Hungarian
Ügyszám:
.
44/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.; Schmidt Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 44/B/1993. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/574
.
A döntés kelte: Budapest, 10/04/1994
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára   irányuló   indítvány   tárgyában
  meghozta a következő

                        határozatot :

  Az Alkotmánybíróság  a köztisztviselők jogállásáról szóló
  1992. évi  XXIII. törvény 17. § (1) bekezdés f) pontja és
  a  közalkalmazottak  jogállásáról  rendelkező  1992.  évi
  XXXIII.  törvény   30.   §   (1)   bekezdés   d)   pontja
  alkotmányellenességének        megállapítására         és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
                           Indokolás

                              I.

   Indítványozók  szerint   a  köztisztviselők  jogállásáról
   szóló 1992. évi XXIII. törvény ( a továbbiakban :  Ktv. )
   17. §  (1)  bekezdés  f)  pontja  és  a  közalkalmazottak
   jogállásáról rendelkező  1992. évi  XXXIII. törvény  (  a
   továbbiakban :   Kjt.  ) 30.  § (1)  bekezdés  d)  pontja
   ellentétben áll az Alkotmány több rendelkezésével, amikor
   a köztisztviselő  közszolgálati illetve  a közalkalmazott
   közalkalmazotti    jogviszonyát     nyugellátásra    való
   jogszerzés  címén   a  munkáltató  részéről  felmentéssel
   lehetővé  teszi  megszüntetni.  Indítványozók  megítélése
   alapján ez  a felmentési indok korlátozza a nyugellátásra
   jogot  szerzett  személyt  a  közhivatal  viselésének  az
   Alkotmány 70.  § (4)  bekezdésében  biztosított  jogában,
   miként a  70/B. §  (1) bekezdésében  biztosított munkához
   való jogban  is. Indítványozók  szerint ez  a  felmentési
   indok sérti  az  emberi  méltóságot  és  így  ütközik  az
   Alkotmány   54.    §   (1)   bekezdésében   foglaltakkal.
   Indítványozók álláspontja szerint a Ktv. és a Kjt.  Munka
   Törvénykönyvétől (  a továbbiakban  :    Mt.    )  eltérő
   szabályai  kellő   alkotmányos  indok   nélküliek  és  az
   állampolgárok között  alkotmányellenes  különbségtételhez
   vezetnek.

                              II.

   Az indítvány nem megalapozott.

   1. Az  Országgyűlés  1992-ben  -  szinte  egyidőben  -  a
   munkával kapcsolatos  viszonyok  jogi  rendezésére  három
   törvényt  alkotott.   Az  így   megszülető  törvények   a
   munkaviszonyok  jogi   rendezése  tekintetében   a  régi,
   egységes Munka  Törvénykönyvéhez képest  - figyelemmel  a
   társadalomban    zajló     változásokra    -     jelentős
   differenciálódást   eredményeztek.   A   differenciálódás
   lényege,  hogy   a  magánszférában   a  munka   világában
   növekedett a  szerződéses szabadság  mértéke.  Elkülönült
   egyrészt  a   gazdaságban  és  az  állami,  önkormányzati
   szférában történő  alkalmazás  jogi  rendezése.  Másrészt
   további  eltérés   jött  létre   a  jogi   szabályozásban
   aszerint,  hogy   a  munkatevékenység  végzése  során  az
   alkalmazott közhatalmat  gyakorló szervezet  tagja,  vagy
   sem. A  jogi rendezés  különbözőségének egyik  oka,  hogy
   egészen  más   a  munkáltató   pozicionális  helyzete   a
   gazdasági versenyszférában  és a költségvetési szférában,
   ahol mind  a munkáltató,  mind a  köztisztviselő, mind  a
   közalkalmazott  (  tehát  munkáltató  és  munkavállaló  )
   jogállását  elsősorban   a  költségvetéstől  való  függés
   határozza meg.  Ugyancsak a  jogi szabályozás eltérésében
   mutatkoznak meg  azok a  különbségek is,  amik  az  egyes
   jogviszonyokban   végzett    munkatevékenységek    eltérő
   jellegéből és közegéből fakadnak.

   A Ktv.  és a  Kjt. közös jellemzője a Mtvel szemben, hogy
   ismeri a fegyelmi felelősséget, az előmeneteli rendszert,
   a kötött  bérbesorolást, a  munkavégzésen  kivüli  kötött
   magatartásszabályokat, stb.   Ezek  az eltérések  a három
   törvény által szabályozott életviszonyok különbözőségéből
   fakadnak. Önmagában a munkával kapcsolatos viszonyok jogi
   szabályozásának különbsége  nem  jelent  diszkriminációt,
   nem alkotmányellenes. Ezt indítványozók sem állítják. Így
   önmagában az  sem alkotmányellenes,  hogy a  munkaviszony
   felmondása, illetve az alóli felmentés a három törvényben
   különböző   módon    szabályozott.    Az    indítványozók
   kizárólagosan azt támadják, hogy mind a közalkalmazottak,
   mind a  köztisztviselők esetén  a felmentés  oka lehet  a
   nyugdíjkorhatár elérése,  míg a Munka Törvénykönyve ezt a
   felmondási okot  nem ismeri.  Az Mt.  szabályai szerint a
   munkaviszonyt a  munkáltató rendes  felmondással bármikor
   megszüntetheti.  Az   Mt.  89.   §  (1)  bekezdése  tehát
   semmiféle   felmondási    okot   nem    nevesít,    hanem
   általánosságban  a  kölcsönösen  szabad  felmondás  jogát
   mondja ki,  és nem teszi lehetővé még azt sem, hogy erről
   a  jogáról   akár  a   munkavállaló,  akár  a  munkáltató
   lemondhasson,   vagy   azt   megállapodásban   érvényesen
   korlátozhassa.    A     felmondási    jog    teljes    és
   korlátozhatatlan szabadságának  a  munkavállaló  érdekeit
   védő  törvényi   megszorítása  a   munkáltató  indokolási
   kötelezettsége és  a felmondási okok keretjellegű, az Mt.
   89.  §   (3)  bekezdésében   való  meghatározása.   Annak
   eldöntése azonban, hogy egy konkrét munkaviszony - szabad
   felmondási jogon  alapuló - felmondása megfelel-e ezeknek
   a törvényi  követelményeknek, nem  alkotmányossági, hanem
   jogalkalmazási     kérdés,      így     nem     képezheti
   alkotmánybírósági vizsgálat tárgyát sem.

   Alkotmányossági szempontból  a döntő  kérdés az,  hogy az
   Mt. idézett  rendelkezésének normatartalma  a  szabad  és
   korlátozhatatlan felmondás  jogát fejezi ki. Ehhez képest
   a Ktv. és a Kjt. támadott rendelkezései - az indítványban
   kifejtett állásponttal  szemben -  nem állnak ellentétben
   az Mt. felmondási konstrukciójával akkor, amikor lehetővé
   teszik a  közszolgálati és  közalkalmazotti jogviszonynak
   nyugellátásra való  jogszerzés címén felmentéssel történő
   megszüntethetőségét.  Ellenkezőleg   :     a   kifogásolt
   rendelkezések   a    törvényi   feltétel  bekövetkeztével
   ( nyugellátásra  jogosultság  megszerzése ) megnyitják  a
   munkáltatónak a  munkaviszony  megszüntetésére  vonatkozó
   jogosultságát,  azaz   e  jog  szabad  gyakorolhatóságát,
   amelyet  az   Mt.  89.   §   (1)   bekezdése   az   egyéb
   munkaviszonyok tekintetében általánosságban biztosít.

   Az  alkotmányossági   absztrakt  normakontroll   szintjén
   semmiféle ellentét  nincs tehát  a  kétféle  szabályozási
   technika között attól kezdve, mihelyt a törvényi feltétel
   a köztisztviselői  és közalkalmazotti szférában is beáll,
   így az  Alkotmány 70/A.  § (1) bekezdése szerinti - egyéb
   helyzeten  nyugvó   -  megengedhetetlen  megkülönböztetés
   fogalmilag sem merül fel.

   Az Mt.  és a  sérelmezett törvényi  rendelkezések közötti
   eltérő szabályozás  tartalmilag abban  áll, hogy  az  Mt.
   által biztosított  szabad és korlátozhatatlan munkáltatói
   felmondási  jogkört  a  külön  törvényekben  a  jogalkotó
   nevesített   felmentési   jogcímekre   szűkítette,   azaz
   kifejezetten taxálta.  Ezeknek  a  felmentési  okoknak  a
   nevesítése azonban garanciális követelmény és összefügg a
   köztisztviselők  (   közalkalmazottak  )   alkalmaztatási
   viszonyának -  tradicionálisan is  meglevő és  a kortársi
   nemzetközi    jogösszehasonlításban     is    ismert    -
   stabilitásával és a közszolgálati jogviszonyok fentiekben
   már jelzett  specifikumaival,  a  nagyobb  munkabiztonság
   jogpolitikai    kívánalmaival.     A     köztisztviselői,
   közszolgálati    "státusz"     fokozott     jogvédelmének
   alkotmányossági  -   és   jogpolitikai   -   szempontjait
   egyébként    az    indítványozók    sem    vitatják.    A
   nyugdíjjogosultság direkt  megjelenítését éppen  az tette
   ebben a  körben szükségessé,  hogy ennek az erőteljesebb,
   kiemelt jogvédelemnek  az oka  már nem  áll  fenn  akkor,
   amikor  a   köztisztviselő  (   közalkalmazott  )   egyéb
   ellátásra (  nyugdíjra )  jogosultságot  szerzett.  Ez  a
   felmentési  ok   így  az   Mthez   viszonyítva   nem   új
   munkaviszony  megszüntetési   jogcím,  hanem   az  Mt-ben
   szabályozottal  azonos   jogi  helyzet   megteremtése   a
   köztisztviselői, a  közalkalmazotti  szférában  attól  az
   időponttól   kezdve,    amikortól    a    köztisztviselő,
   közalkalmazott már nem marad ellátatlan.

   Az Alkotmány  egyetlen  rendelkezéséből  sem  következik,
   hogy felmentési  tilalmakat -  amelyek az  Mt. 89. §-ában
   szabályozott  konstrukcióhoz   képest   többletvédelemnek
   minősülnek -  az ellátásra  való jogosultság elérése után
   is alkotmányosan kötelező fenntartani. Nem sértette tehát
   meg a  törvényhozó az  Alkotmányt, amikor úgy ítélte meg,
   hogy ezt  a kiemelt  kedvezményt ( az alkalmaztatás alóli
   felmentés taxált  és  szűk  körét  )  a  köztisztviselői,
   közalkalmazotti szférában  csak a  saját  jogon  szerzett
   öregségi  vagy   rokkantsági  nyugellátásra   jogosultság
   eléréséig biztosította,  figyelemmel arra, hogy a nagyobb
   munkabiztonság jogpolitikai  követelményei csak  eddig az
   időpontig állnak fenn.

   A támadott  rendelkezések ugyanakkor az Alkotmány 70/A. §
   (1) bekezdésével  azért  nincsenek  összefüggésben,  mert
   éppenséggel   a    külön   törvényekben    megfogalmazott
   feltételek  bekövetkeztével  nyílik  meg  a  munkaviszony
   szabad megszüntetésének  lehetősége ebben a szférában is,
   amely rendelkezések  így kerülnek összhangba az Mt. által
   szabályozott     egyéb     munkaviszonyokra     vonatkozó
   szabályokkal.

   2. Az  Alkotmány alapján  az embernek  veleszületett joga
   van az emberi méltósághoz. Az Alkotmánybíróság - mint ezt
   több határozatában  kifejtette -  az  emberi  méltósághoz
   való  jogot   az   általános   személyiségi   jog   egyik
   megfogalmazásának tekinti. Az alkotmánybírósági gyakorlat
   az általános  személyiségi jogot  különféle aspektusaival
   nevezi   meg    :       pl.    a    személyiség    szabad
   kibontakoztatásához  való   jogként,   az   önrendelkezés
   szabadságához   való    jogként,   általános   cselekvési
   szabadságként, avagy  a magánszférához  való jogként.  Az
   alkotmánybírósági  gyakorlat  az  általános  személyiségi
   jogot   szubszidiárius   alapjogként   értelmezi.   Mivel
   indítványozók  az   általános  személyiségi   jogra  való
   hivatkozással   egyidejűleg   felhívták   a   közhivatal-
   viselésének és  a munkához  illetve a  munka, foglalkozás
   szabad   megválasztásához    való   jognak    alkotmányos
   rendelkezését    is,    -    mint    olyan    alkotmányos
   rendelkezéseket,   amelyeknek    sérelmével   egyidejűleg
   valósul meg az emberi méltósághoz való jog sérelme - , az
   Alkotmánybíróság   továbbiakban   azt   vizsgálta,   hogy
   tényleges  ütközés   van-e  a   nyugdíj  életkor   miatti
   felmentés és a hivatkozott alkotmányos tételek között. Az
   Alkotmánybíróság     figyelemmel      az      alkotmányos
   rendelkezésekre megállapítja,  hogy a  nyugellátásra való
   jogosultság  megszerzés,   mint  felmentési   indok   nem
   akadályozza meg  a feleket  sem újabb  közszolgálati, sem
   újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésében, de nem is
   vonja  kötelező   erővel  maga   után  a   már   fennálló
   közszolgálati    illetve    közalkalmazotti    jogviszony
   megszűnését.  Ezért  az  indítványozók  által  kifogásolt
   rendelkezések  nem   ütköznek  az  Alkotmány  hivatkozott
   szabályaival.  A   már  fennálló   közszolgálati  illetve
   közalkalmazotti jogviszony  nyugellátásra való jogszerzés
   címén   történő    megszüntetése   sem    korlátozza    a
   köztisztviselőt         illetve          közalkalmazottat
   alkotmányellenesen a személyiség szabad kibontakozásában,
   a közhivatal viselésének illetve a munkához, a munka és a
   foglalkozás szabad megválasztásához való jogában.

   Az Alkotmánybíróság  eljárása során nem vizsgálta, hogy a
   munkaviszonyok szabályozásának  differenciált rendszere a
   Ktv. ,  és  a  Kjt.  hatálya  alá  tartozók  jogállásának
   tekintetében  a   Mthez  képest  további  különbségtételt
   indokoltan tartalmazhatnae.
   Mindezek     alapján      az     Alkotmánybíróság      az
   alkotmányellenesség megállapítására  és a megsemmisítésre
   vonatkozó indítványt elutasította.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

          Dr. Ádám Antal               Dr. Kilényi Géza
           alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                        Dr. Lábady Tamás
                      előadó alkotmánybíró

                        Dr. Schmidt Péter
                      előadó alkotmánybíró

        Dr. Szabó András          Dr. Tersztyánszky Ödön
           alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                       Dr. Zlinszky János
                          alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    44/B/1993
    Date of the decision:
    .
    10/04/1994
    .
    .