Hungarian
Ügyszám:
.
606/B/2006
Előadó alkotmánybíró: Bragyova András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 121/2009. (XII. 17.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/1013
.
A határozat kelte: Budapest, 12/14/2009
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
   
   Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára  és  mulasztás megállapítására  irányuló
  indítvány   tárgyában  —  dr.  Trócsányi  László  alkotmánybíró
  párhuzamos indokolásával — meghozta a következő
   
                           határozatot:
                                 
   Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a jogalkotásról  szóló
  1987.   évi  XI.  törvény  alkotmányellenes,  ezért  azt  2010.
  december 31. napjával megsemmisíti.
   
   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
                                  
   Több    indítványozó    fordult   az   Alkotmánybírósághoz    a
   jogalkotásról  szóló  1987. évi XI.  törvény  (a  továbbiakban:
   Jat.)  számos rendelkezése utólagos alkotmányossági vizsgálatát
   kérve.

   Az  egyik indítványozó állítása szerint alkotmányellenes a Jat.
   1.   §  (1)  bekezdés  b)  pontjában,  6.  §-ában,  21.  §  (1)
   bekezdésében;  24. § (2) bekezdésében; 28. §-ában;  40.  §  (2)
   bekezdésében;  41.  §  (2) bekezdésében  szereplő  törvényerejű
   rendelet kifejezés, valamint a 39. §-ban szereplő „törvényerejű
   rendelet  tervezetét”  továbbá  az  „illetőleg  a  köztársasági
   elnök” szövegrészek, mivel ezek ellentétesek az Alkotmány 2.  §
   (1)  bekezdésével, 25. § (2) bekezdésével, valamint 29.  §  (1)
   bekezdésével,  továbbá az Alkotmány módosításáról  szóló  1989.
   évi  XXXI.  törvény  (a továbbiakban: Alkmód1989.)  38.  §  (2)
   bekezdésével.  Ugyancsak ellentétes az indítványozó  szerint  a
   Jat. 46. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében, az 53. § -
   ában,   54.   §-ában   és  56.  §  (1)  bekezdésében   szereplő
   „köztársasági   elnök”  szövegrész,  mivel  az  ellentétes   az
   Alkotmány  29.  §  (1)  bekezdésével. Az  Alkotmányban  foglalt
   jogállamiság követelményébe, valamint az Alkmód1989. 38. §  (6)
   bekezdésébe továbbá az Alkotmány módosításáról szóló 1990.  évi
   XL.  törvény  (a továbbiakban: Alkmód.2.) 51. § (2) bekezdésébe
   ütközőnek  véli az egyik indítványozó a Jat. 1. § (1)  bekezdés
   d)  pontjában,  7.  §-át,  8. § (1)  bekezdésében,  21.  §  (1)
   bekezdésében, 24. § (2) bekezdés b) pontjában, 28. §-ában,  41.
   §   (1)   bekezdésében  található  „minisztertanácsi  rendelet”
   szövegrészt.  A  fentieken túlmenően indítványozó  kérte  annak
   megállapítását is, hogy „a Jat. egésze sérti az Alkotmány 2.  §
   (1) bekezdését”.

   Egy  másik  indítványozó alkotmányellenesnek véli a kizárólagos
   törvényhozási  tárgykörök Jat.-ban való  meghatározását,  mivel
   szerinte az Országgyűlés nem jogosult arra, hogy az Alkotmányon
   kívül    törvényben   határozzon   meg   általános    jelleggel
   törvényhozási tárgyköröket.

   Ugyancsak  Alkotmánnyal való összeütközést  vél  felfedezni  az
   állami  irányítás  egyéb  jogi eszközei  szabályozása  kapcsán.
   Álláspontja  szerint  a  Jat.  normatív  utasításra   vonatkozó
   rendelkezése  ellentétes az Alkotmány 37. §  (3)  bekezdésével.
   Úgy   véli   ez  a  megsemmisítés  lehetővé  tenné   „a   hazai
   jogforrástan   több   művelője   által   (…)   javasolt   belső
   „közigazgatási    rendelkezés”    elnevezésű     jogi     norma
   intézményesítését”.

   A  Jat.  51/A.  §  (1)  és (2) bekezdései is alkotmányellenessé
   váltak  indítványozó szerint azáltal, hogy  a  2002.  évi  LXI.
   törvénnyel  végrehajtott  alkotmánymódosítás  eredményeként  az
   Alkotmány  32/D. § (4) bekezdése rendelkezik a  Magyar  Nemzeti
   Bank   elnökének  rendeletalkotási  jogáról,  így   kéri   ezen
   rendelkezés alkotmányossági vizsgálatát is.

   A  Jat. 53. §-a, amely az irányelvek kibocsátásáról rendelkezik
   ellentétben  áll  az Alkotmány 19. § (3) bekezdésében,  24.  §-
   ábann  és  35. § (2) bekezdésében foglaltakkal. E rendelkezések
   ugyanis  indítványozó  szerint egyértelműen  meghatározzák  „az
   Országgyűlés  és a Kormány által alkotható normatív  és  egyedi
   aktusfajtákat”.

   A Jat. 54. §-a által szabályozott, a jogszabályok értelmezésére
   kiadott  elvi állásfoglalások sértik a jogbiztonság alkotmányos
   elvét,  mivel  nem  tűnik  ki  a  szabályozásból,  hogy  ez   a
   jogszabály-értelmezés kötelező erejű-e vagy sem. Ugyanakkor azt
   is  aggályosnak tartja, hogy a Jat. hivatkozott rendelkezése az
   Országgyűlés és a Kormány számára általános felhatalmazást ad a
   jogszabályok  értelmezésére.  Indítványozó  véleménye   szerint
   „csak olyan megoldás lehet alkotmányos, amely bármely jogalkotó
   szervet az általa kibocsátott jogszabály tekintetében jogosítja
   fel   hiteles   értelmezésre  azzal,  hogy  az  ilyen   hiteles
   értelmezés    mint    normatív   aktus   az    Alkotmánybíróság
   alkotmányossági ellenőrzése alá tartozik”.

   A  jogi  iránymutatások  között  a  miniszter  és  az  országos
   hatáskörű  szerv  vezetője  által  kibocsátható  irányelvek  és
   tájékoztatók  azért  alkotmányellenesek  indítványozó   szerint
   mivel  azok  nem  jogszabályok,  így  az  Alkotmány  7.  §  (2)
   bekezdése  szerinti, a jogalkotás rendjét szabályozó törvénynek
   nem lehetnek tárgyai.

   Végezetül  az indítványozó az Alkotmánybíróságról  szóló  1989.
   évi   XXXII.   törvény  (a  továbbiakban:  Abtv.)   49.   §-ára
   hivatkozással kéri, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg: „az
   Országgyűlés    az    alkotmányi   felhatalmazásból    származó
   jogalkotási feladatának teljesítését elmulasztotta és  ezzel  a
   jogállamiság szempontjából súlyos alkotmányellenességet idézett
   elő”.  A  mulasztás  megállapítását  az  Alkotmány  7.  §   (2)
   bekezdésére   hivatkozással   kéri,   amely   arra    tartalmaz
   felhatalmazást  és kötelezést egyszerre, hogy  az  Országgyűlés
   szabályozza törvényben a jogalkotás rendjét.

   Ugyanakkor  az  állampolgári  jogok  országgyűlési  biztosa  is
   indítványt   nyújtott  be  az  Alkotmánybírósághoz,   mivel   a
   hivatalához a Jat. hatályos szövegének megtévesztő volta  miatt
   benyújtott  állampolgári panasz alapján lefolytatott „vizsgálat
   az alkotmányellenesség gyanúját vetette fel”. Így az Abtv. 1. §
   b)  pontja  alapján indítványozta a Jat. 1. § (1)  bekezdés  b)
   pontja,  6.  §-a,  7.  §-a, 8. §-a  és  10.  §-a  —  amelyek  a
   köztársasági   elnök  törvényerejű  rendelet  alkotási   jogát,
   illetve  a  „törvényerejű  rendelet”  szövegrészt  tartalmazzák
   —alkotmányosságának  utólagos vizsgálatát  és  megsemmisítését,
   arra  való  hivatkozással a megjelölt  rendelkezések  sértik  a
   jogbiztonság [Alkotmány 2. § (1) bekezdés] követelményét.

   Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokat  a   szoros   tartalmi
   összefüggés miatt egyesítette és együttesen bírálta el.

                                 II.
                                  
    1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
    
    „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
    
    „7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
   nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
   továbbá  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső
   jog összhangját.
    (2)   A   jogalkotás  rendjét  törvény  szabályozza,  amelynek
   elfogadásához    a    jelenlévő    országgyűlési     képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.”
    
    „8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    
    „9.  § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben
   a   köztulajdon  és  a  magántulajdon  egyenjogú   és   egyenlő
   védelemben részesül.”
    
    „20.  §  (1) Az országgyűlési képviselők általános választását
   – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás
   kivételével  –  az  előző  Országgyűlés  megválasztását  követő
   negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani.”
    
    „24.  §  (1)  Az  Országgyűlés  akkor  határozatképes,  ha   a
   képviselőknek több mint a fele jelen van.
    (…)
    (4)  Az  Országgyűlés  a  jelenlévő  országgyűlési  képviselők
   kétharmadának  szavazatával elfogadott Házszabályban  állapítja
   meg működésének szabályait és tárgyalási rendjét.”
    
    „25.  §  (1) Törvényt a köztársasági elnök, a Kormány,  minden
   országgyűlési  bizottság  és  bármely  országgyűlési  képviselő
   kezdeményezhet.
    (2) A törvényhozás joga az Országgyűlést illeti meg.”
    
    „29.  §  (1) Magyarország államfője a köztársasági elnök,  aki
   kifejezi  a  nemzet  egységét,  és  őrködik  az  államszervezet
   demokratikus működése felett.”
    
    „32/D.  §  (1)  A  Magyar Nemzeti Bank  a  Magyar  Köztársaság
   központi   bankja.  A  Magyar  Nemzeti  Bank  külön  törvényben
   meghatározott módon felelős a monetáris politikáért.
    (…)
    (4)   A   Magyar   Nemzeti   Bank  elnöke   külön   törvényben
   meghatározott  feladatkörében  rendeletet  bocsát   ki,   amely
   törvénnyel  nem  lehet  ellentétes. A  rendeletet  a  hivatalos
   lapban ki kell hirdetni.”
    
    „33/A. § A Kormány megbízatása megszűnik:
    a) az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával,
    (…)”
    
    „35. § (…)
    (2)  A  Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát  ki,
   és  határozatokat  hoz.  Ezeket a miniszterelnök  írja  alá.  A
   Kormány   rendelete   és   határozata  törvénnyel   nem   lehet
   ellentétes.  A Kormány rendeleteit a hivatalos lapban  ki  kell
   hirdetni.”
    
    „37.   §  (1)  A  miniszterelnök  vezeti  a  Kormány  üléseit,
   gondoskodik   a   Kormány   rendeleteinek   és   határozatainak
   végrehajtásáról.
    (…)
    (3)   A  Kormány  tagjai  törvényben  vagy  kormányrendeletben
   kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben eljárva rendeletet
   adnak ki, amelyek törvénnyel és kormányrendelettel nem lehetnek
   ellentétesek.  A  rendeleteket  a  hivatalos  lapban  ki   kell
   hirdetni.”
    
    „44.  §  (1)  A  választópolgárok  a  helyi  önkormányzást  az
   általuk  választott  képviselőtestület útján,  illetőleg  helyi
   népszavazással gyakorolják.”
    
    „44/A. § (1) A helyi képviselőtestület:
    a)  önkormányzati  ügyekben  önállóan  szabályoz  és  igazgat,
   döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül,
    (…)
    (2)  A  helyi  képviselőtestület a  feladatkörében  rendeletet
   alkothat,   amely  nem  lehet  ellentétes  a  magasabb   szintű
   jogszabállyal.”
    
    „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
   adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”
    
    „70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”
    
    2. A Jat. támadott rendelkezései:
    „1.  §  (1)  A  jogalkotó  szervek a következő  jogszabályokat
   alkotják:
    (…)
    b)  a  köztársasági elnök (a továbbiakban: köztársasági elnök)
   törvényerejű rendeletet,
    (…)
    d)  a miniszterelnök, elnökhelyettese és tagja (a továbbiakban
   együtt: miniszter) rendeletet,
    e)   az   országos   hatáskörű  szerv  vezetésével   megbízott
   államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) rendelkezést,
    f) a tanács rendeletet.”
    
    „2. § Az Országgyűlés törvényben állapítja meg
    a)  a  társadalmi  rendre, valamint a  társadalom  meghatározó
   jelentőségű  intézményeire, az állam szervezetére,  működésére,
   és   az   állami   szervek   hatáskörére   vonatkozó   alapvető
   rendelkezéseket,
    b)    a   gazdasági   rendre,   a   gazdaság   működésére   és
   jogintézményeire vonatkozó alapvető szabályokat,
    c)  az  állampolgárok  alapvető jogait és kötelességeit,  ezek
   feltételeit és korlátait, valamint érvényre juttatásuk eljárási
   szabályait.”
    
    „3.   §  A  társadalmi  rendre  vonatkozóan  törvényben   kell
   szabályozni különösen
    a) az Alkotmányban felsorolt állami szervek működését,
    b)  a  társadalmi  szervezetek és az érdekképviseleti  szervek
   jogállását,
    c)  az  országgyűlési képviselők és a tanácstagok választását,
   valamint jogállását,
    d)   a   miniszterek   és  az  államtitkárok   jogállását   és
   felelősségét,
    e) a népszavazást,
    f)   a   bűncselekményeket,  a  büntetéseket  és  a  büntetés-
   végrehajtást,
    g) a büntető, a polgári és az államigazgatási eljárást.”
    
    „4.   §   A  gazdasági  rendre  vonatkozóan  törvényben   kell
   szabályozni különösen
    a)   a   tulajdonviszonyokat,  a  magánszemélyek  és  a   jogi
   személyek vagyoni viszonyait,
    b)   az   állam   kizárólagos   gazdasági   tevékenységét,   a
   népgazdasági   tervezést,  továbbá  a  gazdálkodó   szervezetek
   jogállását és állami irányításuk alapvető rendjét,
    c)   az   állami  pénzügyeket,  az  adókat  és  az  adójellegű
   kötelességeket,
    d)    a   középtávú   népgazdasági   tervet   és   az   állami
   költségvetést,
    e) a munkaviszony és a munkavédelem alapvető kérdéseit.”
    
    „5.  § Az állampolgárok alapvető jogai és kötelességei körében
   törvényben kell szabályozni különösen
    a) az állampolgárságot,
    b)  a személyi szabadságjogokat és korlátozásukat, a külföldre
   utazásnak és az útlevél kiadásának a feltételeit,
    c) az egyesülési és a gyülekezési jogot,
    d) a sajtóra vonatkozó rendelkezéseket,
    e) a házasságot és a családot,
    f)  az  öröklést, a személyhez és a szellemi alkotáshoz fűződő
   jogokat és kötelességeket,
    g)   a   közérdekű   bejelentések,  javaslatok   és   panaszok
   intézését,
    h)   a   lelkiismereti  szabadsághoz  és   a   vallás   szabad
   gyakorlásához fűződő alapvető jogokat és kötelességeket,
    i) az oktatást és a közművelődést,
    j) az egészségügyi ellátást és a társadalombiztosítást,
    k) a honvédelmi kötelezettséget,
    l) a személyi nyilvántartást.”
    
    „6.  §  (1)  A  köztársasági  elnök  a  saját  vagy  —  ha  az
   Országgyűlés   nem   ülésezik  —  az  Országgyűlés   jogkörében
   törvényerejű  rendeletet  alkot;  az  Alkotmányt  azonban   nem
   változtathatja meg, és nem alkothat törvényerejű rendeletet a 2-
   5. §-ban meghatározott esetekben.
    (2)  A  törvényerejű  rendeletet az Országgyűlés  legközelebbi
   ülésén   a   köztársasági  elnök  köteles  az   Országgyűlésnek
   bemutatni.”
    
    „7.  § A Kormány az Alkotmányban meghatározott feladatkörében,
   illetőleg  törvényben  vagy  törvényerejű  rendeletben   kapott
   felhatalmazás alapján ad ki rendeletet.”
    
    „8.   §   (1)   A   miniszter  feladatkörében  és  törvényben,
   törvényerejű  rendeletben  vagy  minisztertanácsi   rendeletben
   kapott felhatalmazás alapján ad ki rendeletet.”
    
    „10. § A tanács rendeletet ad ki
    a)  törvény,  törvényerejű rendelet felhatalmazása  alapján  a
   helyi,  területi sajátosságoknak megfelelő részletes  szabályok
   megállapítására;
    b)  a  magasabb szintű jogszabályban nem rendezett  társadalmi
   viszonyok rendezésére.”
    
    „14. § (…)
    (2)  A  miniszteri  rendelet  és az  államtitkári  rendelkezés
   melléklete  —  ha az állampolgárokat közvetlenül nem  érinti  —
   kivételesen a minisztérium, országos hatáskörű szerv  hivatalos
   lapjában  történő  közzététellel is  kihirdethető.  Ilyenkor  a
   melléklet  megjelenésének helyére a jogszabályban utalni  kell,
   és a hatálybalépéséig a mellékletet közzé kell tenni.”
    
    „15. § (…)
    (2)  A  szabályozás  tárgykörébe  tartozó  alapvető  jogok  és
   kötelességek szabályozására nem lehet felhatalmazást adni.”
    
    „16.  §  (1)  Az  általánosan  kötelező  magatartási  szabályt
   tartalmazó nemzetközi szerződést a tartalmának megfelelő szintű
   jogszabályba foglalva kell kihirdetni.
    (2)  A jogszabályba nem foglalt nemzetközi szerződést —  ha  a
   köztársasági elnök vagy a Kormány másként nem rendelkezik  –  a
   Magyar Közlönyben közzé kell tenni.”
    
    „21.  § (1) A Kormány a törvények, törvényerejű rendeletek  és
   egyes   jelentős   minisztertanácsi  rendeletek   előkészítése,
   továbbá    meghatározott   körben   a    jogszabályok    átfogó
   felülvizsgálata  céljából  ötéves  időszakra  szóló   programot
   állapít meg.”
    
    „24.  §  (1)  Az  igazságügyminiszter felelős  azért,  hogy  a
   jogszabály  összhangban álljon más jogszabályokkal, megfeleljen
   a   jogpolitikai   elveknek,  illeszkedjen   be   az   egységes
   jogrendszerbe,   és   feleljen   meg   a   jogalkotás   szakmai
   követelményeinek.
    (2) E felelősség érvényre juttatása érdekében a szakminiszter
    a)  a  törvényjavaslatok és a törvényerejű rendelet tervezetét
   az  igazságügyminiszterrel együtt készíti el,  és  terjeszti  a
   Kormány elé,
    b)     a     minisztertanácsi    rendelet    tervezetét     az
   igazságügyminiszterrel egyetértésben terjeszti a Kormány elé,
    c)   a   miniszteri   rendelet,  illetőleg   az   államtitkári
   rendelkezés     tervezetét    véleményezésre    megküldi     az
   igazságügyminiszternek.”
    
    „28.   §   A   törvény,   a   törvényerejű   rendelet   és   a
   minisztertanácsi  rendelet tervezetét véleményezésre  meg  kell
   küldeni  a  legfőbb  ügyésznek, továbbá –  ha  az  a  bíróságok
   hatáskörét is érinti – a Legfelsőbb Bíróság elnökének is.”
    
    „37.  §  (1)  A  törvénykezdeményezés jogát,  a  kezdeményezés
   módját  és  a  törvényalkotás  rendjét  az  Alkotmány   és   az
   Országgyűlés ügyrendje szabályozza.
    (2)  Ha  társadalmi  szervezet vagy érdekképviseleti  szerv  a
   Kormánynak    törvény    kezdeményezését    javasolja,    erről
   tájékoztatni  kell  az  Országgyűlés elnökét  és  az  illetékes
   országgyűlési bizottságot.
    (3)   A  törvényjavaslatot  –  ha  az  Országgyűlés  ügyrendje
   kivételt  nem  tesz – legalább harminc nappal  az  Országgyűlés
   ülésszaka előtt be kell terjeszteni.”
    
    „38.   §   (1)   Ha   az  országgyűlési  bizottság   vagy   az
   országgyűlési képviselő törvényt kezdeményez és az Országgyűlés
   az   indítványt  elfogadja,  a  Kormányt  vagy   az   illetékes
   országgyűlési   bizottságot   bízza   meg   a   törvényjavaslat
   előkészítésével.
    (2)  Ha  az  országgyűlési  bizottság  vagy  az  országgyűlési
   képviselő  általa előkészített törvényjavaslatot terjeszt  elő,
   az Országgyűlés dönt a törvényjavaslat napirendre tűzéséről.
    (3)    A   törvényjavaslat   tervezetének   a   véleményezésre
   bocsátásáról  és  –  az  Országgyűlés  döntése  alapján   –   a
   társadalmi vita megszervezéséről a Kormány gondoskodik.”
    
    „40.  §  (1)  A törvényjavaslathoz az előterjesztő  indokolást
   csatol,  amelyben bemutatja azokat a társadalmi,  gazdasági  és
   szakmai   körülményeket,   amelyek  a   javasolt   szabályozást
   szükségessé   teszik,  továbbá  ismerteti   a   jogi   megoldás
   szempontjait.
    (2)  Ha a köztársasági elnök az Országgyűlés jogkörében  alkot
   törvényerejű rendeletet, ennek a tervezetéhez is indoklást kell
   készíteni.”
    
    „41.  §  (1)  A  minisztertanácsi  rendelet  megalkotására   a
   Kormány által megállapított szabályok az irányadók.
    (2)   A   Kormány   az  általa  kezdeményezett   törvény-   és
   törvényerejű   rendelet  tervezetének  előkészítése   során   a
   szabályozás fő kérdéseiben előzetesen állást foglal.”
    
    „45.   §  (1)  A  szakminiszter  feladata,  hogy  folyamatosan
   vizsgálja  –  az érdekelt minisztereknek és országos  hatáskörű
   szervek vezetőinek bevonásával – a jogszabályok hatályosulását,
   és   a   vizsgálat  eredménye  alapján  megtegye  a   szükséges
   intézkedéseket.  E kötelessége nem érinti a Legfelsőbb  Bíróság
   elnökének,  a legfőbb ügyésznek és a Központi Népi  Ellenőrzési
   Bizottság elnökének a jogkörét.”
    
    „46.  §  (1) Az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Kormány,
   a  kormánybizottságok,  a  tanácsok és  a  tanácsok  végrehajtó
   bizottságai  határozatban szabályozzák  az  általuk  irányított
   szervek  feladatait, a saját működésüket, és állapítják  meg  a
   feladatkörükbe tartozó terveket.”
    
    „47.  §  (1) Az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a  Kormány
   és a kormánybizottságok határozatainak előkészítésére vonatkozó
   szabályokat e szervek állapítják meg.”
    
    „49.  §  (1)  A  miniszter  és  az  országos  hatáskörű  szerv
   vezetője  jogszabályban meghatározott irányítási  jogkörében  a
   közvetlen   irányítása   alá  tartozó   szervek   tevékenységét
   szabályozó utasítást adhat ki.
    (2)  A  külkereskedelmi  tevékenység,  valamint  a  honvédelmi
   kötelezettség körében közvetlen irányítás alá tartozó  szervnek
   kell  tekinteni  azt a gazdálkodó szervezetet  is,  amelynek  a
   külön törvény szerint utasítás adható.”
    
    „53.  §  Az  Országgyűlés, a köztársasági elnök és  a  Kormány
   irányelvet  bocsát  ki,  amelyben  általános  érvényű  célokat,
   programokat határoz meg, illetőleg állást foglal az állami és a
   társadalmi  élet  fontos kérdéseiben. Ez az irányelv  a  Magyar
   Közlönyben közzétehető.”
    
    „54.  §  Az Országgyűlés, a köztársasági elnök és a Kormány  a
   jogszabályokat elvi állásfoglalásban értelmezheti. Ezt a Magyar
   Közlönyben közzé kell tenni.”
    
    „56.  § (1) Az Országgyűlés, a köztársasági elnök és a Kormány
   jogi   iránymutatásainak  előkészítésére  az  általuk  alkotott
   jogszabályok  előkészítésének  a  szabályait  kell  megfelelően
   alkalmazni.”
    
    „57.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság hivatalos lapja  a  Magyar
   Közlöny.
    (2)   A   Magyar  Közlöny  tartalmazza  a  jogszabályokat,   a
   nemzetközi szerződéseket, az Országgyűlés, a köztársasági elnök
   és a Kormány határozatait és jogi iránymutatásait, a Legfelsőbb
   Bíróság  irányelveit, és elvi döntéseit,  valamint  a  személyi
   kérdésekben hozott döntéseket, ideértve a köztársasági elnök és
   a Kormány által adományozott kitüntetéseket is.
    (…)
    (4)  A  Magyar  Közlönyt a feladatkörrel rendelkező  miniszter
   által kijelölt személy szerkeszti.”
    
    „58. § (…)
    (2)    A    Határozatok    Tárában    lehet    közzétenni    a
   kormánybizottságok  határozatait és egyéb olyan  közleményeket,
   amelyek    közzétételét   a   Határozatok   Tára   szerkesztője
   engedélyezte.
    (3) A Határozatok Tárát a Kormány tagjai, az államtitkárok,  a
   miniszterhelyettesek, az országos hatáskörű szervek vezetői  és
   helyetteseik,   valamint  a  Minisztertanács  Titkárságának   a
   vezetője által meghatározott szervek vezető munkatársai  kapják
   meg.”
    
    „59. § (…)
    (3)  A  minisztérium, az autonóm államigazgatási szerv vagy  a
   kormányhivatal   hivatalos   lapjában   a   Határozatok    Tára
   szerkesztője   engedélyével  lehet  olyan   határozatot,   jogi
   iránymutatást   vagy   más  közleményt   közölni,   amelyet   a
   Határozatok Tárában tettek közzé.”
    
    „60.   §   A   Kormány  által  kijelölt  szerv  vagy   személy
   gondoskodik  arról,  hogy a Törvények és  Rendeletek  Hivatalos
   Gyűjteményét  évenként,  a  Hatályos Jogszabályok  Gyűjteményét
   ötévenként kiadják.”
    
                                III.
                                  
    Az indítványok az alábbiak szerint megalapozottak.
    
    1.    Az   Alkotmánybíróság   először   a   Jat.   keletkezési
   körülményeit, a Jat. természetét, valamint a jogalkotás  rendje
   fogalmát vizsgálta.
    
    A   Jat.  ténylegesen  alkotmánymódosító  törvény  volt,  mert
   lényegesen   szűkítette   a   NET   addig   csaknem   korlátlan
   Országgyűlést helyettesítő hatáskörét. A Jat. megalkotása előtt
   hatályos   Alkotmány   30.   §  (5)   bekezdése   ugyanis   úgy
   rendelkezett,  hogy  „[h]a  az Országgyűlés  nem  ülésezik,  az
   Országgyűlés   jogkörét   az  Elnöki  Tanács   gyakorolja;   az
   alkotmányt azonban nem változtathatja meg”.
    
    A  Jat. elfogadása jelentős politikatörténeti esemény volt,  s
   mint  ilyennek  értékelése  nem az  Alkotmánybíróság  feladata.
   Ennek ellenére megemlítendő, hogy a Jat. megalkotása egyik első
   lépés   volt  a  szocialista  alkotmányos  berendezkedésből   a
   parlamentáris   demokratikus  alkotmányos  berendezkedés   felé
   vezető úton. Ebből a szempontból a legfontosabb a Jat. 2.–5. §-
   a;  e  szabályok  valójában  a  NET  hatáskörét  vonták  el  az
   Országgyűlés  javára.  A  kizárólagos törvényhozási  tárgykörök
   tételes   felsorolását  a  Jat.  azért  tartalmazta,  mert   az
   Alkotmány   módosításáról  szóló,   a   Jat.-tal   egy   időben
   elfogadott,  1987.  évi  X. törvény  az  Alkotmány  30.  §  (5)
   bekezdése  helyébe a következő rendelkezést  léptette:  „Ha  az
   Országgyűlés nem ülésezik, az Országgyűlés jogkörét  az  Elnöki
   Tanács  gyakorolja;  az Alkotmányt azonban  nem  változtathatja
   meg,  és  nem alkothat jogszabályt olyan tárgykörben,  amelynek
   szabályozása   az   Országgyűlés  hatáskörébe   tartozik”.   Az
   Országgyűlés  hatáskörébe tartozó tárgyköröket azonban  nem  az
   Alkotmány,  hanem  a  Jat. 2. – 5. §-ai határozták  meg.  Ez  a
   megoldás   összefért   a  korlátlan  parlamenti   szuverenitást
   elfogadó szocialista alkotmányfelfogással.
    
    A    Jat.    megszületése    1987-ben    —    a    szocialista
   államberendezkedés   keretei  között  —  komoly   alkotmányjogi
   változást  hozott. Létrejöttének közvetlen jogpolitikai  indoka
   az volt, hogy gyakran nem volt megállapítható a jogszabályok és
   a  jogalkotói  hatáskörrel felruházott szervek köre,  nem  volt
   egyértelmű,  hogy a különböző jogi szabályozási eszközök  kikre
   nézve állapíthatnak meg jogokat és kötelezettségeket. Különösen
   szembeszökő  volt  a rendeleti jogalkotás túlnyomó  szerepe,  a
   törvények csekély száma, illetve jelentősége.
    
    A  jogrendszer  és  a  jogalkotás e  hiányosságait  kívánta  a
   jogalkotó a Jat. elfogadásával megszüntetni.
    
    A   Jat.   megalkotásával  elérni  kívánt  cél  –  a   törvény
   preambuluma szerint – tehát az volt, hogy:
    a)  a  jogalkotás  a  korábbiaknál hatékonyabban  szolgálja  a
   társadalmi  viszonyok védelmét és fejlesztését,  a  szocialista
   demokrácia kiteljesítését,
    b)  a  jogrendszer  váljék  egységesebbé  és  áttekinthetőbbé,
   illetve
    c)  a  törvények  szerepe  legyen a  meghatározó  az  alapvető
   társadalmi viszonyok szabályozásában.
    
    A  Jat.-ot  az  Országgyűlés értelemszerűen  az  elfogadásakor
   hatályos  Alkotmány rendelkezései alapján alkotta meg.  A  Jat.
   tartalmát  —  a  Magyar Közlönyben 1987.  december  29.  napján
   történő kihirdetése óta — több jogszabály érintette. Kifejezett
   módosítására kilenc alkalommal került sor: az 1990.  évi  XXXI.
   törvény,  az  1990.  évi LXXXVII. törvény, az  1991.  évi  LIX.
   törvény, az 1991. évi LXVIII. törvény, az 1994. évi I. törvény,
   az  1995.  évi XXVIII. törvény, az 1996. évi CXII. törvény,  az
   1996.   évi  CXXIX.  törvény,  az  1997.  évi  LXXIX.   törvény
   módosította. Ugyanakkor a Jat. számos rendelkezését közvetlenül
   érintette  több  alkotmánymódosító  törvény  [1989.  évi  XXXI.
   törvény  38. § (1)-(2) bekezdés; 1990. évi XXIX. törvény  4.  §
   (2)  bekezdés;  1990.  évi XL. törvény  51.  §  (2)  bekezdés],
   továbbá több kormányrendeleti szintű jogszabály [19/1988.  (IV.
   1.)  MT rendelet 18. §; 2/1990. (VII. 5.) Korm. rendelet 11.  §
   (2)  bekezdés],  valamint  a tanácsokról  szóló  1971.  évi  I.
   törvény helyébe lépő, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
   LXV.   törvény  (a  továbbiakban:  Ötv.)  is,  amely  a   helyi
   önkormányzatokat tette a tanácsok jogutódjaivá. A változásokat,
   különösen  az  Alkotmányt módosító 1989. évi  XXXI.  törvényben
   foglaltakat  a  törvény  szerint  át  kellett  vezetni  a  Jat.
   szövegén  —  azonban  a törvény nem adta  meg  a  Jat.  (és  az
   érintett   más   jogszabályok)  új  szövegét,  csak   általános
   szabállyal utalt az elvégezendő változtatásokra.
    
                                 IV.

    Az   Alkotmány   egyik   alapvető  funkciója   a   jogrendszer
   működésének    szabályozása.   Az   Alkotmány   a   jogrendszer
   működéséről  és a jogalkotásról kevés, de alapvető rendelkezést
   tartalmaz,  elsősorban  a  jogforrások meghatározását.  Sajátos
   magyar  megoldás,  hogy maga az Alkotmány  utal  a  „jogalkotás
   rendjét  szabályozó törvényre”, vagyis az akkor  már  hatályban
   lévő Jat.-ra, amely sok esetben funkciója szerint alkotmányos —
   a jogrendszer működését érintő — szabályokat tartalmaz.
    
    Az  Alkotmány  7.  §  (2)  bekezdése  szerint:  „a  jogalkotás
   rendjét törvény szabályozza, amelynek elfogadásához a jelenlévő
   országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges”. Az
   Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  az  Alkotmányban   tárgy
   szerint   megjelölt   törvényeket   önálló   törvényben    kell
   szabályozni, így a „jogalkotás rendjét” is.
    
    Az  Alkotmánybíróságnak  a  Jat.-tal  kapcsolatos  indítványok
   elbírálása előkérdéseként tisztáznia kellett, hogy mit  kell  a
   „jogalkotás  rendje” fogalmán a mai Alkotmány  szerint  érteni.
   Ehhez  a  jogalkotás  és eredménye, a jogforrás  definíciójából
   indult ki.
    
    A  jogforrás  fogalma  egyrészt magát a  jogszabályt  jelenti,
   másrészt   a  jogalkotó  hatáskört  és  annak  gyakorlását,   a
   jogalkotási   eljárását,  a  jogalkotó  tényt.  A   jogforrások
   szabályozása  kizárólag  az Alkotmány  feladata;  az  Alkotmány
   éppen   attól  a  jogrendszer  alapja  [Alkotmány  77.  §   (1)
   bekezdés], hogy a jogszabályok kötelező erejét és fajtáit  maga
   határozza  meg. Az Alkotmányban felsoroltakon kívüli  jogforrás
   nem  létezhet, ezekhez a Jat. sem hozzá nem adhat, sem  el  nem
   vehet, mert mindkét esetben Alkotmányba ütközne. A jogszabályok
   kötelező erejének jogi forrása az Alkotmány. A Jat. így  nem  a
   jogforrásokat szabályozza, hanem, mint az Alkotmány  mondja,  a
   „jogalkotás rendjét”.
    
    A   jogalkotás   fogalmán  legáltalánosabban  a   jogszabályok
   létrejöttéhez   vezető  jogilag  szabályozott   eljárást,   még
   tágabban a teljes társadalmi–politikai folyamatot kell  érteni,
   így a „jogalkotási eljárás” és a „jogalkotás rendje” terminusok
   jelentése azonos. Az Alkotmányban említett „jogalkotás  rendje”
   mint   törvényhozási  tárgykör  eszerint  maga  a   jogalkotási
   eljárás, illetve a jogszabályok közzététele (mint a jogalkotási
   eljárás része), de nem a jogforrások meghatározása.
    
    Az   Alkotmány   7.  §  (2)  bekezdése  értelmezésében   döntő
   mozzanat, hogy a „jogalkotás rendje” terminusnak ma egészen más
   a  jelentése, mint a Jat. megalkotásának időpontjában.  A  Jat.
   1988. január 1-én hatályba lépésekor, a szocialista alkotmányos
   berendezkedés  elveit  követette,  elfogadásának  alkotmányjogi
   indoka   különösen  az  Elnöki  Tanács  törvényerejű   rendelet
   alkotási  hatáskörének  korlátozása, és ezzel  az  Országgyűlés
   törvényhozó   szerepének  erősítése  volt.  A   Jat.   hatályba
   lépésekor  tulajdonképpen alkotmány-kiegészítő szerepű  törvény
   volt  —  összhangban a korszak említett felfogásával, amely  az
   Alkotmányt törvénynek tekintette. Időközben azonban, elsősorban
   az 1989. évi XXXI. törvénnyel elfogadott új Alkotmánnyal, ez  a
   fentebb  vázolt alkotmányjogi helyzet alapvetően  megváltozott.
   Megjegyzendő,  hogy az Alkotmány jelenlegi 7. § (2)  bekezdését
   is  ez a törvény iktatta be. E rendelkezés értelmében a Jat. az
   Alkotmánnyal  egy  szinten  álló alkotmányerejű  törvény  volt,
   amelynek    megalkotásához    az    országgyűlési    képviselők
   kétharmadának  szavazatára volt szükség. A Jat az  elmúlt  húsz
   évben  minimális  módosítással (mint pl.  a  „társadalmi  vita”
   intézménye, amelyet a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény
   módosításáról  szóló 1991. évi XXXI. törvény 1.  §-a  helyezett
   hatályon kívül), és néhány, az Alkotmánybíróság által időközben
   megsemmisített  rendelkezéssel majdnem változatlanul  hatályban
   maradt.
    
    A  „jogalkotás rendjéről szóló törvény” alkotmányos tartalma —
   ahogyan  arra  már  fentebb  is  utalt  az  Alkotmánybíróság  —
   időközben    alapvetően   megváltozott.   A   mai   alkotmányos
   berendezkedés  az  Alkotmány  elsődlegességének  alapján   áll,
   aminek  alapvető jogi biztosítéka az Alkotmánybíróság hatásköre
   az  alkotmányellenes  jogszabályok megsemmisítésére  [Alkotmány
   32/A.  §  (2) bekezdése]. Az Alkotmány elsődlegessége  kizárja,
   hogy  az  Alkotmányban  szabályozott  tárgyköröket  alkotmányon
   kívüli  (és  így szükségképpen Alkotmány alatti)  jogszabályok,
   akár  törvények  szabályozzanak.  Az  Alkotmányban  foglaltakat
   alacsonyabb szintű jogszabályok (tartalmilag vagy szó  szerint)
   megismételhetik, de a megismételt rendelkezések érvényességének
   alapja  ekkor  is  az  Alkotmány  marad.  Kivétel  ez  alól  az
   Alkotmány  kifejezett  felhatalmazása —  pl.:  az  Országgyűlés
   belső   működésének  szabályozására  [Alkotmány   24.   §   (4)
   bekezdés]. Nem felel meg a mai alkotmányos helyzetnek a Kormány-
   és  a miniszteri rendeletek Jat.-ban található szabályozása sem
   — ezek sem tartoznak a Jat.-ra, alkotmányos jelentőségük miatt.
    
    Ugyancsak  a  jogalkotás  rendjét érinti  az  Alkotmánybíróság
   határozata nyomán [7/2005. (III. 31.) AB határozat,  ABH  2005,
   83,   101.]  született  2005.  évi  L.  törvény,  a  nemzetközi
   szerződések megkötésével kapcsolatos eljárásról. Ez részben  az
   Alkotmány 7. § (1) bekezdése végrehajtása, de jelentősen érinti
   a Jat.-ot is.
    
    Hasonló  sorsra jutott a Jat. — a maga idejében nagyon  fontos
   — 11.-12. §-a is. Az ebben foglaltakat — mint a visszamenőleges
   jogalkotás tilalma, a kellő felkészülési idő biztosítása stb. —
   az Alkotmánybíróság régóta a jogállamiság elve – Alkotmány 2. §
   (1) bekezdés – részeként alkotmányos szabálynak tekinti — így a
   Jat.  ezen  rendelkezései alkalmazására nem  is  kerülhet  sor.
   Ugyanez  áll  a  Jat.  15.  §  (1) bekezdésére  is,  melyet  az
   Alkotmánybíróság szintén alkotmányos szintű szabálynak  tekint.
   Ezek a rendelkezések tehát nem a Jat. alapján érvényesek, hanem
   tőle függetlenül. A Jat. 13. §-a, amely szerint „[a] jogszabály
   akkor   veszti  hatályát,  ha  más  jogszabály  hatályon  kívül
   helyezi, vagy ha a jogszabályban meghatározott határidő lejárt”
   valójában nem is jogszabály, hanem tautológia.
    
    A  mai  alkotmányos  rendszerben tehát a  „jogalkotás  rendje”
   fogalmán   —  legalábbis  az  Alkotmány  7.  §  (2)   bekezdése
   értelmezésében  —  egyedül  az  Alkotmány  szerint  máshol   és
   másképpen  nem szabályozott, a jogalkotással kapcsolatban  álló
   tárgyak értendők. Ennek alapján megállapítható, hogy a mai Jat.
   legnagyobb  részében  nem  felel  meg  a  „jogalkotásról  szóló
   törvény” mai alkotmányos tartalmának. Ez nem jelenti azt,  hogy
   a  Jat  valamennyi  rendelkezése önmagában véve  szükségszerűen
   alkotmányellenes    tartalmú    lenne,    ahogyan    erre    az
   Alkotmánybíróság   a   továbbiakban   rámutat.    Az    azonban
   megállapítható, hogy a Jat jelenlegi hatályos szövege  —  amely
   az  Alkotmánybíróság szerint nem azonos a Magyar Közlöny  2007.
   évi 106. számában megjelenttel — nagyrészt nincs összhangban  a
   „jogalkotásról   szóló  törvény”  fent  kifejtett   alkotmányos
   tartalmával,  mivel a Jat. több okból már nincs összhangban  az
   időközben bekövetkezett alkotmányjogi változásokkal.
    
                                 V.
                                  
    Mivel  az  Alkotmánybíróság eljárásának tárgya jelen  esetben,
   mint  általában,  a  Jat.  hatályos szövege  —  pontosabban:  a
   hatályos  jogszabály, amelyet a szöveg tartalmaz  —,  az  előző
   pontban   részletezett   okokból   az   Alkotmánybíróság    nem
   tekinthetett   el  a  Jat.  hatályos  szövege  megállapításának
   feladatától. Az indítványozók ugyanis abból indulnak ki, hogy a
   Jat.  hatályos szövege azonos a Magyar Közlöny 2007.  évi  106.
   (2007.   augusztus  9.  napján  megjelent)  számában  közzétett
   „módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt   új   hatályos
   szöveggel”.
    
    Ezzel   kapcsolatban   az  Alkotmánybíróság   a   következőket
   állapította meg.
    
    A  Jat.  a  hivatalos  lap  fogalmát nem,  csak  a  „hivatalos
   lapokat”  határozza  meg  felsorolással  (Jat.  57.  §-60.  §),
   jóllehet  a  hivatalos lap alkotmányos intézmény.  A  hivatalos
   lapok  közül  a  legfontosabb  a  Magyar  Közlöny,  melyet   az
   Alkotmány  „a hivatalos lapnak” nevez. „A hivatalos  lapot”  az
   Alkotmány  többször is említi: 26. § (1) bekezdése a törvényre,
   32/D.  § (4) bekezdése az MNB elnökének rendeletére, 35. §  (2)
   bekezdése  a  kormányrendeletre, míg  37.  §  (3)  bekezdése  a
   miniszteri rendeletre mondja ki, hogy a „hivatalos lapban” kell
   kihirdetni.  Az  állam  kötelezettsége  az  érvényes   joganyag
   közzétételére  tehát  egyrészt  az  Alkotmányban  [2.   §   (1)
   bekezdés]  deklarált jogállamiság követelményéből,  másrészt  a
   fent  hivatkozott  hivatalos lapra való alkotmányi  utalásokból
   vezethető  le. A hivatalos lap alkotmányos funkciója  tehát  az
   érvényes   jogszabályok   közzététele  (publikációja),   vagyis
   mindenki  számára  hozzáférhetővé  tétele,  és  a  jogszabályok
   hiteles szövegének közlése.
    
    A  Jat.  14. § (1) bekezdése értelmében „[a] jogszabályt  —  a
   (2)-(3)  bekezdésben foglalt kivétellel — a Magyar  Köztársaság
   hivatalos  lapjában:  a Magyar Közlönyben  kell  kihirdetni.  A
   jogszabály  átfogó  módosítása esetén  a  jogszabályt  egységes
   szerkezetben  is  közzé kell tenni”. Így a  Magyar  Köztársaság
   hivatalos  lapja  a  Magyar Közlöny. A Jat.  e  tekintetben  az
   Alkotmányhoz  annyit  tesz hozzá, hogy megnevezi  „a  hivatalos
   lapot”, illetve a hivatalos lap címét.
    
    „A  jogszabályok módosításokkal egységes szerkezetbe  foglalt,
   hatályos szövegének tartalmilag hiteles, a jogalkotási  törvény
   előírásainak és a jogszabályszerkesztés szabályainak megfelelő,
   nyomdakész    megjelentetésre   történő   előkészítéséről”    a
   Miniszterelnöki   Hivatalt   vezető   miniszter   feladat-   és
   hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 6.  §  (4)
   bekezdés  a)  pontja  értelmében a  miniszter  gondoskodik.  Az
   Alkotmánybíróság beszerezte a Miniszterelnöki  Hivatalt  vezető
   miniszter véleményét a Magyar Közlönyben megjelent szöveg  jogi
   jellegéről,  mivel  a  kompiláció  eredményeként  közzétett  új
   hivatalos  törvényszöveg  jelentősen  eltér  az  1991.  óta   a
   gyakorlatban általánosan használt törvényszövegtől. A miniszter
   szerint „a Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1990. december 31-
   i  zárású  kiadásának  szerkesztői  —  jó  szándékkal,  mintegy
   bepótolandó az Országgyűlés mulasztását — maguk végezték  el  a
   Jat. hatályos szövegének az Alkotmánnyal össze nem egyeztethető
   rendelkezésektől való megtisztítását”, amire szerinte nem  volt
   hatáskörük.  Így  a  hatályos  szöveg  megállapítása  során  az
   Igazságügyi    és    Rendészeti   Minisztérium,    továbbá    a
   Miniszterelnöki Hivatal a Jat. 1987-ben kihirdetett  szövegéből
   indult  ki. Átvezetésre került „a szövegen a Jat.-ot  tételesen
   módosító vagy annak egyes rendelkezéseit hatályon kívül helyező
   jogszabályi    rendelkezések    eredményét”,    továbbá     „az
   Alkotmánybíróság  azon  határozatainak eredményét,  amelyben  a
   testület a Jat. egyes rendelkezéseit megsemmisítette”, ugyanígy
   történt  ez  a „sommás módosítások” esetében, „amelyeket  olyan
   jogszabály tartalmazott, amely a Jat.-tal azonos, vagy magasabb
   jogforrási szinten áll, ennek során a sommás módosításokat csak
   az  érintett  szó  vonatkozásában vezette át, a  sommás  szóból
   képző  vagy jel alkalmazásával származtatott új szavakra azokat
   nem alkalmazta”. Nem kerültek ugyanakkor átvezetésre a szövegen
   „a  sommás  módosítást  nem tartalmazó,  pusztán  jogutódlásról
   rendelkező  jogszabályi rendelkezések”, továbbá azok  a  sommás
   módosítások  sem,  amelyeket  a  Jat.-nál  alacsonyabb   szintű
   jogforrás  tartalmazott.  A  feleslegessé,  idejétmúlttá   vált
   jogszabályi    rendelkezéseket   a   szövegben    hagyták,    a
   jogszabályszöveg   ezektől  való  megtisztítására   nem   lévén
   hatáskörük.   Mindez  azt  eredményezte,  hogy   a   kompiláció
   eredményeként  közzétett  törvényszöveg  és  a  Jat.  tartalmát
   közvetlenül  illetve  közvetve  érintő,  módosító  jogszabályok
   tartalmilag  egymással nem azonosak. Vagyis a  Jat.  szövege  a
   hatályos  jogszabályok tükrében nem lehet azonos  a  kompiláció
   eredményeként született szöveggel.
    
    Az   Alkotmánybíróság   szerint  a   tisztán   törvénymódosító
   törvények  általában nem alkotmányellenesek [ld.: 4/2006.  (II.
   15.)   AB  határozat,  ABH  2006,  101,  152.  –  Költségvetési
   törvény]. E törvények tárgya egy másik törvény módosítása,  így
   tartalmuk  beépül  a  módosított törvénybe,  maguk  a  módosító
   törvények pedig rendelkezéseik hatályba lépésével el is  tűnnek
   a  hatályos  jogból. Így gyakran előfordul,  hogy  a  jogkereső
   közönség,  valamint  a  jogalkalmazók hivatalos  forrásból  nem
   juthatnak  hozzá  a  módosító és az  így  módosított  törvények
   egységes  szövegéhez, mivel a hivatalos  lap  csak  a  módosító
   szöveget  közli;  a módosított törvény módosításokkal  egységes
   szerkezetbe  foglalt  változatát vagy nem,  vagy  csak  ritkán,
   gyakran  évekkel  később (mint például a Jat. esetében)  teszik
   hivatalosan közzé, miközben a hivatalosan közzétett szöveg jogi
   helyzete  is  bizonytalan.  Ennek következménye,  hogy  mind  a
   jogkereső  közönség, mind a jogalkalmazó maga állítja  össze  a
   módosított   törvény  hatályos  szövegét;  a  gyakorlatban   ez
   legtöbbször    különféle    magán   adatszolgáltatók    illetve
   jogszabálygyűjtemények   segítségével   történik.    Esetenként
   előfordul,  hogy  a  módosító törvény külön felhatalmazást  ad,
   többnyire    az    igazságügyért   felelős   miniszternek,    a
   módosításokkal   egységes  szerkezetbe  foglalt   törvényszöveg
   Magyar    Közlönyben    történő    közzétételére.    [Pl.:    A
   büntetőeljárásról szóló törvény módosításáról szóló  2006.  évi
   LI.  törvény közzétételének időpontjában hatályos  285.  §  (4)
   bekezdése ad ilyet az igazságügyi miniszternek a Btk. és a  Be.
   egységes   szövegének   a   Magyar  Közlönyben   történő   újra
   közzétételére.]
    
    A  törvények  és  más jogszabályok egységes szerkezetben  való
   közzététele  nem  jogalkotás, hanem a  módosított,  illetve  az
   érintetlenül  hagyott  törvényszöveg együttes  közzététele  oly
   módon,  hogy a jogszabály hatályos szövege a jogkereső közönség
   és  a  jogalkalmazók számára hivatalos forrásból hozzáférhetővé
   váljék.  Az  egységes szerkezetbe foglalás azonban a jogszabály
   szövegét  nem  változtatja  és nem is  változtathatja  meg,  új
   jogszabályt természetesen nem alkothat.
    
    Az  Alkotmánybíróság  szerint szükséges a törvények  hivatalos
   újra  közzétételének törvényi szintű szabályozása, amely egyben
   világosan   meghatározza  az  egységes   szerkezetű   szövegben
   végrehajtható    változásokat   (amelyek    pl.:    grammatikai
   szükségszerűséggel következnek), a tartalmi változtatástól.
    
    Az  Alkotmánybíróság mindezek alapján megállapította,  hogy  a
   miniszter  jelenlegi  hatásköre a  jogszabályok  módosításokkal
   egységes  szerkezetbe  történő közzétételére  nem  gyakorolható
   minden  esetben  az  Alkotmánnyal  összeegyeztethető  módon.  A
   kompiláció  eredményeként  2007-ben közzétett  jogszabályszöveg
   Alkotmánnyal való összeegyeztethetősége minden esetben — többek
   között — a bekövetkezett jogszabályi-jogrendszerbeli változások
   függvénye,  amint  a  jelen  eset  is  mutatja.  A  Jat.  2007.
   augusztus  9. napján a Magyar Közlönyben közzétett, a miniszter
   által „hatályos”-nak nevezett szövege — amint a jelen határozat
   a  továbbiakban  részletesen kifejti — nem áll  összhangban  az
   Alkotmánnyal és más törvényekkel.
    
    Az  Alkotmánybíróság  rámutat  arra,  hogy  indokolt  törvényi
   szinten   rendezni  a  jogszabályok  Alkotmányban  foglaltakkal
   összeegyeztethető   módon   történő   ismételt   közzétételének
   lehetőségét.  Ennek során figyelemmel kell  lenni  az  elavult,
   megszűnt     illetve    megváltozott    terminusok,    utalások
   korrigálhatóságára,  a  törvényhozás  aktuális  állásának   nem
   megfelelő jogi aktusokra való hivatkozások helyesbíthetőségére,
   a  szabályozási  tárgyuk  megszűnése okán  értelmüket  vesztett
   rendelkezések  mellőzésére. Egy ilyen, számos európai  államban
   ismert,  sőt  néhol  az  Alkotmányban is  szereplő  szabályt  a
   jogszabályok  gyakori változása miatt a jog megismerhetőségének
   biztosítása teszi szükségessé.
    
    Az  Alkotmánybíróság  a jelen esetben arra  a  következtetésre
   jutott,  hogy  a Jat. Magyar Közlönyben 2007-ben megjelentetett
   szövege  nem mindenben tekinthető a Jat. hatályos — és  így  az
   alkotmánybírósági     vizsgálat      tárgyát      képező      —
   jogszabályszövegének. Kiindulópontként, mint a hivatalos lapban
   megjelentet,  mégis  ezt fogadta el, és  megállapításait  ennek
   alapján  fogalmazta  meg,  szükség  esetén  azonban  eltért   a
   hivatalosnak minősített szövegtől.
                                  
                                 VI.
                                  
    Az  Alkotmánybíróság az indítványok alapján a  Jat.  tartalmát
   vizsgálva  elsőként a jogforrásokra vonatkozó  rendelkezésekkel
   foglalkozott.
    
    Az   Alkotmánybíróság  a  jelen  határozatában   fentebb   már
   foglalkozott a jogforrás fogalmával, és megállapította, hogy  a
   jogforrás fogalma a jogszabályt jelenti, amely mindig jogalkotó
   hatáskörrel rendelkező állami szervtől származik. Amint azt  az
   Alkotmánybíróság  fentebb  már kifejtette,  jogforrást  mindkét
   értelemben — „jogszabály” illetve „jogalkotó hatáskör”— csak az
   Alkotmány  határozhat  meg, hiszen a jog érvényességének  végső
   forrása jogilag az Alkotmány.
    
    Ahogyan  az Alkotmánybíróság utoljára a 37/2006. (IX. 20.)  AB
   határozatában   (ABH   2006,  480,  485.)   megállapította:   a
   jogszabályalkotás  az  állami szervek  legfontosabb  közhatalmi
   jogosítványa. Az Alkotmány 19. § (3) bekezdés a) és  b)  pontja
   az Országgyűlés hatáskörei között nevesíti a Magyar Köztársaság
   Alkotmánya, továbbá egyéb törvények megalkotásának a jogát.  Az
   Alkotmány  tartalmazza továbbá a Kormány jogalkotó  hatáskörét,
   amikor  az alaptörvény 35. § (2) bekezdése kimondja, hogy  „[a]
   Kormány  a  maga  feladatkörében  rendeleteket  bocsát  ki”.  A
   Kormány  tagjai  —  vagyis az Alkotmány  33.  §  (1)  bekezdése
   értelmében  a  miniszterelnök és a miniszterek — vonatkozásában
   az  Alkotmány  37.  §  (3)  bekezdése a  következőket  rögzíti:
   „törvényben   vagy   kormányrendeletben  kapott   felhatalmazás
   alapján  feladatkörükben eljárva rendeletet adnak  ki,  amelyek
   törvénnyel  és  kormányrendelettel nem lehetnek  ellentétesek”.
   Jogalkotó  hatáskörrel  ruházza fel az Alkotmány  44/A.  §  (2)
   bekezdése  a helyi önkormányzat képviselő-testületét is,  amely
   feladatkörében   eljárva  magasabb  szintű  jogszabállyal   nem
   ellentétes  rendeletet  alkothat.  Az  Alkotmány  módosításáról
   szóló  2002. évi LXI. törvény 5. § (2) bekezdése értelmében  az
   Európai   Unióhoz   történő  csatlakozásról  szóló   nemzetközi
   szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától, vagyis
   2004.  május 1-től a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban:  MNB)
   elnöke  külön  törvényben meghatározott feladatkörében  szintén
   rendeletet  bocsáthat ki. Az MNB elnökének jogalkotó hatáskörét
   az Alkotmány 32/D. § (4) bekezdése tartalmazza.
    
    Az  Alkotmány  meghatározza  a  jogszabályok  elnevezését,   a
   kibocsátásukra   jogosult  szerveket,  továbbá   a   jogforrási
   hierarchiát  is:  az  Alkotmány 35. § (2) bekezdése  szerint  a
   Kormány rendelete nem lehet ellentétes törvénnyel; a 37. §  (3)
   bekezdés   értelmében   a   Kormány  tagjának   rendelete   sem
   törvénnyel,  sem  kormányrendelettel nem  lehet  ellentétes;  a
   44/A.  §  (2)  bekezdése  alapján pedig  a  helyi  önkormányzat
   rendelete   nem  ütközhet  magasabb  szintű  jogszabályba.   Az
   Alkotmány   19/B.  §  (4)  bekezdése  rendelkezik   továbbá   a
   Honvédelmi  Tanács  által rendkívüli állapot fennállása  idején
   gyakorolható  rendeletalkotási  jogosítványról;  19/C.  §   (2)
   bekezdése  pedig  a köztársasági elnököt szükségállapot  idején
   megillető  rendeletalkotási jogról. Mindebből következik,  hogy
   az  Alkotmány a jogforrások tekintetében zárt rendszert  alkot:
   megjelöli hogy mely állami szerv, milyen elnevezéssel bocsáthat
   ki  jogszabályt,  rendelkezik  a  jogszabályok  egymáshoz  való
   hierarchikus viszonyáról, s gondoskodik a jogforrási hierarchia
   Alkotmánnyal való összhangjának garanciájáról is.
    
    Az  Alkotmányban  meghatározott szervek,  az  abban  megjelölt
   terjedelemben,  és  csak  az  ott  meghatározott   elnevezéssel
   jogosultak  jogszabály  kibocsátására.  Az  Alkotmány   szerint
   jogalkotó szerv az Országgyűlés, a Kormány, a Kormány tagjai, a
   Magyar  Nemzeti  Bank elnöke és a helyi önkormányzatok  illetve
   rendkívüli-,   valamint  szükségállapot  idején  a   Honvédelmi
   Tanács, valamint a köztársasági elnök. A Jat. 2007-es hivatalos
   szövege szerint az Országgyűlés törvényt, a köztársasági  elnök
   törvényerejű    rendeletet,    a    Kormány    rendeletet,    a
   miniszterelnök,   elnökhelyettese  és  tagja   rendeletet,   az
   országos  hatáskörű  szerv  vezetésével  megbízott  államtitkár
   rendelkezést, a tanács pedig rendeletet jogosult alkotni  [Jat.
   1. § (1) bekezdés].
    
    Az   Alkotmánybíróság   szerint  a  Jat.   Magyar   Közlönyben
   közzétett 2007-es hivatalos szövege a következők miatt  részben
   nem felel meg a hatályos jognak.
    
    Az  Alkmód1989.  előtt  megalkotását  megelőzően  az  államfői
   funkciókat  testületi  szervként ellátó  Magyar  Népköztársaság
   Elnöki  Tanácsának  (a továbbiakban: NET), mint  erről  fentebb
   volt  szó, az Alkotmányon alapuló általános felhatalmazása volt
   az   Országgyűlés  helyettesítésére,  ha  az  Országgyűlés  nem
   ülésezett.  Ez  magában  foglalta  az  Országgyűlés  valamennyi
   jogköre önálló gyakorlását, ideértve a törvényhozást és  minden
   más  állami  szerv  aktusa megsemmisítési jogát  is.  Így  volt
   lehetősége a törvénnyel egyenrangú törvényerejű rendelet (tvr.)
   kibocsátására,   amelyek   közül  közel   négyszáz,   nagyrészt
   nemzetközi  szerződéseket  kihirdető  jogszabály  még   ma   is
   hatályban van.
    
    A  NET  elvben  az  Országgyűlés által választott,  és  általa
   bármikor  visszahívható szerv volt, amelyet az  Alkotmány  igen
   széles  körű  —  1988.  január 1-ig gyakorlatilag  korlátlan  —
   jogalkotási  hatáskörrel ruházott fel. A NET 1989-ig  létezett,
   amikoris  az  Alkmód1989.  létrehozta  a  köztársasági   elnöki
   intézményt.  Az  Alkotmány  a köztársasági  elnök  legfontosabb
   feladataként  az  államszervezet demokratikus működése  feletti
   őrködést jelöli meg, amelyet az egyes hatáskörök értelmezésénél
   minden  esetben  alapul  kell  venni  [48/1991.  (IX.  26.)  AB
   határozat,  ABH  189,  197.-198.; 202.;  8/1992.  (I.  30.)  AB
   határozat,   ABH   1992,   51,  54.].  A   köztársasági   elnök
   jogosítványait az Alkotmány 30/A. §-a részletesen  szabályozza.
   Ezek  között a hatáskörök között a jogalkotási jogosítvány  nem
   szerepel. A magyar rendszerben azonban a köztársasági elnök nem
   jogalkotó,  hanem államfő, aki „kifejezi a nemzet egységét”.  A
   köztársasági  elnök a szükségállapot esetét  kivéve  [Alkotmány
   19/C.  §  (2)  bekezdés] sem a törvényhozó,  sem  a  végrehajtó
   hatalom jogosítványaival nem rendelkezik.
    
    Ennek  megfelelően az Alkmód1989. 38. § (2) bekezdését alapján
   nem   hatályos   a  Jat.  köztársasági  elnököt   „törvényerejű
   rendelet”   kibocsátására   jogosító   rendelkezése.   Eszerint
   ugyanis:  „[a]hol  jogszabály az  Elnöki  Tanácsot  vagy  annak
   elnökét   említi,   ezen   eltérő   rendelkezés   hiányában   a
   köztársasági elnököt kell érteni”. A jelen esetben az Alkotmány
   30/A. §-a nyilván ilyen „eltérő rendelkezésnek” minősül.
    
    A  Jat. 2007-es hivatalos szövege szerint az 1. § (1) bekezdés
   e)  pontja arról rendelkezik, hogy „az országos hatáskörű szerv
   vezetésével megbízott államtitkár” rendelkezést bocsáthat ki. A
   Jat.  megalkotásának időpontjában (1987-ben) hatályos Alkotmány
   és  egyéb  jogszabályok  szerint az  országos  hatáskörű  szerv
   vezetésével  megbízott  államtitkár — a  Minisztertanács  által
   meghatározott    feladatkörében   —   az   állami    szervekre,
   vállalatokra,  szövetkezetekre és egyéb  gazdálkodó  szervekre,
   sőt  később, 1984. január 1. napjától az állampolgárokra  nézve
   is  kötelező  rendelkezéseket adhatott ki  (ld.:  az  Alkotmány
   módosításáról  szóló 1983. évi II. törvény 3. §-a),  amely  nem
   lehetett  ellentétes az Országgyűlés, az  Elnöki  Tanács  és  a
   Minisztertanács  által  alkotott  jogszabályokkal,  továbbá   a
   miniszteri  rendelettel.  Akkor  tizenkét  országos   hatáskörű
   szervet  vezető államtitkár volt, aki államtitkári rendelkezést
   bocsáthatott ki (pl. Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal, Országos
   Anyag-  és  Árhivatalt, Országos Környezet- és Természetvédelmi
   Hivatalt,  Országos  Vízügyi Hivatalt vezető  államtitkár).  Az
   Alkmód1989. 38. § (6) bekezdése azonban egyrészt hatályon kívül
   helyezte  az  Alkotmány  akkori 38.  §-át,  amely  az  országos
   hatáskörű  szerv vezetésével megbízott államtitkár  jogalkotási
   hatáskörét tartalmazta; másrészt rendelkezett az Alkotmány  43.
   § (2) bekezdése „államtitkári rendelkezés” szövegrészének az új
   Országgyűlés  által  megválasztott  Minisztertanács   hivatalba
   lépése    napjával   történő   hatályon   kívül   helyezéséről.
   Államtitkári  rendelkezés kibocsátásra ezen  időponttól  kezdve
   nem volt lehetőség, így az „államtitkár által vezetett országos
   hatáskörű szerv” is megszűnt.
    
    Időközben    a   magyar   központi   közigazgatás   szervezete
   jelentősen   átalakult.   Az  Alkmód1989.-el   —   ahogyan   az
   Alkotmánybíróság fentebb kifejtette — megszűntek az államtitkár
   által   vezetett  országos  hatáskörű  szervek.   Az   országos
   hatáskörű  szerv  —  mint  nem  minisztériumi  formában  működő
   központi  közigazgatási  szerv  —  a  központi  államigazgatási
   szervekről,  valamint  a  Kormány tagjai  és  az  államtitkárok
   jogállásáról  szóló  2006. évi LVII. törvény  (a  továbbiakban:
   Kásztv.)  megalkotásáig  továbbra  is  fennmaradt  (a   Kormány
   irányítása,  és  a miniszter felügyelete alatt álló  szervként,
   amelynek   vezetőjét  a  miniszterelnök  nevezte  ki).   Ez   a
   szervtípus   azonban   csak  nevében  hasonlított   a   korábbi
   államtitkár  vezette szervekre, hiszen más szervek tartoztak  e
   körbe, vezetőjük pedig nem államtitkár volt. A Kásztv. 1. § (2)
   bekezdése   értelmében   azonban  2006-tól   ilyen   elnevezésű
   államigazgatási   szervtípus   egyáltalán   nincs   is.   Ebből
   következően értelmezhetetlen — mert jelölet nélküli  —  a  Jat.
   valamennyi,  az  országos hatáskörű szerv vezetőjére  vonatkozó
   utalása,  mivel  azalatt a szervet vezető államtitkárt  kellett
   érteni.  Nem létező szerv, illetve annak vezetője nem bocsáthat
   ki jogszabályt, ezért a Jat. 2007-es szövegében az államtitkári
   rendelkezésről  szóló szövegrészek nem tekinthetők  a  hatályos
   jogot tartalmazó jogszabályszövegeknek.
    
    A    tanácsrendszert   Magyarországon   1990-ben    a    helyi
   önkormányzati rendszer váltotta fel. A jogalkotó  az  Alkotmány
   módosításáról  szóló 1990. évi LXIII. törvénnyel  az  Alkotmány
   korábbi, tanácsokról szóló IX. fejezetét kiiktatta, s helyébe a
   helyi  önkormányzatok  címet viselő  fejezet  került,  amelynek
   rendelkezései  a magyar történelmi hagyományokból táplálkoznak,
   illetve  az  Európa  Tanács  által  1985-ben  elfogadott  Helyi
   Önkormányzatok  Európai  Kartájában megfogalmazott  alapelvekre
   épülnek.
    
    Az   Alkotmány   44/A.  §  (2)  bekezdése   így   a   tanácsok
   jogutódjaként   létrehozott  helyi  önkormányzatok   képviselő-
   testületét    ruházza   fel   saját   feladatkörében    eljárva
   rendeletalkotási joggal.
    
    Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
   Jat.  2007-es hivatalos szövege 1. § (1) bekezdésének  b),  d),
   e),   f)   pontjai,  6.  §  (1),  (2)  bekezdései,  7.   §-ának
   „törvényerejű rendeletben”, 8. § (1) bekezdésének „törvényerejű
   rendeletben vagy minisztertanácsi rendeletben” szövegrésze, 10.
   §-át,  21. § (1) bekezdésének „törvényerejű rendeletek és egyes
   jelentős  minisztertanácsi rendeletek”, 24. § (2)  bekezdés  a)
   pontjának,  39.  §-ának,  41. § (2) bekezdésének  „törvényerejű
   rendelet” szövegrésze, 24. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai,
   28.   §-ának   „törvényerejű  rendelet  és  a  minisztertanácsi
   rendelet” 40. § (2) bekezdése, 41. § (1) bekezdése, 14.  §  (2)
   bekezdésének,    26.    §-ának,   29.   §-ának    „államtitkári
   rendelkezés”,   23.  §-ának  „államtitkár”,  43.   §-ának   „az
   államtitkár, az országos hatáskörű szerv vezetője”  szövegrésze
   nem tekinthető a hatályos jogot tartalmazó jogszabályszövegnek.
    
                                VII.
                                  
    1.  A  Jat.  külön  fejezetben szabályozza az  állam  központi
   szervei  által  kibocsátható, az alárendelt  szervekre  jogokat
   megállapító  és kötelezettségeket tartalmazó jogi  szabályokat,
   amelyeket  összefoglalóan  „az  állami  irányítás  egyéb   jogi
   eszközeinek”   nevez.   Ennek  indoka   —   ahogyan   arra   az
   Alkotmánybíróság 60/1992 (XI. 17.) AB határozatában (ABH  1992,
   276,  277.)  rá  is mutatott — az volt, hogy „a  minisztériumok
   irányítási  gyakorlatában elszaporodtak az irányítás informális
   eszközei,  a  leiratok,  körlevelek, iránymutatások,  útmutatók
   stb.,   amelyek   kötelező  erővel  nem  rendelkeztek,   de   a
   gyakorlatban  úgy  viselkedtek, mintha jogi  aktusok  lennének.
   Gyakran  túllépték  az  iránymutatás  határait  és  ténylegesen
   jogszabályi  tartalmuk  volt. Kialakult  egy  olyan  „formátlan
   (informális)   jog”,   amely  az  Alkotmány   által   jogalkotó
   hatáskörrel  felruházott  szervek által  alkotott,  kihirdetett
   jogszabályok   elé   helyezkedve   gyakran   lerontotta    azok
   érvényesülését”. A Jat. elfogadásának egyik jelentős  eredménye
   éppen  az  volt,  hogy  az Alkotmányban szabályozott  jogalkotó
   hatáskörök  védelmében  —  a  korabeli  jogtudományban   régóta
   sürgetett módon — elválasztotta egymástól az állampolgárokra és
   a  jogi  személyekre jogot, illetve kötelezettséget megállapító
   jogszabályokat,  az állami szervek egymás közötti  viszonyaiban
   érvényesülő  „állami  irányítás  egyéb  jogi  eszközeitől”.  Az
   állami  irányítás  egyéb  jogi  eszközei  nem  vehetik   át   a
   jogalkotás    funkcióját,   ezért   a   jogalkotó   garanciális
   szabályokat  állapít meg kibocsátásukra. A Jat.  rögzíti,  hogy
   mely  aktusok tartoznak az állami irányítás egyéb jogi eszközei
   körébe, az állam központi szervei közül melyeknek van hatásköre
   az  e  körbe  tartozó aktus kiadására, kik lehetnek ezeknek  az
   aktusoknak  a címzettjei, milyen jogi tartalommal bírhatnak  és
   milyen eljárási rendben bocsáthatók ki.
    
    Ezzel  összefüggésben megjegyzendő, hogy  a  Jat.-ban  „állami
   irányítás  egyéb  jogi  eszközeinek”  nevezett  jogi  szabályok
   létezése  — elnevezésüktől függetlenül, mint pl.: közigazgatási
   rendelkezések   —   nem   alkotmányellenes,   sőt   alkotmányos
   jogállamban  nélkülözhetetlen, mert a közigazgatás vezetése  az
   egyes  szervek  közötti  kapcsolatok  szabályozása  csak   jogi
   eszközökkel  megengedett. Alkotmányos  alapjukat  az  Alkotmány
   több  rendelkezése,  mindenekelőtt  az  Alkotmány  37.  §   (2)
   bekezdése   tartalmazza,  amely  szerint  „[a]  miniszterek   a
   jogszabályok   rendelkezéseinek  és  a  Kormány  határozatainak
   megfelelően vezetik az államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó
   ágait, és irányítják az alájuk rendelt szerveket”. Az Alkotmány
   35.  §  (1)  bekezdés h) pontja szerint a Kormány  irányítja  a
   Magyar  Honvédség és a rendvédelmi szervek működését,  valamint
   ugyanezen   jogszabályi  rendelkezés  c)   pontja   szerint   a
   minisztériumok  és  a  közvetlenül  alárendelt  egyéb   szervek
   munkáját    is.    Ugyancsak   ide    sorolható    a    Kormány
   szervezetalakítási jogosítványa is, amely az  Alkotmány  40.  §
   (3)  bekezdésében foglalt felhatalmazó rendelkezésből vezethető
   le.
    
    Az   Alkotmány   fentebb  idézett  rendelkezéseiben   használt
   „irányítás”  és  „vezetés”  a  közigazgatási  jogban   használt
   terminusok. A közigazgatási jogban az irányítás a közigazgatási
   szervek  hierarchikus kapcsolatában értelmezhető, míg a vezetés
   a  közigazgatási  szerven  belüli  tevékenység,  tartalmukat  a
   közigazgatási jog határozza meg. Alkotmányjogi szempontból csak
   az  lényeges,  hogy mindkettő az irányított,  illetve  vezetett
   szerv   tevékenységének  meghatározását   jelenti,   benne   az
   általános   tartalmú   rendelkezések   kiadását,   illetve    a
   jogalkalmazás   egységét  biztosító  útmutatások  kibocsátását.
   Ezekre  azért  van  szükség, mert a  közigazgatás  egységes  és
   összehangolt működése csak olyan jogi eszközökkel biztosítható,
   amelyek   a   közigazgatás   szerveire   kötelező   előírásokat
   tartalmaznak. E szabályok közigazgatáson belüli kötelező  ereje
   tehát  az  Alkotmányon alapul. Alkotmányjogilag döntő,  hogy  a
   közigazgatás  szervei  a  Kormány  és  tagjai,  a   miniszterek
   irányítása   alatt  állnak,  akik  viszont  az  Országgyűlésnek
   felelősek  [Alkotmány  39.  §  (1)  bekezdés].  Ez   egyben   a
   közigazgatás  demokratikus legitimációjának alapja is.Megjegyzi
   az  Alkotmánybíróság,  hogy a jelen  határozatban  nem  kellett
   értelmeznie az Alkotmány fentebb idézett 37. § (2) bekezdésének
   „vezeti”  fordulatát,  amely itt nem  kizárólag  csak  a  fenti
   értelemben  fogható  fel;  a „vezetés”  politikai  vezetést,  a
   tevékenység fő irányának meghatározását jelenti.
    
    Az  ilyen  belső  közigazgatási  szabályok  természetesen  nem
   lehetnek ellentétesek jogszabályokkal, és nem tartalmazhatnak a
   közigazgatás  szervezetén  kívül  állókra  kötelező   normákat.
   Nyilvánosságra  hozataluk  (közzétételük,  kihirdetésük)  ennek
   ellenére  alkotmányosan  nem  kifogásolható,  hiszen  ismeretük
   segíti  a  közigazgatással kapcsolatba kerülők tájékozódását  a
   közigazgatás  működéséről, gyakorlatáról, továbbá  átláthatóvá,
   megismerhetővé teszi a közigazgatást.
    
    2.   Más   megítélés   alá  esnek  a  Jat.-ban   az   egységes
   joggyakorlat alakítását szolgáló, szintén „az állami  irányítás
   egyéb   jogi   eszközei”  közé  sorolt  „jogi   iránymutatások”
   (irányelv,  elvi  állásfoglalás,  tájékoztató).  Ezek  a   Jat.
   szerint  nem  kötelezők, rendeltetésük a  jogalkalmazó  szervek
   tevékenységének,     valamint    a    jogszabályok     egységes
   végrehajtásának  elősegítése.  A  „jogi  iránymutatás”  a  Jat.
   szerinti  értelmében tehát nem a közigazgatáson belüli kötelező
   szabály, és nem a jogalkalmazó szerv jogértelmezése.
    
    A   jogi   iránymutatások  közé  tartozó  jogértelmező   „elvi
   állásfoglalás” (Jat. 54. §) más szervek számára határozza meg —
   az  sem  egyértelmű, jogi kötelező erővel-e  —  a  jogszabályok
   értelmezését. Ha az elvi állásfoglalás a jogalkotó  hatáskörrel
   rendelkező   szervtől  származik,  akkor  ez   ún.   autentikus
   jogértelmezés, amelynek alkotmányossága eszerint ítélhető  meg.
   [ld.:  az  Országgyűlés 1/1993. (II. 27.) elvi  állásfoglalását
   megsemmisítő 41/1993. (VI. 30.) AB határozatot (a továbbiakban:
   Abh.), ABH 1993, 292, 299.].
    
    A  jogi  iránymutatások  ugyanakkor  irányelvek  is  lehetnek,
   amelyeknek   a   közigazgatási   irányítás   eszközeiként,    a
   jogszabályok egységes végrehajtását, az egységes jogalkalmazást
   biztosítandó kötelező erővel kellene bírniuk. Ez a kötelező erő
   a  Jat.  megfogalmazásában,  mely szerint  az  irányelv  csupán
   „ajánlást  ad”  nem egyértelmű. Az irányelvek  kibocsátására  a
   korábban    kifejtettek   szerint   az    irányító,    felettes
   államigazgatási    szerv   alkotmányosan   feljogosítható,    a
   közigazgatás  irányító szerve a Kormány valamint a  miniszterek
   pedig erre az Alkotmány alapján elve feljogosítottak.
    
    A    közigazgatásra   kötelező   jogszabályok    értelmezésére
   egyébként  a  közigazgatás szervei általában jogosultak,  és  e
   tevékenységüket,  mint minden más közigazgatási  tevékenységet,
   az irányításra jogosult szervek irányíthatják. Ennek korlátja a
   bírósági jogértelmezés elsődlegessége, amit az Alkotmány 50.  §
   (2)    bekezdése   biztosít.   A   közigazgatási    határozatok
   törvényességének  ellenőrzése  a  bíróságok  hatásköre,  így  a
   közigazgatás   jogértelmezésének   követnie   kell   a    bírói
   gyakorlatot.
    
    A  Jat. 53. § és 54. § -a az Országgyűlést is irányelv és elvi
   állásfoglalás  kibocsátására jogosult állami szervnek  tekinti.
   Ezek   a   rendelkezések  a  szocialista  államjog   felfogását
   mutatják,  amely  tagadta  a  hatalommegosztás  elvét,  és   az
   államhatalmat egységesnek tekintette. E felfogással valóban nem
   áll ellentétben, hogy az Országgyűlés (mint államhatalmi szerv)
   a  többi  állami  szervre, így hallgatólag  a  Jat.  szerint  a
   bíróságokra is kötelező (vagy „irányadó”) irányelvet vagy  elvi
   állásfoglalást   bocsásson   ki.   Ez   a   hatáskör    azonban
   összeegyeztethetetlen  az  alkotmányos  demokrácia  meghatározó
   elvével,  a  hatalmi ágak elválasztásával. Az  Alkotmánybíróság
   1993-ban  az Abh.-ban a hatalommegosztásra alapozott érveléssel
   már  kimondta,  hogy  az Országgyűlés elvi  állásfoglalása  nem
   lehet  kötelező  más állami szervekre, csak  az  Országgyűlésre
   (ABH 1993, 292, 299.).
    
    A  jogi iránymutatások azonban jogi kötelező erő hiányában is,
   mint  a  felettes szervtől származók, kötelező szabály  módjára
   viselkednek, mivel az alárendelt szervnek minden oka  megvan  a
   felettes   szerv  „ajánlásainak”  követésére.  Az  ilyen   jogi
   iránymutatások létezése — bár jogi kötelező erővel nem  bírnak,
   a   gyakorlatban  elkerülhetetlenül  kvázi  jogi  szabályokként
   viselkednek — sérti a jogbiztonságot. A jogi iránymutatások egy
   része   létrehozásának  tényleges  és  jogi  indoka  mára   már
   megszűnt. Mindez indokolttá teszi a Jat. jogi iránymutatásokra,
   —  amelyek  jelenleg pszeudo-jogszabályokként  vannak  jelen  a
   jogrendszerben — vonatkozó rendelkezéseinek (Jat. 53.–56. §)  a
   megsemmisítését   a   közigazgatás   joghoz   kötöttségének   a
   jogállamiság  alkotmányos elvében foglalt követelménye  sérelme
   miatt.  Ez  az  elv  ugyanis megkívánja, hogy  a  közigazgatási
   szervek irányítása jogi eszközökkel történjen.
    
    Az  Alkotmánybíróság  a  jelen  határozat  2.1.  pontjában  az
   országos hatáskörű szervekkel kapcsolatban kifejtetteket itt is
   irányadónak tartva megállapította, hogy az „országos  hatáskörű
   szerv vezetője” terminus a Jat. 2007-es hivatalos szövege 49. §
   (1)  bekezdésében, 55. § (1) bekezdésében valamint  56.  §  (2)
   bekezdésében   sem  tekinthető  a  hatályos  jogot   tartalmazó
   jogszabályszövegnek.
    
                                VIII.
    
    Több  indítványozó  szerint  alkotmányellenes  a  köztársasági
   elnök  — a Jat. 2007-ben közzétett hatályos szövegében szereplő
   —  joga (hatásköre) normatív határozat, irányelv, illetve  elvi
   állásfoglalás   alkotására.   Az   indítványozók   szerint   ez
   ellentétes  az  Alkotmány  29.  §  (1)  bekezdésével,  amelynek
   értelmében  a  köztársasági elnök egyrészt a nemzet  egységének
   kifejezője, másrészt az államszervezet demokratikus működésének
   őre.
    
    Az  Alkotmány 29. § (1) bekezdésével kapcsolatban  a  36/1992.
   (VI.  10.)  AB  határozatában  a következőket  fejtette  ki  az
   Alkotmánybíróság. „E feladatok egyike sem hatásköri szabály. Az
   államszervezet  demokratikus  működése  feletti   őrködést   az
   Alkotmányban meghatározott egyes hatáskörökben, azok feltételei
   szerint   látja   el   a  köztársasági  elnök.   Az   Alkotmány
   szóhasználata  is  kifejezi  a köztársasági  elnök  feladatának
   sajátosságát  az alkotmányosság védelmében. Az Országgyűlés,  a
   Kormány,  a  bíróságok „védik” és „biztosítják” az  alkotmányos
   rendet,  valamint az állampolgárok jogait; ezt  a  funkciót  az
   egész  társadalom  vonatkozásában, saját cselekvésükkel  látják
   el. Ezzel szemben a köztársasági elnök csupán az államszervezet
   demokratikus  működése  felett „őrködik”,  vagyis  sem  sérelem
   esetén,  sem  a jogok biztosítása céljából nem maga cselekszik,
   hanem  általában más szervhez fordul, vagy ha maga  cselekszik,
   az   elnöki   döntésért   más  szerv   vállalja   a   politikai
   felelősséget.   Csakis  így  maradhat  pártatlan,   a   „nemzet
   egységének”  kifejezője így lehet összhangban az „őrködéssel”.”
   (ABH, 1992, 207. 212.)
    
    A   köztársasági   elnök  jogköreit  az  Alkotmány   vonatkozó
   rendelkezései határozzák meg. [ld.: Alkotmány 19/A.  §,  28.  §
   (3)  bekezdés, 28/A. § (3) bekezdés, 22. § (3) bekezdés,  30/A.
   §]
    
    A   magyar  alkotmányjogban  (mint  erről  fentebb,  a   jelen
   határozat  VI. pontjában már szó volt) a köztársasági  elnöknek
   nincs  önálló  jogalkotási hatásköre —  kivéve  a  fentebb  már
   említett,   szükségállapot   idején  meglévő   rendeletalkotási
   jogkört   —   de   közreműködik  a  törvényhozási   eljárásban,
   elsősorban  kihirdeti  a  törvényeket, amelyek  elnöki  aláírás
   nélkül  nem  érvényesek. Az Alkotmány 30/A. § (1)  bekezdésében
   felsorolt  hatáskörök  között nem  szerepel  a  jogalkotás,  az
   államfőnek   alárendelt  szervek  pedig   nincsenek,   mert   a
   Köztársasági  Elnöki Hivatal a köztársasági  elnök  segédszerve
   (így a 2000. évi XXXIX. törvény 10. §-a).
    
    A   köztársasági   elnöknek  az  Alkotmány  négyféle   döntési
   hatáskört  állapít  meg:  (1)  a  köztársasági  elnöki   döntés
   érvényességi  kelléke valamely másik szerv  egyetértő  döntése;
   (2) a köztársasági elnök más szerv döntését kezdeményezi, és  a
   végleges, magára az elnökre is kötelező döntést más szerv hozza
   meg;  (3) az elnök döntése ügydöntő, végleges, más szerv  által
   felül  nem  bírálható,  a  döntésért semmilyen  más  szerv  sem
   vállalja át a politikai felelősséget; (4) végül azok az  önálló
   döntések, amelyekre az Alkotmány csupán végső határidőt állapít
   meg (ld.: 48/1991. AB határozat, ABH 1991, 232, 236.).
    
    Itt   is   érvényes  a  jelen  határozat  2.1.   pontjában   a
   köztársasági  elnök  törvényerejű  rendelet  alkotási   jogával
   kapcsolatban tett megállapítás, mely szerint az Alkmód1989. 38.
   §  (2)  bekezdése  alapján az Elnöki Tanács vagy  annak  elnöke
   alatt  csak  eltérő rendelkezés hiányában kell  a  köztársasági
   elnököt  érteni. Igaz ez a köztársasági elnök állami  irányítás
   egyéb  jogi  eszközei közé tartozó normatív aktusok kibocsátási
   joga  esetében  is, mivel itt is, csakúgy, mint a  törvényerejű
   rendelet  alkotás esetén, az Alkotmány 30/A. §-a minősül  ilyen
   „eltérő rendelkezésnek”.
    
    A     fent    kifejtettek    alapján    az    Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy a Jat. 46. § (1) bekezdésének, 47.  §  (1)
   bekezdésének  53.  §-ának,  54.  §-ának,  valamint  56.  §  (1)
   bekezdésének  „köztársasági elnök” szövegrésze a  Jat.  2007-es
   szövegébe   nem   tekinthető   a  hatályos   jogot   tartalmazó
   jogszabályszövegnek.
    
                                 IX.
    
    1.  Ezt  követően az Alkotmánybíróság a Jat.-ban  szabályozott
   kizárólagos  törvényhozási  tárgyakkal  kapcsolatban  felhozott
   alkotmányossági kifogásokat vizsgálta.
    
    Az   Országgyűlés  törvényalkotási  jogköre   általános,   így
   bármely  tárgykört törvényben szabályozhat —  ennek  a  Kormány
   rendeletalkotási  jogköre sem szab határt. [ld.:  46/2006.  (X.
   5.)  AB határozat, ABH 2006, 567, 572.] A törvényalkotás  jogát
   az   Országgyűlés  nem  ruházhatja  át  [Alkotmány  25.  §  (2)
   bekezdése].   Vannak   azonban  olyan   társadalmi,   gazdasági
   viszonyok,  amelyek  szabályozása csak  törvényben  megengedett
   (kizárólagos törvényhozási tárgyak). A legfontosabb ezek  közül
   az  Alkotmány  8. § (2) bekezdése, amely az alapjogok  törvényi
   szabályozásáról   rendelkezik,  valamint  a  2/3-os   törvények
   meghatározása.
    
    Amint  erről fentebb már szó volt, a kizárólagos törvényhozási
   tárgyak  Jat.  2. – 5. §§-aiban foglalt felsorolásának  oka  és
   jogi  indoka,  a  NET törvényerejű rendeletalkotási  jogának  a
   korlátozása    volt.    A    Jat.   megalkotásával    egyidőben
   megváltoztatott  Alkotmány ugyanis a következőket  tartalmazta:
   „Ha  az Országgyűlés nem ülésezik, az Országgyűlés jogkörét  az
   Elnöki   Tanács   gyakorolja;   az   Alkotmányt   azonban   nem
   változtathatja   meg,   és  nem  alkothat   jogszabályt   olyan
   tárgykörben, amelynek szabályozása az Országgyűlés  hatáskörébe
   tartozik”.
    
    A    mai    alkotmányjogi   helyzetben   azonban   kizárólagos
   törvényhozási  tárgyat  törvény  nem  állapíthat  meg.  A   mai
   alkotmányos berendezkedés az Alkotmány elsődlegességén  alapul,
   ezért alkotmányellenes, ha a törvényhozási tárgyköröket törvény
   tartalmazza.  A  Jat.  kizárólagos  törvényhozási  tárgykörökre
   vonatkozó rendelkezései részben megismétlik, részben egyéb,  ma
   már  jórészt  elavult, tárgykörökkel egészítik ki az  Alkotmány
   alapján kizárólag törvényben szabályozható kérdésköröket. Amint
   azt  az  Alkotmánybíróság már fentebb, a  jelen  határozat  IV.
   részében megállapította, kizárólagos törvényhozási tárgyat csak
   az  Alkotmány  határozhat  meg, ezért  a  Jat.  2.  –  5.  §-ai
   tartalmuktól függetlenül formai okból alkotmányellenesek.
    
    2.   Az  egyik  indítványozó  szerint  alkotmányellenesek  [az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe, 20. § (1) bekezdésébe,  továbbá
   33/A.  §  a)  pontjába  ütköznek] a Jat. jogalkotási  programra
   vonatkozó  rendelkezései is [Jat. 21. § (1)  bekezdés],  az  öt
   éves időtartam előírása okán.
    
    Az   indítványozó  szerint  a  Jat.  21.  §  (1)  bekezdésében
   foglaltak azért ellentétesek az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében
   rögzített    jogállamiság   elvével,   mivel   „a    temporális
   hatalommegosztásból következően a Kormány  nem  jogosult  arra,
   hogy a következő Kormány hivatali idejére vonatkozó jogalkotási
   programot  határozzon meg”. Ugyanakkor ellentétesnek tartja  az
   Alkotmány   azon  rendelkezésével  is,  amely   szerint   „[a]z
   országgyűlési   képviselők   általános   választását    —    az
   Országgyűlés  feloszlása  vagy  feloszlatása  miatti  választás
   kivételével  —  az  előző  Országgyűlés  megválasztását  követő
   negyedik  év  április  vagy  május hónapjában  kell  megtartani
   [Alkotmány 20. § (1) bekezdés], továbbá azzal, hogy  a  Kormány
   megbízatása     az    újonnan    megválasztott     Országgyűlés
   megalakulásával  megszűnik [Alkotmány 33/A. § (1)  bekezdés  a)
   pont].
    
    A   Jat.-ban  meghatározott  öt  éves  periódus  a  jogszabály
   megalkotásának időpontjában hatályos Alkotmány rendelkezéseivel
   összhangban született, mivel az Országgyűlés megbízatása  akkor
   öt  évre  szólt.  A jogalkotási program arról ad tájékoztatást,
   hogy   a   Kormány   milyen   törvényjavaslatokat   kíván    az
   Országgyűlésnek  benyújtani, de a programban  foglaltak  sem  a
   Kormányt, sem az Országgyűlést nem kötelezik. Kétségtelen, hogy
   célszerűségi   szempontokat   figyelembe   véve   ésszerű    az
   Országgyűlés   és   a  Kormány  megbízatási  idejéhez   igazodó
   jogalkotási program, azonban önmagában a célszerűség  jelensége
   nem      alapozza     meg     a     hivatkozott     rendelkezés
   alkotmányellenességét,  ha egyébként alkotmányellenességre  nem
   vezet.  Igaz ez annál is inkább, mivel az új Országgyűlésben  a
   korábbi  ciklusban benyújtott törvényjavaslatok az Országgyűlés
   megbízatásának megszűnése után már nem számítanak indítványnak.
    
    A  Jat. ezen rendelkezései kétség kívül nem ésszerűek, azonban
   a  Jat. rendelékezéseinek célszerűségi szempontú vizsgálata  az
   Alkotmánybíróság hatáskörén túlmutat.
    
    3.  Ugyancsak alkotmányellenes az indítványozók szerint a Jat.
   22.  § (2) bekezdése, amely előírja, hogy a jogalkotási program
   előkészítése  során  be  kell szerezni  —  többek  között  —  a
   Legfelsőbb Bíróság elnökének véleményét is. Mindez álláspontjuk
   szerint  nem egyeztethető össze a bírói függetlenség  Alkotmány
   50. § (3) bekezdésében foglalt elvével, továbbá az Alkotmány 2.
   § (1) bekezdésében rögzített jogállamiság részét képező hatalmi
   ágak szétválasztásának elvével sem.
    
    Az   Alkotmánybíróság  a  hatalommegosztás   elvét   mint   az
   alkotmányos állam egyik szükségszerű fogalmi elemét,  a  magyar
   alkotmányjogban  többször értelmezte.  A  bírói  hatalmi  ágat,
   amely  elválik  a  törvényhozó és a  végrehajtó  hatalomtól  az
   állami hatalom azon megnyilvánulásaként írta le, „amely az erre
   rendelt szervezet útján a vitássá tett vagy megsértett jogról —
   törvényben  szabályozott eljárás során — kötelező erővel  dönt”
   [53/1991.  (X. 23.) AB határozat]. A bírói hatalom legfontosabb
   alkotmányos  szabálya  az  Alkotmány  50.  §  (3)  bekezdésében
   foglalt  bírói függetlenség. A bírói függetlenség  azonban  nem
   azonos   a   bírói  hatalom  másik  két  hatalmi   ágtól   való
   elválasztásával, hanem annál sokkal általánosabb [38/1993. (VI.
   11.)  AB  határozat].  A  bírói hatalmi ág  elválasztásának  fő
   alkotmányos  indoka  az igazságszolgáltatás függetlenségének  —
   benne a bírói függetlenségnek — intézményes biztosítása.
    
    Az  Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  50.  §  (3)  bekezdésében
   foglalt  bírói függetlenség elve tartalmával több határozatában
   foglalkozott.    A   döntések   egyrészt   a    hatalmi    ágak
   elválasztásának  alkotmányos  szerkezetében  a  bírói   hatalom
   helyzetének  sajátosságaival, a külső hatalmi ágaknak  a  bírói
   hatalmat érintő jogköreivel, másrészt a bírói függetlenségnek a
   bírósági   szervezeten   belüli   alkotmányossági   kérdéseivel
   foglalkoztak.
    
    Az  Alkotmánybíróság határozataiban hangsúlyozta, hogy a bírói
   hatalom, amelyhez a bírói függetlenség kapcsolódik, döntően  az
   ítélkezésben  ölt testet. A bírói függetlenség  az  ítélkezésre
   vonatkozik;  a bíró jogi helyzetét meghatározó garanciák  is  a
   független   ítélkezés  feltételeit  teremtik  meg.  A   bírónak
   mindenkitől    függetlennek   kell    lennie,    függetlenségét
   garanciáknak   kell  biztosítani  minden  befolyásolás   ellen,
   származzék  akár a külső hatalmi jogkör gyakorlásától,  akár  a
   bírósági  szervezeten  belülről. A bírói  függetlenség  a  bíró
   legfőbb   alkotmányos  kötelezettsége:  a  jogviták   eldöntése
   teljesítésének a módja.
    
    Az  Alkotmánybíróság állandó és következetes álláspontja, hogy
   az  Alkotmány  50. §-ának (3) bekezdése alapján a minden  külső
   befolyásolástól  független  bírói  ítélkezés  feltétel  nélküli
   követelmény,  és lényegében abszolút alkotmányos védelem  alatt
   áll. [ld.: 53/1991. (X. 31.) AB határozat, ABH 1991, 266, 267.;
   38/1993.  (VI. 11.) AB határozat, ABH 1993, 256, 261.; 17/1994.
   (III.  29.) AB határozat, ABH 1994, 84, 86.; 45/1994. (X.  21.)
   AB  határozat,  ABH 1994, 254, 256.; 627/B/1993. AB  határozat,
   ABH 1997, 767, 769.]
    
    A  bírói  függetlenség legfontosabb alkotmányos  korlátja,  és
   egyben   a  bírói  működés  alapja  az  ítélkezési  tevékenység
   törvényeknek  való  alávetettsége, és a bíró  kötelezettsége  a
   törvény  szerint  hatáskörébe tartozó jogviták  eldöntésére.  A
   bírói  függetlenség  tehát a bírónak  a  bírósági  szervezetben
   elfoglalt  helyzetét  határozza meg annak  érdekében,  hogy  az
   egyedi ügyekben a jogviták eldöntése és a jogsérelmek orvoslása
   tárgyában    hozott   kötelező   döntését   mindenféle    külső
   befolyásolástól  mentesen,  a törvények,  illetve  általában  a
   jogszabályok alapján, szakmai meggyőződése szerint hozza meg.
    
    A  bírói  függetlenség  csak a bíró  ítélkező  tevékenységében
   érvényesül  feltétel nélkül. A Legfelsőbb Bíróság  elnökének  —
   aki  a  törvény szerint az OIT elnöke is [Alkotmány 50.  §  (4)
   bekezdés] — feladatai azonban e minőségében bírósági igazgatási
   jellegűek,  mint  az  ítélkezés folyamatosságának  fenntartása,
   jogszabályban meghatározott kinevezési jogkörök gyakorlása,  és
   egyéb igazgatási feladatok ellátása. E minőségében a Legfelsőbb
   Bíróság  elnöke  véleményének kikérése  a  jogalkotási  program
   összeállításához nem sértheti sem a bírói függetlenség,  sem  a
   hatalommegosztás alkotmányos elvét.
    
                                 X.
    
      Több  indítványozó állította, hogy a Jat. 2007-es  hivatalos
   szövege  45.  §  (1)  bekezdésének „Központi  Népi  Ellenőrzési
   Bizottság  elnökének”  szövegrésze  alkotmányellenes,  mivel  e
   tisztséget az Alkmód1989. 38. § (7) bekezdése megszüntette.  Az
   indítványozók  szerint  ez  sérti  az  Alkotmány   2.   §   (1)
   bekezdésében foglalt jogbiztonság elvét.
    
    Az   Alkmód1989.   38.   §   (7)  bekezdése   a   következőket
   tartalmazta:  „A  Központi  Népi Ellenőrzési  Bizottság  elnöke
   tisztség  1989.  december  31-én  megszűnik”;  jogutód   nélkül
   megszűnt  maga a KNEB is. A népi ellenőrzésről szóló 1968.  évi
   V.  törvényt az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII.
   törvény  26.  §  (2)  –  (3) bekezdése 1989.  december  31-ével
   hatályon   kívül   helyezte,  illetve  a   népi   ellenőrzéssel
   kapcsolatos  egyéb,  alacsonyabb szintű  jogszabályok  hatályon
   kívül   helyezéséről  a  126/1989.  (XII.   9.)   MT   rendelet
   rendelkezett.   Így   hatályos  szövegben   a   Központi   Népi
   Ellenőrzési  Bizottságra,  mint nem  létező  szervre  és  annak
   elnökére utalás nem írottnak (pro non scripto) tekintendő.
    
                                 XI.
    
    Az  egyik  indítványozó szerint a Jat. 16. §-a  ellentétes  az
   Alkotmány  2.  §  (2) bekezdésével és a 7. § (1)  bekezdésével,
   „mivel  lehetővé  teszi,  hogy  a  jogalkotó  egyes  nemzetközi
   szerződéseket ne hirdessen ki.”
    
    Az   Alkotmány  7.  §  (1)  bekezdése  értelmében   a   Magyar
   Köztársaság   jogrendszere  biztosítja  a  vállalt   nemzetközi
   kötelezettségek  és a magyar jog összhangját.  E  rendelkezésre
   alapítva  mondta ki az Alkotmánybíróság 7/2005. (III.  31.)  AB
   határozatában  (ABH,  2005,  83, 101.),  hogy  az  Országgyűlés
   alkotmányellenes  helyzetet  idézett  elő  azáltal,  hogy   nem
   alkotta   meg  a  nemzetközi  szerződések  esetében   megkötött
   nemzetközi  szerződések  és  a magyar  jog  közötti  összhangot
   minden esetben biztosító törvényt. E mulasztást pótolva alkotta
   meg  az  Országgyűlés  a nemzetközi szerződésekkel  kapcsolatos
   eljárásról   szóló  2005.  évi  L.  törvényt  (a  továbbiakban:
   Szerződési  tv).  Ez  a törvény kizárja, hogy  az  indítványban
   említett eset – az államot kötelező, de magyar jogszabályban ki
   nem hirdetett nemzetközi szerződés – előforduljon. A törvény 7.
   §   (1)   bekezdése   szerint  ugyanis   nemzetközi   szerződés
   megkötésére  (nemzetközi jogi kötelező hatályának elismerésére)
   az  Alkotmány  19. § (1) bekezdésének f) pontja,  30/A.  §  (1)
   bekezdésének  b)  pontja, valamint 35. §  (1)  bekezdésének  j)
   pontja   értelmében  az  Országgyűlés  és  a  Kormány  jogosult
   felhatalmazást  adni.  A  nemzetközi szerződés  megkötésére  az
   Országgyűlés törvényben, a Kormány pedig rendeletben (9. §)  ad
   felhatalmazást;  a  felhatalmazó törvény  vagy  kormányrendelet
   pedig  minden  esetben  „kihirdeti”  a  nemzetközi  szerződést,
   illetve tartalmazza a szerződés hiteles szövegét [10. § (1)  a)
   pont].
    
    A   felhatalmazó  törvény  vagy  kormányrendelet  nem   minden
   esetben   tekinthető  szigorúan  véve  kihirdetésnek   (bár   a
   Szerződési  tv. így nevezi). A nemzetközi szerződés megkötésére
   adott  felhatalmazást  tartalmazó törvény vagy  kormányrendelet
   ugyanis egyszerre két aktust tartalmaz. Egyrészt tartalmazza az
   Alkotmányon  alapuló felhatalmazást arra, hogy  a  köztársasági
   elnök  (30/A. § (1) bekezdés b) pont), illetve a Kormány  tagja
   vagy  az  állam képviseletében más, pl. az illetékes  nagykövet
   vagy misszióvezető nemzetközi kötelezettséget vállalhasson.  Ez
   egyedi  aktus, amely az államot képviselő szervet felhatalmazza
   a  nemzetközi  jogi  kötelezettségvállalásra (pl.  ratifikációs
   okmány   letétbe  helyezésére).  Ezzel  azonban  a   nemzetközi
   szerződés   még   nem  feltétlenül  (pl.:  a  megkívánt   számú
   ratifikáció  hiánya miatt, vagy más hatályba  léptető  feltétel
   elmaradása miatt), esetleg évek múlva lép hatályba vagy  az  is
   megtörténhet,   hogy  sohasem  lesz  a  magyar  állam   számára
   kötelező.  A  felhatalmazó egyedi aktussal  együtt  a  törvény,
   illetve a kormányrendelet „kihirdeti” (valójában: közzéteszi) a
   nemzetközi  szerződés szövegét, azzal, hogy a  szövegből  akkor
   lesz  a magyar jogban jogszabály, amikor a nemzetközi szerződés
   Magyarországra  alkalmazandó lesz.  A  kihirdetési  rész  tehát
   feltételes:  a  nemzetközi szerződés hatályba lépésétől  függő:
   pusztán  a  kihirdetéssel, jogszabály szövegbe foglalással  még
   nem   lesz  a  magyar  jogrendszer  része  a  törvényben   vagy
   kormányrendeletben „kihirdetett” szerződés-szöveg. A  jelenlegi
   jogi  megoldással azonban a magyar jogrendszer biztosítja, hogy
   minden  nemzetközi szerződés, ha már hatályba lépett, ki legyen
   hirdetve (mivel a szövegét már a megkötés előtt közzétette).
    
    Az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  a  Jat.  16.  §-a
   részben   értelmezhetetlenné  vált,  mert  a  (2)   bekezdésben
   említett  „jogszabályba  nem foglalt  nemzetközi  szerződés”  a
   fentiek  szerint már nem lehetséges, legfeljebb korábbi időkből
   maradhattak  fenn ilyenek. E kérdésnek azonban a  hatályos  jog
   vizsgálatakor már nincs jelentősége. A mai szabályozás  szerint
   ugyanis   a  nemzetközi  szerződés  szövege  (kevés  kivételtől
   eltekintve, amikor a kettő egybeesik) előbb kerül közzétételre,
   mint   kihirdetésre.   Ennek  oka,   hogy   a   törvény   által
   kihirdetésnek nevezett aktus valójában – mint fentebb  már  szó
   volt  róla  –  a szerződés szövegének közzététele, a  szerződés
   kötelező   erejének  elismerésére  felhatalmazó   magyar   jogi
   aktussal  együtt.  Ennek alapján csak további  nemzetközi  jogi
   aktusok  és  azokat a magyar jogba átvevő –  így  a  szerződési
   törvény  10.  § (4) bekezdése, valamint 11. § (3)  bekezdés  a)
   pontja   szerinti,   a  Magyar  Közlönyben   közzétett   egyedi
   miniszteri határozat (valójában: közlemény) – közlések  alapján
   lesznek  alkotmányjogi értelemben a magyar  jogban  kihirdetett
   (promulgált) nemzetközi szerződések.
    
    Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Jat.  16.  §-a  az
   Alkotmány  19.  §  (1)  bekezdésének f)  pontja,  30/A.  §  (1)
   bekezdésének  b)  pontja, valamint 35. §  (1)  bekezdésének  j)
   pontjait,   valamint   a   Szerződési  tv.   fent   hivatkozott
   rendelkezéseit  figyelembe  véve  a  fent  kifejtettek  alapján
   értelmezhetetlen, ami sérti a jogbiztonság elvét.
                                  
                                XII.
    
    1.  Ezt  követően  az  Alkotmánybíróság azt  az  indítványozói
   állítást  vizsgálta,  miszerint a  Jat.  14.  §  (2)  bekezdése
   ellentétes  az  Alkotmány  9. § (1)  bekezdésében,  37.  §  (3)
   bekezdésében  valamint  70/A. § (1) bekezdésében  foglaltakkal.
   Eszerint   a   miniszteri   rendelet   melléklete   —   ha   az
   állampolgárokat   közvetlenül  nem  érinti  —   kivételesen   a
   minisztérium   hivatalos  lapjában  történő  közzététellel   is
   kihirdethető.
    A  jogszabály  közzététele hivatalos lapban a Jat  14.  §  (1)
   bekezdése  szerint  a jogszabály jogrendszer részévé  válásának
   feltétele:  ettől  lesz  a jogszabály  érvényes,  és  így  jogi
   hatások  kiváltására képes. A hivatalos lapban való  közzététel
   célja   a  jogszabály  közhitelű  szövegének  mindenki  számára
   hozzáférhetővé tétele.
    A  hivatalos lapot az Alkotmány többször is említi: 26. §  (1)
   bekezdése a törvényre, 35. § (2) bekezdése a kormányrendeletre,
   míg 37. § (3) bekezdése a miniszteri rendeletre mondja ki, hogy
   „a  hivatalos  lapban” kell kihirdetni. A hivatalos  lap  ezért
   alkotmányos  intézmény.  A Jat. 57. – 60.  §§-ai  felsorolással
   meghatározzák  a  hivatalos lapokat. Eszerint hivatalos  lap  a
   Magyar  Közlöny,  a Határozatok Tára, továbbá  a  minisztérium,
   autonóm államigazgatási szerv, kormányhivatal hivatalos lapja.
    Az   Alkotmány  szerint  a  Kormány  tagjának  rendeletét   „a
   hivatalos   lapban”  kell  kihirdetni,  amely  rendelkezés,   a
   határozott névelő használata miatt, csak a Magyar Közlönyt  (és
   nem  bármely hivatalos lapot) jelentheti. A rendelet melléklete
   a  rendelet  része  lévén  a  mellékletre  is  alkalmazandók  a
   rendeletre vonatkozó közzétételi szabályok.
    
    2.  Végezetül az Alkotmánybíróság a Jat. IV. „Hivatalos lapok”
   címet   viselő  fejezetének  az  indítványozók  által  támadott
   rendelkezéseit vizsgálta.
    
    2.1. E körben elsőként a Jat. 57. § (4) bekezdését, 58. §  (2)
   és  (3)  bekezdését, 59. § (3) bekezdését,  valamint  60.  §-át
   tekintette  át  abból  a szempontból, hogy  a  hivatalos  lapok
   szerkesztőinek  megjelölése, amely a  Jat.  szövege  szerint  a
   Minisztertanács  Titkársága, sérti-e  az  Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésében  rögzített  jogállamiság alkotmányos  tételét.  Az
   indítványozó     azért     tartja     alkotmányellenesnek     e
   rendelkezéseket,  mert  a  Minisztertanács  Hivataláról   szóló
   19/1988.  (IV.  1.)  MT rendelet a Minisztertanács  Titkárságát
   megszüntette, s egyben úgy rendelkezett, hogy a Minisztertanács
   Titkárságán   a  Minisztertanács  Hivatalát  kell   érteni.   A
   Miniszterelnöki  Hivatalról  szóló  2/1990.  (VII.  5.)   Korm.
   rendelet azonban a Minisztertanács Hivatalát is megszüntette; s
   a  rendelet  11.  §  (2)  bekezdése szerint  a  továbbiakban  a
   Minisztertanács  Hivatala  helyett a  Miniszterelnöki  Hivatalt
   kell  érteni.  A hivatkozott rendeletek a Jat. rendelkezéseinek
   módosításáról  nem  rendelkeztek,  ezért  indítványozó  szerint
   jogbizonytalanságot  okoz, hogy tulajdonképpen  ki  jogosult  a
   Jat.-ban felsorolt hivatalos lapok szerkesztésére.
    Az  indítvány benyújtása után a Jat. idevágó rendelkezéseit az
   elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény
   módosításáról szóló 2008. évi XXV. törvény 8. § (2) bekezdése a
   következőképpen módosította: A Jat. „57. § (4) bekezdésében  és
   58.  §  (4)  bekezdésében  az  „a  Minisztertanács  Titkársága”
   szövegrész  helyébe  az „a feladatkörrel  rendelkező  miniszter
   által  kijelölt személy” szöveg, 58. § (2) bekezdésében  az  „a
   Minisztertanács Titkárságának a vezetője” szövegrész és az  59.
   § (3) bekezdésében az „a Minisztertanács Titkársága vezetőjének
   az”  szövegrész  helyébe az „a Határozatok  Tára  szerkesztője”
   szöveg,   60.   §-ában   az   „Az  igazságügyminiszter   és   a
   Minisztertanács Titkárságának a vezetője” szövegrész helyébe az
   „A Kormány által kijelölt szerv vagy személy” szöveg lép”.
    A   módosítások   következtében  az   indítványban   felvetett
   alkotmányossági   aggály  a  hivatalos   lapok   szerkesztésére
   jogosult  személy  tekintetében  már  nem  áll  fenn,  mivel  a
   módosítások már nem tartalmazzák a „Minisztertanács Titkársága”
   szövegrészt,  hanem  a  miniszter  által  kijelölt   személyről
   szólnak.  A  miniszter a Magyar Közlöny és a  Határozatok  Tára
   felelős  szerkesztőjének kijelöléséről szóló 5/2008.  (MK  94.)
   MeHVM  utasítás 1. pontjában jelölte ki a Magyar Közlöny  és  a
   Határozatok Tára felelős szerkesztőjét.
    Mindezekre  figyelemmel  az utólagos normakontrollra  irányuló
   indítvány   e  tekintetben  okafogyottá  vált,  de   a   teljes
   megsemmisítés miatt az eljárás megszüntetéséről nem kellett  az
   Alkotmánybíróságnak külön rendelkeznie.
    
    2.2.  Az  egyik  indítványozó hivatkozik  a  Jat.  57.  §  (2)
   bekezdése  alkotmányellenes voltára is, mivel szerinte  a  Jat.
   rendelkezései  nem biztosítják az Alkotmány 26.  §  (3)  –  (5)
   bekezdéseiben foglaltak érvényesülését, amelyek azt írják  elő,
   hogy  a  törvényt  a  köztársasági elnök hirdeti  ki,  mivel  a
   fentebb  már  hivatkozott  Jat. rendelkezéséből  következően  a
   kihirdetés a Magyar Közlönyben történik, amit a Miniszterelnöki
   Hivatal szerkeszt.
    Az   Alkotmánybíróság  korábbi  határozatában  már  rámutatott
   arra,  hogy  „[a]z országos érvényű jogszabályok kihirdetése  a
   Magyar  Köztársaság  hivatalos lapjában,  a  Magyar  Közlönyben
   történik.  A  (…) Magyar Közlönyben közzétett jogszabály  akkor
   válik   törvényesen  kihirdetetté,  ha  bármely  állampolgárnak
   módjában  áll a Magyar Közlöny szóban forgó számát megvásárolni
   és   a   reá  irányadó  jogszabály  rendelkezéseit  megismerni”
   [25/1992.  (IV.  30.) AB határozat, ABH, 1992,  131,  132.].  A
   kihirdetés  —  amelynek  eszköze  a  hivatalos  lapban  történő
   közzététel  —  szabályszerűsége  a  jogszabály  érvényességének
   feltétele. A hivatalos lapban való megjelenés joghatása kettős:
   egyrészt   a  jogszabály  érvényességének  feltétele,  másrészt
   mindenki  számára hozzáférhetővé teszi a jogszabály  közhiteles
   szövegét.
    A   Magyar  Közlönyben  való  közzététel  tehát  a  jogszabály
   kihirdetésének része, illetve eszköze. Az Alkotmánybíróság  itt
   is  hangsúlyozandónak tartja, hogy a jogszabály kihirdetése  és
   közzététele  —  ahogyan  az  a fentiekből  is  kiderült  —  nem
   ugyanaz. A jogszabály közzététele a hivatalos lapban [Jat.  14.
   §  (1) bekezdés] történik. A közzététel nem önálló aktus, hanem
   a  jogszabály  jogrendszer részévé válásának  feltétele:  ettől
   lesz  a  jogszabály  érvényes, és így jogi hatások  kiváltására
   képes.  A közzététel a jogszabály közhitelű szövegének mindenki
   számára   hozzáférhetővé  tétele  a   hivatalos   lapban   való
   megjelenéssel. Kihirdetésnek (promulgációnak) pedig általában a
   jogszabályt  a  jogrendszer  részévé  tevő  aktust   nevezi   a
   jogtudomány, amit az Alkotmánybíróság is követ.
    A   Magyar   Közlöny   szerkesztése,   mint   a   jogszabályok
   közzététele  is,  közigazgatási feladat, a Kormány  alkotmányos
   kötelezettsége, amely már nem része a törvényalkotásnak,  amely
   a   köztársasági  elnök  aláírásával  véget   ér.   A   törvény
   közzététele  a  hivatalos  lapban a kihirdetés  érvényességének
   feltétele [Alkotmány 26. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés  b)
   pontja].  Az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontja  szerint  a
   Kormány  „biztosítja a törvények végrehajtását”, aminek legelső
   lépése  a már érvényesen létrejött törvény hivatalos szövegének
   közzététele.    Ez   a   Magyar   Közlöny   —   az    Alkotmány
   szóhasználatában   „a  hivatalos  lap”  —  szerkesztésének   és
   kiadásának   alkotmányos  alapja,  ami   önmagában   véve   nem
   alkotmányellenes.
    
                                XIII.
    
    Az   Alkotmánybíróság,  összegezve  a  fentebb   kifejtetteket
   rögzíti,  hogy a törvényalkotó a Jat. rendelkezéseit nem  hozta
   vsszhangba az Alkotmányban szabályozott jogforrási rendszerrel,
   a   jelenleg  fennálló  alkotmányos  berendezkedéssel,   aminek
   következtében a Jat. mai alakjában nem az a törvény, aminek  az
   Alkotmány  7.  § (2) bekezdése szerinti „jogalkotás  rendjéről”
   szóló  törvénynek  a  mai  alkotmányos berendezkedésben  lennie
   kellene. A Jat. nagy része —az Alkotmány elsődlegessége alapján
   álló   rendszerben  törvényben  nem  szabályozható   kérdéseket
   szabályoz,   így   ezért  sincs  összhangban   az   alkotmányos
   berendezkedéssel.
    
    Ahogyan    arra    a   jelen   határozat   indokolásában    az
   Alkotmánybíróság  már  rámutatott: a Jat.  egyes  rendelkezései
   önmagukban véve nem feltétlenül alkotmányellenesek, azonban  az
   alkotmányellenes részek megsemmisítése után a Jat.  Alkotmányba
   nem  ütköző  rendelkezései már nem alkotnának  értelmezhető  és
   alkalmazható  jogszabályt, így a fennmaradó  —  önmagukban  nem
   alkotmányellenes   —  jogszabály-töredékek  megsemmisítését   a
   jogbiztonság alkotmányos elve követelte meg.
    
    Így  az  Alkotmánybíróság az Abtv. 43. § (4) bekezdése alapján
   az   alkotmányellenes   jogszabályt  teljes   egészében   —   a
   jogbiztonságra   való  tekintettel  —  pro   futuro   hatállyal
   semmisítette  meg.  Ennek megfelelően a jogalkotónak  megvan  a
   lehetősége   arra,   hogy   2010.  december   31.   napjáig   a
   megsemmisített    törvény   helyébe    megfelelő    alkotmányos
   szabályozást iktasson.
    
    Az Alkotmánybíróság határozatának Magyar Közlönyben való
   közzétételét az Abtv. 41. §-a alapján rendelte el.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
              Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró         előadó alkotmánybíró
                                   
              Dr. Holló András           Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
              Dr. Kovács Péter    Dr. Lenkovics Barnabás
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
              Dr. Lévay Miklós      Dr. Trócsányi László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
    Dr. Trócsányi László alkotmánybíró párhuzamos indokolása
     
     Egyetértek  a  határozat rendelkező részével,  ugyanakkor  nem
    értek egyet az indokolásban foglaltakkal.
     
     1.   A   Jat.  megalkotása  álláspontom  szerint  is  jelentős
    előrelépés volt a — korabeli alaptörvény számára még ismeretlen
    fogalomnak  számító  —  jogállamiság megteremtése  felé  vezető
    úton.  1988-as  hatályba lépésétől ugyanis a Jat.  egyértelműen
    meghatározta  és rögzítette a jogforrások körét.  A  jogalkotás
    rendjének    szabályozása   révén   követelménnyé    tette    a
    jogállamiságnak  azt  a  később az  Alkotmánybíróság  által  is
    megállapított   tételét,   hogy   a   jogalkotói    hatáskörrel
    felruházott szervek a jog által meghatározott keretek között, a
    jog  által  megállapított rendben, a jog által  a  nyilvánosság
    számára   megismerhető  és  kiszámítható   módon   fejtsék   ki
    tevékenységüket,  alkossanak  jogot.  [56/1991.  (XI.  8.)   AB
    határozat, ABH 1991, 454, 456.]
     
     Noha  megalkotásakor a Jat. haladó szellemiséget képviselt,  a
    jogállami  fordulat, illetve ezzel együtt a  jogalkotó  szervek
    változása  következtében  a törvény  szövege  nem  maradt,  nem
    maradhatott érintetlen. Ezzel kapcsolatban a többségi határozat
    is  utal  arra,  hogy  1987 óta a Jat.-ot számtalan  alkalommal
    módosították.
     
     A  gyakori  módosítások eredményeként a módosítással  érintett
    jogszabály hatályos szövegét legtöbbször csak körülményes módon
    lehet megismerni, amely már önmagában is veszélyeztetheti a jog
    áttekinthetőségét. [8/2003. (III. 14.) AB határozat, ABH  2003,
    74,  87.]  Ennél  súlyosabb veszélyt  jelent  a  jogbiztonságra
    nézve,  ha  —  a  kellőképpen  át  nem  gondolt  —  jogszabály-
    módosítások következtében kétségessé válik, hogy egyáltalán  mi
    egy jogszabály hatályos szövege.
     
     A   jogbizonytalanság  felszámolása  alapvetően  a   jogalkotó
    kötelessége. A jogalkotás rendjéről szóló törvényi szabályozást
    érintően  is a jogalkotó felelős azért, hogy az egymást  követő
    módosítások  révén  ne  jöjjön létre bizonytalanság  a  törvény
    tartalmát  illetően,  illetve, ha  azzal  kapcsolatban  esetleg
    kétség merül fel, akkor azonnal tisztázza a törvény szövegét. A
    jogalkotó  feladata  továbbá az is, hogy  a  korábban  alkotott
    törvény   tartalmát  a  jogállami  Alkotmányhoz   igazítsa.   E
    feladatát   a   jogalkotó   nem  ruházhatja   át   másra,   nem
    delegálhatja.  A  jogalkotó  tehát  nem  helyettesíthető,   más
    (államigazgatási) szerv nem végezheti el a jogalkotó feladatát.
    Erre   utalt   az   Alkotmánybíróság  akkor,  amikor   33/2008.
    (III. 20.) AB határozatában leszögezte, hogy „jogszabály érdemi
    módosítására a jogilag nem szabályozott helyesbítés módszerével
    semmiképpen  nem kerülhet sor, a helyesbítés nem  veheti  át  a
    jogalkotási   eljárás   garanciális  keretei   között   végzett
    módosítás szerepét”. (ABH 2008, 361, 368.)
     
     A  fentiekből  következően a jogszabály  egységes  szerkezetbe
    foglalásával nem kerülhet sor a jogszabály érdemi módosítására,
    s az nem szolgálhat a jogszabály nyilvánvalóan alkotmányellenes
    tartalommal   történő  közzétételére  sem.  A   Miniszterelnöki
    Hivatal  jogi  és közigazgatási államtitkárának  —  a  Hivatalt
    vezető  miniszter megbízásából készített — 2008. november  14-i
    keltezésű    véleménye   szerint   „a   Hatályos   Jogszabályok
    Gyűjteménye  1990. december 31-i zárású kiadásának  szerkesztői
    (…)  maguk  végezték el a Jat. szövegének az  Alkotmánnyal  nem
    összeegyeztethető  rendelkezésektől való megtisztítását”.  Majd
    több  mint  másfél  évtizeddel  később,  2007  áprilisában   az
    Igazságügyi    és    Rendészeti   Minisztérium,    illetve    a
    Miniszterelnöki Hivatal a Jat. 1987-es állapotára  visszanyúlva
    — a jogállami Alkotmányban foglaltak figyelmen kívül hagyásával
    W  ismét  megállapította a törvény szövegét,  mely  a  többségi
    határozat szerint sem azonos a Jat. hatályos szövegével. Ezt  a
    kompiláció  eredményeként létrejött, egyes rendelkezéseiben  az
    Alkotmánnyal nyilvánvalóan ellentétes szöveget a Magyar Közlöny
    2007.  évi 106. számában (megjelent 2007. augusztus 9. napján),
    a    „Közlemények,   Hirdetmények”   rovatban   tették   közzé.
    Álláspontom   szerint   a   jogszabály   egységes   szerkezetbe
    foglalásának lehetősége nem jogosítja fel a közigazgatást arra,
    hogy  a kompiláció álruhájába bújtatva olyan jogszabályszöveget
    tegyen  közzé a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, amelyről
    nyilvánvaló,    hogy   az   Alkotmány   rendelkezéseivel    nem
    egyeztethető  össze.  A  jelen  esetben  a  köztársasági  elnök
    törvényerejű rendeletalkotási joga, a tanács jogalkotásra  való
    felhatalmazása,  stb. minden kétséget kizáróan ellentétben  áll
    az   Alkotmány  rendelkezéseivel,  melyről  az  Igazságügyi  és
    Rendészeti    Minisztériumnak,   illetve   a    Miniszterelnöki
    Hivatalnak is hivatalos tudomása volt. Így a Jat.-nak a  Magyar
    Közlönyben  közzétett,  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövege
    cinikus kompilációnak tekintendő.
     
     Mindezekre  figyelemmel nem értek ezért egyet  azzal,  hogy  a
    többségi     határozat     az     alkotmányossági     vizsgálat
    kiindulópontjaként a 2007-ben közzétett szöveget, mint  a  Jat.
    hivatalos  jogszabályszövegét fogadta el, annak ellenére,  hogy
    maga  is  megállapította: e szöveg „nem mindenben tekinthető  a
    Jat.  hatályos — és így az alkotmánybírósági vizsgálat  tárgyát
    képező  — jogszabályszövegének”. Az Alkotmánybíróságnak magának
    kellett  volna  megállapítania  a  Jat.  hatályos  szövegét,  s
    kizárólag   azt  kellett  volna  az  alkotmányossági  vizsgálat
    tárgyává tennie.
     
     2.  A  többségi határozat helyesen mutat rá arra, hogy  a  Jat
    megalkotásakor  tulajdonképpen  egy  alkotmánymódosítással  ért
    fel. Olyan tartalmat kapott ugyanis, amely lényegét tekintve az
    írott   alkotmánnyal   rendelkező  jogállamokban   alaptörvényi
    szinten  szerepel,  hiszen alapvetően nem a törvény,  hanem  az
    alkotmány funkciója, hogy a jogrendszer működését szabályozza.
     
     Az   Alkotmánybíróság  124/2008.  (X.  14.)  AB  határozatában
    megállapította:  „A jogalkotó szervek, mint anyagi  jogforrások
    (fontes  essendi)  és  a jogszabályok, mint  alaki  jogforrások
    (fontes  cognoscendi)  meghatározása  mellett,  amint  arra   a
    37/2006.  (IX. 20.) AB határozat is rámutatott »[a]z  Alkotmány
    rögzíti  a jogforrási hierarchia elvét is: a 35. § (2) bekezdés
    szerint  a Kormány rendelete nem lehet ellentétes a törvénnyel;
    a  37. § (3) bekezdés értelmében a miniszteri (miniszterelnöki)
    rendelet nem lehet ellentétes törvénnyel és kormányrendelettel;
    a  44/A. § (2) bekezdés alapján pedig az önkormányzati rendelet
    nem   lehet   ellentétes  magasabb  szintű   jogszabállyal.   A
    jogalkotás   alkotmányos  jelentőségét   mutatja   továbbá   az
    Alkotmány  32/A. § (1) és (2) bekezdése, amely  a  jogszabályok
    alkotmánybírósági  felülvizsgálatáról  és  az  alkotmányellenes
    jogszabályok megsemmisítéséről szól.« (ABH 2006, 480, 485.)  Az
    Alkotmánybíróság  azonban  ezen  túlmutató  következtetést   is
    levont  a jogszabályok rendszerével kapcsolatban: »Az Alkotmány
    tehát  a  jogszabályalkotás  tekintetében  egy  zárt  rendszert
    képez:  megjelöli  a kibocsátót, megjelöli a jogszabály  nevét,
    rendelkezik  egymáshoz  való  hierarchikus  viszonyukról  s  az
    Alkotmány,   a  32/A.  §-a  révén,  gondoskodik  a   jogforrási
    hierarchia  Alkotmánnyal való összhangjának garanciájáról  is.«
    (ABH 2006, 485.)” (ABH 2008, 988, 999-1000.)
     
     Az    ismertetett   alkotmányi   rendelkezésekből   és    ezek
    alkotmánybírósági értelmezéséből egyértelműen következik,  hogy
    jogalkotó  hatáskörrel  csak  az  Alkotmány  ruházhat  fel  egy
    szervet. A Jat., mint az Alkotmánynál alacsonyabb szintű  norma
    a  jogalkotó  hatáskörrel  rendelkező  szervekről,  az  általuk
    kibocsátandó  jogszabályok  nevéről,  valamint  a  jogszabályok
    egymáshoz   való   hierarchikus  viszonyáról  az   Alkotmánytól
    eltérően   nem  rendelkezhet.  Helyesen  mutat  rá  a  többségi
    határozat  arra,  hogy  az  Alkotmányban  felsoroltakon  kívüli
    jogforrás nem létezhet, ezekhez a Jat. sem hozzá nem adhat, sem
    el  nem  vehet  abból,  mert  mindkét  esetben  az  Alkotmányba
    ütközik.  Véleményem szerint az Alkotmány 7.  §  (2)  bekezdése
    szerinti  jogalkotás rendjéről szóló törvény  nem  is  hivatott
    arra, hogy szabályozza a jogforrások körét. Ehhez képest a Jat.
    magvát éppen a jogforrások körének szabályozása képezi, s ahhoz
    kapcsolódnak  a  jogalkotás  rendjével  kapcsolatos,   de   ezt
    egészében  mégsem  lefedő [lásd pl.:  33/2008.  (III.  20.)  AB
    határozatot, ABH 2008, 361.] előírásai. A Jat. a mai  alakjában
    nem  az  a  törvény,  aminek az Alkotmány 7.  §  (2)  bekezdése
    szerinti jogalkotás rendjéről szóló törvénynek lennie kellene.
     
     Megjegyzem  továbbá,  hogy  a Jat.  III.  fejezete  az  állami
    irányítás  egyéb  jogi eszközeit szabályozva  azt  a  látszatot
    kelti,  mintha az állami irányítás összes jogi eszközét a  Jat.
    határozná  meg,  illetve  ilyet csak a  kétharmados  többséggel
    elfogadott  Jat. tartalmazhatna. Ez azonban az Alkotmány  7.  §
    (2)  bekezdése alapján egyáltalán nem szükségszerű.  Erre  utal
    egyebek  mellett  az  is,  hogy a törvényalkotó  immáron  egyéb
    törvényekkel   is   lehetőséget   ad   olyan   jogi    eszközök
    kibocsátására,  amelyek az állami irányítás Jat.-ban  felsorolt
    jogi eszközeihez — joghatásuk, kibocsátásuk, közzétételük, stb.
    tekintetében   —   hasonlóak.  [Lásd  pl.:  a  rádiózásról   és
    televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 5/F. §-a szerint  az
    Országos    Rádió    és   Televízió   Testület    állásfoglalás
    kibocsátására;   a  tisztességtelen  piaci  magatartás   és   a
    versenykorlátozás  tilalmáról szóló  1996.  évi  LVII.  törvény
    36.   §   (6)  bekezdése  szerint  a  Gazdasági  Versenyhivatal
    elnökének   a   Versenytanács   elnökével   közösen   közlemény
    kiadására;  a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.  törvény
    379.  § (2) bekezdés k) pontja szerint a Közbeszerzések Tanácsa
    útmutató készítésére vonatkozó jogkörét.]
     
     Mindezek   alapján  megállapítható,  hogy  a   Jat.   lényegét
    tekintve olyan kérdéseket szabályoz, amelyeknek a Jat. szerinti
    szabályozása Alkotmányba ütközik. E rendelkezések nélkül a Jat.-
    nak     az     előbbiekkel    szorosan    összefonódó    elemei
    alkalmazhatatlanokká válnak. Egy alkalmazhatatlan jogszabálynak
    a  jogrendszerben  maradása a jogbiztonságra súlyos  sérelemmel
    járna,  ezért  indokolt  azt  teljes egészében  megsemmisíteni.
    [54/1992. (X. 29.) AB határozat, ABH 1992, 266, 268.;  28/1994.
    (V.  20.) AB határozat, ABH 1994, 134, 137.; 34/1994. (VI. 24.)
    AB  határozat,  ABH  1994, 177, 181.; 67/1997.  (XII.  29.)  AB
    határozat,  ABH  1997,  411,  416.;  33/2002.  (VII.   4.)   AB
    határozat, ABH 2002, 173, 182.; 17/2006. (I. 17.) AB határozat,
    ABH 2006, 281.; 42/2008. (IV. 17.) AB határozat, ABH 2008, 417,
    434.; 155/2008. (XII. 17.) AB határozat, ABH 2008, 1240, 1269.]
     
     3.   A   többségi  határozat  2010.  december  31-i  hatállyal
    semmisíti   meg   a  Jat.-ot.  Figyelemmel  a  Jat.   jelenlegi
    tartalmára — álláspontom szerint — az sem eredményezte volna  a
    jogbiztonság követelményének sérelmét, ha az Alkotmánybíróság a
    törvényt azonnali hatállyal (ex nunc) semmisítette volna meg.

    Budapest, 2009. december 14.
                                               Dr. Trócsányi László
                                                      alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    121/2009. (XII. 17.)
    Date of the decision:
    .
    12/14/2009
    .
    .