English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03372/2021
Első irat érkezett: 08/31/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kpkf.II.39.979/2021/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 351. § (1) és (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezés elutasítása, végzés közlése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/27/2021
.
Előadó alkotmánybíró: Salamon László Dr.
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
03/01/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a és 26. § (1) bekezdése alapján - Kúria Kpkf.II.39.979/2021/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 351. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók ügyében az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék az eljárást megszüntette, hivatkozással arra, hogy közvetlen jogi érdekeltség hiányában az indítványozókat perindítási jog nem illette meg. Az indítványozók fellebbezést terjesztettek elő, melyet a Fővárosi Törvényszék visszautasított, mert álláspontja szerint azt az indítványozók a nyitva álló határidőn túl nyújtották be. A Kúria végzésében az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
Az indítványozók álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való joguk sérült, mert a bíróság elmulasztotta közölni a jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidő kezdő időpontját. A bíróságok a Pp. 351. §-a (1) bekezdés a (2) bekezdés c) pontja együttes értelmezéssel arra a következtetésre jutottak ugyanis, hogy a tárgyaláson hozott fellebbezendő végzés a tárgyaláson jelenlévő féllel szemben már a kihirdetéssel közöltnek tekintendő, így ez a fellebbezési határidő kezdő időpontja. Holott az indítványozó álláspontja szerint a végzést kézbesítéssel kell közöltnek tekinteni. Továbbá sérült a pártatlan bírósági eljáráshoz való joguk azzal, hogy az eljárásban nyilvánvalóan kizárt bíró járt el, ugyanis ugyanaz a bíró hozta meg az eljárást megszüntető döntést, mint aki a fellebbezés elutasításáról döntött. .
.
Támadott jogi aktus:
  a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 351. § (1) és (2) bekezdése
  Kúria Kpkf.II.39.979/2021/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3372_0_2021_indítvány2anonim.pdfIV_3372_0_2021_indítvány2anonim.pdfIV_3372_0_2021_indítvány.anonim.pdfIV_3372_0_2021_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_3372_3_2021_amicus_IM_anonim.pdfIV_3372_3_2021_amicus_IM_anonim.pdf
.
A döntés száma: 3106/2023. (III. 14.) AB határozat
.
Az ABH 2023 tárgymutatója: jogorvoslathoz való jog; bíróra vonatkozó kizárási szabályok; hatékony jogorvoslat; per megszüntetése
.
A döntés kelte: Budapest, 02/28/2023
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény (Pp.) 351. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az
indítványozók ügyében az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék az eljárást
megszüntette, hivatkozással arra, hogy közvetlen jogi érdekeltség hiányában az
indítványozókat perindítási jog nem illette meg. Az indítványozók fellebbezést
terjesztettek elő, amelyet a Fővárosi Törvényszék visszautasított, mert
álláspontja szerint azt az indítványozók a nyitva álló határidőn túl nyújtották
be. Az indítványozók álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz és
jogorvoslathoz való joguk sérült, mert a bíróság elmulasztotta közölni a
jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidő kezdő időpontját. A bíróságok a
Pp. 351. §-a (1) bekezdése a (2) bekezdés c) pontja együttes értelmezésével
arra a következtetésre jutottak ugyanis, hogy a tárgyaláson hozott
fellebbezhető végzés a tárgyaláson jelenlévő féllel szemben már a kihirdetéssel
közöltnek tekintendő, így ez a fellebbezési határidő kezdő időpontja. Az
indítványozó álláspontja szerint a végzést kézbesítéssel kell közöltnek
tekinteni. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az
Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való jog
megköveteli, hogy a jogvédelem hatékony legyen, vagyis ténylegesen
érvényesüljön, és képes legyen a döntés által okozott jogsérelem orvoslására. A
Pp. 351. § (1) és (2) bekezdése alapvetően két esetkör tekintetében rendeli el
a bírósági döntés írásbeli közlését, azaz annak kézbesítését. Egyrészt, ha a
fél nem vett részt azon az eljárási cselekményen, amelynek során a bíróság
döntést hozott, másrészt, ha a bíróság az ügy érdemében hoz határozatot, amihez
anyagi jogerőhatás társul. Ezzel szemben az eljárást megszüntető végzés
formálisan lezárja ugyan az eljárást, ugyanakkor az eljárás alapját képező
jogvitát érdemben nem dönti el, azaz anyagi jogerőhatás nem társul hozzá. A
határozat megismerhetőségének lehetőségével összefüggésben az Alkotmánybíróság
rámutatott arra, hogy a határozat indokolásának a szóbeli közlés esetén is
tartalmaznia kell a határozat indokait, illetve a jegyzőkönyvbe foglalt
írásbeli határozat tartalma nem térhet el a kihirdetéskor szóban a felek
tudomására hozott határozati tartalomtól. A felek ezen túlmenően a jegyzőkönyv
pontosítását kérhetik, arra észrevételt tehetnek. A határidőben előterjesztett
fellebbezés a fellebbező fél a határidő letelte után is kiegészítheti. Ezek a
garanciális rendelkezések biztosítják, hogy a fellebbező fél hatékony
jogorvoslati lehetősége a határozat szóbeli kihirdetése esetén se sérüljön.
Ezekre a rendelkezésekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
határozat szóbeli közlésének a kifogásolt jogszabályi rendelkezésben foglalt
előírása nem korlátozza a hatékony jogorvoslatot, ezért az alkotmányjogi
panaszt elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.03.01 14:00:00 3. öttagú tanács
2023.02.28 10:00:00 3. öttagú tanács

.

.
A döntés szövege (pdf):
3106_2023 AB határozat.pdf3106_2023 AB határozat.pdf
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  h a t á r o z a t o t:

  1. Az Alkotmánybíróság a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 351. § (1) bekezdése alaptörvény-­ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

  2. Az Alkotmánybíróság a Kúria mint másodfokú bíróság Kpkf.II.39.979/2021/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.
  I n d o k o l á s
  I.

  [1] 1. Az indítványozók jogi képviselőjük (Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda) útján benyújtott alkotmányjogi panaszukban az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 351. § (1) és (2) bekezdése és a Kúria mint másodfokú bíróság Kpkf.II.39.979/2021/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték. Kérelmüket az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésének sérelmére alapozták.

  [2] 1.1. Az alapügy előzménye, hogy az indítványozók (az alapügyben felperesek) mint egy bank részvényei több mint 75%-ának tulajdonosai, illetve a bank volt vezető tisztségviselője keresetet nyújtottak be a Magyar ­Nemzeti Bank határozata ellen, amely a bank tevékenységi engedélyeit visszavonta, valamit elrendelte a végelszámo­lását.
  [3] A Fővárosi Törvényszék a 2021. február 2. napján megtartott nyilvános tárgyaláson a 106.K.700.216/2019/54. számú végzésével az eljárást megszüntette a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 81. § (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Kp. 48. § (1) bekezdés c) pontjára, mert azt állapította meg, hogy közvetlen jogi érdekeltség hiányában a felpereseket perindítási jog nem illette meg.
  [4] Az indítványozók 2021. február 26. napján elektronikus úton fellebbezést terjesztettek elő az elsőfokú bíróság 106.K.700.216/2019/54. számú végzése ellen. A Fővárosi Törvényszék a 2021. március 10. napján kelt 106.K.700.216/2019/57. számú végzésével a fellebbezést a Kp. 102. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszautasította.
  [5] A törvényszék hivatkozott a Kp. 112. § (3) bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 100. § (1) bekezdésére, amely szerint a fellebbezést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az ítélet közlésétől számított tizenöt napon belül az elsőfokú bíróságnál kell benyújtani, valamint a Kp. 84. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó, a Pp. 351. § (1) bekezdésére, amely szerint a bíróság a határozatát – a (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a kihirdetéssel közli. Megállapította, hogy az 54. sorszámú végzés a 2021. február 2. napján tartott nyilvános tárgyaláson kihirdetésre került, a 15 napos fellebbezési határidő pedig – figyelembe véve a február 6-i üzemzavart, amelyre tekintettel ez a nap a határidőbe nem számít bele – 2021. február 18-án telt le. Az indítványozók a fellebbezést azonban csak 2021. február 26-án nyújtották be elektronikusan, így fellebbezésük elkésett. Rámutatott arra is, hogy az indítványozók a mulasztás igazolására igazolási kérelmet nem terjesztettek elő. A fentiekre figyelemmel a Fővárosi Törvényszék a fellebbezést a Kp. 102. § (1) bekezdése – miszerint az első fokon eljáró bíróság a fellebbezést visszautasítja, ha az elkésett és az erre jogosult igazolási kérelmet nem terjesztett elő – alapján visszautasította.
  [6] Az indítványozók fellebbezést nyújtottak be, amelyben az elsőfokú végzés hatályon kívül helyezését kérték. Kifejtették, hogy a 2021. február 2-án tartott tárgyaláson kihirdetett eljárást megszüntető végzést csak 2021. február 15-én kézbesítették az indítványozók jogi képviselőjének. Állításuk szerint az eljárást megszüntető végzést kihirdető tanácselnök a jegyzőkönyvben foglaltaktól eltérően nem ismertette az eljárást megszüntető végzés teljes indokolását, és a jegyzőkönyv tévesen tartalmazza a tárgyalás kezdetének időpontját, illetve nem tartalmazza az írásba foglalás napját. Álláspontjuk szerint a jogorvoslatra nyitva álló 15 napos határidőt nem a végzés és a rövidített indokolás kihirdetésétől, hanem a teljes indokolást tartalmazó jegyzőkönyv kézbesítésétől, 2021. február 15. napjától kell számítani. Így a 2021. február 26-án benyújtott fellebbezés nem tekinthető elkésettnek.
  [7] Kifogásolták azt is, hogy a végzésen csak a tanácselnök neve szerepel, illetve azt is, hogy az eljárást megszüntető végzést és a fellebbezést visszautasító végzést ugyanannak a tanácsnak az elnöke, ugyanaz a bíró írta alá, ami sérti a Pp. kizárásra vonatkozó szabályait.
  [8] A Kúria mint másodfokú bíróság a 2021. május 5. napján kelt Kpkf.II.39.979/2021/2. számú végzésében az első­fokú bíróság végzését helybenhagyta.
  [9] A Kúriának az indítványozók fellebbezése kapcsán abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az eljárást megszüntető 54. sorszámú végzés elleni fellebbezési határidő mely napon kezdődött, annak tárgyaláson történt kihirdetésekor, vagy az azt tartalmazó jegyzőkönyv felperesek részére történő kézbesítésekor.
  [10] A Kúria rögzítette, hogy a Kp. a határozatok közlése tárgyában nem tartalmaz rendelkezést, ezért a Kp. 84. § (2) bekezdése folytán a Pp. 351. § (1) és (2) bekezdései alkalmazandók. A Pp. 351. § (1) bekezdése szerint a bíró­ság a határozatát – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetéssel közli. A Pp. 351. § (2) bekezdése szerinti esetek a perbeli esetben nem álltak fenn, így a Kúria megállapította, hogy az eljárást megszüntető végzést a tárgyalás napján, 2021. február 2. napján, annak kihirdetésekor kell közöltnek tekinteni, vagyis a fellebbezési határidő azon a napon megindult.
  [11] A Kúria nem fogadta el az indítványozók azon hivatkozását, hogy a tanács késése miatt a tárgyalás 20 perccel később kezdődött, továbbá hogy azon nem az eljárást megszüntető végzés írásba foglalt, teljes szövege került kihirdetésre, mert a bírósági tárgyalásról készült jegyzőkönyv a Pp. 323. § (1) bekezdése alapján közokirat, amellyel szemben a Pp. 323. § (6) bekezdése szerint helye van ellenbizonyításnak, ilyenre azonban nem került sor. Az indítványozók az írásba foglalás napjának körében sem kérték a jegyzőkönyv kijavítását, kiegészítését.
  [12] A Kúria alaptalannak ítélte azt a hivatkozást is, miszerint a Kp. 112. § (3) bekezdése szerint a végzésre az ítélet szabályait kell alkalmazni, továbbá a Pp. 351. § (2) bekezdés a) pontja szerint a bíróság kézbesítés útján ­közli a felekkel az ítéletet, ezért az eljárást megszüntető végzést is a kézbesítés napján kell közöltnek tekinteni. A ­Kúria szerint a kézbesítés tekintetében kizárólag a Kp. 84. § (2) bekezdése és az annak folytán alkalmazandó Pp. 351. §-a irányadó. Azt is megjegyezte, hogy a fenti érvelés elfogadása oda vezetne, hogy valamennyi végzést kézbesíteni kellene a feleknek, ami nyilvánvalóan nem volt a jogalkotó akarata, figyelemmel a Pp. 351. § (2) bekezdésére is.
  [13] A Kúria megállapította azt is, hogy az indítványozók helytelenül hivatkoztak arra, hogy jogszabálysértően járt el az elsőfokú bíróság azáltal, hogy a fellebbezett végzést kizárólag a tanácselnök írta alá, mert a Kp. 9. § (2) bekezdésének első fordulata szerint a bíróság tanácsának hatáskörébe utalt ügyekben az elnök vagy az általa kijelölt bíró tárgyaláson kívül megtehet minden intézkedést, és az ítélet kivételével meghozhat minden határozatot, amelyet a törvény a bíróság hatáskörébe utal. A Kúria megjegyzete, hogy alaptalan volt az a hivatkozás is, miszerint jogszabálysértő, hogy az eljárást megszüntető végzést és a fellebbezést visszautasító végzést ugyanaz a tanácselnök írta alá, mivel a Kp. 102. § (1) bekezdés c) pontja alapján a fellebbezés visszautasításáról az el­járó elsőfokú bíróságnak kell döntenie. A kizárás körében egyetértett az alperes fellebbezési ellenkérelmével, mi­szerint a Pp. 13. § (1) bekezdésében foglaltakat nem a fellebbezéssel megtámadott végzés meghozatala, hanem egy olyan jogorvoslati eljárás sértené, amelyben az elsőfokú döntésben résztvevő bíró járna el.

  [14] 1.2. Az indítványozók a Kúria fenti ítéletével szemben nyújtottak be – formálisan két különálló beadványban – alkotmányjogi panaszt az elsőfokú bíróság úján, egyrészt a Kúria döntését, másrészt a Pp. 351. § (1) és (2) bekezdését kifogásolva.
  [15] Az indítványozók az Abtv. 27. § szerinti panaszukban a Kúria döntése alaptörvény-ellenességének indokolása körében elsősorban az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelmét állították egyrészt a tisztességes eljárás objektív követelményének megfelelő jogorvoslati ki­tanítás elmaradása miatt (a végzés a közlés kifejezést tartalmazta, azt azonban „homályban hagyta”, mi minősül közlésnek, a kihirdetés vagy a kézbesítés), másrészt a pártatlanság sérelmére tekintettel. Az indítványozók szerint a Kúria nem észlelte, hogy kizárt bíró vett részt az eljárásban. Az indítványozók szerint ugyanis a kizárás tekintetében nem a Pp. 13. § (1) bekezdését kell alkalmazni, hanem a Kp. 10. § (2) bekezdését, amely szerint a perorvoslat elintézéséből ki van zárva az a bíró is, aki a perorvoslattal megtámadott határozat meghozatalát megelőző bírósági eljárásban részt vett. Az indítványozók azt is előadták, hogy csak az elsőfokú bíróság 57. sorszámú végzéséből jutott a tudomásukra, hogy a bíróság szerint elmulasztották a fellebbezési határidőt, így a Kúriának a végzés elleni fellebbezésüket tartalmilag igazolási kérelemnek kellett volna tekintenie.
  [16] Az indítványozók szerint a Kúria döntése sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében garantált jogorvoslathoz való jogukat is, mivel a szóbeli indokolás alapján még akkor sem lehetne hatékony jogorvoslatot elő­terjeszteni, ha a végzés teljes szövege felolvasásra kerülne a tárgyaláson, a Pp. 350. §-a ugyanis csak az indokok rövid ismertetését írja elő, így bizonyítás nélkül azt kell vélelmezni, hogy a perbeli esetben is így történt.
  [17] Az indítványozók az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszukban – a tényállás részletes ismertetését és a befogadási feltételek valószínűsítését követően – a kifogásolt jogszabályi rendelkezések tekintetében az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésének sérelmét állították. A jogszabályi rendelkezések alaptörvény-­ellenességének indokolása keretében előadták, hogy a Pp. és Kp. rendelkezéseinek akként történő értelmezése, melynek eredményeképpen a bíróság az 54. számú végzésének csupán röviden előadott indokok felolvasása mellett történő ismertetésével együtt a fellebbezési határidő elindul, alaptörvény-ellenes. Az indítványozók szerint nem lehet kizárólag a Pp. 351. § (1) bekezdését alkalmazni, hanem a Kp. 112. § (3) bekezdését kell alkalmazni, amely a végzésekre az ítélet szabályait rendeli alkalmazni. Azt is állították, hogy a felperesi jogi kép­viselőknek a fellebbezés kezdő időpontját illető esetleges „tévedését” a végzés jogorvoslati kitanításának homályos volta is elősegítette, mivel az a „közlés” kifejezést alkalmazta, azt azonban „homályban hagyta”, hogy mi minősül közlésnek, a kihirdetés vagy kézbesítés.
  [18] Az indítványozók álláspontja szerint a Pp. 351. § (1) bekezdés és (2) bekezdés c) pont nyelvtani értelmezéséből valóban az következik, hogy a tárgyaláson jelen lévő fél részére a tárgyaláson hozott fellebbezhető végzést nem kell kézbesítés útján közölni, hanem az az (1) bekezdés főszabálya folytán már a szóbeli kihirdetéssel közöltnek tekintendő, tehát a fellebbezési határidő a kihirdetéssel kezdődik. Ez azt jelenti, hogy a tárgyaláson kihirdetett végzéssel szemben a tárgyaláson jelen volt félnek az indokok rövid szóbeli ismertetése alapján kell fellebbezését előterjesztenie, hiszen az ilyen végzés egyáltalán nem kerül kézbesítésre. Ezzel szemben az indítványozók álláspontja az, hogy a jogorvoslati jog hatékony érvényesítéséhez elkerülhetetlen a jogorvoslattal érintett határozat indokolásának pontos ismerete. Ezért valamennyi tárgyaláson hozott fellebbezhető végzést kézbesítés útján kell közölni, nem csak a tárgyalásra nem szabályszerűen idézett és a tárgyalást elmulasztó féllel szemben, hanem azzal a féllel is, aki a tárgyaláson jelen volt. A Pp. 351. §-ának az a rendelkezése, amely szerint a tárgyaláson jelen lévő félnek nem kell kézbesíteni a tárgyaláson hozott fellebbezhető végzést, sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt hatékony jogorvoslathoz való jogot.

