Hungarian
Ügyszám:
.
1226/H/2010
Előadó alkotmánybíró: Bragyova András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 75/2011. (X. 28.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/1026
.
A döntés kelte: Budapest, 10/25/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az  Alkotmánybíróság  az Országos Választási  Bizottság  által
  országos   népi  kezdeményezésre  irányuló  aláírásgyűjtő   ív
  mintapéldánya,   és  az  azon  szereplő  kérdés   hitelesítése
  tárgyában  hozott határozat ellen benyújtott  kifogás  alapján
  meghozta az alábbi
                                 
                           határozatot:


  Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 471/2010.
  (VIII.  4.)  OVB  határozatát — a jelen  határozatban  foglalt
  indokolással — helybenhagyja.
  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                                  
                              Indokolás

   I.
   Az  Országos  Választási  Bizottság (a  továbbiakban:  OVB)  a
   471/2010.  (VIII.  4.)  OVB  határozatával  hitelesítette  egy
   országos    népi   kezdeményezés   aláírásgyűjtő   ívét.    Az
   aláírásgyűjtő  íven a következő kérdés szerepelt:  „Egyetért-e
   Ön azzal, hogy az Országgyűlés tűzze napirendjére és tárgyalja
   meg,  hogy  40  év  szolgálati idő megléte  után  az  öregségi
   nyugdíj  — az öregségi nyugdíjkorhatárra tekintet nélkül  —  a
   nyugdíj csökkentése nélkül igénybe vehető legyen?”
   A  471/2010.  (VIII. 4.) OVB határozat a Magyar Közlöny  2010.
   évi  127.  számában,  2010.  augusztus  4-én  jelent  meg.   A
   választási   eljárásról  szóló  1997.  évi   C.   törvény   (a
   továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése szerint az OVB-nek  az
   aláírásgyűjtő  ív, illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő tizenöt napon belül lehet benyújtani. Az OVB határozata
   ellen  2010.  augusztus 8-án — a törvényes határidőn  belül  —
   kifogással éltek.
   A   kifogás   benyújtója  szerint  az  OVB-nek   az   országos
   népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.  évi  III.
   törvény  (a továbbiakban: Nsztv.) 18. § c) pontja alapján  meg
   kellett  volna  tagadnia  az aláírásgyűjtő  ív  hitelesítését,
   mivel az OVB által hitelesített aláírásgyűjtő ív nem felel meg
   a  választási  eljárásról szóló 1997.  évi  C.  törvénynek  az
   országos  népszavazási kezdeményezésen  és  az  országos  népi
   kezdeményezésen történő végrehajtásáról szóló  11/2008.  (III.
   1.)  ÖTM  rendelet  (a  továbbiakban: Rendelet)  mellékletében
   megtalálható mintának, az alábbiakra tekintettel. Egyrészt nem
   tartalmazza  a mintában meghatározott, az Országos  Választási
   Iroda  (a továbbiakban: OVI) vezetője által a Ve. 118.  §  (1)
   bekezdésében meghatározott feltételek esetén kitöltendő részt.
   Kifogásolta  továbbá,  hogy  a hitelesített  aláírásgyűjtő  ív
   táblázata  20+1  soros,  míg a Rendelet  mintájában  15+1  sor
   szerepel.  Végül azt is kifogásolta, hogy az íven az „országos
   népi  kezdeményezés kitűzését indítványozzuk” szöveg szerepel,
   míg  a  minta  az  „országos  népi kezdeményezést  támogatunk”
   szöveget   tartalmazza.  Ez  álláspontja  szerint   azért   is
   problémás,  mivel  országos  népi  kezdeményezést  nem   lehet
   kitűzni.
   II.
   1. Az Alkotmány érintett rendelkezései:
   „28/B. § (1) Országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya
   az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet.”

   „28/D.   §  Országos  népi  kezdeményezést  legalább  50   000
   választópolgár  nyújthat  be. Az országos  népi  kezdeményezés
   arra  irányulhat,  hogy  az Országgyűlés  hatáskörébe  tartozó
   kérdést az Országgyűlés tűzze a napirendjére. Az országos népi
   kezdeményezésben   megfogalmazott  kérdést   az   Országgyűlés
   köteles megtárgyalni.”
   2. Az Nsztv. érintett rendelkezései:
   „17.  §  A  népi  kezdeményezésnek  pontosan  és  egyértelműen
   tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést.
   18.  §  Az Országos Választási Bizottság akkor tagadja meg  az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
   b)  a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
   c)  az  aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról
   szóló törvényben foglalt követelményeknek.”
   3. A Ve. érintett rendelkezései:
   „117.  §  (1)  Az Országos Választási Bizottság a  jogszabályi
   feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő ívet, illetőleg  kérdést
   a benyújtástól számított harminc napon belül hitelesíti.”
   „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási  Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív, illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet —  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve — az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   (…)
    (3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az
   Alkotmánybíróság  az Országos Választási Bizottság,  illetőleg
   az    Országgyűlés   határozatát   helybenhagyja,   vagy   azt
   megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetőleg
   az Országgyűlést új eljárásra utasítja.”
   „131. § Az országos népi kezdeményezés során a 117-121. § és a
   130. § (1) és (3) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően
   alkalmazni.”
   III.
   A kifogás nem megalapozott.
   1.   A   jelen   ügyben  az  Alkotmánybíróság  hatáskörét   az
   Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:  Abtv.) 1. § h) pontja alapján a  Ve.  130.  §-a
   határozza   meg.  Az  Alkotmánybíróság  eljárása  jogorvoslati
   eljárás,  ezért  az  Alkotmánybíróság a  kifogásban  foglaltak
   alapján  azt  vizsgálja,  hogy  az  OVB  az  aláírásgyűjtő  ív
   hitelesítésének  megtagadása  során  az  Alkotmánynak  és   az
   irányadó  törvényeknek megfelelően járt-e el  [63/2002.  (XII.
   3.) AB határozat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Alkotmánybíróság  e
   hatáskörében   eljárva   is   alkotmányos   jogállásával    és
   rendeltetésével összhangban látja el feladatát [25/1999. (VII.
   7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].
   2.   A   kifogástevő   szerint  az  OVB   által   hitelesített
   aláírásgyűjtő  ív azért nem felel meg a Rendelet mellékletében
   szereplő  mintának, mert nem tartalmazza a mintában található,
   az   OVI   vezetője  által  a  Ve.  118.  §  (1)  bekezdésében
   meghatározott feltételek esetén kitöltendő részt,  továbbá  az
   aláírásgyűjtő ív táblázata 20+1 soros, míg a mintában 15+1 sor
   található.
   Az  Alkotmánybíróság  az 58/2011. (VI. 30.)  AB  határozatában
   (ABK  2011. június, 569-573.; a továbbiakban: Abh.) a kifogást
   előterjesztő  által az OVB-hez benyújtott, tartalmát  tekintve
   azzal    lényegében   megegyező   kérdés   aláírásgyűjtő    ív
   hitelesíthetőségét   vizsgálta,   amely    azonban    országos
   népszavazás  kezdeményezésére irányult. Az  Abh.-ban  elbírált
   OVB   határozatban   az   aláírásgyűjtő   íven   a   következő
   népszavazásra  szánt kérdés szerepelt: „Egyetért-e  Ön  azzal,
   hogy  40 év szolgálati idő megléte után az öregségi nyugdíj  —
   az  öregségi  nyugdíjkorhatárra tekintet nélkül  —  a  nyugdíj
   csökkentése  nélkül,  az  eredményes  népszavazást  követő  év
   januárjának 1. napjától igénybe vehető legyen?” Jelen  esetben
   a  kezdeményező  országos népi kezdeményezésként  a  következő
   kérdést  kívánja  feltenni:  „Egyetért-e  Ön  azzal,  hogy  az
   Országgyűlés tűzze napirendjére és tárgyalja meg, hogy  40  év
   szolgálati idő megléte után az öregségi nyugdíj — az  öregségi
   nyugdíjkorhatárra  tekintet nélkül  —  a  nyugdíj  csökkentése
   nélkül igénybe vehető legyen?”
   Az   Abh.   az  egyik  kifogás  kapcsán  —  többek  között   —
   foglalkozott  a jelen kifogásban is megjelölt azon  kérdéssel,
   hogy az OVB által hitelesített országos népszavazásra irányuló
   kezdeményezés   aláírásgyűjtő  íve   megfelel-e   a   Rendelet
   mellékletében  található mintának, mivel a  hitelesítést  kérő
   táblázata  20+1  soros,  míg  a mintában  15+1  sor  szerepel,
   illetve az nem tartalmazza a mintában foglalt, az OVI vezetője
   által  a  Ve. 118. § (1) bekezdése szerinti feltételek  esetén
   kitöltendő részt.
   Az   Alkotmánybíróság  az  Abh.-ban  megállapította,  hogy   a
   kezdeményezés  törvényességét nem érinti, hogy a  hitelesítést
   kérő  táblázata  a  mintában szereplő 15+1  sor  helyett  20+1
   soros.  Megállapította  továbbá, hogy az  OVB-hez  hitelesítés
   céljából   benyújtott  aláírásgyűjtő  ív  mintapéldányának   a
   Rendelet mellékletében közzétett mintától való formai eltérése
   érdemben nem befolyásolta az ív hitelesíthetőségét (ABK  2011.
   június, 572.). Indokolásában hangsúlyozta, hogy „[a] Ve.  118.
   §  (1) bekezdése szerint az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát az
   OVI  vezetője  látja el hitelesítési záradékkal a jogorvoslati
   határidő  eredménytelen  elteltét  követő  napon,  jogorvoslat
   esetén  a vonatkozó alkotmánybírósági döntés Magyar Közlönyben
   való  közzétételének  napján.  Hitelesítéskor  a  hitelesítési
   záradék   szövegét  az  OVI  vezetője  kézzel  vagy   bélyegző
   használatával    is    rávezetheti   az    aláírásgyűjtő    ív
   mintapéldányára.   Az,   hogy  a   hitelesítési   záradék   R.
   mellékletében  közzétett  szövege  a  hitelesítés  előtt   már
   szerepel   az   aláírásgyűjtő  ív   mintapéldányán,   az   OVI
   vezetőjének munkáját segíti, annak hiánya azonban nem lehet  a
   kezdeményezés  benyújtásának  akadálya”  (ABK  2011.   június,
   572.).
   Az  Alkotmánybíróság fenti megállapításait jelen határozatának
   meghozatala során is irányadónak tekintette, és a  kifogást  a
   fentiekben     ismertetett     részében     nem     tekintette
   megalapozottnak.
   Az  Alkotmánybíróság ezt követően a kifogásnak  azt  a  részét
   vizsgálta, amely szerint az aláírásgyűjtő ív azért  nem  felel
   meg  a  Rendeletben  található mintának,  mivel  az  íven  „az
   országos  népi kezdeményezés kitűzését indítványozzuk”  szöveg
   szerepel  a  mintában megjelölt „országos népi  kezdeményezést
   támogatunk”     szöveg     helyett.    Az     Alkotmánybíróság
   megállapította,  hogy  ez  a  formai  eltérés   érdemben   nem
   befolyásolja az ív hitelesíthetőségét, ezért a kifogást  ebben
   a részében is elutasította.
   Mindezekre   tekintettel  az  Alkotmánybíróság   —   a   jelen
   határozatában  kifejtett indokok alapján —  az  OVB  471/2010.
   (VIII. 4.) OVB határozata rendelkező részét helybenhagyta.
   Az   Alkotmánybíróság   a  határozat   közzétételét   az   OVB
   határozatnak    a   Magyar   Közlönyben   való   megjelenésére
   tekintettel rendelte el.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

         Dr. Balogh Elemér                   Dr. Balsai istván
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Bihari Mihály                 Dr. Bragyova András
         alkotmánybíró                    előadó alkotmánybíró

         Dr. Dienes-Oehm Egon                 Dr. Holló András
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Kiss László                      Dr. Kovács Péter
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Lenkovics Barnabás               Dr. Lévay Miklós
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Pokol Béla                      Dr. Stumpf István
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Szalay Péter                     Dr. Szívós Mária
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    75/2011. (X. 28.)
    Date of the decision:
    .
    10/25/2011
    .
    .