Hungarian
Ügyszám:
.
189/D/2000
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 32/2003. (VI. 4.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/380
.
A határozat kelte: Budapest, 06/02/2003
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a
  következő

                          határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 57. § (1) bekezdése  és
  60.   §   (3)   bekezdése   alapján  megállapítja,   hogy   a
  lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az  egyházakról
  szóló  1990.  évi  IV. törvény 15. § (1) és (2)  bekezdésének
  alkalmazása  során alkotmányos követelmény,  hogy  egyház  és
  vele    jogviszonyban   álló   személyek   közötti,    állami
  jogszabályokon  alapuló jogviszonyokból eredő  jogvitákat  az
  állami bíróságok érdemben elbírálják.

  2. Az Alkotmánybíróság a lelkiismereti és vallásszabadságról,
  valamint  az  egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény  15.  §
  (2)    bekezdése    alkotmányellenességének   megállapítására
  irányuló alkotmányjogi panaszt elutasítja.

  3. Az Alkotmánybíróság a lelkiismereti és vallásszabadságról,
  valamint  az  egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény  15.  §
  (1)    bekezdése    alkotmányellenességének   megállapítására
  irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás
                                
                                I.

   Az   indítványozó   alkotmányjogi  panaszt   terjesztett   az
   Alkotmánybíróság elé.

   1.  Az indítványban foglaltak, valamint az indítványozó által
   becsatolt iratok alapján a következők állapíthatók meg:

   1.1.  Az  indítványozó a Magyarországi Református  Egyház  (a
   továbbiakban:   Egyház)  szolgálatában   állt   a   Debreceni
   Református  Teológiai Akadémia - később Debreceni  Református
   Hittudományi    Egyetem    -   (a   továbbiakban:    Egyetem)
   tanszékvezető   tanáraként.   A   hallgatók   kezdeményezését
   tudomásul  véve,  1995.  április 14-én  -  feltételek  tűzése
   mellett  - az indítványozó elfogadta az Egyház püspöke  által
   tett,  a  nyugdíjaztatására irányuló ajánlatot. Ezt  követően
   maga  ellen fegyelmi eljárás lefolytatását kérte, s egyben  a
   nyugdíjaztatásával     kapcsolatos    jognyilatkozatát     is
   megtámadta.  Az Egyház Zsinati Bíróságának elnöksége  2/1995.
   Bír.    számú   határozatában   az   indítványozót   írásbeli
   megintésben részesítette, s megállapította, hogy  az  eljárás
   során  nem  merült  fel olyan bizonyíték,  amely  a  saját  -
   nyugdíjaztatására vonatkozó - jognyilatkozata visszavonásának
   vagy  megtámadásának alapjául szolgálhatna. A Zsinati Bíróság
   nem      találta      megalapozottnak     az     indítványozó
   jövedelemveszteségével  kapcsolatos  kárigényét   sem.   Ezen
   határozat  ellen az indítványozó részéről benyújtott  panaszt
   az  Egyház  Zsinatának  elnöksége -  az  írásbeli  megintésre
   vonatkozó kitétel kivételével - elutasította.

   1.2. Az indítványozó a Debreceni Városi Bíróságon kártérítési
   pert  indított  a  Tiszántúli  Református  Egyházkerület   (a
   továbbiakban:  Egyházkerület) mint I. rendű,  és  az  Egyetem
   mint   II.  rendű  alperes  ellen.  A  felperes  indítványozó
   keresetében annak megállapítását kérte, hogy az Egyházkerület
   püspökével kötött, a nyugdíjazásával kapcsolatos megállapodás
   az  általa  tűzött  feltételek mellett érvényesen  létrejött,
   azonban    az   alperesek   szerződésszegése   miatt    annak
   teljesítésére  nem  került  sor.  Az  indítványozó   kérelmet
   terjesztett  elő továbbá az alperesek vagyoni és nem  vagyoni
   kártérítési felelősségének megállapítása iránt is.

   Az  alperesek  ellenkérelmükben a per megszüntetését  kérték,
   mivel  szerintük a jogvita elbírálása nem tartozott az állami
   bíróság hatáskörébe.

   A   Debreceni   Városi   Bíróság  7.P.21.766/1997/5.   számon
   meghozott   ítéletével  a  felperes  indítványozó   keresetét
   elutasította. Az első fokon eljáró bíróság az 1997. július 3-
   án  kelt  ítélet  indokolásában  kifejtette:  keresetében   a
   felperes követelése jogalapjaként az egyházi "jogszabályokat"
   jelölte  meg. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint
   az  egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény (a  továbbiakban:
   Ltv.) 15. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságban  az
   egyház  az  államtól  elválasztva  működik.  A  (2)  bekezdés
   szerint az egyház belső "törvényeinek", szabályainak érvényre
   juttatására  állami  kényszer nem  alkalmazható.  A  felperes
   keresete   kártérítés  és  nem  vagyoni   kár   megfizetésére
   irányult. Az Ltv. 16. § (2) bekezdése alapján az egyházi jogi
   személy törvénysértése esetén az ügyész pert indít az egyházi
   jogi  személy  ellen.  Fentiekből  következően  az  alperesek
   károkozása   esetén   a  per  megindítására   a   felperesnek
   jogosultsága  nincs,  ezért  a bíróság  a  felperes  kereseti
   kérelmét elutasította.

   1.3.  A  városi bíróság ítéletét a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
   4.Pf.22.069/1997/4. számú végzésével hatályon kívül helyezte,
   a  pert  megszüntette és a keresetlevelet áttenni rendelte  a
   Zsinati  Bírósághoz. Az 1998. január 21-én  meghozott  végzés
   indokolásában  arra  hivatkozott a megyei  bíróság,  hogy  az
   Egyház  alkotmányáról  és  kormányzatáról  szóló  1994.   évi
   II. egyházi törvény (a továbbiakban: egyházi alkotmány) 9.  §
   (1)  bekezdése,  továbbá  az  egyházi  törvénykezésről  szóló
   1967.  évi  VI. egyházi törvénycikk (a továbbiakban:  egyházi
   törvénykezési törvény) 49. §-a értelmében a felperes igénye a
   Zsinati Bíróság hatáskörébe tartozik az egyházi törvénykezési
   törvény 27. §-a alapján.

   1.4.  Az áttétel alapján eljáró Zsinati Bíróság 3/1996.  Bír.
   számú határozatában megállapította hatáskörének hiányát és  a
   keresetlevelet   áttette  a  hatáskörrel  és  illetékességgel
   rendelkező Debreceni Munkaügyi Bírósághoz. A Zsinati  Bíróság
   1998.   június   4-én  kelt  határozatának  indokolásában   a
   következő álláspontra helyezkedett: Az egyházi alkotmány 9. §
   (1) bekezdése nem eljárásjogi, hanem anyagi jogi rendelkezés,
   amely  nem jelent mást, mint azt, hogy bármilyen bíróság  jár
   el az Egyház alkalmazásában álló, lelkészi képesítésű személy
   szolgálati  viszonyát érintő ügyében, az alkalmazandó  anyagi
   "jogszabályok" az Egyház belső szabályai.

   Az  egyházi  törvénykezésről szóló törvény 1. §-a  az  egyház
   bírói  joghatóságát egyházi törvény által bírósági hatáskörbe
   utalt fegyelmi ügyekre és igazgatási ügyekre terjeszti ki.  A
   szűkebb  körű  hatáskört  az  egyházi  törvénykezésről  szóló
   törvény 43. és 44. §-a a fegyelmi ügyekben, továbbá a 49.  §-
   ban megfogalmazott igazgatási ügyekben állapítja meg.

   A   Zsinati   Bíróság  álláspontja  szerint  az  indítványozó
   keresete   nem   fegyelmi  ügy,  de  nem   sorolható   be   a
   gyakorlatilag  ügyfajtánkénti  taxációt  jelentő  49.   §-ban
   szabályozott  igazgatási ügyek közé sem, így az adott  ügyben
   az  egyházi  bíróságnak nem hogy hatásköre, de  "joghatósága"
   sincsen eljárni.

   Ugyanakkor  a  Zsinati  Bíróság  rámutatott  arra,  hogy   az
   Alkotmány   57.   §   (1)  bekezdése  értelmében   a   Magyar
   Köztársaságban  mindenkinek joga  van  ahhoz,  hogy  valamely
   perben  a jogait és kötelességeit a törvény által felállított
   független   és  pártatlan  bíróság  igazságos  és   nyilvános
   tárgyaláson   bírálja   el.   Ez   az   alkotmányos   alapjog
   természetszerűen megillet minden magyar állampolgárt,  így  a
   református  egyház lelkészi képesítésű tagjait is.  Ezért  az
   alperesekkel,  különösképpen az  I.  rendű  alperessel,  mint
   munkáltatóval szembeni, munkaviszonyból származó jogvitájában
   nem zárható el a világi bírósághoz fordulás jogától.

   1.5.  A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4.Pf.22.069/1997/4.  számú
   jogerős    végzését   az   indítványozó   által    benyújtott
   felülvizsgálati  kérelem  folytán eljáró  Legfelsőbb  Bíróság
   1998.   november   3-án   kelt  Pfv.VI.21.240/1998/2.   számú
   végzésével   azzal  tartotta  hatályban,  hogy   az   áttétel
   elrendelését mellőzte.

   A  Legfelsőbb Bíróság indokolása szerint az állam  és  egyház
   elválasztásának elve alapján a törvényes hatáskörében  eljáró
   egyházi szerv határozatait, azok helyessége vagy jogszerűsége
   szempontjából a bíróság nem vizsgálhatja felül, s nem dönthet
   az  ilyen  határozat  jogellenes voltára  alapított  kárigény
   tárgyában  sem.  Az  egyházi alkotmány  9.  §  (1)  bekezdése
   értelmében  az egyház alkalmazásában lévő lelkészi képesítésű
   és  jellegű személyek (egyházi személyek) szolgálati viszonya
   és felelőssége tekintetében az egyházi törvények szerint kell
   eljárni;  a  (4)  bekezdés  alapján  pedig  az  egyház  által
   alkalmazottainak   okozott  kárért   való   felelősségről   a
   mindenkor hatályos állami jogszabályok rendelkezéseit kell  -
   megfelelően - alkalmazni. Az egyházi megbízatás és  szolgálat
   után   járó   díjazás   kiszolgáltatása   körében   felmerülő
   követelések  érvényesítése az egyházi  törvénykezési  törvény
   49. § c) pontja szerint egyházi bírói eljárás alá tartozik.

   1.6.  A  Zsinati Bíróság 3/1996. Bír. számú határozata nyomán
   eljáró  Debreceni  Munkaügyi  Bíróság  3.M.554/1998/9.  számú
   végzésével  a  pert  megszüntette.  Az  1999.  október  12-én
   meghozott végzés indokolása szerint az egyházi alkotmány 9. §
   (1)  bekezdése szerint az egyház alkalmazásában álló lelkészi
   képesítésű  és  jellegű  személyek  szolgálati  viszonya   és
   felelőssége  tekintetében az egyházi törvények  rendelkezései
   szerint  kell  eljárni.  Az Ltv.  15.  §  (1)  bekezdése  úgy
   rendelkezik,  hogy az állam az egyháztól elválasztva  működik
   [Alkotmány  60.  § (3) bekezdés]. A (2) bekezdés  szerint  az
   egyház  belső törvényeinek, szabályainak érvényre juttatására
   állami  kényszer nem alkalmazható. Mindezekből következően  a
   törvényes hatáskörében eljáró egyházi szervek határozatait  a
   bíróság  nem  bírálhatja  felül  és  nem  dönthet  az   ilyen
   határozatok  jogellenes voltára alapított kárigény  tárgyában
   sem.

   A  munkaügyi bíróság értelmezése szerint az egyházi alkotmány
   9.   §-ában   írt   jogszabályi  rendelkezések   nem   anyagi
   jogszabályok,  hanem - az Ltv. 15. §-a alapján -  eljárásjogi
   szabályok.    Ebből   következően   az   egyházi    alkotmány
   rendelkezései  kizárólag  akkor  irányadók,  ha  az   Egyház,
   illetőleg  annak  szervei alkalmazzák. Ebből következően  sem
   fogadható  el  a Zsinati Bíróságnak az a megállapítása,  mely
   szerint   a  törvények,  illetőleg  belső  szabályzatok   más
   bíróságra   is   vonatkoznak.   Ez   ellentétes   ugyanis   a
   jogszabályok  közzétételére vonatkozó rendelkezésekkel,  mely
   szerint   azok  a  jogszabályok  bírnak  kötelező   érvénnyel
   bírósági    eljárásban,   amelyeket   a   Magyar   Közlönyben
   közzétettek [a jogalkotásról szóló 1987. évi XI.  törvény  (a
   továbbiakban: Jat.) 1. §, 11. §, 14. § (1) bekezdése].

   A   munkaügyi  bíróság  rámutatott  még  arra  is,  hogy   az
   indítványozó  az  Egyházkerületnél volt "bekebelezve"  és  az
   Egyetemnél  -  "választása alapján szolgálati  viszonyban"  -
   látta el az egyetemi tanári tevékenységet. Az indítványozónak
   így munkaviszonya az alperesekkel nem keletkezett.

   1.7.  A  Hajdú-Bihar  Megyei Bíróság mint  másodfokú  bíróság
   2.Mf.21.703/1999/3.  számú végzésével az  első  fokon  eljárt
   munkaügyi bíróság végzését helybenhagyta. Az indokolásában  a
   megyei   bíróság   rámutatott:  az   állam   és   az   egyház
   elválasztásának alkotmányos alapelve folytán az egyház  belső
   jogalkotásának  rendelkezésein  alapuló  igényeit  az  egyház
   szolgálatában  álló  lelkészi képesítésű és  jellegű  személy
   csak     az    államtól    elválasztott    egyházi    bíróság
   fórumrendszerében   érvényesítheti;   állami   kényszer   nem
   alkalmazható,  azaz világi bíróság - s ezek közé  tartozik  a
   munkaügyi bíróság is - egyáltalán nem járhat el [Ltv.  15.  §
   (1)  és  (2)  bekezdése, az egyházi alkotmány  9.  §  (1)  és
   (4) bekezdése, az egyházi törvénykezésről szóló törvény 49. §
   c) pontja].

   Az  Alkotmány 57. § (1) és 60. § (3) bekezdése csak egymással
   összefüggésben    értelmezhető   és   alkalmazható.    Minden
   állampolgár - így állampolgári jogon az indítványozó is, mint
   az  egyház szolgálatában álló lelkészi képesítésű és  jellegű
   személy   -  állami  bírósághoz  fordulhat  mindazon   igénye
   tekintetében,    amely   az   állami   jogalkotás    valamely
   rendelkezésén alapul.

   Ugyanakkor  az állam és az egyház elválasztásának alkotmányos
   alapelvéből   következően  az  egyház  belső   jogalkotásának
   rendelkezésein alapuló igényeit az egyház szolgálatában  álló
   lelkészi  képesítésű és jellegű személy is csak  az  államtól
   elválasztott      egyházi      bírósági      fórumrendszerben
   érvényesítheti,  világi bíróság előtt -  és  ennek  számít  a
   munkaügyi bíróság is - nem.

   A  jogerős  végzést  1999. december  20-án  kézbesítették  az
   indítványozó ügyvédjének.

   1.8.   Az   indítványozó  a  munkaügyi   jogvitában   hozott,
   2.Mf.21.703/1999/3.   számú   jogerős    végzéssel    szemben
   felülvizsgálati   kérelmet   nyújtott   be.   Felülvizsgálati
   kérelmében arra hivatkozott, hogy esetében munkaviszony  állt
   fenn, ezért ügyében a munkaügyi bíróságnak el kell járnia.

   A  Legfelsőbb  Bíróság Mfv.I.10.168/2000. számú végzésével  a
   Hajdú-Bihar    Megyei   Bíróság   mint   másodfokú    bíróság
   2.Mf.21.703/1999/3.   számú   jogerős   végzését   hatályában
   fenntartotta.     A     Legfelsőbb    Bíróság     utalt     a
   Pfv.VI.21.240/1998/2. számú végzésére, amely az indítványozót
   érintően  "már  kifejtette",  hogy  "lelkészi  képesítésű  és
   jellegű  személyként  szolgálati  viszonyban  állt,  ezért  e
   jogviszonya  és ebből eredő igényei tekintetében  az  egyházi
   törvények  szerint kell eljárni, a követelések  érvényesítése
   egyházi bíróság eljárása alá tartozik".

   2.  Az indítványozó alkotmányjogi panasza 2000. február 14-én
   V  az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
   továbbiakban:   Abtv.)  48  §  (2)  bekezdésében   megszabott
   határidőn belül - érkezett meg az Alkotmánybíróságra.

   2.1. Ebben az indítványozó kérte annak megállapítását, hogy a
   Debreceni  Munkaügyi Bíróság és a Hajdú-Bihar Megyei  Bíróság
   3.M.554/1998/9.,     illetve    2.Mf.21.703/1999/3.     számú
   végzéseikkel   megsértették   az   Alkotmány    57.    §-ában
   foglaltakat,  mivel  a munkaviszony jogellenes  megszüntetése
   miatti  kárigénye  bíróság előtti érvényesítésétől  elzárták.
   Kérte, hogy az Alkotmánybíróság e két végzést semmisítse meg.

   2.2.    Hiánypótlásra   történt   felhívását   követően    az
   indítványozó  az  alkotmányjogi panaszát pontosította.  Ennek
   megfelelően  alkotmányjogi panaszában az Ltv. 15.  §  (1)  és
   (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását kérte az
   Alkotmánybíróságtól,  mert állítása szerint  jogsérelme  ezen
   rendelkezések  alkalmazása  folytán  következett  be.   Kérte
   továbbá  annak  megállapítását is, hogy  az  alkotmányellenes
   jogszabály  vagy  annak alkotmányellenes értelmezése  perében
   nem alkalmazható.

   2.3.  Indokolása  szerint az állam és az egyház  elválasztása
   nem valamiféle különleges jogosítvány vagy privilégium és nem
   jelenti   az   egyház   törvények   felettiségét.   Sem    az
   Alkotmánybíróság  eddigi gyakorlata  [4/1993.  (II.  12.)  AB
   határozat,  ABH 1993, 48.; 8/1993. (III. 27.)  AB  határozat,
   ABH  1993,  99.], sem az Ltv. nem olyan szándékkal fogalmazta
   meg  az állam és az egyház elválasztásának elvét, hogy  ezzel
   akár  az  egyházat,  akár a vele jogviszonyba  lépő  személyt
   elzárná attól a lehetőségtől, hogy az egymással szembeni,  az
   állami  törvényeken alapuló igényeiket a bíróság elé  vigyék.
   Egy  ezzel  ellentétes  értelmezés ugyanis  több  alkotmányos
   alapjogot  sértene, hiszen teljesen kivonná az  egyház  és  a
   vele   jogviszonyba  lépő  személyek  állami  jogon   alapuló
   jogvitáinak  eldöntését a világi bíróságok  hatásköréből.  Az
   állam  és  az  egyház elválasztásának elvében  kinyilvánított
   egyházi  autonómiát  más  alapjogokkal  -  így  a  bírósághoz
   fordulás  jogával - összhangban kell értelmezni; az állam  és
   az  egyház  elválasztásának elve nem vezethet  oda,  hogy  az
   egyházakkal   jogviszonyba   kerülő   személyek   alkotmányos
   alapjogai sérüljenek.

   Utalt  még  arra  is  az indítványozó, hogy  az  egyház  mint
   magánmunkáltató  és alkalmazottja közötti  munkajogi  jogvita
   érvényesítésétől  -  az  Alkotmány  60.  §  (3)  bekezdésére,
   illetve az Ltv. 15. § (1) és (2) bekezdésére hivatkozással  -
   történő  elzárása  a  bírósághoz  való  fordulásra  vonatkozó
   alapjogát [Alkotmány 57. § (1) bekezdés] sérti. Az egyház  az
   Alkotmány  60. § (3) bekezdése helyes értelmének  megfelelően
   csak  a  vallásgyakorlás mikéntje tekintetében független,  de
   különállása   nem  korlátlan;  függetlensége,   önkormányzati
   jogosultsága  a  világi  jognak  az  általánossága   folytán,
   különösen  az  egyéb más alkotmányos alapjogok  érvényesülése
   terén igenis korlátozott. Márpedig a bírósághoz fordulás joga
   alkotmányos  alapjog, az az állam és az egyház elválasztására
   hivatkozással nem korlátozható.

   3.  Az  Alkotmánybíróság véleményezés céljából  megküldte  az
   indítványt az igazságügy-miniszternek és a nemzeti kulturális
   örökség miniszterének.

                                II.

   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

   "8.  §  (2)  A Magyar Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja."

   "57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki
   egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit
   a  törvény  által felállított független és pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
   [...]
   (5)  A  Magyar  Köztársaságban a  törvényben  meghatározottak
   szerint  mindenki  jogorvoslattal élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási  és más hatósági döntés ellen,  amely  a  jogát
   vagy  jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot - a  jogviták
   ésszerű  időn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan
   -   a   jelenlévő   országgyűlési  képviselők   kétharmadának
   szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja."

   "60.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.
   (2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti
   meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt  a
   szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos
   cselekmények,  szertartások végzése útján  vagy  egyéb  módon
   akár  egyénileg,  akár másokkal együttesen  nyilvánosan  vagy
   magánkörben  kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását  mellőzze,
   gyakorolhassa vagy taníthassa.
   (3) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva
   működik."

   "70/K.  §  Az  alapvető  jogok megsértése  miatt  keletkezett
   igények,  továbbá a kötelességek teljesítésével  kapcsolatban
   hozott   állami  döntések  elleni  kifogások  bíróság   előtt
   érvényesíthetők."

   2. Az Ltv. indítvánnyal érintett rendelkezése:

   "15.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban az egyház  az  államtól
   elválasztva működik. [Alkotmány 60. § (3) bek.]
   (2)  Az  egyház  belső  törvényeinek,  szabályainak  érvényre
   juttatására állami kényszer nem alkalmazható."

   "16.  § (2) Az egyházi jogi személy törvénysértése esetén  az
   ügyész pert indít az egyházi jogi személy ellen."

   3.  A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a
   továbbiakban: MT) érintett rendelkezése:

   "1.  §  (1)  E  törvény hatálya - ha jogszabály eltérően  nem
   rendelkezik - kiterjed minden olyan munkaviszonyra,  amelynek
   alapján  a  munkát  a  Magyar Köztársaság  területén  végzik,
   továbbá, amelynél a magyar munkáltató munkavállalója a munkát
   külföldön, kiküldetésben végzi."

                               III.

   Az indítvány megalapozatlan.

   1.  Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 60. § (3)  bekezdésének
   átfogó értelmezését 4/1993. (II. 12.) AB határozatában  adta.
   Eszerint:

   "Az  állam  vallási  semlegességét  kifejezetten  előírja  és
   garantálja az Alkotmány 60. § (3) bekezdése, amely szerint  a
   Magyar  Köztársaságban  az  egyház  az  államtól  elválasztva
   működik.

   Az  elválasztás elvéből az következik, hogy az állam  sem  az
   egyházakkal, sem valamelyik egyházzal nem kapcsolódhat  össze
   intézményesen;  hogy az állam nem azonosítja  magát  egyetlen
   egyház  tanításával sem; továbbá, hogy az állam nem avatkozik
   be  az  egyházak  belső ügyeibe, és különösen  nem  foglalhat
   állást  hitbéli igazságok kérdésében. Mindebből következik  -
   ami másrészről az Alkotmány 70/A. §-ából is folyik -, hogy az
   államnak  az egyházakat egyenlőkként kell kezelnie. Mivel  az
   állam  éppen  azokban  a tartalmi kérdésekben  nem  foglalhat
   állást,  amelyek a vallást vallássá teszik,  a  vallásról  és
   egyházról csak elvont, minden vallásra vagy egyházra egyaránt
   alkalmazható keretszabályokat alkothat, amelyek révén ezek  a
   semleges  jogrendbe  illeszkednek, s tartalmi  kérdésekben  a
   vallások és egyházak önértelmezésére kell hagyatkoznia. Ezért
   a   vallásszabadságnak   csakis  nem-vallási,   s   így   nem
   specifikus,    hanem   mindenkire,   illetve   bármely    más
   késztetésből  fakadó,  de  hasonló  cselekvésre  is  érvényes
   korlátai lehetnek.

   Éppen  a  semleges és általános jogszabályi keretek révén  az
   állam   és   egyház  szétválasztása  a  lehető   legteljesebb
   vallásszabadságot biztosítja.

   Az   egyház   elválasztása  az  államtól  másrészt  semmilyen
   befolyással nincs az államnak arra a kötelességére,  hogy  az
   Alkotmány   60.   §-a  alapján  a  pozitív   és   a   negatív
   vallásszabadságot megkülönböztetés nélkül kell  biztosítania.
   A  pozitív és a negatív vallásszabadság egyenrangú: az  állam
   egyiket  sem tekintheti alapesetnek, amelyhez képest a  másik
   kivétel.  Abból, hogy az állam maga semleges, nem  a  negatív
   vallásszabadság,   s   még  kevésbé  a  vallási   közömbösség
   támogatása  következik. Az állam megszegi  a  vallásszabadság
   jogából  rá háramló kötelezettségét, ha nem azon munkálkodik,
   hogy mindenki számára a tudatos választás legyen lehetséges.

   Az  állam  és  egyház elválasztása egymástól nem jelenti  azt
   sem,  hogy a vallás és az egyház sajátosságait az államnak  a
   törvényhozás   során  figyelmen  kívül   kell   hagynia.   Az
   Alkotmányból  csak  a  vallásszabadság  olyan  korlátozásának
   tilalma következik, amely kizárólag a vallásos meggyőződésre,
   illetve   a   vallásgyakorlásra  vonatkozik.  Nincs   azonban
   akadálya  annak,  hogy a jogalkotó a vallás  és  az  egyházak
   sajátosságait   figyelembe  véve   alkossa   meg   azokat   a
   jogszabályokat,  amelyek  a  vallásszabadság  alapvető  jogát
   érvényre juttatják.

   Az  egyház  az  adott  vallás és az állami  jog  számára  nem
   ugyanaz.  A semleges állam nem követheti a különböző vallások
   egyházfelfogásait. Tekintettel lehet viszont mindarra, amiben
   a  vallási közösségek és az egyházak általában, történelmüket
   és  társadalmi szerepüket illetően különböznek  az  Alkotmány
   alapján  létrehozható  (3.  §, 63.  §,  70/C.  §)  társadalmi
   szervezetektől,   egyesületektől,  érdekképviseletektől.   Az
   Alkotmány  azt  biztosítja, hogy a vallási  közösségek  -  az
   egyesülési jog alapján létrehozható szervezeti formák mellett
   -  szabad elhatározásuk szerint igénybe vehetik az állami jog
   által "egyház"-ként meghatározott jogi formát is. Az állam  e
   jogintézménnyel  van tekintettel az egyházak  sajátosságaira,
   és  teszi  lehetővé,  hogy a jogrendbe  sajátos  minőségükben
   illeszkedjenek. A vallási közösség az általa választott  jogi
   szervezeti  formának megfelelő jogállást  nyeri  el;  vallási
   közösség  voltából fakadó sajátosságait ennek keretei  között
   érvényesítheti.

   Az    állam    és    az    egyház   elválasztásának    módja,
   következetessége,   szigorúsága   minden    ország    sajátos
   történelmi  körülményei szerint alakul. Az  Alkotmány  60.  §
   (3)   bekezdése  mai  értelme  nem  választható  el  sem   az
   egyházaknak  a  magyar  történelemben  betöltött   szerepétől
   (beleértve  a  szekularizáció lefolyását is),  sem  jelenkori
   tényleges működésüktől, sem a folyó társadalmi átalakulástól.
   Általános jelenség, hogy számos, egykor egyházi feladat - pl.
   iskolai  oktatás, betegápolás, szegények segítése - az  állam
   kötelességévé vált, az egyházak viszont szintén fenntartották
   e  tevékenységüket. Ezeken a területeken az  elválasztás  nem
   ellentétes az együttműködéssel, mégha ez rigorózus  garanciák
   között  is  folyik.  Az egyházak egyenlőkként  való  kezelése
   szintén  nem zárja ki az egyes egyházak tényleges  társadalmi
   szerepének figyelembevételét." (ABH 1993, 48, 52-53.)

   Az   Alkotmánybíróság  továbbá  a  8/1993.   (II.   27.)   AB
   határozatában  kifejtette,  hogy:  "Az  egyház  és  az  állam
   szétválasztásának  az  Ltv. 15. és  16.  §-ában  szabályozott
   szervezeti   következményei  azokra  a  vallási  közösségekre
   vonatkoznak,  amelyek  az  Ltv. 8.  §-a  szerinti  egyházként
   működnek.  Az  Alkotmány  60.  § (3)  bekezdésében  kimondott
   szétválasztás azonban - amely a vallásszabadság jogának része
   -  nem  szűkíthető az Ltv. idézett rendelkezéseire. Az  állam
   nemcsak  az egyházakkal, de semmilyen vallással vagy  vallási
   közösséggel   nem   kapcsolódhat  össze  intézményesen,   nem
   azonosíthatja  magát  egyetlen vallás  tanításával  sem,  nem
   foglalhat  állást  hitbéli igazságok  kérdésében.  A  vallási
   közösségek  önállóságába sajátosan vallási jellegüket  érintő
   beavatkozás alkotmányosan nem lehetséges, függetlenül  attól,
   hogy  a közösségek milyen szervezeti formában működnek." (ABH
   1993, 99, 101-102.)

   2.  Az  Alkotmány  60.  § (1) bekezdése  a  vallás  vagy  más
   lelkiismereti    meggyőződés   szabadságát   garantálja.    A
   vallásszabadság,  s  ennek  részeként  az   egyházak   szabad
   működésének biztosítása érdekében az állam feladata az,  hogy
   a  vallásról  és  az egyházakról olyan szabályokat  alkosson,
   amelyek  révén  az  egyházak a vallási  szempontból  semleges
   állami jogrendszerbe illeszkedhetnek.

   Az  Alkotmány 60. § (3) bekezdéséből következően az állam  és
   egyház elválasztásának elve tiltja azt, hogy az állam vallási
   jellegű  kérdésekbe, az egyházak belső ügyeibe  beavatkozzon.
   Az  egyház  és  tagjai  közötti  belső,  egyházi  jogviszonyt
   szabályozó egyházi normák betartását az egyház, illetve  erre
   feljogosított  szerve  - az egyház által  megszabott  eljárás
   keretében - kényszerítheti ki.

   Az  állami  jogszabályok  és az elkülönülten  működő  egyházi
   normarendszer   alapján   nem  zárható   ki,   hogy   a   két
   normarendszer hasonló jogviszonyokat szabályozzon. Egyház  és
   annak  tagja között létrejöhet egyházi jogviszony,  melyet  a
   belső,   egyházi  normarendszer  szabályoz   és   így   annak
   végrehajtásában  a  közhatalom nem vehet  részt.  Keletkezhet
   azonban  közöttük  állami  jogszabályok  által  meghatározott
   jogviszony is, melyben az állami jog érvényesül, a  vonatkozó
   jogorvoslati   rendelkezésekkel.  Az  állami   jogszabályokon
   alapuló jogviszonyokból eredő jogok és kötelezettségek állami
   kényszer segítségével érvényesíthetőek.

   A  jogszabályok, az állami jog számára korlátot  képeznek  az
   Alkotmányban meghatározott alapvető jogok és kötelességek. Az
   állam  az  objektív  intézményvédelmi kötelességéből  eredően
   "úgy   alakítja   ki   az  egyes  alapjogok  megvalósításához
   szükséges jogszabályi és szervezeti feltételeket, hogy mind a
   többi  alapjoggal  kapcsolatos, mind pedig egyéb  alkotmányos
   feladataira is tekintettel legyen; az egyes jogoknak az egész
   rend    szempontjából   legkedvezőbb   érvényesülését   teszi
   lehetővé,   s   mindezzel   az   alapjogok   összhangját   is
   előmozdítja."  [64/1991. (XII. 17.) AB határozat,  ABH  1991,
   297,   302-303.]   Az  államnak  az  egyházak   és   szerveik
   önállóságát   tiszteletben   kell   tartania.   Az   államnak
   ugyanakkor  az  egyházak önállóságának elismerése  során  más
   alapvető  jogokra  és  kötelességekre  is  figyelemmel   kell
   lennie.   Ezért   az   Alkotmány  60.  §   (3)   bekezdésével
   kinyilvánított,  az  állam és egyház elválasztásának  elvében
   foglalt  egyházi önkormányzati jogot más, az  Alkotmányban  a
   természetes   személyek   számára  biztosított   alapjogokkal
   összefüggésben kell értelmezni.

   3.1.  Az  Alkotmány  57.  § (1) bekezdése  alapján  a  Magyar
   Köztársaságban  mindenkinek joga  van  ahhoz,  hogy  valamely
   perben  a jogait és kötelességeit a törvény által felállított
   független  és  pártatlan bíróság elbírálja. Sem az  egyházat,
   sem  a  vele  állami  jogszabályon alapuló jogviszonyba  lépő
   személyt  nem lehet elzárni attól, hogy az egymással szembeni
   igényeiket a bíróság előtt érvényesítsék.

   Az  Alkotmánybíróság  az  Alkotmány 57.  §  (1)  bekezdésével
   kapcsolatban korábban már megállapította:

   "Az  Alkotmány  57.  §  (1) bekezdése a  bírósághoz  fordulás
   alapjogát   állapítja   meg.   Eme   alapjog   tartalmát   az
   Alkotmánybíróság   több  határozatában  értelmezte   [9/1992.
   (I.  30.)  (ABH  1992, 67.), 59/1993. (XI.  29.)  (ABH  1993,
   335.),  1/1994.  (I. 7.) (ABH 1994, 35.) AB határozatok].  Az
   Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  ez   az   alkotmányi
   rendelkezés mindenkinek alanyi jogosultságot biztosít  ahhoz,
   hogy jogát független és pártatlan bíróság előtt érvényesítse.
   Az  alapvető jogból következően az államra az a kötelezettség
   hárul,   hogy   a   jogok   és   kötelezettségek   (jogviták)
   elbírálására  bírói utat biztosítson. Az 59/1993.  (XI.  29.)
   határozatában  rámutatott arra, hogy  a  bírósághoz  fordulás
   alapvető  joga nemcsak a beadványok előterjesztésének  jogára
   szorítkozik,  hanem a bírósági eljárásban  a  fél  pozícióját
   biztosítja    a   személyeknek.   A   feleknek   Alkotmányban
   biztosított joguk van arra, hogy a bíróság az eljárásba  vitt
   jogaikat   és  kötelezettségeiket  elbírálja.  A   bírósághoz
   fordulás  alapjoga  -  az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésére
   figyelemmel  -  nem jelent korlátozhatatlan  alanyi  jogot  a
   perindításra.  Törvény azonban az alapjog lényeges  tartalmát
   nem   korlátozhatja   és  a  korlátozásnak  elkerülhetetlenül
   szükségesnek  és  az elérni kívánt célhoz  képest  arányosnak
   kell lennie." (930/B/1994. AB határozat, ABH 1996, 502, 505.)

   Az  Alkotmánybíróság  más határozatában  ugyanakkor  arra  is
   rámutatott, hogy "az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében foglalt
   azzal a rendelkezéssel, amely szerint a személyeknek alapvető
   joga  az,  hogy  - a törvényekben meghatározottak  szerint  -
   jogorvoslattal  élhessenek  az olyan  bírói,  államigazgatási
   vagy  más  hatósági döntés ellen, amely jogukat,  vagy  jogos
   érdeküket  sérti, nem áll ellentétben az, hogy a személyek  -
   meghatározott  esetekben  -  a  jogorvoslathoz  fűződő  jogok
   gyakorlását  saját maguk mellőzzék vagy azt maguk  kizárják."
   (1282/B/1993. AB határozat, ABH 1994, 675, 678.)

   3.2.  Az  emberi jogok és az alapvető szabadságok  védelméről
   szóló,  Rómában,  1950.  november  4-én  kelt  Egyezményt  (a
   továbbiakban: Egyezmény) és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő
   jegyzőkönyvet a kihirdetésükről szóló 1993. évi XXXI. törvény
   a  belső jog részévé tette. Az Egyezmény 6. Cikk 1. bekezdése
   értelmében  mindenkinek joga van arra, hogy ügyét  a  törvény
   által    létrehozott    független   és   pártatlan    bíróság
   tisztességesen  nyilvánosan és ésszerű időn belül  tárgyalja,
   és  hozzon  határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei
   tárgyában. Az Egyezmény 19. Cikke alapján felállított  Emberi
   Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) gyakorlata a
   fenti rendelkezés részletes értelmezését adta.

   Eszerint  a  bírósági eljáráshoz fűződő  jog  nem  tekinthető
   abszolút    jognak:    a   nemzeti   hatóságok    kivételesen
   alkalmazhatnak  bizonyos  korlátozásokat,  azonban  ezek  nem
   veszélyeztethetik ezen jog lényegét, továbbá szükséges,  hogy
   jogszerű céljuk legyen és e célokkal arányban kell állniuk.

   A   bírósági  eljáráshoz  történő  hozzáférhetőség  hiányának
   legnyilvánvalóbb esete, ha az érintettnek - jogalap  híján  -
   eleve  nem áll rendelkezésére ilyen lehetőség (vö. Keegan  v.
   Ireland judgment of 26 May 1994, Series A no. 290; De Moor v.
   Belgium  judgment of 23 June 1994, Series A no.  292-A;  Holy
   Monasteries v. Greece judgment of 9 December 1994,  Series  A
   no. 301-A; Terra Woningen B.V. v. the Netherlands judgment of
   17  December  1996,  Reports 1996-VI,  p.  2105).  A  Bíróság
   gyakorlata  szerint polgári jogi jogviszonyokkal  kapcsolatos
   jogvitákban  kötelező a bírósági út biztosítása (vö.  Goldner
   v.  United Kingdom judgment of 21 February 1975, Series A no.
   18).

   4.  A  felsőoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXX.  törvény  (a
   továbbiakban: Fot.) 1. számú melléklete az egyházi  egyetemek
   között  sorolja  fel  - a jelenlegi elnevezése  szerint  -  a
   Debreceni Református Hittudományi Egyetemet. A Fot. 2. §-ának
   (1) bekezdése szerint felsőoktatási intézmény az állami és az
   állam  által elismert nem állami egyetem és főiskola. A  Fot.
   hatálya  tehát a nem állami egyetemre, illetve az  egyetemmel
   oktatói jogviszonyban álló személyekre kiterjed. Így  van  ez
   annak  ellenére is, hogy a Fot. 114. §-a számos kérdésben  ad
   eltérésre  lehetőséget  az egyházi felsőoktatási  intézmények
   esetében.

   A  Fot.  2.  §-ának  (2)  bekezdése szerint  a  felsőoktatási
   intézmény  jogi  személy,  és mint ilyen,  jogképes.  A  jogi
   személy  jogalanyisága elkülönül az alapítótól,  működésében,
   gazdálkodásában  teljes  önállósággal  bír,  így  az   általa
   létesített  jogviszonyok  is elkülönülnek  az  alapító  által
   létesített jogviszonyoktól.

   Az  MT 1. §-ának (1) bekezdése szerint e törvény hatálya - ha
   jogszabály  másként nem rendelkezik - kiterjed  minden  olyan
   munkaviszonyra,   amelynek  alapján   a   munkát   a   Magyar
   Köztársaság  területén  végzik,  továbbá  amelynél  a  magyar
   munkáltató  munkavállalója a munkát külföldön,  kiküldetésben
   végzi.

   A  polgári  perrendtartásról szóló  1952.  évi  III.  törvény
   349. §-a alapján a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartoznak  a
   munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati
   jogviszonyból,  szolgálati  jogviszonyból,  szövetkezeti  tag
   munkaviszony   jellegű  munkaviszonyából  és   a   bedolgozói
   jogviszonyból  származó perek. Amennyiben a  foglalkoztatásra
   megbízás   alapján  kerül  sor,  az  abból   eredő   jogviták
   elbírálása  is  az  állami  bíróság  hatáskörébe  tartozik  a
   polgári jog szabályai szerint.

   A   bírósághoz  való  fordulás  alapjoga  szerint  az  egyház
   szolgálatában  álló  személynek is  Alkotmányban  biztosított
   joga van arra, hogy amennyiben az állami jogszabályok szerint
   került  sor  az alkalmazására, akkor az állami  bíróságok  az
   alkalmazásával kapcsolatos jogvitát elbírálják.

   Az   állami  szerveknek  az  Alkotmány  és  a  Jat.  szerinti
   jogszabályok  alapján  kell  eldönteniük,  hogy   egy   adott
   jogviszonyból  származó adott kérdés az állami  hatóság  vagy
   bíróság   hatáskörébe  tartozik-e.  Az  állami   jogszabályok
   alapján kell tehát kialakítaniuk álláspontjukat arról, hogy a
   konkrét  esetben  létrejött-e a felek között  az  állami  jog
   szempontjából értékelhető jogviszony, és annak nyomán  milyen
   eljárás  folytatható  le. Ha azonban az állami  hatóság  vagy
   bíróság  egy adott ügy kapcsán az állami jogszabályok alapján
   a  hatáskörének hiányát állapítja meg, akkor ennek során  nem
   foglalhat állást az egyházi normák alkalmazásával arról, hogy
   az  adott  jogvita  eldöntése mely egyház, milyen  szervének,
   milyen  eljárása alá tartozik; azaz nem bocsátkozhat  egyházi
   normák értelmezésébe vagy alkalmazásába. Ugyanakkor az állami
   igazságszolgáltatás  nem vezethet az egyház  önkormányzatának
   kiüresítéséhez.

   5.  Az  Alkotmánybíróság a határozat rendelkező  részében  az
   Ltv.  15.  §  (1) és (2) bekezdése alkalmazásával kapcsolatos
   alkotmányos  követelményt  fogalmazott  meg.  Az  alkotmányos
   követelmény megállapítására annak érdekében került sor,  hogy
   az állam és egyház elválasztásának elve a jogalkalmazás során
   -  kivétel  nélkül  - alkotmányos tartalommal  érvényesüljön.
   Ennek  megfelelően  az  állam  vallási  semlegességére   való
   hivatkozás  nem  eredményezheti a  bírósághoz  való  fordulás
   alkotmányos   jogának   sérelmét.   Az   állam   és    egyház
   elválasztásának,  illetve a bírósághoz való fordulás  jogának
   együttes értelmezése alapján az állami bíróságok kötelesek az
   egyház  szolgálatában  álló  személy  állami  jogszabályokból
   eredő   jogait   és  kötelességeit  érintő  jogviták   érdemi
   elbírálására,     ennek    során    azonban     az     állami
   igazságszolgáltatás    szervei    kötelesek     az     egyház
   önkormányzatát tiszteletben tartani.

   6.1.  Az  indítványozó sérelmezte, hogy az ügyében  meghozott
   bírósági  határozatok  az Alkotmány 60.  §  (3)  bekezdésére,
   valamint  az  Ltv.  15.  §-ára való hivatkozással  az  általa
   kezdeményezett   eljárás   lefolytatását   megtagadták.    Az
   indítványozó  ezért  az  alkalmazott  törvényi  rendelkezések
   alkotmányellenességének       megállapítására,        illetve
   jogsérelmének  orvoslására alkotmányjogi panaszt  terjesztett
   elő.     Alkotmányjogi     panaszában     hivatkozott      az
   Alkotmánybíróságnak   arra   a  gyakorlatára,   miszerint   a
   jogszabályok   alkotmányosságára  irányuló  vizsgálat   során
   figyelemmel  kell  lenni  a  jogszabálynak  az  "élő  jogban"
   megnyilvánuló normatartalmára is.

   Az  Alkotmánybíróság  38/1993.  (VI.  11.)  AB  határozatában
   rámutatott:

   "Ha   a  jogszabályi  rendelkezés  alkotmányossága  éppen   a
   szabályozás hiányossága vagy homályossága miatt kérdéses,  az
   Alkotmánybíróság    kifejezetten   is   megállapíthatja    az
   alkotmányos értelmezés tartományát, meghatározhatja azokat az
   alkotmányos    követelményeket,    amelyeknek     a     norma
   értelmezéseinek meg kell felelniük.

   Ha  a  vizsgált  jogszabálynak  van  (egy  vagy  több)  olyan
   értelmezése, amely az alkotmányos követelményeknek  megfelel,
   az Alkotmánybíróságnak nem feltétlenül kell megállapítania  a
   jogszabály  alkotmányellenességét. A normát nem  kell  minden
   esetben  megsemmisíteni  csupán azért,  mert  az  alkotmányos
   követelményeknek  meg  nem felelő értelmezése  is  lehetséges
   vagy  előfordul.  Nem  hagyható azonban  figyelmen  kívül  az
   alkotmányossági   vizsgálatnál   a   jogszabálynak   az    az
   értelmezése, amelyet a joggyakorlat egységesen követ,  vagyis
   a  jogszabálynak az 'élő jogban' megnyilvánuló normatartalma.
   Ha a jogszabály ekként alkotmánysértő tartalommal hatályosul,
   az  alkotmányellenesség megállapítása és jogkövetkezményeinek
   alkalmazása elkerülhetetlenül szükséges.

   Egyébként azonban a hatályos jogot lehetőleg kímélni kell. Az
   Alkotmánybíróság  elkerüli jogszabály, illetőleg  jogszabályi
   rendelkezés  megsemmisítését vagy  a  törvényhozó  felhívását
   arra,  hogy az Alkotmánybíróság által meghatározott határidőn
   belül  alkosson  jogot,  ha a jogrend alkotmányosságát  és  a
   jogbiztonságot  enélkül  is biztosítani  lehet.  Ilyenkor  az
   Alkotmánybíróság azoknak az értelmezéseknek  körét  határozza
   meg   általában,  az  alkotmányos  követelményekkel,  amelyek
   esetében a jogszabály az Alkotmánnyal összhangban van."  (ABH
   1993, 256, 266-267.)

   6.2.    Az    Alkotmánybíróság    az    indítványozó    által
   alkotmányellenesnek tartott törvényhelyeket  megvizsgálta,  s
   ennek  eredményeként  megállapította,  hogy  az  indítványozó
   által  sérelmezett  Ltv.  15. §  (1)  bekezdése  szó  szerint
   ismétli meg az Alkotmány 60. § (3) bekezdését.

   Az  Abtv.  1.  §-a  szerint az Alkotmánybíróság  hatásköre  a
   törvénybe  vagy  az  alacsonyabb szintű  jogforrásba  foglalt
   jogszabály,  valamint az állami irányítás egyéb jogi  eszköze
   alkotmányellenességének    vagy    nemzetközi     szerződésbe
   ütközésének  vizsgálatára  terjed  ki.  "Az  Alkotmánybíróság
   hatáskörére  vonatkozó  alkotmányi és törvényi  rendelkezések
   alapján    az   Alkotmány   szabályainak   felülvizsgálatára,
   módosítására, megváltoztatására az Alkotmánybíróság hatásköre
   nem     terjed    ki,    (...)    alkotmányi    rendelkezések
   alkotmányosságának    felülvizsgálatára    nem     jogosult."
   (1260/B/1997.   AB  határozat,  ABH  1998,  816,   818.)   Az
   Alkotmánybíróságnak  tehát  nincsen  hatásköre  az  Alkotmány
   60.  § (3) bekezdésével szó szerint megegyező, az Ltv. 15.  §
   (1)  bekezdésében foglalt rendelkezés alkotmányellenességének
   vizsgálatára.  Erre tekintettel az Alkotmánybíróság  az  Ltv.
   15.  §  (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására
   irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasította.

   Az Ltv. 15. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés, miszerint
   az   egyház   belső   törvényeinek,   szabályainak   érvényre
   juttatására  állami kényszer nem alkalmazható,  az  Alkotmány
   60.  § (3) bekezdésének, s így az Ltv. 15. § (1) bekezdésének
   logikus   folyománya.  Az  állam  és  egyház  elválasztásának
   elvéből  következik ugyanis az, hogy az állam egyik egyházzal
   sem kapcsolódhat össze intézményesen, s ezért egyetlen egyház
   belső  szabályainak  érvényre juttatására  sem  lehet  állami
   kényszert  igénybe  venni.  Az Alkotmánynak  az  indítványozó
   által  hivatkozott  57.,  illetve  70/K.  §-ai  is  csak   az
   Alkotmányból  és  az állami jogszabályokból  eredő  jogok  és
   kötelességek   bíróság   előtt  való  érvényesítését   teszik
   lehetővé.  Ezek az alkotmányos rendelkezések nem vonatkoznak,
   és  az  Alkotmány  60.  §  (3) bekezdése  értelmében  nem  is
   vonatkozhatnak  az  egyházi  normák  állami  bíróságok  előtt
   történő     érvényesítésének     garantálására.     Mindennek
   következtében  az  egyházi normák állami érvényesítésének  az
   Ltv.  15.  §  (2) bekezdése szerinti kizárása  nem  sérti  az
   Alkotmány 57. §-át, 60. § (3) bekezdését és 70/K. §-át. Ezért
   az   Alkotmánybíróság   az   Ltv.   15.   §   (2)   bekezdése
   alkotmányellenességére   alapított   alkotmányjogi    panaszt
   elutasította.

   Az  Alkotmánybíróság  e  határozatának  közzétételét  az  ügy
   alkotmányos jelentőségére tekintettel rendelte el.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
       Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                 
       Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    32/2003. (VI. 4.)
    Date of the decision:
    .
    06/02/2003
    .
    .