English
Hungarian
Ügyszám:
.
491/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 12/2004. (IV. 7.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/217
.
A döntés kelte: Budapest, 04/06/2004
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                            határozatot:

   1.   Az   Alkotmánybíróság  hivatalból   eljárva   mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg azért,  mert  a
   törvényhozó  nem  biztosította azokat a jogállami  garanciákat,
   amelyek  a  személyes adatok védelméről és a  közérdekű  adatok
   nyilvánosságáról  szóló  1992.  évi  LXIII.   törvény   19.   §
   (5)  bekezdésében  szabályozott közérdekű  adatok  megismerését
   lehetővé   teszik.  Az  Alkotmánybíróság  ezért   felhívja   az
   Országgyűlést, hogy szabályozási feladatának 2004. december 31-
   ig tegyen eleget.

   2.  Az  Alkotmánybíróság  a személyes adatok  védelméről  és  a
   közérdekű    adatok   nyilvánosságáról    szóló    1992.    évi
   LXIII.  törvény  19.  §  (5) bekezdése  alkotmányellenességének
   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
   elutasítja.

   3.   Az  Alkotmánybíróság  az  államtitokról  és  a  szolgálati
   titokról  szóló  1995.  évi LXV. törvény  4.  §  (1)  bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  a jelen határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.

    Az  indítványozó a személyes adatok védelméről és  a  közérdekű
    adatok  nyilvánosságáról  szóló 1992.  évi  LXIII.  törvény  (a
    továbbiakban: Avtv.) 19. § (5) bekezdés alkotmányellenességének
    megállapítását  és  megsemmisítését kezdeményezte.  A  támadott
    rendelkezés értelmében a belső használatra készült, vagy döntés-
    előkészítéssel kapcsolatos adat nem nyilvános. Az  indítványozó
    állítása  szerint  a  „belső használatra  készült”,  illetve  a
    „döntés-előkészítéssel    kapcsolatos”     megjelölés     olyan
    „gumiklauzula”,  amelynek alapján bármely  adat  nyilvánosságra
    hozatala meggátolható. Ezért a rendelkezés „a közérdekű  adatok
    megismeréséhez    fűződő    jog    gyakorlását     teljességgel
    ellehetetleníti”  és „a demokratikus társadalomban  érvényesülő
    nyilvánosság által biztosított kontrollt” akadályozza  meg.  Az
    indítványozó  állította  továbbá  azt  is,  hogy   a   támadott
    rendelkezés szerint a harminc éves nyilvánosság-korlátozás  „az
    indokolható  mértéket  nagyságrendekkel  meghaladja”.  Mindezek
    alapján  kifejtette, hogy a törvényi rendelkezés  az  Alkotmány
    8.  §  (2)  bekezdésére  figyelemmel a 61.  §  (1)  bekezdésébe
    foglalt,  a közérdekű adatok nyilvánosságához való jog lényeges
    tartalmát sérti.

    Az indítványozó az államtitokról és a szolgálati titokról szóló
    1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 4. § (1) bekezdés
    alkotmányellenességének     utólagos     megállapítását      és
    megsemmisítését    is   kérte   az   Alkotmánybíróságtól.    Az
    indítványozó     a     rendelkezést    „túlzottan     általános
    megfogalmazása” miatt kifogásolta. Állítása szerint  ugyanis  a
    törvény  a  szolgálati titok minősítésére felhatalmazott  szerv
    „diszkrecionális  belátására bízza” a szolgálati  titok  körébe
    eső   adatfajták  meghatározását.  Az  indítványozó   nem   lát
    garanciát arra vonatkozóan, hogy olyan adatokat ne minősítsenek
    szolgálati   titoknak,   amelyek   nyilvánosságra   hozatalának
    korlátozása  nem  indokolt. Ezért az  indítványozó  szintén  az
    Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt  alapjog  sérelmét
    állította.

    Az indítvány benyújtását követően az Avtv. 19. § (5) bekezdését
    2004.  január  1-jei hatállyal módosította a  személyes  adatok
    védelméről   és  a  közérdekű  adatok  nyilvánosságáról   szóló
    1992.   évi  LXIII.  törvény  módosításáról  szóló  2003.   évi
    XLVIII.  törvény 14. §-a. A Ttv. 4. § (1) bekezdését  pedig  az
    államtitokról  és a szolgálati titokról szóló  1995.  évi  LXV.
    törvény,    valamint   azzal   összefüggésben   más   törvények
    módosításáról szóló 2003. évi LIII. törvény 3. §-a 2003. július
    19-ei  hatállyal  módosította. A törvényi  rendelkezéseknek  az
    indítványozó  által  kifogásolt eredeti tartalma  a  módosítást
    követően  is  hatályos maradt. A törvényalkotó az Avtv.  19.  §
    (5)   bekezdése  szerinti  harminc  éves  határidőt  húsz  évre
    csökkentette,  ezért a nyilvánosság harminc éves korlátozásának
    indokoltságát  az  Alkotmánybíróság  a  továbbiakban  már   nem
    vizsgálta.   Az   Alkotmánybíróság  az  elbíráláskor   hatályos
    normaszöveg alkotmányossági vizsgálatát végezte el.

    Az  Alkotmánybíróság  az  indítványt –  álláspontjuk  kifejtése
    érdekében  –  megküldte a belügyminiszternek és az  igazságügy-
    miniszternek,   valamint   azzal   kapcsolatban   kikérte    az
    adatvédelmi biztos állásfoglalását is.

                                  II.

    1. Az Alkotmánynak az indítvánnyal érintett rendelkezései a
    következők:

    „8.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

    „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”

    2. Az érintett jogszabályi rendelkezések az alábbiak:

    Avtv. „2. § E törvény alkalmazása során:
    (…)
    4.   közérdekű   adat:  az  állami  vagy  helyi   önkormányzati
    feladatot,    valamint   jogszabályban   meghatározott    egyéb
    közfeladatot  ellátó  szerv  vagy  személy  kezelésében   lévő,
    valamint  a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat  fogalma
    alá nem eső adat;
    (…)
    9.   adatkezelés:  az  alkalmazott  eljárástól  függetlenül   a
    személyes  adatokon végzett bármely művelet  vagy  a  műveletek
    összessége,   így   például  gyűjtése,  felvétele,   rögzítése,
    rendszerezése,    tárolása,   megváltoztatása,   felhasználása,
    továbbítása,   nyilvánosságra  hozatala,  összehangolása   vagy
    összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,  valamint
    az    adatok    további    felhasználásának    megakadályozása.
    Adatkezelésnek  számít  a  fénykép-,  hang-  vagy   képfelvétel
    készítése,  valamint a személy azonosítására  alkalmas  fizikai
    jellemzők  (pl.  ujj-  vagy tenyérnyomat, DNS-minta,  íriszkép)
    rögzítése is;
    (…).”

    Avtv. „19. § (3) Az (1) bekezdésben említetteknek lehetővé kell
    tenniük,  hogy  a  kezelésükben  lévő  közérdekű  adatot  bárki
    megismerhesse,  kivéve, ha az adatot törvény  alapján  az  arra
    jogosult  szerv  állam- vagy szolgálati titokká  nyilvánította,
    illetve  ha  az  nemzetközi  szerződésből  eredő  kötelezettség
    alapján  minősített  adat,  továbbá,  ha  a  közérdekű   adatok
    nyilvánosságához való jogot – az adatfajták meghatározásával  –
    törvény
    a) honvédelmi;
    b) nemzetbiztonsági;
    c) bűnüldözési vagy bűnmegelőzési;
    d) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
    e)   külügyi  kapcsolatokra,  nemzetközi  szervezetekkel   való
    kapcsolatokra;
    f) bírósági eljárásra tekintettel
    korlátozza.”

    Avtv.  „19. § (5) Ha törvény másként nem rendelkezik,  a  belső
    használatra    készült,    valamint   a   döntés-előkészítéssel
    összefüggő  adat  a  kezelését  követő  húsz  éven  belül   nem
    nyilvános. Kérelemre az adatok megismerését a szerv vezetője  e
    határidőn belül is engedélyezheti.”

    Avtv.  „21.  § (1) Ha a közérdekű adatra vonatkozó kérését  nem
    teljesítik, a kérelmező a bírósághoz fordulhat.
    (2)  A  megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az adatot
    kezelő szerv köteles bizonyítani.
    (...)
    (7)  Ha  a  bíróság  a  kérelemnek helyt ad,  határozatában  az
    adatkezelő szervet a kért közérdekű adat közlésére kötelezi.”

    Ttv.  „4.  §  (1) Szolgálati titok az e törvény 6.  §-ának  (1)
    bekezdése    szerint    minősítésre    felhatalmazott     által
    meghatározott  adatfajták  körébe (a  továbbiakban:  szolgálati
    titokkör)  tartozó adat, amelynek az érvényességi  idő  lejárta
    előtti  nyilvánosságra  hozatala, jogosulatlan  megszerzése  és
    felhasználása,   illetéktelen  személy  részére  hozzáférhetővé
    tétele,  továbbá  az  arra jogosult részére  hozzáférhetetlenné
    tétele  sérti  vagy  veszélyezteti az állami vagy  közfeladatot
    ellátó  szerv  működésének rendjét, akadályozza a  feladat-  és
    hatáskörének  illetéktelen befolyástól mentes  gyakorlását,  és
    ezáltal  közvetve a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott
    érdekeit hátrányosan érinti.”

                                 III.

    Az indítvány az alábbiak szerint megalapozatlan:

    1. Az Alkotmány 61. § (1) bekezdése értelmében mindenkinek joga
    van  ahhoz,  hogy  a  közérdekű adatokat megismerje,  illetőleg
    terjessze.  Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság  a  34/1994.
    (VI. 24.) AB határozatában rámutatott arra, hogy: „az Alkotmány
    61.  § (1) bekezdése a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó
    jogot   is   alkotmányos  alapjogként   garantálja,   amely   a
    kommunikációs alapjogok jogegyütteséből az informáltsághoz való
    jogot,  az  információk  megszerzésének szabadságát  és  állami
    elismerését,  továbbá biztosítását jelenti.  Az  információkhoz
    való  hozzáférhetőség, az információk szabad áramlása különösen
    a  közhatalom és az állam szervei tevékenységének átláthatósága
    körében alapvető jelentőségű.” (ABH 1994, 177, 185.)
    Az   Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésével
    kapcsolatban megállapította:
    „Állami  szerv vagy önkormányzat által kezelt azok  az  adatok,
    amelyek  nem  személyesek  és  amelyeket  törvényi  rendelkezés
    alapján  az  erre jogosult szervek nem nyilvánítanak  titkossá,
    bárki számára hozzáférhetőeknek minősülnek. Ezáltal valósítható
    meg  az a követelmény, hogy a polgárok minden közérdekű adathoz
    hozzájussanak.” [32/1992. (V. 29.) AB határozat, ABH 1992, 182,
    185.]  Eszerint  közérdekű adatnak minősülnek  az  állami  vagy
    helyi    önkormányzati   feladatot,   valamint    jogszabályban
    meghatározott  egyéb  közfeladatot ellátó  szerv  vagy  személy
    kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső adatok.

    Az Alkotmánybíróság továbbá azt is kifejtette: „Nem a polgárnak
    kell  az információszerzéshez érdekeltségét igazolnia, hanem  a
    köz  szolgálatára rendelt szervnek kell indokolnia  –  törvényi
    okok  fennállását bizonyítva – az igényelt információ esetleges
    megtagadását.” [32/1992. (V. 29.) AB határozat, ABH 1992,  182,
    185.]  Egy demokratikus társadalomban tehát a közérdekű  adatok
    nyilvánossága  a  főszabály; ehhez képest  a  közérdekű  adatok
    nyilvánosságának korlátozását kivételesnek kell tekinteni.

    Az  Alkotmánybíróság már a 32/1992. (V. 29.)  AB  határozatában
    továbbá  hangsúlyozta,  hogy a „közérdekű  információkhoz  való
    szabad  hozzáférés  lehetővé teszi a választott  népképviseleti
    testületek,    a    végrehajtó    hatalom,    a    közigazgatás
    jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzését, serkenti  azok
    demokratikus  működését.  A  közügyek  bonyolultsága  miatt   a
    közhatalmi  döntésalkotásra,  az  ügyek  intézésére   gyakorolt
    állampolgári ellenőrzés és befolyás csak akkor lehet  hatékony,
    ha  az  illetékes  szervek felfedik a szükséges információkat.”
    (ABH 1992, 182, 183-184.).

    A már idézett 34/1994. (VI. 24.) AB határozat utal továbbá arra
    is,   hogy:   „[a]  nyilvánosság,  a  közhatalom   demokratikus
    működésének  a  próbája.  A közérdekű  adatok  megismerhetősége
    tehát a közhatalom, a közügyek intézésének áttetszőségét,  mint
    alapvető  demokratikus  intézmény garantálását  is  jelenti.  A
    közérdekű    adatok   nyilvánossága   és   az   azokhoz    való
    hozzáférhetőség  ezért  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
    deklarált   demokratikus  jogállamiság   alapvető   alkotmányos
    biztosítéka.” (ABH 1994, 177, 185.)

    2.   Az  Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  alapjog
    korlátozása alkotmányellenességének vizsgálatakor az  Alkotmány
    8.  §  (2)  bekezdése  az irányadó, mely  szerint  az  alapvető
    jogokra  és  kötelezettségekre  vonatkozó  szabályokat  törvény
    allapítja  meg,  alapvető jog lényeges  tartalmát  azonban  nem
    korlátozhatja.  Az Alkotmánybíróság már több esetben  vizsgálta
    az alapjog-korlátozás alkotmányosságát. Az Alkotmánybíróság már
    korai  határozatában rámutatott arra, hogy az állam csak  akkor
    nyúlhat   az  alapjog  korlátozásának  eszközéhez,  ha   „másik
    alapvető  jog és szabadság védelme vagy érvényesülése,  illetve
    egyéb  alkotmányos  érték védelme más  módon  nem  érhető  el.”
    [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992, 167, 171.]

    Az  Alkotmánybíróság  a közérdekű adatok nyilvánosságához  való
    alapjog   korlátozása   kapcsán  hivatkozott   az   1993.   évi
    XXXI.  törvénnyel kihirdetett az emberi jogok  és  az  alapvető
    szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt
    Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 10. Cikkének 2.  pontjára
    is. Ez a rendelkezés több olyan értéket is meghatároz, amely  a
    közérdekű  adatokhoz való hozzáférés korlátozását indokolhatja.
    Az     Alkotmánybíróság    rámutatott    arra,    hogy:     „az
    információszabadság  gyakorlása csak törvényben  meghatározott,
    olyan  alakszerűségeknek, feltételeknek,  korlátozásoknak  vagy
    szankcióknak   vethető  alá,  amelyek  szükséges  intézkedésnek
    minősülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság,  a
    területi  sértetlenség,  a  közbiztonság,  a  zavargások   vagy
    bűnözés  megelőzése, a közegészség vagy az  erkölcsök  védelme,
    mások  jóhírneve  vagy  jogai védelme, a  bizalmas  értesülések
    közlésének  megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének  és
    pártatlanságának  fenntartása céljából. Az  információszabadság
    korlátozása   tehát  csak  akkor  fogadható  el   alkotmányosan
    indokoltnak,  ha  azt  más alapjog érvényesülése  kényszerítően
    indokolja,  illetőleg  ha  az  alapjogi  korlátozást  a   fenti
    szempontok  elkerülhetetlenül  szükségessé  teszik.”  [34/1994.
    (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 177, 186.]

    A 34/1994. (VI. 24.) AB határozaton alapuló 15/1995. (III. 13.)
    AB   határozat   megállapította  továbbá   azt   is,   hogy   a
    „szükségtelen,  elkerülhető  és a korlátozással  elérni  kívánt
    célhoz  képest  aránytalan korlátozás, továbbá a  nem  törvényi
    korlátozás      alkotmányosan      megengedhetetlen,      ezért
    alkotmányellenes.” (ABH 1995, 88, 91.)

    „Az  alapjog korlátozásának alkotmányosságához tehát  önmagában
    nem elegendő, hogy az másik alapjog vagy szabadság védelme vagy
    egyéb alkotmányos cél érdekében történik, hanem szükséges, hogy
    megfeleljen  az arányosság követelményeinek: az  elérni  kívánt
    cél  fontossága  és  az ennek érdekében okozott  alapjogsérelem
    súlya  megfelelő  arányban legyen egymással.  A  törvényhozó  a
    korlátozás  során  köteles  az  adott  cél  elérésére  alkalmas
    legenyhébb   eszközt   alkalmazni.   Alkotmányellenes   a   jog
    tartalmának   korlátozása,  ha  az   kényszerítő   ok   nélkül,
    önkényesen történik vagy ha a korlátozás súlya az elérni kívánt
    célhoz képest aránytalan.” [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH
    1992, 167, 171.]

    3.   Az   Alkotmánybíróság  az  Avtv.  19.  §  (3)  bekezdésébe
    foglaltakra tekintettel megállapította, hogy a közérdekű adatok
    megismeréséhez   fűződő   alkotmányos   alapjog   korlátozására
    jelenleg az alábbi adattípusok esetén kerül sor:

    a) államtitok (Ttv. 3. §);
    b) szolgálati titok (Ttv. 4. §);
    c)   nemzetközi   szerződésből  eredő   kötelezettség   alapján
    minősített adat (Ttv. III. fejezet);
    d)   törvény  által  1.  honvédelmi,  2.  nemzetbiztonsági,  3.
    bűnüldözési  vagy  bűnmegelőzési,  4.  központi  pénzügyi  vagy
    devizapolitikai érdekből, 5. külügyi kapcsolatokra,  nemzetközi
    szervezetekkel   való  kapcsolatokra,  6.  bírósági   eljárásra
    tekintettel  korlátozott adat [Avtv. 19.  §  (3)  bekezdés  a)-
    f) pontjai];
    e)  belső  használatra  készült, valamint döntés-előkészítéssel
    összefüggő  adat [Avtv. 19. § (5) bekezdés]: az ún. automatikus
    nyilvánosságkorlátozás;
    f)  az  Európai Unió jogszabálya által az Európai Unió jelentős
    pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve
    a  monetáris,  a  költségvetési és az adópolitikai  érdeket  is
    [Avtv. 19. § (7) bekezdés].

    A  felsorolt korlátozások közül a szolgálati titokról,  illetve
    az   ún.  automatikus  nyilvánosságkorlátozásról  állította  az
    indítványozó,  hogy  alkotmányellenes  korlátozást  valósítanak
    meg.

    3.1. Az Avtv. 19. § (5) bekezdése szerinti – ún. automatikus  –
    nyilvánosságkorlátozással kapcsolatban az Alkotmánybíróság  már
    idézett 34/1994. (VI. 24.) AB határozata rámutatott arra,  hogy
    „garanciális  intézménye a köztisztviselői munka  színvonalának
    és  hatékonyságának, hogy a köztisztviselők döntés-előkészítése
    szabadon,  informálisan és a nyilvánosság  nyomásától  mentesen
    folyik.  Ezért  az  aktanyilvánosság a közbülső  munkaanyagokra
    nem,  hanem  csak a végeredményre vonatkozik.” (ABH 1994,  177,
    190-191.)

    Az   ún.   automatikus  nyilvánosságkorlátozás   tulajdonképpen
    egyfajta   könnyítést  jelent  a  közérdekű  adatokat   kezelők
    számára,  hiszen a döntés-előkészítéssel kapcsolatos  adatokat,
    iratokat – azok keletkezésének pillanatában – nem kényszerülnek
    egyenként  titkosítani. Ezen adatok nyilvánossága  keletkezésük
    jellegére tekintettel – minden különösebb intézkedés  nélkül  –
    korlátozott.  Az  automatikus nyilvánosságkorlátozás  hiányában
    minden    egyes    döntés-előkészítéssel    kapcsolatos    adat
    titkosításáról  –  a munkaanyagok védelme és  a  döntéshozatali
    eljárás,  illetve a szerv működésének hatékonysága érdekében  –
    külön   döntést   kellene   hozni.  Ez  pedig   elviselhetetlen
    adminisztrációs  terhet  jelentene.  Ezért  szükséges  az   ún.
    automatikus nyilvánosságkorlátozás fenntartása, amely megfelelő
    (alkotmányos) törvényi feltételekkel a közérdekű adatokhoz való
    hozzáférést   arányosan  korlátozhatja,  s  az  Avtv.   19.   §
    (5)  bekezdésével  érintett közérdekű  adatok  nyilvánosságának
    korlátozása az Alkotmány 61. § (1) bekezdésével nem ellentétes.

    3.2.  A  Ttv.  4.  §-a  szerinti szolgálati titok  kategóriával
    történő   nyilvánosságkorlátozás  az  állami   szerv   eljárása
    zavartalanságának,     illetéktelen     befolyástól      mentes
    gyakorlásának  biztosítását szolgálja; a közigazgatási  döntés-
    előkészítő  eljárás  dokumentumaiban  foglaltak  nyilvánosságra
    kerülése  ellen  ad  védelmet, s ezáltal  megakadályozza,  hogy
    „közvetve   a   Magyar  Köztársaság  törvényben  meghatározott”
    érdekei  sérüljenek.  A szolgálati titokká  minősítés  esetében
    tehát   komolyabb   érdekek  indokolják  a   közérdekű   adatok
    nyilvánosságának korlátozását. Ennek következtében a Ttv. 4.  §
    (1) bekezdése szerinti szolgálati titokká minősítés a közérdekű
    adatoknak csak jelentősen szűkebb körét érintheti, mint amelyek
    nyilvánosságát az Avtv. 19. § (5) bekezdése korlátozza.

    A   szolgálati  titokká  minősítésnek  a  legindokoltabb  körre
    történő   korlátozása   céljából   kizárólag   a   Ttv.   által
    meghatározott  szervek  [Ttv. 6. § (1) bekezdés]  minősíthetnek
    szolgálati   titokká  egy  adatot,  az  általuk   összeállított
    nyilvános szolgálati titokköri jegyzék [Ttv. 4. § (4) bekezdés]
    alapján.   A   Ttv.  szervenként  külön  szolgálati   titokköri
    jegyzéket rendel alkalmazni, hiszen az egyes szerveknél más  és
    más   olyan   adatkör   merülhet  fel,  melynek   nyilvánossága
    akadályozná az illetéktelenek befolyástól mentes működést  vagy
    a   döntéshozatal  pártatlanságát.  A  jegyzéket  az   említett
    szerveknek  törvényben megállapított határidőig  nyilvánosságra
    kellett  hozniuk [Ttv. 27. § (4) bekezdés]. Az érintett szervek
    csak a szolgálati titokköri jegyzékben meghatározott adatfajtát
    minősíthetnek  szolgálati titokká: a minősítés során  meg  kell
    jelölni  a  szolgálati titokköri jegyzék minősítést  megalapozó
    pontját, valamint azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a
    minősítést  szükségessé teszik [Ttv.  7.  §  (6)  bekezdés].  A
    szolgálati  titokká  minősítés csak a  korlátozáshoz  szükséges
    ideig  rendelhető el [Ttv. 9. § (1) bekezdés],  s  a  minősítés
    indokoltságát rendszeresen felül kell vizsgálni (Ttv.  10.  §).
    Mindezek  alapján megalapozatlan az indítványozó azon állítása,
    mely  szerint  a  törvény  az  érintett  szerv  diszkrecionális
    jogkörébe utalja a szolgálati titokká minősítést.

