English
Hungarian
Ügyszám:
.
606/B/2006
Előadó alkotmánybíró: Bragyova András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 121/2009. (XII. 17.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/1013
.
A döntés kelte: Budapest, 12/14/2009
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
    
    Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára  és  mulasztás megállapítására  irányuló
   indítvány   tárgyában  —  dr.  Trócsányi  László  alkotmánybíró
   párhuzamos indokolásával — meghozta a következő
    
                            határozatot:
                                  
    Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a jogalkotásról  szóló
   1987.   évi  XI.  törvény  alkotmányellenes,  ezért  azt  2010.
   december 31. napjával megsemmisíti.
    
    Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.
                                   
    Több    indítványozó    fordult   az   Alkotmánybírósághoz    a
    jogalkotásról  szóló  1987. évi XI.  törvény  (a  továbbiakban:
    Jat.)  számos rendelkezése utólagos alkotmányossági vizsgálatát
    kérve.

    Az  egyik indítványozó állítása szerint alkotmányellenes a Jat.
    1.   §  (1)  bekezdés  b)  pontjában,  6.  §-ában,  21.  §  (1)
    bekezdésében;  24. § (2) bekezdésében; 28. §-ában;  40.  §  (2)
    bekezdésében;  41.  §  (2) bekezdésében  szereplő  törvényerejű
    rendelet kifejezés, valamint a 39. §-ban szereplő „törvényerejű
    rendelet  tervezetét”  továbbá  az  „illetőleg  a  köztársasági
    elnök” szövegrészek, mivel ezek ellentétesek az Alkotmány 2.  §
    (1)  bekezdésével, 25. § (2) bekezdésével, valamint 29.  §  (1)
    bekezdésével,  továbbá az Alkotmány módosításáról  szóló  1989.
    évi  XXXI.  törvény  (a továbbiakban: Alkmód1989.)  38.  §  (2)
    bekezdésével.  Ugyancsak ellentétes az indítványozó  szerint  a
    Jat. 46. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében, az 53. § -
    ában,   54.   §-ában   és  56.  §  (1)  bekezdésében   szereplő
    „köztársasági   elnök”  szövegrész,  mivel  az  ellentétes   az
    Alkotmány  29.  §  (1)  bekezdésével. Az  Alkotmányban  foglalt
    jogállamiság követelményébe, valamint az Alkmód1989. 38. §  (6)
    bekezdésébe továbbá az Alkotmány módosításáról szóló 1990.  évi
    XL.  törvény  (a továbbiakban: Alkmód.2.) 51. § (2) bekezdésébe
    ütközőnek  véli az egyik indítványozó a Jat. 1. § (1)  bekezdés
    d)  pontjában,  7.  §-át,  8. § (1)  bekezdésében,  21.  §  (1)
    bekezdésében, 24. § (2) bekezdés b) pontjában, 28. §-ában,  41.
    §   (1)   bekezdésében  található  „minisztertanácsi  rendelet”
    szövegrészt.  A  fentieken túlmenően indítványozó  kérte  annak
    megállapítását is, hogy „a Jat. egésze sérti az Alkotmány 2.  §
    (1) bekezdését”.

    Egy  másik  indítványozó alkotmányellenesnek véli a kizárólagos
    törvényhozási  tárgykörök Jat.-ban való  meghatározását,  mivel
    szerinte az Országgyűlés nem jogosult arra, hogy az Alkotmányon
    kívül    törvényben   határozzon   meg   általános    jelleggel
    törvényhozási tárgyköröket.

    Ugyancsak  Alkotmánnyal való összeütközést  vél  felfedezni  az
    állami  irányítás  egyéb  jogi eszközei  szabályozása  kapcsán.
    Álláspontja  szerint  a  Jat.  normatív  utasításra   vonatkozó
    rendelkezése  ellentétes az Alkotmány 37. §  (3)  bekezdésével.
    Úgy   véli   ez  a  megsemmisítés  lehetővé  tenné   „a   hazai
    jogforrástan   több   művelője   által   (…)   javasolt   belső
    „közigazgatási    rendelkezés”    elnevezésű     jogi     norma
    intézményesítését”.

    A  Jat.  51/A.  §  (1)  és (2) bekezdései is alkotmányellenessé
    váltak  indítványozó szerint azáltal, hogy  a  2002.  évi  LXI.
    törvénnyel  végrehajtott  alkotmánymódosítás  eredményeként  az
    Alkotmány  32/D. § (4) bekezdése rendelkezik a  Magyar  Nemzeti
    Bank   elnökének  rendeletalkotási  jogáról,  így   kéri   ezen
    rendelkezés alkotmányossági vizsgálatát is.

    A  Jat. 53. §-a, amely az irányelvek kibocsátásáról rendelkezik
    ellentétben  áll  az Alkotmány 19. § (3) bekezdésében,  24.  §-
    ábann  és  35. § (2) bekezdésében foglaltakkal. E rendelkezések
    ugyanis  indítványozó  szerint egyértelműen  meghatározzák  „az
    Országgyűlés  és a Kormány által alkotható normatív  és  egyedi
    aktusfajtákat”.

    A Jat. 54. §-a által szabályozott, a jogszabályok értelmezésére
    kiadott  elvi állásfoglalások sértik a jogbiztonság alkotmányos
    elvét,  mivel  nem  tűnik  ki  a  szabályozásból,  hogy  ez   a
    jogszabály-értelmezés kötelező erejű-e vagy sem. Ugyanakkor azt
    is  aggályosnak tartja, hogy a Jat. hivatkozott rendelkezése az
    Országgyűlés és a Kormány számára általános felhatalmazást ad a
    jogszabályok  értelmezésére.  Indítványozó  véleménye   szerint
    „csak olyan megoldás lehet alkotmányos, amely bármely jogalkotó
    szervet az általa kibocsátott jogszabály tekintetében jogosítja
    fel   hiteles   értelmezésre  azzal,  hogy  az  ilyen   hiteles
    értelmezés    mint    normatív   aktus   az    Alkotmánybíróság
    alkotmányossági ellenőrzése alá tartozik”.

    A  jogi  iránymutatások  között  a  miniszter  és  az  országos
    hatáskörű  szerv  vezetője  által  kibocsátható  irányelvek  és
    tájékoztatók  azért  alkotmányellenesek  indítványozó   szerint
    mivel  azok  nem  jogszabályok,  így  az  Alkotmány  7.  §  (2)
    bekezdése  szerinti, a jogalkotás rendjét szabályozó törvénynek
    nem lehetnek tárgyai.

    Végezetül  az indítványozó az Alkotmánybíróságról  szóló  1989.
    évi   XXXII.   törvény  (a  továbbiakban:  Abtv.)   49.   §-ára
    hivatkozással kéri, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg: „az
    Országgyűlés    az    alkotmányi   felhatalmazásból    származó
    jogalkotási feladatának teljesítését elmulasztotta és  ezzel  a
    jogállamiság szempontjából súlyos alkotmányellenességet idézett
    elő”.  A  mulasztás  megállapítását  az  Alkotmány  7.  §   (2)
    bekezdésére   hivatkozással   kéri,   amely   arra    tartalmaz
    felhatalmazást  és kötelezést egyszerre, hogy  az  Országgyűlés
    szabályozza törvényben a jogalkotás rendjét.

    Ugyanakkor  az  állampolgári  jogok  országgyűlési  biztosa  is
    indítványt   nyújtott  be  az  Alkotmánybírósághoz,   mivel   a
    hivatalához a Jat. hatályos szövegének megtévesztő volta  miatt
    benyújtott  állampolgári panasz alapján lefolytatott „vizsgálat
    az alkotmányellenesség gyanúját vetette fel”. Így az Abtv. 1. §
    b)  pontja  alapján indítványozta a Jat. 1. § (1)  bekezdés  b)
    pontja,  6.  §-a,  7.  §-a, 8. §-a  és  10.  §-a  —  amelyek  a
    köztársasági   elnök  törvényerejű  rendelet  alkotási   jogát,
    illetve  a  „törvényerejű  rendelet”  szövegrészt  tartalmazzák
    —alkotmányosságának  utólagos vizsgálatát  és  megsemmisítését,
    arra  való  hivatkozással a megjelölt  rendelkezések  sértik  a
    jogbiztonság [Alkotmány 2. § (1) bekezdés] követelményét.

    Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokat  a   szoros   tartalmi
    összefüggés miatt egyesítette és együttesen bírálta el.

                                  II.
                                   
     1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
     
     „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
     
     „7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
    továbbá  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső
    jog összhangját.
     (2)   A   jogalkotás  rendjét  törvény  szabályozza,  amelynek
    elfogadásához    a    jelenlévő    országgyűlési     képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges.”
     
     „8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
     (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
     
     „9.  § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben
    a   köztulajdon  és  a  magántulajdon  egyenjogú   és   egyenlő
    védelemben részesül.”
     
     „20.  §  (1) Az országgyűlési képviselők általános választását
    – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás
    kivételével  –  az  előző  Országgyűlés  megválasztását  követő
    negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani.”
     
     „24.  §  (1)  Az  Országgyűlés  akkor  határozatképes,  ha   a
    képviselőknek több mint a fele jelen van.
     (…)
     (4)  Az  Országgyűlés  a  jelenlévő  országgyűlési  képviselők
    kétharmadának  szavazatával elfogadott Házszabályban  állapítja
    meg működésének szabályait és tárgyalási rendjét.”
     
     „25.  §  (1) Törvényt a köztársasági elnök, a Kormány,  minden
    országgyűlési  bizottság  és  bármely  országgyűlési  képviselő
    kezdeményezhet.
     (2) A törvényhozás joga az Országgyűlést illeti meg.”
     
     „29.  §  (1) Magyarország államfője a köztársasági elnök,  aki
    kifejezi  a  nemzet  egységét,  és  őrködik  az  államszervezet
    demokratikus működése felett.”
     
     „32/D.  §  (1)  A  Magyar Nemzeti Bank  a  Magyar  Köztársaság
    központi   bankja.  A  Magyar  Nemzeti  Bank  külön  törvényben
    meghatározott módon felelős a monetáris politikáért.
     (…)
     (4)   A   Magyar   Nemzeti   Bank  elnöke   külön   törvényben
    meghatározott  feladatkörében  rendeletet  bocsát   ki,   amely
    törvénnyel  nem  lehet  ellentétes. A  rendeletet  a  hivatalos
    lapban ki kell hirdetni.”
     
     „33/A. § A Kormány megbízatása megszűnik:
     a) az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával,
     (…)”
     
     „35. § (…)
     (2)  A  Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát  ki,
    és  határozatokat  hoz.  Ezeket a miniszterelnök  írja  alá.  A
    Kormány   rendelete   és   határozata  törvénnyel   nem   lehet
    ellentétes.  A Kormány rendeleteit a hivatalos lapban  ki  kell
    hirdetni.”
     
     „37.   §  (1)  A  miniszterelnök  vezeti  a  Kormány  üléseit,
    gondoskodik   a   Kormány   rendeleteinek   és   határozatainak
    végrehajtásáról.
     (…)
     (3)   A  Kormány  tagjai  törvényben  vagy  kormányrendeletben
    kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben eljárva rendeletet
    adnak ki, amelyek törvénnyel és kormányrendelettel nem lehetnek
    ellentétesek.  A  rendeleteket  a  hivatalos  lapban  ki   kell
    hirdetni.”
     
     „44.  §  (1)  A  választópolgárok  a  helyi  önkormányzást  az
    általuk  választott  képviselőtestület útján,  illetőleg  helyi
    népszavazással gyakorolják.”
     
     „44/A. § (1) A helyi képviselőtestület:
     a)  önkormányzati  ügyekben  önállóan  szabályoz  és  igazgat,
    döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül,
     (…)
     (2)  A  helyi  képviselőtestület a  feladatkörében  rendeletet
    alkothat,   amely  nem  lehet  ellentétes  a  magasabb   szintű
    jogszabállyal.”
     
     „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”
     
     „70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”
     
     2. A Jat. támadott rendelkezései:
     „1.  §  (1)  A  jogalkotó  szervek a következő  jogszabályokat
    alkotják:
     (…)
     b)  a  köztársasági elnök (a továbbiakban: köztársasági elnök)
    törvényerejű rendeletet,
     (…)
     d)  a miniszterelnök, elnökhelyettese és tagja (a továbbiakban
    együtt: miniszter) rendeletet,
     e)   az   országos   hatáskörű  szerv  vezetésével   megbízott
    államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) rendelkezést,
     f) a tanács rendeletet.”
     
     „2. § Az Országgyűlés törvényben állapítja meg
     a)  a  társadalmi  rendre, valamint a  társadalom  meghatározó
    jelentőségű  intézményeire, az állam szervezetére,  működésére,
    és   az   állami   szervek   hatáskörére   vonatkozó   alapvető
    rendelkezéseket,
     b)    a   gazdasági   rendre,   a   gazdaság   működésére   és
    jogintézményeire vonatkozó alapvető szabályokat,
     c)  az  állampolgárok  alapvető jogait és kötelességeit,  ezek
    feltételeit és korlátait, valamint érvényre juttatásuk eljárási
    szabályait.”
     
     „3.   §  A  társadalmi  rendre  vonatkozóan  törvényben   kell
    szabályozni különösen
     a) az Alkotmányban felsorolt állami szervek működését,
     b)  a  társadalmi  szervezetek és az érdekképviseleti  szervek
    jogállását,
     c)  az  országgyűlési képviselők és a tanácstagok választását,
    valamint jogállását,
     d)   a   miniszterek   és  az  államtitkárok   jogállását   és
    felelősségét,
     e) a népszavazást,
     f)   a   bűncselekményeket,  a  büntetéseket  és  a  büntetés-
    végrehajtást,
     g) a büntető, a polgári és az államigazgatási eljárást.”
     
     „4.   §   A  gazdasági  rendre  vonatkozóan  törvényben   kell
    szabályozni különösen
     a)   a   tulajdonviszonyokat,  a  magánszemélyek  és  a   jogi
    személyek vagyoni viszonyait,
     b)   az   állam   kizárólagos   gazdasági   tevékenységét,   a
    népgazdasági   tervezést,  továbbá  a  gazdálkodó   szervezetek
    jogállását és állami irányításuk alapvető rendjét,
     c)   az   állami  pénzügyeket,  az  adókat  és  az  adójellegű
    kötelességeket,
     d)    a   középtávú   népgazdasági   tervet   és   az   állami
    költségvetést,
     e) a munkaviszony és a munkavédelem alapvető kérdéseit.”
     
     „5.  § Az állampolgárok alapvető jogai és kötelességei körében
    törvényben kell szabályozni különösen
     a) az állampolgárságot,
     b)  a személyi szabadságjogokat és korlátozásukat, a külföldre
    utazásnak és az útlevél kiadásának a feltételeit,
     c) az egyesülési és a gyülekezési jogot,
     d) a sajtóra vonatkozó rendelkezéseket,
     e) a házasságot és a családot,
     f)  az  öröklést, a személyhez és a szellemi alkotáshoz fűződő
    jogokat és kötelességeket,
     g)   a   közérdekű   bejelentések,  javaslatok   és   panaszok
    intézését,
     h)   a   lelkiismereti  szabadsághoz  és   a   vallás   szabad
    gyakorlásához fűződő alapvető jogokat és kötelességeket,
     i) az oktatást és a közművelődést,
     j) az egészségügyi ellátást és a társadalombiztosítást,
     k) a honvédelmi kötelezettséget,
     l) a személyi nyilvántartást.”
     
     „6.  §  (1)  A  köztársasági  elnök  a  saját  vagy  —  ha  az
    Országgyűlés   nem   ülésezik  —  az  Országgyűlés   jogkörében
    törvényerejű  rendeletet  alkot;  az  Alkotmányt  azonban   nem
    változtathatja meg, és nem alkothat törvényerejű rendeletet a 2-
    5. §-ban meghatározott esetekben.
     (2)  A  törvényerejű  rendeletet az Országgyűlés  legközelebbi
    ülésén   a   köztársasági  elnök  köteles  az   Országgyűlésnek
    bemutatni.”
     
     „7.  § A Kormány az Alkotmányban meghatározott feladatkörében,
    illetőleg  törvényben  vagy  törvényerejű  rendeletben   kapott
    felhatalmazás alapján ad ki rendeletet.”
     
     „8.   §   (1)   A   miniszter  feladatkörében  és  törvényben,
    törvényerejű  rendeletben  vagy  minisztertanácsi   rendeletben
    kapott felhatalmazás alapján ad ki rendeletet.”
     
     „10. § A tanács rendeletet ad ki
     a)  törvény,  törvényerejű rendelet felhatalmazása  alapján  a
    helyi,  területi sajátosságoknak megfelelő részletes  szabályok
    megállapítására;
     b)  a  magasabb szintű jogszabályban nem rendezett  társadalmi
    viszonyok rendezésére.”
     
     „14. § (…)
     (2)  A  miniszteri  rendelet  és az  államtitkári  rendelkezés
    melléklete  —  ha az állampolgárokat közvetlenül nem  érinti  —
    kivételesen a minisztérium, országos hatáskörű szerv  hivatalos
    lapjában  történő  közzététellel is  kihirdethető.  Ilyenkor  a
    melléklet  megjelenésének helyére a jogszabályban utalni  kell,
    és a hatálybalépéséig a mellékletet közzé kell tenni.”
     
     „15. § (…)
     (2)  A  szabályozás  tárgykörébe  tartozó  alapvető  jogok  és
    kötelességek szabályozására nem lehet felhatalmazást adni.”
     
     „16.  §  (1)  Az  általánosan  kötelező  magatartási  szabályt
    tartalmazó nemzetközi szerződést a tartalmának megfelelő szintű
    jogszabályba foglalva kell kihirdetni.
     (2)  A jogszabályba nem foglalt nemzetközi szerződést —  ha  a
    köztársasági elnök vagy a Kormány másként nem rendelkezik  –  a
    Magyar Közlönyben közzé kell tenni.”
     
     „21.  § (1) A Kormány a törvények, törvényerejű rendeletek  és
    egyes   jelentős   minisztertanácsi  rendeletek   előkészítése,
    továbbá    meghatározott   körben   a    jogszabályok    átfogó
    felülvizsgálata  céljából  ötéves  időszakra  szóló   programot
    állapít meg.”
     
     „24.  §  (1)  Az  igazságügyminiszter felelős  azért,  hogy  a
    jogszabály  összhangban álljon más jogszabályokkal, megfeleljen
    a   jogpolitikai   elveknek,  illeszkedjen   be   az   egységes
    jogrendszerbe,   és   feleljen   meg   a   jogalkotás   szakmai
    követelményeinek.
     (2) E felelősség érvényre juttatása érdekében a szakminiszter
     a)  a  törvényjavaslatok és a törvényerejű rendelet tervezetét
    az  igazságügyminiszterrel együtt készíti el,  és  terjeszti  a
    Kormány elé,
     b)     a     minisztertanácsi    rendelet    tervezetét     az
    igazságügyminiszterrel egyetértésben terjeszti a Kormány elé,
     c)   a   miniszteri   rendelet,  illetőleg   az   államtitkári
    rendelkezés     tervezetét    véleményezésre    megküldi     az
    igazságügyminiszternek.”
     
     „28.   §   A   törvény,   a   törvényerejű   rendelet   és   a
    minisztertanácsi  rendelet tervezetét véleményezésre  meg  kell
    küldeni  a  legfőbb  ügyésznek, továbbá –  ha  az  a  bíróságok
    hatáskörét is érinti – a Legfelsőbb Bíróság elnökének is.”
     
     „37.  §  (1)  A  törvénykezdeményezés jogát,  a  kezdeményezés
    módját  és  a  törvényalkotás  rendjét  az  Alkotmány   és   az
    Országgyűlés ügyrendje szabályozza.
     (2)  Ha  társadalmi  szervezet vagy érdekképviseleti  szerv  a
    Kormánynak    törvény    kezdeményezését    javasolja,    erről
    tájékoztatni  kell  az  Országgyűlés elnökét  és  az  illetékes
    országgyűlési bizottságot.
     (3)   A  törvényjavaslatot  –  ha  az  Országgyűlés  ügyrendje
    kivételt  nem  tesz – legalább harminc nappal  az  Országgyűlés
    ülésszaka előtt be kell terjeszteni.”
     
     „38.   §   (1)   Ha   az  országgyűlési  bizottság   vagy   az
    országgyűlési képviselő törvényt kezdeményez és az Országgyűlés
    az   indítványt  elfogadja,  a  Kormányt  vagy   az   illetékes
    országgyűlési   bizottságot   bízza   meg   a   törvényjavaslat
    előkészítésével.
     (2)  Ha  az  országgyűlési  bizottság  vagy  az  országgyűlési
    képviselő  általa előkészített törvényjavaslatot terjeszt  elő,
    az Országgyűlés dönt a törvényjavaslat napirendre tűzéséről.
     (3)    A   törvényjavaslat   tervezetének   a   véleményezésre
    bocsátásáról  és  –  az  Országgyűlés  döntése  alapján   –   a
    társadalmi vita megszervezéséről a Kormány gondoskodik.”
     
     „40.  §  (1)  A törvényjavaslathoz az előterjesztő  indokolást
    csatol,  amelyben bemutatja azokat a társadalmi,  gazdasági  és
    szakmai   körülményeket,   amelyek  a   javasolt   szabályozást
    szükségessé   teszik,  továbbá  ismerteti   a   jogi   megoldás
    szempontjait.
     (2)  Ha a köztársasági elnök az Országgyűlés jogkörében  alkot
    törvényerejű rendeletet, ennek a tervezetéhez is indoklást kell
    készíteni.”
     
     „41.  §  (1)  A  minisztertanácsi  rendelet  megalkotására   a
    Kormány által megállapított szabályok az irányadók.
     (2)   A   Kormány   az  általa  kezdeményezett   törvény-   és
    törvényerejű   rendelet  tervezetének  előkészítése   során   a
    szabályozás fő kérdéseiben előzetesen állást foglal.”
     
     „45.   §  (1)  A  szakminiszter  feladata,  hogy  folyamatosan
    vizsgálja  –  az érdekelt minisztereknek és országos  hatáskörű
    szervek vezetőinek bevonásával – a jogszabályok hatályosulását,
    és   a   vizsgálat  eredménye  alapján  megtegye  a   szükséges
    intézkedéseket.  E kötelessége nem érinti a Legfelsőbb  Bíróság
    elnökének,  a legfőbb ügyésznek és a Központi Népi  Ellenőrzési
    Bizottság elnökének a jogkörét.”
     
     „46.  §  (1) Az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Kormány,
    a  kormánybizottságok,  a  tanácsok és  a  tanácsok  végrehajtó
    bizottságai  határozatban szabályozzák  az  általuk  irányított
    szervek  feladatait, a saját működésüket, és állapítják  meg  a
    feladatkörükbe tartozó terveket.”
     
     „47.  §  (1) Az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a  Kormány
    és a kormánybizottságok határozatainak előkészítésére vonatkozó
    szabályokat e szervek állapítják meg.”
     
     „49.  §  (1)  A  miniszter  és  az  országos  hatáskörű  szerv
    vezetője  jogszabályban meghatározott irányítási  jogkörében  a
    közvetlen   irányítása   alá  tartozó   szervek   tevékenységét
    szabályozó utasítást adhat ki.
     (2)  A  külkereskedelmi  tevékenység,  valamint  a  honvédelmi
    kötelezettség körében közvetlen irányítás alá tartozó  szervnek
    kell  tekinteni  azt a gazdálkodó szervezetet  is,  amelynek  a
    külön törvény szerint utasítás adható.”
     
     „53.  §  Az  Országgyűlés, a köztársasági elnök és  a  Kormány
    irányelvet  bocsát  ki,  amelyben  általános  érvényű  célokat,
    programokat határoz meg, illetőleg állást foglal az állami és a
    társadalmi  élet  fontos kérdéseiben. Ez az irányelv  a  Magyar
    Közlönyben közzétehető.”
     
     „54.  §  Az Országgyűlés, a köztársasági elnök és a Kormány  a
    jogszabályokat elvi állásfoglalásban értelmezheti. Ezt a Magyar
    Közlönyben közzé kell tenni.”
     
     „56.  § (1) Az Országgyűlés, a köztársasági elnök és a Kormány
    jogi   iránymutatásainak  előkészítésére  az  általuk  alkotott
    jogszabályok  előkészítésének  a  szabályait  kell  megfelelően
    alkalmazni.”
     
     „57.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság hivatalos lapja  a  Magyar
    Közlöny.
     (2)   A   Magyar  Közlöny  tartalmazza  a  jogszabályokat,   a
    nemzetközi szerződéseket, az Országgyűlés, a köztársasági elnök
    és a Kormány határozatait és jogi iránymutatásait, a Legfelsőbb
    Bíróság  irányelveit, és elvi döntéseit,  valamint  a  személyi
    kérdésekben hozott döntéseket, ideértve a köztársasági elnök és
    a Kormány által adományozott kitüntetéseket is.
     (…)
     (4)  A  Magyar  Közlönyt a feladatkörrel rendelkező  miniszter
    által kijelölt személy szerkeszti.”
     
     „58. § (…)
     (2)    A    Határozatok    Tárában    lehet    közzétenni    a
    kormánybizottságok  határozatait és egyéb olyan  közleményeket,
    amelyek    közzétételét   a   Határozatok   Tára   szerkesztője
    engedélyezte.
     (3) A Határozatok Tárát a Kormány tagjai, az államtitkárok,  a
    miniszterhelyettesek, az országos hatáskörű szervek vezetői  és
    helyetteseik,   valamint  a  Minisztertanács  Titkárságának   a
    vezetője által meghatározott szervek vezető munkatársai  kapják
    meg.”
     
     „59. § (…)
     (3)  A  minisztérium, az autonóm államigazgatási szerv vagy  a
    kormányhivatal   hivatalos   lapjában   a   Határozatok    Tára
    szerkesztője   engedélyével  lehet  olyan   határozatot,   jogi
    iránymutatást   vagy   más  közleményt   közölni,   amelyet   a
    Határozatok Tárában tettek közzé.”
     
     „60.   §   A   Kormány  által  kijelölt  szerv  vagy   személy
    gondoskodik  arról,  hogy a Törvények és  Rendeletek  Hivatalos
    Gyűjteményét  évenként,  a  Hatályos Jogszabályok  Gyűjteményét
    ötévenként kiadják.”
     
                                 III.
                                   
     Az indítványok az alábbiak szerint megalapozottak.
     
     1.    Az   Alkotmánybíróság   először   a   Jat.   keletkezési
    körülményeit, a Jat. természetét, valamint a jogalkotás  rendje
    fogalmát vizsgálta.
     
     A   Jat.  ténylegesen  alkotmánymódosító  törvény  volt,  mert
    lényegesen   szűkítette   a   NET   addig   csaknem   korlátlan
    Országgyűlést helyettesítő hatáskörét. A Jat. megalkotása előtt
    hatályos   Alkotmány   30.   §  (5)   bekezdése   ugyanis   úgy
    rendelkezett,  hogy  „[h]a  az Országgyűlés  nem  ülésezik,  az
    Országgyűlés   jogkörét   az  Elnöki  Tanács   gyakorolja;   az
    alkotmányt azonban nem változtathatja meg”.
     
     A  Jat. elfogadása jelentős politikatörténeti esemény volt,  s
    mint  ilyennek  értékelése  nem az  Alkotmánybíróság  feladata.
    Ennek ellenére megemlítendő, hogy a Jat. megalkotása egyik első
    lépés   volt  a  szocialista  alkotmányos  berendezkedésből   a
    parlamentáris   demokratikus  alkotmányos  berendezkedés   felé
    vezető úton. Ebből a szempontból a legfontosabb a Jat. 2.–5. §-
    a;  e  szabályok  valójában  a  NET  hatáskörét  vonták  el  az
    Országgyűlés  javára.  A  kizárólagos törvényhozási  tárgykörök
    tételes   felsorolását  a  Jat.  azért  tartalmazta,  mert   az
    Alkotmány   módosításáról  szóló,   a   Jat.-tal   egy   időben
    elfogadott,  1987.  évi  X. törvény  az  Alkotmány  30.  §  (5)
    bekezdése  helyébe a következő rendelkezést  léptette:  „Ha  az
    Országgyűlés nem ülésezik, az Országgyűlés jogkörét  az  Elnöki
    Tanács  gyakorolja;  az Alkotmányt azonban  nem  változtathatja
    meg,  és  nem alkothat jogszabályt olyan tárgykörben,  amelynek
    szabályozása   az   Országgyűlés  hatáskörébe   tartozik”.   Az
    Országgyűlés  hatáskörébe tartozó tárgyköröket azonban  nem  az
    Alkotmány,  hanem  a  Jat. 2. – 5. §-ai határozták  meg.  Ez  a
    megoldás   összefért   a  korlátlan  parlamenti   szuverenitást
    elfogadó szocialista alkotmányfelfogással.
     
     A    Jat.    megszületése    1987-ben    —    a    szocialista
    államberendezkedés   keretei  között  —  komoly   alkotmányjogi
    változást  hozott. Létrejöttének közvetlen jogpolitikai  indoka
    az volt, hogy gyakran nem volt megállapítható a jogszabályok és
    a  jogalkotói  hatáskörrel felruházott szervek köre,  nem  volt
    egyértelmű,  hogy a különböző jogi szabályozási eszközök  kikre
    nézve állapíthatnak meg jogokat és kötelezettségeket. Különösen
    szembeszökő  volt  a rendeleti jogalkotás túlnyomó  szerepe,  a
    törvények csekély száma, illetve jelentősége.
     
     A  jogrendszer  és  a  jogalkotás e  hiányosságait  kívánta  a
    jogalkotó a Jat. elfogadásával megszüntetni.
     
     A   Jat.   megalkotásával  elérni  kívánt  cél  –  a   törvény
    preambuluma szerint – tehát az volt, hogy:
     a)  a  jogalkotás  a  korábbiaknál hatékonyabban  szolgálja  a
    társadalmi  viszonyok védelmét és fejlesztését,  a  szocialista
    demokrácia kiteljesítését,
     b)  a  jogrendszer  váljék  egységesebbé  és  áttekinthetőbbé,
    illetve
     c)  a  törvények  szerepe  legyen a  meghatározó  az  alapvető
    társadalmi viszonyok szabályozásában.
     
     A  Jat.-ot  az  Országgyűlés értelemszerűen  az  elfogadásakor
    hatályos  Alkotmány rendelkezései alapján alkotta meg.  A  Jat.
    tartalmát  —  a  Magyar Közlönyben 1987.  december  29.  napján
    történő kihirdetése óta — több jogszabály érintette. Kifejezett
    módosítására kilenc alkalommal került sor: az 1990.  évi  XXXI.
    törvény,  az  1990.  évi LXXXVII. törvény, az  1991.  évi  LIX.
    törvény, az 1991. évi LXVIII. törvény, az 1994. évi I. törvény,
    az  1995.  évi XXVIII. törvény, az 1996. évi CXII. törvény,  az
    1996.   évi  CXXIX.  törvény,  az  1997.  évi  LXXIX.   törvény
    módosította. Ugyanakkor a Jat. számos rendelkezését közvetlenül
    érintette  több  alkotmánymódosító  törvény  [1989.  évi  XXXI.
    törvény  38. § (1)-(2) bekezdés; 1990. évi XXIX. törvény  4.  §
    (2)  bekezdés;  1990.  évi XL. törvény  51.  §  (2)  bekezdés],
    továbbá több kormányrendeleti szintű jogszabály [19/1988.  (IV.
    1.)  MT rendelet 18. §; 2/1990. (VII. 5.) Korm. rendelet 11.  §
    (2)  bekezdés],  valamint  a tanácsokról  szóló  1971.  évi  I.
    törvény helyébe lépő, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
    LXV.   törvény  (a  továbbiakban:  Ötv.)  is,  amely  a   helyi
    önkormányzatokat tette a tanácsok jogutódjaivá. A változásokat,
    különösen  az  Alkotmányt módosító 1989. évi  XXXI.  törvényben
    foglaltakat  a  törvény  szerint  át  kellett  vezetni  a  Jat.
    szövegén  —  azonban  a törvény nem adta  meg  a  Jat.  (és  az
    érintett   más   jogszabályok)  új  szövegét,  csak   általános
    szabállyal utalt az elvégezendő változtatásokra.
     
                                  IV.

     Az   Alkotmány   egyik   alapvető  funkciója   a   jogrendszer
    működésének    szabályozása.   Az   Alkotmány   a   jogrendszer
    működéséről  és a jogalkotásról kevés, de alapvető rendelkezést
    tartalmaz,  elsősorban  a  jogforrások meghatározását.  Sajátos
    magyar  megoldás,  hogy maga az Alkotmány  utal  a  „jogalkotás
    rendjét  szabályozó törvényre”, vagyis az akkor  már  hatályban
    lévő Jat.-ra, amely sok esetben funkciója szerint alkotmányos —
    a jogrendszer működését érintő — szabályokat tartalmaz.
     
     Az  Alkotmány  7.  §  (2)  bekezdése  szerint:  „a  jogalkotás
    rendjét törvény szabályozza, amelynek elfogadásához a jelenlévő
    országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges”. Az
    Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  az  Alkotmányban   tárgy
    szerint   megjelölt   törvényeket   önálló   törvényben    kell
    szabályozni, így a „jogalkotás rendjét” is.
     
     Az  Alkotmánybíróságnak  a  Jat.-tal  kapcsolatos  indítványok
    elbírálása előkérdéseként tisztáznia kellett, hogy mit  kell  a
    „jogalkotás  rendje” fogalmán a mai Alkotmány  szerint  érteni.
    Ehhez  a  jogalkotás  és eredménye, a jogforrás  definíciójából
    indult ki.
     
     A  jogforrás  fogalma  egyrészt magát a  jogszabályt  jelenti,
    másrészt   a  jogalkotó  hatáskört  és  annak  gyakorlását,   a
    jogalkotási   eljárását,  a  jogalkotó  tényt.  A   jogforrások
    szabályozása  kizárólag  az Alkotmány  feladata;  az  Alkotmány
    éppen   attól  a  jogrendszer  alapja  [Alkotmány  77.  §   (1)
    bekezdés], hogy a jogszabályok kötelező erejét és fajtáit  maga
    határozza  meg. Az Alkotmányban felsoroltakon kívüli  jogforrás
    nem  létezhet, ezekhez a Jat. sem hozzá nem adhat, sem  el  nem
    vehet, mert mindkét esetben Alkotmányba ütközne. A jogszabályok
    kötelező erejének jogi forrása az Alkotmány. A Jat. így  nem  a
    jogforrásokat szabályozza, hanem, mint az Alkotmány  mondja,  a
    „jogalkotás rendjét”.
     
     A   jogalkotás   fogalmán  legáltalánosabban  a   jogszabályok
    létrejöttéhez   vezető  jogilag  szabályozott   eljárást,   még
    tágabban a teljes társadalmi–politikai folyamatot kell  érteni,
    így a „jogalkotási eljárás” és a „jogalkotás rendje” terminusok
    jelentése azonos. Az Alkotmányban említett „jogalkotás  rendje”
    mint   törvényhozási  tárgykör  eszerint  maga  a   jogalkotási
    eljárás, illetve a jogszabályok közzététele (mint a jogalkotási
    eljárás része), de nem a jogforrások meghatározása.
     
     Az   Alkotmány   7.  §  (2)  bekezdése  értelmezésében   döntő
    mozzanat, hogy a „jogalkotás rendje” terminusnak ma egészen más
    a  jelentése, mint a Jat. megalkotásának időpontjában.  A  Jat.
    1988. január 1-én hatályba lépésekor, a szocialista alkotmányos
    berendezkedés  elveit  követette,  elfogadásának  alkotmányjogi
    indoka   különösen  az  Elnöki  Tanács  törvényerejű   rendelet
    alkotási  hatáskörének  korlátozása, és ezzel  az  Országgyűlés
    törvényhozó   szerepének  erősítése  volt.  A   Jat.   hatályba
    lépésekor  tulajdonképpen alkotmány-kiegészítő szerepű  törvény
    volt  —  összhangban a korszak említett felfogásával, amely  az
    Alkotmányt törvénynek tekintette. Időközben azonban, elsősorban
    az 1989. évi XXXI. törvénnyel elfogadott új Alkotmánnyal, ez  a
    fentebb  vázolt alkotmányjogi helyzet alapvetően  megváltozott.
    Megjegyzendő,  hogy az Alkotmány jelenlegi 7. § (2)  bekezdését
    is  ez a törvény iktatta be. E rendelkezés értelmében a Jat. az
    Alkotmánnyal  egy  szinten  álló alkotmányerejű  törvény  volt,
    amelynek    megalkotásához    az    országgyűlési    képviselők
    kétharmadának  szavazatára volt szükség. A Jat az  elmúlt  húsz
    évben  minimális  módosítással (mint pl.  a  „társadalmi  vita”
    intézménye, amelyet a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény
    módosításáról  szóló 1991. évi XXXI. törvény 1.  §-a  helyezett
    hatályon kívül), és néhány, az Alkotmánybíróság által időközben
    megsemmisített  rendelkezéssel majdnem változatlanul  hatályban
    maradt.
     
     A  „jogalkotás rendjéről szóló törvény” alkotmányos tartalma —
    ahogyan  arra  már  fentebb  is  utalt  az  Alkotmánybíróság  —
    időközben    alapvetően   megváltozott.   A   mai   alkotmányos
    berendezkedés  az  Alkotmány  elsődlegességének  alapján   áll,
    aminek  alapvető jogi biztosítéka az Alkotmánybíróság hatásköre
    az  alkotmányellenes  jogszabályok megsemmisítésére  [Alkotmány
    32/A.  §  (2) bekezdése]. Az Alkotmány elsődlegessége  kizárja,
    hogy  az  Alkotmányban  szabályozott  tárgyköröket  alkotmányon
    kívüli  (és  így szükségképpen Alkotmány alatti)  jogszabályok,
    akár  törvények  szabályozzanak.  Az  Alkotmányban  foglaltakat
    alacsonyabb szintű jogszabályok (tartalmilag vagy szó  szerint)
    megismételhetik, de a megismételt rendelkezések érvényességének
    alapja  ekkor  is  az  Alkotmány  marad.  Kivétel  ez  alól  az
    Alkotmány  kifejezett  felhatalmazása —  pl.:  az  Országgyűlés
    belső   működésének  szabályozására  [Alkotmány   24.   §   (4)
    bekezdés]. Nem felel meg a mai alkotmányos helyzetnek a Kormány-
    és  a miniszteri rendeletek Jat.-ban található szabályozása sem
    — ezek sem tartoznak a Jat.-ra, alkotmányos jelentőségük miatt.
     
     Ugyancsak  a  jogalkotás  rendjét érinti  az  Alkotmánybíróság
    határozata nyomán [7/2005. (III. 31.) AB határozat,  ABH  2005,
    83,   101.]  született  2005.  évi  L.  törvény,  a  nemzetközi
    szerződések megkötésével kapcsolatos eljárásról. Ez részben  az
    Alkotmány 7. § (1) bekezdése végrehajtása, de jelentősen érinti
    a Jat.-ot is.
     
     Hasonló  sorsra jutott a Jat. — a maga idejében nagyon  fontos
    — 11.-12. §-a is. Az ebben foglaltakat — mint a visszamenőleges
    jogalkotás tilalma, a kellő felkészülési idő biztosítása stb. —
    az Alkotmánybíróság régóta a jogállamiság elve – Alkotmány 2. §
    (1) bekezdés – részeként alkotmányos szabálynak tekinti — így a
    Jat.  ezen  rendelkezései alkalmazására nem  is  kerülhet  sor.
    Ugyanez  áll  a  Jat.  15.  §  (1) bekezdésére  is,  melyet  az
    Alkotmánybíróság szintén alkotmányos szintű szabálynak  tekint.
    Ezek a rendelkezések tehát nem a Jat. alapján érvényesek, hanem
    tőle függetlenül. A Jat. 13. §-a, amely szerint „[a] jogszabály
    akkor   veszti  hatályát,  ha  más  jogszabály  hatályon  kívül
    helyezi, vagy ha a jogszabályban meghatározott határidő lejárt”
    valójában nem is jogszabály, hanem tautológia.
     
     A  mai  alkotmányos  rendszerben tehát a  „jogalkotás  rendje”
    fogalmán   —  legalábbis  az  Alkotmány  7.  §  (2)   bekezdése
    értelmezésében  —  egyedül  az  Alkotmány  szerint  máshol   és
    másképpen  nem szabályozott, a jogalkotással kapcsolatban  álló
    tárgyak értendők. Ennek alapján megállapítható, hogy a mai Jat.
    legnagyobb  részében  nem  felel  meg  a  „jogalkotásról  szóló
    törvény” mai alkotmányos tartalmának. Ez nem jelenti azt,  hogy
    a  Jat  valamennyi  rendelkezése önmagában véve  szükségszerűen
    alkotmányellenes    tartalmú    lenne,    ahogyan    erre    az
    Alkotmánybíróság   a   továbbiakban   rámutat.    Az    azonban
    megállapítható, hogy a Jat jelenlegi hatályos szövege  —  amely
    az  Alkotmánybíróság szerint nem azonos a Magyar Közlöny  2007.
    évi 106. számában megjelenttel — nagyrészt nincs összhangban  a
    „jogalkotásról   szóló  törvény”  fent  kifejtett   alkotmányos
    tartalmával,  mivel a Jat. több okból már nincs összhangban  az
    időközben bekövetkezett alkotmányjogi változásokkal.
     
                                  V.
                                   
     Mivel  az  Alkotmánybíróság eljárásának tárgya jelen  esetben,
    mint  általában,  a  Jat.  hatályos szövege  —  pontosabban:  a
    hatályos  jogszabály, amelyet a szöveg tartalmaz  —,  az  előző
    pontban   részletezett   okokból   az   Alkotmánybíróság    nem
    tekinthetett   el  a  Jat.  hatályos  szövege  megállapításának
    feladatától. Az indítványozók ugyanis abból indulnak ki, hogy a
    Jat.  hatályos szövege azonos a Magyar Közlöny 2007.  évi  106.
    (2007.   augusztus  9.  napján  megjelent)  számában  közzétett
    „módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt   új   hatályos
    szöveggel”.
     
     Ezzel   kapcsolatban   az  Alkotmánybíróság   a   következőket
    állapította meg.
     
     A  Jat.  a  hivatalos  lap  fogalmát nem,  csak  a  „hivatalos
    lapokat”  határozza  meg  felsorolással  (Jat.  57.  §-60.  §),
    jóllehet  a  hivatalos lap alkotmányos intézmény.  A  hivatalos
    lapok  közül  a  legfontosabb  a  Magyar  Közlöny,  melyet   az
    Alkotmány  „a hivatalos lapnak” nevez. „A hivatalos  lapot”  az
    Alkotmány  többször is említi: 26. § (1) bekezdése a törvényre,
    32/D.  § (4) bekezdése az MNB elnökének rendeletére, 35. §  (2)
    bekezdése  a  kormányrendeletre, míg  37.  §  (3)  bekezdése  a
    miniszteri rendeletre mondja ki, hogy a „hivatalos lapban” kell
    kihirdetni.  Az  állam  kötelezettsége  az  érvényes   joganyag
    közzétételére  tehát  egyrészt  az  Alkotmányban  [2.   §   (1)
    bekezdés]  deklarált jogállamiság követelményéből,  másrészt  a
    fent  hivatkozott  hivatalos lapra való alkotmányi  utalásokból
    vezethető  le. A hivatalos lap alkotmányos funkciója  tehát  az
    érvényes   jogszabályok   közzététele  (publikációja),   vagyis
    mindenki  számára  hozzáférhetővé  tétele,  és  a  jogszabályok
    hiteles szövegének közlése.
     
     A  Jat.  14. § (1) bekezdése értelmében „[a] jogszabályt  —  a
    (2)-(3)  bekezdésben foglalt kivétellel — a Magyar  Köztársaság
    hivatalos  lapjában:  a Magyar Közlönyben  kell  kihirdetni.  A
    jogszabály  átfogó  módosítása esetén  a  jogszabályt  egységes
    szerkezetben  is  közzé kell tenni”. Így a  Magyar  Köztársaság
    hivatalos  lapja  a  Magyar Közlöny. A Jat.  e  tekintetben  az
    Alkotmányhoz  annyit  tesz hozzá, hogy megnevezi  „a  hivatalos
    lapot”, illetve a hivatalos lap címét.
     
     „A  jogszabályok módosításokkal egységes szerkezetbe  foglalt,
    hatályos szövegének tartalmilag hiteles, a jogalkotási  törvény
    előírásainak és a jogszabályszerkesztés szabályainak megfelelő,
    nyomdakész    megjelentetésre   történő   előkészítéséről”    a
    Miniszterelnöki   Hivatalt   vezető   miniszter   feladat-   és
    hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 6.  §  (4)
    bekezdés  a)  pontja  értelmében a  miniszter  gondoskodik.  Az
    Alkotmánybíróság beszerezte a Miniszterelnöki  Hivatalt  vezető
    miniszter véleményét a Magyar Közlönyben megjelent szöveg  jogi
    jellegéről,  mivel  a  kompiláció  eredményeként  közzétett  új
    hivatalos  törvényszöveg  jelentősen  eltér  az  1991.  óta   a
    gyakorlatban általánosan használt törvényszövegtől. A miniszter
    szerint „a Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1990. december 31-
    i  zárású  kiadásának  szerkesztői  —  jó  szándékkal,  mintegy
    bepótolandó az Országgyűlés mulasztását — maguk végezték  el  a
    Jat. hatályos szövegének az Alkotmánnyal össze nem egyeztethető
    rendelkezésektől való megtisztítását”, amire szerinte nem  volt
    hatáskörük.  Így  a  hatályos  szöveg  megállapítása  során  az
    Igazságügyi    és    Rendészeti   Minisztérium,    továbbá    a
    Miniszterelnöki Hivatal a Jat. 1987-ben kihirdetett  szövegéből
    indult  ki. Átvezetésre került „a szövegen a Jat.-ot  tételesen
    módosító vagy annak egyes rendelkezéseit hatályon kívül helyező
    jogszabályi    rendelkezések    eredményét”,    továbbá     „az
    Alkotmánybíróság  azon  határozatainak eredményét,  amelyben  a
    testület a Jat. egyes rendelkezéseit megsemmisítette”, ugyanígy
    történt  ez  a „sommás módosítások” esetében, „amelyeket  olyan
    jogszabály tartalmazott, amely a Jat.-tal azonos, vagy magasabb
    jogforrási szinten áll, ennek során a sommás módosításokat csak
    az  érintett  szó  vonatkozásában vezette át, a  sommás  szóból
    képző  vagy jel alkalmazásával származtatott új szavakra azokat
    nem alkalmazta”. Nem kerültek ugyanakkor átvezetésre a szövegen
    „a  sommás  módosítást  nem tartalmazó,  pusztán  jogutódlásról
    rendelkező  jogszabályi rendelkezések”, továbbá azok  a  sommás
    módosítások  sem,  amelyeket  a  Jat.-nál  alacsonyabb   szintű
    jogforrás  tartalmazott.  A  feleslegessé,  idejétmúlttá   vált
    jogszabályi    rendelkezéseket   a   szövegben    hagyták,    a
    jogszabályszöveg   ezektől  való  megtisztítására   nem   lévén
    hatáskörük.   Mindez  azt  eredményezte,  hogy   a   kompiláció
    eredményeként  közzétett  törvényszöveg  és  a  Jat.  tartalmát
    közvetlenül  illetve  közvetve  érintő,  módosító  jogszabályok
    tartalmilag  egymással nem azonosak. Vagyis a  Jat.  szövege  a
    hatályos  jogszabályok tükrében nem lehet azonos  a  kompiláció
    eredményeként született szöveggel.
     
     Az   Alkotmánybíróság   szerint  a   tisztán   törvénymódosító
    törvények  általában nem alkotmányellenesek [ld.: 4/2006.  (II.
    15.)   AB  határozat,  ABH  2006,  101,  152.  –  Költségvetési
    törvény]. E törvények tárgya egy másik törvény módosítása,  így
    tartalmuk  beépül  a  módosított törvénybe,  maguk  a  módosító
    törvények pedig rendelkezéseik hatályba lépésével el is  tűnnek
    a  hatályos  jogból. Így gyakran előfordul,  hogy  a  jogkereső
    közönség,  valamint  a  jogalkalmazók hivatalos  forrásból  nem
    juthatnak  hozzá  a  módosító és az  így  módosított  törvények
    egységes  szövegéhez, mivel a hivatalos  lap  csak  a  módosító
    szöveget  közli;  a módosított törvény módosításokkal  egységes
    szerkezetbe  foglalt  változatát vagy nem,  vagy  csak  ritkán,
    gyakran  évekkel  később (mint például a Jat. esetében)  teszik
    hivatalosan közzé, miközben a hivatalosan közzétett szöveg jogi
    helyzete  is  bizonytalan.  Ennek következménye,  hogy  mind  a
    jogkereső  közönség, mind a jogalkalmazó maga állítja  össze  a
    módosított   törvény  hatályos  szövegét;  a  gyakorlatban   ez
    legtöbbször    különféle    magán   adatszolgáltatók    illetve
    jogszabálygyűjtemények   segítségével   történik.    Esetenként
    előfordul,  hogy  a  módosító törvény külön felhatalmazást  ad,
    többnyire    az    igazságügyért   felelős   miniszternek,    a
    módosításokkal   egységes  szerkezetbe  foglalt   törvényszöveg
    Magyar    Közlönyben    történő    közzétételére.    [Pl.:    A
    büntetőeljárásról szóló törvény módosításáról szóló  2006.  évi
    LI.  törvény közzétételének időpontjában hatályos  285.  §  (4)
    bekezdése ad ilyet az igazságügyi miniszternek a Btk. és a  Be.
    egységes   szövegének   a   Magyar  Közlönyben   történő   újra
    közzétételére.]
     
     A  törvények  és  más jogszabályok egységes szerkezetben  való
    közzététele  nem  jogalkotás, hanem a  módosított,  illetve  az
    érintetlenül  hagyott  törvényszöveg együttes  közzététele  oly
    módon,  hogy a jogszabály hatályos szövege a jogkereső közönség
    és  a  jogalkalmazók számára hivatalos forrásból hozzáférhetővé
    váljék.  Az  egységes szerkezetbe foglalás azonban a jogszabály
    szövegét  nem  változtatja  és nem is  változtathatja  meg,  új
    jogszabályt természetesen nem alkothat.
     
     Az  Alkotmánybíróság  szerint szükséges a törvények  hivatalos
    újra  közzétételének törvényi szintű szabályozása, amely egyben
    világosan   meghatározza  az  egységes   szerkezetű   szövegben
    végrehajtható    változásokat   (amelyek    pl.:    grammatikai
    szükségszerűséggel következnek), a tartalmi változtatástól.
     
     Az  Alkotmánybíróság mindezek alapján megállapította,  hogy  a
    miniszter  jelenlegi  hatásköre a  jogszabályok  módosításokkal
    egységes  szerkezetbe  történő közzétételére  nem  gyakorolható
    minden  esetben  az  Alkotmánnyal  összeegyeztethető  módon.  A
    kompiláció  eredményeként  2007-ben közzétett  jogszabályszöveg
    Alkotmánnyal való összeegyeztethetősége minden esetben — többek
    között — a bekövetkezett jogszabályi-jogrendszerbeli változások
    függvénye,  amint  a  jelen  eset  is  mutatja.  A  Jat.  2007.
    augusztus  9. napján a Magyar Közlönyben közzétett, a miniszter
    által „hatályos”-nak nevezett szövege — amint a jelen határozat
    a  továbbiakban  részletesen kifejti — nem áll  összhangban  az
    Alkotmánnyal és más törvényekkel.
     
     Az  Alkotmánybíróság  rámutat  arra,  hogy  indokolt  törvényi
    szinten   rendezni  a  jogszabályok  Alkotmányban  foglaltakkal
    összeegyeztethető   módon   történő   ismételt   közzétételének
    lehetőségét.  Ennek során figyelemmel kell  lenni  az  elavult,
    megszűnt     illetve    megváltozott    terminusok,    utalások
    korrigálhatóságára,  a  törvényhozás  aktuális  állásának   nem
    megfelelő jogi aktusokra való hivatkozások helyesbíthetőségére,
    a  szabályozási  tárgyuk  megszűnése okán  értelmüket  vesztett
    rendelkezések  mellőzésére. Egy ilyen, számos európai  államban
    ismert,  sőt  néhol  az  Alkotmányban is  szereplő  szabályt  a
    jogszabályok  gyakori változása miatt a jog megismerhetőségének
    biztosítása teszi szükségessé.
     
     Az  Alkotmánybíróság  a jelen esetben arra  a  következtetésre
    jutott,  hogy  a Jat. Magyar Közlönyben 2007-ben megjelentetett
    szövege  nem mindenben tekinthető a Jat. hatályos — és  így  az
    alkotmánybírósági     vizsgálat      tárgyát      képező      —
    jogszabályszövegének. Kiindulópontként, mint a hivatalos lapban
    megjelentet,  mégis  ezt fogadta el, és  megállapításait  ennek
    alapján  fogalmazta  meg,  szükség  esetén  azonban  eltért   a
    hivatalosnak minősített szövegtől.
                                   
                                  VI.
                                   
     Az  Alkotmánybíróság az indítványok alapján a  Jat.  tartalmát
    vizsgálva  elsőként a jogforrásokra vonatkozó  rendelkezésekkel
    foglalkozott.
     
     Az   Alkotmánybíróság  a  jelen  határozatában   fentebb   már
    foglalkozott a jogforrás fogalmával, és megállapította, hogy  a
    jogforrás fogalma a jogszabályt jelenti, amely mindig jogalkotó
    hatáskörrel rendelkező állami szervtől származik. Amint azt  az
    Alkotmánybíróság  fentebb  már kifejtette,  jogforrást  mindkét
    értelemben — „jogszabály” illetve „jogalkotó hatáskör”— csak az
    Alkotmány  határozhat  meg, hiszen a jog érvényességének  végső
    forrása jogilag az Alkotmány.
     
     Ahogyan  az Alkotmánybíróság utoljára a 37/2006. (IX. 20.)  AB
    határozatában   (ABH   2006,  480,  485.)   megállapította:   a
    jogszabályalkotás  az  állami szervek  legfontosabb  közhatalmi
    jogosítványa. Az Alkotmány 19. § (3) bekezdés a) és  b)  pontja
    az Országgyűlés hatáskörei között nevesíti a Magyar Köztársaság
    Alkotmánya, továbbá egyéb törvények megalkotásának a jogát.  Az
    Alkotmány  tartalmazza továbbá a Kormány jogalkotó  hatáskörét,
    amikor  az alaptörvény 35. § (2) bekezdése kimondja, hogy  „[a]
    Kormány  a  maga  feladatkörében  rendeleteket  bocsát  ki”.  A
    Kormány  tagjai  —  vagyis az Alkotmány  33.  §  (1)  bekezdése
    értelmében  a  miniszterelnök és a miniszterek — vonatkozásában
    az  Alkotmány  37.  §  (3)  bekezdése a  következőket  rögzíti:
    „törvényben   vagy   kormányrendeletben  kapott   felhatalmazás
    alapján  feladatkörükben eljárva rendeletet adnak  ki,  amelyek
    törvénnyel  és  kormányrendelettel nem lehetnek  ellentétesek”.
    Jogalkotó  hatáskörrel  ruházza fel az Alkotmány  44/A.  §  (2)
    bekezdése  a helyi önkormányzat képviselő-testületét is,  amely
    feladatkörében   eljárva  magasabb  szintű  jogszabállyal   nem
    ellentétes  rendeletet  alkothat.  Az  Alkotmány  módosításáról
    szóló  2002. évi LXI. törvény 5. § (2) bekezdése értelmében  az
    Európai   Unióhoz   történő  csatlakozásról  szóló   nemzetközi
    szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától, vagyis
    2004.  május 1-től a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban:  MNB)
    elnöke  külön  törvényben meghatározott feladatkörében  szintén
    rendeletet  bocsáthat ki. Az MNB elnökének jogalkotó hatáskörét
    az Alkotmány 32/D. § (4) bekezdése tartalmazza.
     
     Az  Alkotmány  meghatározza  a  jogszabályok  elnevezését,   a
    kibocsátásukra   jogosult  szerveket,  továbbá   a   jogforrási
    hierarchiát  is:  az  Alkotmány 35. § (2) bekezdése  szerint  a
    Kormány rendelete nem lehet ellentétes törvénnyel; a 37. §  (3)
    bekezdés   értelmében   a   Kormány  tagjának   rendelete   sem
    törvénnyel,  sem  kormányrendelettel nem  lehet  ellentétes;  a
    44/A.  §  (2)  bekezdése  alapján pedig  a  helyi  önkormányzat
    rendelete   nem  ütközhet  magasabb  szintű  jogszabályba.   Az
    Alkotmány   19/B.  §  (4)  bekezdése  rendelkezik   továbbá   a
    Honvédelmi  Tanács  által rendkívüli állapot fennállása  idején
    gyakorolható  rendeletalkotási  jogosítványról;  19/C.  §   (2)
    bekezdése  pedig  a köztársasági elnököt szükségállapot  idején
    megillető  rendeletalkotási jogról. Mindebből következik,  hogy
    az  Alkotmány a jogforrások tekintetében zárt rendszert  alkot:
    megjelöli hogy mely állami szerv, milyen elnevezéssel bocsáthat
    ki  jogszabályt,  rendelkezik  a  jogszabályok  egymáshoz  való
    hierarchikus viszonyáról, s gondoskodik a jogforrási hierarchia
    Alkotmánnyal való összhangjának garanciájáról is.
     
     Az  Alkotmányban  meghatározott szervek,  az  abban  megjelölt
    terjedelemben,  és  csak  az  ott  meghatározott   elnevezéssel
    jogosultak  jogszabály  kibocsátására.  Az  Alkotmány   szerint
    jogalkotó szerv az Országgyűlés, a Kormány, a Kormány tagjai, a
    Magyar  Nemzeti  Bank elnöke és a helyi önkormányzatok  illetve
    rendkívüli-,   valamint  szükségállapot  idején  a   Honvédelmi
    Tanács, valamint a köztársasági elnök. A Jat. 2007-es hivatalos
    szövege szerint az Országgyűlés törvényt, a köztársasági  elnök
    törvényerejű    rendeletet,    a    Kormány    rendeletet,    a
    miniszterelnök,   elnökhelyettese  és  tagja   rendeletet,   az
    országos  hatáskörű  szerv  vezetésével  megbízott  államtitkár
    rendelkezést, a tanács pedig rendeletet jogosult alkotni  [Jat.
    1. § (1) bekezdés].
     
     Az   Alkotmánybíróság   szerint  a  Jat.   Magyar   Közlönyben
    közzétett 2007-es hivatalos szövege a következők miatt  részben
    nem felel meg a hatályos jognak.
     
     Az  Alkmód1989.  előtt  megalkotását  megelőzően  az  államfői
    funkciókat  testületi  szervként ellátó  Magyar  Népköztársaság
    Elnöki  Tanácsának  (a továbbiakban: NET), mint  erről  fentebb
    volt  szó, az Alkotmányon alapuló általános felhatalmazása volt
    az   Országgyűlés  helyettesítésére,  ha  az  Országgyűlés  nem
    ülésezett.  Ez  magában  foglalta  az  Országgyűlés  valamennyi
    jogköre önálló gyakorlását, ideértve a törvényhozást és  minden
    más  állami  szerv  aktusa megsemmisítési jogát  is.  Így  volt
    lehetősége a törvénnyel egyenrangú törvényerejű rendelet (tvr.)
    kibocsátására,   amelyek   közül  közel   négyszáz,   nagyrészt
    nemzetközi  szerződéseket  kihirdető  jogszabály  még   ma   is
    hatályban van.
     
     A  NET  elvben  az  Országgyűlés által választott,  és  általa
    bármikor  visszahívható szerv volt, amelyet az  Alkotmány  igen
    széles  körű  —  1988.  január 1-ig gyakorlatilag  korlátlan  —
    jogalkotási  hatáskörrel ruházott fel. A NET 1989-ig  létezett,
    amikoris  az  Alkmód1989.  létrehozta  a  köztársasági   elnöki
    intézményt.  Az  Alkotmány  a köztársasági  elnök  legfontosabb
    feladataként  az  államszervezet demokratikus működése  feletti
    őrködést jelöli meg, amelyet az egyes hatáskörök értelmezésénél
    minden  esetben  alapul  kell  venni  [48/1991.  (IX.  26.)  AB
    határozat,  ABH  189,  197.-198.; 202.;  8/1992.  (I.  30.)  AB
    határozat,   ABH   1992,   51,  54.].  A   köztársasági   elnök
    jogosítványait az Alkotmány 30/A. §-a részletesen  szabályozza.
    Ezek  között a hatáskörök között a jogalkotási jogosítvány  nem
    szerepel. A magyar rendszerben azonban a köztársasági elnök nem
    jogalkotó,  hanem államfő, aki „kifejezi a nemzet egységét”.  A
    köztársasági  elnök a szükségállapot esetét  kivéve  [Alkotmány
    19/C.  §  (2)  bekezdés] sem a törvényhozó,  sem  a  végrehajtó
    hatalom jogosítványaival nem rendelkezik.
     
     Ennek  megfelelően az Alkmód1989. 38. § (2) bekezdését alapján
    nem   hatályos   a  Jat.  köztársasági  elnököt   „törvényerejű
    rendelet”   kibocsátására   jogosító   rendelkezése.   Eszerint
    ugyanis:  „[a]hol  jogszabály az  Elnöki  Tanácsot  vagy  annak
    elnökét   említi,   ezen   eltérő   rendelkezés   hiányában   a
    köztársasági elnököt kell érteni”. A jelen esetben az Alkotmány
    30/A. §-a nyilván ilyen „eltérő rendelkezésnek” minősül.
     
     A  Jat. 2007-es hivatalos szövege szerint az 1. § (1) bekezdés
    e)  pontja arról rendelkezik, hogy „az országos hatáskörű szerv
    vezetésével megbízott államtitkár” rendelkezést bocsáthat ki. A
    Jat.  megalkotásának időpontjában (1987-ben) hatályos Alkotmány
    és  egyéb  jogszabályok  szerint az  országos  hatáskörű  szerv
    vezetésével  megbízott  államtitkár — a  Minisztertanács  által
    meghatározott    feladatkörében   —   az   állami    szervekre,
    vállalatokra,  szövetkezetekre és egyéb  gazdálkodó  szervekre,
    sőt  később, 1984. január 1. napjától az állampolgárokra  nézve
    is  kötelező  rendelkezéseket adhatott ki  (ld.:  az  Alkotmány
    módosításáról  szóló 1983. évi II. törvény 3. §-a),  amely  nem
    lehetett  ellentétes az Országgyűlés, az  Elnöki  Tanács  és  a
    Minisztertanács  által  alkotott  jogszabályokkal,  továbbá   a
    miniszteri  rendelettel.  Akkor  tizenkét  országos   hatáskörű
    szervet  vezető államtitkár volt, aki államtitkári rendelkezést
    bocsáthatott ki (pl. Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal, Országos
    Anyag-  és  Árhivatalt, Országos Környezet- és Természetvédelmi
    Hivatalt,  Országos  Vízügyi Hivatalt vezető  államtitkár).  Az
    Alkmód1989. 38. § (6) bekezdése azonban egyrészt hatályon kívül
    helyezte  az  Alkotmány  akkori 38.  §-át,  amely  az  országos
    hatáskörű  szerv vezetésével megbízott államtitkár  jogalkotási
    hatáskörét tartalmazta; másrészt rendelkezett az Alkotmány  43.
    § (2) bekezdése „államtitkári rendelkezés” szövegrészének az új
    Országgyűlés  által  megválasztott  Minisztertanács   hivatalba
    lépése    napjával   történő   hatályon   kívül   helyezéséről.
    Államtitkári  rendelkezés kibocsátásra ezen  időponttól  kezdve
    nem volt lehetőség, így az „államtitkár által vezetett országos
    hatáskörű szerv” is megszűnt.
     
     Időközben    a   magyar   központi   közigazgatás   szervezete
    jelentősen   átalakult.   Az  Alkmód1989.-el   —   ahogyan   az
    Alkotmánybíróság fentebb kifejtette — megszűntek az államtitkár
    által   vezetett  országos  hatáskörű  szervek.   Az   országos
    hatáskörű  szerv  —  mint  nem  minisztériumi  formában  működő
    központi  közigazgatási  szerv  —  a  központi  államigazgatási
    szervekről,  valamint  a  Kormány tagjai  és  az  államtitkárok
    jogállásáról  szóló  2006. évi LVII. törvény  (a  továbbiakban:
    Kásztv.)  megalkotásáig  továbbra  is  fennmaradt  (a   Kormány
    irányítása,  és  a miniszter felügyelete alatt álló  szervként,
    amelynek   vezetőjét  a  miniszterelnök  nevezte  ki).   Ez   a
    szervtípus   azonban   csak  nevében  hasonlított   a   korábbi
    államtitkár  vezette szervekre, hiszen más szervek tartoztak  e
    körbe, vezetőjük pedig nem államtitkár volt. A Kásztv. 1. § (2)
    bekezdése   értelmében   azonban  2006-tól   ilyen   elnevezésű
    államigazgatási   szervtípus   egyáltalán   nincs   is.   Ebből
    következően értelmezhetetlen — mert jelölet nélküli  —  a  Jat.
    valamennyi,  az  országos hatáskörű szerv vezetőjére  vonatkozó
    utalása,  mivel  azalatt a szervet vezető államtitkárt  kellett
    érteni.  Nem létező szerv, illetve annak vezetője nem bocsáthat
    ki jogszabályt, ezért a Jat. 2007-es szövegében az államtitkári
    rendelkezésről  szóló szövegrészek nem tekinthetők  a  hatályos
    jogot tartalmazó jogszabályszövegeknek.
     
     A    tanácsrendszert   Magyarországon   1990-ben    a    helyi
    önkormányzati rendszer váltotta fel. A jogalkotó  az  Alkotmány
    módosításáról  szóló 1990. évi LXIII. törvénnyel  az  Alkotmány
    korábbi, tanácsokról szóló IX. fejezetét kiiktatta, s helyébe a
    helyi  önkormányzatok  címet viselő  fejezet  került,  amelynek
    rendelkezései  a magyar történelmi hagyományokból táplálkoznak,
    illetve  az  Európa  Tanács  által  1985-ben  elfogadott  Helyi
    Önkormányzatok  Európai  Kartájában megfogalmazott  alapelvekre
    épülnek.
     
     Az   Alkotmány   44/A.  §  (2)  bekezdése   így   a   tanácsok
    jogutódjaként   létrehozott  helyi  önkormányzatok   képviselő-
    testületét    ruházza   fel   saját   feladatkörében    eljárva
    rendeletalkotási joggal.
     
     Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
    Jat.  2007-es hivatalos szövege 1. § (1) bekezdésének  b),  d),
    e),   f)   pontjai,  6.  §  (1),  (2)  bekezdései,  7.   §-ának
    „törvényerejű rendeletben”, 8. § (1) bekezdésének „törvényerejű
    rendeletben vagy minisztertanácsi rendeletben” szövegrésze, 10.
    §-át,  21. § (1) bekezdésének „törvényerejű rendeletek és egyes
    jelentős  minisztertanácsi rendeletek”, 24. § (2)  bekezdés  a)
    pontjának,  39.  §-ának,  41. § (2) bekezdésének  „törvényerejű
    rendelet” szövegrésze, 24. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai,
    28.   §-ának   „törvényerejű  rendelet  és  a  minisztertanácsi
    rendelet” 40. § (2) bekezdése, 41. § (1) bekezdése, 14.  §  (2)
    bekezdésének,    26.    §-ának,   29.   §-ának    „államtitkári
    rendelkezés”,   23.  §-ának  „államtitkár”,  43.   §-ának   „az
    államtitkár, az országos hatáskörű szerv vezetője”  szövegrésze
    nem tekinthető a hatályos jogot tartalmazó jogszabályszövegnek.
     
                                 VII.
                                   
     1.  A  Jat.  külön  fejezetben szabályozza az  állam  központi
    szervei  által  kibocsátható, az alárendelt  szervekre  jogokat
    megállapító  és kötelezettségeket tartalmazó jogi  szabályokat,
    amelyeket  összefoglalóan  „az  állami  irányítás  egyéb   jogi
    eszközeinek”   nevez.   Ennek  indoka   —   ahogyan   arra   az
    Alkotmánybíróság 60/1992 (XI. 17.) AB határozatában (ABH  1992,
    276,  277.)  rá  is mutatott — az volt, hogy „a  minisztériumok
    irányítási  gyakorlatában elszaporodtak az irányítás informális
    eszközei,  a  leiratok,  körlevelek, iránymutatások,  útmutatók
    stb.,   amelyek   kötelező  erővel  nem  rendelkeztek,   de   a
    gyakorlatban  úgy  viselkedtek, mintha jogi  aktusok  lennének.
    Gyakran  túllépték  az  iránymutatás  határait  és  ténylegesen
    jogszabályi  tartalmuk  volt. Kialakult  egy  olyan  „formátlan
    (informális)   jog”,   amely  az  Alkotmány   által   jogalkotó
    hatáskörrel  felruházott  szervek által  alkotott,  kihirdetett
    jogszabályok   elé   helyezkedve   gyakran   lerontotta    azok
    érvényesülését”. A Jat. elfogadásának egyik jelentős  eredménye
    éppen  az  volt,  hogy  az Alkotmányban szabályozott  jogalkotó
    hatáskörök  védelmében  —  a  korabeli  jogtudományban   régóta
    sürgetett módon — elválasztotta egymástól az állampolgárokra és
    a  jogi  személyekre jogot, illetve kötelezettséget megállapító
    jogszabályokat,  az állami szervek egymás közötti  viszonyaiban
    érvényesülő  „állami  irányítás  egyéb  jogi  eszközeitől”.  Az
    állami  irányítás  egyéb  jogi  eszközei  nem  vehetik   át   a
    jogalkotás    funkcióját,   ezért   a   jogalkotó   garanciális
    szabályokat  állapít meg kibocsátásukra. A Jat.  rögzíti,  hogy
    mely  aktusok tartoznak az állami irányítás egyéb jogi eszközei
    körébe, az állam központi szervei közül melyeknek van hatásköre
    az  e  körbe  tartozó aktus kiadására, kik lehetnek ezeknek  az
    aktusoknak  a címzettjei, milyen jogi tartalommal bírhatnak  és
    milyen eljárási rendben bocsáthatók ki.
     
     Ezzel  összefüggésben megjegyzendő, hogy  a  Jat.-ban  „állami
    irányítás  egyéb  jogi  eszközeinek”  nevezett  jogi  szabályok
    létezése  — elnevezésüktől függetlenül, mint pl.: közigazgatási
    rendelkezések   —   nem   alkotmányellenes,   sőt   alkotmányos
    jogállamban  nélkülözhetetlen, mert a közigazgatás vezetése  az
    egyes  szervek  közötti  kapcsolatok  szabályozása  csak   jogi
    eszközökkel  megengedett. Alkotmányos  alapjukat  az  Alkotmány
    több  rendelkezése,  mindenekelőtt  az  Alkotmány  37.  §   (2)
    bekezdése   tartalmazza,  amely  szerint  „[a]  miniszterek   a
    jogszabályok   rendelkezéseinek  és  a  Kormány  határozatainak
    megfelelően vezetik az államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó
    ágait, és irányítják az alájuk rendelt szerveket”. Az Alkotmány
    35.  §  (1)  bekezdés h) pontja szerint a Kormány  irányítja  a
    Magyar  Honvédség és a rendvédelmi szervek működését,  valamint
    ugyanezen   jogszabályi  rendelkezés  c)   pontja   szerint   a
    minisztériumok  és  a  közvetlenül  alárendelt  egyéb   szervek
    munkáját    is.    Ugyancsak   ide    sorolható    a    Kormány
    szervezetalakítási jogosítványa is, amely az  Alkotmány  40.  §
    (3)  bekezdésében foglalt felhatalmazó rendelkezésből vezethető
    le.
     
     Az   Alkotmány   fentebb  idézett  rendelkezéseiben   használt
    „irányítás”  és  „vezetés”  a  közigazgatási  jogban   használt
    terminusok. A közigazgatási jogban az irányítás a közigazgatási
    szervek  hierarchikus kapcsolatában értelmezhető, míg a vezetés
    a  közigazgatási  szerven  belüli  tevékenység,  tartalmukat  a
    közigazgatási jog határozza meg. Alkotmányjogi szempontból csak
    az  lényeges,  hogy mindkettő az irányított,  illetve  vezetett
    szerv   tevékenységének  meghatározását   jelenti,   benne   az
    általános   tartalmú   rendelkezések   kiadását,   illetve    a
    jogalkalmazás   egységét  biztosító  útmutatások  kibocsátását.
    Ezekre  azért  van  szükség, mert a  közigazgatás  egységes  és
    összehangolt működése csak olyan jogi eszközökkel biztosítható,
    amelyek   a   közigazgatás   szerveire   kötelező   előírásokat
    tartalmaznak. E szabályok közigazgatáson belüli kötelező  ereje
    tehát  az  Alkotmányon alapul. Alkotmányjogilag döntő,  hogy  a
    közigazgatás  szervei  a  Kormány  és  tagjai,  a   miniszterek
    irányítása   alatt  állnak,  akik  viszont  az  Országgyűlésnek
    felelősek  [Alkotmány  39.  §  (1)  bekezdés].  Ez   egyben   a
    közigazgatás  demokratikus legitimációjának alapja is.Megjegyzi
    az  Alkotmánybíróság,  hogy a jelen  határozatban  nem  kellett
    értelmeznie az Alkotmány fentebb idézett 37. § (2) bekezdésének
    „vezeti”  fordulatát,  amely itt nem  kizárólag  csak  a  fenti
    értelemben  fogható  fel;  a „vezetés”  politikai  vezetést,  a
    tevékenység fő irányának meghatározását jelenti.
     
     Az  ilyen  belső  közigazgatási  szabályok  természetesen  nem
    lehetnek ellentétesek jogszabályokkal, és nem tartalmazhatnak a
    közigazgatás  szervezetén  kívül  állókra  kötelező   normákat.
    Nyilvánosságra  hozataluk  (közzétételük,  kihirdetésük)  ennek
    ellenére  alkotmányosan  nem  kifogásolható,  hiszen  ismeretük
    segíti  a  közigazgatással kapcsolatba kerülők tájékozódását  a
    közigazgatás  működéséről, gyakorlatáról, továbbá  átláthatóvá,
    megismerhetővé teszi a közigazgatást.
     
     2.   Más   megítélés   alá  esnek  a  Jat.-ban   az   egységes
    joggyakorlat alakítását szolgáló, szintén „az állami  irányítás
    egyéb   jogi   eszközei”  közé  sorolt  „jogi   iránymutatások”
    (irányelv,  elvi  állásfoglalás,  tájékoztató).  Ezek  a   Jat.
    szerint  nem  kötelezők, rendeltetésük a  jogalkalmazó  szervek
    tevékenységének,     valamint    a    jogszabályok     egységes
    végrehajtásának  elősegítése.  A  „jogi  iránymutatás”  a  Jat.
    szerinti  értelmében tehát nem a közigazgatáson belüli kötelező
    szabály, és nem a jogalkalmazó szerv jogértelmezése.
     
     A   jogi   iránymutatások  közé  tartozó  jogértelmező   „elvi
    állásfoglalás” (Jat. 54. §) más szervek számára határozza meg —
    az  sem  egyértelmű, jogi kötelező erővel-e  —  a  jogszabályok
    értelmezését. Ha az elvi állásfoglalás a jogalkotó  hatáskörrel
    rendelkező   szervtől  származik,  akkor  ez   ún.   autentikus
    jogértelmezés, amelynek alkotmányossága eszerint ítélhető  meg.
    [ld.:  az  Országgyűlés 1/1993. (II. 27.) elvi  állásfoglalását
    megsemmisítő 41/1993. (VI. 30.) AB határozatot (a továbbiakban:
    Abh.), ABH 1993, 292, 299.].
     
     A  jogi  iránymutatások  ugyanakkor  irányelvek  is  lehetnek,
    amelyeknek   a   közigazgatási   irányítás   eszközeiként,    a
    jogszabályok egységes végrehajtását, az egységes jogalkalmazást
    biztosítandó kötelező erővel kellene bírniuk. Ez a kötelező erő
    a  Jat.  megfogalmazásában,  mely szerint  az  irányelv  csupán
    „ajánlást  ad”  nem egyértelmű. Az irányelvek  kibocsátására  a
    korábban    kifejtettek   szerint   az    irányító,    felettes
    államigazgatási    szerv   alkotmányosan   feljogosítható,    a
    közigazgatás  irányító szerve a Kormány valamint a  miniszterek
    pedig erre az Alkotmány alapján elve feljogosítottak.
     
     A    közigazgatásra   kötelező   jogszabályok    értelmezésére
    egyébként  a  közigazgatás szervei általában jogosultak,  és  e
    tevékenységüket,  mint minden más közigazgatási  tevékenységet,
    az irányításra jogosult szervek irányíthatják. Ennek korlátja a
    bírósági jogértelmezés elsődlegessége, amit az Alkotmány 50.  §
    (2)    bekezdése   biztosít.   A   közigazgatási    határozatok
    törvényességének  ellenőrzése  a  bíróságok  hatásköre,  így  a
    közigazgatás   jogértelmezésének   követnie   kell   a    bírói
    gyakorlatot.
     
     A  Jat. 53. § és 54. § -a az Országgyűlést is irányelv és elvi
    állásfoglalás  kibocsátására jogosult állami szervnek  tekinti.
    Ezek   a   rendelkezések  a  szocialista  államjog   felfogását
    mutatják,  amely  tagadta  a  hatalommegosztás  elvét,  és   az
    államhatalmat egységesnek tekintette. E felfogással valóban nem
    áll ellentétben, hogy az Országgyűlés (mint államhatalmi szerv)
    a  többi  állami  szervre, így hallgatólag  a  Jat.  szerint  a
    bíróságokra is kötelező (vagy „irányadó”) irányelvet vagy  elvi
    állásfoglalást   bocsásson   ki.   Ez   a   hatáskör    azonban
    összeegyeztethetetlen  az  alkotmányos  demokrácia  meghatározó
    elvével,  a  hatalmi ágak elválasztásával. Az  Alkotmánybíróság
    1993-ban  az Abh.-ban a hatalommegosztásra alapozott érveléssel
    már  kimondta,  hogy  az Országgyűlés elvi  állásfoglalása  nem
    lehet  kötelező  más állami szervekre, csak  az  Országgyűlésre
    (ABH 1993, 292, 299.).
     
     A  jogi iránymutatások azonban jogi kötelező erő hiányában is,
    mint  a  felettes szervtől származók, kötelező szabály  módjára
    viselkednek, mivel az alárendelt szervnek minden oka  megvan  a
    felettes   szerv  „ajánlásainak”  követésére.  Az  ilyen   jogi
    iránymutatások létezése — bár jogi kötelező erővel nem  bírnak,
    a   gyakorlatban  elkerülhetetlenül  kvázi  jogi  szabályokként
    viselkednek — sérti a jogbiztonságot. A jogi iránymutatások egy
    része   létrehozásának  tényleges  és  jogi  indoka  mára   már
    megszűnt. Mindez indokolttá teszi a Jat. jogi iránymutatásokra,
    —  amelyek  jelenleg pszeudo-jogszabályokként  vannak  jelen  a
    jogrendszerben — vonatkozó rendelkezéseinek (Jat. 53.–56. §)  a
    megsemmisítését   a   közigazgatás   joghoz   kötöttségének   a
    jogállamiság  alkotmányos elvében foglalt követelménye  sérelme
    miatt.  Ez  az  elv  ugyanis megkívánja, hogy  a  közigazgatási
    szervek irányítása jogi eszközökkel történjen.
     
     Az  Alkotmánybíróság  a  jelen  határozat  2.1.  pontjában  az
    országos hatáskörű szervekkel kapcsolatban kifejtetteket itt is
    irányadónak tartva megállapította, hogy az „országos  hatáskörű
    szerv vezetője” terminus a Jat. 2007-es hivatalos szövege 49. §
    (1)  bekezdésében, 55. § (1) bekezdésében valamint  56.  §  (2)
    bekezdésében   sem  tekinthető  a  hatályos  jogot   tartalmazó
    jogszabályszövegnek.
     
                                 VIII.
     
     Több  indítványozó  szerint  alkotmányellenes  a  köztársasági
    elnök  — a Jat. 2007-ben közzétett hatályos szövegében szereplő
    —  joga (hatásköre) normatív határozat, irányelv, illetve  elvi
    állásfoglalás   alkotására.   Az   indítványozók   szerint   ez
    ellentétes  az  Alkotmány  29.  §  (1)  bekezdésével,  amelynek
    értelmében  a  köztársasági elnök egyrészt a nemzet  egységének
    kifejezője, másrészt az államszervezet demokratikus működésének
    őre.
     
     Az  Alkotmány 29. § (1) bekezdésével kapcsolatban  a  36/1992.
    (VI.  10.)  AB  határozatában  a következőket  fejtette  ki  az
    Alkotmánybíróság. „E feladatok egyike sem hatásköri szabály. Az
    államszervezet  demokratikus  működése  feletti   őrködést   az
    Alkotmányban meghatározott egyes hatáskörökben, azok feltételei
    szerint   látja   el   a  köztársasági  elnök.   Az   Alkotmány
    szóhasználata  is  kifejezi  a köztársasági  elnök  feladatának
    sajátosságát  az alkotmányosság védelmében. Az Országgyűlés,  a
    Kormány,  a  bíróságok „védik” és „biztosítják” az  alkotmányos
    rendet,  valamint az állampolgárok jogait; ezt  a  funkciót  az
    egész  társadalom  vonatkozásában, saját cselekvésükkel  látják
    el. Ezzel szemben a köztársasági elnök csupán az államszervezet
    demokratikus  működése  felett „őrködik”,  vagyis  sem  sérelem
    esetén,  sem  a jogok biztosítása céljából nem maga cselekszik,
    hanem  általában más szervhez fordul, vagy ha maga  cselekszik,
    az   elnöki   döntésért   más  szerv   vállalja   a   politikai
    felelősséget.   Csakis  így  maradhat  pártatlan,   a   „nemzet
    egységének”  kifejezője így lehet összhangban az „őrködéssel”.”
    (ABH, 1992, 207. 212.)
     
     A   köztársasági   elnök  jogköreit  az  Alkotmány   vonatkozó
    rendelkezései határozzák meg. [ld.: Alkotmány 19/A.  §,  28.  §
    (3)  bekezdés, 28/A. § (3) bekezdés, 22. § (3) bekezdés,  30/A.
    §]
     
     A   magyar  alkotmányjogban  (mint  erről  fentebb,  a   jelen
    határozat  VI. pontjában már szó volt) a köztársasági  elnöknek
    nincs  önálló  jogalkotási hatásköre —  kivéve  a  fentebb  már
    említett,   szükségállapot   idején  meglévő   rendeletalkotási
    jogkört   —   de   közreműködik  a  törvényhozási   eljárásban,
    elsősorban  kihirdeti  a  törvényeket, amelyek  elnöki  aláírás
    nélkül  nem  érvényesek. Az Alkotmány 30/A. § (1)  bekezdésében
    felsorolt  hatáskörök  között nem  szerepel  a  jogalkotás,  az
    államfőnek   alárendelt  szervek  pedig   nincsenek,   mert   a
    Köztársasági  Elnöki Hivatal a köztársasági  elnök  segédszerve
    (így a 2000. évi XXXIX. törvény 10. §-a).
     
     A   köztársasági   elnöknek  az  Alkotmány  négyféle   döntési
    hatáskört  állapít  meg:  (1)  a  köztársasági  elnöki   döntés
    érvényességi  kelléke valamely másik szerv  egyetértő  döntése;
    (2) a köztársasági elnök más szerv döntését kezdeményezi, és  a
    végleges, magára az elnökre is kötelező döntést más szerv hozza
    meg;  (3) az elnök döntése ügydöntő, végleges, más szerv  által
    felül  nem  bírálható,  a  döntésért semmilyen  más  szerv  sem
    vállalja át a politikai felelősséget; (4) végül azok az  önálló
    döntések, amelyekre az Alkotmány csupán végső határidőt állapít
    meg (ld.: 48/1991. AB határozat, ABH 1991, 232, 236.).
     
     Itt   is   érvényes  a  jelen  határozat  2.1.   pontjában   a
    köztársasági  elnök  törvényerejű  rendelet  alkotási   jogával
    kapcsolatban tett megállapítás, mely szerint az Alkmód1989. 38.
    §  (2)  bekezdése  alapján az Elnöki Tanács vagy  annak  elnöke
    alatt  csak  eltérő rendelkezés hiányában kell  a  köztársasági
    elnököt  érteni. Igaz ez a köztársasági elnök állami  irányítás
    egyéb  jogi  eszközei közé tartozó normatív aktusok kibocsátási
    joga  esetében  is, mivel itt is, csakúgy, mint a  törvényerejű
    rendelet  alkotás esetén, az Alkotmány 30/A. §-a minősül  ilyen
    „eltérő rendelkezésnek”.
     
     A     fent    kifejtettek    alapján    az    Alkotmánybíróság
    megállapította, hogy a Jat. 46. § (1) bekezdésének, 47.  §  (1)
    bekezdésének  53.  §-ának,  54.  §-ának,  valamint  56.  §  (1)
    bekezdésének  „köztársasági elnök” szövegrésze a  Jat.  2007-es
    szövegébe   nem   tekinthető   a  hatályos   jogot   tartalmazó
    jogszabályszövegnek.
     
                                  IX.
     
     1.  Ezt  követően az Alkotmánybíróság a Jat.-ban  szabályozott
    kizárólagos  törvényhozási  tárgyakkal  kapcsolatban  felhozott
    alkotmányossági kifogásokat vizsgálta.
     
     Az   Országgyűlés  törvényalkotási  jogköre   általános,   így
    bármely  tárgykört törvényben szabályozhat —  ennek  a  Kormány
    rendeletalkotási  jogköre sem szab határt. [ld.:  46/2006.  (X.
    5.)  AB határozat, ABH 2006, 567, 572.] A törvényalkotás  jogát
    az   Országgyűlés  nem  ruházhatja  át  [Alkotmány  25.  §  (2)
    bekezdése].   Vannak   azonban  olyan   társadalmi,   gazdasági
    viszonyok,  amelyek  szabályozása csak  törvényben  megengedett
    (kizárólagos törvényhozási tárgyak). A legfontosabb ezek  közül
    az  Alkotmány  8. § (2) bekezdése, amely az alapjogok  törvényi
    szabályozásáról   rendelkezik,  valamint  a  2/3-os   törvények
    meghatározása.
     
     Amint  erről fentebb már szó volt, a kizárólagos törvényhozási
    tárgyak  Jat.  2. – 5. §§-aiban foglalt felsorolásának  oka  és
    jogi  indoka,  a  NET törvényerejű rendeletalkotási  jogának  a
    korlátozása    volt.    A    Jat.   megalkotásával    egyidőben
    megváltoztatott  Alkotmány ugyanis a következőket  tartalmazta:
    „Ha  az Országgyűlés nem ülésezik, az Országgyűlés jogkörét  az
    Elnöki   Tanács   gyakorolja;   az   Alkotmányt   azonban   nem
    változtathatja   meg,   és  nem  alkothat   jogszabályt   olyan
    tárgykörben, amelynek szabályozása az Országgyűlés  hatáskörébe
    tartozik”.
     
     A    mai    alkotmányjogi   helyzetben   azonban   kizárólagos
    törvényhozási  tárgyat  törvény  nem  állapíthat  meg.  A   mai
    alkotmányos berendezkedés az Alkotmány elsődlegességén  alapul,
    ezért alkotmányellenes, ha a törvényhozási tárgyköröket törvény
    tartalmazza.  A  Jat.  kizárólagos  törvényhozási  tárgykörökre
    vonatkozó rendelkezései részben megismétlik, részben egyéb,  ma
    már  jórészt  elavult, tárgykörökkel egészítik ki az  Alkotmány
    alapján kizárólag törvényben szabályozható kérdésköröket. Amint
    azt  az  Alkotmánybíróság már fentebb, a  jelen  határozat  IV.
    részében megállapította, kizárólagos törvényhozási tárgyat csak
    az  Alkotmány  határozhat  meg, ezért  a  Jat.  2.  –  5.  §-ai
    tartalmuktól függetlenül formai okból alkotmányellenesek.
     
     2.   Az  egyik  indítványozó  szerint  alkotmányellenesek  [az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe, 20. § (1) bekezdésébe,  továbbá
    33/A.  §  a)  pontjába  ütköznek] a Jat. jogalkotási  programra
    vonatkozó  rendelkezései is [Jat. 21. § (1)  bekezdés],  az  öt
    éves időtartam előírása okán.
     
     Az   indítványozó  szerint  a  Jat.  21.  §  (1)  bekezdésében
    foglaltak azért ellentétesek az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében
    rögzített    jogállamiság   elvével,   mivel   „a    temporális
    hatalommegosztásból következően a Kormány  nem  jogosult  arra,
    hogy a következő Kormány hivatali idejére vonatkozó jogalkotási
    programot  határozzon meg”. Ugyanakkor ellentétesnek tartja  az
    Alkotmány   azon  rendelkezésével  is,  amely   szerint   „[a]z
    országgyűlési   képviselők   általános   választását    —    az
    Országgyűlés  feloszlása  vagy  feloszlatása  miatti  választás
    kivételével  —  az  előző  Országgyűlés  megválasztását  követő
    negyedik  év  április  vagy  május hónapjában  kell  megtartani
    [Alkotmány 20. § (1) bekezdés], továbbá azzal, hogy  a  Kormány
    megbízatása     az    újonnan    megválasztott     Országgyűlés
    megalakulásával  megszűnik [Alkotmány 33/A. § (1)  bekezdés  a)
    pont].
     
     A   Jat.-ban  meghatározott  öt  éves  periódus  a  jogszabály
    megalkotásának időpontjában hatályos Alkotmány rendelkezéseivel
    összhangban született, mivel az Országgyűlés megbízatása  akkor
    öt  évre  szólt.  A jogalkotási program arról ad tájékoztatást,
    hogy   a   Kormány   milyen   törvényjavaslatokat   kíván    az
    Országgyűlésnek  benyújtani, de a programban  foglaltak  sem  a
    Kormányt, sem az Országgyűlést nem kötelezik. Kétségtelen, hogy
    célszerűségi   szempontokat   figyelembe   véve   ésszerű    az
    Országgyűlés   és   a  Kormány  megbízatási  idejéhez   igazodó
    jogalkotási program, azonban önmagában a célszerűség  jelensége
    nem      alapozza     meg     a     hivatkozott     rendelkezés
    alkotmányellenességét,  ha egyébként alkotmányellenességre  nem
    vezet.  Igaz ez annál is inkább, mivel az új Országgyűlésben  a
    korábbi  ciklusban benyújtott törvényjavaslatok az Országgyűlés
    megbízatásának megszűnése után már nem számítanak indítványnak.
     
     A  Jat. ezen rendelkezései kétség kívül nem ésszerűek, azonban
    a  Jat. rendelékezéseinek célszerűségi szempontú vizsgálata  az
    Alkotmánybíróság hatáskörén túlmutat.
     
     3.  Ugyancsak alkotmányellenes az indítványozók szerint a Jat.
    22.  § (2) bekezdése, amely előírja, hogy a jogalkotási program
    előkészítése  során  be  kell szerezni  —  többek  között  —  a
    Legfelsőbb Bíróság elnökének véleményét is. Mindez álláspontjuk
    szerint  nem egyeztethető össze a bírói függetlenség  Alkotmány
    50. § (3) bekezdésében foglalt elvével, továbbá az Alkotmány 2.
    § (1) bekezdésében rögzített jogállamiság részét képező hatalmi
    ágak szétválasztásának elvével sem.
     
     Az   Alkotmánybíróság  a  hatalommegosztás   elvét   mint   az
    alkotmányos állam egyik szükségszerű fogalmi elemét,  a  magyar
    alkotmányjogban  többször értelmezte.  A  bírói  hatalmi  ágat,
    amely  elválik  a  törvényhozó és a  végrehajtó  hatalomtól  az
    állami hatalom azon megnyilvánulásaként írta le, „amely az erre
    rendelt szervezet útján a vitássá tett vagy megsértett jogról —
    törvényben  szabályozott eljárás során — kötelező erővel  dönt”
    [53/1991.  (X. 23.) AB határozat]. A bírói hatalom legfontosabb
    alkotmányos  szabálya  az  Alkotmány  50.  §  (3)  bekezdésében
    foglalt  bírói függetlenség. A bírói függetlenség  azonban  nem
    azonos   a   bírói  hatalom  másik  két  hatalmi   ágtól   való
    elválasztásával, hanem annál sokkal általánosabb [38/1993. (VI.
    11.)  AB  határozat].  A  bírói hatalmi ág  elválasztásának  fő
    alkotmányos  indoka  az igazságszolgáltatás függetlenségének  —
    benne a bírói függetlenségnek — intézményes biztosítása.
     
     Az  Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  50.  §  (3)  bekezdésében
    foglalt  bírói függetlenség elve tartalmával több határozatában
    foglalkozott.    A   döntések   egyrészt   a    hatalmi    ágak
    elválasztásának  alkotmányos  szerkezetében  a  bírói   hatalom
    helyzetének  sajátosságaival, a külső hatalmi ágaknak  a  bírói
    hatalmat érintő jogköreivel, másrészt a bírói függetlenségnek a
    bírósági   szervezeten   belüli   alkotmányossági   kérdéseivel
    foglalkoztak.
     
     Az  Alkotmánybíróság határozataiban hangsúlyozta, hogy a bírói
    hatalom, amelyhez a bírói függetlenség kapcsolódik, döntően  az
    ítélkezésben  ölt testet. A bírói függetlenség  az  ítélkezésre
    vonatkozik;  a bíró jogi helyzetét meghatározó garanciák  is  a
    független   ítélkezés  feltételeit  teremtik  meg.  A   bírónak
    mindenkitől    függetlennek   kell    lennie,    függetlenségét
    garanciáknak   kell  biztosítani  minden  befolyásolás   ellen,
    származzék  akár a külső hatalmi jogkör gyakorlásától,  akár  a
    bírósági  szervezeten  belülről. A bírói  függetlenség  a  bíró
    legfőbb   alkotmányos  kötelezettsége:  a  jogviták   eldöntése
    teljesítésének a módja.
     
     Az  Alkotmánybíróság állandó és következetes álláspontja, hogy
    az  Alkotmány  50. §-ának (3) bekezdése alapján a minden  külső
    befolyásolástól  független  bírói  ítélkezés  feltétel  nélküli
    követelmény,  és lényegében abszolút alkotmányos védelem  alatt
    áll. [ld.: 53/1991. (X. 31.) AB határozat, ABH 1991, 266, 267.;
    38/1993.  (VI. 11.) AB határozat, ABH 1993, 256, 261.; 17/1994.
    (III.  29.) AB határozat, ABH 1994, 84, 86.; 45/1994. (X.  21.)
    AB  határozat,  ABH 1994, 254, 256.; 627/B/1993. AB  határozat,
    ABH 1997, 767, 769.]
     
     A  bírói  függetlenség legfontosabb alkotmányos  korlátja,  és
    egyben   a  bírói  működés  alapja  az  ítélkezési  tevékenység
    törvényeknek  való  alávetettsége, és a bíró  kötelezettsége  a
    törvény  szerint  hatáskörébe tartozó jogviták  eldöntésére.  A
    bírói  függetlenség  tehát a bírónak  a  bírósági  szervezetben
    elfoglalt  helyzetét  határozza meg annak  érdekében,  hogy  az
    egyedi ügyekben a jogviták eldöntése és a jogsérelmek orvoslása
    tárgyában    hozott   kötelező   döntését   mindenféle    külső
    befolyásolástól  mentesen,  a törvények,  illetve  általában  a
    jogszabályok alapján, szakmai meggyőződése szerint hozza meg.
     
     A  bírói  függetlenség  csak a bíró  ítélkező  tevékenységében
    érvényesül  feltétel nélkül. A Legfelsőbb Bíróság  elnökének  —
    aki  a  törvény szerint az OIT elnöke is [Alkotmány 50.  §  (4)
    bekezdés] — feladatai azonban e minőségében bírósági igazgatási
    jellegűek,  mint  az  ítélkezés folyamatosságának  fenntartása,
    jogszabályban meghatározott kinevezési jogkörök gyakorlása,  és
    egyéb igazgatási feladatok ellátása. E minőségében a Legfelsőbb
    Bíróság  elnöke  véleményének kikérése  a  jogalkotási  program
    összeállításához nem sértheti sem a bírói függetlenség,  sem  a
    hatalommegosztás alkotmányos elvét.
     
                                  X.
     
       Több  indítványozó állította, hogy a Jat. 2007-es  hivatalos
    szövege  45.  §  (1)  bekezdésének „Központi  Népi  Ellenőrzési
    Bizottság  elnökének”  szövegrésze  alkotmányellenes,  mivel  e
    tisztséget az Alkmód1989. 38. § (7) bekezdése megszüntette.  Az
    indítványozók  szerint  ez  sérti  az  Alkotmány   2.   §   (1)
    bekezdésében foglalt jogbiztonság elvét.
     
     Az   Alkmód1989.   38.   §   (7)  bekezdése   a   következőket
    tartalmazta:  „A  Központi  Népi Ellenőrzési  Bizottság  elnöke
    tisztség  1989.  december  31-én  megszűnik”;  jogutód   nélkül
    megszűnt  maga a KNEB is. A népi ellenőrzésről szóló 1968.  évi
    V.  törvényt az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII.
    törvény  26.  §  (2)  –  (3) bekezdése 1989.  december  31-ével
    hatályon   kívül   helyezte,  illetve  a   népi   ellenőrzéssel
    kapcsolatos  egyéb,  alacsonyabb szintű  jogszabályok  hatályon
    kívül   helyezéséről  a  126/1989.  (XII.   9.)   MT   rendelet
    rendelkezett.   Így   hatályos  szövegben   a   Központi   Népi
    Ellenőrzési  Bizottságra,  mint nem  létező  szervre  és  annak
    elnökére utalás nem írottnak (pro non scripto) tekintendő.
     
                                  XI.
     
     Az  egyik  indítványozó szerint a Jat. 16. §-a  ellentétes  az
    Alkotmány  2.  §  (2) bekezdésével és a 7. § (1)  bekezdésével,
    „mivel  lehetővé  teszi,  hogy  a  jogalkotó  egyes  nemzetközi
    szerződéseket ne hirdessen ki.”
     
     Az   Alkotmány  7.  §  (1)  bekezdése  értelmében   a   Magyar
    Köztársaság   jogrendszere  biztosítja  a  vállalt   nemzetközi
    kötelezettségek  és a magyar jog összhangját.  E  rendelkezésre
    alapítva  mondta ki az Alkotmánybíróság 7/2005. (III.  31.)  AB
    határozatában  (ABH,  2005,  83, 101.),  hogy  az  Országgyűlés
    alkotmányellenes  helyzetet  idézett  elő  azáltal,  hogy   nem
    alkotta   meg  a  nemzetközi  szerződések  esetében   megkötött
    nemzetközi  szerződések  és  a magyar  jog  közötti  összhangot
    minden esetben biztosító törvényt. E mulasztást pótolva alkotta
    meg  az  Országgyűlés  a nemzetközi szerződésekkel  kapcsolatos
    eljárásról   szóló  2005.  évi  L.  törvényt  (a  továbbiakban:
    Szerződési  tv).  Ez  a törvény kizárja, hogy  az  indítványban
    említett eset – az államot kötelező, de magyar jogszabályban ki
    nem hirdetett nemzetközi szerződés – előforduljon. A törvény 7.
    §   (1)   bekezdése   szerint  ugyanis   nemzetközi   szerződés
    megkötésére  (nemzetközi jogi kötelező hatályának elismerésére)
    az  Alkotmány  19. § (1) bekezdésének f) pontja,  30/A.  §  (1)
    bekezdésének  b)  pontja, valamint 35. §  (1)  bekezdésének  j)
    pontja   értelmében  az  Országgyűlés  és  a  Kormány  jogosult
    felhatalmazást  adni.  A  nemzetközi szerződés  megkötésére  az
    Országgyűlés törvényben, a Kormány pedig rendeletben (9. §)  ad
    felhatalmazást;  a  felhatalmazó törvény  vagy  kormányrendelet
    pedig  minden  esetben  „kihirdeti”  a  nemzetközi  szerződést,
    illetve tartalmazza a szerződés hiteles szövegét [10. § (1)  a)
    pont].
     
     A   felhatalmazó  törvény  vagy  kormányrendelet  nem   minden
    esetben   tekinthető  szigorúan  véve  kihirdetésnek   (bár   a
    Szerződési  tv. így nevezi). A nemzetközi szerződés megkötésére
    adott  felhatalmazást  tartalmazó törvény vagy  kormányrendelet
    ugyanis egyszerre két aktust tartalmaz. Egyrészt tartalmazza az
    Alkotmányon  alapuló felhatalmazást arra, hogy  a  köztársasági
    elnök  (30/A. § (1) bekezdés b) pont), illetve a Kormány  tagja
    vagy  az  állam képviseletében más, pl. az illetékes  nagykövet
    vagy misszióvezető nemzetközi kötelezettséget vállalhasson.  Ez
    egyedi  aktus, amely az államot képviselő szervet felhatalmazza
    a  nemzetközi  jogi  kötelezettségvállalásra (pl.  ratifikációs
    okmány   letétbe  helyezésére).  Ezzel  azonban  a   nemzetközi
    szerződés   még   nem  feltétlenül  (pl.:  a  megkívánt   számú
    ratifikáció  hiánya miatt, vagy más hatályba  léptető  feltétel
    elmaradása miatt), esetleg évek múlva lép hatályba vagy  az  is
    megtörténhet,   hogy  sohasem  lesz  a  magyar  állam   számára
    kötelező.  A  felhatalmazó egyedi aktussal  együtt  a  törvény,
    illetve a kormányrendelet „kihirdeti” (valójában: közzéteszi) a
    nemzetközi  szerződés szövegét, azzal, hogy a  szövegből  akkor
    lesz  a magyar jogban jogszabály, amikor a nemzetközi szerződés
    Magyarországra  alkalmazandó lesz.  A  kihirdetési  rész  tehát
    feltételes:  a  nemzetközi szerződés hatályba lépésétől  függő:
    pusztán  a  kihirdetéssel, jogszabály szövegbe foglalással  még
    nem   lesz  a  magyar  jogrendszer  része  a  törvényben   vagy
    kormányrendeletben „kihirdetett” szerződés-szöveg. A  jelenlegi
    jogi  megoldással azonban a magyar jogrendszer biztosítja, hogy
    minden  nemzetközi szerződés, ha már hatályba lépett, ki legyen
    hirdetve (mivel a szövegét már a megkötés előtt közzétette).
     
     Az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  a  Jat.  16.  §-a
    részben   értelmezhetetlenné  vált,  mert  a  (2)   bekezdésben
    említett  „jogszabályba  nem foglalt  nemzetközi  szerződés”  a
    fentiek  szerint már nem lehetséges, legfeljebb korábbi időkből
    maradhattak  fenn ilyenek. E kérdésnek azonban a  hatályos  jog
    vizsgálatakor már nincs jelentősége. A mai szabályozás  szerint
    ugyanis   a  nemzetközi  szerződés  szövege  (kevés  kivételtől
    eltekintve, amikor a kettő egybeesik) előbb kerül közzétételre,
    mint   kihirdetésre.   Ennek  oka,   hogy   a   törvény   által
    kihirdetésnek nevezett aktus valójában – mint fentebb  már  szó
    volt  róla  –  a szerződés szövegének közzététele, a  szerződés
    kötelező   erejének  elismerésére  felhatalmazó   magyar   jogi
    aktussal  együtt.  Ennek alapján csak további  nemzetközi  jogi
    aktusok  és  azokat a magyar jogba átvevő –  így  a  szerződési
    törvény  10.  § (4) bekezdése, valamint 11. § (3)  bekezdés  a)
    pontja   szerinti,   a  Magyar  Közlönyben   közzétett   egyedi
    miniszteri határozat (valójában: közlemény) – közlések  alapján
    lesznek  alkotmányjogi értelemben a magyar  jogban  kihirdetett
    (promulgált) nemzetközi szerződések.
     
     Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Jat.  16.  §-a  az
    Alkotmány  19.  §  (1)  bekezdésének f)  pontja,  30/A.  §  (1)
    bekezdésének  b)  pontja, valamint 35. §  (1)  bekezdésének  j)
    pontjait,   valamint   a   Szerződési  tv.   fent   hivatkozott
    rendelkezéseit  figyelembe  véve  a  fent  kifejtettek  alapján
    értelmezhetetlen, ami sérti a jogbiztonság elvét.
                                   
                                 XII.
     
     1.  Ezt  követően  az  Alkotmánybíróság azt  az  indítványozói
    állítást  vizsgálta,  miszerint a  Jat.  14.  §  (2)  bekezdése
    ellentétes  az  Alkotmány  9. § (1)  bekezdésében,  37.  §  (3)
    bekezdésében  valamint  70/A. § (1) bekezdésében  foglaltakkal.
    Eszerint   a   miniszteri   rendelet   melléklete   —   ha   az
    állampolgárokat   közvetlenül  nem  érinti  —   kivételesen   a
    minisztérium   hivatalos  lapjában  történő  közzététellel   is
    kihirdethető.
     A  jogszabály  közzététele hivatalos lapban a Jat  14.  §  (1)
    bekezdése  szerint  a jogszabály jogrendszer részévé  válásának
    feltétele:  ettől  lesz  a jogszabály  érvényes,  és  így  jogi
    hatások  kiváltására képes. A hivatalos lapban való  közzététel
    célja   a  jogszabály  közhitelű  szövegének  mindenki  számára
    hozzáférhetővé tétele.
     A  hivatalos lapot az Alkotmány többször is említi: 26. §  (1)
    bekezdése a törvényre, 35. § (2) bekezdése a kormányrendeletre,
    míg 37. § (3) bekezdése a miniszteri rendeletre mondja ki, hogy
    „a  hivatalos  lapban” kell kihirdetni. A hivatalos  lap  ezért
    alkotmányos  intézmény.  A Jat. 57. – 60.  §§-ai  felsorolással
    meghatározzák  a  hivatalos lapokat. Eszerint hivatalos  lap  a
    Magyar  Közlöny,  a Határozatok Tára, továbbá  a  minisztérium,
    autonóm államigazgatási szerv, kormányhivatal hivatalos lapja.
     Az   Alkotmány  szerint  a  Kormány  tagjának  rendeletét   „a
    hivatalos   lapban”  kell  kihirdetni,  amely  rendelkezés,   a
    határozott névelő használata miatt, csak a Magyar Közlönyt  (és
    nem  bármely hivatalos lapot) jelentheti. A rendelet melléklete
    a  rendelet  része  lévén  a  mellékletre  is  alkalmazandók  a
    rendeletre vonatkozó közzétételi szabályok.
     
     2.  Végezetül az Alkotmánybíróság a Jat. IV. „Hivatalos lapok”
    címet   viselő  fejezetének  az  indítványozók  által  támadott
    rendelkezéseit vizsgálta.
     
     2.1. E körben elsőként a Jat. 57. § (4) bekezdését, 58. §  (2)
    és  (3)  bekezdését, 59. § (3) bekezdését,  valamint  60.  §-át
    tekintette  át  abból  a szempontból, hogy  a  hivatalos  lapok
    szerkesztőinek  megjelölése, amely a  Jat.  szövege  szerint  a
    Minisztertanács  Titkársága, sérti-e  az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésében  rögzített  jogállamiság alkotmányos  tételét.  Az
    indítványozó     azért     tartja     alkotmányellenesnek     e
    rendelkezéseket,  mert  a  Minisztertanács  Hivataláról   szóló
    19/1988.  (IV.  1.)  MT rendelet a Minisztertanács  Titkárságát
    megszüntette, s egyben úgy rendelkezett, hogy a Minisztertanács
    Titkárságán   a  Minisztertanács  Hivatalát  kell   érteni.   A
    Miniszterelnöki  Hivatalról  szóló  2/1990.  (VII.  5.)   Korm.
    rendelet azonban a Minisztertanács Hivatalát is megszüntette; s
    a  rendelet  11.  §  (2)  bekezdése szerint  a  továbbiakban  a
    Minisztertanács  Hivatala  helyett a  Miniszterelnöki  Hivatalt
    kell  érteni.  A hivatkozott rendeletek a Jat. rendelkezéseinek
    módosításáról  nem  rendelkeztek,  ezért  indítványozó  szerint
    jogbizonytalanságot  okoz, hogy tulajdonképpen  ki  jogosult  a
    Jat.-ban felsorolt hivatalos lapok szerkesztésére.
     Az  indítvány benyújtása után a Jat. idevágó rendelkezéseit az
    elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény
    módosításáról szóló 2008. évi XXV. törvény 8. § (2) bekezdése a
    következőképpen módosította: A Jat. „57. § (4) bekezdésében  és
    58.  §  (4)  bekezdésében  az  „a  Minisztertanács  Titkársága”
    szövegrész  helyébe  az „a feladatkörrel  rendelkező  miniszter
    által  kijelölt személy” szöveg, 58. § (2) bekezdésében  az  „a
    Minisztertanács Titkárságának a vezetője” szövegrész és az  59.
    § (3) bekezdésében az „a Minisztertanács Titkársága vezetőjének
    az”  szövegrész  helyébe az „a Határozatok  Tára  szerkesztője”
    szöveg,   60.   §-ában   az   „Az  igazságügyminiszter   és   a
    Minisztertanács Titkárságának a vezetője” szövegrész helyébe az
    „A Kormány által kijelölt szerv vagy személy” szöveg lép”.
     A   módosítások   következtében  az   indítványban   felvetett
    alkotmányossági   aggály  a  hivatalos   lapok   szerkesztésére
    jogosult  személy  tekintetében  már  nem  áll  fenn,  mivel  a
    módosítások már nem tartalmazzák a „Minisztertanács Titkársága”
    szövegrészt,  hanem  a  miniszter  által  kijelölt   személyről
    szólnak.  A  miniszter a Magyar Közlöny és a  Határozatok  Tára
    felelős  szerkesztőjének kijelöléséről szóló 5/2008.  (MK  94.)
    MeHVM  utasítás 1. pontjában jelölte ki a Magyar Közlöny  és  a
    Határozatok Tára felelős szerkesztőjét.
     Mindezekre  figyelemmel  az utólagos normakontrollra  irányuló
    indítvány   e  tekintetben  okafogyottá  vált,  de   a   teljes
    megsemmisítés miatt az eljárás megszüntetéséről nem kellett  az
    Alkotmánybíróságnak külön rendelkeznie.
     
     2.2.  Az  egyik  indítványozó hivatkozik  a  Jat.  57.  §  (2)
    bekezdése  alkotmányellenes voltára is, mivel szerinte  a  Jat.
    rendelkezései  nem biztosítják az Alkotmány 26.  §  (3)  –  (5)
    bekezdéseiben foglaltak érvényesülését, amelyek azt írják  elő,
    hogy  a  törvényt  a  köztársasági elnök hirdeti  ki,  mivel  a
    fentebb  már  hivatkozott  Jat. rendelkezéséből  következően  a
    kihirdetés a Magyar Közlönyben történik, amit a Miniszterelnöki
    Hivatal szerkeszt.
     Az   Alkotmánybíróság  korábbi  határozatában  már  rámutatott
    arra,  hogy  „[a]z országos érvényű jogszabályok kihirdetése  a
    Magyar  Köztársaság  hivatalos lapjában,  a  Magyar  Közlönyben
    történik.  A  (…) Magyar Közlönyben közzétett jogszabály  akkor
    válik   törvényesen  kihirdetetté,  ha  bármely  állampolgárnak
    módjában  áll a Magyar Közlöny szóban forgó számát megvásárolni
    és   a   reá  irányadó  jogszabály  rendelkezéseit  megismerni”
    [25/1992.  (IV.  30.) AB határozat, ABH, 1992,  131,  132.].  A
    kihirdetés  —  amelynek  eszköze  a  hivatalos  lapban  történő
    közzététel  —  szabályszerűsége  a  jogszabály  érvényességének
    feltétele. A hivatalos lapban való megjelenés joghatása kettős:
    egyrészt   a  jogszabály  érvényességének  feltétele,  másrészt
    mindenki  számára hozzáférhetővé teszi a jogszabály  közhiteles
    szövegét.
     A   Magyar  Közlönyben  való  közzététel  tehát  a  jogszabály
    kihirdetésének része, illetve eszköze. Az Alkotmánybíróság  itt
    is  hangsúlyozandónak tartja, hogy a jogszabály kihirdetése  és
    közzététele  —  ahogyan  az  a fentiekből  is  kiderült  —  nem
    ugyanaz. A jogszabály közzététele a hivatalos lapban [Jat.  14.
    §  (1) bekezdés] történik. A közzététel nem önálló aktus, hanem
    a  jogszabály  jogrendszer részévé válásának  feltétele:  ettől
    lesz  a  jogszabály  érvényes, és így jogi hatások  kiváltására
    képes.  A közzététel a jogszabály közhitelű szövegének mindenki
    számára   hozzáférhetővé  tétele  a   hivatalos   lapban   való
    megjelenéssel. Kihirdetésnek (promulgációnak) pedig általában a
    jogszabályt  a  jogrendszer  részévé  tevő  aktust   nevezi   a
    jogtudomány, amit az Alkotmánybíróság is követ.
     A   Magyar   Közlöny   szerkesztése,   mint   a   jogszabályok
    közzététele  is,  közigazgatási feladat, a Kormány  alkotmányos
    kötelezettsége, amely már nem része a törvényalkotásnak,  amely
    a   köztársasági  elnök  aláírásával  véget   ér.   A   törvény
    közzététele  a  hivatalos  lapban a kihirdetés  érvényességének
    feltétele [Alkotmány 26. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés  b)
    pontja].  Az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontja  szerint  a
    Kormány  „biztosítja a törvények végrehajtását”, aminek legelső
    lépése  a már érvényesen létrejött törvény hivatalos szövegének
    közzététele.    Ez   a   Magyar   Közlöny   —   az    Alkotmány
    szóhasználatában   „a  hivatalos  lap”  —  szerkesztésének   és
    kiadásának   alkotmányos  alapja,  ami   önmagában   véve   nem
    alkotmányellenes.
     
                                 XIII.
     
     Az   Alkotmánybíróság,  összegezve  a  fentebb   kifejtetteket
    rögzíti,  hogy a törvényalkotó a Jat. rendelkezéseit nem  hozta
    vsszhangba az Alkotmányban szabályozott jogforrási rendszerrel,
    a   jelenleg  fennálló  alkotmányos  berendezkedéssel,   aminek
    következtében a Jat. mai alakjában nem az a törvény, aminek  az
    Alkotmány  7.  § (2) bekezdése szerinti „jogalkotás  rendjéről”
    szóló  törvénynek  a  mai  alkotmányos berendezkedésben  lennie
    kellene. A Jat. nagy része —az Alkotmány elsődlegessége alapján
    álló   rendszerben  törvényben  nem  szabályozható   kérdéseket
    szabályoz,   így   ezért  sincs  összhangban   az   alkotmányos
    berendezkedéssel.
     
     Ahogyan    arra    a   jelen   határozat   indokolásában    az
    Alkotmánybíróság  már  rámutatott: a Jat.  egyes  rendelkezései
    önmagukban véve nem feltétlenül alkotmányellenesek, azonban  az
    alkotmányellenes részek megsemmisítése után a Jat.  Alkotmányba
    nem  ütköző  rendelkezései már nem alkotnának  értelmezhető  és
    alkalmazható  jogszabályt, így a fennmaradó  —  önmagukban  nem
    alkotmányellenes   —  jogszabály-töredékek  megsemmisítését   a
    jogbiztonság alkotmányos elve követelte meg.
     
     Így  az  Alkotmánybíróság az Abtv. 43. § (4) bekezdése alapján
    az   alkotmányellenes   jogszabályt  teljes   egészében   —   a
    jogbiztonságra   való  tekintettel  —  pro   futuro   hatállyal
    semmisítette  meg.  Ennek megfelelően a jogalkotónak  megvan  a
    lehetősége   arra,   hogy   2010.  december   31.   napjáig   a
    megsemmisített    törvény   helyébe    megfelelő    alkotmányos
    szabályozást iktasson.
     
     Az Alkotmánybíróság határozatának Magyar Közlönyben való
    közzétételét az Abtv. 41. §-a alapján rendelte el.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
               Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró         előadó alkotmánybíró
                                    
               Dr. Holló András           Dr. Kiss László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                    
               Dr. Kovács Péter    Dr. Lenkovics Barnabás
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                    
               Dr. Lévay Miklós      Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
     Dr. Trócsányi László alkotmánybíró párhuzamos indokolása
      
      Egyetértek  a  határozat rendelkező részével,  ugyanakkor  nem
     értek egyet az indokolásban foglaltakkal.
      
      1.   A   Jat.  megalkotása  álláspontom  szerint  is  jelentős
     előrelépés volt a — korabeli alaptörvény számára még ismeretlen
     fogalomnak  számító  —  jogállamiság megteremtése  felé  vezető
     úton.  1988-as  hatályba lépésétől ugyanis a Jat.  egyértelműen
     meghatározta  és rögzítette a jogforrások körét.  A  jogalkotás
     rendjének    szabályozása   révén   követelménnyé    tette    a
     jogállamiságnak  azt  a  később az  Alkotmánybíróság  által  is
     megállapított   tételét,   hogy   a   jogalkotói    hatáskörrel
     felruházott szervek a jog által meghatározott keretek között, a
     jog  által  megállapított rendben, a jog által  a  nyilvánosság
     számára   megismerhető  és  kiszámítható   módon   fejtsék   ki
     tevékenységüket,  alkossanak  jogot.  [56/1991.  (XI.  8.)   AB
     határozat, ABH 1991, 454, 456.]
      
      Noha  megalkotásakor a Jat. haladó szellemiséget képviselt,  a
     jogállami  fordulat, illetve ezzel együtt a  jogalkotó  szervek
     változása  következtében  a törvény  szövege  nem  maradt,  nem
     maradhatott érintetlen. Ezzel kapcsolatban a többségi határozat
     is  utal  arra,  hogy  1987 óta a Jat.-ot számtalan  alkalommal
     módosították.
      
      A  gyakori  módosítások eredményeként a módosítással  érintett
     jogszabály hatályos szövegét legtöbbször csak körülményes módon
     lehet megismerni, amely már önmagában is veszélyeztetheti a jog
     áttekinthetőségét. [8/2003. (III. 14.) AB határozat, ABH  2003,
     74,  87.]  Ennél  súlyosabb veszélyt  jelent  a  jogbiztonságra
     nézve,  ha  —  a  kellőképpen  át  nem  gondolt  —  jogszabály-
     módosítások következtében kétségessé válik, hogy egyáltalán  mi
     egy jogszabály hatályos szövege.
      
      A   jogbizonytalanság  felszámolása  alapvetően  a   jogalkotó
     kötelessége. A jogalkotás rendjéről szóló törvényi szabályozást
     érintően  is a jogalkotó felelős azért, hogy az egymást  követő
     módosítások  révén  ne  jöjjön létre bizonytalanság  a  törvény
     tartalmát  illetően,  illetve, ha  azzal  kapcsolatban  esetleg
     kétség merül fel, akkor azonnal tisztázza a törvény szövegét. A
     jogalkotó  feladata  továbbá az is, hogy  a  korábban  alkotott
     törvény   tartalmát  a  jogállami  Alkotmányhoz   igazítsa.   E
     feladatát   a   jogalkotó   nem  ruházhatja   át   másra,   nem
     delegálhatja.  A  jogalkotó  tehát  nem  helyettesíthető,   más
     (államigazgatási) szerv nem végezheti el a jogalkotó feladatát.
     Erre   utalt   az   Alkotmánybíróság  akkor,  amikor   33/2008.
     (III. 20.) AB határozatában leszögezte, hogy „jogszabály érdemi
     módosítására a jogilag nem szabályozott helyesbítés módszerével
     semmiképpen  nem kerülhet sor, a helyesbítés nem  veheti  át  a
     jogalkotási   eljárás   garanciális  keretei   között   végzett
     módosítás szerepét”. (ABH 2008, 361, 368.)
      
      A  fentiekből  következően a jogszabály  egységes  szerkezetbe
     foglalásával nem kerülhet sor a jogszabály érdemi módosítására,
     s az nem szolgálhat a jogszabály nyilvánvalóan alkotmányellenes
     tartalommal   történő  közzétételére  sem.  A   Miniszterelnöki
     Hivatal  jogi  és közigazgatási államtitkárának  —  a  Hivatalt
     vezető  miniszter megbízásából készített — 2008. november  14-i
     keltezésű    véleménye   szerint   „a   Hatályos   Jogszabályok
     Gyűjteménye  1990. december 31-i zárású kiadásának  szerkesztői
     (…)  maguk  végezték el a Jat. szövegének az  Alkotmánnyal  nem
     összeegyeztethető  rendelkezésektől való megtisztítását”.  Majd
     több  mint  másfél  évtizeddel  később,  2007  áprilisában   az
     Igazságügyi    és    Rendészeti   Minisztérium,    illetve    a
     Miniszterelnöki Hivatal a Jat. 1987-es állapotára  visszanyúlva
     — a jogállami Alkotmányban foglaltak figyelmen kívül hagyásával
     W  ismét  megállapította a törvény szövegét,  mely  a  többségi
     határozat szerint sem azonos a Jat. hatályos szövegével. Ezt  a
     kompiláció  eredményeként létrejött, egyes rendelkezéseiben  az
     Alkotmánnyal nyilvánvalóan ellentétes szöveget a Magyar Közlöny
     2007.  évi 106. számában (megjelent 2007. augusztus 9. napján),
     a    „Közlemények,   Hirdetmények”   rovatban   tették   közzé.
     Álláspontom   szerint   a   jogszabály   egységes   szerkezetbe
     foglalásának lehetősége nem jogosítja fel a közigazgatást arra,
     hogy  a kompiláció álruhájába bújtatva olyan jogszabályszöveget
     tegyen  közzé a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, amelyről
     nyilvánvaló,    hogy   az   Alkotmány   rendelkezéseivel    nem
     egyeztethető  össze.  A  jelen  esetben  a  köztársasági  elnök
     törvényerejű rendeletalkotási joga, a tanács jogalkotásra  való
     felhatalmazása,  stb. minden kétséget kizáróan ellentétben  áll
     az   Alkotmány  rendelkezéseivel,  melyről  az  Igazságügyi  és
     Rendészeti    Minisztériumnak,   illetve   a    Miniszterelnöki
     Hivatalnak is hivatalos tudomása volt. Így a Jat.-nak a  Magyar
     Közlönyben  közzétett,  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövege
     cinikus kompilációnak tekintendő.
      
      Mindezekre  figyelemmel nem értek ezért egyet  azzal,  hogy  a
     többségi     határozat     az     alkotmányossági     vizsgálat
     kiindulópontjaként a 2007-ben közzétett szöveget, mint  a  Jat.
     hivatalos  jogszabályszövegét fogadta el, annak ellenére,  hogy
     maga  is  megállapította: e szöveg „nem mindenben tekinthető  a
     Jat.  hatályos — és így az alkotmánybírósági vizsgálat  tárgyát
     képező  — jogszabályszövegének”. Az Alkotmánybíróságnak magának
     kellett  volna  megállapítania  a  Jat.  hatályos  szövegét,  s
     kizárólag   azt  kellett  volna  az  alkotmányossági  vizsgálat
     tárgyává tennie.
      
      2.  A  többségi határozat helyesen mutat rá arra, hogy  a  Jat
     megalkotásakor  tulajdonképpen  egy  alkotmánymódosítással  ért
     fel. Olyan tartalmat kapott ugyanis, amely lényegét tekintve az
     írott   alkotmánnyal   rendelkező  jogállamokban   alaptörvényi
     szinten  szerepel,  hiszen alapvetően nem a törvény,  hanem  az
     alkotmány funkciója, hogy a jogrendszer működését szabályozza.
      
      Az   Alkotmánybíróság  124/2008.  (X.  14.)  AB  határozatában
     megállapította:  „A jogalkotó szervek, mint anyagi  jogforrások
     (fontes  essendi)  és  a jogszabályok, mint  alaki  jogforrások
     (fontes  cognoscendi)  meghatározása  mellett,  amint  arra   a
     37/2006.  (IX. 20.) AB határozat is rámutatott »[a]z  Alkotmány
     rögzíti  a jogforrási hierarchia elvét is: a 35. § (2) bekezdés
     szerint  a Kormány rendelete nem lehet ellentétes a törvénnyel;
     a  37. § (3) bekezdés értelmében a miniszteri (miniszterelnöki)
     rendelet nem lehet ellentétes törvénnyel és kormányrendelettel;
     a  44/A. § (2) bekezdés alapján pedig az önkormányzati rendelet
     nem   lehet   ellentétes  magasabb  szintű   jogszabállyal.   A
     jogalkotás   alkotmányos  jelentőségét   mutatja   továbbá   az
     Alkotmány  32/A. § (1) és (2) bekezdése, amely  a  jogszabályok
     alkotmánybírósági  felülvizsgálatáról  és  az  alkotmányellenes
     jogszabályok megsemmisítéséről szól.« (ABH 2006, 480, 485.)  Az
     Alkotmánybíróság  azonban  ezen  túlmutató  következtetést   is
     levont  a jogszabályok rendszerével kapcsolatban: »Az Alkotmány
     tehát  a  jogszabályalkotás  tekintetében  egy  zárt  rendszert
     képez:  megjelöli  a kibocsátót, megjelöli a jogszabály  nevét,
     rendelkezik  egymáshoz  való  hierarchikus  viszonyukról  s  az
     Alkotmány,   a  32/A.  §-a  révén,  gondoskodik  a   jogforrási
     hierarchia  Alkotmánnyal való összhangjának garanciájáról  is.«
     (ABH 2006, 485.)” (ABH 2008, 988, 999-1000.)
      
      Az    ismertetett   alkotmányi   rendelkezésekből   és    ezek
     alkotmánybírósági értelmezéséből egyértelműen következik,  hogy
     jogalkotó  hatáskörrel  csak  az  Alkotmány  ruházhat  fel  egy
     szervet. A Jat., mint az Alkotmánynál alacsonyabb szintű  norma
     a  jogalkotó  hatáskörrel  rendelkező  szervekről,  az  általuk
     kibocsátandó  jogszabályok  nevéről,  valamint  a  jogszabályok
     egymáshoz   való   hierarchikus  viszonyáról  az   Alkotmánytól
     eltérően   nem  rendelkezhet.  Helyesen  mutat  rá  a  többségi
     határozat  arra,  hogy  az  Alkotmányban  felsoroltakon  kívüli
     jogforrás nem létezhet, ezekhez a Jat. sem hozzá nem adhat, sem
     el  nem  vehet  abból,  mert  mindkét  esetben  az  Alkotmányba
     ütközik.  Véleményem szerint az Alkotmány 7.  §  (2)  bekezdése
     szerinti  jogalkotás rendjéről szóló törvény  nem  is  hivatott
     arra, hogy szabályozza a jogforrások körét. Ehhez képest a Jat.
     magvát éppen a jogforrások körének szabályozása képezi, s ahhoz
     kapcsolódnak  a  jogalkotás  rendjével  kapcsolatos,   de   ezt
     egészében  mégsem  lefedő [lásd pl.:  33/2008.  (III.  20.)  AB
     határozatot, ABH 2008, 361.] előírásai. A Jat. a mai  alakjában
     nem  az  a  törvény,  aminek az Alkotmány 7.  §  (2)  bekezdése
     szerinti jogalkotás rendjéről szóló törvénynek lennie kellene.
      
      Megjegyzem  továbbá,  hogy  a Jat.  III.  fejezete  az  állami
     irányítás  egyéb  jogi eszközeit szabályozva  azt  a  látszatot
     kelti,  mintha az állami irányítás összes jogi eszközét a  Jat.
     határozná  meg,  illetve  ilyet csak a  kétharmados  többséggel
     elfogadott  Jat. tartalmazhatna. Ez azonban az Alkotmány  7.  §
     (2)  bekezdése alapján egyáltalán nem szükségszerű.  Erre  utal
     egyebek  mellett  az  is,  hogy a törvényalkotó  immáron  egyéb
     törvényekkel   is   lehetőséget   ad   olyan   jogi    eszközök
     kibocsátására,  amelyek az állami irányítás Jat.-ban  felsorolt
     jogi eszközeihez — joghatásuk, kibocsátásuk, közzétételük, stb.
     tekintetében   —   hasonlóak.  [Lásd  pl.:  a  rádiózásról   és
     televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 5/F. §-a szerint  az
     Országos    Rádió    és   Televízió   Testület    állásfoglalás
     kibocsátására;   a  tisztességtelen  piaci  magatartás   és   a
     versenykorlátozás  tilalmáról szóló  1996.  évi  LVII.  törvény
     36.   §   (6)  bekezdése  szerint  a  Gazdasági  Versenyhivatal
     elnökének   a   Versenytanács   elnökével   közösen   közlemény
     kiadására;  a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.  törvény
     379.  § (2) bekezdés k) pontja szerint a Közbeszerzések Tanácsa
     útmutató készítésére vonatkozó jogkörét.]
      
      Mindezek   alapján  megállapítható,  hogy  a   Jat.   lényegét
     tekintve olyan kérdéseket szabályoz, amelyeknek a Jat. szerinti
     szabályozása Alkotmányba ütközik. E rendelkezések nélkül a Jat.-
     nak     az     előbbiekkel    szorosan    összefonódó    elemei
     alkalmazhatatlanokká válnak. Egy alkalmazhatatlan jogszabálynak
     a  jogrendszerben  maradása a jogbiztonságra súlyos  sérelemmel
     járna,  ezért  indokolt  azt  teljes egészében  megsemmisíteni.
     [54/1992. (X. 29.) AB határozat, ABH 1992, 266, 268.;  28/1994.
     (V.  20.) AB határozat, ABH 1994, 134, 137.; 34/1994. (VI. 24.)
     AB  határozat,  ABH  1994, 177, 181.; 67/1997.  (XII.  29.)  AB
     határozat,  ABH  1997,  411,  416.;  33/2002.  (VII.   4.)   AB
     határozat, ABH 2002, 173, 182.; 17/2006. (I. 17.) AB határozat,
     ABH 2006, 281.; 42/2008. (IV. 17.) AB határozat, ABH 2008, 417,
     434.; 155/2008. (XII. 17.) AB határozat, ABH 2008, 1240, 1269.]
      
      3.   A   többségi  határozat  2010.  december  31-i  hatállyal
     semmisíti   meg   a  Jat.-ot.  Figyelemmel  a  Jat.   jelenlegi
     tartalmára — álláspontom szerint — az sem eredményezte volna  a
     jogbiztonság követelményének sérelmét, ha az Alkotmánybíróság a
     törvényt azonnali hatállyal (ex nunc) semmisítette volna meg.

     Budapest, 2009. december 14.
                                                Dr. Trócsányi László
                                                       alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Act XI of 1987 on the order of legislation, which defines how legislation should be drawn up and regulated
     Number of the Decision:
     .
     121/2009. (XII. 17.)
     Date of the decision:
     .
     12/14/2009
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2009-3-007?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .