Hungarian
Ügyszám:
.
137/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Vörös Imre Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 137/B/1991. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/456
.
A döntés kelte: Budapest, 11/02/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálata iránt kezdeményezett eljárásban meghozta
  a következő

                         határozatot :

  Az    Alkotmánybíróság     a    külföldiek     magyarországi
  befektetéseiről szóló  1988. évi  XXIV. törvény  15. §-a,  a
  vállalkozói nyereségadóról szóló 1988. évi IX. törvény 14. §
  (1)   bekezdése,  az  általános  forgalmi adóról szóló 1989.
  évi XL.  törvény  69.  §  (1)   bekezdésének   a   13.   sz.
  mellékletre utaló  szövegrésze és  a 13.  sz.  melléklet  6.
  pontja megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság az  anyagi érdekeltségi rendszer egyes
  kérdéseiről   szóló  84/1988.  ( XII. 15. ) MT rendelet 1. §
  (2)   bekezdésének    c )   pontja   alkotmányellenességének
  utólagos megállapítására irányuló eljárást megszünteti.
                            Indokolás

   I.  A külföldi részvétellel működő társaságok adókedvezménye

   1.   A külföldiek  magyarországi befektetéseiről szóló 1988.
   évi XXIV.  törvény (  a továbbiakban: KBtv. ) 1991. december
   31-éig hatályban  volt 15.  §-ának  rendelkezése  szerint  a
   külföldi részvétellel működő társaság jogosult mindazokra az
   adókedvezményekre,   amelyek    más   belföldi    gazdálkodó
   szervezetet megilletnek.

   A   külföldi    részvétellel   működő    társaságot   illető
   kedvezményeket a  vállalkozói  nyereségadóról  szóló,  1991.
   december 31-ig hatályban volt  1988. évi  IX.  törvény  (  a
   továbbiakban: VÁNYAtv.  ) 14.  § (1) bekezdése, illetve   az
   általános forgalmi  adóról szóló  1989. évi  XL. törvény ( a
   továbbiakban: ÁFAtv.  ) 69.  § (1)  bekezdésére  figyelemmel
   az ÁFAtv. 13. mellékletének 6. pontja határozta meg.

   1992.  január  1-től  e   rendelkezések  helyébe  (  hasonló
   tartalommal )  a KBtv.  14. §  (2) bekezdésének, illetve   a
   társasági adóról  szóló,  1991.  évi  LXXXVI.  törvény  (  a
   továbbiakban TAtv.  ) 12. §-ának rendelkezései léptek. Így a
   külföldi részvétellel  működő gazdasági társaság jogosult az
   e  társaságokra   külön  meghatározott,  valamint  az  egyéb
   feltételek fennállása  esetén mindazokra  a  kedvezményekre,
   amelyek   más    belföldi   társaságot    megilletnek.    Az
   adókedvezmény  a   számított  adóból   -  legfeljebb   annak
   mértékéig - adóvisszatartás formájában vehető igénybe.

   2. Az  indítványozók kérelmükben a KBtv. 15. §-a, a VÁNYAtv.
   14. § (1)  bekezdése, és  az ÁFAtv. 13. melléklet 6. pontja,
   illetve 69.  §-ának  a  13.  mellékletre  utaló  szövegrésze
   alkotmányellenességének    utólagos    megállapítását,    és
   megsemmisítését kérték.

   Álláspontjuk  szerint   e  rendelkezések   -   azzal,   hogy
   különbséget tesznek  a különböző tulajdonok között aszerint,
   hogy azokban  részes-e külföldi személy vagy sem - sértik az
   Alkotmány   9.    §-ában   biztosított   gazdasági   verseny
   szabadságát,   a 70/A  . §-ában írt diszkrimináció tilalmát,
   valamint  a   70/B.  §-ában   deklarált  azon   jogot,  hogy
   mindenkinek egyenlő munkáért egyenlő bér jár.

   3.   A felülvizsgálni  kért rendelkezések közül 1992. január
   1-étől már csak az ÁFAtv. -ben szereplő rendelkezések vannak
   hatályban.   Tekintettel    azonban   arra,    hogy
   1.   a    felülvizsgálni   kért    rendelkezések    szerinti
   adókedvezmények    a  TAtv.  12.  §  (6)   bekezdésében  írt
   időpontokig változatlanul igénybe vehetők, illetve
   2.   a felülvizsgálni  kért,  de  időközben  hatályon  kívül
   helyezett rendelkezések  helyébe hasonló  tartalmú -  így az
   indítványokban megjelölt  szempontok szerint  vizsgálható  -
   szabályozás lépett,  az Alkotmánybíróság  az alkotmányossági
   felülvizsgálatot  az  indítványokban  megjelölt    körben  -
   tárgyi összefüggése  miatt azonban kiterjesztve  a KBtv. 14.
   § (2)  bekezdése,   a  TAtv.   12.  §-a  vizsgálatára  is  -
   folytatta le.

   4.   Az Alkotmány  9. §-a  értelmében Magyarország gazdasága
   olyan   piacgazdaság,    amelyben   a   köztulajdon   és   a
   magántulajdon  egyenlő   védelemben   részesül;   a   Magyar
   Köztársaság elismeri  és támogatja  a vállalkozás jogát és a
   gazdasági verseny szabadságát.

   Az Alkotmány 70/A. §-a tiltja a Magyar Köztársaság területén
   tartózkodó személyek  bármilyen -  így különösen  faj, szín,
   nem, nyelv,  vallás, politikai  vagy más  vélemény,  nemzeti
   vagy társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy  egyéb
   helyzet szerinti - hátrányos megkülönböztetését.

   Az Alkotmány  70/B. §-a  deklarálja mindenki  munkához  való
   jogát, és  azt,  hogy  munkáját  és  foglalkozását  mindenki
   szabadon  választhassa  meg.  Biztosítja,  hogy  mindenkinek
   egyenlő munkáért  bármilyen megkülönböztetés  nélkül egyenlő
   bérhez  legyen   joga  és  olyan  jövedelmet  kapjon,  amely
   megfelel elvégzett munkája mennyiségének és minőségének.

   5. A   vállalkozások  jövedelmezőségének  egyik   elsődleges
   meghatározója a  fizetendő adó  mértéke.  A  gazdasági  élet
   befolyásolásának  jelentős   eszköze  ezért  az  adórendszer
   kialakítása. Az  adózásra vonatkozó jogszabályok természetes
   velejárója, hogy  normatív eszközökkel  terelik a  gazdasági
   tevékenységet folytatókat az elérni kívánt cél felé. Ebben a
   körben -  az adó  mértékét illetően - az ún. nemzeti elbánás
   elve  érvényesül,   amely  azt   jelenti,  hogy  a  külföldi
   részvétellel működő vállalkozók is ugyanannyi adót fizetnek,
   illetve jogosultak  mindazokra az  adókedvezményekre, mint a
   belföldi gazdálkodó szervezetek.

   A nemzetközi  gyakorlatban is  általános  jelenség,  hogy  a
   külföldi részvétellel  működő  társaságok  külön,  erőteljes
   adókedvezményekben   is    részesülnek.   Magyarországon   a
   nemzetközi gazdasági  együttműködés  fejlesztése,  a  működő
   külföldi tőke  gazdaságunkban való  közvetlen megjelenésének
   elősegítése különösen indokolttá teszi az ilyen kedvezmények
   biztosítását,    mivel     a    külföldiek     magyarországi
   tőkebefektetése  a  piacgazdaság  megteremtése  (  Alkotmány
   Preambuluma és  9. §  (1)   bek.  ) ,  mint alkotmányos  cél
   megvalósításának  egyik   fontos  eszköze.   Adókedvezmények
   meghatározása egyébként sem feltétlenül jelenti az Alkotmány
   9. §-ában,  vagy 70/A. §-ában írt elvek sérelmét. Az egyenlő
   elbánás  nem  jelent  feltétlenül  minden  jogalanyra  nézve
   egyforma  tartalmú  szabályozást.    A  külföldi  befektetők
   számára  biztosított   egyes  kedvezmények  nem  jelentik  a
   belföldi vállalkozók működési feltételeinek megvonását, vagy
   csorbítását,   mivel   a   különbségtétel   a   piacgazdaság
   kialakítása   alkotmányos   céljával   önmagában   véve   is
   alkotmányjogilag indokolt.

   6.   Az adott  esetben azonban  másról van  szó. A  külföldi
   befektetőket megillető  kedvezmények a  jogosultakat ugyanis
   nem véglegesen,  hanem csak átmenetileg: meghatározott időre
   - 5,  illetve 10  évre (  KBtv 15.  §  (2)  bek.  ab)  és b)
   pontok )  -  illetik  meg.  A  kedvezmények  ezen  túlmenően
   degresszívek: az  első öt  évben hatvanszázalékos, a második
   öt évben pedig negyven százalékos ( KBtv 15. § (2) bek. ab )
   pont  ) , illetve  ugyanezen  törvényhely b ) pontja szerint
   százszázalékos és hatvanszázalékos mértékűek. A kedvezmények
   tehát  kifejezetten  a  vállalkozás  megindításával  függnek
   össze.  Ilyen   kedvezményeket   belföldi   tőkével   induló
   vállalkozások is élveznek pl. kedvezményes hitelkonstrukciók
   igénybevételi  lehetőségén   keresztül  is.  A  KBtv.  által
   intézményesített kedvezmények tehát - túlmenően azon, hogy a
   külföldi  tőke  beáramlása  a  piacgazdaság  megteremtésével
   összefüggő alkotmányos  cél, és  ezen keresztül  a  külföldi
   befektető  kedvezményezése   az   Alkotmánybíróság   állandó
   gyakorlata szerint  alkotmányjogilag már  pusztán  ezért  is
   aggálytalan -  nem a  befektető külföldi  voltával, hanem  a
   vállalkozás    induló    voltával    függnek    össze.    Az
   Alkotmánybíróság rámutat  arra, hogy  eltérő  konstrukcióban
   belföldi induló vállalkozásokat is megillet adókedvezmény.

   A KBtv. szerinti kedvezmények továbbá szigorú feltételekhez,
   így az alapító vagyon meghatározott nagyságához, és az abban
   fennálló  külföldi   részesedés   meghatározott   mértékéhez
   kötődnek,   így    a   külföldi   beruházót   távolról   sem
   automatikusan illetik meg.

   Végül pedig az alkotmánybíróság utal arra, hogy az egyébként
   is átmeneti  és degresszív  adókedvezmények igénybevételének
   lehetősége    a     TAtv.  12.  §-a  (9)  -  (10)   bekezdés
   értelmében 1994. január 1-jével végleg megszűnik.

   Annak mérlegelése  és eldöntése,    hogy  milyen  feltételek
   mellett  kap  egy  induló  vállalkozás,  és  milyen  mértékű
   átmeneti   kedvezményt,       a   gazdaságpolitika   mikénti
   alakításáért  felelős   törvényhozó  és  végrehajtó  hatalom
   mérlegelési körébe tartozik.

   Ugyanezen mérlegelési  körbe tartozó  kérdés az  is, hogy  a
   gazdaságpolitika   milyen    kedvezményekkel   támogatja   a
   kizárólag   belföldi,   ezen   belül   a   belföldi   induló
   vállalkozásokat.    E     kedvezmények    túlterjednek    az
   adókedvezmények körén  ( 28/1991. ( II. 21. ) Korm. rendelet
   az Egzisztencia Hitelről és Részletfizetési Kedvezményről ).
   A  kifejezetten   belföldi  induló   vállalkozások   számára
   biztosított adókedvezményt tartalmaz, pl. a VÁNYA tv. 13 /A.
   §  (2)   bekezdése, amely   a belföldi  magánszemély  induló
   vállalkozásának    biztosít     1991,     1992,     1993-ban
   adóvisszatartás formájában igénybe vehető adókedvezményt.

   Kedvezmények, így  adókedvezmények  tehát  mind  a  külföldi
   részvétellel   működő,    mind   a    kizárólag   belföldiek
   részvételével működő   vállalkozásokat     megilletnek.    A
   kedvezmények mibenlétének  és mértékének  eltérése az  adott
   esetben  mindössze   arra  utal,  hogy  a  gazdaságpolitikai
   mérlegelés során  a jogalkotó a külföldi, illetve a belföldi
   jellegből adódó sajátosságokra volt figyelemmel.

   7. Az Alkotmány 70/B. § (2)  bek. -e  kimondja, hogy egyenlő
   munkáért  mindenkinek,  bármilyen  megkülönböztetés  nélkül,
   egyenlő  bérhez   van  joga.   Téves  az  indítványozó  azon
   hivatkozása, mely  szerint a  KBtv. -be  és a többi vizsgált
   jogszabályba foglalt  kedvezmények  ezen  alkotmányos  elvet
   sértenék. A  70/B. §  értelme ugyanis  nem az,  hogy bármely
   munkáltatónál  alkalmazott   minden  munkavállalónak  azonos
   munkáért azonos  bért  kell  kapnia,  hiszen  ez  esetben  a
   csődeljárás,  felszámolás   alatt  álló,   vagy  veszteséges
   vállalatnak alkotmányos  kötelessége lenne  ugyanolyan  bért
   fizetni  alkalmazottainak,   mint  a   nyereséges,   sikeres
   vállalkozás.  Ha az "egyenlő munkáért egyenlő bért" elve azt
   jelentené, hogy  az alkalmazottnak  alkotmányos joga  van  a
   vállalkozás gazdasági helyzetére, piaci pozíciójára tekintet
   nélkül  azonos   természetű  munkáért  azonos  bérre,  ez  a
   gazdasági verseny szabadságának alkotmányos tételét sértené,
   eredményét   tekintve    pedig   a    piacgazdaságot   tenné
   működésképtelenné. A  különböző vállalkozások által fizetett
   eltérő bér  a  gazdasági  versenynek  ugyanis  egyik  fontos
   tényezője.

   Az Alkotmány  70/B. §-a  ezért  helyes  értelme  szerint  az
   általános diszkriminációtilalmat  megfogalmazó 70/A. §-nak a
   munka világára vonatkoztatott konkretizálása.

   II.   A külföldi  részvétellel működő  társaság kiemelése az
   anyagi érdekeltségi rendszerre vonatkozó szabályozás hatálya
   alól

   A VÁNYAtv.  10. §-ának  b )  pontja az  anyagi  érdekeltségi
   rendszer egyes kérdéseiről  szóló  84/1988.  ( XII. 15. ) MT
   rendelet ( a továbbiakban: R1. ) szabályai alapján számított
   összeget adóalapot növelő tételként határozta meg. Az R1. 1.
   § (2) bekezdés  c ) pontja  kivette  e rendelkezések hatálya
   alól a külföldi részvétellel működő gazdasági társaságot, ha
   abban  a  külföldi  részesedés  aránya meghaladta a 20 -%ot,
   vagy az 5 millió Ft-ot.

   Az indítványozók  a belföldi és külföldi részvétellel működő
   társaságok        közötti        ilyen        különbségtétel
   alkotmányellenességének    utólagos     megállapítását    és
   megsemmisítését    kérték.     Álláspontjuk    szerint     a
   felülvizsgálni kért  rendelkezés az  Alkotmány 9. §, 70/A. §
   és 70/B. § rendelkezéseibe ütközik.

   Az    R1.     szabályait    az    adóköteles    bérnövekmény
   megállapításáról   szóló   178/1991.   ( XII. 29. )    Korm.
   rendelet  ( a továbbiakban: R2. ) hatályon kívül helyezte, a
   hatályos rendelkezésekben az indítványozók által sérelmezett
   különbségtétel (  figyelemmel a  TAtv. 2. § ( )   bek. -ében
   és az R2. 1. §-ában foglaltakra ) nem érvényesül.

   III.     Mindezekre  figyelemmel   az   Alkotmánybíróság   a
   rendelkező   rész    szerint   határozott.    Eljárása    az
   Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi  XXXII. törvény 1. § b )
   pontján,   30.  § (1)  bek. -én  és 40.   §-a  rendelkezésén
   alapul.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

         Dr. Ádám Antal                   Dr. Herczegh Géza
          alkotmánybíró                     alkotmánybíró

         Dr. Kilényi Géza                  Dr. Lábady Tamás
           alkotmánybíró                    alkotmánybíró

         Dr. Schmidt Péter                 Dr. Szabó András
          alkotmánybíró                     alkotmánybíró

                       Dr. Tersztyánszky Ödön
                           alkotmánybíró

                           Dr. Vörös Imre
                        előadó alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    137/B/1991
    Date of the decision:
    .
    11/02/1992
    .
    .