Hungarian
Ügyszám:
.
1549/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 34/1991. (VI. 15.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1991/170
.
A döntés kelte: Budapest, 06/04/1991
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az Alkotmánybíróság  a  Zala  Megyei  Bíróság  jogszabály
  alkotmányellenességének   utólagos    vizsgálata   iránti
  indítványa tárgyában meghozta a következő

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  az  illetékekről
  szóló 1986. évi I. törvény módosításáról rendelkező 1989.
  évi LII.  törvény 5.  § (1)  bekezdése   alkotmányellenes
  volt, ezért  e törvény  4. §-ának  a Zalaegerszegi Városi
  Bíróságon a  P. 20.867/1990.  számon indult  perben  való
  alkalmazhatóságát kizárja.

  Az Alkotmánybíróság  e határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   A Zala  Megyei Bíróság,  mint másodfokú  bíróság az 1990.
   november  14-én   kelt  3.   Pf.   20.868/1990/4.   számú
   végzésével    -     a    per    tárgyalásának    egyidejű
   felfüggesztésével -  az illetékekről  szóló 1986.  évi I.
   törvény ( a továbbiakban: Itv. ) módosításáról rendelkező
   1989. évi  LII. törvény  ( a továbbiakban:  Itvm. ) 5.  §
   (1)   bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata végett
   az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezte.

   A peres  ügy tényállása  szerint a felpereseknek az 1989.
   december  30.   napján  kelt   ajándékozási  szerződéssel
   szüleik  nyaralót   ajándékoztak  olyan  módon,  hogy  az
   ingatlanon  -   a  maguk   javára  -   20  évre   szólóan
   haszonélvezeti  jogot   kötöttek  ki.   A  felperesek  az
   ajándékozási szerződést az illetékes földhivatalhoz 1990.
   január    3-án     az    ingatlannyilvántartást    követő
   illetékkiszabásra   bejelentették.    A    Zala    Megyei
   Illetékhivatal  határozatával  -  az  1990.  január  1-én
   hatályba  lépő   Itvm.   4.   §-ában   foglalt   módosító
   rendelkezés alapján - felpereseket személyenként 20.471.-
   Ft  ajándékozási   illeték  megfizetésére   kötelezte.  E
   határozatot a Zala Megyei Tanács VB Közgazdasági Osztálya
   - mint másodfokú államigazgatási szerv - helybenhagyta. A
   felperesek   keresetükben   a   jogerős   államigazgatási
   határozat felülvizsgálatát  és hatályon  kívül helyezését
   kérték azzal az indokkal, hogy az Itvm. - amely szerintük
   megszüntette a 20 évre szóló haszonélvezet fenntartásával
   ajándékozott ingatlanok  illetékmentességét  -  a  Magyar
   Közlönyben  az   ajándékozási  szerződés   bejelentésének
   napjáig  nem   került  kihirdetésre,   így   az   illeték
   megállapításánál e  törvény nem  alkalmazható. Felperesek
   csatolták  a   Posta  Hírlapelőfizetési   és  Lapellátási
   Irodájának igazolását,  amely szerint  a  Magyar  Közlöny
   érintett 1989.  évi 98.  számát 1990.  január  8.  napján
   továbbították  az   előfizetőknek.  Az  elsőfokú  bíróság
   ítéletével a keresetet elutasította.

   Az  Alkotmánybíróság   eljárását  kezdeményező  másodfokú
   bíróság álláspontja  szerint a  kihirdetés  a  jogszabály
   hivatalos közlöny  által  való  nyilávnosságra  hozatalát
   jelenti. Helyesnek  ítélte meg  azt a felperesi érvelést,
   hogy mindaddig,  amíg a  jogszabályt közlő  hivatalos lap
   bárki által  nem hozzáférhető,  a jogszabály  ténylegesen
   nem tekinthető  kihirdetettnek. A peradatok arra utalnak,
   hogy a  sérelmezett  törvényt  kihirdető  Magyar  Közlöny
   1989. évi  98. száma valójában a törvény hatályba lépését
   és az ajándékozási szerződés bejelentését követően jelent
   meg. Így  a Közlönyön  feltüntetett hivatalos  megjelenés
   napját jóval  később követő  nyilvánosságra hozatallal  a
   törvény ténylegesen  a kihirdetését megelőzően állapított
   meg kötelezettséget.  Az Itvm. 5. § (1)   bekezdése pedig
   a hatálybalépés időpontját - 1990. január 1-ét megjelölve
   -  úgy  határozta  meg,  hogy  nem  maradt  kellő  idő  a
   jogszabály alkalmazására  való felkészülésre, illetőleg a
   jogszabályt  -   a  megjelenés   késedelme  miatt   -   a
   hatálybalépés napján,  illetve az  ezt követő  napokban a
   megjelenés hiányában nem is lehetett alkalmazni.

   Mindezekre tekintettel  a másodfokú  bíróság  álláspontja
   szerint   az  Itvm.  5.  §  (1)  bekezdése  -  utalva  az
   Alkotmány   7.  § (2)  bekezdésében   és   a  26.  §  (1)
   bekezdésében   foglalt    rendelkezésekre,   valamint   a
   jogalkotásról   szóló   1987.   évi   XI.   törvény   ( a
   továbbiakban: Jat. )  - mint alkotmányerejű törvény - 12.
   § (2) és (3)   bekezdésében  foglalt  előírások sérelmére
   - alkotmánysértő.  Ezért a bíróság az Alkotmánybíróságról
   szóló 1989. évi XXXII. törvény ( a továbbiakban: AB tv. )
   38. §  (1)   bekezdése  alapján végzésével  a sérelmezett
   törvényi rendelkezésnek a hatálybalépés időpontját érintő
   megsemmisítése érdekében  az  Alkotmánybíróság  eljárását
   kezdeményezte.

                              II.

   Az  Alkotmánybíróság   a  következők  figyelembevételével
   alakította ki a rendelkező részben foglalt határozatát.

   1. A Zala Megyei Bíróság eljárást kezdeményező végzésének
   meghozatala, illetőleg  annak az Alkotmánybírósághoz való
   előterjesztése időpontjában  az Itvm.  hatályban volt. Az
   illetékekről szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény  98.  §-a
   alapján  azonban  e  törvény  hatálybalépésével  -  1991.
   január  1-jével  -  hatályát  vesztette  az  indítvánnyal
   kifogásolt Itvm. is.

   Az Alkotmánybíróságnak  az  AB  tv.  1.  §  b/  pontjában
   foglalt    hatásköre    általában    csak    azoknak    a
   jogszabályoknak az  utólagos alkotmányossági vizsgálatára
   terjed ki,  amelyek az elbírálás időpontjában hatályosak.
   Az   Alkotmánybíróság  azonban -  az AB  tv.  43.  §  (4)
   bekezdése  alapján   -  a  hatályát  vesztett  jogszabály
   alkotmányosságát   is    megvizsgálja,   ha   az   egyedi
   ( konkrét ) esetben az AB tv. 38. §-a alapján az eljárást
   bíró kezdeményezi  az előtte folyamatban lévő ügyben való
   alkalmazhatóság     kérdésében.     Az     alkotmányosság
   visszamenőleges   vizsgálatának    terjedelme   a   vitás
   jogviszony  körülményeitől   függ.  Erre  tekintettel  az
   Alkotmánybíróság  az  indítványt  érdemben  vizsgálta  és
   bírálta el.

   Az Itvm.  kifogásolt 5.  § (1)  bekezdése   szerint "Ez a
   törvény -  a (3)  bekezdés  kivételével - 1990. január 1-
   én  lép   hatályba.  Rendelkezéseit  a  hatályba  lépését
   követően illetékkiszabásra  bejelentett vagy más módon az
   illetékhivatal tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben,
   illetőleg   kezdeményezett    eljárások   esetében   kell
   alkalmazni."

   Az Itv. 52. §-ának az Itvm. 4. §-ával   megállapított (2)
   bekezdése szerint  pedig a  meghatározott időre  kikötött
   haszonélvezet, használat  joga esetében  a jog  értéke az
   egy   évi   értéknek   a   (4)  bekezdés   a)   pontjában
   meghatározott  életkor   szerinti   többszörösét,   egyéb
   használati  jog   esetében  pedig   a  húszszorosát   nem
   haladhatja meg.

   2. A  Jat. - az indítvány megállapításától eltérően - nem
   alkotmányerejű törvény, az Alkotmány 7. § (2)   bekezdése
   alapján megalkotandó  új jogalkotási törvény elfogadására
   pedig  még   nem  került   sor.   Erre   figyelemmel   az
   Alkotmánybíróság gyakorlatában azt az elvi állásfoglalást
   követi, amely szerint a Jat. szabályainak megsértése csak
   akkor  valósít   meg  alkotmánysértést,   ha  az   egyben
   alkotmányi alapelvbe, illetve rendelkezésbe is ütközik.

   Az   Alkotmánybíróság    az   Alkotmánynak    a    Magyar
   Köztársaságot jogállamnak minősítő rendelkezése alapján a
   Jat.   12.  § (2)  bekezdésében foglalt azt a garanciális
   rendelkezést, - amely szerint a jogszabály a kihirdetését
   megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, és nem
   nyilváníthat   valamely    magatartást   jogellenessé   -
   alkotmányos jellegű szabálynak tekinti.

   Az Alkotmánybíróság  megállapítása szerint  az Itvm. 5. §
   (1)  bekezdése  azért  volt  alkotmányellenes,   mert   a
   törvényhozó   a   hatály   megállapításánál   nem   vette
   figyelembe a  Jat. hivatkozott  rendelkezését.  Az  Itvm.
   ugyanis csak  1989. december 28-án került kihirdetésre és
   1990. január 1-én már hatályba lépett.

   Az Itvm.  4. §-a  vagyonszerzési ügyekben  állapított meg
   módosító rendelkezést, amelynek alkalmazhatósága vitatott
   a vizsgált ügyben. E módosító rendelkezésre tekintettel a
   törvényhozónak figyelemmel  kellett volna  lennie az Itv.
   végrehajtásáról rendelkező 9/1986. ( IV.11. ) PM rendelet
   ( Itvhr. ) 18.  § (1)  bekezdésében   előírt  bejelentési
   kötelezettség  külön   jogszabályban  -   nevezetesen  az
   ingatlannyilvántartásról  szóló   1972.  évi   31.   tvr.
   végrehajtásáról   rendelkező    27/1972.( XII.31. )   MÉM
   rendelet   73.  § (1)  bekezdésében  -  megállapított  30
   napos időtartamára.

   Az   Itvhr.   e   rendelkezése   szerint   "Az   ingatlan
   tulajdonjogának,  valamint   az  ingatlanhoz   kapcsolódó
   vagyoni értékű  jognak a  megszerzését ( megszüntetését )
   tartalmazó   szerződést    ( okiratot )   illetékkiszabás
   céljából a földhivatalhoz kell bejelenteni. A bejelentést
   az ingatlannyilvántartási bejegyzésre irányuló kérelemmel
   kell teljesíteni.  Ha az  illeték fizetésére kötelezett a
   kérelmet a

   külön jogszabályban  meghatározott 30  napon túl  nyújtja
   be, vagy  bejelentési kötelezettségét  elmulasztja, a Tv.
   58. §-át kell alkalmazni."

   E    rendelkezésből,   valamint  az   Itvm.  5.   §   (1)
   bekezdésének  második   mondatában   foglalt   előírásból
   ugyanis az  következik, hogy  a törvénynek  csak abban az
   esetben  nincs   visszaható   hatálya,   ha   a   törvény
   kihirdetése  a   hatályba  lépést   legalább  30   nappal
   megelőzi, vagy  a törvény a vagyonszerzési ügyeket érintő
   rendelkezések  tekintetében   ilyen  időtartamú   későbbi
   hatálybalépést   állapít  meg. A Jat. 12. § (1) bekezdése
   szerint  ugyanis   a  jogszabály  egyes  rendelkezéseinek
   hatálybalépésére  különböző   időpontokat  is  meg  lehet
   állapítani.

