English
Hungarian
Ügyszám:
.
679/B/2002
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 50/2003. (XI. 5.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/566
.
A döntés kelte: Budapest, 11/03/2003
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!


   Az   Alkotmánybíróság  állami  irányítás  egyéb  jogi   eszköze
   alkotmányellenességének   utólagos    vizsgálatára,    valamint
   mulasztásban   megnyilvánuló  alkotmányellenesség  vizsgálatára
   irányuló  indítványok, továbbá alkotmányjogi  panasz  tárgyában
   meghozta a következő

                            határozatot:

   1.    Az   Alkotmánybíróság   megállapítja:   az   Országgyűlés
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet  idézett  elő
   azzal, hogy nem szabályozta törvényben az Alkotmány 21.  §  (2)
   és  (3)  bekezdésének  megfelelően az Országgyűlés  állandó  és
   ideiglenes  bizottságai vizsgálati tevékenységének rendjét,  és
   nem  teremtette  meg  az  országgyűlési bizottsági  vizsgálatok
   hatékonyságának     törvényi     feltételeit.      Mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenesség áll fenn továbbá  azért  is,
   mert  az  Országgyűlés  nem biztosította  törvényben,  hogy  az
   országgyűlési bizottsági vizsgálatok során az Alkotmány  61.  §
   (1)   bekezdésének   megfelelően   érvényesüljön   a   közügyek
   megvitatásának szabadsága; az Alkotmány 54. § (1)  bekezdésének
   és 59. § (1) bekezdésének megfelelő védelemben részesüljenek  a
   személyiséget  és a magánszférát védelmező jogok;  valamint  az
   Alkotmány  57. § (5) bekezdésével összhangban lévő jogorvoslati
   lehetőség   álljon  rendelkezésre  a  vizsgálati  tevékenységet
   folytató  országgyűlési  bizottságok  által  hozott,  személyek
   jogát   vagy  jogos  érdekét  sértő  jogalkalmazói  döntésekkel
   szemben.

   Az  Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói
   feladatának 2004. március 31-ig tegyen eleget.

   2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a  rendszerváltás
   utáni    első,    szabadon   választott   Magyar   Országgyűlés
   megalakulását  követően kormányzati politikai szerepet  betöltő
   személyeknek   az   előző  politikai  rendszer  állambiztonsági
   tevékenységében  való  részvételének  tényeit  és  körülményeit
   vizsgáló bizottság felállításáról szóló 41/2002. (VII. 12.) OGY
   határozat  alkotmányellenes, ezért azt  elfogadásának  napjára,
   2002. július 9-re visszamenőleges hatállyal megsemmisíti.

   3.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a  rendszerváltás
   utáni    első,    szabadon   választott   Magyar   Országgyűlés
   megalakulását  követően kormányzati politikai szerepet  betöltő
   személyeknek   az   előző  politikai  rendszer  állambiztonsági
   tevékenységében  való  részvételének  tényeit  és  körülményeit
   vizsgáló  bizottság  az Alkotmánybíróságon  850/D/2002.  számon
   nyilvántartásba  vett  alkotmányjogi panasz  alapjául  szolgáló
   konkrét ügyben alkotmányellenesen járt el.
   Az    Alkotmánybíróság   megállapítja    továbbá,    hogy    az
   Alkotmánybíróságon  850/D/2002.  számon  nyilvántartásba   vett
   alkotmányjogi  panasz  alapjául  szolgáló  konkrét   ügyben   a
   jogorvoslat    igénybevételének   határideje   a   mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmányellenességet   megszüntető    törvényi
   rendelkezés hatálybalépésével kezdődik.

   4.  Az  Alkotmánybíróság a Magyar Köztársaság  Országgyűlésének
   Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 36. § (5)
   bekezdése  alkotmányellenességének utólagos megállapítására  és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

   5.  Az  Alkotmánybíróság a rendszerváltás utáni első,  szabadon
   választott    Magyar   Országgyűlés   megalakulását    követően
   kormányzati  politikai szerepet betöltő személyeknek  az  előző
   politikai   rendszer   állambiztonsági   tevékenységében   való
   részvételének   tényeit  és  körülményeit  vizsgáló   bizottság
   tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 42/2002.
   (VII.   12.)  OGY  határozat  alkotmányellenességének  utólagos
   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
   visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.1. Az Országgyűlés 2002. július 9-i ülésnapján elfogadta és a
    Magyar   Közlöny  2002.  július  12-i  számában  közzétette   a
    rendszerváltás   utáni   első,   szabadon   választott   Magyar
    Országgyűlés   megalakulását  követően  kormányzati   politikai
    szerepet  betöltő  személyeknek  az  előző  politikai  rendszer
    állambiztonsági tevékenységében való részvételének  tényeit  és
    körülményeit  vizsgáló bizottság felállításáról szóló  41/2002.
    (VII. 12.) OGY határozatot (a továbbiakban: Ogyh1.). Ezzel  egy
    időben az Országgyűlés elfogadta és közzétette a rendszerváltás
    utáni    első,    szabadon   választott   Magyar   Országgyűlés
    megalakulását  követően kormányzati politikai szerepet  betöltő
    személyeknek   az   előző  politikai  rendszer  állambiztonsági
    tevékenységében  való  részvételének  tényeit  és  körülményeit
    vizsgáló     bizottság    tisztségviselőinek    és    tagjainak
    megválasztásáról szóló 42/2002. (VII. 12.) OGY  határozatot  (a
    továbbiakban: Ogyh2.).

    1.2.  Az  Alkotmánybírósághoz 2002. szeptember 13-án  indítvány
    érkezett,     amelyben     az    indítványozó     az     Ogyh1.
    alkotmányellenességének     utólagos     megállapítását      és
    visszamenőleges hatályú megsemmisítését kezdeményezte,  mert  -
    álláspontja szerint - az Ogyh1. ellentétes a jogbiztonság és  a
    hatalommegosztás követelményével, továbbá sérti  az  érintettek
    alkotmányos érdekeit, és hátrányos megkülönböztetést tartalmaz.
    Az  indítványban kifejtettek szerint az Ogyh1. a  jogalkotásról
    szóló  1987.  évi  XI. törvény (a továbbiakban:  Jat.)  alapján
    állami  irányítás  egyéb  jogi  eszközének  minősül,  és  olyan
    normatív   rendelkezéseket  is  tartalmaz,   amelyek   nem   az
    Országgyűlés által irányított szervekre, illetve a képviselőkre
    vonatkoznak. Ezzel összefüggésben az indítványozó  utalt  arra,
    hogy   az   Ogyh1.  "olyan  alapjogokat  érint,  amelyek   csak
    törvényben rendezhetők, korlátozhatók".
    A    hatalommegosztás   elvére   hivatkozva   kifogásolta    az
    indítványozó,  hogy  az  Ogyh1.  olyan  tevékenység  végzéséről
    rendelkezett,  amely nem tartozik sem az Országgyűlés,  sem  az
    országgyűlési  bizottságok hatáskörébe.  "A  múltban  politikai
    szerepet     vállalt    személyek    vonatkozásában    múltbeli
    ténykedésükről  csak  Bíróság hozhat -  törvény  alapján,  fair
    eljárás  keretében  [...]  -  marasztaló  vagy  akár  megállapító
    döntést."
    Az  indítványozó  emellett azt állította, hogy  az  Ogyh1.-gyel
    vizsgálat  alá  vont személyek jó részénél az  adatok  már  nem
    közérdekű   adatok,   azokra  kiterjed   a   személyes   adatok
    alkotmányos  védelme,  s  ezért felhasználásukhoz  az  érintett
    beleegyezése vagy törvény rendelkezése szükséges.
    Végezetül az indítványozó szerint az Ogyh1. ellentétes az egyes
    fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket
    betöltő  személyek  ellenőrzéséről és  a  Történeti  Hivatalról
    szóló 1994. évi XXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Etv.).

    1.3.  Az  Alkotmánybíróság  főtitkárának  előkészítő  eljárását
    követően    az    Alkotmánybíróság    2002.    november    8-án
    alkotmánybírósági  eljárásra alkalmasnak minősített  egy  másik
    beadványt,  amelyben az indítványozó - az első indítványban  is
    szereplő  alkotmányossági kifogások megfogalmazásán túl  -  úgy
    érvelt,  hogy  Ogyh1.  új  személyi körre  terjesztette  ki  az
    "átvilágítást",   és   "ezt  részben   visszamenőleg,   részben
    diszkriminatív módon tette."

    1.4.  Az  Alkotmánybírósághoz 2002. november  18-án  az  Ogyh1.
    visszamenőleges     hatályú    megsemmisítését     kezdeményező
    alkotmányjogi  panasz érkezett. Az indítványozó az  Ogyh1.-gyel
    kapcsolatban  az alábbi alkotmányossági kifogásokat  fogalmazta
    meg:   sérti   az  Alkotmány  2.  §-ában  foglalt  jogállamiság
    követelményét, mert országgyűlési bizottságnak nincs  hatásköre
    az  Ogyh1. által érintett személyi kör vizsgálatára; ellentétes
    az  Alkotmány 8. § (2) bekezdésével, amely szerint az  alapvető
    jogokra   vonatkozó  szabályokat  törvény  állapítja  meg;   az
    Alkotmány  54. § (1) bekezdésébe ütközik, mert az  eljárás  alá
    vont  személyek nem alanyai, hanem tárgyai az eljárásnak; sérti
    az  57.  §  (1)  és (5) bekezdését, mert nem garantálja  sem  a
    bírósághoz  fordulás  jogát, sem a jogorvoslathoz  való  jogot;
    ellentétes  az  Alkotmány  59. §  (1)  bekezdésével,  mert  nem
    rendelkezik a bizottság által begyűjtött és felhasznált  adatok
    kezeléséről.
    Az  alkotmányjogi  panasz előterjesztője az alkotmányellenesnek
    tartott  norma  alkalmazásával kapcsolatban kifejtette:  "Mivel
    1990-1994  között különböző tisztségekben kormányzati politikai
    szerepet  töltöttem be, az általam sérelmezett határozat  által
    felállított   vizsgálóbizottság  az   én   vonatkozásomban   is
    folytatott vizsgálatot."

    Az  indítványozó  álláspontja a jogorvoslati  lehetőségekről  a
    következő:   "az   országgyűlési  határozat   következtében   a
    parlamenti   vizsgálóbizottság  -  alkotmányos  jogaim   súlyos
    sérelmét   előidézve  -  vizsgálatot  indított  és   folytatott
    ellenem, nem áll módomban rendes bírósághoz fordulni, az  engem
    ért  jogsérelem orvoslására nincs más jogorvoslati lehetőségem,
    mint  az,  hogy  a  T.  Alkotmánybíróságnál  indítványozom   az
    alkotmányellenesség  megállapítását  [...]". Mivel  a bizottság
    nem   készített   jelentést,  az   indítványozó   a   bizottság
    megszűnésének   napját    tekintette  az  alkotmányjogi  panasz
    benyújtására  nyitva álló 60 napos időtartam kezdőnapjának.

    1.5.   Az   Alkotmánybírósághoz  2002.  november  25-én   újabb
    indítvány  érkezett  az előzőekkel összefüggő  tárgykörben.  Az
    indítványozó     kezdeményezte    mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség    megállapítását.   Álláspontja    szerint
    törvényben és nem országgyűlési határozatokban kell szabályozni
    az  országgyűlési vizsgáló- és eseti bizottságok  tevékenységét
    és  jogait,  mivel az ilyen bizottságok működése kiterjedhet  a
    nem  az  Országgyűlés által irányított szervekre és személyekre
    is.  "Ez a hiányosság az Alkotmány 8. § (2) bekezdését, 59.  §-
    át,  61.  § (3) bekezdését, 57. § (1) bekezdését és 57.  §  (5)
    bekezdését sérti. Személyek alapvető jogait korlátozó  eljárási
    és  anyagi  normák  törvénynél alacsonyabb  jogforrási  szinten
    születhetnek,   ezek  a  jogforrások  még   jogszabálynak   sem
    minősülnek,   továbbá   nem  biztosított  a   vizsgálóbizottság
    döntéseivel kapcsolatban sem a bírói út, sem a jogorvoslat."

    Az  indítványozó emellett kezdeményezte az Ogyh1.  valamint  az
    Ogyh2. egészének, továbbá a Magyar Köztársaság Országgyűlésének
    Házszabályáról  szóló  46/1994.  (IX.  30.)  OGY  határozat  (a
    továbbiakban:     Házszabály)    36.    §     (5)     bekezdése
    alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.
    Az   Ogyh1.   és   az   Ogyh2.  esetében  az   indítványozó   a
    megsemmisítésre vonatkozó kezdeményezését azzal indokolta, hogy
    ezek a határozatok törvényi alap nélküliek. A Házszabály 36.  §
    (5)   bekezdésének   megsemmisítését  az   indítványozó   azért
    kezdeményezte, mert álláspontja szerint országgyűlési határozat
    nem  adhat  felhatalmazást  arra,  ami  a  Házszabály  támadott
    rendelkezésében szerepel.

    Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokat  egyesítette,  és  egy
    eljárásban bírálta el.

    Az  Alkotmánybíróság eljárása során az Ogyh1.-gyel  felállított
    vizsgálóbizottság   tevékenységéről   tájékoztatást   kért   az
    Országgyűlés elnökétől, aki eljuttatta az Alkotmánybírósághoz a
    bizottság  tagjai  és  kormánypárti  tagjai  által  elkészített
    összefoglaló  átiratot. Az Alkotmánybíróság  emellett  eljárása
    során megkereste az adatvédelmi biztost.

    2.1. Az Alkotmány jelen ügyben érintett rendelkezései:

    "2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam."
    "8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja."
    "21.   §  (2)  Az  Országgyűlés  állandó  bizottságokat  alakít
    tagjaiból,   és  bármely  kérdés  megvizsgálására   bizottságot
    küldhet ki.
    (3)  Az  országgyűlési bizottságok által kért adatokat mindenki
    köteles  a rendelkezésükre bocsátani, illetőleg köteles előttük
    vallomást tenni."
    "54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
    veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani."
    "57.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
    egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
    törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el."
    "57. § (5) A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak
    szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
    közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
    jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot - a jogviták ésszerű
    időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  -  a
    jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
    elfogadott törvény korlátozhatja."
    "59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog."
    "61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze."
    "61.  §  (3) A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény,
    valamint  a  sajtószabadságról szóló  törvény  elfogadásához  a
    jelenlévő   országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazata
    szükséges."

    2.2. A Házszabály jelen ügyben érintett rendelkezései:

    "Az ideiglenes bizottságok
    34.  §  (1)  Az  Országgyűlés  bármely  kérdés  megvizsgálására
    vizsgálóbizottságot küldhet ki, továbbá a bizottságot létrehozó
    határozatban  megjelölt  ügyeknek a határozatban  megállapított
    ideig   történő  intézésére  eseti  bizottságot  alakíthat   (a
    vizsgáló-   és  az  eseti  bizottság  a  továbbiakban   együtt:
    ideiglenes bizottság).
    (2) Az ideiglenes bizottság létrehozatalára irányuló határozati
    javaslathoz  nem  lehet  olyan módosító javaslatot  benyújtani,
    amely
    a) a vizsgáló bizottság elnevezésére, a vizsgálat tárgyára,
    b) az eseti bizottság elnevezésére, a feladatkörébe utalt ügyre
    vonatkozik.

    Az eseti bizottságokra vonatkozó külön szabályok
    35.  § (1) Az eseti bizottság feladatát, elnevezését, tagjainak
    számát  és megbízatásának terjedelmét az Országgyűlés az  eseti
    bizottság felállításakor határozza meg.
    (2) h.k.
    (3)   Az   eseti   bizottság  működésének  szabályaira   -   az
    Országgyűlés   vagy  az  eseti  bizottság  eltérő  rendelkezése
    hiányában   -   az   állandó  bizottság  működésére   vonatkozó
    szabályokat megfelelően alkalmazni kell. A bizottság elnöke  és
    alelnöke  csak  képviselő  lehet,  a  bizottság  nem  képviselő
    tagjait szavazati jog nem illeti meg.

    A vizsgálóbizottságra vonatkozó külön szabályok
    36.  §  (1)  A  vizsgálóbizottság létrehozatalára,  működésére,
    elnevezésére,  a  vizsgálat  tárgyának  meghatározására  és   a
    vizsgálóbizottság  megszűnésére az eseti bizottságra  vonatkozó
    rendelkezéseket   kell   alkalmazni   az   e   §-ban    foglalt
    eltérésekkel.
    (2) A vizsgálóbizottságot létre kell hozni, ha azt a képviselők
    legalább egyötöde indítványozza.
    (3)  A  vizsgálóbizottság  tagja csak  országgyűlési  képviselő
    lehet.
    (4) h.k.
    (5)   A  vizsgálóbizottság  tevékenységéről  jelentést  készít,
    amelynek tartalmaznia kell
    a) a bizottság feladatát;
    b)   a   bizottság  által  meghatározott  eljárási  rendet   és
    vizsgálati módszereket;
    c) a bizottság ténybeli és jogi megállapításait;
    d)    annak    bemutatását,    hogy   megállapításait    milyen
    bizonyítékokra alapította;
    e)  a vizsgálat által érintett szerv vagy személy észrevételeit
    a   lefolytatott   vizsgálat  módszereire  és  megállapításaira
    vonatkozóan;
    f)  -  amennyiben  ez  a  bizottság  feladatához  tartozott   -
    javaslatot a szükséges intézkedésekre.
    (6) h.k."

    2.3. A Jat. 46. §-a így rendelkezik:
    "(1)  Az  Országgyűlés,  a  Kormány, a  kormánybizottságok,  az
    önkormányzatok   és  az  önkormányzatok  szervei   határozatban
    szabályozzák az általuk irányított szervek feladatait, a  saját
    működésüket,   és  állapítják  meg  a  feladatkörükbe   tartozó
    terveket.
    (2)  E  rendelkezés  nem  érinti az (1)  bekezdésben  felsorolt
    szerveknek az egyedi határozat meghozatalára vonatkozó jogát."

                                  II.

    1.  Az  Alkotmánybíróság  először az  országgyűlési  ideiglenes
    bizottságok   szabályozása  terén  mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenesség   megállapítását  kezdeményező   indítványt
    vizsgálta meg.
    Az   indítványozó   álláspontja  szerint  az  Alkotmánynak   az
    alapjogok  korlátozásáról  [8. § (2)  bekezdés],  a  bírósághoz
    fordulás  jogáról  [57. § (1) bekezdés], a jogorvoslathoz  való
    jogról [57. § (5) bekezdés], a személyes adatok védelméhez való
    jogról  (59.  §),  valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról
    szóló  törvényről  [61. § (3) bekezdés] szóló  rendelkezéseivel
    ellentétes  jogalkotói  mulasztásnak  minősül  az,   hogy   nem
    törvény,   hanem  csupán  országgyűlési  határozatok,   illetve
    országgyűlési   bizottsági   döntések   határozzák    meg    az
    Országgyűlés vizsgáló- és eseti bizottságainak tevékenységét és
    jogait.
    Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban:  Abtv.) 49. § (1) bekezdése alapján  mulasztásban
    megnyilvánuló    alkotmányellenesség   megállapítására    akkor
    kerülhet    sor,   ha   a   jogalkotó   szerv   a   jogszabályi
    felhatalmazásból  származó jogalkotói feladatát  elmulasztotta,
    és ezzel alkotmányellenességet idézett elő. Az Alkotmánybíróság
    mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít  meg,
    ha    alapvető   jog   érvényesüléséhez   szükséges   garanciák
    hiányoznak,  illetve  ha  a  hiányos szabályozás  alapvető  jog
    érvényesítését veszélyezteti. [22/1990. (X. 16.) AB  határozat,
    ABH  1990, 83, 86.; 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH  1992,
    227, 232.; 6/2001. (III. 14.) AB határozat, ABH 2001, 93, 103.]

    Az    Alkotmánybíróságnak    a    mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megszüntetésére irányuló hatáskörében ezért
    jelen  esetben azt kellett megvizsgálnia, hogy az országgyűlési
    bizottságokra vonatkozó szabályozás hiányos-e olyan értelemben,
    hogy   az   mulasztásnak  minősüljön.  Amennyiben  a  mulasztás
    megállapítható,  azt kell eldönteni, hogy alkotmányellenességet
    okozó mulasztásról van-e szó.

    Mindezekhez szorosan kapcsolódó kérdés, hogy milyen  jogforrási
    szintet  igényel  a  hiányzó szabályozás,  azaz  törvényi  vagy
    csupán normatív országgyűlési határozati formára van-e szükség.
    Ezeknek   az   alkotmányossági  kérdéseknek  a   megválaszolása
    érdekében    az    Alkotmánybíróság   szélesebb   alkotmányjogi
    összefüggésben    vizsgálta   az   országgyűlési    bizottságok
    vizsgálati,    ellenőrzési   funkcióját,    és    annak    jogi
    szabályozását.

    Jelen   esetben  az  esetleges  alkotmányellenes   mulasztással
    összefüggő  jogforrási  vizsgálat  kizárólag  az  országgyűlési
    bizottságok   ellenőrző,   vizsgálati  funkcióját   meghatározó
    rendelkezésekre vonatkozott.

    2.1.   Az   Alkotmánybíróság  áttekintette   az   országgyűlési
    bizottságokra,  azon  belül a vizsgáló- és eseti  bizottságokra
    vonatkozó, a jelen ügy szempontjából lényeges jogi normákat. Az
    országgyűlési  bizottságok vizsgáló,  ellenőrző  funkcióját  az
    Alkotmány  21.  §-a alapozza meg, amely az állandó  bizottságok
    alakításáról  rendelkezik,  és lehetővé  teszi  bármely  kérdés
    megvizsgálására  vizsgálóbizottság kiküldését  [(2)  bekezdés],
    továbbá kimondja, hogy az országgyűlési bizottságok által  kért
    adatokat  mindenki  köteles  a  rendelkezésükre  bocsátani,  és
    mindenki  köteles  a  bizottságok előtt  vallomást  tenni  [(3)
    bekezdés].
    A  bizottsági  rendszerre és a bizottságok vizsgáló,  ellenőrző
    funkciójára   vonatkozó  részletes  szabályokat  a   Házszabály
    állapítja meg. Az Országgyűlésben a Házszabály alapján  állandó
    és ideiglenes bizottságok működnek.
    Az  állandó bizottság az Országgyűlésnek - egyebek mellett - "a
    kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szerve,  amely  az
    Alkotmányban és más törvényekben, a Házszabályban,  továbbá  az
    Országgyűlés  egyéb  határozataiban  meghatározott   hatáskörét
    gyakorolja." [29. § (1) bekezdés] Az állandó bizottságok  száma
    és  feladatköre alapvetően a kormányzat felépítéséhez igazodik,
    de  az  Országgyűlés  -  a kötelezően létrehozandó  bizottságok
    kivételével   -   állandó  bizottságot  bármikor   létrehozhat,
    átalakíthat,  megszüntethet. [28. § (2)  és  (3)  bekezdés]  Az
    Országgyűlés valamely intézkedésről, vizsgálatról vagy valamely
    szerv  tevékenységéről tájékoztató jelentés készítésére kérheti
    fel  az  állandó bizottságot. [30. § (1) bekezdés;  89.  §  (1)
    bekezdés]  Ezen  túl az állandó bizottság a működési  területét
    érintő   bármely   kérdést   saját  elhatározása   alapján   is
    megtárgyalhat,  és  abban  állást foglalhat.  Ilyen  esetben  a
    bizottság  tájékoztatóban hozza nyilvánosságra állásfoglalását.
    [30. § (3) bekezdés]
    Az országgyűlés ideiglenes bizottságként eseti bizottságokat és
    vizsgálóbizottságokat hozhat létre.
    Az   eseti  bizottság  "a  bizottságot  létrehozó  határozatban
    megjelölt  ügynek  a határozatban megállapított  ideig  történő
    intézésére"   jön   létre.   Feladatkörét   és   megbízatásának
    terjedelmét   az   Országgyűlés  határozza  meg   a   bizottság
    felállításakor. Az eseti bizottságnak - szavazati jog nélkül  -
    nem  országgyűlési képviselő tagja is lehet. Az eseti bizottság
    működésére   az   állandó  bizottságok   működésére   vonatkozó
    szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha az Országgyűlés vagy az
    eseti bizottság másképpen rendelkezik. [34. § (1) bekezdés, 35.
    §]
    Vizsgálóbizottságot     "bármely    kérdés     megvizsgálására"
    létrehozhat  az Országgyűlés. Amennyiben a képviselők  legalább
    egyötöde     indítványozza,    a     vizsgálóbizottságot     az
    Országgyűlésnek  létre  kell hoznia. Vizsgálóbizottságnak  csak
    országgyűlési    képviselő    tagja    lehet.    A    bizottság
    tevékenységéről  jelentést  készít  a  Házszabály  36.  §   (5)
    bekezdésében    meghatározott   tartalommal.    Egyebekben    a
    vizsgálóbizottságokra   az   eseti   bizottságokra    vonatkozó
    szabályokat, azok hiányában az állandó bizottságokra  vonatkozó
    szabályokat kell alkalmazni. [34. § (1) bekezdés, 36. §]
    A  Házszabály IV. részének (Az Országgyűlés tárgyalási  rendje)
    2. fejezete állapítja meg a bizottsági ülésezési rend általános
    szabályait,  amelyek értelemszerűen vonatkoznak az  állandó  és
    ideiglenes bizottságok ellenőrző, vizsgáló tevékenységére is. A
    Házszabály  jelentős  teret  ad a  bizottsági  önszabályozásnak
    azzal,   hogy   kimondja:  "Megalakulása   után   a   bizottság
    meghatározza  ülésezési  rendjét."  [67.  §  (1)  bekezdés]  "A
    bizottságok  működési  rendjüket - a Házszabály  rendelkezéseit
    figyelembe véve - maguk határozzák meg." [81. § (1) bekezdés]

    2.2.  Az  Alkotmánybíróság  számba  vette  a  kifejezetten   az
    országgyűlési  bizottságok vizsgálati, ellenőrzési  funkciójára
    vonatkozó, a jelen ügy szempontjából jelentős jogi normákat.  A
    Házszabály  68.  §  (3)  bekezdése arról  rendelkezik,  hogy  a
    bizottsági tagok kétötödének kérésére a bizottság meghallgatást
    tart.   A   73.  §  a  szakértők  meghívását  és  felszólalását
    szabályozza.  A  zárt  bizottsági ülésről  készült  jegyzőkönyv
    tartalmát  szabályozó  78/A. § említi "a meghallgatott  vagy  a
    bizottság előtt vallomást tevő személy nyilatkozatát". A 139. §
    a titokvédelem tárgykörében az államtitok és a szolgálati titok
    védelméről rendelkezik.

    Külön rendelkezik a Házszabály a vezető közjogi tisztségviselők
    megválasztásával, illetve ellenőrzésével kapcsolatos bizottsági
    meghallgatásokról,  beszámolókról.  A  132.  §  (3)   bekezdése
    kimondja:  "Ha  törvény  valamely tisztségviselő  megválasztása
    vagy  kinevezése  előtt a jelölt országgyűlési bizottság  előtt
    történő meghallgatását írja elő, az erre hatáskörrel rendelkező
    bizottság  a  jelöltet meghallgatja, és a  személyi  javaslatot
    véleményezi.   A   jelölt  miniszterré  történő   kinevezésének
    támogatásáról  a  bizottság nyílt szavazással  határoz."  Ezzel
    összefüggésben  a  68.  §  (4) bekezdése  így  rendelkezik:  "A
    bizottság  köteles évente legalább egy alkalommal  meghallgatni
    azt a minisztert, akit kinevezése előtt meghallgatott."

    2.3.  Az  Alkotmány  és a Házszabály ismertetett  rendelkezései
    alapján az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy
    az  Országgyűlés  bizottságainak ellenőrző, vizsgáló  funkciója
    közvetlenül   az  Alkotmány  21.  §  (2)  és  (3)  bekezdéséből
    következik.    Az    országgyűlési    bizottságok    vizsgálati
    tevékenysége  sem  az Alkotmány, sem a Házszabály  alapján  nem
    kötődik  egy  meghatározott  bizottsági  típushoz.  Az  állandó
    bizottságok,  az ideiglenes eseti bizottságok és az  ideiglenes
    vizsgálóbizottságok  egyaránt folytathatnak  vizsgálatokat,  és
    elláthatnak  ellenőrző  funkciót. Az  egyes  bizottsági  formák
    annyiban  jelentenek különbséget, hogy míg  az  állandó  és  az
    eseti   bizottságoknak  nem  elsődleges  feladata   vizsgálatok
    lefolytatása, addig a vizsgálóbizottságok kifejezetten azzal  a
    céllal   jönnek   létre,  hogy  konkrét  ügyekben   vizsgálatot
    folytassanak,  és  arról  az  Országgyűlés  számára   jelentést
    készítsenek. Mindez azonban a hatályos szabályozás szerint  nem
    zárja  ki azt, hogy a vizsgálóbizottságon kívül más bizottságok
    is  -  az  Országgyűlés  rendelkezése  vagy  bizottsági  döntés
    alapján - valamely ügyben vizsgálatot folytassanak.

    Az  Alkotmánybíróság megállapította továbbá, hogy általában  az
    országgyűlési   bizottságok   vizsgálati   tevékenységéről,   a
    vizsgálati   eljárásról,  az  igénybe  vehető  eszközökről   és
    módszerekről sem a Házszabály, sem más jogi norma nem tartalmaz
    koherens  és részletes szabályozást. A Házszabály alapvetően  a
    bizottságok  önszabályozására  bízza  a  vizsgálati   eljárások
    rendjének meghatározását.

    3.  Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy az Alkotmány milyen
    követelményeket támaszt a jogalkotóval szemben az országgyűlési
    bizottságok  vizsgálati, ellenőrző tevékenységének  garanciális
    szabályozása érdekében.

    3.1.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az országgyűlési
    bizottságoknak  a közvetlenül az Alkotmány 21.  §  (2)  és  (3)
    bekezdéséből  következő  vizsgálati,  ellenőrző   szerepe   két
    alkotmányos szabályra vezethető vissza.

    3.1.1.   Az   egyik   az  Alkotmány  2.  §   (1)   bekezdésében
    megfogalmazott    jogállamiság    követelménye,    amely     az
    Alkotmánybíróság gyakorlata szerint magában foglalja a tartalmi
    értelemben  vett  alkotmányosság egyik legfőbb  kritériumát,  a
    hatalommegosztás  elvét.  Ebből  az  elvből  következik,   hogy
    nincsen  az  Országgyűlésnek alárendelt  hatalmi  ág,  s  egyik
    hatalmi   ág   sem  vonhatja  el  a  másik  jogosítványait.   A
    hatalommegosztás  elvéből ugyanakkor  az  is  következik,  hogy
    alkotmányos  demokráciában nincs korlátlan és  korlátozhatatlan
    hatalom, s az egyes hatalmi ágak hatalmi ellensúlyt képeznek  a
    többi  hatalmi ággal szemben. [38/1993. (VI. 11.) AB határozat,
    ABH 1993, 256, 261.; 41/1993. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1993,
    292,  294.;  55/1994. (XI. 10.) AB határozat,  ABH  1994,  296,
    300.;  28/1995.  (V. 19.) AB határozat, ABH  1995,  138,  142.;
    66/1997. (XII. 29.) AB határozat, ABH 1997, 397, 403.]

    A   hatalommegosztás   elvének   a   magyar   államszervezetben
    érvényesülő  intézményi  és  garanciarendszerének  alapjait  az
    Alkotmány  tartalmazza.  Ennek a garanciarendszernek  a  részét
    képezi  -  számos  más  alkotmányos  intézmény  mellett  -   az
    országgyűlési  bizottságok vizsgálati  funkciójának  alkotmányi
    elismerése  és házszabályi körülhatárolása, továbbá mindazok  a
    törvényi   szabályok,   amelyek   vezető   közjogi   tisztségek
    betöltőinek     (jelöltjeinek)     országgyűlési     bizottsági
    meghallgatását írják elő. Jelentős részben a kormányzati  munka
    és  így  a végrehajtó hatalom ellenőrzését szolgálja,  hogy  az
    Országgyűlés  bizottságai  révén vizsgálatokat  folytathat,  és
    köteles beszámoltatni a minisztereket. A vizsgálati lehetőségek
    és    a    beszámolási    kötelezettségek    az    Országgyűlés
    információszerzését   biztosítják,   ami   elengedhetetlen   az
    ellenőrző funkció érvényesüléséhez.

    3.1.2.  Az  országgyűlési bizottságok  vizsgálati  funkciója  a
    jogállamiság   részét  képező  hatalommegosztás  elve   mellett
    következik  az  Alkotmány  61. §  (1)  bekezdéséből  is,  amely
    alapvető  jognak  ismeri el a közérdekű  adatok  megismeréséhez
    való  jogot (az információszabadságot) és a véleménynyilvánítás
    szabadságát.  A  két  jog  az egyéni önkifejezés  szabadságának
    előmozdítása  mellett  a  közügyek  megvitatásának  szabadságát
    biztosítja.   A  kellő  informáltság,  a  tények   ismerete   a
    szólásszabadság  egyik feltétele. A szabad  véleménynyilvánítás
    joga pedig a plurális, demokratikus társadalom alapvető értékei
    közé  tartozik. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint e jognak
    kitüntetett  szerepe  van  az alapjogok  között,  s  "anyajoga"
    többféle   szabadságjognak,  a  "kommunikációs"   alapjogoknak,
    amelyek  együttesen  teszik lehetővé  az  egyén  részvételét  a
    társadalmi  és  politikai folyamatokban. A társadalom  szellemi
    gazdagodása  a  véleményszabadságtól is függ:  csak  akkor  van
    esély   a   téves   nézetek  kiszűrésére,  ha  szabad   vitában
    ütközhetnek  ellentétes vélekedések, és ha a káros  nézetek  is
    napvilágra    kerülhetnek.   "Történelmi   tapasztalat,    hogy
    mindannyiszor,   amikor   a   véleménynyilvánítás   szabadságát
    korlátozták, sérelmet szenvedett a társadalmi igazságosság,  az
    emberi  kreativitás,  csökkent  az  emberben  rejlő  képességek
    kibontakozásának lehetősége. A káros következmények nem  csupán
    az  individuum,  hanem a társadalom életében is megmutatkoztak,
    és    az   emberiség   fejlődésének   sok   szenvedéssel   járó
    zsákutcájához vezettek. Az eszmék, nézetek szabad kifejtése,  a
    mégoly    népszerűtlen   vagy   sajátos   elképzelések   szabad
    megnyilvánulása  a fejlődni képes és valóban eleven  társadalom
    létezésének  alapfeltétele." [Először:  30/1992.  (V.  26.)  AB
    határozat, ABH 1992, 167, 171.]

    Az  Országgyűlés  nemcsak a normaalkotásban, hanem  a  közügyek
    megvitatásában  is  kiemelkedő és  mással  nem  helyettesíthető
    szerepet   tölt  be.  A  közügyek  vitatásának  egyik  lényeges
    parlamenti fórumát jelentik a közügyekben vizsgálatot folytató,
    illetve   a   közjogi   tisztségviselők  meghallgatását   végző
    országgyűlési   bizottságok.  A  közügyek   szabad   parlamenti
    megvitatása   egyfelől   a   megfelelő   törvényalkotás   egyik
    nélkülözhetetlen  előfeltétele. Másfelől  a  szabad  parlamenti
    vita  hozzájárul ahhoz, hogy a választópolgárok megfelelő képet
    alkossanak  az  országgyűlési képviselők és más fontos  közjogi
    tisztségviselők    tevékenységéről,   és   kellő    információk
    birtokában   vegyenek   részt  a  politikai   diskurzusban   és
    döntéshozatalban.

    3.1.3.  Az  Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  az  említett
    alkotmányossági   szempontok   alapján   határozható   meg   az
    országgyűlési  bizottsági  vizsgálati  eljárásának  viszonya  a
    bírósági   eljárásokhoz.  Annak  ellenére,  hogy  a  bizottsági
    vizsgálatok  számos eleme a bírósági eljárásokra emlékeztet,  a
    két eljárás között alapvető különbségek vannak.
    Az   Alkotmány   45.   §  (1)  bekezdése   alapján   a   Magyar
    Köztársaságban a bíróságok gyakorolják az igazságszolgáltatást.
    Az  50.  § (1) bekezdése szerint a bűncselekmények elkövetőinek
    büntetése a bíróságok feladata. Az 50. § (3) bekezdése a  bírák
    függetlenségéről   és   politikai   tevékenységük    tilalmáról
    rendelkezik.    Az    Alkotmány    említett    rendelkezéseivel
    kapcsolatban     az     Alkotmánybíróság    több     alkalommal
    megállapította:  "A bírói hatalom - amely a  magyar  parlamenti
    demokráciában  is  elválik  a  törvényhozó  és   a   végrehajtó
    hatalomtól - az állami hatalomnak az a megnyilvánulása, mely az
    erre  rendelt  szervezet útján a vitássá tett  vagy  megsértett
    jogról  -  törvényben  szabályozott eljárás  során  -  kötelező
    erővel  dönt.  A  bírói  hatalom  tehát,  -  amelyhez  a  bírói
    függetlenség kapcsolódik - döntően az ítélkezésben ölt testet."
    [Először: 53/1991. (X. 31.) AB határozat, ABH 1991, 266,  267.]
    "[A] bírói hatalom sajátossága az, hogy a másik két, "politikai
    jellegű"  hatalmi ággal szemben állandó és semleges". [38/1993.
    (VI. 11.) AB határozat, ABH 1991, 256, 261.]
    Ezzel szemben a vizsgálatot végző parlamenti bizottságok nem az
    igazságszolgáltatás, hanem az Országgyűlés részei, a parlamenti
    ellenőrzés, a kormányzati politikai felelősség megállapításának
    eszközei,  valamint a közügyek megvitatásának  és  a  közérdekű
    problémák  feltárásának színterei. A bizottsági tisztségviselők
    és  tagok pártatlanságáról pedig általában azért nem lehet szó,
    mert  leginkább  a  választásokon a parlamentbe  jutott  pártok
    képviselői alkotják a parlamenti bizottságokat.

    A  külföldi  példák  azt  mutatják, hogy  a  vizsgálóbizottsági
    tevékenység  és  a  büntetőeljárás egymáshoz  való  viszonyának
    tisztázása  jelenti az egyik legfőbb alkotmányossági problémát.
    Rendkívül  kiterjedt vizsgálati jogosultsággal rendelkeznek  az
    Egyesült  Államok Kongresszusának vizsgáló- és különbizottságai
    (select  committees,  elect committees),  valamint  az  állandó
    bizottságok  közül  a  költségvetési bizottság  (Appropriations
    Committee)  és  a  kormányzati működéssel foglalkozó  bizottság
    (Government Operations Committee). A francia parlament vizsgáló-
    és  ellenőrző  bizottságai is folytathatnak büntetőeljárásokkal
    párhuzamosan vizsgálatokat, azzal a kikötéssel, hogy figyelembe
    kell venniük a folyamatban lévő büntetőeljárást. Olaszországban
    a  vizsgálóbizottságok  az alkotmány  82.  cikk  (1)  bekezdése
    alapján bármely közérdekű kérdés megvizsgálására felállíthatók,
    s  a (2) bekezdés szerint a vizsgálóbizottság a nyomozást és  a
    vizsgálatot  ugyanolyan hatáskörrel és korlátokkal végzi,  mint
    az    igazságügyi    hatóságok.   E   széleskörű    alkotmányos
    felhatalmazás  biztosította hogy a  parlamenti  bizottságok  az
    úgynevezett maffiaügyek kapcsán jelentős belpolitikai  szerepre
    tettek  szert.  Belgiumban a parlamenti  vizsgálóbizottságokról
    1996-ban elfogadott külön törvény alapján a bizottságok  széles
    büntetőeljárási   vizsgálati  hatalommal  rendelkeznek,   s   a
    jogszabály    arra    is   lehetőséget   biztosít,    hogy    a
    vizsgálóbizottság  elnökének kezdeményezésére  a  fellebbviteli
    büntetőbíróság elnöke büntetőügyekben eljáró bírót rendeljen ki
    a bizottság munkájának segítésére.

    3.1.4.     Az    Alkotmánybíróság    következtetése     szerint
    alkotmányossági  szempontból  elengedhetetlen,  hogy  megfelelő
    jogi  garanciák  biztosítsák a vizsgáló, ellenőrző  feladatokat
    ellátó országgyűlési bizottságok hatékony működését. Ezek közül
    egyet maga az Alkotmány 21. § (3) bekezdése fogalmaz meg, amely
    kimondja, hogy az országgyűlési bizottságok által kért adatokat
    mindenki  köteles  a  rendelkezésükre  bocsátani,  és  mindenki
    köteles  a  bizottságok előtt vallomást tenni. Önmagában  ez  a
    szabály  azonban  az Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  nem
    elégséges.   További   jogi  garanciák   szükségesek,   amelyek
    konkretizálják   az  Alkotmány  21.  §-ának  (3)   bekezdésében
    szereplő  normát,  joghátrányt  helyeznek  kilátásba  a   norma
    jogellenes megszegőivel szemben, illetve garantálják  a  norma,
    valamint  a  szankció  végrehajtását. Az Alkotmány  21.  §  (3)
    bekezdése  további  jogi szabályozás nélkül lex  imperfecta.  A
    fentiekből  következően a jogi normáknak  azt  is  egyértelművé
    kell  tenniük,  hogy  az  országgyűlési bizottsági  vizsgálatok
    miként   viszonyulnak  a  bírósági  eljárásokhoz,   illetve   a
    büntetőeljárásokhoz.

    3.2.  Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta,  hogy  vannak-e  olyan
    alkotmányos  korlátai  az országgyűlési bizottságok  vizsgálati
    tevékenységének,  amelyek  jogi  szabályozást   igényelnek.   A
    parlamenti ellenőrzésben és a közügyek megvitatásában  lényeges
    szerepet    betöltő   országgyűlési   bizottsági    vizsgálatok
    természetesen  nem  lehetnek  korlátlanok.  Az  Alkotmány   más
    rendelkezéseinek   érvényesülése   legalább   olyan    lényeges
    szempont,  mint  az Alkotmány a 21. § (2) és (3)  bekezdésének,
    illetve az ezekkel a szabályokkal szorosan összefüggő, a  2.  §
    (1) bekezdéséből következő hatalommegosztás elvének és a 61.  §
    (1)  bekezdésén alapuló információ- és véleményszabadságnak  az
    érvényesítése.
    A      mulasztásban      megnyilvánuló      alkotmányellenesség
    megállapítására irányuló indítvány előterjesztője az  Alkotmány
    több   olyan   szabályára  hivatkozott,  amelyekkel  megítélése
    szerint ellentétes az, hogy az országgyűlési vizsgáló- és eseti
    bizottságok  tevékenységéről országgyűlési határozatok  és  nem
    mindenkire kötelező törvények rendelkeznek.

    3.2.1.  Az  Alkotmány  54. § (1) bekezdése  és  az  59.  §  (1)
    bekezdése   védelemben  részesíti  az  emberek  magánszféráját,
    magántitkait,    jó    hírnevét,    személyes    adatait.    Az
    Alkotmánybíróság   gyakorlata   szerint   ezeknek   az   emberi
    méltósághoz  való  jogból  fakadó jogosultságoknak  a  sérelmét
    jelentheti,  ha az állam indok nélkül avatkozik be  az  emberek
    magánéletébe, például azáltal, hogy a hatóság kellő alap nélkül
    alkalmaz  kényszert az egyénnel szemben. "Az a jogi szabályozás
    tehát,  amely ezt akár csak potenciálisan lehetővé teszi,  arra
    való    tekintet   nélkül   alkotmányellenes,   hogy   ez    az
    alkotmányellenes  jogkövetkezmény az  ügyek  hány  százalékában
    következik be." [Először: 46/1991. (IX. 10.) AB határozat,  ABH
    1991,  211,  215.]  "Az  alkotmányos alapjogok  és  alkotmányos
    védelmet élvező szabadságok miatt a közhatalom csak alkotmányos
    felhatalmazással és alkotmányos indokkal avatkozhat be az egyén
    jogaiba  és  szabadságába." [Először:  11/1992.  (III.  5.)  AB
    határozat, ABH 1992, 77, 85.] Az állami beavatkozás határait az
    Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  formai   és
    tartalmi  követelmények, végső soron az Alkotmánybíróság  által
    az   Alkotmány  alapján  kidolgozott  szükségességi-arányossági
    követelmények jelölik ki.

    Mivel  egyetlen közhatalmi intézménynek sincs korlátlan hatalma
    az   emberek   felett,   a   vizsgálati   tevékenységet   végző
    országgyűlési    bizottságok   jogosítványai    sem    lehetnek
    korlátlanok. Mindebből következik, hogy az Alkotmány 21. §  (3)
    bekezdésének az a rendelkezése, amely szerint mindenki  köteles
    az  országgyűlési bizottságok által kért adatokat rendelkezésre
    bocsátani,    kizárólag   más   alkotmányos    rendelkezésekkel
    összhangban  érvényesülhet.  Az országgyűlési  bizottságok  sem
    jogosultak saját szabad elhatározásuk alapján bármilyen ügyben,
    bárkiről, bármilyen információt megismerni.

    3.2.2.  A  magánszféra védelmével szorosan  összefüggő  kérdés,
    hogy a vizsgálati tevékenységet végző országgyűlési bizottságok
    eljárása   során  miként  érvényesülnek  a  más   eljárásokban,
    különösen   a   büntetőeljárásokban   megkövetelt   alkotmányos
    garanciák. A bíróságok és a parlamenti bizottságok funkcionális
    elkülönülése    következtében    a    parlamenti     bizottsági
    vizsgálatokra is vonatkozik az az alkotmányossági  követelmény,
    hogy   "[a]  bűnössé  nyilvánítást  (elítélést)  csak   bíróság
    végezheti,   mégpedig  a  büntetőjogi  felelősség  határozatban
    történő  megállapításával.  Ez következik  az  Alkotmánynak  az
    ártatlanság   vélelmét  deklaráló  57.  §  (2)   bekezdéséből."
    [Először: 11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 77, 87.]
    Mindazonáltal a magyarországi szabályozásban nem  tisztázott  a
    vizsgálat   alá   vont,  vallomástételre  kötelezett,   illetve
    meghallgatásra meghívott személyek jogállása. Az Alkotmány  21.
    §  (3)  bekezdése  szerint az országgyűlési  bizottságok  előtt
    mindenki  köteles  vallomást tenni. Ugyanakkor  alkotmányossági
    szempontból  nyilvánvaló, hogy az önvádra kötelezés tilalmának,
    valamint  az  Alkotmány  57. § (2) bekezdésében  megfogalmazott
    ártatlanság   vélelmének   a   büntetőeljárásokon   kívül   más
    eljárásokban is feltétlenül érvényesülnie kell. [41/1991. (VII.
    3.) AB határozat, ABH 1991, 193, 195.; 26/B/1998. AB határozat,
    ABH  1999,  647,  649.]  A vallomástétel  megtagadásának  joga,
    illetve  az  igazmondási kötelezettség azonban már a vallomásra
    kötelezett  személy eljárási pozíciójától függ.  E  tekintetben
    más  eljárásjogi  szabályok  vonatkozhatnak  a  "felekre",   az
    "ügyfelekre",  a  "tanúkra", a "terheltekre"  stb.  A  hatályos
    magyar  normatív  szabályozás más eljárási  hiányosságokban  is
    szenved,  például,  hogy nem rendelkezik a  jogi  képviseletről
    (vö. sértetti képviselet, védelemhez való jog).
    Azokban az államokban, amelyekben a törvények a büntetőeljárási
    szabályok  értelemszerű alkalmazását rendelik el  a  parlamenti
    vizsgálóbizottsági eljárásokban, ezt részben azért teszik, hogy
    a   büntetőjárási  garanciák  megfelelően  védjék  az   eljárás
    részvevőit.  [A  német alaptörvény 44. cikkének  (2)  bekezdése
    például kimondja, hogy a vizsgálóbizottság bizonyítási eljárása
    esetén  a  büntetőeljárás szabályait értelemszerűen  alkalmazni
    kell,  ugyanakkor  a  "levél-, a postai és a  távközlési  titok
    sérthetetlen".]

    3.2.3. Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése a bírósági tárgyaláshoz
    való   jogot,  az  57.  §  (5)  bekezdése  pedig  a   bírósági,
    közigazgatási    és    más   hatósági   döntésekkel    szembeni
    jogorvoslathoz való jogot ismeri el.
    Az  Alkotmánybíróság megállapítása szerint a vizsgálatot  végző
    országgyűlési bizottságok tevékenysége közhatalmi jogalkalmazói
    tevékenységnek  minősül.  Az  e tevékenység  során  hozott,  az
    állampolgárok  és  más  személyek jogait,  kötelezettségeit  és
    jogos   érdekeit   érintő  döntésekkel   szembeni   jogorvoslat
    követelménye az Alkotmány 57. § (5) bekezdéséből származik.
    A    vizsgálóbizottságok    jogsértő    döntéseivel    szembeni
    jogorvoslatra  számos állam törvénye lehetőséget biztosít.  Így
    az  Egyesült  Államokban  a kongresszusi  bizottságok  jogsértő
    tevékenységével szembeni jogorvoslatra nyitva áll a  bírói  út.
    Németországban  az  alaptörvény  44.  cikkének  (4)   bekezdése
    kimondja: "[a] vizsgálóbizottságok határozatait nem lehet bírói
    úton  felülvizsgálni.  A  vizsgálat  alapjául  szolgáló  tények
    elbírálása  és  megítélése tekintetében a bíróságok  szabadok."
    Mindazonáltal  az  állampolgárok számára közvetlen  joghatással
    járó  vizsgálóbizottsági határozatokkal szemben -  a  magyartól
    jelentősen  eltérő - alkotmányjogi panaszt lehet előterjeszteni
    a Szövetségi Alkotmánybírósághoz.

    A  jelenlegi  magyarországi szabályozás nem  teszi  kötelezővé,
    hogy   a   vizsgálatot  végző  országgyűlési   bizottságok   az
    állampolgárok jogait, kötelezettségeit befolyásoló döntéseiket,
    intézkedéseiket  formalizált határozatban  jelenítsék  meg,  és
    nincsenek normatív előírások a bizottsági döntésekkel  szembeni
    jogorvoslatokról.  Az  országgyűlési  bizottságok   döntéseivel
    szemben  semmiféle  jogorvoslati  eljárás  megindítására  nincs
    lehetőség,  mivel az országgyűlési bizottságok nem rendelkeznek
    perképességgel,  és nem tekinthetők az államigazgatási  eljárás
    általános   szabályairól  szóló  1957.  évi  IV.   törvény   (a
    továbbiakban: Áe.) szerinti közigazgatási szervnek sem.
    Az   országgyűlési  bizottságokéhoz  sok  tekintetben   hasonló
    tevékenység  ellátására hozta létre az Etv.  az  egyes  fontos,
    valamint közbizalmi és közvéleményformáló tisztségeket  betöltő
    személyeket  ellenőrző bizottságot, amely az  Etv.  és  az  Áe.
    alapján   jár  el,  s  ezért  sajátos  közigazgatási   szervnek
    tekinthető. [60/1994. (XII. 24.) AB határozat, ABH  1994,  342,
    366.]   A   vizsgálatot  folytató  országgyűlési  bizottságokra
    azonban    egyetlen   eljárási   törvény   rendelkezései    sem
    vonatkoznak.

    4.1.   Mindezeket  alapul  véve  az  Alkotmánybíróság  arra   a
    következtetésre  jutott,  hogy  az  állandó  és  az  ideiglenes
    országgyűlési      bizottságok     vizsgálati,      ellenőrzési
    tevékenységének  jogi szabályozása rendkívül hiányos.  Egyfelől
    hiányoznak  a  bizottsági  vizsgálat  hatékonyságát   biztosító
    jogszabályi  feltételek, és a bizottsági vizsgálat sui  generis
    voltát  (a  bírósági eljárásokhoz, a közigazgatási,  illetve  a
    büntetőeljárásokhoz való viszonyát) rögzítő szabályok, másfelől
    nincsenek   olyan  jogi  garanciák,  amelyek  az  állampolgárok
    alapvető    jogait   (magánszférához   való   jogot,   eljárási
    jogosultságokat, jogorvoslati jogot stb.) védik  a  vizsgálatot
    végző országgyűlési bizottságokkal mint jogalkalmazó közhatalmi
    szervekkel szemben.

    4.2.  Ez  a mulasztás alkotmányellenes helyzetet eredményezett,
    egyrészt  azért, mert a hiányos szabályozás nem  biztosítja  az
    Alkotmány  21. § (2) és (3) bekezdésében elismert országgyűlési
    bizottsági vizsgálatok hatékony érvényesülését, így sérülhet az
    Országgyűlésnek   a   hatalommegosztásból   folyó    parlamenti
    ellenőrzési funkciója, és csorbulhat a közügyek vitatásának  az
    Alkotmány   61.   §  (1)  bekezdésén  alapuló  szabadsága.   Az
    alkotmánysértő mulasztás másrészt azért állapítható meg, mert a
    szabályozatlanság   veszélyezteti   az   Alkotmány   54.    (1)
    bekezdéséből  és 59. § (1) bekezdéséből következő  személyiségi
    jogokat   és   magánéleti  szabadságot,  valamint  kizárja   az
    Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdéséből  fakadó  jogorvoslati  jog
    érvényesülését,  és  kétségessé  teszi  az  alapvető  jogállami
    eljárási  garanciák  megvalósulását  a  bizottsági  vizsgálatok
    során.

    4.3.  Az  alkotmánysértő  mulasztást  az  Országgyűlésnek  mint
    törvényalkotó  hatalomnak kell megszüntetnie. Ez következik  az
    Alkotmány  8.  §  (2) bekezdéséből, amely szerint  az  alapvető
    jogokra   vonatkozó  szabályokat  törvény  állapítja  meg.   Ez
    következik  továbbá  a Jat.-nak azokból a rendelkezéseiből  is,
    amelyek  szerint  az Országgyűlés törvényben állapítja  meg  "a
    társadalmi    rendre,   valamint   a   társadalom   meghatározó
    jelentőségű  intézményeire, az állam szervezetére,  működésére,
    és   az   állami   szervek   hatáskörére   vonatkozó   alapvető
    rendelkezéseket", valamint "az állampolgárok alapvető jogait és
    kötelességeit, ezek feltételeit és korlátait, valamint érvényre
    juttatásuk  eljárási  szabályait". [2. §  a)  és  c)  pont]  "A
    társadalmi   rendre  vonatkozóan  törvényben  kell  szabályozni
    különösen   [...]   az  Alkotmányban  felsorolt  állami   szervek
    működését." [3. § a) pont]

    Az országgyűlési bizottságok vizsgálati, ellenőrző tevékenysége
    szükségszerűen   érinti   olyan  jogalanyok   jogait,   illetve
    kötelezettségeit, akik, illetve amelyek nem  tartoznak  a  Jat.
    46.   §   (1)  bekezdésében  említett,  az  Országgyűlés  által
    irányított szervek vagy az Országgyűlés saját szervei  közé.  A
    bizottságokat    megillető   alapjog-korlátozó    jogosítványok
    tartalma  nem  nyugodhat  sem  a  szabályozatlanságból   fakadó
    esetlegességen,   sem   az  országgyűlési   bizottságok   saját
    szempontjait  előtérbe helyező önszabályozáson.  [vö.  49/1996.
    (X.  25.) AB határozat, ABH 1996, 150, 153.; 39/1997. (VII. 1.)
    AB   határozat,   ABH   1997,  263.]   Ebből   következően   az
    Alkotmánybíróság   nem   csupán   a   Házszabály   szabályozási
    hiányosságait állapította meg, hanem azt is, hogy a  mulasztást
    törvényi szinten kell pótolni.

    4.4.  Az Alkotmánybíróság határozata alapján az Országgyűlésnek
    2004.   március   31-ig  kell  pótolnia  a   hiányzó   törvényi
    szabályozást.  A  határidő megállapításánál az Alkotmánybíróság
    tekintettel volt arra, hogy a vizsgálatot folytató  állandó  és
    ideiglenes    országgyűlési   bizottságok    tevékenysége    az
    Alkotmányon  alapul, és jelentős alkotmányossági  megfontolások
    szólnak   amellett,   hogy   ezek  a  bizottságok   megfelelően
    szabályozott keretek között, hatékonyan, de az alapvető jogokat
    tiszteletben  tartva tudják kifejteni a köz  érdekében  végzett
    tevékenységüket.

                                 III.

    Az    Alkotmánybíróság   megvizsgálta   azokat   az    utólagos
    normakontrollra  vonatkozó  indítványokat,  amelyek  az  Ogyh1.
    alkotmányellenességének  megállapítását  kezdeményezték.   Erre
    irányult  több absztrakt normakontroll-indítvány,  valamint  az
    Alkotmánybíróságon  850/D/2002.  számon  nyilvántartásba   vett
    alkotmányjogi panasz.

    1.1.   Az  Alkotmánybíróságnak  először  abban  kellett  állást
    foglalnia,   hogy  van-e  hatásköre  a  támadott  országgyűlési
    határozat absztrakt alkotmányossági vizsgálatára.

    Az  Alkotmány 32/A. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság
    felülvizsgálja   a  jogszabályok  alkotmányosságát,   illetőleg
    ellátja a törvénnyel hatáskörébe utalt feladatokat. Az Abtv. 1.
    §  b) pontja alapján az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik a
    jogszabályok  és  az  állami  irányítás  egyéb  jogi   eszközei
    alkotmányellenességének utólagos vizsgálata.

    A   Jat.   határozza  meg  azt,  hogy  az  állam  mely  aktusai
    normatívak,  és azok közül melyek tekintendők jogszabálynak  és
    melyek  azok,  amelyek az állami irányítás egyéb jogi  eszközei
    közé tartoznak. A Jat. 46. §-a alapján az Országgyűlés jogosult
    az  állami  irányítás egyéb jogi eszközének minősülő,  normatív
    tartalmú     határozatok,    valamint    egyedi     határozatok
    meghozatalára.  Az  Alkotmánybíróság hatáskörébe  kizárólag  az
    állami  irányítás  egyéb  jogi  eszközének  minősülő,  normatív
    tartalmú határozatok felülvizsgálata tartozik.

    Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint  önmagában  az,
    hogy  valamely  aktust  olyan elnevezés  alatt  bocsátanak  ki,
    amelyet  a  Jat. a jogszabályok vagy az állami irányítás  egyéb
    jogi  eszközei megjelölésére használ, még nem alapozza  meg  az
    adott   aktus   felülvizsgálatára  nézve  az   Alkotmánybíróság
    hatáskörét.  A hatáskör vizsgálatánál nem az aktus  elnevezése,
    hanem  a  benne foglalt rendelkezések jogi jellege az irányadó.
    [52/1993. (X. 7.) AB végzés, ABH 1993, 407, 408.; 60/1992. (XI.
    17.)  AB  határozat,  ABH 1992, 275, 278-279.;  337/B/1994.  AB
    végzés, ABH 1995, 1033, 1036.; 3/1996. (II. 23.) AB végzés, ABH
    1996, 361, 363.; 227/B/1999. AB végzés, ABH 1999, 932, 933.]

    Az    Alkotmánybíróságnak    az    országgyűlési    határozatok
    normativitásával  összefüggő gyakorlata azt  mutatja,  hogy  az
    Alkotmánybíróság   a  legtöbbször  a  határozat   céljának,   a
    rendelkezéseivel  érintett jogalanyok körének,  a  határozatban
    lévő    magatartási   szabályok   jellegének    vagy    időbeli
    kiterjedésének eseti vizsgálata alapján állapította meg, hogy a
    vizsgált országgyűlési határozat a Jat. szerinti normatív  vagy
    konkrét  aktusnak minősül-e. [1239/B1990. AB végzés, ABH  1991,
    905.;   57/1993.  (X.  28.)  AB  határozat,  ABH  1993,   349.;
    439/B/1993.   AB   végzés,  ABH  1993,  908.;  682/B/1993.   AB
    határozat,  ABH 1994, 764.; 1375/B/1992. AB végzés,  ABH  1993,
    862.;  753/B/1995.  AB végzés, ABH 1995, 981.;  453/B/1995.  AB
    végzés,  ABH  1996, 883.; 922/B/1994. AB határozat,  ABH  1997,
    799.;  868/B/1995. AB határozat, ABH 1997, 609.; 22/1999.  (VI.
    30.)  AB határozat, ABH 1999, 176.; 227/B/1999. AB végzés,  ABH
    1999, 932.]

    Az  Ogyh1.  jogforrási  jellegének megállapítása  érdekében  az
    Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy az országgyűlési  határozat
    normatív   rendelkezéseket  tartalmaz-e.  Az  alkotmánybírósági
    hatáskör  megállapításához csupán a normatív jelleg  meglétének
    vizsgálata  szükséges,  az alkotmányosan  megkövetelt  normatív
    szabályozási   szint  meglétének  vizsgálata  nem.   Ezért   az
    Alkotmánybíróságnak  a  hatáskör megállapításakor  nem  kellett
    foglalkoznia  azzal  az  indítványozói  kifogással,   hogy   az
    Országgyűlés nem megfelelő szintű jogforrásban alkotta  meg  az
    Ogyh1.-beli szabályokat.

    Az  Ogyh1.  bevezetőjében  kimondja, hogy  az  "Országgyűlés  a
    demokratikus közélet tisztaságának előmozdítása, a személyes és
    közérdekű adatokkal való politikai célú visszaélések megelőzése
    érdekében" hozta meg határozatát.
    Az   Ogyh1.   I.   pontja  így  rendelkezik:  "Az  Országgyűlés
    vizsgálóbizottságot  hoz  létre a  rendszerváltás  utáni  első,
    szabadon  választott  Magyar Országgyűlés  megalakulása,  1990.
    május  2-át  követően  kormányzati politikai  szerepet  betöltő
    személyeknek   az   előző  politikai  rendszer  állambiztonsági
    tevékenységében  való  részvétele tényeinek  és  körülményeinek
    megvizsgálására."
    Az  Ogyh1.  II.  pontja  alapján a vizsgálóbizottság  feladata:
    "annak   megvizsgálása,  hogy  az  1990.  május  2-át  követően
    megalakult kormányokban kormányzati politikai szerepet  betöltő
    személyek   részt   vettek-e   az  előző   politikai   rendszer
    állambiztonsági  tevékenységében." A  III.  pont  értelmében  a
    vizsgálat  "az  1990. május 2-át követően megalakult  kormányok
    politikai    vezetőire,   nevezetesen    a    miniszterelnökre,
    miniszterekre és a politikai államtitkárokra terjed ki." A  IV.
    pont  azt  határozza  meg,  hogy  a  vizsgálóbizottságnak  mely
    tényeket és körülményeket kell a vizsgálat körébe vonnia. Az V.
    pont  egyebek  mellett  kimondja, hogy a  vizsgálóbizottság  "a
    munkája  során  a  feladatával összefüggésben  meghallgatásokat
    tarthat, iratokat kérhet be." Ezzel összefüggésben az Ogyh1. V.
    pontja  előírja: "A kért adatokat mindenki köteles a  bizottság
    rendelkezésére  bocsátani, illetőleg köteles a bizottság  előtt
    vallomást    tenni."    A   vizsgálóbizottság    jelentéstételi
    kötelezettségéről   a   VI.  pont  rendelkezik,   a   bizottság
    elnökének,  alelnökének és tagjainak megválasztására  vonatkozó
    szabályokat a VII. és a VIII. pont tartalmazza.

    Az  Ogyh1.-ben foglaltakhoz hasonló célokat fogalmazott  meg  a
    jogalkotó   az  Etv.  preambulumában  is,  amely   szerint   az
    "Országgyűlés    a    demokratikus   államélet    tisztaságának
    előmozdítása érdekében" alkotta meg a törvényt.
    Az Ogyh1.-gyel létrehozott vizsgálóbizottság az Alkotmány 21. §
    (2)-(3)  bekezdésén, valamint a Házszabály 34. § (1) bekezdésén
    alapul,   amely   -  egyebek  mellett  -  kimondja,   hogy   az
    Országgyűlés bármely kérdés megvizsgálására vizsgálóbizottságot
    küldhet ki.
    Az    országgyűlési   vizsgálóbizottságok    az    Országgyűlés
    szervezetének  részét képezik, a bizottságok  létrehozataláról,
    átalakításáról,   megszüntetéséről,  valamint   a   bizottságok
    feladatainak  meghatározásáról  szóló  határozatok  az   állami
    irányítás  egyéb  jogi  eszközei  közé  tartoznak.   Ezért   az
    Alkotmánybíróság     megállapította,     hogy     az     Ogyh1.
    rendelkezéseinek  jelentős része megfelel  a  Jat.  46.  §  (1)
    bekezdésében  foglalt  azon  feltételnek,  amely   szerint   az
    Országgyűlésnek  a  saját  működését és  az  általa  irányított
    szervek  feladatait az állami irányítás egyéb jogi  eszközeinek
    minősülő határozatokkal szabályozza.
    Az  Ogyh1.  emellett olyan rendelkezéseket is  magában  foglal,
    amelyek  az  Országgyűlés szervezetén  és  irányítási  jogkörén
    kívülálló    jogalanyokra   tartalmaznak   kötelező    normatív
    szabályokat.

    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság arra  a  következtetésre
    jutott,  hogy az Ogyh1. megfelel az Alkotmánybíróság  absztrakt
    utólagos normakontroll-hatáskörét meghatározó, az Abtv. 1. § b)
    pontjában foglalt ismérvnek.

    1.2.  Az  Alkotmánybíróságnak állást kellett foglalnia abban  a
    kérdésben, hogy az Ogyh1. állami irányítás egyéb jogi  eszközei
    közé  sorolása  nem zárja-e ki az alkotmányellenesség  utólagos
    vizsgálatát alkotmányjogi panasz alapján.

    Az  Abtv.-nek  az  alkotmányjogi panaszról rendelkező  48.  §-a
    szerint   az  Alkotmánybíróság  alkotmányjogi  panasz   alapján
    jogszabályok   felülvizsgálatát  végzi  el.  Azért   szolgálhat
    kizárólag  jogszabály  alkotmányjogi panasz  alapjául,  mert  a
    jogalkotás  rendje szerint állami irányítás egyéb jogi  eszköze
    nem   állapíthat  meg  az  állampolgárok  számára  jogokat   és
    kötelezettségeket.  Jelen  esetben  azonban  az   alkotmányjogi
    panasz   előterjesztője  -  egyebek   mellett   -   éppen   azt
    kifogásolta,  hogy az Országgyűlés törvényi szabályozási  körbe
    tartozó  kérdésekben  alkotott normatív  határozatot,  s  abban
    alapvető   jogok   korlátozásáról   rendelkezett.   Vagyis    -
    álláspontja  szerint  -  tartalmilag  "törvényt"  fogadott  el,
    határozati formába bújtatva.

    Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint,  amennyiben  egyedi
    ügyben  történő  jogalkalmazás során az  állampolgárok  jogait,
    illetve  kötelességeit állami irányítás egyéb  jogi  eszközében
    foglalt rendelkezések alapján állapították meg, akkor az állami
    irányítás   jogi  eszközét  kifogásoló  alkotmányjogi   panaszt
    érdemben el kell bírálni. [22/1991. (IV. 26.) AB határozat, ABH
    1991, 408; 753/B/1995. AB végzés, ABH 1995, 981, 982.]

    Ezért  az  Alkotmánybíróság  nem  tekintette  az  alkotmányjogi
    panasz  elbírálását kizáró körülménynek, hogy a támadott  norma
    formailag az állami irányítás egyéb jogi eszközének minősül.

    Következésképpen az Alkotmánybíróság megállapította  hatáskörét
    az    Ogyh1.    utólagos   vizsgálatára   mind   az   absztrakt
    normakontrollra  vonatkozó indítványok, mind  az  alkotmányjogi
    panasz alapján.

    2.  Az Abtv. 48. § (1) bekezdése az alkotmányjogi panasz érdemi
    elbírálásához   további   feltételeket   támaszt.   Ezért    az
    Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy a benyújtott  alkotmányjogi
    panasz megfelel-e ezeknek a törvényi követelményeknek.

    Az   Abtv.   48.  §  (1)  bekezdése  szerint  alkotmánybírósági
    eljárásra  akkor  kerülhet sor, ha alkotmányellenes  jogszabály
    alkalmazása  folytán következett be a jogsérelem. Jelen  ügyben
    kétségtelenül    megállapítható,    hogy    az     Országgyűlés
    normaalkotását (az Ogyh1. elfogadását) követően  a  felállított
    vizsgálóbizottság  normákat  (az Ogyh1.-et  és  jogszabályokat)
    alkalmazó intézményként tevékenykedett, intézkedései,  döntései
    ezért jogalkalmazásnak minősültek.
    Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Ogyh1. III. pontja
    alapján  a vizsgálóbizottság feladatai közé tartozott, hogy  az
    alkotmányjogi  panasz  előterjesztőjéről adatokat  gyűjtsön.  A
    bizottság  maga határozhatta meg eljárási rendjét és vizsgálati
    módszereit,   s  eljárása  során  meghallgatásokat  tarthatott,
    iratokat kérhetett be (Ogyh1. V. pont). Az Országgyűlés  elnöke
    által  az  Alkotmánybíróságnak megküldött  összefoglaló  átirat
    szerint   a  vizsgálóbizottság  2002.  július  24-én   levélben
    értesítette  az 1990. május 2-át követően kormányzati  szerepet
    betöltő    194    politikust   arról,    hogy    személyük    a
    vizsgálóbizottság vizsgálati körébe esik. Ugyanezen a  napon  a
    bizottság  levélben megkereste a Történeti Hivatal  elnökét,  a
    belügyminisztert,   a  honvédelmi  minisztert,   nyilatkozzanak
    arról,    hogy   a   felügyeletük   alá   tartozó   szervezetek
    nyilvántartásában szerepel-e a vizsgálati körbe eső 194 személy
    neve.

    Az  Alkotmánybíróság  úgy  ítélte meg,  hogy  az  alkotmányjogi
    panasz   előterjesztője   által  állított   egyéni   jogsérelem
    megállapításához nem szükséges annak részletes feltárása,  hogy
    az  országgyűlési  vizsgálóbizottság  milyen,  az  indítványozó
    személyére  vonatkozó adatokhoz jutott. Önmagában  a  bizottság
    tevékenysége, amelynek részét képezte az indítványozó adatainak
    megszerzése  és  továbbítása, megalapozza az Abtv.  48.  §  (1)
    bekezdése által megkövetelt egyéni érintettséget.

    Az  Abtv.  48.  §  (2)  bekezdése kimondja:  "Az  alkotmányjogi
    panaszt  a  jogerős határozat kézbesítésétől  számított  hatvan
    napon  belül lehet írásban benyújtani." Az (1) bekezdés alapján
    az  alkotmánybírósági eljárásnak nem feltétele  a  jogorvoslati
    eljárásban hozott jogerős határozat, ha az indítványozó számára
    az  alkotmányjogi panasz előterjesztésén kívül más jogorvoslati
    lehetőség nincs biztosítva.

    A  benyújtott alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben  az
    országgyűlési    vizsgálóbizottság    nem    hozott    formális
    határozatokat.  Sem jogszabály, sem az Ogyh1.  nem  rendelkezik
    kifejezetten       az      országgyűlési      vizsgálóbizottság
    intézkedéseivel, döntéseivel szembeni jogorvoslatokról.  (Ezzel
    szemben  az  Etv.  19.  §-a alapján az egyes  fontos,  valamint
    közbizalmi    és   közvéleményformáló   tisztségeket    betöltő
    személyeket   ellenőrző   bizottság   döntésével   szemben   az
    ellenőrzött  személy a Fővárosi Bíróságnál keresettel  élhet  a
    közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára  vonatkozó
    szabályok szerint.)
    Az  országgyűlési bizottság 2002. szeptember 30-án megszűnt,  s
    addig  sem  rendelkezett perképességgel. Az Országgyűlés  által
    elfogadott,   normatív  tartalmú  Ogyh1.-et  a  bíróságok   nem
    bírálhatják   felül.   Mindebből   az   következik,   hogy   az
    országgyűlési    vizsgálóbizottság   tevékenységével    okozott
    esetleges   jogsérelmek   orvoslására   vonatkozó   szabályozás
    hiányosságait    nem    lehet    az    alkotmányjogi     panasz
    előterjesztőjének hátrányára figyelembe venni. Az  indítványozó
    ugyanis  -  egyebek  mellett - éppen  ezeket  a  hiányosságokat
    kifogásolta.   Ezért  az  Alkotmánybíróság  jelen   esetben   a
    vizsgálóbizottság megszűnésének napját, 2002. szeptember  30-át
    tekintette   az  Abtv.  48.  §-ának  az  alkotmányjogi   panasz
    előterjesztésére    megállapított   hatvan    napos    határidő
    kezdőnapjának.

    Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság arra  a  megállapításra
    jutott,  hogy  a benyújtott alkotmányjogi panaszt  érdemben  el
    kell bírálni.

    3.   Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  nem   hatályos
    jogszabály   tekintetében  nincs  helye  utólagos   és   elvont
    normakontroll-eljárásnak,   ha   annak   egyedüli   eljárásjogi
    következménye - az alkotmányellenesség megállapítása esetén - a
    norma  hatályvesztésének  kimondása lehetne.  [1449/B/1992.  AB
    határozat, ABH 1994, 561, 564.] Figyelemmel az Abtv.  1.  §  b)
    pontjára, 37. és 40. §-ára, valamint 42. § (1) bekezdésére,  ez
    a  követelmény  az  állami irányítás egyéb jogi  eszközeire  is
    vonatkozik. [1239/B1990. AB végzés, ABH 1991, 905.]
    Ugyanakkor   az  Abtv.  48.  §-a  szerint  az  Alkotmánybíróság
    alkotmányjogi   panasz  alapján  elvégezheti   hatályon   kívül
    helyezett jogszabályok felülvizsgálatát. [52/1992. (X. 27.)  AB
    határozat, ABH 1992, 257, 259.] Az alkotmányjogi panasz alapján
    indult eljárás és absztrakt normakontroll-eljárás között  pedig
    nem az Ogyh1. alkotmányosságának megítélése, hanem az esetleges
    jogkövetkezmények tekintetében lehet különbség.

    Mindezeket figyelembe véve jelen esetben az Alkotmánybíróság az
    Ogyh1.   hatályosságának  vizsgálatát  nem   tekintette   olyan
    előkérdésnek, amelytől az - absztrakt és konkrét normakontrollt
    egyaránt  magában  foglaló  - érdemi  utólagos  alkotmányossági
    vizsgálat függ.

                                  IV.

    Az  indítványozók az Alkotmány 2. §-ára, 8. § (2)  bekezdésére,
    54.  § (1) bekezdésére, 57. § (1) és (5) bekezdésére, 59. § (1)
    bekezdésére, valamint 70/A. §-ára hivatkozva kezdeményezték  az
    Ogyh1. alkotmányellenességének megállapítását.

    Az   Alkotmánybíróság   elsőként   azt   vizsgálta,   hogy   az
    Országgyűlés adhatott-e állami irányítás egyéb jogi  eszközének
    minősülő  normatív  országgyűlési  határozatban  felhatalmazást
    országgyűlési      vizsgálóbizottságnak     az      Ogyh1.-beli
    vizsgálatokra. Vagyis az Alkotmánybíróság azt az  indítványbeli
    kifogást   válaszolta   meg,  amely  szerint   az   Ogyh1.-beli
    szabályokat nem megfelelő szintű jogi norma tartalmazza.

    1.  Az  Ogyh1. - amint arra az Alkotmánybíróság jelen határozat
    III. részének 1.1. pontjában már utalt -, célját tekintve közel
    azonos az Etv.-vel, normatív rendelkezései ugyanakkor az  Etv.-
    beli  szabályoktól eltérőek: a szabályozással  érintett  alanyi
    kör  szűkebb  és  teljesen különböző a  tényfeltáró  vizsgálat.
    Jelentős  eltérés, hogy az Ogyh1. alanyi körébe olyan személyek
    is  beletartoztak, akik a vizsgálat idején már nem töltöttek be
    fontos  közjogi pozíciót (és nem is jelölti minőségükben került
    sor a vizsgálatra).
    Az Ogyh1.-gyel létrehozott vizsgálóbizottság eljárási rendjének
    megállapítását az Ogyh1. a bizottság önszabályozására bízta. Az
    V.  pont csupán annyit mondott ki, hogy a vizsgálóbizottság  "a
    munkája  során  a  feladatával összefüggésben  meghallgatásokat
    tarthat, iratokat kérhet be." Ezzel összefüggésben az Ogyh1. V.
    pontja  az  Alkotmány  21.  §  (3)  bekezdésének  rendelkezését
    ismételte  meg: "A kért adatokat mindenki köteles  a  bizottság
    rendelkezésére  bocsátani, illetőleg köteles a bizottság  előtt
    vallomást tenni."

    2.   Az  Alkotmánybíróság  az  Ogyh1.  szabályozási  szintjének
    megítélésekor  - a két alkotmányossági vizsgálat eltéréseit  is
    figyelembe véve - irányadónak tekintette a 41/1993.  (VI.  30.)
    AB   határozat   megállapításait.  [Abban  a  határozatban   az
    Alkotmánybíróság  a  büntethetőség elévülésének  értelmezéséről
    szóló   1/1993.   (II.   27.)  OGY   elvi   állásfoglalást   (a
    továbbiakban:   OGY   elvi  állásfoglalás)   vizsgálta,   amely
    "jogértelmezés"    formájában    átértelmezte    az    elévülés
    intézményét,  s  az elévülés új, általános feltételeként  -  az
    időmúláson  kívül  -  az  állam  bűnüldözési  kötelezettségének
    teljesítését  is megszabta.] A 41/1993. (VI. 30.) AB  határozat
    az  alábbi, a jelen ügy szempontjából jelentős megállapításokat
    tartalmazza:
    "A   hatalmi   ágak   elválasztása   következtében   nincs   az
    Országgyűlésnek alárendelt hatalmi ág; az elvi állásfoglalásban
    történő  jogszabály-értelmezés csupán az Országgyűlésre  magára
    és  szerveire nézve kötelező. Az ennél tágabb címzetti körre az
    Országgyűlés a törvényi rendelkezések értelmezésére  a  legális
    (törvénnyel való) jogértelmezést veheti csak igénybe.
    Az   OGY   elvi  állásfoglalás  azzal,  hogy  az  egyének,   az
    állampolgárok  életébe,  szabadságába,  jogaiba   való   állami
    beavatkozásnak,   az   alkotmányos   alapjogok   korlátozásának
    törvényi  feltételeit és eszközeit szabályozó büntető  törvényt
    nem törvényben, hanem a büntető ügyekben eljáró hatóságokra  és
    a    polgárokra    kötelező   erővel   nem   rendelkező    elvi
    állásfoglalásban   értelmezte  és   az   általános   érvényűség
    igényével  lépett fel, sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből
    következő jogbiztonság követelményét, valamint a 8.  §  (1)  és
    (2)  bekezdéséből  az egyének alapvető jogait és  kötelességeit
    érintő  törvények jogalkotói értelmezésével szemben támasztható
    alkotmányossági követelményt.
    (...)  Az  OGY elvi állásfoglalás alkotmányellenes továbbá  azért
    is,  mert tartalma szerint nem jogértelmezés, hanem - formailag
    hibás  -  büntető  jogalkotás:  a  büntető  törvény  módosítása
    jogértelmezés útján." (ABH 1993, 294.)

    3.  A  jelen  esetben vizsgált Ogyh1. a 41/1993. (VI.  30.)  AB
    határozatban  vizsgált  OGY  elvi  állásfoglaláshoz   hasonlóan
    olyan,   formailag  állami  irányítás  egyéb  jogi   eszközének
    minősülő norma, amely az Országgyűlés szervezetén és irányítási
    jogkörén  kívülálló jogalanyokra tartalmaz kötelező magatartási
    szabályokat,  és  bizonyos alanyi körben kibővíti  az  Etv.-ben
    intézményesített vizsgálatot. Ezen túl az Ogyh1.  a  vizsgálati
    eljárás   szabályainak  és  az  annak  során   igénybe   vehető
    eszközöknek  a  meghatározását  a  vizsgálóbizottság  jogkörébe
    utalta,  anélkül,  hogy  meglennének az állampolgárok  alapvető
    jogait érintő eljárás olyan törvényi garanciái, amelyek keretek
    közé szorítanák az eljáró bizottság tevékenységét.

    Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy az Országgyűlés  széles
    mérlegelési szabadsággal rendelkezik a tekintetben, hogy milyen
    ügyek  bizottsági  vizsgálatát rendeli el ideiglenes  bizottság
    létrehozásával.  Emellett az állandó országgyűlési  bizottságok
    is  széles mérlegelési szabadsággal rendelkeznek a tekintetben,
    hogy   feladatkörükkel   összefüggésben  milyen   vizsgálatokat
    folytatnak.  Mindez  következik az  Alkotmánynak  a  parlamenti
    ellenőrzést  és  a közügyek megvitatását biztosító  21.  §  (2)
    bekezdéséből.
    Az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése  és  8.  §  (2)  bekezdése
    ugyanakkor   megköveteli,  hogy  törvény   állapítsa   meg   az
    Országgyűlésnek a saját magán, a saját szervein  és  az  általa
    irányított   szerveken  kívüli  körre  kiterjedő  vizsgálatokat
    folytató  bizottságaira  vonatkozó  általános  szabályokat.  Az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből és 8. § (2) bekezdéséből az  is
    következik,  hogy  az ilyen vizsgálatokat folytató  bizottságok
    felállításakor,   illetve   már   létező   bizottságok    ilyen
    vizsgálatokra   való   felhatalmazásakor   minden   tekintetben
    érvényesülniük  kell  az  általános törvényi  rendelkezéseknek.
    Ahhoz,  hogy  az  Országgyűlés határozattal az  Országgyűlésen,
    annak  szervein, továbbá az általa irányított szerveken  kívüli
    személyekre   és  szervezetekre  vonatkozó  vizsgálatot   végző
    bizottság   felállításáról  rendelkezzen,  illetve  bizottságot
    ilyen   vizsgálati  feladattal  ellásson,  törvényi   garanciák
    kellenek.

    [Az Alkotmánybíróság megjegyzi: a jelen határozat nem zárja ki,
    hogy      Országgyűlés     a     mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenességet  megszüntető  törvény  hatályba  lépéséig
    vizsgálatokat  folytató  bizottságokat hozzon  létre,  illetve,
    hogy  a már létrehozott bizottságok folytassák tevékenységüket.
    Az   Alkotmánybíróság  határozatából  az  következik,  hogy   a
    mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség fennállása alatt
    is  tiszteletben kell tartani a jelen határozatban számba  vett
    alkotmányossági  szempontokat,  így  például  az  országgyűlési
    bizottságok vizsgálatainak (meghallgatásoknak, adatkezeléseknek
    stb.)  -  a  törvényi  garanciák megalkotásáig  -  az  érintett
    személyek önkéntes együttműködésén kell alapulniuk.]

    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság arra  a  következtetésre
    jutott,  hogy  az  Ogyh1. ellentétes  az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésével és 8. § (2) bekezdésével.

    Mivel  az  Alkotmánybíróság az Ogyh1. alkotmányellenességét  az
    Alkotmány  2.  §  (1) bekezdése és 8. § (2)  bekezdése  alapján
    megállapította,  az indítványokban felvetett egyéb  kifogásokat
    érdemben nem bírálta el. [44/1995. (VI. 30.) AB határozat,  ABH
    1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB határozat, ABH 1996,  37,
    44.;  61/1997.  (XI. 19.) AB határozat, ABH  1997,  361,  364.;
    15/2000.  (V. 24.) AB határozat, ABH 2000, 420, 423.;  16/2000.
    (V.  24.) AB határozat, ABH 2000, 425, 429.; 29/2000. (X.  11.)
    AB határozat, ABH 2000, 193, 200.].

                                  V.

    Az  Ogyh1.  alkotmányellenességének megállapítását követően  az
    Alkotmánybíróságnak  az alkotmányellenesség  jogkövetkezményeit
    kellett megállapítania.

    1.    A   megfelelő   jogkövetkezmények   meghatározásához   az
    Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kellett az Ogyh1. hatályosságát.

    A  Jat.  13. §-a kimondja: "A jogszabály akkor veszti hatályát,
    ha   más   jogszabály  hatályon  kívül  helyezi   vagy   ha   a
    jogszabályban     meghatározott    határidő     lejárt."     Az
    Alkotmánybíróság  a jogszabály vagy az állami  irányítás  egyéb
    jogi  eszköze hatályon kívüliségét nemcsak akkor állapítja meg,
    ha  a  jogalkotó kifejezetten hatályon kívül helyezte a normát,
    hanem  akkor  is, ha az értelemszerűen következik a  jogszabály
    vagy  az  állami irányítás egyéb jogi eszköze rendelkezéseiből.
    [1239/B/1990.  AB  végzés, ABH, 1991, 905, 906.;  28/1995.  (V.
    19.)  AB határozat, ABH 1995, 138, 141.; 276/B/1999. AB végzés,
    ABH 2000, 1159.]

    Az Ogyh1. nem rendelkezik kifejezetten az időbeli hatályáról, s
    más  országgyűlési  határozat nem helyezte hatályon  kívül.  Az
    Ogyh1.  X.  pontja  így  rendelkezik: "A bizottság  megbízatása
    feladatának elvégzéséig - de legfeljebb 2002. szeptember  30-ig
    -  tart.  A  bizottság  a vizsgálati jelentését  nyilvánosságra
    hozza." Az Alkotmánybíróság megítélése szerint ez a rendelkezés
    relatív  és  abszolút időbeli hatályt foglal  magában.  Relatív
    hatályként   fogalmazza  meg,  hogy  a  bizottság   megbízatása
    "feladatának  elvégzéséig" tart, s abszolút  hatályként  mondja
    ki,  hogy  a  bizottság  "legfeljebb  2002.  szeptember  30-ig"
    működik.  Tehát  a  X. pont második mondata, amely  szerint  "a
    bizottság  a  vizsgálati jelentését nyilvánosságra hozza",  nem
    értelmezhető   másként,   mint  hogy  a   bizottság   legkésőbb
    működésének   utolsó   napján  hozhatta  volna   nyilvánosságra
    jelentését,  mivel  azt  követően  működése  megszűnt.  Magától
    értetődik, hogy nem létező bizottság nem végezhet vizsgálódást,
    és  nem  hozhat  nyilvánosságra jelentést. Az  Ogyh1.  egyetlen
    olyan  rendelkezést sem tartalmaz, amely 2002. szeptember 30-át
    követően  jogalanyokat  meghatározott  magatartás  tanúsítására
    jogosítana vagy kötelezne.

    A  fentiek  alapján nem szorul külön bizonyításra,  hogy  2002.
    szeptember  30.  után  az  Ogyh1.  alapján  -  elvileg  -   nem
    kerülhetett  sor  újabb  dokumentumok  létrehozására,   illetve
    dokumentumok más intézményekből való megkérésére.  A  bizottság
    birtokába   került,  illetve  a  bizottság  által   létrehozott
    dokumentumok 2002. szeptember 30. utáni kezelésére  vonatkozóan
    az  Ogyh1.  nem tartalmaz rendelkezést. Ezen adatok kezelésére,
    feldolgozására,  megismerésére stb. mindenekelőtt  a  személyes
    adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról  szóló
    1992.  évi  LXIII. törvény, az államtitokról  és  a  szolgálati
    titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint a köziratokról,
    a  közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről  szóló
    1995.  évi  LXVI. törvény szabályai vonatkoznak.  Ezek  mellett
    lényeges  rendelkezést tartalmaz a Házszabály 78/H. §-a,  amely
    kimondja:  "Megszűnt  országgyűlési  bizottság  zárt  üléseinek
    irataival kapcsolatos elnöki hatáskört annak a bizottságnak  az
    elnöke  gyakorolja,  amely  a megszűnt  bizottság  feladatkörét
    átvette.  A  jogutód nélkül megszűnt bizottság  zárt  üléseinek
    irataival kapcsolatos rendelkezési jog az Országgyűlés  elnökét
    illeti meg."

    Mindebből   az   következik,   hogy   az   Ogyh1.-ben   foglalt
    rendelkezések 2002. szeptember 30-án - erre irányuló kifejezett
    rendelkezés  hiányában  is - a határidő  lejártával  hatályukat
    vesztették.

    2.  Az Alkotmánybíróságnak a fentiekből következően azt kellett
    megvizsgálnia,  hogy  alkotmányellenessé nyilvánított,  de  már
    hatályon  kívüli  norma  esetében milyen jogkövetkezmény  jöhet
    számításba.
    Az   Abtv.   40.  §-a  kimondja:  "Ha  az  Alkotmánybíróság   a
    jogszabály, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi eszközének
    alkotmányellenességét  állapítja meg,  a  jogszabályt  vagy  az
    állami  irányítás  egyéb jogi eszközét  teljesen  vagy  részben
    megsemmisíti."

    Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az utólagos  és  elvont
    normakontrollra irányuló indítvány esetében nem kerül sor a már
    hatályon  kívüli norma érdemi alkotmányossági vizsgálatára,  ha
    annak     egyedüli    eljárásjogi    következménye     -     az
    alkotmányellenesség   megállapítása   esetén    -    a    norma
    hatályvesztésének   kimondása   lehetne.    [1449/B/1992.    AB
    határozat,  ABH  1994, 561, 564.; 1239/B1990.  AB  végzés,  ABH
    1991,    905.]   Ezért   értelemszerűen   ilyen   esetben    az
    Alkotmánybíróság  a  norma megsemmisítéséről  sem  rendelkezik,
    hanem  az  Alkotmánybíróság ideiglenes  ügyrendjéről  és  annak
    közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
    foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (a továbbiakban:  Abü.)
    31. § a) pontja alapján az eljárását megszünteti.

    Hatályon kívül helyezett norma alkotmányossági vizsgálatára  az
    Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az Abtv. 38.  §-a  szerinti
    bírói  kezdeményezés  alapján, valamint  az  Abtv.  48.  §-ában
    szabályozott   alkotmányjogi  panasz  alapján   kerülhet   sor,
    valamint - akár absztrakt normakontroll-eljárás keretében is  -
    akkor,  ha  a  hatályon kívül helyezett normát az  indítvánnyal
    érintett   konkrét  eljárásokban  a  hatályon  kívül  helyezést
    követően   alkalmazni  kell.  Ez  utóbbinak  tipikus   példáját
    jelentik  az  Alkotmánybíróság gyakorlatában az öt  éven  belül
    elvégzendő    adóellenőrzési    ügyekben    még    alkalmazandó
    adójogszabályok.   [Összefoglalóan:  7/1994.   (II.   18.)   AB
    határozat,  ABH  1994, 68, 69.; 842/H/1993. AB  határozat,  ABH
    1995, 844, 846.]

    Az  Alkotmánybíróság a formailag hatályon kívül helyezett norma
    alkotmányellenességének megállapítását követően általában nem a
    norma  megsemmisítéséről  rendelkezik,  hanem  szükség  szerint
    annak  alkalmazását tiltja meg konkrét ügyekben vagy általában.
    "A   formailag   már   hatályon  kívül   helyezett   jogszabály
    megsemmisítésének   kimondására   nem    kerülhet    sor,    az
    szükségtelen. Ezért alkotmányellenesség megállapítása  esetében
    az    Alkotmánybíróság   az   érintett   jogszabályoknak   vagy
    rendelkezéseknek  a  konkrét ügyben történő  alkalmazását  vagy
    általános  érvénnyel  a  jövőbeli  alkalmazását  tiltja   meg."
    [7/1994.  (II. 18.) AB határozat, ABH 1994, 68, 70.] Ugyanakkor
    arra  is található példa, hogy az Alkotmánybíróság már hatályon
    kívüli, de - adóellenőrzés során - még alkalmazandó jogszabályi
    rendelkezéseket  semmisített  meg.  [21/1992.   (IV.   7.)   AB
    határozat, ABH 1992, 343.]

    3.  Az  Alkotmánybíróságnak  az Ogyh1.  alkotmányellenességéhez
    kapcsolódó   jogkövetkezmények   meghatározásakor   -    eddigi
    joggyakorlata mellett - tekintetbe kellett vennie a  jelen  ügy
    sajátosságait.
    -  Az  Ogyh1. formailag nincs hatályon kívül helyezve: sem maga
    az  Ogyh1.,  sem  más országgyűlési határozat nem  rendelkezett
    kifejezetten  a  hatályvesztésről.  Azt,  hogy  az  Ogyh1.  nem
    tekinthető hatályosnak, az Alkotmánybíróság - a jelen határozat
    indokolásának   V.1.  pontjában  -  az  Ogy1.  rendelkezéseinek
    értelmezése alapján vezette le.
    -  Az  Ogyh1. - a jelen határozat indokolásának IV.3. pontjában
    kifejtettek  szerint  - formailag állami irányítás  egyéb  jogi
    eszközének  minősül, ugyanakkor az Alkotmány és a Jat.  alapján
    törvényi  szabályozási  körbe tartozó kérdésekről  rendelkezik.
    Vagyis  az Országgyűlés úgy fogadott el törvényi formát igénylő
    szabályokat,   hogy   nem   törvényhozó   jogkörében,   nem   a
    törvényhozási  eljárás szabályainak megfelelően járt  el,  amit
    alkotmányosan nem tehetett meg.
    -  Jelen  esetben  az indítványok alapján nem csupán  absztrakt
    utólagos   normakontroll-eljárás  indult,   hanem   egyidejűleg
    absztrakt és konkrét normakontroll-eljárás.
    -  Az általános alkalmazási tilalom kimondása ok nélküli volna,
    mivel  az Ogyh1.-beli normatív rendelkezések alkalmazására  már
    nem kerülhet sor.

    Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte  meg,  hogy  a
    jogforrási    szint    alapvető   szabályainak    megsértésével
    megalkotott, s formailag nem hatályon kívül helyezett,  de  már
    nem  is  alkalmazható Ogyh1. megsemmisítése szolgálja leginkább
    az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből következő jogbiztonságot.

    Az  Alkotmánybíróság az Abtv. 40. §-a alapján  rendelkezett  az
    alkotmányellenessé nyilvánított Ogyh1. megsemmisítéséről, s  az
    Abtv. 43. § (4) bekezdése alapján - a jogbiztonság érdekében  -
    ex tunc hatállyal semmisítette meg az Ogyh1.-et.

    4.   Az   Alkotmánybíróság  az  Ogyh1.  alkotmányellenességének
    kimondásával az alkotmányjogi panaszt megalapozottnak  találta.
    Az     eredményesnek     bizonyult     alkotmányjogi     panasz
    jogkövetkezményeinek  megállapításakor  az  Alkotmánybíróságnak
    tekintettel    kellett    lennie   az   alkotmányjogi    panasz
    jogintézményének sajátosságaira.
    Az  Alkotmánybíróságnak az 57/1991. (XI. 8.) AB  határozat  óta
    követett    gyakorlata   szerint   az   alkotmányjogi    panasz
    jogorvoslat.  Ez  következik egyrészt abból, hogy  az  Abtv.  a
    jogintézményt "panasz"-nak nevezi, másrészt abból, hogy azt  az
    "egyéb  jogorvoslati  lehetőségek" kimerítése  után  vagy  "más
    jogorvoslati  lehetőség hiányában", vagyis  további,  illetőleg
    végső jogorvoslatként biztosítja a jogosult számára. (ABH 1991,
    272,  281-282.)  Minden jogorvoslat lényegi, immanens  eleme  a
    "jogorvoslás"  lehetősége, vagyis a jogorvoslat  fogalmilag  és
    szubsztanciálisan  tartalmazza a  jogsérelem  orvosolhatóságát.
    [23/1998. (VI. 9.) AB határozat, ABH 1998, 182, 186.]
    Az Alkotmánybíróság az 57/1991. (XI. 8.) AB határozatban mondta
    ki  először azt is, hogy az alkotmányjogi panasz intézményét ez
    a   jogorvoslati   funkció   különbözteti   meg   az   utólagos
    normakontrolltól.  Az  alkotmányellenes jogszabály  alkalmazása
    miatti  konkrét jogsérelem orvosolhatóságának hiányában ugyanis
    az  alkotmányjogi panasz nemcsak funkcióját vesztené el, de azt
    a  sajátosságát is, amely az Abtv. 21. § (2) bekezdése  alapján
    bárki  által  indítványozható utólagos normakontrollhoz  képest
    magában   a   jogintézményben  megnyilvánul.  Az   indítványozó
    szempontjából is egyedül csak akkor van értelme az Alkotmányban
    biztosított   jogok   megsértése  miatti   panasznak,   ha   az
    Alkotmánybíróság  eljárása  folytán  jogsérelme   orvosolhatóvá
    válik. (ABH 1991, 272, 282.)

    Jelen  ügyben  az Ogyh1. alkotmányellenességének megállapítása,
    és megsemmisítése nem jelent jogorvoslatot a panaszos számára.

    Az  Abtv.  43.  §  (4)  bekezdése alapján  az  Alkotmánybíróság
    jogosult  arra, hogy akár ex tunc hatállyal mondja ki  a  norma
    konkrét esetben történő alkalmazhatóságának tilalmát, ha azt  a
    jogbiztonság  vagy  az eljárást kezdeményező  különösen  fontos
    érdeke indokolja.
    Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint jelen ügyben  az  Abtv.
    43.  § (4) bekezdésének alkalmazása nem jelentene jogorvoslatot
    az  alkotmányjogi  panasz előterjesztője számára,  mivel  az  ő
    esetében  az  Ogyh1. múltbeli alkalmazása (adatok  gyűjtése  és
    továbbítása)   nem  járt  olyan,  a  jövőre  kiható   hátrányos
    jogkövetkezményekkel,   amelyeket   az   alkalmazási    tilalom
    megszüntethetne. A már hatályon kívüli és nem  is  alkalmazható
    Ogyh1. konkrét esetben történő alkalmazási tilalmának kimondása
    nem  járulna  hozzá  az alapjogi alkotmányvédelem  céljához,  a
    jogsérelem orvoslásához.

    Az  országgyűlési vizsgálóbizottság tevékenysége által  okozott
    esetleges  jogsérelmek  feltárására és orvoslására  egyedül  az
    biztosítana  lehetőséget,  ha rendelkezésre  állnának  azok  az
    Alkotmány   57.  §  (5)  bekezdésének  megfelelő   jogorvoslati
    lehetőségek,   amelyek  hiánya  miatt  jelen  határozatban   az
    Alkotmánybíróság           mulasztásban           megnyilvánuló
    alkotmányellenességet   állapított   meg,   és   felhívta    az
    Országgyűlést a mulasztás megszüntetésére.

    Ezért  az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz jogorvoslati
    funkciójának érvényre juttatása érdekében a 23/1998.  (VI.  9.)
    AB   határozat   rendelkező   részének   második   bekezdésében
    alkalmazott megoldást tekintette irányadónak. Abban  az  ügyben
    egyfelől   a   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség
    megállapításából, másfelől az alkotmányjogi panasz eredményessé
    nyilvánításából   az  következett,  hogy  az   Alkotmánybíróság
    kimondta:  "az alkotmányellenes jogalkotói mulasztás  hátrányos
    jogkövetkezményei  az  alkotmányjogi  panasz  előterjesztőjével
    szemben  a  konkrét ügyben nem alkalmazhatók. Ennek  folytán  -
    függetlenül  attól,  hogy az Országgyűlés  az  alkotmányellenes
    mulasztást    milyen    módon,   milyen   eljárási    szabályok
    megalkotásával   küszöböli  ki   -,   a   konkrét   ügyben   az
    Alkotmánybíróság      korábbi     határozatával      megnyitott
    felülvizsgálati eljárást a Legfelsőbb Bíróságnak a megalkotásra
    kerülő törvényi szabályok megfelelő alkalmazásával érdemben  le
    kell folytatnia." (ABH 1998, 182, 189.)

    Az  Alkotmánybíróság a 23/1998. (VI. 9.) AB határozatot  alapul
    véve,   a   jelen  ügy  tárgyát  képező  alkotmányjogi   panasz
    sajátosságaihoz    igazodóan   biztosított    jogorvoslást    a
    megalapozott alkotmányjogi panasz előterjesztőjének.
    Abból következően, hogy az Alkotmánybíróság jelen határozatában
    az     Ogyh1.-et    alkotmányellenesnek    nyilvánította,    az
    Alkotmánybíróság  azt is megállapította,  hogy  az  Ogyh1.-gyel
    létrehozott bizottság az Alkotmánybíróságon 850/D/2002.  számon
    nyilvántartásba  vett  alkotmányjogi panasz  alapjául  szolgáló
    konkrét ügyben alkotmányellenesen járt el.
    Ezen  túlmenően  az  Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az
    Alkotmánybíróságon  850/D/2002.  számon  nyilvántartásba   vett
    alkotmányjogi  panasz  alapjául  szolgáló  konkrét   ügyben   a
    jogorvoslat    igénybevételének   határideje   a   mulasztásban
    megnyilvánuló   alkotmányellenességet   megszüntető    törvényi
    rendelkezés  hatálybalépésével kezdődik. A  Országgyűlés  által
    megalkotandó,        a        mulasztásban        megnyilvánuló
    alkotmányellenességet    megszüntető   törvény    rendelkezései
    határozzák  meg  az  alkotmányjogi panasz előterjesztője  által
    igénybe   vehető  jogorvoslati  eszközt  vagy   eszközöket,   a
    jogorvoslati eljárás menetét, valamint a jogsérelem orvoslására
    szolgáló jogintézményeket.

                                  VI.

    Az  Alkotmánybíróság  megvizsgálta azt az indítványt,  amely  a
    Házszabály  36.  §  (5)  bekezdésének utólagos  alkotmányossági
    vizsgálatát kezdeményezte.

    Az   országgyűlési  határozat  formáját  öltő   Házszabály   az
    Alkotmánybíróság gyakorlata szerint egyértelműen a Jat. 46. §-a
    szerinti állami irányítás egyéb jogi eszközének minősül,  amely
    az Országgyűlés saját működésére vonatkozó normatív szabályokat
    tartalmazza. [39/1996. (IX. 25.) AB határozat, ABH 1996,  134.;
    633/B/1995. AB határozat, ABH 1999, 504.] Nem kivétel ez alól a
    Házszabálynak a jelen ügyben vizsgált 36. § (5) bekezdése  sem,
    amelynek   utólagos   alkotmányossági   vizsgálata   tehát   az
    Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.

    Az  indítványozó  szerint a Házszabálynak ez a bekezdése  azért
    alkotmányellenes, mert felhatalmazást ad arra, hogy  egy  másik
    országgyűlési   határozat,  illetve  országgyűlési   bizottsági
    döntés  szabályozza  a bizottsági eljárás  rendjét,  vizsgálati
    módszereit,  a  bizottsági  jelentés  tartalmát,   valamint   a
    vizsgálat által érintett szervek és személyek jogait.

    Az  Alkotmány 24. § (4) bekezdése kimondja: "Az Országgyűlés  a
    jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
    elfogadott  Házszabályban állapítja meg működésének  szabályait
    és  tárgyalási  rendjét." A Házszabály 36. § (5) bekezdése  azt
    írja   elő,   hogy  a  vizsgálóbizottság  készítsen   jelentést
    tevékenységéről  az  Országgyűlés számára,  valamint  az  a)-f)
    pontjaiban meghatározza a jelentés kötelező tartalmi elemeit. A
    jelentésnek tartalmaznia kell a vizsgálóbizottság feladatát;  a
    bizottság  által  meghatározott eljárási rendet  és  vizsgálati
    módszereket;  a  bizottság ténybeli és jogi megállapításait;  a
    bizottsági     megállapításokat    alátámasztó     bizonyítékok
    ismertetését;  a  vizsgálat által érintett szerv  vagy  személy
    észrevételeit   a   lefolytatott   vizsgálat   módszereire   és
    megállapításaira   vonatkozóan;  arra  irányuló   felhatalmazás
    esetén javaslatot a szükséges intézkedésekre.
    Következésképpen - szemben az indítványozó álláspontjával - nem
    a vizsgált szabály ad felhatalmazást a bizottsági eljárási rend
    és vizsgálati módszerek szabályozására, valamint a vizsgálattal
    érintettek   jogainak  és  kötelezettségeinek  meghatározására.
    Önmagában  a  vizsgálóbizottsági  jelentés  kötelező   tartalmi
    elemeinek házszabályi felsorolása nem sérti a jogalkotásnak  az
    Alkotmányban   és   a   Jat.-ban  meghatározott   rendjét,   és
    összhangban áll az Alkotmánynak a Házszabályról szóló 24. § (4)
    bekezdésével.

    Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság a Házszabály  36.  §  (5)
    bekezdése  alkotmányellenességének utólagos megállapítására  és
    megsemmisítésére vonatkozó indítványt elutasította.

                                 VII.

    Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta azt az indítványt,  amely  az
    Ogyh2. utólagos alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte.

    Az  Ogyh2.-ben  az  Országgyűlés -  az  Ogyh1.  VII.  és  VIII.
    pontjára   utalva  -  a  rendszerváltás  utáni  első,  szabadon
    választott    Magyar   Országgyűlés   megalakulását    követően
    kormányzati  politikai szerepet betöltő személyeknek  az  előző
    politikai   rendszer   állambiztonsági   tevékenységében   való
    részvételének   tényeit  és  körülményeit  vizsgáló   bizottság
    tisztségviselőinek  (elnökének és  alelnökének),  valamint  hat
    tagjának megválasztásáról rendelkezett.

    Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata szerint a  kizárólag  személyi
    kérdésekben   hozott   országgyűlési   határozatok,   így    az
    országgyűlési    bizottsági    tisztségviselők     és     tagok
    megválasztásáról  szóló  határozatok  is  a  Jat.  46.  §   (2)
    bekezdése  szerinti  egyedi  aktusnak  minősülnek,  ezért   nem
    tekinthetők   az   állami  irányítás  egyéb  jogi   eszközének.
    [1375/B/1992. AB határozat, ABH 1993, 862, 863.; 753/B/1995. AB
    határozat, ABH 1995, 981.; 22/1999. (VI. 30.) AB határozat, ABH
    1999, 176.]

    Az  Alkotmánybíróság  ezért  az Ogyh2.  alkotmányellenességének
    utólagos vizsgálatára irányuló indítványt hatáskör hiánya miatt
    - az Abü. 29. § b) pontja alapján - visszautasította.

    A  határozatnak a Magyar Közlönyben való közzététele  az  Abtv.
    41. §-án alapul.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
        
        Dr. Bagi István                         Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                    
        Dr. Czúcz Ottó                            Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                    
        Dr. Harmathy Attila                       Dr. Kiss László
        alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                    
        Dr. Kukorelli István                    Dr. Strausz János
        előadó alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                    
                   Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                              alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Examination of the constitutional requirements with which the legislature must comply in regulating parliamentary committees' activities of inquiry and control
     Number of the Decision:
     .
     50/2003. (XI. 5.)
     Date of the decision:
     .
     11/03/2003
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2007-m-001?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0050_2003.pdfen_0050_2003.pdf