English
Hungarian
Ügyszám:
.
625/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 39/1997. (VII. 1.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/263
.
A döntés kelte: Budapest, 06/24/1997
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos   vizsgálatára    és   megsemmisítésére    irányuló
   indítvány, valamint  alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta
   a következő

                          határozatot :

                                I.

   1. Az  Alkotmánybíróság megállapítja:  Alapjogot érintő és a
   szakmai  kamarához   tartozó  hivatás  lényegét  meghatározó
   kérdésekben a szakmai kamara részére adott szabályozási vagy
   döntési jogkörnek  legalább a tartalmi kereteket meghatározó
   törvényi alappal kell rendelkeznie.

   2.  A   közigazgatási  határozatok   törvényessége  bírósági
   ellenőrzésének szabályozásánál alkotmányos követelmény, hogy
   a bíróság  a perbe  vitt  jogokat  és  kötelezettségeket  az
   Alkotmány 57. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek
   megfelelően érdemben  elbírálhassa. A  közigazgatási döntési
   jogkört meghatározó  szabálynak  megfelelő  szempontot  vagy
   mércét   kell   tartalmaznia,   amely   alapján   a   döntés
   jogszerűségét a bíróság felülvizsgálhatja.

                               II.

   1.  Az   Alkotmánybíróság  megállapítja:   a  Magyar  Orvosi
   Kamaráról szóló  1994. évi  XXVIII. törvény (a továbbiakban:
   Okt.) 20.  § (2) bekezdés b) pontja és a 20. § (3) bekezdése
   alkotmányellenes, ezért azokat 1997. december 31-i hatállyal
   megsemmisíti.

   2. Alkotmányellenes  az Okt. 2. § i) pontjában a "valamint a
   külföldi orvosoknak  az  Orvosok  Országos  Nyilvántartásába
   vételéhez"  szövegrész;   a  19.   §  (1)   bekezdése   első
   tagmondatában "a  magyar állampolgár" szövegrész, valamint a
   (3) bekezdésből  a "  -  ha  nemzetközi  szerződés  előírja,
   felveszi -  azt a  nem magyar  állampolgárt is,  aki az  (1)
   bekezdésben meghatározott  feltételeknek megfelel, valamint"
   szövegrész.

   Alkotmányellenes továbbá  a 11/1972.  (VI. 30.) EüM rendelet
   2. §  (1) bekezdésében  "a magyar  állampolgárt" szövegrész,
   valamint  a   2.  §   (4)  bekezdése.   Az  alkotmányellenes
   rendelkezéseket az  Alkotmánybíróság  1997.  december  31-ei
   hatállyal megsemmisíti.

   Az érintett  rendelkezések a  következő  szöveggel  maradnak
   hatályban:

   Okt. 2. § A Magyar Orvosi Kamara (...)

   "i) egyetértési  jogot gyakorol  a külföldön szerzett orvosi
   diplomával  honosítás  nélkül,  határozott  ideig  végezhető
   orvosi tevékenységre irányuló kérelmek ügyében,"

   Okt. 19. §

   "(1) A MOK tagja lehet az, aki (...)"

   "(3)  A   MOK  -  kérelmére  -  tagjai  sorába  felveheti  -
   állampolgárságára tekintet nélkül - azt a kérelmezőt, aki az
   (1) bekezdés  a) pontjában  meghatározott feltételeknek  nem
   felel meg."

   11/1972. (VI. 30.) EüM rendelet 2. §

   "(1) Az  orvosok országos nyilvántartásába - kérelmére - fel
   kell venni  azt, aki orvosi képesítését hazai orvostudományi
   egyetemen szerzett  oklevéllel igazolja,  és akinél  nem áll
   fenn   olyan   ok,   amely   miatt   az   orvosok   országos
   nyilvántartásából törölni kellene."

   Az Alkotmánybíróság az Okt. 26. §-a, 27. §-a, a 30. §

   (1)  c)   és  d)   pontjai,   illetve   a   törvény   egésze
   alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
   irányuló indítványokat  elutasítja; a  44.  §  (4)  bekezdés
   alkotmányellenessége  megállapítására   és  megsemmisítésére
   vonatkozó indítványt pedig visszautasítja.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    párhuzamos véleményeTöbb indítványozó kérte a Magyar Orvosi
    Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban:
    Okt.) egyes rendelkezéseinek, valamint a törvény egészének
    alkotmányossági felülvizsgálatát.

    1. Az  indítványozók egyike  kétségbe vonja,  hogy  az  Okt.
    alapján létrejövő  Magyar Orvosi  Kamara (továbbiakban: MOK)
    az Okt.  szerint csupán  közfeladatokat látna  el, és ekként
    megfelelne a  Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény: a
    továbbiakban  Ptk.)  65.  §-ának,  mely  a  köztestületekről
    rendelkezik. Az  indítványozó úgy  véli, az  Okt.  sérti  az
    Alkotmány 2.  § (3)  bekezdését, mely  szerint a  társadalom
    egyetlen szervezetének tevékenysége sem irányulhat a hatalom
    kizárólagos birtoklására.

    2. Sérelmesnek  tartja az  indítványozó továbbá, hogy a Okt.
    30. §  (1) bekezdés  c) pontja  alapján a MOK-nak joga van a
    tagsági viszony  felfüggesztésére, illetve a d) pont alapján
    a kamarából történő kizárásra. E rendelkezések, azáltal hogy
    az Okt. 20. § (1) bekezdése szerint orvosi diplomához kötött
    tevékenységet csak az végezhet, aki a MOK tagja, tartalmilag
    a foglalkoztatástól  való eltiltással lesznek egyenértékűek.
    Márpedig - érvel az indítványozó - ez sérti az Alkotmány 57.
    § (2)  bekezdésében foglalt  ártatlanság vélelmét, mely csak
    bíróság jogerős  ítélete által szűnhet meg; a foglalkozástól
    eltiltás viszont  egy, csak büntetőügyekben, és csak bíróság
    által kiszabható  büntetési nem.  Ez a  szabályozás sérti az
    Alkotmány 57.  § (1)  bekezdését, mely  szerint  mindenkinek
    joga van ahhoz, hogy az ellene emelt vádat független bíróság
    bírálja el,  továbbá az Alkotmány 59. § (1) bekezdését, mely
    szerint mindenkinek joga van a jó hírnévhez.

    3. Az  egyik indítványozó  aggályosnak tartja,  hogy az Okt.
    26.   §-a    szerint   a    közalkalmazotti,   közszolgálati
    jogviszonyban  álló  orvossal  szemben  felmerült,  fegyelmi
    eljárás alapjául  is szolgáló etikai vétség esetén az etikai
    eljárás lefolytatására  és határozat  hozatalára  a  jogerős
    fegyelmi határozat  meghozatalát követően kerülhet csak sor;
    ugyanakkor  az  Okt.  27.  §-a  szerint  a  közalkalmazotti,
    közszolgálati jogviszonyban  nem álló  kamarai  tag  orvosok
    esetében  az   etikai  eljárás   nincs  a  fegyelmi  eljárás
    feltételéhez   kötve.   További   különbségtétel,   hogy   a
    közalkalmazotti, közszolgálati  jogviszonyban álló  orvossal
    szemben  a  ŻMOK  tagsági  viszony  felfüggesztéseŸ  kamarai
    etikai büntetés  csak akkor  alkalmazható, ha a munkáltató a
    fegyelmi   eljárás    során    ŻhivatalvesztésŸ    illetőleg
    ŻelbocsátásŸ fegyelmi  büntetést szabott ki. Az indítványozó
    szerint e rendelkezések sérthetik a jogegyenlőség elvét.

    4.1. Több  indítványozó  támadja  az  Okt.  kényszertagságot
    előíró 20.  §-át. Ez  a rendelkezés  az  egyik  indítványozó
    álláspontja szerint sérti az Alkotmány 63. §-ban biztosított
    egyesülési  jogot,   továbbá  az   Alkotmány   70/C.   §-ban
    biztosított jogot,  mely alapján mindenkinek joga van ahhoz,
    hogy gazdasági  és társadalmi  érdekeinek  védelme  céljából
    szervezetet alakítson, vagy ahhoz csatlakozzon.

    Több indítványozó  véli úgy:  az Okt. azzal, hogy 20. §-ában
    az orvosi  tevékenység végzéséhez  feltételül szabja  a  MOK
    tagságot, korlátozza  az Alkotmány  70/B. § (1) bekezdésének
    azt a  rendelkezését, mely  szerint mindenkinek  joga van  a
    munkához, a  munka és a foglalkozás szabad megválasztásához,
    valamint az Alkotmány 70. § (4) bekezdését, amelynek alapján
    minden magyar  állampolgárnak joga  van, hogy képzettségének
    és szakmai  tudásának megfelelően  közhivatalt viseljen.  Az
    indítványozók úgy  érvelnek, hogy  amíg  az  orvosi  diploma
    feljogosítja    tulajdonosát     az    orvosi    tevékenység
    folytatására, addig  a  kamarai  tagság  hiánya  esetében  e
    jogával a  jogosult nem  élhet, akkor  sem, ha  gyógyítással
    közvetlenül    nem     foglalkozik,    csak    diagnosztikai
    tevékenységet végez.

    4.2.   Egy    indítványozó   az   Alkotmány   70/A.   §-ával
    ellentétesnek  véli   azt  a   szabályt,  mely   szerint   a
    köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
    (Ktv.) alapján  közszolgálati jogviszonyban  álló személyek,
    ha orvosi  diplomához  kötött  tevékenységüket  kizárólag  e
    jogviszony  keretén   belül  végzik,   a  kamarai   tagságot
    önkéntesen vállalhatják [20. § (2) b) pont].

