Hungarian
Ügyszám:
.
205/B/2005
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 42/2005. (XI. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/504
.
A határozat kelte: Budapest–Esztergom, 11/12/2005
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság jogszabály, valamint jogegységi  határozat
  alkotmányellenességének    utólagos    vizsgálatára    irányuló
  indítvány   tárgyában   –   dr.   Harmathy   Attila   és    dr.
  Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmánybírák különvéleményével
  – meghozta a következő

                           határozatot:

  1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a   Legfelsőbb
  Bíróságnak  –  az  Alkotmány  32/A.  §  (1)  bekezdése  és   az
  Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  1.  §  b)
  pontja alapján utólagos alkotmányossági vizsgálat tárgyává tett
  –  3/2004.  BJE büntető jogegységi határozata alkotmányellenes,
  ezért azt e határozat kihirdetése napjával megsemmisíti.

  2. Az Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
  törvény   51.   §   (1)  bekezdése  és  53.  §  (1)   bekezdése
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   A    legfőbb   ügyész   az   állam   vagyoni   sérelmét   okozó
   bűncselekmények  miatt  indult  büntetőeljárás  tekintetében  a
   sértett  fogalmát  és  a  pótmagánvád  lehetőségét  meghatározó
   büntetőeljárási   rendelkezések   alkotmányossági   vizsgálatát
   kezdeményezte  az  Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.
   törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. §-ának b) pontja alapján.  A
   pótmagánvád intézménye a bűncselekmény sértettjének joga  arra,
   hogy  a  bíróság  előtt az ügyész helyett a  vádló  pozíciójába
   lépjen,  ha az ügyész a büntetőeljárást nem kívánja megindítani
   (a  feljelentést  elutasítja), a már megindult  eljárásban  nem
   kíván  vádat emelni (az eljárást megszünteti vagy a  vádemelést
   részben  mellőzi), avagy a vádat nem kívánja tovább  képviselni
   (a vádat elejti).

   1.   Az  indítványozó  azzal  fordult  az  Alkotmánybírósághoz,
   állapítsa  meg, hogy a büntetőeljárásról szóló 1998.  évi  XIX.
   törvényben  (a  továbbiakban: Be.) a sértett eljárási  fogalmát
   meghatározó  51.  § (1) bekezdés, ennek következtében  pedig  a
   sértett  számára pótmagánvádlói fellépést biztosító 53.  §  (1)
   bekezdés  alkotmányellenes, ezért e rendelkezéseket pro  futuro
   hatállyal   semmisítse  meg.  Az  indítványozó  a   sérelmezett
   szabályozást  az Alkotmánynak a legfőbb ügyész és az  ügyészség
   feladatait  meghatározó  51.  §  (1)  és  (2)  bekezdésével,  a
   tulajdoni   formák  védelmére,  illetve  az  állami  tulajdonra
   vonatkozó  9-11. §-ával, valamint az alapvető jogok  megsértése
   miatt  keletkezett  igények bíróság előtti  érvényesíthetőségét
   meghatározó     70/K.     §-ával     összefüggésben     találta
   alkotmányellenesnek.  Az indítványozó az Alkotmány  70/K.  §-ra
   visszavezetett   pótmagánvád   intézményét   nem   kifogásolta,
   „feltéve,   ha  annak  módja  nem  sért  alkotmányos   jogokat,
   nevezetesen, ha nem vonja el az ügyész közvádlói hatáskörét,  s
   nem   csorbítja   ezáltal  az  állampolgári  alapjogokat   védő
   feladatait.”

   Az  indítványozó  álláspontja szerint „állam,  mint  valamennyi
   jogvédte  érdekének  közvetlen  hordozója  (entitás),   sajátos
   személyként  válik a büntetőeljárás résztvevőjévé. Személyisége
   nem  természetes,  nem  is jogi, hanem közhatalmi  jellegű.  Ez
   akkor  is  irányadó szempont, ha vagyoni jogviszony  alanyaként
   éri  közvetlen  sérelem.”  Az állam történetileg  kialakult  és
   alkotmányosan  is rögzített büntető monopóliumából  következik,
   hogy  az  állam büntetőjogi igényének érvényesítése  elsősorban
   közérdek,  amelyre  az Alkotmány 51. §-ának  (1)  bekezdése  az
   ügyészt  kötelezi.  A sértettnek a Be. 51.  §  (1)  bekezdésben
   megállapított fogalma, ebből következően pedig a pótmagánvádhoz
   való  jognak  a  Be. 53. § (1) bekezdése szerinti meghatározása
   azért   sérti   az  állam  kizárólagos  büntetőjogi   igényének
   alkotmányos elvét, mert nem tükrözi, hogy a pótmagánvádhoz való
   jog csak a magánérdek érvényesítésének eszköze lehet. Véleménye
   szerint  a  Be.  51.  §  (1) bekezdése akkor  elégítené  ki  az
   alkotmányosság  követelményét,  „ha  világossá  tenné:  a   (2)
   bekezdésben  felsorolt sértetti jogok gyakorlója nem  lehet  az
   állam, mint entitás, hanem csak természetes, vagy jogi személy.
   Ezért az (1) bekezdés által megállapított ismérvek között ennek
   a  korlátozásnak szerepelnie kellene.” E hiány következtében  a
   szabályozás nem fejezi ki azt az alkotmányos prioritást,  amely
   az  állam büntetőjogi igényének érvényesítése során az  ügyészt
   illeti  meg a pótmagánvádlóval szemben. „A büntetőeljárási  jog
   akkor  alkotmányos,  ha  minden szempontból  félreérthetetlenné
   teszi:   a   pótmagánvádló   fellépése   sohasem   a   közérdek
   érvényesítése,   hanem   csupán  az  Alkotmány   70/K.   §-ában
   biztosított  igényé  […]”.  „Amikor a  bűncselekmény  a  Magyar
   Köztársaság   alapvető   érdekeit   közvetlenül   sérti,   vagy
   veszélyezteti, az államot, mint sértettet megillető  valamennyi
   jogot  az  ügyész  gyakorolja a büntetőeljárásban,  mert  ilyen
   esetekben  a  köz-és magánérdek kategóriái szerint  különbséget
   tenni  nem  lehet.  Ekkor a pótmagánvádló fellépése  fogalmilag
   kizárt,  de ezt a Be. megalkotásakor a törvényhozó nem  ismerte
   fel.”

   2.   A   legfőbb  ügyész  a  Be.  rendelkezései  mellett  külön
   indítványozta  a Legfelsőbb Bíróság 3/2004. BJE  számú  büntető
   jogegységi      határozata      (a      továbbiakban       BJE)
   alkotmányellenességének megállapítását és 2004. szeptember  27.
   napjára  visszamenő hatályú megsemmisítését is. Ezen indítványi
   rész előkérdéseként kifejtette, hogy bár a jogegységi határozat
   utólagos vizsgálata „általában” nem tartozik az Abtv. 1.  §  b)
   pontja által meghatározott hatáskörbe, az 57/1991. (XI. 8.)  AB
   határozatban a jogszabály alkotmányosságának az értelmezett  és
   alkalmazott tartalom alapján történő vizsgálatára megállapított
   tételek   alapján  a  jogegységi  határozat  alkotmányosságának
   értékelése nem kerülhető el.

   A  BJE  rendelkező részének I. pontja az indítványozó véleménye
   szerint  ugyanazon okokból alkotmányellenes, mint  amelyeket  a
   Be. rendelkezéseivel kapcsolatban kifejtett. Alkotmányellenes a
   sértett fogalmának a BJE indokolása III. pontja szerint  alapul
   vett  felfogása  is.  A  „Be. 51. § (1)  bekezdésében  szereplő
   bizonytalan tartalmú sértett-fogalomnak alkotmányos értelmezése
   is  lehetséges, ennek ellenére a határozat az élő jog  jövőbeli
   alakulásának  alkotmányellenes  útját  jelöli  ki.  Ez  viszont
   elzárja   a   lehetőségét  annak,  hogy  a   hatályos   törvény
   alkotmányos   értelmezését   a   jogalkotás   a    jövőben    a
   jogalkalmazástól várja.”

   A   BJE   rendelkező  részének  II.  pontja   tekintetében   az
   indítványozó  kifejti:  a jogegységi tanács  nem  tulajdonított
   jelentőséget annak a különbségnek, hogy a bűncselekmény folytán
   az  államot, mint entitást közvetlenül éri-e sérelem,  vagy  az
   önálló jogi személyiséggel rendelkező szervei útján. A Be.  56.
   §-ának   a   sértett  képviseletét  szabályozó  (3)   bekezdése
   semmiféle  rendelkezést nem tartalmaz  arról,  hogy  a  sértett
   államot  mint  entitást bármelyik szervének alkalmazottja  stb.
   képviselhetné.  Ezt  a  jogegységi  határozat   azzal   kívánja
   áthidalni,  hogy kötelező erővel kiterjeszti a képviseleti  jog
   gyakorlására  jogosultak körét, ráadásul a pótmagánvádlóra  is,
   ami  nyílt  beavatkozás a jogalkotó hatáskörébe, tehát  pusztán
   ezért   is   alkotmányellenes.  Az  „érdekkör”  meghatározatlan
   fogalmának     használata     a    jogbiztonság     alkotmányos
   követelményével  is ellentétes. A BJE az 56. §  (3)  bekezdését
   alkotmányellenes  módon  kiterjesztve írja  elő  az  ítélkezési
   gyakorlat  számára, hogy az ügyész helyett fogadja  el  bármely
   más  állami  szervtől vagy hatóságtól a vád képviseletét  akkor
   is,  ha  a  bűncselekmény közvetlenül az állam vagyoni érdekeit
   sértette  vagy  veszélyeztette.  Ennek  az  iránymutatásnak   a
   hatályosulása feloldaná a pótmagánvádlóként eljáró  államot  az
   ügyész  közvádlói jogait korlátozó, a terhelt jogainak védelmét
   biztosító  alkotmányos kötöttségek, és az ezzel járó felelősség
   alól;  az ügyész közvádlói hatáskörét kínálja fel olyan  állami
   szerveknek,   amelyek  nem  függetlenek.  Ez   a   jogállamiság
   alkotmányos alapjainak megrendítéséhez vezethet.

                                 II.

   Az Alkotmánybíróság vizsgálatában figyelembe vett rendelkezések
   a következők:

   1. Az Alkotmány:
   „9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a
   köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben
   részesül.”
   „10. § (1) A magyar állam tulajdona nemzeti vagyon.
   (2)  Az  állam  kizárólagos tulajdonának, valamint  kizárólagos
   gazdasági tevékenységének körét törvény határozza meg.
   11.  §  Az  állam  tulajdonában álló vállalatok  és  gazdálkodó
   szervezetek  a  törvényben meghatározott módon és felelősséggel
   önállóan gazdálkodnak.”
   „32/A. § (1) Az Alkotmánybíróság felülvizsgálja a jogszabályok
   alkotmányosságát, illetőleg ellátja a törvénnyel hatáskörébe
   utalt feladatokat.
   (2)   Az   Alkotmánybíróság  alkotmányellenesség  megállapítása
   esetén megsemmisíti a törvényeket és más jogszabályokat.”
   „35. § (1) A Kormány
   a) védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja a természetes
   személyek,  a  jogi  személyek és  a  jogi  személyiséggel  nem
   rendelkező szervezetek jogait;
   b) biztosítja a törvények végrehajtását;
   c) irányítja a minisztériumok és a közvetlenül alárendelt egyéb
   szervek munkáját, összehangolja tevékenységüket;”
   „47.   §  (2)  A  Legfelsőbb  Bíróság  biztosítja  a  bíróságok
   jogalkalmazásának    egységét,   jogegységi    határozatai    a
   bíróságokra kötelezőek.”
   „50.  § (1) A Magyar Köztársaság bíróságai védik és biztosítják
   az   alkotmányos  rendet,  a  természetes  személyek,  a   jogi
   személyek  és a jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezetek
   jogait   és  törvényes  érdekeit,  büntetik  a  bűncselekmények
   elkövetőit.”
   „51. § (1) A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség
   gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi
   személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogainak a
   védelméről, valamint az alkotmányos rendet, az ország
   biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden
   cselekmény következetes üldözéséről.
   (2)  Az  ügyészség törvényben meghatározott jogokat gyakorol  a
   nyomozással  összefüggésben,  képviseli  a  vádat  a   bírósági
   eljárásban,   továbbá   felügyeletet   gyakorol   a   büntetés-
   végrehajtás törvényessége felett.
   (3) Az ügyészség közreműködik annak biztosításában, hogy
   mindenki megtartsa a törvényeket. Törvénysértés esetén –
   törvényben meghatározott esetekben és módon – fellép a
   törvényesség védelmében.”
   „70/K. § Az alapvető jogok megsértése miatt keletkezett
   igények, továbbá a kötelességek teljesítésével kapcsolatban
   hozott állami döntések elleni kifogások bíróság előtt
   érvényesíthetők.”

   2. A Be. szabályai:
   „28.  §  (1) Az ügyész a közvádló. Az ügyész kötelessége,  hogy
   mind   a   terheltet  terhelő  és  mentő,  mind  a  büntetőjogi
   felelősséget  súlyosító  és enyhítő  körülményeket  az  eljárás
   minden szakaszában figyelembe vegye.
   […]
   (7)  Az  ügyész az e törvényben meghatározott feltételek esetén
   vádat  emel,  és a bíróság előtt – a magánvád és a  pótmagánvád
   esetét  kivéve  –  a  vádat képviseli, vagy  dönt  a  vádemelés
   elhalasztásáról, illetőleg részbeni mellőzéséről. Az  ügyész  a
   vádat  elejtheti vagy módosíthatja. Az ügyész az ügy iratait  a
   bírósági  eljárásban  megtekintheti,  és  indítványtételi   jog
   illeti meg az ügyben felmerült minden olyan kérdésben, amelyben
   a bíróság dönt.”
   „51.  §  (1) Sértett az, akinek a jogát vagy a jogos érdekét  a
   bűncselekmény sértette vagy veszélyeztette.”
   „53.  §  (1) A sértett az e törvényben meghatározott  esetekben
   pótmagánvádlóként léphet fel, ha
   a)   az   ügyész   vagy  a  nyomozó  hatóság   a   feljelentést
   elutasította, vagy a nyomozást megszüntette,
   b) az ügyész a vádemelést részben mellőzte,
   c) az ügyész a vádat elejtette.”
   „54. § (1) Magánfél az a sértett, aki a büntetőeljárásban
   polgári jogi igényt érvényesít.
   (2)  A  magánfél a terhelttel szemben azt a polgári jogi igényt
   érvényesítheti,   amely   a   vád  tárgyává   tett   cselekmény
   következtében keletkezett.
   (3)   A   polgári   jogi  igény  egyéb  törvényes   úton   való
   érvényesítését  nem zárja ki, hogy a sértett  magánfélként  nem
   lépett fel.
   (4)   A  polgári  jogi  igényt  –  a  Polgári  perrendtartásban
   meghatározott feltételek esetén – az ügyész is érvényesítheti.
   (5)  Az  állami  adóhatóság  hatáskörébe  tartozó  adóval  vagy
   költségvetési     támogatással     kapcsolatban      elkövetett
   bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránt az állam nevében
   a  polgári  jogi  igény előterjesztésére az  Adó-  és  Pénzügyi
   Ellenőrzési Hivatal jogosult.”
   „56. § (1) A sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt – ha  e
   törvény nem ír elő személyes közreműködési kötelezettséget –  a
   jogait  a  képviselője  útján  is gyakorolhatja.  Képviselőként
   meghatalmazás  alapján  ügyvéd  vagy  a  nagykorú  hozzátartozó
   járhat el.
   […]
   (3)  Állami  szervet és gazdálkodó szervezetet  a  képviseletre
   feljogosított  dolgozója,  illetőleg az  ügyintézésre  jogosult
   tagja vagy alkalmazottja is képviselhet.
   (4) A pótmagánvádló ügyvédi képviselete kötelező, kivéve, ha  a
   természetes    személy   pótmagánvádló    jogi    szakvizsgával
   rendelkezik.”
   „236. § A pótmagánvádló a bírósági eljárásban – ha e törvény
   másképp nem rendelkezik – az ügyész jogait gyakorolja, ideértve
   a vádlott személyi szabadságának elvonásával vagy
   korlátozásával járó kényszerintézkedés elrendelésének
   indítványozását. A vádlott szülői felügyeleti jogának
   megszüntetését a pótmagánvádló nem indítványozhatja.”
   „474.  § (5) Katonai büntetőeljárásnak csak közvádra van helye,
   magánvádra  üldözendő bűncselekmény esetében a  katonai  ügyész
   jár  el.  A  katonai büntetőeljárásban viszonvád nem  emelhető.
   Katonai  bűncselekmény miatt folytatott eljárásban nincs  helye
   pótmagánvádnak.”

   3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
   továbbiakban: Ptk.) rendelkezései:
   „28. § (1) Az állam – mint a vagyoni jogviszonyok alanya – jogi
   személy.  Az államot a polgári jogviszonyokban – ha  jogszabály
   ettől  eltérően nem rendelkezik – a pénzügyminiszter képviseli;
   ezt  a  jogkörét más állami szerv útján is gyakorolhatja,  vagy
   más állami szervre ruházhatja át.
   […]
   (3)  Erre  irányadó  jogszabályok  szerint  jogi  személyek  az
   állami,  önkormányzati,  gazdasági,  társadalmi  és  más  egyéb
   szervezetek.”
   „31. § (1) Az állami vállalat jogi személy.
   […]
   (6)  Az  állami  vállalatot az igazgató képviseli.  E  jogkörét
   esetenként  vagy  az  ügyek meghatározott csoportjára  nézve  a
   vállalat dolgozójára ruházhatja át.”
   „35.  §  Ha  a  jogszabály másként nem rendelkezik,  az  állami
   vállalatra  vonatkozó  szabályok  irányadók  az  egyéb   állami
   gazdálkodó szerv jogi személyiségére is.”
   „36. § (1) A költségvetési szerv jogi személy.
   (2)  A  költségvetési szerv képviseletét a szerv vezetője látja
   el,  aki  e  jogkörét  esetenként vagy az  ügyek  meghatározott
   csoportjára nézve, a szerv dolgozójára ruházhatja át.”

   4. A 3/2004. BJE büntető jogegységi határozat:
   „I.  Az  állam  vagyoni  sérelmével járó bűncselekmények  miatt
   indított  büntetőeljárásban  helye  van  pótmagánvádnak  minden
   olyan  esetben,  amikor  annak az 1998.  évi  XIX.  törvény  (a
   továbbiakban:  Be.)  53.  §-a  (1)  bekezdésében  meghatározott
   feltételei  fennállanak.  Nincs  jelentősége  annak,  hogy   az
   eljárás   tárgyát   képező  bűncselekmény   a   vagyon   elleni
   bűncselekmények (Btk. XVIII. fejezete) körében, vagy a  Büntető
   Törvény Különös Része más fejezetében van-e elhelyezve.
   II.  Az  államot, mint sértettet pótmagánvádlóként az a  szerve
   képviseli,  melynek  érdekkörét a cselekmény  érintette.  Ez  a
   szerv  lehet  állami  vállalat (Ptk.  31.  §-a),  egyéb  állami
   gazdálkodó szerv (Ptk. 35. §-a) vagy költségvetési szerv  (Ptk.
   36.  §).  A  pótmagánvádat az e szervek képviseletére  jogosult
   személyek [Ptk. 31. §-a (6) bekezdése és 36. §-a (2) bekezdése]
   terjeszthetik elő.”

                                III.

   Az  Alkotmánybíróságnak  a  jelen eljárásban  –  erre  irányuló
   indítvány  alapján – azt kellett eldöntenie, hogy az 1997.  évi
   LIX.  törvénnyel történő alkotmánymódosítás által az  Alkotmány
   47.   §   (2)   bekezdésében  nevesített  jogegységi  határozat
   alkotmányossági  vizsgálata hatáskörébe tartozik-e.  Legelőször
   az  állapítható  meg,  hogy a jogegységi  határozat  alkotmányi
   megjelenését  követően  sem  az  Alkotmány,  sem  a   bíróságok
   szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a
   továbbiakban:  Bsz.),  sem  az Abtv.  nem  szólt  a  jogegységi
   határozat alkotmányossági vizsgálatának lehetőségéről, de annak
   kizárásáról   sem.   A  jogegységi  határozat   alkotmányossági
   vizsgálatának lehetősége az Alkotmánybíróság által korábban már
   kidolgozott,  alapvetően  az  Alkotmány  32/A.  §  értelmezésén
   alapuló feltételrendszer alapján dönthető el.

   1.   Az   Alkotmány  32/A.  §  (1)  bekezdése  értelmében   „Az
   Alkotmánybíróság      felülvizsgálja       a       jogszabályok
   alkotmányosságát,  illetőleg ellátja a  törvénnyel  hatáskörébe
   utalt  feladatokat.”  Az  Abtv.  1.  §  b)  pontja  szerint  az
   Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik a jogszabály, valamint az
   állami  irányítás  egyéb  jogi eszköze  alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálata. Az Alkotmánybíróság az Alkotmány  32/A.  §
   (1)   bekezdésébe  foglalt  –  a  jogszabályok  alkotmányossági
   vizsgálatára  irányuló  –  hatáskörét  több  ízben  értelmezte.
   Kimondta,  hogy  az  Alkotmányból az Alkotmánybíróság  egyetlen
   hatásköre következik, ti. az utólagos normakontroll, ez viszont
   kényszerítően, és teljeskörűen. [4/1997. (I. 22.) AB határozat,
   ABH  1997,  41,  49.]  Kényszerítően, mert  az  Abtv.  utólagos
   normakontrollra vonatkozó szabályai az Alkotmány  rendelkezésén
   nyugszanak,  így  pusztán  törvénymódosítással  nem  lehet   az
   utólagos   normakontroll  hatáskörből   „visszavenni”.   [Ezzel
   szemben  lásd:  pl.  a  legalább ötven országgyűlési  képviselő
   által  kezdeményezhető előzetes normakontrollt: 66/1997.  (XII.
   29.) AB határozatot (ABH 1997, 397.).] Másrészt az Alkotmányból
   az  utólagos normakontroll hatáskör teljeskörűen is következik,
   azaz   e   hatáskör  valamennyi  normára  nézve   fennáll.   Az
   Alkotmánybíróság   az   utólagos   normakontroll   hatáskörének
   teljeskörű  voltát  is több határozatában és  több  aspektusból
   értelmezte.

   1.1.  A  4/1997.  (I. 22.) AB határozatban az  Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy „utólagos alkotmányossági vizsgálat tárgya
   lehet  a  nemzetközi  szerződést  kihirdető  jogszabály”.   „Az
   alkotmányossági  vizsgálat  a szerződést  kihirdető  jogszabály
   részévé  vált  nemzetközi  szerződés alkotmányellenességének  a
   vizsgálatára  is  kiterjedhet.”  (ABH  1997,  41.)   E   döntés
   meghatározta   az   értelmezett   hatáskör   gyakorlása   során
   megállapított  alkotmányellenesség jogkövetkezményeit  is:  „Az
   Alkotmánybíróság  határozata folytán a jogalkotónak  –  szükség
   esetén  az  Alkotmány módosításával is – meg kell teremtenie  a
   vállalt   nemzetközi  jogi  kötelezettségek  és  a  belső   jog
   összhangját.   Ennek   megtörténtéig  az   Alkotmánybíróság   a
   megsemmisítés  időpontja tárgyában a határozathozatalt  ésszerű
   határidőre felfüggesztheti.” (ABH 1997, 41.)

   1.2.  Más  esetben  az Alkotmánybíróság utólagos  normakontroll
   hatáskörének  teljeskörű volta abban az  összefüggésben  merült
   fel,  hogy  az elnevezésében sem jogszabálynak, sem  az  állami
   irányítás  egyéb jogi eszközének nem minősülő,  de  tartalmában
   normatív aktus felülvizsgálata is hatáskörébe tartozik.  Így  a
   60/1992.  (XI.  17.)  AB  határozat  megállapította,  hogy   „a
   jogalkotásról   szóló   1987.  évi  XI.   törvény   garanciális
   szabályainak   mellőzésével  hozott  minisztériumi   és   egyéb
   központi   állami   szervektől  származó,  jogi   iránymutatást
   tartalmazó  leiratok,  körlevelek,  útmutatók,  iránymutatások,
   állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása  és
   az  ezekkel  való irányítás gyakorlata alkotmányellenes.”  (ABH
   1992,  275.) Az Alkotmánybíróság ebben az esetben is –  csakúgy
   mint    a    nemzetközi    szerződést   kihirdető    jogszabály
   alkotmányossági vizsgálata során – meghatározta az alkalmazható
   jogkövetkezményt:   „az   informális   jogértelmezés    kiadása
   alkotmányellenes, ahhoz joghatás nem fűződik,  annak  semmiféle
   jogi kötelező ereje nincs.”

   1.3. A fentiek alapján megállapítható, hogy az Alkotmánybíróság
   –  alkotmányos jogállásával összhangban – az utólagos absztrakt
   normakontroll hatáskörét valamennyi normára (normatív  tartalmú
   előírásra) nézve fennálló, Alkotmányból eredő (és az  Alkotmány
   által  védett)  hatáskörének  tekintette.  Az  Alkotmánybíróság
   esetről  esetre  bírálja el, hogy a vizsgálni kért  rendelkezés
   normatív  tartalmú-e, s ekképpen fennáll-e az  Alkotmánybíróság
   hatásköre  annak  vizsgálatára.  Megállapítható  továbbá,  hogy
   amennyiben  az  Alkotmánybíróság hatáskör-értelmezés  során  az
   utólagos   normakontroll  hatáskör  gyakorlásának  új  típusait
   jelölte   meg,  minden  esetben  meghatározta  az   értelmezett
   hatáskör    gyakorlásakor   megállapított   alkotmányellenesség
   jogkövetkezményeit  is,  amely  nem  feltétlenül  jelentette  a
   rendelkezés  (azonnali) megsemmisítését: nemzetközi  szerződést
   kihirdető jogszabály alkotmányellenessége esetén a jogalkotónak
   kell megteremteni a vállalt nemzetközi jogi kötelezettség és  a
   belső  jog összhangját (a megsemmisítésre irányuló eljárást  az
   Alkotmánybíróság  felfüggeszti),  vagy  –  mint  az  informális
   jogértelmezéseknél   –   az   alkotmányellenesség   kimondására
   megsemmisítés nélkül kerül sor.

   Az    Alkotmánybíróság   a   hatáskör-értelmező   gyakorlatával
   összefüggésben  hangsúlyozta:  „Az  Alkotmánybíróságnak   saját
   hatáskörét  értelmező  határozatai éppen úgy  mindenkire  nézve
   kötelezőek,  mint  bármely más – köztük az ilyen  értelmezéssel
   nyert  hatáskörben hozott – határozata. Ebben az  értelmezésben
   az   Alkotmánybíróságot  egyrészt  az  vezérli,  hogy   sajátos
   feladatának  eleget tehessen; másrészt a többi alkotmánybíróság
   példája,  amelyből az Alkotmánybíróság azokhoz a  megoldásokhoz
   csatlakozik,    amelyeket   szintén   az    alkotmánybíráskodás
   feladatellátásához szükséges fejlődése követelt meg.”  [4/1997.
   (I.  22.)  AB határozat, ABH 1997, 41, 49.] Az Alkotmánybíróság
   mindezeket jelen határozatában is irányadónak tekinti.

   2.   Az  Alkotmánybíróság  ítélkezési  gyakorlata  szerint   az
   Alkotmány   32/A.   §   (1)   bekezdésébe   foglalt    utólagos
   normakontroll  hatáskörben  eljárva nem  függetlenítheti  magát
   attól,   hogy   a   vizsgált  jogszabály   milyen   tartalommal
   hatályosult  a  gyakorlatban. Figyelemmel kell lennie  a  norma
   értelmezett, alkalmazott tartalmára is.

   2.1.   Az   57/1991.  (XI.  8.)  AB  határozat   szerint:   „az
   Alkotmánybíróságnak  nem a normaszöveget  önmagában,  hanem  az
   érvényesülő, a hatályosuló és megvalósuló normát, azaz az  „élő
   jogot”  kell  az Alkotmány rendelkezéseinek tartalmával  és  az
   alkotmányos  elvekkel  összevetnie.”  E  határozat  szerint  az
   alkotmányossági  vizsgálatnak abból a tényből kell  kiindulnia,
   hogy a jogszabály tartalma és értelme az, amit annak az állandó
   és  egységes  jogalkalmazási  gyakorlat  annak  tulajdonít.  Az
   Alkotmánybíróságnak   ugyanakkor  –  alkotmányos   jogállásából
   következően és az Abtv.-be foglalt egyéb hatáskörei  alapján  –
   nincs  hatásköre  önmagában  a bírói,  jogalkalmazói  gyakorlat
   alkotmányossági  vizsgálatára, csakúgy, mint az alkotmányossági
   problémától  független önálló jogszabály-értelmezésre,  s  arra
   sem,  hogy  az  egységes jogalkalmazás kialakítására  értelmező
   döntést    hozzon.   (ABH   1991,   272,   277.)    Tehát    az
   Alkotmánybíróságnak   az   Alkotmányban   nevesített   utólagos
   normakontroll    feladatát    úgy    kell    ellátnia,     hogy
   összeegyeztethető   legyen  a  norma  alkalmazott   tartalmának
   figyelembevétele az Alkotmánybíróság hatásköri korlátaival.

