English
Hungarian
Ügyszám:
.
189/D/2000
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 32/2003. (VI. 4.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/380
.
A döntés kelte: Budapest, 06/02/2003
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a
   következő

                           határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 57. § (1) bekezdése  és
   60.   §   (3)   bekezdése   alapján  megállapítja,   hogy   a
   lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az  egyházakról
   szóló  1990.  évi  IV. törvény 15. § (1) és (2)  bekezdésének
   alkalmazása  során alkotmányos követelmény,  hogy  egyház  és
   vele    jogviszonyban   álló   személyek   közötti,    állami
   jogszabályokon  alapuló jogviszonyokból eredő  jogvitákat  az
   állami bíróságok érdemben elbírálják.

   2. Az Alkotmánybíróság a lelkiismereti és vallásszabadságról,
   valamint  az  egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény  15.  §
   (2)    bekezdése    alkotmányellenességének   megállapítására
   irányuló alkotmányjogi panaszt elutasítja.

   3. Az Alkotmánybíróság a lelkiismereti és vallásszabadságról,
   valamint  az  egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény  15.  §
   (1)    bekezdése    alkotmányellenességének   megállapítására
   irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás
                                 
                                 I.

    Az   indítványozó   alkotmányjogi  panaszt   terjesztett   az
    Alkotmánybíróság elé.

    1.  Az indítványban foglaltak, valamint az indítványozó által
    becsatolt iratok alapján a következők állapíthatók meg:

    1.1.  Az  indítványozó a Magyarországi Református  Egyház  (a
    továbbiakban:   Egyház)  szolgálatában   állt   a   Debreceni
    Református  Teológiai Akadémia - később Debreceni  Református
    Hittudományi    Egyetem    -   (a   továbbiakban:    Egyetem)
    tanszékvezető   tanáraként.   A   hallgatók   kezdeményezését
    tudomásul  véve,  1995.  április 14-én  -  feltételek  tűzése
    mellett  - az indítványozó elfogadta az Egyház püspöke  által
    tett,  a  nyugdíjaztatására irányuló ajánlatot. Ezt  követően
    maga  ellen fegyelmi eljárás lefolytatását kérte, s egyben  a
    nyugdíjaztatásával     kapcsolatos    jognyilatkozatát     is
    megtámadta.  Az Egyház Zsinati Bíróságának elnöksége  2/1995.
    Bír.    számú   határozatában   az   indítványozót   írásbeli
    megintésben részesítette, s megállapította, hogy  az  eljárás
    során  nem  merült  fel olyan bizonyíték,  amely  a  saját  -
    nyugdíjaztatására vonatkozó - jognyilatkozata visszavonásának
    vagy  megtámadásának alapjául szolgálhatna. A Zsinati Bíróság
    nem      találta      megalapozottnak     az     indítványozó
    jövedelemveszteségével  kapcsolatos  kárigényét   sem.   Ezen
    határozat  ellen az indítványozó részéről benyújtott  panaszt
    az  Egyház  Zsinatának  elnöksége -  az  írásbeli  megintésre
    vonatkozó kitétel kivételével - elutasította.

    1.2. Az indítványozó a Debreceni Városi Bíróságon kártérítési
    pert  indított  a  Tiszántúli  Református  Egyházkerület   (a
    továbbiakban:  Egyházkerület) mint I. rendű,  és  az  Egyetem
    mint   II.  rendű  alperes  ellen.  A  felperes  indítványozó
    keresetében annak megállapítását kérte, hogy az Egyházkerület
    püspökével kötött, a nyugdíjazásával kapcsolatos megállapodás
    az  általa  tűzött  feltételek mellett érvényesen  létrejött,
    azonban    az   alperesek   szerződésszegése   miatt    annak
    teljesítésére  nem  került  sor.  Az  indítványozó   kérelmet
    terjesztett  elő továbbá az alperesek vagyoni és nem  vagyoni
    kártérítési felelősségének megállapítása iránt is.

    Az  alperesek  ellenkérelmükben a per megszüntetését  kérték,
    mivel  szerintük a jogvita elbírálása nem tartozott az állami
    bíróság hatáskörébe.

    A   Debreceni   Városi   Bíróság  7.P.21.766/1997/5.   számon
    meghozott   ítéletével  a  felperes  indítványozó   keresetét
    elutasította. Az első fokon eljáró bíróság az 1997. július 3-
    án  kelt  ítélet  indokolásában  kifejtette:  keresetében   a
    felperes követelése jogalapjaként az egyházi "jogszabályokat"
    jelölte  meg. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint
    az  egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény (a  továbbiakban:
    Ltv.) 15. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságban  az
    egyház  az  államtól  elválasztva  működik.  A  (2)  bekezdés
    szerint az egyház belső "törvényeinek", szabályainak érvényre
    juttatására  állami  kényszer nem  alkalmazható.  A  felperes
    keresete   kártérítés  és  nem  vagyoni   kár   megfizetésére
    irányult. Az Ltv. 16. § (2) bekezdése alapján az egyházi jogi
    személy törvénysértése esetén az ügyész pert indít az egyházi
    jogi  személy  ellen.  Fentiekből  következően  az  alperesek
    károkozása   esetén   a  per  megindítására   a   felperesnek
    jogosultsága  nincs,  ezért  a bíróság  a  felperes  kereseti
    kérelmét elutasította.

    1.3.  A  városi bíróság ítéletét a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
    4.Pf.22.069/1997/4. számú végzésével hatályon kívül helyezte,
    a  pert  megszüntette és a keresetlevelet áttenni rendelte  a
    Zsinati  Bírósághoz. Az 1998. január 21-én  meghozott  végzés
    indokolásában  arra  hivatkozott a megyei  bíróság,  hogy  az
    Egyház  alkotmányáról  és  kormányzatáról  szóló  1994.   évi
    II. egyházi törvény (a továbbiakban: egyházi alkotmány) 9.  §
    (1)  bekezdése,  továbbá  az  egyházi  törvénykezésről  szóló
    1967.  évi  VI. egyházi törvénycikk (a továbbiakban:  egyházi
    törvénykezési törvény) 49. §-a értelmében a felperes igénye a
    Zsinati Bíróság hatáskörébe tartozik az egyházi törvénykezési
    törvény 27. §-a alapján.

    1.4.  Az áttétel alapján eljáró Zsinati Bíróság 3/1996.  Bír.
    számú határozatában megállapította hatáskörének hiányát és  a
    keresetlevelet   áttette  a  hatáskörrel  és  illetékességgel
    rendelkező Debreceni Munkaügyi Bírósághoz. A Zsinati  Bíróság
    1998.   június   4-én  kelt  határozatának  indokolásában   a
    következő álláspontra helyezkedett: Az egyházi alkotmány 9. §
    (1) bekezdése nem eljárásjogi, hanem anyagi jogi rendelkezés,
    amely  nem jelent mást, mint azt, hogy bármilyen bíróság  jár
    el az Egyház alkalmazásában álló, lelkészi képesítésű személy
    szolgálati  viszonyát érintő ügyében, az alkalmazandó  anyagi
    "jogszabályok" az Egyház belső szabályai.

    Az  egyházi  törvénykezésről szóló törvény 1. §-a  az  egyház
    bírói  joghatóságát egyházi törvény által bírósági hatáskörbe
    utalt fegyelmi ügyekre és igazgatási ügyekre terjeszti ki.  A
    szűkebb  körű  hatáskört  az  egyházi  törvénykezésről  szóló
    törvény 43. és 44. §-a a fegyelmi ügyekben, továbbá a 49.  §-
    ban megfogalmazott igazgatási ügyekben állapítja meg.

    A   Zsinati   Bíróság  álláspontja  szerint  az  indítványozó
    keresete   nem   fegyelmi  ügy,  de  nem   sorolható   be   a
    gyakorlatilag  ügyfajtánkénti  taxációt  jelentő  49.   §-ban
    szabályozott  igazgatási ügyek közé sem, így az adott  ügyben
    az  egyházi  bíróságnak nem hogy hatásköre, de  "joghatósága"
    sincsen eljárni.

    Ugyanakkor  a  Zsinati  Bíróság  rámutatott  arra,  hogy   az
    Alkotmány   57.   §   (1)  bekezdése  értelmében   a   Magyar
    Köztársaságban  mindenkinek joga  van  ahhoz,  hogy  valamely
    perben  a jogait és kötelességeit a törvény által felállított
    független   és  pártatlan  bíróság  igazságos  és   nyilvános
    tárgyaláson   bírálja   el.   Ez   az   alkotmányos   alapjog
    természetszerűen megillet minden magyar állampolgárt,  így  a
    református  egyház lelkészi képesítésű tagjait is.  Ezért  az
    alperesekkel,  különösképpen az  I.  rendű  alperessel,  mint
    munkáltatóval szembeni, munkaviszonyból származó jogvitájában
    nem zárható el a világi bírósághoz fordulás jogától.

    1.5.  A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4.Pf.22.069/1997/4.  számú
    jogerős    végzését   az   indítványozó   által    benyújtott
    felülvizsgálati  kérelem  folytán eljáró  Legfelsőbb  Bíróság
    1998.   november   3-án   kelt  Pfv.VI.21.240/1998/2.   számú
    végzésével   azzal  tartotta  hatályban,  hogy   az   áttétel
    elrendelését mellőzte.

    A  Legfelsőbb Bíróság indokolása szerint az állam  és  egyház
    elválasztásának elve alapján a törvényes hatáskörében  eljáró
    egyházi szerv határozatait, azok helyessége vagy jogszerűsége
    szempontjából a bíróság nem vizsgálhatja felül, s nem dönthet
    az  ilyen  határozat  jogellenes voltára  alapított  kárigény
    tárgyában  sem.  Az  egyházi alkotmány  9.  §  (1)  bekezdése
    értelmében  az egyház alkalmazásában lévő lelkészi képesítésű
    és  jellegű személyek (egyházi személyek) szolgálati viszonya
    és felelőssége tekintetében az egyházi törvények szerint kell
    eljárni;  a  (4)  bekezdés  alapján  pedig  az  egyház  által
    alkalmazottainak   okozott  kárért   való   felelősségről   a
    mindenkor hatályos állami jogszabályok rendelkezéseit kell  -
    megfelelően - alkalmazni. Az egyházi megbízatás és  szolgálat
    után   járó   díjazás   kiszolgáltatása   körében   felmerülő
    követelések  érvényesítése az egyházi  törvénykezési  törvény
    49. § c) pontja szerint egyházi bírói eljárás alá tartozik.

    1.6.  A  Zsinati Bíróság 3/1996. Bír. számú határozata nyomán
    eljáró  Debreceni  Munkaügyi  Bíróság  3.M.554/1998/9.  számú
    végzésével  a  pert  megszüntette.  Az  1999.  október  12-én
    meghozott végzés indokolása szerint az egyházi alkotmány 9. §
    (1)  bekezdése szerint az egyház alkalmazásában álló lelkészi
    képesítésű  és  jellegű  személyek  szolgálati  viszonya   és
    felelőssége  tekintetében az egyházi törvények  rendelkezései
    szerint  kell  eljárni.  Az Ltv.  15.  §  (1)  bekezdése  úgy
    rendelkezik,  hogy az állam az egyháztól elválasztva  működik
    [Alkotmány  60.  § (3) bekezdés]. A (2) bekezdés  szerint  az
    egyház  belső törvényeinek, szabályainak érvényre juttatására
    állami  kényszer nem alkalmazható. Mindezekből következően  a
    törvényes hatáskörében eljáró egyházi szervek határozatait  a
    bíróság  nem  bírálhatja  felül  és  nem  dönthet  az   ilyen
    határozatok  jogellenes voltára alapított kárigény  tárgyában
    sem.

    A  munkaügyi bíróság értelmezése szerint az egyházi alkotmány
    9.   §-ában   írt   jogszabályi  rendelkezések   nem   anyagi
    jogszabályok,  hanem - az Ltv. 15. §-a alapján -  eljárásjogi
    szabályok.    Ebből   következően   az   egyházi    alkotmány
    rendelkezései  kizárólag  akkor  irányadók,  ha  az   Egyház,
    illetőleg  annak  szervei alkalmazzák. Ebből következően  sem
    fogadható  el  a Zsinati Bíróságnak az a megállapítása,  mely
    szerint   a  törvények,  illetőleg  belső  szabályzatok   más
    bíróságra   is   vonatkoznak.   Ez   ellentétes   ugyanis   a
    jogszabályok  közzétételére vonatkozó rendelkezésekkel,  mely
    szerint   azok  a  jogszabályok  bírnak  kötelező   érvénnyel
    bírósági    eljárásban,   amelyeket   a   Magyar   Közlönyben
    közzétettek [a jogalkotásról szóló 1987. évi XI.  törvény  (a
    továbbiakban: Jat.) 1. §, 11. §, 14. § (1) bekezdése].

    A   munkaügyi  bíróság  rámutatott  még  arra  is,  hogy   az
    indítványozó  az  Egyházkerületnél volt "bekebelezve"  és  az
    Egyetemnél  -  "választása alapján szolgálati  viszonyban"  -
    látta el az egyetemi tanári tevékenységet. Az indítványozónak
    így munkaviszonya az alperesekkel nem keletkezett.

    1.7.  A  Hajdú-Bihar  Megyei Bíróság mint  másodfokú  bíróság
    2.Mf.21.703/1999/3.  számú végzésével az  első  fokon  eljárt
    munkaügyi bíróság végzését helybenhagyta. Az indokolásában  a
    megyei   bíróság   rámutatott:  az   állam   és   az   egyház
    elválasztásának alkotmányos alapelve folytán az egyház  belső
    jogalkotásának  rendelkezésein  alapuló  igényeit  az  egyház
    szolgálatában  álló  lelkészi képesítésű és  jellegű  személy
    csak     az    államtól    elválasztott    egyházi    bíróság
    fórumrendszerében   érvényesítheti;   állami   kényszer   nem
    alkalmazható,  azaz világi bíróság - s ezek közé  tartozik  a
    munkaügyi bíróság is - egyáltalán nem járhat el [Ltv.  15.  §
    (1)  és  (2)  bekezdése, az egyházi alkotmány  9.  §  (1)  és
    (4) bekezdése, az egyházi törvénykezésről szóló törvény 49. §
    c) pontja].

    Az  Alkotmány 57. § (1) és 60. § (3) bekezdése csak egymással
    összefüggésben    értelmezhető   és   alkalmazható.    Minden
    állampolgár - így állampolgári jogon az indítványozó is, mint
    az  egyház szolgálatában álló lelkészi képesítésű és  jellegű
    személy   -  állami  bírósághoz  fordulhat  mindazon   igénye
    tekintetében,    amely   az   állami   jogalkotás    valamely
    rendelkezésén alapul.

    Ugyanakkor  az állam és az egyház elválasztásának alkotmányos
    alapelvéből   következően  az  egyház  belső   jogalkotásának
    rendelkezésein alapuló igényeit az egyház szolgálatában  álló
    lelkészi  képesítésű és jellegű személy is csak  az  államtól
    elválasztott      egyházi      bírósági      fórumrendszerben
    érvényesítheti,  világi bíróság előtt -  és  ennek  számít  a
    munkaügyi bíróság is - nem.

    A  jogerős  végzést  1999. december  20-án  kézbesítették  az
    indítványozó ügyvédjének.

    1.8.   Az   indítványozó  a  munkaügyi   jogvitában   hozott,
    2.Mf.21.703/1999/3.   számú   jogerős    végzéssel    szemben
    felülvizsgálati   kérelmet   nyújtott   be.   Felülvizsgálati
    kérelmében arra hivatkozott, hogy esetében munkaviszony  állt
    fenn, ezért ügyében a munkaügyi bíróságnak el kell járnia.

    A  Legfelsőbb  Bíróság Mfv.I.10.168/2000. számú végzésével  a
    Hajdú-Bihar    Megyei   Bíróság   mint   másodfokú    bíróság
    2.Mf.21.703/1999/3.   számú   jogerős   végzését   hatályában
    fenntartotta.     A     Legfelsőbb    Bíróság     utalt     a
    Pfv.VI.21.240/1998/2. számú végzésére, amely az indítványozót
    érintően  "már  kifejtette",  hogy  "lelkészi  képesítésű  és
    jellegű  személyként  szolgálati  viszonyban  állt,  ezért  e
    jogviszonya  és ebből eredő igényei tekintetében  az  egyházi
    törvények  szerint kell eljárni, a követelések  érvényesítése
    egyházi bíróság eljárása alá tartozik".

    2.  Az indítványozó alkotmányjogi panasza 2000. február 14-én
    V  az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
    továbbiakban:   Abtv.)  48  §  (2)  bekezdésében   megszabott
    határidőn belül - érkezett meg az Alkotmánybíróságra.

    2.1. Ebben az indítványozó kérte annak megállapítását, hogy a
    Debreceni  Munkaügyi Bíróság és a Hajdú-Bihar Megyei  Bíróság
    3.M.554/1998/9.,     illetve    2.Mf.21.703/1999/3.     számú
    végzéseikkel   megsértették   az   Alkotmány    57.    §-ában
    foglaltakat,  mivel  a munkaviszony jogellenes  megszüntetése
    miatti  kárigénye  bíróság előtti érvényesítésétől  elzárták.
    Kérte, hogy az Alkotmánybíróság e két végzést semmisítse meg.

    2.2.    Hiánypótlásra   történt   felhívását   követően    az
    indítványozó  az  alkotmányjogi panaszát pontosította.  Ennek
    megfelelően  alkotmányjogi panaszában az Ltv. 15.  §  (1)  és
    (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását kérte az
    Alkotmánybíróságtól,  mert állítása szerint  jogsérelme  ezen
    rendelkezések  alkalmazása  folytán  következett  be.   Kérte
    továbbá  annak  megállapítását is, hogy  az  alkotmányellenes
    jogszabály  vagy  annak alkotmányellenes értelmezése  perében
    nem alkalmazható.

    2.3.  Indokolása  szerint az állam és az egyház  elválasztása
    nem valamiféle különleges jogosítvány vagy privilégium és nem
    jelenti   az   egyház   törvények   felettiségét.   Sem    az
    Alkotmánybíróság  eddigi gyakorlata  [4/1993.  (II.  12.)  AB
    határozat,  ABH 1993, 48.; 8/1993. (III. 27.)  AB  határozat,
    ABH  1993,  99.], sem az Ltv. nem olyan szándékkal fogalmazta
    meg  az állam és az egyház elválasztásának elvét, hogy  ezzel
    akár  az  egyházat,  akár a vele jogviszonyba  lépő  személyt
    elzárná attól a lehetőségtől, hogy az egymással szembeni,  az
    állami  törvényeken alapuló igényeiket a bíróság elé  vigyék.
    Egy  ezzel  ellentétes  értelmezés ugyanis  több  alkotmányos
    alapjogot  sértene, hiszen teljesen kivonná az  egyház  és  a
    vele   jogviszonyba  lépő  személyek  állami  jogon   alapuló
    jogvitáinak  eldöntését a világi bíróságok  hatásköréből.  Az
    állam  és  az  egyház elválasztásának elvében  kinyilvánított
    egyházi  autonómiát  más  alapjogokkal  -  így  a  bírósághoz
    fordulás  jogával - összhangban kell értelmezni; az állam  és
    az  egyház  elválasztásának elve nem vezethet  oda,  hogy  az
    egyházakkal   jogviszonyba   kerülő   személyek   alkotmányos
    alapjogai sérüljenek.

    Utalt  még  arra  is  az indítványozó, hogy  az  egyház  mint
    magánmunkáltató  és alkalmazottja közötti  munkajogi  jogvita
    érvényesítésétől  -  az  Alkotmány  60.  §  (3)  bekezdésére,
    illetve az Ltv. 15. § (1) és (2) bekezdésére hivatkozással  -
    történő  elzárása  a  bírósághoz  való  fordulásra  vonatkozó
    alapjogát [Alkotmány 57. § (1) bekezdés] sérti. Az egyház  az
    Alkotmány  60. § (3) bekezdése helyes értelmének  megfelelően
    csak  a  vallásgyakorlás mikéntje tekintetében független,  de
    különállása   nem  korlátlan;  függetlensége,   önkormányzati
    jogosultsága  a  világi  jognak  az  általánossága   folytán,
    különösen  az  egyéb más alkotmányos alapjogok  érvényesülése
    terén igenis korlátozott. Márpedig a bírósághoz fordulás joga
    alkotmányos  alapjog, az az állam és az egyház elválasztására
    hivatkozással nem korlátozható.

    3.  Az  Alkotmánybíróság véleményezés céljából  megküldte  az
    indítványt az igazságügy-miniszternek és a nemzeti kulturális
    örökség miniszterének.

                                 II.

    1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

    "8.  §  (2)  A Magyar Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja."

    "57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki
    egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit
    a  törvény  által felállított független és pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
    [...]
    (5)  A  Magyar  Köztársaságban a  törvényben  meghatározottak
    szerint  mindenki  jogorvoslattal élhet  az  olyan  bírósági,
    közigazgatási  és más hatósági döntés ellen,  amely  a  jogát
    vagy  jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot - a  jogviták
    ésszerű  időn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan
    -   a   jelenlévő   országgyűlési  képviselők   kétharmadának
    szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja."

    "60.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.
    (2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti
    meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt  a
    szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos
    cselekmények,  szertartások végzése útján  vagy  egyéb  módon
    akár  egyénileg,  akár másokkal együttesen  nyilvánosan  vagy
    magánkörben  kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását  mellőzze,
    gyakorolhassa vagy taníthassa.
    (3) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva
    működik."

    "70/K.  §  Az  alapvető  jogok megsértése  miatt  keletkezett
    igények,  továbbá a kötelességek teljesítésével  kapcsolatban
    hozott   állami  döntések  elleni  kifogások  bíróság   előtt
    érvényesíthetők."

    2. Az Ltv. indítvánnyal érintett rendelkezése:

    "15.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban az egyház  az  államtól
    elválasztva működik. [Alkotmány 60. § (3) bek.]
    (2)  Az  egyház  belső  törvényeinek,  szabályainak  érvényre
    juttatására állami kényszer nem alkalmazható."

    "16.  § (2) Az egyházi jogi személy törvénysértése esetén  az
    ügyész pert indít az egyházi jogi személy ellen."

    3.  A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a
    továbbiakban: MT) érintett rendelkezése:

    "1.  §  (1)  E  törvény hatálya - ha jogszabály eltérően  nem
    rendelkezik - kiterjed minden olyan munkaviszonyra,  amelynek
    alapján  a  munkát  a  Magyar Köztársaság  területén  végzik,
    továbbá, amelynél a magyar munkáltató munkavállalója a munkát
    külföldön, kiküldetésben végzi."

                                III.

    Az indítvány megalapozatlan.

    1.  Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 60. § (3)  bekezdésének
    átfogó értelmezését 4/1993. (II. 12.) AB határozatában  adta.
    Eszerint:

    "Az  állam  vallási  semlegességét  kifejezetten  előírja  és
    garantálja az Alkotmány 60. § (3) bekezdése, amely szerint  a
    Magyar  Köztársaságban  az  egyház  az  államtól  elválasztva
    működik.

    Az  elválasztás elvéből az következik, hogy az állam  sem  az
    egyházakkal, sem valamelyik egyházzal nem kapcsolódhat  össze
    intézményesen;  hogy az állam nem azonosítja  magát  egyetlen
    egyház  tanításával sem; továbbá, hogy az állam nem avatkozik
    be  az  egyházak  belső ügyeibe, és különösen  nem  foglalhat
    állást  hitbéli igazságok kérdésében. Mindebből következik  -
    ami másrészről az Alkotmány 70/A. §-ából is folyik -, hogy az
    államnak  az egyházakat egyenlőkként kell kezelnie. Mivel  az
    állam  éppen  azokban  a tartalmi kérdésekben  nem  foglalhat
    állást,  amelyek a vallást vallássá teszik,  a  vallásról  és
    egyházról csak elvont, minden vallásra vagy egyházra egyaránt
    alkalmazható keretszabályokat alkothat, amelyek révén ezek  a
    semleges  jogrendbe  illeszkednek, s tartalmi  kérdésekben  a
    vallások és egyházak önértelmezésére kell hagyatkoznia. Ezért
    a   vallásszabadságnak   csakis  nem-vallási,   s   így   nem
    specifikus,    hanem   mindenkire,   illetve   bármely    más
    késztetésből  fakadó,  de  hasonló  cselekvésre  is  érvényes
    korlátai lehetnek.

    Éppen  a  semleges és általános jogszabályi keretek révén  az
    állam   és   egyház  szétválasztása  a  lehető   legteljesebb
    vallásszabadságot biztosítja.

    Az   egyház   elválasztása  az  államtól  másrészt  semmilyen
    befolyással nincs az államnak arra a kötelességére,  hogy  az
    Alkotmány   60.   §-a  alapján  a  pozitív   és   a   negatív
    vallásszabadságot megkülönböztetés nélkül kell  biztosítania.
    A  pozitív és a negatív vallásszabadság egyenrangú: az  állam
    egyiket  sem tekintheti alapesetnek, amelyhez képest a  másik
    kivétel.  Abból, hogy az állam maga semleges, nem  a  negatív
    vallásszabadság,   s   még  kevésbé  a  vallási   közömbösség
    támogatása  következik. Az állam megszegi  a  vallásszabadság
    jogából  rá háramló kötelezettségét, ha nem azon munkálkodik,
    hogy mindenki számára a tudatos választás legyen lehetséges.

    Az  állam  és  egyház elválasztása egymástól nem jelenti  azt
    sem,  hogy a vallás és az egyház sajátosságait az államnak  a
    törvényhozás   során  figyelmen  kívül   kell   hagynia.   Az
    Alkotmányból  csak  a  vallásszabadság  olyan  korlátozásának
    tilalma következik, amely kizárólag a vallásos meggyőződésre,
    illetve   a   vallásgyakorlásra  vonatkozik.  Nincs   azonban
    akadálya  annak,  hogy a jogalkotó a vallás  és  az  egyházak
    sajátosságait   figyelembe  véve   alkossa   meg   azokat   a
    jogszabályokat,  amelyek  a  vallásszabadság  alapvető  jogát
    érvényre juttatják.

    Az  egyház  az  adott  vallás és az állami  jog  számára  nem
    ugyanaz.  A semleges állam nem követheti a különböző vallások
    egyházfelfogásait. Tekintettel lehet viszont mindarra, amiben
    a  vallási közösségek és az egyházak általában, történelmüket
    és  társadalmi szerepüket illetően különböznek  az  Alkotmány
    alapján  létrehozható  (3.  §, 63.  §,  70/C.  §)  társadalmi
    szervezetektől,   egyesületektől,  érdekképviseletektől.   Az
    Alkotmány  azt  biztosítja, hogy a vallási  közösségek  -  az
    egyesülési jog alapján létrehozható szervezeti formák mellett
    -  szabad elhatározásuk szerint igénybe vehetik az állami jog
    által "egyház"-ként meghatározott jogi formát is. Az állam  e
    jogintézménnyel  van tekintettel az egyházak  sajátosságaira,
    és  teszi  lehetővé,  hogy a jogrendbe  sajátos  minőségükben
    illeszkedjenek. A vallási közösség az általa választott  jogi
    szervezeti  formának megfelelő jogállást  nyeri  el;  vallási
    közösség  voltából fakadó sajátosságait ennek keretei  között
    érvényesítheti.

    Az    állam    és    az    egyház   elválasztásának    módja,
    következetessége,   szigorúsága   minden    ország    sajátos
    történelmi  körülményei szerint alakul. Az  Alkotmány  60.  §
    (3)   bekezdése  mai  értelme  nem  választható  el  sem   az
    egyházaknak  a  magyar  történelemben  betöltött   szerepétől
    (beleértve  a  szekularizáció lefolyását is),  sem  jelenkori
    tényleges működésüktől, sem a folyó társadalmi átalakulástól.
    Általános jelenség, hogy számos, egykor egyházi feladat - pl.
    iskolai  oktatás, betegápolás, szegények segítése - az  állam
    kötelességévé vált, az egyházak viszont szintén fenntartották
    e  tevékenységüket. Ezeken a területeken az  elválasztás  nem
    ellentétes az együttműködéssel, mégha ez rigorózus  garanciák
    között  is  folyik.  Az egyházak egyenlőkként  való  kezelése
    szintén  nem zárja ki az egyes egyházak tényleges  társadalmi
    szerepének figyelembevételét." (ABH 1993, 48, 52-53.)

    Az   Alkotmánybíróság  továbbá  a  8/1993.   (II.   27.)   AB
    határozatában  kifejtette,  hogy:  "Az  egyház  és  az  állam
    szétválasztásának  az  Ltv. 15. és  16.  §-ában  szabályozott
    szervezeti   következményei  azokra  a  vallási  közösségekre
    vonatkoznak,  amelyek  az  Ltv. 8.  §-a  szerinti  egyházként
    működnek.  Az  Alkotmány  60.  § (3)  bekezdésében  kimondott
    szétválasztás azonban - amely a vallásszabadság jogának része
    -  nem  szűkíthető az Ltv. idézett rendelkezéseire. Az  állam
    nemcsak  az egyházakkal, de semmilyen vallással vagy  vallási
    közösséggel   nem   kapcsolódhat  össze  intézményesen,   nem
    azonosíthatja  magát  egyetlen vallás  tanításával  sem,  nem
    foglalhat  állást  hitbéli igazságok  kérdésében.  A  vallási
    közösségek  önállóságába sajátosan vallási jellegüket  érintő
    beavatkozás alkotmányosan nem lehetséges, függetlenül  attól,
    hogy  a közösségek milyen szervezeti formában működnek." (ABH
    1993, 99, 101-102.)

    2.  Az  Alkotmány  60.  § (1) bekezdése  a  vallás  vagy  más
    lelkiismereti    meggyőződés   szabadságát   garantálja.    A
    vallásszabadság,  s  ennek  részeként  az   egyházak   szabad
    működésének biztosítása érdekében az állam feladata az,  hogy
    a  vallásról  és  az egyházakról olyan szabályokat  alkosson,
    amelyek  révén  az  egyházak a vallási  szempontból  semleges
    állami jogrendszerbe illeszkedhetnek.

    Az  Alkotmány 60. § (3) bekezdéséből következően az állam  és
    egyház elválasztásának elve tiltja azt, hogy az állam vallási
    jellegű  kérdésekbe, az egyházak belső ügyeibe  beavatkozzon.
    Az  egyház  és  tagjai  közötti  belső,  egyházi  jogviszonyt
    szabályozó egyházi normák betartását az egyház, illetve  erre
    feljogosított  szerve  - az egyház által  megszabott  eljárás
    keretében - kényszerítheti ki.

    Az  állami  jogszabályok  és az elkülönülten  működő  egyházi
    normarendszer   alapján   nem  zárható   ki,   hogy   a   két
    normarendszer hasonló jogviszonyokat szabályozzon. Egyház  és
    annak  tagja között létrejöhet egyházi jogviszony,  melyet  a
    belső,   egyházi  normarendszer  szabályoz   és   így   annak
    végrehajtásában  a  közhatalom nem vehet  részt.  Keletkezhet
    azonban  közöttük  állami  jogszabályok  által  meghatározott
    jogviszony is, melyben az állami jog érvényesül, a  vonatkozó
    jogorvoslati   rendelkezésekkel.  Az  állami   jogszabályokon
    alapuló jogviszonyokból eredő jogok és kötelezettségek állami
    kényszer segítségével érvényesíthetőek.

    A  jogszabályok, az állami jog számára korlátot  képeznek  az
    Alkotmányban meghatározott alapvető jogok és kötelességek. Az
    állam  az  objektív  intézményvédelmi kötelességéből  eredően
    "úgy   alakítja   ki   az  egyes  alapjogok  megvalósításához
    szükséges jogszabályi és szervezeti feltételeket, hogy mind a
    többi  alapjoggal  kapcsolatos, mind pedig egyéb  alkotmányos
    feladataira is tekintettel legyen; az egyes jogoknak az egész
    rend    szempontjából   legkedvezőbb   érvényesülését   teszi
    lehetővé,   s   mindezzel   az   alapjogok   összhangját   is
    előmozdítja."  [64/1991. (XII. 17.) AB határozat,  ABH  1991,
    297,   302-303.]   Az  államnak  az  egyházak   és   szerveik
    önállóságát   tiszteletben   kell   tartania.   Az   államnak
    ugyanakkor  az  egyházak önállóságának elismerése  során  más
    alapvető  jogokra  és  kötelességekre  is  figyelemmel   kell
    lennie.   Ezért   az   Alkotmány  60.  §   (3)   bekezdésével
    kinyilvánított,  az  állam és egyház elválasztásának  elvében
    foglalt  egyházi önkormányzati jogot más, az  Alkotmányban  a
    természetes   személyek   számára  biztosított   alapjogokkal
    összefüggésben kell értelmezni.

    3.1.  Az  Alkotmány  57.  § (1) bekezdése  alapján  a  Magyar
    Köztársaságban  mindenkinek joga  van  ahhoz,  hogy  valamely
    perben  a jogait és kötelességeit a törvény által felállított
    független  és  pártatlan bíróság elbírálja. Sem az  egyházat,
    sem  a  vele  állami  jogszabályon alapuló jogviszonyba  lépő
    személyt  nem lehet elzárni attól, hogy az egymással szembeni
    igényeiket a bíróság előtt érvényesítsék.

    Az  Alkotmánybíróság  az  Alkotmány 57.  §  (1)  bekezdésével
    kapcsolatban korábban már megállapította:

    "Az  Alkotmány  57.  §  (1) bekezdése a  bírósághoz  fordulás
    alapjogát   állapítja   meg.   Eme   alapjog   tartalmát   az
    Alkotmánybíróság   több  határozatában  értelmezte   [9/1992.
    (I.  30.)  (ABH  1992, 67.), 59/1993. (XI.  29.)  (ABH  1993,
    335.),  1/1994.  (I. 7.) (ABH 1994, 35.) AB határozatok].  Az
    Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  ez   az   alkotmányi
    rendelkezés mindenkinek alanyi jogosultságot biztosít  ahhoz,
    hogy jogát független és pártatlan bíróság előtt érvényesítse.
    Az  alapvető jogból következően az államra az a kötelezettség
    hárul,   hogy   a   jogok   és   kötelezettségek   (jogviták)
    elbírálására  bírói utat biztosítson. Az 59/1993.  (XI.  29.)
    határozatában  rámutatott arra, hogy  a  bírósághoz  fordulás
    alapvető  joga nemcsak a beadványok előterjesztésének  jogára
    szorítkozik,  hanem a bírósági eljárásban  a  fél  pozícióját
    biztosítja    a   személyeknek.   A   feleknek   Alkotmányban
    biztosított joguk van arra, hogy a bíróság az eljárásba  vitt
    jogaikat   és  kötelezettségeiket  elbírálja.  A   bírósághoz
    fordulás  alapjoga  -  az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésére
    figyelemmel  -  nem jelent korlátozhatatlan  alanyi  jogot  a
    perindításra.  Törvény azonban az alapjog lényeges  tartalmát
    nem   korlátozhatja   és  a  korlátozásnak  elkerülhetetlenül
    szükségesnek  és  az elérni kívánt célhoz  képest  arányosnak
    kell lennie." (930/B/1994. AB határozat, ABH 1996, 502, 505.)

    Az  Alkotmánybíróság  más határozatában  ugyanakkor  arra  is
    rámutatott, hogy "az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében foglalt
    azzal a rendelkezéssel, amely szerint a személyeknek alapvető
    joga  az,  hogy  - a törvényekben meghatározottak  szerint  -
    jogorvoslattal  élhessenek  az olyan  bírói,  államigazgatási
    vagy  más  hatósági döntés ellen, amely jogukat,  vagy  jogos
    érdeküket  sérti, nem áll ellentétben az, hogy a személyek  -
    meghatározott  esetekben  -  a  jogorvoslathoz  fűződő  jogok
    gyakorlását  saját maguk mellőzzék vagy azt maguk  kizárják."
    (1282/B/1993. AB határozat, ABH 1994, 675, 678.)

    3.2.  Az  emberi jogok és az alapvető szabadságok  védelméről
    szóló,  Rómában,  1950.  november  4-én  kelt  Egyezményt  (a
    továbbiakban: Egyezmény) és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő
    jegyzőkönyvet a kihirdetésükről szóló 1993. évi XXXI. törvény
    a  belső jog részévé tette. Az Egyezmény 6. Cikk 1. bekezdése
    értelmében  mindenkinek joga van arra, hogy ügyét  a  törvény
    által    létrehozott    független   és   pártatlan    bíróság
    tisztességesen  nyilvánosan és ésszerű időn belül  tárgyalja,
    és  hozzon  határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei
    tárgyában. Az Egyezmény 19. Cikke alapján felállított  Emberi
    Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) gyakorlata a
    fenti rendelkezés részletes értelmezését adta.

    Eszerint  a  bírósági eljáráshoz fűződő  jog  nem  tekinthető
    abszolút    jognak:    a   nemzeti   hatóságok    kivételesen
    alkalmazhatnak  bizonyos  korlátozásokat,  azonban  ezek  nem
    veszélyeztethetik ezen jog lényegét, továbbá szükséges,  hogy
    jogszerű céljuk legyen és e célokkal arányban kell állniuk.

    A   bírósági  eljáráshoz  történő  hozzáférhetőség  hiányának
    legnyilvánvalóbb esete, ha az érintettnek - jogalap  híján  -
    eleve  nem áll rendelkezésére ilyen lehetőség (vö. Keegan  v.
    Ireland judgment of 26 May 1994, Series A no. 290; De Moor v.
    Belgium  judgment of 23 June 1994, Series A no.  292-A;  Holy
    Monasteries v. Greece judgment of 9 December 1994,  Series  A
    no. 301-A; Terra Woningen B.V. v. the Netherlands judgment of
    17  December  1996,  Reports 1996-VI,  p.  2105).  A  Bíróság
    gyakorlata  szerint polgári jogi jogviszonyokkal  kapcsolatos
    jogvitákban  kötelező a bírósági út biztosítása (vö.  Goldner
    v.  United Kingdom judgment of 21 February 1975, Series A no.
    18).

    4.  A  felsőoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXX.  törvény  (a
    továbbiakban: Fot.) 1. számú melléklete az egyházi  egyetemek
    között  sorolja  fel  - a jelenlegi elnevezése  szerint  -  a
    Debreceni Református Hittudományi Egyetemet. A Fot. 2. §-ának
    (1) bekezdése szerint felsőoktatási intézmény az állami és az
    állam  által elismert nem állami egyetem és főiskola. A  Fot.
    hatálya  tehát a nem állami egyetemre, illetve az  egyetemmel
    oktatói jogviszonyban álló személyekre kiterjed. Így  van  ez
    annak  ellenére is, hogy a Fot. 114. §-a számos kérdésben  ad
    eltérésre  lehetőséget  az egyházi felsőoktatási  intézmények
    esetében.

    A  Fot.  2.  §-ának  (2)  bekezdése szerint  a  felsőoktatási
    intézmény  jogi  személy,  és mint ilyen,  jogképes.  A  jogi
    személy  jogalanyisága elkülönül az alapítótól,  működésében,
    gazdálkodásában  teljes  önállósággal  bír,  így  az   általa
    létesített  jogviszonyok  is elkülönülnek  az  alapító  által
    létesített jogviszonyoktól.

    Az  MT 1. §-ának (1) bekezdése szerint e törvény hatálya - ha
    jogszabály  másként nem rendelkezik - kiterjed  minden  olyan
    munkaviszonyra,   amelynek  alapján   a   munkát   a   Magyar
    Köztársaság  területén  végzik,  továbbá  amelynél  a  magyar
    munkáltató  munkavállalója a munkát külföldön,  kiküldetésben
    végzi.

    A  polgári  perrendtartásról szóló  1952.  évi  III.  törvény
    349. §-a alapján a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartoznak  a
    munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati
    jogviszonyból,  szolgálati  jogviszonyból,  szövetkezeti  tag
    munkaviszony   jellegű  munkaviszonyából  és   a   bedolgozói
    jogviszonyból  származó perek. Amennyiben a  foglalkoztatásra
    megbízás   alapján  kerül  sor,  az  abból   eredő   jogviták
    elbírálása  is  az  állami  bíróság  hatáskörébe  tartozik  a
    polgári jog szabályai szerint.

    A   bírósághoz  való  fordulás  alapjoga  szerint  az  egyház
    szolgálatában  álló  személynek is  Alkotmányban  biztosított
    joga van arra, hogy amennyiben az állami jogszabályok szerint
    került  sor  az alkalmazására, akkor az állami  bíróságok  az
    alkalmazásával kapcsolatos jogvitát elbírálják.

    Az   állami  szerveknek  az  Alkotmány  és  a  Jat.  szerinti
    jogszabályok  alapján  kell  eldönteniük,  hogy   egy   adott
    jogviszonyból  származó adott kérdés az állami  hatóság  vagy
    bíróság   hatáskörébe  tartozik-e.  Az  állami   jogszabályok
    alapján kell tehát kialakítaniuk álláspontjukat arról, hogy a
    konkrét  esetben  létrejött-e a felek között  az  állami  jog
    szempontjából értékelhető jogviszony, és annak nyomán  milyen
    eljárás  folytatható  le. Ha azonban az állami  hatóság  vagy
    bíróság  egy adott ügy kapcsán az állami jogszabályok alapján
    a  hatáskörének hiányát állapítja meg, akkor ennek során  nem
    foglalhat állást az egyházi normák alkalmazásával arról, hogy
    az  adott  jogvita  eldöntése mely egyház, milyen  szervének,
    milyen  eljárása alá tartozik; azaz nem bocsátkozhat  egyházi
    normák értelmezésébe vagy alkalmazásába. Ugyanakkor az állami
    igazságszolgáltatás  nem vezethet az egyház  önkormányzatának
    kiüresítéséhez.

    5.  Az  Alkotmánybíróság a határozat rendelkező  részében  az
    Ltv.  15.  §  (1) és (2) bekezdése alkalmazásával kapcsolatos
    alkotmányos  követelményt  fogalmazott  meg.  Az  alkotmányos
    követelmény megállapítására annak érdekében került sor,  hogy
    az állam és egyház elválasztásának elve a jogalkalmazás során
    -  kivétel  nélkül  - alkotmányos tartalommal  érvényesüljön.
    Ennek  megfelelően  az  állam  vallási  semlegességére   való
    hivatkozás  nem  eredményezheti a  bírósághoz  való  fordulás
    alkotmányos   jogának   sérelmét.   Az   állam   és    egyház
    elválasztásának,  illetve a bírósághoz való fordulás  jogának
    együttes értelmezése alapján az állami bíróságok kötelesek az
    egyház  szolgálatában  álló  személy  állami  jogszabályokból
    eredő   jogait   és  kötelességeit  érintő  jogviták   érdemi
    elbírálására,     ennek    során    azonban     az     állami
    igazságszolgáltatás    szervei    kötelesek     az     egyház
    önkormányzatát tiszteletben tartani.

    6.1.  Az  indítványozó sérelmezte, hogy az ügyében  meghozott
    bírósági  határozatok  az Alkotmány 60.  §  (3)  bekezdésére,
    valamint  az  Ltv.  15.  §-ára való hivatkozással  az  általa
    kezdeményezett   eljárás   lefolytatását   megtagadták.    Az
    indítványozó  ezért  az  alkalmazott  törvényi  rendelkezések
    alkotmányellenességének       megállapítására,        illetve
    jogsérelmének  orvoslására alkotmányjogi panaszt  terjesztett
    elő.     Alkotmányjogi     panaszában     hivatkozott      az
    Alkotmánybíróságnak   arra   a  gyakorlatára,   miszerint   a
    jogszabályok   alkotmányosságára  irányuló  vizsgálat   során
    figyelemmel  kell  lenni  a  jogszabálynak  az  "élő  jogban"
    megnyilvánuló normatartalmára is.

    Az  Alkotmánybíróság  38/1993.  (VI.  11.)  AB  határozatában
    rámutatott:

    "Ha   a  jogszabályi  rendelkezés  alkotmányossága  éppen   a
    szabályozás hiányossága vagy homályossága miatt kérdéses,  az
    Alkotmánybíróság    kifejezetten   is   megállapíthatja    az
    alkotmányos értelmezés tartományát, meghatározhatja azokat az
    alkotmányos    követelményeket,    amelyeknek     a     norma
    értelmezéseinek meg kell felelniük.

    Ha  a  vizsgált  jogszabálynak  van  (egy  vagy  több)  olyan
    értelmezése, amely az alkotmányos követelményeknek  megfelel,
    az Alkotmánybíróságnak nem feltétlenül kell megállapítania  a
    jogszabály  alkotmányellenességét. A normát nem  kell  minden
    esetben  megsemmisíteni  csupán azért,  mert  az  alkotmányos
    követelményeknek  meg  nem felelő értelmezése  is  lehetséges
    vagy  előfordul.  Nem  hagyható azonban  figyelmen  kívül  az
    alkotmányossági   vizsgálatnál   a   jogszabálynak   az    az
    értelmezése, amelyet a joggyakorlat egységesen követ,  vagyis
    a  jogszabálynak az 'élő jogban' megnyilvánuló normatartalma.
    Ha a jogszabály ekként alkotmánysértő tartalommal hatályosul,
    az  alkotmányellenesség megállapítása és jogkövetkezményeinek
    alkalmazása elkerülhetetlenül szükséges.

    Egyébként azonban a hatályos jogot lehetőleg kímélni kell. Az
    Alkotmánybíróság  elkerüli jogszabály, illetőleg  jogszabályi
    rendelkezés  megsemmisítését vagy  a  törvényhozó  felhívását
    arra,  hogy az Alkotmánybíróság által meghatározott határidőn
    belül  alkosson  jogot,  ha a jogrend alkotmányosságát  és  a
    jogbiztonságot  enélkül  is biztosítani  lehet.  Ilyenkor  az
    Alkotmánybíróság azoknak az értelmezéseknek  körét  határozza
    meg   általában,  az  alkotmányos  követelményekkel,  amelyek
    esetében a jogszabály az Alkotmánnyal összhangban van."  (ABH
    1993, 256, 266-267.)

    6.2.    Az    Alkotmánybíróság    az    indítványozó    által
    alkotmányellenesnek tartott törvényhelyeket  megvizsgálta,  s
    ennek  eredményeként  megállapította,  hogy  az  indítványozó
    által  sérelmezett  Ltv.  15. §  (1)  bekezdése  szó  szerint
    ismétli meg az Alkotmány 60. § (3) bekezdését.

    Az  Abtv.  1.  §-a  szerint az Alkotmánybíróság  hatásköre  a
    törvénybe  vagy  az  alacsonyabb szintű  jogforrásba  foglalt
    jogszabály,  valamint az állami irányítás egyéb jogi  eszköze
    alkotmányellenességének    vagy    nemzetközi     szerződésbe
    ütközésének  vizsgálatára  terjed  ki.  "Az  Alkotmánybíróság
    hatáskörére  vonatkozó  alkotmányi és törvényi  rendelkezések
    alapján    az   Alkotmány   szabályainak   felülvizsgálatára,
    módosítására, megváltoztatására az Alkotmánybíróság hatásköre
    nem     terjed    ki,    (...)    alkotmányi    rendelkezések
    alkotmányosságának    felülvizsgálatára    nem     jogosult."
    (1260/B/1997.   AB  határozat,  ABH  1998,  816,   818.)   Az
    Alkotmánybíróságnak  tehát  nincsen  hatásköre  az  Alkotmány
    60.  § (3) bekezdésével szó szerint megegyező, az Ltv. 15.  §
    (1)  bekezdésében foglalt rendelkezés alkotmányellenességének
    vizsgálatára.  Erre tekintettel az Alkotmánybíróság  az  Ltv.
    15.  §  (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására
    irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasította.

    Az Ltv. 15. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés, miszerint
    az   egyház   belső   törvényeinek,   szabályainak   érvényre
    juttatására  állami kényszer nem alkalmazható,  az  Alkotmány
    60.  § (3) bekezdésének, s így az Ltv. 15. § (1) bekezdésének
    logikus   folyománya.  Az  állam  és  egyház  elválasztásának
    elvéből  következik ugyanis az, hogy az állam egyik egyházzal
    sem kapcsolódhat össze intézményesen, s ezért egyetlen egyház
    belső  szabályainak  érvényre juttatására  sem  lehet  állami
    kényszert  igénybe  venni.  Az Alkotmánynak  az  indítványozó
    által  hivatkozott  57.,  illetve  70/K.  §-ai  is  csak   az
    Alkotmányból  és  az állami jogszabályokból  eredő  jogok  és
    kötelességek   bíróság   előtt  való  érvényesítését   teszik
    lehetővé.  Ezek az alkotmányos rendelkezések nem vonatkoznak,
    és  az  Alkotmány  60.  §  (3) bekezdése  értelmében  nem  is
    vonatkozhatnak  az  egyházi  normák  állami  bíróságok  előtt
    történő     érvényesítésének     garantálására.     Mindennek
    következtében  az  egyházi normák állami érvényesítésének  az
    Ltv.  15.  §  (2) bekezdése szerinti kizárása  nem  sérti  az
    Alkotmány 57. §-át, 60. § (3) bekezdését és 70/K. §-át. Ezért
    az   Alkotmánybíróság   az   Ltv.   15.   §   (2)   bekezdése
    alkotmányellenességére   alapított   alkotmányjogi    panaszt
    elutasította.

    Az  Alkotmánybíróság  e  határozatának  közzétételét  az  ügy
    alkotmányos jelentőségére tekintettel rendelte el.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                  
        Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Article 15.1 and 15.2 of the Act IV of 1990 that declare the separation of Church and State and that no State pressure may be used against the internal laws and regualtions of the Church
     Number of the Decision:
     .
     32/2003. (VI. 4.)
     Date of the decision:
     .
     06/02/2003
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2003-2-004?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .