Hungarian
Ügyszám:
.
1381/H/1996
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 54/1998. (XI. 27.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/492
.
A döntés kelte: Budapest, 11/18/1998
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság    önkormányzati    rendeleti    előírás
  felülvizsgálatára irányuló kezdeményezés tárgyában  meghozta  a
  következő

                           határozatot:

  Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  Velence  Nagyközség
  Önkormányzat    Képviselő-testülete   által   a    közterületek
  tisztántartásáról   és  a  házi  szemét  gyűjtéséről   alkotott
  13/1991.  (XII.  31.) Ök. számú rendeletének  (a  továbbiakban:
  Ör.)  a 14/1997. (XII. 16.) Ök. számú rendelettel megállapított
  2. számú melléklete alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

  Az  Alkotmánybíróság az Ör. 9. § (3) bekezdése, valamint 10.  §
  (1) és (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és
  megsemmisítésére vonatkozó indítványt elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.

   A  Fejér  Megyei  Közigazgatási  Hivatal  vezetője  –  mivel  a
   törvényességi  ellenőrzés körében kiadott felhívásával  Velence
   Nagyközség    Önkormányzata   nem    értett    egyet    –    az
   Alkotmánybírósághoz         benyújtott          felülvizsgálati
   kezdeményezésében a Velence Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-
   testülete  által  a közterületek tisztántartásáról  és  a  házi
   szemét  gyűjtéséről  alkotott 13/1991.  (XII.  31.)  Ök.  számú
   rendeletének  (a  továbbiakban: Ör.) a 11/1996.  (IV.  9.)  Ök.
   számú    rendelettel   megállapított   2.   számú    melléklete
   törvényellenességének   megállapítását    és    megsemmisítését
   indítványozta. Időközben az önkormányzat képviselő-testülete az
   Ör.  módosításáról  rendelkező 14/1997. (XII.  16.)  Ök.  számú
   rendeletével az Ör. 2. számú mellékletét módosította. Mivel  az
   Ör.  módosított 2. számú melléklete (a továbbiakban: Melléklet)
   a   kezdeményező  által  kifogásolt  rendelkezéssel   érdemében
   megegyező szabályozást tartalmaz, az Alkotmánybíróság – állandó
   gyakorlatának   megfelelően  –  az  eljárást  e   rendelkezések
   tekintetében folytatta le.

   A   kezdeményező  szerint  a  Melléklet  a  Ptk.  201.  §   (1)
   bekezdésében  foglaltakkal  ellentétes  módon  rendelkezett   a
   szemétszállítási díj megfizetéséről, mivel nem kellő  mértékben
   vette   figyelembe,  hogy  az  üdülőnek  minősített  ingatlanok
   tulajdonosai  nem  egész  évben  használják  ingatlanaikat.   A
   lakóházakra  és  az  üdülőkre vonatkozó éves hulladékszállítási
   díjtétel közötti különbség a kezdeményező meglátása szerint nem
   tükrözi  megfelelő módon a tényleges használatot,  a  tényleges
   szemétkibocsátást, jóllehet ennek következnie kell az Alkotmány
   70/A.  § (1) bekezdésében foglaltak értelmezéséből, valamint  a
   Ptk.  201.  §  (1) bekezdésében megfogalmazott szolgáltatás  és
   ellenszolgáltatás egyenértékűségének elvéből.

   A    felülvizsgálati    kezdeményezésben   foglaltakon    kívül
   magánszemély indítványozó kérelmezte az Ör. 9. § (3) bekezdése,
   10.    §   (1)   és   (2)   bekezdése   alkotmányellenességének
   megállapítását  és  megsemmisítését is. Az  Alkotmánybíróság  a
   tárgyi    és    tartalmi    összefüggésekre    tekintettel    a
   felülvizsgálati   kezdeményezést,   valamint   az    indítványt
   egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

                                 II.

   1. Az Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt döntését  a
   következőkre alapozta.

   Az   Alkotmány   44/A.  §  (2)  bekezdése  szerint   "a   helyi
   önkormányzat  feladatkörében  rendeletet  alkothat,  amely  nem
   lehet  ellentétes  a  magasabb szintű jogszabállyal".  A  helyi
   önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
   Ötv.)  16.  §  (1) bekezdése pedig előírja, hogy "a  képviselő-
   testület  a  törvény  által nem szabályozott  helyi  társadalmi
   viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása  alapján,
   annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot".

   Az  Ötv.  8.  §  (1)  bekezdése szerint  a  helyi  önkormányzat
   feladata a helyi közszolgáltatások körében a településtisztaság
   biztosítása.  E tárgykörre vonatkozó részletes szabályozást  az
   egyes  helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről  szóló
   1995.  évi  XLII.  törvény (a továbbiakban:  Kötv.)  tartalmaz,
   amely   –   preambuluma   szerint  –  "a  helyi   önkormányzati
   feladatkörbe     tartozó,    a     köztisztasággal     és     a
   településtisztasággal, valamint az élet- és  vagyonbiztonsággal
   összefüggő   egyes  –  közszolgáltatás  útján   megvalósuló   –
   közfeladatok ellátásának elősegítésére" irányul. E törvény 1. §
   (1)  bekezdése  a  települési  szilárd  hulladék  elszállítását
   közüzemi   szerződés  keretében  megvalósuló   közszolgáltatási
   szolgáltatássá  minősíti, és e szolgáltatás igénybevételét  "az
   ellátott   területen  lévő  ingatlan  tulajdonosa,  használója"
   számára kötelezővé teszi.

   A   Kötv.   2.  §  f)  pontja  pedig  felhatalmazza   a   helyi
   önkormányzatot, hogy rendeletében állapítsa meg "az  elvégzendő
   szolgáltatás   alapján   a  tulajdonost   terhelő   díjfizetési
   kötelezettséget,  a  díj mértékét, megfizetésének  rendjét,  az
   esetleges    kedvezmények   eseteit,   vagy   a    szolgáltatás
   ingyenességét".  A  települési  szilárd  hulladék  elszállítása
   díjának önkormányzati rendeleti szabályozását illetően a  Kötv.
   további  előírásokat nem tartalmaz, s nem határoz meg ilyeneket
   a  települési  szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó  helyi
   közszolgáltatás  ellátásáról szóló 16/1996. (VII.  15.)  BM-KTM
   együttes rendelet sem.

   Az  Ör.  9.  §  (3) bekezdése előírja: "A szemétszállítási  díj
   megfizetése az ingatlan tulajdonosára akkor is kötelező,  ha  a
   szemétszállítást   nem  veszi  igénybe.  Beépítetlen   ingatlan
   tulajdonosa  az  azonos  jellegű  beépített  ingatlan   esetére
   megállapított szemétszállítási díj felét köteles megfizetni".

   Az  Ör.  10.  §  (1) bekezdése szerint: "(1) A szemétszállítási
   díjfizetési   kötelezettség  megállapítása  szempontjából   egy
   egységnek  kell tekinteni egy üdülő-, illetve lakótelket,  vagy
   egy  üdülő-,  illetve lakóegységet. E § (2)  bekezdése  alapján
   pedig:  A szemétszállítási díj egy egységnyi mértékét a 2.  sz.
   melléklet,    a   kereskedelmi   és   szolgáltató   egységekre,
   közületekre  (2.  §  (4)  bek.)  vonatkozó  díjakat  a  3.  sz.
   melléklet tartalmazza".

   Az Ör. 2. számú melléklete a következőket írja elő:
   "Velence  Nagyközség közigazgatási területén  az  1998-as  évre
   vonatkozó háztartási hulladékszállítási díjtétele a következő:
   lakóházaknál:     bruttó 3.850.- Ft/év/lakóegység
   üdülőknél:        bruttó 3.300.- Ft/év/üdülőegység ".

   A Ptk. 201. §-a a következőket tartalmazza:
   "(1)   A   szerződéssel  kikötött  szolgáltatásért   –   ha   a
   szerződésből  vagy  a  körülményekből  kifejezetten   más   nem
   következik – ellenszolgáltatás jár.
   (2) Ha a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között anélkül, hogy
   az  egyik  felet az ajándékozás szándéka vezetné,  a  szerződés
   megkötésének  időpontjában feltűnően nagy az értékkülönbség,  a
   sérelmet szenvedő fél a szerződést megtámadhatja."

   A Ptk. 202. §-a pedig így rendelkezik:
   "Ha  a  szerződő  fél  a  szerződés megkötésekor  a  másik  fél
   helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előnyt  kötött
   ki, a szerződés semmis (uzsorás szerződés)."

   2.  Az  1122/B/1996.  AB határozatában az Alkotmánybíróság  már
   rámutatott  a  következőkre: A Kötv. 2. § idézett f)  pontjában
   foglalt   "törvényi   szabályozás   alapján   az   önkormányzat
   jogosultsága,  hogy a települési szilárd hulladék  elszállítása
   díjáról  rendelkezzék.  Az  önkormányzat  a  díjfizetés  alapja
   meghatározásánál  is nagyfokú önállósággal  rendelkezik.  Mivel
   azonban   –   törvényi  felhatalmazás  alapján  –   szerződéses
   jogviszony  elemét szabályozza, tiszteletben  kell  tartania  a
   polgári  jog olyan általános alapelvét, mint a szolgáltatás  és
   ellenszolgáltatás egyenértékűségének követelménye". (ABH  1997.
   860.)  A  szolgáltatás és ellenszolgáltatás  egyenértékűségének
   tiszteletben    tartása   olyan   alapvető    követelmény    az
   önkormányzatokkal  szemben,  amelyet  a  szemétszállítási   díj
   meghatározására irányuló rendeletalkotásuk során maradéktalanul
   érvényesíteniük   kell.  Mindez  nemcsak  a  Ptk.   hivatkozott
   rendelkezéseiből,    de    annak   bevezető    rendelkezéseiben
   meghatározott alapelveiből is következik. A jóhiszeműség  és  a
   tisztesség  elvének való megfelelés Ptk-beli  szabálya  erősíti
   azt  az önkormányzatokkal szembeni követelményt, hogy amikor  a
   szemétszállítási díj meghatározása során a díj összegét  nem  a
   tényleges   szemétkibocsátáshoz  és  az   elszállított   szemét
   mennyiségéhez, hanem más mutatóhoz (pl.: lakásban élő személyek
   száma,   lakóegységek  és  más  helyiségek   száma,   kiürített
   tartóedények   száma,   űrmérete,   stb.)   kötik,   fokozottan
   törekedjenek     a     szolgáltatás    és     ellenszolgáltatás
   egyenértékűségének megvalósítására.

   Az  Alkotmánybíróság alkotmányos követelménynek  tekinti,  hogy
   valamely  közszolgáltatás díja megállapításának a jogalkotó  az
   érintett    csoportokhoz   tartozók   körülményeit    megfelelő
   figyelemmel,  körültekintéssel és méltányossággal értékelje.  A
   díjmegállapítás   tehát   nem  lehet  önkényes,   az   objektív
   ismérveknek   megfelelően  meghatározott   igénybevevői   körre
   (körökre)    pedig    azonos   tartalmú,   illetve    joghatású
   rendelkezéseket kell meghatározni.

   Az Ör. 2. számú melléklete – azáltal, hogy az életkörülményeik,
   így   lakóhelyük  szerint  eltérő  körbe  tartozó   személyekre
   vonatkozóan  csupán  csekély eltérést  tartalmazó  rendelkezést
   állapított   meg,   s  nem  alkotott  az  eltérő   jellegű   és
   rendeltetésű ingatlanok tulajdonosi csoportjait érintő, kellően
   differenciált  szabályozást, az Alkotmány  70/A.  §-ába  ütköző
   hátrányos megkülönböztetést valósít meg.

   Az Alkotmánybíróság az Ör. 9. § (3) bekezdése, valamint a 10. §
   (1) és (2) bekezdése tekintetében az indítványt elutasította. A
   Kötv.  ugyanis a szemétszállításnak mint közszolgáltatásnak  az
   igénybevételét az ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa,
   használója számára kötelezővé teszi.

   Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a rendelkező részben
   foglaltak szerint határozott.
          Dr. Ádám Antal                    Dr. Holló András
          előadó alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                   
                           Dr. Kilényi Géza
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    54/1998. (XI. 27.)
    Date of the decision:
    .
    11/18/1998
    .
    .