Hungarian
Ügyszám:
.
792/B/2003
Előadó alkotmánybíró: Stumpf István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 28/2011. (III. 31.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/682
.
A döntés kelte: Budapest, 03/29/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára   irányuló  indítványok   tárgyában   meghozta   a
  következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Pécs Megyei Jogú  Város
  Önkormányzata   Közgyűlése  a  levegő  minőségének   védelmével
  kapcsolatos  helyi  szabályokról  szóló  22/2003.   (04.   23.)
  rendelete   6.   §  (2)-(3)  bekezdése,  valamint   7-10.   §-a
  alkotmányellenes, ezért azokat megsemmisíti.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.

   Az   Alkotmánybírósághoz  két  indítványt  terjesztettek   elő,
   melyben  Pécs  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlése  a
   levegő  minőségének  védelmével kapcsolatos helyi  szabályokról
   szóló  22/2003.  (04.  23.) rendelete (a  továbbiakban:  Kgyr.)
   egyes     rendelkezései    alkotmányellenességének     utólagos
   vizsgálatát kezdeményezték.

   1. Az Alkotmánybírósághoz korábban beérkezett indítvány a Kgyr.
   6.  §  (2)-(3)  bekezdése  és  10. §-a  alkotmányellenességének
   megállapítására    és   megsemmisítésére   irányuló    kérelmet
   tartalmazott.   (Az   indítványozó  a  Kgyr.   7-8.   §-át   is
   alkotmányellenesnek    tartotta,     de     e     rendelkezések
   alkotmányellenességének    utólagos    vizsgálatára,    illetve
   megsemmisítésére irányuló kifejezett kérelmet  nem  terjesztett
   elő.)  Azt  állította, hogy a Kgyr. 6. § (2)-(3)  bekezdése  és
   10.  §-a  magasabb szintű jogszabályba ütközik, ezért sérti  az
   Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését.
   Az  indítványozó  szerint  a Kgyr. 6.  §  (2)-(3)  bekezdése  —
   figyelmen  kívül  hagyva  a  fogyasztói  igényeket  —  kizárja,
   illetve   ellehetetleníti  a  gázüzemű   fűtés-   és   melegvíz
   szolgáltatást,  annak  bevezetését,  továbbá   az   arra   való
   átállást.   Ennek   következtében  a  Kgyr.  e   rendelkezéseit
   ellentétesnek  tartotta a gázszolgáltatásról  szóló  1994.  évi
   XLI.  törvény (a továbbiakban: Gszt1.) 2. §-ával és 20. §  (1)-
   (2) bekezdésével, mert ezek az indítvány benyújtásakor hatályos
   rendelkezések    fogyasztói    igény    esetén    szolgáltatási
   kötelezettséget  állapítottak  meg  a  gázszolgáltató  részére.
   Ellentétesnek   tartotta   továbbá  a   tisztességtelen   piaci
   magatartás  és a versenykorlátozás tilalmáról szóló  1996.  évi
   LVII.  törvény  (a továbbiakban: Tpvt.) 11. § (1)  bekezdésével
   is.
   Ezen  túlmenően  a Kgyr.-nek a gázszolgáltatásra  való  átállás
   kizárásáról   szóló   rendelkezéseit   az   Alkotmány   9.    §
   (2) bekezdése által garantált gazdasági verseny szabadságába, s
   az  Alkotmány  13.  § (1) bekezdésben foglalt tulajdonhoz  való
   jogba ütközőnek tartotta.
   Az  indítványozó  kifogásolta a Kgyr. 10. §-át  is,  mely  arra
   kötelezi  az építésügyi hatóságot, hogy tagadja meg az építési,
   fennmaradási,    használati    mód    változtatási,     illetve
   használatbavételi  engedély  kiadását,  ha  a  fűtő-,   illetve
   energiatermelő  berendezés nem felel  meg  a  Kgyr.  6.  §-ában
   foglaltaknak.  Az indítványozó szerint a helyi  önkormányzat  —
   felhatalmazás   nélkül  —  nem  tilthatja  meg  az   építésügyi
   hatóságnak az építésügyi hatósági engedély kibocsátását.  Azzal
   érvelt,  hogy  az épített környezet alakításáról és  védelméről
   szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Étv.) — az
   indítvány   benyújtásakor  hatályos  —  36.  §  d)  pontja   az
   építésügyi hatóság számára pusztán az építmény rendeltetésszerű
   és   biztonságos  használhatóságához  szükséges  energiaellátás
   biztosításának  vizsgálatát  írja elő.  Az  építésügyi  hatóság
   tehát az Étv. szerint nem jogosult arra, hogy az energiatermelő
   berendezés  típusától  tegye  függővé  az  építésügyi  hatósági
   engedély kibocsátását.

   Az  indítványozó  hivatkozott továbbá az  egyes  építményekkel,
   építési   munkákkal  és  építési  tevékenységekkel  kapcsolatos
   építésügyi  hatósági engedélyezési eljárásokról szóló  46/1997.
   (XII.   29.)  KTM  rendelet  (a  továbbiakban:  KTMr.)   8.   §
   (2)  bekezdésére  is.  Ez  az indítvány benyújtásakor  hatályos
   rendelet  az  építésügyi hatóság hatáskörét határozta  meg.  Az
   indítványozó  azzal érvelt, hogy a Kgyr. 10. §-a  felhatalmazás
   nélkül  eltér  a  KTMr.  e  rendelkezésétől.  A  KTMr.   8.   §
   (2)  bekezdése  értelmében  ugyanis  az  építésügyi  hatóság  a
   füstgáz  elvezetését  célzó megoldás  szakszerűségét  vizsgálja
   meg,  illetve  azt,  hogy „a közmű igények a  közműszolgáltatók
   nyilatkozata szerint biztosítottak-e”. Ezt figyelembe  véve  az
   indítványozó szerint az építésügyi hatóság hatásköre nem terjed
   ki  arra,  hogy  a  Kgyr.  10. §-ának értelmében  megkövetelje,
   milyen  fűtési  módot, illetve milyen fűtő-  és  energiatermelő
   berendezést kell az építményben alkalmazni.
   Az     indítványozó    hivatkozott    továbbá    az    országos
   településrendezési és építési követelményekről szóló  253/1997.
   (XII.  20.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  OTÉK)   7.   §
   (3)  bekezdésére  is,  melynek 7.  pontja  alapján  az  újonnan
   beépítésre  vagy  jelentős átépítésre kerülő területek  építési
   övezeteire   vonatkozóan   meg  kell   határozni   legalább   a
   megengedett    igénybevételi,   kibocsátási,    szennyezettségi
   határértékeket.  Ebből  az indítványozó  azt  a  következtetést
   vonta le, hogy „[n]em lehet az energiahordozó fajtáját előírni,
   meghatározni  — ahogy azt a sérelmezett önkormányzati  rendelet
   teszi —, hanem csak a fent említett határértékeket”.

   2.  A  Kgyr.-t  érintően a másik indítványt  a  Baranya  Megyei
   Közigazgatási    Hivatal    vezetője    nyújtotta     be     az
   Alkotmánybírósághoz: a helyi önkormányzatokról szóló 1990.  évi
   LXV.  törvény  (a  továbbiakban: Ötv.) 99. §  (2)  bekezdés  a)
   pontja  alapján  kezdeményezte a  Kgyr.  7.  §  (1)  bekezdése,
   valamint  8-10.  §-a alkotmányellenességének megállapítását  és
   megsemmisítését.   A  Baranya  Megyei  Közigazgatási   Hivatal,
   illetve   a  Dél-dunántúli  Regionális  Közigazgatási   Hivatal
   vezetője  (a továbbiakban: hivatalvezető) az eredeti indítványt
   a  hivatkozott  jogszabályi környezet  időközbeni  módosítására
   tekintettel  pontosította, illetve a Kgyr. 7. § (2) bekezdésére
   is  kiterjesztette. A beadványok alapján az indítvány  tartalma
   az alábbiak szerint foglalható össze.
   2.1. A hivatalvezető elsőként a Kgyr. 7-8. §-át kifogásolta.  E
   rendelkezések   értelmében  a  60-140  kWth   névleges   bemenő
   hőteljesítményű tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt  kibocsátó
   berendezések  (a továbbiakban: tüzelőberendezések)  létesítése,
   átalakítása,     illetve    tüzelőanyagának     megváltoztatása
   bejelentési  kötelezettség alá esik. Új  építmény  60-140  kWth
   névleges bemenő hőteljesítményű létesítése esetén a létesítő az
   építési    hatósági    engedélyezési   kérelem    benyújtásával
   egyidejűleg kötelezett a bejelentésre.
   A  Kgyr.  7-8.  §-át a hivatalvezető ellentétesnek  tartotta  a
   levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.
   (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 16. §
   (3)   bekezdésével.  Ez  az  indítvány  benyújtásakor  hatályos
   rendelkezés  arról rendelkezett, hogy az üzemeltető  valamennyi
   helyhez   kötött  légszennyező  pontforrásra  köteles  adatokat
   szolgáltatni a környezetvédelmi hatóság számára (alapbejelentés
   és   légszennyezés   mértéke  éves  bejelentés),   s   ezt   az
   adatszolgáltatást e jogszabály vagy a környezetvédelmi  hatóság
   határozata  szerint kell teljesíteni. A Korm.  rendelet  23.  §
   (1)   bekezdése   és   (3)   bekezdés  c)   pontja   értelmében
   levegőtisztaság-védelmi, környezetvédelmi hatósági  feladatokat
   a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő-
   és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaival
   kapcsolatos   levegőtisztaság-védelmi  ügyekben  a   települési
   önkormányzat  jegyzője  látja  el.  A  Korm.  rendelet  23.   §
   (4)  bekezdés  h)  pontja  pedig kimondja,  hogy  a  települési
   önkormányzat  jegyzője  a hatáskörébe tartozó  légszennyezőt  a
   levegőtisztaság-védelemhez    kapcsolódó    adatok    közlésére
   kötelezheti.  Mindezek  alapján  az  indítványozó   szerint   a
   „jegyzőnek   teljesítendő  adatszolgáltatási   kötelezettséget,
   illetve  az  adatszolgáltatással kapcsolatos  jegyzői  hatáskör
   gyakorlását”  a  Korm.  rendelet „teljesen  lefedi”.  Ezért  az
   indítványozó úgy vélte, hogy a Korm. rendelet által a jegyzőhöz
   telepített    hatáskör    eltérő,    önkormányzati    rendeleti
   szabályozásával   a   Kgyr.   megsértette   az   Ötv.   9.    §
   (3) bekezdését.
   A  hivatalvezető  sérelmezte azt  is,  hogy  a  Kgyr.  a  Korm.
   rendelettel  ellentétes módon leszűkíti az adatszolgáltatást  a
   60-140 kW névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezésekre,
   holott  a  Korm. rendelet minden 140 kW alatti névleges  bemenő
   hőteljesítményű  berendezésre adatszolgáltatási kötelezettséget
   ír  elő.  Mindezek  alapján úgy vélte, hogy a  Kgyr.  7-8.  §-a
   magasabb  szintű jogszabállyal ellentétes, s ezért az Alkotmány
   44/A. § (2) bekezdésébe ütközik.
   2.2.  A  hivatalvezető  a  Kgyr.  9.  §-ával  kapcsolatban  azt
   kifogásolta,  hogy  „vegyes  jogszabály-szerkesztési  megoldást
   alkalmaz”,  mivel  a Korm. rendelet 23. § (3)  bekezdésében  és
   (4)  bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakat pontatlanul átveszi,
   mégpedig  olyan módon, hogy a Korm. rendelet 23. § (4) bekezdés
   d)-f)  pontjait  figyelmen kívül hagyja. Ezzel  kapcsolatban  a
   hivatalvezető  hivatkozott  a  jogalkotásról  szóló  1987.  évi
   XI.   törvényre   (a  továbbiakban:  Jat.),   melynek   18.   §
   (2)  bekezdése  —  az indítvány benyújtásakor —  rögzítette:  a
   jogszabályokat  „világosan és közérthetően kell megszövegezni”.
   A hivatalvezető hivatkozott továbbá az Alkotmánybíróság korábbi
   határozataira  [61/1994.  (XII.  24.)  AB  határozat;  28/2001.
   (VI.   29.)   AB  határozat],  melyek  —  állítása  szerint   —
   megállapították,   hogy   „a   vegyes   jogszabály-szerkesztési
   megoldás  homályos, megtévesztő és félrevezető”.  Indítványában
   idézte   a   9/1996.  (II.  23.)  AB  határozatot:  „amennyiben
   önkormányzati  rendelet a szabályozásába jogszabályban  foglalt
   taxációt  vesz  át,  abban  az  esetben  annak  a  jogbiztonság
   érdekében teljes körűnek kell lennie”.
   2.3.  A  hivatalvezető — az előző indítványozóhoz  hasonlóan  —
   sérelmezte   a   Kgyr.  10.  §-át  azért,   mert   az   építési
   jogszabályoktól  eltérően megtiltja az  építésügyi  hatóságnak,
   hogy   építési,   fennmaradási,  használati  mód  változtatási,
   illetve  használatbavételi engedélyt bocsásson ki, ha a  fűtő-,
   illetve   energiatermelő   berendezés   a   Kgyr.   6.   §-ában
   foglaltaknak  nem  felel  meg.  A  hivatalvezető   szerint   az
   építésügyi  hatóság  hatásköre  —  az  Étv.-nek  az   indítvány
   benyújtásakor  hatályos  36.  §  d)  pontjára,  az  OTÉK  7.  §
   (3)   bekezdésére,  illetve  a  KTMr.  8.  §  (2)   bekezdésére
   tekintettel  —  nem terjedhet ki arra, hogy „az  energiahordozó
   milyenségét” előírja. Az építtető joga ugyanis „annak eldöntése
   —  gazdaságossági  megfontolás, egyéni igény  alapján  —,  hogy
   milyen  energiahordozót választ”. Mivel az indítványozó szerint
   a  Kgyr.  10.  §-a magasabb szintű jogszabályba ütközik,  ezért
   ellentétes az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésével.
   Az  Alkotmánybíróság a folyamatban levő ügyeket —  azok  tárgyi
   összefüggésére  tekintettel  — az  Alkotmánybíróság  ideiglenes
   ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, többször módosított
   és  egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat
   (ABK 2009. január, 3.) 28. § (1) bekezdése alapján egyesítette,
   és egy eljárásban bírálta el.

   3.   Az  Alkotmánybíróság  eljárása  során  észlelte,  hogy  az
   indítványok  benyújtását  követően  az  Alkotmány,  illetve   a
   kérelmezők   által   hivatkozott   jogszabályok    egy    része
   megváltozott, illetve hatályát vesztette.
   A  Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
   módosításáról  szóló  2010. évi CXIII.  törvény  8.  §-a  2011.
   január  1-jével új rendelkezést iktatott az Alkotmány  44/A.  §
   (2)  bekezdése  helyébe.  Az  új rendelkezés  azonban  tartalmi
   szempontból a korábbival azonos szabályt tartalmaz.
   A  hivatalvezető a Kgyr. 9. §-át kifogásolva hivatkozott a Jat.
   18. § (2) bekezdésére, mely szerint a jogszabályokat „világosan
   és    közérthetően   kell   megszövegezni”.   A   Jat.-ot    az
   Alkotmánybíróság  121/2009.  (XII.  17.)  AB  határozata  2010.
   december  31-i  hatállyal megsemmisítette  (ABH  2009,  1013.).
   Jelenleg  ugyanakkor  a  Jat. 18. §  (2)  bekezdéséhez  hasonló
   rendelkezést tartalmaz a 2011. január 1-jén hatályba lépett,  a
   jogalkotásról  szóló 2010. évi CXXX. törvény  (a  továbbiakban:
   újJat.)  2.  § (1) bekezdése, mely szerint: „A jogszabálynak  a
   címzettek   számára   egyértelműen  értelmezhető   szabályozási
   tartalommal kell rendelkeznie.”
   Az első indítványban hivatkoztak a Gszt1. 2. §-ára és 20. § (1)-
   (2)  bekezdésére,  minthogy e rendelkezések — fogyasztói  igény
   esetén  —  szolgáltatási  kötelezettséget  állapítottak  meg  a
   gázszolgáltató részére, s az indítványozó szerint  éppen  ezzel
   ellentétes  a  Kgyr.  6.  §  (2)-(3) bekezdése,  mely  kizárja,
   illetve   ellehetetleníti  a  gázüzemű   fűtés-   és   melegvíz
   szolgáltatást,  annak  bevezetését,  továbbá   az   arra   való
   atállást.  A  Gszt1.-et  2004. január  1-jével  hatályon  kívül
   helyezte  a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény  (a
   továbbiakban:  Gszt2.) 54. § (1) bekezdés  b)  pontja.  Majd  a
   földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a  továbbiakban:
   Gszt3.) 147. § (6) bekezdése és 158. § a) pontja 2009. július 1-
   jével  hatályon  kívül helyezte a Gszt2.-t. A  Gszt3.  34.  §-a
   ugyanakkor  jelenleg is rögzíti, hogy az egyetemes szolgáltatót
   a  működési engedélyében meghatározott szolgáltatási  területen
   lévő  egyetemes  szolgáltatást igénylő jogosultak  tekintetében
   egyetemes szolgáltatási szerződéskötési kötelezettség terheli.
   Mindkét   indítványozó   hivatkozott   a   Kgyr.   10.   §-ával
   összefüggésben az Étv.-nek az indítvány benyújtásakor  hatályos
   36. § d) pontjára, mely szerint építésügyi hatósági engedély  a
   jogszabályok  keretei  között akkor  adható,  ha  az  építményt
   érintően  a közmű- és energiaellátás megvalósítása biztosított.
   E   rendelkezést   jelenleg  az  Étv.  36.  §   (1)   bekezdése
   tartalmazza.
   Az  első  indítványban a Kgyr. 10. §-át érintően hivatkoztak  a
   KTMr.  8.  §  (2) bekezdésére. Ennek értelmében  az  építésügyi
   hatósági engedélyezési eljárásban vizsgálandó, hogy a szükséges
   közműellátottság  biztosított-e, illetve  milyen  feltételekkel
   biztosítható,  továbbá  az  építmény  égéstermék   kivezetőinek
   műszaki  megoldása  megfelel-e az előírt  követelményeknek.  Az
   indítvány benyújtását követően a KTMr. rendelkezéseit  —  a  2.
   számú   melléklet   kivételével  —   az   építésügyi   hatósági
   eljárásokról,  valamint  a  telekalakítási  és  az  építészeti-
   műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM
   rendelet  2008. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte.
   Majd a KTMr.-t egészét a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában
   közreműködő   szakhatóságok   kijelöléséről,   valamint   egyes
   szakhatósági  közreműködések megszüntetéséről és  módosításáról
   szóló  362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. §  (2)  bekezdés
   89.  pontja  2009.  március 1-jei hatállyal  helyezte  hatályon
   kívül.   Az   indítvány  elbírálása  idején  az  Étv.   36.   §
   (1)  bekezdése  sorolja  fel  az építésügyi  hatósági  engedély
   kibocsátásának  feltételeit, melynek  ec)  pontja  az  építmény
   rendeltetésszerű  és  biztonságos használhatóságához  szükséges
   közmű-  és  energiaellátás  biztosítását  követeli  meg.  Ezzel
   összhangban   az   építésügyi  hatósági  eljárásokról   és   az
   építésügyi  hatósági  ellenőrzésről szóló 193/2009.  (IX.  15.)
   Korm.   rendelet   36.   §   d)   pontja   előírja,   hogy    a
   használatbavételi    engedélykérelemhez   vagy    bejelentéshez
   mellékelni kell az építési tevékenységgel érintett épített vagy
   szerelt    égéstermék-elvezető   esetén   a   kéményseprő-ipari
   közszolgáltató nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett
   épített  vagy  szerelt  égéstermék-elvezető  műszaki  megoldása
   megfelel a szakszerűség követelményeinek.
   A  levegő  védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
   (a  továbbiakban: újKorm.r.) 45. § a) pontja 2011. január  15-i
   hatállyal hatályon kívül helyezte a Korm. rendeletet. Az utóbbi
   tartalmazta azt az adatszolgáltatási kötelezettséget,  amellyel
   ellentétesnek  tartotta a hivatalvezető  a  Kgyr.  7-8.  §-ában
   foglalt  adatszolgáltatási kötelezettséget. A Korm. rendeletnek
   a  hivatalvezető által hivatkozott rendelkezéseit az  újKorm.r.
   is  magában  foglalja.  Az újKorm.r. 31-32.  §-a  is  tartalmaz
   adatszolgáltatási   kötelezettséget   a   légszennyező   forrás
   létesítésével,  üzemeltetésével  kapcsolatosan.  Az   újKorm.r.
   36.  §  (2) bekezdés b) pontja szerint is a jegyző, mégpedig  a
   települési   önkormányzatok  többcélú  kistérségi  társulásáról
   szóló   2004.  évi  CVII.  törvényben  meghatározott  kistérség
   körzetközponti feladatot ellátó települési, a főváros  esetében
   a   kerületi  önkormányzat  jegyzője,  jár  el  első  fokon   a
   legfeljebb  140  kWth névleges bemenő hőteljesítményű,  nem  az
   újKorm.r.  36.  §  (2)  bekezdés a) pontja  szerinti  kizárólag
   füstgázt   kibocsátó  tüzelőberendezés  forrásával  kapcsolatos
   levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben.
   Az  Alkotmánybíróság hatáskörébe főszabályként csak a  hatályos
   jogszabályok   alkotmányellenességének   utólagos    vizsgálata
   tartozik.   Hatályon   kívül  helyezett,   illetve   módosított
   jogszabályi  rendelkezés  alkotmányosságának  vizsgálatára   az
   Alkotmánybíróság  hatásköre csak  akkor  terjed  ki,  ha  annak
   alkalmazhatósága az eldöntendő kérdés. (335/B/1990. AB  végzés,
   ABH  1990,  261.)  A  konkrét normakontroll  két  esetében,  az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:  Abtv.)  38. § (1) bekezdése  alapján  benyújtott
   bírói   kezdeményezés   és   48.  §-a  szerint   előterjesztett
   alkotmányjogi  panasz  alapján  az  Alkotmánybíróság  már   nem
   hatályos  rendelkezés  alkotmányellenességét  is  vizsgálja.  A
   jelen  indítványok  nem  az  Abtv. 38.  §-a,  illetve  48.  §-a
   szerinti kérelmek. Ezért az Alkotmánybíróság az indítványokat a
   hatályos  alkotmányi és jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel
   bírálta el.
                                  
                                 II.

   1. Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelkezései:
   „9.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaság  elismeri  és  támogatja  a
   vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”
   „13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz  való
   jogot.”
   „44/A. § (1) A helyi képviselőtestület:
   a)   önkormányzati  ügyekben  önállóan  szabályoz  és  igazgat,
   döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül,
   (…)
   (2)  A  helyi  képviselő-testület a  feladatkörében  rendeletet
   alkothat, amely nem lehet ellentétes más jogszabállyal.”
   „44/B.  § (3) A polgármester az önkormányzati feladatain  kívül
   törvény  vagy  törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet
   alapján kivételesen államigazgatási feladatokat és hatásköröket
   is elláthat.”

   2. Az Ötv. érintett rendelkezése:
   „7.   §   (1)  Törvény  vagy  törvény  felhatalmazása   alapján
   kormányrendelet kivételesen a polgármestert, a főpolgármestert,
   a megyei közgyűlés elnökét államigazgatási hatósági hatáskörrel
   ruházhatja  fel.  Törvény vagy kormányrendelet  államigazgatási
   feladatot,  hatósági hatáskört állapíthat meg  a  jegyzőnek,  a
   főjegyzőnek   és  kivételesen  a  képviselő-testület   hivatala
   ügyintézőjének is.”
   „9.   §   (3)   A   képviselő-testület  egyes   hatásköreit   a
   polgármesterre,    a    bizottságaira,    a    részönkormányzat
   testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére,  törvényben
   meghatározottak  szerint  társulására  ruházhatja.  E  hatáskör
   gyakorlásához  utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.  Az
   átruházott hatáskör tovább nem ruházható.”
   „16.   §   (1)  A  képviselő-testület  a  törvény   által   nem
   szabályozott  helyi  társadalmi viszonyok rendezésére,  továbbá
   törvény    felhatalmazása   alapján,    annak    végrehajtására
   önkormányzati rendeletet alkot.”

   3.  A  környezet védelmének általános szabályairól szóló  1995.
   évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) érintett rendelkezése:
   „46.  §  (1)  A települési önkormányzat (Budapesten a  Fővárosi
   Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében
   (…)
   c)   a  környezetvédelmi  feladatok  megoldására  önkormányzati
   rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot hoz; (…).”

   4.  Az Étv.-nek az indítványok elbírálásakor hatályos, érintett
   rendelkezése:
   „13.  §  (1) Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében  a
   települési    önkormányzatnak    az    országos    szabályoknak
   megfelelően,  illetve  az  azokban megengedett  eltérésekkel  a
   település   közigazgatási   területének   felhasználásával   és
   beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji  és  épített
   értékeinek  védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő  sajátos
   helyi   követelményeket,  jogokat  és  kötelezettségeket  helyi
   építési szabályzatban kell megállapítania.”
   „18.  §  (1)  Építési  tevékenységet végezni  az  e  törvényben
   foglaltak, valamint az egyéb jogszabályok megtartásán túl, csak
   a  helyi  építési  szabályzat, szabályozási  terv  előírásainak
   megfelelően szabad.”
   „36.   §   (1)   Építésügyi   hatósági   engedély   törvényben,
   kormányrendeletben meghatározottak szerint akkor adható, ha
   a)  a tervezett építési tevékenység megfelel a 18-22. §-ban, és
   a 31. § (1) bekezdésében előírtaknak,
   (…)
   e)     az     építmény    rendeltetésszerű    és    biztonságos
   használhatóságához szükséges
   (…)
   ec) a közmű- és energiaellátás
   a  használatbavételi engedély megkéréséig biztosítható, illetve
   a használatbavételi engedélyezéskor rendelkezésre áll,
   (…)
   i)  az építésügyi hatósági engedélykérelem jogszabályban előírt
   mellékletei rendelkezésre állnak, és tartalmuk megfelel az  a)-
   h) pontok előírásainak.”

   5. Az OTÉK érintett rendelkezései:
   „7.  §  (3) Újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre  kerülő
   területek  építési  övezeteire vonatkozóan meg  kell  határozni
   legalább:
   (…)
   7.  a  megengedett igénybevételi, kibocsátási,  szennyezettségi
   határértékeket      [a     továbbiakban:     környezetterhelési
   határértékeket (emisszió és imisszió)], (…)”
   „Hőellátó vezetékek, berendezések
   78.  §  (1)  A hőellátó rendszernek — a tüzelő-, a  hőátadó  és
   melegvíztermelő  berendezésnek —  összhangban  kell  lennie  az
   építmény  rendeltetésével  és  a  határoló  szerkezeteivel,  az
   energiatakarékosságra  vonatkozó  jogszabályok  és   szabványok
   előírásainak megfelelően.
   (2)  A  több  önálló rendeltetési egységet tartalmazó  házgyári
   panelos    szerkezetű    középmagas    és    magas    épületben
   helyiségenkénti    és    önálló   rendeltetési    egységenkénti
   fűtőberendezés csak tartalékfűtés céljára létesíthető.
   (3) Hőellátó vezetéket nem szabad vezetni
   a)  födémben,  padozatban,  kivéve, ha  a  hőellátási  rendszer
   elemei és megoldása e célra engedélyezettek,
   b)  villamos  berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségekben
   (pl.  transzformátor-, főkapcsoló helyiségben) és ezek falában,
   födémében, padozatában,
   c)  olyan  helyiségben, amelynek belső hőmérséklete  +2  C  alá
   süllyedhet (pl. hűtőkamrában).
   Gázvezetékek, gázfogyasztó készülékek
   79.  §  (1) A gázenergia felhasználása az építmény biztonságát,
   állékonyságát    és   az   egészséget   nem   veszélyeztetheti.
   Gázvezetéket,     gázfogyasztó    készüléket,    gázfelhasználó
   technológiát,   valamint   ezek   tartozékait   (gázberendezés)
   építményben   alkalmazni   csak   a   vonatkozó   jogszabályok,
   szabványok és ágazati előírások szerint szabad.
   (2)   Égéstermék-elvezetés  nélküli  gázkészülék  (főző,  sütő,
   vízmelegítő, fűtő stb.) nem alkalmazható
   a) alvás céljára is szolgáló helyiségben,
   b) testnevelés, sportolás céljára szolgáló helyiségben,
   c)  nevelési-oktatási  építményekben  a  0-18  éves  gyermekek,
   tanulók  tartózkodására  szolgáló  terekben  —  a  taneszköznek
   minősülő gázkészülékek kivételével —,
   d) közvetlen természetes szellőzés nélküli helyiségben.
   (3)   A   gázkészülék   működéséhez   szükséges   légtérbővítés
   (szellőzőnyílás)  a (2) bekezdésben említett  helyiségekre  nem
   nyílhat.
   (4)   Nevelési-oktatási  építménynek  a  0-18  éves  gyermekek,
   tanulók    tartózkodására   szolgáló   helyiségében,    terében
   gázfogyasztó  készülék  és kapcsolója, automatikája,  csak  úgy
   alkalmazható,  ha  ahhoz  a gyermekek,  tanulók  nem  férhetnek
   hozzá.
   (5)
   (6)  Nyílt  lángú  gázfogyasztó készüléket a padlószint  felett
   1,20  m-nél alacsonyabban lévő benyíló, forgó ablakszárny alatt
   elhelyezni nem szabad.”
   „111.  §  (1)  Az e rendelet II-III. fejezetében  meghatározott
   településrendezési követelményeknél szigorúbb követelményeket a
   helyi építési szabályzat megállapíthat.
   (…)
   (3)  Új  épületek esetében e rendelet IV. fejezetében  szereplő
   előírásoktól   eltérni   csak  a  (4)   bekezdésben   foglaltak
   tekintetében és az ott meghatározott feltételekkel lehet akkor,
   ha a tervezett megoldás:
   a)   az   élet   és  az  egészség  védelmével,  a   biztonságos
   használhatósággal kapcsolatos érdeket nem sért,
   b) a tervezett megoldás szerinti használat veszélyhelyzetet nem
   teremt,
   c)   a   szomszédos  önálló  rendeltetési  egységekhez   fűződő
   használati jogokat nem korlátozza.
   (4) Az eltérő megoldás
   a)  az  egészségvédelem biztosítása szempontjából a 66.  §  (1)
   bekezdése, a 70. § (3), (6), (7) bekezdése, a 71. §,  a  72.  §
   (7)  bekezdése,  a  73.  §  (3)  bekezdése,  a  77.  §  (4)-(5)
   bekezdése,  a 79. § (2) bekezdésének b) pontja,  a  82.  §  (2)
   bekezdésének  a)-b) pontja és (9) bekezdése, a  85.  §  (3)-(5)
   bekezdése, 86. § (1) bekezdése, a 88. § (3) bekezdése, a 89.  §
   (2)  bekezdése,  90.  §  (2)-(4) bekezdése,  a  92.  §  (5)-(6)
   bekezdése,  a  99. §, a 102. § (3) bekezdése és a  103.  §  (1)
   bekezdése,   továbbá  a  honvédelmi  és  katonai,  valamint   a
   nemzetbiztonsági célú építmények esetében a 46. § (1) bekezdése
   tekintetében az egészségügyi követelmények figyelembevételével,
   b)   a  tűzvédelem  biztosítása  szempontjából  a  64.  §   (6)
   bekezdésének a)-d) pontja, a 73. § (1) bekezdése, a 85.  §  (9)
   bekezdése, a 88. § (4) bekezdése, a 90. § (2) bekezdése, a  95.
   § (4) bekezdése, a 96. § (2) bekezdésének b)-d) pontja és a 97.
   §  tekintetében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a
   honvédelmi   és   katonai,   valamint   nemzetbiztonsági   célú
   építmények      esetében     a     tűzvédelmi     követelmények
   figyelembevételével,
   c)   az   építmények   használati   feltételeinek   biztosítása
   szempontjából  a  64.  §  (4),  (7)  bekezdése,  a  65.  §  (3)
   bekezdése,  a 68. § (1)-(3) bekezdése, a 85. § (2) bekezdésének
   a)  pontja,  a  96. § (3) bekezdése és a 98.  §  (2)  bekezdése
   tekintetében   a  rendeltetésszerű  és  biztonságos   használat
   követelményeinek figyelembevételével
   valósítható meg.”

   6. Az újKorm.r. érintett rendelkezései:
   „24.   §   (1)   A  nem  a  felügyelőség  hatáskörébe   tartozó
   légszennyező   forrás  létesítéséhez,  teljesítménybővítéséhez,
   élettartalmát    meghosszabbító   felújításához,    alkalmazott
   technológiájának  váltásához, használatba  vételéhez  nem  kell
   levegőtisztaság-védelmi engedély.
   (2)  Az  (1) bekezdés szerinti légszennyező forrás üzemeltetése
   során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.”
   „31.  §  (1) Az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK  Európai
   Parlamenti és Tanácsi rendelet (E-PRTR) I. melléklete  szerinti
   légszennyező   pont-   és   diffúz  forrás   (a   továbbiakban:
   adatszolgáltatásra  köteles légszennyező  forrás)  üzemeltetője
   legkésőbb  a  légszennyező  forrás működési  engedélykérelmének
   benyújtásával  egyidejűleg, vagy az előzőektől  eltérő  esetben
   legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a felügyelőség részére
   a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi
   alapbejelentést tesz.
   (2)   Az   adatszolgáltatásra   köteles   légszennyező   forrás
   üzemeltetője a tárgyévet követő év március 31-ig a felügyelőség
   részére   a   7.   melléklet  szerinti   adattartalommal   éves
   levegőtisztaság-védelmi jelentést nyújt be.
   (3)  A  felügyelőség  a  légszennyező  forrás  levegőterhelését
   befolyásoló  műszaki, technológiai sajátosságai miatt  e  §-ban
   előírtaktól eltérő tartalmú, illetve gyakoriságú jelentéstételt
   engedélyezhet.
   (4)   Az   adatszolgáltatásra   köteles   légszennyező   forrás
   üzemeltetője    a   levegőtisztaság-védelmi   alapbejelentésben
   bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől  számított
   30 napon belül bejelenti a felügyelőség részére.
   32.  §  (1) Az adatszolgáltatás nyomtatványon vagy elektronikus
   űrlap    igénybevételével,   az   ügyfélkapun   keresztül    is
   teljesíthető.
   (2) Az adatszolgáltató az elektronikus dokumentumok mentéséről,
   valamint  az  adatokat  elektronikusan előállító  és  továbbító
   eljárások   rögzítéséről   gondoskodik.   Az   adatszolgáltatás
   valamint a benyújtott dokumentáció 5 évig nem selejtezhető.
   (3)  Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért,
   a  bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli  szabályokkal,
   statisztikai   rendszerrel,   valamint   egyéb   nyilvántartási
   rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való  egyezéséért
   a bejelentésre kötelezett a felelős.”
   „36.   §  (1)  A  levegőtisztaság-védelmi  ügyben  az  elsőfokú
   hatósági jogkört — a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel — a
   felügyelőség gyakorolja.
   (2)    A    települési   önkormányzatok   többcélú   kistérségi
   társulásáról  szóló  2004.  évi CVII. törvényben  meghatározott
   kistérség körzetközponti feladatot ellátó települési, a főváros
   esetében a kerületi önkormányzat jegyzője
   a)  a  legfeljebb  500  kWth névleges  bemenő  hőteljesítményű,
   háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával,
   b)  a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű,  nem
   az    a)    pont   szerinti   kizárólag   füstgázt    kibocsátó
   tüzelőberendezés forrásával,
   c)    az    egy   háztartásban   élő   személy(ek)   mindennapi
   szükségleteinek  kielégítésére, otthona fenntartására  szolgáló
   tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,
   d)  a  nem  gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység
   okozta bűzterheléssel, és
   e)   a   nem  gazdasági  tevékenység  keretében  működő  diffúz
   légszennyező   forrással   kapcsolatos  levegőtisztaság-védelmi
   hatósági ügyben jár el első fokon.”

   7. A Kgyr. indítványokkal érintett rendelkezései:
   „6.  §  (1)  Energiatermelő berendezést úgy  kell  megtervezni,
   kiválasztani,  kialakítani  és üzemeltetni,  hogy  a  környezet
   egészének  magas szintű védelme érdekében az a lehető legkisebb
   levegőterhelést okozza.
   (2)  A  már  működő  energiatermelő,  energiaellátó  rendszerek
   megváltoztatása  (különösen  a  berendezések  cseréje   és   az
   energiahordozó váltás) az elérhető legjobb technikát figyelembe
   véve  nem  járhat a levegőterhelés növelésével, azaz a helyileg
   kibocsátott   légszennyező  anyagok  fajlagos  mutatószámai   a
   teljesítményre,  a  megtermelt energiára  vonatkozóan  egyetlen
   szenynyezőanyag tekintetében sem növekedhetnek.
   (3)  Új  létesítmények kialakításakor vagy a meglévő rendszerek
   átalakításakor  az elérhető legjobb technikával megvalósítható,
   helyi  emisszióval  nem  járó rendszereket  (különösen  távhőt,
   villamos energiát, napenergiát használó berendezéseket), vagy —
   ennek  hiányában  — a lehető legkisebb helyi  emisszióval  járó
   energiatermelő, energiaellátó rendszereket kell alkalmazni.”
   „7.  §  (1) A levegővédelmi követelmények betartása ellenőrzése
   céljából a 60-140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű  tüzelő-
   és    egyéb,    kizárólag    füstgázt   kibocsátó    berendezés
   (továbbiakban:   tüzelőberendezés)   létesítését   és   meglévő
   tüzelőberendezés átalakítását, tüzelőanyagának megváltoztatását
   a  tüzelőberendezés  létesítője a  jegyzőnek  —  mint  elsőfokú
   környezetvédelmi hatóságnak — köteles bejelenteni.
   A  bejelentési kötelezettség szempontjából az azonos  helyrajzi
   számú  ingatlanon található tüzelőberendezések névleges  bemenő
   teljesítményének öszszegét kell figyelembe venni.
   (2)   140  kWth-nál  nagyobb  névleges  bemenő  hőteljesítményű
   tüzelőberendezés   esetén   a   Kormányrendelet    idevonatkozó
   rendelkezései szerint kell eljárni.
   8.  §  Új  építmény 60-140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű
   tüzelőberendezése (i) létesítése esetén a létesítő  az  építési
   hatósági  engedélyezési  kérelem  benyújtásával  egyidejűleg  a
   jegyzőnek  —  mint  elsőfokú környezetvédelmi  hatóságnak  —  a
   tüzelőberendezés    létesítését    az    alábbi    dokumentáció
   csatolásával köteles bejelenteni:
   a.)  a  tervezett  energiaigény  mennyiségének  és  biztosítási
   módjának ismertetése,
   b.)  annak  bemutatása,  hogy ez az  energiaigény  a  létesítés
   helyétől  számított  500  m-en belül  milyen  energiahordozóval
   biztosítható    (vezetékes    hőenergia-hordozó    esetén     a
   szolgáltató(k) nyilatkozatának csatolásával),
   c.)  a  tüzelőanyag vagy a hőhordozó megjelölése és a választás
   indoklása,
   d.)   a   tüzelőberendezés  típusa,  műszaki  adatai,   működés
   időtartama,   napi   és   éves   tervezett   átlagos-   illetve
   csúcsfogyasztása,
   e.)   a   tervezett   tüzelőberendezések   légszennyező   anyag
   kibocsátása    (légszennyező    anyagok    fajtája,     várható
   koncentrációja, fajlagos mennyisége) meghatározása.
   (2)  A  meglévő  60-140  kWth névleges  bemenő  hőteljesítményű
   tüzelőberendezés   tüzelőanyagának   megváltoztatásáról   szóló
   bejelentéshez csatolni kell:
   a.)    a   jelenlegi   és   a   tervezett   tüzelőanyag-ellátás
   ismertetését, a tüzelőanyag-váltás indoklását,
   b.) a szolgáltatói nyilatkozatokat,
   c.)  a meglevő és a tervezett tüzelőberendezés (1) bekezdés d.)
   és  e.)  pont  alatti  adatait  a légszennyezőanyag  kibocsátás
   változásának összehasonlításával,
   d.)   a   kéményseprő-ipari   közszolgáltató   kéményvizsgálati
   jegyzőkönyvét és terhelhetőségi szakvéleményét.
   9.  §  A  jegyző — mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság  —  a
   háztartási  berendezések  forrásaival,  valamint  a  140   kWth
   névleges     bemenő    hőteljesítményt    meg    nem     haladó
   tüzelőberendezések  forrásaival  kapcsolatos   levegőtisztaság-
   védelmi ügyekben eljárva:
   a.)   ellenőrzi  a  megállapított  levegővédelmi  követelmények
   betartását;
   b.)   hatáskörén   belül   a  levegőtisztaságvédelmi   tilalmak
   megszegőivel  szemben  a  Kormányrendelet  8.  sz.   melléklete
   szerinti bírságot szab ki és hatósági intézkedést kezdeményez;
   c.)  hatósági intézkedést kezdeményez a levegőtisztaság-védelem
   érdekében más hatóságoknál és egyéb szerveknél.
   10.   §  Nem  adható  építési,  fennmaradási,  használati   mód
   változtatási,  használatbavételi engedély az építményre  akkor,
   ha  az  építmény helye szerinti építési övezetben rendelkezésre
   álló   energiahordozók  közül  kiválasztott   energiahordozóval
   tervezett,  elérhető legjobb technikával megvalósítható  fűtő-,
   energiatermelő   berendezés  nem  a  lehető   legkisebb   helyi
   levegőszennyező anyag kibocsátású, illetőleg ha  a  fűtési  mód
   megváltoztatásával  a  meglevőnél  fajlagosan   nagyobb   helyi
   levegőszennyező anyag kerülne kibocsátásra, azaz ha az építmény
   nem  felel  meg  a  6.  §  (1)  és  (3)  bekezdésekben  foglalt
   követelményeknek, illetve a tüzelőberendezés és  a  fűtési  mód
   megválasztásánál  nem  teljesülnek  a   6.   §   (2)   és   (3)
   bekezdésekben foglalt előírások.”
                                  
                                III.

   Az indítványok megalapozottak.

   1. A helyi önkormányzat rendeletalkotási jogkörének kereteit az
   Alkotmány 44/A. §-a, valamint az Ötv. 16. §-a jelöli ki.
   Az  Alkotmány  44/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint  a  helyi
   képviselő-testület önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és
   igazgat.  Az  Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése  pedig  kimondja,
   hogy  a helyi képviselő-testület rendelete nem lehet ellentétes
   más   jogszabállyal.  Ennek  megfelelően  az  Ötv.  16.  §  (1)
   bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy a  helyi  képviselő-testület
   törvény  által  nem  szabályozott  helyi  társadalmi  viszonyok
   rendezésére,  továbbá  törvény  felhatalmazása  alapján,  annak
   végrehajtására rendeletet alkot.

   2.  Az Alkotmánybíróság elsőként a Kgyr. 10. §-ával, illetve az
   abban  hivatkozott és az indítványozók által is támadott  6.  §
   (2)-(3) bekezdésével kapcsolatos indítványi elemet vizsgálta. A
   Kgyr.  10.  §-ának,  illetve  6.  §  (2)-(3)  bekezdésének   az
   alkotmányellenességét  mindkét  indítványozó  e   rendelkezések
   magasabb  szintű  jogszabályba, mégpedig az  Étv.-be  és  annak
   végrehajtási rendeleteibe (OTÉK, stb) ütközése miatt kérte — az
   Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése alapján — megállapítani.
   2.1.   Az   Alkotmánybíróság  eljárása  során  mindenek   előtt
   észlelte,  hogy a Kgyr. 6. § (3) bekezdése majdnem szó  szerint
   megegyezik  a  távhőszolgáltatásról  szóló  2005.  évi   XVIII.
   törvény   egyes  rendelkezéseinek  Budapest  főváros  területén
   történő  végrehajtásáról szóló 83/2005. (XII.  16.)  Főv.  Kgy.
   rendeletnek   azzal  a  3.  §  (2)  bekezdésével,   melyet   az
   Alkotmánybíróság  az  59/2009. (V. 22.) AB  határozatával  (ABH
   2009,     1152.)     magasabb    szintű     jogszabályba,     a
   távhőszolgáltatásról  szóló  2005.  évi  XVIII.  törvénybe   (a
   továbbiakban:   Tszt.)   ütközése   miatt   alkotmányellenesnek
   minősített és megsemmisített.
   Az  Alkotmánybíróság e határozatában — a 21/2009. (II. 26.)  AB
   határozata  és  22/2009.  (II.  26.)  AB  határozata  nyomán  —
   megállapította,  hogy  „a  helyi  képviselő-testületnek   nincs
   felhatalmazása  arra, hogy rendeletében a  hőellátó  rendszerek
   kialakítását, átalakítását korlátozza, s az érintettek  számára
   távhőszolgáltatás igénybevételét tegye kötelezővé. (…) A  Kgyr.
   3.  §  (2)  bekezdése  által  hivatkozott  Korm.  rendelet  sem
   tartalmaz,   de   nem   is  tartalmazhat  olyan   önkormányzati
   jogalkotásra   vonatkozó   felhatalmazást,   amelynek   alapján
   önkormányzati  rendelet kötelezővé tehetné a helyi  emisszióval
   nem járó rendszerek alkalmazását.
   A   Kgyr.   3.  §  (2)  bekezdésének  az  az  előírása,   amely
   meghatározott,  távhővel ellátott területen a távhőszolgáltatás
   alkalmazására  kötelez, ellentétes a Tszt. 38.  §-ában  foglalt
   rendelkezéssel,  mely  a  felhasználó jogaként  szabályozza  az
   általános  közüzemi szerződés felmondását, a  távhőszolgáltatás
   igénybevételének   megszüntetését.  Ezért  az  Alkotmánybíróság
   megállapította,   hogy   a  Kgyr.-nek  a   Tszt.   szabályaival
   ellentétes  3.  §  (2)  bekezdése  az  Alkotmány  44/A.  §  (2)
   bekezdésébe   ütközik,   s   így  a   Kgyr.   e   rendelkezését
   megsemmisítette.”  [59/2009. (V. 22.) AB határozat,  ABH  2009,
   1152, 1157.]
   Az   Alkotmánybíróság   a   jelen   indítványok   elbírálásakor
   figyelemmel  volt a korábbi megállapításaira. Különösen  azért,
   mert  a  Kgyr.  6. § (3) bekezdése — az 59/2009.  (V.  22.)  AB
   határozatban  megsemmisített  rendelkezéshez  hasonló  módon  —
   vnkormányzati   rendeleti   szinten   korlátozza   a   hőellátó
   rendszerek    kialakítását,   illetve   átalakítását,    s    a
   távhőszolgáltatás igénybevételére kötelez.
   2.2. A jelen ügy tárgyát képező indítványokban kifejezetten nem
   kezdeményezték   a   Tszt.  sérelmének  a  megállapítását.   Az
   indítványozók  a  Kgyr.  10.  §-ával,  valamint   6.   §   (2)-
   (3)   bekezdésével  kapcsolatban  azt  kifogásolták,   hogy   e
   rendelkezések  elsősorban az Étv.-vel, illetve kormányrendeleti
   szintű    szabályokkal   ellentétben   egyes    energiatermelő,
   energiaellátó      rendszerek      alkalmazására      vonatkozó
   kötelezettséget  állapítanak  meg,  illetve  e  jogszabályokkal
   ellentétesen   korlátozzák  az  energiatermelő,   energiaellátó
   rendszerek megváltoztatását.
   Az   építési  előírásokat  alapvetően  az  Étv.,  azaz  törvény
   határozza   meg.  Az  Étv.  13.  §  (1)  bekezdése   ugyanakkor
   felhatalmazza a települési önkormányzatot arra, hogy az  építés
   helyi    rendjének   biztosítása   érdekében   sajátos    helyi
   követelményeket,  jogokat  és kötelezettségeket  helyi  építési
   szabályzatban  állapítson  meg,  de  kizárólag   „az   országos
   szabályoknak   megfelelően,  illetve  az  azokban   megengedett
   eltérésekkel”.  Az Étv. 36. § (1) bekezdés a)  pontja,  illetve
   18.  §  (1)  bekezdése  értelmében pedig építési  tevékenységet
   végezni  csak  az  Étv.-ben, valamint az egyéb  jogszabályokban
   foglaltaknak, illetve a helyi építési szabályzat,  szabályozási
   terv   előírásainak  megfelelően  szabad,  építésügyi  hatósági
   engedély ugyanis csak ekkor adható.
   Az  Étv. 36. § (1) bekezdés ec) pontja egyebek mellett rögzíti,
   hogy    az    építmény    rendeltetésszerű    és    biztonságos
   használhatóságához   szükséges   közmű-    és    energiaellátás
   biztosítása  az  építésügyi hatósági engedély kibocsátásának  a
   feltétele.  Az  Étv.  36. § (1) bekezdés ec)  pontja  tehát  az
   építésügyi  hatósági engedélyezést, vagyis  az  államigazgatási
   hatósági  hatáskör  gyakorlását az építmény  energiaellátásának
   biztosításától    teszi   függővé.   Az   Étv.    azonban    az
   energiaellátást  érintően az építésügyi  engedély  kibocsátását
   nem  köti  további  feltételekhez,  különösen  olyanokhoz  nem,
   amelyek  meghatározott energiatermelő, energiaellátó rendszerek
   kötelező alkalmazását, illetve a megvalósítandó energiatermelő,
   energiaellátó  rendszerek kapcsán a levegőterhelés  növelésének
   általános  tilalmát  foglalnák  magukban.  Az  Étv.   a   helyi
   jogalkotót  sem  jogosítja fel arra, hogy ilyen korlátozásokat,
   illetve   tilalmakat  az  építésügyi  engedély   kibocsátásának
   feltételeként meghatározzon.
   Az  Étv.  felhatalmazása  alapján  megalkotott  OTÉK  konkrétan
   rögzíti  a helyi építési szabályzat korlátait. Az OTÉK  111.  §
   (1)    bekezdése   kimondja,   hogy   a   II-III.   fejezetében
   meghatározott  településrendezési  követelményeknél   szigorúbb
   követelményeket  helyi építési szabályzat is megállapíthat.  Az
   OTÉK  111. § (3)-(4) bekezdése szerint továbbá a IV. fejezetben
   szereplő  előírásoktól  is el lehet — a felsorolt  esetekben  —
   térni az új épületek esetében.

   Az  OTÉK  IV.  fejezetében található  78-79.  §  rendelkezik  a
   hőellátó   vezetékekről   és   berendezésekről,   valamint    a
   gázvezetékekről és gázfogyasztó készülékekről. Az  OTÉK  78.  §
   (1)  bekezdése szerint a hőellátó rendszernek —  a  tüzelő-,  a
   hőátadó  és  melegvíztermelő berendezésnek —  összhangban  kell
   lennie    az    építmény   rendeltetésével   és   a    határoló
   szerkezeteivel, az energiatakarékosságra vonatkozó jogszabályok
   és  szabványok  előírásainak megfelelően. Az  OTÉK  79.  §  (1)
   bekezdése  pedig  úgy szól, hogy a gázenergia felhasználása  az
   építmény  biztonságát,  állékonyságát  és  az  egészséget   nem
   veszélyeztetheti.   Gázvezetéket,   gázfogyasztó    készüléket,
   gázfelhasználó   technológiát,   valamint   ezek    tartozékait
   (gázberendezés)   építményben  alkalmazni  csak   a   vonatkozó
   jogszabályok,  szabványok és ágazati előírások szerint  szabad.
   Az   OTÉK   78-79.   §-a  mindazonáltal  nem  tartalmaz   olyan
   szabályokat,   amelyek   egyes  energiatermelő,   energiaellátó
   rendszerek kizárólagos alkalmazását tennék kötelezővé,  illetve
   amelyek    a   megvalósítandó   energiatermelő,   energiaellátó
   rendszerek  kapcsán  a  levegőterhelés  növelésének   általános
   tilalmát   foglalnák  magukban.  (Az  OTÉK  79.  §-a   bizonyos
   helyiségekben  tiltja  meg csupán a jellemzően  az  égéstermék-
   elvezetés    nélküli,   illetve   nyílt   lángú   gázkészülékek
   alkalmazását.)  Az OTÉK 111. §-a értelmében a  helyi  jogalkotó
   (helyi  építési  szabályzat) a 78-79.  §-ban  foglaltaktól  nem
   térhet el, szigorúbb szabályozást még új építmények esetén  sem
   állapíthat meg.
   Az  Étv.,  illetve az OTÉK rendelkezéseitől eltérő  szabályokat
   tartalmaz  a  Kgyr.  A  Kgyr. 6. § (2)  bekezdése  a  település
   egészére  vonatkozóan  általános  jelleggel  korlátozza  a  már
   működő       energiatermelő,      energiaellátó      rendszerek
   megváltoztatását  (különösen  a  berendezések  cseréjét  és  az
   energiahordozó  váltást).  Előírja  ugyanis,  hogy   az   ilyen
   változtatás egyáltalán nem járhat a levegőterhelés növelésével.
   Ezzel   párhuzamosan  a  Kgyr.  6.  §  (3)  bekezdése   az   új
   létesítmények   kialakításakor  vagy   a   meglévő   rendszerek
   átalakításakor kötelezettséget állapít meg elsődlegesen a helyi
   emisszióval  nem  járó rendszerek (különösen  távhőt,  villamos
   energiát, napenergiát használó berendezések), illetve  —  ennek
   hiányában  —  másodlagosan a lehető legkisebb helyi emisszióval
   járó energiatermelő, energiaellátó rendszerek alkalmazására.  A
   Kgyr. 10. §-a pedig kifejezetten az építésügyi hatósági eljárás
   szintjén érvényesíti a Kgyr. 6. § (2)-(3) bekezdésében  foglalt
   korlátozásokat, illetve kötelezettségeket. Nem  adható  ugyanis
   építési,    fennmaradási,    használati    mód    változtatási,
   használatbavételi engedély az építményre egyebek mellett akkor,
   ha  az  építmény helye szerinti építési övezetben rendelkezésre
   álló   energiahordozók  közül  kiválasztott   energiahordozóval
   tervezett,  elérhető legjobb technikával megvalósítható  fűtő-,
   energiatermelő   berendezés  nem  a  lehető   legkisebb   helyi
   levegőszennyező anyag kibocsátású, illetőleg ha  a  fűtési  mód
   megváltoztatásával  a  meglevőnél  fajlagosan   nagyobb   helyi
   levegőszennyező anyag kerülne kibocsátásra, azaz ha az építmény
   nem  felel  meg  a  6.  §  (1)  és  (3)  bekezdésekben  foglalt
   követelményeknek, illetve a tüzelőberendezés és  a  fűtési  mód
   megválasztásánál  nem  teljesülnek  a   6.   §   (2)   és   (3)
   bekezdésekben foglalt előírások.
   A  fentiek  alapján  megállapítható,  hogy  az  energiatermelő,
   energiaellátó rendszerek kialakítására, átalakítására,  illetve
   megváltoztatására vonatkozó követelményeket maga a Kgyr.  6.  §
   (2)-(3) bekezdése, illetve 10. §-a írja elő, s teszi — az  Étv.
   és az OTÉK fentiekben ismertetett előírásaival ellentétes módon
   —  alkalmazandóvá  az építésügyi hatósági eljárásban.  Ezért  a
   Kgyr.  6.  §  (2)-(3) bekezdése, illetve 10. §-a ellentétes  az
   Ötv.   16.   §-ának   a  helyi  jogalkotás  kereteit   kijelölő
   (1)   bekezdésével.   Erre  figyelemmel   az   Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy a Kgyr.-nek a magasabb szintű jogszabályba
   ütköző  6.  §  (2)-(3) bekezdése, illetve 10. §-a az  Alkotmány
   44/A.  § (2) bekezdését sérti, melynek következtében a Kgyr.  e
   rendelkezéseit megsemmisítette.

   3.   Ezt   követően  az  Alkotmánybíróság  a  Kgyr.  7-9.   §-a
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványi kérelmeket vizsgálta.
   3.1.  A  Kgyr.  7.  §  (1)  bekezdése szerint  a  levegővédelmi
   követelmények betartásának ellenőrzése céljából a  60-140  kWth
   névleges  bemenő  hőteljesítményű tüzelő- és  egyéb,  kizárólag
   füstgázt  kibocsátó berendezés (továbbiakban: tüzelőberendezés)
   létesítését    és   meglévő   tüzelőberendezés    átalakítását,
   tüzelőanyagának megváltoztatását a tüzelőberendezés  létesítője
   a  jegyzőnek  —  mint  elsőfokú környezetvédelmi  hatóságnak  —
   köteles  bejelenteni. A Kgyr. 7. § (2) bekezdése  értelmében  a
   140    kWth-nál   nagyobb   névleges   bemenő   hőteljesítményű
   tüzelőberendezések  esetén  a  — 2011.  január  15-i  hatállyal
   hatályon   kívül   helyezett  —  Korm.  rendelet   idevonatkozó
   rendelkezései  szerint  kell eljárni.  A  Kgyr.  8.  §-a  pedig
   kifejezetten  az  új  építmények 60-140  kWth  névleges  bemenő
   hőteljesítményű   tüzelőberendezésének   létesítése,    illetve
   megváltoztatása  esetén írja elő, hogy a  létesítő  az  építési
   hatósági  engedélyezési  kérelem  benyújtásával  egyidejűleg  a
   jegyzőnek — mint elsőfokú környezetvédelmi hatóságnak — köteles
   a  tüzelőberendezés létesítését, megváltoztatását  a  Kgyr.-ben
   felsorolt dokumentáció csatolásával bejelenteni.
   A   Kgyr.   9.   §-a   szerint  a  jegyző   —   mint   elsőfokú
   környezetvédelmi   hatóság   —   a   háztartási    berendezések
   forrásaival,    valamint   a   140   kWth    névleges    bemenő
   hőteljesítményt  meg nem haladó tüzelőberendezések  forrásaival
   kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi ügyekben eljárva: ellenőrzi
   a   megállapított   levegővédelmi   követelmények   betartását,
   hatáskörén belül a levegőtisztaságvédelmi tilalmak megszegőivel
   szemben a — már nem hatályos — Korm. rendelet 8. sz. melléklete
   szerinti  bírságot szab ki és hatósági intézkedést kezdeményez,
   valamint  hatósági  intézkedést kezdeményez a  levegőtisztaság-
   védelem érdekében más hatóságoknál és egyéb szerveknél.
   A  Korm.  rendelet helyébe lépő újKorm.r. 36. §  (2)  bekezdése
   megállapítja  a levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben  eljáró
   szerv   —   a  települési  önkormányzatok  többcélú  kistérségi
   társulásáról  szóló  2004.  évi CVII. törvényben  meghatározott
   kistérség körzetközponti feladatot ellátó települési, a főváros
   esetében  a  kerületi  önkormányzat jegyzője  (a  továbbiakban:
   jegyző) — hatáskörét. E rendelkezés értelmében a jegyző jár  el
   első  fokon — egyebek mellett — a legfeljebb 500 kWth  névleges
   bemenő     hőteljesítményű,    háztartási    és    közintézmény
   tüzelőberendezés  forrásával, valamint a  legfeljebb  140  kWth
   névleges  bemenő  hőteljesítményű kizárólag füstgázt  kibocsátó
   tüzelőberendezés forrásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi
   (államigazgatási)   hatósági  ügyben.  Az   újKorm.r.   24.   §
   (1)   bekezdése  mindazonáltal  leszögezi,   hogy   a   nem   a
   felügyelőség    hatáskörébe   tartozó    légszennyező    forrás
   létesítéséhez,      teljesítménybővítéséhez,      élettartalmát
   meghosszabbító   felújításához,  alkalmazott   technológiájának
   váltásához,  használatba  vételéhez nem  kell  levegőtisztaság-
   védelmi  engedély. Az újKorm.r. 24. § (2) bekezdése  értelmében
   az (1) bekezdés szerinti légszennyező forrás üzemeltetése során
   ugyanakkor a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.
   Az   újKorm.r.   31-32.  §-a  továbbá  az  engedélykötelest   a
   környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi  felügyelőség  (a
   továbbiakban:  felügyelőség) irányában levegőtisztaság-védelemi
   adatszolgáltatásra kötelezi.

   Az  újKorm.r.  és  a  Kgyr. fenti rendelkezéseinek  összevetése
   alapján  megállapítható, hogy a Kgyr.  eltér  az  újKorm.r.-ben
   foglaltaktól.  A  Kgyr. 9. §-a a jegyző levegőtisztaság-védelmi
   hatósági  hatáskörét az újKorm.r.-től eltérően (szűkebb  körben
   megjelölt  berendezésekre)  állapítja  meg,  s  részben  a  már
   hatályon  kívül helyezett Korm. rendeletre hivatkozik a  jegyző
   hatáskörének  megállapításakor. A Kgyr. 7-8.  §-a  pedig  —  az
   újKorm.r.  31.  §-ától eltérően — nem a felügyelőség,  hanem  a
   jegyző  mint  elsőfokú környezetvédelmi  hatóság  felé  ír  elő
   adatszolgáltatási    kötelezettséget.    A    Kgyr.    szerinti
   adatszolgáltatási  kötelezettség  csak  a  60-140  kW  névleges
   bemenő  hőteljesítményű tüzelőberendezésekre  vonatkozik.  Ezen
   túlmenően  a  Kgyr.  7. §-a az adatszolgáltatási  kötelezettség
   megállapításánál a már nem hatályos Korm. rendelet alkalmazását
   rendeli el.
   3.2.  Az  Ötv.  8.  § (1) bekezdése — a helyi közszolgáltatások
   körében — a helyi önkormányzatok által ellátandó közfeladatként
   jelöli  ki az épített és természeti környezet védelmét.  A  Kt.
   46.  §  (1) bekezdés c) pontja — a Kt. IV. fejezetében, a helyi
   önkormányzatok  környezetvédelmi  feladatai  között   —   külön
   kiemeli,  hogy a települési önkormányzatok a környezet  védelme
   érdekében  a környezetvédelmi feladatok megoldására  rendeletet
   bocsátanak  ki, illetve határozatot hoznak. A  Kgyr.  a  Kt.  e
   rendelkezését jelöli meg felhatalmazó rendelkezésként. A  Kgyr.
   más   olyan  felhatalmazó  rendelkezést  nem  jelöl  meg,  mely
   feljogosítaná arra, hogy a magasabb szintű jogszabályban,  azaz
   az  újKorm.r.-ben  már  szabályozott  kérdéskört  önkormányzati
   rendeletben szabályozza, illetve attól eltérjen.
   Az  Alkotmánybíróság  az  újKorm.r. és a  Kgyr.  összevetésével
   megállapította,  hogy  a Kgyr. 7-9. §-a lényegében  nem  saját,
   helyi  szabály, hanem magasabb szintű jogszabályi rendelkezések
   átvétele, számos helyen megváltoztatott szöveggel, illetve  már
   hatályon    kívül   helyezett   jogszabály   (Korm.   rendelet)
   alkalmazásának  elrendelésével.  A  Kgyr.  7-9.   §-a   alapján
   mindazonáltal nem állapítható meg egyértelműen, hogy  melyek  a
   magasabb  szintű,  illetve  a  helyi  szabályok;  ezt  a  Kgyr.
   semmilyen módon nem jelzi, nem választja el.
   Az  Alkotmánybíróság a 61/1994. (XII. 24.) AB  határozatában  a
   vegyes jogszabályszerkesztésről megállapította: „Nincs jogszerű
   akadálya  annak,  hogy  a  helyi  rendelet  a  magasabb  szintű
   jogszabálynak a saját rendeletébe illeszthető előírásait —  szó
   szerint  — átvegye. Az sem törvénysértő, ha a helyi rendelet  a
   magasabb  szintű  jogszabály  előírásait  nem  ismétli  meg.  A
   magasabb szintű jogszabályi rendelkezések ugyanis — akár a  szó
   szerinti átvétellel, akár alacsonyabb szintű jogszabályba  való
   beillesztés  nélkül  —  önmagukban  is  érvényesek.  A   vegyes
   jogszabály-szerkesztési megoldás azonban homályos,  megtévesztő
   és félrevezető.” (ABH 1994, 471, 472.)
   Az  Alkotmánybíróság  a  76/2009. (VII. 10.)  AB  határozatában
   kifejtette: „Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a központi
   jogszabályi    rendelkezések   önkormányzati    rendeletbe    a
   feltétlenül   szükséges  mértékben  vehetők   át,   azokat   az
   önkormányzati rendeletben megfelelő szerkesztéssel,  jelöléssel
   el  kell  választani  a  helyi  szabályoktól.  Magasabb  szintű
   jogszabály  szövegének átvétele esetén azonban az átvétel  csak
   szó szerinti, mindenben azonos szövegű lehet. Egy rendelkezésen
   belül  nem lehet vegyes szövegezésű, mert akkor nem állapítható
   meg,  hogy mely szövegrész központi jogszabály, mely szövegrész
   helyi   rendelkezés.”  (ABH  2009,  1174,  1187.)   E   korábbi
   határozatában    az   Alkotmánybíróság   a   magasabb    szintű
   jogszabályok által rendezett társadalmi viszonyok  és  a  helyi
   közügyek vegyes, bizonytalanságot keltő jogszabály-szerkesztési
   megoldása  miatt — az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált
   jogállamiság szerves részét alkotó jogbiztonság követelményére,
   valamint az Ötv. 16. § (1) bekezdésére és az Alkotmány 44/A.  §
   (2)  bekezdésére hivatkozva — a helyi önkormányzati  rendeletet
   egészében megsemmisítette.

   A  jelen  esetben a Kgyr. szintén vegyes jogszabályszerkesztési
   technikával  állapít meg a korábbi Korm. rendelet,  illetve  az
   újKorm.r.    által    magasabb   szinten    már    szabályozott
   levegőtisztaság-védelem  tárgyában  a  jegyző  „mint   elsőfokú
   környezetvédelmi     hatóság”    irányában    adatszolgáltatási
   kötelezettséget,    illetve   számára   levegőtisztaság-védelmi
   hatósági hatáskört.
   Az  Alkotmány  44/B.  §  (3)  bekezdése  szerint  törvény  vagy
   kormányrendelet  államigazgatási feladatot, hatósági  hatáskört
   állapíthat  meg a jegyzőnek és kivételesen a képviselő-testület
   hivatala  ügyintézőjének  is. Az Ötv.  7.  §  (1)  bekezdésének
   második mondata lényegében megismétli az Alkotmány 44/B. §  (3)
   bekezdésében foglalt alkotmányi rendelkezést.
   Az  Alkotmánybíróság  korábban már rámutatott  arra,  hogy  „az
   Alkotmány  44/B.  § (2)-(3) bekezdésében foglalt  felhatalmazás
   alapján  a  helyi  önkormányzat  szerveinek  hatáskörébe  utalt
   államigazgatási feladat- és hatáskörök gyakorlása nem  tartozik
   a   helyi  önkormányzás  körébe.  Az  államigazgatási  hatósági
   jogkörök  gyakorlása  során a helyi önkormányzatok  szervei  (a
   jegyző,  főjegyző, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke  a
   megyei jogú város kerületi hivatalának elöljárója, illetőleg  a
   polgármesteri  hivatal hatáskörrel felruházott ügyintézője)  az
   állam    központi    szervei   által   alkotott    jogszabályok
   érvényesítését  szolgáló  hatósági  jogalkalmazó  tevékenységet
   végeznek. (…) E hatáskörükben az önkormányzat szervei nincsenek
   alárendelve  a  képviselő-testületnek. A  képviselő-testület  a
   hatáskörrel           felruházott          tisztségviselőjétől,
   köztisztviselőjétől a hatáskört nem vonhatja el, e  hatásköreik
   gyakorlására   utasítást  nem  adhat,  nem  jogosult   hatósági
   határozataik  felülvizsgálatára.”  [56/1996.  (XII.   12.)   AB
   határozat, ABH 1996, 204, 212.]
   A   Kgyr.   az   újKorm.r.   által   a   jegyzőhöz   telepített
   államigazgatási   hatáskör   önkormányzati   rendeleti   szintű
   szabályozásával,  mely  eltér  az  újKorm.r.-ben  foglaltaktól,
   illetve  az  államigazgatási  hatáskörrel  felruházott   jegyző
   irányában  e  hatáskörével összefüggésben  —  az  újKorm.r.-ben
   foglaltaktól    eltérő   —   adatszolgáltatási    kötelezettség
   megállapításával,  megsértette az Ötv.  9.  §  (3)  bekezdését,
   illetve 16. § (1) bekezdését. Mindezek alapján a Kgyr. 7-9. §-a
   magasabb  szintű jogszabállyal ellentétes, s ezért az Alkotmány
   44/A. § (2) bekezdésébe ütközik.

   4.  Mivel  az  Alkotmánybíróság a rendelkező részben  megjelölt
   rendelkezések    alkotmányellenességét   a   fentiek    alapján
   megállapította  —  állandó  gyakorlatának  megfelelően   —   az
   indítványokban  felhívott  további alkotmányi  rendelkezésekkel
   fennálló ellentétet már nem vizsgálta. [61/1997. (XI.  19.)  AB
   határozat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000. (V. 24.) AB határozat,
   ABH 2000, 425, 429.; 56/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001,
   478,  482.;  35/2002. (VII. 19.) AB határozat, ABH  2002,  199,
   213.;  4/2004.  (II.  20.) AB határozat,  ABH  2004,  66,  72.;
   9/2005. (III. 31.) AB határozat, ABH 2005, 627, 636.]
   A  Kgyr.  megsemmisített  rendelkezései  az  Abtv.  42.  §  (1)
   bekezdése  alapján  e határozatnak a Magyar Közlönyben  történő
   közzétételét követő napon veszti hatályát.
             Dr. Balogh Elemér         Dr. Bragyova András
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró

                         Dr. Stumpf István
                       előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    28/2011. (III. 31.)
    Date of the decision:
    .
    03/29/2011
    .
    .