Hungarian
Ügyszám:
.
987/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 987/B/1990. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1991/527
.
A döntés kelte: Budapest, 07/09/1991
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálata iránti indítvány tárgyában meghozta a
  következő

                        határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság   a   népszavazásról   és   a   népi
  kezdeményezésről   szóló    1989.   évi   XVII.   törvény
  módosításáról és  kiegészítéséről  rendelkező  1990.  évi
  XLVI. törvény  1., 2.,  és 6. §-a alkotmányellenességének
  megállapítására vonatkozó  indítványt és megsemmisítésére
  irányuló kérelmet elutasítja.
                           Indokolás

                              I.

   Retkes Illés  indítványában a  népszavazásról és  a  népi
   kezdeményezésről  szóló   1989.  évi   XVII.  törvény  (a
   továbbiakban:  Ntv.)   módosításáról  és  kiegészítéséről
   rendelkező  1990.  évi  XLVI.  törvény  (a  továbbiakban:
   Ntvm.)  1.,   2.  és   6.   §-ában   foglalt   kiegészítő
   rendelkezések alkotmányellenességének  megállapítását  és
   azok   visszaható    hatályú    megsemmisítését    kérte.
   Álláspontja   szerint   ugyanis   az   Ntvm.   kifogásolt
   rendelkezései  alapján   egyes  megjelölt   helyeken   az
   aláírásgyűjtési tilalom elrendelése (1. §), valamint az e
   tilalom     megszegésének      esetére      megállapított
   jogkövetkezmények (2.  § és  6. §)  alkotmányos alapjogok
   sérelmével járnak.

   Indítványozó   az    Ntvm.   1.   §-ával   összefüggésben
   megengedhetetlennek  tartja,   hogy  az  állampolgárok  -
   különösen a munkahelyükön - ne nyilváníthassanak szabadon
   véleményt  a  népszavazás  és  a  népi  kezdeményezés  (a
   továbbiakban: népszavazás) támogatásával kapcsolatban is.
   Ez a korlátozás sérti az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében
   megállapított szabad  véleménynyilvánítás alapvető jogát.
   A  megállapított   tilalom  indokolatlan   is,   mert   a
   véleménynyilvánítás adott  helyen nem  kötelező,  így  az
   állampolgár   döntésére    bízható,    hogy    e    jogát
   befolyásmentesen hol  gyakorolhatja. Utalt  arra is, hogy
   az indokolásban  foglaltakra  figyelemmel  a  tilalmazott
   helyek körének  megállapítása sem  fogadható el,  mert  a
   véleménynyilvánítást  befolyásolható   "egyéb   függőségi
   viszonyok" más  esetekben is  fennállhatnak.  Álláspontja
   szerint az  Ntvm. 1.  §-a ellentétes az Alkotmány 70/A. §
   (1) és  (3) bekezdésével is, mert a megállapított tilalom
   szerinti megkülönböztetés kifejezetten hátrányos a falvak
   és  a   kisvárosok  tekintetében,   ahol  a   munkahelyek
   többnyire   a   társadalmi   érintkezés   színterei   is.
   Kifejtette  továbbá,   hogy  az   Alkotmány  64.   §-ában
   megállapított  alapvető   jogra  vonatkozó   előírást  az
   Országgyűlés elé  terjeszthető kérelmeknél is irányadónak
   kell  tekinteni,   ezért  azt  a  népszavazás  esetén  is
   alkalmazni kell. Mindezekre tekintettel szerinte az Ntvm.
   6. §-a ellentétes az Alkotmány 70/A. § (2) bekezdésével.

                              II.

   Az  Alkotmánybíróság   az   indítványban   megfogalmazott
   kérelmet az  alábbiak miatt nem fogadta el. 1. Az Ntv. 1.
   §-ának az  Ntvm. kifogásolt  1. §-ával  kiegészített  (4)
   bekezdése alapján  nem gyűjthető  aláírás munkahelyen  és
   munkaviszonyból   fakadó    munkavégzési    kötelezettség
   teljesítése  közben;   fegyveres  erőknél   és  fegyveres
   testületeknél szolgálati  viszonyban lévő  személyektől a
   szolgálati helyen  vagy  szolgálati  feladat  teljesítése
   közben; tömegközlekedési eszközön; egészségügyi intézmény
   betegellátó részlegében.

   Az Ntv.  21 §-ának  az Ntvm.  2. §-ával megállapított (3)
   bekezdése  szerint  az  1.  §  (4)  bekezdésében  foglalt
   tilalom megszegésével  gyűjtött aláírások  érvénytelenek.
   Az Ntvm.  6. §-a  pedig a  szabálysértésekről szóló 1968.
   évi I. törvényt 103/B. §-al egészítette ki, amely szerint
   aki a népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1989.
   évi XVII. tv. 1. § (4) bekezdésében megállapított tiltott
   helyen, népi  vagy népszavazás kezdeményezés támogatására
   aláírást gyűjt,  húszezer forintig  terjedő pénzbírsággal
   sújtható.

   2. A  népszavazás  alkotmányos  joga  az  Alkotmánynak  a
   népfelség elvét  megállapító 2.  § (2) bekezdésén alapul.
   Ez a  rendelkezés megállapítja,  hogy a népszuverenitás a
   népképviselet  útján   és   közvetlenül   érvényesül.   A
   népszavazás   tehát    a   közvetlen   hatalomgyakorlásra
   vonatkozó    alkotmányos    jog    gyakorlásának    egyik
   megvalósulási alakzata.  Az  Alkotmány  a  népszavazáshoz
   való jogot  ugyan nem az alapvető jogokat tartalmazó XII.
   fejezetében   szabályozza,   hanem   azt   az   általános
   rendelkezések körében  biztosítja, de  nyilvánvalóan -  a
   választójoghoz hasonlóan  -  alapvető  jogként  részesíti
   alkotmányos védelemben.  A népszavazás  alapvető  jogának
   szabályait pedig  - az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése és a
   19. §  (5) bekezdése  alapján -  külön törvény  állapítja
   meg.

   Az Alkotmány  61. § (1) bekezdésében megállapított szabad
   véleménynyilvánítás  joga   azt   jelenti,   hogy   bárki
   gondolatát, meggyőződését  szabadon  formálhatja  és  azt
   megfelelő keretek  között kinyilváníthatja.  Az Alkotmány
   64. §-a pedig a petíciós jogot szabályozza, amely szerint
   mindenkinek joga  van arra,  hogy egyedül  vagy  másokkal
   együttesen írásban  kérelmet vagy  panaszt terjesszen elő
   azokhoz az  illetékes  állami  szervekhez,  amelyeknek  a
   külön jogszabályok  által  megállapított  egyik  alapvető
   funkciója azok elbírálása és orvoslása.

   A népszavazás  azonban  -  az  indítványban  foglaltaktól
   eltérően -  nem  a  fenti  alkotmányi  előírások  szerint
   minősülő  véleménynyilvánítás,   illetőleg  kérelem  vagy
   panasz, hanem  a népfelség alkotmányos alapelvéből fakadó
   közvetlen hatalomgyakorlás.  Mivel a  népszavazás  tárgya
   általában az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés, így
   a    törvényhozó     hatalom    külső    befolyásolására,
   ellenőrzésére és esetleg korlátozására is alkalmas. 3. Az
   indítvány szempontjából  a fentieket  követően  azt  kell
   vizsgálni, hogy az Ntvm. kifogásolt szabályai sértik-e az
   Alkotmány  egyéb   rendelkezéseit.   Az   Ntv.   1.   §-a
   megállapítja  a   népszavazás  jogát   és  annak   néhány
   garanciális elemét. E rendelkezések szerint a népszavazás
   az    állampolgároknak,    illetve    az    állampolgárok
   közösségének  alkotmányos  joga  és  ennek  keretében  az
   aláírásgyűjtés (közterületen  is), az  ezzel  kapcsolatos
   szervezőmunka,   valamint   a   népszavazás   támogatása,
   indítványozása  is   e  jog   alkotmányos   gyakorlásának
   minősül. Az  e rendelkezést  kiegészítő Ntvm. sérelmezett
   1. §-a  e jogokkal  összefüggő korlátozó előírást állapít
   meg  azzal,   hogy  bizonyos   felsorolt  helyeken  tilos
   aláírást  gyűjteni.   E  tilalom   bevezetésének  okát  a
   törvényjavaslat miniszteri  indokolása abban  jelöli meg,
   hogy  "a   munkahelyi  és   egyéb   függőségi   viszonyok
   lehetetlenné  teszik,  hogy  az  állampolgárok  szabadon,
   hatalmi  befolyástól   mentesen  döntsenek   arról,  hogy
   támogatnak e  egy népszavazási vagy népi kezdeményezést".
   A népszavazáshoz  való jog alkotmányos alapjog, azonban e
   jogot sem lehet minden korlátozástól mentesnek tekinteni.
   Az Alkotmány  8. §  (2) bekezdésében  foglalt előírás  az
   alapvető jog lényeges tartalmának korlátozását tiltja. Az
   Alkotmánybíróság   gyakorlata    szerint    az    alapjog
   tartalmának    alkotmányellenes     korlátozása     akkor
   állapítható meg,  ha a  korlátozás nem szükségszerű és az
   elérni  kívánt   cél  fontosságával   nem  áll   arányban
   [20/1990.  (X.4.)   AB   és   a   7/1991.   (II.28.)   AB
   határozatok].  Az   Ntvm.   1.   §-a   a   népszavazással
   kapcsolatos jogok korlátozását csak rendkívül szűk körben
   állapítja  meg.   Az  Alkotmánybíróság   szerint   ez   a
   korlátozás -  a népszavazás tisztaságához, befolyásmentes
   gyakorlásához fűződő  alapvető  érdekekre  tekintettel  -
   indokolt mértékű  és arányos, ezért nem jár a népszavazás
   alapvető  jogának   lényeges,  az   Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdésébe ütköző  sérelmével. A támadott korlátozás nem
   sérti   az    Alkotmány   70/A.    §   (1)   bekezdésében
   megfogalmazott diszkrimináció  tilalmát sem.  Az Ntvm. 1.
   §-a az aláírásgyűjtési tilalom helyeit, illetőleg eseteit
   a korlátozás  indokolt céljával  összefüggésben  és  ezen
   belül is  csak a feltétlenül szükséges körben állapította
   meg. A  tilalmazott esetekre pedig az érintett alanyi kör
   tekintetében olyan  egyforma korlátozást tartalmaz, amely
   nem   sérti    az   Alkotmány    diszkriminációt    tiltó
   rendelkezését.

   A fentiekre figyelemmel az Ntvm. 1. §-ával összefüggésben
   az indítványban  megfogalmazott  alkotmányellenesség  nem
   áll fenn.  Nem  állapítható  meg  alkotmányellenesség  az
   Ntvm.-nek az  e rendelkezésen  alapuló 2.  és  6.  §-ában
   meghatározott  érvénytelenség,   illetve   szabálysértési
   szankció tekintetében  sem.  Az  aláírásgyűjtési  tilalom
   megszegése jogellenes  cselekménynek minősül, így ahhoz a
   jogalkotó   megalapozottan    fűzi   az    érvénytelenség
   jogkövetkezményét. A  törvényhozó jogkörébe  tartozik  az
   is, hogy  a jogellenes  cselekményt -  annak társadalomra
   veszélyességére    tekintettel     -     szabálysértésnek
   nyilvánítson (1968.  évi I.  törvény 1. §-a). Az Ntvm. 6.
   §-a által  megállapított szabálysértés  - az indítványtól
   eltérően -  nem áll  összefüggésben az  Alkotmány 70/A. §
   (2) bekezdésében  foglalt előírással,  amely  szerint  az
   embereknek a  70/A. §  (1) bekezdése  szerinti  bármilyen
   hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
   Mindezek alapján  az indítvány  nem megalapozott és ezért
   azt az Alkotmánybíróság elutasította.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

                         Dr. Ádám Antal
                      előadó alkotmánybíró

                        Dr. Herczegh Géza
                          alkotmánybíró

          Dr. Lábady Tamás              Dr. Schmidt Péter
            alkotmánybíró                 alkotmánybíró

          Dr. Szabó András          Dr. Tersztyánszky Ödön
            alkotmánybíró                alkotmánybíró

           Dr. Vörös Imre              Dr. Zlinszky János
            alkotmánybíró                 alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    987/B/1990
    Date of the decision:
    .
    07/09/1991
    .
    .