Hungarian
Ügyszám:
.
1/H/1993
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 34/1993. (V. 28.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/457
.
A döntés kelte: Budapest, 05/18/1993
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

       Az  Alkotmánybíróság   önkormányzati  rendeleti   előírások
  felülvizsgálatára  és  megsemmisítésére  irányuló  kezdeményezés
  alapján meghozta a következő

                           határozatot :

       Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  Nyíregyháza Megyei
  Jogú  Város   közgyűlésének  a   helyi  népszavazásról  és  népi
  kezdeményezésről   szóló  14/1992. (IV.6.)  rendelete  4. §  (4)
  bekezdése alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

       A  megsemmisített   rendelkezés  e  határozatnak  a  Magyar
  Közlönyben való közzétételével veszti hatályát.

       Az Alkotmánybíróság az önkormányzati rendelet 5. §  (1)  és
  (2) bekezdése,  valamint   a   10. §  (2)   és   (3)   bekezdése
  törvényellenességének   megállapítására    és   megsemmisítésére
  irányuló kezdeményezést elutasítja.

       Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                  I.

        A köztársasági megbízott - mivel a törvényességi ellenőrzés
   keretében kiadott  felhívásával Nyíregyháza  Megyei  Jogú  Város
   közgyűlése nem  értett egyet  - a  nyíregyházi önkormányzatnak a
   helyi   népszavazásról    és   népi    kezdeményezésről    szóló
   14/1992.(IV.6.) rendelete   (  a továbbiakban  :  Ör. ) bizonyos
   rendelkezései    törvényellenességének     megállapítását     és
   megsemmisítését  kezdeményezte.  Kifogásolta,  hogy  az Ör. 4. §
   (4)  bekezdése - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.  évi LXV.
   törvény (  a továbbiakban  :   Ötv. )  46. §   (4)  bekezdésében
   meghatározott tárgykörökön  túl  -  a  helyi  népszavazásra  nem
   bocsátható ügyek  közé sorolta az önkormányzat tulajdonában álló
   ingatlanok   elidegenítésével,    valamint   az   önkormányzatok
   vállalkozásával kapcsolatos döntéseket.

        A köztársasági  megbízott azt is sérelmezte, hogy az Ör. 5.
   § (1)  és  (2)  bekezdése,  valamint   a   10. §  (2)   és   (3)
   bekezdése a  helyi népszavazás kezdeményezésére, illetve a helyi
   népi    kezdeményezés     indítványozására    jogosultak    köre
   megállapításánál "számszerűség  helyett csak  százalékos  arányt
   rögzít". Arra hivatkozott, hogy "az abszolút számszerűség hiánya
   akadályozza az  önkormányzati jogok  érvényesülését,  ugyanakkor
   nehezíti   a    helyi   népszavazásra   irányuló   kezdeményezés
   elbírálását". Álláspontja  szerint az Ör. -nek ez a szabályozása
   törvényellenes, mivel  az Ötv.  47. §  (  1  ) bekezdésének  d )
   pontja, valamint  e §  (2)  bekezdése a helyi népszavazásnál, az
   Ötv. 49. §  (2)  bekezdése pedig a népi kezdeményezés esetében a
   választópolgárok meghatározott számához köt joghatást.

                                 II.

        Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  a felülvizsgálati
   és megsemmisítés iránti kezdeményezés részben megalapozott.

        1. Az    Alkotmánybíróságnak   az  Ör. 4.  § (4)  bekezdése
   törvényellenességének megítéléséhez azt kellett vizsgálnia, hogy
   önkormányzati  rendelettel   bővíthetők-e  azok   a  tárgykörök,
   amelyek tekintetében nem rendelhető el helyi népszavazás. Az Ör.
   4. §  (4)  bekezdése ugyanis kinyilvánítja :  "Nem rendelhető el
   népszavazás   az  Ötv.  46.  § (4)   bekezdésében  meghatározott
   ügyekben, valamint :
        -   az    önkormányzat   tulajdonában    álló    ingatlanok
   elidegenítésével és
        -    az     önkormányzat    vállalkozásával     kapcsolatos
   döntéskörökben. "

        Az  Alkotmánybíróság  a  feltett  kérdésre  adott  nemleges
   válaszának  indokolásához  egyrészt  figyelembe  vette  a  helyi
   népszavazáshoz   való    jog   jellegét,    másrészt   annak   a
   felhatalmazásnak  a   terjedelmét,  amelyet   az  Ötv.  a  helyi
   önkormányzatok   számára    tartalmaz   a    helyi   népszavazás
   önkormányzati rendeleti szabályozására vonatkozóan.

        Az Alkotmánybíróság  már több határozatában megállapította,
   hogy az  Alkotmány 42.  §-ában megjelölt települések és területi
   egységek   választópolgárainak    közösségét   megillető   helyi
   önkormányzáshoz   való    jognak   az   Alkotmány   44.   §-ában
   megállapított  mindkét  összetevője,  tehát  mind  a  választott
   képviselőtestület  útján,   mind  pedig   helyi   népszavazással
   gyakorolható  megnyilvánulása  alapjognak  minősül   [  18/1993.
   (III.19.)  és  a  22/1993.  (IV.2.)  AB  határozat ] . A  magyar
   önkormányzati rendszer  egyik kiemelkedő  értéke és  sajátossága
   testesül meg  abban, hogy  a  helyi  önkormányzati  hatalom  nem
   pusztán   az    államhatalom    decentralizálásán,    hanem    a
   választópolgárok Alkotmányban  meghatározott közösségeinek helyi
   önkormányzáshoz való  alapjogán nyugszik.  Természetes,  hogy  a
   helyi önkormányzáshoz  való alapjogra is vonatkozik az Alkotmány
   8.  §-ának  (2)  bekezdése,   amely   szerint  :    " A   Magyar
   Köztársaságban az  alapvető jogokra  és kötelességekre vonatkozó
   szabályokat  törvény   állapítja  meg,   alapvető  jog  lényeges
   tartalmát  azonban  nem  korlátozhatja".  Az  Ötv.  ennek  helyi
   népszavazási összetevőjére nézve is több rendelkezést tartalmaz.
   Emellett  az   Ötv.  a  helyi  adottságok  figyelembevétele,  az
   önkormányzatiságnak a  helyi  népszavazás  tekintetében  történő
   kibontakoztatása  érdekében  kiterjedt  önállóságot  biztosít  a
   helyi népszavazásra  vonatkozó önkormányzati  rendeletalkotásra,
   és a  helyi népszavazással  összefüggő egyéb  képviselőtestületi
   döntések  meghozatalára.   Az  Ötv.  -ben  kapott  felhatalmazás
   alapján   a    képviselőtestület    önkormányzati    rendeletben
   szabályozhatja   a    helyi   népszavazás    gyakorlásának    az
   önkormányzati   törvényben   meghatározott   feltételeken   túli
   "további feltételeit, az eljárás rendjét" ( 50. § ).

   Önkormányzati rendelettel  bővíthetők a  helyi népszavazásnak az
   Ötv. 46. §  (1)  bekezdésében meghatározott kötelező tárgykörei.
   Az  Ötv.   47.  §  (1)   bekezdésének   keretei   között   pedig
   önkormányzati rendelet meghatározhatja a választópolgároknak azt
   az   arányát,    amelynek   megfelelő    számú    választópolgár
   kezdeményezésére a  képviselőtestület köteles  kitűzni  a  helyi
   népszavazást. A  képviselőtestület az  Ötv.  -ben,  valamint  az
   általa alkotott önkormányzati rendeletben meghatározott kötelező
   helyi   népszavazási  tárgykörökön  kívül  - az  Ötv. 46.  § (4)
   bekezdésében megjelölt  négy tárgykör kivételével - népszavazást
   rendelhet el a képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügyben, sőt
   önkormányzati rendelet megerősítésére is.

        A helyi  népszavazás tiltott  tárgyköreinek  kiegészítésére
   azonban éppen  a helyi népszavazás védelme érdekében az Ötv. nem
   adott és  nem is  adhatott felhatalmazást.  A helyi  népszavazás
   tiltott  tárgyainak   kiterjesztésére  vonatkozó   felhatalmazás
   lehetővé  tétele   úgyanis  a   helyi  népszavazás   alapjogának
   kiűrítéséhez vezethetne  és ezért  az  ilyen  tartalmú  törvényi
   szabályozás   sértené    az   alapjog    lényeges    tartalmának
   korlátozhatatlanságára vonatkozó alkotmányi tilalmat.

        Az   Ör.  4. §  (4) bekezdése tehát az Ötv.  felhatalmazása
   nélkül, törvényellenesen, valamint az Alkotmány 42. és 44. §-ban
   meghatározott helyi  önkormányzáshoz való  alapjog sérelme miatt
   alkotmányellenesen  nyilvánította   ki,  hogy   az  önkormányzat
   tulajdonában álló ingatlanok elidegenítésével és az önkormányzat
   vállalkozásával kapcsolatos  döntéskörökben  nem  rendelhető  el
   helyi  népszavazás.   Annak   önkormányzati   rendeletben   való
   kimondása   pedig,   hogy   az   Ötv.  46.  §  (4)  bekezdésében
   meghatározott ügyekben  nem  rendelhető  el  helyi  népszavazás,
   felesleges, hiszen azt a mindenkire kötelező Ötv. írja elő.

   Sérti az Ör. 4. §  (4)  bekezdése az Ötv. 80. §  (2)  bekezdését
   is, amely  kifejezetten megállapítja, hogy "a helyi önkormányzat
   meghatározott  vagyontárgy   vagy   vagyonrész   elidegenítését,
   megterhelését, vállalkozásba  való bevitelét, illetőleg más célú
   hasznosítását  önkormányzati  rendeletben  helyi  népszavazáshoz
   kötheti". Ez  a rendelkezés  ugyan magában  foglalja a választás
   lehetőségét atekintetben,  hogy a helyi önkormányzat a felsorolt
   kérdésekben a  döntést esetenként  helyi  népszavazáshoz  köti-e
   vagy sem,  de nem engedi meg, hogy a helyi népszavazásos döntést
   ezekben az  ügyekben önkormányzati rendelet általános előírással
   kizárja.

        Mindezek   alapján  az  Alkotmánybíróság  az Ör.  4. §  (4)
   bekezdése második  és harmadik mondatrészét törvényellenesnek és
   alkotmányellenesnek,    első    részét    pedig    okafogyottnak
   nyilvánította és ezért az egész bekezdést megsemmisítette.

        2. A  felülvizsgálati és megsemmisítés iránti kezdeményezés
   kérelmet   tatalmazott   az   Ör.  5. §  (1)  és  (2) bekezdése,
   valamint a  10. §  ( 2  ) és  ( 3  ) bekezdése  törvényességének
   vizsgálatára    is.  Az Ör.  5. §  (1)  és  (2)   bekezdése   a
   következőket állapítja meg.

        "  (1)  Helyi népszavazást az Ötv. 47. §  (1)  bekezdés a )
             - c ) pontjában meghatározottakon  túlmenően  a  város
             választópolgárainak 20 %-a aláírásával kezdeményezheti
             a polgármesternél.
          (2)  A közgyűlés köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha
             azt  a  város  -  vagy  az  érintett  településrész  -
             választópolgárainak 20 %-a kezdeményezte. "

        Az Ötv. 47. §  (1)  bekezdésének d ) pontja szerint a helyi
   népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti "az önkormányzati
   rendeletében meghatározott  számú választópolgár,  ami nem lehet
   kevesebb a  választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több
   a  választópolgárok   huszonöt   százalékánál".   E   §-nak   az
   indítványban hivatkozott  (2)  bekezdése pedig a következőképpen
   rendelkezik.  "A   képviselőtestület  köteles  kitűzni  a  helyi
   népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott
   számú választópolgár kezdeményezte. "

        A népi  kezdeményezés indítványozására  vonatkozóan az  Ör.
   kifogásolt előírásai megállapítják :

        "  (1)  Népi kezdeményezés útján közgyűlés elé terjeszthető
             minden olyan  ügy - a rendelet 4. §  (1)  bekezdésében
             foglaltak kivételével - melynek elbírálása a közgyűlés
             hatáskörébe tartozik.
           (2)  Népi   kezdeményezéshez  a  város  választópolgárai
             legalább  5   %-ának  írásbeli  indítványa  szükséges,
             melyet a polgármesterhez kell benyújtani. "

        Az   Ötv.  49. §  (2)  bekezdése  ebben  a  tárgykörben   a
   következő   rendelkezést   tartalmazza.   "A   képviselőtestület
   önkormányzati rendeletében meghatározott - a választópolgárok öt
   százalékánál nem  kevesebb és  tíz százalékánál  nem  nagyobb  -
   számú választópolgár  a népi  kezdeményezést  a  polgármesternek
   nyújthatja  be.   A  képviselőtestület   a  népi   kezdeményezés
   tárgyalásáról a  legközelebbi ülésén,  de legkésőbb  egy hónapon
   belül dönt.  A képviselőtestület köteles megtárgyalni azt a népi
   kezdeményezést, melyet  a képviselőtestület  által meghatározott
   számú választópolgár indítványozott. "

        Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint az Ör. előbbiekben
   idézett  előírásai   törvényellenességének  megállapítására   és
   megsemmisítésére  irányuló   indítvány  nem   megalapozott.  Nem
   tekinthető  ugyanis   törvényellenesnek  az   az   önkormányzati
   rendeleti szabályozás,  amely az érintett választópolgároknak az
   Ötv. -ben  meghatározott kereten  belüli arányához  köti a helyi
   népszavazás kezdeményezésének  és  a  helyi  népi  kezdeményezés
   indítványozásának   jogát.    Nem   törvényellenes    az   olyan
   önkormányzati rendeleti  előírás sem,  amely a helyi népszavazás
   kötelező kitűzése,  valamint a helyi népi kezdeményezés kötelező
   napirendre  tűzése  feltételei  megállapításánál  az  Ötv.  -ben
   meghatározott keretek  között  nem  a  választópolgárok  számát,
   hanem a  figyelembe vehető  választópolgárok  arányát  határozza
   meg.

        Az  Ötv.   idézett  rendelkezései   is  a  választópolgárok
   százalékban kifejezett arányához fűznek joghatást. Önkormányzati
   rendeletben -  a rendelet  normatív tartalmánál  fogva - a helyi
   népszavazás   kitűzése    és   népi   kezdeményezés   tárgyalása
   vonatkozásában a  döntés kiváltásához szükséges jogosulti kör az
   érintett választópolgárok  százalékos arányában határozható meg.
   A település  lakossága, az összes választópolgárok száma ugyanis
   állandóan  változik.  A  választópolgárok  bizonyos    százaléka
   ( aránya ) pedig a helyi népszavazás  kezdeményezése, illetve  a
   népi kezdeményezés  indítványozása esetén  az  adott  időpontban
   mindig pontosan meghatározott választópolgári létszámot jelent.

        Mindezek alapján az  Alkotmánybíróság  az Ör. 5. §  (1)  és
   (2)  bekezdése, valamint  a   10.  § (2)    és    (3)  bekezdése
   megsemmisítésére irányuló  kezdeményezést a  rendelkező  részben
   foglaltak szerint elutasította.
                             Dr. Ádám Antal
                          előadó alkotmánybíró

              Dr. Kilényi Géza           Dr. Schmidt Péter
               alkotmánybíró               alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    34/1993. (V. 28.)
    Date of the decision:
    .
    05/18/1993
    .
    .