Hungarian
Ügyszám:
.
512/H/2010
Előadó alkotmánybíró: Bragyova András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 74/2011. (X. 28.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/1023
.
A döntés kelte: Budapest, 10/25/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az  Alkotmánybíróság  az Országos Választási  Bizottság  által
  országos  népszavazás kezdeményezésére irányuló  aláírásgyűjtő
  ív  mintapéldánya  és  az  azon szereplő  kérdés  hitelesítése
  tárgyában  hozott határozat ellen benyújtott  kifogás  alapján
  meghozta a következő
                                 
                           határozatot:

  Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 148/2010.
  (III. 4.) OVB határozatát helybenhagyja.
  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                                  
                              Indokolás

   1.    Magánszemélyek   országos   népszavazási   kezdeményezés
   tárgyában  aláírásgyűjtő ív mintapéldányát  nyújtották  be  az
   Országos  Választási  Bizottsághoz (a  továbbiakban:  OVB)  az
   országos  népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló  1998.
   évi  III.  törvény (a továbbiakban: Nsztv.)  2.  §-a  szerinti
   hitelesítés céljából.
   Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
   „Egyetért-e  azzal,  hogy  az Országgyűlés  alkosson  törvényt
   arról,  hogy  az  Országos  Választási  Bizottság  elnökét   a
   miniszterelnök    kezdeményezésére   a   köztársasági    elnök
   előterjesztésére az Országgyűlés válassza meg?”
   Az  OVB  megállapította,  hogy ugyanezen  kérdés  tekintetében
   korábbi 297/2009. (VI. 23.) OVB határozatával hitelesítette az
   aláírásgyűjtő   ív   mintapéldányát,  amely   ellen   kifogást
   nyújtottak  be.  Az  Alkotmánybíróság —  a  kifogás  nyomán  —
   9/2010.    (I.   28.)   határozatával   az   OVB   határozatát
   megsemmisítette  és  az  OVB-t  új  eljárásra  utasította.  Az
   Alkotmánybíróság  e  határozatában  megállapította,   hogy   a
   kérdésben   foglalt  tisztség  betöltésének  szabályozása   az
   Országgyűlés   hatáskörébe   tartozó   szervezeti    döntésnek
   tekintendő.  Az  Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés  d)  pontjában
   foglalt tilalom nem pusztán a konkrét személyi döntésre, hanem
   a  döntés módját (szintjét) meghatározó törvényi rendelkezésre
   is  vonatkozik. A törvényen alapuló államszervezeti  döntések,
   így az OVB elnöke megválasztásának rendjére vonatkozó törvényi
   szabályozás is az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés d)  pontjának
   hatálya  alá  tartozó  kérdés,  így  népszavazás  tárgyát  nem
   képezheti.
   Az  OVB  — az Alkotmánybíróság fenti határozatában foglaltakra
   tekintettel — megállapította, hogy a kérdés az Alkotmány 28/C.
   §  (5) bekezdés d) pontjában foglalt tilalomba ütközik, és  az
   aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését az Nsztv.  10.
   § b) pontja alapján megtagadta.
   A kérdés kezdeményezői a választási eljárásról szóló 1997. évi
   C.  törvény  (a  továbbiakban: Ve.) 130. §-a alapján  kifogást
   nyújtottak  be  az Alkotmánybírósághoz az OVBh.  ellen,  kérve
   annak  megsemmisítését  és  az OVB  új  eljárásra  utasítását.
   Kifogásukat a következőkkel indokolták:
   A  kifogást tevők szerint az Alkotmánybíróság 9/2010. (I. 28.)
   határozatának meghozatala során megsértette a Ve. 3. §  d)  és
   e)  pontjában  foglaltakat, mert a népszavazás  kezdeményezőit
   nem  értesítette  a kifogást tevő beadványáról  és  nem  tette
   lehetővé,  hogy arra jogorvoslati jogukkal élve észrevételeket
   tegyenek.
   A   kifogást  tevők  arra  is  hivatkoztak,  hogy  —  mivel  a
   hitelesíthetőség egyetlen korlátja a törvényesség,  így  —  az
   Alkotmánybíróság  a kifogás elbírálása során  „alkotmányossági
   kontrollt”  nem,  csak „törvényességi kontrollt”  gyakorolhat.
   Ebből arra a következtetésre jutottak, hogy a 9/2010. (I. 28.)
   AB határozattal szemben is alkotmányjogi panasznak van helye.
   A  kifogást tevők nem vitatják, hogy az Alkotmány 28/C. §  (5)
   bekezdés  d)  pontjában  foglalt tilalmat  az  Országgyűlésnek
   nemcsak  az  Alkotmányban  kifejezetten  rögzített  hatáskörei
   alapozzák  meg,  hanem az Országgyűlésnek  egyéb  törvényekben
   foglalt   személyi   és   szervezetalakítási   hatáskörei   is
   beletartoznak.  Úgy  vélik  azonban,  hogy  az  OVB  elnökének
   választása  nem  tiltott tárgykör, mert nincs  törvény,  amely
   szerint  az OVB elnökét az Országgyűlés választja,  ezért  nem
   tartozik az Alkotmányban tiltott kérdések közé.
   Végül  a kifogást tevők hivatkoznak arra is, hogy az OVB-t  az
   Alkotmánybíróság  határozata  az indokolás  tekintetében  nem,
   csak  az új eljárás lefolytatására való kötelezés tekintetében
   köti. Utalnak továbbá a Ve. 21. § (1) bekezdésére, melyből azt
   a  következtetést vonják le, hogy az OVB tévesen hivatkozott a
   9/2010. (I. 28.) AB határozatban kifejtett érvekre.
   A kifogással érintett határozat a Magyar Közlöny 2010. évi 31.
   számában,  2010.  március 4-én jelent  meg;  a  kifogás  2010.
   március 18-án, vagyis a törvényes határidőn belül érkezett  az
   OVB-hez.
   2.   Az   Alkotmánybíróság  hatáskörét  a  jelen   ügyben   az
   Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:  Abtv.) 1. § h) pontja alapján a  Ve.  130.  §-a
   határozza   meg.   Az  Alkotmánybíróság   eljárása   ebben   a
   hatáskörben   jogorvoslati   természetű.   Ennek   során    az
   Alkotmánybíróság — alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
   összhangban  —  a  beérkezett  kifogás  keretei   között   azt
   vizsgálja,  hogy az aláírásgyűjtő ív és a népszavazásra  szánt
   kérdés megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, és hogy az  OVB
   az  aláírásgyűjtő ív hitelesítési eljárásában az  Alkotmánynak
   és  az  irányadó törvényeknek megfelelően járt-e el  [63/2002.
   (XII.  3.)  AB határozat, ABH 2002, 342.]. Eljárása  során  az
   Alkotmánybíróság  e  feladatát  alkotmányos  jogállásával   és
   rendeltetésével összhangban látja el. [25/1999. (VII.  7.)  AB
   határozat, ABH 1999, 251, 256.]
   Az Alkotmánybíróság a kifogást nem találta megalapozottnak, és
   a  9/2010.  (I. 28.) AB határozatban foglaltakat is figyelembe
   véve, az OVBh.-t helyes indokai alapján helybenhagyta.
   Az   Alkotmánybíróság   a  határozat   közzétételét   az   OVB
   határozatnak    a   Magyar   Közlönyben   való   megjelenésére
   tekintettel rendelte el.
                           Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

         Dr. Balogh Elemér                   Dr. Balsai istván
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Bihari Mihály                 Dr. Bragyova András
         előadó alkotmánybíró                    alkotmánybíró

         Dr. Dienes-Oehm Egon                 Dr. Holló András
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Kiss László                      Dr. Kovács Péter
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Lenkovics Barnabás               Dr. Lévay Miklós
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Pokol Béla                      Dr. Stumpf István
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Szalay Péter                     Dr. Szívós Mária
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    74/2011. (X. 28.)
    Date of the decision:
    .
    10/25/2011
    .
    .