English
Hungarian
Ügyszám:
.
1053/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 17/1994. (III. 29.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/84
.
A döntés kelte: Budapest, 03/21/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos megállapítására irányuló indítvány alapján meghozta
   a következő

                          határozatot :

   Az  Alkotmánybíróság  az  állampolgári  jogok  országgyűlési
   biztosáról szóló  1993. évi LIX. törvény 29. §. (1) bekezdés
   f)  pontjának   "-  kivéve   a  bíróságot   -"   szövegrésze
   alkotmányellenességének megállapítására  irányuló indítványt
   és e  jogszabályi rendelkezés megsemmisítése iránti kérelmet
   elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság   határozatát   a   Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    Az indítványozó  indítványában annak  megállapítását  kérte,
    hogy az  állampolgári jogok  országgyűlési biztosáról  szóló
    1993. évi  LIX. törvény  ( a továbbiakban :  törvény ) 29. §
    (1)  bekezdésének   f)  pontja   alkotmányellenes,  mert   e
    rendelkezés a  törvény  alkalmazását  tekintve  a  "hatóság"
    fogalmából, így  a parlamenti  biztos vizsgálati  jogköréből
    is, kiveszi  a bíróságokat. A támadott rendelkezés szerint :
    "E törvény  alkalmazásában hatóság :  az igazságügyi szerv -
    kivéve a bíróságot -".

    Az indítványozó  álláspontja szerint  a kifogásolt  törvényi
    rendelkezés  sérti  az  Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdésében
    meghatározott pártatlan bírósági eljáráshoz való alkotmányos
    jogot, és  az 57.  § (5)  bekezdése szerinti  jogorvoslathoz
    való jogot  is. A sérelmezett rendelkezés ellentétes továbbá
    az alapjogi  korlátozás  feltételét  meghatározó  8.  §  (2)
    bekezdésével. Véleménye  szerint  az  Alkotmány  64.  §-ában
    meghatározott panaszjog  sérelme  ugyancsak  megállapítható.
    Eszerint ugyanis  a Magyar  Köztársaságban mindenkinek  joga
    van arra,  hogy egyedül  vagy  másokkal  együttesen  írásban
    kérelmet vagy  panaszt terjesszen  az illetékes állami szerv
    elé.

                                II.

    Az Alkotmánybíróság az indítványt megalapozatlannak találta.

    1. Az  Alkotmánybíróság már  több határozatában értelmezte a
    hatalmi ágak  elválasztásának, ezen  belül a  bírói  hatalom
    függetlenségének  az   Alkotmány  50.  §-ában  meghatározott
    természetét és  garanciális tartalmát [ 53/1991. (X. 31.) AB
    (  ABH   1991,  266.  )  ,  38/1993.  (VI.  11.)  AB  (  ABK
    júniusjúlius, 268.  ) határozatok  ] .  Az  Alkotmánybíróság
    értelmezésében a  hatalmi ágak  elválasztásának  alkotmányos
    szerkezetében a  bírói hatalom  függetlenségének kitüntetett
    szerepe van.  A bírói  hatalom legfőbb  sajátossága a  másik
    két, "politikai"  jellegű hatalmi  ággal szemben ugyanis az,
    hogy állandó és semleges. Ezt a semlegességet fogalmazza meg
    az Alkotmány  50. § (3) bekezdése annak kimondásával, hogy a
    bírák függetlenek  és csak  a törvénynek  vannak alávetve. A
    bíróságok     tehát      nincsenek      olyan      kölcsönös
    meghatározottságban és  függőségben a  többi hatalmi  ágtól,
    mint amilyenben azok egymás között vannak.

    A  hatályos   Alkotmány  által   létrehozott   parlamentáris
    kormányzati  rendszerben   ugyanis  a   törvényhozói  és   a
    végrehajtó hatalom  is egymástól  szervezetileg  elválasztva
    működnek   ugyan,   ám   a   politikai   akaratképzésnek   e
    parlamentáris szerkezetében  a törvényhozó  és a  végrehajtó
    hatalom   elválasztása    a   hatalommegosztás   elméletének
    klasszikus formájához  képest szükségképpen mindig részleges
    és  viszonylagos.   A  törvényhozó   és  végrehajtó  hatalom
    elválasztása ma  lényegében a hatáskörök megosztását jelenti
    a  parlament   és  a   kormány   között,   amelyek   azonban
    politikailag egymással rendszerint összefonódnak. Ahogy erre
    az Alkotmánybíróság  a már hivatkozott 38/1993. (VI. 11.) AB
    ( ABK 1993. júniusjúlius, 268. ) határozatában rámutatott, a
    mai  parlamentáris   rendszerekben  a  parlamenti  többséget
    alkotó pártok  alakítanak kormányt,  a parlament többnyire a
    kormány  törvényjavaslatait   szavazza  meg,  a  kormány  és
    hivatalai   -   a   végrehajtó   hatalom   -   a   törvények
    kezdeményezése  és   végrehajtása  során  hatalmi  túlsúlyra
    tehetnek szert.

    2. A  parlamenti ellenőrzés  szervei - közöttük a parlamenti
    biztosok hivatalai  - a  mai parlamentáris  rendszerű  állam
    parlamenti   ellenőrzésének   olyan   intézményei,   amelyek
    feladata, hogy  a végrehajtó  hatalom tevékenysége  során  a
    törvények   uralmát    és   az   állampolgárok   jogvédelmét
    biztosítsák.  Ez   az  igény   és   követelmény   a   modern
    demokráciákban   általánosan   megjelenik,   tekintettel   a
    közigazgatás   rendszerint    szakismeretben,    létszámban,
    államvezetési   tapasztalatokban    és    technikákban    is
    megnyilvánuló informális  "túlhatalmára", illetőleg az abban
    rejlő veszélyekre.

    3. Az  alkotmányellenes  hatalomösszpontosítás  veszélye  az
    egyes hatalmi  ágakat különbözőképpen és különböző mértékben
    érintheti,  a   bírói  "túlhatalom"   veszélye   azonban   a
    kontinentális jellegű  jogrendszerekben  eleve  csekély.  Az
    Alkotmánybíróság     álláspontja     szerint     a     bírói
    hatalomkoncentráció  -   a  bíróságoknak   az   államéletben
    betöltött sajátos  szerepe folytán  - kevésbé  merülhet  fel
    azokban az  alkotmányos rendszerekben, amelyekben elkülönült
    alkotmánybíráskodás honosodott  meg. Ezekben a rendszerekben
    a  bírói  hatalom  fő  megnyilvánulását  jelentő  ítélkezési
    tevékenységbe  történő   bármely  külső  beavatkozás  sokkal
    súlyosabb fenyegetést jelent az alkotmányos berendezkedésre,
    mint  a   bírói  hatalom   esetleges  túlsúlya.   Ezért   az
    alkotmányos    biztosítékoknak    alapvetően    arra    kell
    vonatkozniuk, hogy  a bíróságok  és a  másik két  hatalmi ág
    között ne  jöjjön  létre  olyan  politikailag  meghatározott
    függés, mint a parlament és a kormány között.

    Amíg  tehát   a  végrehajtó   hatalom  korlátozását  mind  a
    parlamenti ellenőrzés intézményeinek megteremtésével, mind a
    közigazgatás  bírói   kontrolljának  általánossá   tételével
    indokolt és  alkotmányosan szükséges  biztosítani,  addig  a
    bírói hatalomba  való külső  beavatkozásnak  szigorúbbak  és
    alapvető  garanciális   elveken   nyugvók   az   alkotmányos
    korlátai.   Az    Alkotmánybíróság   erre   az   alkotmányos
    követelményre volt  tekintettel, amikor a 38/1983. (VI. 11.)
    AB  (   ABK  1993.   június-július,  268.   )   határozatban
    megállapította, hogy  a bírói  hatalomnak függetlennek  kell
    lennie a másik két hatalmi ág politikai meghatározottságától
    és annak  változásaitól; e követelmény pedig kizárja a másik
    két hatalmi ág befolyását a bíróságok ítélkezésére.

    Az  Alkotmánybíróság   állandó  és  következetes  gyakorlata
    szerint az  Alkotmány 50.  § (3)  bekezdése alapján a minden
    külső befolyástól független bírói ítélkezés feltétel nélküli
    követelmény és lényegében abszolút alkotmányos védelem alatt
    áll. Alkotmányos indokok megléte esetén, a bírói szervezetet
    érintő  külső   hatalmi  jogkör   érvényesülése  is  csak  a
    független ítélkezés  sérelme nélkül  engedhető meg,  illetve
    fogadható  el   alkotmányosnak.    A  szűk  határok  közötti
    alkotmányos  külső   igazgatási  jogkörön  túl,  az  európai
    államokban is  csak a - rendszerint szervezetileg elkülönült
    - alapjogi  ( alkotmány  ) bíráskodás,  valamint az  Európai
    Emberi Jogi  Bíróság jelenti e tekintetben kizárólag a bírói
    szervezeten kívüli kontrollt.

                                III.

    Mindezekre  figyelemmel  az  Alkotmánybíróság  megállapítja,
    hogy az  a jogalkotói  döntés, amely  az állampolgári  jogok
    országgyűlési biztosa  számára nem  biztosította a bíróságok
    ítélkezésével  kapcsolatban   a   törvényben   meghatározott
    biztosi jogkört,  nem sérti  az Alkotmánynak az indítványozó
    által  felhívott   rendelkezéseit,   sőt   az   kifejezetten
    összhangban van  a hatalommegosztás  alkotmányi elvével és a
    bírói   hatalom   ítélkezésre   vonatkozó   függetlenségének
    garanciális   biztosítékaival.    Az   állampolgári    jogok
    országgyűlési biztosának feladatkörét meghatározó alkotmányi
    rendelkezésből [  Alkotmány 32/B.  §  (1)  bekezdése  ]  sem
    következik  kényszerítőleg,   hogy   a   parlamenti   biztos
    jogkörének a  bíróságok ítélkezésére is ki kell terjednie. A
    parlamenti biztos  feladatait általánosságban meghatározó ez
    a  rendelkezés  csak  az  Alkotmány  egyéb  rendelkezéseivel
    összhangban  értelmezhető,   így  alkotmányosan  járt  el  a
    törvényhozó,  amikor  az  állampolgári  jogok  országgyűlési
    biztosáról  szóló   törvényt  az   Alkotmány   50.   §   (3)
    bekezdésében  foglaltakra   figyelemmel  alkotta  meg  és  a
    bíróságok ítélkezési  tevékenységébe való külső beavatkozást
    a parlamenti  biztos  számára  nem  tette  lehetővé,  sem  a
    kivizsgálási    sem     a    kezdeményezési    jogosultságok
    tekintetében.

    Nincs  értékelhető   összefüggés  az  Alkotmány  57.  §  (1)
    bekezdésében meghatározott  bíróság előtti  egyenlőség és az
    országgyűlési biztos  vizsgálati jogosultsága  között és  az
    nem érinti  az 57. § (5) bekezdésében deklarált jogorvoslati
    jogosultságot sem.   Az  Alkotmány 64.  §-ában meghatározott
    panaszjog arra jogosítja fel a polgárokat, hogy az illetékes
    állami szervhez terjeszthetik - egyedül vagy másokkal együtt
    - panaszaikat.  Nem minősül  alapjogi sérelemnek  az,  ha  a
    parlamenti ellenőrzés  egyik intézménye nincs feljogosítva a
    panaszok  meghatározott   körének  elbírálására,   mert   az
    Alkotmány csak  az  illetékes  szervekhez  való  panasztétel
    jogát   biztosítja.   Alapjogi   korlátozás   hiányában   az
    Alkotmánybíróság  nem   vizsgálta  az  Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdésében meghatározott korlátozhatóság feltételeit.

    Végezetül utal  arra az  Alkotmánybíróság, hogy az általános
    hatáskörű parlamenti  biztosok és  a bíróságok kapcsolatának
    szabályozásakor  a   törvényhozó  a   nemzetközi  jogéletben
    uralkodónak mondható  szabályozási  mintát  követte.  Bár  a
    parlamenti    biztos     hivatalát    elsőként     kialakító
    Svédországban,  valamint   a  svéd  mintát  követő  kisszámú
    államban a  parlamenti biztosok  hatásköre bizonyos körben a
    bíróságokra is  kiterjed, az intézményt átvevő jogrendszerek
    többsége  -   tekintettel  a   hatalmi  ágak  elválasztására
    vonatkozó uralkodó  eszmékre és  alkotmányos megoldásokra  -
    ebben a  vonatkozásban a  svéd mintát elutasítva, a támadott
    magyar törvényi  megoldással egyező  konstrukciót  alakított
    ki. Így  a sérelmezett  törvényi rendelkezés összhangban áll
    az európai államok legtöbbjének alkotmányos megoldásával.

    Mindezekre az  indokokra figyelemmel  az Alkotmánybíróság az
    indítványt megalapozatlannak találta és azt elutasította.

    Az   Alkotmánybíróság    a   határozatban   kifejtett   elvi
    megállapításokra tekintettel  rendelte  el  határozatának  a
    Magyar Közlönyben való közzétételét.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal             Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

                           Dr. Lábady Tamás
                         előadó alkotmánybíró

                          Dr. Schmidt Péter
                            alkotmánybíró

             Dr. Szabó András       Dr. Tersztyánszky Ödön
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

              Dr. Vörös Imre          Dr. Zlinszky János
               alkotmánybíró             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The statutory provisions regulating the jurisdiction of the Ombudsman that do not allow the investigation by him of the functioning of the courts
     Number of the Decision:
     .
     17/1994. (III. 29.)
     Date of the decision:
     .
     03/21/1994
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-1-004?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .