English
Hungarian
Ügyszám:
.
205/B/2005
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 42/2005. (XI. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/504
.
A döntés kelte: Budapest–Esztergom, 11/12/2005
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság jogszabály, valamint jogegységi  határozat
   alkotmányellenességének    utólagos    vizsgálatára    irányuló
   indítvány   tárgyában   –   dr.   Harmathy   Attila   és    dr.
   Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmánybírák különvéleményével
   – meghozta a következő

                            határozatot:

   1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a   Legfelsőbb
   Bíróságnak  –  az  Alkotmány  32/A.  §  (1)  bekezdése  és   az
   Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  1.  §  b)
   pontja alapján utólagos alkotmányossági vizsgálat tárgyává tett
   –  3/2004.  BJE büntető jogegységi határozata alkotmányellenes,
   ezért azt e határozat kihirdetése napjával megsemmisíti.

   2. Az Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
   törvény   51.   §   (1)  bekezdése  és  53.  §  (1)   bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    A    legfőbb   ügyész   az   állam   vagyoni   sérelmét   okozó
    bűncselekmények  miatt  indult  büntetőeljárás  tekintetében  a
    sértett  fogalmát  és  a  pótmagánvád  lehetőségét  meghatározó
    büntetőeljárási   rendelkezések   alkotmányossági   vizsgálatát
    kezdeményezte  az  Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.
    törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. §-ának b) pontja alapján.  A
    pótmagánvád intézménye a bűncselekmény sértettjének joga  arra,
    hogy  a  bíróság  előtt az ügyész helyett a  vádló  pozíciójába
    lépjen,  ha az ügyész a büntetőeljárást nem kívánja megindítani
    (a  feljelentést  elutasítja), a már megindult  eljárásban  nem
    kíván  vádat emelni (az eljárást megszünteti vagy a  vádemelést
    részben  mellőzi), avagy a vádat nem kívánja tovább  képviselni
    (a vádat elejti).

    1.   Az  indítványozó  azzal  fordult  az  Alkotmánybírósághoz,
    állapítsa  meg, hogy a büntetőeljárásról szóló 1998.  évi  XIX.
    törvényben  (a  továbbiakban: Be.) a sértett eljárási  fogalmát
    meghatározó  51.  § (1) bekezdés, ennek következtében  pedig  a
    sértett  számára pótmagánvádlói fellépést biztosító 53.  §  (1)
    bekezdés  alkotmányellenes, ezért e rendelkezéseket pro  futuro
    hatállyal   semmisítse  meg.  Az  indítványozó  a   sérelmezett
    szabályozást  az Alkotmánynak a legfőbb ügyész és az  ügyészség
    feladatait  meghatározó  51.  §  (1)  és  (2)  bekezdésével,  a
    tulajdoni   formák  védelmére,  illetve  az  állami  tulajdonra
    vonatkozó  9-11. §-ával, valamint az alapvető jogok  megsértése
    miatt  keletkezett  igények bíróság előtti  érvényesíthetőségét
    meghatározó     70/K.     §-ával     összefüggésben     találta
    alkotmányellenesnek.  Az indítványozó az Alkotmány  70/K.  §-ra
    visszavezetett   pótmagánvád   intézményét   nem   kifogásolta,
    „feltéve,   ha  annak  módja  nem  sért  alkotmányos   jogokat,
    nevezetesen, ha nem vonja el az ügyész közvádlói hatáskörét,  s
    nem   csorbítja   ezáltal  az  állampolgári  alapjogokat   védő
    feladatait.”

    Az  indítványozó  álláspontja szerint „állam,  mint  valamennyi
    jogvédte  érdekének  közvetlen  hordozója  (entitás),   sajátos
    személyként  válik a büntetőeljárás résztvevőjévé. Személyisége
    nem  természetes,  nem  is jogi, hanem közhatalmi  jellegű.  Ez
    akkor  is  irányadó szempont, ha vagyoni jogviszony  alanyaként
    éri  közvetlen  sérelem.”  Az állam történetileg  kialakult  és
    alkotmányosan  is rögzített büntető monopóliumából  következik,
    hogy  az  állam büntetőjogi igényének érvényesítése  elsősorban
    közérdek,  amelyre  az Alkotmány 51. §-ának  (1)  bekezdése  az
    ügyészt  kötelezi.  A sértettnek a Be. 51.  §  (1)  bekezdésben
    megállapított fogalma, ebből következően pedig a pótmagánvádhoz
    való  jognak  a  Be. 53. § (1) bekezdése szerinti meghatározása
    azért   sérti   az  állam  kizárólagos  büntetőjogi   igényének
    alkotmányos elvét, mert nem tükrözi, hogy a pótmagánvádhoz való
    jog csak a magánérdek érvényesítésének eszköze lehet. Véleménye
    szerint  a  Be.  51.  §  (1) bekezdése akkor  elégítené  ki  az
    alkotmányosság  követelményét,  „ha  világossá  tenné:  a   (2)
    bekezdésben  felsorolt sértetti jogok gyakorlója nem  lehet  az
    állam, mint entitás, hanem csak természetes, vagy jogi személy.
    Ezért az (1) bekezdés által megállapított ismérvek között ennek
    a  korlátozásnak szerepelnie kellene.” E hiány következtében  a
    szabályozás nem fejezi ki azt az alkotmányos prioritást,  amely
    az  állam büntetőjogi igényének érvényesítése során az  ügyészt
    illeti  meg a pótmagánvádlóval szemben. „A büntetőeljárási  jog
    akkor  alkotmányos,  ha  minden szempontból  félreérthetetlenné
    teszi:   a   pótmagánvádló   fellépése   sohasem   a   közérdek
    érvényesítése,   hanem   csupán  az  Alkotmány   70/K.   §-ában
    biztosított  igényé  […]”.  „Amikor a  bűncselekmény  a  Magyar
    Köztársaság   alapvető   érdekeit   közvetlenül   sérti,   vagy
    veszélyezteti, az államot, mint sértettet megillető  valamennyi
    jogot  az  ügyész  gyakorolja a büntetőeljárásban,  mert  ilyen
    esetekben  a  köz-és magánérdek kategóriái szerint  különbséget
    tenni  nem  lehet.  Ekkor a pótmagánvádló fellépése  fogalmilag
    kizárt,  de ezt a Be. megalkotásakor a törvényhozó nem  ismerte
    fel.”

    2.   A   legfőbb  ügyész  a  Be.  rendelkezései  mellett  külön
    indítványozta  a Legfelsőbb Bíróság 3/2004. BJE  számú  büntető
    jogegységi      határozata      (a      továbbiakban       BJE)
    alkotmányellenességének megállapítását és 2004. szeptember  27.
    napjára  visszamenő hatályú megsemmisítését is. Ezen indítványi
    rész előkérdéseként kifejtette, hogy bár a jogegységi határozat
    utólagos vizsgálata „általában” nem tartozik az Abtv. 1.  §  b)
    pontja által meghatározott hatáskörbe, az 57/1991. (XI. 8.)  AB
    határozatban a jogszabály alkotmányosságának az értelmezett  és
    alkalmazott tartalom alapján történő vizsgálatára megállapított
    tételek   alapján  a  jogegységi  határozat  alkotmányosságának
    értékelése nem kerülhető el.

    A  BJE  rendelkező részének I. pontja az indítványozó véleménye
    szerint  ugyanazon okokból alkotmányellenes, mint  amelyeket  a
    Be. rendelkezéseivel kapcsolatban kifejtett. Alkotmányellenes a
    sértett fogalmának a BJE indokolása III. pontja szerint  alapul
    vett  felfogása  is.  A  „Be. 51. § (1)  bekezdésében  szereplő
    bizonytalan tartalmú sértett-fogalomnak alkotmányos értelmezése
    is  lehetséges, ennek ellenére a határozat az élő jog  jövőbeli
    alakulásának  alkotmányellenes  útját  jelöli  ki.  Ez  viszont
    elzárja   a   lehetőségét  annak,  hogy  a   hatályos   törvény
    alkotmányos   értelmezését   a   jogalkotás   a    jövőben    a
    jogalkalmazástól várja.”

    A   BJE   rendelkező  részének  II.  pontja   tekintetében   az
    indítványozó  kifejti:  a jogegységi tanács  nem  tulajdonított
    jelentőséget annak a különbségnek, hogy a bűncselekmény folytán
    az  államot, mint entitást közvetlenül éri-e sérelem,  vagy  az
    önálló jogi személyiséggel rendelkező szervei útján. A Be.  56.
    §-ának   a   sértett  képviseletét  szabályozó  (3)   bekezdése
    semmiféle  rendelkezést nem tartalmaz  arról,  hogy  a  sértett
    államot  mint  entitást bármelyik szervének alkalmazottja  stb.
    képviselhetné.  Ezt  a  jogegységi  határozat   azzal   kívánja
    áthidalni,  hogy kötelező erővel kiterjeszti a képviseleti  jog
    gyakorlására  jogosultak körét, ráadásul a pótmagánvádlóra  is,
    ami  nyílt  beavatkozás a jogalkotó hatáskörébe, tehát  pusztán
    ezért   is   alkotmányellenes.  Az  „érdekkör”  meghatározatlan
    fogalmának     használata     a    jogbiztonság     alkotmányos
    követelményével  is ellentétes. A BJE az 56. §  (3)  bekezdését
    alkotmányellenes  módon  kiterjesztve írja  elő  az  ítélkezési
    gyakorlat  számára, hogy az ügyész helyett fogadja  el  bármely
    más  állami  szervtől vagy hatóságtól a vád képviseletét  akkor
    is,  ha  a  bűncselekmény közvetlenül az állam vagyoni érdekeit
    sértette  vagy  veszélyeztette.  Ennek  az  iránymutatásnak   a
    hatályosulása feloldaná a pótmagánvádlóként eljáró  államot  az
    ügyész  közvádlói jogait korlátozó, a terhelt jogainak védelmét
    biztosító  alkotmányos kötöttségek, és az ezzel járó felelősség
    alól;  az ügyész közvádlói hatáskörét kínálja fel olyan  állami
    szerveknek,   amelyek  nem  függetlenek.  Ez   a   jogállamiság
    alkotmányos alapjainak megrendítéséhez vezethet.

                                  II.

    Az Alkotmánybíróság vizsgálatában figyelembe vett rendelkezések
    a következők:

    1. Az Alkotmány:
    „9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a
    köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben
    részesül.”
    „10. § (1) A magyar állam tulajdona nemzeti vagyon.
    (2)  Az  állam  kizárólagos tulajdonának, valamint  kizárólagos
    gazdasági tevékenységének körét törvény határozza meg.
    11.  §  Az  állam  tulajdonában álló vállalatok  és  gazdálkodó
    szervezetek  a  törvényben meghatározott módon és felelősséggel
    önállóan gazdálkodnak.”
    „32/A. § (1) Az Alkotmánybíróság felülvizsgálja a jogszabályok
    alkotmányosságát, illetőleg ellátja a törvénnyel hatáskörébe
    utalt feladatokat.
    (2)   Az   Alkotmánybíróság  alkotmányellenesség  megállapítása
    esetén megsemmisíti a törvényeket és más jogszabályokat.”
    „35. § (1) A Kormány
    a) védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja a természetes
    személyek,  a  jogi  személyek és  a  jogi  személyiséggel  nem
    rendelkező szervezetek jogait;
    b) biztosítja a törvények végrehajtását;
    c) irányítja a minisztériumok és a közvetlenül alárendelt egyéb
    szervek munkáját, összehangolja tevékenységüket;”
    „47.   §  (2)  A  Legfelsőbb  Bíróság  biztosítja  a  bíróságok
    jogalkalmazásának    egységét,   jogegységi    határozatai    a
    bíróságokra kötelezőek.”
    „50.  § (1) A Magyar Köztársaság bíróságai védik és biztosítják
    az   alkotmányos  rendet,  a  természetes  személyek,  a   jogi
    személyek  és a jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezetek
    jogait   és  törvényes  érdekeit,  büntetik  a  bűncselekmények
    elkövetőit.”
    „51. § (1) A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség
    gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi
    személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogainak a
    védelméről, valamint az alkotmányos rendet, az ország
    biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden
    cselekmény következetes üldözéséről.
    (2)  Az  ügyészség törvényben meghatározott jogokat gyakorol  a
    nyomozással  összefüggésben,  képviseli  a  vádat  a   bírósági
    eljárásban,   továbbá   felügyeletet   gyakorol   a   büntetés-
    végrehajtás törvényessége felett.
    (3) Az ügyészség közreműködik annak biztosításában, hogy
    mindenki megtartsa a törvényeket. Törvénysértés esetén –
    törvényben meghatározott esetekben és módon – fellép a
    törvényesség védelmében.”
    „70/K. § Az alapvető jogok megsértése miatt keletkezett
    igények, továbbá a kötelességek teljesítésével kapcsolatban
    hozott állami döntések elleni kifogások bíróság előtt
    érvényesíthetők.”

    2. A Be. szabályai:
    „28.  §  (1) Az ügyész a közvádló. Az ügyész kötelessége,  hogy
    mind   a   terheltet  terhelő  és  mentő,  mind  a  büntetőjogi
    felelősséget  súlyosító  és enyhítő  körülményeket  az  eljárás
    minden szakaszában figyelembe vegye.
    […]
    (7)  Az  ügyész az e törvényben meghatározott feltételek esetén
    vádat  emel,  és a bíróság előtt – a magánvád és a  pótmagánvád
    esetét  kivéve  –  a  vádat képviseli, vagy  dönt  a  vádemelés
    elhalasztásáról, illetőleg részbeni mellőzéséről. Az  ügyész  a
    vádat  elejtheti vagy módosíthatja. Az ügyész az ügy iratait  a
    bírósági  eljárásban  megtekintheti,  és  indítványtételi   jog
    illeti meg az ügyben felmerült minden olyan kérdésben, amelyben
    a bíróság dönt.”
    „51.  §  (1) Sértett az, akinek a jogát vagy a jogos érdekét  a
    bűncselekmény sértette vagy veszélyeztette.”
    „53.  §  (1) A sértett az e törvényben meghatározott  esetekben
    pótmagánvádlóként léphet fel, ha
    a)   az   ügyész   vagy  a  nyomozó  hatóság   a   feljelentést
    elutasította, vagy a nyomozást megszüntette,
    b) az ügyész a vádemelést részben mellőzte,
    c) az ügyész a vádat elejtette.”
    „54. § (1) Magánfél az a sértett, aki a büntetőeljárásban
    polgári jogi igényt érvényesít.
    (2)  A  magánfél a terhelttel szemben azt a polgári jogi igényt
    érvényesítheti,   amely   a   vád  tárgyává   tett   cselekmény
    következtében keletkezett.
    (3)   A   polgári   jogi  igény  egyéb  törvényes   úton   való
    érvényesítését  nem zárja ki, hogy a sértett  magánfélként  nem
    lépett fel.
    (4)   A  polgári  jogi  igényt  –  a  Polgári  perrendtartásban
    meghatározott feltételek esetén – az ügyész is érvényesítheti.
    (5)  Az  állami  adóhatóság  hatáskörébe  tartozó  adóval  vagy
    költségvetési     támogatással     kapcsolatban      elkövetett
    bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránt az állam nevében
    a  polgári  jogi  igény előterjesztésére az  Adó-  és  Pénzügyi
    Ellenőrzési Hivatal jogosult.”
    „56. § (1) A sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt – ha  e
    törvény nem ír elő személyes közreműködési kötelezettséget –  a
    jogait  a  képviselője  útján  is gyakorolhatja.  Képviselőként
    meghatalmazás  alapján  ügyvéd  vagy  a  nagykorú  hozzátartozó
    járhat el.
    […]
    (3)  Állami  szervet és gazdálkodó szervezetet  a  képviseletre
    feljogosított  dolgozója,  illetőleg az  ügyintézésre  jogosult
    tagja vagy alkalmazottja is képviselhet.
    (4) A pótmagánvádló ügyvédi képviselete kötelező, kivéve, ha  a
    természetes    személy   pótmagánvádló    jogi    szakvizsgával
    rendelkezik.”
    „236. § A pótmagánvádló a bírósági eljárásban – ha e törvény
    másképp nem rendelkezik – az ügyész jogait gyakorolja, ideértve
    a vádlott személyi szabadságának elvonásával vagy
    korlátozásával járó kényszerintézkedés elrendelésének
    indítványozását. A vádlott szülői felügyeleti jogának
    megszüntetését a pótmagánvádló nem indítványozhatja.”
    „474.  § (5) Katonai büntetőeljárásnak csak közvádra van helye,
    magánvádra  üldözendő bűncselekmény esetében a  katonai  ügyész
    jár  el.  A  katonai büntetőeljárásban viszonvád nem  emelhető.
    Katonai  bűncselekmény miatt folytatott eljárásban nincs  helye
    pótmagánvádnak.”

    3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
    továbbiakban: Ptk.) rendelkezései:
    „28. § (1) Az állam – mint a vagyoni jogviszonyok alanya – jogi
    személy.  Az államot a polgári jogviszonyokban – ha  jogszabály
    ettől  eltérően nem rendelkezik – a pénzügyminiszter képviseli;
    ezt  a  jogkörét más állami szerv útján is gyakorolhatja,  vagy
    más állami szervre ruházhatja át.
    […]
    (3)  Erre  irányadó  jogszabályok  szerint  jogi  személyek  az
    állami,  önkormányzati,  gazdasági,  társadalmi  és  más  egyéb
    szervezetek.”
    „31. § (1) Az állami vállalat jogi személy.
    […]
    (6)  Az  állami  vállalatot az igazgató képviseli.  E  jogkörét
    esetenként  vagy  az  ügyek meghatározott csoportjára  nézve  a
    vállalat dolgozójára ruházhatja át.”
    „35.  §  Ha  a  jogszabály másként nem rendelkezik,  az  állami
    vállalatra  vonatkozó  szabályok  irányadók  az  egyéb   állami
    gazdálkodó szerv jogi személyiségére is.”
    „36. § (1) A költségvetési szerv jogi személy.
    (2)  A  költségvetési szerv képviseletét a szerv vezetője látja
    el,  aki  e  jogkörét  esetenként vagy az  ügyek  meghatározott
    csoportjára nézve, a szerv dolgozójára ruházhatja át.”

    4. A 3/2004. BJE büntető jogegységi határozat:
    „I.  Az  állam  vagyoni  sérelmével járó bűncselekmények  miatt
    indított  büntetőeljárásban  helye  van  pótmagánvádnak  minden
    olyan  esetben,  amikor  annak az 1998.  évi  XIX.  törvény  (a
    továbbiakban:  Be.)  53.  §-a  (1)  bekezdésében  meghatározott
    feltételei  fennállanak.  Nincs  jelentősége  annak,  hogy   az
    eljárás   tárgyát   képező  bűncselekmény   a   vagyon   elleni
    bűncselekmények (Btk. XVIII. fejezete) körében, vagy a  Büntető
    Törvény Különös Része más fejezetében van-e elhelyezve.
    II.  Az  államot, mint sértettet pótmagánvádlóként az a  szerve
    képviseli,  melynek  érdekkörét a cselekmény  érintette.  Ez  a
    szerv  lehet  állami  vállalat (Ptk.  31.  §-a),  egyéb  állami
    gazdálkodó szerv (Ptk. 35. §-a) vagy költségvetési szerv  (Ptk.
    36.  §).  A  pótmagánvádat az e szervek képviseletére  jogosult
    személyek [Ptk. 31. §-a (6) bekezdése és 36. §-a (2) bekezdése]
    terjeszthetik elő.”

                                 III.

    Az  Alkotmánybíróságnak  a  jelen eljárásban  –  erre  irányuló
    indítvány  alapján – azt kellett eldöntenie, hogy az 1997.  évi
    LIX.  törvénnyel történő alkotmánymódosítás által az  Alkotmány
    47.   §   (2)   bekezdésében  nevesített  jogegységi  határozat
    alkotmányossági  vizsgálata hatáskörébe tartozik-e.  Legelőször
    az  állapítható  meg,  hogy a jogegységi  határozat  alkotmányi
    megjelenését  követően  sem  az  Alkotmány,  sem  a   bíróságok
    szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a
    továbbiakban:  Bsz.),  sem  az Abtv.  nem  szólt  a  jogegységi
    határozat alkotmányossági vizsgálatának lehetőségéről, de annak
    kizárásáról   sem.   A  jogegységi  határozat   alkotmányossági
    vizsgálatának lehetősége az Alkotmánybíróság által korábban már
    kidolgozott,  alapvetően  az  Alkotmány  32/A.  §  értelmezésén
    alapuló feltételrendszer alapján dönthető el.

    1.   Az   Alkotmány  32/A.  §  (1)  bekezdése  értelmében   „Az
    Alkotmánybíróság      felülvizsgálja       a       jogszabályok
    alkotmányosságát,  illetőleg ellátja a  törvénnyel  hatáskörébe
    utalt  feladatokat.”  Az  Abtv.  1.  §  b)  pontja  szerint  az
    Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik a jogszabály, valamint az
    állami  irányítás  egyéb  jogi eszköze  alkotmányellenességének
    utólagos vizsgálata. Az Alkotmánybíróság az Alkotmány  32/A.  §
    (1)   bekezdésébe  foglalt  –  a  jogszabályok  alkotmányossági
    vizsgálatára  irányuló  –  hatáskörét  több  ízben  értelmezte.
    Kimondta,  hogy  az  Alkotmányból az Alkotmánybíróság  egyetlen
    hatásköre következik, ti. az utólagos normakontroll, ez viszont
    kényszerítően, és teljeskörűen. [4/1997. (I. 22.) AB határozat,
    ABH  1997,  41,  49.]  Kényszerítően, mert  az  Abtv.  utólagos
    normakontrollra vonatkozó szabályai az Alkotmány  rendelkezésén
    nyugszanak,  így  pusztán  törvénymódosítással  nem  lehet   az
    utólagos   normakontroll  hatáskörből   „visszavenni”.   [Ezzel
    szemben  lásd:  pl.  a  legalább ötven országgyűlési  képviselő
    által  kezdeményezhető előzetes normakontrollt: 66/1997.  (XII.
    29.) AB határozatot (ABH 1997, 397.).] Másrészt az Alkotmányból
    az  utólagos normakontroll hatáskör teljeskörűen is következik,
    azaz   e   hatáskör  valamennyi  normára  nézve   fennáll.   Az
    Alkotmánybíróság   az   utólagos   normakontroll   hatáskörének
    teljeskörű  voltát  is több határozatában és  több  aspektusból
    értelmezte.

    1.1.  A  4/1997.  (I. 22.) AB határozatban az  Alkotmánybíróság
    megállapította, hogy „utólagos alkotmányossági vizsgálat tárgya
    lehet  a  nemzetközi  szerződést  kihirdető  jogszabály”.   „Az
    alkotmányossági  vizsgálat  a szerződést  kihirdető  jogszabály
    részévé  vált  nemzetközi  szerződés alkotmányellenességének  a
    vizsgálatára  is  kiterjedhet.”  (ABH  1997,  41.)   E   döntés
    meghatározta   az   értelmezett   hatáskör   gyakorlása   során
    megállapított  alkotmányellenesség jogkövetkezményeit  is:  „Az
    Alkotmánybíróság  határozata folytán a jogalkotónak  –  szükség
    esetén  az  Alkotmány módosításával is – meg kell teremtenie  a
    vállalt   nemzetközi  jogi  kötelezettségek  és  a  belső   jog
    összhangját.   Ennek   megtörténtéig  az   Alkotmánybíróság   a
    megsemmisítés  időpontja tárgyában a határozathozatalt  ésszerű
    határidőre felfüggesztheti.” (ABH 1997, 41.)

    1.2.  Más  esetben  az Alkotmánybíróság utólagos  normakontroll
    hatáskörének  teljeskörű volta abban az  összefüggésben  merült
    fel,  hogy  az elnevezésében sem jogszabálynak, sem  az  állami
    irányítás  egyéb jogi eszközének nem minősülő,  de  tartalmában
    normatív aktus felülvizsgálata is hatáskörébe tartozik.  Így  a
    60/1992.  (XI.  17.)  AB  határozat  megállapította,  hogy   „a
    jogalkotásról   szóló   1987.  évi  XI.   törvény   garanciális
    szabályainak   mellőzésével  hozott  minisztériumi   és   egyéb
    központi   állami   szervektől  származó,  jogi   iránymutatást
    tartalmazó  leiratok,  körlevelek,  útmutatók,  iránymutatások,
    állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása  és
    az  ezekkel  való irányítás gyakorlata alkotmányellenes.”  (ABH
    1992,  275.) Az Alkotmánybíróság ebben az esetben is –  csakúgy
    mint    a    nemzetközi    szerződést   kihirdető    jogszabály
    alkotmányossági vizsgálata során – meghatározta az alkalmazható
    jogkövetkezményt:   „az   informális   jogértelmezés    kiadása
    alkotmányellenes, ahhoz joghatás nem fűződik,  annak  semmiféle
    jogi kötelező ereje nincs.”

    1.3. A fentiek alapján megállapítható, hogy az Alkotmánybíróság
    –  alkotmányos jogállásával összhangban – az utólagos absztrakt
    normakontroll hatáskörét valamennyi normára (normatív  tartalmú
    előírásra) nézve fennálló, Alkotmányból eredő (és az  Alkotmány
    által  védett)  hatáskörének  tekintette.  Az  Alkotmánybíróság
    esetről  esetre  bírálja el, hogy a vizsgálni kért  rendelkezés
    normatív  tartalmú-e, s ekképpen fennáll-e az  Alkotmánybíróság
    hatásköre  annak  vizsgálatára.  Megállapítható  továbbá,  hogy
    amennyiben  az  Alkotmánybíróság hatáskör-értelmezés  során  az
    utólagos   normakontroll  hatáskör  gyakorlásának  új  típusait
    jelölte   meg,  minden  esetben  meghatározta  az   értelmezett
    hatáskör    gyakorlásakor   megállapított   alkotmányellenesség
    jogkövetkezményeit  is,  amely  nem  feltétlenül  jelentette  a
    rendelkezés  (azonnali) megsemmisítését: nemzetközi  szerződést
    kihirdető jogszabály alkotmányellenessége esetén a jogalkotónak
    kell megteremteni a vállalt nemzetközi jogi kötelezettség és  a
    belső  jog összhangját (a megsemmisítésre irányuló eljárást  az
    Alkotmánybíróság  felfüggeszti),  vagy  –  mint  az  informális
    jogértelmezéseknél   –   az   alkotmányellenesség   kimondására
    megsemmisítés nélkül kerül sor.

    Az    Alkotmánybíróság   a   hatáskör-értelmező   gyakorlatával
    összefüggésben  hangsúlyozta:  „Az  Alkotmánybíróságnak   saját
    hatáskörét  értelmező  határozatai éppen úgy  mindenkire  nézve
    kötelezőek,  mint  bármely más – köztük az ilyen  értelmezéssel
    nyert  hatáskörben hozott – határozata. Ebben az  értelmezésben
    az   Alkotmánybíróságot  egyrészt  az  vezérli,  hogy   sajátos
    feladatának  eleget tehessen; másrészt a többi alkotmánybíróság
    példája,  amelyből az Alkotmánybíróság azokhoz a  megoldásokhoz
    csatlakozik,    amelyeket   szintén   az    alkotmánybíráskodás
    feladatellátásához szükséges fejlődése követelt meg.”  [4/1997.
    (I.  22.)  AB határozat, ABH 1997, 41, 49.] Az Alkotmánybíróság
    mindezeket jelen határozatában is irányadónak tekinti.

    2.   Az  Alkotmánybíróság  ítélkezési  gyakorlata  szerint   az
    Alkotmány   32/A.   §   (1)   bekezdésébe   foglalt    utólagos
    normakontroll  hatáskörben  eljárva nem  függetlenítheti  magát
    attól,   hogy   a   vizsgált  jogszabály   milyen   tartalommal
    hatályosult  a  gyakorlatban. Figyelemmel kell lennie  a  norma
    értelmezett, alkalmazott tartalmára is.

    2.1.   Az   57/1991.  (XI.  8.)  AB  határozat   szerint:   „az
    Alkotmánybíróságnak  nem a normaszöveget  önmagában,  hanem  az
    érvényesülő, a hatályosuló és megvalósuló normát, azaz az  „élő
    jogot”  kell  az Alkotmány rendelkezéseinek tartalmával  és  az
    alkotmányos  elvekkel  összevetnie.”  E  határozat  szerint  az
    alkotmányossági  vizsgálatnak abból a tényből kell  kiindulnia,
    hogy a jogszabály tartalma és értelme az, amit annak az állandó
    és  egységes  jogalkalmazási  gyakorlat  annak  tulajdonít.  Az
    Alkotmánybíróságnak   ugyanakkor  –  alkotmányos   jogállásából
    következően és az Abtv.-be foglalt egyéb hatáskörei  alapján  –
    nincs  hatásköre  önmagában  a bírói,  jogalkalmazói  gyakorlat
    alkotmányossági  vizsgálatára, csakúgy, mint az alkotmányossági
    problémától  független önálló jogszabály-értelmezésre,  s  arra
    sem,  hogy  az  egységes jogalkalmazás kialakítására  értelmező
    döntést    hozzon.   (ABH   1991,   272,   277.)    Tehát    az
    Alkotmánybíróságnak   az   Alkotmányban   nevesített   utólagos
    normakontroll    feladatát    úgy    kell    ellátnia,     hogy
    összeegyeztethető   legyen  a  norma  alkalmazott   tartalmának
    figyelembevétele az Alkotmánybíróság hatásköri korlátaival.