  [19] 2. Az igazságügyi miniszter az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti panasz kérelemmel összefüggésben amicus curiae beadványt nyújtott be.
  II.

  [20] 1. Az Alaptörvény érintett rendelkezései:

  „XXVIII. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.
  […]
  (7) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.”

  [21] 2. A Pp. támadott rendelkezése:

  „351. § [A határozatok közlése]
  (1) A bíróság a határozatát – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetéssel közli.
  (2) A bíróság kézbesítés útján közli:
  a) az ítéletet és a bírósági meghagyást a felekkel,
  b) a tárgyaláson hozott végzést azzal a féllel, aki a tárgyalásra nem volt szabályszerűen megidézve,
  c) a tárgyaláson hozott perfelvételt lezáró végzést és az olyan végzést, amely új határnap kitűzésére vonatkozik, vagy amely ellen külön fellebbezésnek van helye, azzal a féllel, aki a tárgyalást elmulasztotta,
  d) a tárgyaláson kívül hozott végzést az érdekelt féllel és
  e) az eljárás során hozott minden határozatot azzal a személlyel, akinek érdekében az ügyész, valamint a perindításra feljogosított személy az eljárást megindította.”

  [22] 3. A Pp. érintett rendelkezései:

  „349. § (4) A tárgyaláson hozott végzést a bíróság jegyzőkönyvbe – folyamatos felvétel készítése esetén a jegyző­könyv írásbeli kivonatába is – foglalja. Ebben az esetben a végzés csak a rendelkező részt, a perorvoslati részt és az indokolást tartalmazza.”

  „350. § [A határozatok kihirdetése]
  (1) A bíróság a tárgyaláson hozott határozatát a tárgyaláson, a tárgyalás berekesztése folytán hozott határozatát – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a tárgyalás napján hirdeti ki.
  (2) A tárgyaláson hozott határozat kihirdetése a rendelkező rész ismertetéséből, a határozat elleni fellebbezés lehetőségéről, benyújtásának a helyéről és a határidejéről történő tájékoztatásból és az indokok ismertetéséből áll.
  (3) A tárgyalás berekesztése folytán hozott határozat rendelkező részét – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a határozat kihirdetése előtt le kell írni és azt az egyesbírónak vagy a tanács elnökének és tagjainak alá kell írniuk. A határozat kihirdetése a rendelkező rész felolvasásából, a határozat elleni fellebbezés lehetőségéről, benyújtásának a helyéről és a határidejéről történő tájékoztatásból és az indokok rövid ismertetéséből áll.
  (4) A bíróság a tárgyalás berekesztését követően az ítélet meghozatalát és kihirdetését – legfeljebb harminc napra – elhalaszthatja. Ebben az esetben a kihirdetés határnapját egyidejűleg kitűzi, a meghozott határozatot a kihirdetés napjáig írásba foglalja és a határozatot a kihirdetés határnapján a (3) bekezdésben meg­határozott módon kihirdeti.
  (5) A határozat kihirdetése során az indokok ismertetése elmarad, ha a határozatot e törvény szerint nem kell megindokolni.
  (6) Ha az ítélet kihirdetésekor valamennyi fél jelen van és a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazására nem került sor, a bíróság az ítélet kihirdetését követően valamennyi felet nyilatkoztatja arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy az írásba foglalt ítélet rövidített indokolást tartalmazzon. A bíróság ennek megtörténtét, valamint a nyilatkozatok tartalmát a jegyzőkönyvben – folyamatos felvétel készítése esetén a jegyzőkönyv írásbeli kivonatában is – feltünteti. A felek nyilatkozatára nincs szükség, ha valamennyi fél lemondott a fellebbezési jogáról.”

  „161. § (2) Ha az írásbeli jegyzőkönyv vagy a jegyzőkönyv írásbeli kivonata az eljárási cselekménnyel egy­idejűleg készül, vagy az írásbeli jegyzőkönyv a 159. § (3) bekezdése szerinti módon készül, az írásbeli jegyzőkönyv vagy az annak tartalmát összefoglaló hangfelvétel, illetve a jegyzőkönyv írásbeli kivonata hivatalból vagy az elnök engedélyével a feleknek az eljárási cselekménnyel egyidejűleg tett megjegyzései alapján is kiegészíthető és módosítható. A felek erre vonatkozó kérelmét – annak elutasítása esetén – az írásbeli jegyzőkönyvben, a jegyzőkönyv írásbeli kivonatában fel kell tüntetni. A módosítás folytán szükségtelenné vált szövegrészeket úgy kell törölni, hogy a törölt szövegrész olvasható maradjon.
  III.

  [23] 1. Az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján megvizsgálva a befogadhatóság feltételeit az Alkotmánybíróság a következőket állapította meg.

  [24] 2. Az indítványozók az Abtv. 27. § szerinti panaszukban a Kúria döntése alaptörvény-ellenességének indoko­lása körében elsősorban az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelmét állították a megfelelő jogorvoslati kitanítás elmaradása miatt, másrészt a pártatlanság sérel­mére tekintettel. Az indítványozók szerint a Kúria döntése sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében garantált jogorvoslathoz való jogukat is, mivel a szóbeli indokolás alapján még akkor sem lehetne hatékony jogorvoslatot előterjeszteni, ha a végzés teljes szövege felolvasásra kerülne a tárgyaláson, a Pp. 350. §-a ugyanis csak az indo­kok rövid ismertetését írja elő, így bizonyítás nélkül azt kell vélelmezni, hogy a perbeli esetben is így történt.
  [25] Az Abtv. 52. § (1) bekezdése értelmében az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia. A kérelem – többek között – akkor határozott, ha indokolást ad elő arra nézve, hogy a sérelmezett bírói döntés miért ellen­tétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezésével [(1b) bekezdés e) pont]. Az indítványozók az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének a megfelelő jogorvoslati kitanításra vonatkozó kifogása tekintetében, valamint az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésével összefüggésben önálló – a Pp. 351. §-ára vonatkozó indokolástól eltérő – indokolást nem adtak elő. Az indítványozó kérelme az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jog részét képező pártatlanság tekintetében megfelel a határozott kérelem követelményének.
  [26] Erre tekintettel az Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy az alkotmányjogi panasz a pártatlansággal összefüggésben megfelel-e az Abtv. 29. §-ában foglalt tartalmi befogadási feltételeknek.
  [27] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Kúria megvizsgálta a pártatlanságra vonatkozó indítványozói érvelést és döntésének indokolásában rámutatott, hogy az alperes fellebbezési ellenkérelmével ért egyet, miszerint a Pp. 13. § (1) bekezdését kell alkalmazni a konkrét ügyben. Az Alkotmánybíróság elvi alapokon álló következetes gyakorlatának megfelelően nem bocsátkozhat annak vizsgálatába, hogy a kizárás tekintetében a Pp. 13. § (1) bekezdését vagy az indítványozó állításának megfelelően, a Kp. 10. § (2) bekezdését kell-e alkalmazni, mivel ennek eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozó szakjogi kérdés.
  [28] Az Alkotmánybíróság emlékeztet arra, hogy „[a] jogszabályokat a bíróságok értelmezik, az Alkotmánybíróság csak az értelmezési tartomány alkotmányos kereteit jelölheti ki. Ez a jogkör azonban nem teremthet alapot arra, hogy minden olyan esetben beavatkozzon a bíróságok tevékenységébe, amikor olyan (állítólagos) jog­szabálysértő jogalkalmazásra került sor, mely egyéb jogorvoslati eszközzel már nem orvosolható. Sem a jogállami­ság elvont elve, sem a tisztességes eljárás alapjoga […] nem teremthet alapot arra, hogy az Alkotmánybíróság a bírósági szervezet feletti szuperbíróság szerepébe lépjen, és hagyományos jogorvoslati fórumként járjon el. […] A bíró bármely ténybeli vagy jogi tévedése nem teszi automatikusan tisztességtelenné az egész eljárást, mivel az ilyen tévedések teljesen soha nem küszöbölhetők ki, azokat az igazságszolgáltatás ma ismert rend­szere magában hordozza.” {3325/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [14]–[15]} Az Alkotmánybíróság nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy a perorvoslati bíróság jogköréhez tartozó, szakjogi vagy kizárólag törvény­értelmezési kérdésben állást foglaljon {3003/2012. (VI. 21.) AB végzés, Indokolás [4]; 3392/2012. (XII. 30.) AB végzés, Indokolás [6]; 3017/2013. (I. 28.) AB végzés, Indokolás [3]; 3028/2014. (II. 17.) AB végzés, Indokolás [12]; 3098/2014. (IV. 11.) AB végzés, Indokolás [28]}.
  [29] Az Alkotmánybíróság mindezen szempontokra figyelemmel a Kúria mint másodfokú bíróság Kpkf.II.39.979/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panaszt mint önálló petitumot az Abtv. 64. § d) pontja alapján visszautasította.

  [30] 3. Az Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján benyújtott alkotmányjogi ­panasz megfelel-e a befogadhatóság törvényi feltételeinek. A 2022. március 1-én tartott tanácsülésén az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány ebben a tekintetben megfelel az Abtv. 29. §-a szerinti befogadási feltételnek, mert felmerül alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés, hogy összhangban van-e az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való joggal a Pp. 351. § (1) bekezdése, amely szerint a bíróság a tárgyaláson hozott végzést a tárgyaláson jelen lévő féllel kihirdetéssel közli, így a kihirdetés a fellebbezési határidő kezdő napja.
  [31] A fentieknek megfelelően az Alkotmánybíróság az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján benyújtott alkotmányjogi panaszt érdemben bírálta el.
  IV.

  [32] Az alkotmányjogi panasz nem megalapozott.

  [33] 1. Az Alkotmánybíróság elsőként a kifogásolt rendelkezés előzményeit és szabályozási környezetét tekintette át.
  [34] A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 218. § szerint a tárgyalás folyamán hozott végzéseket és az ítéletet a tárgyalás napján ki kellett hirdetni. A kihirdetést azonban az ítéletre nézve – legfeljebb tizenöt napra – a bíróság elhalaszthatta azzal, hogy a kihirdetés határnapját nyomban ki kellett tűzni, és a határozatot a kihirdetés napjáig írásba is kellett foglalni. A határozat rendelkező részét a határozat kihirdetése előtt írásba kellett foglalni és azt a tanács tagjainak alá kellett írniuk. A határozatok kihirdetése a rendelkező rész felolvasásából és az indokok rövid ismertetéséből állt; az utóbbi elmaradt, ha a határozatot a törvény szerint nem kellett megindokolni.
  [35] A régi Pp. 219. § (1) bekezdés a)–e) pontjai határozták meg, hogy milyen esetben kellett a polgári eljárás során hozott bírósági határozatokat kézbesítés útján közölni. Kézbesítés útján kellett közölni az ítéletet a felekkel; a tárgyaláson hozott végzést azzal a féllel, aki a tárgyalásra nem volt szabályszerűen megidézve; a tárgyalás folyamán hozott olyan végzést, amely új határnap kitűzésére vonatkozik, vagy amely ellen külön fellebbezésnek van helye, azzal a féllel, aki a tárgyalást elmulasztotta; a tárgyaláson kívül hozott végzést az érdekelt féllel; az eljárás során hozott minden határozatot azzal a személlyel, akinek érdekében az ügyész, illetőleg a külön jogszabállyal erre feljogosított személy vagy szervezet az eljárást megindította.
  [36] A (2) bekezdés értelmében a határozatot – kivéve, ha annak kihirdetését a bíróság elhalasztotta – annak meghozatalától számított legkésőbb tizenöt napon belül kellett írásba foglalni és az írásba foglalást követő nyolc napon belül kézbesíteni kellett. Ha az ítélet kihirdetését a bíróság elhalasztotta, a kihirdetéskor jelen lévő feleknek a bíróság az írásba foglalt ítéletet nyomban kézbesítette, a meg nem jelent feleknek pedig nyolc napon belül kézbesítette. A felek részére a határozatnak nemcsak a rendelkező részét, hanem indokolását is kézbesíteni kellett, kivéve, ha a határozatot a törvény szerint nem kell megindokolni. A (3) bekezdés szerint az olyan határozatot, amely nem esik az (1) bekezdés alá, már a kihirdetéssel közöltnek kellett tekinteni.
  [37] A közlésnek a Pp. szabályai értelmében – egyezően a régi Pp. rendelkezéseivel – két módja van: a kihirdetés és a kézbesítés.
  [38] A Pp. 350. §-a szerint a bíróság a tárgyaláson hozott határozatát a tárgyaláson, a tárgyalás berekesztése folytán hozott határozatát – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a tárgyalás napján hirdeti ki. A tárgyaláson hozott határozat kihirdetése a rendelkező rész ismertetéséből, a határozat elleni fellebbezés lehetőségéről, benyújtásának a helyéről és a határidejéről történő tájékoztatásból és az indokok ismertetéséből áll. A tárgyalás be­rekesztése folytán hozott határozat rendelkező részét – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a határozat ki­hirdetése előtt le kell írni, és azt az egyesbírónak vagy a tanács elnökének és tagjainak alá kell írniuk [Pp. 350. § (3) bekezdés]. A határozat kihirdetése a rendelkező rész felolvasásából, a határozat elleni fellebbezés lehetőségéről, benyújtásának a helyéről és a határidejéről történő tájékoztatásból és az indokok rövid ismertetéséből áll. A bíróság a tárgyalás berekesztését követően az ítélet meghozatalát és kihirdetését – legfeljebb harminc napra – elhalaszthatja [Pp. 350. § (4) bekezdés]. Ebben az esetben a kihirdetés határnapját egyidejűleg kitűzi, a meghozott határozatot a kihirdetés napjáig írásba foglalja és a határozatot a kihirdetés határnapján a (3) bekezdésben meghatározott módon kihirdeti.
  [39] A Pp. a régi Pp.-vel azonos körben határozta meg azokat a határozatokat, amelyek esetében fontos, hogy a közlés joghatásai ne a szóbeli, hanem az írásbeli tudomásra jutással, tehát a kézbesítés útján álljanak be. A törvény a kézbesítéssel történő közlés idejét és módját – a határidők kivételével – a régi Pp.-vel egyezően rendezi.
  [40] A Pp. 351. § (1) bekezdése szerint a bíróság a határozatát – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetéssel közli. A bíróság kézbesítés útján közli: az ítéletet és a bírósági meghagyást a felekkel, a tárgyaláson hozott végzést azzal a féllel, aki a tárgyalásra nem volt szabályszerűen megidézve, a tárgyaláson hozott perfelvételt le­záró végzést és az olyan végzést, amely új határnap kitűzésére vonatkozik, vagy amely ellen külön fellebbezésnek van helye, azzal a féllel, aki a tárgyalást elmulasztotta, a tárgyaláson kívül hozott végzést az érdekelt féllel és az eljárás során hozott minden határozatot azzal a személlyel, akinek érdekében az ügyész, valamint a per­indításra feljogosított személy az eljárást megindította.
  [41] A Pp. 351. § (3)–(5) bekezdése értelmében a bíróság a határozatot – kivéve, ha az ítélet meghozatalát és ki­hirdetését elhalasztotta – annak meghozatalától számított legkésőbb harminc napon belül írásba foglalja, és az írásba foglalást követő három napon belül elrendeli annak kézbesítését. Ha a bíróság az ítélet meghozatalát és kihirdetését elhalasztotta, az írásba foglalt ítéletet a kihirdetéskor jelen lévő feleknek nyomban kézbesíti, a meg nem jelent felek részére pedig három napon belül elrendeli a kézbesítését. A felek részére a határozatnak nemcsak a rendelkező részét, hanem indokolását is kézbesíteni kell, kivéve, ha a határozatot e törvény szerint nem kell megindokolni.

  [42] 2. Az Alkotmánybíróság a következőkben összefoglalta az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való jog lényeges ismérveit.
  [43] Az Alaptörvény és az Alkotmánybíróság értelmezése szerint ez az alapjog megköveteli, hogy „az érdemi, ügydöntő, az érintett helyzetét, jogait lényegesen befolyásoló határozat [döntés] tekintetében a jogorvoslat ­biztosítsa a döntést hozó szervtől eltérő más szerv részéről a felülvizsgálatot, az állásfoglalást a döntés helyessége, törvényessége tekintetében, esetleg a döntés megváltoztatását vagy hatályon kívül helyezését. Vagyis a jogorvoslathoz való jog, mint alkotmányos alapjog immanens tartalma az érdemi határozatok tekintetében a más szervhez vagy [...] ugyanazon szervezeten belüli magasabb fórumhoz fordulás lehetősége. Ugyanakkor az ilyen felülvizsgálatot nem biztosító jogorvoslat nem feltétlenül alkotmányellenes a nem érdemi, nem ügydöntő határozatok esetén.” {5/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 27, 31; 3111/2021. (IV. 14.) AB határozat, Indokolás [25]}
  [44] A jogorvoslathoz való jog, mint az érdemi, illetve eljárást befejező döntésekkel szembeni jogorvoslat kezdeményezéséhez való jog a másik oldalról azt is jelenti, hogy nemcsak az ügy érdemében való döntéshozatalt megelőző döntésekkel szembeni jogorvoslat nem következik kényszerítően a jogorvoslathoz való jogból, hanem az ügy érdemében hozott, eljárás lezáró döntést követő egyszeri jogorvoslati lehetőség utáni további jogorvoslati lehetőségek biztosítása sem. „Abban is egyértelmű a gyakorlat, hogy a jogorvoslathoz való jogból mint alapjogból az adott hatósági, illetve bírósági döntés ellen biztosított rendes jogorvoslati eszközök igénybevétele következik.” {1319/B/1993. AB határozat, ABH 1994, 690, 691; 9/2013. (III. 6.) AB határozat, Indokolás [28]}
  [45] A jogorvoslathoz való jog törvényben meghatározottak szerint gyakorolható, ezért az egyes eljárásokban eltérő szabályozás lehetséges. Az Alaptörvény megköveteli, hogy a jogorvoslati jog nyújtotta jogvédelem hatékony legyen, vagyis ténylegesen érvényesüljön és képes legyen a döntés által okozott sérelem orvoslására. A jog­orvoslat jogának hatékony érvényesülését számos tényező befolyásolhatja, így többek között a felülbírálati lehetőség terjedelme, a jogorvoslat elintézésére meghatározott határidő, vagy a sérelmezett határozat kézbesítésének szabályai és megismerhetőségének tényleges lehetősége. Minden jogorvoslat lényegi, immanens eleme továbbá a jogorvoslás lehetősége, vagyis a jogorvoslat fogalmilag és szubsztanciálisan tartalmazza a jogsérelem orvosolhatóságát {3064/2014. (III. 26.) AB határozat, Indokolás [15]}.
  [46] Az Alkotmánybíróság gyakorlatában tehát alapvetően az eljárást befejező döntések tekintetében is alkotmányos elvárás a jogorvoslat biztosítása. Jelen ügyben az indítványozók nem is a jogorvoslat hiányát kifogásolták, mivel a fellebbezés jogszabályi lehetősége számukra biztosított volt, hanem azt kifogásolták, hogy a Pp. 351. § (1) bekezdése szerint a bíróság a határozatát főszabály szerint kihirdetéssel közli, kivételt a tárgyaláson hozott végzés tekintetében a (2) bekezdés alapján csak a tárgyalásra nem szabályszerűen megidézett személyek képeznek, akikkel a bíróság kézbesítés útján közli a döntést, így a tárgyaláson jelen lévők félnek az indokok rövid szóbeli ismertetése alapján kell a tárgyaláson kihirdetett végzéssel szemben fellebbezést előterjeszteni. Az indítványozók szerint a jogorvoslati jog hatékony érvényesítéséhez elkerülhetetlen a jogorvoslattal érintett határozat pontos ismertetése. Tehát az indítványozók szerint a tárgyaláson hozott fellebbezhető végzés kézbesítésének, azaz az írásbeliségnek a hiányában sérül a hatékony jogorvoslathoz való jog. Ezért az Alkotmánybíróságnak azt a kérdést kellett eldöntenie, hogy az írásbeliség garanciája a jogorvoslathoz való jog gyakorlása szempontjából mellőzhetetlen alkotmányos követelményt képez-e.

  [47] 3. Az Alkotmánybíróság ezt a kérdést már korábban megvizsgálta a 1236/B/1996. AB határozatában a régi Pp. 219. § (1) és (3) bekezdése tekintetében a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továb­biakban: Alkotmány) 57. § (5) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való joggal összefüggésben, és elutasította az indítványt.
  [48] Az Alkotmánybíróság határozatának indokolásában megállapította: „Az eljárást megszüntető végzés nem ítélet hatályú határozat. Nem teremt »ítélt dolgot«, sőt magának a megszüntetett pernek a megindításhoz fűződő joghatásai is – meghatározott feltételek teljesítésével – fenntarthatók. Következményeiben sem olyan súlyú döntés tehát, amelynél az írásbeliség garanciája a jogorvoslathoz való alapvető jog gyakorlása szempontjából mellőzhetetlen alkotmányos követelmény lenne. A perrendi szabályok értelmében a kihirdetésnél a tárgyaláson jelen lévő féllel a határozat rendelkezését és az indokolás lényegét ismertetni kell (Pp. 218. §). A félnek módjában áll tehát, hogy a határozat lényegének ismeretében eldönthesse: kíván-e jogorvoslattal élni. A jogorvos­lathoz való alapvető joggal kapcsolatos alkotmányos követelményeket az ilyen jellegű határozatoknál nem ­sérti az, hogy a fellebbezési határidő a kihirdetéssel veszi kezdetét.” (1236/B/1996. AB határozat, ABH 1997, 687, 689.)
  [49] Az Alkotmánybíróság tehát a régi Pp. vizsgálata során megállapította, hogy nem vet fel alkotmányossági aggályokat az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való joggal összefüggésben az anyagi jogerőt nem eredményező permegszüntető végzés kihirdetéssel való közlése a tárgyaláson jelen lévő féllel és a fellebbezés határidejének a kihirdetés időpontjával való megindulása.

  [50] 4. Az Alkotmánybíróság ezt követően megvizsgálta, hogy a Pp. 351. § (1) és (2) bekezdései korlátozzák-e a jogorvoslathoz való jogot azzal, hogy a tárgyaláson jelen lévő fél részére a tárgyaláson hozott fellebbezhető végzést nem kell kézbesítés útján közölni, hanem az már a szóbeli kihirdetéssel közöltnek tekintendő.
  [51] Az Alkotmánybíróság abból indult ki, hogy annak eldöntése során, mely határozatok esetében álljanak be a közlés joghatásai szóbeli, és mely esetekben írásbeli tudomásra jutással, tehát kézbesítéssel, a jogalkotó – hasonló­képpen a jogorvoslati rendszer kialakításához – nagyfokú szabadsággal rendelkezik. Ugyanakkor a határozat közlése egy minősített tudomásra hozatalt jelent, amelynek a jogorvoslathoz való jog gyakorlása szempontjából is különös jelentősége van, mivel a fellebbezési határidőt a közléstől kell számítani.
  [52] Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való jog megköveteli, hogy a jogvédelem hatékony legyen, vagyis ténylegesen érvényesüljön és képes legyen a döntés által okozott jogsérelem orvos­lására. Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint a jogorvoslathoz való jog hatékony érvényesülését több tényező befolyásolja, így többek között a jogorvoslat elintézésére szabott határidő, a kézbesítés szabályszerűsége, a határozat megismerhetőségének tényleges lehetősége {17/2015. (VI. 5.) AB határozat, Indokolás [106]}.
  [53] A Pp. 351. § (1) és (2) bekezdése alapvetően két esetkör tekintetében rendeli el a bírósági döntés írásbeli közlését, azaz annak kézbesítését. Egyrészt, ha a fél nem vett részt azon az eljárási cselekményen, amelynek során a bíróság döntést hozott, így kizárólag így van lehetősége a döntés megismerésére. Másrészt, ha a bíróság az ügy érdemében hoz határozatot, mivel a határozathoz – a jogorvoslati jog gyakorlásának hiányában vagy azt követően – anyagi jogerőhatás társul. Ezzel szemben az eljárást megszüntető végzés formálisan lezárja ugyan az eljárást, ugyanakkor az eljárás alapját képező jogvitát érdemben nem dönti el, azaz anyagi jogerőhatás nem társul hozzá.
  [54] A bírósági határozat megismerhetőségének lehetőségével összefüggésben az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy – a Pp.-ben foglalt eljárási garanciák betartása mellett – az indokolás szóbeli közlés esetén is tartalmaznia kell a határozat indokait, illetve a jegyzőkönyvbe foglalt írásbeli határozat tartalma nem térhet el a kihirdetéskor szóban a felek tudomására hozott határozati tartalomtól. A felek ezen túlmenően a jegyzőkönyv pontosítását kérhetik, arra észrevételt tehetnek [Pp. 349. § (4) bekezdés, 161. § (2) bekezdés]. A határidőben előterjesztett fellebbezés a fellebbező fél a határidő letelte után is kiegészítheti. A fenti rendelkezések biztosítják, hogy a fellebbező fél hatékony jogorvoslati lehetősége a határozat szóbeli kihirdetése esetén se sérüljön.

  [55] 5. A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a határozat szóbeli közlésének a kifogásolt jogszabályi rendelkezésben foglalt előírása nem korlátozza a hatékony jogorvoslatot, ezért az megfelel a jog­orvoslathoz joggal kapcsolatos alkotmányos követelményeknek.
  [56] Az Alkotmánybíróság mindezek alapján Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszt az Alap­törvény XXVIII. cikk (7) bekezdése tekintetében elutasította.
    Dr. Salamon László s. k.,
    tanácsvezető, előadó alkotmánybíró
    .
    Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szabó Marcel s. k.,
    alkotmánybíró
    .
    Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szalay Péter s. k.,
    alkotmánybíró
    .

    .
    English:
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    08/31/2021
    Subject of the case:
    .
    Constitutional complaint against the ruling No. Kpkf.II.39.979/2021/2 of the Curia and section 351 (1) and (2) of the Act CXXX of 2016 on the Civil Procedures (dismissal of appeal, communication of the ruling)
    Number of the Decision:
    .
    3106/2023. (III. 14.)
    Date of the decision:
    .
    02/28/2023
    Summary:
    The Constitutional Court rejected the constitutional complaint aimed at establishing that section 351 (1) of the Act CXXX of 2016 on the Civil Procedure is in conflict with the Fundamental Law and at its annulment. In the petitioners' case, the Budapest Capital Regional Court proceeding as the court of first instance terminated the proceedings on the ground that the petitioners were not entitled to bring proceedings in the absence of a direct legal interest. The petitioners filed an appeal, which was rejected by the Budapest Capital Regional Court because, in its view, the petitioners had submitted it beyond the time limit. According to the petitioners, their right to a fair trial and their right to appeal were infringed because the court failed to communicate the starting date of the time limit for filing an appeal. The courts concluded, in accordance with the joint interpretation of section 351 (1) and (2) (c) of the Act on the Civil Procedure, that an appealable ruling delivered at the hearing is deemed to have been notified to the party present at the hearing at the time of its announcement, and that this is the starting date of the time limit for filing an appeal. In the petitioner's view, the ruling should be deemed to have been notified by way of service. In its decision, the Constitutional Court stated that the right to legal remedy guaranteed by Article XXVIII (7) of the Fundamental Law requires that the legal protection be effective, i.e. that it be actually enforced and capable of remedying the harm caused by the decision. Paragraphs (1) and (2) of section 351 of the Act on the Civil Procedure provide for the written communication of the court decision, i.e. its service, in two main scopes of cases. On the one hand, if the party did not take part in the procedural act in the course of which the court adopted its decision, and on the other hand, if the court decides on the merits of the case, accompanied with substantive legal effect. In contrast with the foregoing, a ruling terminating the proceedings formally closes the proceedings, but it does not resolve the dispute on the merits, i.e. it does not have substantive legal effect. In the context of the possibility of making the decision known, the Constitutional Court pointed out that the reasoning of the decision must contain the reasons for the decision even in the case of oral communication, and the content of the written decision recorded in the minutes must not differ from the content of the decision orally brought to the attention of the parties at the time of its announcement. In addition, the parties may request clarification of the minutes and may comment on them. An appeal submitted within the time limit may be supplemented by the appellant even after the time limit has expired. These guarantee provisions ensure that the appellant's effective remedy is not prejudiced even if the decision is delivered orally. In the light of these provisions, the Constitutional Court held that the requirement laid down in the contested provision of the law on the oral communication of the decision does not restrict effective remedy, and therefore dismissed the constitutional complaint.
    .
    .