Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02581/2012
Első irat érkezett: 03/20/2012
.
Az ügy tárgya: a Legfelsőbb Bíróság Mfv.I.10.150/2011/8. számú ítéletével kapcsolatos alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/18/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Legfelsőbb Bíróság Mfv.I.10.150/2011/8. számú ítélete megsemmisítését kezdeményezte. Kérte továbbá a perbeli alperes által indítható végrehajtási eljárás felfüggesztését.
Az indítványozó munkaviszony jogellenes megszüntetése megállapítása iránt pert indított volt munkáltatója ellen. Keresetét a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati eljárás során elutasította. Az indítványozó szerint a Legfelsőbb Bíróság ítélete a munkához való jogát, ezen belül a munkaviszony fenntartásához való jogát sérti. Hivatkozik arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság iratellenesen állapította meg a történeti tényállást, és indokolási kötelezettségének nem tett eleget, így a tisztességes eljáráshoz való joga sérült..
.
Támadott jogi aktus:
  Legfelsőbb Bíróság Mfv.I.10.150/2011/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1)-(2) bekezdés
II. cikk
XII. cikk (1) bekezdés
XVII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk

.
A döntés száma: 3237/2012. (IX. 28.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2012/1576
.
Az ABH 2012 tárgymutatója: alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés (Abtv. 29. §)
.
A döntés kelte: Budapest, 09/17/2012
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.09.17 9:00:00 1. öttagú tanács
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz alapján meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Legfelsőbb Bíróság Mfv.I. 10.150/2011/8. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
I n d o k o l á s

[1] 1. A panaszos munkaviszonyát a munkáltató 2005. novemberében rendes felmondással megszüntette. A munkaviszony megszüntetése ellen a panaszos keresettel élt a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnál. Az elsőfokú bíróság 2008. június 23-án kelt 12.M.652/2005/32. sz. ítéletével a keresetet elutasította és arra kötelezte a panaszost, hogy fizessen meg a munkáltatónak 225 523 Ft perköltséget.
[2] Az ítélet ellen a panaszos fellebbezett. A Fővárosi Bíróság, mint II. fokú bíróság 2009. október 27-én kelt 59.Mf.638683/2008/8. sz. részítéletével az I. fokú ítéletet megváltoztatta és megállapította, hogy a felmondás jogellenes volt, és a felperes munkaviszonya 2009. október 27. napjával szűnik meg. A másodfokú bíróság azt állapította meg, hogy a munkáltató nem bizonyította a szükséges mértékben a felmondás alapjául szolgáló tényeket. Az öszszegszerűség vonatkozásában a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 2010. március 5-én kelt 5.M.222/2010/10. sz. ítéletében a munkáltatót 3 957 291 Ft elmaradt munkabér, valamint annak késedelmi kamatai, továbbá 626 452 Ft átalány kártérítés és annak késedelmi kamatai, továbbá 235 000 Ft perköltség megfizetésére kötelezte.
[3] A Fővárosi Bíróság másodfokú részítélete ellen a munkáltató élt felülvizsgálati kérelemmel. A felülvizsgálati eljárásban a Legfelsőbb Bíróság 2011. szeptember 7-én kelt Mfv.I. 10.150/2011/8. sz. ítéletében a Fővárosi Bíróság részítéletének a munkáltatói felmondás jogellenességét megállapító rendelkezését a perköltség és az illetékviselésre vonatkozó rendelkezésekre is kiterjedően hatályon kívül helyezte és a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 12.M.6502/2005/32. sz. ítéletét e körben helyben hagyta. A Legfelsőbb Bíróság a bizonyítékokat mérlegelve megállapította, hogy a munkáltató a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 89. § (2) bekezdésében foglalt bizonyítási kötelezettségének eleget téve a felmondásban foglaltak valóságát tanúvallomással, okiratokkal bizonyította.
[4] A panaszos a Legfelsőbb Bíróság ezen ítélete ellen nyújtott be az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panaszt.
[5] Az indítványban kifejtett álláspont szerint a panaszosnak az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésében szabályozott munkához való joga sérült annak következtében, hogy a bíróság eljárása során nem tett eleget az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében szabályozott tisztességes eljárás követelményeinek és indokolási kötelezettségének.

[6] 2. Az alkotmányjogi panasz vizsgálata alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az nem felel meg a befogadhatóság követelményeinek.
[7] Az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, különösen a 26–27. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. § szerinti feltételeket.
[8] Az Abtv. 29. §-a alapján az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be. A panasz két vonatkozásban állítja a tisztességes eljárás követelményeinek sérelmét. Egyrészt álláspontja szerint sérült a részrehajlás nélküli tisztességes módon, ésszerű határidőn belül történő eljáráshoz való jog, mert az elsőfokú eljárás közel két és fél évig tartott az alperes perelhúzó magatartása és a bíróság ezt meg nem akadályozó hozzáállása miatt. Az ésszerű határidőn belüli eljáráshoz való jog sérelme a bírói döntés érdemét nem befolyásolja. Az eljárás elhúzódása miatt bekövetkezett jogsérelem az alkotmánybírósági eljárásban nem orvosolható. Az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében szabályozott alapjog érvényesülésének biztosítéka e tekintetben a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 114/A.–114/B. §-aiban szabályozott kifogás.
[9] Másrészt az indítványozó a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét abban látja, hogy a Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint helytelenül értékelte az eljárás során feltárt bizonyítékokat, és indokolási kötelezettségének sem tett eleget, mert ítéletének indokolásában nem adta indokát annak, hogy miért fogadta el ítéletének alapjául a többszörösen ellentmondásos és életszerűtlen tényelőadásokat tartalmazó tanúvallomásokat az alperes bizonyítási kötelezettsége körében, valamint indokolásában nem tért ki azokra a kifogásokra, aggályokra, amelyeket a munkavállaló ezen tanúvallomásokkal szemben bejelentett.
[10] Az indítványozó érvelése alapvetően arra irányul, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja felül a bizonyítás eredményének bírói mérlegelését.
[11] A Pp. 206. § (1) bekezdése alapján a bíróság a tényállást a felek előadásának és a bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékoknak egybevetése alapján állapítja meg; a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli, és meggyőződése szerint bírálja el.
[12] Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja, valamint az Abtv. 27. §-a alapján az Alkotmánybíróság arra kapott hatáskört, hogy a bírói ítéletnek az Alaptörvénnyel való összhangját vizsgálja. Az Alkotmánybíróságnak ez a hatásköre nem terjed ki a bizonyítás eredményének megállapítása során végzett bírói mérlegelés felülvizsgálatára. Az indítványozó sem a Legfelsőbb Bíróság eljárásával, sem az ítélet érdemével kapcsolatosan nem állított olyan alaptörvény-ellenességet, amely alapvető jelentőségű alkotmányjogi kérdést vetne fel.
[13] Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az eljárás tárgyát képező alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 29. §-ában szabályozott befogadási feltételeknek, ezért az indítványt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
   Dr. Holló András s. k.,
   tanácsvezető
   előadó alkotmánybíró
   .
   Dr. Balsai István s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Kiss László s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Bragyova András s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Kovács Péter s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   03/20/2012
   .
   Number of the Decision:
   .
   3237/2012. (IX. 28.)
   Date of the decision:
   .
   09/17/2012
   .
   .