Hungarian
Ügyszám:
.
849/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Schmidt Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 849/B/1992. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/391
.
A döntés kelte: Budapest, 12/16/1996
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára  irányuló indítványok és alkotmányjogi
  panasz tárgyában meghozta a következő

                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló
  1992. évi  XXIII. törvény  23. §-a,  24. §-a, 41. §-a, 42. §
  (3) ,  (4) , bekezdése, 43. § (1) ,  (2) ,  (3) bekezdése és
  a 2. számú melléklet alkotmányellenességének megállapítására
  és megsemmisítésére  irányuló indítványokat és alkotmányjogi
  panaszt elutasítja,  a törvény  42. § (5) bekezdés d) pontja
  tekintetében pedig az eljárást megszünteti.
                            Indokolás

                                I.

   Az Alkotmánybírósághoz  a köztisztviselők jogállásáról szóló
   1992. évi  XXIII. törvény  ( a továbbiakban :  Ktv. ) 23. §-
   a, 24.  §-a, 41.  §-a, 42.  § (3) ,   (4) , bekezdése, 43. §
   (1) ,   (2) ,   (3)  bekezdése  és  a  2.  számú  melléklete
   alkotmányellenességének  megállapítása   és   megsemmisítése
   tárgyában több  indítvány érkezett.  Az Alkotmánybíróság  az
   indítványokat egyesítette  és azokat  egy eljárásban bírálta
   el.

   1.    Indítványozók     egy    csoportja    szerint    azért
   alkotmányellenes  a   Ktv.  23.  §-a,  24.  §-a  42.  §  (4)
   bekezdése, 43.  § (1) ,   (2) ,  (3)  bekezdése és  2. számú
   melléklete,  mert   az  az   Alkotmány  70/B.  §  (2)  - (3)
   bekezdésében foglalt  rendelkezésével  ellentétes  módon  az
   illetmény  megállapítását   a  közszolgálati   jogviszonyban
   töltött időhöz és az iskolai végzettséghez köti .

   2. Egyik  indítványozó azért  tartja  alkotmányellenesnek  a
   Ktv.  41.  §-át,  mert  az  a  közalkalmazottakra  vonatkozó
   rendelkezésektől   eltérő    -    megítélése    szerint    a
   diszkrimináció  tilalmába   ütköző  -  módon  szabályozza  a
   pótszabadság intézményét.

   3. Másik  indítványozó szerint alkotmányellenes a Ktv. 42. §
   (3) bekezdésében az önkormányzatok képviselő testületeinek a
   Ktv.    illetményrendszerétől     való    eltérésre    adott
   felhatalmazása,  mert   ennek  alapján   a   köztisztviselők
   tekintetében sérül  az egyenlő  munkáért egyenlő  bér  és  a
   végzett  munka   mennyiségének  és   minőségének   megfelelő
   jövedelemhez való jog alkotmányos alapelve.

   4. Egyik  indítványozó azon  az alapon  vitatja a Ktv. 42. §
   (4) bekezdésének  alkotmányosságát, hogy  a rendelkezés  nem
   tesz  különbséget   a  főiskolát  és  az  egyetemet  végzett
   közalkalmazottak között  és így nem érvényesíti az Alkotmány
   70/B. §  (2) bekezdésében foglalt rendelkezését.

   5. Indítványozók  másik csoportja azon az alapon kéri a Ktv.
   42. §  (5) bekezdés  b) pontjának megsemmisítését, hogy ez a
   rendelkezés   a    polgármesternek   és   a   jegyzőnek   az
   önkormányzatokról   szóló    1990.   évi   LXV.   törvényben
   biztosított jogát vonja el.

   6. Egyik  idítványozó szerint  a Ktv.  2.  számú  melléklete
   amikor   a   figyelembevehető   közszolgálati   jogviszonyok
   esetében az  I. és  a II.  besorolási osztálynál  nem  teszi
   lehetővé  a  29  év  feletti  évek  tekintetében  a  további
   szorzószám  emelkedést   sérti  az  Alkotmány  70/A.  §  (3)
   bekezdésében   és   70/E.   §   (1)   bekezdésében   foglalt
   rendelkezését.

                               II.

   Az indítványok nem megalapozottak.

   1. A  Ktv. 23. §-ának rendelkezése szerint a köztisztviselőt
   a törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén - a
   32. §-ban  foglaltak kivételével - iskolai végzettségének és
   a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően
   kell besorolni.  Ennek alapján  a  Ktv.  24.  §-a  az  egyes
   besorolási fokozatokat,  42. §  (4) bekezdése  a  besorolási
   osztályokat és  a fizetési  fokozatok fogalmát,  43. § (1) -
    (3)   bekezdései    az    illetményalap    megállapításának
   kötelezettségét, az  alapilletmény  megállapításának  módját
   határozzák meg.  A Ktv.  2. számú  melléklete tartalmazza az
   egyes besorolási  osztályok  fizetési  fokozataihoz  tartozó
   szorzószámokat.

   Az Alkotmány  70/B.  §  (2) ,   (3)  bekezdései  alapján  az
   egyenlő  munkáért  mindenkinek,  bármilyen  megkülönböztetés
   nélkül, egyenlő  bérhez van  joga és  minden dolgozónak joga
   van  olyan  jövedelemhez,  amely  megfelel  végzett  munkája
   mennyiségének és minőségének.

   A   Ktv.    a   köztisztviselő    alapilletményét    iskolai
   végzettségére és  a  közszolgálati  jogviszonyban  eltöltött
   idejére figyelemmel  határozza meg.  Abból indul  ki, hogy a
   közigazgatásban végzett  munka -  függetlenül a közigazgatás
   differenciáltságától és ebből adódóan az egyes közigazgatási
   munkakörök sokféleségétől  - összemérhető  és  egy  egységes
   besorolási  rendszer   segítségével  biztosítható,   hogy  a
   közügyeket   korszerű   szakmai   ismeretekkel   rendelkező,
   pártatlan  köztisztviselők  intézzék  a  közigazgatás  egész
   területén.

   A törvényhozó  a közszolgálati munkakörök betöltését iskolai
   végzettséghez, közigazgatási alap- és szakvizsgához, illetve
   ügykezelői alapvizsgához  köti. Az  iskolai végzettség és az
   alap- illetve  szakvizsga megkövetelése annak a biztosítéka,
   hogy a  köztisztviselő rendelkezik  a  munkája  elvégzéséhez
   szükséges szakmai  ismeretekkel  és  joggal  feltételezhető,
   hogy  el   tudja  látni   a   munkaköre   által   támasztott
   feladatokat.

   A köztisztviselői alapilletmény meghatározásának másik eleme
   a közszolgálatban  töltött idő.  A közszolgálatban eltöltött
   idő figyelembevétele  közvetíti annak  a  sajátos  tudásnak,
   tapasztalatnak  az   értékelését,  amire   a  köztisztviselő
   azáltal  tesz   szert,  hogy   hosszabb  ideje   dolgozik  a
   közigazgatásban. A közszolgálatban eltöltött idő tartama, az
   ezalatt    felgyűlt     tapasztalat    olyan     értéke    a
   köztisztviselőnek,  amelyről   joggal  feltételezhető,  hogy
   munkája teljesítésének minőségét kedvezően befolyásolja.

   A Ktv.  illetményrendszerének kialakítása  során a jogalkotó
   lehetőséget  biztosított   arra   is,   hogy   a   kimagasló
   teljesítményt nyújtó  köztisztviselőnek az illetményrendszer
   szabályaitól    eltérő     módon     személyi     illetményt
   állapíthassanak meg.

