Hungarian
Ügyszám:
.
679/B/2002
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 50/2003. (XI. 5.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/566
.
A határozat kelte: Budapest, 11/03/2003
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!


  Az   Alkotmánybíróság  állami  irányítás  egyéb  jogi   eszköze
  alkotmányellenességének   utólagos    vizsgálatára,    valamint
  mulasztásban   megnyilvánuló  alkotmányellenesség  vizsgálatára
  irányuló  indítványok, továbbá alkotmányjogi  panasz  tárgyában
  meghozta a következő

                           határozatot:

  1.    Az   Alkotmánybíróság   megállapítja:   az   Országgyűlés
  mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet  idézett  elő
  azzal, hogy nem szabályozta törvényben az Alkotmány 21.  §  (2)
  és  (3)  bekezdésének  megfelelően az Országgyűlés  állandó  és
  ideiglenes  bizottságai vizsgálati tevékenységének rendjét,  és
  nem  teremtette  meg  az  országgyűlési bizottsági  vizsgálatok
  hatékonyságának     törvényi     feltételeit.      Mulasztásban
  megnyilvánuló  alkotmányellenesség áll fenn továbbá  azért  is,
  mert  az  Országgyűlés  nem biztosította  törvényben,  hogy  az
  országgyűlési bizottsági vizsgálatok során az Alkotmány  61.  §
  (1)   bekezdésének   megfelelően   érvényesüljön   a   közügyek
  megvitatásának szabadsága; az Alkotmány 54. § (1)  bekezdésének
  és 59. § (1) bekezdésének megfelelő védelemben részesüljenek  a
  személyiséget  és a magánszférát védelmező jogok;  valamint  az
  Alkotmány  57. § (5) bekezdésével összhangban lévő jogorvoslati
  lehetőség   álljon  rendelkezésre  a  vizsgálati  tevékenységet
  folytató  országgyűlési  bizottságok  által  hozott,  személyek
  jogát   vagy  jogos  érdekét  sértő  jogalkalmazói  döntésekkel
  szemben.

  Az  Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói
  feladatának 2004. március 31-ig tegyen eleget.

  2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a  rendszerváltás
  utáni    első,    szabadon   választott   Magyar   Országgyűlés
  megalakulását  követően kormányzati politikai szerepet  betöltő
  személyeknek   az   előző  politikai  rendszer  állambiztonsági
  tevékenységében  való  részvételének  tényeit  és  körülményeit
  vizsgáló bizottság felállításáról szóló 41/2002. (VII. 12.) OGY
  határozat  alkotmányellenes, ezért azt  elfogadásának  napjára,
  2002. július 9-re visszamenőleges hatállyal megsemmisíti.

  3.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a  rendszerváltás
  utáni    első,    szabadon   választott   Magyar   Országgyűlés
  megalakulását  követően kormányzati politikai szerepet  betöltő
  személyeknek   az   előző  politikai  rendszer  állambiztonsági
  tevékenységében  való  részvételének  tényeit  és  körülményeit
  vizsgáló  bizottság  az Alkotmánybíróságon  850/D/2002.  számon
  nyilvántartásba  vett  alkotmányjogi panasz  alapjául  szolgáló
  konkrét ügyben alkotmányellenesen járt el.
  Az    Alkotmánybíróság   megállapítja    továbbá,    hogy    az
  Alkotmánybíróságon  850/D/2002.  számon  nyilvántartásba   vett
  alkotmányjogi  panasz  alapjául  szolgáló  konkrét   ügyben   a
  jogorvoslat    igénybevételének   határideje   a   mulasztásban
  megnyilvánuló   alkotmányellenességet   megszüntető    törvényi
  rendelkezés hatálybalépésével kezdődik.

  4.  Az  Alkotmánybíróság a Magyar Köztársaság  Országgyűlésének
  Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 36. § (5)
  bekezdése  alkotmányellenességének utólagos megállapítására  és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

  5.  Az  Alkotmánybíróság a rendszerváltás utáni első,  szabadon
  választott    Magyar   Országgyűlés   megalakulását    követően
  kormányzati  politikai szerepet betöltő személyeknek  az  előző
  politikai   rendszer   állambiztonsági   tevékenységében   való
  részvételének   tényeit  és  körülményeit  vizsgáló   bizottság
  tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 42/2002.
  (VII.   12.)  OGY  határozat  alkotmányellenességének  utólagos
  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
  visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.1. Az Országgyűlés 2002. július 9-i ülésnapján elfogadta és a
   Magyar   Közlöny  2002.  július  12-i  számában  közzétette   a
   rendszerváltás   utáni   első,   szabadon   választott   Magyar
   Országgyűlés   megalakulását  követően  kormányzati   politikai
   szerepet  betöltő  személyeknek  az  előző  politikai  rendszer
   állambiztonsági tevékenységében való részvételének  tényeit  és
   körülményeit  vizsgáló bizottság felállításáról szóló  41/2002.
   (VII. 12.) OGY határozatot (a továbbiakban: Ogyh1.). Ezzel  egy
   időben az Országgyűlés elfogadta és közzétette a rendszerváltás
   utáni    első,    szabadon   választott   Magyar   Országgyűlés
   megalakulását  követően kormányzati politikai szerepet  betöltő
   személyeknek   az   előző  politikai  rendszer  állambiztonsági
   tevékenységében  való  részvételének  tényeit  és  körülményeit
   vizsgáló     bizottság    tisztségviselőinek    és    tagjainak
   megválasztásáról szóló 42/2002. (VII. 12.) OGY  határozatot  (a
   továbbiakban: Ogyh2.).

   1.2.  Az  Alkotmánybírósághoz 2002. szeptember 13-án  indítvány
   érkezett,     amelyben     az    indítványozó     az     Ogyh1.
   alkotmányellenességének     utólagos     megállapítását      és
   visszamenőleges hatályú megsemmisítését kezdeményezte,  mert  -
   álláspontja szerint - az Ogyh1. ellentétes a jogbiztonság és  a
   hatalommegosztás követelményével, továbbá sérti  az  érintettek
   alkotmányos érdekeit, és hátrányos megkülönböztetést tartalmaz.
   Az  indítványban kifejtettek szerint az Ogyh1. a  jogalkotásról
   szóló  1987.  évi  XI. törvény (a továbbiakban:  Jat.)  alapján
   állami  irányítás  egyéb  jogi  eszközének  minősül,  és  olyan
   normatív   rendelkezéseket  is  tartalmaz,   amelyek   nem   az
   Országgyűlés által irányított szervekre, illetve a képviselőkre
   vonatkoznak. Ezzel összefüggésben az indítványozó  utalt  arra,
   hogy   az   Ogyh1.  "olyan  alapjogokat  érint,  amelyek   csak
   törvényben rendezhetők, korlátozhatók".
   A    hatalommegosztás   elvére   hivatkozva   kifogásolta    az
   indítványozó,  hogy  az  Ogyh1.  olyan  tevékenység  végzéséről
   rendelkezett,  amely nem tartozik sem az Országgyűlés,  sem  az
   országgyűlési  bizottságok hatáskörébe.  "A  múltban  politikai
   szerepet     vállalt    személyek    vonatkozásában    múltbeli
   ténykedésükről  csak  Bíróság hozhat -  törvény  alapján,  fair
   eljárás  keretében  [...]  -  marasztaló  vagy  akár  megállapító
   döntést."
   Az  indítványozó  emellett azt állította, hogy  az  Ogyh1.-gyel
   vizsgálat  alá  vont személyek jó részénél az  adatok  már  nem
   közérdekű   adatok,   azokra  kiterjed   a   személyes   adatok
   alkotmányos  védelme,  s  ezért felhasználásukhoz  az  érintett
   beleegyezése vagy törvény rendelkezése szükséges.
   Végezetül az indítványozó szerint az Ogyh1. ellentétes az egyes
   fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket
   betöltő  személyek  ellenőrzéséről és  a  Történeti  Hivatalról
   szóló 1994. évi XXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Etv.).

   1.3.  Az  Alkotmánybíróság  főtitkárának  előkészítő  eljárását
   követően    az    Alkotmánybíróság    2002.    november    8-án
   alkotmánybírósági  eljárásra alkalmasnak minősített  egy  másik
   beadványt,  amelyben az indítványozó - az első indítványban  is
   szereplő  alkotmányossági kifogások megfogalmazásán túl  -  úgy
   érvelt,  hogy  Ogyh1.  új  személyi körre  terjesztette  ki  az
   "átvilágítást",   és   "ezt  részben   visszamenőleg,   részben
   diszkriminatív módon tette."

   1.4.  Az  Alkotmánybírósághoz 2002. november  18-án  az  Ogyh1.
   visszamenőleges     hatályú    megsemmisítését     kezdeményező
   alkotmányjogi  panasz érkezett. Az indítványozó az  Ogyh1.-gyel
   kapcsolatban  az alábbi alkotmányossági kifogásokat  fogalmazta
   meg:   sérti   az  Alkotmány  2.  §-ában  foglalt  jogállamiság
   követelményét, mert országgyűlési bizottságnak nincs  hatásköre
   az  Ogyh1. által érintett személyi kör vizsgálatára; ellentétes
   az  Alkotmány 8. § (2) bekezdésével, amely szerint az  alapvető
   jogokra   vonatkozó  szabályokat  törvény  állapítja  meg;   az
   Alkotmány  54. § (1) bekezdésébe ütközik, mert az  eljárás  alá
   vont  személyek nem alanyai, hanem tárgyai az eljárásnak; sérti
   az  57.  §  (1)  és (5) bekezdését, mert nem garantálja  sem  a
   bírósághoz  fordulás  jogát, sem a jogorvoslathoz  való  jogot;
   ellentétes  az  Alkotmány  59. §  (1)  bekezdésével,  mert  nem
   rendelkezik a bizottság által begyűjtött és felhasznált  adatok
   kezeléséről.
   Az  alkotmányjogi  panasz előterjesztője az alkotmányellenesnek
   tartott  norma  alkalmazásával kapcsolatban kifejtette:  "Mivel
   1990-1994  között különböző tisztségekben kormányzati politikai
   szerepet  töltöttem be, az általam sérelmezett határozat  által
   felállított   vizsgálóbizottság  az   én   vonatkozásomban   is
   folytatott vizsgálatot."

   Az  indítványozó  álláspontja a jogorvoslati  lehetőségekről  a
   következő:   "az   országgyűlési  határozat   következtében   a
   parlamenti   vizsgálóbizottság  -  alkotmányos  jogaim   súlyos
   sérelmét   előidézve  -  vizsgálatot  indított  és   folytatott
   ellenem, nem áll módomban rendes bírósághoz fordulni, az  engem
   ért  jogsérelem orvoslására nincs más jogorvoslati lehetőségem,
   mint  az,  hogy  a  T.  Alkotmánybíróságnál  indítványozom   az
   alkotmányellenesség  megállapítását  [...]". Mivel  a bizottság
   nem   készített   jelentést,  az   indítványozó   a   bizottság
   megszűnésének   napját    tekintette  az  alkotmányjogi  panasz
   benyújtására  nyitva álló 60 napos időtartam kezdőnapjának.

   1.5.   Az   Alkotmánybírósághoz  2002.  november  25-én   újabb
   indítvány  érkezett  az előzőekkel összefüggő  tárgykörben.  Az
   indítványozó     kezdeményezte    mulasztásban    megnyilvánuló
   alkotmányellenesség    megállapítását.   Álláspontja    szerint
   törvényben és nem országgyűlési határozatokban kell szabályozni
   az  országgyűlési vizsgáló- és eseti bizottságok  tevékenységét
   és  jogait,  mivel az ilyen bizottságok működése kiterjedhet  a
   nem  az  Országgyűlés által irányított szervekre és személyekre
   is.  "Ez a hiányosság az Alkotmány 8. § (2) bekezdését, 59.  §-
   át,  61.  § (3) bekezdését, 57. § (1) bekezdését és 57.  §  (5)
   bekezdését sérti. Személyek alapvető jogait korlátozó  eljárási
   és  anyagi  normák  törvénynél alacsonyabb  jogforrási  szinten
   születhetnek,   ezek  a  jogforrások  még   jogszabálynak   sem
   minősülnek,   továbbá   nem  biztosított  a   vizsgálóbizottság
   döntéseivel kapcsolatban sem a bírói út, sem a jogorvoslat."

   Az  indítványozó emellett kezdeményezte az Ogyh1.  valamint  az
   Ogyh2. egészének, továbbá a Magyar Köztársaság Országgyűlésének
   Házszabályáról  szóló  46/1994.  (IX.  30.)  OGY  határozat  (a
   továbbiakban:     Házszabály)    36.    §     (5)     bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.
   Az   Ogyh1.   és   az   Ogyh2.  esetében  az   indítványozó   a
   megsemmisítésre vonatkozó kezdeményezését azzal indokolta, hogy
   ezek a határozatok törvényi alap nélküliek. A Házszabály 36.  §
   (5)   bekezdésének   megsemmisítését  az   indítványozó   azért
   kezdeményezte, mert álláspontja szerint országgyűlési határozat
   nem  adhat  felhatalmazást  arra,  ami  a  Házszabály  támadott
   rendelkezésében szerepel.

   Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokat  egyesítette,  és  egy
   eljárásban bírálta el.

   Az  Alkotmánybíróság eljárása során az Ogyh1.-gyel  felállított
   vizsgálóbizottság   tevékenységéről   tájékoztatást   kért   az
   Országgyűlés elnökétől, aki eljuttatta az Alkotmánybírósághoz a
   bizottság  tagjai  és  kormánypárti  tagjai  által  elkészített
   összefoglaló  átiratot. Az Alkotmánybíróság  emellett  eljárása
   során megkereste az adatvédelmi biztost.

   2.1. Az Alkotmány jelen ügyben érintett rendelkezései:

   "2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam."
   "8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja."
   "21.   §  (2)  Az  Országgyűlés  állandó  bizottságokat  alakít
   tagjaiból,   és  bármely  kérdés  megvizsgálására   bizottságot
   küldhet ki.
   (3)  Az  országgyűlési bizottságok által kért adatokat mindenki
   köteles  a rendelkezésükre bocsátani, illetőleg köteles előttük
   vallomást tenni."
   "54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani."
   "57.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
   törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el."
   "57. § (5) A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak
   szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
   jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot - a jogviták ésszerű
   időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  -  a
   jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
   elfogadott törvény korlátozhatja."
   "59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog."
   "61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
   szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
   adatokat megismerje, illetőleg terjessze."
   "61.  §  (3) A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény,
   valamint  a  sajtószabadságról szóló  törvény  elfogadásához  a
   jelenlévő   országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazata
   szükséges."

   2.2. A Házszabály jelen ügyben érintett rendelkezései:

   "Az ideiglenes bizottságok
   34.  §  (1)  Az  Országgyűlés  bármely  kérdés  megvizsgálására
   vizsgálóbizottságot küldhet ki, továbbá a bizottságot létrehozó
   határozatban  megjelölt  ügyeknek a határozatban  megállapított
   ideig   történő  intézésére  eseti  bizottságot  alakíthat   (a
   vizsgáló-   és  az  eseti  bizottság  a  továbbiakban   együtt:
   ideiglenes bizottság).
   (2) Az ideiglenes bizottság létrehozatalára irányuló határozati
   javaslathoz  nem  lehet  olyan módosító javaslatot  benyújtani,
   amely
   a) a vizsgáló bizottság elnevezésére, a vizsgálat tárgyára,
   b) az eseti bizottság elnevezésére, a feladatkörébe utalt ügyre
   vonatkozik.

   Az eseti bizottságokra vonatkozó külön szabályok
   35.  § (1) Az eseti bizottság feladatát, elnevezését, tagjainak
   számát  és megbízatásának terjedelmét az Országgyűlés az  eseti
   bizottság felállításakor határozza meg.
   (2) h.k.
   (3)   Az   eseti   bizottság  működésének  szabályaira   -   az
   Országgyűlés   vagy  az  eseti  bizottság  eltérő  rendelkezése
   hiányában   -   az   állandó  bizottság  működésére   vonatkozó
   szabályokat megfelelően alkalmazni kell. A bizottság elnöke  és
   alelnöke  csak  képviselő  lehet,  a  bizottság  nem  képviselő
   tagjait szavazati jog nem illeti meg.

   A vizsgálóbizottságra vonatkozó külön szabályok
   36.  §  (1)  A  vizsgálóbizottság létrehozatalára,  működésére,
   elnevezésére,  a  vizsgálat  tárgyának  meghatározására  és   a
   vizsgálóbizottság  megszűnésére az eseti bizottságra  vonatkozó
   rendelkezéseket   kell   alkalmazni   az   e   §-ban    foglalt
   eltérésekkel.
   (2) A vizsgálóbizottságot létre kell hozni, ha azt a képviselők
   legalább egyötöde indítványozza.
   (3)  A  vizsgálóbizottság  tagja csak  országgyűlési  képviselő
   lehet.
   (4) h.k.
   (5)   A  vizsgálóbizottság  tevékenységéről  jelentést  készít,
   amelynek tartalmaznia kell
   a) a bizottság feladatát;
   b)   a   bizottság  által  meghatározott  eljárási  rendet   és
   vizsgálati módszereket;
   c) a bizottság ténybeli és jogi megállapításait;
   d)    annak    bemutatását,    hogy   megállapításait    milyen
   bizonyítékokra alapította;
   e)  a vizsgálat által érintett szerv vagy személy észrevételeit
   a   lefolytatott   vizsgálat  módszereire  és  megállapításaira
   vonatkozóan;
   f)  -  amennyiben  ez  a  bizottság  feladatához  tartozott   -
   javaslatot a szükséges intézkedésekre.
   (6) h.k."

   2.3. A Jat. 46. §-a így rendelkezik:
   "(1)  Az  Országgyűlés,  a  Kormány, a  kormánybizottságok,  az
   önkormányzatok   és  az  önkormányzatok  szervei   határozatban
   szabályozzák az általuk irányított szervek feladatait, a  saját
   működésüket,   és  állapítják  meg  a  feladatkörükbe   tartozó
   terveket.
   (2)  E  rendelkezés  nem  érinti az (1)  bekezdésben  felsorolt
   szerveknek az egyedi határozat meghozatalára vonatkozó jogát."

                                 II.

   1.  Az  Alkotmánybíróság  először az  országgyűlési  ideiglenes
   bizottságok   szabályozása  terén  mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenesség   megállapítását  kezdeményező   indítványt
   vizsgálta meg.
   Az   indítványozó   álláspontja  szerint  az  Alkotmánynak   az
   alapjogok  korlátozásáról  [8. § (2)  bekezdés],  a  bírósághoz
   fordulás  jogáról  [57. § (1) bekezdés], a jogorvoslathoz  való
   jogról [57. § (5) bekezdés], a személyes adatok védelméhez való
   jogról  (59.  §),  valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról
   szóló  törvényről  [61. § (3) bekezdés] szóló  rendelkezéseivel
   ellentétes  jogalkotói  mulasztásnak  minősül  az,   hogy   nem
   törvény,   hanem  csupán  országgyűlési  határozatok,   illetve
   országgyűlési   bizottsági   döntések   határozzák    meg    az
   Országgyűlés vizsgáló- és eseti bizottságainak tevékenységét és
   jogait.
   Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:  Abtv.) 49. § (1) bekezdése alapján  mulasztásban
   megnyilvánuló    alkotmányellenesség   megállapítására    akkor
   kerülhet    sor,   ha   a   jogalkotó   szerv   a   jogszabályi
   felhatalmazásból  származó jogalkotói feladatát  elmulasztotta,
   és ezzel alkotmányellenességet idézett elő. Az Alkotmánybíróság
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít  meg,
   ha    alapvető   jog   érvényesüléséhez   szükséges   garanciák
   hiányoznak,  illetve  ha  a  hiányos szabályozás  alapvető  jog
   érvényesítését veszélyezteti. [22/1990. (X. 16.) AB  határozat,
   ABH  1990, 83, 86.; 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH  1992,
   227, 232.; 6/2001. (III. 14.) AB határozat, ABH 2001, 93, 103.]

   Az    Alkotmánybíróságnak    a    mulasztásban    megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megszüntetésére irányuló hatáskörében ezért
   jelen  esetben azt kellett megvizsgálnia, hogy az országgyűlési
   bizottságokra vonatkozó szabályozás hiányos-e olyan értelemben,
   hogy   az   mulasztásnak  minősüljön.  Amennyiben  a  mulasztás
   megállapítható,  azt kell eldönteni, hogy alkotmányellenességet
   okozó mulasztásról van-e szó.

   Mindezekhez szorosan kapcsolódó kérdés, hogy milyen  jogforrási
   szintet  igényel  a  hiányzó szabályozás,  azaz  törvényi  vagy
   csupán normatív országgyűlési határozati formára van-e szükség.
   Ezeknek   az   alkotmányossági  kérdéseknek  a   megválaszolása
   érdekében    az    Alkotmánybíróság   szélesebb   alkotmányjogi
   összefüggésben    vizsgálta   az   országgyűlési    bizottságok
   vizsgálati,    ellenőrzési   funkcióját,    és    annak    jogi
   szabályozását.

   Jelen   esetben  az  esetleges  alkotmányellenes   mulasztással
   összefüggő  jogforrási  vizsgálat  kizárólag  az  országgyűlési
   bizottságok   ellenőrző,   vizsgálati  funkcióját   meghatározó
   rendelkezésekre vonatkozott.

   2.1.   Az   Alkotmánybíróság  áttekintette   az   országgyűlési
   bizottságokra,  azon  belül a vizsgáló- és eseti  bizottságokra
   vonatkozó, a jelen ügy szempontjából lényeges jogi normákat. Az
   országgyűlési  bizottságok vizsgáló,  ellenőrző  funkcióját  az
   Alkotmány  21.  §-a alapozza meg, amely az állandó  bizottságok
   alakításáról  rendelkezik,  és lehetővé  teszi  bármely  kérdés
   megvizsgálására  vizsgálóbizottság kiküldését  [(2)  bekezdés],
   továbbá kimondja, hogy az országgyűlési bizottságok által  kért
   adatokat  mindenki  köteles  a  rendelkezésükre  bocsátani,  és
   mindenki  köteles  a  bizottságok előtt  vallomást  tenni  [(3)
   bekezdés].
   A  bizottsági  rendszerre és a bizottságok vizsgáló,  ellenőrző
   funkciójára   vonatkozó  részletes  szabályokat  a   Házszabály
   állapítja meg. Az Országgyűlésben a Házszabály alapján  állandó
   és ideiglenes bizottságok működnek.
   Az  állandó bizottság az Országgyűlésnek - egyebek mellett - "a
   kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szerve,  amely  az
   Alkotmányban és más törvényekben, a Házszabályban,  továbbá  az
   Országgyűlés  egyéb  határozataiban  meghatározott   hatáskörét
   gyakorolja." [29. § (1) bekezdés] Az állandó bizottságok  száma
   és  feladatköre alapvetően a kormányzat felépítéséhez igazodik,
   de  az  Országgyűlés  -  a kötelezően létrehozandó  bizottságok
   kivételével   -   állandó  bizottságot  bármikor   létrehozhat,
   átalakíthat,  megszüntethet. [28. § (2)  és  (3)  bekezdés]  Az
   Országgyűlés valamely intézkedésről, vizsgálatról vagy valamely
   szerv  tevékenységéről tájékoztató jelentés készítésére kérheti
   fel  az  állandó bizottságot. [30. § (1) bekezdés;  89.  §  (1)
   bekezdés]  Ezen  túl az állandó bizottság a működési  területét
   érintő   bármely   kérdést   saját  elhatározása   alapján   is
   megtárgyalhat,  és  abban  állást foglalhat.  Ilyen  esetben  a
   bizottság  tájékoztatóban hozza nyilvánosságra állásfoglalását.
   [30. § (3) bekezdés]
   Az országgyűlés ideiglenes bizottságként eseti bizottságokat és
   vizsgálóbizottságokat hozhat létre.
   Az   eseti  bizottság  "a  bizottságot  létrehozó  határozatban
   megjelölt  ügynek  a határozatban megállapított  ideig  történő
   intézésére"   jön   létre.   Feladatkörét   és   megbízatásának
   terjedelmét   az   Országgyűlés  határozza  meg   a   bizottság
   felállításakor. Az eseti bizottságnak - szavazati jog nélkül  -
   nem  országgyűlési képviselő tagja is lehet. Az eseti bizottság
   működésére   az   állandó  bizottságok   működésére   vonatkozó
   szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha az Országgyűlés vagy az
   eseti bizottság másképpen rendelkezik. [34. § (1) bekezdés, 35.
   §]
   Vizsgálóbizottságot     "bármely    kérdés     megvizsgálására"
   létrehozhat  az Országgyűlés. Amennyiben a képviselők  legalább
   egyötöde     indítványozza,    a     vizsgálóbizottságot     az
   Országgyűlésnek  létre  kell hoznia. Vizsgálóbizottságnak  csak
   országgyűlési    képviselő    tagja    lehet.    A    bizottság
   tevékenységéről  jelentést  készít  a  Házszabály  36.  §   (5)
   bekezdésében    meghatározott   tartalommal.    Egyebekben    a
   vizsgálóbizottságokra   az   eseti   bizottságokra    vonatkozó
   szabályokat, azok hiányában az állandó bizottságokra  vonatkozó
   szabályokat kell alkalmazni. [34. § (1) bekezdés, 36. §]
   A  Házszabály IV. részének (Az Országgyűlés tárgyalási  rendje)
   2. fejezete állapítja meg a bizottsági ülésezési rend általános
   szabályait,  amelyek értelemszerűen vonatkoznak az  állandó  és
   ideiglenes bizottságok ellenőrző, vizsgáló tevékenységére is. A
   Házszabály  jelentős  teret  ad a  bizottsági  önszabályozásnak
   azzal,   hogy   kimondja:  "Megalakulása   után   a   bizottság
   meghatározza  ülésezési  rendjét."  [67.  §  (1)  bekezdés]  "A
   bizottságok  működési  rendjüket - a Házszabály  rendelkezéseit
   figyelembe véve - maguk határozzák meg." [81. § (1) bekezdés]

   2.2.  Az  Alkotmánybíróság  számba  vette  a  kifejezetten   az
   országgyűlési  bizottságok vizsgálati, ellenőrzési  funkciójára
   vonatkozó, a jelen ügy szempontjából jelentős jogi normákat.  A
   Házszabály  68.  §  (3)  bekezdése arról  rendelkezik,  hogy  a
   bizottsági tagok kétötödének kérésére a bizottság meghallgatást
   tart.   A   73.  §  a  szakértők  meghívását  és  felszólalását
   szabályozza.  A  zárt  bizottsági ülésről  készült  jegyzőkönyv
   tartalmát  szabályozó  78/A. § említi "a meghallgatott  vagy  a
   bizottság előtt vallomást tevő személy nyilatkozatát". A 139. §
   a titokvédelem tárgykörében az államtitok és a szolgálati titok
   védelméről rendelkezik.

   Külön rendelkezik a Házszabály a vezető közjogi tisztségviselők
   megválasztásával, illetve ellenőrzésével kapcsolatos bizottsági
   meghallgatásokról,  beszámolókról.  A  132.  §  (3)   bekezdése
   kimondja:  "Ha  törvény  valamely tisztségviselő  megválasztása
   vagy  kinevezése  előtt a jelölt országgyűlési bizottság  előtt
   történő meghallgatását írja elő, az erre hatáskörrel rendelkező
   bizottság  a  jelöltet meghallgatja, és a  személyi  javaslatot
   véleményezi.   A   jelölt  miniszterré  történő   kinevezésének
   támogatásáról  a  bizottság nyílt szavazással  határoz."  Ezzel
   összefüggésben  a  68.  §  (4) bekezdése  így  rendelkezik:  "A
   bizottság  köteles évente legalább egy alkalommal  meghallgatni
   azt a minisztert, akit kinevezése előtt meghallgatott."

   2.3.  Az  Alkotmány  és a Házszabály ismertetett  rendelkezései
   alapján az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy
   az  Országgyűlés  bizottságainak ellenőrző, vizsgáló  funkciója
   közvetlenül   az  Alkotmány  21.  §  (2)  és  (3)  bekezdéséből
   következik.    Az    országgyűlési    bizottságok    vizsgálati
   tevékenysége  sem  az Alkotmány, sem a Házszabály  alapján  nem
   kötődik  egy  meghatározott  bizottsági  típushoz.  Az  állandó
   bizottságok,  az ideiglenes eseti bizottságok és az  ideiglenes
   vizsgálóbizottságok  egyaránt folytathatnak  vizsgálatokat,  és
   elláthatnak  ellenőrző  funkciót. Az  egyes  bizottsági  formák
   annyiban  jelentenek különbséget, hogy míg  az  állandó  és  az
   eseti   bizottságoknak  nem  elsődleges  feladata   vizsgálatok
   lefolytatása, addig a vizsgálóbizottságok kifejezetten azzal  a
   céllal   jönnek   létre,  hogy  konkrét  ügyekben   vizsgálatot
   folytassanak,  és  arról  az  Országgyűlés  számára   jelentést
   készítsenek. Mindez azonban a hatályos szabályozás szerint  nem
   zárja  ki azt, hogy a vizsgálóbizottságon kívül más bizottságok
   is  -  az  Országgyűlés  rendelkezése  vagy  bizottsági  döntés
   alapján - valamely ügyben vizsgálatot folytassanak.

   Az  Alkotmánybíróság megállapította továbbá, hogy általában  az
   országgyűlési   bizottságok   vizsgálati   tevékenységéről,   a
   vizsgálati   eljárásról,  az  igénybe  vehető  eszközökről   és
   módszerekről sem a Házszabály, sem más jogi norma nem tartalmaz
   koherens  és részletes szabályozást. A Házszabály alapvetően  a
   bizottságok  önszabályozására  bízza  a  vizsgálati   eljárások
   rendjének meghatározását.

   3.  Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy az Alkotmány milyen
   követelményeket támaszt a jogalkotóval szemben az országgyűlési
   bizottságok  vizsgálati, ellenőrző tevékenységének  garanciális
   szabályozása érdekében.

   3.1.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az országgyűlési
   bizottságoknak  a közvetlenül az Alkotmány 21.  §  (2)  és  (3)
   bekezdéséből  következő  vizsgálati,  ellenőrző   szerepe   két
   alkotmányos szabályra vezethető vissza.

   3.1.1.   Az   egyik   az  Alkotmány  2.  §   (1)   bekezdésében
   megfogalmazott    jogállamiság    követelménye,    amely     az
   Alkotmánybíróság gyakorlata szerint magában foglalja a tartalmi
   értelemben  vett  alkotmányosság egyik legfőbb  kritériumát,  a
   hatalommegosztás  elvét.  Ebből  az  elvből  következik,   hogy
   nincsen  az  Országgyűlésnek alárendelt  hatalmi  ág,  s  egyik
   hatalmi   ág   sem  vonhatja  el  a  másik  jogosítványait.   A
   hatalommegosztás  elvéből ugyanakkor  az  is  következik,  hogy
   alkotmányos  demokráciában nincs korlátlan és  korlátozhatatlan
   hatalom, s az egyes hatalmi ágak hatalmi ellensúlyt képeznek  a
   többi  hatalmi ággal szemben. [38/1993. (VI. 11.) AB határozat,
   ABH 1993, 256, 261.; 41/1993. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1993,
   292,  294.;  55/1994. (XI. 10.) AB határozat,  ABH  1994,  296,
   300.;  28/1995.  (V. 19.) AB határozat, ABH  1995,  138,  142.;
   66/1997. (XII. 29.) AB határozat, ABH 1997, 397, 403.]

   A   hatalommegosztás   elvének   a   magyar   államszervezetben
   érvényesülő  intézményi  és  garanciarendszerének  alapjait  az
   Alkotmány  tartalmazza.  Ennek a garanciarendszernek  a  részét
   képezi  -  számos  más  alkotmányos  intézmény  mellett  -   az
   országgyűlési  bizottságok vizsgálati  funkciójának  alkotmányi
   elismerése  és házszabályi körülhatárolása, továbbá mindazok  a
   törvényi   szabályok,   amelyek   vezető   közjogi   tisztségek
   betöltőinek     (jelöltjeinek)     országgyűlési     bizottsági
   meghallgatását írják elő. Jelentős részben a kormányzati  munka
   és  így  a végrehajtó hatalom ellenőrzését szolgálja,  hogy  az
   Országgyűlés  bizottságai  révén vizsgálatokat  folytathat,  és
   köteles beszámoltatni a minisztereket. A vizsgálati lehetőségek
   és    a    beszámolási    kötelezettségek    az    Országgyűlés
   információszerzését   biztosítják,   ami   elengedhetetlen   az
   ellenőrző funkció érvényesüléséhez.

   3.1.2.  Az  országgyűlési bizottságok  vizsgálati  funkciója  a
   jogállamiság   részét  képező  hatalommegosztás  elve   mellett
   következik  az  Alkotmány  61. §  (1)  bekezdéséből  is,  amely
   alapvető  jognak  ismeri el a közérdekű  adatok  megismeréséhez
   való  jogot (az információszabadságot) és a véleménynyilvánítás
   szabadságát.  A  két  jog  az egyéni önkifejezés  szabadságának
   előmozdítása  mellett  a  közügyek  megvitatásának  szabadságát
   biztosítja.   A  kellő  informáltság,  a  tények   ismerete   a
   szólásszabadság  egyik feltétele. A szabad  véleménynyilvánítás
   joga pedig a plurális, demokratikus társadalom alapvető értékei
   közé  tartozik. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint e jognak
   kitüntetett  szerepe  van  az alapjogok  között,  s  "anyajoga"
   többféle   szabadságjognak,  a  "kommunikációs"   alapjogoknak,
   amelyek  együttesen  teszik lehetővé  az  egyén  részvételét  a
   társadalmi  és  politikai folyamatokban. A társadalom  szellemi
   gazdagodása  a  véleményszabadságtól is függ:  csak  akkor  van
   esély   a   téves   nézetek  kiszűrésére,  ha  szabad   vitában
   ütközhetnek  ellentétes vélekedések, és ha a káros  nézetek  is
   napvilágra    kerülhetnek.   "Történelmi   tapasztalat,    hogy
   mindannyiszor,   amikor   a   véleménynyilvánítás   szabadságát
   korlátozták, sérelmet szenvedett a társadalmi igazságosság,  az
   emberi  kreativitás,  csökkent  az  emberben  rejlő  képességek
   kibontakozásának lehetősége. A káros következmények nem  csupán
   az  individuum,  hanem a társadalom életében is megmutatkoztak,
   és    az   emberiség   fejlődésének   sok   szenvedéssel   járó
   zsákutcájához vezettek. Az eszmék, nézetek szabad kifejtése,  a
   mégoly    népszerűtlen   vagy   sajátos   elképzelések   szabad
   megnyilvánulása  a fejlődni képes és valóban eleven  társadalom
   létezésének  alapfeltétele." [Először:  30/1992.  (V.  26.)  AB
   határozat, ABH 1992, 167, 171.]

   Az  Országgyűlés  nemcsak a normaalkotásban, hanem  a  közügyek
   megvitatásában  is  kiemelkedő és  mással  nem  helyettesíthető
   szerepet   tölt  be.  A  közügyek  vitatásának  egyik  lényeges
   parlamenti fórumát jelentik a közügyekben vizsgálatot folytató,
   illetve   a   közjogi   tisztségviselők  meghallgatását   végző
   országgyűlési   bizottságok.  A  közügyek   szabad   parlamenti
   megvitatása   egyfelől   a   megfelelő   törvényalkotás   egyik
   nélkülözhetetlen  előfeltétele. Másfelől  a  szabad  parlamenti
   vita  hozzájárul ahhoz, hogy a választópolgárok megfelelő képet
   alkossanak  az  országgyűlési képviselők és más fontos  közjogi
   tisztségviselők    tevékenységéről,   és   kellő    információk
   birtokában   vegyenek   részt  a  politikai   diskurzusban   és
   döntéshozatalban.

   3.1.3.  Az  Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  az  említett
   alkotmányossági   szempontok   alapján   határozható   meg   az
   országgyűlési  bizottsági  vizsgálati  eljárásának  viszonya  a
   bírósági   eljárásokhoz.  Annak  ellenére,  hogy  a  bizottsági
   vizsgálatok  számos eleme a bírósági eljárásokra emlékeztet,  a
   két eljárás között alapvető különbségek vannak.
   Az   Alkotmány   45.   §  (1)  bekezdése   alapján   a   Magyar
   Köztársaságban a bíróságok gyakorolják az igazságszolgáltatást.
   Az  50.  § (1) bekezdése szerint a bűncselekmények elkövetőinek
   büntetése a bíróságok feladata. Az 50. § (3) bekezdése a  bírák
   függetlenségéről   és   politikai   tevékenységük    tilalmáról
   rendelkezik.    Az    Alkotmány    említett    rendelkezéseivel
   kapcsolatban     az     Alkotmánybíróság    több     alkalommal
   megállapította:  "A bírói hatalom - amely a  magyar  parlamenti
   demokráciában  is  elválik  a  törvényhozó  és   a   végrehajtó
   hatalomtól - az állami hatalomnak az a megnyilvánulása, mely az
   erre  rendelt  szervezet útján a vitássá tett  vagy  megsértett
   jogról  -  törvényben  szabályozott eljárás  során  -  kötelező
   erővel  dönt.  A  bírói  hatalom  tehát,  -  amelyhez  a  bírói
   függetlenség kapcsolódik - döntően az ítélkezésben ölt testet."
   [Először: 53/1991. (X. 31.) AB határozat, ABH 1991, 266,  267.]
   "[A] bírói hatalom sajátossága az, hogy a másik két, "politikai
   jellegű"  hatalmi ággal szemben állandó és semleges". [38/1993.
   (VI. 11.) AB határozat, ABH 1991, 256, 261.]
   Ezzel szemben a vizsgálatot végző parlamenti bizottságok nem az
   igazságszolgáltatás, hanem az Országgyűlés részei, a parlamenti
   ellenőrzés, a kormányzati politikai felelősség megállapításának
   eszközei,  valamint a közügyek megvitatásának  és  a  közérdekű
   problémák  feltárásának színterei. A bizottsági tisztségviselők
   és  tagok pártatlanságáról pedig általában azért nem lehet szó,
   mert  leginkább  a  választásokon a parlamentbe  jutott  pártok
   képviselői alkotják a parlamenti bizottságokat.

   A  külföldi  példák  azt  mutatják, hogy  a  vizsgálóbizottsági
   tevékenység  és  a  büntetőeljárás egymáshoz  való  viszonyának
   tisztázása  jelenti az egyik legfőbb alkotmányossági problémát.
   Rendkívül  kiterjedt vizsgálati jogosultsággal rendelkeznek  az
   Egyesült  Államok Kongresszusának vizsgáló- és különbizottságai
   (select  committees,  elect committees),  valamint  az  állandó
   bizottságok  közül  a  költségvetési bizottság  (Appropriations
   Committee)  és  a  kormányzati működéssel foglalkozó  bizottság
   (Government Operations Committee). A francia parlament vizsgáló-
   és  ellenőrző  bizottságai is folytathatnak büntetőeljárásokkal
   párhuzamosan vizsgálatokat, azzal a kikötéssel, hogy figyelembe
   kell venniük a folyamatban lévő büntetőeljárást. Olaszországban
   a  vizsgálóbizottságok  az alkotmány  82.  cikk  (1)  bekezdése
   alapján bármely közérdekű kérdés megvizsgálására felállíthatók,
   s  a (2) bekezdés szerint a vizsgálóbizottság a nyomozást és  a
   vizsgálatot  ugyanolyan hatáskörrel és korlátokkal végzi,  mint
   az    igazságügyi    hatóságok.   E   széleskörű    alkotmányos
   felhatalmazás  biztosította hogy a  parlamenti  bizottságok  az
   úgynevezett maffiaügyek kapcsán jelentős belpolitikai  szerepre
   tettek  szert.  Belgiumban a parlamenti  vizsgálóbizottságokról
   1996-ban elfogadott külön törvény alapján a bizottságok  széles
   büntetőeljárási   vizsgálati  hatalommal  rendelkeznek,   s   a
   jogszabály    arra    is   lehetőséget   biztosít,    hogy    a
   vizsgálóbizottság  elnökének kezdeményezésére  a  fellebbviteli
   büntetőbíróság elnöke büntetőügyekben eljáró bírót rendeljen ki
   a bizottság munkájának segítésére.

   3.1.4.     Az    Alkotmánybíróság    következtetése     szerint
   alkotmányossági  szempontból  elengedhetetlen,  hogy  megfelelő
   jogi  garanciák  biztosítsák a vizsgáló, ellenőrző  feladatokat
   ellátó országgyűlési bizottságok hatékony működését. Ezek közül
   egyet maga az Alkotmány 21. § (3) bekezdése fogalmaz meg, amely
   kimondja, hogy az országgyűlési bizottságok által kért adatokat
   mindenki  köteles  a  rendelkezésükre  bocsátani,  és  mindenki
   köteles  a  bizottságok előtt vallomást tenni. Önmagában  ez  a
   szabály  azonban  az Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  nem
   elégséges.   További   jogi  garanciák   szükségesek,   amelyek
   konkretizálják   az  Alkotmány  21.  §-ának  (3)   bekezdésében
   szereplő  normát,  joghátrányt  helyeznek  kilátásba  a   norma
   jogellenes megszegőivel szemben, illetve garantálják  a  norma,
   valamint  a  szankció  végrehajtását. Az Alkotmány  21.  §  (3)
   bekezdése  további  jogi szabályozás nélkül lex  imperfecta.  A
   fentiekből  következően a jogi normáknak  azt  is  egyértelművé
   kell  tenniük,  hogy  az  országgyűlési bizottsági  vizsgálatok
   miként   viszonyulnak  a  bírósági  eljárásokhoz,   illetve   a
   büntetőeljárásokhoz.

   3.2.  Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta,  hogy  vannak-e  olyan
   alkotmányos  korlátai  az országgyűlési bizottságok  vizsgálati
   tevékenységének,  amelyek  jogi  szabályozást   igényelnek.   A
   parlamenti ellenőrzésben és a közügyek megvitatásában  lényeges
   szerepet    betöltő   országgyűlési   bizottsági    vizsgálatok
   természetesen  nem  lehetnek  korlátlanok.  Az  Alkotmány   más
   rendelkezéseinek   érvényesülése   legalább   olyan    lényeges
   szempont,  mint  az Alkotmány a 21. § (2) és (3)  bekezdésének,
   illetve az ezekkel a szabályokkal szorosan összefüggő, a  2.  §
   (1) bekezdéséből következő hatalommegosztás elvének és a 61.  §
   (1)  bekezdésén alapuló információ- és véleményszabadságnak  az
   érvényesítése.
   A      mulasztásban      megnyilvánuló      alkotmányellenesség
   megállapítására irányuló indítvány előterjesztője az  Alkotmány
   több   olyan   szabályára  hivatkozott,  amelyekkel  megítélése
   szerint ellentétes az, hogy az országgyűlési vizsgáló- és eseti
   bizottságok  tevékenységéről országgyűlési határozatok  és  nem
   mindenkire kötelező törvények rendelkeznek.

   3.2.1.  Az  Alkotmány  54. § (1) bekezdése  és  az  59.  §  (1)
   bekezdése   védelemben  részesíti  az  emberek  magánszféráját,
   magántitkait,    jó    hírnevét,    személyes    adatait.    Az
   Alkotmánybíróság   gyakorlata   szerint   ezeknek   az   emberi
   méltósághoz  való  jogból  fakadó jogosultságoknak  a  sérelmét
   jelentheti,  ha az állam indok nélkül avatkozik be  az  emberek
   magánéletébe, például azáltal, hogy a hatóság kellő alap nélkül
   alkalmaz  kényszert az egyénnel szemben. "Az a jogi szabályozás
   tehát,  amely ezt akár csak potenciálisan lehetővé teszi,  arra
   való    tekintet   nélkül   alkotmányellenes,   hogy   ez    az
   alkotmányellenes  jogkövetkezmény az  ügyek  hány  százalékában
   következik be." [Először: 46/1991. (IX. 10.) AB határozat,  ABH
   1991,  211,  215.]  "Az  alkotmányos alapjogok  és  alkotmányos
   védelmet élvező szabadságok miatt a közhatalom csak alkotmányos
   felhatalmazással és alkotmányos indokkal avatkozhat be az egyén
   jogaiba  és  szabadságába." [Először:  11/1992.  (III.  5.)  AB
   határozat, ABH 1992, 77, 85.] Az állami beavatkozás határait az
   Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  formai   és
   tartalmi  követelmények, végső soron az Alkotmánybíróság  által
   az   Alkotmány  alapján  kidolgozott  szükségességi-arányossági
   követelmények jelölik ki.

   Mivel  egyetlen közhatalmi intézménynek sincs korlátlan hatalma
   az   emberek   felett,   a   vizsgálati   tevékenységet   végző
   országgyűlési    bizottságok   jogosítványai    sem    lehetnek
   korlátlanok. Mindebből következik, hogy az Alkotmány 21. §  (3)
   bekezdésének az a rendelkezése, amely szerint mindenki  köteles
   az  országgyűlési bizottságok által kért adatokat rendelkezésre
   bocsátani,    kizárólag   más   alkotmányos    rendelkezésekkel
   összhangban  érvényesülhet.  Az országgyűlési  bizottságok  sem
   jogosultak saját szabad elhatározásuk alapján bármilyen ügyben,
   bárkiről, bármilyen információt megismerni.

   3.2.2.  A  magánszféra védelmével szorosan  összefüggő  kérdés,
   hogy a vizsgálati tevékenységet végző országgyűlési bizottságok
   eljárása   során  miként  érvényesülnek  a  más   eljárásokban,
   különösen   a   büntetőeljárásokban   megkövetelt   alkotmányos
   garanciák. A bíróságok és a parlamenti bizottságok funkcionális
   elkülönülése    következtében    a    parlamenti     bizottsági
   vizsgálatokra is vonatkozik az az alkotmányossági  követelmény,
   hogy   "[a]  bűnössé  nyilvánítást  (elítélést)  csak   bíróság
   végezheti,   mégpedig  a  büntetőjogi  felelősség  határozatban
   történő  megállapításával.  Ez következik  az  Alkotmánynak  az
   ártatlanság   vélelmét  deklaráló  57.  §  (2)   bekezdéséből."
   [Először: 11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 77, 87.]
   Mindazonáltal a magyarországi szabályozásban nem  tisztázott  a
   vizsgálat   alá   vont,  vallomástételre  kötelezett,   illetve
   meghallgatásra meghívott személyek jogállása. Az Alkotmány  21.
   §  (3)  bekezdése  szerint az országgyűlési  bizottságok  előtt
   mindenki  köteles  vallomást tenni. Ugyanakkor  alkotmányossági
   szempontból  nyilvánvaló, hogy az önvádra kötelezés tilalmának,
   valamint  az  Alkotmány  57. § (2) bekezdésében  megfogalmazott
   ártatlanság   vélelmének   a   büntetőeljárásokon   kívül   más
   eljárásokban is feltétlenül érvényesülnie kell. [41/1991. (VII.
   3.) AB határozat, ABH 1991, 193, 195.; 26/B/1998. AB határozat,
   ABH  1999,  647,  649.]  A vallomástétel  megtagadásának  joga,
   illetve  az  igazmondási kötelezettség azonban már a vallomásra
   kötelezett  személy eljárási pozíciójától függ.  E  tekintetben
   más  eljárásjogi  szabályok  vonatkozhatnak  a  "felekre",   az
   "ügyfelekre",  a  "tanúkra", a "terheltekre"  stb.  A  hatályos
   magyar  normatív  szabályozás más eljárási  hiányosságokban  is
   szenved,  például,  hogy nem rendelkezik a  jogi  képviseletről
   (vö. sértetti képviselet, védelemhez való jog).
   Azokban az államokban, amelyekben a törvények a büntetőeljárási
   szabályok  értelemszerű alkalmazását rendelik el  a  parlamenti
   vizsgálóbizottsági eljárásokban, ezt részben azért teszik, hogy
   a   büntetőjárási  garanciák  megfelelően  védjék  az   eljárás
   részvevőit.  [A  német alaptörvény 44. cikkének  (2)  bekezdése
   például kimondja, hogy a vizsgálóbizottság bizonyítási eljárása
   esetén  a  büntetőeljárás szabályait értelemszerűen  alkalmazni
   kell,  ugyanakkor  a  "levél-, a postai és a  távközlési  titok
   sérthetetlen".]

   3.2.3. Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése a bírósági tárgyaláshoz
   való   jogot,  az  57.  §  (5)  bekezdése  pedig  a   bírósági,
   közigazgatási    és    más   hatósági   döntésekkel    szembeni
   jogorvoslathoz való jogot ismeri el.
   Az  Alkotmánybíróság megállapítása szerint a vizsgálatot  végző
   országgyűlési bizottságok tevékenysége közhatalmi jogalkalmazói
   tevékenységnek  minősül.  Az  e tevékenység  során  hozott,  az
   állampolgárok  és  más  személyek jogait,  kötelezettségeit  és
   jogos   érdekeit   érintő  döntésekkel   szembeni   jogorvoslat
   követelménye az Alkotmány 57. § (5) bekezdéséből származik.
   A    vizsgálóbizottságok    jogsértő    döntéseivel    szembeni
   jogorvoslatra  számos állam törvénye lehetőséget biztosít.  Így
   az  Egyesült  Államokban  a kongresszusi  bizottságok  jogsértő
   tevékenységével szembeni jogorvoslatra nyitva áll a  bírói  út.
   Németországban  az  alaptörvény  44.  cikkének  (4)   bekezdése
   kimondja: "[a] vizsgálóbizottságok határozatait nem lehet bírói
   úton  felülvizsgálni.  A  vizsgálat  alapjául  szolgáló  tények
   elbírálása  és  megítélése tekintetében a bíróságok  szabadok."
   Mindazonáltal  az  állampolgárok számára közvetlen  joghatással
   járó  vizsgálóbizottsági határozatokkal szemben -  a  magyartól
   jelentősen  eltérő - alkotmányjogi panaszt lehet előterjeszteni
   a Szövetségi Alkotmánybírósághoz.

   A  jelenlegi  magyarországi szabályozás nem  teszi  kötelezővé,
   hogy   a   vizsgálatot  végző  országgyűlési   bizottságok   az
   állampolgárok jogait, kötelezettségeit befolyásoló döntéseiket,
   intézkedéseiket  formalizált határozatban  jelenítsék  meg,  és
   nincsenek normatív előírások a bizottsági döntésekkel  szembeni
   jogorvoslatokról.  Az  országgyűlési  bizottságok   döntéseivel
   szemben  semmiféle  jogorvoslati  eljárás  megindítására  nincs
   lehetőség,  mivel az országgyűlési bizottságok nem rendelkeznek
   perképességgel,  és nem tekinthetők az államigazgatási  eljárás
   általános   szabályairól  szóló  1957.  évi  IV.   törvény   (a
   továbbiakban: Áe.) szerinti közigazgatási szervnek sem.
   Az   országgyűlési  bizottságokéhoz  sok  tekintetben   hasonló
   tevékenység  ellátására hozta létre az Etv.  az  egyes  fontos,
   valamint közbizalmi és közvéleményformáló tisztségeket  betöltő
   személyeket  ellenőrző bizottságot, amely az  Etv.  és  az  Áe.
   alapján   jár  el,  s  ezért  sajátos  közigazgatási   szervnek
   tekinthető. [60/1994. (XII. 24.) AB határozat, ABH  1994,  342,
   366.]   A   vizsgálatot  folytató  országgyűlési  bizottságokra
   azonban    egyetlen   eljárási   törvény   rendelkezései    sem
   vonatkoznak.

   4.1.   Mindezeket  alapul  véve  az  Alkotmánybíróság  arra   a
   következtetésre  jutott,  hogy  az  állandó  és  az  ideiglenes
   országgyűlési      bizottságok     vizsgálati,      ellenőrzési
   tevékenységének  jogi szabályozása rendkívül hiányos.  Egyfelől
   hiányoznak  a  bizottsági  vizsgálat  hatékonyságát   biztosító
   jogszabályi  feltételek, és a bizottsági vizsgálat sui  generis
   voltát  (a  bírósági eljárásokhoz, a közigazgatási,  illetve  a
   büntetőeljárásokhoz való viszonyát) rögzítő szabályok, másfelől
   nincsenek   olyan  jogi  garanciák,  amelyek  az  állampolgárok
   alapvető    jogait   (magánszférához   való   jogot,   eljárási
   jogosultságokat, jogorvoslati jogot stb.) védik  a  vizsgálatot
   végző országgyűlési bizottságokkal mint jogalkalmazó közhatalmi
   szervekkel szemben.

   4.2.  Ez  a mulasztás alkotmányellenes helyzetet eredményezett,
   egyrészt  azért, mert a hiányos szabályozás nem  biztosítja  az
   Alkotmány  21. § (2) és (3) bekezdésében elismert országgyűlési
   bizottsági vizsgálatok hatékony érvényesülését, így sérülhet az
   Országgyűlésnek   a   hatalommegosztásból   folyó    parlamenti
   ellenőrzési funkciója, és csorbulhat a közügyek vitatásának  az
   Alkotmány   61.   §  (1)  bekezdésén  alapuló  szabadsága.   Az
   alkotmánysértő mulasztás másrészt azért állapítható meg, mert a
   szabályozatlanság   veszélyezteti   az   Alkotmány   54.    (1)
   bekezdéséből  és 59. § (1) bekezdéséből következő  személyiségi
   jogokat   és   magánéleti  szabadságot,  valamint  kizárja   az
   Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdéséből  fakadó  jogorvoslati  jog
   érvényesülését,  és  kétségessé  teszi  az  alapvető  jogállami
   eljárási  garanciák  megvalósulását  a  bizottsági  vizsgálatok
   során.

   4.3.  Az  alkotmánysértő  mulasztást  az  Országgyűlésnek  mint
   törvényalkotó  hatalomnak kell megszüntetnie. Ez következik  az
   Alkotmány  8.  §  (2) bekezdéséből, amely szerint  az  alapvető
   jogokra   vonatkozó  szabályokat  törvény  állapítja  meg.   Ez
   következik  továbbá  a Jat.-nak azokból a rendelkezéseiből  is,
   amelyek  szerint  az Országgyűlés törvényben állapítja  meg  "a
   társadalmi    rendre,   valamint   a   társadalom   meghatározó
   jelentőségű  intézményeire, az állam szervezetére,  működésére,
   és   az   állami   szervek   hatáskörére   vonatkozó   alapvető
   rendelkezéseket", valamint "az állampolgárok alapvető jogait és
   kötelességeit, ezek feltételeit és korlátait, valamint érvényre
   juttatásuk  eljárási  szabályait". [2. §  a)  és  c)  pont]  "A
   társadalmi   rendre  vonatkozóan  törvényben  kell  szabályozni
   különösen   [...]   az  Alkotmányban  felsorolt  állami   szervek
   működését." [3. § a) pont]

   Az országgyűlési bizottságok vizsgálati, ellenőrző tevékenysége
   szükségszerűen   érinti   olyan  jogalanyok   jogait,   illetve
   kötelezettségeit, akik, illetve amelyek nem  tartoznak  a  Jat.
   46.   §   (1)  bekezdésében  említett,  az  Országgyűlés  által
   irányított szervek vagy az Országgyűlés saját szervei  közé.  A
   bizottságokat    megillető   alapjog-korlátozó    jogosítványok
   tartalma  nem  nyugodhat  sem  a  szabályozatlanságból   fakadó
   esetlegességen,   sem   az  országgyűlési   bizottságok   saját
   szempontjait  előtérbe helyező önszabályozáson.  [vö.  49/1996.
   (X.  25.) AB határozat, ABH 1996, 150, 153.; 39/1997. (VII. 1.)
   AB   határozat,   ABH   1997,  263.]   Ebből   következően   az
   Alkotmánybíróság   nem   csupán   a   Házszabály   szabályozási
   hiányosságait állapította meg, hanem azt is, hogy a  mulasztást
   törvényi szinten kell pótolni.

   4.4.  Az Alkotmánybíróság határozata alapján az Országgyűlésnek
   2004.   március   31-ig  kell  pótolnia  a   hiányzó   törvényi
   szabályozást.  A  határidő megállapításánál az Alkotmánybíróság
   tekintettel volt arra, hogy a vizsgálatot folytató  állandó  és
   ideiglenes    országgyűlési   bizottságok    tevékenysége    az
   Alkotmányon  alapul, és jelentős alkotmányossági  megfontolások
   szólnak   amellett,   hogy   ezek  a  bizottságok   megfelelően
   szabályozott keretek között, hatékonyan, de az alapvető jogokat
   tiszteletben  tartva tudják kifejteni a köz  érdekében  végzett
   tevékenységüket.

                                III.

   Az    Alkotmánybíróság   megvizsgálta   azokat   az    utólagos
   normakontrollra  vonatkozó  indítványokat,  amelyek  az  Ogyh1.
   alkotmányellenességének  megállapítását  kezdeményezték.   Erre
   irányult  több absztrakt normakontroll-indítvány,  valamint  az
   Alkotmánybíróságon  850/D/2002.  számon  nyilvántartásba   vett
   alkotmányjogi panasz.

   1.1.   Az  Alkotmánybíróságnak  először  abban  kellett  állást
   foglalnia,   hogy  van-e  hatásköre  a  támadott  országgyűlési
   határozat absztrakt alkotmányossági vizsgálatára.

   Az  Alkotmány 32/A. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság
   felülvizsgálja   a  jogszabályok  alkotmányosságát,   illetőleg
   ellátja a törvénnyel hatáskörébe utalt feladatokat. Az Abtv. 1.
   §  b) pontja alapján az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik a
   jogszabályok  és  az  állami  irányítás  egyéb  jogi   eszközei
   alkotmányellenességének utólagos vizsgálata.

   A   Jat.   határozza  meg  azt,  hogy  az  állam  mely  aktusai
   normatívak,  és azok közül melyek tekintendők jogszabálynak  és
   melyek  azok,  amelyek az állami irányítás egyéb jogi  eszközei
   közé tartoznak. A Jat. 46. §-a alapján az Országgyűlés jogosult
   az  állami  irányítás egyéb jogi eszközének minősülő,  normatív
   tartalmú     határozatok,    valamint    egyedi     határozatok
   meghozatalára.  Az  Alkotmánybíróság hatáskörébe  kizárólag  az
   állami  irányítás  egyéb  jogi  eszközének  minősülő,  normatív
   tartalmú határozatok felülvizsgálata tartozik.

   Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint  önmagában  az,
   hogy  valamely  aktust  olyan elnevezés  alatt  bocsátanak  ki,
   amelyet  a  Jat. a jogszabályok vagy az állami irányítás  egyéb
   jogi  eszközei megjelölésére használ, még nem alapozza  meg  az
   adott   aktus   felülvizsgálatára  nézve  az   Alkotmánybíróság
   hatáskörét.  A hatáskör vizsgálatánál nem az aktus  elnevezése,
   hanem  a  benne foglalt rendelkezések jogi jellege az irányadó.
   [52/1993. (X. 7.) AB végzés, ABH 1993, 407, 408.; 60/1992. (XI.
   17.)  AB  határozat,  ABH 1992, 275, 278-279.;  337/B/1994.  AB
   végzés, ABH 1995, 1033, 1036.; 3/1996. (II. 23.) AB végzés, ABH
   1996, 361, 363.; 227/B/1999. AB végzés, ABH 1999, 932, 933.]

   Az    Alkotmánybíróságnak    az    országgyűlési    határozatok
   normativitásával  összefüggő gyakorlata azt  mutatja,  hogy  az
   Alkotmánybíróság   a  legtöbbször  a  határozat   céljának,   a
   rendelkezéseivel  érintett jogalanyok körének,  a  határozatban
   lévő    magatartási   szabályok   jellegének    vagy    időbeli
   kiterjedésének eseti vizsgálata alapján állapította meg, hogy a
   vizsgált országgyűlési határozat a Jat. szerinti normatív  vagy
   konkrét  aktusnak minősül-e. [1239/B1990. AB végzés, ABH  1991,
   905.;   57/1993.  (X.  28.)  AB  határozat,  ABH  1993,   349.;
   439/B/1993.   AB   végzés,  ABH  1993,  908.;  682/B/1993.   AB
   határozat,  ABH 1994, 764.; 1375/B/1992. AB végzés,  ABH  1993,
   862.;  753/B/1995.  AB végzés, ABH 1995, 981.;  453/B/1995.  AB
   végzés,  ABH  1996, 883.; 922/B/1994. AB határozat,  ABH  1997,
   799.;  868/B/1995. AB határozat, ABH 1997, 609.; 22/1999.  (VI.
   30.)  AB határozat, ABH 1999, 176.; 227/B/1999. AB végzés,  ABH
   1999, 932.]

   Az  Ogyh1.  jogforrási  jellegének megállapítása  érdekében  az
   Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy az országgyűlési  határozat
   normatív   rendelkezéseket  tartalmaz-e.  Az  alkotmánybírósági
   hatáskör  megállapításához csupán a normatív jelleg  meglétének
   vizsgálata  szükséges,  az alkotmányosan  megkövetelt  normatív
   szabályozási   szint  meglétének  vizsgálata  nem.   Ezért   az
   Alkotmánybíróságnak  a  hatáskör megállapításakor  nem  kellett
   foglalkoznia  azzal  az  indítványozói  kifogással,   hogy   az
   Országgyűlés nem megfelelő szintű jogforrásban alkotta  meg  az
   Ogyh1.-beli szabályokat.

   Az  Ogyh1.  bevezetőjében  kimondja, hogy  az  "Országgyűlés  a
   demokratikus közélet tisztaságának előmozdítása, a személyes és
   közérdekű adatokkal való politikai célú visszaélések megelőzése
   érdekében" hozta meg határozatát.
   Az   Ogyh1.   I.   pontja  így  rendelkezik:  "Az  Országgyűlés
   vizsgálóbizottságot  hoz  létre a  rendszerváltás  utáni  első,
   szabadon  választott  Magyar Országgyűlés  megalakulása,  1990.
   május  2-át  követően  kormányzati politikai  szerepet  betöltő
   személyeknek   az   előző  politikai  rendszer  állambiztonsági
   tevékenységében  való  részvétele tényeinek  és  körülményeinek
   megvizsgálására."
   Az  Ogyh1.  II.  pontja  alapján a vizsgálóbizottság  feladata:
   "annak   megvizsgálása,  hogy  az  1990.  május  2-át  követően
   megalakult kormányokban kormányzati politikai szerepet  betöltő
   személyek   részt   vettek-e   az  előző   politikai   rendszer
   állambiztonsági  tevékenységében." A  III.  pont  értelmében  a
   vizsgálat  "az  1990. május 2-át követően megalakult  kormányok
   politikai    vezetőire,   nevezetesen    a    miniszterelnökre,
   miniszterekre és a politikai államtitkárokra terjed ki." A  IV.
   pont  azt  határozza  meg,  hogy  a  vizsgálóbizottságnak  mely
   tényeket és körülményeket kell a vizsgálat körébe vonnia. Az V.
   pont  egyebek  mellett  kimondja, hogy a  vizsgálóbizottság  "a
   munkája  során  a  feladatával összefüggésben  meghallgatásokat
   tarthat, iratokat kérhet be." Ezzel összefüggésben az Ogyh1. V.
   pontja  előírja: "A kért adatokat mindenki köteles a  bizottság
   rendelkezésére  bocsátani, illetőleg köteles a bizottság  előtt
   vallomást    tenni."    A   vizsgálóbizottság    jelentéstételi
   kötelezettségéről   a   VI.  pont  rendelkezik,   a   bizottság
   elnökének,  alelnökének és tagjainak megválasztására  vonatkozó
   szabályokat a VII. és a VIII. pont tartalmazza.

   Az  Ogyh1.-ben foglaltakhoz hasonló célokat fogalmazott  meg  a
   jogalkotó   az  Etv.  preambulumában  is,  amely   szerint   az
   "Országgyűlés    a    demokratikus   államélet    tisztaságának
   előmozdítása érdekében" alkotta meg a törvényt.
   Az Ogyh1.-gyel létrehozott vizsgálóbizottság az Alkotmány 21. §
   (2)-(3)  bekezdésén, valamint a Házszabály 34. § (1) bekezdésén
   alapul,   amely   -  egyebek  mellett  -  kimondja,   hogy   az
   Országgyűlés bármely kérdés megvizsgálására vizsgálóbizottságot
   küldhet ki.
   Az    országgyűlési   vizsgálóbizottságok    az    Országgyűlés
   szervezetének  részét képezik, a bizottságok  létrehozataláról,
   átalakításáról,   megszüntetéséről,  valamint   a   bizottságok
   feladatainak  meghatározásáról  szóló  határozatok  az   állami
   irányítás  egyéb  jogi  eszközei  közé  tartoznak.   Ezért   az
   Alkotmánybíróság     megállapította,     hogy     az     Ogyh1.
   rendelkezéseinek  jelentős része megfelel  a  Jat.  46.  §  (1)
   bekezdésében  foglalt  azon  feltételnek,  amely   szerint   az
   Országgyűlésnek  a  saját  működését és  az  általa  irányított
   szervek  feladatait az állami irányítás egyéb jogi  eszközeinek
   minősülő határozatokkal szabályozza.
   Az  Ogyh1.  emellett olyan rendelkezéseket is  magában  foglal,
   amelyek  az  Országgyűlés szervezetén  és  irányítási  jogkörén
   kívülálló    jogalanyokra   tartalmaznak   kötelező    normatív
   szabályokat.

   Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság arra  a  következtetésre
   jutott,  hogy az Ogyh1. megfelel az Alkotmánybíróság  absztrakt
   utólagos normakontroll-hatáskörét meghatározó, az Abtv. 1. § b)
   pontjában foglalt ismérvnek.

   1.2.  Az  Alkotmánybíróságnak állást kellett foglalnia abban  a
   kérdésben, hogy az Ogyh1. állami irányítás egyéb jogi  eszközei
   közé  sorolása  nem zárja-e ki az alkotmányellenesség  utólagos
   vizsgálatát alkotmányjogi panasz alapján.

   Az  Abtv.-nek  az  alkotmányjogi panaszról rendelkező  48.  §-a
   szerint   az  Alkotmánybíróság  alkotmányjogi  panasz   alapján
   jogszabályok   felülvizsgálatát  végzi  el.  Azért   szolgálhat
   kizárólag  jogszabály  alkotmányjogi panasz  alapjául,  mert  a
   jogalkotás  rendje szerint állami irányítás egyéb jogi  eszköze
   nem   állapíthat  meg  az  állampolgárok  számára  jogokat   és
   kötelezettségeket.  Jelen  esetben  azonban  az   alkotmányjogi
   panasz   előterjesztője  -  egyebek   mellett   -   éppen   azt
   kifogásolta,  hogy az Országgyűlés törvényi szabályozási  körbe
   tartozó  kérdésekben  alkotott normatív  határozatot,  s  abban
   alapvető   jogok   korlátozásáról   rendelkezett.   Vagyis    -
   álláspontja  szerint  -  tartalmilag  "törvényt"  fogadott  el,
   határozati formába bújtatva.

   Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint,  amennyiben  egyedi
   ügyben  történő  jogalkalmazás során az  állampolgárok  jogait,
   illetve  kötelességeit állami irányítás egyéb  jogi  eszközében
   foglalt rendelkezések alapján állapították meg, akkor az állami
   irányítás   jogi  eszközét  kifogásoló  alkotmányjogi   panaszt
   érdemben el kell bírálni. [22/1991. (IV. 26.) AB határozat, ABH
   1991, 408; 753/B/1995. AB végzés, ABH 1995, 981, 982.]

   Ezért  az  Alkotmánybíróság  nem  tekintette  az  alkotmányjogi
   panasz  elbírálását kizáró körülménynek, hogy a támadott  norma
   formailag az állami irányítás egyéb jogi eszközének minősül.

   Következésképpen az Alkotmánybíróság megállapította  hatáskörét
   az    Ogyh1.    utólagos   vizsgálatára   mind   az   absztrakt
   normakontrollra  vonatkozó indítványok, mind  az  alkotmányjogi
   panasz alapján.

   2.  Az Abtv. 48. § (1) bekezdése az alkotmányjogi panasz érdemi
   elbírálásához   további   feltételeket   támaszt.   Ezért    az
   Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy a benyújtott  alkotmányjogi
   panasz megfelel-e ezeknek a törvényi követelményeknek.

   Az   Abtv.   48.  §  (1)  bekezdése  szerint  alkotmánybírósági
   eljárásra  akkor  kerülhet sor, ha alkotmányellenes  jogszabály
   alkalmazása  folytán következett be a jogsérelem. Jelen  ügyben
   kétségtelenül    megállapítható,    hogy    az     Országgyűlés
   normaalkotását (az Ogyh1. elfogadását) követően  a  felállított
   vizsgálóbizottság  normákat  (az Ogyh1.-et  és  jogszabályokat)
   alkalmazó intézményként tevékenykedett, intézkedései,  döntései
   ezért jogalkalmazásnak minősültek.
   Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Ogyh1. III. pontja
   alapján  a vizsgálóbizottság feladatai közé tartozott, hogy  az
   alkotmányjogi  panasz  előterjesztőjéről adatokat  gyűjtsön.  A
   bizottság  maga határozhatta meg eljárási rendjét és vizsgálati
   módszereit,   s  eljárása  során  meghallgatásokat  tarthatott,
   iratokat kérhetett be (Ogyh1. V. pont). Az Országgyűlés  elnöke
   által  az  Alkotmánybíróságnak megküldött  összefoglaló  átirat
   szerint   a  vizsgálóbizottság  2002.  július  24-én   levélben
   értesítette  az 1990. május 2-át követően kormányzati  szerepet
   betöltő    194    politikust   arról,    hogy    személyük    a
   vizsgálóbizottság vizsgálati körébe esik. Ugyanezen a  napon  a
   bizottság  levélben megkereste a Történeti Hivatal  elnökét,  a
   belügyminisztert,   a  honvédelmi  minisztert,   nyilatkozzanak
   arról,    hogy   a   felügyeletük   alá   tartozó   szervezetek
   nyilvántartásában szerepel-e a vizsgálati körbe eső 194 személy
   neve.

   Az  Alkotmánybíróság  úgy  ítélte meg,  hogy  az  alkotmányjogi
   panasz   előterjesztője   által  állított   egyéni   jogsérelem
   megállapításához nem szükséges annak részletes feltárása,  hogy
   az  országgyűlési  vizsgálóbizottság  milyen,  az  indítványozó
   személyére  vonatkozó adatokhoz jutott. Önmagában  a  bizottság
   tevékenysége, amelynek részét képezte az indítványozó adatainak
   megszerzése  és  továbbítása, megalapozza az Abtv.  48.  §  (1)
   bekezdése által megkövetelt egyéni érintettséget.

   Az  Abtv.  48.  §  (2)  bekezdése kimondja:  "Az  alkotmányjogi
   panaszt  a  jogerős határozat kézbesítésétől  számított  hatvan
   napon  belül lehet írásban benyújtani." Az (1) bekezdés alapján
   az  alkotmánybírósági eljárásnak nem feltétele  a  jogorvoslati
   eljárásban hozott jogerős határozat, ha az indítványozó számára
   az  alkotmányjogi panasz előterjesztésén kívül más jogorvoslati
   lehetőség nincs biztosítva.

   A  benyújtott alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben  az
   országgyűlési    vizsgálóbizottság    nem    hozott    formális
   határozatokat.  Sem jogszabály, sem az Ogyh1.  nem  rendelkezik
   kifejezetten       az      országgyűlési      vizsgálóbizottság
   intézkedéseivel, döntéseivel szembeni jogorvoslatokról.  (Ezzel
   szemben  az  Etv.  19.  §-a alapján az egyes  fontos,  valamint
   közbizalmi    és   közvéleményformáló   tisztségeket    betöltő
   személyeket   ellenőrző   bizottság   döntésével   szemben   az
   ellenőrzött  személy a Fővárosi Bíróságnál keresettel  élhet  a
   közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára  vonatkozó
   szabályok szerint.)
   Az  országgyűlési bizottság 2002. szeptember 30-án megszűnt,  s
   addig  sem  rendelkezett perképességgel. Az Országgyűlés  által
   elfogadott,   normatív  tartalmú  Ogyh1.-et  a  bíróságok   nem
   bírálhatják   felül.   Mindebből   az   következik,   hogy   az
   országgyűlési    vizsgálóbizottság   tevékenységével    okozott
   esetleges   jogsérelmek   orvoslására   vonatkozó   szabályozás
   hiányosságait    nem    lehet    az    alkotmányjogi     panasz
   előterjesztőjének hátrányára figyelembe venni. Az  indítványozó
   ugyanis  -  egyebek  mellett - éppen  ezeket  a  hiányosságokat
   kifogásolta.   Ezért  az  Alkotmánybíróság  jelen   esetben   a
   vizsgálóbizottság megszűnésének napját, 2002. szeptember  30-át
   tekintette   az  Abtv.  48.  §-ának  az  alkotmányjogi   panasz
   előterjesztésére    megállapított   hatvan    napos    határidő
   kezdőnapjának.

   Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság arra  a  megállapításra
   jutott,  hogy  a benyújtott alkotmányjogi panaszt  érdemben  el
   kell bírálni.

   3.   Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  nem   hatályos
   jogszabály   tekintetében  nincs  helye  utólagos   és   elvont
   normakontroll-eljárásnak,   ha   annak   egyedüli   eljárásjogi
   következménye - az alkotmányellenesség megállapítása esetén - a
   norma  hatályvesztésének  kimondása lehetne.  [1449/B/1992.  AB
   határozat, ABH 1994, 561, 564.] Figyelemmel az Abtv.  1.  §  b)
   pontjára, 37. és 40. §-ára, valamint 42. § (1) bekezdésére,  ez
   a  követelmény  az  állami irányítás egyéb jogi  eszközeire  is
   vonatkozik. [1239/B1990. AB végzés, ABH 1991, 905.]
   Ugyanakkor   az  Abtv.  48.  §-a  szerint  az  Alkotmánybíróság
   alkotmányjogi   panasz  alapján  elvégezheti   hatályon   kívül
   helyezett jogszabályok felülvizsgálatát. [52/1992. (X. 27.)  AB
   határozat, ABH 1992, 257, 259.] Az alkotmányjogi panasz alapján
   indult eljárás és absztrakt normakontroll-eljárás között  pedig
   nem az Ogyh1. alkotmányosságának megítélése, hanem az esetleges
   jogkövetkezmények tekintetében lehet különbség.

   Mindezeket figyelembe véve jelen esetben az Alkotmánybíróság az
   Ogyh1.   hatályosságának  vizsgálatát  nem   tekintette   olyan
   előkérdésnek, amelytől az - absztrakt és konkrét normakontrollt
   egyaránt  magában  foglaló  - érdemi  utólagos  alkotmányossági
   vizsgálat függ.

                                 IV.

   Az  indítványozók az Alkotmány 2. §-ára, 8. § (2)  bekezdésére,
   54.  § (1) bekezdésére, 57. § (1) és (5) bekezdésére, 59. § (1)
   bekezdésére, valamint 70/A. §-ára hivatkozva kezdeményezték  az
   Ogyh1. alkotmányellenességének megállapítását.

   Az   Alkotmánybíróság   elsőként   azt   vizsgálta,   hogy   az
   Országgyűlés adhatott-e állami irányítás egyéb jogi  eszközének
   minősülő  normatív  országgyűlési  határozatban  felhatalmazást
   országgyűlési      vizsgálóbizottságnak     az      Ogyh1.-beli
   vizsgálatokra. Vagyis az Alkotmánybíróság azt az  indítványbeli
   kifogást   válaszolta   meg,  amely  szerint   az   Ogyh1.-beli
   szabályokat nem megfelelő szintű jogi norma tartalmazza.

   1.  Az  Ogyh1. - amint arra az Alkotmánybíróság jelen határozat
   III. részének 1.1. pontjában már utalt -, célját tekintve közel
   azonos az Etv.-vel, normatív rendelkezései ugyanakkor az  Etv.-
   beli  szabályoktól eltérőek: a szabályozással  érintett  alanyi
   kör  szűkebb  és  teljesen különböző a  tényfeltáró  vizsgálat.
   Jelentős  eltérés, hogy az Ogyh1. alanyi körébe olyan személyek
   is  beletartoztak, akik a vizsgálat idején már nem töltöttek be
   fontos  közjogi pozíciót (és nem is jelölti minőségükben került
   sor a vizsgálatra).
   Az Ogyh1.-gyel létrehozott vizsgálóbizottság eljárási rendjének
   megállapítását az Ogyh1. a bizottság önszabályozására bízta. Az
   V.  pont csupán annyit mondott ki, hogy a vizsgálóbizottság  "a
   munkája  során  a  feladatával összefüggésben  meghallgatásokat
   tarthat, iratokat kérhet be." Ezzel összefüggésben az Ogyh1. V.
   pontja  az  Alkotmány  21.  §  (3)  bekezdésének  rendelkezését
   ismételte  meg: "A kért adatokat mindenki köteles  a  bizottság
   rendelkezésére  bocsátani, illetőleg köteles a bizottság  előtt
   vallomást tenni."

   2.   Az  Alkotmánybíróság  az  Ogyh1.  szabályozási  szintjének
   megítélésekor  - a két alkotmányossági vizsgálat eltéréseit  is
   figyelembe véve - irányadónak tekintette a 41/1993.  (VI.  30.)
   AB   határozat   megállapításait.  [Abban  a  határozatban   az
   Alkotmánybíróság  a  büntethetőség elévülésének  értelmezéséről
   szóló   1/1993.   (II.   27.)  OGY   elvi   állásfoglalást   (a
   továbbiakban:   OGY   elvi  állásfoglalás)   vizsgálta,   amely
   "jogértelmezés"    formájában    átértelmezte    az    elévülés
   intézményét,  s  az elévülés új, általános feltételeként  -  az
   időmúláson  kívül  -  az  állam  bűnüldözési  kötelezettségének
   teljesítését  is megszabta.] A 41/1993. (VI. 30.) AB  határozat
   az  alábbi, a jelen ügy szempontjából jelentős megállapításokat
   tartalmazza:
   "A   hatalmi   ágak   elválasztása   következtében   nincs   az
   Országgyűlésnek alárendelt hatalmi ág; az elvi állásfoglalásban
   történő  jogszabály-értelmezés csupán az Országgyűlésre  magára
   és  szerveire nézve kötelező. Az ennél tágabb címzetti körre az
   Országgyűlés a törvényi rendelkezések értelmezésére  a  legális
   (törvénnyel való) jogértelmezést veheti csak igénybe.
   Az   OGY   elvi  állásfoglalás  azzal,  hogy  az  egyének,   az
   állampolgárok  életébe,  szabadságába,  jogaiba   való   állami
   beavatkozásnak,   az   alkotmányos   alapjogok   korlátozásának
   törvényi  feltételeit és eszközeit szabályozó büntető  törvényt
   nem törvényben, hanem a büntető ügyekben eljáró hatóságokra  és
   a    polgárokra    kötelező   erővel   nem   rendelkező    elvi
   állásfoglalásban   értelmezte  és   az   általános   érvényűség
   igényével  lépett fel, sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből
   következő jogbiztonság követelményét, valamint a 8.  §  (1)  és
   (2)  bekezdéséből  az egyének alapvető jogait és  kötelességeit
   érintő  törvények jogalkotói értelmezésével szemben támasztható
   alkotmányossági követelményt.
   (...)  Az  OGY elvi állásfoglalás alkotmányellenes továbbá  azért
   is,  mert tartalma szerint nem jogértelmezés, hanem - formailag
   hibás  -  büntető  jogalkotás:  a  büntető  törvény  módosítása
   jogértelmezés útján." (ABH 1993, 294.)

   3.  A  jelen  esetben vizsgált Ogyh1. a 41/1993. (VI.  30.)  AB
   határozatban  vizsgált  OGY  elvi  állásfoglaláshoz   hasonlóan
   olyan,   formailag  állami  irányítás  egyéb  jogi   eszközének
   minősülő norma, amely az Országgyűlés szervezetén és irányítási
   jogkörén  kívülálló jogalanyokra tartalmaz kötelező magatartási
   szabályokat,  és  bizonyos alanyi körben kibővíti  az  Etv.-ben
   intézményesített vizsgálatot. Ezen túl az Ogyh1.  a  vizsgálati
   eljárás   szabályainak  és  az  annak  során   igénybe   vehető
   eszközöknek  a  meghatározását  a  vizsgálóbizottság  jogkörébe
   utalta,  anélkül,  hogy  meglennének az állampolgárok  alapvető
   jogait érintő eljárás olyan törvényi garanciái, amelyek keretek
   közé szorítanák az eljáró bizottság tevékenységét.

   Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy az Országgyűlés  széles
   mérlegelési szabadsággal rendelkezik a tekintetben, hogy milyen
   ügyek  bizottsági  vizsgálatát rendeli el ideiglenes  bizottság
   létrehozásával.  Emellett az állandó országgyűlési  bizottságok
   is  széles mérlegelési szabadsággal rendelkeznek a tekintetben,
   hogy   feladatkörükkel   összefüggésben  milyen   vizsgálatokat
   folytatnak.  Mindez  következik az  Alkotmánynak  a  parlamenti
   ellenőrzést  és  a közügyek megvitatását biztosító  21.  §  (2)
   bekezdéséből.
   Az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése  és  8.  §  (2)  bekezdése
   ugyanakkor   megköveteli,  hogy  törvény   állapítsa   meg   az
   Országgyűlésnek a saját magán, a saját szervein  és  az  általa
   irányított   szerveken  kívüli  körre  kiterjedő  vizsgálatokat
   folytató  bizottságaira  vonatkozó  általános  szabályokat.  Az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből és 8. § (2) bekezdéséből az  is
   következik,  hogy  az ilyen vizsgálatokat folytató  bizottságok
   felállításakor,   illetve   már   létező   bizottságok    ilyen
   vizsgálatokra   való   felhatalmazásakor   minden   tekintetben
   érvényesülniük  kell  az  általános törvényi  rendelkezéseknek.
   Ahhoz,  hogy  az  Országgyűlés határozattal az  Országgyűlésen,
   annak  szervein, továbbá az általa irányított szerveken  kívüli
   személyekre   és  szervezetekre  vonatkozó  vizsgálatot   végző
   bizottság   felállításáról  rendelkezzen,  illetve  bizottságot
   ilyen   vizsgálati  feladattal  ellásson,  törvényi   garanciák
   kellenek.

   [Az Alkotmánybíróság megjegyzi: a jelen határozat nem zárja ki,
   hogy      Országgyűlés     a     mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenességet  megszüntető  törvény  hatályba  lépéséig
   vizsgálatokat  folytató  bizottságokat hozzon  létre,  illetve,
   hogy  a már létrehozott bizottságok folytassák tevékenységüket.
   Az   Alkotmánybíróság  határozatából  az  következik,  hogy   a
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség fennállása alatt
   is  tiszteletben kell tartani a jelen határozatban számba  vett
   alkotmányossági  szempontokat,  így  például  az  országgyűlési
   bizottságok vizsgálatainak (meghallgatásoknak, adatkezeléseknek
   stb.)  -  a  törvényi  garanciák megalkotásáig  -  az  érintett
   személyek önkéntes együttműködésén kell alapulniuk.]

   Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság arra  a  következtetésre
   jutott,  hogy  az  Ogyh1. ellentétes  az  Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésével és 8. § (2) bekezdésével.

   Mivel  az  Alkotmánybíróság az Ogyh1. alkotmányellenességét  az
   Alkotmány  2.  §  (1) bekezdése és 8. § (2)  bekezdése  alapján
   megállapította,  az indítványokban felvetett egyéb  kifogásokat
   érdemben nem bírálta el. [44/1995. (VI. 30.) AB határozat,  ABH
   1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB határozat, ABH 1996,  37,
   44.;  61/1997.  (XI. 19.) AB határozat, ABH  1997,  361,  364.;
   15/2000.  (V. 24.) AB határozat, ABH 2000, 420, 423.;  16/2000.
   (V.  24.) AB határozat, ABH 2000, 425, 429.; 29/2000. (X.  11.)
   AB határozat, ABH 2000, 193, 200.].

                                 V.

   Az  Ogyh1.  alkotmányellenességének megállapítását követően  az
   Alkotmánybíróságnak  az alkotmányellenesség  jogkövetkezményeit
   kellett megállapítania.

   1.    A   megfelelő   jogkövetkezmények   meghatározásához   az
   Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kellett az Ogyh1. hatályosságát.

   A  Jat.  13. §-a kimondja: "A jogszabály akkor veszti hatályát,
   ha   más   jogszabály  hatályon  kívül  helyezi   vagy   ha   a
   jogszabályban     meghatározott    határidő     lejárt."     Az
   Alkotmánybíróság  a jogszabály vagy az állami  irányítás  egyéb
   jogi  eszköze hatályon kívüliségét nemcsak akkor állapítja meg,
   ha  a  jogalkotó kifejezetten hatályon kívül helyezte a normát,
   hanem  akkor  is, ha az értelemszerűen következik a  jogszabály
   vagy  az  állami irányítás egyéb jogi eszköze rendelkezéseiből.
   [1239/B/1990.  AB  végzés, ABH, 1991, 905, 906.;  28/1995.  (V.
   19.)  AB határozat, ABH 1995, 138, 141.; 276/B/1999. AB végzés,
   ABH 2000, 1159.]

   Az Ogyh1. nem rendelkezik kifejezetten az időbeli hatályáról, s
   más  országgyűlési  határozat nem helyezte hatályon  kívül.  Az
   Ogyh1.  X.  pontja  így  rendelkezik: "A bizottság  megbízatása
   feladatának elvégzéséig - de legfeljebb 2002. szeptember  30-ig
   -  tart.  A  bizottság  a vizsgálati jelentését  nyilvánosságra
   hozza." Az Alkotmánybíróság megítélése szerint ez a rendelkezés
   relatív  és  abszolút időbeli hatályt foglal  magában.  Relatív
   hatályként   fogalmazza  meg,  hogy  a  bizottság   megbízatása
   "feladatának  elvégzéséig" tart, s abszolút  hatályként  mondja
   ki,  hogy  a  bizottság  "legfeljebb  2002.  szeptember  30-ig"
   működik.  Tehát  a  X. pont második mondata, amely  szerint  "a
   bizottság  a  vizsgálati jelentését nyilvánosságra hozza",  nem
   értelmezhető   másként,   mint  hogy  a   bizottság   legkésőbb
   működésének   utolsó   napján  hozhatta  volna   nyilvánosságra
   jelentését,  mivel  azt  követően  működése  megszűnt.  Magától
   értetődik, hogy nem létező bizottság nem végezhet vizsgálódást,
   és  nem  hozhat  nyilvánosságra jelentést. Az  Ogyh1.  egyetlen
   olyan  rendelkezést sem tartalmaz, amely 2002. szeptember 30-át
   követően  jogalanyokat  meghatározott  magatartás  tanúsítására
   jogosítana vagy kötelezne.

   A  fentiek  alapján nem szorul külön bizonyításra,  hogy  2002.
   szeptember  30.  után  az  Ogyh1.  alapján  -  elvileg  -   nem
   kerülhetett  sor  újabb  dokumentumok  létrehozására,   illetve
   dokumentumok más intézményekből való megkérésére.  A  bizottság
   birtokába   került,  illetve  a  bizottság  által   létrehozott
   dokumentumok 2002. szeptember 30. utáni kezelésére  vonatkozóan
   az  Ogyh1.  nem tartalmaz rendelkezést. Ezen adatok kezelésére,
   feldolgozására,  megismerésére stb. mindenekelőtt  a  személyes
   adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról  szóló
   1992.  évi  LXIII. törvény, az államtitokról  és  a  szolgálati
   titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint a köziratokról,
   a  közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről  szóló
   1995.  évi  LXVI. törvény szabályai vonatkoznak.  Ezek  mellett
   lényeges  rendelkezést tartalmaz a Házszabály 78/H. §-a,  amely
   kimondja:  "Megszűnt  országgyűlési  bizottság  zárt  üléseinek
   irataival kapcsolatos elnöki hatáskört annak a bizottságnak  az
   elnöke  gyakorolja,  amely  a megszűnt  bizottság  feladatkörét
   átvette.  A  jogutód nélkül megszűnt bizottság  zárt  üléseinek
   irataival kapcsolatos rendelkezési jog az Országgyűlés  elnökét
   illeti meg."

   Mindebből   az   következik,   hogy   az   Ogyh1.-ben   foglalt
   rendelkezések 2002. szeptember 30-án - erre irányuló kifejezett
   rendelkezés  hiányában  is - a határidő  lejártával  hatályukat
   vesztették.

   2.  Az Alkotmánybíróságnak a fentiekből következően azt kellett
   megvizsgálnia,  hogy  alkotmányellenessé nyilvánított,  de  már
   hatályon  kívüli  norma  esetében milyen jogkövetkezmény  jöhet
   számításba.
   Az   Abtv.   40.  §-a  kimondja:  "Ha  az  Alkotmánybíróság   a
   jogszabály, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi eszközének
   alkotmányellenességét  állapítja meg,  a  jogszabályt  vagy  az
   állami  irányítás  egyéb jogi eszközét  teljesen  vagy  részben
   megsemmisíti."

   Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az utólagos  és  elvont
   normakontrollra irányuló indítvány esetében nem kerül sor a már
   hatályon  kívüli norma érdemi alkotmányossági vizsgálatára,  ha
   annak     egyedüli    eljárásjogi    következménye     -     az
   alkotmányellenesség   megállapítása   esetén    -    a    norma
   hatályvesztésének   kimondása   lehetne.    [1449/B/1992.    AB
   határozat,  ABH  1994, 561, 564.; 1239/B1990.  AB  végzés,  ABH
   1991,    905.]   Ezért   értelemszerűen   ilyen   esetben    az
   Alkotmánybíróság  a  norma megsemmisítéséről  sem  rendelkezik,
   hanem  az  Alkotmánybíróság ideiglenes  ügyrendjéről  és  annak
   közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
   foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (a továbbiakban:  Abü.)
   31. § a) pontja alapján az eljárását megszünteti.

   Hatályon kívül helyezett norma alkotmányossági vizsgálatára  az
   Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az Abtv. 38.  §-a  szerinti
   bírói  kezdeményezés  alapján, valamint  az  Abtv.  48.  §-ában
   szabályozott   alkotmányjogi  panasz  alapján   kerülhet   sor,
   valamint - akár absztrakt normakontroll-eljárás keretében is  -
   akkor,  ha  a  hatályon kívül helyezett normát az  indítvánnyal
   érintett   konkrét  eljárásokban  a  hatályon  kívül  helyezést
   követően   alkalmazni  kell.  Ez  utóbbinak  tipikus   példáját
   jelentik  az  Alkotmánybíróság gyakorlatában az öt  éven  belül
   elvégzendő    adóellenőrzési    ügyekben    még    alkalmazandó
   adójogszabályok.   [Összefoglalóan:  7/1994.   (II.   18.)   AB
   határozat,  ABH  1994, 68, 69.; 842/H/1993. AB  határozat,  ABH
   1995, 844, 846.]

   Az  Alkotmánybíróság a formailag hatályon kívül helyezett norma
   alkotmányellenességének megállapítását követően általában nem a
   norma  megsemmisítéséről  rendelkezik,  hanem  szükség  szerint
   annak  alkalmazását tiltja meg konkrét ügyekben vagy általában.
   "A   formailag   már   hatályon  kívül   helyezett   jogszabály
   megsemmisítésének   kimondására   nem    kerülhet    sor,    az
   szükségtelen. Ezért alkotmányellenesség megállapítása  esetében
   az    Alkotmánybíróság   az   érintett   jogszabályoknak   vagy
   rendelkezéseknek  a  konkrét ügyben történő  alkalmazását  vagy
   általános  érvénnyel  a  jövőbeli  alkalmazását  tiltja   meg."
   [7/1994.  (II. 18.) AB határozat, ABH 1994, 68, 70.] Ugyanakkor
   arra  is található példa, hogy az Alkotmánybíróság már hatályon
   kívüli, de - adóellenőrzés során - még alkalmazandó jogszabályi
   rendelkezéseket  semmisített  meg.  [21/1992.   (IV.   7.)   AB
   határozat, ABH 1992, 343.]

   3.  Az  Alkotmánybíróságnak  az Ogyh1.  alkotmányellenességéhez
   kapcsolódó   jogkövetkezmények   meghatározásakor   -    eddigi
   joggyakorlata mellett - tekintetbe kellett vennie a  jelen  ügy
   sajátosságait.
   -  Az  Ogyh1. formailag nincs hatályon kívül helyezve: sem maga
   az  Ogyh1.,  sem  más országgyűlési határozat nem  rendelkezett
   kifejezetten  a  hatályvesztésről.  Azt,  hogy  az  Ogyh1.  nem
   tekinthető hatályosnak, az Alkotmánybíróság - a jelen határozat
   indokolásának   V.1.  pontjában  -  az  Ogy1.  rendelkezéseinek
   értelmezése alapján vezette le.
   -  Az  Ogyh1. - a jelen határozat indokolásának IV.3. pontjában
   kifejtettek  szerint  - formailag állami irányítás  egyéb  jogi
   eszközének  minősül, ugyanakkor az Alkotmány és a Jat.  alapján
   törvényi  szabályozási  körbe tartozó kérdésekről  rendelkezik.
   Vagyis  az Országgyűlés úgy fogadott el törvényi formát igénylő
   szabályokat,   hogy   nem   törvényhozó   jogkörében,   nem   a
   törvényhozási  eljárás szabályainak megfelelően járt  el,  amit
   alkotmányosan nem tehetett meg.
   -  Jelen  esetben  az indítványok alapján nem csupán  absztrakt
   utólagos   normakontroll-eljárás  indult,   hanem   egyidejűleg
   absztrakt és konkrét normakontroll-eljárás.
   -  Az általános alkalmazási tilalom kimondása ok nélküli volna,
   mivel  az Ogyh1.-beli normatív rendelkezések alkalmazására  már
   nem kerülhet sor.

   Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte  meg,  hogy  a
   jogforrási    szint    alapvető   szabályainak    megsértésével
   megalkotott, s formailag nem hatályon kívül helyezett,  de  már
   nem  is  alkalmazható Ogyh1. megsemmisítése szolgálja leginkább
   az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből következő jogbiztonságot.

   Az  Alkotmánybíróság az Abtv. 40. §-a alapján  rendelkezett  az
   alkotmányellenessé nyilvánított Ogyh1. megsemmisítéséről, s  az
   Abtv. 43. § (4) bekezdése alapján - a jogbiztonság érdekében  -
   ex tunc hatállyal semmisítette meg az Ogyh1.-et.

   4.   Az   Alkotmánybíróság  az  Ogyh1.  alkotmányellenességének
   kimondásával az alkotmányjogi panaszt megalapozottnak  találta.
   Az     eredményesnek     bizonyult     alkotmányjogi     panasz
   jogkövetkezményeinek  megállapításakor  az  Alkotmánybíróságnak
   tekintettel    kellett    lennie   az   alkotmányjogi    panasz
   jogintézményének sajátosságaira.
   Az  Alkotmánybíróságnak az 57/1991. (XI. 8.) AB  határozat  óta
   követett    gyakorlata   szerint   az   alkotmányjogi    panasz
   jogorvoslat.  Ez  következik egyrészt abból, hogy  az  Abtv.  a
   jogintézményt "panasz"-nak nevezi, másrészt abból, hogy azt  az
   "egyéb  jogorvoslati  lehetőségek" kimerítése  után  vagy  "más
   jogorvoslati  lehetőség hiányában", vagyis  további,  illetőleg
   végső jogorvoslatként biztosítja a jogosult számára. (ABH 1991,
   272,  281-282.)  Minden jogorvoslat lényegi, immanens  eleme  a
   "jogorvoslás"  lehetősége, vagyis a jogorvoslat  fogalmilag  és
   szubsztanciálisan  tartalmazza a  jogsérelem  orvosolhatóságát.
   [23/1998. (VI. 9.) AB határozat, ABH 1998, 182, 186.]
   Az Alkotmánybíróság az 57/1991. (XI. 8.) AB határozatban mondta
   ki  először azt is, hogy az alkotmányjogi panasz intézményét ez
   a   jogorvoslati   funkció   különbözteti   meg   az   utólagos
   normakontrolltól.  Az  alkotmányellenes jogszabály  alkalmazása
   miatti  konkrét jogsérelem orvosolhatóságának hiányában ugyanis
   az  alkotmányjogi panasz nemcsak funkcióját vesztené el, de azt
   a  sajátosságát is, amely az Abtv. 21. § (2) bekezdése  alapján
   bárki  által  indítványozható utólagos normakontrollhoz  képest
   magában   a   jogintézményben  megnyilvánul.  Az   indítványozó
   szempontjából is egyedül csak akkor van értelme az Alkotmányban
   biztosított   jogok   megsértése  miatti   panasznak,   ha   az
   Alkotmánybíróság  eljárása  folytán  jogsérelme   orvosolhatóvá
   válik. (ABH 1991, 272, 282.)

   Jelen  ügyben  az Ogyh1. alkotmányellenességének megállapítása,
   és megsemmisítése nem jelent jogorvoslatot a panaszos számára.

   Az  Abtv.  43.  §  (4)  bekezdése alapján  az  Alkotmánybíróság
   jogosult  arra, hogy akár ex tunc hatállyal mondja ki  a  norma
   konkrét esetben történő alkalmazhatóságának tilalmát, ha azt  a
   jogbiztonság  vagy  az eljárást kezdeményező  különösen  fontos
   érdeke indokolja.
   Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint jelen ügyben  az  Abtv.
   43.  § (4) bekezdésének alkalmazása nem jelentene jogorvoslatot
   az  alkotmányjogi  panasz előterjesztője számára,  mivel  az  ő
   esetében  az  Ogyh1. múltbeli alkalmazása (adatok  gyűjtése  és
   továbbítása)   nem  járt  olyan,  a  jövőre  kiható   hátrányos
   jogkövetkezményekkel,   amelyeket   az   alkalmazási    tilalom
   megszüntethetne. A már hatályon kívüli és nem  is  alkalmazható
   Ogyh1. konkrét esetben történő alkalmazási tilalmának kimondása
   nem  járulna  hozzá  az alapjogi alkotmányvédelem  céljához,  a
   jogsérelem orvoslásához.

   Az  országgyűlési vizsgálóbizottság tevékenysége által  okozott
   esetleges  jogsérelmek  feltárására és orvoslására  egyedül  az
   biztosítana  lehetőséget,  ha rendelkezésre  állnának  azok  az
   Alkotmány   57.  §  (5)  bekezdésének  megfelelő   jogorvoslati
   lehetőségek,   amelyek  hiánya  miatt  jelen  határozatban   az
   Alkotmánybíróság           mulasztásban           megnyilvánuló
   alkotmányellenességet   állapított   meg,   és   felhívta    az
   Országgyűlést a mulasztás megszüntetésére.

   Ezért  az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz jogorvoslati
   funkciójának érvényre juttatása érdekében a 23/1998.  (VI.  9.)
   AB   határozat   rendelkező   részének   második   bekezdésében
   alkalmazott megoldást tekintette irányadónak. Abban  az  ügyben
   egyfelől   a   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség
   megállapításából, másfelől az alkotmányjogi panasz eredményessé
   nyilvánításából   az  következett,  hogy  az   Alkotmánybíróság
   kimondta:  "az alkotmányellenes jogalkotói mulasztás  hátrányos
   jogkövetkezményei  az  alkotmányjogi  panasz  előterjesztőjével
   szemben  a  konkrét ügyben nem alkalmazhatók. Ennek  folytán  -
   függetlenül  attól,  hogy az Országgyűlés  az  alkotmányellenes
   mulasztást    milyen    módon,   milyen   eljárási    szabályok
   megalkotásával   küszöböli  ki   -,   a   konkrét   ügyben   az
   Alkotmánybíróság      korábbi     határozatával      megnyitott
   felülvizsgálati eljárást a Legfelsőbb Bíróságnak a megalkotásra
   kerülő törvényi szabályok megfelelő alkalmazásával érdemben  le
   kell folytatnia." (ABH 1998, 182, 189.)

   Az  Alkotmánybíróság a 23/1998. (VI. 9.) AB határozatot  alapul
   véve,   a   jelen  ügy  tárgyát  képező  alkotmányjogi   panasz
   sajátosságaihoz    igazodóan   biztosított    jogorvoslást    a
   megalapozott alkotmányjogi panasz előterjesztőjének.
   Abból következően, hogy az Alkotmánybíróság jelen határozatában
   az     Ogyh1.-et    alkotmányellenesnek    nyilvánította,    az
   Alkotmánybíróság  azt is megállapította,  hogy  az  Ogyh1.-gyel
   létrehozott bizottság az Alkotmánybíróságon 850/D/2002.  számon
   nyilvántartásba  vett  alkotmányjogi panasz  alapjául  szolgáló
   konkrét ügyben alkotmányellenesen járt el.
   Ezen  túlmenően  az  Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az
   Alkotmánybíróságon  850/D/2002.  számon  nyilvántartásba   vett
   alkotmányjogi  panasz  alapjául  szolgáló  konkrét   ügyben   a
   jogorvoslat    igénybevételének   határideje   a   mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmányellenességet   megszüntető    törvényi
   rendelkezés  hatálybalépésével kezdődik. A  Országgyűlés  által
   megalkotandó,        a        mulasztásban        megnyilvánuló
   alkotmányellenességet    megszüntető   törvény    rendelkezései
   határozzák  meg  az  alkotmányjogi panasz előterjesztője  által
   igénybe   vehető  jogorvoslati  eszközt  vagy   eszközöket,   a
   jogorvoslati eljárás menetét, valamint a jogsérelem orvoslására
   szolgáló jogintézményeket.

                                 VI.

   Az  Alkotmánybíróság  megvizsgálta azt az indítványt,  amely  a
   Házszabály  36.  §  (5)  bekezdésének utólagos  alkotmányossági
   vizsgálatát kezdeményezte.

   Az   országgyűlési  határozat  formáját  öltő   Házszabály   az
   Alkotmánybíróság gyakorlata szerint egyértelműen a Jat. 46. §-a
   szerinti állami irányítás egyéb jogi eszközének minősül,  amely
   az Országgyűlés saját működésére vonatkozó normatív szabályokat
   tartalmazza. [39/1996. (IX. 25.) AB határozat, ABH 1996,  134.;
   633/B/1995. AB határozat, ABH 1999, 504.] Nem kivétel ez alól a
   Házszabálynak a jelen ügyben vizsgált 36. § (5) bekezdése  sem,
   amelynek   utólagos   alkotmányossági   vizsgálata   tehát   az
   Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.

   Az  indítványozó  szerint a Házszabálynak ez a bekezdése  azért
   alkotmányellenes, mert felhatalmazást ad arra, hogy  egy  másik
   országgyűlési   határozat,  illetve  országgyűlési   bizottsági
   döntés  szabályozza  a bizottsági eljárás  rendjét,  vizsgálati
   módszereit,  a  bizottsági  jelentés  tartalmát,   valamint   a
   vizsgálat által érintett szervek és személyek jogait.

   Az  Alkotmány 24. § (4) bekezdése kimondja: "Az Országgyűlés  a
   jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
   elfogadott  Házszabályban állapítja meg működésének  szabályait
   és  tárgyalási  rendjét." A Házszabály 36. § (5) bekezdése  azt
   írja   elő,   hogy  a  vizsgálóbizottság  készítsen   jelentést
   tevékenységéről  az  Országgyűlés számára,  valamint  az  a)-f)
   pontjaiban meghatározza a jelentés kötelező tartalmi elemeit. A
   jelentésnek tartalmaznia kell a vizsgálóbizottság feladatát;  a
   bizottság  által  meghatározott eljárási rendet  és  vizsgálati
   módszereket;  a  bizottság ténybeli és jogi megállapításait;  a
   bizottsági     megállapításokat    alátámasztó     bizonyítékok
   ismertetését;  a  vizsgálat által érintett szerv  vagy  személy
   észrevételeit   a   lefolytatott   vizsgálat   módszereire   és
   megállapításaira   vonatkozóan;  arra  irányuló   felhatalmazás
   esetén javaslatot a szükséges intézkedésekre.
   Következésképpen - szemben az indítványozó álláspontjával - nem
   a vizsgált szabály ad felhatalmazást a bizottsági eljárási rend
   és vizsgálati módszerek szabályozására, valamint a vizsgálattal
   érintettek   jogainak  és  kötelezettségeinek  meghatározására.
   Önmagában  a  vizsgálóbizottsági  jelentés  kötelező   tartalmi
   elemeinek házszabályi felsorolása nem sérti a jogalkotásnak  az
   Alkotmányban   és   a   Jat.-ban  meghatározott   rendjét,   és
   összhangban áll az Alkotmánynak a Házszabályról szóló 24. § (4)
   bekezdésével.

   Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság a Házszabály  36.  §  (5)
   bekezdése  alkotmányellenességének utólagos megállapítására  és
   megsemmisítésére vonatkozó indítványt elutasította.

                                VII.

   Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta azt az indítványt,  amely  az
   Ogyh2. utólagos alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte.

   Az  Ogyh2.-ben  az  Országgyűlés -  az  Ogyh1.  VII.  és  VIII.
   pontjára   utalva  -  a  rendszerváltás  utáni  első,  szabadon
   választott    Magyar   Országgyűlés   megalakulását    követően
   kormányzati  politikai szerepet betöltő személyeknek  az  előző
   politikai   rendszer   állambiztonsági   tevékenységében   való
   részvételének   tényeit  és  körülményeit  vizsgáló   bizottság
   tisztségviselőinek  (elnökének és  alelnökének),  valamint  hat
   tagjának megválasztásáról rendelkezett.

   Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata szerint a  kizárólag  személyi
   kérdésekben   hozott   országgyűlési   határozatok,   így    az
   országgyűlési    bizottsági    tisztségviselők     és     tagok
   megválasztásáról  szóló  határozatok  is  a  Jat.  46.  §   (2)
   bekezdése  szerinti  egyedi  aktusnak  minősülnek,  ezért   nem
   tekinthetők   az   állami  irányítás  egyéb  jogi   eszközének.
   [1375/B/1992. AB határozat, ABH 1993, 862, 863.; 753/B/1995. AB
   határozat, ABH 1995, 981.; 22/1999. (VI. 30.) AB határozat, ABH
   1999, 176.]

   Az  Alkotmánybíróság  ezért  az Ogyh2.  alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára irányuló indítványt hatáskör hiánya miatt
   - az Abü. 29. § b) pontja alapján - visszautasította.

   A  határozatnak a Magyar Közlönyben való közzététele  az  Abtv.
   41. §-án alapul.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
       
       Dr. Bagi István                         Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                   
       Dr. Czúcz Ottó                            Dr. Erdei Árpád
       alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                   
       Dr. Harmathy Attila                       Dr. Kiss László
       alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                   
       Dr. Kukorelli István                    Dr. Strausz János
       előadó alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                   
                  Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    50/2003. (XI. 5.)
    Date of the decision:
    .
    11/03/2003
    .
    .