    5.  Az   egyik  indítványozó   kifogásolja,  hogy   az  Okt.
    hatálybalépésekor működő  Magyar Orvosi Kamara a törvény 44.
    § (4)  bekezdése  szerint  nem  köteles  átadni  vagyonát  a
    törvény  alapján   létrejött  MOK-nak.   A   köztestületként
    létrejött MOK  a törvény  alapján nem  kapott a  működéséhez
    szükséges vagyont.

    6.1.  Alkotmányjogi   panaszában   az   egyik   indítványozó
    sérelmezi, hogy  az Okt.  19. §-a  a MOK  tagságra való  jog
    tekintetében  különbséget   tesz  a  magyar  és  nem  magyar
    állampolgárságú orvosok  között. Míg  a 19.  § (1)  bekezdés
    szerint a  magyar állampolgárságú  orvost, ha  eleget tesz a
    felvételi követelményeknek,  az  orvosi  kamarába  fel  kell
    venni; a 19. § (3) bekezdése alapján a MOK, kérelem alapján,
    a tagjai sorába felveheti - ha nemzetközi szerződés előírja,
    felveszi - azt a nem magyar állampolgárt is, aki a felvételi
    feltételeknek  megfelel.   A  nem   magyar   állampolgárságú
    indítványozó álláspontja szerint e rendelkezések alkalmazása
    folytán több  Alkotmányban biztosított  joga  is  megsérült,
    ezért az  Alkotmány 70/A.  §  (1)  bekezdése,  70/B.  §  (1)
    bekezdése,  valamint  a  2.  §  (1)  bekezdésére  hivatkozva
    alkotmányjogi panaszt terjesztett elő.

    6.2. Végül  az egyik  indítványozó  ugyancsak  alkotmányjogi
    panaszában   konkrét    ügyben   hozott   határozatokra   és
    intézkedésekre hivatkozva  sérelmesnek tartja,  hogy az Okt.
    2. §  i) pontja  és az  egészségügyi dolgozók rendtartásáról
    szóló 11/1972.  (VI.  30.)  EüM  rendelet  (a  továbbiakban:
    EüMr.) 2. § (3) bekezdése szerint külföldi állampolgárnak az
    Orvosok  Országos   Nyilvántartásába   való   felvételét   a
    népjóléti   miniszter    a   MOK-kal    való   egyetértésben
    engedélyezi. Az  indítványozó szerint  ez utóbbi rendelkezés
    ellentétes az  egészségügyről szóló  1972. évi  II.  törvény
    végrehajtásáról  szóló  16/1972.  (IV.  29.)MT  rendelet  (a
    továbbiakban:  Vhr.)  31.  §  (2)  bekezdésével.  Az  utóbbi
    rendelkezés szerint  ugyanis a  népjóléti miniszter indokolt
    esetben engedélyezheti,  hogy külföldi állampolgárt oklevele
    honosítása  nélkül   egészségügyi  intézetben,  intézményben
    meghatározott ideig  orvosi  oklevélhez  kötött  munkakörben
    foglalkoztassanak,  illetve,  hogy  a  külföldi  állampolgár
    orvosi tevékenységet  végezzen. Az  indítványozó álláspontja
    szerint az  EüM rendelet,  a MOK  egyetértési  jogára  utaló
    részében ellentétes  e rendelkezéssel,  s mivel az Alkotmány
    37. §  (3) bekezdése  szerint a  kormány tagjainak rendelete
    nem    lehet     ellentétes    a    kormány    rendeletével,
    alkotmányellenes.

    Az   Alkotmánybíróság    -   tekintettel    azok    tartalmi
    összefüggésére -  az indítványokat egyesítette és együttesen
    bírálta el.

                                II.

    1. Az Alkotmánybíróság már több határozatában foglalkozott a
    kamarák, mint  köztestületek megalakulásának  és működésének
    kapcsán felvetődő alkotmányossági kérdésekkel.

    A 22/1994.  (IV. 16.)  AB határozatban  az  Alkotmánybíróság
    elutasította azokat  az indítványokat,  amelyek  szerint  az
    ügyvédek kötelező  ügyvédi kamarai  tagsága alkotmányellenes
    lenne. A határozat általános megállapításokat is tartalmaz a
    köztestületi tagság  és az egyesülési szabadság viszonyáról.
    Így az  Alkotmánybíróság rámutatott  arra,  hogy  a  szakmai
    "kamara  nem   az  egyesülési   szabadság  jogán   alapított
    személyegyesülés,   egyesület,   személyközösség,   személyi
    társulás  vagy   társadalmi  szervezet,  hanem  köztestület,
    amelynek  létrehozását  törvény  rendeli  el".  Kimondta  az
    Alkotmánybíróság azt  is, hogy "a törvény közjogi közfeladat
    ellátására, közérdekű tevékenység folytatására alkotmányosan
    indokolt módon  hozhat létre köztestületként szakmai kamarát
    és  írhatja   elő  a   kötelező  köztestület   tagságot.   A
    köztestületként  létrehozott  szervezet  nem  az  egyesülési
    szabadság alapján  alapított szervezet,  a kötelező  szakmai
    kamarai tagság  pedig nem  sérti az  egyesülési szabadságból
    folyó önkéntes  csatlakozás jogát".  (ABH 1994, 128, 129.) A
    határozat  a  továbbiakban  csakis  az  ügyvédi  foglalkozás
    sajátosságaira  tekintettel   vizsgálta,  hogy   az   ügyben
    szereplő  köztestületet   valóban  "alkotmányosan   indokolt
    módon" állította-e  fel a  törvény. Az  Alkotmánybíróság  az
    ügyvédi  foglalkozás  szabályainak  "közjogias  jellegéből",
    azok jogszabályokban meghatározott és formalizált jellegéből
    vezette le elsősorban, hogy gyakorlásuk köztestületi tagként
    lehetséges.

    Az 1283/B/1995.  AB határozat  tárgya általában  a  kötelező
    köztestületi  tagság,  illetve  valamely  feladat  kizárólag
    köztestület    hatáskörébe     utalása    alkotmányosságának
    vizsgálata volt. A Ptk. támadott 65. § (4) bekezdése szerint
    ugyanis  törvény   előírhatja,  hogy  valamely  közfeladatot
    kizárólag köztestület láthat el, illetve, hogy meghatározott
    tevékenység  csak   köztestület  tagjaként  folytatható.  Az
    Alkotmánybíróság megállapította,  hogy a Ptk. e rendelkezése
    nem alkotmányellenes.  Az Alkotmánybíróság  e  határozatában
    megismételte, hogy a köztestület nem az egyesülési szabadság
    alapján alapított  szervezet;  ezért  a  Ptk.  szabályai  az
    Alkotmány  63.   §-ában  deklarált  egyesülési  szabadsággal
    nincsenek  közvetlen  összefüggésben,  azt  nem  sértik.  Az
    Alkotmánybíróság másrészt  azzal érvelt,  hogy  sem  a  Ptk.
    kifogásolt 65.  § (4)  bekezdése, sem  más rendelkezése  nem
    tiltja az  egyesülési jog  alapján álló érdekvédelmi (vagyis
    szak-)szervezet alakítását, és ilyenben való részvételre sem
    kötelez (ABK 1997. május, 195.).

    Az  ismertetett   határozatok  a  köztestület  intézményére,
    illetőleg  egy   szakmai  kamara  létrejöttére  és  jellemző
    szabályozására vonatkoznak.  A jelen  eljárás tárgya szintén
    egy  szakmai  kamaraként  létrehozott  köztestület,  a  MOK,
    illetve   az    arról   szóló   törvény,   az   Okt.   egyes
    rendelkezéseinek  alkotmányossága.   A  köztestületek   mint
    intézmény alkotmányosságából  még nem  következik, hogy az e
    törvényi keretekbe  illő bármely szabályozás is alkotmányos.
    Esetről esetre  döntendő el,  hogy a  Ptk.-ban a köztestület
    fogalmi ismérveként  előírt "közfeladat"  valóban fennáll-e,
    vagy  hogy   az  ott  csupán  a  törvényhozó  lehetőségeként
    szereplő    kizárólagos     feladatellátás,    továbbá     a
    kényszertagság  valóban   az  alkotmányosság  kerete  között
    maradt-e. A két korábbi ügyben tett megállapításait tehát az
    Alkotmánybíróság ebben a határozatában ezekre a szempontokra
    figyelemmel hasznosította.

                                III.

    1. Az  Okt. alkotmányossági vizsgálatának első kérdése, hogy
    a MOK  valóban közfeladatot  lát-e el. A közfeladat fogalmát
    jogszabály nem határozza meg. A Ptk.-nak a köztestületeket a
    magyar  jogba   ismét  bevezető   rendelkezéseihez   készült
    indokolás  szerint   közfeladat  "általában  olyan  feladat,
    amelyet egyébként  az államnak  vagy a helyi önkormányzatnak
    kellene  megvalósítania."   Ebben  a   körben  a  közfeladat
    kétségkívül közigazgatási feladat, amelyhez a köztestületnek
    megfelelő hatáskörökkel  is rendelkeznie kell; a köztestület
    a helyi  önkormányzatok mellett  az önkormányzás  egy másik,
    önálló válfaját,  a testületi  önkormányzatot valósítja meg.
    Közfeladatnak minősül  az is,  ha az  állam egy adott szakma
    teljességét érintő  kérdésekben való  tanácsadó közreműködés
    céljából hoz  létre köztestületet;  úgy, hogy  az e  feladat
    ellátásához  szükséges   szervezettel  és  hatáskörökkel  is
    ellátja.  Közfeladatot   láthat  el   az   olyan   testületi
    önkormányzat is,  amely az  adott hivatás  minden gyakorlója
    számára a foglalkozás szabályait érintő normaalkotást végez,
    s ezeket  szankcionálja. E  két utóbbi feladat megvalósítása
    során  is   részben   közhatalmi   jogosítványokkal   él   a
    köztestület; a  határok az átruházott közigazgatási és egyéb
    - például  belső igazgatási - feladatok között nem élesek. A
    közfeladat  fogalma   tehát  szélesebb   a  hatósági  jogkör
    gyakorlásánál, amely  viszont esetenként,  és  a  szükséghez
    képest  a   közfeladat  ellátásának  egyik  nélkülözhetetlen
    eszköze  lehet.  A  köztestületi  minőség  elismeréséhez  az
    Alkotmánybíróság  elegendőnek  tekinti,  ha  a  legfontosabb
    feladok tekintetében a közfeladati jelleg fennáll.

    A MOK  legfontosabb feladatai  és jogai között kétségtelenül
    szerepelnek  közhatalmi-közigazgatási  jellegűek.  Ezek  egy
    részénél  az   Okt.   szabályaiból   kitűnően   a   döntések
    meghozatalakor az  államigazgatási eljárás  szabályait  kell
    alkalmazni, s  a másodfokú  kamarai, illetőleg  a miniszteri
    döntés ellen  a kérelmező  a közigazgatási perekre vonatkozó
    szabályok szerint  keresetet nyújthat  be a bírósághoz (Okt.
    21. és  28. §§,  külföldi orvosok  kamarai felvétele esetén:
    Áe. 64.  és 72.  §§). A kamarai feladatok egy másik fajtáját
    az államigazgatási  döntés  ügyében  adott  egyetértési  jog
    kapcsolja az államigazgatásba. (Okt. 2. §. i) pont; 11/1992.
    (VI. 30.)  EüM rendelet 2. § (3) bekezdés.) Végül közhatalmi
    jellegű a  normaalkotásra adott  kamarai jogosítvány,  s az,
    hogy  a   normába   foglalt   követelmények   egy   részének
    kikényszerítése  szintén   az  államigazgatási   eljárás  és
    közigazgatási perek  útján lehetséges  (Okt.2. §  c) pont és
    VI. fejezet.). A fentiek szerint közigazgatási jellege miatt
    közfeladatot  lát  el  a  MOK  a  kamarai  tagok  felvétele,
    valamint a  tagjaival szemben  gyakorolható fegyelmi  jogkör
    kapcsán. Ugyancsak közhatalmi jellegű a MOK egyetértési joga
    a miniszter  döntéséhez külföldi  állampolgárságú orvosoknak
    az  Orvosok   Országos  Nyilvántartásába   való   felvételre
    irányuló  kérelme  tárgyában,  valamint  orvosi  tevékenység
    engedélyezésekor  meghatározott  időre  a  külföldi  diploma
    honosítása nélkül.  A  MOK  jogosítványt  kapott  az  etikai
    statútum megalkotására és etikai eljárás lefolytatására is.

    Az érdekképviseleti  és önkormányzati  jogosítványok szintén
    nehezen lennének  elválaszthatók egymástól: a MOK az Okt. 2.
    §-a alapján  képviseli és  védi az  orvosi kar  tekintélyét,
    véleményezési   jogot    gyakorol   az    orvosok    szakmai
    tevékenységét érintő jogszabályok megalkotásánál, a magasabb
    vezető  és   vezető  beosztású   orvosok  kinevezésénél,  az
    orvosképzés,   a    szakképzés,   a   szakmai   továbbképzés
    követelményszintjét  illetően,   ajánlást   ad   az   orvosi
    díjtételek alsó  határaira. A  MOK legerősebb joga e körben,
    hogy egyetértési  jogot gyakorol az orvosi hivatás gyakorlói
    és   az   egészségbiztosítás   szervei   közötti   általános
    szerződési feltételek kialakításában.

    A közfeladatok  és  járulékos  más  jogosítványok  kifejezik
    azokat a  sajátosságokat is,  amelyek  a  szakmai  kamarákat
    megkülönböztetik más köztestületektől, beleértve a gazdasági
    kamarákat  is.   A  szakmai  kamarák  a  hagyományos  szabad
    foglalkozások önkormányzatai.  Ezeket a  hivatásokat a magas
    szintű,  speciális  képesítés,  a  szolgáltatások  személyes
    teljesítése  és  az  azokat  igénybe  vevő  féllel  szembeni
    bizalmi viszony,  a részletesen  kidolgozott és  a testületi
    önkormányzat   által    kikényszerített   etikai   szabályok
    jellemzik. Ennek  felel meg,  hogy a szakmai kamaráknak csak
    természetes személyek  lehetnek tagjai; hogy az adott szakma
    pontosan körülhatárolt, igen részletesen szabályozott, s azt
    viszonylag  kevesen  gyakorolják.  Mindebből  következően  a
    szakmai kamaráknál  az  önkormányzati  szabályozás  messzebb
    mehet, mint más köztestületeknél: úgy is, hogy részletesebb,
    s  úgy  is,  hogy  alapjogokat  -  különösen  a  foglalkozás
    megválasztásához és gyakorlásához való jogot - érinthet. Így
    dönthet a  MOK bizonyos  esetekben mérlegelési  alapon is  a
    tagfelvételről;  ezért   alkothat  saját  normákat,  amelyek
    megszegésének a  fenti alapjogot korlátozó szankciói vannak.
    E sajátosságok  miatt terjedhet  a hivatási  érdekképviselet
    adott esetben a vétójogig.

    A szakmai  önkormányzatok  önállóságának  és  az  átruházott
    normaalkotásnak  azonban   alkotmányossági  határai  vannak.
    Érvényesül először  is az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének az
    a szabálya,  hogy  az  alapvető  jogokra  és  kötelességekre
    vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. A munkához és a
    foglalkozás szabad  megválasztásához való  jogra kétségkívül
    "vonatkozó" kamarai  önszabályozás alkotmányosságának  ezért
    mércéje az  Alkotmánybíróság állandó  gyakorlata arról, hogy
    milyen fajta  összefüggés az  alapjogokkal  követeli  meg  a
    törvényi szintű  szabályozást (4/1991.  (XII. 17.)  AB,  ABH
    1991,  300.);   valamint  -  ezzel  összefüggésben  is  -  a
    foglalkozás megválasztása, másrészt a foglalkozás gyakorlása
    korlátozásának különböző  megítélése, beleértve a választási
    szabadság  objektív   és  szubjektív  korlátainak  különböző
    mércéjét is.  (21/1994. (IV.  16) AB,  ABH  1994,  121.)  Az
    alapjog tartalmának  meghatározása és  lényeges garanciáinak
    megállapítása  csakis  törvényben  történhet,  törvény  kell
    továbbá az  alapjog közvetlen  és  jelentős  korlátozásához.
    Ezen  túlmenően   a   foglalkozás   megválasztása   objektív
    korlátainak  elkerülhetetlenségét   és  arányos   voltát  "a
    legszigorúbban   kell    vizsgálni",   míg   a   foglalkozás
    gyakorlásának    korlátozását    az    Alkotmánybíróság    -
    határesetektől eltekintve  - általában  alkotmányosnak veszi
    szakmai és célszerűségi indokok alapján is. Alapjogot érintő
    és az adott hivatás lényegét meghatározó kérdésekben ezért a
    szakmai kamarának  adott szabályozási  jogkörnek legalább  a
    tartalmi  kereteket   meghatározó  törvényi   alappal   kell
    rendelkezniük.

    Az  Okt.   az  "orvosok  szakmai  tevékenységét  közvetlenül
    befolyásoló" szabályok  tekintetében általában nem ad szabad
    kezet a MOK-nak, hanem csak véleményezési joggal ruházza fel
    (Okt.2.  §   d)  pont).  Külföldi  orvos  hivatásgyakorlását
    illetően  azonban   a  MOK-nak   vétójoga   van.   Ugyancsak
    felhatalmazást  ad   az  Okt.   a   kamarának   "orvosetikai
    szabályok, etikai  statútum" alkotására.  Ennek az 1972. évi
    II.  törvényben   csak   igen   általánosan   megfogalmazott
    "tartalmi" keretei  vannak. E rendelkezések alkotmányosságát
    a külön erre irányuló indítványok kapcsán alább tárgyalja az
    Alkotmánybíróság. Az  eldöntendő  kérdés  azonban  csakis  a
    kamarai jogok  terjedelmének alkotmányos  mérve,  nem  pedig
    önmagában   az   ilyen   jogok   és   közfeladatok   létének
    alkotmányossága. E  jogokkal és feladatokkal ugyanis nemcsak
    aggálytalanul rendelkezhet  a szakmai kamara, hanem meglétük
    éppen a szakmai kamarák jellemző vonása.

    A fentiek  alapján az Alkotmánybíróság az Okt-t a közfeladat
    hiánya miatt támadó indítványt elutasította.

    Elutasította az Alkotmánybíróság azt az indítványt is, amely
    az  Okt-t  az  Alkotmány  2.  §  (3)  bekezdésébe  ütközőnek
    tartotta.  A   hatalom  kizárólagos  birtokolására  irányuló
    tevékenység  tilalmával   ugyanis  a   MOK-nak  az   Okt-ben
    meghatározott feladatai nem is hozhatók összefüggésbe.

    2. Az Okt. 30. § (1) bekezdés d) pontja szerint a MOK etikai
    büntetés gyanánt  azt a  tagját zárja ki, akit jogerősen egy
    évet meghaladó  végrehajtandó szabadságvesztésre  ítéltek, a
    szabadságvesztés  időtartamára;   továbbá  akit   az  orvosi
    foglakozástól  végleges   hatállyal  eltiltottak,   arra  az
    időtartamra, amíg  a  bíróság  foglalkozásának  gyakorlására
    ismételten alkalmasnak  nem találta [Okt. 23. § (2) bekezdés
    a-b) pont  és (6)  bekezdés]. Téves tehát az indítványozónak
    az az  álláspontja, hogy a MOK-ból történő kizárás során nem
    érvényesülnek a büntetőeljárás garanciális szabályai, hiszen
    mind a  szabadságvesztés főbüntetés,  mind a  foglalkozástól
    eltiltás  mellékbüntetés   kiszabására  csak  büntetőeljárás
    során kerülhet  sor. A  MOK-ból való kizárás - melyet csupán
    hivatalból indított,  sommás eljárás előz meg [Okt. 31. §] -
    ennek csak következménye.

    A foglalkozástól  eltiltás esetében  a  MOK  eljárása  során
    tulajdonképpen  az  eltiltás  mellékbüntetés  adminisztratív
    következményeit  vonja   le.  Az,   hogy   a   végrehajtandó
    szabadságvesztésre  ítélt   esetében  csupán   az  egy  évet
    meghaladó büntetéshez  fűz  a  törvény  a  kamarai  tagságot
    érintő  következményt,   a  törvényhozói  mérlegelés  körébe
    tartozik, alkotmányossági kérdést nem vet fel.

    Ezektől eltérő  a helyzet  a  MOK  etikai  bizottsága  által
    kiszabható egyéb etikai büntetések: a megrovás, a pénzbírság
    kiszabása és  a tagsági viszony felfüggesztése tekintetében.
    E  büntetések   kiszabásánál  az  etikai  bizottságnak  -  a
    kizárással ellentétben  - mérlegelési  joga van.  Az  etikai
    eljárás ezekben  az esetekben nem sommás, szabályait az Okt.
    tartalmazza  (27.-29.   §).  Eszerint   a  fegyelmi  eljárás
    írásbeli: az eljárás megindításáról írásban tájékoztatják az
    orvost, és  indokolt, írásbeli  határozatot kap  az  eljárás
    eredményéről. A  bizonyítási eljárás kötelező, s ennek során
    "az  etikai   vétséggel  gyanúsított   orvos  meghallgatását
    lehetővé kell  tenni". Az  etikai bizottsági határozat ellen
    mind  az  érintett  orvos,  mind  az  eljárást  kezdeményező
    fellebbezést nyújthat  be az országos etikai bizottsághoz, a
    másodfokú határozat  ellen  pedig  a  közigazgatási  perekre
    irányadó  szabályok   (Pp.  XX.   fejezet)  szerint  kereset
    terjeszthető elő a bíróságnál.

    Az  indítványozó   helytelenül  értelmezi   az   ártatlanság
    vélelmét. Ez ugyanis eljárási alapelv, s nem akadálya annak,
    hogy a  törvény szerinti  fegyelmi büntetéseket  a különböző
    fokon eljáró  fegyelmi testületek - még az esetleges jogerős
    bírósági döntés előtt - kiszabják. Az Alkotmánybíróság ennek
    kapcsán megállapítja,  hogy  az  ártatlanság  vélelmének  az
    etikai eljárás  során is,  mindvégig érvényesülnie  kell. Ez
    áll összhangban  azzal, ahogy  az Alkotmánybíróság  1991-től
    kiterjesztően értelmezi  az ártatlanság  vélelmét  (41/1991.
    (VII. 3.)AB,  ABH 1991,  193, 195; 1624/B/1991 AB, ABH 1992,
    509, 513;  legutóbb a  941/B/1995 AB,  ABH 1996,  548,  550,
    amelyben az  Alkotmánybíróság annak kapcsán, hogy a fegyelmi
    alá  vont   köztisztviselőt  a   fegyelmi  eljárás   jogerős
    befejezéséig állásából  fel lehet függeszteni, kimondta: "Az
    Alkotmány  57.   §  (2  bekezdésében  rögzített  ártatlanság
    vélelme nem  akadálya az eljárás során közbeeső intézkedések
    megtételének.")

    A kamarai tagsági viszony meghatározott időre (de legfeljebb
    hat hónapra)  való felfüggesztése  gyakorlatilag azzal  jár,
    hogy  az   orvos  foglalkozását   nem  gyakorolhatja.  Ezért
    felmerül a  kérdés,  hogy  a  szankció  kiszabásához  vezető
    eljárásban megkövetelhetők-e - az ártatlanság vélelmén kívül
    - az  Alkotmány általános  jogvédelmi garanciái is: az, hogy
    "valamely perben"  az etikai  eljárás alá vont orvos "jogait
    és kötelességeit  a törvény  által felállított, független és
    pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja
    el" (57.  § (1) bekezdés). Ezeket az eljárási garanciákat az
    Emberi Jogok  Európai Egyezménye 6. cikke is megköveteli. Az
    Alkotmánybíróság a  fenti kérdésre  adott válasza  során  az
    Emberi Jogok  Európai Bírósága  gyakorlatára is  figyelemmel
    volt; annál  is inkább,  mert a 6. cikk értelmezéséhez éppen
    az orvosi  foglalkozástól való  eltiltás fegyelmi  büntetése
    tárgyában hozott  ítéletek lényegesen  hozzájárultak.  (Lásd
    elsősorban a Le Compte, Van Leuven and De Meyere, illetve az
    Albert and  Le Compte ítéleteket; Eur. Court H. R. judgement
    of 23  June 1981,  Series A  no.43, illetve  judgement of 10
    February 1983,  Series A  no.58.) A strasbourgi ügyekre való
    hivatkozás  azért   is  megalapozott,  mert  ott  az  orvosi
    gyakorlattól való  időleges eltiltást  a 6.  cikk védőkörébe
    eső polgári  jogi természetű  ügynek nyilvánítják  a  beteg-
    orvos szerződéses  kapcsolata alapján.  Nálunk a foglalkozás
    gyakorlásának   felfüggesztése   szintén   ezt   a   polgári
    jogviszonyt érinti,  hiszen a  közalkalmazott  orvosra  csak
    akkor szabható  ki, ha  ebből  az  állásából  fegyelmi  úton
    elbocsátották,  illetve  hivatalát  elvesztette.  Az  orvosi
    kamarai fegyelmi  testületek  "függetlenségét"  nehéz  lenne
    bizonyítani  (mégha  a  "pártatlanság"  mellett  a  kizárási
    szabályok megléte  szólhat is,  29. §  (2)-(3) bekezdés);  a
    "nyilvános tárgyalással"  pedig az  egész  eljárás  írásbeli
    volta ellentétben  áll. Ha  viszont  az  etikai  bizottságok
    eljárása nem  elégíti ki az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében
    megkövetelteket,  az   Okt.  alkotmányossága  azon  dől  el,
    elegendő-e az etikai eljárás alkotmányos voltához az, hogy a
    másodfokú határozat  ellen bírósághoz  lehet fordulni (28. §
    (5) bekezdés).  Ezzel  az  Alkotmánybíróság  elismeri,  hogy
    nincs szükség  minden fokon  az Alkotmány 57. §-át kielégítő
    "bíróság"-szerű  szervekre   és   eljárásra.   Másrészt   az
    Alkotmánybíróság nyomatékkal  mutat  rá,  hogy  az  eljárási
    garanciák teljesedéséhez  önmagában a  bírói út  megléte nem
    elegendő; az Alkotmány által megkövetelt hatékony jogvédelem
    megléte attól függ, hogy a bíróság mit vizsgálhat felül.

    Az Okt.  szerint  (más  kamarai  döntésekhez  hasonlóan)  az
    etikai eljárásban  hozott másodfokú  határozat  ellen  is  a
    közigazgatási  perekre   irányadó  szabályok  szerint  lehet
    keresetet előterjeszteni.  Az Alkotmány  50. §-a  szerint  a
    bíróság   "a    közigazgatási   határozatok   törvényességét
    ellenőrzi". Ezt  a rendelkezést  az 57. §-ra tekintettel úgy
    kell értelmezni,  hogy az  eljárásnak ahhoz  kell  vezetnie,
    hogy a bíróság a perbe vitt jogokat és kötelességeket az ott
    írt módon  valóban "elbírálja":  az összes,  az Alkotmányban
    részletezett  követelmény   -  a   bíróság   törvény   által
    felállított volta,  függetlensége és pártatlansága, az, hogy
    a   tárgyalás    igazságosan   (a   nemzetközi   egyezmények
    szóhasználatával: fair, équitablement, in billiger Weise) és
    nyilvánosan  folyjék   -  ezt   a  célt  szolgálja,  csak  e
    követelmények teljesítésével lehet alkotmányosan véglegesnek
    számító,  érdemi,  a  jogot  megállapító  döntést  hozni.  A
    közigazgatási határozatok törvényességének bírói ellenőrzése
    tehát alkotmányosan nem korlátozódhat a formális jogszerűség
    vizsgálatára. A  közigazgatási  perben  a  bíróság  nincs  a
    közigazgatási határozatban megállapított tényálláshoz kötve,
    és   a    jogszerűség   szempontjából    felülbírálhatja   a
    közigazgatási szerv mérlegelését is. Az így felfogott érdemi
    elbírálással  nem   áll  ellentétben,   hogy  a   bíróság  a
    határozatot hozó  hatóságot új  eljárásra utasítja.  Azok  a
    jogszabályok amelyek  kizárják vagy  korlátozzák azt, hogy a
    bíróság a közigazgatási határozatot felülvizsgálva a fentiek
    szerint  érdemben  elbírálja  a  jogvitát,  ellentétesek  az
    Alkotmány 57.  § (1) bekezdésével. Ebből az okból nem csupán
    az a  jogszabály lehet  alkotmányellenes, amely kifejezetten
    kizárja a  jogkérdésen túlmenő  bírói felülvizsgálatot, vagy
    annak a  közigazgatási  mérlegeléssel  szemben  olyan  kevés
    teret hagy,  hogy az  ügy  megfelelő  alkotmányos  garanciák
    közötti érdemi  "elbírálásáról" nem  beszélhetünk, hanem  az
    olyan  jogszabály   is,  amely   az  igazgatásnak  korlátlan
    mérlegelési jogot  adván semmilyen  jogszerűségi mércét  nem
    tartalmaz a bírói döntés számára sem.

    Az etikai  eljárásban elbírált  etikai vétségek (Okt. 25. §)
    részben az  Eütv-ben,  részben  a  MOK  etikai  statútumában
    tételesen  le   vannak  fektetve.   Közülük  az  általánosan
    megfogalmazott   szabályok    tartalmának    kifejtése    és
    pontosítása éppen az etikai kollégium elvi állásfoglalásaira
    (Okt. 14.  §), illetve az etikai ügyekben eljáró bizottságok
    gyakorlatára tartozik,  s kötelező  tartalmát végső  soron a
    közigazgatási perekben  hozott ítéletekben nyeri el. A bírói
    gyakorlat a  közigazgatási határozatok  felülvizsgálatát nem
    korlátozza a  formális jogszerűség ellenőrzésére, hanem mind
    a  tényállást,   mind  a  bizonyítékok  és  a  méltányossági
    szempontok  mérlegelésének   jogszerűségét   felülvizsgálja.
    (Lásd a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának 1992.
    április   9-i    értekezletén   kialakított    álláspontját,
    Közigazgatási és Gazdasági Döntvénytár, 1992./5. 68.)

    Tekintettel egyrészt  az etikai  eljárás  alapjául  szolgáló
    anyagi szabályokra,  másrészt az  etikai  eljárásban  hozott
    döntések   felülvizsgálata    során   érvényesítendő,   fent
    kifejtett alkotmányossági  követelményekre,  s  végül  arra,
    hogy ezeket a magyar bírósági gyakorlat meg is valósítja, az
    Alkotmánybíróság  elutasította   a   fegyelmi   eljárás   és
    büntetések (Okt.  VI. fejezet)  alkotmányellenességét állító
    indítványt.

    3. Az  Okt. a  közalkalmazotti, közszolgálati  jogviszonyban
    álló orvossal  szemben lefolytatott kamarai etikai eljárásra
    más   szabályokat   tartalmaz,   mint   amelyek   az   ilyen
    jogviszonyban nem álló orvosra irányadóak.

    Tévesen értelmezi  az  Okt-t  az  indítványozó,  amikor  azt
    állítja, hogy a közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban
    álló orvossal  szemben felmerült,  fegyelmi eljárás alapjául
    is  szolgáló   etikai  vétség   esetén  az   etikai  eljárás
    lefolytatására és  határozat hozatalára  kizárólag a jogerős
    fegyelmi határozat  meghozatalát követően  kerülhet sor.  Az
    Okt. 26.  §  (4)  bekezdése  értelmében  a  közalkalmazottak
    jogállásáról   szóló    1992.   évi   XXXIII.   törvény   (a
    továbbiakban: Kjt.)  hatálya alá  tartozó orvosokkal szemben
    az e  törvények szerinti  fegyelmi eljárás  lefolytatása nem
    feltétele  a   kamarai  etikai  eljárásnak,  s  azt  nem  is
    helyettesíti.

    A  26.   §  (1)   bekezdése  szerint   a   "közalkalmazotti,
    közszolgálati   jogviszonyban    álló   orvossal"    szemben
    felmerült, fegyelmi  eljárás  alapjául  is  szolgáló  etikai
    vétség alapos  gyanúja esetén  a kamara,  illetve  megfelelő
    szerve kezdeményezi  a munkáltatónál  a fegyelmi eljárást. A
    munkáltató vagy lefolytatja az eljárást, vagy visszautasítja
    a kezdeményezést.  Ha a  munkáltató lefolytatja  a  fegyelmi
    eljárást,  akkor   a  kamarai  etikai  eljárásra,  határozat
    hozatalára csak  a fegyelmi eljárást lezáró jogerős fegyelmi
    határozat meghozatalát követően kerülhet sor. Ugyancsak erre
    az esetre  igaz, hogy  az etikai eljárást lefolytató kamarai
    szerv  által   mérlegelés  alapján  kiszabható  legsúlyosabb
    etikai büntetés  (a "tagsági  viszony  1-6  hónapig  terjedő
    felfüggesztése" [30.  § (1) c) pont]) kiszabásának feltétele
    az, hogy  a lefolytatott  fegyelmi eljárásban  a  munkáltató
    "hivatalvesztés", illetve  "elbocsátás"  fegyelmi  büntetést
    alkalmazzon.

    Nem zárja  ki tehát  a 26.  § (4)  bekezdése, hogy a kamarai
    etikai bizottság  az etikai  eljárást abban  az  esetben  is
    lefolytassa,   ha    a   munkáltató   a   fegyelmi   eljárás
    megindításának kezdeményezését  elutasítja.  Sőt:  a  25.  §
    értelmében  a  MOK  "etikai  vétség  gyanúja  esetén  etikai
    eljárást   folytat    le";   az   e   rendelkezésből   folyó
    kötelezettséget  a   fegyelmi  megindítására  "alapos  gyanú
    esetén" kifejezetten  is tartalmazza  a 27. § (1) bekezdése.
    Fegyelmi jogkörében  a MOK  a közigazgatási eljárás szerint,
    közhatalmi jogkört gyakorolva jár el. A közalkalmazott orvos
    azonban ennél  a  státuszánál  fogva  egy  másik  igazgatási
    jellegű függőségben  is áll.  Az Okt.  szerinti etikai  és a
    közalkalmazotti  fegyelmi   felelősség  két,   egymást  csak
    részben átfedő  felelősségi kör:  részben mások  a  fegyelmi
    vétségek, s  mások az  eljárási kötelességek is. A Kjt 46. §
    (2) bekezdése  szerint a  közalkalmazott  munkáltatója  csak
    jelentős  súlyú   vétség  gyanúja  esetén  köteles  eljárást
    indítani, a  MOK azonban  "etikai  vétség  gyanúja  esetén",
    annak súlyától  függetlenül, minden  esetben köteles  etikai
    eljárás lefolytatására  (Okt. 25.  §). A  munkáltató a fenti
    feltétel miatt  tagadhatja meg az eljárást. Az Okt. támadott
    26. §-a  tehát a  kétfajta közhatalmi  függésben álló  orvos
    lehetséges  fegyelmi   eljárásai  közötti  viszonyt  rendezi
    sorrendi  szabályozással,  illetve  a  szankciókat  hangolja
    össze.

    Ezért az Alkotmánybíróság az Okt. 26. §-át támadó indítványt
    elutasította.

    4.1.  Az   orvosi   kamarában   való   kényszertagságot   az
    indítványozók  azzal   támadják,  hogy   az  az   egyesülési
    szabadságba (Alkotmány 63. §, 70/C. §), a foglalkozás szabad
    megválasztásának jogába  (70/B.  §),  illetve  a  közhivatal
    viseléséhez való jogba (70/C. §) ütközik.

    Az  Alkotmánybíróság   több  határozatában   foglalkozott  a
    kötelező kamarai  tagság és  az egyesülési  jog viszonyával,
    mind a  szakmai, mind a gazdasági kamarák vonatkozásában. (A
    szakmai  kamarákra   nézve  lásd   a  22/1994.(IV.   16)  AB
    határozatot,  ABH   1994,  128,   a  gazdasági  kamarákra  a
    1027/B/1994   AB   határozatot.)   Vitathatatlan,   hogy   a
    köztestület nem  az  egyesülési  jog  gyakorlása  révén  jön
    létre, ezért  önmagában az egyesülési szabadság alapjoga nem
    érv sem  a kamarák  törvényi alapításával,  sem  a  kötelező
    kamarai tagsággal  szemben. Mint  az  Emberi  Jogok  Európai
    Bírsága  is   -  éppen   a  jelenlegihez  hasonló  ügyben  -
    megállapította: "Az orvoskamara közjogi intézmény, amelyet a
    törvényhozó létesített  és az  államszervezetbe kapcsolt be;
    az  orvosi   hivatásgyakorlás  tekintetében   a   kamara   a
    közellenőrzést gyakorolja  és jelentős jogosítványai vannak.
    Ezekre  tekintettel   a  kamarát   nem  lehet   egyesületnek
    tekinteni. ...  A kamara és ennek szükségszerű velejárója (a
    kötelező kamarai  tagság), valamint a kamara szerveinek való
    alárendelés  sem   tárgyukban,  sem  következményeikben  nem
    érintik az  egyesülési szabadságot."  (Eur.  Court  H.R.  Le
    Compte, Van  Leuven and  De Meyere judgment of 23 June 1981,
    Series  A   no.43).  Az   Alkotmánybíróság  azonban  azt  is
    kimondta,  hogy   a  hibátlan   köztestületi  minőségből,  a
    "közfeladat"  meghatározásának  alkotmányosságából  még  nem
    következik automatikusan  a kényszertagság  alkotmányossága.
    Ez a  kényszer ugyanis  - ha az egyesülési szabadság negatív
    oldalának sérelmét  ki is  zárnánk - az önrendelkezési jogot
    mindenképpen   közvetlenül    korlátozza;    alkotmányossága
    aszerint bírálandó-e,  hogy  a  kamarára  rótt  "közfeladat"
    szükségessé  teszi-e   a  kötelező   tagságot,  és   hogy  a
    jogkorlátozás e célhoz képest arányos-e.

    Az Alkotmánybíróság  e határozatában  megállapította, hogy a
    MOK közfeladatot  lát el,  s azt  is, hogy  a  köztestületek
    közül  az   önkormányzati  szabályozás   a  szakmai  kamarák
    esetében   mehet    el   a    legmesszebbre   az   alapjogok
    korlátozásában.  A   MOK  -   a  fent   jelzett  alkotmányos
    korlátokon belül  is -  az orvosi  hivatás egészét, s így az
    összes   orvost    érintő   alapvető    hivatási   szabályok
    megalkotására és  szankcionálására jogosult. E normaalkotási
    tevékenység  intenzitása,  valamint  a  kamarának  adott,  a
    hivatásgyakorlás   felfüggesztéséig   elmenő   jogosítványok
    szükségessé teszik,  hogy az  összes orvos  az  önkormányzat
    tagjaként aktív  és passzív  választójoggal rendelkezzék.  A
    kötelező tagság  a MOK-ban  nem érinti  az orvos jogát arra,
    hogy  akár  szakmai,  akár  világnézeti,  vagy  bármely  más
    alapon, egyesülési  jogát gyakorolva társadalmi szervezetet,
    illetve  szakszervezetet  hozzon  létre,  vagy  azokban  tag
    legyen, s  nincs olyan  szabály sem  az Okt-ben,  amely ezek
    tényleges működését  annál jobban korlátozná, mint bármely -
    adott  esetben   nem  a   MOK-hoz  telepített   -   hatósági
    jogosítvány. Mindezekért  az  Alkotmánybíróság  elutasította
    azokat  az   indítványokat,  amelyek   szerint  az  Okt.  az
    Alkotmány 63. és 70/C. §-ába ütközik.

    Végül rámutat  az Alkotmánybíróság  arra, hogy  az Alkotmány
    70. § (4) bekezdése a közügyek vitelében való részvétel és a
    közhivatal viselése,  tehát a  közhatalom gyakorlásában való
    részvétel általános  alapjogát garantálja.  E jog ekként nem
    áll értékelhető  összefüggésben a  kamarai  tagság  kötelező
    voltával.

    A MOK tagjává válás magyar állampolgárok számára alanyi jog,
    s nem  követel meg  aránytalanul többet,  mint ami az orvosi
    hivatás gyakorlásának egyébként is feltétele. A többletteher
    ugyanis  kizárólag   a  tagdíjfizetés   -   az   alapszabály
    betartásából folyó többi kötelesség kamarai tagság nélkül is
    fennállna.  A   foglalkozás  szabad   megválasztása  nem   a
    foglalkozásgyakorlás   szabályaitól    függ   -    mint   az
    indítványozók állítják  -, hanem  a  kamarába  való  bejutás
    feltételeitől (mint ahogy ezt az Alkotmánybíróság az ügyvédi
    kamarákkal  kapcsolatban  már  részletesen  kifejtette,  ABH
    1994, 132.).  Az Okt.  19. §  (1) bekezdésében meghatározott
    feltételek  fennállta   esetén  a  (2)  bekezdés  szerint  a
    jelentkezőt a  MOK-ba fel  kell venni,  s  ezt  a  bírói  út
    igénybevételének lehetősége biztosítja (21. § (5) bekezdés).
    Mindezek alapján a kötelező tagság az Alkotmány 70/B. §-ával
    sem   ellentétes:    nem   korlátozza    szükségtelenül   és
    aránytalanul a  foglalkozás  megválasztását.  A  foglalkozás
    gyakorlásának  az   Okt-ben  szabályozott  kamarai  büntetés
    általi korlátozása  pedig - a fent, a 2. pontban kifejtettek
    szerint - szintén nem alkotmányellenes.

    4.2. Az  Okt.  20.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  az  orvosi
    diplomához    kötött     tevékenységüket     kizárólag     a
    köztisztviselők jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény
    alapján   közszolgálati    jogviszonyuk   keretében   ellátó
    orvosokat kiveszi a kötelező kamarai tagság hatálya alól. Az
    Okt. 20.  §-ának indokolása  szerint  ezt  "a  közszolgálati
    jogviszonyból,  illetőleg   a  kamarai   tagsági  viszonyból
    származó esetenként  eltérő érdekeltség, kötelezettség teszi
    indokolttá". Más  helyütt, a  törvény  általános  indokolása
    arról beszél, hogy az orvosi diplomához kötött tevékenységet
    közhatalmi jogkörben  ellátó orvos,  és az  ezen a  jogkörön
    kívül  eljáró   orvos  jogi  helyzetét  el  kell  választani
    egymástól. "A  köztisztviselőként fellépő orvos és a kamarai
    tagként  eljáró  orvos  függőségi  rendszerének  eltéréséből
    fakadó  esetleges   kolliziókat  a   tervezet  az  általános
    kötelező tagság  elvének szűkítésével  igyekszik feloldani".
    Ezt a szűkítést az Okt. úgy valósította meg, hogy a kötelező
    tagság helyébe  a választható kamarai tagságot állította: az
    Okt. 20. § (3) bekezdése értelmében ezek a köztisztviselők a
    kamarai tagságot önként vállalhatják.

    Tény, hogy a kizárólag tisztviselői, közhatalmat gyakorló és
    a más  jogviszonyban  folytatott  orvosi  diplomához  kötött
    tevékenység    különbözik     egymástól.     E     különbség
    következményeit azonban az Okt. úgy vonta le, hogy nem vette
    tekintetbe a  köztisztviselő orvosok  feladataiban  meglévő,
    éppen a kamarai tagság vonatkozásában jelentős eltéréseket.

    A köztisztviselők  képesítési előírásait  a 9/1995.(II.  3.)
    Korm.  rendelet   tartalmazza.  A   rendelet  mellékleteiből
    kitűnően  mind   a  helyi   önkormányzat  képviselőtestülete
    hivatalában,   mind   a   fővárosi,   megyei   közigazgatási
    hivatalban, mindpedig az állami közigazgatásban számos olyan
    feladatkört határozott meg a kormány, amelynek ellátásához -
    rendszerint csupán  vagylagosan, más  felsőfokú  képesítések
    között -   az  orvostudományi egyetemen  szerzett végzettség
    feltétel;  egyes   munkaköröket  viszont   kizárólag  orvosi
    diplomával és  szakorvosi szakvizsgával  rendelkező  személy
    tölthet  be.  Kétségtelen,  hogy  a  köztisztviselő  orvosok
    legnagyobb része  - azok,  akik olyan  állást  töltenek  be,
    amelyhez az  orvosi  diploma  nem  kizárólagos  és  egyedüli
    feltétel,  hanem   csupán  az   egyik  lehetséges  felsőfokú
    végzettség   -    olyan   foglalkozási   szabályok   alapján
    tevékenykedik, amelyekben  az orvosi hivatás sajátos szakmai
    és  etikai   követelményei  nem,  vagy  csupán  másodlagosan
    érvényesülnek. Ebben a körben mindazok a szempontok, amelyek
    a kötelező  kamarai tagságot  indokolják,  szintén  háttérbe
    szorulnak. Ezért  ésszerű az a szabályozás, amely szerint az
    ilyen tisztviselő-orvosok  választásuk szerint beléphetnek a
    kamarába.  Ha   köztisztviselői  tevékenységükön  túlmenően,
    valóban orvosi  feladatot is el akarnak látni - akárcsak pro
    familia -,  akkor a  tagság értelemszerűen  kötelező is.  Ha
    csupán a  kamarai életben  kívánnak részt  venni, a belépési
    lehetőség ezt  megnyitja számukra  -  s  ezzel  egyszersmind
    orvosi tevékenység folytatására is joguk lesz. Más a helyzet
    azokkal  a  köztisztviselői  állásokkal,  amelyek  kizárólag
    orvosi képesítéssel  tölthetők be,  s amelyek  szakmailag is
    kizárólag az orvosi hivatás körébe tartoznak, mint például a
    tisztifőorvosok. Az  általuk gyakorolt hatósági jogkör (akár
    más orvosokkal  szemben is)  nem ésszerű  indok ahhoz,  hogy
    rájuk a  voltaképpeni  orvosi  hivatást  gyakorló  orvosokra
    kötelező szakmai  és etikai követelmények ne, illetve csupán
    akkor vonatkozzanak,  ha annak  önkéntesen alávetik magukat.
    (Hiszen a  kamarán  belül  is  vannak  -  éppen  a  kamarára
    ruházott  -   hatósági  jogköröket  más  orvosokkal  szemben
    gyakorló orvosok!)  Végül megint  más a  helyzete azoknak  a
    köztisztviselő orvosoknak,  akik feladatkörükből következően
    a kamara  "állami" partnerei azoknak a kamarai hatásköröknek
    a gyakorlása  során, amelyek  véleményezési vagy egyetértési
    jogot   juttatnak   érvényre.   Az   ilyen   köztisztviselői
    pozícióval a kamarai tagság összeférhetetlen.

    Az Okt.  a  fenti  különbségeket  nem  vette  figyelembe.  A
    kamarai tagság kötelező voltát illetően az orvosi diplomához
    kötött foglalkozások  közötti jelenlegi  megkülönböztetésnek
    tárgyilagos megítélés  szerint nincs  ésszerű indoka,  azért
    az, az  Okt. 20.  §-a szerinti differenciálatlan formájában,
    az Alkotmány  70/A. §-ába  ütközik. A jogalkotó feladata az,
    hogy  a   szabályozásban  a  szükséges  megkülönböztetéseket
    megtegye. Erre  az Alkotmánybíróság  a rendelkezés  hatályon
    kívül helyezésének jövőbeli időpontjával lehetőséget adott.

    5. Az Okt. hatálybalépésekor működő Magyar Orvosi Kamara nem
    köztestületként, hanem  az egyesülési jog alapján jött létre
    és működött.  Nincs olyan  alkotmányi  rendelkezés,  melynek
    alapján  e   szervezet  köteles   lenne  vagyonát  a  MOK-ra
    átruházni.

    A  társadalmi   szervezet  megszűnésének   esetén  követendő
    szabályokat az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
    (a továbbiakban:  Etv.) VIII.  fejezete  tartalmazza.  Annak
    vizsgálata, hogy  az Okt.  hatálybalépésekor  működő  Magyar
    Orvosi  Kamara   megszűnésekor,  illetve   a   MOK-ká   való
    átalakulása során  az Etv. rendelkezéseit betartották-e, nem
    az   Alkotmánybíróság   hatáskörébe   tartozik.   Ezért   az
    Alkotmánybíróság   az    Okt.   44.    §    (4)    bekezdése
    alkotmányellenességének  vizsgálatára   irányuló  indítványt
    visszautasította.

    6. Két  indítványozó alkotmányjogi panasszal támadta az Okt.
    19. §-át  és a  2. §  i) pontját,  illetve az  EüMr 2. § (4)
    bekezdését,  amelyek   nem  magyar  állampolgárságú  orvosok
    kamarai   felvételére,    illetve   az    Orvosok   Országos
    Nyilvántartásába vételére és a külföldi diplomával végezhető
    orvosi tevékenységre vonatkozóan adnak a MOK-nak jogokat.

    Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény 48. §
    (1) bekezdése  alapján alkotmányjogi  panasszal az a személy
    fordulhat az  Alkotmánybírósághoz,  aki  egyéb  jogorvoslati
    lehetőségeit már  kimerítette,  illetőleg  más  jogorvoslati
    lehetőség nincs számára biztosítva. Okt. 21. § (4) bekezdése
    szerint a tagfelvételt elutasító másodfokú határozat ellen a
    kérelmező  a   közigazgatási  perekre   vonatkozó  szabályok
    szerint  keresetet   nyújthat  be   a  bírósághoz.   Az   az
    indítványozó, aki  a  tagfelvételi  rendelkezés  vizsgálatát
    kérte, a  rendelkezésre álló iratok tanúsága szerint azelőtt
    fordult az  Alkotmánybírósághoz, mielőtt kimerítette volna a
    lehetséges    jogorvoslatokat.     Panaszát     ezért     az
    Alkotmánybíróság     elvont     normakontrollra     irányuló
    indítványként kezelte.  A másik  indítványozó, aki  az EüMr.
    ellen adott  be alkotmányjogi panaszt, magából a beadványból
    kitűnően nem  az a  személy, akinek  sérelmére a  kifogásolt
    rendelkezéseket alkalmazták.  Mivel alkotmányjogi  panasszal
    az  élhet,  akinek  jogsérelme  alkotmányellenes  jogszabály
    alkalmazása folytán  következett be, az Alkotmánybíróság ezt
    a panaszt  is elvont  normakontrollra irányuló indítványként
    bírálta el.

    Az  Okt.   19.  §   (3)  bekezdése  nem  zárja  ki  annak  a
    lehetőségét, hogy  nem magyar  állampolgár orvos a MOK tagja
    lehessen;  bejegyzése   azonban  a   magyar  állampolgárságú
    orvosoktól  megkövetelt  feltételek  (19.  §  (1)  bekezdés)
    teljesülése   esetén    sem   automatikus,   hanem   a   MOK
    diszkrecionális döntésétől  függ. Nincs  mérlegelési joga  a
    MOK-nak, ha a felvételt nemzetközi szerződés írja elő.

    6.1. A  MOK tagság csak egyik feltétele az orvosi oklevélhez
    kötött munkakörben  való  tevékenységnek  (Okt.  20.  §  (1)
    bekezdés). Az  Eütv. 70.  §-a 1972-ben  felhatalmazást adott
    arra, hogy  jogszabály elrendelhesse  az orvosi  tevékenység
    folytatásának az  orvosok országos nyilvántartásba vételéhez
    kötését; ezt  az egészségügyi miniszter haladéktalanul el is
    rendelte (EüMr. 1. § (1) bekezdés). Az Eütv. szerint továbbá
    külföldi állampolgár  számára oklevele  honosítása nélkül is
    engedélyezhető, hogy  meghatározott ideig orvosi munkakörben
    foglalkoztassák, illetőleg  orvosi tevékenységet fejtsen ki.
    Az Eütv.  végrehajtási kormányrendelete  (Vhr.) ez utóbbihoz
    adta  meg   a  népjóléti   miniszternek   az   engedélyezési
    hatáskört.  Az   EüMr.  pedig  arról  rendelkezett,  hogy  a
    külföldi állampolgár  felvételét az orvosi nyilvántartásba a
    miniszter engedélyezi.  Az Okt.  2. §  i) pontja  a  MOK-nak
    egyetértési jogot  adott mind  a honosított  diploma nélküli
    orvosi  tevékenységre  irányuló  kérelmek  ügyében,  mind  a
    külföldi orvosoknak  az  Orvosok  Országos  Nyilvántartásába
    vételéhez. Az  EüMr. 2.  § (4)  bekezdését ennek megfelelően
    úgy módosították,  hogy  a  külföldi  orvos  nyilvántartásba
    vételét  a   népjóléti  miniszter  a  MOK-kal  egyetértésben
    engedélyezi; a  Vhr. 31. §-ában viszont az egyetértési jogot
    nem vezették át.

    Tévedett   az    indítványozó,   amikor   egyrészt   a   MOK
    egyetértésének az  EüMr-ben való szerepeltetése, másrészt az
    egyetértési jog  nem említése  miatt a  Vhr-ben az Alkotmány
    35. §-a  szerinti  hierarchikus  alkotmányellenességet  vélt
    felfedezni.  A   két  rendelkezés   egyrészt  nem  ugyanarra
    vonatkozik. ("Az  orvosi tevékenység  végzése" a Vhr. 31. §-
    ában az  Eütv-ben is  szereplő megkülönböztetést  követi  az
    alkalmazottkénti  foglalkoztatás,  illetve  az  ezen  kívüli
    gyakorlat között,  mindkettő a  honosított  diploma  nélküli
    tevékenységre vonatkozik).  Az a hiányosság, hogy a Vhr. 31.
    §-a nem  tartalmazza a  MOK  később  bevezetett  egyetértési
    jogát, nem alkotmányossági kérdés, s a gyakorlatban sem okoz
    problémát. A  népjóléti miniszternek  ugyanis a Vhr. 31. §-a
    szerinti eljárásában figyelembe kell vennie többek között az
    Okt. 2.  § i)  pontját is,  mely a  MOK egyetértési  jogáról
    rendelkezik.

    Ezért  az   Alkotmánybíróság   a   külföldi   orvos   orvosi
    tevékenysége      engedélyezésére      vonatkozó      formai
    alkotmányossági kifogásokat elutasította.

    6.2. Megalapozottak azonban az indítványok a MOK-nak az Okt.
    2. §  i) pontja  szerinti egyetértési  joga, illetve a 19. §
    (3) bekezdés alapján gyakorolt tagfelvételi mérlegelési joga
    tartalmi alkotmányellenessége tekintetében.

    A MOK  által az  Okt.  2.  §  i)  pontja  alapján  gyakorolt
    egyetértési jog  közhatalmi aktus.  E  jog  folytán  mind  a
    külföldi (nem  honosított) diplomával  Magyarországon űzhető
    orvosi tevékenység,  mind -  a  magyar  állampolgár  orvosok
    számára előírt  feltételeknek  mindenben  megfelelő,  többek
    között magyar  vagy honosított  diplomával rendelkező  - nem
    magyar   állampolgárságú    orvos   orvosi   tevékenységének
    lehetségessé tétele  részben  a  MOK,  részben  a  népjóléti
    miniszter engedélyétől  függ. Az  egyetértési jog  folytán a
    MOK megvétózhatja  a miniszteri  engedélyt mind  a  külföldi
    honosított diploma  nélküli tevékenységéhez, mind az Orvosok
    Országos    Nyilvántartásába     való    felvételéhez.     A
    Nyilvántartásban való  szereplés a kamarai tagság feltétele,
    a MOK-nak  azonban még  egy lehetősége  van,  hogy  -  immár
    egyedüli döntéssel,  a miniszter nélkül - újból határozzon a
    külföldi    orvos     magyarországi     hivatásgyakorlásának
    engedélyezéséről, amikor  a nem  magyar állampolgár  kamarai
    tagfelvételéről dönt.  Ez a  kamarai aktus is közhatalmi; az
    államigazgatási  eljárás   szabályai  szerint  hozzák,  s  a
    tagfelvételt elutasító  döntés ellen  végső soron  bírói  út
    vehető igénybe.  A MOK  egyetértési joga keretében gyakorolt
    elutasító döntés  ellen nincs önálló jogorvoslat, viszont ha
    a miniszter  az engedély iránti kérelmet elutasítja, szintén
    megnyílik a közigazgatási per lehetősége. A fent ismertetett
    szabályozás    miatt    az    alkotmányossági    vizsgálatot
    értelemszerűen ki  kell terjeszteni  az Okt-n kívül az Eütv-
    nek a  nem magyar orvosok tevékenységét engedélyhez kötő 70.
    §-ára és annak végrehajtási jogszabályaira.

    A munkához és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog
    a magyar Alkotmány szerint emberi jog, azaz - egyes külföldi
    alkotmányoktól  eltérően  -  nem  állampolgári  jog.  A  MOK
    egyetértési joga  az Orvosok  Országos Nyilvántartásába való
    bejegyzéshez, illetve  a  kamarai  tagsági  kérelemről  való
    döntésének  szabályozása   a  nem   magyar   állampolgárságú
    orvosnak a  munka és  a foglalkozás  szabad megválasztásához
    való   jogát    korlátozza   (Alkotmány    63/B.   §).    Az
    Alkotmánybíróság  állandó   gyakorlata  szerint  a  munkához
    (foglalkozáshoz,  vállalkozáshoz)  való  jogot  az  sérti  a
    legsúlyosabban, ha  az ember az illető tevékenységtől el van
    zárva, azt nem választhatja; a választást tárgyi ismérvekkel
    kizáró jogszabályok  alkotmányosságát "a legszigorúbban kell
    vizsgálni" (21/1994. (IV. 16.)AB, ABH 1994, 117, 121).

    A most  vizsgált kérdés elsősorban nem az, hogy lehetséges-e
    a  magyar  orvosnak  alanyi  jogon  járó  kamarai  tagsággal
    szemben  a  külföldi  tagként  való  felvételét  engedélytől
    függővé   tenni,    hanem   az    engedélyezési    szabályok
    alkotmányossága. Az Okt. és az EüMr. ugyanis tisztázza, hogy
    a külföldi  orvos nyilvántartásba vételéhez, illetve kamarai
    tagságához nem  szükséges más feltétel, mint amivel a magyar
    orvosoknak is  rendelkezniük kell.  (Nem változtat ezen az a
    követelmény sem,  hogy a  külföldön szerzett  és  honosított
    oklevéllel rendelkező  orvosnak az  Orvostovábbképző Egyetem
    bizottsága  előtt  magyar  nyelven  vizsgát  kell  tennie  a
    Magyarországon  alkalmazott   gyógyszer-,  egészségügyi   és
    biztosítási ellátási rendből (EüMr. 2. § (5) bekezdés). Ez a
    kötelesség ugyanis  az állampolgárságtól függetlenül terheli
    az érintett orvosokat.) Az alkotmányossági probléma az, hogy
    nincs  olyan   jogszabályi  rendelkezés,   amely   bármilyen
    szempontot  tartalmazna   arról,  hogy   a  hivatásgyakorlás
    magyarországi  feltételeinek  mindenben  megfelelő  külföldi
    orvosok kérelmét  minek alapján fogadja el, vagy utasítja el
    a MOK.  Itt tehát  a külföldi  állampolgárság közömbös, mert
    annak csupán az engedélyezési eljárásra utalás szempontjából
    van jelentősége,  de nem  a döntésben,  amely  a  külföldiek
    között különböztethet.  Az Alkotmánybíróság emlékeztet arra,
    hogy ebben  az emberi  jogot érintő kérdésben belső, kamarai
    szabályok nem  hozhatók, s  erre felhatalmazást  sem lehetne
    adni. (Lásd fenn 1. pont.)

    Az Okt.  19. §  (3) bekezdésének  az a  rendelkezése, hogy a
    külföldi orvosok  felvétele a  MOK-ba  nemzetközi  szerződés
    előírása  esetén   a   magyar   állampolgárságú   orvosokkal
    megegyező módon  történik, önmagában  nem  alkotmányellenes.
    Ezt    a     rendelkezést     az     Alkotmánybíróság     az
    alkotmányellenesnek  talált   rendelkezéssel   való   szoros
    összefüggése  miatt   semmisíti  meg.   Az  Alkotmánybíróság
    ugyanakkor  felhívja   az  Országgyűlés  figyelmét,  hogy  a
    megsemmisített rendelkezések újraszabályozásánál figyelemmel
    kell lennie  az Alkotmány  70/A. § (1) bekezdésére, azaz nem
    tehet alkotmányellenes  megkülönböztetést a külföldi orvosok
    között sem.

    A MOK  által élvezett  korlátlan diszkréció  miatt a tagsági
    kérelmet   elutasító   döntés   elleni   bírói   jogorvoslat
    értelmetlen: egyetlen  jogszabályban  sincs  olyan  szempont
    vagy  mérce,  amelynek  alapján  a  döntés  jogszerűségét  a
    bíróság  felülvizsgálhatná.   Ilyen  jogi  ürességben  az  a
    bíróság sem  juthat el  az ügy érdemi elbírálásához, amely -
    mint a  magyar  bíróságok  -    a  méltányossági  mérlegelés
    jogszerűségét is  felülbírálja. Ezért  az  Okt.  19.  §  (3)
    bekezdésének az  a rendelkezése,  amely szerint a MOK tagjai
    sorába felveheti azt a nem magyar állampolgárt is, aki a 19.
    § (1)  bekezdésében  meghatározott  feltételeknek  megfelel,
    ellentétes az  Alkotmány 57.  § (1)  bekezdésével.  Ugyanígy
    alkotmányellenes  az   Okt.  2.   §  i)   pontjának   az   a
    rendelkezése, amely szerint a MOK egyetértési jogot gyakorol
    a külföldi  orvosoknak az  Orvosok Országos Nyilvántartásába
    vételéhez.  Értelemszerűen   alkotmányellenes  a   népjóléti
    minisztert a  nyilvántartásba vétel  engedélyezésére  minden
    szempontot nélkülözően felhatalmazó jogszabályi rendelkezés,
    az  EüMr.   2.  §  (4)  bekezdése  is.  Az  Alkotmánybíróság
    megjegyzi, hogy  álláspontja összhangban van az Emberi Jogok
    Európai  Bíróságának  gyakorlatával.  (Lásd  a  fenn,  a  2.
    pontban már  hivatkozott Albert and Le Compte ítélet mellett
    az Obermeier-esetet  is: judgement of 28 June 1990, Series A
    no.179.)

    Más  az  alkotmányossági  megítélése  a  külföldön  szerzett
    orvosi  diplomával   honosítás  nélkül,   határozott   ideig
    végezhető orvosi  tevékenység  együttes  engedélyezésének  a
    miniszter és  a MOK által (Okt. 2. § i) pont, Vhr. 31. § (2)
    bekezdés),  illetve  a  kamarai  tagság  engedélyezésének  -
    állampolgárságtól  függetlenül  -  azok  számára,  akik  nem
    rendelkeznek Magyarországon  lakóhellyel  (Okt.  19.  §  (3)
    bekezdés). Mindkét  esetben ugyanis  kedvezmény  megadásáról
    van szó,  olyan feltétel alóli felmentésről, amely egyébként
    a hivatás  gyakorlásához mindenki  számára  kötelező.  Ezért
    ezek  az   engedélyek  alapjogot   nem  érintenek,   és  nem
    alkotmányellenesek.

    Az Alkotmánybíróság  rámutat arra,  hogy az alkotmányellenes
    helyzet megszüntetésének  nem az  az egyedüli módja, hogy az
    Alkotmányba  ütköző   rendelkezéseket  az   Alkotmánybíróság
    megsemmisíti; s  ezzel olyan  helyzetet teremt,  amelyben  a
    külföldi orvosok  helyzete a magyar állampolgárokéval azonos
    lesz. Ez  technikailag csak  úgy  valósítható  meg,  hogy  a
    jelenleg  csak  a  magyar  állampolgár  orvosokra  vonatkozó
    rendelkezésekből ezt  a szűkítést  törölni kell.  Lehetséges
    azonban   az    alkotmányos    követelményeknek    megfelelő
    engedélyezési rendszer  kialakítása is a külföldiek számára,
    s ettől az sem zárja el a jogalkotót, ha az Alkotmánybíróság
    az  alkotmányellenes  szabályok  megsemmisítésével  ezt  nem
    várja  meg.   Az  Alkotmánybíróság   mérlegelve  a  fennálló
    alapjogsérelem  súlyos   voltát,  úgy   döntött,   hogy   az
    alkotmányellenes  rendelkezéseket   1997.   december   31-ig
    hatályban tartja.  Így a  jogalkotónak lehetősége nyílik egy
    alkotmányos   engedélyezési   rendszer   megalkotására.   Új
    szabályozás híján 1998. január 1-jétől a külföldiek helyzete
    a magyar  orvosokéval egyenlő lesz az orvosi nyilvántartásba
    és a kamarába való felvételt illetően.
                          Dr. Sólyom László
                         előadó alkotmánybíró
                      az Alkotmánybíróság elnöke

           Dr. Ádám Antal                 Dr. Holló András
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró

            Dr. Kilényi Géza              Dr. Lábady Tamás
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

          Dr. Szabó András            Dr. Tersztyánszky Ödön
            alkotmánybíró                   alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Distinguishing between Economic Chambers and Professional Chambers
     Number of the Decision:
     .
     39/1997. (VII. 1.)
     Date of the decision:
     .
     06/24/1997
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1997-2-008?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .