutott-e  a  lakáshoz  vagy  ún.
     "lelépéssel" a bérleti értéket megváltva ( előző bérlőtől
     vagy éppen a tulajdonostól ).

     A jogszabályi  kedvezés a  hatósági  beutalással  terhelt
     tulajdonos és  az azzal nem terhelt tulajdonos, illetve a
     beutalt és  a lakásért ellenértéket fizetett bérlő között
     különböztetne   helyesen,    a   jelenlegi    szabályozás
     formalisztikus, önkényes, ezért ütközik az Alkotmány 70/A
     §   (1)    bekezdésébe,   midőn    célja    szerint    az
     egyenlőtlenséget feloldani  kívánó intézkedést tesz annak
     (3) bekezdése  szerint. (  9/1990 (IV.  25.) AB  hat. ABH
     1990 48. , 752/B/1990 AB ABH 1990 513. , 28/1991 (VI. 3.)
     AB ABH  1991 102.  , 61/1992 (XI. 20.) AB ABH 1992 282. )
     Önmagában az  alkotmányos cél  nem  helyettesíti  és  nem
     pótolja a helyesen megválasztott csoportalkotó szempontot
     a kedvezmény megadásakor.

     Budapest, 1994. november 14.
                                             Dr Zlinszky János
                                               alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Several provisions of the law on the leasing and the alienation of living accommodation
      Number of the Decision:
      .
      57/1994. (XI. 17.)
      Date of the decision:
      .
      11/14/1994
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-3-018?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .