English
Hungarian
Ügyszám:
.
548/B/1999
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 41/2003. (VII. 2.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/430
.
A döntés kelte: Budapest, 06/30/2003
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos   vizsgálatára,   valamint   jogszabály   nemzetközi
   szerződésbe  ütközésének megállapítására irányuló indítványok
   tárgyában  -  dr. Bihari Mihály, dr. Harmathy Attila  és  dr.
   Kukorelli  István  alkotmánybíró párhuzamos  indokolásával  -
   meghozta a következő

                           határozatot:

   1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
   szóló  1973.  évi I. törvény 383. § (3) bekezdés  b)  pontja,
   továbbá  a  384.  §  (2) bekezdés b) pontja alkotmányellenes,
   ezért azt a határozat közzétételének napjával megsemmisíti.

   2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
   szóló  1998. évi XIX. törvény 580. § (2) bekezdés b)  pontja,
   továbbá  az  581.  § (2) bekezdés b) pontja alkotmányellenes,
   ezért  azt  a határozat közzétételének napjával megsemmisíti.
   Ennek folytán a rendelkezés nem lép hatályba.

   3. Az Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I.
   törvény 383. § (3) bekezdés a) pontja, továbbá a 384.  §  (2)
   bekezdés a) pontja alkotmányellenességének megállapítására és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

   4.  Az  Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló 1998.  évi
   XIX. törvény 580. § (2) bekezdés a) pontja, továbbá az 581. §
   (2)     bekezdés     a)     pontja    alkotmányellenességének
   megállapítására   és  megsemmisítésére  irányuló   indítványt
   elutasítja.

   5. Az Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I.
   törvény  383. § (3) bekezdés b) pontja, a 384. § (2) bekezdés
   a) és b) pontja, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi
   XIX.  törvény  581.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  nemzetközi
   szerződésbe  ütközésének megállapítására irányuló  indítványt
   visszautasítja.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás
                                 
                                 I.
     
     1.  A  büntetőeljárásról  szóló  1973.  évi  I.  törvény  (a
    továbbiakban:  Be.)  a  kártalanítás jogintézménye  keretében
    rendezi   azt   a   helyzetet,  amikor  a   szabadságelvonást
    tartalmazó   eljárási  kényszercselekményről  és  büntetőjogi
    szankcióról   utóbb  derül  ki,  hogy  elrendelése,   illetve
    végrehajtása jogszerű, ámde alaptalan volt.
     
     A  Be. a kártalanítási igény jogcímei mellett meghatározza a
    kártalanításból   kizárás  eseteit.  A  törvény   külön-külön
    rendelkezik    a   büntetőeljárási   kényszerintézkedésekért,
    valamint  a  jogerős  ítélet  alapján  kitöltött  büntetőjogi
    szankcióért  járó kártalanítás jogalapjáról,  és  külön-külön
    állapítja meg az igény érvényesítését kizáró okokat.  Így  az
    előzetes      letartóztatásért     és      az      ideiglenes
    kényszergyógykezelésért   járó  kártalanításból   a   törvény
    kizárja  azt,  aki  a  hatóság elől elrejtőzött,  megszökött,
    illetve  szökést  kísérelt meg, továbbá,  aki  az  eredményes
    felderítés  meghiúsítása  végett  a  hatóság  megtévesztésére
    törekedett,    vagy    egyébként   neki   felróhatóan    okot
    szolgáltatott   arra,  hogy  a  bűncselekmény   gyanúja   reá
    terelődjék [Be. 383. § (3) bekezdés a) és b) pont]. A jogerős
    ítélet  alapján kitöltött szabadságvesztésért, javítóintézeti
    nevelésért,  illetve kényszer-gyógykezelésért egyébként  járó
    kártalanításból kizárás okai között jelöli meg a törvény,  ha
    a  terhelt  az alapügyben elhallgatta azokat a tényeket  vagy
    bizonyítékokat,  amelyeken a perújítás  során  hozott  ítélet
    alapul,  továbbá,  ha az alapügyben hozott ítélet  ellen  nem
    fellebbezett [Be. 384. § (2) bekezdés a) és b) pont].
     
     E  szabályok  alkotmányosságának vizsgálatára két  indítvány
    érkezett,    amelyeket   az   Alkotmánybíróság   -    tárgyuk
    azonosságára  tekintettel  -  egyesített  és  egy  eljárásban
    bírált el.
     
     1.1.   Az   egyik  indítványozó  a  kártalanításból   kizáró
    rendelkezéseket a törvénytelen letartóztatás vagy fogvatartás
    áldozata   számára  az  Alkotmány  55.  §  (3)   bekezdésében
    biztosított kártérítéshez való joggal tartotta ellentétesnek.

    Az  indítvány indokolásában utalt arra, hogy a büntetőeljárás
    alá  vont  személyt  (a  továbbiakban: terhelt)  megilleti  a
    hallgatáshoz  való  jog,  amely  következik  az   ártatlanság
    vélelméből  [Alkotmány 57. § (2) bekezdés],  valamint  abból,
    hogy  a  Be.  87. § (2) bekezdése a hallgatás jogára  történő
    figyelmeztetés kötelezettségét rója a büntető ügyekben eljáró
    hatóságra.  Az indítványozó szerint: "A terheltet  az  ügyhöz
    való   ilyen   hozzáállása  miatt  nem   érheti   hátrány   a
    kártalanításra való jogosultság tekintetében."

    Az indítványozó álláspontja szerint a Be. 383. § (3) bekezdés
    b)  pontja  "túl általános, nem egyértelműen megfogalmazott",
    így  "önkényes értelmezésekre adhat okot, és ezzel  lehetőség
    nyílik  a  nemzetközi jogszabályokban és az  Alkotmányban  is
    megfogalmazott kötelezettség alóli kibúvásra."

    A  Be.  384.  §  (2)  bekezdés b) pontjával  kapcsolatban  az
    indítványozó  azt állította, hogy a törvény adta jogorvoslati
    lehetőség  ki  nem  használása "túl szigorú kritérium  ahhoz,
    hogy  erre  hivatkozással a szabadságától ártatlanul  -  akár
    több  évig  is  -  megfosztott  személy  kártalanításban   ne
    részesüljön."  A  törvény "- sértve ezzel az ügyfélegyenlőség
    elvét -privilegizált helyzetet teremt az Állam számára."

    Az   indítványozó   megállapítása  szerint  a   rendelkezések
    ellentétesek   az  1976.  évi  8.  törvényerejű   rendelettel
    kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán,
    1966.  december  16-án elfogadott Polgári és Politikai  Jogok
    Nemzetközi Egyezségokmánya (a továbbiakban Egyezségokmány) 9.
    Cikkének  5. pontjával és 14. Cikkének 6. pontjával,  továbbá
    az  emberi  jogok  és alapvető szabadságok védelméről  szóló,
    Rómában,  1950.  november 4-én kelt, és az  1993.  évi  XXXI.
    törvénnyel  kihirdetett Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény)
    5. Cikkének 5. pontjával és 50. Cikkével is.

    1.2.  A  másik indítványozó szerint a Be. 383. § (3) bekezdés
    a)  és  b)  pontja, továbbá a 384. § (2) bekezdés  a)  és  b)
    pontja  a  védelemhez való alapjoggal [Alkotmány  57.  §  (3)
    bekezdés]  ellentétes; a Be. 384. § (2)  bekezdés  b)  pontja
    pedig sérti a jogorvoslathoz való jogot [Alkotmány 57. §  (5)
    bekezdés]  is.  Az indítvány kitért arra is, hogy  ez  utóbbi
    rendelkezés "szélesebb körben zárja ki a kártalanítást,  mint
    azt a nemzetközi egyezmények megengedik." Ezért a rendelkezés
    ellentétes  az Egyezségokmány 14. cikk 6. pontjával,  továbbá
    az Egyezmény hetedik kiegészítő jegyzőkönyvének 3. cikkével.

    A 2003. július 1-jén hatályba lépő, a büntetőeljárásról szóló
    1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: új Be.) a sérelmezett
    rendelkezésekkel   lényegében  azonosan   határozza   meg   a
    kártalanításból   kizárás  eseteit,  ezért  az   indítványozó
    kezdeményezte  a  törvény  580.  §  (2)  bekezdés  a)  és  b)
    pontjának,  valamint 581. § (2) bekezdés a) és  b)  pontjának
    megsemmisítését is.

    2. Az Alkotmánybíróság az eljárásban beszerezte az igazságügy-
    miniszter véleményét.

                                 II.

    Az indítvány elbírálása során az Alkotmánybíróság a következő
    jogszabályi rendelkezéseket vette figyelembe.

    1. Az Alkotmány:

    "2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam."
    "7.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan elismert szabályait,  biztosítja
    továbbá  a  nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső  jog
    összhangját."
    "8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja."
    "55.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    szabadságra  és  a  személyi biztonságra,  senkit  sem  lehet
    szabadságától   másként,  mint  a  törvényben   meghatározott
    okokból   és  a  törvényben  meghatározott  eljárás   alapján
    megfosztani.
    [...]
    (3)  Az,  aki  törvénytelen  letartóztatás  vagy  fogvatartás
    áldozata volt, kártérítésre jogosult."
    "57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki
    egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit
    a  törvény  által felállított független és pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
    (2)  A  Magyar  Köztársaságban senki sem tekinthető  bűnösnek
    mindaddig,  amíg  büntetőjogi felelősségét a bíróság  jogerős
    határozata nem állapította meg.
    (3)  A  büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás minden
    szakaszában  megilleti a védelem joga.  A  védő  nem  vonható
    felelősségre  a  védelem ellátása során  kifejtett  véleménye
    miatt.
    [...]
    (5)  A  Magyar  Köztársaságban a  törvényben  meghatározottak
    szerint  mindenki  jogorvoslattal élhet  az  olyan  bírósági,
    közigazgatási  és más hatósági döntés ellen,  amely  a  jogát
    vagy  jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot - a  jogviták
    ésszerű  időn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan
    -   a   jelenlévő   országgyűlési  képviselők   kétharmadának
    szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja."

    2. A Be. rendelkezései:

    "87.  §  (2)  A  terheltet  a  kihallgatásának  megkezdésekor
    figyelmeztetni kell arra, hogy nem köteles vallomást tenni, a
    vallomás    tételét    a   kihallgatás   folyamán    bármikor
    megtagadhatja,  továbbá,  hogy amit mond,  az  bizonyítékként
    felhasználható.  A  figyelmeztetést  és  a  terhelt  válaszát
    jegyzőkönyvbe  kell  foglalni.  A  figyelmeztetés  elmaradása
    esetén  a terhelt vallomása bizonyítási eszközként nem vehető
    figyelembe.
    (3)   Ha   a   terhelt   a   vallomás   tételét   megtagadja,
    figyelmeztetni kell arra, hogy ez az eljárás folytatását  nem
    akadályozza, de a védekezésének erről a módjáról lemond."
    "276.  § (1) A bíróság jogerős ítéletével elbírált cselekmény
    (alapügy) esetén perújításnak van helye, ha
    a)  az  alapügyben akár felmerült, akár fel nem merült tényre
    vonatkozó olyan új bizonyítékot hoznak fel, amely valószínűvé
    teszi, hogy
    1. a terheltet fel kell menteni, lényegesen enyhébb büntetést
    kell kiszabni, vagy a büntető eljárást meg kell szüntetni;
    2.  a  terhelt bűnösségét meg kell állapítani vagy lényegesen
    súlyosabb büntetést kell kiszabni;
    b)  a  terhelttel  szemben ugyanazon  cselekmény  miatt  több
    ítéletet hoztak;
    c)   az   alapügyben   hamis  vagy  hamisított   bizonyítékot
    használtak fel;
    d)  az  alapügyben  a hatóság valamely tagja  kötelességét  a
    büntető törvénybe ütköző módon megszegte;
    e)  az  alapügyben  az  ítéletet a XVII/A.  Fejezet  szerinti
    eljárásban a terhelt távollétében hozták."
    "383. § (1) Kártalanítás jár az előzetes letartóztatásért  és
    az ideiglenes kényszergyógykezelésért, ha
    I. a büntetőeljárást azért szüntették meg, mert
    a)  a  cselekmény nem bűncselekmény, vagy azt nem  a  terhelt
    követte el,
    b)  a  rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható  meg
    bűncselekmény elkövetése, illetőleg az, hogy a cselekményt  a
    terhelt követte el,
    c) büntethetőséget kizáró ok áll fenn,
    d) a bűncselekmény büntethetősége elévült,
    e) a cselekményt már jogerősen elbírálták;
    II. a bíróság
    a) a terheltet felmentette,
    b) az eljárást vádelejtés miatt szüntette meg.
    (2)  Nincs  helye  kártalanításnak, ha  a  büntetőeljárást  a
    cselekmény  társadalomra veszélyességének csekély foka  (Btk.
    28. §) miatt szüntették meg.
    (3) Az (1) bekezdés esetén sincs helye kártalanításnak, ha  a
    terhelt
    a)  a  hatóság elől elrejtőzött, megszökött, szökést kísérelt
    meg,
    b)  az  eredményes felderítés meghiúsítása végett  a  hatóság
    megtévesztésére  törekedett, vagy egyébként neki  felróhatóan
    okot  szolgáltatott  arra, hogy a bűncselekmény  gyanúja  reá
    terelődjék,
    c) felmentés esetén a kényszergyógykezelését rendelték el.
    384.    §    (1)   A   jogerős   ítélet   alapján   kitöltött
    szabadságvesztésért,  javítóintézeti  nevelésért,   illetőleg
    kényszergyógykezelésért  a terheltnek  kártalanítás  jár,  ha
    perújítás,  felülvizsgálat vagy törvényesség érdekében  emelt
    jogorvoslat folytán felmentették, enyhébb büntetésre ítélték,
    próbára  bocsátották,  illetőleg  az  eljárást  vele  szemben
    megszüntették,     avagy     megállapították,     hogy      a
    kényszergyógykezelést törvényes ok nélkül rendelték el.
    (2) Nincs helye a kártalanításnak, ha a terhelt
    a)   az   alapügyben  elhallgatta  azokat  a  tényeket   vagy
    bizonyítékokat,  amelyeken a perújítás  során  hozott  ítélet
    alapul;
    b) az alapügyben hozott ítélet ellen nem fellebbezett, kivéve
    a törvényesség érdekében emelt jogorvoslat esetét,
    c)   felmentése   esetén  kijelölt  egészségügyi   intézetben
    végrehajtandó kényszergyógykezelését rendelték el."

    3. Az új Be. rendelkezései:

    "580. § (1) Kártalanítás jár az előzetes letartóztatásért  és
    az ideiglenes kényszergyógykezelésért, ha
    I. a nyomozást azért szüntették meg, mert
    a) a cselekmény nem bűncselekmény,
    b)   a   nyomozás  adatai  alapján  nem  volt  megállapítható
    bűncselekmény elkövetése,
    c)  nem  a  gyanúsított követte el bűncselekményt, illetve  a
    nyomozás  adatai  alapján  nem volt  megállapítható,  hogy  a
    bűncselekményt a gyanúsított követte el,
    d) büntethetőséget kizáró ok állapítható meg,
    e) az eljárás elévülés miatt nem folytatható,
    f) a cselekményt már jogerősen elbírálták;
    II. a bíróság
    a) a terheltet felmentette,
    b)  az  eljárást a büntethetőség elévülése, vádelejtés miatt,
    vagy  azért  szüntette meg, mert a cselekményt már  jogerősen
    elbírálták.
    (2) Az (1) bekezdés esetén sincs helye kártalanításnak, ha  a
    terhelt
    a)  a  bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó  hatóság  elől
    elrejtőzött, megszökött, szökést kísérelt meg,
    b) az eredményes felderítés meghiúsítása végett a bíróság, az
    ügyész,   illetőleg   a   nyomozó   hatóság   megtévesztésére
    törekedett,    vagy    egyébként   neki   felróhatóan    okot
    szolgáltatott   arra,  hogy  a  bűncselekmény   gyanúja   reá
    terelődjék,
    c) felmentése esetén a kényszergyógykezelését rendelték el.
    581.    §    (1)   A   jogerős   ítélet   alapján   kitöltött
    szabadságvesztésért,  javítóintézeti  nevelésért,   illetőleg
    kényszergyógykezelésért  a terheltnek  kártalanítás  jár,  ha
    rendkívüli   jogorvoslat   folytán   felmentették,    enyhébb
    büntetésre    ítélték,   próbára   bocsátották,   megrovásban
    részesítették,   illetőleg   az   eljárást    vele    szemben
    megszüntették      vagy     megállapították,      hogy      a
    kényszergyógykezelést törvényes ok nélkül rendelték el.
    (2) Nincs helye a kártalanításnak, ha a terhelt
    a)   az   alapügyben  elhallgatta  azokat  a  tényeket   vagy
    bizonyítékokat,  amelyeken a perújítás  során  hozott  ítélet
    alapul,
    b)  az  alapügyben  hozott  ítélet  ellen  nem  fellebbezett,
    kivéve, ha a törvény a fellebbezést kizárta,
    c) felmentése esetén kényszergyógykezelését rendelték el.
    (3)  A  (2)  bekezdés  b)  pontja  nem  alkalmazható,  ha   a
    kártalanításra  okot  adó  körülmény  törvényesség  érdekében
    bejelentett   jogorvoslati   eljárásban,   vagy    jogegységi
    eljárásban hozott határozat alapján állapítható meg."

    4. Az Egyezségokmány:

    14.  Cikk  "6. Amikor valakit bűncselekmény elkövetése  miatt
    jogerősen  elítélnek  és ezt követően az elítélését  hatályon
    kívül helyezik vagy kegyelemben részesítik azért, mert egy új
    vagy  újonnan feltárt tény azt bizonyítja, hogy téves  döntés
    született,  azt a személyt, aki ilyen elítélés  következtében
    büntetést  állt  ki,  a törvénynek megfelelően  kártalanítani
    kell,  kivéve  ha  bizonyítást nyer az,  hogy  a  nem  ismert
    ténynek  kellő  időben  való fel  nem  tárása  teljesen  vagy
    részben neki róható fel."

    5. Az Egyezmény Hetedik kiegészítő jegyzőkönyve:

    "3. Cikk - Kártalanításhoz való jog bírói hiba esetén
    Ha  büntető ügyben hozott jogerős elmarasztaló ítéletet utóbb
    megsemmisítenek,  vagy  az elítéltet  kegyelemben  részesítik
    azért, mert új vagy újonnan feltárt tények bizonyítják,  hogy
    bírói  tévedés  történt,  azt a  személyt,  aki  ezen  ítélet
    folytán büntetést szenvedett el, kártalanítani kell az  adott
    államban    érvényes   törvényeknek   vagy    joggyakorlatnak
    megfelelően,  hacsak be nem bizonyítják, hogy  a  tények  nem
    kellő   időben  való  felfedése  teljesen  vagy  részben   az
    elítéltnek róható fel."

                                III.

    Az indítványok az alábbiak szerint részben megalapozottak.
                                 
                                 A.

    1.  Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alkotmány 55.
    §  (3)  bekezdése  és a kártalanítás szabályai  között  nincs
    összefüggés,  ezért a kártalanításból kizárás  szabályai  nem
    járhatnak az Alkotmány e rendelkezésének sérelmével.

    Az  Alkotmánybíróság  a 66/1991. (XII. 21.)  AB  határozatban
    (ABH  1991,  342.) értelmezte az Alkotmány 55. § (1)  és  (3)
    bekezdését.  A  döntés  elhatárolta a  személyi  szabadságtól
    megfosztás  törvénytelen (jogellenes,  önkényes),  a  Polgári
    Törvénykönyvről   szóló  1959.  évi  IV.  törvény   szabályai
    szerinti  kártérítés  útján orvosolandó eseteit  a  személyes
    szabadságtól megfosztás jogszerű elvonásával okozott,  a  Be.
    szabályaiban   meghatározott   kártalanítással    orvosolható
    sérelmek eseteitől (ABH 1991, 342, 347-348.).

    Az  Alkotmánybíróság  a jelen ügyben is megerősíti,  hogy  az
    Alkotmány  55.  §  (3) bekezdése a kifejezetten  törvénysértő
    (nem  a  törvényben meghatározott okokból és nem a törvényben
    meghatározott eljárás alapján történt) előzetes letartóztatás
    vagy  más, akár a büntető hatalom gyakorlásához kötődő,  akár
    egyéb, rendészeti, egészségügyi fogvatartás esetére állapítja
    meg  az  állam kárfelelősségét, amelynek részletes szabályai,
    feltételei és korlátai a polgári jog területére tartoznak.  A
    kártalanítás  (visszatérítés)  intézménye  az  állam  büntető
    hatalmának  gyakorlása során előforduló tévedések  orvoslását
    szolgálja;   feltételeit  és  korlátait   a   büntetőeljárási
    jogszabályok határozzák meg.

    2. A kártalanításból kizárást meghatározó rendelkezések és az
    ártatlanság  vélelme  között  szintén  nem  állapítható   meg
    összefüggés, így azok nem sérthetik az Alkotmány  57.  §  (2)
    bekezdésében rögzített alkotmányos alapjogot.

    Az    ártatlanság    vélelme    a   büntetőjogi    felelősség
    megállapításának folyamatára vonatkozó alkotmányos alapjog, a
    terhelt  objektív  jogi helyzetét határozza  meg.  Parancs  a
    büntetőügyben   eljáró  bíróság,  ügyész,   nyomozó   hatóság
    számára, hogy a terheltet mindaddig, amíg a bíróság jogerősen
    el  nem  ítéli,  nem kezelheti bűnösként. Függetlenül  attól,
    hogy   a   felelősségének  megállapítása  alapjául   szolgáló
    tényeket    már    feltárták,    a    bűnösségre    vonatkozó
    meggyőződésüket  eljárási  aktusokban  rögzítették  (nyomozás
    befejezése,   vádemelés,  első  fokú  bűnösséget  megállapító
    ítélet),   a  bűnösség  megállapításával  együtt  járó   jogi
    következmények  a  terhelt  eljárási  helyzetét   az   ítélet
    jogerőre  emelkedéséig  nem befolyásolhatják.  A  bűnösség  -
    kétséget  kizáró  módon  történő  -  bizonyítása  a   büntető
    ügyekben  eljáró  állami  szerveket terheli,  a  felelősségre
    vonás sikertelensége az állam kockázata. [Az Alkotmánybíróság
    gyakorlatáról összefoglalóan: 26/1999. (IX. 8.) AB határozat,
    ABH 1999, 265, 271.; 719/B/1998. AB határozat, ABH 2000, 769,
    772-773.]

    Az   Alkotmánybíróság  korábban  a  kártalanítás  jogcímeinek
    meghatározását vizsgálta az ártatlanság vélelmének  tükrében.
    A  30/1995.  (V.  25.)  AB határozatban  az  Alkotmánybíróság
    kifejtette:  az  ártatlanság vélelmének egyik  következménye,
    hogy  az a személy, akinek büntetőjogi felelősségét a bíróság
    jogerős határozatban nem állapította meg, nem sújtható  olyan
    jogkövetkezményekkel,    amelyet    a    jog    a    bűnösség
    megállapításához   kapcsol.  Alkotmányos  követelmény,   hogy
    amennyiben  a  bűnösség  vagy  a bűnösség  alapjául  szolgáló
    tényállás megállapítására valamilyen okból nem kerül sor, úgy
    a  kártalanítás egyébként járulékos kérdésében  se  szülessen
    olyan  döntés,  amely  a bűnösséget megállapító  határozathoz
    kapcsolódik.  Nem  felelt  meg ennek  a  követelménynek,  így
    alkotmányellenes  volt  az  előzetes  letartóztatásért   járó
    kártalanítás jogcímeinek a Be. 383. § (1) bekezdés a)  pontja
    szerinti   szabályozása,  amely  a  magánindítvány   hiányára
    alapított     eljárás-megszüntetés    esetének    kizárásával
    ténylegesen  olyan  helyzetbe  hozta  az  érintett  személyt,
    mintha  megállapították volna a bűnösségét.  Ugyanezen  okból
    sértette  az ártatlanság vélelmét a Be. 384. § (1) bekezdése,
    amikor  a  kártalanítás jogcímei között  nem  ismerte  el  az
    eljárás   megszüntetésének  a  cselekmény   korábbi   jogerős
    elbírálásán alapuló esetét (ABH 1995, 155, 156.).

    A    kártalanításból   kizárást   meghatározó   rendelkezések
    mindazonáltal  nem  befolyásolják a  terhelt  jogállását;  az
    ártatlanság  vélelme  pedig nem hat ki  az  állammal  szemben
    kárigényt  érvényesítő  személy  jogi  helyzetére.  Ugyanezen
    okból  nincs összefüggés a kártalanításból kizáró okok és  az
    Alkotmány  57.  §  (1) bekezdéséből levezethető  tisztességes
    eljárás  elemét  képező  "ügyfélegyenlőség"  között  [6/1998.
    (III. 11.) AB határozat, ABH 1998, 91, 95-96.].

                                 B.

    1.  A kártalanításból kizárásnak a Be. 383. § (3) bekezdés a)
    pontjában és b) pontjának első fordulatában, valamint a  384.
    § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetei az Alkotmány
    57.  § (3) bekezdésében meghatározott védelemhez való jognak,
    ezen  belül  a terhelt személyes védekezésének,  a  védekezés
    eszköztárának    közvetett    korlátozását    jelentik;     a
    törvényalkotó  lényegében a védekezési  mód  megválasztásához
    fűz hátrányos jogkövetkezményt. A Be. 383. § (3) bekezdés  b)
    pontjának    második    fordulatába   tartozó    magatartások
    tartozhatnak  a  védelemhez való jog körébe,  de  lehetnek  a
    terhelt e jogtól teljesen független cselekvései is.

    A  védelemhez  való  alkotmányos alapjog a  terhelt  eljárási
    helyzetét  meghatározó jogokban realizálódik [v.ö.:  25/1991.
    (V.  18.)  AB  határozat, ABH 1991, 414, 415.; 6/1998.  (III.
    11.)  AB  határozat,  ABH  1998, 91, 93-94.].  A  személyesen
    történő  védekezés részben a terhelt kihallgatása  keretében,
    részben   az   egyes  eljárási,  bizonyítási  cselekményekhez
    kapcsolódó  joggyakorláson  keresztül  történhet.   Egyik   a
    másikat  nem  zárja ki: a kihallgatáskor a hallgatáshoz  való
    jog   érvényesítése   nem  akadálya   az   egyéb   jelenléti,
    megismerési,    észrevételezési   és    indítványozási    jog
    gyakorlásának.

    A  védelemhez való jog a terhelt számára kiemelkedően fontos,
    de  nem  korlátozhatatlan alapjog; az Alkotmány nem  biztosít
    jogot  bármilyen védekezési eszköz alkalmazásához. Az e jogot
    korlátozó  rendelkezések  alkotmányosságának  megítélése   az
    Alkotmánybíróság  gyakorlatában az  Alkotmány  8.  §  (1)-(2)
    bekezdése  keretében  kialakított  általános  alapjogi,   ún.
    szükségesség-arányosság  teszt  alapján  indokolt  abban   az
    esetben  is, amikor - mint a jelen ügyben - e jog korlátozása
    közvetetten, a kártalanításból kizárás útján történik.

    Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az állam akkor
    nyúlhat  az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha  azt  másik
    alapvető jog vagy szabadság védelme vagy érvényesülése, avagy
    egyéb   alkotmányos   érték   védelme,   illetve   valamilyen
    alkotmányos cél indokolja, továbbá, ha a védelem,  illetve  a
    cél  más  módon  nem  érhető  el. Az  alapjog  korlátozásának
    alkotmányosságához  az  is  szükséges,  hogy   a   korlátozás
    megfeleljen  az arányosság követelményének; az elérni  kívánt
    cél  fontossága  és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem
    súlya megfelelő arányban legyenek egymással. A törvényhozó  a
    korlátozás  során  köteles az adott  cél  elérésére  alkalmas
    legenyhébb eszközt alkalmazni.

    Alkotmányellenes  a  jog  tartalmának  korlátozása,   ha   az
    kényszerítő ok, nyomós közérdek nélkül történik, ha  tehát  -
    valamely  más alapvető jog vagy alkotmányos cél  érdekében  -
    nem elkerülhetetlenül szükséges, továbbá, ha szükséges is,  a
    korlátozás  által okozott jogsérelem az elérni kívánt  célhoz
    képest aránytalan [legutóbb: 65/2002. (XII. 3.) AB határozat,
    ABH 2002, 357, 361-362.].

    2.  Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Be. 383. §  (3)
    bekezdés   a)  pontjában  megfogalmazott  kizárási   ok   nem
    alkotmányellenes;  nem  tekinthető  a  védelemhez  való   jog
    sérelmének,  hogy  a Be. az előzetes letartóztatásért  és  az
    ideiglenes   kényszergyógykezelésért   járó   kártalanításból
    kizárja azt, aki elrejtőzött vagy megszökött, illetve szökést
    kísérelt meg.

    Az  Alkotmánybíróság  több határozatában  fogalmazta  meg  az
    államnak   a   büntető   hatalommal  összefüggő   jogait   és
    kötelezettségeit. Demokratikus jogállamban a büntető  hatalom
    az   állam   -   alkotmányosan   korlátozott   -   közhatalmi
    jogosítványa   a   bűncselekmény  elkövetőinek   felelősségre
    vonására.  A  bűncselekmények  a  társadalom  jogi  rendjének
    sérelmét jelentik és a büntetés jogát az állam gyakorolja.  A
    bűnüldözés   kizárólagos   joga  egyben   a   büntető   igény
    érvényesítéséről való gondoskodás kötelezettségét jelenti,  a
    büntetőjogi  felelősségre vonás egyben az  állam  alkotmányos
    kötelessége  is.  A büntető hatalom gyakorlása  szükségképpen
    érinti  az  egyének alkotmányos alapjogait.  Az  államnak  az
    Alkotmányból  levezethető kötelezettsége indokolja,  hogy  az
    állami   büntető  hatalmat  gyakorló  szerveknek   feladataik
    teljesítéséhez hatékony eszközeik legyenek, még  ha  ezek  az
    eszközök,  lényegüket  tekintve, súlyosan  jogkorlátozóak  is
    [v.ö.:  40/1993.  (VI.  30.) AB határozat,  ABH  1993,  288.;
    715/D/1994. AB határozat, ABH 1997, 584.; 49/1998. (XI.  27.)
    AB   határozat,  ABH  1998,  372.;  5/1999.  (III.  31.)   AB
    határozat,  ABH 1999, 75.; 19/1999. (VI. 25.)  AB  határozat,
    ABH  1999,  150.; 26/1999. (IX. 8.) AB határozat,  ABH  1999,
    265.;  13/2001.  (V. 14.) AB határozat, ABH 2001,  177,  186-
    187.].

    A  büntetőeljárásban  a  terhelt  kikényszeríthetően  köteles
    megjelenni  a  büntető hatalmat gyakorló  hatóság  előtt,  és
    kikényszeríthető a közreműködési kötelezettsége  a  szakértői
    vizsgálatban,  illetve  egyes  bizonyítási  eljárásoknál.  Az
    előzetes     letartóztatás    feltételeinek    és     okainak
    alkotmányossági    vizsgálata   során   az   Alkotmánybíróság
    megállapította:   az   állami  büntető  igény   érvényesítése
    érdekében  a  társadalom  védelme, a  közérdek  szempontjából
    alkotmányosan is szükséges és indokolt annak lehetővé tétele,
    hogy  az  állam a terheltet a büntetőjogi felelősségre  vonás
    meghiúsításának    megakadályozása    érdekében    időlegesen
    megfossza  a  szabadságától [26/1999. (IX. 8.) AB  határozat,
    ABH 1999, 265, 276.].

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a védelemhez való jog
    nem  terjed  ki  az  elrejtőzésre,  illetve  a  szökésre;   a
    védekezéshez   való   jognak  korlátot  szabnak   a   terhelt
    megjelenését,       jelenlétét       biztosító       eljárási
    kényszercselekmények.   Így   a   törvényalkotó   nem    sért
    alkotmányos    alapjogot,   amikor   kizárja   az    előzetes
    letartóztatásért  és  az  ideiglenes kényszer-gyógykezelésért
    járó  kártalanításból azt, aki az elrejtőzéssel, a szökéssel,
    illetve     a    szökés    megkísérlésével    az     eljárási
    kényszercselekményekre okot adott.

    Fentiekre  tekintettel az Alkotmánybíróság a Be. 383.  §  (3)
    bekezdés  a)  pontja alkotmányellenességének  megállapítására
    irányuló indítványt elutasította.

    3.  Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Be. 383. §  (3)
    bekezdés  b)  pontja  alkotmányellenes.  A  rendelkezés  első
    fordulata  szükségtelenül  korlátozza  a  védekezéshez   való
    jogot, amikor nem kellően differenciált szabályozással  zárja
    ki  a  kártalanításból  azt,  aki  az  eredményes  felderítés
    meghiúsítása  végett a hatóság megtévesztésére törekedett.  A
    személyes     szabadsághoz    való     jog     korlátozásának
    alkotmányosságához       elengedhetetlenül       hozzátartozó
    arányosságot sérti a rendelkezés második fordulatában annak a
    személynek   a   kizárása,   aki   neki   felróhatóan    okot
    szolgáltatott   arra,  hogy  a  bűncselekmény   gyanúja   reá
    terelődjék.  A nem kellően differenciált szabályozás  ugyanis
    kiüresíti  a  kártalanítás jogcímeit, így  ellehetetleníti  a
    személyes  szabadság utóbb alaptalannak bizonyult elvonásából
    adódó  sérelem utólagos orvoslását, ami egyben a jogállamiság
    sérelmét is jelenti.

    3.1.   Az   Alkotmánybíróság  álláspontjának   kialakításához
    vizsgálta    a   kártalanítás   jogintézményének    történeti
    alakulását.

    A  kártalanítás  történetileg mind a magyar,  mind  pedig  az
    európai   országok   jogrendszerében   mint   az   ártatlanul
    elszenvedett  előzetes letartóztatás,  vizsgálati  fogság  és
    büntetés miatti kompenzáció vált elfogadott intézménnyé  XIX.
    század második felében.

    A   bűnvádi   perrendtartásról  szóló   1896.   évi   XXXIII.
    törvénycikk  (a továbbiakban: Bp.) az előzetes fogvatartásért
    járó kártalanítás feltételeit úgy határozta meg, hogy az csak
    a  ténylegesen (materiálisan) ártatlan személynek járt. Ezzel
    a  helyzettel  volt összhangban a kártalanítást  kizáró  okok
    megfogalmazása is. A kizáró okok feladata volt a kártalanítás
    megakadályozása olyan esetben, amikor a ténylegesen  ártatlan
    személy  szándékos  cselekményével maga idézte  elő,  hogy  a
    bíróság  letartóztassa,  mivel  szökést  kísérelt  meg   vagy
    megszökött;   hamis   önfeljelentést  vagy   hamis   beismerő
    vallomást  tett,  a  tett nyomait elsimítani,  a  tanút  vagy
    vádlott-társat  hamis  vallomásra, szakértőt  hamis  vélemény
    adására   bírni,   vagy  a  vallomástételtől,   illetőleg   a
    véleményadástól visszatartani törekedett (Bp. 576-577. §).

    A  büntető  perrendtartásról szóló 1951.  évi  III.  törvény,
    valamint az ezt módosító 1954. évi V. törvény a kártalanítást
    változatlanul   a  bizonyított  ártatlansághoz   kötötte.   A
    kártalanítást kizáró okok megfogalmazásában azonban a törvény
    megszüntette a taxációt, és a szökés mellett a Be. 383. § (3)
    bekezdés    b)   pontjában   ma   is   megtalálható    módon,
    általánosabban és a jogalkalmazói mérlegelésnek nagyobb teret
    adva  határozta meg a kártalanításból kizárás  eseteit  (232.
    §).  Ezt  a  szabályozást vette át a büntetőeljárásról  szóló
    1962. évi 8. törvényerejű rendelet is (293. §).

    A   Be.   eredeti  383.  §-a  már  bővítette  a  kártalanítás
    feltételeit, és elismerte a kártalanítási igényt akkor is, ha
    a terheltet a bíróság bizonyítékok hiányában mentette fel. Ez
    a   folyamat   folytatódott.   1985-től   lehetővé   vált   a
    kártalanítás, ha az eljárást a bíróság a terhelt  bizonyított
    ártatlansága  vagy  a bizonyítékok hiánya  miatti  vádelejtés
    címén  szüntette meg (a büntetőeljárásról szóló 1973. évi  I.
    törvény   módosításáról  szóló  1984.  évi  20.  törvényerejű
    rendelet  3. §). 1988-tól a kártalanítás jogcímei bővültek  a
    büntethetőséget   kizáró   okokkal,   kivéve   a   cselekmény
    társadalomra  veszélyességének  csekély  fokát,   illetve   a
    magánindítvány  hiányát. Ettől kezdve  vált  a  kártalanítási
    igény  alapjául  a bizonyítékok hiányára alapított  nyomozást
    megszüntető határozat is (a büntetőeljárásról szóló 1973. évi
    I.  törvény módosításáról szóló 1987. évi IV. törvény 67. §).
    1995-ben  ismét  szélesítette a  törvényhozó  a  kártalanítás
    jogcímeit, elismerve a kártalanítási igényét annak is, akinek
    ügyében   a  magánindítvány  hiánya  miatt  volt   kizárt   a
    büntethetőség,  továbbá  kiterjesztette  a  kártalanítást   a
    büntethetőséget megszüntető okok közül az elévülésre, illetve
    a büntetőeljárás akadályai közül a cselekmény korábbi jogerős
    elbírálására (a büntetőeljárásról szóló törvény módosításáról
    szóló 1994. évi XCII. törvény 20. §).

    A    bővítést    a    jogalkotó   1984-ben   a    szabályozás
    ellentmondásosságának    megszüntetésével,     1987-ben     a
    szabályozás elvi helytelenségével és a gyakorlatban -  főként
    a  jogos  védelem címén történt felmentésnél  -  megmutatkozó
    méltánytalanságával indokolta. Az 1994-ben történt  módosítás
    indoka  a  hatályos szabályozás és az Egyezmény  6.  cikk  2.
    pontja közötti összhang megteremtése volt.

    A  kártalanítás  jogcímeinek bővítésével nem  járt  együtt  a
    kártalanítást  kizáró  okok  módosítása.  Az  1994.  évi  Be.
    novella  20.  §-ához fűzött indokolás a kártalanítást  kizáró
    okokat csupán az ártatlanság vélelme szempontjából vizsgálta,
    és  megállapította, hogy nem sérti az ártatlanság vélelmét  a
    kártalanítás  kizárása abban az esetben, ha  a  terhelt  maga
    szolgáltatott   okot   arra,  hogy   személyi   szabadságától
    megfosszák. Így a hatályos szabályozás szó szerint megegyezik
    a  büntető  perrendtartásról szóló 1951. évi III.  törvényben
    megállapított rendelkezéssel.

    3.2.   A   Be.   383.   §   (1)  bekezdésében   megállapított
    kártalanítási  jogcímeket  és  a  383.  §  (3)  bekezdés   b)
    pontjának  első  fordulatában  meghatározott  kizárási   okot
    elemezve,  megállapítható, hogy az  utóbbi  a  terhelt  olyan
    magatartásait  is átfogja, amelyek a védekezési  szabadsághoz
    tartoznak.  Ez  annak a következménye, hogy a  törvényhozó  a
    kártalanítás   jogalapjának  szélesítésekor   nem   teremtett
    összhangot a kártalanítás jogcímei és az állami kárfelelősség
    kizárása között. A szabályozás a jogalkalmazói gyakorlatban a
    védelemhez   való   alapjog  alkotmányellenes   korlátozására
    vezethet.

    3.2.1.  A büntetőeljárás garanciális alapelveiből következően
    a  terheltet megilleti a hallgatás joga, annak motívumától és
    célzatától   függetlenül.  A  terhelt  a   vallomástételt   a
    bűnösségétől    függetlenül   megtagadhatja,    a    vallomás
    megtagadásának okát nem köteles közölni [Be.  87.  §  (2)-(3)
    bekezdés]. A terhelt nem köteles az igazmondásra sem.

    A  védekezés  határait  e tekintetben  alapvetően  a  büntető
    anyagi    jogi   rendelkezések   jelölik   ki.   A    Büntető
    Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a  továbbiakban:
    Btk.)  büntetéssel  fenyegeti azt, aki hamis  vádat,  hatóság
    félrevezetését,  hamis tanúzásra felhívást, hatósági  eljárás
    akadályozását,  mentő  körülmény elhallgatását,  bűnpártolást
    (Btk.  233., 237., 242., 242/A., 243., 244. §-ok), köz-  vagy
    magánokirat-hamisítást (Btk. 274., 276. §-ok) követ  el,  még
    akkor is, ha ezt terheltként teszi. Más esetekben a törvény a
    védekezés  jogának ad elsőbbséget. Így például nem büntethető
    a  terhelt,  ha  az ügyben hamis okiratot vagy  hamis  tárgyi
    bizonyítási eszközt szolgáltat [Btk. 238. § (3) bekezdés].

    Az    igazságszolgáltatás   elleni    bűncselekményeket    is
    megvalósító  konkrét magatartások - meghatározott  feltételek
    esetén  -  alapjául szolgálhatnak a szabadságelvonással  járó
    eljárási kényszercselekményeknek is [kollúzió: Be. 92. §  (1)
    bekezdés b) pont, új Be. 129. § (2) bekezdés c) pont]. A  Be.
    383.   §   (3)   bekezdés  b)  pontjának  első   fordulatában
    meghatározott  kizárási  ok  és  a  büntetéssel   fenyegetett
    magatartások   is  esetenként  fedhetik  egymást.   A   jelen
    vizsgálat szempontjából tehát a büntető törvény rendelkezései
    a védekezéshez való jog külső korlátainak tekinthetőek.

    A  Be. az állami kárfelelősség kizárásának lehetőségeit ennél
    szélesebben    vonja   meg.   Mint   ahogyan   az    eljárási
    kényszercselekményekre   okot  adó   magatartások   köre   is
    szélesebb  a  bűncselekménynek  minősülő  cselekményeknél,  a
    kizárási  okok  is  átfognak olyan  terhelti  magatartásokat,
    amelyeket  a  büntető anyagi jog nem rekeszt ki a  védelemhez
    való  alapjogból. A jelen ügyben e magatartások  tekintetében
    indokolt  annak  vizsgálata, hogy a  kártalanításból  kizárás
    esetei   a   védekezéshez  való  jog  szükséges  és   arányos
    korlátozásának tekinthetőek-e.

    3.2.2.    A    kártalanítás   -   jogalapjának    szélesítése
    következtében  - fokozatosan egyre több olyan esetre  terjedt
    ki,  amelyben vagy a büntetőeljárás alapelveiből  következően
    nincs  helye  felelősségre vonásnak  (bizonyítottság  hiánya,
    többszöri  eljárás  tilalma), vagy  az  egyébként  büntetendő
    cselekmény   elkövetése  bizonyított,  de  a   megbüntetésnek
    büntetőjogi   akadálya  van  (büntethetőséget  kizáró   okok,
    elévülés).  A kártalanítási jogcímek bővülésével párhuzamosan
    a  ténylegesen  ártatlanul  fogva  tartott,  de  rosszhiszemű
    személy   (hamis  önfeljelentést,  tudatosan  hamis  beismerő
    vallomást   tevő   stb.)   kártalanításának   megakadályozása
    céljából meghatározott esetek szükségképpen egyre több  olyan
    magatartást  fogtak  át,  amelyek a büntetőeljárás  alá  vont
    személy     alkotmányos    alapjogához    tartozó    védekező
    magatartásnak tekinthetőek.

    Ez   világosan  látható  a  kártalanítást  kizáró  ok  és   a
    kártalanítási  jogcímek egybevetése alapján. A  terhelt  azon
    magatartása,   hogy  az  eredményes  felderítés  meghiúsítása
    végett a hatóság megtévesztésére törekszik, csak a büntetendő
    cselekményt valóban el nem követő személy esetében nem  része
    a  védekezési  szabadságnak,  hiszen  nincs  olyan  történet,
    amelynek    eredményes   felderítése    ellen    a    hatóság
    megtévesztésével  védekeznie  kellene.  Az  ilyen  magatartás
    azonban  a  védekezéshez  való jog  része  akkor,  amikor  az
    eljárás    megszüntetésének,   a   felmentésnek,    vagy    a
    vádelejtésnek   oka  a  bizonyítékok  hiánya,   az   eljárás-
    megszüntetés  oka  a magánindítvány hiánya,  a  büntethetőség
    elévülése,  illetve  az,  hogy a  cselekményt  már  jogerősen
    elbírálták.

    A  kóros  elmeállapotú terhelt esetében a szankció-alkalmazás
    sajátosságait   is  figyelembe  kell  venni.  Az   ideiglenes
    kényszergyógykezelésért (Be. 98. §) akkor  jár  kártalanítás,
    ha a bíróság nem alkalmaz kényszergyógykezelést (Btk. 74. §).
    A  vádemelésnél, illetve az intézkedés alkalmazásánál azonban
    a  ügyész, illetve a bíróság olyan körülményeket is mérlegel,
    mint  pl.  a  bűnismétlés veszélye, vagy az, hogy  a  terhelt
    büntethetősége    esetén   indokolt    lenne-e     egy    évi
    szabadságvesztésnél    súlyosabb    büntetés.    A    terhelt
    értelemszerűen  nem korlátozható még közvetve  sem  az  olyan
    védekezési   taktikában,  amivel  a  hatóság  megtévesztésére
    törekszik.

    3.3. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a Be. 383. §  (3)
    bekezdés  b)  pontja  második  fordulatánál  is  elmaradt  az
    összhang    megteremtése    a    kártalanítás    jogalapjának
    bővítésekor.  E rendelkezés "egyébként neki felróhatóan  okot
    szolgáltatott   arra,  hogy  a  bűncselekmény   gyanúja   reá
    terelődjék"   szövegrésze   és   a   kártalanítási   jogcímek
    egybevetése alapján megállapítható, hogy mindazon  esetekben,
    amelyekben  nem olyan személyről van szó, aki egyáltalán  nem
    követett  el  a Btk. Különös Részében meghatározott  valamely
    cselekményt, a kártalanítást kizáró ok valójában kiüresíti  a
    kártalanítás     jogalapját.    A    vizsgált     szabályozás
    megakadályozza, hogy a kártalanítás ténylegesen érvényesüljön
    mint  a  személyi szabadsághoz való alapjogban - az  eljárási
    kényszercselekménnyel   -  okozott  jogsérelem   orvoslásának
    eszköze.   Ezáltal   sérül  az  Alkotmány   2.   §-ának   (1)
    bekezdésében normatív tartalommal meghatározott jogállamiság,
    és   nem   teljesül   a  személyi  szabadság   korlátozásának
    alkotmányosságához az Alkotmány 55. § (1) bekezdésének  és  a
    8.   §   (1)-(2)   bekezdésének  egymásra   vonatkoztatásával
    meghatározott arányossági kritérium.

    3.3.1.  Az  Alkotmánybíróság véleményének megalapozásához  ez
    esetben   is  elvégezte  a  kizárási  ok  és  a  kártalanítás
    jogcímeinek összefüggő elemzését.

    Az    "egyébként"   szófordulatból   következik,    hogy    a
    kártalanításból  kizárásra vezethet a  terhelt  minden  olyan
    szándékos  magatartása, amelynek ugyan nem  célja  a  hatóság
    megtévesztése, mégis alkalmas arra, hogy utóbb alapja  legyen
    a   kártalanítás   kérdésében  döntő   bíróság   részéről   a
    bűncselekmény  elkövetésére vonatkozó egyszerű  valószínűségi
    következtetésnek. A felróhatóság körébe tartoznak  a  terhelt
    olyan gondatlan cselekedetei is, amelyek utóbb a kártalanítás
    kérdésében  döntő bíróság számára a bűncselekmény  "egyszerű"
    gyanúját    igazolják.   Az   eljárási   kényszercselekmények
    ugyanakkor  csak  azzal  szemben  alkalmazhatók   -   további
    feltételek  mellett  -  akivel szemben a  nyomozó  hatóságban
    kialakult  a bűncselekmény elkövetésének alapos  (az  új  Be.
    szerint megalapozott) gyanúja.

    A  törvényalkotó a kizárás okának meghatározásakor tehát  nem
    az eljárási kényszercselekmények elrendelésének feltételei és
    a  terhelti magatartás között teremtett kapcsolatot, hanem  a
    terhelti  magatartás és a bűncselekmény gyanúja között.  Azaz
    nem akkor nem ismeri el a törvény a kártalanítási igényt,  ha
    a  terhelt  felróható (szándékos vagy gondatlan)  magatartása
    megalapozza pl. a szökés, elrejtőzés, a kollúzió  vagy  újabb
    bűncselekmény  elkövetésének  veszélyét,  hanem,   ha   olyan
    szándékos  vagy  gondatlan  magatartást  tanúsít,   amely   a
    kártalanítási  igényt  elbíráló  bíróság  megítélése  szerint
    alkalmas   volt   a   bűncselekmény   "egyszerű"   gyanújának
    felkeltésére.   Ugyanakkor   a  bűncselekmény   elkövetésének
    gyanúja  csupán  a  büntetőeljárás  megindításához  elegendő,
    viszont  nem  elegendő  ahhoz, hogy az meghatározott  személy
    felelősségre  vonásának  alapjául  szolgáljon,  és  különösen
    ahhoz  nem,  hogy  az  adott személlyel szemben  a  személyes
    szabadságot     korlátozó    eljárási     kényszercselekményt
    alkalmazzanak.

    A  szabályozás azzal a következménnyel jár, hogy amennyiben a
    bűncselekmény alapos gyanújának kialakulásában szándékos vagy
    gondatlan magatartásával maga a terhelt is szerepet  játszik,
    úgy  a  kizárási  ok  megállapítható  lesz  szinte  mindegyik
    kártalanítási jogcím esetében.

    A  kártalanítás ezen az alapon nagy valószínűséggel kizárható
    olyankor,  amikor a bizonyítékok hiánya vezetett  az  eljárás
    megszüntetésére,  a  felmentésre,  vagy  a  vádelejtésre.   A
    büntethetőséget  kizáró  okok közül  a  jogos  védelem  és  a
    végszükség,  a  tévedés,  a kényszer,  illetve  a  fenyegetés
    eseteiben  is  életszerű, hogy a terhelt  "neki  felróhatóan"
    okot szolgáltat a bűncselekmény gyanújának reá terelődéséhez,
    pl. az egyébként büntetendő magatartást elismerő vallomással.
    A  kizárási  ok  önmagában ellentmondásos és értelmezhetetlen
    azokban  az  esetekben,  amikor a sértett  magánindítványának
    hiánya,  a  büntethetőség  elévülése,  valamint  a  többszöri
    eljárás  tilalma képezi akadályát a felelősségre vonásnak.  A
    terhelttől   ugyanis  nem  várható  el  a  jogilag   hibátlan
    védekezés.   A   kényszergyógykezelés   sajátosságai    miatt
    ugyancsak   nem   indokolt  a  terheltet  a   kártalanításból
    kizárással  sújtani, ha elismeri, sőt beismeri  az  egyébként
    büntetendő cselekmény elkövetését.

    3.3.2. A kártalanítás jogalapjával összefüggő alkotmányossági
    kérdések  nem  képezik a jelen vizsgálat  tárgyát,  tehát  az
    Alkotmánybíróság   e  határozatban  nem   foglal   állást   a
    kártalanítás  jogalapját  meghatározó  rendelkezésekről.   Az
    Alkotmánybíróság két korábbi döntése azonban a kizárási  okok
    alkotmányosságának megítélésében is releváns.

    Az  Alkotmánybíróság a bűnügyi költségre vonatkozó  szabályok
    vizsgálata   során   az  állami  kárfelelősség   tekintetében
    megállapította:    "Az   Alkotmány   2.   §-ában    deklarált
    jogállamiságból  kétségtelenül  igen  szigorú   követelmények
    származnak a büntető hatalom gyakorlásának módjára, azonban a
    jogállamiságból közvetlenül nem vezethető le a büntetőhatalom
    jogszerű  gyakorlása során az egyénnek okozott károkért  való
    objektív     felelősség     vállalásának     kötelezettsége."
    (401/B/1992.   AB   határozat,  ABH  1994,   528,   530.)   A
    kártalanítás intézménye legáltalánosabban mégis az  Alkotmány
    2.  §  (1)  bekezdésben  normatív  tartalommal  megállapított
    jogállamiságra  vezethető  vissza.  Az  állam   kártalanítási
    kötelezettségének   alapja   ugyanis    nem    az    eljárási
    kényszerintézkedés (vagy a büntetés) jogtalansága, hanem  az,
    hogy   a   jogállam  nem  háríthatja  el  a  büntető  hatalom
    gyakorlásából adódó felelősséget olyan esetben, amikor valaki
    formailag   jogszerűen,  de  érdemben   alaptalanul   szenved
    joghátrányt a büntető igazságszolgáltatásban.

    A      szabadságelvonást      tartalmazó      büntetőeljárási
    kényszerintézkedések   (illetve   büntetések)   esetében    a
    kártalanítás  intézménye a jogállamiság mellett az  Alkotmány
    55.  §  (1)  bekezdésének  és  a 8.  §  (1)-(2)  bekezdésének
    egymásra   vonatkoztatásával  meghatározható  alkotmányossági
    követelményekből   is  következik.  Az   Alkotmánybíróság   a
    66/1991.  (XII. 21.) AB határozatban rámutatott: a  személyes
    szabadságot     korlátozó    rendelkezések     arányosságának
    értékeléséhez hozzátartozik az is, hogy a korlátozás  folytán
    esetleg  bekövetkező  és eleve ki nem  küszöbölhető  sérelmek
    elfogadható  mérvű enyhítésére garanciák legyenek.  Megfelelő
    garanciák   nélkül  a  szabadságelvonásra   lehetőséget   adó
    jogszabályok alkotmányszerűsége válhat kétségessé (ABH  1991,
    342,   347.).  A  büntető  hatalom  gyakorlásához  kapcsolódó
    szabadságelvonás  arányosságának egyik  szükségképpeni  eleme
    tehát, hogy a bíróság tévedése esetén az állam kárfelelőssége
    körében  biztosított  legyen  a  sérelmek  elfogadható  mérvű
    kiküszöbölése.

    Az    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   ezeknek    a
    követelményeknek a vizsgált szabályozás nem felel meg. A  Be.
    383.   §-ában  a  törvényalkotó  igen  széles,   a   bűnösség
    megállapítása   nélkül  lezáruló  valamennyi   büntetőeljárás
    terheltje   számára   nyitva  álló  kártalanítási   jogalapot
    biztosít. Ugyanakkor azonban a materiálisan ártatlan  személy
    rosszhiszemű  nyerészkedésének megakadályozására  kialakított
    kizáró   ok   túl  általános  megfogalmazásával  felismerhető
    alkotmányos   indok   nélkül  leszűkíti   a   bírói   tévedés
    orvoslásának  tényleges lehetőségét az összes  többi  terhelt
    esetében.

    3.4.    Az    Alkotmánybíróság   a   fentiekre    tekintettel
    megállapította: annak következtében, hogy az állammal szemben
    nem  csak  a  bizonyítottan  ártatlan  terhelt  érvényesíthet
    kártalanítási igényt, a Be. 383. § (3) bekezdés b)  pontjának
    első    fordulatában   meghatározott    kizáró    ok    olyan
    magatartásokat   is  átfog,  amelyek  a  terhelt   védekezési
    szabadságához tartoznak. A kártalanítás kizárása  ezekben  az
    esetekben    a   védekezéshez   való   alkotmányos    alapjog
    szükségtelen, így alkotmányellenes korlátozására vezet.

    A   kártalanítás  jogcímei  és  a  kártalanítást  kizáró   ok
    összhangjának hiányából következik továbbá, hogy a Be. 383. §
    (3)  bekezdés b) pontjának második fordulatában meghatározott
    kizárási ok az állami kárfelelősségnek a jogállamiságból és a
    személyes   szabadság   alkotmányos   alapjogából    levezett
    követelményeit  sértő,  így  alkotmányellenes  korlátozásához
    vezet.

    Ezért  az  Alkotmánybíróság a Be.  383.  §  (3)  bekezdés  b)
    pontját  megsemmisítette. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság  nem
    tartja alkotmányellenesnek, ha a törvényalkotó a kártalanítás
    jogcímeihez  igazodó megfelelően differenciált szabályozással
    kizárja  az  előzetes  letartóztatásért,  illetve  ideiglenes
    kényszergyógykezelésért   járó  kártalanítását   annak,   aki
    tudatosan   rosszhiszemű   magatartásával   került   abba   a
    helyzetbe,  hogy  a  bíróság az eljárási  kényszercselekményt
    elrendelte, illetve meghosszabbította.

    4.  Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem tekinthető  a
    védekezési  jog alkotmányellenes korlátozásának  az,  hogy  a
    jogerős   ítélet   alapján   kitöltött   szabadságvesztésért,
    javítóintézeti  nevelésért  és  kényszergyógykezelésért  járó
    kártalanításból   kizárt   a  terhelt,   ha   az   alapügyben
    elhallgatta azokat a tényeket vagy bizonyítékokat,  amelyeken
    a perújítás során hozott ítélet alapul.

    A  törvény  külön nem jelöli meg, de egyértelmű,  hogy  ez  a
    kizárási ok csak a Be. 276. § (1) bekezdés a) pontján alapuló
    perújítás    esetével   összefüggésben    értelmezhető.    Az
    "elhallgatás"  szó  feltétlen tudatos, szándékos  magatartást
    jelent  a  bűnösség megállapítása, illetve a büntetéskiszabás
    szempontjából releváns tények és bizonyítékok tekintetében. A
    törvény  a  384. § (2) bekezdés a) pontjával olyan  esetekben
    zárja ki a kártalanítást, amikor a terhelt által elhallgatott
    tény  vagy  bizonyíték ismeretében a bíróság  egyáltalán  nem
    állapíthatta  volna  meg  a vádlott  bűnösségét,  illetve  az
    alkalmazott  szankciónak lényegesen enyhébbnek kellett  volna
    lennie.

    A   szabadságvesztés,   a   javítóintézeti   nevelés   és   a
    kényszergyógykezelés   a   személyi    szabadság    tényleges
    elvonását,  az Alkotmány 55. § (1) bekezdésében meghatározott
    alkotmányos   alapjog  legsúlyosabb  korlátozását   jelentik.
    Alkotmányos  érdek  fűződik ahhoz,  hogy  a  szabadságvesztés
    büntetés  kiszabására,  illetve a  szabadságelvonást  jelentő
    intézkedések   alkalmazására  valóban   csak   a   törvényben
    meghatározott  esetekben és a törvényben meghatározott  módon
    kerüljön   sor.  E  cél  elérése  érdekében  annak  kilátásba
    helyezése,  hogy  az  alaptalan szabadságelvonásért  nem  jár
    kártalanítás,   ha  az  kimutathatóan  a  terhelt   szándékos
    magatartására,   az  általa  tudottan  releváns   tények   és
    bizonyítékok elhallgatására vezethető vissza, nem  tekinthető
    a   védekezéshez   való   jog  szükségtelen   és   aránytalan
    korlátozásának.  Erre tekintettel az Alkotmánybíróság  a  Be.
    384.   §   (2)  bekezdés  a)  pontja  alkotmányellenességének
    megállapítására   és  megsemmisítésére  irányuló   indítványt
    elutasította.

                                 C.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a terhelt részéről  a
    fellebbezési jog gyakorlásának elmulasztása nem szolgálhat  a
    kártalanításból kizárás okaként.

    A Be. 384. § (2) bekezdés b) pontja alapján az a terhelt, aki
    a maga részéről tudomásul vette az ítéletet, utóbb nem léphet
    fel  kártalanítási igénnyel. A bírói gyakorlat  értelmében  a
    kártalanítás  akkor  is kizárt, ha az ügyészi  vagy  a  védői
    fellebbezés folytán egyébként sor került másodfokú  eljárásra
    is.  A  jogorvoslati jogról való lemondás tehát nem a bíróság
    tévedésében   való  terhelti  közreműködést  jelenti,   hanem
    lényegében   a   téves  ítéletben  történt   megnyugvást.   A
    kártalanítási   igény  kizárásának  alapja  nem   a   terhelt
    szándékosan  rosszhiszemű  vagy a  terhére  róható  gondatlan
    magatartása, hanem az, hogy az őt egyébként megillető  joggal
    nem  kívánt  élni.  A  terhelt motívuma igen  sokféle  lehet.
    Vezetheti  az,  hogy  nem  akarja  kitenni  magát  a  további
    eljárásnak, nem remél kedvező eredményt a további  eljárástól
    stb.

    A  terhelt jogorvoslati joga alkotmányos alapjog. Az  alapjog
    gyakorlása   elmulasztásának   utólagos   szankcionálása    a
    kártalanítás    kizárása   útján   a   terhelt    alkotmányos
    önrendelkezési szabadságának szükségtelen korlátozása, ami  a
    jogorvoslathoz  való  jogot  a  jogorvoslat  igénybevételének
    kötelezettségévé     változtatja.     Az     Alkotmánybíróság
    gyakorlatában  az  emberi méltóságból levezetett  alkotmányos
    önrendelkezési szabadság [8/1990. (IV. 23.) AB határozat, ABH
    1990,  42, 44.] alkotmányos alapjog, amelynek korlátozása  az
    Alkotmány 8. § (2) bekezdésének keretei között lehetséges. Az
    önrendelkezési jog a jogok gyakorlásától való tartózkodást, a
    nem  cselekvés jogát is magában foglalja [v.ö.:  1/1994.  (I.
    7.) AB határozat, ABH 1994, 29, 35-36.].

    Az   Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  nincs   semmilyen
    alkotmányosan    értékelhető   indoka    annak,    hogy    az
    önrendelkezési   szabadság  eljárásjogi   vetületét   jelentő
    terhelti  rendelkezési jogot (1320/B/1993. AB határozat,  ABH
    1995, 683, 686.) a törvényalkotó korlátozza a kártalanításból
    kizárás  eszközével.  A  kizárási ok  a  kártalanítási  igény
    elutasítására  akkor  ad lehetőséget,  amikor  az  első  fokú
    határozat  a  terhelt  magatartásától  függetlenül  téves   a
    bűnösség megállapítása vagy a büntetéskiszabás tekintetében.

    A  fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Be. 384. § (2)
    bekezdés b) pontját megsemmisítette.

                                 D.

    A   2003.   július   1-jén  hatályba  lépő   új   Be.-nek   a
    kártalanításra  vonatkozó  rendelkezései  megegyeznek  a  Be.
    szabályaival,   így   a   kártalanításból   kizárás   okainak
    alkotmányosságáról kialakított álláspont érvényes az  új  Be.
    megfelelő    rendelkezéseire    is.    Az    Alkotmánybíróság
    megállapította, hogy az új Be. 580. § (2) bekezdés a) pontja,
    továbbá  581.  § (2) bekezdés a) pontja nem alkotmányellenes,
    ezért  az  indítványokat e részükben elutasította. Ugyanakkor
    az  új  Be.  580. § (2) bekezdés b) pontja és az 581.  §  (2)
    bekezdés    b)   pontja   alkotmányellenes,   ezért    azokat
    megsemmisítette.     E     törvényi     rendelkezések      az
    Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban: Abtv.) 42. § (2) bekezdése alapján  nem  lépnek
    hatályba.

                                 E.

    Az   Abtv.  21.  §  (3)  bekezdése  meghatározza,  hogy  mely
    szervezet,   illetve  személyi  kör  jogosult  a   jogszabály
    nemzetközi       szerződésbe      ütközése      vizsgálatának
    kezdeményezésére. Tekintettel arra, hogy az indítványozók nem
    tartoznak  a törvényben felsoroltak közé, az Alkotmánybíróság
    az  erre  irányuló  indítványi részeket  az  Alkotmánybíróság
    ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló 3/2001.
    (XII.   3.)   Tü.   határozat  29.  §   c)   pontja   alapján
    visszautasította.

    A  határozat Magyar Közlönyben történő közzététele  az  Abtv.
    41. §-án alapul.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bagi István                      Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
        Dr. Czúcz Ottó                         Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                     előadó alkotmánybíró
                                  
        Dr. Harmathy Attila                   Dr. Holló András
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                   Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
     Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró párhuzamos indokolása

        A   határozat   rendelkező  részével  egyetértek,   de   a
     rendelkező rész 1. és 2. pontjának alkotmányos alapja nézetem
     szerint - a határozatban foglaltaktól eltérően - az Alkotmány
     55. §-ának (3) bekezdése. Indokaim a következők:

        1.  Az  indítvány  alkotmányossági vizsgálata  szükségessé
     teszi az Alkotmány 55. §-ának az elemzését.
        Az Alkotmány 55. §-ának (1) bekezdése kimondja:
        "A   Magyar   Köztársaságban  mindenkinek   joga   van   a
     szabadságra  és  a  személyi biztonságra,  senkit  sem  lehet
     szabadságától   másként,  mint  a  törvényben   meghatározott
     okokból   és  a  törvényben  meghatározott  eljárás   alapján
     megfosztani."
     Az  Alkotmánynak  ez  a  szabálya  az  egyik  alapvető  jogot
     határozza  meg,  de  ennek  a  jognak  a  megsértése   esetén
     alkalmazandó  jogkövetkezményről külön szabály  szól.  Ezt  a
     külön szabályt az 55. § (3) bekezdése tartalmazza:
        "Az,   aki  törvénytelen  letartóztatás  vagy  fogvatartás
     áldozata volt, kártérítésre jogosult."
      
        Az   Alkotmánynak  ezt  a  két  szabályát   az   Alkotmány
     módosításáról  szóló 1989. évi XXXI. törvény  iktatta  be  az
     Alkotmányba.   A  törvényjavaslat  miniszteri  indokolása   e
     szabályok Alkotmányban való kimondását arra alapította,  hogy
     az emberi jogokról szóló nemzetközi egyezmények elfogadásával
     Magyarország  kötelezettséget  vállalt  az  általános  emberi
     jogok elismerésére. Ezeknek a nemzetközi egyezményeknek -  és
     ezek között a Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának -
     a   szellemében   határozta  meg  a  törvény   az   említett,
     Alkotmányba beiktatott alapvető jogot.
        
        2.  Az  Alkotmány hivatkozott rendelkezéseinek és az adott
     kérdésre  vonatkozó  más  magyar  jogszabályoknak  az  emberi
     jogokról  szóló  nemzetközi  egyezményekkel  való  összhangba
     hozatala 1989-ben csak részlegesen történt meg.
        Az  Egyesült  Nemzetek Közgyűlése XXI.  ülésszakán,  1966.
     december   16-án   elfogadott  Polgári  és  Politikai   Jogok
     Nemzetközi  Egyezségokmánya (a továbbiakban:  Egyezségokmány)
     kihirdetéséről szóló 1976. évi 8. törvényerejű  rendelet  már
     formálisan a magyar jogrendszer részévé tette ugyan az emberi
     jogokra  vonatkozó  szabályokat, de  kapcsolódó  jogszabályok
     útján ezek ténylegesen nem épültek be.
        Az Egyezségokmány 9. cikke a következőket mondta ki:
     "1.   Mindenkinek  joga  van  a  szabadságra  és  a  személyi
     biztonságra. Senkit sem lehet önkényesen őrizetbe venni  vagy
     letartóztatni. Senkit sem lehet szabadságától másként, mint a
     törvényben    meghatározott   okokból   és    a    törvényben
     meghatározott eljárás alapján megfosztani.
     2.    Minden    letartóztatott   személyt   letartóztatásakor
     tájékoztatni  kell letartóztatása okairól  és  a  legrövidebb
     időn belül közölni kell vele az ellene emelt vádakat.
     3.  Azt,  akit  bűncselekmény vádjával vettek őrizetbe,  vagy
     tartóztattak  le,  a  legrövidebb időn  belül  bíró,  vagy  a
     törvény  értelmében  bírói hatáskört  gyakorló  más  hatósági
     személy elé kell állítani; az ilyen személynek joga van arra,
     hogy  ügyében  ésszerű határidőn belül tárgyalást  tartsanak,
     vagy szabadlábra helyezzék őt. Az általános szabály ne legyen
     az,  hogy  az  ítélethozatalra váró személyt  őrizetben  kell
     tartani, azonban a szabadlábra helyezést függővé lehet  tenni
     olyan  biztosítékoktól, amelyek szavatolják, hogy az érintett
     személy  a  tárgyaláson,  a  bírósági  eljárás  bármely   más
     szakában,  illetőleg  adott esetben  az  ítélet  végrehajtása
     céljából megjelenik.
     4.  Az  a  személy,  akit  szabadságától  őrizetbevétel  vagy
     letartóztatás  útján  fosztottak meg, jogosult  a  bírósághoz
     fordulni   avégett,  hogy  az  késedelem  nélkül  döntsön   a
     fogvatartás  törvényességéről és rendelje  el  a  szabadlábra
     helyezését, amennyiben a fogvatartás nem törvényes.
        5.  Annak  a  személynek,  aki törvénytelen  letartóztatás
     vagy  fogvatartás  áldozata volt, kikényszeríthető  joga  van
     kártalanításra."
        Az Egyezségokmány 14. cikkének 6. bekezdése szerint pedig
     "Amikor  valakit  bűncselekmény  elkövetése  miatt  jogerősen
     elítélnek  és  ezt  követően  az  elítélését  hatályon  kívül
     helyezik vagy kegyelemben részesítik azért, mert egy új  vagy
     újonnan  feltárt  tény  azt  bizonyítja,  hogy  téves  döntés
     született,  azt a személyt, aki ilyen elítélés  következtében
     büntetést  állt  ki,  a törvénynek megfelelően  kártalanítani
     kell,  kivéve  ha  bizonyítást nyer az,  hogy  a  nem  ismert
     ténynek  kellő  időben  való fel  nem  tárása  teljesen  vagy
     részben neki róható fel."
      
        Az   idézett  szabályoknak  a  magyar  jogrendszerbe  való
     részleges  beillesztését jelzi, hogy az indítvány  vizsgálata
     szempontjából   két  vonalon  eltérést  mutattak   a   magyar
     szabályok az Egyezségokmány szabályaitól:
      - egyrészt  az  Alkotmány 55. §-a (3) bekezdésének  1989-ben
        [akkor  még  az  55.  §  (2) bekezdéseként]  meghatározott
        szövege  csak az Egyezségokmány 9. cikkének 5.  bekezdését
        tükrözi,    a    téves   bírói   döntés   miatt    történő
        kártalanításról  szóló 14. cikk 6. bekezdése  azonban  nem
        fejeződik ki,
      - másrészt  a  büntetőeljárásról szóló 1973. évi I.  törvény
        (a   továbbiakban:  Be.)  385.  §-a  (4)  bekezdésének   a
        hivatkozott   1989.  évi  alkotmánymódosítás  időpontjában
        hatályos  szövege  szerint:  "(4)  A  bíróság  az   ügyész
        nyilatkozatának  beszerzése  után  megvizsgálja,  hogy   a
        kártalanítási  igény előfeltételei fennállnak-e,  majd  az
        iratokat felterjeszti az igazságügyminiszterhez, aki -  ha
        az  igényt  alaposnak  találja -  a  terheltet,  illetőleg
        tartásra   jogosult  hozzátartozóját  az   állam   terhére
        pénzbeli   kártalanításban  részesíti."   Ez   a   szabály
        miniszteri mérlegeléstől tette függővé a kártalanítást.

        Az  eltérés megszüntetésére irányuló törekvést fejezte  ki
     az  Alkotmány  módosításáról szóló 1990. évi XL.  törvény.  A
     törvény  37.  §-a illesztette be az Alkotmány 55.  §-ába  (2)
     bekezdésként az őrizetbe vett személy lehető legrövidebb időn
     belül   bíró  elé  állításáról  vagy  szabadon  bocsátásáról,
     továbbá   a   szabadlábra   helyezése   vagy   letartóztatása
     haladéktalan eldöntéséről szóló szabályt (és határozta meg az
     55.  §  bekezdéseinek  az  azóta is hatályos  számozását).  A
     törvényjavaslatnak   az   erre  a   rendelkezésre   vonatkozó
     miniszteri   indokolása  rámutat  arra,  hogy   a   személyes
     szabadság    biztosítására   szolgáló,   minden   jogállamban
     megtalálható   garanciális   szabályról   van   szó,   de   a
     megfogalmazásnál "tekintettel kellett lenni a bíróságok és az
     ügyészségek jelenlegi teherbírását is figyelembe vevő büntető
     eljárásjogi  törvényre".  Ez  az alkotmánymódosításról  szóló
     törvény  nem egészítette ki az 55. § kártalanításra vonatkozó
     szabályát a téves bírói döntésekre való utalással.

        Az  emberi  jogok  és  az alapvető szabadságok  védelméről
     szóló,  Rómában,  1950.  november  4-én  kelt  Egyezmény   (a
     továbbiakban: Egyezmény) és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő
     jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI. törvény - az
     Egyezségokmányhoz hasonlóan - külön rendelkezik az 5. cikk 5.
     bekezdésében  a  jogsértő letartóztatás vagy  őrizetbe  vétel
     miatt   történő  kártalanításról  és  a  hetedik   kiegészítő
     jegyzőkönyv  3.  cikkében a téves bírói ítélet  következtében
     elszenvedett  büntetés  miatt fizetendő  kártalanításról.  Az
     Egyezmény kihirdetésével kapcsolatban az Alkotmány 55. §-ának
     szövege nem változott.
        
         3.   A  Be.  kártalanítási  szabályait  is  vizsgálta   a
     66/1991.   (XII.   22.)  AB  határozat.  Az  Alkotmánybíróság
     megsemmisítette  a Be.-nek azt a szabályát, amely  miniszteri
     mérlegelés   alapján  tette  lehetővé  a   kártalanítást.   A
     határozat  indokolása rámutatott az Alkotmány 55. §-a  és  az
     Egyezségokmány  szabályai  között  fennálló  kapcsolatra.   A
     kártalanításhoz  való  jogot erősítve utalt  a  polgári  jogi
     kártérítési felelősség alkalmazásának lehetőségére  és  -  az
     Alkotmány  70/K. §-ára utalva - a követelések  bíróság  előtt
     történő  érvényesítésének lehetőségére (ABH 1991,  342,  346-
     347.).
        A  büntetőeljárásban  felmerülő  költségek  megtérítésének
     kérdését  vizsgálva  az  Alkotmánybíróság  a  401/B/1992.  AB
     határozatban  szintén  rámutatott, hogy  a  kártalanítás  két
     különböző  úton  történhet  meg:  egyrészt  a  polgári   jogi
     kártérítési   felelősség,  másrészt   a   Be.   kártalanítási
     szabályai alapján (ABH 1994, 528, 530.).
        
        4.  Az Alkotmány 55. §-a (3) bekezdésének szövege az 1989.
     évi  helyzetnek  megfelelően  az Egyezségokmányban  foglaltak
     részleges tükrözéséig jutott el. Az 55. § későbbi módosítása,
     az  Egyezmény és annak kiegészítő jegyzőkönyveinek  a  magyar
     jog  részévé tétele, a jogállam elveinek megfelelően  történt
     átalakulás,  az  Alkotmánybíróság  gyakorlatában  a  személyi
     szabadság   jogának  sérelme  miatt  történő   kártalanításra
     igénybe  vehető  kétféle  út (polgári  jogi  kártérítés,  Be.
     alapján megvalósuló kártalanítás) elismerése alapot nyújtanak
     az   Alkotmány   55.  §-a  (3)  bekezdésének  a  megváltozott
     körülményekre tekintettel lévő értelmezésére.
        Az   Alkotmány  55.  §-a  (3)  bekezdésében  meghatározott
     kártalanításhoz való jog átfogja az Egyezségokmányban (és  az
     Egyezményben)   megfogalmazott  felelősségi  alapon   történő
     kártérítéshez való jogot, valamint a téves bírói ítélet miatt
     elszenvedett  sérelmek  miatt érvényesíthető  kártalanításhoz
     való  jogot  is. Az Alkotmánynak ez a szabálya nem  az  egyes
     jogágak kártérítési felelősségi szabályait ismétli meg, hanem
     az  alkotmányjog  szintjén jelentkező, a  személyi  szabadság
     alapvető  jogának sérelmére tekintettel fennálló,  alkotmányi
     alapú  kártalanítási jogot tartalmazza. Ennek az  Alkotmányon
     alapuló  jognak a megvalósítására szolgálnak az egyes jogágak
     szintjén  (a  polgári  jogban, a büntetőeljárási  jogban),  e
     jogágak    sajátos   szabályozási   rendszerének,    elveinek
     megfelelően kialakított rendelkezések.
        
        Akkor,  amikor  az  egyes  jogágak szintjén  meghatározott
     szabályok   a   kártalanítás  korlátozását  mondják   ki,   e
     rendelkezések alkotmányossági vizsgálatának alapja  tehát  az
     Alkotmány  55.  §-a (3) bekezdésének az előzőek  szerint,  az
     Egyezségokmánnyal és az Egyezménnyel összhangban  értelmezett
     kártalanításhoz való jog.

     Budapest, 2003. június 30.
                                               Dr. Harmathy Attila
                                                     alkotmánybíró
     A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom:
          Dr. Bihari Mihály               Dr. Kukorelli István
          alkotmánybíró                          alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The rules of compensation in cases where there are lawful enforcement actions that involve detention but do not result in charges being laid or conviction in the Criminal Procedure Code
     Number of the Decision:
     .
     41/2003. (VII. 2.)
     Date of the decision:
     .
     06/30/2003
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2003-2-005?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0041_2003.pdfen_0041_2003.pdf