    2.2.  Az  alkotmánybírósági gyakorlatból az is  megállapítható,
    hogy  az Alkotmánybíróság védelmet biztosított (és biztosít)  a
    bírói    hatalom   önálló   jogszabály-értelmezésének    (quasi
    normaalkotó tevékenységének). Első ízben a 38/1993.  (VI.  11.)
    AB  határozat  fogalmazta  meg, hogy  „[a]  „jogot”  végülis  a
    bíróságok saját értelmezésük szerint állapítják meg. […] A csak
    a törvényeknek való alávetettség nemcsak a másik két hatalmi ág
    befolyását zárja ki tehát az ítélkezésre, hanem – az  Alkotmány
    határai  és követelményei között maradó – független, folyamatos
    és  rendszerképző törvényértelmezés és jogalkalmazás  révén  is
    biztosítja  a  bírói függetlenséget.” (ABH 1993, 256,  262.)  A
    bírói  hatalmi  ág önálló jogszabály-értelmező  tevékenységének
    jelentőségét  hangsúlyozta  az  Alkotmánybíróság   a   42/2004.
    (XI.9.) AB határozatban is, a hatalommegosztás szempontjából. E
    döntés    többek    között   rámutatott:   „[a]   jogalkalmazás
    egységességének  biztosítása  érdekében  többféle   alkotmányos
    megoldás  lehetséges az igazságszolgáltatás  rendszerén  belül.
    Önmagában azzal a ténnyel nem sérül a jogalkotói hatalom, benne
    a  törvényhozói hatalmi ág alkotmányos jogköre,  hogy  a  bírói
    hatalom a jogszabályoknak egységesen alkalmazandó tartalmat ad.
    A   „bírói   jogalkotás”,  amíg  az  kizárólag  a  jogszabályok
    értelmezésén alapul (amíg a bírói-ítélkezési hatalom nem  veszi
    át  alapvetően  és  közvetlenül a jogalkotás  funkcióját),  nem
    kerül   ellentétbe   a  hatalommegosztás  elvével.   Így   ezen
    alkotmányos  elv  sérelme  sem  állapítható  meg  pusztán  azon
    alapon,  hogy a jogegység biztosítását a Bsz.-en kívül  perjogi
    szabályok  –  jelen esetben a felülvizsgálat –  is  elősegítik.
    Mindezektől   különálló  kérdés  a  jogegységesítést   szolgáló
    határozatok  alkotmányos rendelkezéseknek  való  megfelelősége,
    amely  problémával jelen eljárás nem foglalkozott.” (ABH  2004,
    551, 571.)

    2.3.   A  fentiek  alapján  két  tendencia  bontakozik  ki   az
    Alkotmánybíróság határozataiban. Egyfelől a normakontroll során
    az  „élő  jog”  figyelembevétele (legyen az az  egységes  bírói
    gyakorlat  normává szilárdult változata, vagy azt formálisan  –
    az  Alkotmány  szintjén  – megteremtő, a  bíróságokra  kötelező
    jogegységi határozat), másfelől a bírói (a Legfelsőbb  Bíróság-
    i)   önálló   jogszabály-értelmezés  (a   bírói   függetlenség)
    alkotmánybírósági védelme. Mindezek figyelembevétele mellett  a
    jogegységi  határozat  alkotmányossági  felülvizsgálhatóságának
    problémája   az   Alkotmánybíróság  hatásköri  kérdéseihez   és
    általános  alkotmányvédelmi  feladatához  kapcsolódik:  azaz  a
    jogrendszer   valamennyi  jogszabálya,   normája   tekintetében
    biztosított  legyen az alkotmányossági kontroll.  Ez  pedig  az
    Alkotmány  32/A.  §-án  – illetve az ezt értelmezendő,  fentebb
    idézett alkotmánybírósági határozaton – alapuló követelmény.

    Az  Alkotmány  47.  §  (2)  bekezdése értelmében  a  jogegységi
    határozat   a   bíróságokra  kötelező.   Az   Alkotmány   által
    biztosított  kötelező erő azt is jelenti,  hogy  amennyiben  az
    Alkotmánybíróság   a   vizsgált   jogi   szabály   hatályosuló,
    egységesen  érvényesülő  tartalmát  (az  „élő  jogot”)  kívánja
    feltárni,  nem  hagyhatja figyelmen kívül az adott  jogszabályi
    rendelkezés  (rendelkezések)  jogalkalmazói  gyakorlat  számára
    egységes  értelmezését,  a jogegységi határozat  tartalmát.  Az
    adott  jogszabály  (jogszabályi rendelkezés)  élő  tartalma:  a
    jogegységi  határozat. Így az Alkotmány 32/A. §  (1)  bekezdése
    alapján   folytatott  –  valamely  jogszabály   alkotmányossági
    vizsgálatára  irányuló  –  eljárás  során,  ha  a   jogszabályi
    rendelkezéshez  jogegységi  határozat  tapad,  szükségképpen  a
    vizsgálat tárgyává válik a jogegységi határozat [még akkor  is,
    ha      az      Alkotmánybíróság     az     alkotmányellenesség
    jogkövetkezményeit a vizsgált jogszabályra nézve vonja  le].  A
    normakontroll  ugyanis  elvégezhetetlen a  jogszabály  tartalmi
    elemzése  nélkül.  E  vizsgálat  során  az  Alkotmánybíróságnak
    esetenként  kell  eldönteni,  hogy  az  alkotmányellenesség   a
    vizsgált  jogi  szabályozásból fakad (s a jogegységi  határozat
    csupán  e  szerint  „értelmezett”),  vagy  alapvetően   nem   a
    jogszabályból,  hanem  a jogegységi határozat  tartalmából.  Az
    Alkotmánybíróságnak az alkotmányellenességet is e szerint  kell
    megállapítania.  Az Alkotmánybíróság gyakorlatában  alkalmazott
    „élő   jog”   teóriából,   illetve  az  Alkotmánybíróságnak   –
    alkotmányos  jogállásából  eredő  –  azon  gyakorlatából,  hogy
    utólagos  normakontroll hatáskörébe tartozik  valamennyi  norma
    alkotmányossági  vizsgálata,  az következik,  hogy  hatáskörébe
    tartozik  a jogegységi határozat alkotmányossági vizsgálata,  s
    ha  az  –  a törvény egyéb lehetséges értelmezési tartományától
    eltérően  –  alkotmánysértő,  akkor  annak  megállapítása.   Az
    Alkotmánybíróság  megítélése szerint nem a  törvényhozást  kell
    kötelezni    újabb   jogalkotásra   (vagy   a   hatályos    jog
    megsemmisítésével törvényi rendelkezések hatályvesztésére),  ha
    önmagában  nem a törvényi szövege, hanem annak kötelező  erővel
    értelmezett  tartalma [a fentebb idézett 42/2004.  (XI.  9)  AB
    határozat   szóhasználatával  élve,  a  bírói   jogalkotás:   a
    jogegységi  határozat] az alkotmánysértő.  Az  Alkotmánybíróság
    megítélése   szerint  az  Alkotmány  47.  §  (2)   bekezdésében
    nevesített  jogegységi határozat – a Legfelsőbb Bíróság  önálló
    jogszabály-értelmezése   folytán   (amelyre   a    joggyakorlat
    egységesítése érdekében alkotmányos felhatalmazása van) – adott
    esetben  az  alapul  fekvő  jogszabály  tartalmát  bővítetheti,
    szűkítetheti,  vagy  éppen az értelmezéssel joghézagot  tölthet
    ki.  Ezért  a  jogegységi  határozat jogszabálytani  besorolása
    nélkül is – az esetről-esetre történő alkotmányossági vizsgálat
    eredményeként – dönthető el, hogy a jogegységi határozat önálló
    jogszabályi    tartalommal    eloldódott-e    az    értelmezett
    jogszabálytól,  vagy sem. A jogegységi határozat  az  Alkotmány
    32/A.   §   (1)  bekezdése  alapján  válik  az  alkotmányossági
    vizsgálat  tárgyává. Az Alkotmánybíróság tehát az Abtv.-ben  is
    nevesített utólagos normakontroll hatáskörében vizsgálja  felül
    a jogegységi határozat alkotmányosságát.

    Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy a jogegységi határozat
    alkotmányossági vizsgálatára fennálló utólagos normakontroll
    hatáskörét a bírói hatalmi ág függetlenségének sérelme nélkül
    gyakorolja. Az Alkotmánybíróság tényként kezeli, hogy a
    jogszabály tartalma az, amit a jogegységi határozat annak
    tulajdonít. A jogegységi határozatban megfogalmazottak
    tekintetében az Alkotmánybíróság nem ad konkuráló értelmezést
    (pl. alkotmányos követelmény formájában); ez sértené a bírói
    függetlenséget.

    Az   Alkotmánybíróság  jelen  hatáskör-értelmező   döntése   (a
    jogegységi   határozat   alkotmányossági  felülvizsgálhatósága)
    ugyanakkor  a bírói függetlenséget szélesíti, mivel  az  eljáró
    bíró  az  Abtv. 38. § alapján nemcsak az alkalmazott jogszabály
    alkotmányossági  vizsgálatát kérheti, hanem a számára  kötelező
    valamennyi norma felülvizsgálatát.

                                  IV.

    1. A pótmagánvád a modern kontinentális államok büntetőeljárási
    modelljeit jellemző ügyészi vádmonopólium korrektívumának egyik
    formája.  Eredeti rendeltetése, hogy csökkentse a monopóliumból
    az  igazságnak megfelelő büntető felelősségre vonásra  származó
    esetleges  veszélyeket  (politikai okból,  szakmai  tévedésből,
    hibás   mérlegelés   miatt  súlyos  bűncselekmények   elkövetői
    büntetlenül  maradnak a közvád hiánya miatt),  ellensúlyozza  a
    vádemelés  megtagadásával, illetve a vádelejtéssel  előálló,  a
    vádhoz    kötött   bírósággal   szemben   érvényesülő   ügyészi
    „túlhatalmat”.

    A  pótmagánvád  a  bűnvádi  perrendtartásról  szóló  1896.  évi
    XXXIII. törvényben vált a magyar kodifikált jog intézményévé  a
    XIX. században uralkodó, az eljárási funkciók megosztását és  a
    vádrendszert   modellként  választó  büntetőjogi  eszmerendszer
    részeként,   más   európai   (elsősorban   osztrák   és   skót)
    szabályozási   tapasztalatok  alapján.  A   sértett   jogát   a
    pótmagánvádra a büntető perrendtartásról szóló 1951.  évi  III.
    törvényt módosító 1954. évi V. törvény megszüntette, majd közel
    fél évszázad után a Be. ismét lehetővé tette.

    Az új büntetőeljárási törvény előkészítésének koncepciójában  a
    pótmagánvád   felélesztésének  gondolata  nem  a  vádmonopólium
    veszélyeinek kiküszöbölésével összefüggésben fogalmazódott meg,
    hanem  a  sértett igényérvényesítési lehetőségeinek és eljárási
    jogainak  szélesítéseként. A XX. század  utolsó  harmadától  az
    ENSZ,   az   Európa  Tanács  és  az  Európai   Unió   keretében
    dokumentumokban   fogalmazódtak  meg  azok  a  büntetőpolitikai
    törekvések,  amelyek  a  bűncselekmény  állam  által  „háttérbe
    szorított”  szereplője: az áldozat/sértett eljárási helyzetének
    javítására,   jogainak  bővítésére  irányultak.  A  pótmagánvád
    ismételt bevezetése elsősorban ezekkel a célokkal függött össze
    [2002/1994. (I. 17.) Korm. határozat 6. pont]. A Be.-hez fűzött
    indokolás   ugyanakkor   az  igazságszolgáltatás   legitimációs
    válságával,  a közösségnek az igazságszolgáltatás  elfogulatlan
    és    pártatlan    működésével   kapcsolatban    megfogalmazódó
    kételyeivel   is  indokolta  a  pótmagánvádat.   Az   általános
    indokolás „A büntetőeljárás társadalmi elismertsége, a polgárok
    együttműködése  az  igazságszolgáltatás  szerveivel”  című  VI.
    pontjában  a törvényjavaslat előkészítői kifejezésre  juttatták
    azt   a   véleményüket,  hogy  a  hatósági  tétlenség,  illetve
    tárgyszerűtlen eljárás talán legfontosabb korrekciós eszköze  a
    pótmagánvád.  Álláspontjuk  szerint  a  pótmagánvádlóként  való
    fellépésnek  akkor van helye, ha a hatóság döntése mérlegelésen
    alapult,  és  a sértettnek reális lehetősége van arra,  hogy  a
    bírósági döntést kikényszerítse.

    2.  Az  Alkotmánybíróság – eljárásának Abtv. 20. §-án és 22.  §
    (2)  bekezdésén  alapuló indítványhoz kötöttsége  folytán  –  a
    pótmagánvádra  vonatkozó törvényi rendelkezések alkotmányossági
    kérdéseit az indítványozó által megjelölt körben vizsgálta.