   A  jogszabály   kihirdetése  és   hatálybalépése  közötti
   időtartam olyan bizalmi időszaknak minősül, amely alatt a
   jogszabály címzettjei még a korábbi rendelkezések szerint
   járhatnak el.

   Mindezekből következően  az Alkotmánybíróság  álláspontja
   szerint  az   Itvm.  4.   §-a  az   1990.   január   3-án
   szabályszerűen     bejelentett     vagyonszerzési     ügy
   tekintetében  nem   alkalmazható,  ezért  e  perben  való
   alkalmazhatóságát  -  az  AB  tv. 43.  § (4) bekezdésének
   második fordulata alapján - kizárta.

   3. A  Jat. 12.  § (3)  bekezdése szerint   `a   jogszabály
   hatálybalépésének időpontját  úgy kell meghatározni, hogy
   kellő  idő   maradjon  a  jogszabály  alkalmazására  való
   felkészülésre. A  Jat.  e  rendelkezése  nem  alkotmányos
   jellegű előírás. Ezzel összefüggő alkotmánysértést csak a
   jogbiztonság súlyos sérelme esetén lehetne megállapítani.
   A vizsgált  ügyben  a  jogbiztonság  súlyos  sérelme  nem
   állapítható meg.

                             * * *

   Az    Alkotmánybíróság    az    indítványban    megjelölt
   alkotmányossági problémák elbírálása kapcsán szükségesnek
   itélte meg,  hogy elvi jelleggel rögzítse a következőket.
   Az    Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdésében  megállapított
   jogállamisághoz szervesen kapcsolódó jogbiztonság elvének
   maradéktalan  érvényesülése   érdekében  elengedhetetlen,
   hogy a jogszabályok kihirdetése összhangban legyen a Jat.
   12.  §   (2)  bekezdésében    megállapított   alkotmányos
   jellegű  előírással,   amely  szerint   "a  jogszabály  a
   kihirdetését   megelőző    időre   nem   állapíthat   meg
   kötelezettséget és  nem nyilváníthat valamely magatartást
   jogellenessé."

   Az Alkotmánybíróság  az utóbbi időben is többször észlelt
   olyan, a  jogbiztonságot súlyosan  sértő esetet, amikor a
   hivatalos  lap   a   tényleges   kibocsátásánál   korábbi
   dátumozással jelent  meg és  ennek következtében  a benne
   foglalt  jogszabályok   a  Magyar   Közlöny  megjelenését
   megelőző hatálybaléptetéssel  kerültek  kihirdetésre.  Az
   ilyen  eljárás   azzal  a  következménnyel  jár,  hogy  a
   jogalkalmazó szervek,  valamint az  érintett polgárok  és
   jogi személyek  nem tudhatják,  hogy valamely döntésük és
   magatartásuk utólag nem minősül-e jogellenesnek.

   Az Alkotmánybíróság elengedhetetlennek tartja, hogy ez az
   alkotmányellenes  gyakorlat  megszűnjön.  Ezért  hatékony
   intézkedés  megtétele   végett  az   illetékes  szerveket
   megkereste.    Ennek     megfelelően    a    jogszabályok
   kihirdetéséért felelős  állami  szerveknek  biztosítaniuk
   kell, hogy  a hivatalos lap és benne a jogszabályok olyan
   időpontban  jelenyjenek  meg,  amely  nem  sérti  a  Jat.
   hivatkozott előírásait.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

                         Dr. Ádám Antal
                      előadó alkotmánybíró

                        Dr. Herczegh Géza
                          alkotmánybíró

         Dr. Kilényi Géza              Dr. Lábady Tamás
          alkotmánybíró                  alkotmánybíró

        Dr. Schmidt Péter              Dr. Szabó András
          alkotmánybíró                  alkotmánybíró

     Dr. Tersztyánszky Ödön           Dr. Zlinszky János
          alkotmánybíró                  alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    34/1991. (VI. 15.)
    Date of the decision:
    .
    06/04/1991
    .
    .