Hungarian
Ügyszám:
.
2062/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Vörös Imre Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 31/1994. (VI. 2.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/168
.
A döntés kelte: Budapest, 05/31/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  megállapítására  irányuló  eljárásban  meghozta  a
   következő

                          határozatot :

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság
   címere,  valamint   az  állami   felségjogra   utaló   egyes
   elnevezések és  megjelölések használatának  rendjéről  szóló
   7/1974. (III.  20.) MT  rendelet  2.  §-ának  (1)  bekezdése
   alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

   Az  Alkotmánybíróság   e  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi. A megsemmisített jogszabályi rendelkezés a 1995.
   augusztus 20-án veszíti hatályát.
                             INDOKOLÁS

                                 I.

    Indítványozó  beadványában   a  Magyar  Köztársaság  címere,
    valamint az  állami felségjogra  utaló egyes  elnevezések és
    megjelölések    használatának    rendjéről   szóló   7/1974.
    (III. 20.) MT rendelet ( a továbbiakban :  Kormányrendelet )
    3. §-a alkotmányellenességét állította.

    1. A  Kormányrendelet 1.  §-a az összes államhatalmi szervet
    alanyi jogon  jogosítja fel  a Magyar  Köztársaság címerének
    használatára. A rendelet 2. §-a szerint a többi állami szerv
    ( állami  vállalat, költségvetési  üzem, stb. ) , társadalmi
    szervezetek,   szövetkezeti    szervek   a   belügyminiszter
    hatáskörébe tartozó  külön eljárás  eredményeképpen  kiadott
    engedély alapján használhatják a Magyar Köztársaság címerét.
    A rendelet  3.  §-a  a  magánszemélyek,  valamint  az  előző
    szakaszokban nem  említett jogi  személyek számára  törvényi
    tilalmat fogalmaz  meg  a  Magyar  Köztársaság  eme  nemzeti
    jelképe használatát érintően.

    2. Az előző bekezdésben hivatkozott rendelkezés indítványozó
    álláspontja  szerint  azért  alkotmányellenes,  mert  a  nem
    állami szférába  tartozó gazdálkodó  szervezeteket a törvény
    erejénél   fogva   fosztja   meg   a   címer   használatának
    lehetőségétől. Ez  a tilalom  különösen azoknak a gazdálkodó
    szervezeteknek esetében  aggályos, amelyek  az  államisággal
    szervesen  összefüggő   tevékenységet  végeznek   (  például
    közlönyszerkesztés )  . Indítványozó  szerint a  jogszabályi
    rendelkezés  hátrányos  megkülönböztetést  tartalmaz  a  nem
    állami gazdálkodó  szervezetek esetében  vállalkozáshoz való
    joguk gyakorlása  során, és  ezzel sérti  az Alkotmány 9. §-
    ának  (1)  és  (2)  bekezdését.  A  korlátozás  indítványozó
    szerint ezenfelül  nem  a  jogforrási  hierarchia  megfelelő
    szintjén történt,  hiszen az  alapvető jogokat  csak törvény
    szabályozhatja,  ebből   következően  korlátozásuk  is  csak
    törvény által lehetséges.

    3.   Az    Alkotmány   hivatkozott   rendelkezései   szerint
    Magyarország  gazdasága   olyan  piacgazdaság,   amelyben  a
    köztulajdon  és   a  magántulajdon   egyenjogú  és   egyenlő
    védelemben részesül [ 9. § (1) bek. ] ; a Magyar Köztársaság
    elismeri és  támogatja a  vállalkozás jogát  és a  gazdasági
    verseny szabadságát  [ 9.  § (2) bek. ] . Az Alkotmány 70/A.
    §-a   értelmében    a   személyeknek   bármilyen   hátrányos
    megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.

                                II.

    Az  indítvány   az   alábbiak   szerint   megalapozott.   Az
    Alkotmánybíróság álláspontja értelmében a Kormányrendeletnek
    az indítványozó  által alkotmányellenesnek  állított 3.  §-a
    alkotmányossági szempontból  való  helyes  értelmezéséhez  a
    rendelet 2.  §-ának  vizsgálata  elengedhetetlen,  ezért  az
    alkotmányossági  vizsgálatot   a  Kormányrendelet  2.  §-ára
    hivatalból kiterjesztette.

    1. Az  állami címer  használata kérdéskörének  mind közjogi,
    mind magánjogi  jellegű vetülete  van. A vizsgált jogszabály
    1. §-a  az állami  felségjogra utaló jelvények használatának
    közjogi aspektusát szabályozza, és ugyancsak közjogi jellegű
    szabályokat tartalmaz  a 2.  § (4)  bekezdése is az országos
    sportági  szakszövetségek   vonatkozásában.   A   magánjogi,
    alapvetően   gazdasági    jogi   szabályozást   viszont   az
    alkotmányossági vizsgálat  tárgyát képező  2. §  (1) és  (3)
    bekezdése, valamint 3. §-a tartalmazza.

    Alkotmányos  alapjogok  csak  azok  lehetnek,  amelyeket  az
    Alkotmány kifejezetten felsorol, és ezek között az Alkotmány
    nem biztosít  senkinek sem  alanyi jogot  a nemzeti jelképek
    használatára.  Az   alaptörvény  XIV.   fejezete   mindössze
    meghatározza a  Magyar Köztársaság nemzeti jelképeit, és úgy
    rendelkezik, hogy  az  azokról,  valamint  a  használatukról
    szóló  törvény  elfogadásához  az  országgyűlési  képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges.

    2. Az ország címerének magánosok által való használhatásáról
    rendelkező 1883  :   XVIII. t.  cz. sem  biztosított  alanyi
    jogot eme  állami felségjelvény  használatához,  hanem  arra
    engedélyezési eljárás  nyomán szerezhettek jogot a gazdasági
    forgalom résztvevői.

    2. 1.  Amint azt  az Alkotmánybíróság  21/1994. (IV. 16.) AB
    határozatában (  ABK. 1994.  171. )  kifejtette, a gazdasági
    verseny szabadsága  nem alapjog,  hanem a piacgazdaság olyan
    feltétele, amelynek  meglétét és  működését  biztosítani  az
    államnak is  feladata. A  versenyszabadság állami elismerése
    és   támogatása    megköveteli   a   gazdasági   forgalommal
    kapcsolatos alapjogok  objektív, intézményvédelmi  oldalának
    kiépítését.  Az   Alkotmánybíróság  33/1993.   (V.  28.)  AB
    határozatában (  ABH 1993.  249. )  megállapította, hogy  az
    Alkotmány   -    a   piacgazdaság    deklarálásán   túl    -
    gazdaságpolitikailag semleges.

    Az államnak  természetesen joga  van  megfelelő  alkotmányos
    indokok esetében arra, hogy a gazdasági versenyt korlátozza.
    Ilyen korlátozást  tartalmaz például a tisztességtelen piaci
    magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény 14. §-
    a, amely  a kartelltilalmat fogalmazza meg éppen a gazdasági
    verseny szabadságának  biztosítása érdekében.  A  korlátozás
    azonban csak  akkor alkotmányos, ha egyrészt nem valósít meg
    diszkriminációt,  másrészt   megfelelő  jogszabályi  szinten
    történik.

    2. 2.  A  megsemmisített  jogszabályi  rendelkezés  lehetővé
    teszi meghatározott  jogalanyoknak (  az  állami  gazdálkodó
    szerveknek,  társadalmi   szervezeteknek   és   szövetkezeti
    szerveknek ) , hogy engedélyezési eljárás eredményeképpen az
    állami címert  használhassák. A jogszabály 3. §-a ugyanakkor
    ezt a  többi jogalany  számára megtiltja.  Ez  a  tilalom  a
    gazdasági  verseny   szabadságát  mint  alkotmányos  értéket
    mindenképpen érinti, korlátozza.

    Sérti az  ily módon  való szabályozás  az Alkotmány 70/A. §-
    ában megfogalmazott  hátrányos megkülönböztetés tilalmát is.
    A gazdasági  verseny szabadságának  biztosítása érdekében az
    államnak az  alkotmányos  alapjogokat  érintően  semlegesnek
    kell maradnia. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés azonban
    előnyben részesíti az állami gazdálkodó szervezeteket a nem-
    államiakkal   és    a   gazdasági   tevékenységet   folytató
    magánszemélyekkel  szemben   akkor,  amikor  lehetővé  teszi
    számukra a  magyar címer használatát. Ezzel a megsemmisített
    jogszabályi rendelkezés  hátrányosan különbözteti  meg a nem
    állami szervezeteknek  minősülő jogi  személyeket valamint a
    magánszemélyeket   az   állami   gazdálkodó   szervezetekkel
    szemben,  és   így  sérti   az  Alkotmány  9.  §.  ának  (1)
    bekezdését, amely  - amint  azt az Alkotmánybíróság 21/1990.
    (X. 4.)  AB határozatában  ( ABH  1990. 81. ) kimondta - nem
    különböztet   meg   a   tulajdonformák   között,   hanem   a
    diszkrimináció tilalma  és a  verseny  szabadsága  általános
    tételének a tulajdonhoz való jogra vonatkoztatott kifejtése.

    A diszkrimináció  a gazdasági  verseny, ezen  belül az annak
    lényegéhez tartozó  esélyegyenlőség  eltorzításán  keresztül
    sérti a gazdasági verseny szabadságának alkotmánybeli [ 9. §
    (2) bekezdés  ] intézményét  is. Ezt  az Alkotmánybíróság  a
    piacgazdaság   egyik  olyan   feltételeként  fogalmazta  meg
    [21/1994. (IV. 16.) AB  határozat ]  , amelynek  alkotmányos
    értékkénti  elismerése   és  támogatása   az  állam  számára
    intézményvédelmi kötelezettségként  jelenik meg  ( ABK 1994.
    170-171. ) .

    A  rendelkezés   ugyanakkor   indokolatlan   vagyoni   előny
    megszerzéséhez teremt  jogszabályon  alapuló  lehetőséget  a
    diszkrimináció  által  kedvezményezett  jogalanyok  számára.
    Vagyoni    értéket    jelenthet    ugyanis    -    különösen
    külkereskedelmi vonatkozásban  -, hogy  valamely  gazdálkodó
    szervezet által  készített terméken  nemzeti  jelkép,  adott
    esetben a  magyar címer látható. A magyar címer használata a
    külföldi fogyasztó  számára arra utalhat, hogy az áru magyar
    termék, a  tradicionális  magyar  minőségi  követelményeknek
    megfelel, a  belföldi fogyasztó  pedig azt  a következtetést
    vonhatja le  a címer  képével ellátott  áru láttán,  hogy  a
    címer jelenléte  a csomagoláson  állami  minőségi  garanciát
    jelent.

    Az   állami   gazdálkodó   szervezeteket   privilegizáló   -
    megsemmisített -  jogszabályi rendelkezésben  keverednek  az
    állam tulajdonosi  és közhatalmi  jogosítványai,  és  ez  az
    előzőekben    kifejtettek    okából    alkotmányellenességet
    eredményezett.  Az   Alkotmánybíróság  álláspontja   szerint
    ugyanis el  kell különíteni  az állam,  mint  a  gazdálkodás
    alanya  jogait   és  kötelességeit   a  gazdálkodás   állami
    befolyásának    eszközeit    jelentő    (    közhatalmi    )
    jogosítványoktól [  59/1991. (XI.  19.) AB  határozat (  ABH
    1991. 295. ) ] .

    A jogszabályi  rendelkezés  diszkriminatív  volta  önmagában
    megalapozza  az  alkotmányellenesség  megállapítását,  és  a
    rendelkezés  megsemmisítését.   Jelen  esetben   nem  állami
    szervek (  társadalmi szervezetek,  stb. ) vonatkozásában az
    Alkotmány 9. § (1) és (2) bekezdésének valamint 70/A. §-ának
    sérelmét minisztertanácsi rendelet valósítja meg.

    3.  Az   Alkotmánybíróság  állandó   gyakorlata   értelmében
    diszkriminatív kedvezményezés esetén csak a jogosulti körnek
    kedvezményeket   nyújtó    jogszabályi   rendelkezést   kell
    megsemmisíteni. Mivel  az Alkotmánybíróság  eljárásának  nem
    tárgya annak  eldöntése, hogy  az állami  címer használatára
    van-e bármelyik  jogalanynak alkotmányos  joga ( 1. pont ) ,
    ebből következően  az  alkotmányossági  vizsgálat  alá  vont
    jogszabályi rendelkezések közül az Alkotmánybíróság csak azt
    semmisítette meg, amelyik a diszkriminációt megvalósította.

    A   megsemmisítés   következtében   a   közhatalmi   szervek
    címerhasználata érintetlen  marad, azonban  e körön  kívül a
    címert senki  sem használhatja.  Az Alkotmánybíróság rámutat
    arra, hogy ez ugyan alkotmányos megoldás, de nem az egyetlen
    alkotmányos megoldás.  Az Országgyűlés  az Alkotmány  76. §-
    ának (3)  bekezdése  és  78.  §-a  értelmében  egyébként  is
    törvényt köteles e tárgyban alkotni.

    4.  Az   előadottakra  tekintettel   az  Alkotmánybíróság  a
    rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal              Dr. Kilényi Géza
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

            Dr. Lábady Tamás            Dr. Schmidt Péter
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

            Dr. Szabó András            Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                            Dr. Vörös Imre
                         előadó alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     31/1994. (VI. 2.)
     Date of the decision:
     .
     05/31/1994
     .
     .