English
Hungarian
Ügyszám:
.
559/B/2003
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 63/2008. (IV. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/559
.
A döntés kelte: Budapest, 04/29/2008
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára  és mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   megállapítására  irányuló indítványok tárgyában  –  dr.  Bihari
   Mihály,  dr.  Bragyova András, dr. Kovács Péter,  dr.  Paczolay
   Péter  és dr. Trócsányi László alkotmánybírók különvéleményével
   – meghozta a következő

                            határozatot:

   1.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a pártok működéséről
   és  gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 9/A. §  (2)
   bekezdés  a)  és  b)  pontja, (3) bekezdése,  (4)  bekezdés  b)
   pontja,  továbbá (6) bekezdése alkotmányellenes,  ezért  azokat
   2008. szeptember 30. napjával megsemmisíti.

   2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a pártok  működését
   segítő   tudományos,   ismeretterjesztő,   kutatási,   oktatási
   tevékenységet  végző  alapítványokról szóló  2003.  évi  XLVII.
   törvény  4.  §  (1)  és  (3) bekezdése alkotmányellenes,  ezért
   azokat a határozat kihirdetése napjával megsemmisíti.

   3.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: az Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdését  és  a  3.  §  (3)  bekezdését  sértő,  mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmányellenes helyzetet eredményezett, hogy az
   Országgyűlés nem alkotott megfelelő törvényi garanciákat  arra,
   hogy  a  pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989.  évi
   XXXIII.  törvény  9/A.  §-a  alapján létrejött  alapítványok  a
   hozzájuk  beérkezett  támogatást  a  pártok  működését   segítő
   tudományos,  ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet
   végző   alapítványokról  szóló  2003.  évi  XLVII.   törvényben
   meghatározott     alapítványi     célokra     fordítsák.     Az
   Alkotmánybíróság  felhívja az Országgyűlést,  hogy  jogalkotási
   feladatának 2008. szeptember 30-ig tegyen eleget.

   4.  Az  Alkotmánybíróság a pártok működését segítő  tudományos,
   ismeretterjesztő,   kutatási,  oktatási   tevékenységet   végző
   alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény egésze, 3. § (2)
   bekezdése,  valamint 4. § (2) bekezdése alkotmányellenességének
   megállapítására irányuló indítványt elutasítja.

   5.  Az  Alkotmánybíróság elutasítja azt az indítványt, amely  a
   pártok  működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi  XXXIII.
   törvény  9/A.  §-a  és  a pártok működését  segítő  tudományos,
   ismeretterjesztő,   kutatási,  oktatási   tevékenységet   végző
   alapítványokról   szóló   2003.  évi  XLVII.   törvény   egésze
   alkotmányellenességének megállapítását az Alkotmány  2.  §  (3)
   bekezdésével, 3. § (1) és (2) bekezdésével, valamint 7.  §  (1)
   és (2) bekezdésével összefüggésben kezdeményezte.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.  Az  Alkotmánybírósághoz több indítvány  érkezett  a  pártok
    működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII.  törvény
    (a    továbbiakban:    Ptv.)    pártalapítványokra    vonatkozó
    rendelkezései,  valamint a pártok működését segítő  tudományos,
    ismeretterjesztő,   kutatási,  oktatási   tevékenységet   végző
    alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:
    Pmtv.)   egésze   és  egyes  szakaszai  alkotmányellenességének
    megállapítására és megsemmisítésére.

    2.1.  Az egyik indítvány szerint a Ptv. 9/A. § (2) bekezdés  a)
    pontja   elfogadásával   a  jogalkotó  alkotmányellenes   módon
    különböztetett  a  pártok  között,  e  szerint  ugyanis  teljes
    alapítványi  támogatást csak az előzőleg legalább két,  egymást
    követő parlamenti ciklusban képviselőcsoporttal rendelkező párt
    alapítványa   kaphat.  A  megkülönböztetés  alapja   a   tartós
    parlamenti  jelenlét, amely azonban a népakarat  kialakításában
    való  közreműködés  képessége szempontjából irreleváns.  Az  öt
    százalékos  eredménnyel éppen bejutott új párt és az ugyanolyan
    eredményt  elérő,  de  már  korábban  a  parlamentben  frakciót
    alakító régi párt alapítványa által kapott támogatás között így
    akár  száz százalékos eltérés is lehet. Az indítványozó szerint
    a  Ptv.  9/A.  §  (2)  bekezdés a) pontja ezért  ellentétes  az
    Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe foglaltakkal.

    2.2.  Az  indítványozó úgy véli, a Ptv. 9/A. § (2) bekezdés  b)
    pontja,  amely  kizárólag  a parlamenti  pártok  számára  teszi
    lehetővé, hogy alapítványt hozzanak létre, az Alkotmány 70/A. §
    (1)  bekezdésébe  ütközik.  Álláspontja  szerint  a  szabály  a
    relatíve jelentős, de az 5, 01 %-os társadalmi támogatottsággal
    nem   rendelkező   pártokat   teljes   egészében   kizárja    a
    költségvetési támogatás egy fajtájából. Ez a megkülönböztetés a
    népakarat  kinyilvánításában való képességgel nem  indokolható,
    ezért ésszerűtlen, következésképpen alkotmánysértő.

    2.3.  A  Ptv.  9/A.  §  (3)  bekezdés b)  pontját  a  hátrányos
    megkülönböztetés tilalmát sértőnek tartja az indítványozó, mert
    az   a  parlamentből  kiesett,  de  korábban  két  cikluson  át
    frakcióval   rendelkező  párt  által  alapított  pártalapítvány
    számára  biztosítja az alaptámogatást, míg az e párttal  azonos
    eredményt  elérő,  de korábban két cikluson át  frakcióval  nem
    rendelkező párt alapítványa számára nem. A pártok múltban elért
    eredménye  alapján történő megkülönböztetés sérti az  Alkotmány
    70/A. § (1) bekezdését, érvel az indítványozó.
    Ez  a  rendelkezés  továbbá különbséget tesz a  Ptv.  módosítás
    előtt  és  után  kiesett,  korábban legalább  két  cikluson  át
    frakcióval rendelkező pártok alapítványai között is,  kedvezőbb
    helyzetbe  hozva  a Ptv. módosítás után a parlamentből  kiesett
    pártok által alapított alapítványokat.

    2.4.  Az  indítványozó szerint a Ptv. 9/A. §-a közvetett  módon
    különböztet  az  egyes pártok között, mert  látszólag  semleges
    feltételeket    állapít    meg   a   költségvetési    támogatás
    elnyeréséhez,  valójában  azonban a jelenlegi  négy  parlamenti
    párt  által alapított alapítványoknak juttat támogatást,  és  e
    pártok számára a parlamentből való kiesésük esetén is kedvezőbb
    helyzetet biztosít.
    Az  indítvány  szerint  a  politikai stabilitás  megőrzése  egy
    születő demokráciában indokolhatja a pártok esélyegyenlőségének
    korlátozását.  Egy  konszolidálódó  demokráciában   azonban   a
    politikai rendszer megújulási képessége teszi lehetővé, hogy  a
    politikai pártok reagálni tudjanak a társadalom változásaira és
    meg tudjanak felelni a választók új vagy módosuló igényeinek. A
    törvényhozó  azonban  a Ptv. módosításával olyan  versenyelőnyt
    biztosított a politikai rendszerben meggyökeresedett pártoknak,
    amely a rendszer megújulási képességét veszélyezteti.
    Mindezek  miatt  az  indítványozó a Ptv.  9/A.  §  (2)  és  (3)
    bekezdése    alkotmányellenességének   megállapítását    kérte.
    Tekintettel arra, hogy e rendelkezések megsemmisítése  miatt  a
    9/A.  §  alkalmazhatatlanná válna, mert nem lesz  olyan  norma,
    amely  a jogosultsági feltételeket meghatározná, a kérelmező  a
    teljes 9/A. § megsemmisítését kérte indítványában.

    2.5. Ugyanez az indítványozó a Pmtv. egésze megsemmisítését  is
    kezdeményezte. Álláspontja szerint az Országgyűlés a Pmtv.-t  –
    tévesen – minősített többséget igénylő törvényként fogadta  el,
    így elvonta saját jogát ahhoz, hogy azt a későbbiekben egyszerű
    többséggel  módosítsa vagy helyezze hatályon  kívül  [Alkotmány
    24.  § (2) bekezdés]. Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés  a
    Pmtv.  megalkotása  során  eltért a törvényalkotás  formalizált
    szabályaitól, megsértette az Alkotmány 2. § (1) bekezdését.  Az
    indítványozó   ezért   a   Pmtv.   megsemmisítését   kérte   az
    Alkotmánybíróságtól.

    2.6.  Az indítvány végül azt kérte, hogy ha az Alkotmánybíróság
    a Pmtv. egészét nem találja alkotmánysértőnek, akkor a Pmtv. 4.
    §  (3)  bekezdését  semmisítse  meg,  mert  e  rendelkezés  azt
    eredményezi,  hogy  a  pártalapítványok  esetében   több   arra
    jogosult  ellenőrző hatóság nem gyakorolhatja  a  feladatkörébe
    tartozó pénzügyi-gazdasági ellenőrzési hatáskörét. A Pmtv. 4. §
    (3)  bekezdése ezáltal ésszerűtlenül, így az Alkotmány 70/A.  §
    (1)   bekezdésébe  ütköző  módon  különböztet  a  költségvetési
    támogatásban  részesülő  pártalapítványok  és  a  pártok  által
    alapított  egyéb alapítványok között, valamint a  költségvetési
    támogatásban    részesülő   pártalapítványok    és    az    ún.
    magánalapítványok között.

    3.1. Egy másik indítványozó is a Ptv. 9/A. § (2) bekezdés a) és
    b)  pontja,  továbbá  (3)  bekezdése megsemmisítését  kérte  az
    Alkotmánybíróságtól. Álláspontja szerint a  pártalapítványoknak
    a pártok működését segítő tevékenysége nem kötődik a parlamenti
    pártok  sajátos feladataihoz, ezért nincs ésszerű indoka annak,
    hogy  a Ptv. 9/A. § (2) bekezdése kizárólag a parlamenti pártok
    alapítványai számára biztosítja a teljes támogatást,  és  annak
    sem,  hogy  még a parlamenti pártok között is különbséget  tesz
    azok  korábbi  választási eredményei alapján. Ez  a  szabály  a
    jelenlegi   politikai  status  quo  fenntartását   célozza   és
    akadályozza  a  megújulás  lehetőségét,  ezáltal   torzítja   a
    népakarat  kialakítását,  kinyilvánítását.  A  Ptv.  kifogásolt
    rendelkezései  ezért az Alkotmány 3. § (1) bekezdésével  és  az
    Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdésével  ellentétes  szabályokat
    tartalmaznak.

    3.2.  Az  indítványozó a Pmtv. 3. § (2) bekezdését is  támadta,
    mert  az  lehetővé  teszi,  hogy  a  pártalapítványhoz  bármely
    belföldi  jogalany (akár költségvetési szerv, adott  esetben  a
    magyar állam) csatlakozhasson, ami sérti az Alkotmány 3. §  (3)
    bekezdését.  A külföldi jogalany csatlakozásának lehetősége  az
    Alkotmány  2.  § (1) bekezdésével ellentétes. Mivel  a  Polgári
    Törvénykönyvről  szóló 1959. évi IV. törvény  (a  továbbiakban:
    Ptk.)  rendelkezései a pártalapítványokra is alkalmazandók,  az
    indítványozó   szerint   a  Pmtv.   3.   §   (2)   bekezdésének
    megsemmisítése az alkotmányellenes helyzetet nem számolja  fel.
    Ezért     az     indítványozó    mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítását kezdeményezte, és azt,  hogy
    az  Alkotmánybíróság  hívja  fel a  jogalkotót  a  közpénzekből
    gazdálkodó   szervezetektől  és  külföldi   államoktól   érkező
    adományok elfogadását tiltó szabály megalkotására.

    3.3.  Az indítvány az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését sértőnek
    tartja a Pmtv. 4. § (1)-(3) bekezdéseit is. Az alapító személye
    és  a  pártalapítvány  célja sem indokolja a  magánalapítványok
    közötti    azt   a   megkülönböztetést,   amely    kivonja    a
    pártalapítványokat az államigazgatási felügyelet és  ellenőrzés
    alól.
    Mindezek alapján az indítványozó a Ptv. 9/A. § (2) bekezdés  a)
    és b) pontja, (3) bekezdése, továbbá a Pmtv. 3. § (2) bekezdése
    és   4.   §   (1)-(3)  bekezdései  megsemmisítését   kérte   az
    Alkotmánybíróságtól.

    4.1.  A harmadik indítványozó a Ptv. 9/A. §-a és a Pmtv. egésze
    megsemmisítését   kérte  az  Alkotmánybíróságtól.   Álláspontja
    szerint a parlamenti pártok e jogszabályokkal az Alkotmány 2. §
    (3)  bekezdését  sértő  módon kizárólagos  politikai  hatalomra
    törekszenek,   „megpróbálják  bebetonozni   […]   a   jelenlegi
    országgyűlési   struktúrát”,   s   ezáltal   olyan    helyzetet
    teremtenek,  amely az újonnan alakuló pártokat és a parlamenten
    kívüli  pártokat eleve ellehetetleníti. Az indítványozó szerint
    az  Alkotmány  3.  §  (2)  bekezdése  nem  tesz  különbséget  a
    parlamenten belüli és kívüli pártok között. A Ptv. 9/A. §-a  és
    a  Pmtv.  ugyanakkor  lehetetlen  helyzetbe  hozza  az  újonnan
    alakuló  pártokat, kizárja, hogy alkotmányos jogaikkal éljenek,
    ezért  e törvények sértik az Alkotmány 3. §-át. Az indítványozó
    szerint  a két jogszabály ellentétes az Alkotmány 7. §  (1)  és
    (2) bekezdésével is, mert a Ptk.-val párhuzamos, illetve a Ptk.-
    t   sértő  rendelkezéseket  tartalmaz,  és  mert  a  jogszabály
    elfogadása  a  jogalkotásról szóló 1987.  évi  XI.  törvény  (a
    továbbiakban: Jat.) 17., 18. és 20. §-ába ütköző módon történt.
    Végül az indítvány hangsúlyozza, hogy a két törvény, ezen belül
    különösen  a  Ptv. 9/A. § (2) bekezdés a) pontja  az  Alkotmány
    70/A.  §  (1)  és  (2) bekezdéseit is sérti,  mert  hátrányosan
    érinti   az   újonnan  alakuló  pártot  támogató   vagy   azzal
    szimpatizáló    állampolgárokat,   és    mert    indokolatlanul
    különböztet  az egyes alapítványok: a civil szféra alapítványai
    és a pártalapítványok között.
    Az Alkotmánybíróság ezeket az indítványokat az Alkotmánybíróság
    ideiglenes   ügyrendjéről   és  annak   közzétételéről   szóló,
    módosított  és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001.  (XII.  3.)
    Tü.   határozat  (ABH  2003,  2065.)  28.  §  (2)  bekezdésének
    megfelelően egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

                                  II.

    1. Az Alkotmánynak az indítványok által érintett rendelkezései:

    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam. […]
    (3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos
        megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos
      birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton
            mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”
    „3.  § (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és  az
    alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett  szabadon
    alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.
    (2)  A  pártok  közreműködnek  a  népakarat  kialakításában  és
    kinyilvánításában.
    (3)  A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak. Ennek
    megfelelően  egyetlen  párt  sem  irányíthat  semmiféle  állami
    szervet.  A  pártok  és  a közhatalom szétválasztása  érdekében
    törvény  határozza  meg azokat a tisztségeket,  közhivatalokat,
    amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be.”
    „7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  jogrendszere  elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
    továbbá  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső
    jog összhangját.
    (2)   A   jogalkotás  rendjét  törvény  szabályozza,   amelynek
    elfogadásához    a    jelenlévő    országgyűlési     képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges.”
    „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (2)  Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
    megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.”