    A   minősített  adat,  így  a  szolgálati  titok  megismerésére
    irányuló   kérelem  elutasítása  esetén   a   kérelmező   –   a
    nyilvánosságkorlátozás felülvizsgálata  céljából  –  bírósághoz
    fordulhat. A bíróság eljárására az Avtv. 21. §-ában foglaltakat
    kell alkalmazni [Ttv. 15. § (3) bekezdés]. A szolgálati titokká
    minősítés  tartalmi  indokoltsága törvényi  követelmény,  ezért
    annak felülvizsgálatával a bíróság is tartalmi kontrollt végez.
    Tekintettel arra, hogy a szolgálati titokká minősítésre csak  a
    törvény és az adott szerv szolgálati titokköri jegyzéke alapján
    kerülhet sor, ezért konkrét közérdekű adatok szolgálati titokká
    minősítésének    indokoltságát    az    Alkotmánybíróság    nem
    vizsgálhatta, annak felülvizsgálata a bíróság feladata.

    Minderre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az  Avtv.  19.   §
    (5)    bekezdése    és   a   Ttv.   4.    §    (1)    bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványt elutasította.

                                  IV.

    1. Az Alkotmánybíróság a közérdekű adatok nyilvánosságához való
    alapjog   korlátozását  érintően  rámutatott   arra,   hogy   a
    „közérdekű adatok megismeréséhez való alkotmányos jog,  mint  a
    kommunikációs   alapjogok  egyik  nevesített   joga   (…)   nem
    korlátozhatatlan     alapjog     ugyan,     de     a     szabad
    véleménynyilvánításhoz    való    jog    gyakorlásának    egyik
    feltételeként   és  annak  részeként  kitüntetett   alkotmányos
    védelemben    részesül.    Ez    azt    jelenti,    hogy     az
    információszabadságot  korlátozó  törvényeket  is  megszorítóan
    kell  értelmezni,  mert  az információszabadság,  a  közhatalom
    gyakorlásának  nyilvánossága, az állam és a végrehajtó  hatalom
    tevékenységének  átláthatósága, ellenőrizhetősége  feltétele  a
    bírálat   jogának,   a   kritika   szabadságának,   a    szabad
    véleménynyilvánításnak. Ez az alapjog tehát  –  az  alkotmányos
    korlátok   megítélésével  összefüggésben   –   legalább   annyi
    alkotmányos    védelmet   élvez,   mint   az    »anyajog«,    a
    véleménynyilvánítás  szabadságjoga.  A   nyílt,   áttetsző   és
    ellenőrizhető  közhatalmi  tevékenység,  általában  az   állami
    szervek és a végrehajtó hatalom nyilvánosság előtti működése  a
    demokratizmus  egyik  alapköve, a jogállami  államberendezkedés
    garanciája.  A nyilvánosság próbája nélkül az állam polgáraitól
    »elidegenedett    gépezetté«,   működése    kiszámíthatatlanná,
    előreláthatatlanná,  kifejezetten veszélyessé  válik,  mert  az
    állam működésének átláthatatlansága fokozott veszélyt jelent az
    alkotmányos   szabadságjogokra.”   [34/1994.   (VI.   24.)   AB
    határozat, ABH 1994, 177, 191-192.]

    Majd  az  Alkotmánybíróság azt is kifejtette, hogy a  közérdekű
    adatok megismeréséhez való jog „közvetlenül és lényegesen sérül
    a   minden   törvényi  garanciát  nélkülöző,  teljesen   szabad
    belátáson   alapuló  titkosítási  felhatalmazással”.  [34/1994.
    (VI.  24.)  AB határozat, ABH 1994, 177, 193.] S a  „fogalmilag
    tisztázatlan, bizonytalan jogi kategóriákkal” az  államnak  „az
    Alkotmány   8.   §   (1)   bekezdésében   foglalt   alkotmányos
    kötelezettsége  –  az  alapjogi jogvédelem  garantálása  –  (…)
    megkerülhetővé  válik”. [34/1994. (VI. 24.) AB  határozat,  ABH
    1994, 177, 193.]

    Az  Alkotmány 61. § (1) bekezdése szerint tehát a korlátozással
    nem  érintett  közérdekű  adatok nyilvánosak.  A  korlátozással
    szemben  formai  követelmény,  hogy  a  korlátozásra  kizárólag
    törvényben  meghatározott eljárás eredményeként  kerüljön  sor.
    Tartalmi  követelmény,  hogy  a  korlátozás  szükséges   és   a
    korlátozással  elérni  kívánt  célhoz  képest  arányos  legyen.
    Emellett az alapjog érvényesülése érdekében biztosítani kell  a
    nyilvánosságkorlátozás  feletti  érdemi   és   hatékony   bírói
    jogorvoslati   lehetőséget,  melynek   a   formai   kritériumok
    vizsgálatán      túlmenően     ki     kell     terjednie      a
    nyilvánosságkorlátozás indokoltságának tartalmi vizsgálatára.

    2.  Az Alkotmánybíróság korábbi határozatában hangsúlyozta: „Az
    állam kötelessége az alapvető jogok ‘tiszteletben tartására  és
    védelmére’ a szubjektív alapjogokkal kapcsolatban nem merül  ki
    abban,  hogy  tartózkodnia kell megsértésüktől,  hanem  magában
    foglalja  azt  is,  hogy gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz
    szükséges  feltételekről.” [64/1991. (XII. 17.)  AB  határozat,
    ABH  1991, 297, 302.] Ennek érdekében a jogalkotó köteles olyan
    szabályozást  alkotni,  amely  a  lehető  legnagyobb  mértékben
    biztosítja az alapjogok érvényesülését.

    Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban:  Abtv.)  49.  §  (1)  bekezdése  értelmében:   az
    Alkotmánybíróság           mulasztásban           megnyilvánuló
    alkotmányellenességet  állapít meg,  ha  a  jogalkotó  szerv  a
    jogszabályi  felhatalmazásból  származó  jogalkotói   feladatát
    elmulasztotta  és ezzel alkotmányellenességet  idézett  elő,  s
    ennek  megfelelően  a mulasztást elkövető  szervet  –  határidő
    megjelölésével – felhívja feladatának teljesítésére.

    Az  Alkotmánybíróság  állandó gyakorlata  szerint  mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmánysértést állapít meg  akkor  is,  ha  az
    adott kérdés tekintetében van ugyan szabályozás, de az „alapjog
    érvényesüléséhez  szükséges jogszabályi garanciák  hiányoznak”.
    [15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998, 132, 138.] Továbbá  a
    4/1999.   (III.  31.)  AB  határozat  szerint:  „A  szabályozás
    tartalmának  hiányos  voltából eredő  alkotmánysértő  mulasztás
    megállapítása  esetében  is  a  mulasztás,  vagy  a  kifejezett
    jogszabályi  felhatalmazáson nyugvó, vagy  ennek  hiányában,  a
    feltétlen     jogszabályi    rendezést    igénylő    jogalkotói
    kötelezettség  elmulasztásán alapul.” (ABH 1999,  52,  57.)  Az
    Alkotmánybíróság  gyakorlata tehát lehetővé teszi  mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmánysértés megállapítását akkor  is,  ha  a
    jogalkotó  a  jogszabályi felhatalmazásból származó  jogalkotói
    feladatát  teljesítette,  de ennek  során  súlyos  szabályozási
    hiányosságok  következtek  be, s ez alkotmányellenes  helyzetet
    idézett elő.

    A jogalkotó szerv tehát a jogalkotási kötelezettségének konkrét
    jogszabályi  felhatalmazás nélkül is köteles eleget  tenni,  ha
    azt  észleli, hogy a hatás- és feladatkörébe tartozó  területen
    jogszabályi rendezést igénylő kérdés merült fel, feltéve,  hogy
    a  szabályozást  valamely alkotmányos  jog  érvényesülése  vagy
    biztosítása  kényszerítően megköveteli [22/1990.  (X.  16.)  AB
    határozat,   ABH   1990,   83,  86.].   Az   állam   jogalkotói
    kötelezettsége  –  ahogy  erre az Alkotmánybíróság  a  37/1992.
    (VI.  10.) AB határozatában (ABH 1992, 227, 231.) rámutatott  –
    következhet az Alkotmányból kifejezett rendelkezés  nélkül  is,
    ha  valamely  alkotmányos alapjog biztosítása  ezt  feltétlenül
    szükségessé teszi. (1395/E/1996. AB határozat, ABH  1998,  667,
    669.)

    3.  Az  Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy az Alkotmány 61.  §
    (1)   bekezdésében   biztosított   közérdekű   adatokhoz   való
    hozzáférésnek    a    döntés-előkészítés   érdekében    történő
    korlátozása az ügyekkel összefüggő iratok többségében a  döntés
    meghozatalával  már  nem  indokolt.  Ettől  kezdve  a   döntés-
    előkészítéssel kapcsolatos adatok nyilvánosságra  kerülése  már
    nem   akadálya   a   köztisztviselői   munka   „színvonalának”,
    „hatékonyságának”   és   befolyásmentességének.    A    döntés-
    előkészítéssel kapcsolatos anyagok nyilvánossága tehát már  nem
    hátráltatja a köztisztviselőket a feladataik teljesítésében.  A
    döntéshozatalt  követően  tehát előtérbe  kerül  az  átlátható,
    korrupciómentes,    társadalmilag   kontrollált    közigazgatás
    kialakításával  és  a  közigazgatás által  gyűjtött  információ
    újrafelhasználásával    szembeni    igény.    A    közigazgatás
    jogszerűségének,  hatékonyságának és  demokratikus  működésének
    ellenőrzését,   illetve  az  információk  újrahasznosítását   a
    közérdekű információkhoz való hozzáférés teszi lehetővé.

    A  közigazgatás  hatékonysága és átláthatósága  közötti  helyes
    egyensúly  megtalálása  a  jogalkotó  feladata.  Megállapítható
    azonban,   hogy   a  közérdekű  adatok  nyilvánosságát   érintő
    korlátozásnak csak olyan mértéke tekinthető alkotmányosnak, ami
    egy  demokratikus  társadalomban kétséget  kizáróan  szükséges,
    Dkényszerítően”  indokolt, ugyanakkor  a  korlátozással  elérni
    kívánt    célhoz    képest   arányos.   A   közérdekű    adatok
    nyilvánosságának korlátozását pedig azonnal meg kell szüntetni,
    ha   a  korlátozást  ezek  a  tartalmi  követelmények  már  nem
    indokolják.

    Az  Avtv.  19.  §  (5)  bekezdése formális  szempontok  alapján
    rendeli  el a közérdekű adatokhoz való hozzáférés korlátozását,
    hiszen  az adatkezelőnek elegendő azt állítania, hogy  az  adat
    döntés-előkészítéssel  kapcsolatos, illetve  belső  használatra
    készült.  Az  ilyen közérdekű adatok nyilvánosságát  nemcsak  a
    jogszerű,  hatékony  és befolyásmentes döntéshozatal  érdekében
    indokoltan, hanem indokolatlanul, a döntéshozatalt követő időre
    is   minden  esetben  korlátozza.  A  törvényalkotó  a  döntés-
    előkészítéssel kapcsolatos adatokkal összefüggésben  tehát  nem
    tesz  különbséget a nyilvánosságnak a döntéshozatalt  megelőző,
    illetve  azt  követő  korlátozása  között.  Az  Avtv.   19.   §
    (5)  bekezdése alapján a közérdekű adatok nyilvánosságához való
    jog  korlátozására nem csak akkor kerülhet sor, ha azt valamely
    alapjog   vagy   alkotmányos  érték   védelme   „kényszerítően”
    indokolja  (vagyis  a döntés-előkészítéssel összefüggő  konkrét
    adat  nyilvánosságának  korlátozását  az  adatkezelő  hatékony,
    befolyásmentes,   színvonalas  stb.   működésének   biztosítása
    ténylegesen  szükségessé teszi). Az Avtv. 19. §  (5)  bekezdése
    indokolatlan alapjog-korlátozásra is lehetőséget teremt. Mindez
    ellentétes  azzal  a  követelménnyel, hogy a  közérdekű  adatok
    nyilvánosságának korlátozása csak akkor alkotmányos, ha az  nem
    csupán  formális  szempontokon nyugszik, hanem a  korlátozással
    szemben tartalmi követelmények is érvényesülnek, s a korlátozás
    addig marad fenn, amíg azt a tartalmi követelmények indokolják.

    A  közérdekű  adatok  nyilvánosságához való  jog  szükséges  és
    arányos   korlátozása   továbbá  akkor   garantálható,   ha   a
    nyilvánosságkorlátozás   indokoltságának   tényleges   tartalmi
    felülvizsgálata is biztosított. A nyilvánosságkorlátozás  bírói
    kontrollját   az  Avtv.  21.  §-a  teszi  lehetővé.   A   bírói
    felülvizsgálat   az   Avtv.  19.  §  (5)   bekezdése   szerinti
    nyilvánosságkorlátozással   kapcsolatban   csak   a    törvényi
    rendelkezésben  rögzített formális szempontok felülvizsgálatára
    terjed  ki. A nyilvánosság indokolatlan korlátozásának tilalmát
    érvényesítő,  a korlátozást kizárólag a kényszerítően  indokolt
    esetekre   szűkítő,  azaz  a  nyilvánosságkorlátozás   tartalmi
    feltételeit meghatározó garanciák hiányában a közérdekű  adatok
    nyilvánosságának korlátozása ellen nincs érdemi jogorvoslat, az
    csak    formálisan    érvényesül.   A    nyilvánosságkorlátozás
    kényszerítő  indokainak,  illetve  az  annak  felülvizsgálatára
    irányuló   jogorvoslatnak   a   hiánya   a   közérdekű   adatok
    megismerésének,   vagyis  a  közérdekű  adatok  nyilvánosságára
    vonatkozó    alkotmányos    jognak    az    adatkezelő    szerv
    diszkrecionális  döntésétől  függő,  indokolatlan  korlátozását
    teszi lehetővé.
    Az  Avtv.  19. § (5) bekezdése szerint a nyilvánosságkorlátozás
    határozatlan   ideig  fenntartható,  mert   annak   alapján   a
    nyilvánosságkorlátozásra  meghatározott   időtartam   az   adat
    kezelésétől  számítandó,  s  az  adat  folyamatos  tárolása  is
    adatkezelésnek minősül [Avtv. 2. § 9. pont]. Ez  a  szabályozás
    lehetővé  teszi, hogy a nyilvánosság elől elvont adat korlátlan
    ideig megőrizze titkos minőségét.

    Ezen túlmenően az Avtv. 19. § (5) bekezdésében szereplő „döntés-
    előkészítéssel összefüggő”, illetve „belső használatra készült”
    adatok  köre  bizonytalan, s ezeknek a határozatlan fogalmaknak
    az   alkalmazása  a  közérdekű  adatok  nyilvánosságát   érintő
    önkényes korlátozást eredményezhet.
    Az   Avtv.   19.   §   (5)   bekezdését   a   köziratokról,   a
    közlevéltárakról  és  a magánlevéltári anyag  védelméről  szóló
    1995.  évi LXVI. törvény 36. §-a iktatta be. A törvénymódosítás
    megfogalmazói  figyelemmel  voltak  a  34/1994.  (VI.  24.)  AB
    határozatban  kifejtett gondolatmenetre, de eltértek  attól.  A
    34/1994. (VI. 24.) AB határozat kontextusában ugyanis  az  adat
    „belső  használatra  szánt”  jellege  elválaszthatatlan   annak
    döntés-előkészítéssel   kapcsolatos   voltától.    [„A    belső
    használatra   szánt  munkaanyagok,  emlékeztetők,   tervezetek,
    vázlatok,  javaslatok,  a szervezeten  belül  váltott  levelek,
    általában a döntés-előkészítés körében alkotott iratok, amelyek
    nyilvánosságra    hozatala    jelentősen    hátráltathatja    a
    köztisztviselőket   feladataik   teljesítésében,    rendszerint
    mentesek a nyilvánosság alól.” (ABH 1994, 177, 190.)] Az  Avtv.
    módosításakor  a  törvénybe került „belső használatra  készült”
    kifejezésnek a döntés-előkészítéstől független alkalmazása  tág
    teret  enged  a szubjektív megítélésnek, hiszen az  adatot  nem
    tartalmánál, hanem keletkeztetőjének szándékánál fogva védi.
    Az    Alkotmánybíróság   az   Avtv.   19.   §   (5)   bekezdése
    alkotmányosságának  tartalmi vizsgálata arra  irányul,  hogy  a
    jogalkotó   megfelelő  indokkal  és  elkerülhetetlen  mértékben
    korlátozza-e  a  „belső  használatra  készült”  és  a  „döntés-
    előkészítéssel összefüggő” adatok megismerését.  Az  Avtv.  nem
    határozza  meg  sem  a  „belső  használatú”,  sem  a   „döntés-
    előkészítéssel”  összefüggő adat fogalmát, s  nem  jelöli  meg,
    hogy  milyen  alkotmányos célból kerülhet sor  a  korlátozásra.
    Önmagában az a tény, hogy egy adat a közfeladatot ellátó  szerv
    mindennapi   munkája   során,  illetve   a   szerv   döntésének
    előkészítésével  kapcsolatban keletkezett,  még  nem  indokolja
    megfelelően a közérdekű adat, – vagyis az Avtv. 2. § 4.  pontja
    szerinti  olyan adat, amely az állami vagy helyi  önkormányzati
    feladatot,    valamint   jogszabályban   meghatározott    egyéb
    közfeladatot  ellátó  szerv  vagy  személy  kezelésében   lévő,
    valamint   a   tevékenységére   vonatkozik   –,   elzárását   a
    nyilvánosságtól. A korlátozás egyfelől akkor indokolt,  ha  azt
    az  Avtv.  19.  §  (1)-(3) bekezdése lehetővé  teszi,  másfelől
    akkor,    ha   a   közérdekű   adat   nyilvánosságra   hozatala
    veszélyezteti  a  közfeladat ellátását,  állami  feladat  külső
    befolyástól  mentes gyakorlását. A közfeladatot ellátó  szervek
    és  személyek kényelmi szempontjai nem élvezhetnek  elsőbbséget
    egy  alapvető joggal szemben. Az Avtv. 19. § (5) bekezdése csak
    akkor  felel meg az Alkotmány követelményeinek, ha a  jogalkotó
    világossá  teszi az információszabadság korlátozásának  célját,
    indokolt  mértékűre  szorítja  a  nyilvánosság  elől  elzárható
    adatok  körét, s a közérdekű adatok megismerését csak szükséges
    és arányos mértékben korlátozza.
    A „belső használatra készült”, illetve a „döntés-előkészítéssel
    összefüggő”        adatok       fogalmi       tisztázatlansága,
    differenciálatlansága,   együttes   használata,    s    azokkal
    kapcsolatban  azonos szabályok alkalmazása önmagában  is  olyan
    súlyos  szabályozási hiányt jelent, amely  a  közérdekű  adatok
    nyilvánosságához  való  alkotmányos alapjog  [Alkotmány  61.  §
    (1)   bekezdés]   szükségtelen   és   aránytalan   korlátozását
    eredményezi, mert bizonytalan körű adatok tekintetében  rendeli
    el a nyilvánosság kizárását.

    Az   Alkotmánybíróság  rámutat  arra  is,   hogy   a   vizsgált
    nyilvánosságkorlátozás  nem  válik alkotmányossági  szempontból
    kielégítő   megoldássá  azáltal,  hogy  kérelemre   az   adatok
    megismerését a szerv vezetője engedélyezheti. E döntés  ugyanis
    az érintett szerv diszkrecionális jogkörébe tartozik, s az csak
    formálisan  vizsgálható felül. Egy alapvető  jog  érvényesülése
    azonban nem függhet az adatkezelő szerv ilyen döntésétől.

    A kifejtettekre tekintettel megállapítható, hogy az Avtv. 19. §
    (5)   bekezdése  a  közérdekű  adatok  nyilvánosságának   olyan
    korlátozását  is lehetővé teszi, amelyet már nem indokolhat  az
    állami   szervek  hatékony  működésének  biztosításához  fűződő
    érdek.   A  közigazgatás  hatékonyságához  és  átláthatóságához
    fűződő  kettős  követelmény közül nem lehet  csak  az  egyiket,
    jelen   esetben  az  előbbit  egyenlőtlenül  nagyobb  mértékben
    figyelembe    venni,    mert   akkor   a    közérdekű    adatok
    nyilvánosságához való jog sérül.
    Mindezek   alapján  az  Alkotmánybíróság  a  közérdekű   adatok
    nyilvánosságához  való  jogra tekintettel,  hivatalból  eljárva
    állapított         meg        mulasztásban        megnyilvánuló
    alkotmányellenességet,  mert  a  törvényhozó  nem  biztosította
    azokat  a  jogállami  garanciákat,  amelyek  az  Avtv.  19.   §
    (5)  bekezdésében  szabályozott közérdekű  adatok  megismerését
    lehetővé teszik, ha azok nyilvánosságának korlátozása  már  nem
    indokolt.  Az  Alkotmánybíróság a mulasztás  megszüntetésére  a
    rendelkező  részben megállapított határidőn belül  kötelezte  a
    törvényhozót.

    Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét a közérdeklődésre
    tekintettel rendelte el.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
         Dr. Bihari Mihály                        Dr. Czúcz Ottó
         előadó alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
         Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Article 19.5 of the Act on the Protection of Personal Data and the Freedom of Information according to which any data created for internal use or associated with the preparation of decisions is not to be made public within twenty years of its being handled unless the law requires otherwise or the leader of the body permits it to be made public earlier; Article 4.1 of the Act on State and Official Secrets which contains the definition of official secrets
     Number of the Decision:
     .
     12/2004. (IV. 7.)
     Date of the decision:
     .
     04/06/2004
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2004-1-003?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0012_2004.pdfen_0012_2004.pdf