    Ebben  a  keretben  a  Be. 51. § (1) bekezdése  és  53.  §  (1)
    bekezdése  utólagos  alkotmányossági  vizsgálatánál   abból   a
    normatartalomból  indult ki, amelyet  a  Legfelsőbb  Bíróság  a
    3/2004.  BJE  számú  jogegységi határozatban  megállapított.  A
    jogegységi határozat indokolása hangsúlyozza, hogy a jogegységi
    tanács  a pótmagánvád lehetőségéről kizárólag az állam  vagyoni
    érdekeit  sértő  vagy  veszélyeztető  bűncselekmények  esetében
    foglalt  állást. („A jogegységi tanács leszögezi, hogy a  jelen
    eljárás  tárgya  kizárólag annak a kérdésnek  megvizsgálása  és
    eldöntése,    hogy    az   állam   vagyoni   sérelmével    járó
    bűncselekmények  miatt indított büntetőeljárásban  van-e  helye
    pótmagánvádnak.”  „A  jogegységi tanács nem  vizsgálta  és  nem
    foglalt állást azokban az esetekben, amikor a bűncselekmény  az
    állam  nem vagyoni sérelmével járt.”) Az Alkotmánybíróság tehát
    – az indítvánnyal is összhangban – a Be. 51. § (1) bekezdése és
    53.  §  (1)  bekezdése  jogegységi  határozattal  megállapított
    normatartalmának    alkotmányossági    szempontú     elemzésére
    szorítkozott.  Így  a  jelen  eljárásban  azt  vizsgálta,  hogy
    alkotmányosan     összeegyeztethető-e    a     hatalmi     ágak
    elválasztására,  az  állam  büntető  hatalmára,  az   ügyészség
    alkotmányos   jogállására  és  az  államra  mint   tulajdonosra
    vonatkozó  alkotmányos  tételekkel az  állam  vagyoni  sérelmét
    okozó  bűncselekmény  bármely, eljárási  jogi  értelemben  vett
    lehetséges   sértettjének   (költségvetési   szerv,   gazdasági
    társaság)    megkülönböztetés    nélküli    felhatalmazása    a
    pótmagánvádra.

    3.  Az indítvány elbírálásához az Alkotmánybíróság áttekintette
    a  hatalmi  ágak  elválasztását, az állam  büntetőhatalmát,  az
    ügyészség/ügyész   jogállását,  valamint   az   állam   vagyoni
    viszonyait  érintő alkotmánybírósági határozatokat, továbbá  az
    állami tulajdon működését meghatározó jogi szabályozást.

    3.1.  Bár  az  Alkotmány az államhatalmi  ágak  elválasztásának
    elvét  szövegszerűen  nem tartalmazza, az az  alkotmánybírósági
    gyakorlatban   a   magyar  államszervezet  egyik   legfontosabb
    szervezeti  és  működési  alapelve. Ezt  bizonyítják  az  egyes
    állami  szervek  (hatalmi ágak) feladatát és  hatáskörét  leíró
    alkotmányi  rendelkezések,  az állami  szervek  egymáshoz  való
    viszonyát  érintő szabályok (szervezeti és eljárási garanciák),
    illetve    az    Alkotmányba    foglalt    összeférhetetlenségi
    rendelkezések.    A   hatalommegosztást,   a    hatalmi    ágak
    elválasztásának  elvét az Alkotmánybíróság a jogállam  önállóan
    érvényesülő tartalmi elemének tekinti. [31/1990. (XII. 18.)  AB
    határozat,  ABH  1990, 136.; 53/1991. AB határozat,  ABH  1991,
    266.; 38/1993. (VI. 11.) AB határozat, ABH 1993, 256.; 41/1993.
    (VI. 30.) AB határozat, ABH 1993, 292.; 17/1994. (III. 29.)  AB
    határozat, ABH 1994, 84.; 55/1994. (XI. 10.) AB határozat,  ABH
    1994,  296.;  28/1995. (V. 19.) AB határozat, ABH  1995,  138.;
    66/1997.  (XII. 29.) AB határozat, ABH 1997, 397.; 2/2002.  (I.
    25.)  AB  határozat,  ABH  2002,  41.;  50/2003.  (XI.  5.)  AB
    határozat,  ABH 2003, 566.; 62/2003. (XII. 15.)  AB  határozat,
    ABH 2003, 627.; 750/B/2002. AB határozat, ABH 2004, 1655.]

    Az államhatalmi ágak elválasztása a demokratikus jogállamban az
    állam  legjelentősebb  funkcióinak  szervezeti,  hatásköri   és
    működési elkülönülését jelenti. A hatalmi ágak közötti  közjogi
    viszony egyrészt jelenti, hogy az egyik hatalmi ág nem vonhatja
    el  a másik jogosítványát, másrészt azt is, hogy a demokratikus
    jogállamban  nincs  korlátlan és korlátozhatatlan  hatalom,  az
    egyes  hatalmi ágak hatalmi ellensúlyt képeznek a többi hatalmi
    ággal   szemben,   ennek   érdekében  bizonyos   hatalmi   ágak
    szükségképpen  korlátozzák más hatalmi ágak jogosítványait.  Az
    elv  lényeges  elemeinek rendeltetése a hatalomkoncentráció,  a
    korlátlan,  önkényes  állami  hatalomgyakorlás  megelőzése,   a
    hatalmi  központok  kölcsönös  korlátozása,  egyensúlyozása  és
    szabályozott együttműködése.

    A jelen ügyben különösen irányadóak azok a határozatok, amelyek
    a  klasszikus  hatalmi ágak (törvényhozói hatalom, végrehajtói-
    kormányzati    hatalom,    bírói    hatalom)    elválasztásának
    alkotmányossági  problémái  mellett  a  hatalommegosztás  elvei
    alapján  foglaltak  állást  más  alkotmányos  szervek,  így  az
    Alkotmánybíróság,  a köztársasági elnök, illetve  az  ügyészség
    közjogi jogállása kérdéseiben.

    Az  Alkotmánybíróság  a  62/2003. (XII.  15.)  AB  határozatban
    kifejtette:   az   Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdése   szerinti
    demokratikus jogállam megvalósulásának feltétele többek között:
    1.  a  hatalommegosztás  elve, 2. az  elválasztott  alkotmányos
    szervek   együttműködési  kötelezettsége,  3.  az  elválasztott
    szervek  eljárási  és döntési autonómiájának, döntéshozatalának
    kölcsönös    tiszteletben   tartása,    4.    az    Alkotmányra
    visszavezethető  eljárási szabályok  léte  és  betartása.  (ABH
    2003, 637, 645.)

    3.2.  A  büntető  igazságszolgáltatást érintő alkotmánybírósági
    döntések [így többek között: 9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH
    1990,  59.;  11/1992. (III. 5.) AB határozat  ABH,  1992,  77.;
    42/1993. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1993, 300.; 49/1998.  (XI.
    27.)  AB  határozat,  ABH 1998, 372.; 14/2002.  (III.  20.)  AB
    határozat, ABH 2002, 101.; 41/2003. (VII. 2.) AB határozat, ABH
    2003,  430.;  14/2004. (V. 7.) AB határozat,  ABH  2004,  241.;
    20/2005.  (V.26.) AB határozat, ABK 2005. május,  269.  ]  elvi
    alapja,  hogy  demokratikus jogállamban a  büntető  hatalom  az
    állam  alkotmányosan  korlátozott  közhatalmi  jogosítványa   a
    bűncselekmény  elkövetőinek felelősségre  vonására.  A  büntető
    hatalom   gyakorlásának,   a  büntető  igény   érvényesítésének
    intézmény-,    és   eszközrendszere   közvetlenül   alkotmányos
    jelentőségű.

    A bűncselekmények a társadalom jogi rendjének sérelmét jelentik
    és  a  büntetés  joga  kizárólag az  államot  mint  közhatalmat
    illeti.  A büntető igazságszolgáltatás állami monopóliumából  a
    büntető igény érvényesítésének kötelezettsége következik. Ez az
    alkotmányos  kötelezettség indokolja, hogy  az  állami  büntető
    hatalmat   gyakorló   szervek  hatékony   eszközöket   kapjanak
    feladataik teljesítéséhez.

    A  büntető igény késedelem nélküli érvényesítése az államnak  a
    társadalommal    szembeni   alkotmányos    kötelezettsége,    a
    jogállamiság normatív tartalmából és a tisztességes  eljáráshoz
    való alkotmányos alapjogból levezetett alkotmányos követelmény.
    Ugyanakkor  a büntető felelősségre vonás közhatalmi jellegéből,
    feladatának természetéből következően szükségképpen  érinti  az
    egyének  alkotmányos alapjogait. A jogállamban a  bűnüldözésnek
    szigorú  anyagi  jogi  és  eljárási jogi  korlátok,  feltételek
    között kell folynia.

    A    jogállamiság,    valamint   az   alkotmányos    büntetőjog
    követelményei  megkívánják, hogy az állam  a  büntető  hatalmát
    olyan   szabályok   szerint  gyakorolja,   amelyek   egyensúlyt
    teremtenek  az  egyéneket az állammal szemben védő  garanciális
    rendelkezések, ezen belül elsősorban a büntetőeljárás alá  vont
    személy    alkotmányos   jogainak   védelme   és   a    büntető
    igazságszolgáltatás    megfelelő    működésével     kapcsolatos
    társadalmi elvárások között.

    A  büntető igény érvényesítésének kockázata az államot terheli,
    a  bűnüldözés sikertelenségének kockázatát az állam viseli. Ezt
    a   kockázatelosztást  az  ártatlanság  vélelmének  alkotmányos
    garanciája  külön  szabályként  is  kifejezésre  juttatja.  Nem
    hárítható  az elkövetőre annak terhe, hogy az állam  mulasztása
    miatt   a   büntetőeljárás  ideális  célja,  az  igazságos   és
    rendeltetését betöltő büntetés kiszabása nem teljesülhet. Ennek
    az  alkotmányos teherelosztásnak a szempontjából közömbös, hogy
    az  állam rosszul vagy egyáltalán nem érvényesítette a  büntető
    igényét, és közömbös az is, hogy ennek mi az oka.

    3.3.  Az ügyészség – a kontinentális jogrendszerekben általában
    véve    elfogadott   helyzetének   megfelelően   –   a   Magyar
    Köztársaságban   elsősorban   vádfunkciót   ellátó   szervezet;
    alapvető feladata a büntető igény bíróság előtti érvényesítése.
    Ilyen  tartalommal szabályozza az Alkotmány 51. §  (1)  és  (2)
    bekezdése  az ügyészség alkotmányos jogállását, bűnüldözési  és
    közvádlói  funkcióit és az azokhoz kapcsolódó egyéb  feladatait
    és  hatáskörét.  A (3) bekezdés értelmében az  ügyészség  e  fő
    funkció mellett más feladatokat is ellát. [1/1994. (I.  7.)  AB
    határozat,  ABH  1994,  29,  33.]  A  12/2001.  (V.   14.)   AB
    határozatban  az  Alkotmánybíróság hangsúlyozta:  az  ügyészség
    alkotmányos  jogállására vonatkozó alkotmányi  rendelkezésekből
    is    megállapítható,    hogy    az    ügyészség    alkotmányos
    feladatellátása    különválik   az   állam    büntetőhatalmának
    gyakorlása és az egyéb eljárások tekintetében. (ABH 2001,  163,
    168.)

    Az   Alkotmánybíróság  a  legfőbb  ügyész   és   az   ügyészség
    alkotmányos, közjogi helyzetét, jogállását is értelmező 3/2004.
    (II.  17.)  AB  határozatban (a továbbiakban:  Abh1.)  a  jelen
    ügyben  is releváns megállapításokat rögzített. Az ügyészség  –
    szemben  a  bíróságokkal – nem önálló  hatalmi  ág,  de  önálló
    alkotmányos szervezet. (Abh1., ABH 2004, 48, 58.)
    A  legfőbb  ügyész és az ügyészség alkotmányos  feladatai  közé
    tartozik  –  többek  között  – a Magyar  Köztársaság  érdekeit,
    illetve  a  demokráciát  sértő vagy veszélyeztető  cselekmények
    üldözése,  a törvényesség biztosítása és védelme. Az  ügyészség
    képviseli a vádat a bírósági eljárásban, felügyeletet  gyakorol
    a  büntetés-végrehajtás törvényessége felett, és  meghatározott
    jogok  illetik  meg a nyomozással összefüggésben.  E  feladatok
    jogszerű  ellátása az ügyészség és a legfőbb ügyész alkotmányos
    kötelezettsége. (Abh1., ABH 2004, 48, 62.)

    Az  Abh1.  megerősítette az 52/1996. (XI. 14.) AB  határozatban
    (ABH 1996, 159, 161.) tett azon megállapítást, amely szerint  a
    büntető  igazságszolgáltatásban  való  részvétel  az  ügyészség
    alkotmányos  kötelessége. Az ügyészséget tehát  a  –  szélesebb
    értelemben   vett   –   igazságszolgáltatás   rendszerében   az
    Alkotmányban  meghatározott jogok illetik meg és  meghatározott
    feladatokat    köteles   ellátni.   Az   ügyészség    közvádlói
    funkciójából  következően a közvádra üldözendő  bűncselekmények
    esetén  a  vádemelésről vagy annak elejtéséről – a  pótmagánvád
    törvényben   meghatározott  eseteit  kivéve  –   kizárólag   az
    ügyészség  dönthet; ezt a döntését más szerv nem  vizsgálhatja,
    és  nem kényszerítheti az ügyészséget a vádemeléssel vagy a vád
    elejtésével  kapcsolatos döntésének megváltoztatására.  (Abh1.,
    ABH 2004, 48, 57-58.)

    Az  ügyészség  és  a  legfőbb ügyész  független,  tevékenysége,
    eljárása során kizárólag az Alkotmánynak és más jogszabályoknak
    van  alárendelve,  nincs másik olyan szerv, amely  felügyeleti,
    ellenőrzési,  irányítási  vagy  utasítási  jogot  gyakorolhatna
    felette.   Az,  hogy  a  konkrét  ügyben  rendelkezésére   álló
    tényeket, adatokat stb. az ügyész milyen módon értékeli,  abból
    milyen  következtetéseket von le, az ügyész szabad  mérlegelési
    jogkörébe és szakmai felelősségébe tartozik. (Abh1., ABH  2004,
    48, 62.)

    A  pótmagánvád  intézményére  is érvényes  a  magánvádas  és  a
    közvádas    ügyek   összehasonlítása   kapcsán    hangsúlyozott
    álláspont:  a  „vádló”  oldaláról  megközelítve  a  kérdést   a
    közvádas  és  a magánvádas ügyek közötti különbség  abban  áll,
    hogy  az ügyész a vádemelés, a vádképviselet során a közérdeket
    képviseli és közvádlói funkciójának gyakorlása során az ügyészi
    szakmai  felelősség követelményeit is szem előtt tartva köteles
    eljárni.  A magánvádlóként fellépő sértett az ügyész  általános
    feladataiból következő kötelezettségeket természetszerűleg  nem
    teljesít. A közvádra üldözendő bűncselekmények esetén az ügyész
    szűrő  szerepet  tölt  be, ezáltal biztosítja  az  indokolatlan
    vádemelések  elkerülését.  A  magánvádlótól  azonban  csupán  a
    megalapozottságot  követelheti meg  a  törvény  (34/B/1996.  AB
    határozat,  ABH  2001, 849, 853.]. A pótmagánvádló  a  bírósági
    eljárásban az ügyész jogait gyakorolja (Be. 236. §), ugyanakkor
    az  ügyészi  objektivitásnak az Alkotmányon és a Be.-n  alapuló
    kötelezettsége [14/2004. (V. 7.) AB határozat, ABH  2004,  241,
    258.] a pótmagánvádlót értelemszerűen nem terheli.

    Az  Alkotmánybíróság korábban megállapította  azt  is,  hogy  a
    tisztességes  eljáráshoz  való  jogot  biztosító  részgaranciák
    között  jelentősek  azok  – az ügyészség  alkotmányos  szerepén
    alapuló   –  törvényi  rendelkezések,  amelyek  az  ügyészt   a
    közvádlói   funkcióban  is  kötelezik  a   terhelt   érdekeinek
    védelmére.   Az   ügyész  jogállásának  kötelező  objektivitást
    biztosító   elemei:   kötelezettsége  a  terheltet   mentő,   a
    büntetőjogi felelősséget enyhítő körülmények figyelembevételére
    az   egész   eljárás  folyamán  [Be.  28.  §   (1)   bekezdés],
    indítványozási  joga a vádlott felmentésére  [Be.  315.  §  (3)
    bekezdés],  fellebbezési joga a vádlott javára  (Be.  324.  §).
    [14/2004. (V. 7.) AB határozat, ABH 2004, 241, 258.]

    3.4.  Az  Alkotmány  9.  §  (1)  bekezdésében  az  Alkotmány  a
    „köztulajdon” és a „magántulajdon” fogalmakat használja, a  10.
    §  (1)  bekezdése  szerint  a magyar  állam  tulajdona  nemzeti
    vagyon.   A   gazdasági  alkotmányosság  és  a  tulajdonvédelem
    kérdéseivel foglalkozó alkotmánybírósági gyakorlat áttekintését
    az  indokolta,  hogy  az  indítvány és a  jogegységi  határozat
    indokolása is hivatkozik alkotmánybírósági határozatokra.

    Az  indítvány  az 1814/B/1991. AB határozatra (ABH  1994,  513,
    514.)  és  a 46/1992. (IX. 26.) AB határozatra (ABH 1992,  247,
    249.)  utal,  amelyek lényege, hogy egyrészt a versenyszférában
    következetesen  el  kell  határolni  az  állam  közhatalmi   és
    tulajdonosi minőségét, másrészt, hogy az Alkotmány  10.  §  (2)
    bekezdésén alapuló állami monopólium (tárgyak és tevékenységek)
    köre  nem  tartozik  a versenyszférába, így  nem  érvényesülhet
    teljesen a gazdasági verseny szabadsága.

    A  jogegységi határozat a 21/1990. (X. 4.) AB határozatra  (ABH
    1990,  73,  81.), a 7/1991. (II.28.) AB határozatra (ABH  1991,
    22,  24-25.), a 27/1991. (V. 20.) AB határozatra (ABH 1991, 73,
    76.), valamint a 6/1992. (I. 30.) AB határozatra (ABH 1992, 40,
    42.)  hivatkozik,  amelyeknek a jelen ügyben releváns  része  a
    köztulajdon  és  a  magántulajdon egyenjogúságának  és  egyenlő
    alkotmányos   védelmének  tartalmi  kifejtése.   A   társadalmi
    tulajdon   fokozott  büntetőjogi  védelmét  biztosító   büntető
    tényállások  megsemmisítése  kapcsán  a  6/1992.  (I.  30.)  AB
    határozat megállapította: az Alkotmánybíróság már több  korábbi
    döntésében  állást foglalt az Alkotmány 9. §  (1)  bekezdésének
    értelmezésében,  illetve az Alkotmány által  elismert  köz-  és
    magántulajdon  közötti  egyenlő elbánás biztosítása  érdekében.
    Így: a 21/1990. (X. 4.), a 7/1991. (II. 28.) és a 27/1991.  (V.
    20.)  AB  határozatok azok, amelyek kiemelten  hangsúlyozzák  a
    fent  említett tulajdonok közötti egyenjogúságot, különösen  az
    egyenjogúságból   következő   egyenlő   védelmet.    Sőt,    az
    Alkotmánybíróság a 27/1991. (V. 20.) AB határozatban  külön  is
    kiemelte,  hogy  az  Alkotmány: „[…] 9.  §  (1)  bekezdése  sem
    jelenti   a   tulajdoni   formák   megkülönböztetését,    hanem
    ellenkezőleg, a tulajdonnak bármely formától független védelmét
    fogalmazza  meg.” Az Alkotmánybíróság említett döntése  szerint
    ez  a  védelem  jelentkezik az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében
    is, amely szerint a Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz
    való  jogot.  Ám, ahogy arra a 21/1990. (X. 4.) AB határozatban
    az   Alkotmánybíróság  rámutatott,  az  Alkotmány  9.   §   (1)
    bekezdésében  nem a tulajdoni formák felsorolását  tartalmazza,
    nem  azok  között  különböztet:  „[…]  hanem  ellenkezőleg:   a
    tulajdon   bármely   formájára   nézve   diszkriminációtilalmat
    fogalmaz   meg.”   (ABH  1992,  40,  42.)  Az  Alkotmánybíróság
    ugyanakkor  szükségesnek tartotta azt  is  leszögezni,  hogy  a
    diszkrimináció  tilalma  nem  értelmezendő  úgy,   hogy   kellő
    alkotmányos  indok  esetén a jogalkotó ne  különböztethessen  a
    tulajdon büntetőjogi védelmében. A tulajdon tárgyának közösségi
    rendeltetése,   közszolgáltatásra  szánt  használata,   közcélú
    hasznossága alapja és alkotmányosan igazolható indoka  lehet  a
    szigorúbb  büntetőjogi  védelemnek.  A  pozitív  diszkrimináció
    abban  is  megnyilvánulhat,  hogy  a  gondatlan  elkövetést  is
    büntetik. (ABH 1992, 40, 43.)

                                  V.

    Az indítvány részben megalapozott.

    1.  Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Be. 51.  §  (1)
    bekezdése  és 53. § (1) bekezdése nem alkotmányellenes.  Sem  a
    sértett eljárási fogalmát meghatározó törvényi rendelkezés, sem
    az  ily  módon definiált sértettet a pótmagánvádra  feljogosító
    törvényi  rendelkezés  önmagában nem sérti  az  Alkotmánynak  a
    legfőbb ügyész és az ügyészség feladatait meghatározó 51. § (1)
    és  (2)  bekezdését, a tulajdoni formák védelmére,  illetve  az
    állami tulajdonra vonatkozó 9-11. §-át. Az Alkotmány 70/K.  §-a
    és a pótmagánvád között pedig nincs alkotmányos összefüggés.

    Az  Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról  szóló  1973.  évi  I.
    törvény   hatályban  léte  idején  vizsgálta,  hogy   van-e   a
    sértettnek   alkotmányos  alapjoga  a  büntetőjogi   felelősség
    bíróság  általi elbírálására. A 40/1993. (VI. 30.) AB határozat
    kifejtette: mivel a bűncselekmények a jogrend sérelmét jelentik
    és  a  büntetés  jogát  az  állam gyakorolja,  a  bűncselekmény
    sértettjének az elkövető megbüntetésével kapcsolatos  kívánsága
    a  büntető  igény  érvényesítésében csak korlátozott  mértékben
    játszik  szerepet  (magánindítvány,  magánvád).  Mivel  büntető
    igénye az államnak és nem az egyéneknek van, az Alkotmány 70/K.
    §    rendelkezéseiből   nem   következik   olyan    szabályozás
    szükségessége,  amely  a sértetteknek feltétlen  jogot  adna  a
    büntető igény bíróság előtt való érvényesítésének követelésére.
    (ABH 1993, 288, 290.)

    Az  Alkotmánybíróság  a  42/1993.  (VI.  30.)  AB  határozatban
    kimutatta,  hogy az Alkotmány 57. § (1) bekezdése sem  biztosít
    alkotmányos  jogot  a  büntető  igény  létének  vagy  hiányának
    kizárólagos    bírósági   eldöntésére.   Az    Alkotmánybíróság
    álláspontja  e  kérdésben megegyezik az  Emberi  Jogok  Európai
    Bíróságának    gyakorlatával,   amely   nem   ismeri    el    a
    büntetőeljárás,    ezen    belül    a    bírósági     tárgyalás
    kikényszerítésének  jogát sem az eljárás alá  vont,  sem  pedig
    harmadik  személy – így a sértett – részéről. (ABH  1993,  300,
    303.).  Az Alkotmánybíróság a 13/2001. (V. 14.) AB határozatban
    megismételte,  hogy  az  állami büntető  igény  keletkezése  és
    érvényesítése  során a bűncselekmény sértettjének  az  elkövető
    megbüntetésével   kapcsolatos   kívánsága   csak    korlátozott
    mértékben játszik szerepet. (ABH 2001, 177, 187.).

    Ugyanakkor     az    Alkotmánybíróság    a    funkció-megosztás
    alkotmányossági  kérdéseit  tárgyaló  14/2002.  (III.  20.)  AB
    határozatban  elismerte, hogy az ügyész  közvádlói  monopóliuma
    járhat  olyan  hátrányos  következményekkel  (pl.  a  vádemelés
    elmulasztása,   vagy   indokolatlan  vádelejtés),   amelyek   a
    sértettek érdekeit hátrányosan befolyásolhatják. Az ilyen hibák
    elhárítása és hiányosságok kiküszöbölése lehetséges a jogalkotó
    által  létrehozott vádkorrektívumok rendszere útján. (ABH 2002,
    101, 113.)

    Az   Alkotmánybíróság   a   korábbi  határozatokban   kifejtett
    álláspontját a pótmagánvád intézményének „felélesztése” után is
    fenntartja. A bűncselekmény elkövetésekor az államnak és nem  a
    sértettnek    keletkezik    büntető    igénye    az    elkövető
    megbüntetésére. Önmagában az, hogy az állam a Be.-ben  törvényi
    alapot  teremtett  meghatározott feltételek  esetén  a  hiányzó
    közvád  pótlására, és így esélyt adott a sértetteknek,  hogy  a
    büntetőeljárás, illetve a vád megalapozottsága tekintetében  az
    ügyésztől  eltérő  álláspontjukat a  bíróság  elé  vigyék,  nem
    teremtett  egyben alkotmányos alapjogot a sértettek  számára  a
    jogaikat  vagy  jogos érdekeiket sértő, illetve  veszélyeztető,
    büntetendő   magatartások  bírósági  elbírálásához.   Azaz:   a
    pótmagánvád  intézményének bevezetésére  a  törvényhozónak  nem
    volt alkotmányos kötelezettsége, az nincs összefüggésben sem az
    Alkotmány 57. § (1) bekezdésével, sem pedig a 70/K. §-ával.

    A  törvényhozó  viszonylag tág mérlegelési  jogkörébe  tartozik
    annak  eldöntése,  hogy  a pótmagánvádra  milyen  esetekben  ad
    lehetőséget,  és  milyen esetekben zárja ki.  A  szabályozással
    szemben  azonban  érvényesülnek az Alkotmány  követelményei,  a
    jogalkotás   szabadságának  határait  ebben   az   esetben   is
    megszabják  az alkotmányos rendelkezésekből adódó korlátok.  Az
    Alkotmánybíróság  a jelen ügyben ilyen, az Alkotmányból  fakadó
    korlátozottság  kérdésében foglalt állást,  ez  azonban  sem  a
    sértett  általános eljárási fogalmát, sem pedig a pótmagánvádra
    adott    általános    felhatalmazást    meghatározó    törvényi
    rendelkezéseket nem érinti.

    Fentiekre  tekintettel az Alkotmánybíróság  a  Be.  51.  §  (1)
    bekezdése   és  53.  §  (2)  bekezdése  alkotmányellenességének
    megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
    elutasította.

    2.  A  pótmagánvád  „működésének”  egyik  alapkérdése,  hogy  a
    bűncselekmény  elbírálására első fokon  hatáskörrel  rendelkező
    bíróság  miként  dönt  a pótmagánvádlóként fellépni  szándékozó
    személy eljárási jogosultságáról. A sértett által, ügyvéd útján
    benyújtott  vádindítványt a bíróság elfogadja,  ha  elismeri  a
    sértett   jogosultságát   a   pótmagánvádra,   elutasítja,   ha
    álláspontja  szerint  a  vádindítványt  nem  az  arra  jogosult
    nyújtotta  be.  A bíróság elutasító döntése ellen  nincs  helye
    fellebbezésnek. [Be. 230. § (1) bekezdés, 231. § (1)  bekezdés,
    (2) bekezdés c) pont, 233. § (1) bekezdés]

    Az  Alkotmánybíróság megállapította: a pótmagánvád intézményére
    irányadó  alkotmányos  követelmény, hogy közhatalmi  funkcióval
    rendelkező   egyetlen  állami  szervezet  se  vehesse   át   az
    ügyészségtől a vádemelés és vádképviselet közhatalmi  jogkörét.
    Alkotmányosan  kizárt,  hogy  a sértett  eljárási  jogállásának
    erősítését célzó pótmagánvád eszközként szolgáljon a közhatalmi
    szervezetek ügyészséget megkerülő fellépéséhez, és ez által  az
    ügyészség   alkotmányos   jogállásának   gyengítéséhez.    Ezen
    alkotmányos   követelménynek   a   BJE   rendelkező    részében
    meghatározott  normatartalom nem felel meg,  a  BJE  a  bíróság
    számára alkotmányellenes kötelezettséget teremtett.

    2.1.  A BJE megítélése kizárólag alkotmányossági szempontú,  az
    Alkotmánybíróság a törvényértelmezés dogmatikai helyességét nem
    vitatja.  Az  Alkotmánybíróság az  értelmezés  alkotmányosságát
    vizsgálta,  nevezetesen, hogy az állam vagyoni  sérelmét  okozó
    bűncselekmény  miatt indult büntetőeljárás tekintetében  a  Be.
    51.  §  (1)  és az 53. § (1) bekezdésének együttes  értelmezése
    összhangban   van-e   az   indítványban  megjelölt   alkotmányi
    rendelkezésekkel.

    2.2.  A  BJE felfogása szerint a Be. az állam vagyoni  sérelmét
    okozó  – a katonai bűncselekmények kivételével [Be. 474. §  (1)
    bekezdés] – bármely bűncselekmény eljárási jogi értelemben vett
    sértettjének  az  állami vagyon/tulajdon  más  jogági  (polgári
    jogi,  társasági jogi, közjogi) sajátosságaira tekintet  nélkül
    biztosítja   a   pótmagánvád  lehetőségét.  A  BJE   ezzel   az
    értelmezéssel lehetővé tette, hogy a közhatalommal  rendelkező,
    ám  a  közvádlói hatalom gyakorlására az Alkotmányban  fel  nem
    hatalmazott állami szervezetek is vádlóként léphessenek fel.

    A  jogegységi  határozat  I. pontjából  következően  a  bíróság
    köteles   arra,   hogy   a  közhatalommal   rendelkező   állami
    szervezetek   pótmagánvádlói  fellépését   –   egyéb   törvényi
    feltételek megléte esetén – elfogadja, és a megvádolt személyek
    tekintetében  a büntetőeljárást folytassa akkor is,  amikor  az
    ügyész  szerint  az alaptalan vagy indokolatlan.  Ez  sérti  az
    ügyészségnek az államszervezetben az Alkotmány 51. § (1) és (2)
    bekezdésében   kijelölt  helyét,  a  demokratikus  jogállamiság
    lényegéhez  tartozó  hatalommegosztás  követelményeit,  továbbá
    alkotmányos  indok,  cél nélkül, így szükségtelenül  korlátozza
    azt  az  alkotmányos védelmet, amelyet az ügyészség a közvádlói
    szerepben  a büntetőeljárás magánszemélyei, különösen  pedig  a
    büntetőeljárás alá vont személy irányában köteles ellátni.

    A     bűnözés    mint    társadalmi    jelenség    bűnüldözési-
    igazságszolgáltatási   kontrolljának   intézményrendszerét   az
    állami büntető hatalom gyakorlására feljogosított és kötelezett
    szervezetek  alkotják.  A demokratikus  jogállamok  alkotmányai
    igen eltérőek a tekintetben, hogy a büntető igazságszolgáltatás
    intézményrendszerét,   a   büntetőeljárást   és   a   büntetés-
    végrehajtást közvetlenül vagy közvetve meghatározó  alkotmányos
    tételekből  mit  és  milyen  részletességgel  tartalmaznak.   A
    büntető   hatalom  szervezeti  rendjére  vonatkozó  alkotmányos
    rendelkezések  az Alkotmánynak az Országgyűlés  törvényalkotási
    jogára,  a  Kormány feladataira, valamint az ügyészségre  és  a
    bíróságra  vonatkozó  tételei alapján  értelmezhetők  [42/1993.
    (VI. 30.) AB határozat, ABH 1993, 300, 302.].

    A   hatalommegosztás,  a  hatalmi  ágak  elválasztása   elvének
    megfelelően az állami büntető hatalom gyakorlása is megosztott.
    A   törvényhozó  hatalom  joga  és  feladata,  hogy   általános
    érvénnyel   kijelölje   az   állam  büntető   hatalmának   jogi
    feltételrendszerét,   alapját  és   kereteit.   A   végrehajtó-
    kormányzati  és  a  bírói hatalom joga és feladata,  hogy  –  e
    határok  között  –  az  egyes esetekben  gyakorolja  az  állami
    büntetőhatalmat.  Az  ügyészség mint egyik  klasszikus  hatalmi
    ágnak  sem alárendelt, önálló alkotmányos intézmény, a  büntető
    hatalom központi szereplője. Alapvető feladata és joga az állam
    büntető   igényének  tárgyilagos,  pártatlan,  az   alkotmányos
    alapjogok védelmét biztosító érvényesítése a bíróság előtt.

    A  büntető hatalom tényleges gyakorlására feljogosított  teljes
    szervezetrendszer, ezen belül a hatáskör- és feladatmegosztás a
    szervezeti  és  működési/eljárási törvények  alapján  vázolható
    fel.  A  Kormány  a bűnmegelőzésben, a büntetőeljárásban  és  a
    büntetés-végrehajtásban  működő  állami  szervezetek  közül   a
    nemzetbiztonsági szolgálatokat közvetlenül, a rendőrséget és  a
    határőrséget  a  belügyminiszter útján, a büntetés-végrehajtási
    szervezetet az igazságügy-miniszter útján irányítja. A  nyomozó
    hatósági   jogkört   is   gyakorló   vám-és   pénzügyőrség    a
    pénzügyminiszter  felügyelete és irányítása  alatt  működik,  a
    pártfogó    felügyelői    szolgálat   az   igazságügy-miniszter
    irányítása alatt vesz részt a büntető hatalom gyakorlásában.

    Az  Alkotmány  a  büntető  hatalom gyakorlati  megvalósításában
    résztvevő, különböző hatalmi ágakhoz tartozó szervezetek  közül
    az   ügyészség   feladatait  szabályozza  a  legrészletesebben,
    megjelölve   azokat   a  büntető  felelősségre   vonás   teljes
    folyamatában  [51.  §  (1)  és (2) bekezdés].  Az  ügyészség  a
    bűnüldöző-igazságszolgáltási-büntetés-végrehajtási szervezetben
    és   közhatalmi  tevékenységben  az  állam  önálló,  független,
    alkotmányos szakmai szerveként központi és meghatározó szerepet
    tölt be.

    A  hatalmi ágak elválasztására és a büntető hatalomra vonatkozó
    alkotmányos   követelményekből  és  garanciákból   egyértelműen
    következik, hogy a közhatalmat gyakorló állami szervezetek csak
    az  Alkotmány és az Alkotmányon alapuló szervezeti és eljárási-
    végrehajtási    törvények    kifejezett    felhatalmazása    és
    feladatkijelölése alapján vehetnek részt a büntető felelősségre
    vonás  folyamatában. A hatalmi ágak elválasztásának  elvéből  a
    jelen esetben egyértelmű, hogy a vádlói közhatalom nem kerülhet
    az  ügyészségen  kívül más közhatalmi szervhez. Az  alkotmányos
    büntetőjogra    az    Alkotmánybíróság   gyakorlatában    eddig
    megfogalmazott   tételek   kizárják   azt,   hogy   a   sértett
    büntetőeljárási jogállásának erősítése céljával  megkettőződjön
    a  vádlói  közhatalom,  és  az  ügyészi  közvád  hiánya  esetén
    lehetővé   váljon   az   állam   vagyoni   jogaiban   érintett,
    közhatalommal  rendelkező szervezet belépése a büntetőeljárásba
    pótmagánvádlói minőségben. [Természetesen nincs akadálya annak,
    hogy  közhatalommal  rendelkező  állami  szervezet  sértett   a
    bűncselekményből  származó vagyoni kárának  megtérítése  végett
    magánfélként   fellépjen.]   Az  alkotmányosság   szempontjából
    megengedhetetlen, hogy a büntető felelősségre vonás  vádemelési
    és  vádképviseleti pozíciójába pótmagánvádlóként  olyan  állami
    szervezet lépjen, amely az állami hatalom része, de amelyet nem
    korlátoznak    az    ügyészség   közjogi   és   büntetőeljárási
    jogállásának a büntetőeljárás magánszemélyeinek alkotmányos  és
    garanciális eljárási jogaival kapcsolatos kötöttségei. A vádlói
    közhatalom  megkettőzése  gyengíti  az  Alkotmány  51.  §   (2)
    bekezdésében  kizárólag  az  ügyésznek  biztosított   közvádlói
    jogosítványt is. A közhatalommal nem rendelkező természetes  és
    jogi   személyek  fellépésének  lehetősége  más:   ezekben   az
    esetekben   fogalmilag  nem  lehet  szó  a  vádlói   közhatalom
    megkettőzéséről.

    Az állam büntetőjogi igényének érvényesítésében az Alkotmány, a
    szervezeti   törvények  és  a  Be.  a  közvádlói   jogkört   az
    ügyészségre  bízta,  amelynek működéséért és működőképességéért
    az állam felel. Az ügyészség és más hatalmi ágak szervezetei  –
    mint  az  állam vagyonát károsító bűncselekmények sértettjei  –
    között  a  büntető igény léte, érvényesíthetősége  tekintetében
    fennálló  nézeteltérésnek, eltérő megítélésnek a kockázatát  az
    államnak  kell  viselnie.  Az ügyészség  és  az  állam  vagyoni
    jogaiban  sértett közhatalmi szervezet közötti vita megoldására
    sem  intézményesen,  sem pedig az egyedi esetekben  nem  vehető
    igénybe     a    büntetőeljárás,    amely    eszközrendszerében
    szükségképpen érinti az eljárás alá vont és kívülálló személyek
    alkotmányos alapjogait. [Erről részletesen: 42/1993. (VI.  30.)
    AB határozat, ABH 1993, 300, 305-306.]

    A pótmagánvádló lehet természetes személy, jogi személy és jogi
    személyiséggel   nem   rendelkező   szervezet,    azonban    az
    Alkotmányból   eredő  követelmény  annak  kizárása,   hogy   az
    ügyészségen    kívül    bármely   más   közhatalmi    szervezet
    pótmagánvádlóként a vádló közhatalmi pozíciójába kerülhessen. A
    pótmagánvádló  ugyanis a bírósági eljárásban az  ügyész  jogait
    gyakorolja,   ideértve   a   vádlott   személyi   szabadságának
    elvonásával    és    korlátozásával   járó   kényszerintézkedés
    elrendelésének  indítványozását. A közhatalmat gyakorló  állami
    szervezet     sértett    „beengedése”    a     büntetőeljárásba
    pótmagánvádlóként, az állami büntető igény érvényesítését olyan
    esetekben   teszi  az  államhatalom  fellépésévé,   amikor   az
    Alkotmányban  erre feljogosított ügyészség azt  indokolatlannak
    vagy   alaptalannak  tartja.  A  korlátozás  hiánya  az   állam
    túlhatalmának  veszélyével jár, mivel olyan közhatalmi  szervek
    válnak  pótmagánvádlóvá,  amelyeket  nem  terhel  az  ügyészség
    alkotmányon   alapuló  szakmai  felelőssége  a  büntető   igény
    alkotmányos feltételek szerinti érvényesítéséért.

    3.   Az   Alkotmánybíróság  megállapította:  a  BJE  rendelkező
    részének   II.   pontja  alkotmányellenes,  mivel   túllépi   a
    jogértelmezés   kereteit,  tartalmilag  új  normát   alkot.   A
    jogértelmezés   alapszabálya,  hogy  az   csak   a   jogszabály
    tartalmának  feltárását célozhatja, nem vezethet  a  jogszabály
    tartalmának  módosításával, a jelen esetben a  Be.  56.  §  (3)
    bekezdésének   kiegészítésével  új   szabály   meghatározására.
    [41/1993. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1993, 292, 294.] Ez sérti
    a hatalmi ágak megosztásának elvét.

    4.  Az Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel megállapította:
    a  BJE rendelkező részének I. pontja alkotmányellenes, mivel  a
    Be. 51. § (1) bekezdésében és az 53. § (1) bekezdésében foglalt
    rendelkezéseknek együttes értelmezése az állam vagyoni sérelmét
    okozó    bűncselekmények    miatt    indult    büntetőeljárások
    tekintetében  túl  szélesen, az Alkotmány  alapján  feltétlenül
    szükséges korlátozás nélkül jelölte ki a pótmagánvádra jogosult
    sértettek  körét.  A BJE így sérti a legfőbb  ügyésznek  és  az
    ügyészségnek   az   Alkotmány  51.   §   (1)-(2)   bekezdésében
    megállapított alkotmányos jogállását. A BJE rendelkező részének
    II.  pontja  alkotmányellenes, mert tartalma nem jogértelmezés,
    hanem büntető jogalkotás.

    Az  Alkotmánybíróságnak  az  utólagos  normakontroll  hatáskört
    értelmező  döntései  meghatározták  a  hatáskörgyakorlás  során
    alkalmazott jogkövetkezményeket.

    Az    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint,   ha   utólagos
    normakontroll  hatáskörben  eljárva megállapítja  a  jogegységi
    határozat alkotmányellenességét, azt – az Alkotmány 32/A. § (2)
    bekezdése alapján – meg kell semmisíteni.

    Az  Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlata szerint,  amikor  az
    Alkotmánybíróság   hatáskör(gyakorlást)-értelmező   határozatot
    hoz,  felveszi  a  rendelkező  részbe  az  értelmezés  lényeges
    elemeit. Így pl. a 38/1993. (VI. 11.) AB határozat a rendelkező
    részben  (2.  pont)  rögzítette, hogy a  jogszabályi  vizsgálat
    eredményeként  az  Alkotmánybíróság  meghatározhat  alkotmányos
    követelményeket  (ABH  1993,  256.).  A  4/1997.  (I.  22.)  AB
    határozat a nemzetközi szerződést kihirdető jogszabály utólagos
    normakontroll  hatáskörben  történő  vizsgálatát  rögzítette  a
    határozat  rendelkező  részében.  (ABH  1997,  41.)  Az  eddigi
    ítélkezési gyakorlattal összhangban, az Alkotmánybíróság  –  az
    ügy  elvi  jelentőségére is tekintettel – mondta  ki,  hogy  az
    Alkotmány 32/A. § (1) bekezdésén alapuló utólagos normakontroll
    hatáskörének  tárgya  a  Legfelsőbb Bíróság  által  kibocsátott
    jogegységi határozat.

    A  határozat Magyar Közlönyben történő közzététele az Abtv. 41.
    §-án alapul.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                          előadó alkotmánybíró
                                    
            Dr. Bagi István                Dr. Bihari Mihály
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
            Dr. Bragyova András              Dr. Erdei Árpád
            alkotmánybíró               előadó alkotmánybíró
                                    
            Dr. Harmathy Attila              Dr. Kiss László
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
            Dr. Kovács Péter            Dr. Kukorelli István
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
                   Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                              alkotmánybíró
     Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye

     Nem értek egyet a határozat rendelkező részének 1. pontjával és
     annak  indokolásával.  Nézetem  szerint  az  indítványt  vissza
     kellett volna utasítani. Indokaim a következők:

                                   I.
                                    
     Az  indítványozó azt kérte, hogy az Alkotmánybíróság  állapítsa
     meg  a  büntetőeljárásról  szóló  1998.  évi  XIX.  törvény  (a
     továbbiakban:  Be.) 51. § (1) bekezdése és 53. § (1)  bekezdése
     sértettre és pótmagánvádlóra vonatkozó szabályainak, valamint a
     3/2004.      BJE      büntető     jogegységi      határozatának
     alkotmányellenességét és semmisítse meg azokat. Az indítványozó
     hivatkozott az Alkotmány 9-11. §-ára, 47. §-ára és  51.  §-ára.
     Az indítványozó szerint a jogegységi határozat rendelkező része
     és  annak  indokolása alkotmányellenes értelmet  tulajdonít  az
     irányadó   törvényi   rendelkezésnek,   továbbá   a   határozat
     meghozatala  során olyan törvényi rendelkezések  érvényesültek,
     amelyek  ellentétesek  az Alkotmánnyal (ez  utóbbi  kérdés  nem
     tárgya ennek az eljárásnak, ezért ezzel nem foglalkozom).

     Az  indítványozó nem vonja kétségbe a pótmagánvád intézményének
     alkotmányosságát. Az indítványozó álláspontja szerint azonban a
     Be.  két  támadott  rendelkezése azért  alkotmányellenes,  mert
     „sérti  az  állam kizárólagos büntetőjogi igényének alkotmányos
     elvét”.

     Az  indítványozó  kifejti, hogy az állam, mint entitás  sajátos
     személyként válik a büntetőeljárás résztvevőjévé. „Személyisége
     nem  természetes,  nem  is jogi, hanem közhatalmi  jellegű.  Ez
     akkor  is  irányadó szempont, ha vagyoni jogviszony  alanyaként
     éri  közvetlen sérelem.” Ezért a Be. 51. §-a akkor felelne  meg
     az  alkotmányossági követelményeknek, ha kifejezésre  juttatná,
     hogy  a  „sértetti jogok gyakorlója nem lehet  az  állam,  mint
     entitás,  hanem csak természetes vagy jogi személy.” Az  53.  §
     (1) bekezdésével kapcsolatos „alkotmányossági aggályok ebből  a
     hiátusból szükségszerűen következnek”.

     A  támadott jogegységi határozatot az indítványozó azért tartja
     alkotmányellenesnek,   mert  „elzárja  a   Magyar   Köztársaság
     bíróságait  a  törvény önálló értelmezésének jogától.  Az  erre
     alapított jogegységi határozat ugyanis nem jogértelmezési vitát
     dönt el, hanem olyan normaként jelenik meg, amelyet a bíróságok
     a  bírálat  lehetősége nélkül követni tartoznak, s  amelyhez  a
     jogbiztonsághoz  fűződő  alkotmányos érdek  tisztelete  folytán
     mind  a  hatóságoknak, mind az állampolgároknak alkalmazkodniuk
     kell.”

                                   II.

     1.  A  különvélemény  a  jogegységi határozatról  szóló  részre
     vonatkozik.   Ennek  megfelelően  először  az  Alkotmánynak   a
     jogegységi határozatról szóló szabályát kell megvizsgálni.

     Az  Alkotmány  45.  §-ának (1) bekezdése  szerint  a  bíróságok
     feladata   az  igazságszolgáltatás.  A  47.  §  (1)   bekezdése
     kimondja, hogy a legfőbb bírósági szerv a Legfelsőbb Bíróság. A
     Legfelsőbb  Bíróság  nemcsak az igazságszolgáltatás  valamennyi
     bíróságra  háruló  feladatát  látja  el,  hanem  a  47.  §  (2)
     bekezdése alapján biztosítja a jogalkalmazás egységét is.

     Az Alkotmány szabályai szerint a bíróság nem alkothat jogot.  A
     45  – 47. § szövegét az Alkotmány módosításáról szóló 1997. évi
     LIX.  törvény  8. és 9. §-a határozta meg. Ekkor került  be  az
     Alkotmányba   a   jogegységi  határozat,   mint   a   bíróságok
     jogalkalmazó  tevékenységének  egységét  biztosító  eszköz.   A
     jogegységi    határozat   bíróságokra    kötelező    jellegének
     kimondásával  az  Alkotmány nem jogalkotásra hatalmazta  fel  a
     Legfelsőbb  Bíróságot. A jogegységi határozat nem  határozhatja
     meg a jogalanyok magatartását, hanem csak azt állapíthatja meg,
     hogy  a  jogalkalmazás keretében felmerülő többféle értelmezési
     lehetőség közül a Legfelsőbb Bíróság melyiket tartja helyesnek.
     Ezt a megjelölt értelmezési megoldást a bíróságoknak azért kell
     követniük,  mert  különben nem valósulna meg a jogalkalmazásnak
     az   Alkotmány  által  előírt  egysége,  veszélybe  kerülne   a
     jogbiztonság.

     2.  Az  Alkotmány  45 – 47. §-át módosító törvény  javaslatához
     fűzött indokolás azt hangsúlyozta, hogy a Legfelsőbb Bíróság  a
     jogalkalmazás   egységét  biztosító  tevékenysége   körében   a
     jogegységi    határozatokkal   vitás   elvi    kérdéseknek    a
     megválaszolását   segíti   elő.  A   jogegységi   határozat   a
     közelmúlthoz viszonyítva új jogintézmény, de a magyar  jog  már
     korábban alkalmazta azt, tehát a jogegységi határozatról  szóló
     szabály beiktatásánál a magyar jogfejlődés hagyományaihoz  való
     visszatérésről van szó.

     A   Kúria   által  hozott  jogegységi  határozatokra  vonatkozó
     szabályokat  a  polgári perrendtartásról  szóló  1911.  évi  I.
     törvénycikket   életbeléptető  1912.   évi   LIV.   törvénycikk
     határozta   meg.   A   törvénycikk   70.   §-a   alapján    „az
     igazságszolgáltatás egyöntetűségének megóvása  végett  a  vitás
     elvi  kérdést” döntötte el a jogegységi tanács. A 75. § szerint
     a  jogegységi határozatot a bíróságok kötelesek voltak követni.
     A  kir.  ítélőtáblák és kir. főügyészségek szervezéséről  szóló
     1890.  évi XXV. törvénycikk 13. §-a szerint büntető ügyekben  a
     Kúria  teljes  ülése  hozott  a  jogegység  megóvása  érdekében
     határozatot, ha az ítélőtáblák ellentétes határozatokat  hoztak
     és a Kúriának ezt a határozatát az ítélőtáblák kötelesek voltak
     követni  (ezt  a  rendelkezést fejlesztette  tovább  a  bűnvádi
     perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. törvénycikk módosítása
     és   kiegészítése  tárgyában  megalkotott  1907.   évi   XVIII.
     törvénycikk 3. §-a).

     A  második világháború előtti jogszabályok alapján is azt lehet
     megállapítani,  hogy  a  jogegységi  határozat  a  jogszabályok
     értelmezésénél  felmerülő  problémák  megoldását,  az  egységes
     jogalkalmazás   biztosítását  szolgálta,   nem   új   szabályok
     megalkotását.

     3.   Az  Alkotmánybíróság  feladatát  az  Alkotmány  32/A.  §-a
     határozza    meg:    az   Alkotmánybíróság    a    jogszabályok
     alkotmányosságát   vizsgálja,  és  ha   valamilyen   jogszabály
     alkotmányellenességét állapítja meg, megsemmisíti azt.

     Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
     továbbiakban: Abtv.) 1. §-a határozta meg az Alkotmány 32/A. §-
     a   alapján   azt,   hogy   mi  tartozik  az   Alkotmánybíróság
     hatáskörébe. Az 1989-ben hatályos jogszabályok alapján még  nem
     létezett  a  jogegységi határozat intézménye.  Ezért  önmagában
     abból a tényből nem lehet következtetést levonni, hogy az Abtv.
     nem  terjeszti ki az Alkotmánybíróság hatáskörét  a  jogegységi
     határozat alkotmányossági vizsgálatára. Az Abtv. preambuluma az
     alkotmányvédelem     legfőbb     szervének     minősíti      az
     Alkotmánybíróságot és a törvény megalkotásának egyik  céljaként
     a   hatalmi  ágak  elválasztását,  valamint  az  ezek   közötti
     egyensúly megteremtését jelölte meg.

     Vitatott,     hogy    az    Alkotmánybíróság    alkotmányossági
     vizsgálatának ki kell-e terjedni a bírósági jogalkalmazásra, és
     hogy   a  jelenlegi  szabályok  alapján  kiterjed-e  erre.   Az
     Alkotmány  32/A. §-ának (1) bekezdése és az Abtv.-nek  az  ezen
     alapuló hatályos szabályai alapján – álláspontom szerint  –  az
     Alkotmánybíróságnak  nincs  hatásköre  a  bírói   jogalkalmazás
     alkotmányosságának a vizsgálatára [ezt mondta  ki  az  57/1991.
     (XI. 8.) AB határozat is, ABH 1991, 272, 277.].

     Az  Alkotmánybíróság állást foglalt abban a kérdésben is,  hogy
     alkotmányos   érdek  a  jogszabályoknak  a  bírói  gyakorlatban
     történő   egységes  értelmezése.  A  jogszabályoknak   egységes
     értelmezését megadó jogegységi határozat hozatala mindaddig nem
     kerül  ellentétbe a hatalommegosztás elvével, amíg nem  valósít
     meg  közvetlenül jogalkotást [42/2004. (XI. 9.)  AB  határozat,
     ABH 2004, 551, 571.].

     Ebben    a   témakörben   is   irányadó   azonban,   hogy    az
     Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  2.  §-ának  (1)   bekezdésében
     kimondott   jogállamiság  részének  tekinti  a   hatalmi   ágak
     elválasztását.  Ennek  az  elvnek  az  alapján   vizsgálja   az
     Alkotmánybíróság, hogy nem vesznek-e át jogalkotási feladatokat
     olyan  szervek,  amelyek jogalkotásra, állami  irányítás  egyéb
     jogi    eszközeinek    megalkotására   nem    jogosultak.    Az
     Alkotmánybíróság  több  esetben a  leiratok,  körlevelek,  stb.
     tartalma alapján döntött, nem a megjelenési formája, elnevezése
     alapján. Ha az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy jogalkotásra
     nem   jogosult   szerv   tartalmilag  magatartási   szabályokat
     meghatározó  dokumentumot tett közzé, határozatban  kimondja  a
     kibocsátás  alkotmányellenességét, és azt, hogy a kibocsátáshoz
     semmilyen   joghatás  nem  fűződik  [60/1992.  (XI.   17.)   AB
     határozat,   ABH   1992,  275,  276-278.].   Erre   tekintettel
     tisztázandó,  hogy a támadott jogegységi határozat jogértelmező
     természetű-e vagy új jogi szabályt határoz meg.

                                  III.

     1.  A  támadott  jogegységi határozat  rendelkező  részének  I.
     tétele azt állapítja meg, hogy az állam vagyoni sérelmével járó
     bűncselekmények  miatt  indított  büntetőeljárásban  helye  van
     pótmagánvádnak  abban  az  esetben,  ha  a  Be.  53.  §-a   (1)
     bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak. A  II.  tétel
     pedig  jogszabályokra  utalással  példálózó  felsorolását  adja
     olyan    szerveknek,    amelyek   a   sértett    képviseletében
     pótmagánvádat terjeszthetnek elő.

     Az  indítványozó elsődlegesen a Be.-nek a jogegységi  határozat
     alapjául   szolgáló  rendelkezéseit  támadja   és   ezekkel   a
     rendelkezésekkel összefüggésben a jogegységi határozatot is. Az
     alkotmányossági   kifogás  lényege,  hogy  az   állam   vagyoni
     viszonyokban  is  közhatalomként lép fel, az állam  kizárólagos
     büntetőjogi igényét pedig az ügyészségnek kell érvényesítenie.

     A pótmagánvád intézményének alkotmányellenessé nyilvánítását az
     indítványozó   nem   kérte,  ezért   ezzel   a   kérdéssel   az
     Alkotmánybíróság nem foglalkozott.

     A  határozat elutasítja az indítványozónak azt a kérését,  hogy
     az  Alkotmánybíróság állapítsa meg a Be. támadott  szabályainak
     alkotmányellenességét és semmisítse meg azokat. A  határozatnak
     ezzel a következtetésével egyetértek. Az alkotmányellenesség  a
     jogegységi  határozat tekintetében sem állapítható  meg  a  Be.
     támadott  szabályaival összefüggésben. Így csak az tisztázandó,
     hogy a jogegységi határozat túlmegy-e a jogértelmezés keretein.

     2. A jogegységi határozattal szemben támasztott alkotmányossági
     aggály a pótmagánvádlóról szóló szabályhoz kapcsolódik.  A  Be.
     53.  §-a  (1) bekezdésének a pótmagánvádlóra vonatkozó hatályos
     szabályát  a  büntetőeljárásról szóló 1998. évi  XIX.  törvényt
     módosító  2002.  évi  I.  törvény  36.  §-a  határozta  meg.  A
     törvényjavaslathoz fűzött általános miniszteri indokolás a  Be.
     módosításával   elérni  kívánt  egyik   fő   célkitűzésként   a
     következőt jelölte meg:
     „A    büntetőeljárás   során   szélesíteni   kell   a   sértett
     igényérvényesítési  lehetőségeit  és  eljárási  jogosítványait.
     Megfelelő  korlátok  között meg kell engedni,  hogy  a  sértett
     pótmagánvádlóként járhasson el.”
     A  36.  §-hoz  fűzött  miniszteri  indokolás  többek  között  a
     következőket állapítja meg:
     „A  törvény  abból  indul ki, hogy a pótmagánvádlóként  történő
     fellépés  bevezetésének  indoka  a  sértett  igényérvényesítési
     jogának  szélesítése  akkor, ha a  hatóság  döntése  alapján  a
     sértett  el  lenne  zárva  attól, hogy a  sérelmére  elkövetett
     bűncselekmény miatt a bíróság eljárást folytasson le. A törvény
     ebből  az  elvből  kiindulva  lehetőséget  biztosít  a  sértett
     részére a pótmagánvádlóként történő fellépésre akkor is, ha  az
     ügyész a vádemelést részben mellőzte.”

     A  Be.  szabályai szerint a pótmagánvádló nem veszi  át  teljes
     egészében  az  ügyész  szerepét, és  abban  a  körben,  ahol  a
     pótmagánvádra sor kerül, ott is csak másodlagosan léphet fel  a
     sértett  (ha  az  ügyész  nem kívánja  érvényesíteni  az  állam
     büntetőjogi  igényét).  Ez a kiegészítő fellépési  lehetőség  a
     sértett igényérvényesítési lehetőségéhez nyújt segítséget.

     3.  A  jogegységi  határozat arra az esetre vonatkozik,  amikor
     allami vagyon sérelme következik be.

     Az Alkotmány 9. §-ának (1) bekezdése szerint a köztulajdon és a
     magántulajdon  egyenjogú  és egyenlő  védelemben  részesül.  Az
     Alkotmánynak  ezt a rendelkezését az Alkotmánybíróság  már  egy
     1991-ben   meghozott  határozatában  értelmezte.  A   határozat
     indokolásában  kifejtettek szerint a  piacgazdaság  körülményei
     között  következetesen  el kell határolni  egymástól  az  állam
     közhatalmi és tulajdonosi minőségét. A vagyoni viszonyokban  az
     állam   tulajdonosként  szerepelve  a  gazdasági   élet   egyik
     alanyaként  és  nem közhatalmi funkciót gyakorló  szervezetként
     jelenik  meg,  és  ennek megfelelően kell minősíteni  [59/1991.
     (XI.  19.)  ABH  1991, 293, 294-295.). Ezen az alaptételen  nem
     változtatott az 1320/B/1990/3. AB határozat, amely  kifejtette,
     hogy  nem sérti az állam tulajdonjogát (az Alkotmány 10. §-ának
     elveit),  ha a privatizáció folyamatában egyes javak kikerülnek
     az állam tulajdonából. Az alapjogi védelem ilyen értelemben nem
     illeti meg az államot a saját intézkedésével szemben (ABH 1991,
     574,  575.). Ez azonban nem jelenti azt, hogy az államot,  mint
     tulajdonost  ne  illetné meg ugyanolyan polgári  jogi  védelem,
     mint  bármilyen  más  tulajdonost. Az  állam,  mint  tulajdonos
     ugyanúgy    sértettje   a   vagyontárgyai   ellen    elkövetett
     bűncselekményeknek, mint bármely más tulajdonos.

     Az  elmondott elvekkel áll összefüggésben a Be. 54. §-ának  (5)
     bekezdése,  amely  szerint  az  állami  adóhatóság  hatáskörébe
     tartozó  adóval  vagy  költségvetési támogatással  kapcsolatban
     elkövetett  bűncselekménnyel okozott kár megtérítése  iránt  az
     állam nevében a polgári jogi igény előterjesztésére az Adó-  és
     Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal jogosult.

     A  támadott jogegységi határozat rendelkező részének I.  tétele
     tehát  nem  új  jogszabályt határoz meg,  hanem  jogértelmezést
     végez,  amikor  az  állam vagyoni sérelme  esetére  az  államot
     ugyanolyan tulajdonosként kezeli, mint más tulajdonosokat, és a
     pótmagánvádról   szóló  szabályok  alkalmazását   lehetségesnek
     tartja.

     4.  A  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.  törvény  (a
     továbbiakban: Ptk.) 28. §-ának (1) bekezdésében kimondja,  hogy
     az  állam  – mint a vagyoni jogviszonyok alanya – jogi személy.
     Eltérő  jogszabályi rendelkezés hiányában az államot a  polgári
     jogi   jogviszonyokban   a   pénzügyminiszter   képviseli,   de
     képviseleti jogát más állami szervre is átruházhatja.

     Az  állami  tulajdon és az állami szervek önálló  jogalanyisága
     sok olyan kérdést vet fel, amely a gyakorlatban problémát okoz.
     A  második  világháború előtt az államot magánjogi oldalról  az
     államkincstár  testesítette meg, a kincstári  jogi  igazgatóság
     képviselte, az állami szerveket pedig akkor tekintették  önálló
     jogi  személynek,  ha ezt jogszabály kimondta  vagy  elkülönült
     vagyonuk  volt  (Magyar Magánjog, szerk.  Szladits  Károly,  I.
     Budapest  1941.  619.;  Magyary  Zoltán,  Magyar  Közigazgatás,
     Budapest  1942.  215.).  A  jelenlegi helyzet  bonyolultabb.  A
     költségvetési    szervek   önálló   jogi    személyként    való
     elismeréséhez a Ptk.-n kívül az államháztartásról  szóló  1992.
     évi  XXXVIII. törvényt is figyelembe kell venni. Így  a  Magyar
     Államkincstár önállóan gazdálkodó központi költségvetési  szerv
     [Áht.   18.   §-ának  (2)  bekezdése],  az  Adó-  és   Pénzügyi
     Ellenőrzési   Hivatal   (APEH)   önálló   jogi   személyiséggel
     rendelkező,  önállóan gazdálkodó államigazgatási  szerv  [2002.
     évi  LXV.  törvény  1.  §-ának  (1)  bekezdése].  Nem  teljesen
     egyértelmű  annak  a  vagyonnak a minősítése  sem,  amellyel  a
     különböző  jogi  személyek  gazdálkodnak  (mi  a  tulajdon,   a
     rábízott vagyon, kezelésben lévő vagyon).

     A  fentiek  alapján a támadott jogegységi határozat  rendelkező
     részének   II.   tétele  a  számításba  jövő   jogi   személyek
     jogszabályokra utaló felsorolásával, valamint az „érdekkörét  a
     cselekmény  érintette” megfogalmazással nem új szabályt  alkot,
     hanem  a  bonyolult jogi minősítésű helyzetben a jogértelmezést
     próbálja megkönnyíteni.

     Az  elmondottak  alapján  álláspontom  szerint  a  3/2004.  BJE
     büntető     jogegységi     határozat    alkotmányellenességének
     megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló  indítványt  az
     Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
     közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
     foglalt  3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 28. §-ának  b)  pontja
     alapján – hatáskör hiányában – vissza kellett volna utasítani.

     Budapest–Esztergom, 2005. november 12.
                                                 Dr. Harmathy Attila
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmánybíró különvéleménye

     1.  Nem értek egyet a többségi határozat rendelkező részének  a
     jogegységi   határozat  alkotmányellenességét  megállapító   1.
     pontjával  továbbá  a  Be. 51. § (1) bekezdése  és  53.  §  (1)
     bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
     megsemmisítésére irányuló indítványt elutasító 2. pontjával.

     Az   Alkotmánybíróság  sajátos  helyet  foglal  el  alkotmányos
     rendszerünkben, nem része a rendes bírósági rendszernek  és  az
     Alkotmány  speciális  feladatokkal  látta  el  (1350/B/1992  AB
     határozat, ABH 1993, 619.).
     Az Alkotmánybíróság feladatkörét az Alkotmány 32/A. § (1)-(2)
     bekezdése határozza meg. Eszerint az Alkotmánybíróság
     felülvizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát, illetőleg
     ellátja a törvénnyel hatáskörébe utalt feladatokat;
     alkotmányellenesség megállapítása esetén megsemmisíti a
     törvényeket és más jogszabályokat.

     A  bírói  szervezetről  az Alkotmány  45-50.  §-ai  szólnak.  E
     szabályok  értelmében a bírák függetlenek és csak a  törvénynek
     vannak  alárendelve, a bíróságok jogalkalmazásának  egységét  a
     Legfelsőbb Bíróság biztosítja [47. § (2) bekezdés].

     Az  Alkotmánybíróság  egy korai határozata  szerint  a  bíróság
     függetlensége   az  ítélkezés  függetlenségét  tekintve   abban
     rejlik,  hogy  a  bíróságok  a  politikai  törvényeket  és   az
     igazgatási   normákat  is  önállóan  értelmezik.   A   bírósági
     gyakorlat  független  a politikai változásoktól,  koherenciáját
     folyamatossága, hagyományai és az elmélettel való  kölcsönhatás
     segíti  elő.  A  jogot végül is a bíróságok saját  értelmezésük
     szerint  állapítják meg [38/1993. (VI. 11.) AB  határozat,  ABH
     1993, 256.].

     Jóllehet a jogszabályokat az Alkotmánybíróság saját eljárásában
     mindig  értelmezi,  a  jogszabály  értelmezése  azonban   másra
     vonatkozik az Alkotmánybíróság eljárásában és másra a  bírósági
     eljárásban.  Az  Alkotmány elvont szabályainak,  és  az  elvont
     jogszabálynak az egymásra vonatkoztatása, ezzel kapcsolatban az
     értelmezése  az  Alkotmánybíróság hatásköre, ellenben  valamely
     konkrét    tényállás   és   az   elvont   jogszabály   egymásra
     vonatkoztatása,   ezzel  kapcsolatban  a  jogszabály   (önálló)
     értelmezése, bírósági hatáskör [31/1993. (V. 21.) AB határozat,
     ABH 1993, 242.].

     A jogi normák tartalmának meghatározása illetve megszilárdítása
     az  Alkotmány X. fejezete értelmében a bírói gyakorlatra hárul.
     A  bírói gyakorlatra, mint a bírói döntés részbeni alapját vagy
     indokát   képező  tényezőre  történő  hivatkozás  a   bíróságok
     működése  során  mindennapos.  A  bírói  gyakorlatnak  normatív
     ereje,  szabályképző szerepe van. Ebből azonban nem következik,
     hogy  a  bírói  gyakorlatot megjelenítő egyedi döntéseket  vagy
     bírói    testületek    határozatait,   véleményét,    ajánlását
     „jogszabálynak”   kellene  tartani  az  Alkotmány   32/A.   §-a
     alkalmazásában.

     2.   Magam   is  úgy  vélem,  hogy  az  Alkotmánybíróságnak   a
     feladatköre  értelmezésénél  az  alkotmányos  jogállásából   és
     rendeltetéséből  kell  kiindulnia  [25/1999.   (VII.   7.)   AB
     határozat, ABH 1999, 251, 256.]. Az Alkotmánybíróságnak hatalma
     van arra, hogy az Alkotmány 32/A. §-ában megjelenő „jogszabály”
     fogalmat alkotmányos jogállásával összhangban értelmezze.

     A  jelen alkotmányos környezetben azonban nincs ok a jogegységi
     határozat    önálló,    a   jogszabálytól    eloldott,    külön
     alkotmányossági vizsgálatára. A Legfelsőbb Bíróság az Alkotmány
     értelmében „a bíróságok jogalkalmazásának egységét” biztosítja,
     ebben   a  feladatkörében  bocsát  ki  jogegységi  határozatot,
     illetve  – a Bszi. 32. § (5) bekezdése alapján –teszi  közzé  a
     jogegységi    tanács   által   kiválasztott    elvi    bírósági
     határozatokat.  A  jogegységi  határozat  valamely   jogszabály
     alkalmazásának  egységessége (a joggyakorlat  továbbfejlesztése
     vagy  az  egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása)  érdekében
     jön  létre,  ebben  a minőségében kötelező a  bíróságokra  mint
     jogalkalmazó  szervekre.  Normatív tartalma  a  tárgyát  képező
     jogszabályhoz  igazodik, attól önállósult normatív  tartalommal
     nem  rendelkezik. Nem jogszabály, de ugyanakkor joghajlító,  az
     ítélkezési   gyakorlatot  általános   érvénnyel   és   kötelező
     jelleggel  befolyásoló  eszköz. Az általános  jogalkotás  és  a
     nagyon  bonyolult  és  összetett  jogalkalmazás  között  a  jog
     egységes   érvényesülése,   az   ellentmondó   bírói   ítéletek
     kiküszöbölése    érdekében   ható   jogintézmény.    Valamennyi
     jogegységi   határozat  jogszabályhoz  tapad,  a   jogszabályok
     vizsgálatára pedig az Alkotmánybíróságnak hatásköre van.

     Az  Alkotmánybíróság eljárása szempontjából  valamely  vizsgált
     jogszabálynak  minden  esetben felismert normatartalma  van,  a
     jogszabály   szövegét   és   tartalmát   az   alkotmánybírósági
     eljárásban  nem  lehet szétválasztani – különösen  így  van  ez
     akkor,   ha   jogegységi   határozat  született   a   tárgyban.
     Általánosságban  is  megállapítható, hogy minden  jogszabály  a
     gyakorlatban az értelmezett és alkalmazott, nem egyszer változó
     tartalommal él, elszakad a jogalkotótól, egy-egy új tényállásra
     való alkalmazása során kaphat eredetileg a jogalkotó által  nem
     várt, nem szándékolt normatartalmat is.

     A  jogegységi határozatban foglalt normatartalommal  figyelembe
     vett  jogszabály vizsgálatánál az Alkotmánybíróság  eljárásának
     nem   lehet   tárgya  önmagában  a  jogegységi  határozat.   Az
     Alkotmánybíróság jogszabály-értelmezése ugyanakkor nem  oldható
     el, nem függetleníthető a jogegységi határozatban megjelenített
     normatartalomtól.  Az  Alkotmánybíróság jogszabály-értelmezését
     köti  a  jogszabálynak az a felismert normatartalma, amelyet  a
     Legfelsőbb  Bíróság a jogegységi határozatban megállapított.  A
     jogegységi határozat a bíróságokra kötelező, de nem önmagában a
     jogegységi  határozat, hanem az értelmezett,  és  meghatározott
     tartalmú(vá   vált)  jogszabály  lesz  az,  amit  a   bíróságok
     alkalmaznak egy-egy ügy elbírálása során, a személyeket ugyanis
     a jogszabályok kötik.

     Az   Alkotmánybíróság   a   „jogszabály”  alkotmányellenességét
     köteles vizsgálni, a jogszabály szövegét a felismerhető  norma-
     tartalommal. Ha a jogszabály azzal a tartalommal, amit annak  a
     Legfelsőbb  Bíróság  tulajdonít,  alkotmányellenes,   akkor   a
     jogszabályt   meg  kell  semmisíteni.  Nincs   jelentősége   az
     Alkotmánybíróság  eljárását illetően annak, hogy  a  Legfelsőbb
     Bíróság   az   értelmezéskor  vajon  túllépett-e  a  jogszabály
     keretein   vagy  sem  –  nincs  is  olyan  szerv,   amely   ezt
     megállapíthatná,  mert  ez  önálló jogszabályértelmezés  lenne.
     Nincs   jelentősége  annak  sem,  hogy  a  jogszabály,   ha   a
     szövegezése  elméletileg többféle lehetséges  értelmezésnek  is
     teret   ad,   a   jogegységi  határozatra  tekintettel,   ennek
     következtében „válik” alkotmányellenessé vagy eleve  valamennyi
     lehetséges értelmezési változatban is alkotmányellenes.

     Álláspontom  szerint a Be. 51. § (1) bekezdése  és  53.  §  (1)
     bekezdése  megsemmisítését kellett volna kimondani, a  többségi
     határozatban  foglalt  érvek alapján; a jogegységi  határozatot
     támadó indítványt pedig vissza kellett volna utasítani.

     Budapest-Esztergom, 2005. november 12.
                                  Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Criminal Law Uniformity Resolution 3/2004 BJE of the Supreme Court
      Number of the Decision:
      .
      42/2005. (XI. 14.)
      Date of the decision:
      .
      11/12/2005
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2005-3-009?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .
      en_0042_2005.pdfen_0042_2005.pdf