Hungarian
Ügyszám:
.
491/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 12/2004. (IV. 7.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/217
.
A határozat kelte: Budapest, 04/06/2004
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

  1.   Az   Alkotmánybíróság  hivatalból   eljárva   mulasztásban
  megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg azért,  mert  a
  törvényhozó  nem  biztosította azokat a jogállami  garanciákat,
  amelyek  a  személyes adatok védelméről és a  közérdekű  adatok
  nyilvánosságáról  szóló  1992.  évi  LXIII.   törvény   19.   §
  (5)  bekezdésében  szabályozott közérdekű  adatok  megismerését
  lehetővé   teszik.  Az  Alkotmánybíróság  ezért   felhívja   az
  Országgyűlést, hogy szabályozási feladatának 2004. december 31-
  ig tegyen eleget.

  2.  Az  Alkotmánybíróság  a személyes adatok  védelméről  és  a
  közérdekű    adatok   nyilvánosságáról    szóló    1992.    évi
  LXIII.  törvény  19.  §  (5) bekezdése  alkotmányellenességének
  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
  elutasítja.

  3.   Az  Alkotmánybíróság  az  államtitokról  és  a  szolgálati
  titokról  szóló  1995.  évi LXV. törvény  4.  §  (1)  bekezdése
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  a jelen határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.

   Az  indítványozó a személyes adatok védelméről és  a  közérdekű
   adatok  nyilvánosságáról  szóló 1992.  évi  LXIII.  törvény  (a
   továbbiakban: Avtv.) 19. § (5) bekezdés alkotmányellenességének
   megállapítását  és  megsemmisítését kezdeményezte.  A  támadott
   rendelkezés értelmében a belső használatra készült, vagy döntés-
   előkészítéssel kapcsolatos adat nem nyilvános. Az  indítványozó
   állítása  szerint  a  „belső használatra  készült”,  illetve  a
   „döntés-előkészítéssel    kapcsolatos”     megjelölés     olyan
   „gumiklauzula”,  amelynek alapján bármely  adat  nyilvánosságra
   hozatala meggátolható. Ezért a rendelkezés „a közérdekű  adatok
   megismeréséhez    fűződő    jog    gyakorlását     teljességgel
   ellehetetleníti”  és „a demokratikus társadalomban  érvényesülő
   nyilvánosság által biztosított kontrollt” akadályozza  meg.  Az
   indítványozó  állította  továbbá  azt  is,  hogy   a   támadott
   rendelkezés szerint a harminc éves nyilvánosság-korlátozás  „az
   indokolható  mértéket  nagyságrendekkel  meghaladja”.  Mindezek
   alapján  kifejtette, hogy a törvényi rendelkezés  az  Alkotmány
   8.  §  (2)  bekezdésére  figyelemmel a 61.  §  (1)  bekezdésébe
   foglalt,  a közérdekű adatok nyilvánosságához való jog lényeges
   tartalmát sérti.

   Az indítványozó az államtitokról és a szolgálati titokról szóló
   1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 4. § (1) bekezdés
   alkotmányellenességének     utólagos     megállapítását      és
   megsemmisítését    is   kérte   az   Alkotmánybíróságtól.    Az
   indítványozó     a     rendelkezést    „túlzottan     általános
   megfogalmazása” miatt kifogásolta. Állítása szerint  ugyanis  a
   törvény  a  szolgálati titok minősítésére felhatalmazott  szerv
   „diszkrecionális  belátására bízza” a szolgálati  titok  körébe
   eső   adatfajták  meghatározását.  Az  indítványozó   nem   lát
   garanciát arra vonatkozóan, hogy olyan adatokat ne minősítsenek
   szolgálati   titoknak,   amelyek   nyilvánosságra   hozatalának
   korlátozása  nem  indokolt. Ezért az  indítványozó  szintén  az
   Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt  alapjog  sérelmét
   állította.

   Az indítvány benyújtását követően az Avtv. 19. § (5) bekezdését
   2004.  január  1-jei hatállyal módosította a  személyes  adatok
   védelméről   és  a  közérdekű  adatok  nyilvánosságáról   szóló
   1992.   évi  LXIII.  törvény  módosításáról  szóló  2003.   évi
   XLVIII.  törvény 14. §-a. A Ttv. 4. § (1) bekezdését  pedig  az
   államtitokról  és a szolgálati titokról szóló  1995.  évi  LXV.
   törvény,    valamint   azzal   összefüggésben   más   törvények
   módosításáról szóló 2003. évi LIII. törvény 3. §-a 2003. július
   19-ei  hatállyal  módosította. A törvényi  rendelkezéseknek  az
   indítványozó  által  kifogásolt eredeti tartalma  a  módosítást
   követően  is  hatályos maradt. A törvényalkotó az Avtv.  19.  §
   (5)   bekezdése  szerinti  harminc  éves  határidőt  húsz  évre
   csökkentette,  ezért a nyilvánosság harminc éves korlátozásának
   indokoltságát  az  Alkotmánybíróság  a  továbbiakban  már   nem
   vizsgálta.   Az   Alkotmánybíróság  az  elbíráláskor   hatályos
   normaszöveg alkotmányossági vizsgálatát végezte el.

   Az  Alkotmánybíróság  az  indítványt –  álláspontjuk  kifejtése
   érdekében  –  megküldte a belügyminiszternek és az  igazságügy-
   miniszternek,   valamint   azzal   kapcsolatban   kikérte    az
   adatvédelmi biztos állásfoglalását is.

                                 II.

   1. Az Alkotmánynak az indítvánnyal érintett rendelkezései a
   következők:

   „8.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

   „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
   szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
   adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”

   2. Az érintett jogszabályi rendelkezések az alábbiak:

   Avtv. „2. § E törvény alkalmazása során:
   (…)
   4.   közérdekű   adat:  az  állami  vagy  helyi   önkormányzati
   feladatot,    valamint   jogszabályban   meghatározott    egyéb
   közfeladatot  ellátó  szerv  vagy  személy  kezelésében   lévő,
   valamint  a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat  fogalma
   alá nem eső adat;
   (…)
   9.   adatkezelés:  az  alkalmazott  eljárástól  függetlenül   a
   személyes  adatokon végzett bármely művelet  vagy  a  műveletek
   összessége,   így   például  gyűjtése,  felvétele,   rögzítése,
   rendszerezése,    tárolása,   megváltoztatása,   felhasználása,
   továbbítása,   nyilvánosságra  hozatala,  összehangolása   vagy
   összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,  valamint
   az    adatok    további    felhasználásának    megakadályozása.
   Adatkezelésnek  számít  a  fénykép-,  hang-  vagy   képfelvétel
   készítése,  valamint a személy azonosítására  alkalmas  fizikai
   jellemzők  (pl.  ujj-  vagy tenyérnyomat, DNS-minta,  íriszkép)
   rögzítése is;
   (…).”

   Avtv. „19. § (3) Az (1) bekezdésben említetteknek lehetővé kell
   tenniük,  hogy  a  kezelésükben  lévő  közérdekű  adatot  bárki
   megismerhesse,  kivéve, ha az adatot törvény  alapján  az  arra
   jogosult  szerv  állam- vagy szolgálati titokká  nyilvánította,
   illetve  ha  az  nemzetközi  szerződésből  eredő  kötelezettség
   alapján  minősített  adat,  továbbá,  ha  a  közérdekű   adatok
   nyilvánosságához való jogot – az adatfajták meghatározásával  –
   törvény
   a) honvédelmi;
   b) nemzetbiztonsági;
   c) bűnüldözési vagy bűnmegelőzési;
   d) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
   e)   külügyi  kapcsolatokra,  nemzetközi  szervezetekkel   való
   kapcsolatokra;
   f) bírósági eljárásra tekintettel
   korlátozza.”

   Avtv.  „19. § (5) Ha törvény másként nem rendelkezik,  a  belső
   használatra    készült,    valamint   a   döntés-előkészítéssel
   összefüggő  adat  a  kezelését  követő  húsz  éven  belül   nem
   nyilvános. Kérelemre az adatok megismerését a szerv vezetője  e
   határidőn belül is engedélyezheti.”

   Avtv.  „21.  § (1) Ha a közérdekű adatra vonatkozó kérését  nem
   teljesítik, a kérelmező a bírósághoz fordulhat.
   (2)  A  megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az adatot
   kezelő szerv köteles bizonyítani.
   (...)
   (7)  Ha  a  bíróság  a  kérelemnek helyt ad,  határozatában  az
   adatkezelő szervet a kért közérdekű adat közlésére kötelezi.”

   Ttv.  „4.  §  (1) Szolgálati titok az e törvény 6.  §-ának  (1)
   bekezdése    szerint    minősítésre    felhatalmazott     által
   meghatározott  adatfajták  körébe (a  továbbiakban:  szolgálati
   titokkör)  tartozó adat, amelynek az érvényességi  idő  lejárta
   előtti  nyilvánosságra  hozatala, jogosulatlan  megszerzése  és
   felhasználása,   illetéktelen  személy  részére  hozzáférhetővé
   tétele,  továbbá  az  arra jogosult részére  hozzáférhetetlenné
   tétele  sérti  vagy  veszélyezteti az állami vagy  közfeladatot
   ellátó  szerv  működésének rendjét, akadályozza a  feladat-  és
   hatáskörének  illetéktelen befolyástól mentes  gyakorlását,  és
   ezáltal  közvetve a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott
   érdekeit hátrányosan érinti.”

                                III.

   Az indítvány az alábbiak szerint megalapozatlan:

   1. Az Alkotmány 61. § (1) bekezdése értelmében mindenkinek joga
   van  ahhoz,  hogy  a  közérdekű adatokat megismerje,  illetőleg
   terjessze.  Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság  a  34/1994.
   (VI. 24.) AB határozatában rámutatott arra, hogy: „az Alkotmány
   61.  § (1) bekezdése a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó
   jogot   is   alkotmányos  alapjogként   garantálja,   amely   a
   kommunikációs alapjogok jogegyütteséből az informáltsághoz való
   jogot,  az  információk  megszerzésének szabadságát  és  állami
   elismerését,  továbbá biztosítását jelenti.  Az  információkhoz
   való  hozzáférhetőség, az információk szabad áramlása különösen
   a  közhatalom és az állam szervei tevékenységének átláthatósága
   körében alapvető jelentőségű.” (ABH 1994, 177, 185.)
   Az   Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésével
   kapcsolatban megállapította:
   „Állami  szerv vagy önkormányzat által kezelt azok  az  adatok,
   amelyek  nem  személyesek  és  amelyeket  törvényi  rendelkezés
   alapján  az  erre jogosult szervek nem nyilvánítanak  titkossá,
   bárki számára hozzáférhetőeknek minősülnek. Ezáltal valósítható
   meg  az a követelmény, hogy a polgárok minden közérdekű adathoz
   hozzájussanak.” [32/1992. (V. 29.) AB határozat, ABH 1992, 182,
   185.]  Eszerint  közérdekű adatnak minősülnek  az  állami  vagy
   helyi    önkormányzati   feladatot,   valamint    jogszabályban
   meghatározott  egyéb  közfeladatot ellátó  szerv  vagy  személy
   kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső adatok.

   Az Alkotmánybíróság továbbá azt is kifejtette: „Nem a polgárnak
   kell  az információszerzéshez érdekeltségét igazolnia, hanem  a
   köz  szolgálatára rendelt szervnek kell indokolnia  –  törvényi
   okok  fennállását bizonyítva – az igényelt információ esetleges
   megtagadását.” [32/1992. (V. 29.) AB határozat, ABH 1992,  182,
   185.]  Egy demokratikus társadalomban tehát a közérdekű  adatok
   nyilvánossága  a  főszabály; ehhez képest  a  közérdekű  adatok
   nyilvánosságának korlátozását kivételesnek kell tekinteni.

   Az  Alkotmánybíróság már a 32/1992. (V. 29.)  AB  határozatában
   továbbá  hangsúlyozta,  hogy a „közérdekű  információkhoz  való
   szabad  hozzáférés  lehetővé teszi a választott  népképviseleti
   testületek,    a    végrehajtó    hatalom,    a    közigazgatás
   jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzését, serkenti  azok
   demokratikus  működését.  A  közügyek  bonyolultsága  miatt   a
   közhatalmi  döntésalkotásra,  az  ügyek  intézésére   gyakorolt
   állampolgári ellenőrzés és befolyás csak akkor lehet  hatékony,
   ha  az  illetékes  szervek felfedik a szükséges információkat.”
   (ABH 1992, 182, 183-184.).

   A már idézett 34/1994. (VI. 24.) AB határozat utal továbbá arra
   is,   hogy:   „[a]  nyilvánosság,  a  közhatalom   demokratikus
   működésének  a  próbája.  A közérdekű  adatok  megismerhetősége
   tehát a közhatalom, a közügyek intézésének áttetszőségét,  mint
   alapvető  demokratikus  intézmény garantálását  is  jelenti.  A
   közérdekű    adatok   nyilvánossága   és   az   azokhoz    való
   hozzáférhetőség  ezért  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
   deklarált   demokratikus  jogállamiság   alapvető   alkotmányos
   biztosítéka.” (ABH 1994, 177, 185.)

   2.   Az  Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  alapjog
   korlátozása alkotmányellenességének vizsgálatakor az  Alkotmány
   8.  §  (2)  bekezdése  az irányadó, mely  szerint  az  alapvető
   jogokra  és  kötelezettségekre  vonatkozó  szabályokat  törvény
   allapítja  meg,  alapvető jog lényeges  tartalmát  azonban  nem
   korlátozhatja.  Az Alkotmánybíróság már több esetben  vizsgálta
   az alapjog-korlátozás alkotmányosságát. Az Alkotmánybíróság már
   korai  határozatában rámutatott arra, hogy az állam csak  akkor
   nyúlhat   az  alapjog  korlátozásának  eszközéhez,  ha   „másik
   alapvető  jog és szabadság védelme vagy érvényesülése,  illetve
   egyéb  alkotmányos  érték védelme más  módon  nem  érhető  el.”
   [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992, 167, 171.]

   Az  Alkotmánybíróság  a közérdekű adatok nyilvánosságához  való
   alapjog   korlátozása   kapcsán  hivatkozott   az   1993.   évi
   XXXI.  törvénnyel kihirdetett az emberi jogok  és  az  alapvető
   szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt
   Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 10. Cikkének 2.  pontjára
   is. Ez a rendelkezés több olyan értéket is meghatároz, amely  a
   közérdekű  adatokhoz való hozzáférés korlátozását indokolhatja.
   Az     Alkotmánybíróság    rámutatott    arra,    hogy:     „az
   információszabadság  gyakorlása csak törvényben  meghatározott,
   olyan  alakszerűségeknek, feltételeknek,  korlátozásoknak  vagy
   szankcióknak   vethető  alá,  amelyek  szükséges  intézkedésnek
   minősülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság,  a
   területi  sértetlenség,  a  közbiztonság,  a  zavargások   vagy
   bűnözés  megelőzése, a közegészség vagy az  erkölcsök  védelme,
   mások  jóhírneve  vagy  jogai védelme, a  bizalmas  értesülések
   közlésének  megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének  és
   pártatlanságának  fenntartása céljából. Az  információszabadság
   korlátozása   tehát  csak  akkor  fogadható  el   alkotmányosan
   indokoltnak,  ha  azt  más alapjog érvényesülése  kényszerítően
   indokolja,  illetőleg  ha  az  alapjogi  korlátozást  a   fenti
   szempontok  elkerülhetetlenül  szükségessé  teszik.”  [34/1994.
   (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 177, 186.]

   A 34/1994. (VI. 24.) AB határozaton alapuló 15/1995. (III. 13.)
   AB   határozat   megállapította  továbbá   azt   is,   hogy   a
   „szükségtelen,  elkerülhető  és a korlátozással  elérni  kívánt
   célhoz  képest  aránytalan korlátozás, továbbá a  nem  törvényi
   korlátozás      alkotmányosan      megengedhetetlen,      ezért
   alkotmányellenes.” (ABH 1995, 88, 91.)

   „Az  alapjog korlátozásának alkotmányosságához tehát  önmagában
   nem elegendő, hogy az másik alapjog vagy szabadság védelme vagy
   egyéb alkotmányos cél érdekében történik, hanem szükséges, hogy
   megfeleljen  az arányosság követelményeinek: az  elérni  kívánt
   cél  fontossága  és  az ennek érdekében okozott  alapjogsérelem
   súlya  megfelelő  arányban legyen egymással.  A  törvényhozó  a
   korlátozás  során  köteles  az  adott  cél  elérésére  alkalmas
   legenyhébb   eszközt   alkalmazni.   Alkotmányellenes   a   jog
   tartalmának   korlátozása,  ha  az   kényszerítő   ok   nélkül,
   önkényesen történik vagy ha a korlátozás súlya az elérni kívánt
   célhoz képest aránytalan.” [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH
   1992, 167, 171.]

   3.   Az   Alkotmánybíróság  az  Avtv.  19.  §  (3)  bekezdésébe
   foglaltakra tekintettel megállapította, hogy a közérdekű adatok
   megismeréséhez   fűződő   alkotmányos   alapjog   korlátozására
   jelenleg az alábbi adattípusok esetén kerül sor:

   a) államtitok (Ttv. 3. §);
   b) szolgálati titok (Ttv. 4. §);
   c)   nemzetközi   szerződésből  eredő   kötelezettség   alapján
   minősített adat (Ttv. III. fejezet);
   d)   törvény  által  1.  honvédelmi,  2.  nemzetbiztonsági,  3.
   bűnüldözési  vagy  bűnmegelőzési,  4.  központi  pénzügyi  vagy
   devizapolitikai érdekből, 5. külügyi kapcsolatokra,  nemzetközi
   szervezetekkel   való  kapcsolatokra,  6.  bírósági   eljárásra
   tekintettel  korlátozott adat [Avtv. 19.  §  (3)  bekezdés  a)-
   f) pontjai];
   e)  belső  használatra  készült, valamint döntés-előkészítéssel
   összefüggő  adat [Avtv. 19. § (5) bekezdés]: az ún. automatikus
   nyilvánosságkorlátozás;
   f)  az  Európai Unió jogszabálya által az Európai Unió jelentős
   pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve
   a  monetáris,  a  költségvetési és az adópolitikai  érdeket  is
   [Avtv. 19. § (7) bekezdés].

   A  felsorolt korlátozások közül a szolgálati titokról,  illetve
   az   ún.  automatikus  nyilvánosságkorlátozásról  állította  az
   indítványozó,  hogy  alkotmányellenes  korlátozást  valósítanak
   meg.

   3.1. Az Avtv. 19. § (5) bekezdése szerinti – ún. automatikus  –
   nyilvánosságkorlátozással kapcsolatban az Alkotmánybíróság  már
   idézett 34/1994. (VI. 24.) AB határozata rámutatott arra,  hogy
   „garanciális  intézménye a köztisztviselői munka  színvonalának
   és  hatékonyságának, hogy a köztisztviselők döntés-előkészítése
   szabadon,  informálisan és a nyilvánosság  nyomásától  mentesen
   folyik.  Ezért  az  aktanyilvánosság a közbülső  munkaanyagokra
   nem,  hanem  csak a végeredményre vonatkozik.” (ABH 1994,  177,
   190-191.)

   Az   ún.   automatikus  nyilvánosságkorlátozás   tulajdonképpen
   egyfajta   könnyítést  jelent  a  közérdekű  adatokat   kezelők
   számára,  hiszen a döntés-előkészítéssel kapcsolatos  adatokat,
   iratokat – azok keletkezésének pillanatában – nem kényszerülnek
   egyenként  titkosítani. Ezen adatok nyilvánossága  keletkezésük
   jellegére tekintettel – minden különösebb intézkedés  nélkül  –
   korlátozott.  Az  automatikus nyilvánosságkorlátozás  hiányában
   minden    egyes    döntés-előkészítéssel    kapcsolatos    adat
   titkosításáról  –  a munkaanyagok védelme és  a  döntéshozatali
   eljárás,  illetve a szerv működésének hatékonysága érdekében  –
   külön   döntést   kellene   hozni.  Ez  pedig   elviselhetetlen
   adminisztrációs  terhet  jelentene.  Ezért  szükséges  az   ún.
   automatikus nyilvánosságkorlátozás fenntartása, amely megfelelő
   (alkotmányos) törvényi feltételekkel a közérdekű adatokhoz való
   hozzáférést   arányosan  korlátozhatja,  s  az  Avtv.   19.   §
   (5)  bekezdésével  érintett közérdekű  adatok  nyilvánosságának
   korlátozása az Alkotmány 61. § (1) bekezdésével nem ellentétes.

   3.2.  A  Ttv.  4.  §-a  szerinti szolgálati titok  kategóriával
   történő   nyilvánosságkorlátozás  az  állami   szerv   eljárása
   zavartalanságának,     illetéktelen     befolyástól      mentes
   gyakorlásának  biztosítását szolgálja; a közigazgatási  döntés-
   előkészítő  eljárás  dokumentumaiban  foglaltak  nyilvánosságra
   kerülése  ellen  ad  védelmet, s ezáltal  megakadályozza,  hogy
   „közvetve   a   Magyar  Köztársaság  törvényben  meghatározott”
   érdekei  sérüljenek.  A szolgálati titokká  minősítés  esetében
   tehát   komolyabb   érdekek  indokolják  a   közérdekű   adatok
   nyilvánosságának korlátozását. Ennek következtében a Ttv. 4.  §
   (1) bekezdése szerinti szolgálati titokká minősítés a közérdekű
   adatoknak csak jelentősen szűkebb körét érintheti, mint amelyek
   nyilvánosságát az Avtv. 19. § (5) bekezdése korlátozza.

   A   szolgálati  titokká  minősítésnek  a  legindokoltabb  körre
   történő   korlátozása   céljából   kizárólag   a   Ttv.   által
   meghatározott  szervek  [Ttv. 6. § (1) bekezdés]  minősíthetnek
   szolgálati   titokká  egy  adatot,  az  általuk   összeállított
   nyilvános szolgálati titokköri jegyzék [Ttv. 4. § (4) bekezdés]
   alapján.   A   Ttv.  szervenként  külön  szolgálati   titokköri
   jegyzéket rendel alkalmazni, hiszen az egyes szerveknél más  és
   más   olyan   adatkör   merülhet  fel,  melynek   nyilvánossága
   akadályozná az illetéktelenek befolyástól mentes működést  vagy
   a   döntéshozatal  pártatlanságát.  A  jegyzéket  az   említett
   szerveknek  törvényben megállapított határidőig  nyilvánosságra
   kellett  hozniuk [Ttv. 27. § (4) bekezdés]. Az érintett szervek
   csak a szolgálati titokköri jegyzékben meghatározott adatfajtát
   minősíthetnek  szolgálati titokká: a minősítés során  meg  kell
   jelölni  a  szolgálati titokköri jegyzék minősítést  megalapozó
   pontját, valamint azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a
   minősítést  szükségessé teszik [Ttv.  7.  §  (6)  bekezdés].  A
   szolgálati  titokká  minősítés csak a  korlátozáshoz  szükséges
   ideig  rendelhető el [Ttv. 9. § (1) bekezdés],  s  a  minősítés
   indokoltságát rendszeresen felül kell vizsgálni (Ttv.  10.  §).
   Mindezek  alapján megalapozatlan az indítványozó azon állítása,
   mely  szerint  a  törvény  az  érintett  szerv  diszkrecionális
   jogkörébe utalja a szolgálati titokká minősítést.

   A   minősített  adat,  így  a  szolgálati  titok  megismerésére
   irányuló   kérelem  elutasítása  esetén   a   kérelmező   –   a
   nyilvánosságkorlátozás felülvizsgálata  céljából  –  bírósághoz
   fordulhat. A bíróság eljárására az Avtv. 21. §-ában foglaltakat
   kell alkalmazni [Ttv. 15. § (3) bekezdés]. A szolgálati titokká
   minősítés  tartalmi  indokoltsága törvényi  követelmény,  ezért
   annak felülvizsgálatával a bíróság is tartalmi kontrollt végez.
   Tekintettel arra, hogy a szolgálati titokká minősítésre csak  a
   törvény és az adott szerv szolgálati titokköri jegyzéke alapján
   kerülhet sor, ezért konkrét közérdekű adatok szolgálati titokká
   minősítésének    indokoltságát    az    Alkotmánybíróság    nem
   vizsgálhatta, annak felülvizsgálata a bíróság feladata.

   Minderre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az  Avtv.  19.   §
   (5)    bekezdése    és   a   Ttv.   4.    §    (1)    bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasította.

                                 IV.

   1. Az Alkotmánybíróság a közérdekű adatok nyilvánosságához való
   alapjog   korlátozását  érintően  rámutatott   arra,   hogy   a
   „közérdekű adatok megismeréséhez való alkotmányos jog,  mint  a
   kommunikációs   alapjogok  egyik  nevesített   joga   (…)   nem
   korlátozhatatlan     alapjog     ugyan,     de     a     szabad
   véleménynyilvánításhoz    való    jog    gyakorlásának    egyik
   feltételeként   és  annak  részeként  kitüntetett   alkotmányos
   védelemben    részesül.    Ez    azt    jelenti,    hogy     az
   információszabadságot  korlátozó  törvényeket  is  megszorítóan
   kell  értelmezni,  mert  az információszabadság,  a  közhatalom
   gyakorlásának  nyilvánossága, az állam és a végrehajtó  hatalom
   tevékenységének  átláthatósága, ellenőrizhetősége  feltétele  a
   bírálat   jogának,   a   kritika   szabadságának,   a    szabad
   véleménynyilvánításnak. Ez az alapjog tehát  –  az  alkotmányos
   korlátok   megítélésével  összefüggésben   –   legalább   annyi
   alkotmányos    védelmet   élvez,   mint   az    »anyajog«,    a
   véleménynyilvánítás  szabadságjoga.  A   nyílt,   áttetsző   és
   ellenőrizhető  közhatalmi  tevékenység,  általában  az   állami
   szervek és a végrehajtó hatalom nyilvánosság előtti működése  a
   demokratizmus  egyik  alapköve, a jogállami  államberendezkedés
   garanciája.  A nyilvánosság próbája nélkül az állam polgáraitól
   »elidegenedett    gépezetté«,   működése    kiszámíthatatlanná,
   előreláthatatlanná,  kifejezetten veszélyessé  válik,  mert  az
   állam működésének átláthatatlansága fokozott veszélyt jelent az
   alkotmányos   szabadságjogokra.”   [34/1994.   (VI.   24.)   AB
   határozat, ABH 1994, 177, 191-192.]

   Majd  az  Alkotmánybíróság azt is kifejtette, hogy a  közérdekű
   adatok megismeréséhez való jog „közvetlenül és lényegesen sérül
   a   minden   törvényi  garanciát  nélkülöző,  teljesen   szabad
   belátáson   alapuló  titkosítási  felhatalmazással”.  [34/1994.
   (VI.  24.)  AB határozat, ABH 1994, 177, 193.] S a  „fogalmilag
   tisztázatlan, bizonytalan jogi kategóriákkal” az  államnak  „az
   Alkotmány   8.   §   (1)   bekezdésében   foglalt   alkotmányos
   kötelezettsége  –  az  alapjogi jogvédelem  garantálása  –  (…)
   megkerülhetővé  válik”. [34/1994. (VI. 24.) AB  határozat,  ABH
   1994, 177, 193.]

   Az  Alkotmány 61. § (1) bekezdése szerint tehát a korlátozással
   nem  érintett  közérdekű  adatok nyilvánosak.  A  korlátozással
   szemben  formai  követelmény,  hogy  a  korlátozásra  kizárólag
   törvényben  meghatározott eljárás eredményeként  kerüljön  sor.
   Tartalmi  követelmény,  hogy  a  korlátozás  szükséges   és   a
   korlátozással  elérni  kívánt  célhoz  képest  arányos  legyen.
   Emellett az alapjog érvényesülése érdekében biztosítani kell  a
   nyilvánosságkorlátozás  feletti  érdemi   és   hatékony   bírói
   jogorvoslati   lehetőséget,  melynek   a   formai   kritériumok
   vizsgálatán      túlmenően     ki     kell     terjednie      a
   nyilvánosságkorlátozás indokoltságának tartalmi vizsgálatára.

   2.  Az Alkotmánybíróság korábbi határozatában hangsúlyozta: „Az
   állam kötelessége az alapvető jogok ‘tiszteletben tartására  és
   védelmére’ a szubjektív alapjogokkal kapcsolatban nem merül  ki
   abban,  hogy  tartózkodnia kell megsértésüktől,  hanem  magában
   foglalja  azt  is,  hogy gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz
   szükséges  feltételekről.” [64/1991. (XII. 17.)  AB  határozat,
   ABH  1991, 297, 302.] Ennek érdekében a jogalkotó köteles olyan
   szabályozást  alkotni,  amely  a  lehető  legnagyobb  mértékben
   biztosítja az alapjogok érvényesülését.

   Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:  Abtv.)  49.  §  (1)  bekezdése  értelmében:   az
   Alkotmánybíróság           mulasztásban           megnyilvánuló
   alkotmányellenességet  állapít meg,  ha  a  jogalkotó  szerv  a
   jogszabályi  felhatalmazásból  származó  jogalkotói   feladatát
   elmulasztotta  és ezzel alkotmányellenességet  idézett  elő,  s
   ennek  megfelelően  a mulasztást elkövető  szervet  –  határidő
   megjelölésével – felhívja feladatának teljesítésére.

   Az  Alkotmánybíróság  állandó gyakorlata  szerint  mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmánysértést állapít meg  akkor  is,  ha  az
   adott kérdés tekintetében van ugyan szabályozás, de az „alapjog
   érvényesüléséhez  szükséges jogszabályi garanciák  hiányoznak”.
   [15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998, 132, 138.] Továbbá  a
   4/1999.   (III.  31.)  AB  határozat  szerint:  „A  szabályozás
   tartalmának  hiányos  voltából eredő  alkotmánysértő  mulasztás
   megállapítása  esetében  is  a  mulasztás,  vagy  a  kifejezett
   jogszabályi  felhatalmazáson nyugvó, vagy  ennek  hiányában,  a
   feltétlen     jogszabályi    rendezést    igénylő    jogalkotói
   kötelezettség  elmulasztásán alapul.” (ABH 1999,  52,  57.)  Az
   Alkotmánybíróság  gyakorlata tehát lehetővé teszi  mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmánysértés megállapítását akkor  is,  ha  a
   jogalkotó  a  jogszabályi felhatalmazásból származó  jogalkotói
   feladatát  teljesítette,  de ennek  során  súlyos  szabályozási
   hiányosságok  következtek  be, s ez alkotmányellenes  helyzetet
   idézett elő.

   A jogalkotó szerv tehát a jogalkotási kötelezettségének konkrét
   jogszabályi  felhatalmazás nélkül is köteles eleget  tenni,  ha
   azt  észleli, hogy a hatás- és feladatkörébe tartozó  területen
   jogszabályi rendezést igénylő kérdés merült fel, feltéve,  hogy
   a  szabályozást  valamely alkotmányos  jog  érvényesülése  vagy
   biztosítása  kényszerítően megköveteli [22/1990.  (X.  16.)  AB
   határozat,   ABH   1990,   83,  86.].   Az   állam   jogalkotói
   kötelezettsége  –  ahogy  erre az Alkotmánybíróság  a  37/1992.
   (VI.  10.) AB határozatában (ABH 1992, 227, 231.) rámutatott  –
   következhet az Alkotmányból kifejezett rendelkezés  nélkül  is,
   ha  valamely  alkotmányos alapjog biztosítása  ezt  feltétlenül
   szükségessé teszi. (1395/E/1996. AB határozat, ABH  1998,  667,
   669.)

   3.  Az  Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy az Alkotmány 61.  §
   (1)   bekezdésében   biztosított   közérdekű   adatokhoz   való
   hozzáférésnek    a    döntés-előkészítés   érdekében    történő
   korlátozása az ügyekkel összefüggő iratok többségében a  döntés
   meghozatalával  már  nem  indokolt.  Ettől  kezdve  a   döntés-
   előkészítéssel kapcsolatos adatok nyilvánosságra  kerülése  már
   nem   akadálya   a   köztisztviselői   munka   „színvonalának”,
   „hatékonyságának”   és   befolyásmentességének.    A    döntés-
   előkészítéssel kapcsolatos anyagok nyilvánossága tehát már  nem
   hátráltatja a köztisztviselőket a feladataik teljesítésében.  A
   döntéshozatalt  követően  tehát előtérbe  kerül  az  átlátható,
   korrupciómentes,    társadalmilag   kontrollált    közigazgatás
   kialakításával  és  a  közigazgatás által  gyűjtött  információ
   újrafelhasználásával    szembeni    igény.    A    közigazgatás
   jogszerűségének,  hatékonyságának és  demokratikus  működésének
   ellenőrzését,   illetve  az  információk  újrahasznosítását   a
   közérdekű információkhoz való hozzáférés teszi lehetővé.

   A  közigazgatás  hatékonysága és átláthatósága  közötti  helyes
   egyensúly  megtalálása  a  jogalkotó  feladata.  Megállapítható
   azonban,   hogy   a  közérdekű  adatok  nyilvánosságát   érintő
   korlátozásnak csak olyan mértéke tekinthető alkotmányosnak, ami
   egy  demokratikus  társadalomban kétséget  kizáróan  szükséges,
   Dkényszerítően”  indokolt, ugyanakkor  a  korlátozással  elérni
   kívánt    célhoz    képest   arányos.   A   közérdekű    adatok
   nyilvánosságának korlátozását pedig azonnal meg kell szüntetni,
   ha   a  korlátozást  ezek  a  tartalmi  követelmények  már  nem
   indokolják.

   Az  Avtv.  19.  §  (5)  bekezdése formális  szempontok  alapján
   rendeli  el a közérdekű adatokhoz való hozzáférés korlátozását,
   hiszen  az adatkezelőnek elegendő azt állítania, hogy  az  adat
   döntés-előkészítéssel  kapcsolatos, illetve  belső  használatra
   készült.  Az  ilyen közérdekű adatok nyilvánosságát  nemcsak  a
   jogszerű,  hatékony  és befolyásmentes döntéshozatal  érdekében
   indokoltan, hanem indokolatlanul, a döntéshozatalt követő időre
   is   minden  esetben  korlátozza.  A  törvényalkotó  a  döntés-
   előkészítéssel kapcsolatos adatokkal összefüggésben  tehát  nem
   tesz  különbséget a nyilvánosságnak a döntéshozatalt  megelőző,
   illetve  azt  követő  korlátozása  között.  Az  Avtv.   19.   §
   (5)  bekezdése alapján a közérdekű adatok nyilvánosságához való
   jog  korlátozására nem csak akkor kerülhet sor, ha azt valamely
   alapjog   vagy   alkotmányos  érték   védelme   „kényszerítően”
   indokolja  (vagyis  a döntés-előkészítéssel összefüggő  konkrét
   adat  nyilvánosságának  korlátozását  az  adatkezelő  hatékony,
   befolyásmentes,   színvonalas  stb.   működésének   biztosítása
   ténylegesen  szükségessé teszi). Az Avtv. 19. §  (5)  bekezdése
   indokolatlan alapjog-korlátozásra is lehetőséget teremt. Mindez
   ellentétes  azzal  a  követelménnyel, hogy a  közérdekű  adatok
   nyilvánosságának korlátozása csak akkor alkotmányos, ha az  nem
   csupán  formális  szempontokon nyugszik, hanem a  korlátozással
   szemben tartalmi követelmények is érvényesülnek, s a korlátozás
   addig marad fenn, amíg azt a tartalmi követelmények indokolják.

   A  közérdekű  adatok  nyilvánosságához való  jog  szükséges  és
   arányos   korlátozása   továbbá  akkor   garantálható,   ha   a
   nyilvánosságkorlátozás   indokoltságának   tényleges   tartalmi
   felülvizsgálata is biztosított. A nyilvánosságkorlátozás  bírói
   kontrollját   az  Avtv.  21.  §-a  teszi  lehetővé.   A   bírói
   felülvizsgálat   az   Avtv.  19.  §  (5)   bekezdése   szerinti
   nyilvánosságkorlátozással   kapcsolatban   csak   a    törvényi
   rendelkezésben  rögzített formális szempontok felülvizsgálatára
   terjed  ki. A nyilvánosság indokolatlan korlátozásának tilalmát
   érvényesítő,  a korlátozást kizárólag a kényszerítően  indokolt
   esetekre   szűkítő,  azaz  a  nyilvánosságkorlátozás   tartalmi
   feltételeit meghatározó garanciák hiányában a közérdekű  adatok
   nyilvánosságának korlátozása ellen nincs érdemi jogorvoslat, az
   csak    formálisan    érvényesül.   A    nyilvánosságkorlátozás
   kényszerítő  indokainak,  illetve  az  annak  felülvizsgálatára
   irányuló   jogorvoslatnak   a   hiánya   a   közérdekű   adatok
   megismerésének,   vagyis  a  közérdekű  adatok  nyilvánosságára
   vonatkozó    alkotmányos    jognak    az    adatkezelő    szerv
   diszkrecionális  döntésétől  függő,  indokolatlan  korlátozását
   teszi lehetővé.
   Az  Avtv.  19. § (5) bekezdése szerint a nyilvánosságkorlátozás
   határozatlan   ideig  fenntartható,  mert   annak   alapján   a
   nyilvánosságkorlátozásra  meghatározott   időtartam   az   adat
   kezelésétől  számítandó,  s  az  adat  folyamatos  tárolása  is
   adatkezelésnek minősül [Avtv. 2. § 9. pont]. Ez  a  szabályozás
   lehetővé  teszi, hogy a nyilvánosság elől elvont adat korlátlan
   ideig megőrizze titkos minőségét.

   Ezen túlmenően az Avtv. 19. § (5) bekezdésében szereplő „döntés-
   előkészítéssel összefüggő”, illetve „belső használatra készült”
   adatok  köre  bizonytalan, s ezeknek a határozatlan fogalmaknak
   az   alkalmazása  a  közérdekű  adatok  nyilvánosságát   érintő
   önkényes korlátozást eredményezhet.
   Az   Avtv.   19.   §   (5)   bekezdését   a   köziratokról,   a
   közlevéltárakról  és  a magánlevéltári anyag  védelméről  szóló
   1995.  évi LXVI. törvény 36. §-a iktatta be. A törvénymódosítás
   megfogalmazói  figyelemmel  voltak  a  34/1994.  (VI.  24.)  AB
   határozatban  kifejtett gondolatmenetre, de eltértek  attól.  A
   34/1994. (VI. 24.) AB határozat kontextusában ugyanis  az  adat
   „belső  használatra  szánt”  jellege  elválaszthatatlan   annak
   döntés-előkészítéssel   kapcsolatos   voltától.    [„A    belső
   használatra   szánt  munkaanyagok,  emlékeztetők,   tervezetek,
   vázlatok,  javaslatok,  a szervezeten  belül  váltott  levelek,
   általában a döntés-előkészítés körében alkotott iratok, amelyek
   nyilvánosságra    hozatala    jelentősen    hátráltathatja    a
   köztisztviselőket   feladataik   teljesítésében,    rendszerint
   mentesek a nyilvánosság alól.” (ABH 1994, 177, 190.)] Az  Avtv.
   módosításakor  a  törvénybe került „belső használatra  készült”
   kifejezésnek a döntés-előkészítéstől független alkalmazása  tág
   teret  enged  a szubjektív megítélésnek, hiszen az  adatot  nem
   tartalmánál, hanem keletkeztetőjének szándékánál fogva védi.
   Az    Alkotmánybíróság   az   Avtv.   19.   §   (5)   bekezdése
   alkotmányosságának  tartalmi vizsgálata arra  irányul,  hogy  a
   jogalkotó   megfelelő  indokkal  és  elkerülhetetlen  mértékben
   korlátozza-e  a  „belső  használatra  készült”  és  a  „döntés-
   előkészítéssel összefüggő” adatok megismerését.  Az  Avtv.  nem
   határozza  meg  sem  a  „belső  használatú”,  sem  a   „döntés-
   előkészítéssel”  összefüggő adat fogalmát, s  nem  jelöli  meg,
   hogy  milyen  alkotmányos célból kerülhet sor  a  korlátozásra.
   Önmagában az a tény, hogy egy adat a közfeladatot ellátó  szerv
   mindennapi   munkája   során,  illetve   a   szerv   döntésének
   előkészítésével  kapcsolatban keletkezett,  még  nem  indokolja
   megfelelően a közérdekű adat, – vagyis az Avtv. 2. § 4.  pontja
   szerinti  olyan adat, amely az állami vagy helyi  önkormányzati
   feladatot,    valamint   jogszabályban   meghatározott    egyéb
   közfeladatot  ellátó  szerv  vagy  személy  kezelésében   lévő,
   valamint   a   tevékenységére   vonatkozik   –,   elzárását   a
   nyilvánosságtól. A korlátozás egyfelől akkor indokolt,  ha  azt
   az  Avtv.  19.  §  (1)-(3) bekezdése lehetővé  teszi,  másfelől
   akkor,    ha   a   közérdekű   adat   nyilvánosságra   hozatala
   veszélyezteti  a  közfeladat ellátását,  állami  feladat  külső
   befolyástól  mentes gyakorlását. A közfeladatot ellátó  szervek
   és  személyek kényelmi szempontjai nem élvezhetnek  elsőbbséget
   egy  alapvető joggal szemben. Az Avtv. 19. § (5) bekezdése csak
   akkor  felel meg az Alkotmány követelményeinek, ha a  jogalkotó
   világossá  teszi az információszabadság korlátozásának  célját,
   indokolt  mértékűre  szorítja  a  nyilvánosság  elől  elzárható
   adatok  körét, s a közérdekű adatok megismerését csak szükséges
   és arányos mértékben korlátozza.
   A „belső használatra készült”, illetve a „döntés-előkészítéssel
   összefüggő”        adatok       fogalmi       tisztázatlansága,
   differenciálatlansága,   együttes   használata,    s    azokkal
   kapcsolatban  azonos szabályok alkalmazása önmagában  is  olyan
   súlyos  szabályozási hiányt jelent, amely  a  közérdekű  adatok
   nyilvánosságához  való  alkotmányos alapjog  [Alkotmány  61.  §
   (1)   bekezdés]   szükségtelen   és   aránytalan   korlátozását
   eredményezi, mert bizonytalan körű adatok tekintetében  rendeli
   el a nyilvánosság kizárását.

   Az   Alkotmánybíróság  rámutat  arra  is,   hogy   a   vizsgált
   nyilvánosságkorlátozás  nem  válik alkotmányossági  szempontból
   kielégítő   megoldássá  azáltal,  hogy  kérelemre   az   adatok
   megismerését a szerv vezetője engedélyezheti. E döntés  ugyanis
   az érintett szerv diszkrecionális jogkörébe tartozik, s az csak
   formálisan  vizsgálható felül. Egy alapvető  jog  érvényesülése
   azonban nem függhet az adatkezelő szerv ilyen döntésétől.

   A kifejtettekre tekintettel megállapítható, hogy az Avtv. 19. §
   (5)   bekezdése  a  közérdekű  adatok  nyilvánosságának   olyan
   korlátozását  is lehetővé teszi, amelyet már nem indokolhat  az
   állami   szervek  hatékony  működésének  biztosításához  fűződő
   érdek.   A  közigazgatás  hatékonyságához  és  átláthatóságához
   fűződő  kettős  követelmény közül nem lehet  csak  az  egyiket,
   jelen   esetben  az  előbbit  egyenlőtlenül  nagyobb  mértékben
   figyelembe    venni,    mert   akkor   a    közérdekű    adatok
   nyilvánosságához való jog sérül.
   Mindezek   alapján  az  Alkotmánybíróság  a  közérdekű   adatok
   nyilvánosságához  való  jogra tekintettel,  hivatalból  eljárva
   állapított         meg        mulasztásban        megnyilvánuló
   alkotmányellenességet,  mert  a  törvényhozó  nem  biztosította
   azokat  a  jogállami  garanciákat,  amelyek  az  Avtv.  19.   §
   (5)  bekezdésében  szabályozott közérdekű  adatok  megismerését
   lehetővé teszik, ha azok nyilvánosságának korlátozása  már  nem
   indokolt.  Az  Alkotmánybíróság a mulasztás  megszüntetésére  a
   rendelkező  részben megállapított határidőn belül  kötelezte  a
   törvényhozót.

   Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét a közérdeklődésre
   tekintettel rendelte el.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
        Dr. Bihari Mihály                        Dr. Czúcz Ottó
        előadó alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                   
        Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    12/2004. (IV. 7.)
    Date of the decision:
    .
    04/06/2004
    .
    .