Hungarian
Ügyszám:
.
455/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Schmidt Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 77/1995. (XII. 21.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/390
.
A döntés kelte: Budapest, 12/19/1995
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány tárgyában meghozta
  a következő

                         határozatot :

  Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,    hogy    a    helyi
  önkormányzatok  és  szerveik,  a  köztársasági  megbízottak,
  valamint egyes  centrális alárendeltségű szervek feladat- és
  hatásköreit szabályozó  1991. évi  XX. törvény 132. §-ának a
  gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról
  szóló 1995.  évi XLVIII.  törvény 126. § (2) bekezdése által
  megállapított  (4)   bekezdése  alkotmányellenes,   ezért  e
  rendelkezést 1996. június 30. napjával megsemmisíti.

  Az   Alkotmánybíróság    a   társadalombiztosítás   pénzügyi
  alapjainak 1995.  évi költségvetéséről  és  a  természetbeni
  egészségbiztosítási     szolgáltatások     finanszírozásának
  általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény 10. §
  (2) bekezdésének ". . . a népjóléti miniszter által javasolt
  intézményi kapacitásokra.  . .  " szövegrésze megsemmisítése
  iránt benyújtott indítványt elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság   határozatát   a   Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   Az Alkotmánybírósághoz  két olyan  indítvány érkezett, amely
   az   egészségügyi    szakellátást    nyújtó    önkormányzati
   intézmények társadalombiztosítási  finanszírozásának új jogi
   megoldásával  kapcsolatosan   ugyanazt  az   alkotmányossági
   problémát  -   az  önkormányzatok  alkotmányos  alapjogainak
   sérelmét -  veti fel.  Az  Alkotmánybíróság  az  indítványok
   által kifogásolt  jogszabályi rendelkezések  szoros tartalmi
   összefüggésére tekintettel  az indítványokat  egyesítette és
   egy eljárásban bírálta el.

   Indítványozók  egyike  a  gazdasági  stabilizációt  szolgáló
   egyes törvénymódosításokról  szóló 1995. évi XLVIII. törvény
   ( a  továbbiakban   :    Gst.  )  126.  §  (2)  bekezdésének
   megsemmisítését kéri,  mert megítélése szerint a rendelkezés
   sérti az  Alkotmány 70/D.  §-át és a helyi önkormányzatoknak
   az Alkotmányban  biztosított autonómiáját. A Gst. 126. § (2)
   bekezdése alapján  a helyi  önkormányzatok  és  szerveik,  a
   köztársasági   megbízottak,    valamint   egyes    centrális
   alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.
   évi XX.  törvény ( a  továbbiakban :  Htv. ) 132. §-a új (4)
   bekezdéssel   egészült    ki.   A    módosítás    a    helyi
   önkormányzatoknak   a    tulajdonukban   lévő   egészségügyi
   intézmények  által  nyújtott  ellátási  kötelezettségét  úgy
   változtatta meg,  hogy a  járóbeteg ellátás, a gondozás és a
   fekvőbeteg ellátási intézmény rendszeréről való gondoskodást
   a társadalombiztosítási finanszírozás mértéig írja csak elő.
   Indítványozó  álláspontja  szerint  a  helyi  önkormányzatok
   ellátási felelősségének  ilyen szabályozása veszélyezteti az
   állampolgárok gyógyulását és ellátási bizonytalanságot szül,
   ezért az  Alkotmány  70/D.  §-ában  szabályozott,  a  lehető
   legmagasabb szintű  testi  és  lelki  egészséghez  való  jog
   sérelmével jár.  Mivel a  vitatott  rendelkezés  alapján  az
   önkormányzatok  tulajdonában  álló  intézmények  sorsáról  a
   helyi önkormányzatok  megkérdezése nélkül  lehet dönteni,  a
   helyi   önkormányzatok   olyan   kiszolgáltatott   helyzetbe
   kerülnek,  amely   ellentétes   a   helyi   önkormányzatokra
   vonatkozó törvényi rendelkezésekkel.

   Másik   indítványozó    a   társadalombiztosítás    pénzügyi
   alapjainak 1995.  évi költségvetéséről  és  a  természetbeni
   egészségbiztosítási     szolgáltatások     finanszírozásának
   általános szabályairól  szóló 1995.  évi LXXIII. törvény ( a
   továbbiakban :   Tbkt.  ) 10.  §  (2)  bekezdés  ".  .  .  a
   népjóléti miniszter által javasolt intézményi kapacitásokra.
   . .  " szövegrésze alkotmányellenességének megállapítását és
   megsemmisítését kéri.  Indítványozó  álláspontja  szerint  a
   Tbkt.  vitatott  rendelkezése,  amely  törvényi  lehetőséget
   biztosít  a   népjóléti  miniszter   számára   ahhoz,   hogy
   meghatározza a  kórházi kapacitásokat és ezzel az intézményi
   működés lényeges  feltételeit, burkolt  módon korlátozza  az
   önkormányzati  jogokat,   olyan  burkolt   hatáskörelvonást,
   hatáskörcsorbítást     tartalmaz,      amely     sérti     a
   választópolgároknak az  Alkotmány  42.  §-ában  szabályozott
   önkormányzáshoz való  jogát, valamint az Alkotmány 44. § (1)
   bekezdésében foglaltakat.

                               II.

   Az Alkotmány  70/D. §  (1) bekezdése kimondja, hogy a Magyar
   Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb
   szintű testi  és lelki  egészséghez. A 70/D. § (2) bekezdése
   ezt   a   jogosultságot   állami   kötelezettségvállalásként
   fogalmazza  meg.   Eszerint  az   állam  ezt   a   jogot   a
   munkavédelem,  az  egészségügyi  intézmények  és  az  orvosi
   ellátás    megszervezésével,    a    rendszeres    testedzés
   biztosításával, valamint az épített és természetes környezet
   védelmével valósítja meg.

   A  rendszerváltást   megelőzően  az  állam  az  Alkotmány  e
   rendelkezéseiben foglalt  feladatvállalásának oly módon tett
   eleget,  hogy   az  egészségügyi  ellátást  az  állam  által
   létrehozott   és    fenntartott   egészségügyi   intézmények
   biztosították,  és   az  állampolgárok  állampolgári  jogon,
   ingyenesen  juthattak   hozzá  az  egészségügyi  intézmények
   szolgáltatásaihoz.

   Az elmúlt  öt esztendőben  az egészségügyi  ellátásnak ez  a
   rendszere jelentős átalakuláson ment át.

   Megnyílt   az   egészségügyi   szolgáltatások   vállalkozási
   formában való ellátásának jogi lehetősége.

   A  helyi   önkormányzatok  létrejöttével  az  önkormányzatok
   feladatává vált működési területükön az egészségügyi ellátás
   biztosítása,  és  a  területi  ellátást  nyújtó  intézmények
   vagyona önkormányzati tulajdonba került.

   A  társadalombiztosítási   rendszer  átalakítása   során  az
   ingyenes egészségügyi  ellátáshoz való  jogosultságot  ismét
   társadalombiztosítási       alapra        helyezték.       A
   társadalombiztosítás oly módon gondoskodik a biztosítottakat
   az  egészségbiztosítás   keretében  megillető  természetbeni
   egészségügyi szolgáltatásokról, hogy a különböző tulajdonban
   álló egészségügyi  intézményektől  szolgáltatást  vásárol  a
   biztosítottak  számára.   Ezzel  átalakult  az  egészségügyi
   intézmények finanszírozásának rendszere is.

   Az egészségügyi ellátásnak ebben a megváltozott rendszerében
   jelentősen megváltozott  az állam szerepe is az egészségügyi
   intézmények  és  az  orvosi  ellátás  szervezésében.  Ma  az
   egészségügyi ellátásnak  csak  egy  szűk  körét  biztosítják
   állami  intézmények.   Az  egészségügyi   ellátás   jelentős
   hányadát  az   államhoz   képest   autonómiával   rendelkező
   tulajdonosok ( helyi önkormányzatok, egyházak, alapítványok,
   egészségügyi vállalkozások, magánorvosok ) által fenntartott
   intézmények nyújtják. Ilye n  feltételek mellett,  amikor az
   egészségügyi ellátás döntően nem állami tulajdonban lévő  és
   az államigazgatási szervek irányítása alatt álló egészségügyi
   intézmények  feladata,   a  korábbi   ellátási   rendszerben
   alkalmazott államigazgatási  irányítási eszközök  többé  nem
   alkalmasak az  Alkotmány 70/D.  § (2)  bekezdésében  foglalt
   kötelezettség-vállalás teljesítésére.  Az államnak  olyan  -
   elsősorban jogi és gazdasági - eszközökkel kell biztosítania
   a 70/D.  §-ban  szabályozott  alapvető  jog  érvényesülését,
   amelyek nem járnak a tulajdonosok autonómiájának sérelmével.

   Az  Alkotmány   70/D.  §-ában  megfogalmazott  alapvető  jog
   érvényesülésének egyik  fontos jogi  garanciáját jelenti  ma
   az, hogy  a helyi  önkormányzatokról szóló  1990.  évi  LXV.
   törvény ( a  továbbiakban :   Ötv.  ) kötelezően  előírja  a
   helyi önkormányzatok  számára, területükön  az  egészségügyi
   ellátás  biztosítását.   Az  Ötv.   8.  §  (4)  bekezdése  a
   települési  önkormányzat   kötelezően  ellátandó   feladatai
   között  sorolja  fel  az  egészségügyi  alapellátásról  való
   gondoskodást, a  70. § (1) bekezdésének b ) pontja pedig úgy
   rendelkezik, hogy a megyei önkormányzat kötelező feladatként
   gondoskodik  az   alapellátást   meghaladó   szakellátásról,
   amennyiben azt  a külön törvény szerint ellátásra kötelezett
   települési önkormányzat nem vállalja.

   Az Ötv.  -nek ezek  a rendelkezései keret jellegű szabályok.
   Az  önkormányzatokat   az  egészségügyi   ellátás  területén
   terhelő kötelezően  ellátandó  feladatok  pontos  körét,  az
   önkormányzatok  ellátási  kötelezettségének  terjedelmét  az
   Ötv. keretei  között külön  törvény, a Htv. határozza meg. A
   Htv.  132.  §  (1)  bekezdése  az  egészségügyi  szakellátás
   tekintetében úgy  rendelkezett, hogy  a helyi önkormányzat a
   tulajdonában  levő   egészségügyi   ( járó-,  és  fekvőbeteg
   ellátó és  gondozó ) intézmények  ellátási  területe  és  az
   ellátás kötelezettségének  terjedelme - ha az önkormányzatok
   másként   nem    állapodtak   meg    -   azonos    az   Ötv.
   hatálybalépésekor   fennállott   ellátási   területével   és
   ellátási kötelezettségének terjedelmével.

   A Gst.  127. §-a  a Htv.  -nek ezt  a rendelkezését hatályon
   kívül helyezte  és helyette  126. § (2) bekezdése egy új (4)
   bekezdést iktatott be a Htv. 132. §-ának rendelkezései közé,
   amely a  korábbi szabályozáshoz  képest szűkítette  a  helyi
   önkormányzatok kötelezettségét  az egészségügyi  szakellátás
   biztosításában. Kimondja, hogy a helyi önkormányzat - a 131.
   §-ban foglaltak  alkalmazásával -  a tulajdonában lévő járó-
   és fekvőbeteg-szakellátást,  -gondozást nyújtó  egészségügyi
   intézmények  útján   a  társadalombiztosítási  finanszírozás
   mértékéig gondoskodik az egészségügyi szakellátásról.

   Arról  a   kérdésről,  hogy   a  társadalombiztosítás   mely
   egészségügyi szolgáltatásokat  köteles,  illetőleg  jogosult
   finanszírozni, a  Tbkt.  rendelkezik.  A  Tbkt.  10.  §  (2)
   bekezdése kimondja,  hogy  az  Országos  Egészségbiztosítási
   Pénztár  ( a   továbbiakban  :     OEP )    a  természetbeni
   egészségügyi     szolgáltatások      nyújtására     irányuló
   szerződéseket az  egészségügyi szakellátás  tekintetében  az
   OEP és  a Népjóléti  Minisztérium  2-2  képviselőjéből  álló
   közös szakmai  bizottság véleményének figyelembevételével, a
   népjóléti miniszter  által javasolt intézményi kapacitásokra
   köteles  megkötni.   Az  ezt  meghaladó  szolgáltatásokra  a
   népjóléti miniszter egyetértésével az OEP szerződést köthet.

   Az   Alkotmánybíróság    megállapította,   hogy    a   helyi
   önkormányzatok által  kötelezően ellátandó feladatok körének
   ilyen módon történő törvényi meghatározása alkotmányellenes.
   Az Alkotmány  44/A. §-a a helyi képviselő-testület jogaiként
   meghatározza és  ezzel alkotmányos  védelemben  részesíti  a
   helyi önkormányzatoknak  azokat  az  alapjogait,  amelyek  a
   helyi önkormányzatok  autonómiáját  hivatottak  biztosítani.
   Ezen önkormányzati  alapjogok között állapítja meg a 44/A. §
   (1) bekezdés a ) pontja a képviselő-testületnek azt a jogát,
   hogy önkormányzati  ügyekben a  képviselő-testület  önállóan
   szabályoz  és   igazgat.  Az   Ötv.  idézett   rendelkezései
   önkormányzati ügyként,  a helyi önkormányzatok önkormányzati
   feladataként határozzák  meg az egészségügyi ellátásról való
   gondoskodást.

   Az Alkotmány  43. §  (2) bekezdése  kimondja, hogy  a  helyi
   önkormányzati jogokat  és kötelezettséget  törvény állapítja
   meg. Az  Ötv. 1.  § (5)  bekezdése, valamint  8. §-ának  (3)
   bekezdése  a  kötelezően  ellátandó  feladatok  tekintetében
   külön nevesítetten  is kimondja,  hogy kötelező  feladat- és
   hatáskört a helyi önkormányzat számára csak törvényben lehet
   előírni.  Az   Alkotmány  és   az  Ötv.  e  rendelkezéseiből
   következően a helyi önkormányzatokat az egészségügyi ellátás
   biztosítása körében  terhelő kötelezettségeket is törvényben
   kell meghatározni.

   Azzal, hogy  a Htv.  132. §-ának a Gst. 126. § (2) bekezdése
   által   megállapított    (4)   bekezdése   az   egészségügyi
   szakellátás    körében    csak    a    társadalombiztosítási
   finanszírozás   mértékéig   teszi   a   helyi   önkormányzat
   kötelezettségévé  az   egészségügyi  szolgáltatásokról  való
   gondoskodást, és  a Tbkt.  az egészségbiztosítási pénztár, a
   szakbizottság és  a  népjóléti  miniszter  közös  döntésére,
   egyedi   megítélésére    bízza,   hogy    mely    intézményi
   kapacitásokra  nézve   köt  az  egészségbiztosítási  pénztár
   finanszírozási  szerződést,   az   önkormányzat   kötelezően
   ellátandó  feladatait   már  nem  a  törvény,  hanem  egyedi
   döntések, finanszírozási szerződések határozzák meg.

   A kötelezően  ellátandó feladatok körének ilyen szabályozása
   sérti a  helyi önkormányzatoknak  az Alkotmány  által védett
   autonómiáját. Azzal,  hogy az  Alkotmány kimondja,  hogy  az
   önkormányzatokat   az    önkormányzati   feladatok   körében
   megillető jogokat és kötelezettségeket csak törvényben lehet
   szabályozni,  elsősorban  a  Kormánnyal  és  a  közigazgatás
   központi  szerveivel   szemben   részesíti   védelemben   az
   önkormányzatok  önállóságát.   Az  Alkotmány   rendelkezései
   alapján nincs  arra mód,  hogy a  Kormány  vagy  a  központi
   közigazgatás szervei  akár normatív, akár egyedi döntésükkel
   beavatkozzanak az  önkormányzatokat az Alkotmány 44/A. § (1)
   bekezdés  a )   pontja  alapján  az  önkormányzati  ügyekben
   megillető igazgatási és szabályozási autonómia gyakorlásába.
   Az  önkormányzatokat   az  egészségügyi   szakellátás  terén
   terhelő kötelezettségeknek  az indítványozók  által vitatott
   szabályozása pedig arra ad módot, hogy a miniszter és az OEP
   az önkormányzatokat  az önkormányzati  feladatok ellátásában
   megillető igazgatási  önállóságot korlátozza. A Tbkt. 10. §-
   ának (2)  bekezdése ugyan  csak  az  OEP  számára  írja  elő
   kötelezettségként,   hogy   a   szakbizottság   véleményének
   figyelembevételével,    a    népjóléti    miniszter    által
   meghatározott intézményi  kapacitásokra  köteles  szerződést
   kötni. Az  OEP a finanszírozási szerződést a Tbkt. 10. § (1)
   bekezdése,  valamint  az  egészségügy  társadalombiztosítási
   finanszírozásának   egyes   kérdéseiről   szóló    103/1995.
   (VIII.25.) Korm. rendelet 21. §-a, valamint 25. §-a  alapján
   a szolgáltatóval,tehát az intézménnyel köti meg. A Tbkt. 11.
   §-a  meghatározza   a  finanszírozási   szerződés   kötelező
   tartalmát.

   Eszerint a szerződésben kell meghatározni :
        "a )  az   Egészségbiztosítási  Alapból  finanszírozott
   szolgáltatási kötelezettséget  ellátásfajtánként, a területi
   ellátási    kötelezettség     és     rendelkezésre     állás
   meghatározásával,
        b ) az egyes ellátások nyújtására lekötött kapacitást,
        c ) a  szolgáltatáshoz rendelkezésre  álló személyi  és
   tárgyi feltételeket,
        d ) az egészségbiztosítási táppénz, beutalás, gyógyszer
   és   gyógyászati    segédeszköz   utalványozására   jogosult
   személyek azonosító adatait,
        e ) az adatszolgáltatási kötelezettséget,
        f )  az   intézmény  tulajdonosának   nyilatkozatát   a
   finanszírozott   szolgáltatásokhoz    kapcsolódó    tárgyévi
   ráfordításainak ütemezéséről és összegszerűségéről,
        g )   az   a ) -f )   ponttal   összefüggő   szerződési
   feltételek megszegése esetén követendő eljárást,
        h )  az   Egészségbiztosítási  Alapból   finanszírozott
   szolgáltatások térítési mértékét és módját,
        i ) a  szerződés  hatályát,  módosítási  és  felmondási
   szabályait,    a     szerződésszegésen    alapuló    igények
   érvényesítésének rendjét. "

   Ilyen szabályozás  mellett az  önkormányzatok kötelezettsége
   arra  terjed   ki,  hogy   intézményeiket  a  finanszírozási
   szerződés  által   meghatározott   feltételekkel   kötelesek
   fenntartani. Ez  a jogi  megoldás oly  módon határolja be az
   önkormányzatok   önálló    döntési    lehetőségeit,    amely
   gyakorlatilag   kizárja    az   önkormányzatok    igazgatási
   önállóságát a kötelezően ellátandó egészségügyi feladatainak
   végrehajtásában.

   A törvényhozás  az Alkotmány felhatalmazása alapján nagyfokú
   döntési szabadsággal rendelkezik az önkormányzatokat terhelő
   kötelezettségek meghatározásában.  Azonban  ez  nem  jelenti
   azt, hogy  e döntési  szabadságának ne  lennének alkotmányos
   korlátai. Azzal,  hogy az  Alkotmány a  44/A. § (1) bekezdés
   a ) pontjában  önkormányzati alapjogként  fogalmazza meg  az
   önkormányzatnak azt  a jogát,  hogy  önkormányzati  ügyekben
   önállóan szabályoz  és igazgat,  a törvényhozóval szemben is
   alkotmányos védelemben  részesíti az önkormányzatoknak azt a
   jogát,  hogy   e  feladatok   körében  önálló  felelősséggel
   döntsenek   feladataik    ellátásáról.   Az    Alkotmány   e
   rendelkezése alapján  a helyi  önkormányzatokat a kötelezően
   ellátandó  feladatok   körében  is   megilleti   a   feladat
   ellátásában az önálló igazgatás joga. A törvényi szabályozás
   elegendő mozgásteret  kell, hogy biztosítson az önkormányzat
   számára ahhoz,  hogy  az  önkormányzat  az  ilyen  feladatok
   tekintetében is  szabadon dönthessen  a feladat  ellátásának
   módjáról. Az  ellátási kötelezettség meghatározásának ez, az
   indítványozók által vitatott módja arra ad lehetőséget, hogy
   a  népjóléti   miniszter  és   az   OEP   az   önkormányzati
   intézményekkel    kötött    szerződéseken    keresztül    az
   önkormányzat igazgatási autonómiáját oly módon határolja be,
   amely kizárja,  hogy az  önkormányzat  önálló  felelősséggel
   döntsön   az    egészségügyi   szakellátással    kapcsolatos
   feladatainak végrehajtásáról.

   Az  Alkotmány   nem  akadályozza   a  törvényhozónak  azt  a
   célkitűzését,  mely   szerint  az   önkormányzatok  ellátási
   felelősségének egy  elavult egészségügyi  intézményrendszert
   konzerváló szabályozását meg kívánta szüntetni és összhangot
   kívánt teremteni  az intézmények  társadalombiztosítás által
   történő   finanszírozása    és   az    önkormányzatokat   az
   egészségügyi  ellátás   területén  terhelő   kötelezettségek
   között.  Azonban   alkotmányellenes  az   a  jogi  megoldás,
   amellyel ezt megvalósította.

   Az    Alkotmánybíróság     már     korábbi     határozatában
   megállapította, hogy  nem  tekinthető  alkotmányosnak  az  a
   törvényi  szabályozás,   amely  az  önkormányzati  jogok  és
   kötelezettségek gyakorlását olyan módon szabályozza, hogy az
   Alkotmányban     szabályozott      önkormányzati     alapjog
   kiüresedéséhez, annak  tényleges elvonásához  vezet, és  így
   kizárja  azt,  hogy  az  önkormányzat  önálló  felelősséggel
   döntsön   a  feladatkörébe   tartozó   ügyekben.   [ 1/1993.
   (I.13.) AB határozat, ABH 1993, 27. ]

   Nem tekinthető alkotmányosnak az a törvényi szabályozás sem,
   amely a  kötelezően ellátandó feladatok körének szabályozása
   helyett arra  ad felhatalmazást, hogy központi közigazgatási
   szervek  egyedi   döntései  határozzák   meg   az   ellátási
   kötelezettség  tartalmát,  mert  ezzel  "visszacsempészi"  a
   központi    államigazgatási     irányítás    eszközeit    az
   önkormányzati rendszerbe  és alkotmányellenes  beavatkozásra
   ad  lehetőséget   a  közigazgatás   központi  szerveinek  az
   önkormányzati feladatok ellátásába.

   Az  önkormányzatokat   az  egészségügyi   ellátás  területén
   terhelő, általuk  kötelezően  ellátandó  feladatoknak  ilyen
   módon  történő   szabályozása  az   Alkotmány  70/D.  §-ában
   szabályozott alapvető  jog  sérelmét  is  eredményezheti.  A
   70/D. § (1) bekezdése szerint az ország területén élő minden
   polgárnak joga  van a lehető legmagasabb szintű egészséghez.
   Az államnak  a (2) bekezdésben e jog megvalósulása érdekében
   meghatározott, az egészségügyi intézmények és orvosi ellátás
   megszervezésére  irányuló   kötelezettsége  a   piacgazdaság
   feltételei között  nem értelmezhető oly módon, hogy az állam
   köteles   létrehozni,    fenntartani   és    működtetni   az
   egészségügyi  intézményrendszert.   Ám  annyit   feltétlenül
   jelent,  hogy   az  állam  köteles  megteremteni  egy  olyan
   intézményrendszer működésének  a garanciát,  amely  mindenki
   számára   biztosítja    az    egészségügyi    szolgáltatások
   igénybevételének lehetőségét,  azaz azt,  hogy a szolgáltató
   intézmények hiánya miatt senki ne maradjon ellátatlanul.

   A   fennálló   egészségügyi   ellátási   rendszer   működése
   kétségtelenül     diszfunkcionális,      korszerűtlen     és
   gazdaságtalan. Átalakítása  a társadalombiztosítási rendszer
   átalakításával   együtt    megkezdődött.    Az    átalakítás
   folyamatában a törvényhozás az állami szervek feladatköréből
   széles   körben    autonóm   közjogi    testületekre    ( az
   egészségbiztosítási és a helyi önkormányzatokra ) ruházta át
   az egészségügyi  ellátás  megszervezésének  feladatát.  Erre
   tekintettel, e  szervezetek jogállása  által megkívánt módon
   írta elő  az Ötv.  , illetőleg  a Htv. az Alkotmány 70/D. §-
   ában    szabályozott     alapvető    jog    megvalósulásának
   garanciájaként a  helyi  önkormányzatok  számára  kötelezően
   ellátandó    feladatként     az     egészségügyi     ellátás
   megszervezését. Az  egészségügyi ellátási  rendszernek az új
   Alkotmány  elveivel   és  a   piacgazdaság  követelményeivel
   összhangban   álló   átalakítása   azonban   még   korántsem
   tekinthető  befejezettnek.   Az  átalakulási   folyamat  mai
   stádiumában   a    lakosság   széles    körének    ellátását
   önkormányzati intézmények  biztosítják. Az  önkormányzatokat
   az  egészségügyi   ellátás  megszervezése   körében  terhelő
   kötelezettségek törvényi  meghatározása a lehető legmagasabb
   szintű egészséghez  való alapvető  jog  megvalósulásának  az
   egyik legfontosabb  jogi biztosítéka.  Azzal, hogy a törvény
   az  egészségbiztosítási   pénztár,  valamint   a   népjóléti
   miniszter közösen  kialakított egyedi döntésétől, valamint a
   finanszírozási  szerződésektől   teszi   függővé   a   helyi
   önkormányzatok     kötelezően      ellátandó     feladatait,
   gyakorlatilag megszünteti  a  kötelezően  ellátandó  feladat
   előírásának  garancia   jellegét.     A  törvényhozás  ezzel
   lehetőséget adott  arra, hogy  kizárólag a  finanszírozásban
   érdekelt szervek  aktuális gazdasági  érdekei határozzák meg
   azt,   hogy   mely   területeken   működjenek   egészségügyi
   szakellátást,   járó-    és   fekvőbeteg   ellátást   nyújtó
   intézmények és  azok  milyen  egészségügyi  szolgáltatásokat
   nyújtsanak. Ez  magában hordozza annak valós veszélyét, hogy
   egyes területeken az ott élők ellátás nélkül maradjanak.

   A törvényhozó  szabadon  dönt  arról,  hogy  a  többszektorú
   egészségügyi szolgáltatási rendszerben milyen módon alakítja
   ki az  Alkotmány 70/D.  §-ában megfogalmazott  alapvető  jog
   érvényesülésének garanciáit.  Ám ez  a szabadsága nem terjed
   odáig,  hogy  anélkül  üresítse  ki  az  egyik  legfontosabb
   garanciális intézmény  tartalmát, hogy helyette nem építi ki
   az alapvető jog megvalósulásának azonos súlyú biztosítékait.

   Mindezek alapján  az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
   Htv.  132.   §-ának  a   Gst.  126.   §   (2)   bekezdésével
   megállapított  (4)  bekezdése  alkotmányellenes,  ezért  azt
   megsemmisítette.   Az   Alkotmánybíróság   a   megsemmisítés
   időpontját -  élve az  Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi
   XXXII.   törvény    43.   §    (4)    bekezdésében    kapott
   felhatalmazással -  későbbi időpontban,  1996. június  30. -
   ában állapította  meg, annak  érdekében, hogy a jogalkotónak
   kellő idő  álljon  rendelkezésére  az  alkotmányellenességet
   megszüntető  jogszabály   megalkotására.   A   megsemmisítés
   időpontjának   meghatározásakor    a    következőkre    volt
   tekintettel  :

        -   A   törvényhozónak   számos   lehetősége   van   az
   alkotmányellenesség   megszüntetésére,   az   új   szabályok
   kimunkálása időt igényel.

        -  A   rendelkezésnek  a  közzététel  napjával  történő
   megsemmisítése   esetén    az   új   szabály   megalkotásáig
   meghatározatlanul  maradna   a  helyi   önkormányzatokat  az
   egészségügyi  szakellátások   területén  terhelő  kötelezően
   ellátandó feladatok terjedelme.

        - Az  egészségügy  társadalmi  finanszírozásának  egyes
   kérdéseiről szóló  103/1995. (VIII.  25.) Korm. rendelet 34.
   §-a alapján  a finanszírozási  szerződéseket 1996.  december
   31-ig terjedő  határozott időre  kell megkötni. A rendelkező
   részben meghatározott  határidő meghatározásával lehetőséget
   kívánt biztosítani  az Alkotmánybíróság  arra is, hogy az új
   szerződések megkötésére  megfelelő felkészülési idő után, az
   új szabályok ismeretében kerülhessen sor.

   Az Alkotmánybíróság  a Tbkt.  10. §  (2) bekezdése  vitatott
   rendelkezésének  megsemmisítését  -  az  indítványozó  által
   megfogalmazott indokok  alapján -  nem tartotta indokoltnak,
   mert a helyi önkormányzatok alkotmányos alapjogait önmagában
   ez  a   rendelkezés   -   mivel   csak   az   OEP-re   hárít
   kötelezettséget  -   nem  sérti.   Ez   a   rendelkezés   az
   indítványozó  által  kifogásolt  alkotmányellenes  helyzetet
   csak a  Htv. 132.  § (4)  bekezdésével összefüggésben  idézi
   elő.  Az   önkormányzatoknak  az   Alkotmány  által   védett
   autonómiája azáltal  szenved sérelmet,  hogy a  Htv. 132. §-
   ának  a   Gst.  által   megállapított   (4)   bekezdése   az
   önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak terjedelmét
   a  társadalombiztosítási   finanszírozás  mértékétől   tette
   függővé és  a társadalombiztosítási finanszírozás mértékének
   megállapítása a  Tbkt. által meghatározott rendben történik.
   Ezért az  Alkotmánybíróság a  Tbkt. 10.  § (2)  bekezdésében
   foglalt  ".   .  .  a  népjóléti  miniszter  által  javasolt
   intézményi kapacitásokra.  . . " szövegrész megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Ádám Antal       Dr. Kilényi Géza
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

                          Dr. Lábady Tamás
                           alkotmánybíró

                         Dr. Schmidt Péter
                        előadó alkotmánybíró

           Dr. Szabó András       Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró             alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre           Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró                alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    77/1995. (XII. 21.)
    Date of the decision:
    .
    12/19/1995
    .
    .