Hungarian
Ügyszám:
.
536/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Vörös Imre Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 54/1993. (X. 13.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/340
.
A döntés kelte: Budapest, 10/11/1993
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  megállapítására  irányuló  eljárásban  meghozta  a
  következő

                          határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  a  társasági  adóról  szóló  1991.  évi
  LXXXVI.  törvény   2.   §   (1)   bekezdése   f   )   pontja
  alkotmányellenességének megállapítására vonatkozó indítványt
  és a megsemmisítésére vonatkozó kérelmet elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság   határozatát   a   Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                            INDOKOLÁS

                                I.

   1. Indítványozók  a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI.
   törvény (  a továbbiakban : Ta. törvény ) 2. § (1) bekezdése
   f  )   pontjának  megsemmisítését   kérték.  A   hivatkozott
   jogszabályi rendelkezés értelmében a Ta. törvény hatálya alá
   azok az  egyéni  vállalkozók  és  mezőgazdasági  kistermelők
   tartoznak, akik  a vállalkozási  nyereségadóról szóló  1988.
   évi IX.  törvény ( a továbbiakban : Ványa. törvény ) hatálya
   alá 1991.  december 31-éig bejelentkeztek, mindaddig, amíg a
   magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény
   (  a   továbbiakban  :   Szja.   törvény   )   hatálya   alá
   átjelentkeznek, de legkésőbb 1993. december 31-éig.

   2. Indítványozók  beadványukban előadták,  hogy  hivatkozott
   jogszabályi rendelkezés,  amely fokozatosan  kiveszi  a  Ta.
   törvény  hatálya  alól  az  egyéni  vállalkozókat,  sérti  a
   vállalkozás szabadságához  való alkotmányos alapjogot, és az
   Alkotmánynak   a    hátrányos   megkülönböztetés   tilalmára
   vonatkozó rendelkezéseit, mert az egyéni vállalkozók számára
   -annak  ellenére,   hogy  ők   is  gazdálkodó  tevékenységet
   folytatnak,  mint   a  Ta.   törvény  hatálya   alá  tartozó
   gazdálkodó szervezetek-  nem biztosítja  azt a  lehetőséget,
   hogy  -amennyiben   ezt  választják-  ők  is  társasági  adó
   formájában járuljanak hozzá a közterhek viseléséhez.

   Indítványozók szerint  a Ványa.  törvény által  szabályozott
   korábbi  adórendszer   az  egyéni   vállalkozók  számára   a
   választás jogát még megadta. Ezen változtatott a Ta. törvény
   kifogásolt  rendelkezése,   amely  az  egyéni  vállalkozókat
   fokozatosan az Szja. törvény hatálya alá vonja.

   Az egyéni  vállalkozók  számára  az  őket  az  adórendszerek
   közötti választás  jogától  megfosztó  törvényi  rendelkezés
   indítványozók álláspontja  szerint  azért  alkotmányellenes,
   mert  nem  veszi  figyelembe  az  egyéni  vállalkozói  réteg
   sajátos  közgazdasági  helyzetét,  amely  mintegy  átmenetet
   képez a  csak jövedelem szerzésére törekvő magánszemély és a
   nyereségszerző  tevékenységet  folytató  gazdasági  társaság
   helyzete    között.    A    vállalkozói    réteg    említett
   tulajdonságának megfelelően  -mivel  eltérő  gazdasági  erőt
   képviselő, heterogén rétegről van szó, képviselőit nem lehet
   egy adórendszer keretei közé beszorítani, és főleg nem a nem
   gazdálkodó     tevékenységet     folytató     magánszemélyek
   jövdelmeiből  való   elvonásra  megalkotott   Szja.  törvény
   személyi hatálya által megszabott keretek közé.

   3. Indítványozók  állítása  szerint  az  egyéni  vállalkozók
   vonatkozásában  a   jogalkotó   a   hivatkozott   jogszabály
   megalkotásakor az 1. pontban említettek miatt megsértette az
   Alkotmánynak    a     vállalkozás    szabadságát     kimondó
   rendelkezéseit,  mert  nem  biztosította  számukra,  hogy  a
   közgazdasági helyzetüknek legmegfelelőbb formában járuljanak
   hozzá a  közterhek  viseléséhez.  Ilyen  feltételek  mellett
   bizonyos  társadalmi  csoportokat  az  állam  diszkriminatív
   módon megfoszt  attól, hogy  felvegyék a  versenyt az azonos
   tevékenységi körben  működő más  jogalanyokkal, és  ezért  a
   támadott  jogszabályi   rendelkezés  a   gazdasági   verseny
   szabadságát kimondó alkotmányos tételt is megsértette.

   4. Az Alkotmánynak az indítványozók által felhívott 9. § (2)
   bekezdése kimondja, hogy : "A Magyar Köztársaság elismeri és
   támogatja  a   vállalkozás  jogát  és  a  gazdasági  verseny
   szabadságát. ". Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése szerint :
   "A Magyar  Köztársaság  biztosítja  a  területén  tartózkodó
   minden személy  számára az  emberi, illetve  az állampolgári
   jogokat, bármely  megkülönböztetés, nevezetesen  faj,  szín,
   nem, nyelv,  vallás, politikai  vagy más  vélemény,  nemzeti
   vagy társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy  egyéb
   helyzet szerinti  különbségtétel nélkül.  ". A  (2) bekezdés
   deklarálja, hogy  : "Az  embereknek az (1) bekezdés szerinti
   bármilyen hátrányos  megkülönböztetését a  törvény szigorúan
   bünteti. ".

                               II.

   Az indítvány megalapozatlan.

   1. A  vállalkozás joga a foglalkozás szabad megválasztásához
   való alkotmányos  alapjog (  Alkotmány 70/B § (1) bekezdés )
   egyik aspektusa,  annak egyik,  a különös  szintjén  történő
   megfogalmazása.  A   vállalkozás  joga   azt  jelenti,  hogy
   bárkinek Alkotmány  biztosította joga  a  vállalkozás,  azaz
   üzleti tevékenység  kifejtése. Az  indítvány  tévesen  hozza
   összefüggésbe  a  vállalkozás  jogát  a  különböző  adónemek
   közötti választás  lehetőségével. A vállalkozás joga ugyanis
   a fentiek  értelmében egy  bizonyos, a vállalkozások számára
   az állam  által  teremtett  közgazdasági  feltételrendszerbe
   való  belépés   lehetőségének  biztosítását,  más  szóval  a
   vállalkozóvá  válás   lehetőségének  -   esetenként  szakmai
   szempontok által  motivált feltételekhez kötött, korlátozott
   -  biztosítását   jelenti.  A  vállalkozás  joga  tehát  nem
   abszolutizálható, és  nem korlátozhatatlan  : senkinek sincs
   alanyi   joga   meghatározott   foglalkozással   kapcsolatos
   vállalkozás, sem pedig ennek adott vállalkozásijogi formában
   való gyakorlásához.  A vállalkozás  joga annyit  jelent - de
   annyit alkotmányos  követelményként feltétlenül  -, hogy  az
   állam  ne   akadályozza  meg,   ne  tegye   lehetetlenné   a
   vállalkozóvá válást.

   A vállalkozás jogától különböző kérdés az, hogy a vállalkozó
   milyen   közgazdasági    feltételrendszerbe   lép    be.   E
   feltételrendszerrel    kapcsolatban    különösen    az    az
   alkotmányossági követelmény,  hogy a  feltételrendszer,  így
   például az  adórendszer megfeleljen a piacgazdaság Alkotmány
   rögzítette ( 9. § ) követelményének, valamint hogy ne legyen
   diszkriminatív.

   Az adott  esetben a  vállalkozás joga  nem szenved sérelmet,
   mivel a vállalkozni kívánó folytathat egyéni vállalkozást az
   egyéni vállalkozásról  szóló 1990.  évi V.  tv. szerint,  de
   alapíthat  egyszemélyes   korlátolt  felelősségű   gazdasági
   társaságot, ha egyedül kíván tevékenykedni.

   2. Önmagában  az a  tény másfelől,  hogy a  vállalkozó olyan
   közgazdasági  feltételrendszerbe   lép  be,   mely  adónemek
   szerint differenciált,  és az  adónemek címzettjei  az állam
   adópolitikájának  megfelelően   eltérő  módon  és  mértékben
   járulnak hozzá  a közterhekhez,  nem diszkriminatív. Így nem
   tekinthető diszkriminációnak  az, hogy az egyéni vállalkozók
   korábban ugyan  választhattak két  adónem között,  az  ujabb
   szabáyozás szerint viszont nem.

   Az adórendszer  mikénti kialakítása tekintetében a jogalkotó
   szabadsága ugyanis  nagy :  az Alkotmány  keretei  között  a
   törvényhozás és  a kormányzati  gazdaságpolitika mérlegelési
   körébe  tartozik.   A  gazdasági  verseny  szabadságának  az
   Alkotmány 9. § (2) bekezdésébe foglalt tétele az adórendszer
   mikénti alakítása  tekintetében nem  jelenti -  az Alkotmány
   70/A §-ára figyelemmel sem - azt, hogy a jogalkotónak minden
   gazdasági  tevékenységet,   minden  gazdasági  tevékenységet
   kifejtő személyt,  és minden gazdasági tevékenység kifejtése
   számára  nyitva   álló  jogi   formát  egyenlőként   kellene
   kezelnie.

   A szabályozás  akkor lehetne  diszkriminatív, ha  például az
   egyéni vállalkozók  körén belül  adna választási lehetőséget
   egyes vállalkozóknak, míg másokat ebből kizárna. Az említett
   gazdaságpolitikai mérlegelési  jog gyakorlásának  példája az
   indítvány tárgyát  képező adózási  szabály. Ebben az esetben
   ugyanis olyan  adótechnikai megoldásról van szó, amely éppen
   az  egyéni   vállalkozók  adóztatás   szempontjábóli   döntő
   sajátosságát veszi figyelembe. Az egyéni vállalkozókat azért
   vonták  a  Szja.  törvény  hatálya  alá,  mert  esetükben  -
   eltérően a  gazdasági társaságoktól  -  nem  lehet  pontosan
   elhatárolni vállalkozásból,  illetve  más  forrásból  (  pl.
   munkaviszonyból )  származó jövedelmüket.  Ez a jogpolitikai
   indoka annak, hogy a jogalkotó megszüntette a Ványa. törvény
   alapján az  egyéni  vállakozókat  még  megillető  választási
   lehetőséget.  Megalapozatlan   ezért   az   indítvány   azon
   állitása, miszerint a jogalkotó ne vette volna figyelembe az
   egyéni vállalkozó sajátos helyzetét.

   Adópolitikailag a  jogalkotó megítélése  szerint  az  egyéni
   vállalkozó közelebb  áll a  személyi jövedelemadó fizetésére
   kötelezett  adóalanyhoz,   mint  a   gazdasági  társasághoz.
   Minthogy  ez   a  szabályozás   minden  egyéni  vállalkozóra
   egyaránt vonatkozik,  diszkriminációról nem  lehet beszélni.
   Az  nem   tekinthető  diszkriminációnak,   ha  meghatározott
   jogpolitikai-adópolitikai megfontolások  alapján a jogalkotó
   ( az állam ) eltérő adónemet vezet be az egyéni vállalkozóra
   és a  gazdasági társaságokra. Ha az egyéni vállalkozó adózás
   szempontjából a  Ta. törvény hatálya alá kíván kerülni, erre
   gazdasági  társaság   alapítása  révén   módja  van.   Az  a
   körülmény, hogy  a Ta.  törvény szerinti adózásra csak akkor
   nyílik  lehetőség,   ha  az   egyéni  vállalkozó   gazdasági
   társaságként   folytat    vállalkozói   tevékenységet,   nem
   tekinthető    sem     a    vállakozás     joga,    sem     a
   diszkriminációtilalom sérelmének.

   A fentiekből  következően nem  tekinthető  sem  a  gazdasági
   verseny  szabadsága   sérelmének,  sem  a  vállalkozás  joga
   korlátozásának,  még   kevésbé  diszkriminációnak   sem   az
   adónemek közötti  választás  lehetősége  megszüntetése,  sem
   pedig az, hogy a jogalkotó eltérő adónemet és eltérő mértékű
   adót  állapít  meg  a  gazdasági  élet  különböző  szereplői
   számára.

   3. Az  Alkotmánybíróság ugyanakkor  megjegyzi, hogy jelenleg
   átlagosan mind a személyi jövedelemadó fizetésére kötelezett
   egyéni vállalkozónak,  mind pedig  a társasági  adót  fizető
   adóalanynak körülbelül  hasonló (  40% körüli ) adómértékkel
   kell számolnia.  Ha viszont  az adó  mértéke tekintetében  a
   gazdasági élet  egyes  szereplői,  a  különböző  vállalkozói
   csoportok, illetve az azoknak megfelelő jogi formák szerinti
   különbségek  kirivóak,   felmerülhet  a   gazdasági  verseny
   szabadságának   sérelme.    Az   állami   gazdaságpolitikai-
   adópolitikai  mérlegelési   jog  a   gazdasági   tevékenység
   adóztatása tekintetében  ugyanis nem terjed addig, hogy - az
   adónemek különbözőségébe  burkoltan -  kirivó  adómértékbeli
   különbségeket tartalmazó adórendszert müködtessen.

   Az ilyen  különbségek nagysága  általános érvénnyel  és elvi
   szinten nem határozható meg; az ebben való állásfoglalás nem
   is  tartozik   az   Alkotmánybíróság   hatáskörébe.   Egyedi
   esetekben  azonban   az  adónemek  különbözőségéből  az  adó
   mértéke tekintetében  adódó különbség  olyan  kirívó  lehet,
   hogy  sérti  a  gazdasági  verseny  szabadságát,  sőt  adott
   esetben kifejezetten  lehetetlenné teheti az adott gazdasági
   tevékenység tekintetében a vállalkozóvá válást, sértve ezzel
   a vállalkozás jogát is.

   A  gazdasági   tevékenységre  vonatkozó  különböző  adónemek
   szerinti adómértékek  megállapításának szabadsága  ezért nem
   lehet önkényes  : annak meg kell felelnie az Alkotmány 9. §-
   a,   valamint    70/A   és   70/I   §-a   által   támasztott
   követelményeknek.

   Az indítvány  által felülvizsgálni  kért szabályozás a fenti
   alkotmányossági követelményeket kielégíti.

   4.   Az   alkotmányossági   felülvizsgálat   tárgyává   tett
   szabályozás természetesen  nem biztosítja  a hatálya alá nem
   tartozó  adóalanyok   számára  a   hatálya  alá   tartozókat
   megillető   adókedvezményeket.    Ezzel   kapcsolatban    az
   Alkotmánybíróság állandó  gyakorlata szerint  a ( 137/B/1991
   AB  határozat,  182/B/1992  AB  határozat  )  kedvezményekre
   senkinek  sincs  alanyi  joga.  Az  állami  gazdaságpolitika
   mérlegelési körébe  tartozik annak  eldöntése, hogy mit tart
   olyan  jelentőségű   tevékenységnek,   amelynek   gyakorlója
   számára -  az Alkotmány  keretein belül  - ösztönző  adó- és
   egyéb kedvezményeket állapít meg.

   Az Alkotmánybíróság  a fentiekre  tekintettel  a  rendelkező
   részben foglaltak szerint határozott.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

            Dr. Ádám Antal             Dr. Schmidt Péter
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

            Dr. Kilényi Géza           Dr. Szabó András
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

            Dr. Lábady Tamás       Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

                           Dr. Vörös Imre
                        előadó alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    54/1993. (X. 13.)
    Date of the decision:
    .
    10/11/1993
    .
    .