    2.1. A Ptv.-nek az indítványok által támadott rendelkezései:

    „9/A.  §  (1) A párt a politikai kultúra fejlesztése  érdekében
    tudományos,  ismeretterjesztő, kutatási,  oktatási  tevékenység
    folytatása céljából, külön törvény rendelkezései szerint, az  e
    §-ban    meghatározott   költségvetési   támogatásra   jogosult
    alapítványt hozhat létre.
    (2)  Az (5) bekezdés szerinti költségvetési támogatásra  az  az
    alapítvány jogosult, amelyik megfelel az alábbi feltételeknek:
    a)  az  alapítványt alapító párt képviselői az  Országgyűlésben
    legalább  két, egymást követő országgyűlési választást követően
    képviselőcsoportot alakítottak, és
    b) az Országgyűlés megválasztását követően az alakuló ülésen  a
    párt képviselőcsoportja bejelentette megalakulását, továbbá
    c) az alapítvány alapító okirat szerinti célja kizárólag az (1)
    bekezdés szerinti tevékenységre irányul.
    (3)   Az   (5)   bekezdés  a)  pontja  szerinti   költségvetési
    támogatásra az az alapítvány jogosult,
    a)   amely  megfelel  a  (2)  bekezdés  b)-c)  pontja  szerinti
    feltételeknek, vagy
    b) amelynek a (2) bekezdés szerinti támogatása azért szűnt meg,
    mert a képviselőcsoport az Országgyűlés mandátumának lejártával
    megszűnt.
    (4) Az alapítvány a támogatási jogosultságát elveszíti:
    a)  ha  nem  felel  meg  a  (2) bekezdés szerinti  jogosultsági
    feltételeknek;
    b)  a  (3)  bekezdés b) pontja szerinti alapítvány  esetében  a
    képviselőcsoport  megszűnését követően megalakuló  Országgyűlés
    mandátumának lejártával.
    (5) A támogatás formái és mértéke:
    a) alaptámogatás: az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról,
    költségtérítéséről  és kedvezményeiről  szóló  1990.  évi  LVI.
    törvény szerinti egyévi képviselői alapdíj huszonötszöröse;
    b) mandátumarányos kiegészítő támogatás: képviselőnként az éves
    képviselői alapdíj 85%-a;
    c)  eseti  támogatás: az éves költségvetési törvényben  kiemelt
    célra   rendelt,  az  a)  és  b)  pontban  foglaltak  megfelelő
    alkalmazásával meghatározott összeg.
    (6) Az (5) bekezdés b) pontjában foglalt támogatás számításánál
    a  (2)  bekezdés  b) pontja szerinti létszámot kell  figyelembe
    venni.
    (7)  Az  (5)  bekezdés szerinti támogatás összegét  a  központi
    költségvetésről szóló törvény állapítja meg.
    (8) Pártonként csak egy alapítvány részesíthető az e § szerinti
    költségvetési támogatásban.”

     2.2. A Pmtv.-nek az indítványok által támadott rendelkezései:

       „1. § A pártok a politikai kultúra fejlesztése érdekében
          tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és oktatási
          tevékenységük elősegítésére a pártok működéséről és
          gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvényben
    meghatározott költségvetési támogatásra jogosult alapítványt (a
            továbbiakban: alapítvány) hozhatnak létre. […]
    3.  § (1) Az alapítványra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
    évi  IV.  törvény  (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit  az  e
    törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
    (2)  Az  alapítványhoz bárki feltétel nélkül  csatlakozhat,  az
    alapító   okirat   azonban  előírhatja,  hogy   a   csatlakozás
    elfogadásához a kezelő szerv jóváhagyása szükséges.
    (3)  Az  alapítvány  támogatást csak egyértelműen  azonosítható
    személytől  fogadhat  el. A támogatás  az  azt  nyújtó  személy
    pénzforgalmi számlájáról az alapítvány pénzforgalmi  számlájára
    történő átutalással történik.
    (4)   Az   alapítvány   számára   támogatást   nyújtó   személy
    azonosításához   szükséges  adatok  és  a   támogatás   összege
    közérdekből  nyilvános  adatnak minősül,  és  azt  a  támogatás
    beérkezését követő harminc napon belül az alapítvány  honlapján
    közzé kell tenni, ha
    a) a támogatás összege az ötszázezer forintot, vagy
    b)  külföldről származó támogatás összege a százezer  forintnak
    megfelelő értéket meghaladja. […]
    (6)  Az  alapítvány  céljára legalább a pártok  működéséről  és
    gazdálkodásáról  szóló 1989. évi XXXIII.  törvény  9/A.  §  (5)
    bekezdés  a)  pontja szerinti alaptámogatás  1%-ának  megfelelő
    összegű vagyont kell rendelni.”
    „4.  § (1) Az alapítvány törvényességi felügyelete során a Ptk.
    74/F.  §-át  azzal  az  eltéréssel  kell  alkalmazni,  hogy  az
    alapítvány törvénysértése esetén az ügyész a bírósághoz fordul.
    (2)  Az  alapítvány gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére
    az Állami Számvevőszék jogosult.
    (3)  Államigazgatási  szerv  az  alapítvány  gazdasági-pénzügyi
    ellenőrzésére nem jogosult.”

                                 III.

     Az indítványok részben megalapozottak.

    1. Az Alkotmánybíróság elsőként a Pmtv. egésze alkotmányosságát
    formai szempontból vizsgálta.
    Az  indítványozó  álláspontja szerint az Alkotmány  63.  §  (3)
    bekezdésében   megfogalmazott   követelmény   csak    a    Ptv.
    elfogadására  vonatkozik,  egyéb, a pártokat  közvetlenül  vagy
    közvetetten  érintő törvények elfogadására nem. Az indítványozó
    a Pmtv. egésze megsemmisítését azért kezdeményezte, mert azt az
    Országgyűlés kétharmados törvényként fogadta el.

    2.  Az  Alkotmány  63.  § (3) bekezdése  felhatalmazást  ad  az
    Országgyűlésnek, hogy a pártok gazdálkodásának  és  működésének
    szabályait  kétharmados szavazataránnyal elfogadott  törvényben
    állapítsa meg. Ez a törvény jelenleg a Ptv., amely az Alkotmány
    3.  §-ának  megfelelően  meghatározza a pártok  működésének  és
    gazdálkodásának azokat az elemeit, amelyek feltétlen  garanciát
    jelentenek  arra,  hogy a pártok a népakarat kialakításával  és
    kinyilvánításával  kapcsolatos funkcióikat alkotmányos  keretek
    között  láthassák el. Az alkotmánybírósági gyakorlat alapján  a
    Ptv.  koncepciójának lényegi elemeire vonatkozik a  kétharmados
    előírás. [31/2001. (VII. 11.) AB határozat, ABH 2001, 258, 260-
    264.;  95/B/2001. AB határozat, ABH 2003, 1327, 1337.]  Azok  a
    szabályozási  kérdések, amelyek nem tartoznak a  Ptv.  lényeges
    koncepciójába,  egyszerű  szótöbbséggel  elfogadott  törvényben
    rendezhetők.  Ezért  az  Alkotmánybíróság  az  549/B/2000.   AB
    határozatban  nem tartotta alkotmánysértőnek,  hogy  az  állami
    tulajdonban  lévő ingatlanok pártok által történő használatáról
    szóló  2000. évi XCIV. törvényt, valamint az állam tulajdonában
    és   pártok   használatában  álló  ingatlanok   hasznosításának
    rendezéséről   szóló   2000.   évi   XCV.   törvényt   egyszerű
    szótöbbséggel fogadta el az Országgyűlés (ABH 2005, 913.).

    3.    Az   Alkotmánybíróságnak   jelen   ügyben   azt   kellett
    megvizsgálnia,  hogy a Pmtv. rendelkezései a Ptv.  szabályozási
    koncepciójának lényeges elemeit érintik-e. A Ptv. 5. §-ából  és
    a  9/A.  §-ából  következően a jelenlegi pártfinanszírozás  két
    lényeges eleme: az alaptámogatás, továbbá a pártalapítványoknak
    juttatott teljes költségvetési támogatás vagy alaptámogatás.  A
    Ptv.  9/A.  §-a  meghatározza  a támogatásra  való  jogosultság
    feltételeit,  a  támogatás formáit és  mértékét  és  azt,  hogy
    pártonként  csak  egy alapítvány részesíthető  a  szóban  forgó
    költségvetési   támogatásban.   Egyebekben   jelzi,   hogy    a
    pártalapítvány  „külön törvény rendelkezései szerint”  [9/A.  §
    (1)  bekezdés]  hozható  létre. A 2003.  évi  XLVI.  törvényhez
    fűzött  indokolás  szerint „a pártok  működésével  való  szoros
    összefüggés”   miatt  a  törvény  elfogadásához   a   jelenlévő
    képviselők legalább kétharmadának szavazata szükséges.
    A  Ptv.  felhatalmazása  alapján megalkotott  Pmtv.  ütemezi  a
    támogatás  kifizetését, meghatározza, hogy a Ptk.  alapítványra
    vonatkozó     rendelkezései    mennyiben    alkalmazandók     a
    pártalapítványra,   a   támogatás   nyilvánosságára   vonatkozó
    szabályokat   tartalmaz,   kizárja  az   ügyész   törvényességi
    felügyeletét,  és  azt,  hogy  a  pártalapítványok   gazdasági-
    pénzügyi  ellenőrzését államigazgatási szerv  végezze,  továbbá
    rendelkezik   arról,  hogy  „az  alapítványok  indulása   minél
    kedvezőbb helyzetből és zökkenőmentesebben történjen” (a  Pmtv.
    részletes indokolása).
    A  törvényhozó  a Ptv. tehermentesítése miatt külön  törvényben
    rendezte    a   pártalapítványok   költségvetési   támogatására
    vonatkozó  szabályokat, de ez nem jelenti  azt,  hogy  e  külön
    törvény   ne   volna  az  Alkotmány  63.  §  (3)   bekezdéséből
    következően   minősített  többséget   igénylő   jogszabály.   A
    pártalapítványhoz csatlakozás kérdése, a pártalapítvány számára
    juttatott  támogatás  nyilvánosságának  szabályai,  valamint  a
    pártalapítvány    elszámoltathatósága    mind    lényeges,    a
    pártalapítvány gazdálkodását érintő kérdések. A hatályos magyar
    szabályozás alapján a pártok állami támogatása két elemből áll:
    a   pártok   közvetlen   költségvetési   támogatásából   és   a
    pártalapítványoknak juttatott költségvetési céltámogatásból. Az
    utóbbira  vonatkozó rendelkezések nem csupán a  pártalapítvány,
    hanem az azt alapító párt gazdálkodását is érintik, ezért  azok
    az   Alkotmány   63.   §  (3)  bekezdése  alapján   kétharmados
    szavazattöbbséget igénylő szabályok.
    Az  Országgyűlés  tehát  az Alkotmány 63.  §  (3)  bekezdésének
    megfelelően  járt  el, amikor a Pmtv.-t a jelenlévő  képviselők
    kétharmadának  szavazatához kötött törvényként fogadta  el.  Az
    Alkotmánybíróság ezért elutasította azt az indítványt, amely  a
    Pmtv.   egésze  megsemmisítését  kérte  amiatt,  hogy  azt   az
    Országgyűlés  minősített többséget igénylő törvényként  fogadta
    el.

                                  IV.

    Az  Alkotmánybíróság ezt követően a Ptv.  majd  a  Pmtv.  egyes
    rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgálta.

    1.  A Ptv. 9/A. §-a és a Pmtv. alapján egyes pártok a politikai
    kultúra  fejlesztése  érdekében  tudományos,  ismeretterjesztő,
    kutatási,   oktatási  tevékenység  folytatására   költségvetési
    támogatásra  jogosult alapítványt hozhatnak létre. A  törvények
    kihirdetését    követően    több    indítvány    érkezett    az
    Alkotmánybíróságra,   amelyek  e  törvényeket   elsősorban   az
    Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése szempontjából kifogásolták.  Az
    indítványok  szerint  a  támadott  jogszabályok  alkotmánysértő
    módon  kedvezményezik az Országgyűlésben a törvények elfogadása
    idején    képviselőcsoporttal    rendelkező    pártokat.     Az
    Alkotmánybíróság a következőkben e kérelmek alapján vizsgálta a
    pártalapítványokra vonatkozó rendelkezések alkotmányosságát.
    Az  Alkotmánybíróságnak ezért ebben a határozatában nem kellett
    állást  foglalnia a pártfinanszírozással kapcsolatos valamennyi
    alkotmányossági  kérdésben, így abban sem,  hogy  az  állam  az
    Alkotmány  alapján  köteles-e  a pártok  támogatására,  továbbá
    abban  sem,  hogy ha a jogalkotó a pártok tevékenységét  segítő
    alapítványok költségvetési támogatásáról törvényt alkot,  akkor
    e  törvénynek általában milyen alkotmányossági követelményeknek
    kell megfelelnie.
    Az   Alkotmánybíróság  azonban  jelen  ügy   elbírálásakor   is
    hangsúlyozza,   hogy   Magyarországon   jelenleg    a    pártok
    költségvetési támogatására szükség van ahhoz, hogy a  politikai
    pártok  el  tudják  látni az Alkotmány 3.  §  (2)  bekezdésében
    rögzített    feladataikat.   A   2179/B/1991.   AB    határozat
    megfogalmazásában „a pártok költségvetési támogatását a  magyar
    jogrendszerben  –  hasonlóan  a  legtöbb  nyugat-európai  állam
    megoldásához – az indokolja, hogy azok az Alkotmány  értelmében
    közreműködnek  a népakarat kialakításában és kinyilvánításában,
    és  ezáltal  egyfajta  sajátos közvetítő szerepet  töltenek  be
    állam  és  társadalom  között. […] az  állam  bizonyos  pozitív
    intézkedésekkel  is segítheti a pártok tevékenységét.  Ezért  –
    bizonyos  keretek  között  –  nem  alkotmányellenes  a   pártok
    költségvetésből történő támogatása”. (ABH 1994, 518, 520-521.)

    2. Az Országgyűlés 2003. júniusában fogadta el a Ptv. 9/A. §-át
    beiktató 2003. évi XLVI. törvényt és a Pmtv.-t. Azóta a  pártok
    állami    támogatása   két   elemből   áll:   a   költségvetési
    alaptámogatásból (Ptv. 5. §) és a pártalapítványoknak juttatott
    céltámogatásból  (Ptv.  9/A.  §).  Az  Alkotmánybíróság   ezért
    elsőként  a pártok alkotmányos jogállására és a költségvetésből
    történő pártfinanszírozásra vonatkozó, jelen ügyben is irányadó
    gyakorlatát tekintette át.
    Az  Alkotmány  3.  §-a alapján az állam nem  akadályozhatja  az
    alkotmányos   keretek  között  működő  pártok  létrejöttét   és
    tevékenységét.  Az egyesülési jog alapján, az Alkotmány  3.  §-
    ában   biztosított   intézményi  garanciák   mellett   szabadon
    alapíthatóak   pártok.   A  megalakult   pártok   sokfélék,   a
    rendelkezésükre  álló  anyagi lehetőségek  és  egyéb  forrásaik
    miatt  különböznek  egymástól.  Eltérő  helyzetből  indulnak  a
    választópolgárok  szavazataiért  zajló  versenyben,  és  eltérő
    mértékben  képesek  közreműködni a népakarat kialakításában  és
    kinyilvánításában. Ha a jogalkotó a pártok állami támogatásával
    kapcsolatos szabályt alkot, köteles figyelembe venni e  meglévő
    különbségeket.

    2.1 Az Alkotmánybíróság több határozatában hangsúlyozta, hogy a
    parlament  döntéshozatali képessége és a kormányzás stabilitása
    érdekében  elfogadható, hogy a legcsekélyebb  támogatást  elért
    pártok  nem jutnak parlamenti mandátumhoz [3/1991. (II. 7.)  AB
    határozat,  ABH  1991, 15, 17.]. A hatékony parlamenti  működés
    alkotmányos  elvét  az  Alkotmánybíróság  a  politikai   pártok
    vonatkozásában  mint a pártok Alkotmány 3.  §  (2)  bekezdésben
    megfogalmazott  feladata ellátására való képességét  értelmezte
    és    összekapcsolta   a   párt   megfelelő   támogatottságával
    [2179/B/1991. AB határozat, ABH 1994, 518.; 27/1998. (VI.  16.)
    AB határozat, ABH 1998, 197, 202.].
    Az  alkotmánybírósági gyakorlat alapján tehát a pártnak  ahhoz,
    hogy  állami  támogatásban részesüljön,  képesnek  kell  lennie
    alkotmányos   feladata   ellátására.   Arra,   hogy   politikai
    eszközökkel    működjön   közre   a   népakarat   alakításában,
    kinyilvánításában,   részt   vegyen   az    országgyűlési    és
    önkormányzati képviselők választásának szervezésében és segítse
    az  általa  támogatott képviselők, és ezáltal  a  megválasztott
    országgyűlési,  önkormányzati  testületek  működését  [53/1996.
    (XI.  22.)  AB határozat, ABH 1996, 197, 198.; 1456/B/1995.  AB
    végzés,  ABH 1996, 908., 1173/B/2001. AB határozat,  ABH  2003,
    1465.].  Jogszabály ezért minimális követelményeket állíthat  a
    támogatandó  pártok elé, és meghatározhatja,  hogy  a  normatív
    támogatást  csak  az  e  követelményeket  teljesítő   pártoknak
    juttatja.  Ám e minimális követelményt teljesítő pártok  állami
    támogatása  is  különbözhet a pártok társadalmi  támogatottsága
    szerint.
    Ezt a tesztet alkalmazva az Alkotmánybíróság a 2179/B/1991.  AB
    határozatában  azt állapította meg, hogy nem  alkotmánysértő  a
    minimális,  1  %-os  támogatottságot el nem érő  pártok  állami
    támogatásból való kizárása (ABH 1994, 518, 520-522.). Az 1 %-os
    küszöb  kellően alacsony ahhoz, hogy valóban csak  a  megfelelő
    társadalmi támogatottsággal nem rendelkező pártokat zárja ki  a
    költségvetési támogatásból.
    Ugyancsak  nem  minősült alkotmányellenesnek a  Ptv.-nek  az  a
    szabálya,  amely  a  párttámogatásra  fordítható  költségvetési
    előirányzat  25  %-át  az  országos  listán  mandátumot  szerző
    szavazatok 5 %-át elérő pártok között egyenlő arányban rendelte
    felosztani.  A  szabály  ugyanis az  5  %-t  elérő  kis  pártok
    esélyegyenlőségét  segíti, és tekintettel  van  arra,  hogy  az
    országgyűlési képviselőcsoportokat egyenlően terhelnek bizonyos
    feladatok.
    Az    Alkotmánybíróság   az   549/B/2000.    AB    határozatban
    alkotmányosnak találta azt is, hogy meghatározott  ingatlanokon
    ingyenes használati jogot csak a választásokon országos  listát
    állító   és  az  Országgyűlésben  képviselőcsoport  alakítására
    jogosultságot  szerző párt részére biztosított a  törvény.  Azt
    ugyanis   egy  meghatározott  választói  támogatottság   és   a
    parlamenti  pártok speciális feladatai indokolták. Emellett,  a
    törvény   nyitott,   elvileg  minden  párt   számára   elérhető
    követelményszintet állapított meg (ABH 1995, 913.).
    Az alkotmánybírósági gyakorlat tehát megköveteli, hogy a pártok
    állami támogatására vonatkozó szabályok igazodjanak a pártoknak
    a   népakarat  kialakításában  és  kinyilvánításában  betöltött
    feladataihoz és a társadalmi támogatottságukhoz.

    2.2.  Miközben  az  Alkotmánybíróság  fenti  határozataiban   a
    parlamentáris berendezkedés működőképességét folyamatosan  szem
    előtt  tartotta, azt is hangsúlyozta: a demokratikus társadalom
    alapvető értéke a többpártrendszer megújulási képessége, vagyis
    az,  hogy  a  rendszer  alkalmazkodni  tudjon  a  társadalomban
    lezajló  változásokhoz, meg tudjon felelni a választók módosuló
    igényeinek [549/B/2000. AB határozat, ABH 2005, 913, 919.].
    A    parlamenti   demokrácia   alapja   a   politikai    pártok
    választópolgári támogatottságért való versengése. A  demokrácia
    egészséges működése nem képzelhető el politikai pluralizmus  és
    a pártok politikai küzdelemben való esélyegyenlősége nélkül. Ez
    viszont  feltételezi  a  pártok tevékenységére  vonatkozó  jogi
    keret  azonosságát. Az államnak ezért semlegesnek kell maradnia
    a   politikai   pártok  küzdelmében  és  a  politikai   verseny
    feltételeit szabályozó jogszabályok megalkotása során.

    2.3.   Az  Országgyűlés  hatáskörébe  tartozik,  hogy  szabályt
    alkosson a pártok állami támogatásának köréről és mértékéről. A
    törvényalkotási   eljárás  és  a  megalkotott   törvény   egyik
    legfontosabb  alkotmányossági mércéje  az  indítványozók  által
    hivatkozott Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése.
    Az   Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt   hátrányos
    megkülönböztetés  tilalma  arra  vonatkozik,  hogy   a   jognak
    mindenkit  egyenlőként kell kezelnie. Ez azt  jelenti,  hogy  a
    jogosultságok  és  kedvezmények elosztása nem feltétlenül  kell
    hogy  egyenlő legyen, de a döntéshozatal során minden  érintett
    szempontjait  azonos  tisztelettel  és  körültekintéssel   kell
    mérlegre  tenni [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990,  46,
    48.].  Az  alkotmánybírósági  gyakorlatban  a  megengedhetetlen
    megkülönböztetés  tilalma  a  jogi  személyekre  is  vonatkozik
    [59/1992.  (XI.  6.)  AB  határozat,  ABH  1992,  271,   273.].
    Következésképpen  a  jogalkotó a pártokra  vonatkozó  szabályok
    megalkotásakor köteles a pártokat egyenlőként kezelni, az egyes
    pártok     szempontjait     azonos     körültekintéssel      és
    elfogulatlansággal figyelembe venni. A döntéshozatal során  nem
    járhat   el   önkényesen.  A  jogalkotónak  a   törvényalkotási
    eljárásban szem előtt kell tartania az állami támogatás célját,
    azt,   hogy   a   pártok  el  tudják  látni   az   Alkotmányban
    megfogalmazott  feladataikat.  Az  állami  támogatásról   szóló
    szabályozás  nem korlátozhatja a politikai pártok versengésének
    szabadságát, ezt hangsúlyozza a szlovén Alkotmánybíróság az U-I-
    367/96.  számú  ügyben  és  a cseh Alkotmánybíróság  is  az  US
    53/2000.  számú döntésében. [Forrás: Bulletin on Constitutional
    Case-Law 1999/1, SLO-1999-1-003; 2001/1, CZE-2001-1-005]
    Az  elfogadott  jogszabálynak nemcsak látszólag  kell  semleges
    előírásokat  tartalmaznia.  Azt is biztosítania  kell,  hogy  a
    minden pártra egyformán érvényes jogi norma végül a pártok  egy
    jól   körülhatárolható   csoportja   esetében   de   facto   ne
    eredményezzen     alkotmányos    indok    nélküli     hátrányos
    megkülönböztetést. Vagyis ha a pártok egyenlőségét  szem  előtt
    tartó  törvényalkotási eljárás során meghozott  törvény  pártok
    közötti   megkülönböztetést  tartalmaz,   annak   alkotmányosan
    elfogadható indoka kell legyen.

    2.4.  Az Alkotmánybíróság a fenti szempontokat figyelembe  véve
    megállapította, hogy ha a jogalkotó a pártok állami  támogatása
    mellett  dönt,  a  jogi  szabályozás  alapján  a  költségvetési
    támogatás  minden parlamenti pártot meg kell hogy illessen.  Ez
    azonban  önmagában  nem biztosítja a különböző  politikai  erők
    egyenlő esélyét a választási küzdelemben. A 3/1991. (II. 7.) AB
    határozat   alapján  „az  állam  azonos  feltételeket   köteles
    biztosítani  azoknak, akik el kívánnak indulni a választásokon.
    Az  esélynek  […]  a választásokat megelőzően  kell  egyenlőnek
    lennie”  (ABH  1991,  15,  17.). Az egyes  jelöltek  és  pártok
    esélyegyenlőségének fontosságát hangsúlyozza a  299/B/1998.  AB
    határozat  is  (ABH  2000, 753, 757.). Az  állami  támogatásnak
    tehát  ki  kell  terjednie minden olyan  politikai  pártra  is,
    amelyet a választópolgárok jelentős része támogat, és amely  az
    országgyűlési    választásokon    képviselőjelölteket    állít.
    [53/1996. (XI. 22.) AB határozat, ABH 1996, 165, 171.; 27/1998.
    (VI.  16.)  AB  határozat, ABH 1998, 197, 201.; Guidelines  and
    Report  on  the Financing of Political Parties adopted  by  the
    Venice  Commission, 9-10 March 2001, A. Regular  Financing,  a.
    Public Financing]

    3.  Az Országgyűlés 2003 júniusában fogadta el a Ptv. 9/A. §-át
    beiktató  2003.  évi  XLVI. törvényt és a  Pmtv.-t.  Ezáltal  a
    pártok   közvetlen   költségvetési  támogatása   kiegészült   a
    pártalapítványok  támogatásával. A Ptv. 9/A.  §-a  és  a  Pmtv.
    alapján  létrehozott alapítványok a 2003. év második felében  a
    költségvetési támogatás időarányos részére váltak jogosulttá. A
    Pmtv. alapján az akkor létrehozott alapítványokat a támogatás a
    Pmtv.  hatálybalépésének  napjától számított  időarányos  része
    illette  meg,  és  részükre  a  nyilvántartásba  vételt  követő
    tizenöt  napon  belül  a  2003-ban esedékes  teljes  támogatást
    rendelkezésre kellett bocsátani. Egyúttal felhatalmazást kapott
    a  Kormány,  hogy  az  előző évek előirányzat-maradványaiból  –
    függetlenül  az eredeti felhasználási céltól – átcsoportosítást
    hajthasson   végre  az  alapítványok  2003.  évi  támogatásának
    biztosítására.
    2004-ben  a  pártok  közvetlen  költségvetési  támogatása   nem
    változott  a  2003. évhez képest, de a pártok által létrehozott
    pártalapítványok  összesen  kb.  egymilliárd  forintra   voltak
    jogosultak  . Az akkori négy parlamenti párt tehát  több,  mint
    negyven százalékkal több költségvetési pénzhez jutott 2004-ben,
    mint  az  előző  évben. A parlamentből kimaradt pártok  erre  a
    támogatásra nem voltak jogosultak.
    2005-ben  és  2006-ban sem változott a pártok közvetlen  állami
    támogatása az előző évhez képest. A pártalapítványok támogatása
    azonban emelkedett.
    2007-ben  és  2008-ban  az alábbi pártalapítványok  részesültek
    költségvetési   támogatásban:  A  Táncsics  Mihály   Alapítvány
    (MSZP);   a  Szövetség  a  Polgári  Magyarországért  Alapítvány
    (FIDESZ);  a  Barankovics  István Alapítvány  (KDNP);  a  Szabó
    Miklós   Tudományos,  Ismeretterjesztő,  Kutatási  és  Oktatási
    Szabadelvű  Alapítvány (SZDSZ) és az Antall  József  Alapítvány
    (MDF). Jelenleg a pártok állami támogatásának jelentős része  a
    pártalapítványoknak jutó normatív támogatás. [Forrás: 2007. évi
    CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről;
    2006.  évi  CXXVII.  törvény  a Magyar  Köztársaság  2007.  évi
    költségvetéséről; 2005. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság
    2006.  évi költségvetéséről; 2004. évi CXXXV. törvény a  Magyar
    Köztársaság 2005. évi költségvetéséről; 2003. évi CXVI. törvény
    a   Magyar  Köztársaság  2004.  évi  költségvetéséről   és   az
    államháztartás hároméves kereteiről.]

    4.   A   2179/B/1991.  AB  határozat  a  pártok   költségvetési
    alaptámogatására     vonatkozó    szabályok    alkotmányosságát
    vizsgálta, a mostani határozat tárgya az állami költségvetésből
    történő  pártfinanszírozás egy különös formája: a pártok  által
    létrehozott  alapítványok  anyagi  támogatása.  Pártalapítványt
    bármely  párt  létrehozhat, költségvetési támogatásban  azonban
    csak  a  Ptv. 9/A. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelő
    alapítványok részesednek.
    Jelenleg  a pártfinanszírozás jelentős része a pártalapítványok
    költségvetési   juttatása.   A  pártalapítványoknak   juttatott
    költségvetési  támogatás  alkotmányosságának  megítélésekor  is
    irányadóak   az   Alkotmánybíróságnak  a   pártfinanszírozással
    kapcsolatban tett megállapításai.