   2.2.  Az  alkotmánybírósági gyakorlatból az is  megállapítható,
   hogy  az Alkotmánybíróság védelmet biztosított (és biztosít)  a
   bírói    hatalom   önálló   jogszabály-értelmezésének    (quasi
   normaalkotó tevékenységének). Első ízben a 38/1993.  (VI.  11.)
   AB  határozat  fogalmazta  meg, hogy  „[a]  „jogot”  végülis  a
   bíróságok saját értelmezésük szerint állapítják meg. […] A csak
   a törvényeknek való alávetettség nemcsak a másik két hatalmi ág
   befolyását zárja ki tehát az ítélkezésre, hanem – az  Alkotmány
   határai  és követelményei között maradó – független, folyamatos
   és  rendszerképző törvényértelmezés és jogalkalmazás  révén  is
   biztosítja  a  bírói függetlenséget.” (ABH 1993, 256,  262.)  A
   bírói  hatalmi  ág önálló jogszabály-értelmező  tevékenységének
   jelentőségét  hangsúlyozta  az  Alkotmánybíróság   a   42/2004.
   (XI.9.) AB határozatban is, a hatalommegosztás szempontjából. E
   döntés    többek    között   rámutatott:   „[a]   jogalkalmazás
   egységességének  biztosítása  érdekében  többféle   alkotmányos
   megoldás  lehetséges az igazságszolgáltatás  rendszerén  belül.
   Önmagában azzal a ténnyel nem sérül a jogalkotói hatalom, benne
   a  törvényhozói hatalmi ág alkotmányos jogköre,  hogy  a  bírói
   hatalom a jogszabályoknak egységesen alkalmazandó tartalmat ad.
   A   „bírói   jogalkotás”,  amíg  az  kizárólag  a  jogszabályok
   értelmezésén alapul (amíg a bírói-ítélkezési hatalom nem  veszi
   át  alapvetően  és  közvetlenül a jogalkotás  funkcióját),  nem
   kerül   ellentétbe   a  hatalommegosztás  elvével.   Így   ezen
   alkotmányos  elv  sérelme  sem  állapítható  meg  pusztán  azon
   alapon,  hogy a jogegység biztosítását a Bsz.-en kívül  perjogi
   szabályok  –  jelen esetben a felülvizsgálat –  is  elősegítik.
   Mindezektől   különálló  kérdés  a  jogegységesítést   szolgáló
   határozatok  alkotmányos rendelkezéseknek  való  megfelelősége,
   amely  problémával jelen eljárás nem foglalkozott.” (ABH  2004,
   551, 571.)

   2.3.   A  fentiek  alapján  két  tendencia  bontakozik  ki   az
   Alkotmánybíróság határozataiban. Egyfelől a normakontroll során
   az  „élő  jog”  figyelembevétele (legyen az az  egységes  bírói
   gyakorlat  normává szilárdult változata, vagy azt formálisan  –
   az  Alkotmány  szintjén  – megteremtő, a  bíróságokra  kötelező
   jogegységi határozat), másfelől a bírói (a Legfelsőbb  Bíróság-
   i)   önálló   jogszabály-értelmezés  (a   bírói   függetlenség)
   alkotmánybírósági védelme. Mindezek figyelembevétele mellett  a
   jogegységi  határozat  alkotmányossági  felülvizsgálhatóságának
   problémája   az   Alkotmánybíróság  hatásköri  kérdéseihez   és
   általános  alkotmányvédelmi  feladatához  kapcsolódik:  azaz  a
   jogrendszer   valamennyi  jogszabálya,   normája   tekintetében
   biztosított  legyen az alkotmányossági kontroll.  Ez  pedig  az
   Alkotmány  32/A.  §-án  – illetve az ezt értelmezendő,  fentebb
   idézett alkotmánybírósági határozaton – alapuló követelmény.

   Az  Alkotmány  47.  §  (2)  bekezdése értelmében  a  jogegységi
   határozat   a   bíróságokra  kötelező.   Az   Alkotmány   által
   biztosított  kötelező erő azt is jelenti,  hogy  amennyiben  az
   Alkotmánybíróság   a   vizsgált   jogi   szabály   hatályosuló,
   egységesen  érvényesülő  tartalmát  (az  „élő  jogot”)  kívánja
   feltárni,  nem  hagyhatja figyelmen kívül az adott  jogszabályi
   rendelkezés  (rendelkezések)  jogalkalmazói  gyakorlat  számára
   egységes  értelmezését,  a jogegységi határozat  tartalmát.  Az
   adott  jogszabály  (jogszabályi rendelkezés)  élő  tartalma:  a
   jogegységi  határozat. Így az Alkotmány 32/A. §  (1)  bekezdése
   alapján   folytatott  –  valamely  jogszabály   alkotmányossági
   vizsgálatára  irányuló  –  eljárás  során,  ha  a   jogszabályi
   rendelkezéshez  jogegységi  határozat  tapad,  szükségképpen  a
   vizsgálat tárgyává válik a jogegységi határozat [még akkor  is,
   ha      az      Alkotmánybíróság     az     alkotmányellenesség
   jogkövetkezményeit a vizsgált jogszabályra nézve vonja  le].  A
   normakontroll  ugyanis  elvégezhetetlen a  jogszabály  tartalmi
   elemzése  nélkül.  E  vizsgálat  során  az  Alkotmánybíróságnak
   esetenként  kell  eldönteni,  hogy  az  alkotmányellenesség   a
   vizsgált  jogi  szabályozásból fakad (s a jogegységi  határozat
   csupán  e  szerint  „értelmezett”),  vagy  alapvetően   nem   a
   jogszabályból,  hanem  a jogegységi határozat  tartalmából.  Az
   Alkotmánybíróságnak az alkotmányellenességet is e szerint  kell
   megállapítania.  Az Alkotmánybíróság gyakorlatában  alkalmazott
   „élő   jog”   teóriából,   illetve  az  Alkotmánybíróságnak   –
   alkotmányos  jogállásából  eredő  –  azon  gyakorlatából,  hogy
   utólagos  normakontroll hatáskörébe tartozik  valamennyi  norma
   alkotmányossági  vizsgálata,  az következik,  hogy  hatáskörébe
   tartozik  a jogegységi határozat alkotmányossági vizsgálata,  s
   ha  az  –  a törvény egyéb lehetséges értelmezési tartományától
   eltérően  –  alkotmánysértő,  akkor  annak  megállapítása.   Az
   Alkotmánybíróság  megítélése szerint nem a  törvényhozást  kell
   kötelezni    újabb   jogalkotásra   (vagy   a   hatályos    jog
   megsemmisítésével törvényi rendelkezések hatályvesztésére),  ha
   önmagában  nem a törvényi szövege, hanem annak kötelező  erővel
   értelmezett  tartalma [a fentebb idézett 42/2004.  (XI.  9)  AB
   határozat   szóhasználatával  élve,  a  bírói   jogalkotás:   a
   jogegységi  határozat] az alkotmánysértő.  Az  Alkotmánybíróság
   megítélése   szerint  az  Alkotmány  47.  §  (2)   bekezdésében
   nevesített  jogegységi határozat – a Legfelsőbb Bíróság  önálló
   jogszabály-értelmezése   folytán   (amelyre   a    joggyakorlat
   egységesítése érdekében alkotmányos felhatalmazása van) – adott
   esetben  az  alapul  fekvő  jogszabály  tartalmát  bővítetheti,
   szűkítetheti,  vagy  éppen az értelmezéssel joghézagot  tölthet
   ki.  Ezért  a  jogegységi  határozat jogszabálytani  besorolása
   nélkül is – az esetről-esetre történő alkotmányossági vizsgálat
   eredményeként – dönthető el, hogy a jogegységi határozat önálló
   jogszabályi    tartalommal    eloldódott-e    az    értelmezett
   jogszabálytól,  vagy sem. A jogegységi határozat  az  Alkotmány
   32/A.   §   (1)  bekezdése  alapján  válik  az  alkotmányossági
   vizsgálat  tárgyává. Az Alkotmánybíróság tehát az Abtv.-ben  is
   nevesített utólagos normakontroll hatáskörében vizsgálja  felül
   a jogegységi határozat alkotmányosságát.

   Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy a jogegységi határozat
   alkotmányossági vizsgálatára fennálló utólagos normakontroll
   hatáskörét a bírói hatalmi ág függetlenségének sérelme nélkül
   gyakorolja. Az Alkotmánybíróság tényként kezeli, hogy a
   jogszabály tartalma az, amit a jogegységi határozat annak
   tulajdonít. A jogegységi határozatban megfogalmazottak
   tekintetében az Alkotmánybíróság nem ad konkuráló értelmezést
   (pl. alkotmányos követelmény formájában); ez sértené a bírói
   függetlenséget.

   Az   Alkotmánybíróság  jelen  hatáskör-értelmező   döntése   (a
   jogegységi   határozat   alkotmányossági  felülvizsgálhatósága)
   ugyanakkor  a bírói függetlenséget szélesíti, mivel  az  eljáró
   bíró  az  Abtv. 38. § alapján nemcsak az alkalmazott jogszabály
   alkotmányossági  vizsgálatát kérheti, hanem a számára  kötelező
   valamennyi norma felülvizsgálatát.

                                 IV.

   1. A pótmagánvád a modern kontinentális államok büntetőeljárási
   modelljeit jellemző ügyészi vádmonopólium korrektívumának egyik
   formája.  Eredeti rendeltetése, hogy csökkentse a monopóliumból
   az  igazságnak megfelelő büntető felelősségre vonásra  származó
   esetleges  veszélyeket  (politikai okból,  szakmai  tévedésből,
   hibás   mérlegelés   miatt  súlyos  bűncselekmények   elkövetői
   büntetlenül  maradnak a közvád hiánya miatt),  ellensúlyozza  a
   vádemelés  megtagadásával, illetve a vádelejtéssel  előálló,  a
   vádhoz    kötött   bírósággal   szemben   érvényesülő   ügyészi
   „túlhatalmat”.

   A  pótmagánvád  a  bűnvádi  perrendtartásról  szóló  1896.  évi
   XXXIII. törvényben vált a magyar kodifikált jog intézményévé  a
   XIX. században uralkodó, az eljárási funkciók megosztását és  a
   vádrendszert   modellként  választó  büntetőjogi  eszmerendszer
   részeként,   más   európai   (elsősorban   osztrák   és   skót)
   szabályozási   tapasztalatok  alapján.  A   sértett   jogát   a
   pótmagánvádra a büntető perrendtartásról szóló 1951.  évi  III.
   törvényt módosító 1954. évi V. törvény megszüntette, majd közel
   fél évszázad után a Be. ismét lehetővé tette.

   Az új büntetőeljárási törvény előkészítésének koncepciójában  a
   pótmagánvád   felélesztésének  gondolata  nem  a  vádmonopólium
   veszélyeinek kiküszöbölésével összefüggésben fogalmazódott meg,
   hanem  a  sértett igényérvényesítési lehetőségeinek és eljárási
   jogainak  szélesítéseként. A XX. század  utolsó  harmadától  az
   ENSZ,   az   Európa  Tanács  és  az  Európai   Unió   keretében
   dokumentumokban   fogalmazódtak  meg  azok  a  büntetőpolitikai
   törekvések,  amelyek  a  bűncselekmény  állam  által  „háttérbe
   szorított”  szereplője: az áldozat/sértett eljárási helyzetének
   javítására,   jogainak  bővítésére  irányultak.  A  pótmagánvád
   ismételt bevezetése elsősorban ezekkel a célokkal függött össze
   [2002/1994. (I. 17.) Korm. határozat 6. pont]. A Be.-hez fűzött
   indokolás   ugyanakkor   az  igazságszolgáltatás   legitimációs
   válságával,  a közösségnek az igazságszolgáltatás  elfogulatlan
   és    pártatlan    működésével   kapcsolatban    megfogalmazódó
   kételyeivel   is  indokolta  a  pótmagánvádat.   Az   általános
   indokolás „A büntetőeljárás társadalmi elismertsége, a polgárok
   együttműködése  az  igazságszolgáltatás  szerveivel”  című  VI.
   pontjában  a törvényjavaslat előkészítői kifejezésre  juttatták
   azt   a   véleményüket,  hogy  a  hatósági  tétlenség,  illetve
   tárgyszerűtlen eljárás talán legfontosabb korrekciós eszköze  a
   pótmagánvád.  Álláspontjuk  szerint  a  pótmagánvádlóként  való
   fellépésnek  akkor van helye, ha a hatóság döntése mérlegelésen
   alapult,  és  a sértettnek reális lehetősége van arra,  hogy  a
   bírósági döntést kikényszerítse.

   2.  Az  Alkotmánybíróság – eljárásának Abtv. 20. §-án és 22.  §
   (2)  bekezdésén  alapuló indítványhoz kötöttsége  folytán  –  a
   pótmagánvádra  vonatkozó törvényi rendelkezések alkotmányossági
   kérdéseit az indítványozó által megjelölt körben vizsgálta.

   Ebben  a  keretben  a  Be. 51. § (1) bekezdése  és  53.  §  (1)
   bekezdése  utólagos  alkotmányossági  vizsgálatánál   abból   a
   normatartalomból  indult ki, amelyet  a  Legfelsőbb  Bíróság  a
   3/2004.  BJE  számú  jogegységi határozatban  megállapított.  A
   jogegységi határozat indokolása hangsúlyozza, hogy a jogegységi
   tanács  a pótmagánvád lehetőségéről kizárólag az állam  vagyoni
   érdekeit  sértő  vagy  veszélyeztető  bűncselekmények  esetében
   foglalt  állást. („A jogegységi tanács leszögezi, hogy a  jelen
   eljárás  tárgya  kizárólag annak a kérdésnek  megvizsgálása  és
   eldöntése,    hogy    az   állam   vagyoni   sérelmével    járó
   bűncselekmények  miatt indított büntetőeljárásban  van-e  helye
   pótmagánvádnak.”  „A  jogegységi tanács nem  vizsgálta  és  nem
   foglalt állást azokban az esetekben, amikor a bűncselekmény  az
   állam  nem vagyoni sérelmével járt.”) Az Alkotmánybíróság tehát
   – az indítvánnyal is összhangban – a Be. 51. § (1) bekezdése és
   53.  §  (1)  bekezdése  jogegységi  határozattal  megállapított
   normatartalmának    alkotmányossági    szempontú     elemzésére
   szorítkozott.  Így  a  jelen  eljárásban  azt  vizsgálta,  hogy
   alkotmányosan     összeegyeztethető-e    a     hatalmi     ágak
   elválasztására,  az  állam  büntető  hatalmára,  az   ügyészség
   alkotmányos   jogállására  és  az  államra  mint   tulajdonosra
   vonatkozó  alkotmányos  tételekkel az  állam  vagyoni  sérelmét
   okozó  bűncselekmény  bármely, eljárási  jogi  értelemben  vett
   lehetséges   sértettjének   (költségvetési   szerv,   gazdasági
   társaság)    megkülönböztetés    nélküli    felhatalmazása    a
   pótmagánvádra.

   3.  Az indítvány elbírálásához az Alkotmánybíróság áttekintette
   a  hatalmi  ágak  elválasztását, az állam  büntetőhatalmát,  az
   ügyészség/ügyész   jogállását,  valamint   az   állam   vagyoni
   viszonyait  érintő alkotmánybírósági határozatokat, továbbá  az
   állami tulajdon működését meghatározó jogi szabályozást.

   3.1.  Bár  az  Alkotmány az államhatalmi  ágak  elválasztásának
   elvét  szövegszerűen  nem tartalmazza, az az  alkotmánybírósági
   gyakorlatban   a   magyar  államszervezet  egyik   legfontosabb
   szervezeti  és  működési  alapelve. Ezt  bizonyítják  az  egyes
   állami  szervek  (hatalmi ágak) feladatát és  hatáskörét  leíró
   alkotmányi  rendelkezések,  az állami  szervek  egymáshoz  való
   viszonyát  érintő szabályok (szervezeti és eljárási garanciák),
   illetve    az    Alkotmányba    foglalt    összeférhetetlenségi
   rendelkezések.    A   hatalommegosztást,   a    hatalmi    ágak
   elválasztásának  elvét az Alkotmánybíróság a jogállam  önállóan
   érvényesülő tartalmi elemének tekinti. [31/1990. (XII. 18.)  AB
   határozat,  ABH  1990, 136.; 53/1991. AB határozat,  ABH  1991,
   266.; 38/1993. (VI. 11.) AB határozat, ABH 1993, 256.; 41/1993.
   (VI. 30.) AB határozat, ABH 1993, 292.; 17/1994. (III. 29.)  AB
   határozat, ABH 1994, 84.; 55/1994. (XI. 10.) AB határozat,  ABH
   1994,  296.;  28/1995. (V. 19.) AB határozat, ABH  1995,  138.;
   66/1997.  (XII. 29.) AB határozat, ABH 1997, 397.; 2/2002.  (I.
   25.)  AB  határozat,  ABH  2002,  41.;  50/2003.  (XI.  5.)  AB
   határozat,  ABH 2003, 566.; 62/2003. (XII. 15.)  AB  határozat,
   ABH 2003, 627.; 750/B/2002. AB határozat, ABH 2004, 1655.]

   Az államhatalmi ágak elválasztása a demokratikus jogállamban az
   állam  legjelentősebb  funkcióinak  szervezeti,  hatásköri   és
   működési elkülönülését jelenti. A hatalmi ágak közötti  közjogi
   viszony egyrészt jelenti, hogy az egyik hatalmi ág nem vonhatja
   el  a másik jogosítványát, másrészt azt is, hogy a demokratikus
   jogállamban  nincs  korlátlan és korlátozhatatlan  hatalom,  az
   egyes  hatalmi ágak hatalmi ellensúlyt képeznek a többi hatalmi
   ággal   szemben,   ennek   érdekében  bizonyos   hatalmi   ágak
   szükségképpen  korlátozzák más hatalmi ágak jogosítványait.  Az
   elv  lényeges  elemeinek rendeltetése a hatalomkoncentráció,  a
   korlátlan,  önkényes  állami  hatalomgyakorlás  megelőzése,   a
   hatalmi  központok  kölcsönös  korlátozása,  egyensúlyozása  és
   szabályozott együttműködése.

   A jelen ügyben különösen irányadóak azok a határozatok, amelyek
   a  klasszikus  hatalmi ágak (törvényhozói hatalom, végrehajtói-
   kormányzati    hatalom,    bírói    hatalom)    elválasztásának
   alkotmányossági  problémái  mellett  a  hatalommegosztás  elvei
   alapján  foglaltak  állást  más  alkotmányos  szervek,  így  az
   Alkotmánybíróság,  a köztársasági elnök, illetve  az  ügyészség
   közjogi jogállása kérdéseiben.

   Az  Alkotmánybíróság  a  62/2003. (XII.  15.)  AB  határozatban
   kifejtette:   az   Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdése   szerinti
   demokratikus jogállam megvalósulásának feltétele többek között:
   1.  a  hatalommegosztás  elve, 2. az  elválasztott  alkotmányos
   szervek   együttműködési  kötelezettsége,  3.  az  elválasztott
   szervek  eljárási  és döntési autonómiájának, döntéshozatalának
   kölcsönös    tiszteletben   tartása,    4.    az    Alkotmányra
   visszavezethető  eljárási szabályok  léte  és  betartása.  (ABH
   2003, 637, 645.)

   3.2.  A  büntető  igazságszolgáltatást érintő alkotmánybírósági
   döntések [így többek között: 9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH
   1990,  59.;  11/1992. (III. 5.) AB határozat  ABH,  1992,  77.;
   42/1993. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1993, 300.; 49/1998.  (XI.
   27.)  AB  határozat,  ABH 1998, 372.; 14/2002.  (III.  20.)  AB
   határozat, ABH 2002, 101.; 41/2003. (VII. 2.) AB határozat, ABH
   2003,  430.;  14/2004. (V. 7.) AB határozat,  ABH  2004,  241.;
   20/2005.  (V.26.) AB határozat, ABK 2005. május,  269.  ]  elvi
   alapja,  hogy  demokratikus jogállamban a  büntető  hatalom  az
   állam  alkotmányosan  korlátozott  közhatalmi  jogosítványa   a
   bűncselekmény  elkövetőinek felelősségre  vonására.  A  büntető
   hatalom   gyakorlásának,   a  büntető  igény   érvényesítésének
   intézmény-,    és   eszközrendszere   közvetlenül   alkotmányos
   jelentőségű.

   A bűncselekmények a társadalom jogi rendjének sérelmét jelentik
   és  a  büntetés  joga  kizárólag az  államot  mint  közhatalmat
   illeti.  A büntető igazságszolgáltatás állami monopóliumából  a
   büntető igény érvényesítésének kötelezettsége következik. Ez az
   alkotmányos  kötelezettség indokolja, hogy  az  állami  büntető
   hatalmat   gyakorló   szervek  hatékony   eszközöket   kapjanak
   feladataik teljesítéséhez.

   A  büntető igény késedelem nélküli érvényesítése az államnak  a
   társadalommal    szembeni   alkotmányos    kötelezettsége,    a
   jogállamiság normatív tartalmából és a tisztességes  eljáráshoz
   való alkotmányos alapjogból levezetett alkotmányos követelmény.
   Ugyanakkor  a büntető felelősségre vonás közhatalmi jellegéből,
   feladatának természetéből következően szükségképpen  érinti  az
   egyének  alkotmányos alapjogait. A jogállamban a  bűnüldözésnek
   szigorú  anyagi  jogi  és  eljárási jogi  korlátok,  feltételek
   között kell folynia.

   A    jogállamiság,    valamint   az   alkotmányos    büntetőjog
   követelményei  megkívánják, hogy az állam  a  büntető  hatalmát
   olyan   szabályok   szerint  gyakorolja,   amelyek   egyensúlyt
   teremtenek  az  egyéneket az állammal szemben védő  garanciális
   rendelkezések, ezen belül elsősorban a büntetőeljárás alá  vont
   személy    alkotmányos   jogainak   védelme   és   a    büntető
   igazságszolgáltatás    megfelelő    működésével     kapcsolatos
   társadalmi elvárások között.

   A  büntető igény érvényesítésének kockázata az államot terheli,
   a  bűnüldözés sikertelenségének kockázatát az állam viseli. Ezt
   a   kockázatelosztást  az  ártatlanság  vélelmének  alkotmányos
   garanciája  külön  szabályként  is  kifejezésre  juttatja.  Nem
   hárítható  az elkövetőre annak terhe, hogy az állam  mulasztása
   miatt   a   büntetőeljárás  ideális  célja,  az  igazságos   és
   rendeltetését betöltő büntetés kiszabása nem teljesülhet. Ennek
   az  alkotmányos teherelosztásnak a szempontjából közömbös, hogy
   az  állam rosszul vagy egyáltalán nem érvényesítette a  büntető
   igényét, és közömbös az is, hogy ennek mi az oka.

   3.3.  Az ügyészség – a kontinentális jogrendszerekben általában
   véve    elfogadott   helyzetének   megfelelően   –   a   Magyar
   Köztársaságban   elsősorban   vádfunkciót   ellátó   szervezet;
   alapvető feladata a büntető igény bíróság előtti érvényesítése.
   Ilyen  tartalommal szabályozza az Alkotmány 51. §  (1)  és  (2)
   bekezdése  az ügyészség alkotmányos jogállását, bűnüldözési  és
   közvádlói  funkcióit és az azokhoz kapcsolódó egyéb  feladatait
   és  hatáskörét.  A (3) bekezdés értelmében az  ügyészség  e  fő
   funkció mellett más feladatokat is ellát. [1/1994. (I.  7.)  AB
   határozat,  ABH  1994,  29,  33.]  A  12/2001.  (V.   14.)   AB
   határozatban  az  Alkotmánybíróság hangsúlyozta:  az  ügyészség
   alkotmányos  jogállására vonatkozó alkotmányi  rendelkezésekből
   is    megállapítható,    hogy    az    ügyészség    alkotmányos
   feladatellátása    különválik   az   állam    büntetőhatalmának
   gyakorlása és az egyéb eljárások tekintetében. (ABH 2001,  163,
   168.)

   Az   Alkotmánybíróság  a  legfőbb  ügyész   és   az   ügyészség
   alkotmányos, közjogi helyzetét, jogállását is értelmező 3/2004.
   (II.  17.)  AB  határozatban (a továbbiakban:  Abh1.)  a  jelen
   ügyben  is releváns megállapításokat rögzített. Az ügyészség  –
   szemben  a  bíróságokkal – nem önálló  hatalmi  ág,  de  önálló
   alkotmányos szervezet. (Abh1., ABH 2004, 48, 58.)
   A  legfőbb  ügyész és az ügyészség alkotmányos  feladatai  közé
   tartozik  –  többek  között  – a Magyar  Köztársaság  érdekeit,
   illetve  a  demokráciát  sértő vagy veszélyeztető  cselekmények
   üldözése,  a törvényesség biztosítása és védelme. Az  ügyészség
   képviseli a vádat a bírósági eljárásban, felügyeletet  gyakorol
   a  büntetés-végrehajtás törvényessége felett, és  meghatározott
   jogok  illetik  meg a nyomozással összefüggésben.  E  feladatok
   jogszerű  ellátása az ügyészség és a legfőbb ügyész alkotmányos
   kötelezettsége. (Abh1., ABH 2004, 48, 62.)

   Az  Abh1.  megerősítette az 52/1996. (XI. 14.) AB  határozatban
   (ABH 1996, 159, 161.) tett azon megállapítást, amely szerint  a
   büntető  igazságszolgáltatásban  való  részvétel  az  ügyészség
   alkotmányos  kötelessége. Az ügyészséget tehát  a  –  szélesebb
   értelemben   vett   –   igazságszolgáltatás   rendszerében   az
   Alkotmányban  meghatározott jogok illetik meg és  meghatározott
   feladatokat    köteles   ellátni.   Az   ügyészség    közvádlói
   funkciójából  következően a közvádra üldözendő  bűncselekmények
   esetén  a  vádemelésről vagy annak elejtéséről – a  pótmagánvád
   törvényben   meghatározott  eseteit  kivéve  –   kizárólag   az
   ügyészség  dönthet; ezt a döntését más szerv nem  vizsgálhatja,
   és  nem kényszerítheti az ügyészséget a vádemeléssel vagy a vád
   elejtésével  kapcsolatos döntésének megváltoztatására.  (Abh1.,
   ABH 2004, 48, 57-58.)

   Az  ügyészség  és  a  legfőbb ügyész  független,  tevékenysége,
   eljárása során kizárólag az Alkotmánynak és más jogszabályoknak
   van  alárendelve,  nincs másik olyan szerv, amely  felügyeleti,
   ellenőrzési,  irányítási  vagy  utasítási  jogot  gyakorolhatna
   felette.   Az,  hogy  a  konkrét  ügyben  rendelkezésére   álló
   tényeket, adatokat stb. az ügyész milyen módon értékeli,  abból
   milyen  következtetéseket von le, az ügyész szabad  mérlegelési
   jogkörébe és szakmai felelősségébe tartozik. (Abh1., ABH  2004,
   48, 62.)

   A  pótmagánvád  intézményére  is érvényes  a  magánvádas  és  a
   közvádas    ügyek   összehasonlítása   kapcsán    hangsúlyozott
   álláspont:  a  „vádló”  oldaláról  megközelítve  a  kérdést   a
   közvádas  és  a magánvádas ügyek közötti különbség  abban  áll,
   hogy  az ügyész a vádemelés, a vádképviselet során a közérdeket
   képviseli és közvádlói funkciójának gyakorlása során az ügyészi
   szakmai  felelősség követelményeit is szem előtt tartva köteles
   eljárni.  A magánvádlóként fellépő sértett az ügyész  általános
   feladataiból következő kötelezettségeket természetszerűleg  nem
   teljesít. A közvádra üldözendő bűncselekmények esetén az ügyész
   szűrő  szerepet  tölt  be, ezáltal biztosítja  az  indokolatlan
   vádemelések  elkerülését.  A  magánvádlótól  azonban  csupán  a
   megalapozottságot  követelheti meg  a  törvény  (34/B/1996.  AB
   határozat,  ABH  2001, 849, 853.]. A pótmagánvádló  a  bírósági
   eljárásban az ügyész jogait gyakorolja (Be. 236. §), ugyanakkor
   az  ügyészi  objektivitásnak az Alkotmányon és a Be.-n  alapuló
   kötelezettsége [14/2004. (V. 7.) AB határozat, ABH  2004,  241,
   258.] a pótmagánvádlót értelemszerűen nem terheli.

   Az  Alkotmánybíróság korábban megállapította  azt  is,  hogy  a
   tisztességes  eljáráshoz  való  jogot  biztosító  részgaranciák
   között  jelentősek  azok  – az ügyészség  alkotmányos  szerepén
   alapuló   –  törvényi  rendelkezések,  amelyek  az  ügyészt   a
   közvádlói   funkcióban  is  kötelezik  a   terhelt   érdekeinek
   védelmére.   Az   ügyész  jogállásának  kötelező  objektivitást
   biztosító   elemei:   kötelezettsége  a  terheltet   mentő,   a
   büntetőjogi felelősséget enyhítő körülmények figyelembevételére
   az   egész   eljárás  folyamán  [Be.  28.  §   (1)   bekezdés],
   indítványozási  joga a vádlott felmentésére  [Be.  315.  §  (3)
   bekezdés],  fellebbezési joga a vádlott javára  (Be.  324.  §).
   [14/2004. (V. 7.) AB határozat, ABH 2004, 241, 258.]

   3.4.  Az  Alkotmány  9.  §  (1)  bekezdésében  az  Alkotmány  a
   „köztulajdon” és a „magántulajdon” fogalmakat használja, a  10.
   §  (1)  bekezdése  szerint  a magyar  állam  tulajdona  nemzeti
   vagyon.   A   gazdasági  alkotmányosság  és  a  tulajdonvédelem
   kérdéseivel foglalkozó alkotmánybírósági gyakorlat áttekintését
   az  indokolta,  hogy  az  indítvány és a  jogegységi  határozat
   indokolása is hivatkozik alkotmánybírósági határozatokra.

   Az  indítvány  az 1814/B/1991. AB határozatra (ABH  1994,  513,
   514.)  és  a 46/1992. (IX. 26.) AB határozatra (ABH 1992,  247,
   249.)  utal,  amelyek lényege, hogy egyrészt a versenyszférában
   következetesen  el  kell  határolni  az  állam  közhatalmi   és
   tulajdonosi minőségét, másrészt, hogy az Alkotmány  10.  §  (2)
   bekezdésén alapuló állami monopólium (tárgyak és tevékenységek)
   köre  nem  tartozik  a versenyszférába, így  nem  érvényesülhet
   teljesen a gazdasági verseny szabadsága.

   A  jogegységi határozat a 21/1990. (X. 4.) AB határozatra  (ABH
   1990,  73,  81.), a 7/1991. (II.28.) AB határozatra (ABH  1991,
   22,  24-25.), a 27/1991. (V. 20.) AB határozatra (ABH 1991, 73,
   76.), valamint a 6/1992. (I. 30.) AB határozatra (ABH 1992, 40,
   42.)  hivatkozik,  amelyeknek a jelen ügyben releváns  része  a
   köztulajdon  és  a  magántulajdon egyenjogúságának  és  egyenlő
   alkotmányos   védelmének  tartalmi  kifejtése.   A   társadalmi
   tulajdon   fokozott  büntetőjogi  védelmét  biztosító   büntető
   tényállások  megsemmisítése  kapcsán  a  6/1992.  (I.  30.)  AB
   határozat megállapította: az Alkotmánybíróság már több  korábbi
   döntésében  állást foglalt az Alkotmány 9. §  (1)  bekezdésének
   értelmezésében,  illetve az Alkotmány által  elismert  köz-  és
   magántulajdon  közötti  egyenlő elbánás biztosítása  érdekében.
   Így: a 21/1990. (X. 4.), a 7/1991. (II. 28.) és a 27/1991.  (V.
   20.)  AB  határozatok azok, amelyek kiemelten  hangsúlyozzák  a
   fent  említett tulajdonok közötti egyenjogúságot, különösen  az
   egyenjogúságból   következő   egyenlő   védelmet.    Sőt,    az
   Alkotmánybíróság a 27/1991. (V. 20.) AB határozatban  külön  is
   kiemelte,  hogy  az  Alkotmány: „[…] 9.  §  (1)  bekezdése  sem
   jelenti   a   tulajdoni   formák   megkülönböztetését,    hanem
   ellenkezőleg, a tulajdonnak bármely formától független védelmét
   fogalmazza  meg.” Az Alkotmánybíróság említett döntése  szerint
   ez  a  védelem  jelentkezik az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében
   is, amely szerint a Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz
   való  jogot.  Ám, ahogy arra a 21/1990. (X. 4.) AB határozatban
   az   Alkotmánybíróság  rámutatott,  az  Alkotmány  9.   §   (1)
   bekezdésében  nem a tulajdoni formák felsorolását  tartalmazza,
   nem  azok  között  különböztet:  „[…]  hanem  ellenkezőleg:   a
   tulajdon   bármely   formájára   nézve   diszkriminációtilalmat
   fogalmaz   meg.”   (ABH  1992,  40,  42.)  Az  Alkotmánybíróság
   ugyanakkor  szükségesnek tartotta azt  is  leszögezni,  hogy  a
   diszkrimináció  tilalma  nem  értelmezendő  úgy,   hogy   kellő
   alkotmányos  indok  esetén a jogalkotó ne  különböztethessen  a
   tulajdon büntetőjogi védelmében. A tulajdon tárgyának közösségi
   rendeltetése,   közszolgáltatásra  szánt  használata,   közcélú
   hasznossága alapja és alkotmányosan igazolható indoka  lehet  a
   szigorúbb  büntetőjogi  védelemnek.  A  pozitív  diszkrimináció
   abban  is  megnyilvánulhat,  hogy  a  gondatlan  elkövetést  is
   büntetik. (ABH 1992, 40, 43.)

                                 V.

   Az indítvány részben megalapozott.

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Be. 51.  §  (1)
   bekezdése  és 53. § (1) bekezdése nem alkotmányellenes.  Sem  a
   sértett eljárási fogalmát meghatározó törvényi rendelkezés, sem
   az  ily  módon definiált sértettet a pótmagánvádra  feljogosító
   törvényi  rendelkezés  önmagában nem sérti  az  Alkotmánynak  a
   legfőbb ügyész és az ügyészség feladatait meghatározó 51. § (1)
   és  (2)  bekezdését, a tulajdoni formák védelmére,  illetve  az
   állami tulajdonra vonatkozó 9-11. §-át. Az Alkotmány 70/K.  §-a
   és a pótmagánvád között pedig nincs alkotmányos összefüggés.

   Az  Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról  szóló  1973.  évi  I.
   törvény   hatályban  léte  idején  vizsgálta,  hogy   van-e   a
   sértettnek   alkotmányos  alapjoga  a  büntetőjogi   felelősség
   bíróság  általi elbírálására. A 40/1993. (VI. 30.) AB határozat
   kifejtette: mivel a bűncselekmények a jogrend sérelmét jelentik
   és  a  büntetés  jogát  az  állam gyakorolja,  a  bűncselekmény
   sértettjének az elkövető megbüntetésével kapcsolatos  kívánsága
   a  büntető  igény  érvényesítésében csak korlátozott  mértékben
   játszik  szerepet  (magánindítvány,  magánvád).  Mivel  büntető
   igénye az államnak és nem az egyéneknek van, az Alkotmány 70/K.
   §    rendelkezéseiből   nem   következik   olyan    szabályozás
   szükségessége,  amely  a sértetteknek feltétlen  jogot  adna  a
   büntető igény bíróság előtt való érvényesítésének követelésére.
   (ABH 1993, 288, 290.)

   Az  Alkotmánybíróság  a  42/1993.  (VI.  30.)  AB  határozatban
   kimutatta,  hogy az Alkotmány 57. § (1) bekezdése sem  biztosít
   alkotmányos  jogot  a  büntető  igény  létének  vagy  hiányának
   kizárólagos    bírósági   eldöntésére.   Az    Alkotmánybíróság
   álláspontja  e  kérdésben megegyezik az  Emberi  Jogok  Európai
   Bíróságának    gyakorlatával,   amely   nem   ismeri    el    a
   büntetőeljárás,    ezen    belül    a    bírósági     tárgyalás
   kikényszerítésének  jogát sem az eljárás alá  vont,  sem  pedig
   harmadik  személy – így a sértett – részéről. (ABH  1993,  300,
   303.).  Az Alkotmánybíróság a 13/2001. (V. 14.) AB határozatban
   megismételte,  hogy  az  állami büntető  igény  keletkezése  és
   érvényesítése  során a bűncselekmény sértettjének  az  elkövető
   megbüntetésével   kapcsolatos   kívánsága   csak    korlátozott
   mértékben játszik szerepet. (ABH 2001, 177, 187.).

   Ugyanakkor     az    Alkotmánybíróság    a    funkció-megosztás
   alkotmányossági  kérdéseit  tárgyaló  14/2002.  (III.  20.)  AB
   határozatban  elismerte, hogy az ügyész  közvádlói  monopóliuma
   járhat  olyan  hátrányos  következményekkel  (pl.  a  vádemelés
   elmulasztása,   vagy   indokolatlan  vádelejtés),   amelyek   a
   sértettek érdekeit hátrányosan befolyásolhatják. Az ilyen hibák
   elhárítása és hiányosságok kiküszöbölése lehetséges a jogalkotó
   által  létrehozott vádkorrektívumok rendszere útján. (ABH 2002,
   101, 113.)

   Az   Alkotmánybíróság   a   korábbi  határozatokban   kifejtett
   álláspontját a pótmagánvád intézményének „felélesztése” után is
   fenntartja. A bűncselekmény elkövetésekor az államnak és nem  a
   sértettnek    keletkezik    büntető    igénye    az    elkövető
   megbüntetésére. Önmagában az, hogy az állam a Be.-ben  törvényi
   alapot  teremtett  meghatározott feltételek  esetén  a  hiányzó
   közvád  pótlására, és így esélyt adott a sértetteknek,  hogy  a
   büntetőeljárás, illetve a vád megalapozottsága tekintetében  az
   ügyésztől  eltérő  álláspontjukat a  bíróság  elé  vigyék,  nem
   teremtett  egyben alkotmányos alapjogot a sértettek  számára  a
   jogaikat  vagy  jogos érdekeiket sértő, illetve  veszélyeztető,
   büntetendő   magatartások  bírósági  elbírálásához.   Azaz:   a
   pótmagánvád  intézményének bevezetésére  a  törvényhozónak  nem
   volt alkotmányos kötelezettsége, az nincs összefüggésben sem az
   Alkotmány 57. § (1) bekezdésével, sem pedig a 70/K. §-ával.

   A  törvényhozó  viszonylag tág mérlegelési  jogkörébe  tartozik
   annak  eldöntése,  hogy  a pótmagánvádra  milyen  esetekben  ad
   lehetőséget,  és  milyen esetekben zárja ki.  A  szabályozással
   szemben  azonban  érvényesülnek az Alkotmány  követelményei,  a
   jogalkotás   szabadságának  határait  ebben   az   esetben   is
   megszabják  az alkotmányos rendelkezésekből adódó korlátok.  Az
   Alkotmánybíróság  a jelen ügyben ilyen, az Alkotmányból  fakadó
   korlátozottság  kérdésében foglalt állást,  ez  azonban  sem  a
   sértett  általános eljárási fogalmát, sem pedig a pótmagánvádra
   adott    általános    felhatalmazást    meghatározó    törvényi
   rendelkezéseket nem érinti.

   Fentiekre  tekintettel az Alkotmánybíróság  a  Be.  51.  §  (1)
   bekezdése   és  53.  §  (2)  bekezdése  alkotmányellenességének
   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
   elutasította.

   2.  A  pótmagánvád  „működésének”  egyik  alapkérdése,  hogy  a
   bűncselekmény  elbírálására első fokon  hatáskörrel  rendelkező
   bíróság  miként  dönt  a pótmagánvádlóként fellépni  szándékozó
   személy eljárási jogosultságáról. A sértett által, ügyvéd útján
   benyújtott  vádindítványt a bíróság elfogadja,  ha  elismeri  a
   sértett   jogosultságát   a   pótmagánvádra,   elutasítja,   ha
   álláspontja  szerint  a  vádindítványt  nem  az  arra  jogosult
   nyújtotta  be.  A bíróság elutasító döntése ellen  nincs  helye
   fellebbezésnek. [Be. 230. § (1) bekezdés, 231. § (1)  bekezdés,
   (2) bekezdés c) pont, 233. § (1) bekezdés]

   Az  Alkotmánybíróság megállapította: a pótmagánvád intézményére
   irányadó  alkotmányos  követelmény, hogy közhatalmi  funkcióval
   rendelkező   egyetlen  állami  szervezet  se  vehesse   át   az
   ügyészségtől a vádemelés és vádképviselet közhatalmi  jogkörét.
   Alkotmányosan  kizárt,  hogy  a sértett  eljárási  jogállásának
   erősítését célzó pótmagánvád eszközként szolgáljon a közhatalmi
   szervezetek ügyészséget megkerülő fellépéséhez, és ez által  az
   ügyészség   alkotmányos   jogállásának   gyengítéséhez.    Ezen
   alkotmányos   követelménynek   a   BJE   rendelkező    részében
   meghatározott  normatartalom nem felel meg,  a  BJE  a  bíróság
   számára alkotmányellenes kötelezettséget teremtett.

   2.1.  A BJE megítélése kizárólag alkotmányossági szempontú,  az
   Alkotmánybíróság a törvényértelmezés dogmatikai helyességét nem
   vitatja.  Az  Alkotmánybíróság az  értelmezés  alkotmányosságát
   vizsgálta,  nevezetesen, hogy az állam vagyoni  sérelmét  okozó
   bűncselekmény  miatt indult büntetőeljárás tekintetében  a  Be.
   51.  §  (1)  és az 53. § (1) bekezdésének együttes  értelmezése
   összhangban   van-e   az   indítványban  megjelölt   alkotmányi
   rendelkezésekkel.

   2.2.  A  BJE felfogása szerint a Be. az állam vagyoni  sérelmét
   okozó  – a katonai bűncselekmények kivételével [Be. 474. §  (1)
   bekezdés] – bármely bűncselekmény eljárási jogi értelemben vett
   sértettjének  az  állami vagyon/tulajdon  más  jogági  (polgári
   jogi,  társasági jogi, közjogi) sajátosságaira tekintet  nélkül
   biztosítja   a   pótmagánvád  lehetőségét.  A  BJE   ezzel   az
   értelmezéssel lehetővé tette, hogy a közhatalommal  rendelkező,
   ám  a  közvádlói hatalom gyakorlására az Alkotmányban  fel  nem
   hatalmazott állami szervezetek is vádlóként léphessenek fel.

   A  jogegységi  határozat  I. pontjából  következően  a  bíróság
   köteles   arra,   hogy   a  közhatalommal   rendelkező   állami
   szervezetek   pótmagánvádlói  fellépését   –   egyéb   törvényi
   feltételek megléte esetén – elfogadja, és a megvádolt személyek
   tekintetében  a büntetőeljárást folytassa akkor is,  amikor  az
   ügyész  szerint  az alaptalan vagy indokolatlan.  Ez  sérti  az
   ügyészségnek az államszervezetben az Alkotmány 51. § (1) és (2)
   bekezdésében   kijelölt  helyét,  a  demokratikus  jogállamiság
   lényegéhez  tartozó  hatalommegosztás  követelményeit,  továbbá
   alkotmányos  indok,  cél nélkül, így szükségtelenül  korlátozza
   azt  az  alkotmányos védelmet, amelyet az ügyészség a közvádlói
   szerepben  a büntetőeljárás magánszemélyei, különösen  pedig  a
   büntetőeljárás alá vont személy irányában köteles ellátni.

   A     bűnözés    mint    társadalmi    jelenség    bűnüldözési-
   igazságszolgáltatási   kontrolljának   intézményrendszerét   az
   állami büntető hatalom gyakorlására feljogosított és kötelezett
   szervezetek  alkotják.  A demokratikus  jogállamok  alkotmányai
   igen eltérőek a tekintetben, hogy a büntető igazságszolgáltatás
   intézményrendszerét,   a   büntetőeljárást   és   a   büntetés-
   végrehajtást közvetlenül vagy közvetve meghatározó  alkotmányos
   tételekből  mit  és  milyen  részletességgel  tartalmaznak.   A
   büntető   hatalom  szervezeti  rendjére  vonatkozó  alkotmányos
   rendelkezések  az Alkotmánynak az Országgyűlés  törvényalkotási
   jogára,  a  Kormány feladataira, valamint az ügyészségre  és  a
   bíróságra  vonatkozó  tételei alapján  értelmezhetők  [42/1993.
   (VI. 30.) AB határozat, ABH 1993, 300, 302.].

   A   hatalommegosztás,  a  hatalmi  ágak  elválasztása   elvének
   megfelelően az állami büntető hatalom gyakorlása is megosztott.
   A   törvényhozó  hatalom  joga  és  feladata,  hogy   általános
   érvénnyel   kijelölje   az   állam  büntető   hatalmának   jogi
   feltételrendszerét,   alapját  és   kereteit.   A   végrehajtó-
   kormányzati  és  a  bírói hatalom joga és feladata,  hogy  –  e
   határok  között  –  az  egyes esetekben  gyakorolja  az  állami
   büntetőhatalmat.  Az  ügyészség mint egyik  klasszikus  hatalmi
   ágnak  sem alárendelt, önálló alkotmányos intézmény, a  büntető
   hatalom központi szereplője. Alapvető feladata és joga az állam
   büntető   igényének  tárgyilagos,  pártatlan,  az   alkotmányos
   alapjogok védelmét biztosító érvényesítése a bíróság előtt.

   A  büntető hatalom tényleges gyakorlására feljogosított  teljes
   szervezetrendszer, ezen belül a hatáskör- és feladatmegosztás a
   szervezeti  és  működési/eljárási törvények  alapján  vázolható
   fel.  A  Kormány  a bűnmegelőzésben, a büntetőeljárásban  és  a
   büntetés-végrehajtásban  működő  állami  szervezetek  közül   a
   nemzetbiztonsági szolgálatokat közvetlenül, a rendőrséget és  a
   határőrséget  a  belügyminiszter útján, a büntetés-végrehajtási
   szervezetet az igazságügy-miniszter útján irányítja. A  nyomozó
   hatósági   jogkört   is   gyakorló   vám-és   pénzügyőrség    a
   pénzügyminiszter  felügyelete és irányítása  alatt  működik,  a
   pártfogó    felügyelői    szolgálat   az   igazságügy-miniszter
   irányítása alatt vesz részt a büntető hatalom gyakorlásában.

   Az  Alkotmány  a  büntető  hatalom gyakorlati  megvalósításában
   résztvevő, különböző hatalmi ágakhoz tartozó szervezetek  közül
   az   ügyészség   feladatait  szabályozza  a  legrészletesebben,
   megjelölve   azokat   a  büntető  felelősségre   vonás   teljes
   folyamatában  [51.  §  (1)  és (2) bekezdés].  Az  ügyészség  a
   bűnüldöző-igazságszolgáltási-büntetés-végrehajtási szervezetben
   és   közhatalmi  tevékenységben  az  állam  önálló,  független,
   alkotmányos szakmai szerveként központi és meghatározó szerepet
   tölt be.

   A  hatalmi ágak elválasztására és a büntető hatalomra vonatkozó
   alkotmányos   követelményekből  és  garanciákból   egyértelműen
   következik, hogy a közhatalmat gyakorló állami szervezetek csak
   az  Alkotmány és az Alkotmányon alapuló szervezeti és eljárási-
   végrehajtási    törvények    kifejezett    felhatalmazása    és
   feladatkijelölése alapján vehetnek részt a büntető felelősségre
   vonás  folyamatában. A hatalmi ágak elválasztásának  elvéből  a
   jelen esetben egyértelmű, hogy a vádlói közhatalom nem kerülhet
   az  ügyészségen  kívül más közhatalmi szervhez. Az  alkotmányos
   büntetőjogra    az    Alkotmánybíróság   gyakorlatában    eddig
   megfogalmazott   tételek   kizárják   azt,   hogy   a   sértett
   büntetőeljárási jogállásának erősítése céljával  megkettőződjön
   a  vádlói  közhatalom,  és  az  ügyészi  közvád  hiánya  esetén
   lehetővé   váljon   az   állam   vagyoni   jogaiban   érintett,
   közhatalommal  rendelkező szervezet belépése a büntetőeljárásba
   pótmagánvádlói minőségben. [Természetesen nincs akadálya annak,
   hogy  közhatalommal  rendelkező  állami  szervezet  sértett   a
   bűncselekményből  származó vagyoni kárának  megtérítése  végett
   magánfélként   fellépjen.]   Az  alkotmányosság   szempontjából
   megengedhetetlen, hogy a büntető felelősségre vonás  vádemelési
   és  vádképviseleti pozíciójába pótmagánvádlóként  olyan  állami
   szervezet lépjen, amely az állami hatalom része, de amelyet nem
   korlátoznak    az    ügyészség   közjogi   és   büntetőeljárási
   jogállásának a büntetőeljárás magánszemélyeinek alkotmányos  és
   garanciális eljárási jogaival kapcsolatos kötöttségei. A vádlói
   közhatalom  megkettőzése  gyengíti  az  Alkotmány  51.  §   (2)
   bekezdésében  kizárólag  az  ügyésznek  biztosított   közvádlói
   jogosítványt is. A közhatalommal nem rendelkező természetes  és
   jogi   személyek  fellépésének  lehetősége  más:   ezekben   az
   esetekben   fogalmilag  nem  lehet  szó  a  vádlói   közhatalom
   megkettőzéséről.

   Az állam büntetőjogi igényének érvényesítésében az Alkotmány, a
   szervezeti   törvények  és  a  Be.  a  közvádlói   jogkört   az
   ügyészségre  bízta,  amelynek működéséért és működőképességéért
   az állam felel. Az ügyészség és más hatalmi ágak szervezetei  –
   mint  az  állam vagyonát károsító bűncselekmények sértettjei  –
   között  a  büntető igény léte, érvényesíthetősége  tekintetében
   fennálló  nézeteltérésnek, eltérő megítélésnek a kockázatát  az
   államnak  kell  viselnie.  Az ügyészség  és  az  állam  vagyoni
   jogaiban  sértett közhatalmi szervezet közötti vita megoldására
   sem  intézményesen,  sem pedig az egyedi esetekben  nem  vehető
   igénybe     a    büntetőeljárás,    amely    eszközrendszerében
   szükségképpen érinti az eljárás alá vont és kívülálló személyek
   alkotmányos alapjogait. [Erről részletesen: 42/1993. (VI.  30.)
   AB határozat, ABH 1993, 300, 305-306.]

   A pótmagánvádló lehet természetes személy, jogi személy és jogi
   személyiséggel   nem   rendelkező   szervezet,    azonban    az
   Alkotmányból   eredő  követelmény  annak  kizárása,   hogy   az
   ügyészségen    kívül    bármely   más   közhatalmi    szervezet
   pótmagánvádlóként a vádló közhatalmi pozíciójába kerülhessen. A
   pótmagánvádló  ugyanis a bírósági eljárásban az  ügyész  jogait
   gyakorolja,   ideértve   a   vádlott   személyi   szabadságának
   elvonásával    és    korlátozásával   járó   kényszerintézkedés
   elrendelésének  indítványozását. A közhatalmat gyakorló  állami
   szervezet     sértett    „beengedése”    a     büntetőeljárásba
   pótmagánvádlóként, az állami büntető igény érvényesítését olyan
   esetekben   teszi  az  államhatalom  fellépésévé,   amikor   az
   Alkotmányban  erre feljogosított ügyészség azt  indokolatlannak
   vagy   alaptalannak  tartja.  A  korlátozás  hiánya  az   állam
   túlhatalmának  veszélyével jár, mivel olyan közhatalmi  szervek
   válnak  pótmagánvádlóvá,  amelyeket  nem  terhel  az  ügyészség
   alkotmányon   alapuló  szakmai  felelőssége  a  büntető   igény
   alkotmányos feltételek szerinti érvényesítéséért.

   3.   Az   Alkotmánybíróság  megállapította:  a  BJE  rendelkező
   részének   II.   pontja  alkotmányellenes,  mivel   túllépi   a
   jogértelmezés   kereteit,  tartalmilag  új  normát   alkot.   A
   jogértelmezés   alapszabálya,  hogy  az   csak   a   jogszabály
   tartalmának  feltárását célozhatja, nem vezethet  a  jogszabály
   tartalmának  módosításával, a jelen esetben a  Be.  56.  §  (3)
   bekezdésének   kiegészítésével  új   szabály   meghatározására.
   [41/1993. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1993, 292, 294.] Ez sérti
   a hatalmi ágak megosztásának elvét.

   4.  Az Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel megállapította:
   a  BJE rendelkező részének I. pontja alkotmányellenes, mivel  a
   Be. 51. § (1) bekezdésében és az 53. § (1) bekezdésében foglalt
   rendelkezéseknek együttes értelmezése az állam vagyoni sérelmét
   okozó    bűncselekmények    miatt    indult    büntetőeljárások
   tekintetében  túl  szélesen, az Alkotmány  alapján  feltétlenül
   szükséges korlátozás nélkül jelölte ki a pótmagánvádra jogosult
   sértettek  körét.  A BJE így sérti a legfőbb  ügyésznek  és  az
   ügyészségnek   az   Alkotmány  51.   §   (1)-(2)   bekezdésében
   megállapított alkotmányos jogállását. A BJE rendelkező részének
   II.  pontja  alkotmányellenes, mert tartalma nem jogértelmezés,
   hanem büntető jogalkotás.

   Az  Alkotmánybíróságnak  az  utólagos  normakontroll  hatáskört
   értelmező  döntései  meghatározták  a  hatáskörgyakorlás  során
   alkalmazott jogkövetkezményeket.

   Az    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint,   ha   utólagos
   normakontroll  hatáskörben  eljárva megállapítja  a  jogegységi
   határozat alkotmányellenességét, azt – az Alkotmány 32/A. § (2)
   bekezdése alapján – meg kell semmisíteni.

   Az  Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlata szerint,  amikor  az
   Alkotmánybíróság   hatáskör(gyakorlást)-értelmező   határozatot
   hoz,  felveszi  a  rendelkező  részbe  az  értelmezés  lényeges
   elemeit. Így pl. a 38/1993. (VI. 11.) AB határozat a rendelkező
   részben  (2.  pont)  rögzítette, hogy a  jogszabályi  vizsgálat
   eredményeként  az  Alkotmánybíróság  meghatározhat  alkotmányos
   követelményeket  (ABH  1993,  256.).  A  4/1997.  (I.  22.)  AB
   határozat a nemzetközi szerződést kihirdető jogszabály utólagos
   normakontroll  hatáskörben  történő  vizsgálatát  rögzítette  a
   határozat  rendelkező  részében.  (ABH  1997,  41.)  Az  eddigi
   ítélkezési gyakorlattal összhangban, az Alkotmánybíróság  –  az
   ügy  elvi  jelentőségére is tekintettel – mondta  ki,  hogy  az
   Alkotmány 32/A. § (1) bekezdésén alapuló utólagos normakontroll
   hatáskörének  tárgya  a  Legfelsőbb Bíróság  által  kibocsátott
   jogegységi határozat.

   A  határozat Magyar Közlönyben történő közzététele az Abtv. 41.
   §-án alapul.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                         előadó alkotmánybíró
                                   
           Dr. Bagi István                Dr. Bihari Mihály
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                   
           Dr. Bragyova András              Dr. Erdei Árpád
           alkotmánybíró               előadó alkotmánybíró
                                   
           Dr. Harmathy Attila              Dr. Kiss László
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                   
           Dr. Kovács Péter            Dr. Kukorelli István
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                   
                  Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró
    Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye

    Nem értek egyet a határozat rendelkező részének 1. pontjával és
    annak  indokolásával.  Nézetem  szerint  az  indítványt  vissza
    kellett volna utasítani. Indokaim a következők:

                                  I.
                                   
    Az  indítványozó azt kérte, hogy az Alkotmánybíróság  állapítsa
    meg  a  büntetőeljárásról  szóló  1998.  évi  XIX.  törvény  (a
    továbbiakban:  Be.) 51. § (1) bekezdése és 53. § (1)  bekezdése
    sértettre és pótmagánvádlóra vonatkozó szabályainak, valamint a
    3/2004.      BJE      büntető     jogegységi      határozatának
    alkotmányellenességét és semmisítse meg azokat. Az indítványozó
    hivatkozott az Alkotmány 9-11. §-ára, 47. §-ára és  51.  §-ára.
    Az indítványozó szerint a jogegységi határozat rendelkező része
    és  annak  indokolása alkotmányellenes értelmet  tulajdonít  az
    irányadó   törvényi   rendelkezésnek,   továbbá   a   határozat
    meghozatala  során olyan törvényi rendelkezések  érvényesültek,
    amelyek  ellentétesek  az Alkotmánnyal (ez  utóbbi  kérdés  nem
    tárgya ennek az eljárásnak, ezért ezzel nem foglalkozom).

    Az  indítványozó nem vonja kétségbe a pótmagánvád intézményének
    alkotmányosságát. Az indítványozó álláspontja szerint azonban a
    Be.  két  támadott  rendelkezése azért  alkotmányellenes,  mert
    „sérti  az  állam kizárólagos büntetőjogi igényének alkotmányos
    elvét”.

    Az  indítványozó  kifejti, hogy az állam, mint entitás  sajátos
    személyként válik a büntetőeljárás résztvevőjévé. „Személyisége
    nem  természetes,  nem  is jogi, hanem közhatalmi  jellegű.  Ez
    akkor  is  irányadó szempont, ha vagyoni jogviszony  alanyaként
    éri  közvetlen sérelem.” Ezért a Be. 51. §-a akkor felelne  meg
    az  alkotmányossági követelményeknek, ha kifejezésre  juttatná,
    hogy  a  „sértetti jogok gyakorlója nem lehet  az  állam,  mint
    entitás,  hanem csak természetes vagy jogi személy.” Az  53.  §
    (1) bekezdésével kapcsolatos „alkotmányossági aggályok ebből  a
    hiátusból szükségszerűen következnek”.

    A  támadott jogegységi határozatot az indítványozó azért tartja
    alkotmányellenesnek,   mert  „elzárja  a   Magyar   Köztársaság
    bíróságait  a  törvény önálló értelmezésének jogától.  Az  erre
    alapított jogegységi határozat ugyanis nem jogértelmezési vitát
    dönt el, hanem olyan normaként jelenik meg, amelyet a bíróságok
    a  bírálat  lehetősége nélkül követni tartoznak, s  amelyhez  a
    jogbiztonsághoz  fűződő  alkotmányos érdek  tisztelete  folytán
    mind  a  hatóságoknak, mind az állampolgároknak alkalmazkodniuk
    kell.”

                                  II.

    1.  A  különvélemény  a  jogegységi határozatról  szóló  részre
    vonatkozik.   Ennek  megfelelően  először  az  Alkotmánynak   a
    jogegységi határozatról szóló szabályát kell megvizsgálni.

    Az  Alkotmány  45.  §-ának (1) bekezdése  szerint  a  bíróságok
    feladata   az  igazságszolgáltatás.  A  47.  §  (1)   bekezdése
    kimondja, hogy a legfőbb bírósági szerv a Legfelsőbb Bíróság. A
    Legfelsőbb  Bíróság  nemcsak az igazságszolgáltatás  valamennyi
    bíróságra  háruló  feladatát  látja  el,  hanem  a  47.  §  (2)
    bekezdése alapján biztosítja a jogalkalmazás egységét is.

    Az Alkotmány szabályai szerint a bíróság nem alkothat jogot.  A
    45  – 47. § szövegét az Alkotmány módosításáról szóló 1997. évi
    LIX.  törvény  8. és 9. §-a határozta meg. Ekkor került  be  az
    Alkotmányba   a   jogegységi  határozat,   mint   a   bíróságok
    jogalkalmazó  tevékenységének  egységét  biztosító  eszköz.   A
    jogegységi    határozat   bíróságokra    kötelező    jellegének
    kimondásával  az  Alkotmány nem jogalkotásra hatalmazta  fel  a
    Legfelsőbb  Bíróságot. A jogegységi határozat nem  határozhatja
    meg a jogalanyok magatartását, hanem csak azt állapíthatja meg,
    hogy  a  jogalkalmazás keretében felmerülő többféle értelmezési
    lehetőség közül a Legfelsőbb Bíróság melyiket tartja helyesnek.
    Ezt a megjelölt értelmezési megoldást a bíróságoknak azért kell
    követniük,  mert  különben nem valósulna meg a jogalkalmazásnak
    az   Alkotmány  által  előírt  egysége,  veszélybe  kerülne   a
    jogbiztonság.

    2.  Az  Alkotmány  45 – 47. §-át módosító törvény  javaslatához
    fűzött indokolás azt hangsúlyozta, hogy a Legfelsőbb Bíróság  a
    jogalkalmazás   egységét  biztosító  tevékenysége   körében   a
    jogegységi    határozatokkal   vitás   elvi    kérdéseknek    a
    megválaszolását   segíti   elő.  A   jogegységi   határozat   a
    közelmúlthoz viszonyítva új jogintézmény, de a magyar  jog  már
    korábban alkalmazta azt, tehát a jogegységi határozatról  szóló
    szabály beiktatásánál a magyar jogfejlődés hagyományaihoz  való
    visszatérésről van szó.

    A   Kúria   által  hozott  jogegységi  határozatokra  vonatkozó
    szabályokat  a  polgári perrendtartásról  szóló  1911.  évi  I.
    törvénycikket   életbeléptető  1912.   évi   LIV.   törvénycikk
    határozta   meg.   A   törvénycikk   70.   §-a   alapján    „az
    igazságszolgáltatás egyöntetűségének megóvása  végett  a  vitás
    elvi  kérdést” döntötte el a jogegységi tanács. A 75. § szerint
    a  jogegységi határozatot a bíróságok kötelesek voltak követni.
    A  kir.  ítélőtáblák és kir. főügyészségek szervezéséről  szóló
    1890.  évi XXV. törvénycikk 13. §-a szerint büntető ügyekben  a
    Kúria  teljes  ülése  hozott  a  jogegység  megóvása  érdekében
    határozatot, ha az ítélőtáblák ellentétes határozatokat  hoztak
    és a Kúriának ezt a határozatát az ítélőtáblák kötelesek voltak
    követni  (ezt  a  rendelkezést fejlesztette  tovább  a  bűnvádi
    perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. törvénycikk módosítása
    és   kiegészítése  tárgyában  megalkotott  1907.   évi   XVIII.
    törvénycikk 3. §-a).

    A  második világháború előtti jogszabályok alapján is azt lehet
    megállapítani,  hogy  a  jogegységi  határozat  a  jogszabályok
    értelmezésénél  felmerülő  problémák  megoldását,  az  egységes
    jogalkalmazás   biztosítását  szolgálta,   nem   új   szabályok
    megalkotását.

    3.   Az  Alkotmánybíróság  feladatát  az  Alkotmány  32/A.  §-a
    határozza    meg:    az   Alkotmánybíróság    a    jogszabályok
    alkotmányosságát   vizsgálja,  és  ha   valamilyen   jogszabály
    alkotmányellenességét állapítja meg, megsemmisíti azt.

    Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban: Abtv.) 1. §-a határozta meg az Alkotmány 32/A. §-
    a   alapján   azt,   hogy   mi  tartozik  az   Alkotmánybíróság
    hatáskörébe. Az 1989-ben hatályos jogszabályok alapján még  nem
    létezett  a  jogegységi határozat intézménye.  Ezért  önmagában
    abból a tényből nem lehet következtetést levonni, hogy az Abtv.
    nem  terjeszti ki az Alkotmánybíróság hatáskörét  a  jogegységi
    határozat alkotmányossági vizsgálatára. Az Abtv. preambuluma az
    alkotmányvédelem     legfőbb     szervének     minősíti      az
    Alkotmánybíróságot és a törvény megalkotásának egyik  céljaként
    a   hatalmi  ágak  elválasztását,  valamint  az  ezek   közötti
    egyensúly megteremtését jelölte meg.

    Vitatott,     hogy    az    Alkotmánybíróság    alkotmányossági
    vizsgálatának ki kell-e terjedni a bírósági jogalkalmazásra, és
    hogy   a  jelenlegi  szabályok  alapján  kiterjed-e  erre.   Az
    Alkotmány  32/A. §-ának (1) bekezdése és az Abtv.-nek  az  ezen
    alapuló hatályos szabályai alapján – álláspontom szerint  –  az
    Alkotmánybíróságnak  nincs  hatásköre  a  bírói   jogalkalmazás
    alkotmányosságának a vizsgálatára [ezt mondta  ki  az  57/1991.
    (XI. 8.) AB határozat is, ABH 1991, 272, 277.].

    Az  Alkotmánybíróság állást foglalt abban a kérdésben is,  hogy
    alkotmányos   érdek  a  jogszabályoknak  a  bírói  gyakorlatban
    történő   egységes  értelmezése.  A  jogszabályoknak   egységes
    értelmezését megadó jogegységi határozat hozatala mindaddig nem
    kerül  ellentétbe a hatalommegosztás elvével, amíg nem  valósít
    meg  közvetlenül jogalkotást [42/2004. (XI. 9.)  AB  határozat,
    ABH 2004, 551, 571.].

    Ebben    a   témakörben   is   irányadó   azonban,   hogy    az
    Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  2.  §-ának  (1)   bekezdésében
    kimondott   jogállamiság  részének  tekinti  a   hatalmi   ágak
    elválasztását.  Ennek  az  elvnek  az  alapján   vizsgálja   az
    Alkotmánybíróság, hogy nem vesznek-e át jogalkotási feladatokat
    olyan  szervek,  amelyek jogalkotásra, állami  irányítás  egyéb
    jogi    eszközeinek    megalkotására   nem    jogosultak.    Az
    Alkotmánybíróság  több  esetben a  leiratok,  körlevelek,  stb.
    tartalma alapján döntött, nem a megjelenési formája, elnevezése
    alapján. Ha az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy jogalkotásra
    nem   jogosult   szerv   tartalmilag  magatartási   szabályokat
    meghatározó  dokumentumot tett közzé, határozatban  kimondja  a
    kibocsátás  alkotmányellenességét, és azt, hogy a kibocsátáshoz
    semmilyen   joghatás  nem  fűződik  [60/1992.  (XI.   17.)   AB
    határozat,   ABH   1992,  275,  276-278.].   Erre   tekintettel
    tisztázandó,  hogy a támadott jogegységi határozat jogértelmező
    természetű-e vagy új jogi szabályt határoz meg.

                                 III.

    1.  A  támadott  jogegységi határozat  rendelkező  részének  I.
    tétele azt állapítja meg, hogy az állam vagyoni sérelmével járó
    bűncselekmények  miatt  indított  büntetőeljárásban  helye  van
    pótmagánvádnak  abban  az  esetben,  ha  a  Be.  53.  §-a   (1)
    bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak. A  II.  tétel
    pedig  jogszabályokra  utalással  példálózó  felsorolását  adja
    olyan    szerveknek,    amelyek   a   sértett    képviseletében
    pótmagánvádat terjeszthetnek elő.

    Az  indítványozó elsődlegesen a Be.-nek a jogegységi  határozat
    alapjául   szolgáló  rendelkezéseit  támadja   és   ezekkel   a
    rendelkezésekkel összefüggésben a jogegységi határozatot is. Az
    alkotmányossági   kifogás  lényege,  hogy  az   állam   vagyoni
    viszonyokban  is  közhatalomként lép fel, az állam  kizárólagos
    büntetőjogi igényét pedig az ügyészségnek kell érvényesítenie.

    A pótmagánvád intézményének alkotmányellenessé nyilvánítását az
    indítványozó   nem   kérte,  ezért   ezzel   a   kérdéssel   az
    Alkotmánybíróság nem foglalkozott.

    A  határozat elutasítja az indítványozónak azt a kérését,  hogy
    az  Alkotmánybíróság állapítsa meg a Be. támadott  szabályainak
    alkotmányellenességét és semmisítse meg azokat. A  határozatnak
    ezzel a következtetésével egyetértek. Az alkotmányellenesség  a
    jogegységi  határozat tekintetében sem állapítható  meg  a  Be.
    támadott  szabályaival összefüggésben. Így csak az tisztázandó,
    hogy a jogegységi határozat túlmegy-e a jogértelmezés keretein.

    2. A jogegységi határozattal szemben támasztott alkotmányossági
    aggály a pótmagánvádlóról szóló szabályhoz kapcsolódik.  A  Be.
    53.  §-a  (1) bekezdésének a pótmagánvádlóra vonatkozó hatályos
    szabályát  a  büntetőeljárásról szóló 1998. évi  XIX.  törvényt
    módosító  2002.  évi  I.  törvény  36.  §-a  határozta  meg.  A
    törvényjavaslathoz fűzött általános miniszteri indokolás a  Be.
    módosításával   elérni  kívánt  egyik   fő   célkitűzésként   a
    következőt jelölte meg:
    „A    büntetőeljárás   során   szélesíteni   kell   a   sértett
    igényérvényesítési  lehetőségeit  és  eljárási  jogosítványait.
    Megfelelő  korlátok  között meg kell engedni,  hogy  a  sértett
    pótmagánvádlóként járhasson el.”
    A  36.  §-hoz  fűzött  miniszteri  indokolás  többek  között  a
    következőket állapítja meg:
    „A  törvény  abból  indul ki, hogy a pótmagánvádlóként  történő
    fellépés  bevezetésének  indoka  a  sértett  igényérvényesítési
    jogának  szélesítése  akkor, ha a  hatóság  döntése  alapján  a
    sértett  el  lenne  zárva  attól, hogy a  sérelmére  elkövetett
    bűncselekmény miatt a bíróság eljárást folytasson le. A törvény
    ebből  az  elvből  kiindulva  lehetőséget  biztosít  a  sértett
    részére a pótmagánvádlóként történő fellépésre akkor is, ha  az
    ügyész a vádemelést részben mellőzte.”

    A  Be.  szabályai szerint a pótmagánvádló nem veszi  át  teljes
    egészében  az  ügyész  szerepét, és  abban  a  körben,  ahol  a
    pótmagánvádra sor kerül, ott is csak másodlagosan léphet fel  a
    sértett  (ha  az  ügyész  nem kívánja  érvényesíteni  az  állam
    büntetőjogi  igényét).  Ez a kiegészítő fellépési  lehetőség  a
    sértett igényérvényesítési lehetőségéhez nyújt segítséget.

    3.  A  jogegységi  határozat arra az esetre vonatkozik,  amikor
    allami vagyon sérelme következik be.

    Az Alkotmány 9. §-ának (1) bekezdése szerint a köztulajdon és a
    magántulajdon  egyenjogú  és egyenlő  védelemben  részesül.  Az
    Alkotmánynak  ezt a rendelkezését az Alkotmánybíróság  már  egy
    1991-ben   meghozott  határozatában  értelmezte.  A   határozat
    indokolásában  kifejtettek szerint a  piacgazdaság  körülményei
    között  következetesen  el kell határolni  egymástól  az  állam
    közhatalmi és tulajdonosi minőségét. A vagyoni viszonyokban  az
    állam   tulajdonosként  szerepelve  a  gazdasági   élet   egyik
    alanyaként  és  nem közhatalmi funkciót gyakorló  szervezetként
    jelenik  meg,  és  ennek megfelelően kell minősíteni  [59/1991.
    (XI.  19.)  ABH  1991, 293, 294-295.). Ezen az alaptételen  nem
    változtatott az 1320/B/1990/3. AB határozat, amely  kifejtette,
    hogy  nem sérti az állam tulajdonjogát (az Alkotmány 10. §-ának
    elveit),  ha a privatizáció folyamatában egyes javak kikerülnek
    az állam tulajdonából. Az alapjogi védelem ilyen értelemben nem
    illeti meg az államot a saját intézkedésével szemben (ABH 1991,
    574,  575.). Ez azonban nem jelenti azt, hogy az államot,  mint
    tulajdonost  ne  illetné meg ugyanolyan polgári  jogi  védelem,
    mint  bármilyen  más  tulajdonost. Az  állam,  mint  tulajdonos
    ugyanúgy    sértettje   a   vagyontárgyai   ellen    elkövetett
    bűncselekményeknek, mint bármely más tulajdonos.

    Az  elmondott elvekkel áll összefüggésben a Be. 54. §-ának  (5)
    bekezdése,  amely  szerint  az  állami  adóhatóság  hatáskörébe
    tartozó  adóval  vagy  költségvetési támogatással  kapcsolatban
    elkövetett  bűncselekménnyel okozott kár megtérítése  iránt  az
    állam nevében a polgári jogi igény előterjesztésére az Adó-  és
    Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal jogosult.

    A  támadott jogegységi határozat rendelkező részének I.  tétele
    tehát  nem  új  jogszabályt határoz meg,  hanem  jogértelmezést
    végez,  amikor  az  állam vagyoni sérelme  esetére  az  államot
    ugyanolyan tulajdonosként kezeli, mint más tulajdonosokat, és a
    pótmagánvádról   szóló  szabályok  alkalmazását   lehetségesnek
    tartja.

    4.  A  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.  törvény  (a
    továbbiakban: Ptk.) 28. §-ának (1) bekezdésében kimondja,  hogy
    az  állam  – mint a vagyoni jogviszonyok alanya – jogi személy.
    Eltérő  jogszabályi rendelkezés hiányában az államot a  polgári
    jogi   jogviszonyokban   a   pénzügyminiszter   képviseli,   de
    képviseleti jogát más állami szervre is átruházhatja.

    Az  állami  tulajdon és az állami szervek önálló  jogalanyisága
    sok olyan kérdést vet fel, amely a gyakorlatban problémát okoz.
    A  második  világháború előtt az államot magánjogi oldalról  az
    államkincstár  testesítette meg, a kincstári  jogi  igazgatóság
    képviselte, az állami szerveket pedig akkor tekintették  önálló
    jogi  személynek,  ha ezt jogszabály kimondta  vagy  elkülönült
    vagyonuk  volt  (Magyar Magánjog, szerk.  Szladits  Károly,  I.
    Budapest  1941.  619.;  Magyary  Zoltán,  Magyar  Közigazgatás,
    Budapest  1942.  215.).  A  jelenlegi helyzet  bonyolultabb.  A
    költségvetési    szervek   önálló   jogi    személyként    való
    elismeréséhez a Ptk.-n kívül az államháztartásról  szóló  1992.
    évi  XXXVIII. törvényt is figyelembe kell venni. Így  a  Magyar
    Államkincstár önállóan gazdálkodó központi költségvetési  szerv
    [Áht.   18.   §-ának  (2)  bekezdése],  az  Adó-  és   Pénzügyi
    Ellenőrzési   Hivatal   (APEH)   önálló   jogi   személyiséggel
    rendelkező,  önállóan gazdálkodó államigazgatási  szerv  [2002.
    évi  LXV.  törvény  1.  §-ának  (1)  bekezdése].  Nem  teljesen
    egyértelmű  annak  a  vagyonnak a minősítése  sem,  amellyel  a
    különböző  jogi  személyek  gazdálkodnak  (mi  a  tulajdon,   a
    rábízott vagyon, kezelésben lévő vagyon).

    A  fentiek  alapján a támadott jogegységi határozat  rendelkező
    részének   II.   tétele  a  számításba  jövő   jogi   személyek
    jogszabályokra utaló felsorolásával, valamint az „érdekkörét  a
    cselekmény  érintette” megfogalmazással nem új szabályt  alkot,
    hanem  a  bonyolult jogi minősítésű helyzetben a jogértelmezést
    próbálja megkönnyíteni.

    Az  elmondottak  alapján  álláspontom  szerint  a  3/2004.  BJE
    büntető     jogegységi     határozat    alkotmányellenességének
    megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló  indítványt  az
    Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
    közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
    foglalt  3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 28. §-ának  b)  pontja
    alapján – hatáskör hiányában – vissza kellett volna utasítani.

    Budapest–Esztergom, 2005. november 12.
                                                Dr. Harmathy Attila
                                                      alkotmánybíró

    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmánybíró különvéleménye

    1.  Nem értek egyet a többségi határozat rendelkező részének  a
    jogegységi   határozat  alkotmányellenességét  megállapító   1.
    pontjával  továbbá  a  Be. 51. § (1) bekezdése  és  53.  §  (1)
    bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasító 2. pontjával.

    Az   Alkotmánybíróság  sajátos  helyet  foglal  el  alkotmányos
    rendszerünkben, nem része a rendes bírósági rendszernek  és  az
    Alkotmány  speciális  feladatokkal  látta  el  (1350/B/1992  AB
    határozat, ABH 1993, 619.).
    Az Alkotmánybíróság feladatkörét az Alkotmány 32/A. § (1)-(2)
    bekezdése határozza meg. Eszerint az Alkotmánybíróság
    felülvizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát, illetőleg
    ellátja a törvénnyel hatáskörébe utalt feladatokat;
    alkotmányellenesség megállapítása esetén megsemmisíti a
    törvényeket és más jogszabályokat.

    A  bírói  szervezetről  az Alkotmány  45-50.  §-ai  szólnak.  E
    szabályok  értelmében a bírák függetlenek és csak a  törvénynek
    vannak  alárendelve, a bíróságok jogalkalmazásának  egységét  a
    Legfelsőbb Bíróság biztosítja [47. § (2) bekezdés].

    Az  Alkotmánybíróság  egy korai határozata  szerint  a  bíróság
    függetlensége   az  ítélkezés  függetlenségét  tekintve   abban
    rejlik,  hogy  a  bíróságok  a  politikai  törvényeket  és   az
    igazgatási   normákat  is  önállóan  értelmezik.   A   bírósági
    gyakorlat  független  a politikai változásoktól,  koherenciáját
    folyamatossága, hagyományai és az elmélettel való  kölcsönhatás
    segíti  elő.  A  jogot végül is a bíróságok saját  értelmezésük
    szerint  állapítják meg [38/1993. (VI. 11.) AB  határozat,  ABH
    1993, 256.].

    Jóllehet a jogszabályokat az Alkotmánybíróság saját eljárásában
    mindig  értelmezi,  a  jogszabály  értelmezése  azonban   másra
    vonatkozik az Alkotmánybíróság eljárásában és másra a  bírósági
    eljárásban.  Az  Alkotmány elvont szabályainak,  és  az  elvont
    jogszabálynak az egymásra vonatkoztatása, ezzel kapcsolatban az
    értelmezése  az  Alkotmánybíróság hatásköre, ellenben  valamely
    konkrét    tényállás   és   az   elvont   jogszabály   egymásra
    vonatkoztatása,   ezzel  kapcsolatban  a  jogszabály   (önálló)
    értelmezése, bírósági hatáskör [31/1993. (V. 21.) AB határozat,
    ABH 1993, 242.].

    A jogi normák tartalmának meghatározása illetve megszilárdítása
    az  Alkotmány X. fejezete értelmében a bírói gyakorlatra hárul.
    A  bírói gyakorlatra, mint a bírói döntés részbeni alapját vagy
    indokát   képező  tényezőre  történő  hivatkozás  a   bíróságok
    működése  során  mindennapos.  A  bírói  gyakorlatnak  normatív
    ereje,  szabályképző szerepe van. Ebből azonban nem következik,
    hogy  a  bírói  gyakorlatot megjelenítő egyedi döntéseket  vagy
    bírói    testületek    határozatait,   véleményét,    ajánlását
    „jogszabálynak”   kellene  tartani  az  Alkotmány   32/A.   §-a
    alkalmazásában.

    2.   Magam   is  úgy  vélem,  hogy  az  Alkotmánybíróságnak   a
    feladatköre  értelmezésénél  az  alkotmányos  jogállásából   és
    rendeltetéséből  kell  kiindulnia  [25/1999.   (VII.   7.)   AB
    határozat, ABH 1999, 251, 256.]. Az Alkotmánybíróságnak hatalma
    van arra, hogy az Alkotmány 32/A. §-ában megjelenő „jogszabály”
    fogalmat alkotmányos jogállásával összhangban értelmezze.

    A  jelen alkotmányos környezetben azonban nincs ok a jogegységi
    határozat    önálló,    a   jogszabálytól    eloldott,    külön
    alkotmányossági vizsgálatára. A Legfelsőbb Bíróság az Alkotmány
    értelmében „a bíróságok jogalkalmazásának egységét” biztosítja,
    ebben   a  feladatkörében  bocsát  ki  jogegységi  határozatot,
    illetve  – a Bszi. 32. § (5) bekezdése alapján –teszi  közzé  a
    jogegységi    tanács   által   kiválasztott    elvi    bírósági
    határozatokat.  A  jogegységi  határozat  valamely   jogszabály
    alkalmazásának  egységessége (a joggyakorlat  továbbfejlesztése
    vagy  az  egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása)  érdekében
    jön  létre,  ebben  a minőségében kötelező a  bíróságokra  mint
    jogalkalmazó  szervekre.  Normatív tartalma  a  tárgyát  képező
    jogszabályhoz  igazodik, attól önállósult normatív  tartalommal
    nem  rendelkezik. Nem jogszabály, de ugyanakkor joghajlító,  az
    ítélkezési   gyakorlatot  általános   érvénnyel   és   kötelező
    jelleggel  befolyásoló  eszköz. Az általános  jogalkotás  és  a
    nagyon  bonyolult  és  összetett  jogalkalmazás  között  a  jog
    egységes   érvényesülése,   az   ellentmondó   bírói   ítéletek
    kiküszöbölése    érdekében   ható   jogintézmény.    Valamennyi
    jogegységi   határozat  jogszabályhoz  tapad,  a   jogszabályok
    vizsgálatára pedig az Alkotmánybíróságnak hatásköre van.

    Az  Alkotmánybíróság eljárása szempontjából  valamely  vizsgált
    jogszabálynak  minden  esetben felismert normatartalma  van,  a
    jogszabály   szövegét   és   tartalmát   az   alkotmánybírósági
    eljárásban  nem  lehet szétválasztani – különösen  így  van  ez
    akkor,   ha   jogegységi   határozat  született   a   tárgyban.
    Általánosságban  is  megállapítható, hogy minden  jogszabály  a
    gyakorlatban az értelmezett és alkalmazott, nem egyszer változó
    tartalommal él, elszakad a jogalkotótól, egy-egy új tényállásra
    való alkalmazása során kaphat eredetileg a jogalkotó által  nem
    várt, nem szándékolt normatartalmat is.

    A  jogegységi határozatban foglalt normatartalommal  figyelembe
    vett  jogszabály vizsgálatánál az Alkotmánybíróság  eljárásának
    nem   lehet   tárgya  önmagában  a  jogegységi  határozat.   Az
    Alkotmánybíróság jogszabály-értelmezése ugyanakkor nem  oldható
    el, nem függetleníthető a jogegységi határozatban megjelenített
    normatartalomtól.  Az  Alkotmánybíróság jogszabály-értelmezését
    köti  a  jogszabálynak az a felismert normatartalma, amelyet  a
    Legfelsőbb  Bíróság a jogegységi határozatban megállapított.  A
    jogegységi határozat a bíróságokra kötelező, de nem önmagában a
    jogegységi  határozat, hanem az értelmezett,  és  meghatározott
    tartalmú(vá   vált)  jogszabály  lesz  az,  amit  a   bíróságok
    alkalmaznak egy-egy ügy elbírálása során, a személyeket ugyanis
    a jogszabályok kötik.

    Az   Alkotmánybíróság   a   „jogszabály”  alkotmányellenességét
    köteles vizsgálni, a jogszabály szövegét a felismerhető  norma-
    tartalommal. Ha a jogszabály azzal a tartalommal, amit annak  a
    Legfelsőbb  Bíróság  tulajdonít,  alkotmányellenes,   akkor   a
    jogszabályt   meg  kell  semmisíteni.  Nincs   jelentősége   az
    Alkotmánybíróság  eljárását illetően annak, hogy  a  Legfelsőbb
    Bíróság   az   értelmezéskor  vajon  túllépett-e  a  jogszabály
    keretein   vagy  sem  –  nincs  is  olyan  szerv,   amely   ezt
    megállapíthatná,  mert  ez  önálló jogszabályértelmezés  lenne.
    Nincs   jelentősége  annak  sem,  hogy  a  jogszabály,   ha   a
    szövegezése  elméletileg többféle lehetséges  értelmezésnek  is
    teret   ad,   a   jogegységi  határozatra  tekintettel,   ennek
    következtében „válik” alkotmányellenessé vagy eleve  valamennyi
    lehetséges értelmezési változatban is alkotmányellenes.

    Álláspontom  szerint a Be. 51. § (1) bekezdése  és  53.  §  (1)
    bekezdése  megsemmisítését kellett volna kimondani, a  többségi
    határozatban  foglalt  érvek alapján; a jogegységi  határozatot
    támadó indítványt pedig vissza kellett volna utasítani.

    Budapest-Esztergom, 2005. november 12.
                                 Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     42/2005. (XI. 14.)
     Date of the decision:
     .
     11/12/2005
     .
     .