English
Hungarian
Ügyszám:
.
17/A/1999
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1/1999. (II. 24.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1999/25
.
A döntés kelte: Budapest, 02/23/1999
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
   által  elfogadott,  de  még  ki  nem  hirdetett  törvény  egyes
   rendelkezései  alkotmányellenességének  előzetes   vizsgálatára
   benyújtott  indítványa alapján – dr. Bagi  István,  dr.  Lábady
   Tamás     és     dr.    Tersztyánszky    Ödön    alkotmánybírók
   különvéleményével – meghozta a következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: valamely,  az  Alkotmány
   által  meghatározott törvény elfogadásához megkívánt minősített
   többség   nem  egyszerűen  a  törvényalkotási  eljárás   formai
   előírása,  hanem olyan alkotmányos garancia, amelynek  lényeges
   tartalma   az   országgyűlési  képviselők  közötti   széleskörű
   egyetértés. A minősített többség követelménye nemcsak az  adott
   alkotmányi   rendelkezés  közvetlen  végrehajtásaként   kiadott
   törvény  megalkotására vonatkozik, hanem e törvény módosítására
   (rendelkezéseinek    megváltoztatására,   kiegészítésére)    és
   hatályon   kívül  helyezésére  is.  Az  Alkotmány  rendelkezése
   alapján  minősített  többséggel  elfogadott  törvényt  egyszerű
   többséggel  elfogadott  törvénnyel nem  lehet  módosítani  vagy
   hatályon kívül helyezni.

   2.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  "a  szervezett
   bűnözés,   valamint  az  azzal  összefüggő  jelenségek   elleni
   fellépés     szabályairól    és     az     ehhez     kapcsolódó
   törvénymódosításokról" szóló, az Országgyűlés 1998. december 22-
   i  ülésnapján elfogadott törvény (a továbbiakban: Szbtv.) 12  -
   24.  §-a, 36-37. §-a, 40. § (7) bekezdés c) pontja, 46-50.  §-a
   és 54. §-a alkotmányellenes.

   3.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Szbtv. 25. §-ának
   és  a 38. §-ának a Megelőzési Szolgálatra utaló része, a 39.  §
   (1)  bekezdése,  a  39.  §  (2), (3)  és  (6)  bekezdéseinek  a
   Rendőrségről  szóló  1994.  évi  XXXIV.  törvény  64.   §   (8)
   bekezdésére utaló része alkotmányellenes.

   4.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Szbtv.  -nek  az
   indítvány  által érintett további rendelkezései:  a  2.  §  (2)
   bekezdése,  a  40.  §  (2), (3), (4), (8)  és  (9)  bekezdései,
   valamint  az  51.  §  (2)  és  (3) bekezdései  –  az  indítvány
   összefüggéseiben – nem alkotmányellenesek.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1. Az Országgyűlés 1998. december 22-i ülésén törvényt fogadott
    el  "a  szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő  egyes
    jelenségek  elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó
    törvénymódosításokról".

    Az  elfogadott törvény – új rendelkezések megalkotása  és  több
    más törvény módosítása mellett – módosítja a Rendőrségről szóló
    1994.  évi XXXIV. törvényt (a továbbiakban: Rtv.), a külföldiek
    beutazásáról,  magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról
    szóló  1993.  évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban:  Idtv.),  a
    menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvényt (a továbbiakban:
    Met.),  a  határőrizetről és a Határőrségről  szóló  1997.  évi
    XXXII.   törvényt  (a  továbbiakban:  Hőr.  tv.),  valamint   a
    külföldre   utazásról  szóló  1998.  évi   XII.   törvényt   (a
    továbbiakban: Utv.). Az Alkotmány 40/A. § (1) és (2) bekezdése,
    58.  §-ának  (3)  bekezdése, illetve 65. §-ának  (2)  bekezdése
    alapján    e    törvények   meghozatalakor    az    elfogadásuk
    érvényességéhez   a   jelen   levő   országgyűlési   képviselők
    kétharmadának igenlő szavazatára volt szükség.

    A  minősített többséget igénylő törvények módosítása kérdésében
    kialakult parlamenti vitára tekintettel a miniszterelnök  1998.
    december  29-én kelt és 1999. január 4-én érkezett levelében  a
    köztársasági  elnöktől  a  törvény előzetes  normakontrolljának
    indítványozását  kérte  annak megállapítása  végett,  hogy  "az
    elfogadott   törvénynek   a   Rendőrségi   törvényt    és    az
    Idegenrendészeti  törvényt  módosító rendelkezései  összhangban
    vannak-e  az Alkotmány minősített többséget előíró szabályaival
    (Alkotmány 40/A. § (2) bekezdés, 58. § (3) bekezdés)".

    2. A köztársasági elnök a "jogbiztonság elvéből fakadóan, és az
    államszervezet  demokratikus működésének biztosítékaként"  maga
    is  fontosnak  látta  az Alkotmánybíróság állásfoglalását.  Így
    1999.  január 5-én kelt indítványában – az Alkotmány 26. §  (4)
    bekezdésében  írt  jogkörénél fogva  –  az  Alkotmánybíróságról
    szóló  1989. évi XXXII. törvény 1. §-ának a) pontja, 21. §  (1)
    bekezdésének   b)   pontja  és  35.  §-a  alapján   a   törvény
    meghatározott    rendelkezéseinek   előzetes    alkotmányossági
    vizsgálatát kezdeményezte.

    A  köztársasági elnök az Szbtv. 12-24. §-ainak, 36-37. §-ainak,
    40. § (7) bekezdése c) pontjának, 46-49. §-ainak, 50. §-ának és
    54.  §-ának vizsgálatát kezdeményezte abból a szempontból, hogy
    – figyelemmel az Alkotmány 40/A. § (1) és (2) bekezdésének, 58.
    §   (3)   bekezdésének,  valamint  65.   §   (2)   bekezdésének
    rendelkezéseire is – "alkotmányos eljárási rendben, a megkívánt
    szavazati   aránnyal  kerültek-e  elfogadásra".  Az   indítvány
    indokolásaként idéz az Alkotmánybíróság 4/1993.  (II.  12.)  AB
    határozatának    a    minősített    törvényekkel    kapcsolatos
    megállapításaiból.

    A  köztársasági  elnök  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
    deklarált   jogállamiság  fontos  elemét  képező   jogbiztonság
    szempontjából  indítványozta az Szbtv. 2. §  (2)  bekezdésének,
    13. § (1) bekezdésének, 16. §-ának, 24. §-ának, 25. §-ának, 38.
    §-ának,  39. § (1), (2), (3) és (6) bekezdésének,  40.  §  (2),
    (3),  (4), (8) és (9) bekezdésének, valamint 51. § (2)  és  (3)
    bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát. Álláspontja szerint a
    szavazásra  bocsátott szöveg és az aláírásra megküldött  szöveg
    egybevetéséből  megállapítható,  hogy  ez  utóbbi  nem   minden
    esetben  fedi az Országgyűlés által elfogadott szöveget.  Ennek
    oka   egyrészt   az   egyes  rendelkezések  el   nem   fogadása
    következtében szükségessé vált módosítás. Álláspontja szerint –
    hivatkozva az Alkotmánybíróság töretlen gyakorlatára, kiemelten
    a  12/1990.  (V.  23.) AB határozatra, – az Országgyűlés  által
    megszavazott rendelkezések bármely módon történő átírása csak a
    Házszabályról  szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY. határozat  107.  §
    (1)  bekezdésében meghatározott eljárás alapján, azaz megfelelő
    szavazással  történhet.  Másrészt a  szavazás  eredménye  utáni
    szükséges  szövegmódosítás hiánya  az  oka  annak  is,  hogy  a
    törvény  nem  létező  rendelkezésekre hivatkozik,  illetve  nem
    létező jogintézményekre utal.

    3.  Az  Alkotmánybíróság első lépésként a minősített többséggel
    megalkotott    törvényeket   egyszerű    többséggel    módosító
    rendelkezések   nem  tartalmi,  hanem  formai   alkotmányossági
    vizsgálatát  végezte  el. Ezt követően – a  köztársasági  elnök
    indítványában  foglaltaknak megfelelően –  az  Alkotmánybíróság
    vizsgálta  az Szbtv. zárószavazásra bocsátott és a köztársasági
    elnök részére megküldött szövege közötti eltéréseket.

    Az Alkotmánybíróság az elfogadott törvénynek az indítvány által
    érintett  rendelkezéseit  –  mint az alkotmányossági  vizsgálat
    pontosan  körülhatárolt  tárgyát –  a  határozat  indokolásában
    teljes   terjedelmében  közzéteszi.  Ennek  oka   az   előzetes
    normakontroll  azon  sajátossága, hogy  az  Országgyűlés  által
    elfogadott  törvény  ebben a formában nem került  kihirdetésre,
    így  szövege  – a hivatalos közzététel hiányában  –  csupán  az
    Alkotmánybíróság határozatából ismerhető meg.

                                  II.

    1.  A  minősített többség követelményével kapcsolatban vizsgált
    rendelkezések:

    1.  1.  Az  Alkotmány a fegyveres erőkről és a  rendőrségről  a
    következőképp rendelkezik:
    "40/A.  §  (1) A fegyveres erők (Magyar Honvédség,  Határőrség)
    alapvető  kötelessége  a  haza katonai  védelme.  A  Határőrség
    rendészeti  feladatkörében ellátja  az  államhatár  őrzését,  a
    határforgalom  ellenőrzését  és  a  határrend  fenntartását.  A
    fegyveres  erők  feladatairól és a  rájuk  vonatkozó  részletes
    szabályokról   szóló  törvény  elfogadásához   a   jelen   lévő
    országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
    (2)  A  rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és  a  belső
    rend    védelme.   A   rendőrségről   és   a   nemzetbiztonsági
    tevékenységgel összefüggő részletes szabályokról szóló  törvény
    elfogadásához    a   jelen   lévő   országgyűlési    képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges. "

    Az Alkotmány ezen rendelkezéseinek közvetlen végrehajtásaként
    megalkotott, a jelen vizsgálat szempontjából releváns törvény
    az Rtv. és a Hőr. tv. Az Szbtv. az Rtv. -t és a Hőr. tv. -t a
    következőképp módosítja:
                                   
                             'IV. fejezet
                       Bűnmegelőzési ellenőrzés
    12.  §  A  Rendőrségről  szóló  1994.  évi  XXXIV.  törvény  (a
    továbbiakban: Rtv.) a következő 35/A-35/C. §-okkal egészül ki:
                      /Bűnmegelőzési ellenőrzés/
    "35/A. § (1) A bűnmegelőzési ellenőrzést az elítéltet szabadító
    büntetés-végrehajtási  intézet  székhelye   szerint   illetékes
    rendőr-főkapitányság  a  szabadulást  megelőzően  egy  hónappal
    kezdeményezi a büntetés-végrehajtási intézet székhelye szerinti
    megyei   (fővárosi)   bíróságon  működő   büntetés-végrehajtási
    bírónál.
    (2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
    a)  a  bűnmegelőzési célból ellenőrizni kívánt  személy  nevét,
    lakóhelyét    (tartózkodási   helyét)    és    a    természetes
    személyazonosító adatait;
    b)  az elítélés alapjául szolgáló bűncselekmény minősítését,  a
    bíróság által kiszabott büntetést, a visszaesői minőséget;
    c)  azokat  az  adatokat,  amelyek a  bűnmegelőzési  ellenőrzés
    elrendelését   megalapozzák,   így   különösen    a    büntetés
    végrehajtása során tanúsított magatartásra vonatkozó, illetve a
    bűnöző   életmód   folytatására  vagy  a   bűnöző   kapcsolatok
    felújítására utaló információkat.
    (3)  A  bűnmegelőzési ellenőrzést a büntetés-végrehajtási  bíró
    rendeli   el,   eljárására   a   büntetések   és   intézkedések
    végrehajtásáról   szóló  1979.  évi  11.  tvr.   szabályai   az
    irányadók.

    35/B.  § A bűnmegelőzési ellenőrzés alá vont személlyel szemben
    az e fejezetben meghatározott rendőri intézkedéseken kívül az e
    törvény 64. § (1) bekezdésében meghatározott, bírói engedélyhez
    nem kötött titkos információgyűjtés is végezhető.

    35/C.  § (1) A bűnmegelőzési ellenőrzést úgy kell végrehajtani,
    hogy  az  érintettnek  a társadalomba való  beilleszkedését  ne
    akadályozza,  és  törekedni  kell  arra,  hogy  az   ellenőrzés
    tényéről az ellenőrzött környezete lehetőleg ne értesüljön.
    (2)  A  bűnmegelőzési  ellenőrzést a  Rendőrség  nem  folytatja
    tovább,    ezzel   egyidejűleg   a   bűnmegelőzési   ellenőrzés
    megszüntetését  kezdeményezi, ha az  elrendelés  okai  már  nem
    állnak fenn. " '

                             '/VI. Fejezet
         A személyes adatok kezelésével összefüggő szabályok/
    23.  § (1) Az Rtv. 63. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő
    rendelkezés lép:
    "(2)  A  titkos  információgyűjtés  során  beszerzett  adat   a
    büntetőeljárásban     a     bizonyítási     eszközként     való
    felhasználásáig, továbbá a Rendőrséggel együttműködő személy és
    a   fedett  nyomozó  kiléte,  az  információgyűjtés  ténye   és
    technikai részlete államtitoknak minősül. "

    (2)  Az  Rtv.  63.  §-ának (5) bekezdése  helyébe  a  következő
    rendelkezés lép:
    "(5)  A  Rendőrség  erre  felhatalmazott  szerve,  valamint   a
    beszerzett  adat és az információgyűjtés ténye tekintetében  az
    ügyész  és  a  bíró  a  titkos  információgyűjtés  során  külön
    engedély  nélkül megismerheti a védett államtitok tartalmát.  A
    (2)  bekezdésben meghatározott adatok és információk nemzetközi
    egyezmény,   nemzetközi  szerződés  vagy  megállapodás,   ennek
    hiányában  viszonosság  alapján,  ha  a  továbbítás  súlyos  és
    közvetlen  veszély  elhárításához,  vagy  súlyos  bűncselekmény
    megelőzéséhez   szükséges  –  amennyiben  a  személyes   adatok
    kezelésének  feltételei a külföldi adatkezelőnél  minden  egyes
    adat   tekintetében  teljesülnek  –  nemzetközi   és   külföldi
    bűnüldöző, igazságszolgáltatási szervek részére átadhatók."

    24.  § Az Rtv. 68. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül  ki,
    egyidejűleg  a  68.  §  jelenlegi  szövegének  megjelölése  (1)
    bekezdésre változik:
    "68. § (2) A biztonsági követelmények érvényesítése érdekében a
    társadalombiztosítási,      egészségügyi,      adó-elszámolási,
    költségvetési,  pénzügyi, statisztikai  adatszolgáltatással,  a
    maradandó    irat    védelme   érdekében   végzett    levéltári
    ellenőrzéssel,  valamint a speciális működési költségek  körébe
    tartozó valuta-felhasználással kapcsolatos eljárási szabályokat
    –  a  törvényi  előírások keretei között –  a  Rendőrség  és  a
    tárgykör  szerint  illetékes szervezetek külön  megállapodásban
    rögzíthetik. " '

               ' /Átmeneti, vegyes és záró rendelkezések
                             VIII. fejezet
              Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
    40.  §  (7)  E  törvény hatálybalépésével egyidejűleg  hatályát
    veszti:/
    c)  az  Rtv. 79. §-ának (2) bekezdésének b) pontjából a  "–  az
    ügyész jóváhagyása alapján –" szövegrész;" '

                       '/Módosuló jogszabályok/
    46.  §  Az  Rtv.  5. §-a (1) bekezdésének c) pontja  helyébe  a
    következő rendelkezés lép:
    /A belügyminiszter az irányító jogkörében/
    "c)  irányítja  a  Rendőrség  költségvetési  gazdálkodását,  az
    országos  rendőrfőkapitány javaslatára jóváhagyja  a  Rendőrség
    fejlesztési   terveit,   továbbá   a   Rendőrség   gazdálkodása
    tekintetében célszerűségi és eredményességi ellenőrzést  végez.
    "

    47.  §  Az  Rtv. 33. §-ának (4) bekezdése helyébe  a  következő
    rendelkezés lép:
    "(4)  Az előállítottat szóban vagy írásban az előállítás okáról
    tájékoztatni  kell,  és  az  előállítás  időtartamáról  részére
    igazolást kell kiállítani. "

    48.  §  Az  Rtv. 101. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe  a
    következő rendelkezés lép:
    /Felhatalmazást   kap  a  belügyminiszter,   hogy   rendeletben
    állapítsa meg/
    "h)  a  bűnmegelőzési  ellenőrzés  elrendelésével,  valamint  a
    különleges     eszközök    és    módszerek    engedélyezésével,
    igénybevételével kapcsolatos szabályokat. "

    49.  § Az Rtv. 102. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki,
    egyidejűleg  a  jelenlegi  szöveg  megjelölése  (1)  bekezdésre
    módosul:
    "(2)  A titkos információgyűjtés eszközei, módszerei (Rtv. VII.
    fejezet)  alkalmazásának részletes szabályait a belügyminiszter
    állapítja meg. " '

    50. § (1) A Hőr. tv. 25. § (1) bekezdésének j) pontja helyébe a
    következő rendelkezés lép:
    /A belügyminiszter a Határőrség működésének irányítása körében/
    "j)  irányítja  a  Határőrség költségvetési  gazdálkodását,  az
    országos   parancsnok  javaslatára  jóváhagyja   a   Határőrség
    fejlesztési   terveit,   továbbá  a   Határőrség   gazdálkodása
    tekintetében célszerűségi és eredményességi ellenőrzést végez;"

    (2)  A  Hőr. tv. 59. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül
    ki,  és  a  jelenlegi  (2)  bekezdés  jelölése  (3)  bekezdésre
    módosul:
    "(2)  A  Határőrség speciális működési kiadása felhasználásának
    külső   állami   szerv  által  történő  ellenőrzése   kizárólag
    törvényességi  szempontból történhet. E körben célszerűségi  és
    eredményességi  szempont szerinti ellenőrzés  –  a  25.  §  (1)
    bekezdésének j) pontját kivéve – nem végezhető. "

    (3)  A  Hőr.  tv. 69. §-ának (1) bekezdése helyébe a  következő
    rendelkezés lép:
    "(1)   A   Határőrség  a  határforgalom  ellenőrzését  szolgáló
    nyilvántartási   rendszerben   –   az   ellenőrzést    támogató
    számítástechnikai  rendszer  alkalmazásának  időpontjában  –  a
    felvételtől   számított   90  napig  kezeli   az   ellenőrzött,
    vízumkötelezett   külföldi  személyekre   vonatkozó   következő
    adatokat:  a  Magyar  Köztársaság területére  történő  beutazás
    helyét,  idejét,  módját, a beutazó személy nevét  (családi  és
    utónév), születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát, úti
    okmány   számát,  illetve  amennyiben  a  beutazás  gépjárművel
    történik, a gépjármű forgalmi rendszámát. "

    (4)  A  Hőr.  tv.  83. § (1) bekezdése a következő  d)  ponttal
    egészül ki:
    /Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:/
    "d)  a  büntetőeljárásban részt vevő tanúk és más személyek,  a
    büntetőeljárást   folytatók,  illetve  a   Határőrség   nyomozó
    hatóságaival     a    titkos    információgyűjtés     keretében
    együttműködők, valamint az e személyekhez közel állók védelmére
    vonatkozó szabályokat. "

    (5)  A  Hőr. tv. 83. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül
    ki   és  a  jelenlegi  (2)  bekezdés  jelölése  (3)  bekezdésre
    változik:
    "(2)   Felhatalmazást  kap  a  Kormány,  hogy  megállapítsa   a
    Határőrség    fedőintézmény   létrehozásával,    fenntartásával
    kapcsolatos eljárásának részletes szabályait. "

    (6)  A  Hőr. tv. 83. §-ának jelenlegi (3) bekezdése a következő
    e) ponttal egészül ki, és megjelölése (4) bekezdésre változik:
    /Felhatalmazást   kap  a  belügyminiszter,   hogy   rendeletben
    állapítsa meg/
    "e)   a  különleges  eszközök  és  módszerek  engedélyezésével,
    igénybevételével kapcsolatos szabályokat. "

    (7) A Hőr. tv. 83. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
    "(5)  A titkos információgyűjtés eszközei, módszerei (Rtv. VII.
    fejezet)  alkalmazásának részletes szabályait a belügyminiszter
    állapítja meg. "

    1.  2.  Az  Alkotmány  az alapvető jogok között  szabályozza  a
    szabad  mozgás  és  a tartózkodási hely szabad megválasztásának
    jogát.
    "58.  § (1) Mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország
    területén  –  törvényben  meghatározott  esetek  kivételével  –
    megillet  a  szabad  mozgás  és  a  tartózkodási  hely   szabad
    megválasztásának  joga,  beleértve a lakóhely  vagy  az  ország
    elhagyásához való jogot is.
    (2)  A  Magyarország területén törvényesen tartózkodó külföldit
    csak  a  törvénynek megfelelően hozott határozat alapján  lehet
    kiutasítani.
    (3)  Az  utazási  és  letelepedési szabadságról  szóló  törvény
    elfogadásához    a   jelen   lévő   országgyűlési    képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges. "

    Az  Alkotmány  ezen rendelkezéseinek közvetlen végrehajtásaként
    megalkotott törvény az Idtv. és az Utv. Az Szbtv. -nek az Idtv.
    -t és az Utv. -t módosító rendelkezései a következők:

                              'V. fejezet
              Idegenrendészeti és menekültügyi szabályok
    13.    §   (1)   A   külföldiek   beutazásáról,   magyarországi
    tartózkodásáról  és  bevándorlásáról szóló  1993.  évi  LXXXVI.
    törvény  (a  továbbiakban: Idtv.) 9. §-a  helyébe  a  következő
    rendelkezések lépnek:
    "9.  §  (1)  A vízum – az e törvényben meghatározott feltételek
    teljesítése  esetén  – a Magyar Köztársaság területére  történő
    beutazásra   és  átutazásra  vonatkozó  ígérvény,   illetve   a
    beutazást  követően a vízumban meghatározott célú és időtartamú
    tartózkodásra, valamint kiutazásra jogosító engedély.
    (2)   A  vízum  annak  a  külföldinek  adható,  aki  kérelmében
    valószínűsíti,  illetőleg igazolja, hogy a  Magyar  Köztársaság
    területére  történő beutazása, átutazása és tartózkodása  során
    az  e  törvényben  és a végrehajtására kiadott  jogszabályokban
    meghatározott feltételeknek eleget tesz.
    (3)  A  (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a vízum
    kiadható,  ha a kérelmező a hiányzó adatokat vagy mellékleteket
    a hatóság felhívásában meghatározott határidőre pótolja.

    (2)  Az  Idtv.  11.  §-ának (1) bekezdése helyébe  a  következő
    rendelkezés lép:
    "11. § (1) A vízum kiadása
    a) a vízum kiadására feljogosított külképviselet;
    b) a Külügyminisztérium;
    c) a rendőr-főkapitányság;
    d) a határőr-igazgatóság és annak határforgalmi kirendeltsége;
    e)   a  Belügyminisztérium  kijelölt  szerve  (a  továbbiakban:
    Belügyminisztérium)
    hatáskörébe (a továbbiakban: vízumkiadó hatóság) tartozik. "

    14.  §  Az  Idtv. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a  következő
    rendelkezés lép:
    "(3)  A rendőrhatóság az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben
    a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt. "

    15.  §  Az Idtv. 34. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül
    ki,  egyidejűleg  a  jelenlegi  (2)  bekezdés  megjelölése  (3)
    bekezdésre változik:
    "(2)  A  kiutasítás miatt elrendelt beutazási  és  tartózkodási
    tilalom időtartamát a kiutasítás végrehajtásának napjától  kell
    számítani. "

    16.  §  Az  Idtv. 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a  következő
    rendelkezés lép:
    "(1) Az idegenrendészeti kiutasítást elrendelő határozat elleni
    fellebbezést a határozat közlésétől számított három napon belül
    lehet előterjeszteni. "

    17. § Az Idtv. a következő alcímmel és 35/A. §-sal egészül ki:
            "A bíróság vagy a szabálysértési hatóság által
                   elrendelt kiutasítás végrehajtása
    35/A.  §  (1)  Ha a kiutasítást a bíróság vagy a szabálysértési
    hatóság    rendelte   el,   a   kiutasítás   végrehajtása    az
    idegenrendészeti hatóság hatáskörébe tartozik.
    (2)   A   kiutasításról   a  bíróság  a   jogerős   ítélet,   a
    szabálysértési   hatóság   pedig  a   jogerős   határozat   egy
    példányának    megküldésével   értesíti   az   idegenrendészeti
    hatóságot.
    (3)  Ha  a  kiutasítás végrehajtásának költsége más  módon  nem
    biztosítható, azt az idegenrendészeti hatóság megelőlegezi. "

    18.  §  Az  Idtv. 37. §-ának (1) bekezdése helyébe a  következő
    rendelkezés lép:
    "(1)  Az  idegenrendészeti őrizetet – az elrendelő rendelkezése
    szerint   –   rendőrségi  fogdában  vagy  büntetés-végrehajtási
    intézetben kell végrehajtani. "

    19. § (1) Az Idtv. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő
    rendelkezés lép:
    "(1)  E  törvény alkalmazásában idegenrendészeti hatóság  az  e
    törvényben   hatósági  és  intézkedési  jogkörrel   felruházott
    Belügyminisztérium,   rendőrség,   határőrség,    közigazgatási
    hivatal, vám- és pénzügyőrség, és a vízumkiadó szerv. "

    (2)  Az  Idtv.  48.  §-ának (2) bekezdése helyébe  a  következő
    rendelkezés lép:
    "(2)   A   Belügyminisztérium,  a  rendőrség  és  a  határőrség
    idegenrendészeti   hatáskörébe  tartozó  ügyben   közrendi   és
    közbiztonsági  okokból  eljárhat.  Ha  első  fokon  a   rendőr-
    főkapitányság  vagy a határőr igazgatóság járt  el,  határozata
    ellen  fellebbezést a Belügyminisztérium bírálja  el,  ha  első
    fokon a minisztérium járt el, felettes szerv a miniszter. "

    20. § Az Idtv. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
    "49.  §  (1)  Az  idegenrendészeti ügyekben a közigazgatási  és
    bírói eljárások során hozott határozatokat a jelenlévő külföldi
    előtt  anyanyelvén  vagy az általa értett  más  idegen  nyelven
    szóban is közölni kell.
    (2)  Idegen  nyelv  használata esetén – ha  az  eljáró  hatóság
    képviselője  azt  nem beszéli – tolmácsot  kell  alkalmazni.  A
    tolmács díját és költségeit az állam viseli.
    (3)  Ha  a  külföldi ismeretlen helyen tartózkodik, a határozat
    közlése  közszemlére  tétel útján történik.  Közszemlére  tenni
    csak a határozat rendelkező részét lehet. "

    21.  §  (1)  Az Idtv. 60. §-a a következő (3)-(4) bekezdésekkel
    egészül ki:
    "(3)  Ha  a  visszaszállítás  azonnal  nem  hajtható  végre,  a
    visszaszállításig  a  külföldi  tartózkodásával  összefüggésben
    felmerülő költségeket a légijármű üzemeltetője (a továbbiakban:
    üzemeltető) viseli.
    (4)  Az  (1)  bekezdésben foglaltak alapján az idegenrendészeti
    hatóság   a   légijármű  üzemeltetőjét  járatonként   egymillió
    forintig terjedő közrendvédelmi bírsággal sújthatja, amelyet az
    idegenrendészeti hatóság határozatában megjelölt számlára  kell
    befizetni. "

    (2)  Az  Idtv.  64.  §-a (1) bekezdésének f) pontja  helyébe  a
    következő rendelkezés lép:
    /Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza/
    "f)   a   kötelező  tartózkodási  hely  kijelölésének  eljárási
    rendjét,  a  közösségi szállás létesítésének követelményeit,  a
    közösségi szállás házirendjét. "

                             '/VI. fejezet
         A személyes adatok kezelésével összefüggő szabályok/
    37. § (1) Az Idtv. 54. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő
    rendelkezés lép:
    "(1)  Az  adatkezelő szerv a nyilvántartásból – az  53.  §  (2)
    bekezdésében   felsorolt   szerveken   kívül    –    csak    az
    igazságszolgáltatási és bűnüldözési szervek, a nemzetbiztonsági
    szervek,  a  menekültügyi  hatóság,  valamint  a  közigazgatási
    hivatal   (a   továbbiakban:  adatigénylésre  jogosult   szerv)
    részére,   továbbá  nemzetközi  szerződés  alapján   az   abban
    meghatározott   adatkörben  és  szervek  részére  szolgáltathat
    adatot. "

    (2) Az Idtv. 56. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a
    következő rendelkezés lép:
    "f) Az engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelem
    elutasítása, valamint az engedély visszavonása és ennek indoka.
    " '
                                   
                          '/Vegyes szabályok/
    54. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 18. §-
    ának (1) bekezdése a következők szerint módosul:
    "(1)  A 16. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás hatálya
    alatt  álló állampolgár kérelmére az útlevélhatóság  –  különös
    méltánylást érdemlő okból – meghatározott időtartamú  külföldre
    utazást engedélyezhet. Az utazás engedélyezéséhez a 16.  §  (1)
    bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott esetben a vádirat
    benyújtásáig az ügyész, azt követően a bíróság,  a  16.  §  (1)
    bekezdésének  c) pontja esetében a bíróság, e) pontja  esetében
    pedig a 16. § (3) bekezdésben meghatározott szerv hozzájárulása
    szükséges. " '

    1.3.  Az  Alkotmány  az  alapvető jogok  között  rendelkezik  a
    menedékjogról.
    "65.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  törvényben  meghatározott
    feltételek szerint – ha sem származási országuk, sem más ország
    a  védelmet nem biztosítja – menedékjogot nyújt azoknak  a  nem
    magyar  állampolgároknak, akiket hazájukban, illetve a szokásos
    tartózkodási   helyük   szerinti   országban   faji,    nemzeti
    hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk,
    vallási, illetőleg politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy
    üldöztetéstől való félelmük megalapozott.
    (2)  A  menedékjogról szóló törvény elfogadásához a jelen  lévő
    országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. "

    Az  Alkotmány  ezen rendelkezéseinek közvetlen végrehajtásaként
    megalkotott  törvény a Met. Az Szbtv. két  ponton  módosítja  a
    Met. -et:
                                   
                             '/V . fejezet
              Idegenrendészeti és menekültügyi szabályok/
    22.  §  A  menedékjogról  szóló 1997. évi  CXXXIX.  törvény  (a
    továbbiakban:  Met.)  32.  §-ának  (1)  bekezdése   helyébe   a
    következő rendelkezés lép:
    "(1)  A  kérelem előterjesztésekor a kérelmezőt a  menekültügyi
    hatóság  tájékoztatja eljárási jogairól, kötelezettségeiről,  a
    kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeiről és a  kijelölt
    szálláshelyről. " '
                             '/VI. fejezet
         A személyes adatok kezelésével összefüggő szabályok/
    36.  §  A  Met.  55. §-ának (4) bekezdése helyébe  a  következő
    rendelkezés lép:
    "(4) Az 51. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott adat csak
    a   nyomozó   hatóság  és  az  ügyészség,  továbbá   törvényben
    meghatározottak  szerint a nemzetbiztonsági  szolgálatok  és  a
    menekültügyben  hozott közigazgatási határozatot  felülvizsgáló
    bíróság részére adható át. " '

    2.  Az  Szbtv. parlamenti vitájában központi kérdéssé  vált  az
    Alkotmány   szerint  minősített  többséget  igénylő   törvények
    módosításának,  illetve  egyes  rendelkezései  hatályon   kívül
    helyezésének  lehetősége.  Mind  az  előterjesztő,  illetve  az
    Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága,  mind  pedig
    az  ellenzéki  képviselők a zárószavazásra bocsátott  "egységes
    javaslat"    rendelkezéseinek   minősítése   tekintetében    az
    Alkotmánybíróságnak  a vallásszabadság tartalmáról  és  az  ún.
    kétharmados törvényről szóló 4/1993. (II. 12.) AB határozatában
    (ABH  1993,  48)  foglaltakra hivatkoztak. A  határozat  eltérő
    irtelmezése az alapja a köztársasági elnök indítványának is.

    A   fentiekre   is   tekintettel  az   Szbtv.   alkotmányossági
    vizsgálatának  egyik  kiindulópontja volt  az  Alkotmánybíróság
    kialakult gyakorlatának, mindenekelőtt az 4/1993. (II. 12.)  AB
    határozat   (a   továbbiakban:  Abh.)  elvi   megállapításainak
    áttekintése.

    Az  Alkotmánybíróság  már működésének kezdetén  szembe  találta
    magát  azzal az alkotmányértelmezési feladattal, amely a magyar
    közjognak – nemzetközi összehasonlításban ugyan nem egyedülálló
    –  jellegzetességéből,  az "Alkotmány  –  minősített  többséget
    igénylő   /eredetileg  alkotmányerejű/  törvények  –   egyszerű
    törvények" három szintű rendszeréből adódnak (4/1990. (III. 3.)
    AB  határozat, ABH 1990, 28; 5/1990. (IV. 9.) AB határozat, ABH
    1990,  32).  Az  Alkotmányban  az  1989.  évi  alkotmányozáskor
    kialakított  jogforrási  rendszert az  1990.  évi  XL.  törvény
    módosította,  azt  a  tartalmilag  és  formailag   is   tiszta,
    értékrendi hierarchiából a törvényalkotási eljárás érvényességi
    feltételévé  változtatta. Az 1990. évi  XL.  törvény  általános
    indokolása   szerint  az  alkotmányerejű  törvény   kategóriája
    gyakran  értelmezési nehézségeket is okozott, így  a  módosítás
    egyik   lényegi   vonása,  hogy  az  Alkotmány   az   általános
    meghatározás  helyett minden konkrét esetben  megjelöli:  adott
    kérdésben  milyen  döntési  arányra, milyen  támogató  többségi
    szavazatra van szükség.

    A  korábbi rendszertől elvileg különböző hatályos rendszer  nem
    tette  szükségtelenné az Alkotmánybíróság  értelmező  szerepét.
    Amint arra az Abh. is utal: "Parlamenti képviselőcsoportok több
    indítványban  kérték  már az Alkotmánybíróságtól  az  Alkotmány
    értelmezését  a  tekintetben, hogy az illető  alapjogról  szóló
    minden törvényi rendelkezés, vagy csupán az arról szóló törvény
    kétharmados-e;  s ezenkívül számos indítvány állította  egy-egy
    törvény  alkotmányellenességét azon az alapon, hogy  az  illető
    törvényt  minősített  többséggel kellett volna  meghozni"  (ABH
    1993, 48, 62).

    Az  Abh.  -t megelőzően az Alkotmánybíróság – többek  között  –
    megállapította: az Alkotmány 44/C. §-ból az következik, hogy  a
    helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi  LXV.  törvény  (Ötv.)
    kifejezett   módosítására  csak  minősített  szavazattöbbséggel
    kerülhet   sor,  azonban  nem  kizárt,  hogy   az   Ötv.   -ben
    szabályozott  intézményre  (köztársasági  megbízott)  vonatkozó
    részletes     rendelkezéseket    egyszerű    szavazattöbbséggel
    elfogadott  törvény tartalmazza (1586/B/1990/5.  AB  határozat,
    ABH  1991, 608, 609). A 26/1992. (IV. 30.) AB határozat szerint
    egy  állami szerv – az Állami Számvevőszék – organizációját  és
    működési  alapelveit tartalmazó törvény nem azonos a  szervezet
    hatáskörét megállapító törvényi szabályozással (ABH 1992,  135,
    143).

    Az  Abh.  folytatva és egyúttal összegezve a  korábbi  döntések
    tartalmi  elemzését, megállapította, hogy  amióta  "a  hatályos
    Alkotmány  egyes  alapjogokról hozandó törvényekre  kétharmados
    többséget  írt  elő, az alkotmányos alapjogok között  többféle,
    egymást nem fedő fontossági rend is megállapítható" (ABH  1993,
    48,  59).  "A  jelenlegi kétharmados kiemelés nem  állapít  meg
    tehát  az  alapjogok  között elvileg megalapozott  hierarchiát;
    pusztán  politikai fontosságukat jelzi az alkotmánymódosításban
    megállapodó politikai erők számára" (ABH 1993, 48, 60).

    Az Abh. rendelkező része B)1. pontja két, bár szerkezetileg nem
    elkülönített, megállapítást tartalmaz:
    –  ott,  ahol  az Alkotmány valamely alapjogról  szóló  törvény
    elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának  szavazatát
    írja  elő,  a  minősített többség követelménye  nem  az  illető
    alapjog  bármely  törvényi  szabályozására  vonatkozik,   hanem
    csakis    az    adott    alkotmányi    rendelkezés    közvetlen
    végrehajtásaként megalkotott törvényre; ez a törvény az  illető
    alapjog érvényesítésének és védelmének irányát határozza meg;
    –  valamely  alapjogról  szóló  törvényhez  minősített  többség
    előírása  nem zárja ki, hogy az illető alapjog érvényesítéséhez
    szükséges   részletszabályokat   egyszerű   többségű    törvény
    határozza  meg (ABH 1993, 48, 49). Ez utóbbi megállapítást  szó
    szerint  megismétlő indokolási részben az Alkotmánybíróság  még
    hozzátette:   "Az   Alkotmány   előírása   szerint   minősített
    többséggel  megalkotott  törvényt  egyszerű  többséggel  hozott
    törvénnyel módosítani nem lehet" (ABH 1993, 48, 64).

    Az   Abh.  -ban  az  Alkotmánybíróság  leszögezte  továbbá:  "A
    hatályos  Alkotmány  kifejezi azt a  szándékot,  hogy  bizonyos
    alapintézmények  és  bizonyos  – főleg  politikai  –  alapjogok
    szabályozása  széleskörű  megegyezéssel  történjék.  Ez  a  cél
    megvalósul,  ha  –  az Alkotmány szövegének  megfelelően  –  az
    illető  intézményről vagy alapjogról szóló törvényt kétharmados
    szavazataránnyal  fogadják  el. A  parlamentarizmus  lényegével
    ellenkezne  azonban  az  olyan  értelmezés,  amely  kizárná  az
    egyszerű   többséget   abból,  hogy   az   illető   alapjogokra
    vonatkozóan  –  a kétharmados törvényre tartozó  koncepcionális
    kérdéseken   kívül  –  politikai  elképzeléseinek   megfelelően
    rendelkezzék: végrehajtásukat szabályozza, további  garanciákat
    építsen ki, saját koncepciója szerint igazítsa érvényesülésüket
    az  adott körülményekhez. Az alapjogok védelme és érvényesülése
    szenvedne  a  parlamentáris elveken  nyugvó  Alkotmány  alapján
    megindokolhatatlan   korlátozást,   ha   minden   változás   és
    továbbfejlesztés,  illetőleg  a  szabályozási  koncepciót   nem
    meghatározó  részgarancia kétharmados többséghez  lenne  kötve.
    Hiszen  a  garanciák bővítésének adott módja is  ellenkezhet  a
    kisebbség  politikai érdekeivel vagy az illető  jogról  vallott
    nézeteivel" (ABH 1993, 48, 61, 62).

    Az  Abh.  -t  követő alkotmánybírósági döntések e  határozatban
    foglaltakat  tekintik irányadónak, indokolásukban  visszatérnek
    annak  megállapításaira, mint például a 27/1993. (IV.  29.)  AB
    határozat  (ABH  1993,  444, 445), az  53/1995.  (IX.  15.)  AB
    határozat (ABH 1995, 238, 242), a 735/B/1996. AB határozat (ABH
    1997, 654, 661).

    Az   Alkotmány  44/C.  §  értelmezéseként  állapította  meg  az
    Alkotmánybíróság,  hogy  ez  a  szabály  –  egyszerű  nyelvtani
    értelmezés    alapján   is   –   csak   egyetlen,    a    helyi
    önkormányzatokról szóló alaptörvény elfogadásához szükséges, és
    nem bármely, az önkormányzatokat érintő törvényi rendelkezéshez
    (1671/B/1991. AB határozat, ABH 1997, 557, 558).  Ugyancsak  az
    önkormányzati  alapjogok  korlátozásához  szükséges  minősített
    többség   kérdésének  értelmezése  kapcsán   fejtette   ki   az
    Alkotmánybíróság,   hogy  'nincs  kötve  a  parlamenti   ülésen
    elhangzó  –  vagy el nem hangzó – minősítéshez,  esetről-esetre
    maga  állapítja  meg a vitatott rendelkezés jellegét,  s  ehhez
    igazodóan  azt is, hogy a ténylegesen leadott "igen" szavazatok
    száma   elegendő   volt-e   a  törvényjavaslat   szóban   forgó
    rendelkezésének elfogadásához. Ugyanakkor mind az  Országgyűlés
    munkája   szempontjából,  mind  a  jogbiztonság   szempontjából
    fontos,   hogy  a  képviselők  tudatában  legyenek:  melyek   a
    minősített  többséget igénylő döntések,  s  ehhez  igazodjék  a
    hozott  döntés kihirdetése is. Ennek hiányában ugyanis fokozott
    mértékben  fennáll  annak a veszélye: egészében  véve  egyszerű
    szótöbbséget   igénylő   törvényben  van   egy-két   minősített
    többséggel  elfogadható rendelkezés, miután  azonban  ezek  nem
    kaptak   megfelelő   figyelmet,   csak   az   alkotmánybírósági
    felülvizsgálat  során derül ki, hogy az Országgyűlés  valójában
    nem  fogadta  el  e  rendelkezéseket, mivel  a  leadott  "igen"
    szavazatok  száma csupán az egyszerű többséghez volt  elegendő.
    Ennek  szükségképpeni  következménye az említett  rendelkezések
    megsemmisítése' (3/1997. (I. 22.) AB határozat, ABH  1997,  33,
    39).

    3. Az Alkotmánybíróság a jelen eljárásban csakúgy, mint az Abh.
    meghozatalakor,   emlékeztet   arra,   hogy   gyakorlatában   a
    parlamentáris   rendszer  működőképességét,   ezen   belül   az
    Országgyűlés döntéshozatali képességének megőrzését, valamint a
    szilárd  és  hatékony  kormányzást mindvégig  fontos  kérdésnek
    tekintette   (ABH   1993,  48,  62).  Az  Alkotmány   védelmére
    létrehozott Alkotmánybíróságnak a kiélezettebb közjogi és ilyen
    kérdésként  megjelenő politikai viták során is  az  alkotmányos
    berendezkedés stabilitását kell biztosítania.

    A  jelen  esetben  ez a minősített többséghez kötött  törvények
    védelmét  igényli.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja   szerint
    önmagában  az  a körülmény, hogy a hatályos Alkotmány  szerinti
    minősített   többséget  igénylő  alapjogok  és  alapintézmények
    körének   kialakításában  politikai  megfontolások   játszottak
    szerepet,  nem  csökkenti  az adott  alkotmányos  rendelkezések
    kötelező  erejét;  azok az Alkotmánybíróságot  ugyanúgy  kötik,
    mint az Alkotmány egyéb szabályai.

    Az  Alkotmánybíróság elé eddig még nem került olyan  indítvány,
    amelynek   vizsgálata  során  kifejezetten  abban  a  kérdésben
    kellett    volna   állást   foglalnia,   hogy   az    Alkotmány
    rendelkezéseinek megfelelően minősített többséggel  megalkotott
    törvényt  egyszerű  többséggel  elfogadott  törvénnyel  lehet-e
    módosítani  vagy  hatályon kívül helyezni. Az Abh.  -ban  arról
    kellett  döntenie  a  testületnek, hogy egy  adott  –  egyszerű
    többséggel elfogadható – törvény (egyházi ingatlanok  tulajdoni
    helyzetének    rendezése)    valamely    rendelkezése    milyen
    kapcsolatban  van  egy  adott alapjoggal (vallásszabadság);  az
    alapjog érvényesítésének és védelmének irányát határozza-e meg,
    vagy  éppen  ellenkezőleg,  az illető alapjog  érvényesítéséhez
    szükséges részletszabályokat állít fel. Az Abh. által  vizsgált
    törvény  nem tartalmazott olyan rendelkezést, amely módosította
    volna  az illető alapjogra vonatkozó, kétharmados szabályozást,
    vagyis  a  lelkiismereti  és  vallásszabadságról,  valamint  az
    egyházakról  szóló 1990. évi IV. törvényt. Az  Alkotmánybíróság
    az   Abh.  indokolásában,  a  minősített  többség  követelménye
    általános   elemzése  során  azonban  kimondta  "Az   Alkotmány
    előírása  szerint  minősített többséggel  megalkotott  törvényt
    egyszerű  többséggel  hozott törvénnyel módosítani  nem  lehet"
    (ABH 1993, 48, 64).

    Az  Szbtv. az indítvánnyal érintett részében ezzel szemben  nem
    önmagában  egy adott alapjoghoz kapcsolódó, azzal összefüggésbe
    hozható  kiegészítő szabályozást testesít meg, hanem az  –  más
    nem   vizsgált   rendelkezések  mellett   –   több,   különálló
    kétharmados  törvény  meghatározott rendelkezéseinek  tematikus
    módosítása, illetve hatályon kívül helyezése. Ebből következően
    megváltozott az alkotmányossági vizsgálat iránya: nem arra kell
    a  választ  keresni,  hogy egy adott, új  tárgykörre  vonatkozó
    szabályozás  elfogadásához minősített vagy  egyszerű  többségre
    van-e   szükség,  hanem  arra,  mellőzheti-e  alkotmányosan   a
    törvényalkotó  a  kétharmados törvény módosításakor  a  törvény
    elfogadásához   előírt  garanciális  törvényalkotási   eljárási
    szabályt.

    Az  indítvány  vizsgálata  során  ennek  megfelelően  abban   a
    kérdésben kellett az Alkotmánybíróságnak állást foglalnia, hogy
    a  minősített szavazattöbbséget igénylő törvények elfogadásával
    (módosításával,  hatályon kívül helyezésével)  kapcsolatos,  az
    Alkotmány tételes szabályaiból fakadó törvényhozási konszenzus-
    kényszer  – mint törvényalkotási eljárási érvényességi feltétel
    – részben vagy egészben figyelmen kívül hagyható-e, avagy éppen
    ellenkezőleg, attól nem lehet eltekinteni.

    Az Alkotmánybíróság a vizsgálat eredményeképpen megállapította:
    a  törvényalkotási  eljárásban  akkor  sem  lehet  mellőzni  az
    Alkotmány által előírt minősített többség követelményét,  ha  a
    módosítás  részletszabályokról szól,  vagy  az  adott  alapjog,
    illetve    intézmény   hatályosulását   szeretné    hatékonyabb
    eszközökkel  elérni  a jogalkotó. Az ilyen  vagy  más,  hasonló
    tartalmú  kezdeményezés  érvényesítésének  szándéka  –  mint  a
    hatékony  kormányzás  megvalósításának  egyik  eszköze   –   az
    Alkotmány tételes szabályát nem sértheti meg. Kétségtelen, hogy
    ez  a  szabály  a törvényalkotási eljárás formai  érvényességét
    meghatározó  alkotmányos korlátot jelent  az  egyszerű  többség
    akár ésszerű törekvéseivel szemben is.

    A  törvényalkotási  eljárás  formai  szabályainak  maradéktalan
    megtartását,   mint   fontos   alkotmányos   követelményt,   az
    Alkotmánybíróság  már  több korábbi határozatában  hangsúlyozta
    (11/1992. (III. 5.) AB határozat. , ABH 1992, 77, 85;  29/1997.
    (IV. 29.) AB határozat. , ABH 1997, 122; 66/1997. (XII. 29.) AB
    határozat.   ,   ABH   1997,  397,  401).  Az  Alkotmánybíróság
    álláspontja   szerint,  bár  az  Alkotmányban  nincs   tartalmi
    oldalról megalapozott alapjogi és alapintézményi hierarchia,  a
    szabályozásukra vonatkozó törvényhozási eljárásjogi  szabályok,
    így   különösen  az  érvényességi  feltételek,   a   minősített
    többséget   igénylő  törvények  számára  kitüntetett  helyzetet
    teremtenek.   Amennyiben  az  Országgyűlés  a  törvényalkotási-
    eljárási     szabályokat    megszegi,     úgy     az     formai
    alkotmányellenességet     eredményez,     amelynek     –     az
    Alkotmánybíróság   megsemmisítési   jogkörére   tekintettel   –
    alkotmányjogi szankciója van.

    Az  Alkotmánybíróság  rámutat: az Országgyűlésnek  van  jogköre
    annak  eldöntésére, hogy az adott törvényhozási tárgyat  milyen
    részletesen  szabályozza az ún. kétharmados törvény  útján.  Az
    Alkotmánybíróság   ugyanakkor   fenntartja   az    Abh.    -ban
    idevonatkozóan  tett  megállapításokat,  amelyek   szerint   az
    Alkotmány  szövegéből  és szerkezetéből  nem  következik,  hogy
    csakis  ún.  kétharmados  törvénnyel lehetne  rendelkezni  azon
    alapjogok minden vonatkozásáról, amelyekről szóló törvényhez az
    Alkotmány  minősített többséget ír elő (ABH 1993, 48,  61).  "A
    kétharmados   törvényeket   az   Alkotmány   csupán    eljárási
    szempontból, a meghozatalukhoz szükséges minősített  többséggel
    különbözteti   meg   az   alapvető  jogokra   vonatkozó   egyéb
    törvényektől;  a minősített törvény a jogforrási  hierarchiában
    nem  áll  a többi törvény felett. A kitüntetett eljárás azonban
    alkotmányos követelmény a törvény módosításakor is" (ABH  1993,
    48, 63).

    Az  Rtv.  ,  a  Hőr.  tv.  , az Idtv.  ,  a  Met.  és  az  Utv.
    megalkotásakor az országgyűlési képviselők minősített  többségű
    döntésükkel  adott  szélességű és részletességű  szabályozásban
    értettek  egyet.  A  minősített  többség  garanciája  ebben  az
    összefüggésben  azt  jelenti, hogy  az  elfogadást  követően  a
    szabályozás   tartalmának  vagy  módjának  teljes   körű   vagy
    részleges   módosítása  iránti  igény  esetén,  a   változtatás
    keresztülviteléhez  újfent meg kell  teremteni  a  módosításhoz
    szükséges  széleskörű  támogatottságot.  Ennek  megfelelően   a
    minősített   többséghez  kötött  törvény  módosításakor   nincs
    alkotmányos  alapja  a  módosított és a módosító  rendelkezések
    iránya, jellege, jelentősége szerinti különbségtételnek.

    Az  Alkotmánybíróság  a  fentiekben  kifejtettekre  tekintettel
    megállapította, hogy "a szervezett bűnözés, valamint  az  azzal
    összefüggő jelenségek elleni fellépés szabályairól és az  ehhez
    kapcsolódó törvénymódosításokról szóló" elfogadott, de  ki  nem
    hirdetett törvénynek azon rendelkezései, amelyek az Rtv. -t,  a
    Hőr.  tv. -t, az Idtv. -t, a Met. -et és az Utv. -t módosítják,
    az  Alkotmány 40/A. §-a (1) és (2) bekezdésében,  58.  §-a  (3)
    bekezdésében,   illetve  65.  §-a  (2)   bekezdésében   foglalt
    rendelkezésekbe ütköznek, ezért alkotmányellenesek.

    Az   alkotmányellenesség  megállapításával  összefüggésben   az
    Alkotmánybíróság  hangsúlyozza:  nincs  alkotmányos   lehetőség
    arra,  hogy alkalmanként egyszerű többséggel elfogadott törvény
    minősített   szavazatarányhoz   kötött   törvényt   bármiképpen
    módosítson   vagy  hatályon  kívül  helyezzen.   Az   Alkotmány
    minősített  többséget  előíró szabályainak  megváltoztatása  az
    egyetlen  és  kizárólagos  eszköz  annak  elérésére,  hogy   az
    Országgyűlés    a    rendes   (egyszerű   többséghez    kötött)
    törvényalkotás  kereteit tágítsa, s ezzel együtt  a  minősített
    többséghez kötött szabályozást szűkítse.

    4. Az Alkotmánybíróság jelen határozata változatlanul nem zárja
    ki  annak  lehetőségét, hogy az Országgyűlés az ún. kétharmados
    törvények    normatartalmát   nem   érintő    olyan    egyszerű
    szótöbbséggel elfogadott szabályozást alkosson,  ami  az  adott
    alapjog  érvényesítéséhez, illetve adott  szervezet,  intézmény
    hatékonyabb   működtetéséhez  szükséges.  Erre  akkor   van   a
    törvényalkotónak alkotmányos lehetősége, ha egyrészt  megtartja
    a törvényalkotás eljárási rendjét, vagyis eleget tesz különösen
    annak   az   eljárási   követelménynek,  hogy   a   kétharmados
    szavazattöbbséggel egyszer már elfogadott törvényt, vagy  ilyen
    törvény   egyes   rendelkezéseit  nem   módosíthatja   egyszerű
    szótöbbséggel,  másrészt  figyelembe  veszi  azt   a   tartalmi
    követelményt,  miszerint ez a törvény csak az adott  alapjogra,
    illetve   szervezetre,  intézményre  vonatkozó   –   minősített
    többséget nem igénylő – részletszabályokat állapíthatja meg.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a kétharmados törvények
    közvetlen   (tételes)   módosítása   a   kétharmados    törvény
    szabályozási   köréhez   közelálló,   azzal   esetleg   részben
    egybevágó, másik, egyszerű többséggel meghozható önálló törvény
    módosításával,  vagy új törvény alkotásával  alkotmányosan  nem
    kerülhető meg. Mindez ugyanis odavezethetne, hogy a kétharmados
    törvények  formális érintetlenül hagyása ellenére az  alapjogi,
    illetve az alapintézményi törvény a módosított, illetve újonnan
    alkotott – formálisan egyszerű többséghez kötött – törvényekhez
    képest elveszítené alkotmányosan meghatározó jelentőségét.  Az,
    hogy  egy adott törvény módosítása vagy megalkotása ténylegesen
    ezzel  a következménnyel jár-e, csak tartalmi vizsgálat alapján
    állapítható meg.

    Az  Alkotmánybíróság korábbi döntésében már értelmezte, hogy az
    alapvető  jogokra és kötelességekre vonatkozó  szabályok  közül
    mely  ismérvek alapján kell megkülönböztetni azokat,  amelyeket
    az  Alkotmány  8.  § (2) bekezdése értelmében  törvényben  kell
    megállapítani  (64/1991.  (XII. 17.) AB  határozat,  ABH  1991,
    306).  Az  Abh.  szerint hasonló értelmezésre  van  szükség  és
    lehetőség   a   minősített,  illetve  az  egyszerű   többséggel
    elfogadott      törvényben     meghatározandó     rendelkezések
    elkülönítésére (ABH 1993, 48, 62).

    Az  Alkotmánybíróság a jelen eljárásban nem vizsgálta az Szbtv.
    -nek    az   indítvány   által   nem   érintett   rendelkezései
    alkotmányosságát.  A  3/1997. (I. 22.) AB határozatban  azonban
    már    jelezte,    hogy   –   az   Alkotmányban   megállapított
    feladatkörének  megfelelően, arra irányuló indítvány  esetén  –
    tartalmi vizsgálat eredményeképpen foglal állást adott törvényi
    rendelkezés  elfogadásához alkotmányosan  megkövetelt  többségi
    szint  kérdésében (ABH 1997, 33, 39). Az Alkotmánybíróság  utal
    arra,  hogy  a  minősített  többség  szükségességének  tartalmi
    kritériumai  körében az alapjogok tekintetében jelentősége  van
    többek között az érvényesítés és a védelem irányának, működésük
    és  érvényesülésük garanciáinak, az alapjogok  korlátozását,  a
    polgárok kötelezettségeit érintő kérdéseknek, valamint az adott
    ügyben  követendő  eljárási  szabályok  lényeges  elemeinek.  A
    minősített   többség   követelményével  érintett   szervezetek,
    intézmények    szabályozása   körében    a    kritériumrendszer
    elsősorban,  de  nem  kizárólagosan a  hatáskör,  a  szervezeti
    felépítés  és  a  működési rend lényeges  szabályozási  elemeit
    foglalja magában.

                                   
                                 III.
                                   

    1.  A köztársasági elnök indítványában foglaltaknak megfelelően
    az   Alkotmánybíróság   elvégezte  az   Szbtv.   zárószavazásra
    bocsátott  és  a köztársasági elnök részére megküldött  szövege
    közötti  eltérések alkotmányossági vizsgálatát.  A  vizsgálatot
    azonban   azokra  a  szövegrészekre  szűkítette,  amelyeket   a
    határozat  rendelkező részének 2. pontja nem érint.  Így  abból
    kizárta  az  Szbtv. 13. § (1) bekezdésében, 16. és  24.  §-ában
    foglaltakat.

    Ennek  megfelelően a jogbiztonság követelményével  kapcsolatban
    vizsgált rendelkezések a következők:

    "2.  §  (2) Az e törvény alapján kirótt közrendvédelmi bírságot
    (4. § (3) bekezdése és a 11. §),
    valamint  a  légijármű  üzemeltetőjével szemben  külön  törvény
    szerint   kiszabható  közrendvédelmi  bírságot   (21.   §   (1)
    bekezdése)   kormányrendeletben   meghatározott   célra   lehet
    felhasználni. "

    '/25.   §   A   vámjogról,   a   vámeljárásról,   valamint    a
    vámigazgatásról  szóló  1995. évi C. törvény  (a  továbbiakban:
    Vám. tv.) a következő 160/A. -160/F. §-okkal egészül ki:/
    "160/E.  §  (1)  A  vámhatóság  bűnüldözési  célú  adatkezelési
    rendszereibe csak a vámhatóság, illetve a vámhatóság  működését
    ellenőrző   Megelőzési  Szolgálat  (Rtv.  75.   §)   tagja,   a
    pénzügyminiszter által kijelölt személy, az adatvédelmi biztos,
    valamint  a  törvény által feljogosított más szerv  képviselője
    tekinthet   be,   kérhet  felvilágosítást,   értesítést,   vagy
    adatszolgáltatást. " '

    '38. § Az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995.  évi
    LXV.  törvény  (a továbbiakban: Ttv.) 6. § (1) bekezdésének  q)
    pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
    /Feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult/
    "q)  a  határőrség, a rendvédelmi szerv központi  szervének,  a
    Megelőzési Szolgálatnak (Rtv. 75. §) vezetője. "

    39.  §  (1)  A Ttv. melléklete a következő új címmel  és  30/A.
    ponttal egészül ki:
                         "Megelőzési Szolgálat
    30/A. A Megelőzési Szolgálat (a továbbiakban: MSZ) tevékenységi
    körében államtitokkörbe tartoznak:
    a) A titkos információgyűjtés eszközeinek, az erők és módszerek
    alkalmazásának eljárási szabályai.
    Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  30
    év.
    b)   Az   MSZ   konkrét  személyre,  ügyre   vonatkozó   titkos
    információgyűjtő  tevékenysége során keletkezett  és  az  ehhez
    kapcsolódó  minden  konkrét  adat a  büntetőeljárásban  történő
    felhasználásig, valamint a nyilvántartásaik, tekintet nélkül az
    adathordozóra, fajtájára.
    Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  90
    év.
    c) A Be. 127. §-ának (3) bekezdése és 139. §-ának (3) bekezdése
    alapján     ügyészi    jóváhagyással    megtagadott,    illetve
    megszüntetett   nyomozás  során  keletkezett   előterjesztések,
    javaslatok és jelentések, amelyek az együttműködő gyanúsítottra
    vonatkoznak.
    Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  90
    év.
    d) A bűncselekmények felderítése során keletkezett információk,
    amelyek nem tartoznak a büntetőeljárás keretébe.
    Az államtitokká minősítés leghosszabb ideje: 90 év
    e)   A  nemzetbiztonsági  szolgálatoknak  az  MSZ-szel  történő
    együttműködéséből   származó   olyan   adatok,   amelyekből   a
    nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége megállapítható.
    Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  90
    év.
    f)  A  Rendőrségről  szóló 1994. évi  XXXIV.  törvény  65.  §-a
    alapján   létrehozott  fedőintézmények  jellegével  összefüggő,
    valamint a pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó adatok.
    Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  90
    év.
    g) Az MSZ-szel együttműködő személy és a fedett nyomozó kiléte,
    valamint  a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény  64.  §
    (8)  bekezdése alapján az ott megjelölt nyilvántartásokban lévő
    fedőadatok  elhelyezésének ténye és az  elhelyezésre  vonatkozó
    rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó.
    Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  90
    év.
    h)  Az  MSZ  titkos információgyűjtésével kapcsolatos  oktatási
    célú kiadványok.
    Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  30
    év. "

    (2) A Ttv. melléklete a következő 33/A. ponttal egészül ki:
    "33/A. A Határőrséggel együttműködő személy és a fedett nyomozó
    kiléte,  valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
    64. § (8) bekezdése alapján az ott megjelölt nyilvántartásokban
    lévő   fedőadatok  elhelyezésének  ténye  és  az   elhelyezésre
    vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó.
    Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  90
    év. "

    (3) A Ttv. melléklete a következő 46/A. ponttal egészül ki:
    "46/A.  A Rendőrséggel együttműködő személy és a fedett nyomozó
    kiléte,  valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
    64. § (8) bekezdése alapján az ott megjelölt nyilvántartásokban
    lévő   fedőadatok  elhelyezésének  ténye  és  az   elhelyezésre
    vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó.
    Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  90
    év. "

    (6) A Ttv. melléklete a következő 137/G. ponttal egészül ki:
    "137/G.  A  Vám- és Pénzügyőrséggel együttműködő személy  és  a
    fedett nyomozó kiléte, valamint a Rendőrségről szóló 1994.  évi
    XXXIV.  törvény 64. § (8) bekezdése alapján, az  ott  megjelölt
    nyilvántartásokban lévő fedőadatok elhelyezésének ténye  és  az
    elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy  más
    adathordozó.
    Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  90
    év. "

    40.  §  "(2) A törvény 13. §-ának (2) bekezdése, 19. §-a  1999.
    május  1-jén  lép  hatályba, rendelkezéseit a folyamatban  lévő
    ügyekben  is  alkalmazni  kell. A 17.  §-ban  a  szabálysértési
    hatóságra,  illetőleg a szabálysértési hatóság által  elrendelt
    kiutasításra  vonatkozó rendelkezéseket külön  törvény  lépteti
    hatályba.
    (3)  A 42. § rendelkezései a kihirdetést követő 8. napon lépnek
    hatályba.
    (4)  E  törvény  hatálybalépésével egyidejűleg lép  hatályba  a
    büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban:
    Be.) 605. §-ának (8)-(12) bekezdése.

    (8) E törvény 1. §-ának hatályos szövege 1999. március 1-jétől:
    1.   §   E   törvény   célja,  hogy  –  büntetőjogi,   valamint
    közigazgatási-jogi   eszközök  biztosításával   –   hatékonyabb
    védelmet nyújtson a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
    törvény   (a   továbbiakban:  Btk.)  szerinti,  a  bűnszervezet
    keretében   elkövetett  (Btk.  137.  §  8.  pont),  illetve   a
    bűnszervezet   létrehozására   (Btk.   263/C.    §)    irányuló
    bűncselekményekkel, valamint az e bűncselekményekkel összefüggő
    egyes jogsértő cselekményekkel szemben.
    (9)  E  törvény  3.  §-a  s) pontjának hatályos  szövege  1999.
    március 1-jétől:
    s)   szervezett  bűnözéssel függ össze: az a  bűntett,  amelyet
    bűnszervezet  tagjaként  (Btk. 137. §  8.  pont)  követnek  el,
    illetve a bűnszervezet létrehozása (Btk. 263/C.). " '

    '51.  § (2) A Vám. tv. 174. §-a (2) és (3) bekezdése helyébe  a
    következő rendelkezés lép és új (4)-(5) bekezdéssel egészül ki,
    ezzel  egyidejűleg a jelenlegi (4)-(5) bekezdés számozása  (5)-
    (6) bekezdésre változik:
    "(2)  A  Vám-  és Pénzügyőrségnek az országos parancsnok  által
    kijelölt  nyomozó hatóságai a büntetőeljárásról  szóló  törvény
    alapján  a  vámszervezet  nyomozóhatósági  hatáskörébe  tartozó
    bűncselekmények    elkövetésének    megelőzése,    felderítése,
    megszakítása, az elkövető kilétének megállapítása, az  elkövető
    elfogása, a körözött személy felkutatása, tartózkodási helyének
    megállapítása,  továbbá a bizonyítékok megszerzése  céljából  a
    Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban:
    rendőrségi  törvény)  VII. fejezetében meghatározottak  szerint
    titkos információgyűjtést végeznek. A rendőrségi törvény  68/D.
    §  (1)  bekezdésének alkalmazása szempontjából  a  173.  §  (1)
    bekezdésében foglaltakat kell kivételként tekinteni.
    (3)   A   vámhatóság  az  informátor,  a  bizalmi  személy,   a
    vámhatósággal  titkosan  együttműködő  más  személy,  a  fedett
    nyomozó,  valamint  a  fedőokirat és  a  fedőintézmény  védelme
    érdekében  a közigazgatási nyilvántartásokban, így különösen  a
    személyi adat- és lakcímnyilvántartásban, a személyi igazolvány
    nyilvántartásban, az anyakönyvi nyilvántartásban, az úti okmány
    nyilvántartásban,  a  gépjárművezetői  engedély   és   gépjármű
    nyilvántartásban,      az     ingatlan-nyilvántartásban,      a
    cégnyilvántartásban  fedőadatokat  helyezhet  el.  A   fedőadat
    elhelyezésének  ténye,  az elhelyezésre vonatkozó  rendelkezést
    tartalmazó okirat vagy más adathordozó államtitoknak minősül. A
    fedőadatokat  törölni kell, ha az elhelyezés alapjául  szolgáló
    bűnüldözési érdek megszűnt.
    (4)  Az informátor, a bizalmi személy, a vámhatósággal titkosan
    együttműködő  más  személy  által  a  titkos  információgyűjtés
    keretében másnak okozott kár megtérítésére a rendőrségi törvény
    67. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően
    alkalmazni. "
    (5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
    a)   megállapítsa   a   Vám-   és  Pénzügyőrség   fedőintézmény
    létrehozásával,    fenntartásával    kapcsolatos    eljárásának
    részletes szabályait;
    b)  rendeletben  állapítsa meg a büntetőeljárásban  részt  vevő
    tanúk és más személyek, a büntetőeljárást folytatók, illetve  a
    Vám-    és   Pénzügyőrség   nyomozó   hatóságaival   a   titkos
    információgyűjtés  keretében  együttműködők,  valamint   az   e
    személyekhez közel állók védelmére vonatkozó szabályokat. "

    (3) A Vám. tv. 174. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
    "(7) A titkos információgyűjtés eszközei, módszerei (rendőrségi
    törvény  VII.  fejezet) alkalmazásának részletes  szabályait  a
    pénzügyminiszter állapítja meg. " '


    2.  .  Az Alkotmánybíróság az Országgyűlés 1998. december  22-i
    üléséről  készült  hiteles jegyzőkönyv alapján  megállapította,
    hogy  a  T/272.  számon  előterjesztett  törvényjavaslatnak   a
    parlamenti   vita   és   az  elfogadott   módosító   javaslatok
    eredményeként kialakult szövegét, az ún. "egységes javaslat"-ot
    az  Országgyűlés – a Házszabályról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY
    határozat  (a továbbiakban: Házszabály) 107. § (5) bekezdésének
    megfelelően   –  két  részben  szavazta  meg.  Az  Országgyűlés
    Alkotmány-   és   igazságügyi  bizottsága  a  T/272/94.   számú
    ajánlásában  rögzítette, hogy álláspontja szerint az  "egységes
    javaslat"  mely  rendelkezéseinek  elfogadásához  szükséges   a
    jelenlévő  képviselők kétharmadának "igen"  szavazata.  Ezt  az
    ajánlást  az  Országgyűlés  egyszerű  többséggel  :  203   igen
    szavazattal, 127 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta
    (Ogy. jkv. 5662. hasáb). Az Országgyűlés az "egységes javaslat"
    minősített többséget igénylőnek nyilvánított rendelkezéseit 208
    igen, 136 nem, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el. (Ogy. jkv.
    5722.   hasáb).  Ezt  követően  az  Országgyűlés  az   egyszerű
    többséget  igénylőnek  minősített rendelkezésekről  határozott:
    213  képviselő igen szavazatával, 26 képviselő nem szavazatával
    és  108  képviselő  tartózkodása mellett a  törvényt  elfogadta
    (Ogy. jkv. 5734. hasáb).

    Így,  mivel az Szbtv. azon rendelkezései, amelyek elfogadásához
    –  az Alkotmány- és igazságügyi bizottság ajánlása alapján,  az
    Országgyűlés   állásfoglalása  szerint  is  –  a   jelen   lévő
    országgyűlési    képviselők   kétharmadának   igen    szavazata
    szükséges,  nem  kapták meg a kívánt többséget,  az  elfogadott
    törvény   szövege  leszűkült  az  egyszerű  többséget   igénylő
    rendelkezésekre.

    3.  Az  Alkotmánybíróság az Szbtv. elfogadott szövegének  olyan
    tartalmi   ellentmondásait  állapította   meg,   amelyeket   az
    Országgyűlés  által  kétharmados  szavazattöbbséget  igénylőnek
    minősített, és ekként el nem fogadott rendelkezések  kihagyása,
    és    ennek    folytán   a   megmaradt   törvényszöveg    kellő
    körültekintéssel elvégzett szerkesztésének elmaradása okozott.

    A  kétharmados  szavazattöbbség hiányában az  Országgyűlés  nem
    fogadta  el  az  Rtv. 75. §-át módosító rendelkezést,  amely  a
    Megelőzési  Szolgálat létesítéséről szólt.  Ennek  ellenére  az
    Szbtv.   25.   §-ának  a  Vám.  tv.  160/E.  §-át   megállapító
    rendelkezése hivatkozik a létre nem jött szervezetre.  Ugyanígy
    Ttv.  6.  § (1) bekezdésének az Szbtv. 38. §-ával megállapított
    q) pontja említi a Megelőzési Szolgálatot, sőt az Szbtv. 39.  §
    (1)  bekezdése a Ttv. mellékletét egy új, 30/A. ponttal rendeli
    kiegészíteni, ami a Megelőzési Szolgálat címet viseli.

    A  kétharmados szavazattöbbség hiányában úgyszintén nem  került
    elfogadásra  az  Rtv.  64.  §  új  (8)  bekezdését  megállapító
    rendelkezés,  ennek ellenére az Szbtv. 39. § (2),  (3)  és  (6)
    bekezdései visszautalnak rá.

    Az  Alkotmánybíróság már több esetben rámutatott arra,  hogy  a
    világos,  érthető és megfelelően értelmezhető  normatartalom  a
    normaszöveggel szemben alkotmányos követelmény. A  jogbiztonság
    – ami az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság
    fontos  eleme – megköveteli, hogy a jogszabály szövege értelmes
    és  világos,  a jogalkalmazás során felismerhető normatartalmat
    hordozzon  (26/1992.  (IV. 30.) AB határozat,  ABH  1992,  135,
    142).
    A  jelentéktelen,  és  csak a törvény hatálybalépése  után,  az
    alkalmazás  menetében felismert szövegbeli következetlenségeket
    a jogalkalmazás során szükséges értelmezés esetleg kiküszöböli.
    Erre  vannak  példák, bár az ilyen hiányosságok felszámolásának
    is  az egyetlen hathatós és az eshetőlegességet kizáró módja  a
    törvénymódosítás    lenne.    Akkor    azonban,    amikor     a
    "következetlenség"   már   a   mindennapi   értelmezéssel   nem
    szüntethető    meg,   mert   olyan   szövegbeli   hiányosságban
    jelentkezik,   amelynek   elhárításához   a   törvényben    nem
    szabályozott  intézmény  vagy  elv  beiktatása,  vagy  éppen  a
    meglevő  rendelkezés elhagyása szükséges, nincs  más  lehetőség
    ennek  megszüntetésére,  mint  a  törvény  módosítása  a  belső
    koherencia megteremtése érdekében.

    A  fentiekre  tekintettel  az Alkotmánybíróság  megállapította,
    hogy  az  Szbtv. -nek a határozat rendelkező része 3. pontjában
    felsorolt   rendelkezései  sértik  az  Alkotmány   2.   §   (1)
    bekezdésében normatív tartalommal megállapított jogállamiságból
    fakadó jogbiztonság követelményét, és ezért alkotmányellenesek.

    4.  A  szavazás már ismertetett kimenetele szükségessé tette  a
    szöveg  átszerkesztését; az eredetihez képest szakasz-  illetve
    bekezdésszámok  változtak  meg. A  szükségképpeni  átszámozáson
    túlmenően számozási hiba is előfordul az Szbtv. 51.  §  (2)  és
    (3) bekezdéseiben.

    A   köztársasági  elnök  indítványában  kitér  arra,   hogy   a
    Házszabály  megfelelő eljárást biztosít a szavazás menetében  a
    törvényi   rendelkezések   összhangjának   megteremtésére.   Az
    Alkotmánybíróság    megállapította,    hogy    a     Házszabály
    rendelkezései (107. § (1) bekezdés, (5) bekezdés, 56  §.)  csak
    lehetőséget  és  nem  kötelezettséget  írnak  elő  az   esetleg
    szükségessé  váló módosító javaslat benyújtására,  továbbá  nem
    írják  elő  annak  kötelezettségét  sem,  hogy  a  szerkesztett
    szöveget ismét szavazásra bocsássák.

    Az  indítvány hivatkozik az Alkotmánybíróság 12/1990. (V.  23.)
    AB  határozatára, amely megállapította, hogy:  "A  kodifikációs
    tévedés kézirathibának nem minősíthető, annak orvoslása csak  a
    jogszabály módosításával történhet. Ezzel ellentétes  gyakorlat
    kialakítása  sértené  a  jogbiztonság  elvét  és  a  jogalkotás
    alapvető  szabályait. Az Alkotmánybíróság az ügy  kapcsán  elvi
    jelleggel  arra  is rámutat, hogy szinte általános  gyakorlattá
    vált   a  kodifikációs  tévedések  kézirathibára  hivatkozással
    történő  helyesbítése.  E  téren az is gyakorta  tapasztalható,
    hogy  a  helyesbítésre  a  kihirdetést követően  indokolatlanul
    hosszú idő után kerül sor. Mindez sérti a jogbiztonságot  és  a
    jogalkotás  szabályait,  s  ugyanakkor  rontja  a  kodifikációs
    tevékenység  presztízsét.  "  "Az Alkotmánybíróság  álláspontja
    szerint  a  jogszabályok  helyesbítésére  kizárólag  nyomdahiba
    esetén  kerülhet  sor a kihirdetést követő meghatározott  rövid
    határidőn belül" (ABH 1990, 160, 168-169).

    Az indítványban idézett megállapítás a jelenleg vizsgált esetre
    két   okból  sem  vonatkoztatható.  Egyrészt  azért,  mert   az
    Alkotmánybíróság  korábbi  véleményalkotását   kifejezetten   a
    kihirdetett,  tehát a Magyar Közlönyben megjelent  jogszabályra
    alapította,  másrészt  azért sem, mert a hivatkozott  határozat
    alapját  képező  ügyben  érdemi  (nem  számozási,  vagy   egyéb
    technikai  jellegűnek  minősíthető) szövegmódosítást  hajtottak
    végre kodifikációs tévedés címén.

    Az  Szbtv.  2. § (2) bekezdésénél, valamint a 40. §  (2),  (3),
    (4),  (8)  és  (9) bekezdéseinél csupán technikai, szerkesztési
    módosítások  történtek, az 51. § (2) és (3) bekezdésében  pedig
    nyilvánvaló  számozási hiba fordul elő. Ezért  e  rendelkezések
    vonatkozásában az Alkotmánybíróság – az indítványban  felvetett
    vizsgálati  szempont alapján – nem állapított meg  jogbiztonság
    sérelmében megnyilvánuló alkotmánysértést.

    Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  benne  foglalt  elvi
    álláspont   jelentőségére  tekintettel  a   Magyar   Közlönyben
    közzéteszi.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke

            Dr. Czúcz Ottó                   Dr. Bagi István
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró

            Dr. Erdei Árpád                 Dr. Holló András
            előadó alkotmánybíró               alkotmánybíró

            Dr. Németh János
          az aláírásban akadályozott
            Dr. Kiss László                 Dr. Lábady Tamás
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró

            Dr. Strausz János         Dr. Tersztyánszky Ödön
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
                             Dr. Vörös Imre
                              alkotmánybíró
     Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró különvéleménye

     1.  Egyetértek  a  többségi határozatnak a 3. és  4.  pontjában
     foglaltakkal,   nem  osztom  azonban  a  többségi   álláspontot
     atekintetben,   hogy   az  Alkotmányban   meghatározott   egyes
     törvények  elfogadásához megkívánt minősített többség  lényeges
     tartalmát   kizárólag  az  országgyűlési   képviselők   közötti
     széleskörű  egyetértés  megkövetelése teszi  ki.  Az  Alkotmány
     által megkívánt minősített többség követelménye tartalmi és nem
     egyedül   formai,   törvényhozási  eljárási  kritérium,   amely
     tartalmi  ismérvek kizárólag az Alkotmány alapján  határozhatók
     meg. Ezek meghatározására pedig végső soron az Alkotmánybíróság
     jogosult.

     Ebből     következik,     hogy    véleményem     szerint     az
     Alkotmánybíróságnak     egyenként,     külön-külön     tartalmi
     alkotmányossági  vizsgálat alá kellett volna vonnia  az  Szbtv.
     által    módosított   egyes   minősített   törvények    konkrét
     rendelkezéseit  atekintetben, hogy azokat az Alkotmány  alapján
     minősített  többséggel  kellett-e  meghozni.  Csak  ezek   után
     kerülhetett volna az Alkotmánybíróság abba a helyzetbe, hogy  a
     határozat rendelkező része 2. pontjában meghatározott  törvényi
     rendelkezések    alkotmányossága   vagy    alkotmányellenessége
     kérdésében döntsön.

     2.  A  többségi határozat az Alkotmánybíróság 4/1993. (II. 12.)
     AB határozata (a továbbiakban: Abh.) indokolásából a rendelkező
     részbe  emeli  azt az elvi megállapítást, hogy:  "Az  Alkotmány
     rendelkezése alapján minősített többséggel elfogadott  törvényt
     egyszerű  többséggel elfogadott törvénnyel nem lehet módosítani
     vagy  hatályon  kívül helyezni. " (ABH 1993, 64).  Ez  az  elvi
     tétel is tartalmazza azonban, hogy csak az a minősített törvény
     nem   módosítható  egyszerű  többségű  törvénnyel,   amely   az
     Alkotmány  rendelkezése  alapján, annak értelmében  minősített.
     Ezt  a  kérdést  pedig  nem a törvény címe,  nem  a  parlamenti
     megegyezés,  azaz  az országgyűlési képviselők  közötti  széles
     körű  egyetértés,  vagy  más alku  dönti  el,  hanem  csakis  a
     rendelkezés   tartalma   és   annak   az   Alkotmánnyal    való
     összefüggése.

     Az  alkotmányi  rendelkezések alkalmazási körének meghatározása
     ugyanis  egyedül  és kizárólag az Alkotmány alapján  történhet.
     Amikor  tehát  az Alkotmánybíróság arról dönt, vajon  az  adott
     életviszony  vagy  szabályozási tárgykör egy  adott  alkotmányi
     szabály  –  adott esetben a minősített többség  követelménye  –
     alkalmazási    körébe   esik-e,   kizárólag   az    Alkotmányra
     támaszkodhat.   Ha  nem  így  lenne,  egyedül  a  törvényalkotó
     belátásán  múlna  az alkotmányi garanciák érvényesítése  és  az
     Alkotmány    nem    állna    a   törvényhozó    fölött,    azaz
     alkotmánybíráskodásra  e  körben  már   nem   is   lenne   mód.
     Álláspontom   szerint   ezért  a  törvényalkotó   egyedül   nem
     állapíthatja  meg  kötelező erővel,  hogy  egy  adott  törvényt
     minősített többséggel kell-e elfogadni, avagy nem, hanem kétség
     esetén  az Alkotmánybíróságnak kell az Alkotmány alapján azokat
     a  tartalmi  kritériumokat megállapítania, amelyek a minősített
     többséget igénylő törvényhozási tárgyakat kijelölik.

     3.  Lényegében  ezt tette meg az Abh. , amikor  meghatározta  a
     minősített többség szükségességének tartalmi kritériumait,  bár
     kizárólag   az   alapjogok   tekintetében,   mert   akkor    az
     Alkotmánybíróság előtt a minősített többség kérdése egyedül  az
     alkotmányos  alapjogok összefüggésében merült fel.  Ez  azonban
     nem  jelenti azt – mint ahogy erre a többségi határozat is utal
     –  hogy ugyanezt a tartalmi követelményrendszert nem kellene az
     Alkotmánybíróságnak  meghatároznia  az  Alkotmány   szerint   a
     minősített   szabályozási   tárgykörbe   tartozó   intézmények,
     szervezetek  vonatkozásában is. Sőt, ezt a  többségi  határozat
     indokolásában  – egyes alkotmányos kritériumok  kiemelésével  –
     meg  is  teszi,  ami által nézetem szerint ellentétbe  kerül  a
     határozatnak azzal a rendelkezésével, amely szerint e kérdésben
     egyedül   az   országgyűlési  képviselők   közötti   széleskörű
     egyetértés  jelenti az alkotmányos garancia lényeges tartalmát.
     Ha   ugyanis   a  minősített  törvényhozási  tárgyköröknek   az
     Alkotmány  szerint a képviselők széleskörű konszenzusa  mellett
     tartalmi  kritériumai  is vannak, akkor az  Alkotmánybíróságnak
     kell állást foglalnia – arra irányuló indítvány esetén – mind a
     minősített eljárásban már meghozott törvény egyes rendelkezései
     tekintetében,  mind  pedig  az  Alkotmány  szerint   minősített
     tárgykörbe  tartozó, de egyszerű többséggel elfogadott  törvény
     egyes rendelkezései vonatkozásában az alkotmányosan megkövetelt
     többségi szint kérdésében. A többségi határozat el is jut  erre
     a következtetésre, de csak az egyik irányban: jelesül akkor, ha
     minősített  törvény mellett – az adott tárgykörben  –  egyszerű
     többségű   önálló   törvény   születik.   Az   ilyen    törvény
     alkotmányossága – a határozat szerint – csak tartalmi vizsgálat
     alapján  állapítható  meg. Nem látom  alkotmányos,  ésszerű  és
     logikai alapját sem annak, hogy ugyanezt a tartalmi vizsgálatot
     az   Alkotmánybíróság  a  már  meghozott  minősített  törvények
     tekintetében  ne  végezze  el, ha az azokat  módosító  egyszerű
     többségű törvényi rendelkezések alkotmányossága kérdésében kell
     döntenie.   Ez  az  eljárás  az  alkotmányosság  ellenőrzésének
     kétféle  mércéjét  teremti  meg. Egyik  irányból  kizárólag  az
     Országgyűlésre bízza a minősített szintre vonatkozó  alkotmányi
     rendelkezések  tartalmi  és  terjedelmi  meghatározását,  másik
     irányból  viszont  az  Alkotmánybíróság  tartalmi  vizsgálatába
     utalja azokat. Álláspontom szerint azonban az alkotmányosságnak
     csak egyetlen mércéje lehet: maga az Alkotmány.

     A  minősített  többséggel  meghozott törvényeknek  ugyanis  sok
     esetben  számos olyan rendelkezése van, amelyeket a törvényhozó
     nem  az  Alkotmány  alapján fogadott el minősített  többséggel,
     hanem  pusztán  törvényszerkesztési, kodifikációtechnikai  vagy
     éppen – közjogi alap nélkül – politikai okból. Az Abh. az ilyen
     esetekre  nézve is tartalmaz elvi megállapítást.  Eszerint:  "A
     parlamentarizmus   lényegével  ellenkezne  azonban   az   olyan
     értelmezés, amely kizárná az egyszerű többséget abból, hogy  az
     illető   alapjogokra  vonatkozóan  –  a  kétharmados  törvényre
     tartozó    koncepcionális   kérdéseken   kívül   –    politikai
     elképzeléseinek   megfelelően   rendelkezzék:   végrehajtásukat
     szabályozza, további garanciákat építsen ki, saját  koncepciója
     szerint  igazítsa érvényesülésüket az adott körülményekhez.  Az
     alapjogok  védelme és érvényesülése szenvedne  a  parlamentáris
     elveken    nyugvó    Alkotmány    alapján    megindokolhatatlan
     korlátozást, ha minden változás és továbbfejlesztés,  illetőleg
     a   szabályozási   koncepciót  nem   meghatározó   részgarancia
     kétharmados többséghez lenne kötve. "(ABH 1993, 62)  Vagyis  az
     Alkotmány csak a koncepcionális kérdésekre vonatkozóan követeli
     meg   a   rendelkezés  minősített  többségi  szintjét,  míg   a
     minősített törvény egyes rendelkezéseinek megváltoztatása  vagy
     továbbfejlesztése  egyszerű többségű  törvénnyel  alkotmányosan
     megengedett.  Nem  látom alkotmányos és ésszerű  indokát  annak
     sem, hogy az Alkotmánybíróság ettől, a már 1993-ban kialakított
     elvi álláspontjától – kellő alkotmányos okok nélkül – eltérjen.
     Az   ilyen  indokolatlan  eltérés  a  jog  előreláthatóságának,
     kiszámíthatóságának, általában a jogbiztonságnak az  alkotmányi
     követelményével   sem   áll  összhangban   és   a   jogalkotási
     folyamatban is jogbizonytalanságot eredményezhet.

     Sok  közül  egyetlen kiragadott példára utalok itt. A  többségi
     határozat szerint minősített többséggel kellett volna elfogadni
     azt  az idegenrendészeti ügyekben hozott közigazgatási és bírói
     határozatokra  vonatkozó  rendelkezést,  mely  szerint:  "Ha  a
     külföldi  ismeretlen  helyen tartózkodik, a  határozat  közlése
     közszemlére  tétel  útján történik. Közszemlére  tenni  csak  a
     határozat rendelkező részét kell." – mivel ezt a rendelkezést a
     törvény   a  minősített  többséggel  elfogadott,  a  külföldiek
     beutazásáról,  magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról
     szóló 1993. évi LXXXVI. törvénybe iktatta be. A magam részéről,
     ahogy  az  indítványban megjelölt sok más eljárási  rendelkezés
     esetében,  úgy  itt  sem  tudom  az  Alkotmányból  levezetni  a
     minősített többség alkotmányos követelményét.

     4. Egyetértek a többségi határozatnak azzal a megállapításával,
     hogy "az Országgyűlésnek van jogköre annak eldöntésére, hogy az
     adott  törvényhozási tárgyat milyen részletesen szabályozza  az
     ún.  kétharmados törvény útján. " Annak meghatározása  viszont,
     hogy  e  törvényi szabályok közül melyeket kellett az Alkotmány
     értelmében  minősített többséggel elfogadni,  –  erre  irányuló
     indítvány   esetén   –   az  Alkotmánybíróság   kompetenciájába
     tartozik.  Az e körön kívül eső törvényi rendelkezéseket  pedig
     az  Alkotmány  sérelme nélkül egyszerű többség is módosíthatja.
     Ilyen  esetben  az  Országgyűlést  ugyanannyira  nem  köti   az
     elfogadáskori   többség,  mint  ahogy  egy   akár   egyhangúlag
     elfogadott  egyszerű  többségű törvény is módosítható  egyszerű
     többséggel.    Vagyis    az   Szbtv.   indítvánnyal    érintett
     rendelkezései    alkotmányossági    elbírálása     során     az
     Alkotmánybíróságnak   nem  pusztán   a   minősített   törvények
     (törvényi rendelkezések) módosításának megengedhetősége,  hanem
     az    Alkotmány   értelmében   minősített   szintet    követelő
     rendelkezések módosításának megengedhetősége kérdésében kellett
     volna  döntenie.  Ez  pedig szükségképpen tartalmi  vizsgálatot
     igényelt  volna.  Ha  ugyanis nem volt tartalmi  összefüggés  a
     minősített   szint  alkotmányi  követelménye   és   a   sajátos
     (kétharmados eljárással) elfogadott, adott törvényi rendelkezés
     tartalma között, akkor abban az esetben sem vált minősítetté  a
     vonatkozó szabály, ha azt az erre vonatkozó eljárással fogadták
     el.  Következésképpen  az így elfogadott  rendelkezés  egyszerű
     többségű törvénnyel is módosítható.

     Ennek oka, hogy a minősített törvény is törvény, azaz – szemben
     az  Alkotmánnyal  –  hierarchikus kapcsolat nincs  a  különböző
     törvények   között.  Ezzel  szemben  a  minősített  követelmény
     többségi    határozat   szerinti   értelmezése   a   jogforrási
     hierarchiában  mintegy  önálló  státuszhoz,  külön   jogforrási
     szinthez  juttatja  ezeket a törvényeket az  egyszerű  többségű
     törvény és az Alkotmány között.

     5.  A többségi határozat az indítvány elbírálása során egyetlen
     formális magyarázatot vesz csupán figyelembe, nevezetesen, hogy
     a  törvényt annak idején a maga egészében minősített többséggel
     fogadták-e   el.  Ez  a  kritérium  azonban  a  törvényhozásban
     aktuálisan  létrejött  –  és  gyakran  technikai  vagy  pusztán
     politikai  szempontokon  nyugvó  –  megállapodáshoz  köti   egy
     alkotmányos garancia hatókörét. Figyelmen kívül hagyja azt  is,
     hogy   az   adott  törvény  számos  felhatalmazó,  keretjellegű
     szabályt tartalmaz egészen a miniszteri rendeletalkotásra  való
     feljogosításig. Ezek, továbbá különösen a "jelző nélküli" külön
     törvényre  szóló  utalások gyakorlatilag  feloldják  a  törvény
     határait.

     Erre figyelemmel is megállapítható: annak eldöntésére, hogy van-
     e  a  vizsgált  törvény  és a vonatkozó alkotmányi  rendelkezés
     között   tartalmi   kapcsolat  és  az  kellően   szoros-e,   az
     indítványban    megfogalmazott   aggályokra   tekintettel    az
     Alkotmánybíróság hivatott.

     Az  Abh.  az alapjogokkal kapcsolatban felállított egy tesztet,
     amikor   az   alkotmányos  alapjog  érvényesítése  és   védelme
     irányának    meghatározását    tekintette    a    minősítettség
     kritériumának. A jelen indítvány esetében nemcsak alapjogokról,
     hanem  intézmények  szabályozásáról  is  szó  van.  Álláspontom
     szerint az Alkotmánybíróságnak – ahogy ezt a többségi határozat
     példálódzó  jelleggel meg is fogalmazza  –  meg  kellett  volna
     határoznia  az intézmény lényegi jellemezőit, mint a minősített
     többséget igénylő tárgykört. Ez felöleli az intézmény  alapvető
     hatásköreit,   szervezeti   felépítésének   alapjait   és    az
     alkotmányos  rendben betöltött helyét meghatározó  szabályokat,
     mást  azonban  nem.  Csak azokban az esetekben  lehetett  volna
     megállapítani  az indítvánnyal érintett törvényi  rendelkezések
     alkotmányellenességét,  amely  esetekben  az  Szbtv.   módosító
     rendelkezései  a  minősített  törvények  e  tárgykörbe  tartozó
     rendelkezéseit módosítják.

     Budapest, 1999. február 23.
                                                    Dr. Lábady Tamás
                                                       alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:

            Dr. Bagi István           Dr. Tersztyánszky Ödön
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Several provisions of the anti-mafia law amending the Police Act, the Act on Border Guards, the Act on Asylum, the Act on Foreigners and the Act on Travelling Abroad challenged by the President of the Republic
      Number of the Decision:
      .
      1/1999. (II. 24.)
      Date of the decision:
      .
      02/23/1999
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1999-1-001?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .
      en_0001_1999.pdfen_0001_1999.pdf