    4.1.  A Ptv. pártalapítványokra vonatkozó szabályait valamennyi
    indítványozó  az  Alkotmány 70/A. § (1)  bekezdésébe  ütközőnek
    találta. Az Alkotmánybíróság ezért elsőként azt vizsgálta, hogy
    a  Ptv. milyen megkülönböztetéseket alkalmaz. A Ptv. 9/A. § (2)
    bekezdés a), b) és c) pontja alapján kizárólag az az alapítvány
    jogosult  teljes  költségvetési támogatásra, amelyet  olyan,  a
    parlamentben   frakcióval  rendelkező  párt  alapít,   amelynek
    képviselői   az  Országgyűlésben  legalább  két,  egymás   után
    következő     országgyűlési     választást     követően      is
    képviselőcsoportot  alakítottak,  és  amelynek  alapító  okirat
    szerinti   célja  a  politikai  kultúra  fejlesztése  érdekében
    történő   tudományos,  ismeretterjesztő,   kutatási,   oktatási
    tevékenység folytatása. [A Ptv. 9/A. § (5) bekezdése alapján  a
    teljes   költségvetési   támogatás   az   alaptámogatásból,   a
    mandátumarányos   kiegészítő   támogatásból   és    az    eseti
    támogatásból áll.]
    A többi, parlamenti frakcióval rendelkező párt által alapított,
    költségvetési   támogatásra  jogosult   pártalapítvány   csupán
    alaptámogatást kap. Alaptámogatásra továbbá az a pártalapítvány
    is  jogosult, amelyet olyan parlamenten kívüli párt  alapított,
    amely   előzőleg   legalább  két,  egymást   követő   ciklusban
    képviselőcsoporttal rendelkezett [Ptv. 9/A. § (3) bekezdés].
    A  Ptv.  tehát  különbséget tesz parlamenti és  nem  parlamenti
    pártok  között;  továbbá  a  parlamenti  pártokon  belül  és  a
    parlamenten  kívüli pártok között is aszerint,  hogy  előzőleg,
    két cikluson át volt-e a pártnak frakciója az Országgyűlésben.
    Az  Alkotmánybíróság  a  következőkben  megvizsgálta,  hogy   a
    törvény  által alkalmazott megkülönböztetések megfelelnek-e  az
    Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

    4.2.  A  Ptv.  9/A.  § (2) bekezdés a) pontja a  pártalapítvány
    teljes  költségvetési támogatását a parlamenti  pártok  korábbi
    választási   eredményeihez  kapcsolja.   Teljes   költségvetési
    támogatásban akkor részesülhet a pártalapítvány, ha az  alapító
    párt  képviselői  korábban  is,  legalább  két  egymást  követő
    parlamenti ciklusban képviselőcsoportot alakítottak.
    Az    Alkotmánybíróság    megvizsgálta,    hogy    a    korábbi
    frakcióalapítás ténye alkotmányos módon figyelembe  vehető-e  a
    pártalapítványok támogatásakor.
    A   Ptv.  9/A.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  azáltal,  hogy  a
    pártalapítvány  támogatását az alapító párt  tartós  parlamenti
    jelenlététől  teszi  függővé,  hátrányos  helyzetbe  hozza   az
    országgyűlési  választásokon induló, de az  előző  ciklusban  a
    parlamentben nem lévő pártokat. E pártok közötti különbségtétel
    kirívó   előnyt  biztosít  a  megelőző  két  parlamenti  ciklus
    pártjainak,  azaz  annak  a négy parlamenti  pártnak,  amely  e
    feltételnek megfelel.
    A  megkülönböztetés indoka a korábbi parlamenti jelenlét. Ez az
    indok   alkotmányosan  nem  elfogadható,  mert  az   a   pártok
    Alkotmányban meghatározott feladata, a népakarat kialakításában
    és    kinyilvánításában   való   közreműködése    szempontjából
    irreleváns.  A parlamenti demokrácia alapja a politikai  pártok
    választópolgári   támogatottságért   való   versengése   és   a
    rendszeres választások. A párt korábbi választási eredményeiből
    azonban nem lehet annak jövőbeli eredményeire következtetni  és
    arra  sem,  hogy jelenleg mennyiben képes alkotmányos feladatát
    ellátni.
    A  pártalapítványok  ráadásul – a  Pmtv.  alapján  –  a  pártok
    szakmai  és szellemi hátterének biztosítását, a párt  eszméinek
    terjesztését végzik. Ezek a feladatok függetlenek attól, hogy a
    politikai  pártok a korábbi országgyűlési választásokon  milyen
    eredményt értek el.
    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
    Ptv.  9/A. § (2) bekezdés a) pontja sérti az Alkotmány 70/A.  §
    (1)  bekezdését,  mert  a törvényhozó a  parlamentben  korábban
    frakcióval  nem rendelkező pártok szempontjait figyelmen  kívül
    hagyva, alkotmányos indok nélkül biztosított jelentős előnyt  a
    Ptv.   9/A.  §  megalkotását  megelőző  két  parlamenti  ciklus
    pártjainak.

    4.3.  A  Ptv. 9/A. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel
    alapján  a  pártalapítvány akkor jogosult teljes  költségvetési
    támogatásra,  ha az elmúlt két ciklusban frakcióval  rendelkező
    alapító  párt az Országgyűlés alakuló ülésén képviselőcsoportot
    alakított.
    Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy az Országgyűlés alakuló
    ülésén   történő   frakcióalakítás  ténye   alkotmányos   módon
    figyelembe vehető-e a pártalapítványok támogatásakor.
    A  Ptv.  9/A.  §  (2)  bekezdés b) pontja, amely  kizárólag  az
    alakuló  ülésen  frakcióval  rendelkező  pártok  számára  nyújt
    lehetőséget  a  teljes  költségvetési  támogatásban   részesülő
    pártalapítvány létrehozatalára, egyrészt a parlamentbe bejutott
    és  a  be  nem  jutott pártok között, másrészt az  Országgyűlés
    alakuló  ülésén  illetve később frakciót  alakító,  továbbá  az
    egyéni jelöltekkel rendelkező pártok között tesz különbséget.
    A  különbségtétel  abban nyilvánul meg, hogy amíg  a  parlament
    alakuló  ülésén  frakciót alakító pártok alapítványai  jelentős
    költségvetési támogatást kapnak, addig a többi párt alapítványa
    egyáltalán  nem jut támogatáshoz. Emellett, a Ptv. 9/A.  §  (2)
    bekezdés  b)  pontja a parlamentben frakcióval  nem  rendelkező
    pártokat  úgy  rekeszti ki a Ptv. és a Pmtv. által  biztosított
    kedvezményből,  hogy  ezáltal  indokolatlanul   egyértelmű   és
    jelentős előnyt biztosít azon pártok számára, amelyek a törvény
    elfogadása   idején   az  Országgyűlésben   képviselőcsoporttal
    rendelkeztek.
    A  megkülönböztetés kizárólagos indoka az Országgyűlés  alakuló
    ülésén  történő  frakcióalakítás ténye. Ez az indok  azonban  a
    pártalapítványok      költségvetési      támogatására      való
    jogosultságakor alkotmányosan nem elfogadható.
    A   Ptv.   9/A.   §-a  alkotmányos  célja,  hogy   egy   önálló
    alapítványtípus,    a   költségvetési   támogatásra    jogosult
    pártalapítvány létrehozásával segítse a pártok mellett és  azok
    javára  működő kutatóintézetek, szellemi műhelyek kialakulását,
    az állampolgári tájékoztatást, ismeretterjesztést, és ezáltal a
    politikai  kultúra  fejlesztését.  Ezek  a  célok  és  a  célok
    érdekében  végzett  pártalapítványi tevékenységek  azonban  nem
    kötődnek    az   országgyűlési   képviselőcsoportok   speciális
    feladataihoz.
    A  2179/B/1991. AB határozatban vizsgált Ptv. 5. § (2) bekezdés
    és  az  549/B/2000.  AB  határozattal jóváhagyott  törvény  egy
    sajátos    feladattípus,   a   parlamenti   pártok   teendőinek
    ellátásához kapcsol költségvetési támogatást. A Ptv. 9/A. § (2)
    bekezdés  b)  pontja  azonban nem a parlamenti  párt  speciális
    feladataihoz   rendel  különtámogatást.  Minden  párt   számára
    egyaránt fontos, hogy alapítványa tudományos, ismeretterjesztő,
    kutatási  és  oktatási tevékenységet végezzen. E  tevékenységek
    ellátásának szükségessége nem változik a párt parlamentbe  való
    bekerülésével.
    A  27/1998.  (VI.  16.)  AB határozat szerint  „[a]z  Alkotmány
    szóhasználatából   nem  következik,  hogy  az  „Országgyűlésben
    képviselettel  rendelkező párt” eleve képviselőcsoportként  van
    jelen  az  Országgyűlésben.  Az  Országgyűlésben  képviselettel
    rendelkezik  az  a  párt  is, amelynek  akár  egyetlen,  egyéni
    választókörzetben indított képviselőjelöltjét  megválasztották,
    vagy  amelynek a képviseletét valamelyik, eredetileg az  illető
    párttól  függetlenül a parlamentbe jutott képviselő vállalja  –
    mint  ahogy továbbra is képviselve marad az a párt is, amelynek
    frakciója  –  például haláleset miatt – az előírt  létszám  alá
    süllyed és megszűnik” (ABH 1998, 197, 202.).
    A  Ptv.  9/A. §-a elfogadásakor az Országgyűlésben lévő  összes
    párt  frakcióval  rendelkezett. Nem zárható  ki  azonban  annak
    lehetősége,  hogy  pártot az Országgyűlésben  kizárólag  néhány
    képviselő  képvisel,  továbbá az sem, hogy egyes  országgyűlési
    képviselők  nem  az Országgyűlés alakuló ülésén,  hanem  később
    alakítanak frakciót.
    A  pártok  és  pártalapítványok állami  támogatásakor  irányadó
    lehet  az adott párt társadalmi támogatottsága. A Ptv. 5. §-ába
    foglalt többrétegű szabályozás azért minősült alkotmányosnak  a
    2179/B/1991.  AB határozatban, mert a társadalmi  támogatottság
    mellett   egyéb  szempontokat  (például  a  pártok  alkotmányos
    funkciói ellátásra való képességét) is figyelembe vett a pártok
    költségvetési támogatásának meghatározásakor. Ez tette lehetővé
    az  5  %-ot  el nem érő, de az 1 %-os támogatottságot meghaladó
    pártok állami költségvetésből való részesedését. A Ptv. 9/A. §-
    a   azonban   kizárólag  egy,  ráadásul   a   támogatás   célja
    szempontjából nem releváns szempont, az alakuló ülésen  történő
    frakcióalapítás  ténye  alapján  juttat  a  pártalapítványoknak
    teljes költségvetési támogatást.
    A  fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
    Ptv.  9/A. § (2) bekezdés b) pontja sérti az Alkotmány 70/A.  §
    (1) bekezdését, mert a törvényhozó az 5 %-os támogatottságot el
    nem  érő  pártok szempontjait teljesen figyelmen kívül  hagyva,
    alkotmányos  indok nélkül biztosított jelentős  előnyt  a  Ptv.
    9/A.  §  elfogadása idején a parlamentben frakcióval rendelkező
    pártok számára.

    4.4. A Ptv. 9/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján alaptámogatás
    jár  a  pártalapítványnak, ha az alapító  párt  a  parlamentben
    képviselőcsoporttal  rendelkezik  (de  korábban,  két   egymást
    követő   ciklusban  nem  volt  parlamenti  frakciója)   és   az
    alapítvány  alapító  okirata  a politikai  kultúra  fejlesztése
    érdekében   történő  tudományos,  ismeretterjesztő,   kutatási,
    oktatási tevékenység folytatását jelöli meg.
    Ez  a  szabály  hátrányos helyzetbe hozza  azokat  a  pártokat,
    amelyek   az   országgyűlési  választásokon  elért  eredményeik
    alapján  bejutottak az Országgyűlésbe, ugyanakkor az előző  két
    egymást   követő   országgyűlési   választást   követően    nem
    alakíthattak frakciót a parlamentben. Amíg ugyanis az e  pártok
    által   létrehozott  pártalapítványok  csupán   alaptámogatásra
    jogosultak,  a  korábban  legalább két cikluson  át  frakcióval
    rendelkező parlamenti pártok által létrehozott pártalapítványok
    teljes költségvetési támogatásban részesülnek.
    A  Ptv.  9/A.  § (3) bekezdés b) pontja alapján alaptámogatásra
    jogosult  a  pártalapítvány,  ha  az  alapító  párt  kiesett  a
    parlamentből,   de   korábban  két  egymást  követő   ciklusban
    képviselőcsoporttal rendelkezett. Az ilyen pártalapítvány tehát
    korábban,   a   Ptv.  9/A.  §  (2)  bekezdése  alapján   teljes
    költségvetési   támogatásban  részesült,  de  az   Országgyűlés
    mandátumának lejártával megszűnt a párt képviselőcsoportja, így
    az    általa    létrehozott   pártalapítvány   a   továbbiakban
    alaptámogatásra lesz jogosult.
    A rendelkezés indokolatlanul hátrányos helyzetbe hozza azokat a
    pártokat,  melyek  a  korábbi  két  egymást  követő  parlamenti
    ciklusban nem alakítottak ugyan képviselőcsoportot, de  amelyek
    választási  eredménye  nem  marad el azon  pártokétól,  amelyek
    számára a b) pont biztosítja az alaptámogatást. A hátrány abban
    áll,  hogy  a választásokon a b) pontban hivatkozott  pártokkal
    azonos  eredményt  elérő pártokat a Ptv.  9/A.  §-a  kizárja  a
    költségvetési juttatásból: a pártalapítványok számára juttatott
    teljes támogatásból és az alaptámogatásból is.
    A  Ptv.  9/A. § (3) bekezdés a) és b) pontjai esetében a pártok
    közötti  megkülönböztetés indoka a korábbi parlamenti jelenlét.
    Ahogyan  azt  az Alkotmánybíróság a 4.3. pontban  hangsúlyozta,
    állami   támogatás  juttatásakor  a  múltban  elért  választási
    eredmény  nem  szolgálhat  a  pártok  közötti  megkülönböztetés
    alkotmányos  alapjául.  Demokráciában  jogszabály   a   korábbi
    országgyűlési   választások  eredményei  alapján   nem   hozhat
    előnyösebb   helyzetbe  egyes  pártokat  a   későbbi   országos
    választásokon.
    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
    Ptv.  9/A.  § (3) bekezdés a) és b) pontjai sértik az Alkotmány
    70/A.  §  (1)  bekezdését,  mert a törvényhozó  a  parlamentben
    korábban   frakcióval   nem  rendelkező   pártok   szempontjait
    figyelmen  kívül  hagyva, alkotmányos indok nélkül  biztosított
    jelentős  előnyt  a  Ptv.  9/A.  §  megalkotását  megelőző  két
    parlamenti ciklus pártjainak.

    5.  Összefoglalásul megállapítható: a Ptv. 9/A. § (2)  bekezdés
    a)  és  b)  pontja,  továbbá (3) bekezdése látszólag  semleges,
    minden párt számára elérhető követelményszintet állapított  meg
    ahhoz,  hogy  pártalapítványa teljes költségvetési támogatáshoz
    jusson.   Valójában   azonban   e   rendelkezések   a    pártok
    esélyegyenlőtlenségét erősítik, mert a Ptv. 9/A. §-a elfogadása
    idején   a   parlamentben  frakcióval  rendelkező   négy   párt
    versenyelőnyét konzerválják.
    Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a  Ptv.  9/A.  §  (2)
    bekezdés  a)  és b) pontja, továbbá (3) bekezdése az  Alkotmány
    70/A.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt hátrányos  megkülönböztetés
    tilalmába ütközik, ezért e rendelkezéseket 2008. szeptember 30.
    napjával  megsemmisítette.  A  pro  futuro  megsemmisítést   az
    indokolja,  hogy  a törvényhozónak az Alkotmánynak  megfelelően
    újra  kell szabályoznia azokat a feltételeket, amelyek  a  Ptv.
    9/A.   §-a   alapján  létrejött  alapítványokat   költségvetési
    támogatásra jogosítják.
    A  Ptv.  9/A.  § (2) bekezdés a) és b) pontjának,  továbbá  (3)
    bekezdésének  megsemmisítése következtében az e rendelkezésekre
    visszautaló Ptv. 9/A. § (4) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése
    értelmét  veszti. Az Alkotmánybíróság ezért a Ptv. 9/A.  §  (4)
    bekezdés  b)  pontját  és (6) bekezdését 2008.  szeptember  30.
    napjával megsemmisítette.

                                  V.

    Az Alkotmánybíróság a következőkben a Pmtv. indítványozók által
    támadott rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgálta.

    1.   Mindhárom  indítvány  kifogásolja,  hogy  a  Pmtv.   egyes
    szabályai  alkotmányos indok nélkül, így az Alkotmány  70/A.  §
    (1) bekezdését sértő módon különböztetnek a pártalapítványok és
    a   magánalapítványok  között.  Ilyen  szabálynak  tekintik  az
    indítványozók  a  Pmtv.  4.  §  (1)-(3)  bekezdéseit,   amelyek
    kivonják   a   pártalapítványokat  az   ügyészi   törvényességi
    felügyelet és az államigazgatási ellenőrzés alól.

    2.1.  Az  Alkotmánybíróság  az alkotmányossági  vizsgálat  első
    lépéseként  a  Pmtv.  4.  §  (1)-(3) bekezdéseiben  alkalmazott
    megkülönböztetéseket vette sorba.
    A   pártalapítványra  irányadóak  a  Ptk.-nak  az  alapítványra
    vonatkozó rendelkezései (74/A.-74/G. §§). A Pmtv. azonban  több
    eltérést is megfogalmaz. A pártalapítvány gazdasági-pénzügyi és
    törvényességi   ellenőrzését  például  a   pártokra   vonatkozó
    szabályozáshoz hasonlóan rendezi:
    Az  egyesülési  jogról szóló 1989. évi II. törvény  14.  §  (2)
    bekezdése  szerint  a  párt  törvénysértése  esetén  az  ügyész
    keresetet  indít a párt ellen. A Pmtv. 4. § (1)  bekezdése  úgy
    rendelkezik, hogy az alapítvány törvénysértése esetén az ügyész
    a   bírósághoz  fordul.  A  Ptv.  10.  §-a  alapján  a   pártok
    gazdálkodása   törvényességének   ellenőrzésére    az    Állami
    Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSz) jogosult. A Pmtv. 4.  §  (2)
    bekezdése ezt a szövegezést szó szerint átvéve rendelkezik úgy,
    hogy    a    pártalapítványok   gazdálkodása   törvényességének
    ellenőrzésére az ÁSz jogosult. Hasonlóképpen, a Ptv. 10. §  (2)
    bekezdésében foglaltakat veszi át szó szerint a Ptmv. 4. §  (3)
    bekezdése,  „[á]llamigazgatási szerv az  alapítvány  gazdasági-
    pénzügyi ellenőrzésére nem jogosult”.

    2.2.   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az  ügyészi
    törvényességi felügyelet és az államigazgatási ellenőrzés alóli
    mentességet  pártok esetében az Alkotmány 3. § (2) bekezdésében
    meghatározott   feladat:   a   népakarat   kialakításában    és
    kinyilvánításában való közreműködés indokolja.
    A  Ptv. 9/A. §-a alapján létrehozott, költségvetési támogatásra
    jogosult  alapítványok  nem pártok. A bírósági  nyilvántartásba
    vett  pártalapítványok működését nem az Alkotmány 3. §-a, hanem
    az  Alkotmány 61. §-a és 63. §-a részesíti védelemben. A pártok
    által  létrehozott  alapítványoknak a feladatuk  sem  az,  hogy
    szervezeti keretet biztosítsanak a népakarat kialakításához  és
    kinyilvánításához. Arra a célra jöttek létre, hogy a  politikai
    kultúra  fejlesztése  érdekében  tudományos,  ismeretterjesztő,
    kutatási és oktatási tevékenységet végezzenek (Ptmv. 1. §).  Az
    alapítványokat  ugyan pártok hozzák létre, de  ezt  követően  a
    pártoktól    szervezetileg   és   személyileg   is    független
    alapítványként kell működniük. A politikai párt és a pártközeli
    alapítvány  eltérő céljait, feladatát, alkotmányjogi  státuszát
    hangsúlyozza a német Szövetségi Alkotmánybíróság 2 BvE 5/83  (1
    BVerGE 73) döntése is. E határozat szerint nem alkotmányellenes
    a  pártközeli alapítványok állami finanszírozása,  ha  ezek  az
    alapítványok a pártoktól jogilag és ténylegesen is függetlenek,
    önállóan és szabadon látják el alapítványi feladataikat.

    3.   Ahogyan  azt  az  Alkotmánybíróság  a  határozat   IV.2.3.
    pontjában  hangsúlyozta, az Alkotmány 70/A. § (1)  bekezdésében
    foglalt  hátrányos megkülönböztetés tilalma a jogi  személyekre
    is  vonatkozik.  Az  alapítvány és  a  párt  által  létrehozott
    pártalapítvány  is  jogi személy. Az Alkotmánybíróságnak  ezért
    azt  kellett  megvizsgálnia, hogy van-e  a  pártalapítványoknak
    olyan megkülönböztető jellemzője, amely alkotmányosan indokolja
    a kivételes bánásmódot.
    A   Ptv.  9/A.  §-a  alapján  létrejött  pártalapítványokat   a
    törvényben biztosított költségvetési támogatás különbözteti meg
    az  ugyanolyan  célra  a pártok által a Ptk.  74.  §-a  alapján
    létrehozott   alapítványoktól.  A  pártok  közvetítő   szerepet
    töltenek  be  a  közhatalom  és a  választópolgárok  között.  E
    feladat  ellátásában  a pártalapítványok  segítik  a  politikai
    pártokat.     A     költségvetési    támogatás     indoka     a
    pártalapítványoknak  e  speciális  közérdekű  tevékenysége.   A
    meghatározott   választópolgári   támogatottsággal   rendelkező
    pártok  ugyanis  a  pártalapítványok  segítségével  végzik   az
    általuk   képviselt  eszmeiségnek  megfelelő  oktató,   kutató,
    tudományos  és ismeretterjesztő munkát, amely a politikai  párt
    szellemi hátterét adja.
    A   pártalapítványok   kivételes  bánásmódja   nem   tekinthető
    önkényesnek,   ha   azt   e  speciális  közérdekű   tevékenység
    indokolja.  Az  Alkotmánybíróság ezért azt  vizsgálta,  hogy  e
    tevékenységre tekintettel alkotmányosan indokolható-e,  hogy  a
    pártalapítványok számára a törvényhozó az ügyészi törvényességi
    felügyelet  és  a  gazdasági-pénzügyi ellenőrzés  szempontjából
    kivételes helyzetet biztosít.

    3.1.  Az  Alkotmánybíróságnak  jelen  ügyben  nem  feladata  az
    ügyészi törvényességi felügyelet alkotmányosságának vizsgálata.
    Az indítványozók annak megállapítását kérték, hogy a Pmtv. 4. §
    (1) bekezdése indokolatlanul mentesíti a pártalapítványokat  az
    ügyészi törvényességi felügyelet alól.
    Az  ügyész  törvényességi felügyeleti jogkörében az alapítványi
    működés  törvényességét is ellenőrzi. Ennek során megvizsgálja,
    hogy  a  kezelő  szerv  tevékenysége  nem  veszélyezteti-e   az
    alapítvány  céljának megvalósítását. Az ügyész a  törvénysértés
    feltárása  során  többek között a következő intézkedések  közül
    választhat.    Általános   érvényű   rendelkezés   (szabályzat,
    alapszabály    stb.)   kiadását,   módosítását    vagy    egyes
    rendelkezéseinek  hatályon  kívül  helyezését  kezdeményezheti;
    megtekintheti az alapítvány általános érvényű rendelkezéseit és
    egyedi  döntéseit,  a  törvényesség  érdekében  szükség  esetén
    vizsgálatot tarthat; a kezelő szerv vezetőitől iratok és adatok
    rendelkezésre   bocsátását,  illetőleg   megküldését,   továbbá
    felvilágosítás    adását   kérheti   [a   Magyar    Köztársaság
    ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény (a továbbiakban: Ütv.)
    13.  §  (2)  bekezdés  c),  e), f) pontja].  Ha  az  alapítvány
    működésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a
    bírósághoz fordulhat [Ptk. 74/F. § (2) bekezdés].
    Ezzel  szemben,  ha  a  pártalapítvány  jogszabályt  sért,   az
    ügyésznek  nincs törvényes lehetősége az Ütv.-ben meghatározott
    intézkedések   megtételére,  a  jogszabálysértés  megszüntetése
    érdekében közvetlenül a bírósághoz fordulhat.
    Az Alkotmánybíróság szerint nincs alkotmányosan elfogadható oka
    annak,  hogy  a  pártalapítványok és a pártok  által  alapított
    egyéb alapítványok feletti ügyészi jogkör eltérő. Nem indokolja
    ezt  az  alapító személye, hiszen a párt egyéb, a Ptk.  alapján
    létrehozott    alapítványai   ugyanilyen    mentességben    nem
    részesülnek.
    A   pártalapítvány  kedvezményezését  az  alapítvány  célja  és
    speciális közérdekű tevékenysége sem magyarázza, hiszen bármely
    más alapítvány segítheti a pártot tudományos, ismeretterjesztő,
    kutatási  és  oktatási tevékenységével és az utóbbi  alapítvány
    működését   az  ügyész  törvényességi  felügyeleti   jogkörében
    vizsgálhatja.
    Az   Alkotmánybíróság  ezért  megállapította,  hogy   a   Pmtv.
    alkotmányos indok nélkül biztosít kivételes helyzetet a  pártok
    által  a  Ptv.  9/A.  §-a alapján létrehozott  pártalapítványok
    számára   más,   ugyanazon  feladatot  ellátó   alapítványokkal
    szemben.
    Tekintettel arra, hogy a bárki (például egy párt) által a  Ptk.
    74/A.  §-ának megfelelően alapított és a Ptv. 9/A. §-a  alapján
    létrehozott  alapítványok  közötti  megkülönböztetésnek   nincs
    alkotmányosan  elfogadható oka, a  Pmtv.  4.  §  (1)  bekezdése
    ellentétes   az   Alkotmány  70/A.  §  (1)   bekezdésével.   Az
    alkotmányellenes jogszabályi rendelkezést az Alkotmánybíróság a
    határozat kihirdetése napjával megsemmisítette.
    Az  Alkotmánybíróság döntéséből nem következik, hogy az ügyészi
    törvényességi  felügyelet pártalapítványokra való kiterjesztése
    az    egyetlen    alkotmányos   megoldás.    A    megsemmisítés
    eredményeképpen    a   Ptv.   9/A.   §-a   alapján    létrejött
    pártalapítványokra  is  irányadó lesz  a  Ptk.  74/F.  §-a.  Ez
    azonban  nem  jelenti  azt,  hogy a jogalkotó  az  alapítványok
    szempontjainak  egyenlő figyelembevételével  ne  rendelkezhetne
    valamennyi   alapítvány   esetében  az  ügyészi   törvényességi
    felügyelet bírósághoz fordulásra való szűkítéséről.

    3.2.  Az  Alkotmánybíróság  a Pmtv.-nek  az  ÁSz  ellenőrzésére
    vonatkozó  4.  §  (2) bekezdését is megvizsgálta.  Ennek  során
    figyelemmel  volt  arra, hogy a közérdekű  információkhoz  való
    hozzáférés alapjoga és végső soron a közösségi döntésekben való
    egyenlő   részvétel   követelménye  a  közpénzek   elköltésének
    átláthatóságát és követhetőségét követeli.
    Az  alkotmánybírósági gyakorlat alapján „a közhatalmat gyakorló
    intézmények  mellett  az állami költségvetésből  részesülő  más
    intézmények  is kötelesek működésüket kellőképpen dokumentálni:
    a  közfeladat  ellátásával kapcsolatos  tevékenységüket  érintő
    információkat   mindenekelőtt   le   kell   jegyezniük,    azaz
    rögzíteniük kell a közérdekű adatokat.” [32/2006. (VII. 13.) AB
    határozat, ABH 2006, 430, 438.]
    Ennek  érdekében az ÁSz az Állami Számvevőszékről  szóló  1989.
    évi   XXXVIII.  törvény  2.  §  (5)  bekezdése  alapján  minden
    alapítvány   esetében   ellenőrzi  az  állami   költségvetésből
    nyújtott  támogatás  vagy  az állam által  meghatározott  célra
    ingyenesen juttatott vagyon felhasználását. E tekintetben nincs
    tehát   különbség   a  Ptk.  és  a  Ptv.  alapján   létrehozott
    alapítványok  között, a költségvetési támogatás  felhasználását
    minden esetben ellenőrzi az ÁSz.
    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította: a Pmtv. 4.
    §  (2) bekezdése nem sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését,
    ezért    a    Pmtv.   megsemmisítésére   irányuló    indítványt
    elutasította.

    3.3.  Az  Alkotmánybíróság  ezt  követően  a  Pmtv.  4.  §  (3)
    bekezdését  vizsgálta, amely mentesíti a Ptv. 9/A. §-a  alapján
    létrehozott  pártalapítványokat  az  alapítványokra   egyébként
    irányadó   államigazgatási   szerv  általi   gazdasági-pénzügyi
    ellenőrzés alól.
    A  pártalapítványok  az  általános  forgalmi  adó  alanyai  [az
    általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 5.  §
    (1)  bekezdés], társasági adóalanyok [a társasági adóról és  az
    osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. § (2) bekezdés
    g)   pont],   munkáltatók  (kifizetők)  lehetnek  [a   személyi
    jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.  törvény  2.  §  (2)
    bekezdés].
    Az   adók   megállapítása,  beszedése,  az   adókötelezettségek
    teljesítésének ellenőrzése az adóhatóságok feladata [az  adózás
    rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 10. § (2) bekezdés]. Az
    adóhatóságok  államigazgatási szervek, ezért a  Ptv.  9/A.  §-a
    alapján     létrejött     alapítványok    adókötelezettségeinek
    teljesítését  nem ellenőrizhetik. A Pmtv. 4.  §  (3)  bekezdése
    miatt  mentesülnek  ezek az alapítványok az egészségbiztosítási
    szervek ellenőrzése alól is.
    E  mentességet az alapító személye nem indokolja, hiszen a párt
    egyéb,  a  Ptk.  alapján  létrehozott  alapítványai  ugyanilyen
    mentességben nem részesülnek.
    A   pártalapítvány  kedvezményezését  az  alapítvány  célja  és
    speciális közérdekű tevékenysége sem magyarázza, hiszen bármely
    más alapítvány segítheti a pártot tudományos, ismeretterjesztő,
    kutatási és oktatási tevékenységével úgy, hogy e működés felett
    a   fent   említett  hatóságok  pénzügyi-gazdasági  ellenőrzést
    gyakorolnak.
    Még   a  közhasznú  szervezetté  minősített  alapítványok   sem
    részesülnek  a  pártalapítványokat megillető  kedvezményben.  A
    közhasznú  szervezetek  adóellenőrzését  az  állami  adóhatóság
    látja  el  [a  közhasznú szervezetekről szóló 1997.  évi  CLVI.
    törvény 21. §].
    Az   Alkotmánybíróság  ezért  megállapította,  hogy   a   Pmtv.
    alkotmányos indok nélkül biztosít kivételes helyzetet a  pártok
    által  a Ptv. 9/A. §-a alapján létrehozott alapítványok számára
    más,  ugyanazon  feladatot  ellátó alapítványokkal  szemben.  A
    Pmtv.  4.  §  (3) bekezdése a pártalapítványokat indokolatlanul
    kedvezményezi,  ami  sérti a jogalanyok  egyenlőként  kezelését
    előíró Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését. Az Alkotmánybíróság az
    alkotmányellenes   jogszabályi   rendelkezést    a    határozat
    kihirdetése  napjával  megsemmisítette. Ezt  követően  a  többi
    alapítványhoz  hasonlóan  a  Ptv. 9/A.  §-a  alapján  létrejött
    pártalapítványok   államigazgatási  szerv   általi   gazdasági-
    pénzügyi ellenőrzésére is sor kerülhet.

                                  VI.

    1. Az Alkotmánybíróság megvizsgálta a Pmtv 3. § (2) bekezdését,
    amelyet  az  indítványozó azért kifogásolt, mert az  alapján  a
    pártfinanszírozásban a magyar állam, önkormányzati szervek vagy
    akár külföldi államok is részt vehetnek, ami sérti az Alkotmány
    2.  §  (1)  bekezdését és 3. § (3) bekezdését.  A  szabályozási
    hiányosságok  miatt az indítványozó mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenesség     megállapítását     is     kérte      az
    Alkotmánybíróságtól.

