Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00008/2012
Első irat érkezett: 08/25/2009
.
Az ügy tárgya: A választottbíráskodásról szóló 1994. LXXI. törvény 58. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíró: Balsai István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 3004/2012. (VI. 21.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2012/987
.
Az ABH 2012 tárgymutatója: alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés (Abtv. 29. §); jogorvoslathoz való jog a választottbírósági ítéletek ellen
.
A döntés kelte: Budapest, 04/23/2012
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.04.17 9:00:00 Teljes ülés
2012.04.23 9:00:00 Teljes ülés

.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30.075/2009/13. számú ítéletével összefüggésben benyújtott, a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 58. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadását visszautasítja.
I n d o k o l á s

[1] 1. Az indítványozó a Tolna Megyei Bíróság ítéletét hatályon kívül helyező Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30.075/2009/13. számú ítéletével összefüggésben nyújtott be alkotmányjogi panaszt, amelyben a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Vbtv.) 58. § alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában azért támadta a Vbtv. 58. §-át, mert álláspontja szerint az a szabály, amely a választottbírósági ítéletnek a rendes bíróságok ítéletével azonos hatályt tulajdonít, többek között sérti Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz fűződő alapvető alkotmányos jogot. Az indítványozó ezen kívül több más, az Alaptörvényben foglalt szabályt is megjelölt, azonban ezek tekintetében az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) követelményeinek megfelelő érdemi indokolást nem terjesztett elő.

[2] 2. Az Abtv. 73. § (1) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság az eljárását az Abtv. rendelkezései szerint folytatja le azon alkotmányjogi panasz alapján indult eljárásokban, amelyek az Alkotmánybíróság előtt 2011. december 31. napján folyamatban voltak, feltéve, hogy az ügy az Alaptörvény rendelkezéseivel összefüggésben vizsgálható, és az indítványozó indítványozási jogosultsága az Abtv. rendelkezései szerint fennáll. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie. Az Alkotmánybíróság jelen ügyben ezért mindenekelőtt azt vizsgálta meg, hogy az Abtv. 26 – 27. §-aiban és az Abtv. 29 – 31. §-aiban foglalt feltételeket a jelen ügyben megújított alkotmányjogi panasz kimeríti-e.

[3] 3. Az Abtv. 29. §-a szerint az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén szükséges befogadni. Az Alkotmánybíróság korábban már több ízben, elvi jelentőséggel foglalt állást a bírósághoz fordulás alapjoga, illetve a jogorvoslathoz fűződő alkotmányos alapjog és a választottbíráskodásról szóló jogszabályok közötti alkotmányjogi összefüggés kérdésében. Az Alkotmánybíróság e döntéseiben a választottbírósági határozat ellen érvényesítendő jogorvoslat korlátozásának, vagy akár kizárásának megengedhetőségét alkotmányosan összeegyeztethetőnek tekintette a jogorvoslathoz fűződő alapvető joggal. (604/B/1990. AB határozat, ABH 1992, 443, 444.; 1282/B/1993. AB határozat, ABH 1994, 675, 683.; 657/B/2002. AB határozat, ABH 2006, 1413, 1414-1415.; 569/D/2005. AB határozat, ABH 2006, 1756, 1760.; 388/D/1999. AB határozat, ABH 2006, 1218, 1224-1225.) Az Alkotmánybíróság mindezek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a jelen ügyben benyújtott alkotmányjogi panasz olyan alkotmányjogi kérdést tartalmaz, amelyet az Alkotmánybíróság korábbi döntéseiben már rendezett. Az Alkotmánybíróság így megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz nem tartalmaz az Abtv. 29. §-ában előírt olyan alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést, amely érdemi alkotmánybírósági eljárásra okot adhatna. Az Alkotmánybíróság nem észlelt bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet sem. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz vizsgálatának eredményeként megállapította, hogy az nem felel meg az Abtv. 29. §-ában támasztott követelménynek, ezért nem fogadható be.
[4] Mindezen indokok alapján, az Alkotmánybíróság az Abtv. 64. § d) pontja és az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1/2012. (I. 3.) Tü. határozat 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Abtv. 56. § (3) bekezdésében előírtakra is, a rendelkező részben foglaltak szerint az alkotmányjogi panasz befogadásának visszautasításáról határozott.

  Dr. Paczolay Péter s. k.,
  az Alkotmánybíróság elnöke
  .
  Dr. Balogh Elemér s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Bragyova András s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr Holló András n s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Kovács Péter s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Lévay Miklós s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Stumpf István s. k.,
  alkotmánybíró
  Dr. Balsai István s. k.,
  előadó alkotmánybíró

  Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Kiss lászló s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Pokol Béla s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Szalay Péter s. k.,
  alkotmánybíró
  .
  Dr. Szívós Mária s. k.,
  alkotmánybíró

  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  08/25/2009
  .
  Number of the Decision:
  .
  3004/2012. (VI. 21.)
  Date of the decision:
  .
  04/23/2012
  .
  .