   Az   azonos   besorolási   osztályba   tartozók   között   a
   közszolgálatban   eltöltött    időre   tekintettel   történő
   különbségtétel nem  minősíthető  olyan  megkülönböztetésnek,
   ami  ellentétben   állna  az  Alkotmány  70/B.  §  (2) - (3)
   bekezdéseiben  foglalt  rendelkezéseivel,  vagyis  azzal  az
   alkotmányos alapelvvel,  amely a  diszkrimináció tilalmát  a
   munka világára  konkretizálja.  A  közszolgálati  besorolási
   rendszer  által  mért  szakmai  tapasztalat  olyan  alapvető
   jellemzője a  munkavégző személynek,  amely lehetővé  teszi,
   hogy a  köztisztviselő a  végzett munkája  mennyiségének  és
   minőségének megfelelő jövedelemhez jusson. Ez a szabályozási
   megoldás nem vezet alkotmányellenes különbségtételre, miként
   az sem,  hogy a  végzett  munka  mennyiségének,  minőségének
   megfelelő jövedelem  biztosítása során a törvényhozó a munka
   mennyiségének és  minőségének egyik  mérhető  kritériumát  a
   megfelelő iskolai  végzettség és vizsga meglétében határozta
   meg.

   2.  Az   Alkotmánybíróság  nem  vetette  egybe  a  különböző
   munkavégzésre irányuló  jogviszonyok - így a köztisztviselői
   jogviszony és  a közalkalmazotti  jogviszony -  szabadságra,
   pótszabadságra   vonatkozó    szabályozását.   Bár    minden
   munkavégzésre irányuló  jogviszony közös  eleme a rendszeres
   fizetett   szabadság    biztosításának   kötelezettsége    a
   köztisztviselői jogviszony  és a  közalkalmazotti jogviszony
   külön  szabályozási  egységet  képeznek.  A  köztisztviselői
   jogviszony  sajátos   jellege  -  miként  a  közalkalmazotti
   jogviszonyé is - indokolttá teheti a szabadság, pótszabadság
   eltérő  szabályozását.  Önmagában  a  két  rendszer  közötti
   eltérés,  mindaddig,  amíg  a  szabályozás  eleget  tesz  az
   Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésében meghatározott rendszeres,
   fizetett szabadság  biztosítása követelményének  nem  jelent
   alkotmányellenes diszkriminációt .

   3. A  Ktv. 42.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  önkormányzat
   képviselő-testülete az  illetményalapot  évente  rendeletben
   köteles -  a  helyi  érdekegyeztetés  keretében  kialakított
   állásfoglalás,  valamint   az   államigazgatásban   érvényes
   illetményalap figyelembevételével  - megállapítani úgy, hogy
   az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A
   Ktv. fenti  rendelkezésének jelenleg  hatályos  szövegét  az
   1995. évi  XLVIII. törvény  102. § (1) bekezdése állapította
   meg.  Az   indítványozó  által   támasztott  alkotmányossági
   kifogás ugyan  az 1995.  június  30.  előtt  hatályban  volt
   rendelkezés ellen irányul, de mivel a jogszabály-módosítás a
   továbbiak során is lehetővé teszi, hogy az önkormányzatoknál
   eltérjenek a  Ktv. által  meghatározott illetményalaptól  az
   Alkotmánybíróság     érdemben     vizsgálta     indítványozó
   előterjesztését.

   Indítványozó    szerint     azért    alkotmányellenes     az
   önkormányzatok      képviselő-testületeinek      a      Ktv.
   illetményalapjától való eltérésre adott felhatalmazása, mert
   ennek alapján  az önkormányzati köztisztviselők tekintetében
   sérül az  egyenlő munkáért  egyenlő bér  és a  végzett munka
   mennyiségének és minőségének megfelelő jövedelemhez való jog
   alkotmányos alapelve.

   Az   önkormányzatok    képviselő-testületei    meghatározott
   korlátok között  maguk állapíthatják  meg  az  önkormányzati
   köztisztviselők    illetményalapját.     Az    illetményalap
   megállapítási jog  lehetőséget biztosít  arra, hogy  a helyi
   érdekegyeztetésnek   megfelelően    határozhassák   meg   az
   önkormányzat működési  költségének egyik  fontos tételét,  a
   köztisztviselői   kar    illetményét.    Az    illetményalap
   meghatározása során a képviselő-testületnek figyelemmel kell
   lennie  az  államigazgatásban  érvényes  illetményalapra  és
   arra, hogy  az adott  évben érvényes illetményalap nem lehet
   alacsonyabb,  mint   az  előző   évi.     Az   illetményalap
   megállapításán   túl    a    köztisztviselő    illetményének
   meghatározásakor a Ktv. több eltérésre nem ad lehetőséget az
   önkormányzatok képviselő-testületeinek.

   Az önkormányzatoknál  végzett  köztisztviselői  munka  és  a
   közigazgatás más  területén  végzett  köztisztviselői  munka
   ugyan összemérhető és ennyiben alkotmányos követelmény, hogy
   érvényesüljön a  diszkrimináció tilalmának  a munka világára
   vonatkozó alkotmányos  tétele, vagyis  az  egyenlő  munkáért
   egyenlő bér  és a végzett munka mennyiségének és minőségének
   megfelelő  jövedelemhez   való  jog   alkotmányos  alapelve,
   azonban  minden  olyan  különbségtétel,  ami  a  munkavégzés
   sajátosságából fakad alkotmányosan igazolható, feltéve, hogy
   nem vezet a köztisztviselők személye között alkotmányellenes
   különbségtételre. Önmagában  az illetményalap  megállapítási
   jog  -   figyelemmel  e   jog  törvényi   korlátaira  -   az
   önkormányzati    köztisztviselői    munka    sajátosságainak
   érvényesítésére,  ezzel   összefüggésben  a   végzett  munka
   mennyiségének    és    minőségének    megfelelő    jövedelem
   biztosítására irányul. Az a lehetőség, amit a Ktv. vonatkozó
   rendelkezése  biztosít   nem  hogy   korlátozza,  de   éppen
   elősegíti az alkotmányos rendelkezések érvényesülését.

   4. A  Ktv. 42.  § (4)  bekezdése alapján a felsőfokú iskolai
   végzettségű  köztisztviselőt   az  I.   ,   a   középiskolai
   végzettségű köztisztviselőt  a II.,  az ügykezelőt a III., a
   fizikai alkalmazottat  a IV.  osztályba kell  besorolni  ( a
   továbbiakban :   besorolási osztály ) . A besorolási osztály
   fizetési fokozatokból áll.

   Indítványozó azon  az  alapon  vitatja  a  Ktv.  42.  §  (4)
   bekezdésének alkotmányosságát,  hogy a  rendelkezés nem tesz
   különbséget   a    főiskolát   és   az   egyetemet   végzett
   közalkalmazottak között  és így nem érvényesíti az Alkotmány
   70/B. §   (2)  bekezdésében  foglalt  szabályát.  Megítélése
   szerint  a  nagyobb  szakmai  ismereteket  jelentő  egyetemi
   végzettség -  meghatározott munkakörök betöltését ehhez köti
   a  jogalkotó   -  az   ezen   alapuló   magasabb   minőségű,
   bonyolultabb  munkavégzés   marad  megfelelő  ellentételezés
   nélkül,  amikor   az  egyetemet   és  a   főiskolát  végzett
   köztisztviselőt ugyanabba  a  besorolási  osztályba  rendeli
   besorolni a törvény.

   Az   Alkotmánybíróság   a   137/B/1991.   AB   határozatában
   megállapította, hogy  az Alkotmány  70/B. §-a  az  általános
   diszkriminációtilalmat  megfogalmazó  70/A.  §-nak  a  munka
   világára vonatkoztatott  konkretizálása ( ABH  1992, 459 ) .

   Az egyenlő  munkáért mindenkinek,  bármely  megkülönböztetés
   nélkül, egyenlő  bérhez való jog alkotmányos tartalma minden
   olyan megkülönböztetést tilt, ami nem a munkát végző személy
   munkavégzésével  kapcsolatos.   A  munkavégzéstől  független
   különbségtétel tilalma  azonban nem korlátozza a munkáltatót
   abban, hogy  a különböző  fajtájú munkatevékenységeket saját
   tevékenységének céljából  - figyelemmel az ellenszolgáltatás
   megállapításánál  anyagi   lehetőségeinek  korlátaira  is  -
   értékelje. Az  értékelés során  mindaddig, amíg a munkáltató
   saját tevékenységének  célját szolgáló  munkafajták előnyben
   részesítése  nem   vezet  a   munkavállalók  közötti   olyan
   különbségtételre, ami  ellentétben állna  az Alkotmány 70/A.
   §-nak   rendelkezésével   nem   beszélhetünk   a   70/B.   §
   rendelkezéseinek  sérelméről.   A  munkáltatót  a  különböző
   munkafajták értékelése  kapcsán megillető  szabadság azonban
   nem   értelmezhető   a   munkáltatót   terhelő   alkotmányos
   kötelezettségként. Az  Alkotmány hivatkozott rendelkezéséből
   nem vezethető  le olyan  kötelezettség, ami arra kötelezné a
   jogalkotót,  hogy  az  iskolai  végzettség  tekintetében  az
   alapfokú, középfokú és felsőfokú különbségtételt meghaladóan
   további   különbségeket    tegyen.   Mindezek   alapján   az
   Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a  Ktv.  42.  §  (4)
   bekezdése nem  áll ellentétben  az  Alkotmány  70/B.  §  (2)
   bekezdésében foglalt rendelkezésével.

   5. Az  1995. évi XLVIII. törvény 103. § (2) bekezdése a Ktv.
   korábbi  42.   §  (5)  bekezdés  b)  pontjának  szövegét  és
   jelölését 1995. június 30-i hatállyal megváltoztatta. A Ktv.
   42. § (5) bekezdésének d) pontja az önkormányzat hivatalánál
   a  személyi   alapbér  megállapításának  jogát  -  egyébként
   indítványozó  javaslatával   megegyező  módon  -  a  jegyző,
   illetve főjegyző  hatáskörébe utalta.   Mivel  az  indítvány
   előterjesztését követően  a vizsgálat  alá vont  jogszabályi
   rendelkezést az  indítványban foglaltakkal  megegyező  módon
   módosították,   az   indítvány   tárgytalanná   vált.   Erre
   tekintettel az Alkotmánybíróság az eljárást megszüntette.

   6. A  tv. 2.  számú melléklete  az I.  és a  II.  besorolási
   osztálynál a  közszolgálati  jogviszony  29  évet  meghaladó
   időtartama esetén  egységesen 3,  2 tizedes  szorzószámot ír
   elő. Indítványozó  szerint ez a rendelkezés, mivel nem teszi
   lehetővé a szorzószám további emelkedését ellentétben áll az
   Alkotmány 70/A.  § (3)  és 70/E.  § (1)  bekezdésében foglat
   szabályával.

   Az  Alkotmány   70/A.  §  (3)  bekezdése  szerint  a  Magyar
   Köztársaság    a     jogegyenlőség     megvalósulását     az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését  célzó  intézkedésekkel
   is segíti.  Az Alkotmány  70/E. §  (1) bekezdése  alapján  a
   Magyar Köztársaság  állampolgárainak joguk  van a  szociális
   biztonsághoz;  öregség,   betegség,  rokkantság,  özvegység,
   árvaság és  önhibájukon kívül  bekövetkezett munkanélküliség
   esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak.

   A Ktv.  2. számú  mellékletének kifogásolt  rendelkezése nem
   hozható összefüggésbe az Alkotmány hivatkozott szabályaival.

   A fentiek  alapján az  Alkotmánybíróság a rendelkező részben
   foglaltak szerint határozott.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal          Dr. Holló András
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

              Dr. Kilényi Géza        Dr. Lábady Tamás
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

                         Dr. Schmidt Péter
                        előadó alkotmánybíró

                          Dr. Szabó András
                           alkotmánybíró

            Dr. Tersztyánszky Ödön       Dr. Vörös Imre
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    849/B/1992
    Date of the decision:
    .
    12/16/1996
    .
    .