Hungarian
Ügyszám:
.
17/A/1999
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 1/1999. (II. 24.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1999/25
.
A határozat kelte: Budapest, 02/23/1999
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
  által  elfogadott,  de  még  ki  nem  hirdetett  törvény  egyes
  rendelkezései  alkotmányellenességének  előzetes   vizsgálatára
  benyújtott  indítványa alapján – dr. Bagi  István,  dr.  Lábady
  Tamás     és     dr.    Tersztyánszky    Ödön    alkotmánybírók
  különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: valamely,  az  Alkotmány
  által  meghatározott törvény elfogadásához megkívánt minősített
  többség   nem  egyszerűen  a  törvényalkotási  eljárás   formai
  előírása,  hanem olyan alkotmányos garancia, amelynek  lényeges
  tartalma   az   országgyűlési  képviselők  közötti   széleskörű
  egyetértés. A minősített többség követelménye nemcsak az  adott
  alkotmányi   rendelkezés  közvetlen  végrehajtásaként   kiadott
  törvény  megalkotására vonatkozik, hanem e törvény módosítására
  (rendelkezéseinek    megváltoztatására,   kiegészítésére)    és
  hatályon   kívül  helyezésére  is.  Az  Alkotmány  rendelkezése
  alapján  minősített  többséggel  elfogadott  törvényt  egyszerű
  többséggel  elfogadott  törvénnyel nem  lehet  módosítani  vagy
  hatályon kívül helyezni.

  2.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  "a  szervezett
  bűnözés,   valamint  az  azzal  összefüggő  jelenségek   elleni
  fellépés     szabályairól    és     az     ehhez     kapcsolódó
  törvénymódosításokról" szóló, az Országgyűlés 1998. december 22-
  i  ülésnapján elfogadott törvény (a továbbiakban: Szbtv.) 12  -
  24.  §-a, 36-37. §-a, 40. § (7) bekezdés c) pontja, 46-50.  §-a
  és 54. §-a alkotmányellenes.

  3.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Szbtv. 25. §-ának
  és  a 38. §-ának a Megelőzési Szolgálatra utaló része, a 39.  §
  (1)  bekezdése,  a  39.  §  (2), (3)  és  (6)  bekezdéseinek  a
  Rendőrségről  szóló  1994.  évi  XXXIV.  törvény  64.   §   (8)
  bekezdésére utaló része alkotmányellenes.

  4.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Szbtv.  -nek  az
  indítvány  által érintett további rendelkezései:  a  2.  §  (2)
  bekezdése,  a  40.  §  (2), (3), (4), (8)  és  (9)  bekezdései,
  valamint  az  51.  §  (2)  és  (3) bekezdései  –  az  indítvány
  összefüggéseiben – nem alkotmányellenesek.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1. Az Országgyűlés 1998. december 22-i ülésén törvényt fogadott
   el  "a  szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő  egyes
   jelenségek  elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó
   törvénymódosításokról".

   Az  elfogadott törvény – új rendelkezések megalkotása  és  több
   más törvény módosítása mellett – módosítja a Rendőrségről szóló
   1994.  évi XXXIV. törvényt (a továbbiakban: Rtv.), a külföldiek
   beutazásáról,  magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról
   szóló  1993.  évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban:  Idtv.),  a
   menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvényt (a továbbiakban:
   Met.),  a  határőrizetről és a Határőrségről  szóló  1997.  évi
   XXXII.   törvényt  (a  továbbiakban:  Hőr.  tv.),  valamint   a
   külföldre   utazásról  szóló  1998.  évi   XII.   törvényt   (a
   továbbiakban: Utv.). Az Alkotmány 40/A. § (1) és (2) bekezdése,
   58.  §-ának  (3)  bekezdése, illetve 65. §-ának  (2)  bekezdése
   alapján    e    törvények   meghozatalakor    az    elfogadásuk
   érvényességéhez   a   jelen   levő   országgyűlési   képviselők
   kétharmadának igenlő szavazatára volt szükség.

   A  minősített többséget igénylő törvények módosítása kérdésében
   kialakult parlamenti vitára tekintettel a miniszterelnök  1998.
   december  29-én kelt és 1999. január 4-én érkezett levelében  a
   köztársasági  elnöktől  a  törvény előzetes  normakontrolljának
   indítványozását  kérte  annak megállapítása  végett,  hogy  "az
   elfogadott   törvénynek   a   Rendőrségi   törvényt    és    az
   Idegenrendészeti  törvényt  módosító rendelkezései  összhangban
   vannak-e  az Alkotmány minősített többséget előíró szabályaival
   (Alkotmány 40/A. § (2) bekezdés, 58. § (3) bekezdés)".

   2. A köztársasági elnök a "jogbiztonság elvéből fakadóan, és az
   államszervezet  demokratikus működésének biztosítékaként"  maga
   is  fontosnak  látta  az Alkotmánybíróság állásfoglalását.  Így
   1999.  január 5-én kelt indítványában – az Alkotmány 26. §  (4)
   bekezdésében  írt  jogkörénél fogva  –  az  Alkotmánybíróságról
   szóló  1989. évi XXXII. törvény 1. §-ának a) pontja, 21. §  (1)
   bekezdésének   b)   pontja  és  35.  §-a  alapján   a   törvény
   meghatározott    rendelkezéseinek   előzetes    alkotmányossági
   vizsgálatát kezdeményezte.

   A  köztársasági elnök az Szbtv. 12-24. §-ainak, 36-37. §-ainak,
   40. § (7) bekezdése c) pontjának, 46-49. §-ainak, 50. §-ának és
   54.  §-ának vizsgálatát kezdeményezte abból a szempontból, hogy
   – figyelemmel az Alkotmány 40/A. § (1) és (2) bekezdésének, 58.
   §   (3)   bekezdésének,  valamint  65.   §   (2)   bekezdésének
   rendelkezéseire is – "alkotmányos eljárási rendben, a megkívánt
   szavazati   aránnyal  kerültek-e  elfogadásra".  Az   indítvány
   indokolásaként idéz az Alkotmánybíróság 4/1993.  (II.  12.)  AB
   határozatának    a    minősített    törvényekkel    kapcsolatos
   megállapításaiból.

   A  köztársasági  elnök  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
   deklarált   jogállamiság  fontos  elemét  képező   jogbiztonság
   szempontjából  indítványozta az Szbtv. 2. §  (2)  bekezdésének,
   13. § (1) bekezdésének, 16. §-ának, 24. §-ának, 25. §-ának, 38.
   §-ának,  39. § (1), (2), (3) és (6) bekezdésének,  40.  §  (2),
   (3),  (4), (8) és (9) bekezdésének, valamint 51. § (2)  és  (3)
   bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát. Álláspontja szerint a
   szavazásra  bocsátott szöveg és az aláírásra megküldött  szöveg
   egybevetéséből  megállapítható,  hogy  ez  utóbbi  nem   minden
   esetben  fedi az Országgyűlés által elfogadott szöveget.  Ennek
   oka   egyrészt   az   egyes  rendelkezések  el   nem   fogadása
   következtében szükségessé vált módosítás. Álláspontja szerint –
   hivatkozva az Alkotmánybíróság töretlen gyakorlatára, kiemelten
   a  12/1990.  (V.  23.) AB határozatra, – az Országgyűlés  által
   megszavazott rendelkezések bármely módon történő átírása csak a
   Házszabályról  szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY. határozat  107.  §
   (1)  bekezdésében meghatározott eljárás alapján, azaz megfelelő
   szavazással  történhet.  Másrészt a  szavazás  eredménye  utáni
   szükséges  szövegmódosítás hiánya  az  oka  annak  is,  hogy  a
   törvény  nem  létező  rendelkezésekre hivatkozik,  illetve  nem
   létező jogintézményekre utal.

   3.  Az  Alkotmánybíróság első lépésként a minősített többséggel
   megalkotott    törvényeket   egyszerű    többséggel    módosító
   rendelkezések   nem  tartalmi,  hanem  formai   alkotmányossági
   vizsgálatát  végezte  el. Ezt követően – a  köztársasági  elnök
   indítványában  foglaltaknak megfelelően –  az  Alkotmánybíróság
   vizsgálta  az Szbtv. zárószavazásra bocsátott és a köztársasági
   elnök részére megküldött szövege közötti eltéréseket.

   Az Alkotmánybíróság az elfogadott törvénynek az indítvány által
   érintett  rendelkezéseit  –  mint az alkotmányossági  vizsgálat
   pontosan  körülhatárolt  tárgyát –  a  határozat  indokolásában
   teljes   terjedelmében  közzéteszi.  Ennek  oka   az   előzetes
   normakontroll  azon  sajátossága, hogy  az  Országgyűlés  által
   elfogadott  törvény  ebben a formában nem került  kihirdetésre,
   így  szövege  – a hivatalos közzététel hiányában  –  csupán  az
   Alkotmánybíróság határozatából ismerhető meg.

                                 II.

   1.  A  minősített többség követelményével kapcsolatban vizsgált
   rendelkezések:

   1.  1.  Az  Alkotmány a fegyveres erőkről és a  rendőrségről  a
   következőképp rendelkezik:
   "40/A.  §  (1) A fegyveres erők (Magyar Honvédség,  Határőrség)
   alapvető  kötelessége  a  haza katonai  védelme.  A  Határőrség
   rendészeti  feladatkörében ellátja  az  államhatár  őrzését,  a
   határforgalom  ellenőrzését  és  a  határrend  fenntartását.  A
   fegyveres  erők  feladatairól és a  rájuk  vonatkozó  részletes
   szabályokról   szóló  törvény  elfogadásához   a   jelen   lévő
   országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
   (2)  A  rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és  a  belső
   rend    védelme.   A   rendőrségről   és   a   nemzetbiztonsági
   tevékenységgel összefüggő részletes szabályokról szóló  törvény
   elfogadásához    a   jelen   lévő   országgyűlési    képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges. "

   Az Alkotmány ezen rendelkezéseinek közvetlen végrehajtásaként
   megalkotott, a jelen vizsgálat szempontjából releváns törvény
   az Rtv. és a Hőr. tv. Az Szbtv. az Rtv. -t és a Hőr. tv. -t a
   következőképp módosítja:
                                  
                            'IV. fejezet
                      Bűnmegelőzési ellenőrzés
   12.  §  A  Rendőrségről  szóló  1994.  évi  XXXIV.  törvény  (a
   továbbiakban: Rtv.) a következő 35/A-35/C. §-okkal egészül ki:
                     /Bűnmegelőzési ellenőrzés/
   "35/A. § (1) A bűnmegelőzési ellenőrzést az elítéltet szabadító
   büntetés-végrehajtási  intézet  székhelye   szerint   illetékes
   rendőr-főkapitányság  a  szabadulást  megelőzően  egy  hónappal
   kezdeményezi a büntetés-végrehajtási intézet székhelye szerinti
   megyei   (fővárosi)   bíróságon  működő   büntetés-végrehajtási
   bírónál.
   (2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
   a)  a  bűnmegelőzési célból ellenőrizni kívánt  személy  nevét,
   lakóhelyét    (tartózkodási   helyét)    és    a    természetes
   személyazonosító adatait;
   b)  az elítélés alapjául szolgáló bűncselekmény minősítését,  a
   bíróság által kiszabott büntetést, a visszaesői minőséget;
   c)  azokat  az  adatokat,  amelyek a  bűnmegelőzési  ellenőrzés
   elrendelését   megalapozzák,   így   különösen    a    büntetés
   végrehajtása során tanúsított magatartásra vonatkozó, illetve a
   bűnöző   életmód   folytatására  vagy  a   bűnöző   kapcsolatok
   felújítására utaló információkat.
   (3)  A  bűnmegelőzési ellenőrzést a büntetés-végrehajtási  bíró
   rendeli   el,   eljárására   a   büntetések   és   intézkedések
   végrehajtásáról   szóló  1979.  évi  11.  tvr.   szabályai   az
   irányadók.

   35/B.  § A bűnmegelőzési ellenőrzés alá vont személlyel szemben
   az e fejezetben meghatározott rendőri intézkedéseken kívül az e
   törvény 64. § (1) bekezdésében meghatározott, bírói engedélyhez
   nem kötött titkos információgyűjtés is végezhető.

   35/C.  § (1) A bűnmegelőzési ellenőrzést úgy kell végrehajtani,
   hogy  az  érintettnek  a társadalomba való  beilleszkedését  ne
   akadályozza,  és  törekedni  kell  arra,  hogy  az   ellenőrzés
   tényéről az ellenőrzött környezete lehetőleg ne értesüljön.
   (2)  A  bűnmegelőzési  ellenőrzést a  Rendőrség  nem  folytatja
   tovább,    ezzel   egyidejűleg   a   bűnmegelőzési   ellenőrzés
   megszüntetését  kezdeményezi, ha az  elrendelés  okai  már  nem
   állnak fenn. " '

                            '/VI. Fejezet
        A személyes adatok kezelésével összefüggő szabályok/
   23.  § (1) Az Rtv. 63. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő
   rendelkezés lép:
   "(2)  A  titkos  információgyűjtés  során  beszerzett  adat   a
   büntetőeljárásban     a     bizonyítási     eszközként     való
   felhasználásáig, továbbá a Rendőrséggel együttműködő személy és
   a   fedett  nyomozó  kiléte,  az  információgyűjtés  ténye   és
   technikai részlete államtitoknak minősül. "

   (2)  Az  Rtv.  63.  §-ának (5) bekezdése  helyébe  a  következő
   rendelkezés lép:
   "(5)  A  Rendőrség  erre  felhatalmazott  szerve,  valamint   a
   beszerzett  adat és az információgyűjtés ténye tekintetében  az
   ügyész  és  a  bíró  a  titkos  információgyűjtés  során  külön
   engedély  nélkül megismerheti a védett államtitok tartalmát.  A
   (2)  bekezdésben meghatározott adatok és információk nemzetközi
   egyezmény,   nemzetközi  szerződés  vagy  megállapodás,   ennek
   hiányában  viszonosság  alapján,  ha  a  továbbítás  súlyos  és
   közvetlen  veszély  elhárításához,  vagy  súlyos  bűncselekmény
   megelőzéséhez   szükséges  –  amennyiben  a  személyes   adatok
   kezelésének  feltételei a külföldi adatkezelőnél  minden  egyes
   adat   tekintetében  teljesülnek  –  nemzetközi   és   külföldi
   bűnüldöző, igazságszolgáltatási szervek részére átadhatók."

   24.  § Az Rtv. 68. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül  ki,
   egyidejűleg  a  68.  §  jelenlegi  szövegének  megjelölése  (1)
   bekezdésre változik:
   "68. § (2) A biztonsági követelmények érvényesítése érdekében a
   társadalombiztosítási,      egészségügyi,      adó-elszámolási,
   költségvetési,  pénzügyi, statisztikai  adatszolgáltatással,  a
   maradandó    irat    védelme   érdekében   végzett    levéltári
   ellenőrzéssel,  valamint a speciális működési költségek  körébe
   tartozó valuta-felhasználással kapcsolatos eljárási szabályokat
   –  a  törvényi  előírások keretei között –  a  Rendőrség  és  a
   tárgykör  szerint  illetékes szervezetek külön  megállapodásban
   rögzíthetik. " '

              ' /Átmeneti, vegyes és záró rendelkezések
                            VIII. fejezet
             Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
   40.  §  (7)  E  törvény hatálybalépésével egyidejűleg  hatályát
   veszti:/
   c)  az  Rtv. 79. §-ának (2) bekezdésének b) pontjából a  "–  az
   ügyész jóváhagyása alapján –" szövegrész;" '

                      '/Módosuló jogszabályok/
   46.  §  Az  Rtv.  5. §-a (1) bekezdésének c) pontja  helyébe  a
   következő rendelkezés lép:
   /A belügyminiszter az irányító jogkörében/
   "c)  irányítja  a  Rendőrség  költségvetési  gazdálkodását,  az
   országos  rendőrfőkapitány javaslatára jóváhagyja  a  Rendőrség
   fejlesztési   terveit,   továbbá   a   Rendőrség   gazdálkodása
   tekintetében célszerűségi és eredményességi ellenőrzést  végez.
   "

   47.  §  Az  Rtv. 33. §-ának (4) bekezdése helyébe  a  következő
   rendelkezés lép:
   "(4)  Az előállítottat szóban vagy írásban az előállítás okáról
   tájékoztatni  kell,  és  az  előállítás  időtartamáról  részére
   igazolást kell kiállítani. "

   48.  §  Az  Rtv. 101. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe  a
   következő rendelkezés lép:
   /Felhatalmazást   kap  a  belügyminiszter,   hogy   rendeletben
   állapítsa meg/
   "h)  a  bűnmegelőzési  ellenőrzés  elrendelésével,  valamint  a
   különleges     eszközök    és    módszerek    engedélyezésével,
   igénybevételével kapcsolatos szabályokat. "

   49.  § Az Rtv. 102. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki,
   egyidejűleg  a  jelenlegi  szöveg  megjelölése  (1)  bekezdésre
   módosul:
   "(2)  A titkos információgyűjtés eszközei, módszerei (Rtv. VII.
   fejezet)  alkalmazásának részletes szabályait a belügyminiszter
   állapítja meg. " '

   50. § (1) A Hőr. tv. 25. § (1) bekezdésének j) pontja helyébe a
   következő rendelkezés lép:
   /A belügyminiszter a Határőrség működésének irányítása körében/
   "j)  irányítja  a  Határőrség költségvetési  gazdálkodását,  az
   országos   parancsnok  javaslatára  jóváhagyja   a   Határőrség
   fejlesztési   terveit,   továbbá  a   Határőrség   gazdálkodása
   tekintetében célszerűségi és eredményességi ellenőrzést végez;"

   (2)  A  Hőr. tv. 59. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül
   ki,  és  a  jelenlegi  (2)  bekezdés  jelölése  (3)  bekezdésre
   módosul:
   "(2)  A  Határőrség speciális működési kiadása felhasználásának
   külső   állami   szerv  által  történő  ellenőrzése   kizárólag
   törvényességi  szempontból történhet. E körben célszerűségi  és
   eredményességi  szempont szerinti ellenőrzés  –  a  25.  §  (1)
   bekezdésének j) pontját kivéve – nem végezhető. "

   (3)  A  Hőr.  tv. 69. §-ának (1) bekezdése helyébe a  következő
   rendelkezés lép:
   "(1)   A   Határőrség  a  határforgalom  ellenőrzését  szolgáló
   nyilvántartási   rendszerben   –   az   ellenőrzést    támogató
   számítástechnikai  rendszer  alkalmazásának  időpontjában  –  a
   felvételtől   számított   90  napig  kezeli   az   ellenőrzött,
   vízumkötelezett   külföldi  személyekre   vonatkozó   következő
   adatokat:  a  Magyar  Köztársaság területére  történő  beutazás
   helyét,  idejét,  módját, a beutazó személy nevét  (családi  és
   utónév), születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát, úti
   okmány   számát,  illetve  amennyiben  a  beutazás  gépjárművel
   történik, a gépjármű forgalmi rendszámát. "

   (4)  A  Hőr.  tv.  83. § (1) bekezdése a következő  d)  ponttal
   egészül ki:
   /Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:/
   "d)  a  büntetőeljárásban részt vevő tanúk és más személyek,  a
   büntetőeljárást   folytatók,  illetve  a   Határőrség   nyomozó
   hatóságaival     a    titkos    információgyűjtés     keretében
   együttműködők, valamint az e személyekhez közel állók védelmére
   vonatkozó szabályokat. "

   (5)  A  Hőr. tv. 83. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül
   ki   és  a  jelenlegi  (2)  bekezdés  jelölése  (3)  bekezdésre
   változik:
   "(2)   Felhatalmazást  kap  a  Kormány,  hogy  megállapítsa   a
   Határőrség    fedőintézmény   létrehozásával,    fenntartásával
   kapcsolatos eljárásának részletes szabályait. "

   (6)  A  Hőr. tv. 83. §-ának jelenlegi (3) bekezdése a következő
   e) ponttal egészül ki, és megjelölése (4) bekezdésre változik:
   /Felhatalmazást   kap  a  belügyminiszter,   hogy   rendeletben
   állapítsa meg/
   "e)   a  különleges  eszközök  és  módszerek  engedélyezésével,
   igénybevételével kapcsolatos szabályokat. "

   (7) A Hőr. tv. 83. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
   "(5)  A titkos információgyűjtés eszközei, módszerei (Rtv. VII.
   fejezet)  alkalmazásának részletes szabályait a belügyminiszter
   állapítja meg. "

   1.  2.  Az  Alkotmány  az alapvető jogok között  szabályozza  a
   szabad  mozgás  és  a tartózkodási hely szabad megválasztásának
   jogát.
   "58.  § (1) Mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország
   területén  –  törvényben  meghatározott  esetek  kivételével  –
   megillet  a  szabad  mozgás  és  a  tartózkodási  hely   szabad
   megválasztásának  joga,  beleértve a lakóhely  vagy  az  ország
   elhagyásához való jogot is.
   (2)  A  Magyarország területén törvényesen tartózkodó külföldit
   csak  a  törvénynek megfelelően hozott határozat alapján  lehet
   kiutasítani.
   (3)  Az  utazási  és  letelepedési szabadságról  szóló  törvény
   elfogadásához    a   jelen   lévő   országgyűlési    képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges. "

   Az  Alkotmány  ezen rendelkezéseinek közvetlen végrehajtásaként
   megalkotott törvény az Idtv. és az Utv. Az Szbtv. -nek az Idtv.
   -t és az Utv. -t módosító rendelkezései a következők:

                             'V. fejezet
             Idegenrendészeti és menekültügyi szabályok
   13.    §   (1)   A   külföldiek   beutazásáról,   magyarországi
   tartózkodásáról  és  bevándorlásáról szóló  1993.  évi  LXXXVI.
   törvény  (a  továbbiakban: Idtv.) 9. §-a  helyébe  a  következő
   rendelkezések lépnek:
   "9.  §  (1)  A vízum – az e törvényben meghatározott feltételek
   teljesítése  esetén  – a Magyar Köztársaság területére  történő
   beutazásra   és  átutazásra  vonatkozó  ígérvény,   illetve   a
   beutazást  követően a vízumban meghatározott célú és időtartamú
   tartózkodásra, valamint kiutazásra jogosító engedély.
   (2)   A  vízum  annak  a  külföldinek  adható,  aki  kérelmében
   valószínűsíti,  illetőleg igazolja, hogy a  Magyar  Köztársaság
   területére  történő beutazása, átutazása és tartózkodása  során
   az  e  törvényben  és a végrehajtására kiadott  jogszabályokban
   meghatározott feltételeknek eleget tesz.
   (3)  A  (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a vízum
   kiadható,  ha a kérelmező a hiányzó adatokat vagy mellékleteket
   a hatóság felhívásában meghatározott határidőre pótolja.

   (2)  Az  Idtv.  11.  §-ának (1) bekezdése helyébe  a  következő
   rendelkezés lép:
   "11. § (1) A vízum kiadása
   a) a vízum kiadására feljogosított külképviselet;
   b) a Külügyminisztérium;
   c) a rendőr-főkapitányság;
   d) a határőr-igazgatóság és annak határforgalmi kirendeltsége;
   e)   a  Belügyminisztérium  kijelölt  szerve  (a  továbbiakban:
   Belügyminisztérium)
   hatáskörébe (a továbbiakban: vízumkiadó hatóság) tartozik. "

   14.  §  Az  Idtv. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a  következő
   rendelkezés lép:
   "(3)  A rendőrhatóság az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben
   a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt. "

   15.  §  Az Idtv. 34. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül
   ki,  egyidejűleg  a  jelenlegi  (2)  bekezdés  megjelölése  (3)
   bekezdésre változik:
   "(2)  A  kiutasítás miatt elrendelt beutazási  és  tartózkodási
   tilalom időtartamát a kiutasítás végrehajtásának napjától  kell
   számítani. "

   16.  §  Az  Idtv. 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a  következő
   rendelkezés lép:
   "(1) Az idegenrendészeti kiutasítást elrendelő határozat elleni
   fellebbezést a határozat közlésétől számított három napon belül
   lehet előterjeszteni. "

   17. § Az Idtv. a következő alcímmel és 35/A. §-sal egészül ki:
           "A bíróság vagy a szabálysértési hatóság által
                  elrendelt kiutasítás végrehajtása
   35/A.  §  (1)  Ha a kiutasítást a bíróság vagy a szabálysértési
   hatóság    rendelte   el,   a   kiutasítás   végrehajtása    az
   idegenrendészeti hatóság hatáskörébe tartozik.
   (2)   A   kiutasításról   a  bíróság  a   jogerős   ítélet,   a
   szabálysértési   hatóság   pedig  a   jogerős   határozat   egy
   példányának    megküldésével   értesíti   az   idegenrendészeti
   hatóságot.
   (3)  Ha  a  kiutasítás végrehajtásának költsége más  módon  nem
   biztosítható, azt az idegenrendészeti hatóság megelőlegezi. "

   18.  §  Az  Idtv. 37. §-ának (1) bekezdése helyébe a  következő
   rendelkezés lép:
   "(1)  Az  idegenrendészeti őrizetet – az elrendelő rendelkezése
   szerint   –   rendőrségi  fogdában  vagy  büntetés-végrehajtási
   intézetben kell végrehajtani. "

   19. § (1) Az Idtv. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő
   rendelkezés lép:
   "(1)  E  törvény alkalmazásában idegenrendészeti hatóság  az  e
   törvényben   hatósági  és  intézkedési  jogkörrel   felruházott
   Belügyminisztérium,   rendőrség,   határőrség,    közigazgatási
   hivatal, vám- és pénzügyőrség, és a vízumkiadó szerv. "

   (2)  Az  Idtv.  48.  §-ának (2) bekezdése helyébe  a  következő
   rendelkezés lép:
   "(2)   A   Belügyminisztérium,  a  rendőrség  és  a  határőrség
   idegenrendészeti   hatáskörébe  tartozó  ügyben   közrendi   és
   közbiztonsági  okokból  eljárhat.  Ha  első  fokon  a   rendőr-
   főkapitányság  vagy a határőr igazgatóság járt  el,  határozata
   ellen  fellebbezést a Belügyminisztérium bírálja  el,  ha  első
   fokon a minisztérium járt el, felettes szerv a miniszter. "

   20. § Az Idtv. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
   "49.  §  (1)  Az  idegenrendészeti ügyekben a közigazgatási  és
   bírói eljárások során hozott határozatokat a jelenlévő külföldi
   előtt  anyanyelvén  vagy az általa értett  más  idegen  nyelven
   szóban is közölni kell.
   (2)  Idegen  nyelv  használata esetén – ha  az  eljáró  hatóság
   képviselője  azt  nem beszéli – tolmácsot  kell  alkalmazni.  A
   tolmács díját és költségeit az állam viseli.
   (3)  Ha  a  külföldi ismeretlen helyen tartózkodik, a határozat
   közlése  közszemlére  tétel útján történik.  Közszemlére  tenni
   csak a határozat rendelkező részét lehet. "

   21.  §  (1)  Az Idtv. 60. §-a a következő (3)-(4) bekezdésekkel
   egészül ki:
   "(3)  Ha  a  visszaszállítás  azonnal  nem  hajtható  végre,  a
   visszaszállításig  a  külföldi  tartózkodásával  összefüggésben
   felmerülő költségeket a légijármű üzemeltetője (a továbbiakban:
   üzemeltető) viseli.
   (4)  Az  (1)  bekezdésben foglaltak alapján az idegenrendészeti
   hatóság   a   légijármű  üzemeltetőjét  járatonként   egymillió
   forintig terjedő közrendvédelmi bírsággal sújthatja, amelyet az
   idegenrendészeti hatóság határozatában megjelölt számlára  kell
   befizetni. "

   (2)  Az  Idtv.  64.  §-a (1) bekezdésének f) pontja  helyébe  a
   következő rendelkezés lép:
   /Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza/
   "f)   a   kötelező  tartózkodási  hely  kijelölésének  eljárási
   rendjét,  a  közösségi szállás létesítésének követelményeit,  a
   közösségi szállás házirendjét. "

                            '/VI. fejezet
        A személyes adatok kezelésével összefüggő szabályok/
   37. § (1) Az Idtv. 54. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő
   rendelkezés lép:
   "(1)  Az  adatkezelő szerv a nyilvántartásból – az  53.  §  (2)
   bekezdésében   felsorolt   szerveken   kívül    –    csak    az
   igazságszolgáltatási és bűnüldözési szervek, a nemzetbiztonsági
   szervek,  a  menekültügyi  hatóság,  valamint  a  közigazgatási
   hivatal   (a   továbbiakban:  adatigénylésre  jogosult   szerv)
   részére,   továbbá  nemzetközi  szerződés  alapján   az   abban
   meghatározott   adatkörben  és  szervek  részére  szolgáltathat
   adatot. "

   (2) Az Idtv. 56. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a
   következő rendelkezés lép:
   "f) Az engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelem
   elutasítása, valamint az engedély visszavonása és ennek indoka.
   " '
                                  
                         '/Vegyes szabályok/
   54. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 18. §-
   ának (1) bekezdése a következők szerint módosul:
   "(1)  A 16. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás hatálya
   alatt  álló állampolgár kérelmére az útlevélhatóság  –  különös
   méltánylást érdemlő okból – meghatározott időtartamú  külföldre
   utazást engedélyezhet. Az utazás engedélyezéséhez a 16.  §  (1)
   bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott esetben a vádirat
   benyújtásáig az ügyész, azt követően a bíróság,  a  16.  §  (1)
   bekezdésének  c) pontja esetében a bíróság, e) pontja  esetében
   pedig a 16. § (3) bekezdésben meghatározott szerv hozzájárulása
   szükséges. " '

   1.3.  Az  Alkotmány  az  alapvető jogok  között  rendelkezik  a
   menedékjogról.
   "65.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  törvényben  meghatározott
   feltételek szerint – ha sem származási országuk, sem más ország
   a  védelmet nem biztosítja – menedékjogot nyújt azoknak  a  nem
   magyar  állampolgároknak, akiket hazájukban, illetve a szokásos
   tartózkodási   helyük   szerinti   országban   faji,    nemzeti
   hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk,
   vallási, illetőleg politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy
   üldöztetéstől való félelmük megalapozott.
   (2)  A  menedékjogról szóló törvény elfogadásához a jelen  lévő
   országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. "

   Az  Alkotmány  ezen rendelkezéseinek közvetlen végrehajtásaként
   megalkotott  törvény a Met. Az Szbtv. két  ponton  módosítja  a
   Met. -et:
                                  
                            '/V . fejezet
             Idegenrendészeti és menekültügyi szabályok/
   22.  §  A  menedékjogról  szóló 1997. évi  CXXXIX.  törvény  (a
   továbbiakban:  Met.)  32.  §-ának  (1)  bekezdése   helyébe   a
   következő rendelkezés lép:
   "(1)  A  kérelem előterjesztésekor a kérelmezőt a  menekültügyi
   hatóság  tájékoztatja eljárási jogairól, kötelezettségeiről,  a
   kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeiről és a  kijelölt
   szálláshelyről. " '
                            '/VI. fejezet
        A személyes adatok kezelésével összefüggő szabályok/
   36.  §  A  Met.  55. §-ának (4) bekezdése helyébe  a  következő
   rendelkezés lép:
   "(4) Az 51. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott adat csak
   a   nyomozó   hatóság  és  az  ügyészség,  továbbá   törvényben
   meghatározottak  szerint a nemzetbiztonsági  szolgálatok  és  a
   menekültügyben  hozott közigazgatási határozatot  felülvizsgáló
   bíróság részére adható át. " '

   2.  Az  Szbtv. parlamenti vitájában központi kérdéssé  vált  az
   Alkotmány   szerint  minősített  többséget  igénylő   törvények
   módosításának,  illetve  egyes  rendelkezései  hatályon   kívül
   helyezésének  lehetősége.  Mind  az  előterjesztő,  illetve  az
   Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága,  mind  pedig
   az  ellenzéki  képviselők a zárószavazásra bocsátott  "egységes
   javaslat"    rendelkezéseinek   minősítése   tekintetében    az
   Alkotmánybíróságnak  a vallásszabadság tartalmáról  és  az  ún.
   kétharmados törvényről szóló 4/1993. (II. 12.) AB határozatában
   (ABH  1993,  48)  foglaltakra hivatkoztak. A  határozat  eltérő
   irtelmezése az alapja a köztársasági elnök indítványának is.

   A   fentiekre   is   tekintettel  az   Szbtv.   alkotmányossági
   vizsgálatának  egyik  kiindulópontja volt  az  Alkotmánybíróság
   kialakult gyakorlatának, mindenekelőtt az 4/1993. (II. 12.)  AB
   határozat   (a   továbbiakban:  Abh.)  elvi   megállapításainak
   áttekintése.

   Az  Alkotmánybíróság  már működésének kezdetén  szembe  találta
   magát  azzal az alkotmányértelmezési feladattal, amely a magyar
   közjognak – nemzetközi összehasonlításban ugyan nem egyedülálló
   –  jellegzetességéből,  az "Alkotmány  –  minősített  többséget
   igénylő   /eredetileg  alkotmányerejű/  törvények  –   egyszerű
   törvények" három szintű rendszeréből adódnak (4/1990. (III. 3.)
   AB  határozat, ABH 1990, 28; 5/1990. (IV. 9.) AB határozat, ABH
   1990,  32).  Az  Alkotmányban  az  1989.  évi  alkotmányozáskor
   kialakított  jogforrási  rendszert az  1990.  évi  XL.  törvény
   módosította,  azt  a  tartalmilag  és  formailag   is   tiszta,
   értékrendi hierarchiából a törvényalkotási eljárás érvényességi
   feltételévé  változtatta. Az 1990. évi  XL.  törvény  általános
   indokolása   szerint  az  alkotmányerejű  törvény   kategóriája
   gyakran  értelmezési nehézségeket is okozott, így  a  módosítás
   egyik   lényegi   vonása,  hogy  az  Alkotmány   az   általános
   meghatározás  helyett minden konkrét esetben  megjelöli:  adott
   kérdésben  milyen  döntési  arányra, milyen  támogató  többségi
   szavazatra van szükség.

   A  korábbi rendszertől elvileg különböző hatályos rendszer  nem
   tette  szükségtelenné az Alkotmánybíróság  értelmező  szerepét.
   Amint arra az Abh. is utal: "Parlamenti képviselőcsoportok több
   indítványban  kérték  már az Alkotmánybíróságtól  az  Alkotmány
   értelmezését  a  tekintetben, hogy az illető  alapjogról  szóló
   minden törvényi rendelkezés, vagy csupán az arról szóló törvény
   kétharmados-e;  s ezenkívül számos indítvány állította  egy-egy
   törvény  alkotmányellenességét azon az alapon, hogy  az  illető
   törvényt  minősített  többséggel kellett volna  meghozni"  (ABH
   1993, 48, 62).

   Az  Abh.  -t megelőzően az Alkotmánybíróság – többek  között  –
   megállapította: az Alkotmány 44/C. §-ból az következik, hogy  a
   helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi  LXV.  törvény  (Ötv.)
   kifejezett   módosítására  csak  minősített  szavazattöbbséggel
   kerülhet   sor,  azonban  nem  kizárt,  hogy   az   Ötv.   -ben
   szabályozott  intézményre  (köztársasági  megbízott)  vonatkozó
   részletes     rendelkezéseket    egyszerű    szavazattöbbséggel
   elfogadott  törvény tartalmazza (1586/B/1990/5.  AB  határozat,
   ABH  1991, 608, 609). A 26/1992. (IV. 30.) AB határozat szerint
   egy  állami szerv – az Állami Számvevőszék – organizációját  és
   működési  alapelveit tartalmazó törvény nem azonos a  szervezet
   hatáskörét megállapító törvényi szabályozással (ABH 1992,  135,
   143).

   Az  Abh.  folytatva és egyúttal összegezve a  korábbi  döntések
   tartalmi  elemzését, megállapította, hogy  amióta  "a  hatályos
   Alkotmány  egyes  alapjogokról hozandó törvényekre  kétharmados
   többséget  írt  elő, az alkotmányos alapjogok között  többféle,
   egymást nem fedő fontossági rend is megállapítható" (ABH  1993,
   48,  59).  "A  jelenlegi kétharmados kiemelés nem  állapít  meg
   tehát  az  alapjogok  között elvileg megalapozott  hierarchiát;
   pusztán  politikai fontosságukat jelzi az alkotmánymódosításban
   megállapodó politikai erők számára" (ABH 1993, 48, 60).

   Az Abh. rendelkező része B)1. pontja két, bár szerkezetileg nem
   elkülönített, megállapítást tartalmaz:
   –  ott,  ahol  az Alkotmány valamely alapjogról  szóló  törvény
   elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának  szavazatát
   írja  elő,  a  minősített többség követelménye  nem  az  illető
   alapjog  bármely  törvényi  szabályozására  vonatkozik,   hanem
   csakis    az    adott    alkotmányi    rendelkezés    közvetlen
   végrehajtásaként megalkotott törvényre; ez a törvény az  illető
   alapjog érvényesítésének és védelmének irányát határozza meg;
   –  valamely  alapjogról  szóló  törvényhez  minősített  többség
   előírása  nem zárja ki, hogy az illető alapjog érvényesítéséhez
   szükséges   részletszabályokat   egyszerű   többségű    törvény
   határozza  meg (ABH 1993, 48, 49). Ez utóbbi megállapítást  szó
   szerint  megismétlő indokolási részben az Alkotmánybíróság  még
   hozzátette:   "Az   Alkotmány   előírása   szerint   minősített
   többséggel  megalkotott  törvényt  egyszerű  többséggel  hozott
   törvénnyel módosítani nem lehet" (ABH 1993, 48, 64).

   Az   Abh.  -ban  az  Alkotmánybíróság  leszögezte  továbbá:  "A
   hatályos  Alkotmány  kifejezi azt a  szándékot,  hogy  bizonyos
   alapintézmények  és  bizonyos  – főleg  politikai  –  alapjogok
   szabályozása  széleskörű  megegyezéssel  történjék.  Ez  a  cél
   megvalósul,  ha  –  az Alkotmány szövegének  megfelelően  –  az
   illető  intézményről vagy alapjogról szóló törvényt kétharmados
   szavazataránnyal  fogadják  el. A  parlamentarizmus  lényegével
   ellenkezne  azonban  az  olyan  értelmezés,  amely  kizárná  az
   egyszerű   többséget   abból,  hogy   az   illető   alapjogokra
   vonatkozóan  –  a kétharmados törvényre tartozó  koncepcionális
   kérdéseken   kívül  –  politikai  elképzeléseinek   megfelelően
   rendelkezzék: végrehajtásukat szabályozza, további  garanciákat
   építsen ki, saját koncepciója szerint igazítsa érvényesülésüket
   az  adott körülményekhez. Az alapjogok védelme és érvényesülése
   szenvedne  a  parlamentáris elveken  nyugvó  Alkotmány  alapján
   megindokolhatatlan   korlátozást,   ha   minden   változás   és
   továbbfejlesztés,  illetőleg  a  szabályozási  koncepciót   nem
   meghatározó  részgarancia kétharmados többséghez  lenne  kötve.
   Hiszen  a  garanciák bővítésének adott módja is  ellenkezhet  a
   kisebbség  politikai érdekeivel vagy az illető  jogról  vallott
   nézeteivel" (ABH 1993, 48, 61, 62).

   Az  Abh.  -t  követő alkotmánybírósági döntések e  határozatban
   foglaltakat  tekintik irányadónak, indokolásukban  visszatérnek
   annak  megállapításaira, mint például a 27/1993. (IV.  29.)  AB
   határozat  (ABH  1993,  444, 445), az  53/1995.  (IX.  15.)  AB
   határozat (ABH 1995, 238, 242), a 735/B/1996. AB határozat (ABH
   1997, 654, 661).

   Az   Alkotmány  44/C.  §  értelmezéseként  állapította  meg  az
   Alkotmánybíróság,  hogy  ez  a  szabály  –  egyszerű  nyelvtani
   értelmezés    alapján   is   –   csak   egyetlen,    a    helyi
   önkormányzatokról szóló alaptörvény elfogadásához szükséges, és
   nem bármely, az önkormányzatokat érintő törvényi rendelkezéshez
   (1671/B/1991. AB határozat, ABH 1997, 557, 558).  Ugyancsak  az
   önkormányzati  alapjogok  korlátozásához  szükséges  minősített
   többség   kérdésének  értelmezése  kapcsán   fejtette   ki   az
   Alkotmánybíróság,   hogy  'nincs  kötve  a  parlamenti   ülésen
   elhangzó  –  vagy el nem hangzó – minősítéshez,  esetről-esetre
   maga  állapítja  meg a vitatott rendelkezés jellegét,  s  ehhez
   igazodóan  azt is, hogy a ténylegesen leadott "igen" szavazatok
   száma   elegendő   volt-e   a  törvényjavaslat   szóban   forgó
   rendelkezésének elfogadásához. Ugyanakkor mind az  Országgyűlés
   munkája   szempontjából,  mind  a  jogbiztonság   szempontjából
   fontos,   hogy  a  képviselők  tudatában  legyenek:  melyek   a
   minősített  többséget igénylő döntések,  s  ehhez  igazodjék  a
   hozott  döntés kihirdetése is. Ennek hiányában ugyanis fokozott
   mértékben  fennáll  annak a veszélye: egészében  véve  egyszerű
   szótöbbséget   igénylő   törvényben  van   egy-két   minősített
   többséggel  elfogadható rendelkezés, miután  azonban  ezek  nem
   kaptak   megfelelő   figyelmet,   csak   az   alkotmánybírósági
   felülvizsgálat  során derül ki, hogy az Országgyűlés  valójában
   nem  fogadta  el  e  rendelkezéseket, mivel  a  leadott  "igen"
   szavazatok  száma csupán az egyszerű többséghez volt  elegendő.
   Ennek  szükségképpeni  következménye az említett  rendelkezések
   megsemmisítése' (3/1997. (I. 22.) AB határozat, ABH  1997,  33,
   39).

   3. Az Alkotmánybíróság a jelen eljárásban csakúgy, mint az Abh.
   meghozatalakor,   emlékeztet   arra,   hogy   gyakorlatában   a
   parlamentáris   rendszer  működőképességét,   ezen   belül   az
   Országgyűlés döntéshozatali képességének megőrzését, valamint a
   szilárd  és  hatékony  kormányzást mindvégig  fontos  kérdésnek
   tekintette   (ABH   1993,  48,  62).  Az  Alkotmány   védelmére
   létrehozott Alkotmánybíróságnak a kiélezettebb közjogi és ilyen
   kérdésként  megjelenő politikai viták során is  az  alkotmányos
   berendezkedés stabilitását kell biztosítania.

   A  jelen  esetben  ez a minősített többséghez kötött  törvények
   védelmét  igényli.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja   szerint
   önmagában  az  a körülmény, hogy a hatályos Alkotmány  szerinti
   minősített   többséget  igénylő  alapjogok  és  alapintézmények
   körének   kialakításában  politikai  megfontolások   játszottak
   szerepet,  nem  csökkenti  az adott  alkotmányos  rendelkezések
   kötelező  erejét;  azok az Alkotmánybíróságot  ugyanúgy  kötik,
   mint az Alkotmány egyéb szabályai.

   Az  Alkotmánybíróság elé eddig még nem került olyan  indítvány,
   amelynek   vizsgálata  során  kifejezetten  abban  a  kérdésben
   kellett    volna   állást   foglalnia,   hogy   az    Alkotmány
   rendelkezéseinek megfelelően minősített többséggel  megalkotott
   törvényt  egyszerű  többséggel  elfogadott  törvénnyel  lehet-e
   módosítani  vagy  hatályon kívül helyezni. Az Abh.  -ban  arról
   kellett  döntenie  a  testületnek, hogy egy  adott  –  egyszerű
   többséggel elfogadható – törvény (egyházi ingatlanok  tulajdoni
   helyzetének    rendezése)    valamely    rendelkezése    milyen
   kapcsolatban  van  egy  adott alapjoggal (vallásszabadság);  az
   alapjog érvényesítésének és védelmének irányát határozza-e meg,
   vagy  éppen  ellenkezőleg,  az illető alapjog  érvényesítéséhez
   szükséges részletszabályokat állít fel. Az Abh. által  vizsgált
   törvény  nem tartalmazott olyan rendelkezést, amely módosította
   volna  az illető alapjogra vonatkozó, kétharmados szabályozást,
   vagyis  a  lelkiismereti  és  vallásszabadságról,  valamint  az
   egyházakról  szóló 1990. évi IV. törvényt. Az  Alkotmánybíróság
   az   Abh.  indokolásában,  a  minősített  többség  követelménye
   általános   elemzése  során  azonban  kimondta  "Az   Alkotmány
   előírása  szerint  minősített többséggel  megalkotott  törvényt
   egyszerű  többséggel  hozott törvénnyel módosítani  nem  lehet"
   (ABH 1993, 48, 64).

   Az  Szbtv. az indítvánnyal érintett részében ezzel szemben  nem
   önmagában  egy adott alapjoghoz kapcsolódó, azzal összefüggésbe
   hozható  kiegészítő szabályozást testesít meg, hanem az  –  más
   nem   vizsgált   rendelkezések  mellett   –   több,   különálló
   kétharmados  törvény  meghatározott rendelkezéseinek  tematikus
   módosítása, illetve hatályon kívül helyezése. Ebből következően
   megváltozott az alkotmányossági vizsgálat iránya: nem arra kell
   a  választ  keresni,  hogy egy adott, új  tárgykörre  vonatkozó
   szabályozás  elfogadásához minősített vagy  egyszerű  többségre
   van-e   szükség,  hanem  arra,  mellőzheti-e  alkotmányosan   a
   törvényalkotó  a  kétharmados törvény módosításakor  a  törvény
   elfogadásához   előírt  garanciális  törvényalkotási   eljárási
   szabályt.

   Az  indítvány  vizsgálata  során  ennek  megfelelően  abban   a
   kérdésben kellett az Alkotmánybíróságnak állást foglalnia, hogy
   a  minősített szavazattöbbséget igénylő törvények elfogadásával
   (módosításával,  hatályon kívül helyezésével)  kapcsolatos,  az
   Alkotmány tételes szabályaiból fakadó törvényhozási konszenzus-
   kényszer  – mint törvényalkotási eljárási érvényességi feltétel
   – részben vagy egészben figyelmen kívül hagyható-e, avagy éppen
   ellenkezőleg, attól nem lehet eltekinteni.

   Az Alkotmánybíróság a vizsgálat eredményeképpen megállapította:
   a  törvényalkotási  eljárásban  akkor  sem  lehet  mellőzni  az
   Alkotmány által előírt minősített többség követelményét,  ha  a
   módosítás  részletszabályokról szól,  vagy  az  adott  alapjog,
   illetve    intézmény   hatályosulását   szeretné    hatékonyabb
   eszközökkel  elérni  a jogalkotó. Az ilyen  vagy  más,  hasonló
   tartalmú  kezdeményezés  érvényesítésének  szándéka  –  mint  a
   hatékony  kormányzás  megvalósításának  egyik  eszköze   –   az
   Alkotmány tételes szabályát nem sértheti meg. Kétségtelen, hogy
   ez  a  szabály  a törvényalkotási eljárás formai  érvényességét
   meghatározó  alkotmányos korlátot jelent  az  egyszerű  többség
   akár ésszerű törekvéseivel szemben is.

   A  törvényalkotási  eljárás  formai  szabályainak  maradéktalan
   megtartását,   mint   fontos   alkotmányos   követelményt,   az
   Alkotmánybíróság  már  több korábbi határozatában  hangsúlyozta
   (11/1992. (III. 5.) AB határozat. , ABH 1992, 77, 85;  29/1997.
   (IV. 29.) AB határozat. , ABH 1997, 122; 66/1997. (XII. 29.) AB
   határozat.   ,   ABH   1997,  397,  401).  Az  Alkotmánybíróság
   álláspontja   szerint,  bár  az  Alkotmányban  nincs   tartalmi
   oldalról megalapozott alapjogi és alapintézményi hierarchia,  a
   szabályozásukra vonatkozó törvényhozási eljárásjogi  szabályok,
   így   különösen  az  érvényességi  feltételek,   a   minősített
   többséget   igénylő  törvények  számára  kitüntetett  helyzetet
   teremtenek.   Amennyiben  az  Országgyűlés  a  törvényalkotási-
   eljárási     szabályokat    megszegi,     úgy     az     formai
   alkotmányellenességet     eredményez,     amelynek     –     az
   Alkotmánybíróság   megsemmisítési   jogkörére   tekintettel   –
   alkotmányjogi szankciója van.

   Az  Alkotmánybíróság  rámutat: az Országgyűlésnek  van  jogköre
   annak  eldöntésére, hogy az adott törvényhozási tárgyat  milyen
   részletesen  szabályozza az ún. kétharmados törvény  útján.  Az
   Alkotmánybíróság   ugyanakkor   fenntartja   az    Abh.    -ban
   idevonatkozóan  tett  megállapításokat,  amelyek   szerint   az
   Alkotmány  szövegéből  és szerkezetéből  nem  következik,  hogy
   csakis  ún.  kétharmados  törvénnyel lehetne  rendelkezni  azon
   alapjogok minden vonatkozásáról, amelyekről szóló törvényhez az
   Alkotmány  minősített többséget ír elő (ABH 1993, 48,  61).  "A
   kétharmados   törvényeket   az   Alkotmány   csupán    eljárási
   szempontból, a meghozatalukhoz szükséges minősített  többséggel
   különbözteti   meg   az   alapvető  jogokra   vonatkozó   egyéb
   törvényektől;  a minősített törvény a jogforrási  hierarchiában
   nem  áll  a többi törvény felett. A kitüntetett eljárás azonban
   alkotmányos követelmény a törvény módosításakor is" (ABH  1993,
   48, 63).

   Az  Rtv.  ,  a  Hőr.  tv.  , az Idtv.  ,  a  Met.  és  az  Utv.
   megalkotásakor az országgyűlési képviselők minősített  többségű
   döntésükkel  adott  szélességű és részletességű  szabályozásban
   értettek  egyet.  A  minősített  többség  garanciája  ebben  az
   összefüggésben  azt  jelenti, hogy  az  elfogadást  követően  a
   szabályozás   tartalmának  vagy  módjának  teljes   körű   vagy
   részleges   módosítása  iránti  igény  esetén,  a   változtatás
   keresztülviteléhez  újfent meg kell  teremteni  a  módosításhoz
   szükséges  széleskörű  támogatottságot.  Ennek  megfelelően   a
   minősített   többséghez  kötött  törvény  módosításakor   nincs
   alkotmányos  alapja  a  módosított és a módosító  rendelkezések
   iránya, jellege, jelentősége szerinti különbségtételnek.

   Az  Alkotmánybíróság  a  fentiekben  kifejtettekre  tekintettel
   megállapította, hogy "a szervezett bűnözés, valamint  az  azzal
   összefüggő jelenségek elleni fellépés szabályairól és az  ehhez
   kapcsolódó törvénymódosításokról szóló" elfogadott, de  ki  nem
   hirdetett törvénynek azon rendelkezései, amelyek az Rtv. -t,  a
   Hőr.  tv. -t, az Idtv. -t, a Met. -et és az Utv. -t módosítják,
   az  Alkotmány 40/A. §-a (1) és (2) bekezdésében,  58.  §-a  (3)
   bekezdésében,   illetve  65.  §-a  (2)   bekezdésében   foglalt
   rendelkezésekbe ütköznek, ezért alkotmányellenesek.

   Az   alkotmányellenesség  megállapításával  összefüggésben   az
   Alkotmánybíróság  hangsúlyozza:  nincs  alkotmányos   lehetőség
   arra,  hogy alkalmanként egyszerű többséggel elfogadott törvény
   minősített   szavazatarányhoz   kötött   törvényt   bármiképpen
   módosítson   vagy  hatályon  kívül  helyezzen.   Az   Alkotmány
   minősített  többséget  előíró szabályainak  megváltoztatása  az
   egyetlen  és  kizárólagos  eszköz  annak  elérésére,  hogy   az
   Országgyűlés    a    rendes   (egyszerű   többséghez    kötött)
   törvényalkotás  kereteit tágítsa, s ezzel együtt  a  minősített
   többséghez kötött szabályozást szűkítse.

   4. Az Alkotmánybíróság jelen határozata változatlanul nem zárja
   ki  annak  lehetőségét, hogy az Országgyűlés az ún. kétharmados
   törvények    normatartalmát   nem   érintő    olyan    egyszerű
   szótöbbséggel elfogadott szabályozást alkosson,  ami  az  adott
   alapjog  érvényesítéséhez, illetve adott  szervezet,  intézmény
   hatékonyabb   működtetéséhez  szükséges.  Erre  akkor   van   a
   törvényalkotónak alkotmányos lehetősége, ha egyrészt  megtartja
   a törvényalkotás eljárási rendjét, vagyis eleget tesz különösen
   annak   az   eljárási   követelménynek,  hogy   a   kétharmados
   szavazattöbbséggel egyszer már elfogadott törvényt, vagy  ilyen
   törvény   egyes   rendelkezéseit  nem   módosíthatja   egyszerű
   szótöbbséggel,  másrészt  figyelembe  veszi  azt   a   tartalmi
   követelményt,  miszerint ez a törvény csak az adott  alapjogra,
   illetve   szervezetre,  intézményre  vonatkozó   –   minősített
   többséget nem igénylő – részletszabályokat állapíthatja meg.

   Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a kétharmados törvények
   közvetlen   (tételes)   módosítása   a   kétharmados    törvény
   szabályozási   köréhez   közelálló,   azzal   esetleg   részben
   egybevágó, másik, egyszerű többséggel meghozható önálló törvény
   módosításával,  vagy új törvény alkotásával  alkotmányosan  nem
   kerülhető meg. Mindez ugyanis odavezethetne, hogy a kétharmados
   törvények  formális érintetlenül hagyása ellenére az  alapjogi,
   illetve az alapintézményi törvény a módosított, illetve újonnan
   alkotott – formálisan egyszerű többséghez kötött – törvényekhez
   képest elveszítené alkotmányosan meghatározó jelentőségét.  Az,
   hogy  egy adott törvény módosítása vagy megalkotása ténylegesen
   ezzel  a következménnyel jár-e, csak tartalmi vizsgálat alapján
   állapítható meg.

   Az  Alkotmánybíróság korábbi döntésében már értelmezte, hogy az
   alapvető  jogokra és kötelességekre vonatkozó  szabályok  közül
   mely  ismérvek alapján kell megkülönböztetni azokat,  amelyeket
   az  Alkotmány  8.  § (2) bekezdése értelmében  törvényben  kell
   megállapítani  (64/1991.  (XII. 17.) AB  határozat,  ABH  1991,
   306).  Az  Abh.  szerint hasonló értelmezésre  van  szükség  és
   lehetőség   a   minősített,  illetve  az  egyszerű   többséggel
   elfogadott      törvényben     meghatározandó     rendelkezések
   elkülönítésére (ABH 1993, 48, 62).

   Az  Alkotmánybíróság a jelen eljárásban nem vizsgálta az Szbtv.
   -nek    az   indítvány   által   nem   érintett   rendelkezései
   alkotmányosságát.  A  3/1997. (I. 22.) AB határozatban  azonban
   már    jelezte,    hogy   –   az   Alkotmányban   megállapított
   feladatkörének  megfelelően, arra irányuló indítvány  esetén  –
   tartalmi vizsgálat eredményeképpen foglal állást adott törvényi
   rendelkezés  elfogadásához alkotmányosan  megkövetelt  többségi
   szint  kérdésében (ABH 1997, 33, 39). Az Alkotmánybíróság  utal
   arra,  hogy  a  minősített  többség  szükségességének  tartalmi
   kritériumai  körében az alapjogok tekintetében jelentősége  van
   többek között az érvényesítés és a védelem irányának, működésük
   és  érvényesülésük garanciáinak, az alapjogok  korlátozását,  a
   polgárok kötelezettségeit érintő kérdéseknek, valamint az adott
   ügyben  követendő  eljárási  szabályok  lényeges  elemeinek.  A
   minősített   többség   követelményével  érintett   szervezetek,
   intézmények    szabályozása   körében    a    kritériumrendszer
   elsősorban,  de  nem  kizárólagosan a  hatáskör,  a  szervezeti
   felépítés  és  a  működési rend lényeges  szabályozási  elemeit
   foglalja magában.

                                  
                                III.
                                  

   1.  A köztársasági elnök indítványában foglaltaknak megfelelően
   az   Alkotmánybíróság   elvégezte  az   Szbtv.   zárószavazásra
   bocsátott  és  a köztársasági elnök részére megküldött  szövege
   közötti  eltérések alkotmányossági vizsgálatát.  A  vizsgálatot
   azonban   azokra  a  szövegrészekre  szűkítette,  amelyeket   a
   határozat  rendelkező részének 2. pontja nem érint.  Így  abból
   kizárta  az  Szbtv. 13. § (1) bekezdésében, 16. és  24.  §-ában
   foglaltakat.

   Ennek  megfelelően a jogbiztonság követelményével  kapcsolatban
   vizsgált rendelkezések a következők:

   "2.  §  (2) Az e törvény alapján kirótt közrendvédelmi bírságot
   (4. § (3) bekezdése és a 11. §),
   valamint  a  légijármű  üzemeltetőjével szemben  külön  törvény
   szerint   kiszabható  közrendvédelmi  bírságot   (21.   §   (1)
   bekezdése)   kormányrendeletben   meghatározott   célra   lehet
   felhasználni. "

   '/25.   §   A   vámjogról,   a   vámeljárásról,   valamint    a
   vámigazgatásról  szóló  1995. évi C. törvény  (a  továbbiakban:
   Vám. tv.) a következő 160/A. -160/F. §-okkal egészül ki:/
   "160/E.  §  (1)  A  vámhatóság  bűnüldözési  célú  adatkezelési
   rendszereibe csak a vámhatóság, illetve a vámhatóság  működését
   ellenőrző   Megelőzési  Szolgálat  (Rtv.  75.   §)   tagja,   a
   pénzügyminiszter által kijelölt személy, az adatvédelmi biztos,
   valamint  a  törvény által feljogosított más szerv  képviselője
   tekinthet   be,   kérhet  felvilágosítást,   értesítést,   vagy
   adatszolgáltatást. " '

   '38. § Az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995.  évi
   LXV.  törvény  (a továbbiakban: Ttv.) 6. § (1) bekezdésének  q)
   pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
   /Feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult/
   "q)  a  határőrség, a rendvédelmi szerv központi  szervének,  a
   Megelőzési Szolgálatnak (Rtv. 75. §) vezetője. "

   39.  §  (1)  A Ttv. melléklete a következő új címmel  és  30/A.
   ponttal egészül ki:
                        "Megelőzési Szolgálat
   30/A. A Megelőzési Szolgálat (a továbbiakban: MSZ) tevékenységi
   körében államtitokkörbe tartoznak:
   a) A titkos információgyűjtés eszközeinek, az erők és módszerek
   alkalmazásának eljárási szabályai.
   Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  30
   év.
   b)   Az   MSZ   konkrét  személyre,  ügyre   vonatkozó   titkos
   információgyűjtő  tevékenysége során keletkezett  és  az  ehhez
   kapcsolódó  minden  konkrét  adat a  büntetőeljárásban  történő
   felhasználásig, valamint a nyilvántartásaik, tekintet nélkül az
   adathordozóra, fajtájára.
   Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  90
   év.
   c) A Be. 127. §-ának (3) bekezdése és 139. §-ának (3) bekezdése
   alapján     ügyészi    jóváhagyással    megtagadott,    illetve
   megszüntetett   nyomozás  során  keletkezett   előterjesztések,
   javaslatok és jelentések, amelyek az együttműködő gyanúsítottra
   vonatkoznak.
   Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  90
   év.
   d) A bűncselekmények felderítése során keletkezett információk,
   amelyek nem tartoznak a büntetőeljárás keretébe.
   Az államtitokká minősítés leghosszabb ideje: 90 év
   e)   A  nemzetbiztonsági  szolgálatoknak  az  MSZ-szel  történő
   együttműködéséből   származó   olyan   adatok,   amelyekből   a
   nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége megállapítható.
   Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  90
   év.
   f)  A  Rendőrségről  szóló 1994. évi  XXXIV.  törvény  65.  §-a
   alapján   létrehozott  fedőintézmények  jellegével  összefüggő,
   valamint a pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó adatok.
   Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  90
   év.
   g) Az MSZ-szel együttműködő személy és a fedett nyomozó kiléte,
   valamint  a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény  64.  §
   (8)  bekezdése alapján az ott megjelölt nyilvántartásokban lévő
   fedőadatok  elhelyezésének ténye és az  elhelyezésre  vonatkozó
   rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó.
   Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  90
   év.
   h)  Az  MSZ  titkos információgyűjtésével kapcsolatos  oktatási
   célú kiadványok.
   Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  30
   év. "

   (2) A Ttv. melléklete a következő 33/A. ponttal egészül ki:
   "33/A. A Határőrséggel együttműködő személy és a fedett nyomozó
   kiléte,  valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
   64. § (8) bekezdése alapján az ott megjelölt nyilvántartásokban
   lévő   fedőadatok  elhelyezésének  ténye  és  az   elhelyezésre
   vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó.
   Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  90
   év. "

   (3) A Ttv. melléklete a következő 46/A. ponttal egészül ki:
   "46/A.  A Rendőrséggel együttműködő személy és a fedett nyomozó
   kiléte,  valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
   64. § (8) bekezdése alapján az ott megjelölt nyilvántartásokban
   lévő   fedőadatok  elhelyezésének  ténye  és  az   elhelyezésre
   vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó.
   Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  90
   év. "

   (6) A Ttv. melléklete a következő 137/G. ponttal egészül ki:
   "137/G.  A  Vám- és Pénzügyőrséggel együttműködő személy  és  a
   fedett nyomozó kiléte, valamint a Rendőrségről szóló 1994.  évi
   XXXIV.  törvény 64. § (8) bekezdése alapján, az  ott  megjelölt
   nyilvántartásokban lévő fedőadatok elhelyezésének ténye  és  az
   elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy  más
   adathordozó.
   Az  államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi  ideje:  90
   év. "

   40.  §  "(2) A törvény 13. §-ának (2) bekezdése, 19. §-a  1999.
   május  1-jén  lép  hatályba, rendelkezéseit a folyamatban  lévő
   ügyekben  is  alkalmazni  kell. A 17.  §-ban  a  szabálysértési
   hatóságra,  illetőleg a szabálysértési hatóság által  elrendelt
   kiutasításra  vonatkozó rendelkezéseket külön  törvény  lépteti
   hatályba.
   (3)  A 42. § rendelkezései a kihirdetést követő 8. napon lépnek
   hatályba.
   (4)  E  törvény  hatálybalépésével egyidejűleg lép  hatályba  a
   büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban:
   Be.) 605. §-ának (8)-(12) bekezdése.

   (8) E törvény 1. §-ának hatályos szövege 1999. március 1-jétől:
   1.   §   E   törvény   célja,  hogy  –  büntetőjogi,   valamint
   közigazgatási-jogi   eszközök  biztosításával   –   hatékonyabb
   védelmet nyújtson a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
   törvény   (a   továbbiakban:  Btk.)  szerinti,  a  bűnszervezet
   keretében   elkövetett  (Btk.  137.  §  8.  pont),  illetve   a
   bűnszervezet   létrehozására   (Btk.   263/C.    §)    irányuló
   bűncselekményekkel, valamint az e bűncselekményekkel összefüggő
   egyes jogsértő cselekményekkel szemben.
   (9)  E  törvény  3.  §-a  s) pontjának hatályos  szövege  1999.
   március 1-jétől:
   s)   szervezett  bűnözéssel függ össze: az a  bűntett,  amelyet
   bűnszervezet  tagjaként  (Btk. 137. §  8.  pont)  követnek  el,
   illetve a bűnszervezet létrehozása (Btk. 263/C.). " '

   '51.  § (2) A Vám. tv. 174. §-a (2) és (3) bekezdése helyébe  a
   következő rendelkezés lép és új (4)-(5) bekezdéssel egészül ki,
   ezzel  egyidejűleg a jelenlegi (4)-(5) bekezdés számozása  (5)-
   (6) bekezdésre változik:
   "(2)  A  Vám-  és Pénzügyőrségnek az országos parancsnok  által
   kijelölt  nyomozó hatóságai a büntetőeljárásról  szóló  törvény
   alapján  a  vámszervezet  nyomozóhatósági  hatáskörébe  tartozó
   bűncselekmények    elkövetésének    megelőzése,    felderítése,
   megszakítása, az elkövető kilétének megállapítása, az  elkövető
   elfogása, a körözött személy felkutatása, tartózkodási helyének
   megállapítása,  továbbá a bizonyítékok megszerzése  céljából  a
   Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban:
   rendőrségi  törvény)  VII. fejezetében meghatározottak  szerint
   titkos információgyűjtést végeznek. A rendőrségi törvény  68/D.
   §  (1)  bekezdésének alkalmazása szempontjából  a  173.  §  (1)
   bekezdésében foglaltakat kell kivételként tekinteni.
   (3)   A   vámhatóság  az  informátor,  a  bizalmi  személy,   a
   vámhatósággal  titkosan  együttműködő  más  személy,  a  fedett
   nyomozó,  valamint  a  fedőokirat és  a  fedőintézmény  védelme
   érdekében  a közigazgatási nyilvántartásokban, így különösen  a
   személyi adat- és lakcímnyilvántartásban, a személyi igazolvány
   nyilvántartásban, az anyakönyvi nyilvántartásban, az úti okmány
   nyilvántartásban,  a  gépjárművezetői  engedély   és   gépjármű
   nyilvántartásban,      az     ingatlan-nyilvántartásban,      a
   cégnyilvántartásban  fedőadatokat  helyezhet  el.  A   fedőadat
   elhelyezésének  ténye,  az elhelyezésre vonatkozó  rendelkezést
   tartalmazó okirat vagy más adathordozó államtitoknak minősül. A
   fedőadatokat  törölni kell, ha az elhelyezés alapjául  szolgáló
   bűnüldözési érdek megszűnt.
   (4)  Az informátor, a bizalmi személy, a vámhatósággal titkosan
   együttműködő  más  személy  által  a  titkos  információgyűjtés
   keretében másnak okozott kár megtérítésére a rendőrségi törvény
   67. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően
   alkalmazni. "
   (5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
   a)   megállapítsa   a   Vám-   és  Pénzügyőrség   fedőintézmény
   létrehozásával,    fenntartásával    kapcsolatos    eljárásának
   részletes szabályait;
   b)  rendeletben  állapítsa meg a büntetőeljárásban  részt  vevő
   tanúk és más személyek, a büntetőeljárást folytatók, illetve  a
   Vám-    és   Pénzügyőrség   nyomozó   hatóságaival   a   titkos
   információgyűjtés  keretében  együttműködők,  valamint   az   e
   személyekhez közel állók védelmére vonatkozó szabályokat. "

   (3) A Vám. tv. 174. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
   "(7) A titkos információgyűjtés eszközei, módszerei (rendőrségi
   törvény  VII.  fejezet) alkalmazásának részletes  szabályait  a
   pénzügyminiszter állapítja meg. " '


   2.  .  Az Alkotmánybíróság az Országgyűlés 1998. december  22-i
   üléséről  készült  hiteles jegyzőkönyv alapján  megállapította,
   hogy  a  T/272.  számon  előterjesztett  törvényjavaslatnak   a
   parlamenti   vita   és   az  elfogadott   módosító   javaslatok
   eredményeként kialakult szövegét, az ún. "egységes javaslat"-ot
   az  Országgyűlés – a Házszabályról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY
   határozat  (a továbbiakban: Házszabály) 107. § (5) bekezdésének
   megfelelően   –  két  részben  szavazta  meg.  Az  Országgyűlés
   Alkotmány-   és   igazságügyi  bizottsága  a  T/272/94.   számú
   ajánlásában  rögzítette, hogy álláspontja szerint az  "egységes
   javaslat"  mely  rendelkezéseinek  elfogadásához  szükséges   a
   jelenlévő  képviselők kétharmadának "igen"  szavazata.  Ezt  az
   ajánlást  az  Országgyűlés  egyszerű  többséggel  :  203   igen
   szavazattal, 127 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta
   (Ogy. jkv. 5662. hasáb). Az Országgyűlés az "egységes javaslat"
   minősített többséget igénylőnek nyilvánított rendelkezéseit 208
   igen, 136 nem, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el. (Ogy. jkv.
   5722.   hasáb).  Ezt  követően  az  Országgyűlés  az   egyszerű
   többséget  igénylőnek  minősített rendelkezésekről  határozott:
   213  képviselő igen szavazatával, 26 képviselő nem szavazatával
   és  108  képviselő  tartózkodása mellett a  törvényt  elfogadta
   (Ogy. jkv. 5734. hasáb).

   Így,  mivel az Szbtv. azon rendelkezései, amelyek elfogadásához
   –  az Alkotmány- és igazságügyi bizottság ajánlása alapján,  az
   Országgyűlés   állásfoglalása  szerint  is  –  a   jelen   lévő
   országgyűlési    képviselők   kétharmadának   igen    szavazata
   szükséges,  nem  kapták meg a kívánt többséget,  az  elfogadott
   törvény   szövege  leszűkült  az  egyszerű  többséget   igénylő
   rendelkezésekre.

   3.  Az  Alkotmánybíróság az Szbtv. elfogadott szövegének  olyan
   tartalmi   ellentmondásait  állapította   meg,   amelyeket   az
   Országgyűlés  által  kétharmados  szavazattöbbséget  igénylőnek
   minősített, és ekként el nem fogadott rendelkezések  kihagyása,
   és    ennek    folytán   a   megmaradt   törvényszöveg    kellő
   körültekintéssel elvégzett szerkesztésének elmaradása okozott.

   A  kétharmados  szavazattöbbség hiányában az  Országgyűlés  nem
   fogadta  el  az  Rtv. 75. §-át módosító rendelkezést,  amely  a
   Megelőzési  Szolgálat létesítéséről szólt.  Ennek  ellenére  az
   Szbtv.   25.   §-ának  a  Vám.  tv.  160/E.  §-át   megállapító
   rendelkezése hivatkozik a létre nem jött szervezetre.  Ugyanígy
   Ttv.  6.  § (1) bekezdésének az Szbtv. 38. §-ával megállapított
   q) pontja említi a Megelőzési Szolgálatot, sőt az Szbtv. 39.  §
   (1)  bekezdése a Ttv. mellékletét egy új, 30/A. ponttal rendeli
   kiegészíteni, ami a Megelőzési Szolgálat címet viseli.

   A  kétharmados szavazattöbbség hiányában úgyszintén nem  került
   elfogadásra  az  Rtv.  64.  §  új  (8)  bekezdését  megállapító
   rendelkezés,  ennek ellenére az Szbtv. 39. § (2),  (3)  és  (6)
   bekezdései visszautalnak rá.

   Az  Alkotmánybíróság már több esetben rámutatott arra,  hogy  a
   világos,  érthető és megfelelően értelmezhető  normatartalom  a
   normaszöveggel szemben alkotmányos követelmény. A  jogbiztonság
   – ami az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság
   fontos  eleme – megköveteli, hogy a jogszabály szövege értelmes
   és  világos,  a jogalkalmazás során felismerhető normatartalmat
   hordozzon  (26/1992.  (IV. 30.) AB határozat,  ABH  1992,  135,
   142).
   A  jelentéktelen,  és  csak a törvény hatálybalépése  után,  az
   alkalmazás  menetében felismert szövegbeli következetlenségeket
   a jogalkalmazás során szükséges értelmezés esetleg kiküszöböli.
   Erre  vannak  példák, bár az ilyen hiányosságok felszámolásának
   is  az egyetlen hathatós és az eshetőlegességet kizáró módja  a
   törvénymódosítás    lenne.    Akkor    azonban,    amikor     a
   "következetlenség"   már   a   mindennapi   értelmezéssel   nem
   szüntethető    meg,   mert   olyan   szövegbeli   hiányosságban
   jelentkezik,   amelynek   elhárításához   a   törvényben    nem
   szabályozott  intézmény  vagy  elv  beiktatása,  vagy  éppen  a
   meglevő  rendelkezés elhagyása szükséges, nincs  más  lehetőség
   ennek  megszüntetésére,  mint  a  törvény  módosítása  a  belső
   koherencia megteremtése érdekében.

   A  fentiekre  tekintettel  az Alkotmánybíróság  megállapította,
   hogy  az  Szbtv. -nek a határozat rendelkező része 3. pontjában
   felsorolt   rendelkezései  sértik  az  Alkotmány   2.   §   (1)
   bekezdésében normatív tartalommal megállapított jogállamiságból
   fakadó jogbiztonság követelményét, és ezért alkotmányellenesek.

   4.  A  szavazás már ismertetett kimenetele szükségessé tette  a
   szöveg  átszerkesztését; az eredetihez képest szakasz-  illetve
   bekezdésszámok  változtak  meg. A  szükségképpeni  átszámozáson
   túlmenően számozási hiba is előfordul az Szbtv. 51.  §  (2)  és
   (3) bekezdéseiben.

   A   köztársasági  elnök  indítványában  kitér  arra,   hogy   a
   Házszabály  megfelelő eljárást biztosít a szavazás menetében  a
   törvényi   rendelkezések   összhangjának   megteremtésére.   Az
   Alkotmánybíróság    megállapította,    hogy    a     Házszabály
   rendelkezései (107. § (1) bekezdés, (5) bekezdés, 56  §.)  csak
   lehetőséget  és  nem  kötelezettséget  írnak  elő  az   esetleg
   szükségessé  váló módosító javaslat benyújtására,  továbbá  nem
   írják  elő  annak  kötelezettségét  sem,  hogy  a  szerkesztett
   szöveget ismét szavazásra bocsássák.

   Az  indítvány hivatkozik az Alkotmánybíróság 12/1990. (V.  23.)
   AB  határozatára, amely megállapította, hogy:  "A  kodifikációs
   tévedés kézirathibának nem minősíthető, annak orvoslása csak  a
   jogszabály módosításával történhet. Ezzel ellentétes  gyakorlat
   kialakítása  sértené  a  jogbiztonság  elvét  és  a  jogalkotás
   alapvető  szabályait. Az Alkotmánybíróság az ügy  kapcsán  elvi
   jelleggel  arra  is rámutat, hogy szinte általános  gyakorlattá
   vált   a  kodifikációs  tévedések  kézirathibára  hivatkozással
   történő  helyesbítése.  E  téren az is gyakorta  tapasztalható,
   hogy  a  helyesbítésre  a  kihirdetést követően  indokolatlanul
   hosszú idő után kerül sor. Mindez sérti a jogbiztonságot  és  a
   jogalkotás  szabályait,  s  ugyanakkor  rontja  a  kodifikációs
   tevékenység  presztízsét.  "  "Az Alkotmánybíróság  álláspontja
   szerint  a  jogszabályok  helyesbítésére  kizárólag  nyomdahiba
   esetén  kerülhet  sor a kihirdetést követő meghatározott  rövid
   határidőn belül" (ABH 1990, 160, 168-169).

   Az indítványban idézett megállapítás a jelenleg vizsgált esetre
   két   okból  sem  vonatkoztatható.  Egyrészt  azért,  mert   az
   Alkotmánybíróság  korábbi  véleményalkotását   kifejezetten   a
   kihirdetett,  tehát a Magyar Közlönyben megjelent  jogszabályra
   alapította,  másrészt  azért sem, mert a hivatkozott  határozat
   alapját  képező  ügyben  érdemi  (nem  számozási,  vagy   egyéb
   technikai  jellegűnek  minősíthető) szövegmódosítást  hajtottak
   végre kodifikációs tévedés címén.

   Az  Szbtv.  2. § (2) bekezdésénél, valamint a 40. §  (2),  (3),
   (4),  (8)  és  (9) bekezdéseinél csupán technikai, szerkesztési
   módosítások  történtek, az 51. § (2) és (3) bekezdésében  pedig
   nyilvánvaló  számozási hiba fordul elő. Ezért  e  rendelkezések
   vonatkozásában az Alkotmánybíróság – az indítványban  felvetett
   vizsgálati  szempont alapján – nem állapított meg  jogbiztonság
   sérelmében megnyilvánuló alkotmánysértést.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  benne  foglalt  elvi
   álláspont   jelentőségére  tekintettel  a   Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke

           Dr. Czúcz Ottó                   Dr. Bagi István
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró

           Dr. Erdei Árpád                 Dr. Holló András
           előadó alkotmánybíró               alkotmánybíró

           Dr. Németh János
         az aláírásban akadályozott
           Dr. Kiss László                 Dr. Lábady Tamás
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró

           Dr. Strausz János         Dr. Tersztyánszky Ödön
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                   
                            Dr. Vörös Imre
                             alkotmánybíró
    Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró különvéleménye

    1.  Egyetértek  a  többségi határozatnak a 3. és  4.  pontjában
    foglaltakkal,   nem  osztom  azonban  a  többségi   álláspontot
    atekintetben,   hogy   az  Alkotmányban   meghatározott   egyes
    törvények  elfogadásához megkívánt minősített többség  lényeges
    tartalmát   kizárólag  az  országgyűlési   képviselők   közötti
    széleskörű  egyetértés  megkövetelése teszi  ki.  Az  Alkotmány
    által megkívánt minősített többség követelménye tartalmi és nem
    egyedül   formai,   törvényhozási  eljárási  kritérium,   amely
    tartalmi  ismérvek kizárólag az Alkotmány alapján  határozhatók
    meg. Ezek meghatározására pedig végső soron az Alkotmánybíróság
    jogosult.

    Ebből     következik,     hogy    véleményem     szerint     az
    Alkotmánybíróságnak     egyenként,     külön-külön     tartalmi
    alkotmányossági  vizsgálat alá kellett volna vonnia  az  Szbtv.
    által    módosított   egyes   minősített   törvények    konkrét
    rendelkezéseit  atekintetben, hogy azokat az Alkotmány  alapján
    minősített  többséggel  kellett-e  meghozni.  Csak  ezek   után
    kerülhetett volna az Alkotmánybíróság abba a helyzetbe, hogy  a
    határozat rendelkező része 2. pontjában meghatározott  törvényi
    rendelkezések    alkotmányossága   vagy    alkotmányellenessége
    kérdésében döntsön.

    2.  A  többségi határozat az Alkotmánybíróság 4/1993. (II. 12.)
    AB határozata (a továbbiakban: Abh.) indokolásából a rendelkező
    részbe  emeli  azt az elvi megállapítást, hogy:  "Az  Alkotmány
    rendelkezése alapján minősített többséggel elfogadott  törvényt
    egyszerű  többséggel elfogadott törvénnyel nem lehet módosítani
    vagy  hatályon  kívül helyezni. " (ABH 1993, 64).  Ez  az  elvi
    tétel is tartalmazza azonban, hogy csak az a minősített törvény
    nem   módosítható  egyszerű  többségű  törvénnyel,   amely   az
    Alkotmány  rendelkezése  alapján, annak értelmében  minősített.
    Ezt  a  kérdést  pedig  nem a törvény címe,  nem  a  parlamenti
    megegyezés,  azaz  az országgyűlési képviselők  közötti  széles
    körű  egyetértés,  vagy  más alku  dönti  el,  hanem  csakis  a
    rendelkezés   tartalma   és   annak   az   Alkotmánnyal    való
    összefüggése.

    Az  alkotmányi  rendelkezések alkalmazási körének meghatározása
    ugyanis  egyedül  és kizárólag az Alkotmány alapján  történhet.
    Amikor  tehát  az Alkotmánybíróság arról dönt, vajon  az  adott
    életviszony  vagy  szabályozási tárgykör egy  adott  alkotmányi
    szabály  –  adott esetben a minősített többség  követelménye  –
    alkalmazási    körébe   esik-e,   kizárólag   az    Alkotmányra
    támaszkodhat.   Ha  nem  így  lenne,  egyedül  a  törvényalkotó
    belátásán  múlna  az alkotmányi garanciák érvényesítése  és  az
    Alkotmány    nem    állna    a   törvényhozó    fölött,    azaz
    alkotmánybíráskodásra  e  körben  már   nem   is   lenne   mód.
    Álláspontom   szerint   ezért  a  törvényalkotó   egyedül   nem
    állapíthatja  meg  kötelező erővel,  hogy  egy  adott  törvényt
    minősített többséggel kell-e elfogadni, avagy nem, hanem kétség
    esetén  az Alkotmánybíróságnak kell az Alkotmány alapján azokat
    a  tartalmi  kritériumokat megállapítania, amelyek a minősített
    többséget igénylő törvényhozási tárgyakat kijelölik.

    3.  Lényegében  ezt tette meg az Abh. , amikor  meghatározta  a
    minősített többség szükségességének tartalmi kritériumait,  bár
    kizárólag   az   alapjogok   tekintetében,   mert   akkor    az
    Alkotmánybíróság előtt a minősített többség kérdése egyedül  az
    alkotmányos  alapjogok összefüggésében merült fel.  Ez  azonban
    nem  jelenti azt – mint ahogy erre a többségi határozat is utal
    –  hogy ugyanezt a tartalmi követelményrendszert nem kellene az
    Alkotmánybíróságnak  meghatároznia  az  Alkotmány   szerint   a
    minősített   szabályozási   tárgykörbe   tartozó   intézmények,
    szervezetek  vonatkozásában is. Sőt, ezt a  többségi  határozat
    indokolásában  – egyes alkotmányos kritériumok  kiemelésével  –
    meg  is  teszi,  ami által nézetem szerint ellentétbe  kerül  a
    határozatnak azzal a rendelkezésével, amely szerint e kérdésben
    egyedül   az   országgyűlési  képviselők   közötti   széleskörű
    egyetértés  jelenti az alkotmányos garancia lényeges tartalmát.
    Ha   ugyanis   a  minősített  törvényhozási  tárgyköröknek   az
    Alkotmány  szerint a képviselők széleskörű konszenzusa  mellett
    tartalmi  kritériumai  is vannak, akkor az  Alkotmánybíróságnak
    kell állást foglalnia – arra irányuló indítvány esetén – mind a
    minősített eljárásban már meghozott törvény egyes rendelkezései
    tekintetében,  mind  pedig  az  Alkotmány  szerint   minősített
    tárgykörbe  tartozó, de egyszerű többséggel elfogadott  törvény
    egyes rendelkezései vonatkozásában az alkotmányosan megkövetelt
    többségi szint kérdésében. A többségi határozat el is jut  erre
    a következtetésre, de csak az egyik irányban: jelesül akkor, ha
    minősített  törvény mellett – az adott tárgykörben  –  egyszerű
    többségű   önálló   törvény   születik.   Az   ilyen    törvény
    alkotmányossága – a határozat szerint – csak tartalmi vizsgálat
    alapján  állapítható  meg. Nem látom  alkotmányos,  ésszerű  és
    logikai alapját sem annak, hogy ugyanezt a tartalmi vizsgálatot
    az   Alkotmánybíróság  a  már  meghozott  minősített  törvények
    tekintetében  ne  végezze  el, ha az azokat  módosító  egyszerű
    többségű törvényi rendelkezések alkotmányossága kérdésében kell
    döntenie.   Ez  az  eljárás  az  alkotmányosság  ellenőrzésének
    kétféle  mércéjét  teremti  meg. Egyik  irányból  kizárólag  az
    Országgyűlésre bízza a minősített szintre vonatkozó  alkotmányi
    rendelkezések  tartalmi  és  terjedelmi  meghatározását,  másik
    irányból  viszont  az  Alkotmánybíróság  tartalmi  vizsgálatába
    utalja azokat. Álláspontom szerint azonban az alkotmányosságnak
    csak egyetlen mércéje lehet: maga az Alkotmány.

    A  minősített  többséggel  meghozott törvényeknek  ugyanis  sok
    esetben  számos olyan rendelkezése van, amelyeket a törvényhozó
    nem  az  Alkotmány  alapján fogadott el minősített  többséggel,
    hanem  pusztán  törvényszerkesztési, kodifikációtechnikai  vagy
    éppen – közjogi alap nélkül – politikai okból. Az Abh. az ilyen
    esetekre  nézve is tartalmaz elvi megállapítást.  Eszerint:  "A
    parlamentarizmus   lényegével  ellenkezne  azonban   az   olyan
    értelmezés, amely kizárná az egyszerű többséget abból, hogy  az
    illető   alapjogokra  vonatkozóan  –  a  kétharmados  törvényre
    tartozó    koncepcionális   kérdéseken   kívül   –    politikai
    elképzeléseinek   megfelelően   rendelkezzék:   végrehajtásukat
    szabályozza, további garanciákat építsen ki, saját  koncepciója
    szerint  igazítsa érvényesülésüket az adott körülményekhez.  Az
    alapjogok  védelme és érvényesülése szenvedne  a  parlamentáris
    elveken    nyugvó    Alkotmány    alapján    megindokolhatatlan
    korlátozást, ha minden változás és továbbfejlesztés,  illetőleg
    a   szabályozási   koncepciót  nem   meghatározó   részgarancia
    kétharmados többséghez lenne kötve. "(ABH 1993, 62)  Vagyis  az
    Alkotmány csak a koncepcionális kérdésekre vonatkozóan követeli
    meg   a   rendelkezés  minősített  többségi  szintjét,  míg   a
    minősített törvény egyes rendelkezéseinek megváltoztatása  vagy
    továbbfejlesztése  egyszerű többségű  törvénnyel  alkotmányosan
    megengedett.  Nem  látom alkotmányos és ésszerű  indokát  annak
    sem, hogy az Alkotmánybíróság ettől, a már 1993-ban kialakított
    elvi álláspontjától – kellő alkotmányos okok nélkül – eltérjen.
    Az   ilyen  indokolatlan  eltérés  a  jog  előreláthatóságának,
    kiszámíthatóságának, általában a jogbiztonságnak az  alkotmányi
    követelményével   sem   áll  összhangban   és   a   jogalkotási
    folyamatban is jogbizonytalanságot eredményezhet.

    Sok  közül  egyetlen kiragadott példára utalok itt. A  többségi
    határozat szerint minősített többséggel kellett volna elfogadni
    azt  az idegenrendészeti ügyekben hozott közigazgatási és bírói
    határozatokra  vonatkozó  rendelkezést,  mely  szerint:  "Ha  a
    külföldi  ismeretlen  helyen tartózkodik, a  határozat  közlése
    közszemlére  tétel  útján történik. Közszemlére  tenni  csak  a
    határozat rendelkező részét kell." – mivel ezt a rendelkezést a
    törvény   a  minősített  többséggel  elfogadott,  a  külföldiek
    beutazásáról,  magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról
    szóló 1993. évi LXXXVI. törvénybe iktatta be. A magam részéről,
    ahogy  az  indítványban megjelölt sok más eljárási  rendelkezés
    esetében,  úgy  itt  sem  tudom  az  Alkotmányból  levezetni  a
    minősített többség alkotmányos követelményét.

    4. Egyetértek a többségi határozatnak azzal a megállapításával,
    hogy "az Országgyűlésnek van jogköre annak eldöntésére, hogy az
    adott  törvényhozási tárgyat milyen részletesen szabályozza  az
    ún.  kétharmados törvény útján. " Annak meghatározása  viszont,
    hogy  e  törvényi szabályok közül melyeket kellett az Alkotmány
    értelmében  minősített többséggel elfogadni,  –  erre  irányuló
    indítvány   esetén   –   az  Alkotmánybíróság   kompetenciájába
    tartozik.  Az e körön kívül eső törvényi rendelkezéseket  pedig
    az  Alkotmány  sérelme nélkül egyszerű többség is módosíthatja.
    Ilyen  esetben  az  Országgyűlést  ugyanannyira  nem  köti   az
    elfogadáskori   többség,  mint  ahogy  egy   akár   egyhangúlag
    elfogadott  egyszerű  többségű törvény is módosítható  egyszerű
    többséggel.    Vagyis    az   Szbtv.   indítvánnyal    érintett
    rendelkezései    alkotmányossági    elbírálása     során     az
    Alkotmánybíróságnak   nem  pusztán   a   minősített   törvények
    (törvényi rendelkezések) módosításának megengedhetősége,  hanem
    az    Alkotmány   értelmében   minősített   szintet    követelő
    rendelkezések módosításának megengedhetősége kérdésében kellett
    volna  döntenie.  Ez  pedig szükségképpen tartalmi  vizsgálatot
    igényelt  volna.  Ha  ugyanis nem volt tartalmi  összefüggés  a
    minősített   szint  alkotmányi  követelménye   és   a   sajátos
    (kétharmados eljárással) elfogadott, adott törvényi rendelkezés
    tartalma között, akkor abban az esetben sem vált minősítetté  a
    vonatkozó szabály, ha azt az erre vonatkozó eljárással fogadták
    el.  Következésképpen  az így elfogadott  rendelkezés  egyszerű
    többségű törvénnyel is módosítható.

    Ennek oka, hogy a minősített törvény is törvény, azaz – szemben
    az  Alkotmánnyal  –  hierarchikus kapcsolat nincs  a  különböző
    törvények   között.  Ezzel  szemben  a  minősített  követelmény
    többségi    határozat   szerinti   értelmezése   a   jogforrási
    hierarchiában  mintegy  önálló  státuszhoz,  külön   jogforrási
    szinthez  juttatja  ezeket a törvényeket az  egyszerű  többségű
    törvény és az Alkotmány között.

    5.  A többségi határozat az indítvány elbírálása során egyetlen
    formális magyarázatot vesz csupán figyelembe, nevezetesen, hogy
    a  törvényt annak idején a maga egészében minősített többséggel
    fogadták-e   el.  Ez  a  kritérium  azonban  a  törvényhozásban
    aktuálisan  létrejött  –  és  gyakran  technikai  vagy  pusztán
    politikai  szempontokon  nyugvó  –  megállapodáshoz  köti   egy
    alkotmányos garancia hatókörét. Figyelmen kívül hagyja azt  is,
    hogy   az   adott  törvény  számos  felhatalmazó,  keretjellegű
    szabályt tartalmaz egészen a miniszteri rendeletalkotásra  való
    feljogosításig. Ezek, továbbá különösen a "jelző nélküli" külön
    törvényre  szóló  utalások gyakorlatilag  feloldják  a  törvény
    határait.

    Erre figyelemmel is megállapítható: annak eldöntésére, hogy van-
    e  a  vizsgált  törvény  és a vonatkozó alkotmányi  rendelkezés
    között   tartalmi   kapcsolat  és  az  kellően   szoros-e,   az
    indítványban    megfogalmazott   aggályokra   tekintettel    az
    Alkotmánybíróság hivatott.

    Az  Abh.  az alapjogokkal kapcsolatban felállított egy tesztet,
    amikor   az   alkotmányos  alapjog  érvényesítése  és   védelme
    irányának    meghatározását    tekintette    a    minősítettség
    kritériumának. A jelen indítvány esetében nemcsak alapjogokról,
    hanem  intézmények  szabályozásáról  is  szó  van.  Álláspontom
    szerint az Alkotmánybíróságnak – ahogy ezt a többségi határozat
    példálódzó  jelleggel meg is fogalmazza  –  meg  kellett  volna
    határoznia  az intézmény lényegi jellemezőit, mint a minősített
    többséget igénylő tárgykört. Ez felöleli az intézmény  alapvető
    hatásköreit,   szervezeti   felépítésének   alapjait   és    az
    alkotmányos  rendben betöltött helyét meghatározó  szabályokat,
    mást  azonban  nem.  Csak azokban az esetekben  lehetett  volna
    megállapítani  az indítvánnyal érintett törvényi  rendelkezések
    alkotmányellenességét,  amely  esetekben  az  Szbtv.   módosító
    rendelkezései  a  minősített  törvények  e  tárgykörbe  tartozó
    rendelkezéseit módosítják.

    Budapest, 1999. február 23.
                                                   Dr. Lábady Tamás
                                                      alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom:

           Dr. Bagi István           Dr. Tersztyánszky Ödön
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     1/1999. (II. 24.)
     Date of the decision:
     .
     02/23/1999
     .
     .