    2.  Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban: Abtv.) 49. § (1) bekezdése szerint  –  hivatalból
    vagy    indítvány   alapján   –   mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítására akkor kerülhet  sor,  ha  a
    jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
    jogalkotói      feladatát     elmulasztotta,      és      ezzel
    alkotmányellenességet idézett elő. A jogalkotó szerv jogszabály-
    alkotási  kötelezettségének konkrét  jogszabályi  felhatalmazás
    nélkül  is köteles eleget tenni, ha azt észleli, hogy a  hatás-
    és   feladatkörébe  tartozó  területen  jogszabályi   rendezést
    igénylő  kérdés  merült  fel. Az Alkotmánybíróság  mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenességet állapít meg,  ha  alapvető
    jog  érvényesüléséhez szükséges garanciák hiányoznak,  illetve,
    ha   a   hiányos   szabályozás  alapvető   jog   érvényesítését
    veszélyezteti. [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH  1990,  83,
    86.; 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 232.]
    Az Alkotmánybíróság a következőkben megvizsgálta, hogy történt-
    e   jogalkotói   mulasztás  és  e  mulasztás   alkotmányellenes
    helyzetet eredményezett-e.

    2.1.  Az  Alkotmány 3. § (3) bekezdése a pártok és a közhatalom
    szétválasztásának  alaptételét tartalmazza.  A  962/B/1992.  AB
    határozatában  az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy   az
    „Alkotmány  3.  § (3) bekezdése alkotmányos elvként  fogalmazza
    meg  a  pártok és a közhatalom szétválasztásának követelményét,
    kimondja,  hogy a pártok közhatalmat nem gyakorolhatnak,  ennek
    megfelelően  egyetlen  párt  sem  irányíthat  egyetlen   állami
    szervet  sem”  (ABH  1995,  627, 631.).  A  szétválasztás  elve
    azonban  nemcsak  a  pártok  és  a  közhatalom  szervezeti   és
    hatásköri összefonódásaival szemben nyújt védelmet. A pártok és
    az  állam elválasztása a pénzügyek területén is indokolt. Ezért
    az   állam,  egyes  költségvetési  intézmények  vagy  közvetlen
    költségvetési támogatásban részesülő már szervezetek a normatív
    előírásoknak  megfelelően nyújtott támogatás  mellett,  burkolt
    módon nem támogathatnak anyagilag bizonyos pártokat.
    A  pártok  és a közhatalom szétválasztására vonatkozó Alkotmány
    3. § (3) bekezdése sérül tehát, ha a pártot segítő alapítvány a
    költségvetési intézményektől érkező támogatást valójában nem  a
    törvényben megjelölt (tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és
    oktatási)  célra használja, hanem közvetlenül az  alapító  párt
    finanszírozására. A törvénynek ezért megfelelő  garanciát  kell
    nyújtania  arra,  hogy  az  alapítványhoz  csatlakozók  vagyoni
    hozzájárulása,   valamint  az  alapítványhoz  beérkező   anyagi
    támogatás  nem  válik a pártot a Ptv. szerint megillető  állami
    támogatáson felüli burkolt költségvetési támogatássá.
    Jelenleg   a   Pmtv.  nem  zárja  ki,  hogy  az   alapítványhoz
    költségvetési szervek csatlakozzanak vagy költségvetési szervek
    az  alapítványokat  az őket a Ptv.-ben és  Pmtv.-ben  megillető
    összegen  felül  támogassák.  Az alapítvány  pénzügyi-gazdasági
    működésének  az  alapító  politikai párttól  való  elkülönülése
    ellen  hat, hogy a Pmtv. alapján az alapítvány kezelő szervének
    tagjait  az alapító párt képviselőcsoportjának vezetője  jelöli
    ki. A Pmtv. 3. § (7) bekezdése továbbá lehetővé teszi, hogy  az
    alapító  párt  tagja  vagy állami vezető az  alapítvány  kezelő
    szervének tagja legyen. A pártalapítványok kuratóriumaiban  így
    pártelnökök,    országgyűlési   képviselők    és    kormányzati
    tisztviselők is helyet kapnak.
    Emellett,  a  Pmtv.  rendelkezései  nem  garantálják,  hogy   a
    pártalapítványok    a   vagyonukat   valóban    a    törvényben
    meghatározott  célokra  (kutatásra,  oktatásra)  fordítják.  Az
    alapítványok  ugyanis szakmai tevékenységükről a Pmtv.  alapján
    nem  kötelesek  számot  adni.  A  nyilvános  beszámolók  hiánya
    viszont  azt  eredményezi,  hogy a  pártalapítványok  gazdasági
    viszonyai nem átláthatóak.
    Az  alapítvány ugyan névtelen támogatást nem fogadhat el, és  a
    támogatást  nyújtó  személy  azonosításához  szükséges   adatok
    valamint a támogatás összege közérdekből nyilvános adat, amit a
    pártalapítvány honlapján közzé kell tenni. A támogatás  azonban
    csak egy meghatározott összeghatár felett nyilvános adat, és az
    vsszeghatár   nem  éves  összesítésre,  hanem   egy   alkalomra
    vonatkozik,  ezért az adatok nyilvánosságára vonatkozó  szabály
    könnyen megkerülhető.
    Az  előírások megsértésével elfogadott támogatás ugyan a  Pmtv.
    alapján   a  költségvetésbe  befizetendő,  és  a  költségvetési
    támogatás  is  csökken a jogosulatlanul felvett  összeggel.  Az
    átlátható  működésre  vonatkozó  törvényi  garanciák  hiányában
    azonban ez a szankció lex imperfecta.
    Összességében megállapítható: a Pmtv. nem garantálja,  hogy  az
    alapítvány a hozzá beérkezett támogatásokat valóban a Pmtv.-ben
    meghatározott alapítványi célokra fordítja és az nem az alapító
    párt rejtett költségvetési támogatását szolgálja.

    2.2.  Az  Alkotmánybíróság  ezt követően  megvizsgálta  azt  az
    indítványt,   amely   az  Alkotmány  2.  §   (1)   bekezdésének
    „független”    fordulatát    sértőnek    tartja,     hogy     a
    pártalapítványhoz külföldi állam is csatlakozhat.
    A  Ptv. 4. § (3) bekezdése szerint a párt vagyoni hozzájárulást
    más  államtól nem fogadhat el. Az Alkotmány 3. § (2)  bekezdése
    alapján  a  párt  közreműködik  a népakarat  kialakításában  és
    kinyilvánításában.  Alkotmányos feladatának  ellátása  során  a
    párt  képviselői közhatalomhoz juthatnak, ezért kizárt, hogy  a
    pártot  anyagi  támogatásával külföldi  állam  befolyásolhassa.
    Szélső  esetben  ugyanis  felmerülhet  a  magyar  állam   külső
    szuverenitása, azaz függetlensége [Alkotmány 2. § (1) bekezdés]
    sérelmének veszélye.
    A  Pmtv.  nem  zárja ki annak lehetőségét, hogy  a  párt  által
    létrehozott  alapítványhoz külföldi  állam  csatlakozhasson.  A
    Ptv. 9/A. §-a alapján létrejött alapítvány azonban nem párt, és
    a  párt alkotmányos feladatának ellátásában is csupán közvetett
    módon  vesz  részt.  Ugyanakkor a  Pmtv.  és  más  törvény  sem
    garantálja, hogy az alapítvány a külföldi állam által  nyújtott
    támogatást  valóban a Pmtv.-ben megjelölt oktatási és  kutatási
    célra  fordítja és az nem a Ptv. 4. § (3) bekezdésében  foglalt
    tilalom  megkerülésére irányul. A hatályos  törvényi  szabályok
    alapján így nem zárható ki, hogy valamely külföldi állam a párt
    által  létrehozott  alapítványhoz csatlakozzon,  vagy  azt  más
    módon  anyagilag  támogassa,  és e  támogatás  közvetett  módon
    pártfinanszírozássá váljon.

    3.  Az Alkotmánybíróság a fentiek alapján arra a megállapításra
    jutott,  hogy a Ptv. 9/A. §-a alapján létrejött alapítványokhoz
    való   csatlakozás  és  az  alapítvány  támogatására  vonatkozó
    hatályos  szabályozás  nem felel meg  az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdéséből    és    a   3.   §   (3)   bekezdéséből    fakadó
    követelményeknek. Az alkotmányellenességet nem a Pmtv. 3. § (2)
    bekezdésében  foglalt rendelkezés okozza, hanem  a  szabályozás
    hiányossága. A jogalkotó ugyanis nem gondoskodott  a  megfelelő
    törvényi garanciák megalkotásáról annak érdekében, hogy a  Ptv.
    9/A.  §-a  alapján létrejött alapítványoknak a magyar állam,  a
    költségvetési  intézmények, továbbá a  közvetlen  költségvetési
    támogatásban részesülő más szervezetek általi támogatása  ne  a
    párt burkolt költségvetési támogatását szolgálja. Hasonlóképpen
    nincs törvényi garancia arra, hogy külföldi állam a Ptv. 9/A. §-
    a alapján létrejött alapítvány számára juttatott adománya végső
    soron ne az alapító párt befolyásolását jelentse.
    Ezért az Alkotmánybíróság megállapította: az Alkotmány 2. § (1)
    bekezdését  és  a  3.  §  (3)  bekezdését  sértő,  mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenes helyzetet eredményezett, hogy az
    Országgyűlés  nem alkotott törvényi garanciákat  arra,  hogy  a
    Ptv.   9/A.  §-a  alapján  létrejött  alapítványok  a  hozzájuk
    beérkezett   támogatást   valóban  a  Pmtv.-ben   meghatározott
    alapítványi célokra fordítsák. Az Alkotmánybíróság felhívta  az
    Országgyűlést, hogy jogalkotási feladatának 2008. szeptember 30-
    ig tegyen eleget.
    Az    Alkotmánybíróság   a   Pmtv.   3.   §    (2)    bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványt elutasította.

                                 VII.

    1.  Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Ptv. 9/A. §-a és
    a  Pmtv. egésze nem hozható összefüggésbe az Alkotmány 2. § (3)
    bekezdésével,  amely  a  társadalom minden  szervezete,  állami
    szerv  vagy  állampolgár számára tiltja,  hogy  tevékenysége  a
    hatalom  erőszakos  megszerzésére vagy gyakorlására,  illetőleg
    kizárólagos birtoklására irányuljon. Az a tény, hogy nem minden
    politikai párt által létrehozott pártalapítvány részesül állami
    támogatásban,  illetve,  hogy  a  jogosultak  részesedése   nem
    egyenlő, nem érinti a kizárólagos hatalomgyakorlás tilalmát. Az
    Alkotmánybíróság ezért a Ptv. 9/A. §-át és a Pmtv.  egészét  az
    Alkotmány   2.   §   (3)  bekezdése  szempontjából   kifogásoló
    indítványt elutasította.

    2.  Az Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy a Ptv. 9/A.
    §-a és a Pmtv. egésze nem áll ellentétben az Alkotmány 3. § (1)
    és  (2)  bekezdésével. A pártok alapításának és tevékenységének
    szabadságát  garantáló alkotmányos szabály [3. § (1)  bekezdés]
    azt  a  feltétlen  követelményt támasztja az állami  szervekkel
    szemben,  hogy  ne akadályozzák az alkotmányos  keretek  között
    működő pártok létrejöttét és tevékenységét. A pártalapítás és -
    működés joga az Alkotmány e rendelkezései alapján minden pártot
    egyaránt  megillet, függetlenül attól, hogy parlamenti  vagy  a
    parlamentbe be nem jutott pártról van-e szó. Az Alkotmány 3.  §
    (2)  bekezdése szintén valamennyi párt alkotmányos feladatát  a
    népakarat kialakításában és kinyilvánításában jelöli meg. Ez  a
    feladatmeghatározó rendelkezés sem tesz különbséget  kisebb  és
    nagyobb, parlamenti és nem parlamenti párt között.
    Az indítványozó által kifogásolt, a pártalapítvány létrejöttére
    és  költségvetési támogatására vonatkozó rendelkezések az állam
    pozitív   intézkedései  közül  valók,  amelyek  alkotmányossági
    mércéje az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése.

    3.  Az Alkotmány 7. § (1) bekezdése a nemzetközi jog és a belső
    jog   összhangjára   vonatkozóan  tartalmaz  rendelkezést.   Az
    Alkotmány  7.  §  (2)  bekezdése  arról  rendelkezik,  hogy   a
    jogalkotás  rendjét törvény szabályozza, amelynek elfogadásához
    a  jelenlévő képviselők kétharmadának szavazata szükséges.  Sem
    az  Alkotmány 7. § (1) bekezdésével, sem a (2) bekezdéssel  nem
    hozható összefüggésbe az indítványozónak az a felvetése, hogy a
    Ptv.  és  a  Pmtv.  a  Ptk-val párhuzamos, illetve  a  Ptk.-val
    ellentétes rendelkezéseket tartalmaz. Az Alkotmánybíróság ezért
    az indítványt elutasította.

    4.  Az Alkotmánybíróság elutasította az indítványozónak a Jat.-
    tal  kapcsolatos  kérelmét  is. Az alkotmánybírósági  gyakorlat
    alapján  a  Jat. rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyása  csak
    akkor   eredményezheti   a  jogszabály  alkotmányellenességének
    megállapítását,  ha  az adott jogszabály  egyben  az  Alkotmány
    valamely   rendelkezését  is  sérti  [32/1991.  (VI.   6.)   AB
    határozat,  ABH 1991, 146, 159.]. Az Alkotmánynak a jogalkotási
    törvény  megalkotására vonatkozó 7. § (2) bekezdése  nem  tette
    alkotmányos szabállyá a Jat. normáit (496/B/1990. AB határozat,
    ABH 1991, 496.). Az Alkotmánybíróság ezért elutasította azt  az
    indítványt,  amely  a Ptv. 9/A. § és a Pmtv. megsemmisítését  a
    Jat. 17., 18. és 20. §-aira tekintettel kérte.

    Az  Alkotmánybíróság ezt a határozatot az Abtv. 41. §-a alapján
    tette közzé a Magyar Közlönyben.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Holló András           Dr. Kiss László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Kovács Péter       Dr. Kukorelli István
               alkotmánybíró          előadó alkotmánybíró

              Dr. Lenkovics Barnabás      Dr. Lévay Miklós
              alkotmánybíró                  alkotmánybíró

              Dr. Paczolay Péter      Dr. Trócsányi László
              alkotmánybíró                  alkotmánybíró
     Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró különvéleménye

     1.  A határozat rendelkező részének 1. és 2. pontjaiban foglalt
     megsemmisítésekkel,  továbbá  a  3.  pontjában   megállapított,
     mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség kimondásával nem
     értek egyet.
     A  rendelkező rész 4. és 5. pontjaiban foglalt döntéseket —  az
     indítványok elutasítását — megalapozott döntésnek tartom, ezért
     ezeket támogatom.
     Fontosnak  tartom  megjegyezni, hogy  a  határozatban  szereplő
     pártalapítvány kifejezés bár a „közbeszédben” elterjedt, ám nem
     felel  meg  a  Pmtv. fogalomhasználatának. A  Pmtv.  címében  a
     pártok  működését segítő alapítvány kifejezés  szerepel,  és  a
     törvény  a  további rendelkezéseiben az alapítvány  megnevezést
     használja.  A költségvetési törvényekben megtalálható  ugyan  a
     határozatban  használt  pártalapítvány  kifejezés,  ám   ez   a
     kifejtettek alapján nem felel meg a Pmtv. terminológiájának.
     A  német  jog  a „politische Stiftung” („politikai alapítvány”)
     megjelölést  használja, ami álláspontom szerint  sokkal  inkább
     kifejezi   azt,   hogy   itt   a  párt   tevékenységét   segítő
     alapítványról   van  szó.  Azért  érzem  fontosnak   a   pontos
     fogalomhasználatot,    mert    a    pártalapítvány    kifejezés
     megtévesztő,  azt  a látszatot kelti mintha  az  alapítvány  az
     alapító   párt   szerve   lenne,  holott   az   az   alapítótól
     szervezetileg  és  jogilag  egyaránt  elkülönülő,  önálló  jogi
     személy.
     A  kifejtettek  alapján  különvéleményemben  —  a  határozatban
     foglaltaktól  eltérően — a Ptv és a Pmtv.  alapján  létrehozott
     alapítványt politikai alapítvány megnevezéssel jelölöm.

     2. A határozat rendelkező részének első pontja 2008. szeptember
     30.  napjával — pro futuro hatállyal — megsemmisíti a Ptv. 9/A.
     §  (2)  bekezdésének  a)  és  b) pontját,  valamint  annak  (3)
     bekezdését, továbbá — az e törvényi rendelkezésekre visszautaló
     —  Ptv.  9/A.  § (4) bekezdés b) pontját és (6) bekezdését.  [A
     Ptv.  9/A.  §  (4)  bekezdés b) pontja valamint  (6)  bekezdése
     megsemmisítésére  a  törvény utaló szabályozása  folytán  kerül
     sor, tekintettel arra, hogy Ptv. 9/A. § (2) bekezdésének a)  és
     b)  pontja,  valamint annak (3) bekezdése megsemmisítésével  az
     említett       törvényi      rendelkezések      tartalmatlanná,
     értelmezhetetlenné válnak.]

     2.1.  A  határozatnak a rendelkező rész 1. pontjához kapcsolódó
     indokolása  a  Ptv.  9/A.  §  (2) bekezdésének  a)  pontját  az
     Alkotmány   70/A.   §   (1)  bekezdésében   foglalt   hátrányos
     megkülönböztetés     tilalmába    ütközés     miatt     tekinti
     alkotmányellenesnek.
     Az  indokolás  a  Ptv.  9/A.  § (2) bekezdésének  a)  pontjában
     foglalt törvényi feltételt azért tartja diszkriminatívnak, mert
     az  a  parlamentben  korábban frakcióval nem rendelkező  pártok
     szempontjait  figyelmen  kívül hagyva, elfogadható  alkotmányos
     indok   nélkül,  jelentős  előnyt  biztosít  a  Ptv.   9/A.   §
     megalkotását megelőző két parlamenti ciklus pártjainak.
     A  Ptv.  9/A.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  értelmében  teljes
     költségvetési  támogatásban  akkor  részesülhet   a   politikai
     alapítvány, ha az alapító párt képviselői korábban is  legalább
     két,  egymást  követő  parlamenti ciklusban  képviselőcsoportot
     alakítottak.
     A  határozat  indokolása  szerint ez  a  törvényi  feltétel  az
     alapító  párt  tartós parlamenti jelenlététől teszi  függővé  a
     politikai   alapítvány  teljes  költségvetési  támogatását.   A
     korábbi  frakcióalapítás ténye, a korábbi  parlamenti  jelenlét
     azonban nem tekinthető alkotmányosan elfogadható indoknak arra,
     hogy   a  törvényalkotó  a  különbségtétellel  „kirívó  előnyt”
     biztosítson   a  megelőző  két  parlamenti  ciklus  pártjainak,
     figyelmen  kívül hagyva a parlamentben korábban frakcióval  nem
     rendelkező pártok szempontjait.

     Álláspontom szerint az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése  alapján
     lefolytatott  alkotmányos vizsgálatnak  —  az  Alkotmánybíróság
     állandó  gyakorlata alapján — abból kellett  volna  kiindulnia,
     hogy  a vizsgált szabályozás tekintetében mi tekinthető homogén
     csoportnak.
     „Az  Alkotmánybíróság  következetes álláspontja  szerint  az  a
     személyi    kör,    amelyben    a   diszkrimináció    esetleges
     alkotmányellenes  volta  értelmezhető,  csak  homogén   csoport
     lehet,  így  a  diszkrimináció csak az azonos helyzetben  lévők
     által   alkotott  körön  belül,  e  csoport  tagjai   egymáshoz
     viszonyított helyzetére vonatkozó jogi szabályozás tekintetében
     vizsgálható.  »Nem jelent tiltott diszkriminációt  a  különböző
     státusú csoportok [...] jogállásának eltérő szabályozása, mivel
     ez  az eltérés a különböző státus következménye.« [1181/B/1990.
     AB   határozat,   ABH  1991,  551,  552-553.;  269/B/1998.   AB
     határozat,  ABH 2000, 747, 749-750.; 719/B/1998. AB  határozat,
     ABH  2000,  769,  775.].” [36/2006. (IX. 7.) AB határozat,  ABH
     2006, 473, 476-477.]
     A  homogén  csoporton belüli diszkrimináció vizsgálatánál  arra
     kellett volna szorítkozni, hogy a politikai alapítványok teljes
     költségvetési  támogatásának a Ptv.  9/A.  §  (2)  bekezdés  a)
     pontjában foglalt egyik törvényi feltétele — az alapjognak  nem
     minősülő,  a  politikai alapítvány számára  biztosított  teljes
     költségvetési  támogatás tekintetében — tárgyilagos  mérlegelés
     szerinti ésszerű indokok alapján tesz-e különbséget a politikai
     alapítványok között.
     Álláspontom  szerint a parlamenti képviselettel rendelkező,  és
     az   azzal   nem  rendelkező  pártok  a  vizsgált   szabályozás
     szempontjából  nem  alkotnak  homogén  csoportot,   továbbá   a
     parlamenti képviselettel rendelkező pártok alapítványai  között
     a    kifogásolt    törvényi   feltétel   alapján    érvényesülő
     különbségtételnek  tárgyilagos  mérlegelésen   nyugvó   ésszerű
     indokai vannak.
     A  politikai  alapítványt  — a Ptv. és  a  Pmtv.  rendelkezései
     alapján — létrehozó párt tartós parlamenti jelenléte, illetve a
     korábbi (két parlamenti cikluson átívelő) frakcióalapítás ténye
     olyan   törvényi   feltételek,   amelyeknek   van   tárgyilagos
     mérlegelés  szerinti  ésszerű  indoka,  ebből  következően  nem
     önkényesek.  Nem  vitatva  azt, hogy  a  politikai  alapítványt
     létrehozó  párt,  és  az általa alapított politikai  alapítvány
     egymástól szervezetileg és a gazdálkodás szempontjából egyaránt
     elkülönülő,  önálló  jogi  személy, nem  tartom  ésszerűtlennek
     (önkényesnek)  azt  a  törvényi feltételt,  amely  a  politikai
     alapítvány  teljes költségvetési támogatásánál tekintettel  van
     az  alapító  párt  tartós  parlamenti  jelenlétére,  illetve  a
     korábbi frakcióalapítás tényére.
     Ahogyan  a  Ptv. törvényi szabályozása alapján a pártok  állami
     (költségvetési)   támogatása  eltérhet  a   pártok   társadalmi
     támogatottsága,  a  pártok  Alkotmány  3.  §  (2)  bekezdésében
     foglalt  alkotmányos feladat ellátására való képessége szerint,
     úgy véleményem szerint ezek a szempontok tárgyilagos mérlegelés
     szerinti ésszerű indokul szolgálhatnak a politikai alapítványok
     teljes  költségvetési  támogatásának szabályozásában  található
     különbségekre is.
     A  parlamentbe  bekerült és az azon kívül álló párt  társadalmi
     támogatottsága,  az  Alkotmány  3.  §  (2)  bekezdéséből  eredő
     alkotmányos  feladat  ellátására való  képessége,  a  népakarat
     kialakításában  és kinyilvánításában való közreműködés  mértéke
     nyilvánvalóan  eltérő, és a parlamentbe bekerült  pártok  által
     létrehozott  politikai alapítványok tekintetében  is  ugyanezen
     szempontok    képezik    a   finanszírozás    terén    fennálló
     különbségtétel ésszerű indokát.
     Megítélésem  szerint  azokat a politikai  alapítványokat  kell,
     hogy  megillesse  a  teljes költségvetési támogatás,  amelyeket
     olyan párt alapít, amely tartósan jelen van a parlamentben,  az
     általa  létrehozott frakción keresztül tartósan  részt  vesz  a
     parlament munkájában, tekintettel arra, hogy a párt által  —  a
     Ptv.  és  a  Pmtv.  alapján — létrehozott politikai  alapítvány
     vonatkozásában  is ésszerű követelmény, hogy az hosszabb  távon
     lássa el az alapítványi célok megvalósítását, ezen keresztül az
     alapítványi  céloknak  megfelelően  segítse  az  alapító   párt
     tevékenységét.

     A  határozat indokolása tényként kezeli, hogy a Ptv. és a Pmtv.
     hatályos  szabályozása  értelmében a politikai  alapítványoknak
     juttatott   költségvetési   céltámogatás   a   pártok    állami
     támogatásának egyik elme. Így még kevésbé látható be,  hogy  ha
     alkotmányosan  nem  kifogásolható  az,  hogy  a  pártok  állami
     támogatása  a  pártok társadalmi támogatottsága szerint  eltér,
     akkor az említett finanszírozási elem (a politikai alapítványok
     költségvetési céltámogatása) tekintetében miért  nem  lehet  az
     eltérő  társadalmi  támogatottságot kifejező tartós  parlamenti
     jelenlét,   illetve   a   korábbi   frakcióalapítás   ténye   a
     finanszírozásban megmutatkozó különbség tárgyilagos  mérlegelés
     szerinti ésszerű indoka.

     2.2  A rendelkező rész 1. pontja a Ptv. 9/A. § (2) bekezdésének
     b)  pontjában  foglalt törvényi feltételt szintén az  Alkotmány
     70/A. § (1) bekezdésében foglalt diszkrimináció tilalom sérelme
     miatt   tekinti   alkotmányellenesnek.  A   támadott   törvényi
     rendelkezés   azt   a   feltételt  tartalmazza,   hogy   teljes
     költségvetési   támogatásra   a  politikai   alapítvány   akkor
     jogosult,  ha  az  elmúlt két ciklusban  frakcióval  rendelkező
     alapító  párt az Országgyűlés alakuló ülésén képviselőcsoportot
     alapított.
     Az  indokolás  szerint az Országgyűlés alakuló  ülésén  történő
     frakciólapítás   ténye   a   politikai   alapítványok    teljes
     költségvetési  támogatásában jelentkező  különbségtételnek  nem
     lehet   alkotmányosan  elfogadható  indoka,   ez   a   feltétel
     diszkriminál  a  parlamentbe  bejutott  és  be  nem  jutott,  a
     parlamentbe  bejutott  és  az alakuló  ülésen,  illetve  később
     frakciót alapító, továbbá az egyéni jelöltekkel rendelkező és a
     frakciót alapított pártok között.
     A  rendelkező  rész 1. pontja — a fenti alkotmányi  rendelkezés
     alapján  —  a  Ptv  9/A. § (3) bekezdés a) és  b)  pontjait  is
     alkotmányellenesnek tekinti.
     A  Ptv.  9/A. § (3) bekezdés a) pontja értelmében alaptámogatás
     jár   a   politikai  alapítványnak,  ha  az  alapító   párt   a
     parlamentben képviselőcsoporttal rendelkezik (de korábban,  két
     egymást követő ciklusban nem volt parlamenti frakciója), és  az
     alapító  okirata  a  politikai  kultúra  fejlesztése  érdekében
     történő   tudományos,  ismeretterjesztő,   kutatási,   oktatási
     tevékenység folytatását jelöli meg alapítványi célként.
     Az  indokolás szerint a hátrányos megkülönböztetés  abban  áll,
     hogy  azok  a  pártok,  amelyek az országgyűlési  választásokon
     elért  eredményeik alapján bejutottak az Országgyűlésbe, ám  az
     előző  két  egymás utáni országgyűlési választást követően  nem
     alakíthattak frakciót a parlamentben, ha politikai  alapítványt
     alapítanak,  akkor  az  alapítvány  csak  alaptámogatásra  lesz
     jogosult.
     A  korábban  legalább  két  cikluson át  frakcióval  rendelkező
     parlamenti  pártok  által  létrehozott  politikai  alapítványok
     ugyanakkor teljes költségvetési támogatásban részesülnek.
     A  Ptv.  9/A.  § (3) bekezdés b) pontja alapján alaptámogatásra
     jogosult  a politikai alapítvány, ha az alapító párt kiesett  a
     parlamentből,   de   korábban  két  egymást  követő   ciklusban
     képviselőcsoporttal rendelkezett. A határozat érvelése  szerint
     ez   a  rendelkezés  azokat  a  pártokat  hozza  indokolatlanul
     hátrányos  helyzetbe,  amelyek a  korábbi  két  egymást  követő
     parlamenti ciklusban nem alakítottak képviselőcsoportot, de  az
     országgyűlési  választáson  elért  eredményük  nem  maradt   el
     azoktól  a pártoktól, amelyek politikai alapítványa az említett
     törvényi rendelkezés alapján alaptámogatásban részesül.
     Nem  megismételve  a  Pmtv. 9/A. § (2) bekezdése  a)  pontjának
     megsemmisítésével  összefüggésben  kifejtett  érveim,  a  fenti
     törvényi  rendelkezések tekintetében is  ugyanezen  tárgyilagos
     mérlegelés szerinti ésszerű indokokat látom fennállónak.
     Az  indokolás  e  helyütt is adós maradt  az  alkotmánybírósági
     gyakorlatnak megfelelő homogén csoportképzés vizsgálatával.
     A    teljes    költségvetési   támogatásra   való   jogosultság
     vonatkozásában  az  alakuló ülésen való  frakcióalapítás  [Ptv.
     9/A. § (2) bekezdés b) pont], az alap és a teljes költségvetési
     támogatásnál,  valamint az alap, illetve a teljes költségvetési
     támogatásból  való  kiesés  törvényi  esetköreinél   jelentkező
     különbségtételnél  a  két egymást követő  parlamenti  ciklusban
     képviselőcsoporttal  való  rendelkezés   —   azaz   a   korábbi
     parlamenti jelenlét — [Ptv. 9/A. § (3) bekezdés a) és b)  pont]
     megítélésem  szerint  tárgyilagos mérlegelésen  nyugvó  ésszerű
     indokkal  tesz  különbséget a politikai alapítványok  között  a
     költségvetési teljes és alaptámogatás vonatkozásában.
     A  politikai alapítványt alapító párt hosszabb távú, folyamatos
     parlamenti  jelenléte, az e mögött álló — a parlamenten  kívüli
     pártokhoz    viszonyított    —   nagyobb    mérvű    társadalmi
     támogatottsága  és  az ebből következő aktívabb  közrehatás  az
     Alkotmány  3.  §  (2) bekezdésében foglalt alkotmányos  feladat
     ellátásában  (a  népakarat kialakításában és kinyilvánításában)
     nemcsak  az  alapító  pártok, de az általuk  létrehozott  —  az
     alapítványi    célok   megvalósításával   az    alapító    párt
     tevékenységét  segítő  —  politikai alapítványok  költségvetési
     finanszírozásában  megmutatkozó különbségeknek  is  ésszerű  és
     alkotmányosan nem kifogásolható indokát adják.
     A  parlamentbe  bekerülő, és az onnan kieső  pártok  társadalmi
     támogatottsága,  és  az  említet alkotmányos  feladatellátásban
     való   közreműködése  eltérő,  ennek  megfelelően,   és   ehhez
     igazodóan eltérő a költségvetési támogatásuk is.
     Álláspontom  szerint  az  Alkotmány 70/A.  §  (1)  bekezdésében
     foglalt   diszkrimináció  tilalomból   nem   vezethető   le   a
     törvényalkotót   terhelő  olyan  alkotmányos   tilalom,   amely
     kizárja,  hogy  a  pártok által — a Ptv. és a Pmtv.  alapján  —
     létrehozott  politikai alapítványok költségvetési támogatásában
     a fent ismertetett ésszerű indokok alapján különbséget tegyen.
     Nem  tartom  ezért  diszkriminatívnak  a  rendelkező  rész   1.
     pontjában megsemmisített törvényi rendelkezéseket, mivel azok a
     politikai  alapítványokat  megillető költségvetési  támogatások
     tekintetében    ésszerű   indokkal   tesznek   különbséget    a
     parlamentben   hosszabb  távon  jelenlévő,  eltérő   társadalmi
     támogatottságú   és  alkotmányos  feladat  ellátási   képességű
     alapítók (pártok) által létrehozott — az ezek tevékenységét  az
     alapítványi   célok   megvalósításával   segítő   —   politikai
     alapítványok, és az e feltételeknek meg nem felelő pártok által
     létrehozott alapítványok költségvetési támogatásában.

     3. A rendelkező rész 2. pontja ex nunc hatállyal megsemmisíti a
     Pmtv.  4.  § (1) és (3) bekezdését. A megsemmisítés indoka  az,
     hogy  a kifogásolt törvényi rendelkezések „mentességet” —  ezen
     keresztül  „kivételes  bánásmódot” — biztosítanak  a  politikai
     alapítványok számára az ügyészi törvényességi felügyelet és  az
     államigazgatási ellenőrzés területén.
     Az  indokolás szerint az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését sértő
     diszkriminációt eredményez az, hogy — alkotmányosan elfogadható
     indok  nélkül  —  eltérő rendelkezések vonatkoznak  az  ügyészi
     törvényességi    felügyeletre    (törvényességi     felügyeleti
     jogkörre),  és  a gazdasági-pénzügyi ellenőrzésre  a  politikai
     alapítványok, illetve a párt, vagy „bárki” által a Ptk. 74/A. §-
     a alapján létrehozott alapítványok esetében.
     Álláspontom  szerint a határozat egyik megsemmisített  törvényi
     rendelkezés  esetében sem adja meggyőző indokát annak,  hogy  a
     kifogásolt   eltérő   szabályozás   miért   jelent   „kivételes
     bánásmódot”,  „indokolatlan előnyt”  a  politikai  alapítványok
     számára, és annak sem, hogy a „kedvezményezés” konkrétan  miben
     áll.
     Meggyőző  alkotmányos  érvek, „kellő súlyú”  alkotmányos  indok
     hiányában   véleményem   szerint  a   megsemmisített   törvényi
     rendelkezések alkotmányellenességét az Alkotmány  70/A.  §  (1)
     bekezdése alapján nem lehetett volna kimondani.
     Mindezek  előre  bocsátásával a rendelkező  rész  2.  pontjában
     foglalt   döntést  az  alábbi  összefüggésekre   és   indokokra
     tekintettel sem látom megalapozottnak.
     A  Pmtv. 4. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy az ügyész a
     politikai alapítvány törvénysértése esetén a bírósághoz fordul.
     Ez  a  szabályozás lényegi tartalmát tekintve megegyezik a párt
     törvénysértése esetére az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
     törvény 14. § (2) bekezdésében foglalt szabályozással.
     A  támadott törvényi rendelkezés megsemmisítését értelmetlennek
     tartom,   mivel  álláspontom  szerint  a  politikai  alapítvány
     törvénysértése  esetén az ügyész által kezdeményezett  bírósági
     eljárás  és  a törvénysértés bírósági megállapítása  esetén  az
     ennek   következményeként   alkalmazható   bírósági   szankciók
     megfelelő garanciát jelentenek a törvényesség biztosítására.  A
     támadott  szabályozás nem hozza alkotmányellenességet  előidéző
     „kedvezményezett  helyzetbe”  a  politikai  alapítványokat  más
     hasonló alapítványi célt ellátó alapítványokhoz képest.
     A  Pmtv.  4.  § (3) bekezdése azt rögzíti, hogy államigazgatási
     szerv   az  alapítvány  gazdasági-pénzügyi  ellenőrzésére   nem
     jogosult.   A  határozat  indokolása  diszkriminációra   vezető
     alkotmányos   indok   nélküli   különbségtételnek,   „kivételes
     helyzetnek” tekinti azt, hogy a politikai alapítványok pénzügyi
     gazdasági  ellenőrzését — a Ptk. 74/A. §-a alapján  létrehozott
     alapítványoktól   eltérően   —  az   Állami   Számvevőszék   (a
     továbbiakban:  ÁSZ),  és  nem  az Adó-és  Pénzügyi  Ellenőrzési
     Hivatal (a továbbiakban: APEH) végzi.
     Álláspontom  szerint  ennek  az eltérő  szabályozásnak  is  van
     tárgyilagos  mérlegelés  szerinti ésszerű  indoka,  a  támadott
     szabályozás nem tekinthető önkényesnek.
     A  pártok gazdálkodásának a törvényességét — a Ptv. 10.  §  (1)
     bekezdése  értelmében — az ÁSZ ellenőrzi.  A  Ptv.  10.  §  (2)
     bekezdése  kizárja azt, hogy államigazgatási  szerv  végezze  a
     párt  gazdasági-pénzügyi ellenőrzését. A Pmtv. 4. § (2) és  (3)
     bekezdése  a  politikai alapítványok tekintetében a  Ptv.  fent
     idézett   rendelkezéseivel  tartalmilag   egyező   szabályozást
     tartalmaz.
     A  Ptv.  miniszteri  indokolása szerint a  „lehető  legnagyobb”
     függetlenség   biztosítására  törekedve   kívánta   a   törvény
     megoldani  a  pártok gazdálkodásának törvényességi ellenőrzését
     akkor,  amikor ezt a jogkört a hatóságnak nem minősülő ÁSZ-hoz,
     mint   az   Országgyűlésnek  alárendelt  parlamenti   ellenőrző
     szervhez  telepítette.  (A  Pmtv. miniszteri  indokolása  ezzel
     összefüggésben  visszautal  a  Ptv.  miniszteri   indokolásának
     említett  részére, kiemelve azt, hogy a politikai  alapítványok
     gazdálkodásának  a  törvényességi  ellenőrzésére  is   az   ÁSZ
     jogosult.)
     Az  állami  adóhatóság  olyan államigazgatási  szerv  (központi
     hivatal),   amely  a  pénzügyminiszter  irányítása  alatt   áll
     [273/2006. (XII. 23.) Korm r. 1. § (1) bekezdés], így ha  ez  a
     szerv látja el a politikai alapítványok gazdasági ellenőrzését,
     akkor  joggal  vethető fel a végrehajtó hatalomtól (kormánytól)
     való függőség kérdése.
     A  Pmtv. alapján létrejövő politikai alapítványok alapítóinak a
     pártoknak és az általuk létrehozott politikai alapítványoknak a
     gazdálkodásában   is   meghatározó  szerepe   van   az   állami
     költségvetési forrásból eredő pénzeszközöknek (támogatásoknak),
     ami  véleményem  szerint még inkább bizonyítja,  hogy  „ésszerű
     megfontoláson alapul” az ellenőrzési jogkör ÁSZ-hoz telepítése.
     A  Ptv.  10.  §  (4) bekezdése értelmében, ha  az  ÁSZ  a  párt
     gazdálkodásának     a    törvényességi    ellenőrzése     során
     törvénytelenséget    (pl.:    a    költségvetési    támogatások
     törvénytelen felhasználását) észlel, akkor felhívja a pártot  a
     törvényes  állapot  helyreállítására,  súlyosabb  törvénysértés
     esetén,  vagy ha a párt nem tesz eleget a felhívásnak,  az  ÁSZ
     elnöke   a   bíróság  eljárását  indítványozza.   A   politikai
     alapítvány  esetében  lényegileg ugyanezek a  jogkövetkezmények
     érvényesülnek azzal az eltéréssel, hogy a bíróság eljárását  az
     ÁSZ  elnöke  az ügyészségnél kezdeményezheti [Pmtv.  4.  §  (5)
     bekezdés].
     A  Pmtv. 4. § (3) bekezdésében foglalt — álláspontom szerint  a
     politikai     alapítványok    gazdálkodása     törvényességének
     ellenőrzése  szempontjából garanciális jelentőségű  —  törvényi
     rendelkezés  ex  nunc  hatályú  megsemmisítésével   egy   olyan
     törvényi  garancia került megszüntetésre, amely biztosította  a
     politikai    alapítványok   közigazgatási    szervektől    való
     függetlenségét.

     4.   A  rendelkező  rész  3.  pontjában  foglalt,  mulasztásban
     megnyilvánuló  alkotmányellenességet  sem  tudom  támogatni   a
     többségi  határozat  indokolásában foglalt  érvek  alapján.  Az
     Alkotmány  2.  §  (1) bekezdését és 3. § (3)  bekezdését  sértő
     alkotmányellenes  mulasztást  a  többségi  határozat  azzal  az
     indokkal  állapítja  meg,  hogy a törvényalkotó  nem  teremtett
     törvényi  garanciákat  arra, hogy a költségvetési  támogatásban
     részesülő  politikai alapítványok a költségvetési támogatást  a
     Pmtv.-ben meghatározott alapítványi célokra fordítsák.
     Ez a szabályozási hiány — az indokolásban kifejtettek szerint —
     előidézheti  a  politikai  alapítványt  alapító  párt  „rejtett
     költségvetési   támogatását”,   mivel   hiányzik   a   törvényi
     garanciája annak, hogy a politikai alapítvány valóban a  Pmtv.-
     ben meghatározott alapítványi célokra fordítsa a neki juttatott
     költségvetési támogatást.
     Álláspontom  szerint nem állapítható meg egyértelműen,  hogy  a
     többségi  határozat mely törvényt érintően és konkrétan  milyen
     garanciális    szabályok   hiánya   miatt    mondja    ki    az
     alkotmányellenes  mulasztást,  így  nem  egyértelmű,   hogy   a
     törvényalkotónak mely törvényben és milyen garanciális törvényi
     rendelkezéseket kell megalkotnia az alkotmányellenes  mulasztás
     felszámolására.
     A  Pmtv. 4. § (4) bekezdése értelmében az ÁSZ kétévente köteles
     —  egyébként pedig bármikor jogosult — ellenőrizni  azoknak  az
     alapítványoknak a gazdálkodását, amelyek a Pmtv. szerint állami
     költségvetési támogatásban részesülnek.
     Véleményem  szerint az ÁSZ ellenőrzési jogosítványai  megfelelő
     garanciát  jelentenek  a  politikai  alapítványok  gazdálkodása
     törvényességének biztosítására.
     Nem  a  garanciális  törvényi rendelkezések hiányára  alapított
     alkotmányellenes   mulasztás  megállapítása,   hanem   az   ÁSZ
     „ellenőrzési  kapacitásának” a javítása és  ezen  keresztül  az
     ellenőrzések   hatékonyságának   növelése   jelenthet   további
     garanciát  arra,  hogy  a politikai alapítványok  kizárólag  az
     alapítványi   célokra   használják  fel   a   nekik   juttatott
     költségvetési támogatást.

     5. Különvéleményem összegzéseként fontosnak érzem kiemelni azt,
     hogy  a rendelkező rész 1. pontjában foglalt pro futuro hatályú
     megsemmisítésekre  év  közben  került  sor,  ami  a   politikai
     alapítványok   költségvetési  támogatásának  a  szabályozásában
     szabályozási  hiányt idézhet elő. Ha az Alkotmánybíróság  által
     megállapított  határidőn  belül nem kerül  sor  új  szabályozás
     megalkotására, akkor bizonytalanná válhat az, hogy a  politikai
     alapítványok  milyen törvényi feltételek mellett részesülhetnek
     költségvetési támogatásban.
     Nézetem   szerint  a  törvényalkotó  a  politikai  alapítványok
     költségvetési  támogatásának  a  feltételeit  —  az   Alkotmány
     keretei  között — szabadon határozhatja meg, és a  jelenlegitől
     eltérő feltételrendszert is kialakíthat.
     Határozott   álláspontom,  hogy  az  Alkotmány  70/A.   §   (1)
     bekezdését  a politikai alapítványok költségvetési támogatására
     vonatkozó   törvényi  szabályozás  esetében   nem   lehet   úgy
     értelmezni,  hogy  a  törvényalkotó valamennyi  nyilvántartásba
     vett  vagy  az  1%-os támogatási küszöböt elérő  párt  esetében
     köteles költségvetési támogatásban részesíteni a pártok által —
     a  Pmtv.-ben  meghatározott  alapítványi  célra  létrehozott  —
     valamennyi   alapítványt.   Ilyen   „egyenlőségi   követelmény”
     véleményem  szerint az Alkotmány 70/A. § (1)  bekezdéséből  nem
     vezethető le.
     A    politikai    alapítványt   létrehozó    párt    társadalmi
     támogatottsága, a népakarat kialakításában és kinyilvánításában
     való  közreműködésének  a  mértéke,  a  tartós  (több  cikluson
     átívelő)   parlamenti  jelenléte  vagy   éppen   ennek   hiánya
     megítélésem  szerint  olyan  ésszerű  szempontok,  amelyeket  a
     törvényalkotó   figyelembe  vehet  a   politikai   alapítványok
     költségvetési   támogatására  vonatkozó  törvényi   szabályozás
     kialakításánál.
     Álláspontom szerint mindaddig, amíg van tárgyilagos  mérlegelés
     szerinti ésszerű indoka annak, hogy a törvényalkotó különbséget
     tegyen  a  parlamenti  képviselettel  rendelkező  párt,  és   a
     parlamenten  kívüli  párt  által —  a  Pmtv.-ben  meghatározott
     célokra — létrehozott alapítvány költségvetési támogatásra való
     jogosultsága  között, addig nem állapítható  meg  az  Alkotmány
     70/A.  §  (1) bekezdésének a sérelme. Ez igaz abban az  esetben
     is,  ha  a  törvényalkotó a parlamenti képviselettel rendelkező
     pártok között a tartós parlamenti jelenléttel rendelkező és  az
     azzal  nem  rendelkező  pártok által  létrehozott  alapítványok
     költségvetési   támogatásának  a  mértéke   tekintetében   tesz
     különbséget.
     Álláspontom  szerint alkotmányosan kielégítőnek tekinthető  egy
     olyan  törvényi szabályozás is, amely csak az 5%-os  parlamenti
     küszöböt elérő és parlamenti képviselőcsoportot alakító  pártok
     által   létrehozott  politikai  alapítványok  számára  biztosít
     költségvetési támogatást.

     A   politikai   alapítványok  költségvetési  támogatásra   való
     jogosultságának, és a támogatások differenciált mértékének — az
     erre   irányadó  törvényi  szabályozásnak  —  a  megalkotásánál
     nézetem  szerint  azon pártok alapítványai részére  indokolt  a
     költségvetési támogatás biztosítása, amelyek alapítói  hosszabb
     távon,  folyamatosan  jelen vannak  a  parlamentben,  és  ebből
     következően az alapítványaik is tartósan, folyamatosan ellátják
     az   alapítványi  céloknak  megfelelő  feladataikat,  és   ezen
     keresztül segítik az alapító párt politikai kultúra fejlesztése
     érdekében  kifejtett tudományos, ismeretterjesztő, kutatási  és
     oktatási tevékenységét.

     Budapest, 2008. április 29.
                                                   Dr. Bihari Mihály
                                                       alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:

             Dr. Bragyova András            Dr. Kovács Péter
             alkotmánybíró                     alkotmánybíró

             Dr. Paczolay Péter         Dr. Trócsányi László
             alkotmánybíró                     alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Certain provisions of Act XXXIII of 1989 on the financial management and operation of political parties and Act XLVII of 2003 on foundations helping the operation of political parties
      Number of the Decision:
      .
      63/2008. (IV. 30.)
      Date of the decision:
      .
      04/29/2008
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2008-1-003?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .