English
Hungarian
Ügyszám:
.
88/B/1999
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 88/B/1999. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/1188
.
A döntés kelte: Budapest, 06/27/2006
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában – Dr. Kovács Péter és
   Dr.  Kiss László alkotmánybírák különvéleményével – meghozta  a
   következő

                            határozatot:
                                  

   Az  Alkotmánybíróság a sztrájkról szóló 1989. évi VII.  törvény
   3.   §   (2)  bekezdése  első  mondata  alkotmányellenességének
   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
   elutasítja.
                               Indokolás

                                  I.

    Az  Alkotmánybírósághoz két indítvány érkezett,  amelyekben  az
    indítványozók  a  sztrájkról szóló 1989. évi  VII.  törvény  (a
    továbbiakban:   Sztv.)   3.  §  (2)  bekezdése   első   mondata
    alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
    kérték.  E  rendelkezés  alapján  nincs  helye  sztrájknak   az
    igazságszolgáltatási   szerveknél,  a  fegyveres   erőknél,   a
    fegyveres testületeknél és a rendészeti szerveknél, valamint  a
    polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál.

    Az  egyik indítvány szerint az Sztv. 3. § (2) bekezdésének azon
    rendelkezése,   amely  foglalkoztatási  jogviszonyra   tekintet
    nélkül  tiltja  a  sztrájkot a fegyveres erőknél,  a  fegyveres
    testületeknél  és  a rendészeti szerveknél,  diszkriminatív  és
    sérti  a  fegyveres  szerveknél  dolgozó  közalkalmazottak   és
    köztisztviselők Alkotmányban biztosított munkavállalói jogainak
    érvényesülését.    Az   indítványozók    szerint    az    Sztv.
    megalkotásakor  a  jogalkotó  nem  vette  figyelembe,  hogy   a
    fegyveres  szerveknél  nem  csak hivatásos  állományúak,  hanem
    közalkalmazottak  és  köztisztviselők  is  dolgoznak,  akik   a
    hivatásos állománytól jelentős mértékben eltérő foglalkoztatási
    viszonyok között, eltérő jogszabályok hatálya alatt állnak.
    Hivatkoztak  arra,  hogy  az Alkotmány meghatározza  azokat  az
    alapvető    munkavállalói   jogokat,   amelyeknek    valamennyi
    foglalkoztatási  jogviszonyban  érvényesülniük  kell.  E  jogok
    biztosításának  egyik  (legvégső)  eszköze  a   sztrájk,   mint
    alapvető munkavállalói jog. Véleményük szerint az alapvető  jog
    lényeges tartalmát az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint  nem
    lehet  korlátozni.  Ebből  eredően  a  jogok  korlátozása  csak
    megfelelő garanciákkal együtt lehetséges a jogok sérelme  és  a
    diszkrimináció elkerülése végett.
    Az  indítványozók  a  hivatásosoknál elfogadhatónak  tartják  a
    sztrájk    tilalmát,   mert   ott   a   munkavállalói    jogaik
    korlátozásának ellenében a jogszabályok megfelelő garanciát  és
    érdekérvényesítési  lehetőséget, nagyobb szociális  biztonságot
    és  jövedelmet  biztosítanak, mint az ugyanott  foglalkoztatott
    közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek. Álláspontjuk szerint
    ez  a rendelkezés diszkriminációt jelent a fegyveres szerveknél
    alkalmazott közalkalmazottakra és köztisztviselőkre  nézve.  Az
    indítványban   kifejtik,   hogy   a   rendelkezés   azért    is
    diszkriminatív, mert ez a közalkalmazotti, köztisztviselői  kör
    a  más közszolgálati szerveknél dolgozó közalkalmazottakkal  és
    köztisztviselőkkel  szemben  is  indokolatlan  jogérvényesítési
    hátrányban  van. Úgy vélik, hogy a sztrájkjog tekintetében  nem
    lehet    eltérő   szabályokat   érvényesíteni    a    különböző
    közszolgálati szervek dolgozói között.

    A   másik   indítvány  a  rendőrségi  közalkalmazottak  sztrájk
    tilalmát  sérelmezi. Az indítványozó az Alkotmány 70/A.  §  (1)
    bekezdésében  biztosított  jogokkal  ellentétesnek   tartja   a
    kifogásolt      rendelkezést.     Véleménye      szerint      a
    közalkalmazottaknak   nem   feladata   a   rendőrség   alapvető
    feladatainak    biztosítása,   ezért   kérte   a    rendelkezés
    alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.

    Az   Alkotmánybíróság   a   támadott  jogszabály   azonosságára
    tekintettel  az indítványokat egyesítette és azokat  együttesen
    bírálta el.
    Az    eljárás   során   az   Alkotmánybíróság   megkereste    a
    belügyminisztert álláspontja kifejtésére.

                                  II.
                                   
    Az indítványban megjelölt jogszabályok:


    Az   Alkotmánybíróság  által  határozatának  meghozatala  során
    hivatkozott jogszabályi rendelkezések:

    1.   Az   Alkotmánynak  az  indítványozók   által   hivatkozott
    rendelkezései:
    „8.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”
    „70/C.  §  (1)  Mindenkinek joga van ahhoz, hogy  gazdasági  és
    társadalmi   érdekeinek   védelme  céljából   másokkal   együtt
    szervezetet alakítson vagy ahhoz csatlakozzon.
    (2)  A  sztrájkjogot az ezt szabályozó törvények keretei között
    lehet gyakorolni.
    (3)  A  sztrájkról  szóló  törvény  elfogadásához  a  jelenlévő
    országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.”

    2. Az Sztv. kifogásolt rendelkezése:
    „3. § (1) …
    (2) Nincs helye sztrájknak, az igazságszolgáltatási szerveknél,
    a  fegyveres erőknél, a fegyveres testületeknél és a rendészeti
    szerveknél,  és  a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál.  Az
    államigazgatási   szerveknél   a   Kormány   és   az   érintett
    szakszervezetek  megállapodásában rögzített  sajátos  szabályok
    mellett gyakorolható a sztrájk joga.”

    3.  Az  1976.  évi 9. törvényerejű rendelettel kihirdetett,  az
    Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-
    án   elfogadott   Gazdasági,  Szociális  és  kulturális   Jogok
    Egyezségokmánya (a továbbiakban: Egyezségokmány) 8. cikke:
        „1.  Az  Egyezségokmányban részes  államok  kötelezettséget
    vállalnak arra, hogy biztosítják:
        a)  mindenkinek  azt  a  jogát,  hogy  saját  gazdasági  és
    társadalmi   érdekeinek  előmozdítása  és   védelme   érdekében
    másokkal   együtt  szakszervezetet  alakítson  és   az   általa
    választott   szakszervezetbe  –  egyedül  az  adott   szervezet
    szabályaitól  függően – beléphessen. E jog gyakorlását  csak  a
    törvényben meghatározott olyan korlátozásoknak lehet  alávetni,
    amelyek  a  demokratikus  társadalomban  az  állambiztonság,  a
    közrend,  vagy  mások  jogai  és szabadsága  védelme  érdekében
    szükségesek;
        b)   a   szakszervezeteknek  azt  a  jogát,  hogy  országos
    szövetséget   vagy   társulást   létesítsenek,   valamint    az
    utóbbiaknak   azt  a  jogát,  hogy  nemzetközi   szakszervezeti
    szervezetet alakítsanak, illetve ahhoz csatlakozzanak;
        c)  a  szakszervezeteknek azt a jogát, hogy – eltekintve  a
    törvényben   meghatározott   olyan   korlátozásoktól,   amelyek
    demokratikus  társadalomban az állambiztonság, a közrend,  vagy
    mások  jogai  és  szabadsága védelme  érdekében  szükségesek  –
    szabadon működjenek;
        d)  az  adott  ország  törvényeivel  összhangban  gyakorolt
    sztrájkjogot.
        2.  E  cikk  nem akadályozza, hogy e jogoknak  a  fegyveres
    erők,  a  rendőrség,  valamint az államigazgatás  tagjai  által
    történő gyakorlását törvényes korlátozásnak vessék alá.”

    4. Az 1999. évi C. törvénnyel kihirdetett Európai Szociális
    Charta hivatkozott szabályai:
                               „5. Cikk
                           Szervezkedési jog
        A  dolgozók és a munkaadók azon szabadságának biztosítására
    és   támogatására,   hogy  gazdasági  és   szociális   érdekeik
    védelmében   helyi,  országos  vagy  nemzetközi   szervezeteket
    hozhatnak  létre  és  csatlakozhatnak  ezen  szervezetekhez,  a
    Szerződő  Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a  nemzeti
    törvények sem önmagukban, sem alkalmazásuk révén nem csorbítják
    ezt  a  szabadságot.  Az  ezen  cikkben  biztosított  garanciák
    rendőrségre  alkalmazásának mértékét a nemzeti  törvények  vagy
    rendelkezések  határozzák  majd  meg.  E  garanciák   fegyveres
    erőknél   szolgálatot   teljesítőkre   történő   alkalmazásának
    alapelveit és azt a mértéket, ameddig az e kategóriához tartozó
    személyeknél  e  garanciákat  biztosítják,  ugyancsak   nemzeti
    törvények vagy rendelkezések határozzák meg.
                                6. Cikk
                         A béralkuhoz való jog
        A  béralku  megkötésére  irányuló tárgyalások  folytatására
    való jog tényleges gyakorlásának biztosítására a Szerződő Felek
    kötelezettséget vállalnak arra, hogy
        1.   támogatják   a   dolgozók  és  a   munkaadók   közötti
    konzultációt;
        2.   ahol   szükséges  és  helyénvaló,  ott  támogatják   a
    munkaadók  vagy munkaadói szervezetek és a dolgozói szervezetek
    közötti  önkéntes tárgyalási mechanizmusokat a  munkafeltételek
    és   körülmények  kollektív  szerződések  általi   szabályozása
    céljából;
        3.   támogatják  a  munkaügyi  viták  rendezését   szolgáló
    megfelelő  érdekegyeztetési és önkéntes  döntési  mechanizmusok
    létrehozását és felhasználását; és
    elismerik
        4.  a  dolgozók  és  a munkaadók jogát az érdekkonfliktusok
    esetén  történő  kollektív fellépésre, beleértve  a  sztrájkhoz
    való  jogot  is, azon kötelezettségek függvényében,  amelyek  a
    korábban életbe lépett kollektív szerződésekből eredhetnek.”

                                 III.

    Az indítványok nem megalapozottak.

    1.   Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokkal   összefüggésben
    elsőként  azt vizsgálta, hogy az indítvány nem minősül-e  ítélt
    dolognak. Az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és  annak
    közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
    foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH 2003, 2065.) 31. §
    c)   pontja   értelmében  „ítélt  dolog”   címén   az   eljárás
    megszüntetésének van helye, ha az indítvány az Alkotmánybíróság
    által  érdemben  már elbírált jogszabállyal  azonos  jogszabály
    (jogszabályi  rendelkezés)  felülvizsgálatára  irányul  és   az
    indítványozó  az  Alkotmánynak  ugyanarra  a  §-ára,  illetőleg
    alkotmányos elvére (értékére) – ezen belül – azonos alkotmányos
    összefüggésre     hivatkozva    kéri     az     alkotmánysértés
    megállapítását.  Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint   az
    indítványban felvetett kérdés akkor „res iudicata”, ha az újabb
    indítványt   ugyanazon  jogszabályi  rendelkezésre  vonatkozóan
    azonos  okból vagy összefüggésben terjesztik elő. (1620/B/1991.
    AB  határozat, ABH 1991, 972, 973.) Ha az újabb indítványt  más
    okra,   más   alkotmányossági   összefüggésre   alapítják,   az
    Alkotmánybíróság   az   újabb  indítvány  érdemi   vizsgálatába
    bocsátkozik. [35/1997. (VI. 11.) AB határozat, ABH  1997,  200,
    212.;  17/1999.  (VI. 11.) AB határozat, ABH 1999,  131,  133.;
    5/2002. (II. 22.) AB határozat, ABH 2002, 78, 81.; 37/2004. (X.
    15.) AB határozat, ABH 2004, 908, 911.]

    Az    Alkotmánybíróság   az   Sztv.   3.   §   (2)    bekezdése
    alkotmányellenességének vizsgálatára folytatott  már  eljárást,
    és  673/B/1990.  AB  határozatában az indítványt  elutasította.
    (ABH  1992,  446, 449.) Abban az eljárásban az indítványozó  az
    Sztv.  3.  §  (2)  bekezdésének azon részét  kifogásolta,  mely
    szerint   „nincs   helye   sztrájknak  az  igazságszolgáltatási
    szerveknél”.   Az   indítványozó  az   Alkotmány   7.   §   (2)
    bekezdésének,  valamint  70/C.  §  (2)  bekezdésének   sérelmét
    állította.  Mivel jelen ügyben az indítványozók az Sztv.  3.  §
    (2)    bekezdésének   alkotmányossági   vizsgálatára   irányuló
    kérelmüket  a rendelkezés más részét érintően, és  részben  más
    alkotmányossági  összefüggésre  hivatkozva  terjesztették  elő,
    ítélt dolog nem áll fenn, ezért az Alkotmánybíróság az Sztv. 3.
    § (2) bekezdésének érdemi vizsgálatát az indítványban megjelölt
    szervek   közalkalmazottai  és  köztisztviselői  sztrájkjogának
    tilalmával kapcsolatban elvégezte.

    2.   Az   indítvány  elbírálása  során  az  Alkotmánybíróságnak
    mindenek  előtt  a  sztrájkjognak az alkotmányos  jogok  között
    elfoglalt helyét kellett tisztáznia.

    A  sztrájkjog a modern, a gazdasági, szociális jogokat elismerő
    államokban,   mint  a  gazdasági,  szociális  érdekkonfliktusok
    esetén    történő   kollektív   fellépés   egyik   biztosítéka,
    általánosan elismert.
    A  sztrájkhoz  való jogot, mint a gazdasági, szociális  érdekek
    érvényesítését biztosítani hivatott jogosítványt, a  gazdasági,
    szociális  jogok elismeréséről szóló nemzetközi egyezmények  is
    tartalmazzák.
    Az  Egyezségokmány  és az Európai Szociális Charta  –  amelynek
    Magyarország is részese – kifejezett rendelkezést  tartalmaz  a
    kollektív  fellépéshez  való jogokról, beleértve  a  sztrájkhoz
    való  jogot is. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International
    Labour  Organization  – ILO) égisze alatt született  nemzetközi
    egyezményekben – a 2000. évi LII. törvény által kihirdetett, az
    egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről szóló, a
    Nemzetközi  Munkaügyi  Konferencia  1948.  évi  31.  ülésszakán
    elfogadott  87. számú egyezményt, és a 2000. évi LV. törvénnyel
    kihirdetett, a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási  jog
    elveinek   alkalmazásáról   szóló,   a   Nemzetközi   Munkaügyi
    Konferencia  1949.  évi  32. ülésszakán  elfogadott  98.  számú
    egyezmény  –  nincs kifejezett rendelkezés a sztrájkjogról.  Az
    ILO  esetjoga azonban elismeri a sztrájkjogot, mint a  hatékony
    kollektív  tárgyalásokhoz nélkülözhetetlen olyan  jogot,  amely
    ezen egyezmények védelmét élvezi.
    Az  Egyezségokmány  és  az  Európai Szociális  Charta  egyaránt
    utalnak  a  szervezkedési  szabadság,  illetőleg  a  sztrájkjog
    korlátozásának  lehetőségére, külön is megemlítve  a  fegyveres
    szerveket  és a rendőrséget. Az Egyezségokmány 8.  cikkének  1.
    bekezdése d) pontja szerint az Egyezségokmányban részes államok
    kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  biztosítják  az  adott
    ország  törvényeivel összhangban gyakorolt sztrájkjogot.  A  8.
    cikk 2. bekezdése azt tartalmazza, hogy e cikk nem akadályozza,
    hogy  e  jogoknak  a fegyveres erők, a rendőrség,  valamint  az
    államigazgatás  tagjai  által  történő  gyakorlását   törvényes
    korlátozásnak vessék alá.

    Európában  az  államok jelentős része alkotmányban  vagy  külön
    törvényben  expressis  verbis ismeri  el  a  sztrájkjogot:  ide
    tartozik  Franciaország,  Görögország, Lengyelország,  Moldova,
    Olaszország,   Portugália,   Románia,   Spanyolország,   Svájc,
    Svédország,   Szlovákia,  Szlovénia.  Más   országok,   például
    Belgium,  Egyesült Királyság, Hollandia, Németország, Luxemburg
    joggyakorlatuk  révén  ismerik ezt el, és  vagy  az  egyesülési
    jogból vezetik le, vagy ettől független alapon ismerték  el.  A
    sztrájkjogot  a  gazdasági érdekérvényesítés  végső  eszközének
    tekintik.  Az  ún.  „vadsztrájkok” tilosak, ennek  érdekében  a
    sztrájk  csak  az egyeztető tárgyalások bizonyított  kimerítése
    után   kezdeményezhető,   továbbá  a   szakszervezetek   általi
    vezetést, illetve esetenként emellett a sztrájkról az  érintett
    dolgozók titkos szavazással meghozott döntését is a jogszerűség
    feltételének   szokták   minősíteni.  A   politikai   sztrájkok
    többnyire    tilosak   (például   az   Egyesült   Királyságban,
    Németországban,  és Spanyolországban), ugyanakkor  a  politikai
    követeléseket   is   érintő,   de   meghatározóan    a    saját
    bérkövetelésekkel összekapcsolódó sztrájkot Franciaországban és
    Olaszországban  elfogadják. A szolidaritási sztrájkot,  azaz  a
    hasonló  helyzetben  levő munkavállalók támogatására,  a  saját
    bérkövetelésekkel   összekapcsolódó  sztrájkot   Franciaország,
    Lengyelország,     Németország,     Spanyolország      bizonyos
    feltételekkel elfogadja. Akármelyik megoldásról is van  szó,  a
    sztrájkjog tekintetében rendszerint a közszférában korlátozások
    vannak,   ideértve   a  közigazgatást,  illetve   az   alapvető
    közszolgáltatásokat,    amelyek    tipikusan    állami     vagy
    önkormányzati  tulajdonban  vannak.  Egyes  országok   (például
    Ausztria,   Dánia,   Németország,   Olaszország,   Törökország)
    generálisan tiltják a közszférában a sztrájkot, és vannak olyan
    országok,  amelyek a sztrájkjog gyakorlását azon az alapon  nem
    engedélyezik,  hogy  az adott területeken a  sztrájk  az  állam
    biztonságára,  vagy  a lakosság életére, egészségére  jelentene
    veszélyt.   Ez  az  indoka  a  korlátozásnak  Lengyelországban,
    Szlovákiában,  Szlovéniában.  Több  államban  előírják  a  „még
    elégséges  szolgáltatás” biztosításának a  kötelezettségét.  Az
    alapvető  fontosságú szolgáltatásokat nyújtó  közszféra  pontos
    terjedelme  tekintetében  azonban  nem  egyértelmű  az  európai
    gyakorlat:  sok országban idetartozik a légi forgalomirányítás,
    azonban   Franciaországban,   Görögországban,   Olaszországban,
    Portugáliában, Spanyolországban itt is lehetséges a sztrájk. Az
    országok  jelentős részében a hol állami-, hol magántulajdonban
    levő  vasúti hálózatok dolgozóinak sztrájkjogát elismerik.  Van
    sztrájkjoguk    a    rendőröknek   Belgiumban,   Finnországban,
    Franciaországban,  Kanadában, az Amerikai Egyesült  Államokban.
    Svájcban  a rendőrök annak ellenére sztrájkolhatnak,  hogy  ott
    ilyen   joggal   a   közszféra  hasonlítható  helyzetben   levő
    kategóriái  közül  például  a katonák,  diplomaták,  határőrök,
    vámosok, légi forgalomirányítók nem rendelkeznek. Ugyanakkor  a
    rendőrség  esetében  ott  is, ahol  az  elvben  megengedett,  a
    sztrájkban  résztvevők körére, illetve a sztrájk  terjedelmére,
    időtartamára  nézve különböző korlátokat intézményesítettek.  A
    rendőrsztrájk jogi lehetőségével egyes államokban ténylegesen –
    igaz, a magánszférához képest jóval ritkábban – élnek is,  erre
    példa  Franciaország, Belgium, Svájc. Más államokban ez  inkább
    az  érdekérvényesítésben sikerrel hivatkozott, de valójában  be
    nem  vetett  eszköz. A joggyakorlat tehát  sokrétű,  és  sem  a
    jogcsalád, sem a regionális helyzet nem meghatározó.

    3.   A   magyar  jogrendszerben  az  Alkotmány  tartalmazza   a
    sztrájkjogot.   A  sztrájkjog  az  Alkotmány  rendszerében   az
    alapvető  jogokat és kötelezettségeket szabályozó fejezetben  a
    gazdasági,   szociális  jogok  között  nyert  elhelyezést.   Az
    Alkotmány  70/C. §-a azokat az alkotmányos jogokat szabályozza,
    amelyek  a  gazdasági, szociális érdekek védelmében a kollektív
    fellépés  lehetőségét,  a szervezkedés  szabadságát  hivatottak
    biztosítani.  A  70/C. § (1) bekezdése mindenki számára  nyitva
    álló   alanyi  jogosultságként,  alapvető  alkotmányos  jogként
    biztosítja azt a jogot, hogy gazdasági és társadalmi érdekeinek
    védelme   céljából  másokkal  együtt  érdekvédelmi  szervezetet
    alakítson,  illetőleg  ahhoz  csatlakozzon.  A  70/C.   §   (2)
    bekezdése   e  körben  a  szervezkedési  szabadság  eszközeként
    alkotmányos  jogként ismeri el a sztrájkjogot, azzal,  hogy  az
    külön   –   a   70/C.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  jelenlevő
    országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával  elfogadott
    –  törvény  keretei  között gyakorolható. Az  Alkotmány  sem  a
    sztrájkjog  gyakorlására jogosultak körét, sem annak tartalmát,
    feltételeit  nem határozza meg, hanem a sztrájkjog teljes  körű
    szabályozását külön törvényre bízza.
    Az   Alkotmány  70/C.  §  (2)-(3)  bekezdésének  felhatalmazása
    alapján   az   Sztv.  szabályozza  a  sztrájkjog   gyakorlására
    jogosultak   körét,  azt,  hogy  mely  célból   van   lehetőség
    sztrájkra,  rendezi a jogszerű sztrájk anyagi jogi és  eljárási
    feltételeit, megállapítja sztrájkjog érvényesülését, a jogszerű
    sztrájkban    résztvevők    védelmét   biztosító    garanciális
    rendelkezéseket,  meghatározza azokat  az  eseteket,  amikor  a
    sztrájk jogellenesnek minősül.
    Mindezek alapján megállapítható, hogy az Alkotmány 70/C. §  (2)
    bekezdése  alapján  a sztrájkjog egy olyan sajátos  alkotmányos
    jog,  amely  az  Alkotmány rendelkezésénél fogva törvény  által
    korlátozottan,  „az  ezt  szabályozó  törvény  keretei  között”
    gyakorolható. Az Alkotmány e szabályozási módjából  következően
    a  törvényhozó  nagyobb szabadsággal rendelkezik  a  sztrájkhoz
    való   jog  szabályozásában,  mint  más,  alanyi  jogi  jellegű
    alapvető alkotmányos jogok esetén. A sztrájkjog nem alanyi jogi
    természetű  alapvető  jog,  nem  áll  az  Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdésében   foglalt  rendelkezés  védelme   alatt,   így   a
    sztrájkjog  szabályozása  során a  törvényhozó  szélesebb  körű
    felhatalmazással rendelkezik a sztrájkjog korlátozására is.  Ez
    azonban   nem   jelenti  azt,  hogy  a  törvényhozónak   ez   a
    felhatalmazása  alkotmányos  korlátok  nélküli.   Abból,   hogy
    sztrájkjog az Alkotmány által szabályozott jog, következik  az,
    hogy   a   törvényhozó   köteles   biztosítani   a   sztrájkjog
    gyakorlásának  feltételeit,  a  sztrájkjog  gyakorlásából  való
    kizárásnak csak alkotmányos indokból, valamely alkotmányos jog,
    alkotmányos érték, cél védelme érdekében van helye.

    Hasonlóan foglalt állást a sztrájkjog kizárásával kapcsolatosan
    az  Alkotmánybíróság a 673/B/1990. AB határozatában, amikor  az
    Sztv.  azon  szabályának alkotmányosságát  vizsgálta,  amely  a
    sztrájknak  az igazságszolgáltatási szerveknél való kizárásáról
    rendelkezik.  E  határozatában a következőket állapította  meg:
    „az  igazságszolgáltatás tagjainak a sztrájkja  mások  alapvető
    jogainak   érvényesítését  veszélyeztetné,  súlyosabb   esetben
    ténylegesen  megakadályozná. Az állampolgári jogok  védelme,  e
    védelem  hatékonysága, illetve annak a biztosítása  szükségessé
    teszi  az  igazságszolgáltatás tagjai sztrájkjogának messzemenő
    korlátozását  – gyakorlatilag annak eltörlését – mivel  enélkül
    mások   alapvető   jogainak  védelme   nem   biztosítható.   Az
    Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  a  vitatott  törvényhely
    ezért  nincs  ellentétben az Alkotmány 70/C. § (2) bekezdésében
    foglalt alapvető szabállyal.” (ABH 1992, 446, 447-448.)
    Az  Alkotmánybíróság  rámutat arra is, hogy  a  673/B/1990.  AB
    határozatában az igazságszolgáltatás dolgozóinak  a  sztrájkhoz
    való   jogát   az   egyén   bírósághoz   fordulásának   jogával
    szembesítette.  Tehát nem általában véve utalt az  állampolgári
    jogok  védelmére, hanem két, egyaránt az Alkotmányban tételesen
    biztosított jogot, egyrészt a 70/C. §-t, másrészt az 57. §  (1)
    bekezdését  és  a  70/K. §-t vetette össze egymással,  és  ezek
    egymás   közötti  összefüggései  alapján  döntött.   Azaz   azt
    vizsgálta,  hogy  van-e  alkotmányos  indoka  annak,  hogy   az
    igazságszolgáltatási  szervek  alkalmazottai   tekintetében   a
    törvény tilalmazza sztrájkot.

    4.  Az  Alkotmánybíróságnak ezért eljárása  során  azt  kellett
    vizsgálnia, hogy van-e alkotmányos indoka annak, hogy az  Sztv.
    3.   §   (2)   bekezdése  a  fegyveres  erőknél,  a   fegyveres
    testületeknél és a rendészeti szerveknél megtiltja a sztrájkot,
    kizárva  ezzel  az  e  szerveknél  dolgozó  köztisztviselők  és
    közalkalmazottak sztrájkjogát is.
    Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az  Sztv.  3.  §  (2)
    bekezdésében   az   érintett  szervek  megjelölésére   használt
    megnevezéseket a hatályos jog már nem használja.

    A  Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
    módosításáról  szóló  2004. évi CIV. törvény  (a  továbbiakban:
    Amtv.) 4. § (1) bekezdése az Alkotmány VIII. fejezetének  címét
    megváltoztatta. A módosítás eredményeként a VIII. fejezet  címe
    „A  fegyveres erők és a rendőrség” –ről, „A Magyar Honvédség és
    a rendvédelmi szervek ”-re változott.
    Nem  használja fegyveres erők elnevezést a honvédelemről  és  a
    Magyar   Honvédségről   szóló  2004.   évi   CV.   törvény   (a
    továbbiakban:  Htv.)  sem.  A  rendvédelmi  szervek  körét   az
    Alkotmány   VIII.   fejezetére  is   tekintettel   a   központi
    államigazgatási  szervekről, valamint a kormány  tagjai  és  az
    allamtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény  1.  §
    (5)   bekezdése  sorolja  fel.  Eszerint  rendvédelmi  szervnek
    minősülnek: a rendőrség, a határőrség, a polgári védelem, a vám-
    és  pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, az  állami
    és    hivatásos    tűzoltóság,   a   polgári   nemzetbiztonsági
    szolgálatok. Lényegében ezek a szervek azok, amelyek  az  Sztv.
    3.  § (2) bekezdésében fegyveres erők, fegyveres testületek  és
    rendészeti szervek megjelöléssel szerepelnek.
    A   honvédség   és   a   rendvédelmi   szervek   az   alapjogok
    érvényesülésének biztosításában jelentős szerepet kaptak, mivel
    az  ország  függetlenségének, területi  épségének,  alkotmányos
    rendjének,  az  ország  belső  rendjének,  közbiztonságának,  a
    lakosság   és  az  ország  anyagi  javai  védelmének   alapvető
    feladatait látják el.

    Az  Alkotmány 40/A. § (1) bekezdése szerint a Magyar  Honvédség
    alapvető  kötelessége a haza katonai védelme  és  a  nemzetközi
    szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása. A Htv.
    69.  §  (1)  bekezdése a Honvédség jogállását polgári irányítás
    alatt   álló,   függelmi  rendszerben  működő  és   centrálisan
    szervezett  fegyveres  állami szervezetként  határozza  meg.  A
    honvédség  személyi állománya a Htv. 79. §-a alapján  tényleges
    szolgálatot     teljesítő    katonákból,    köztisztviselőkből,
    közalkalmazottakból  és  a Munka Törvénykönyvének  hatálya  alá
    tartozó  munkavállalókból; hadkiegészítési  állománya  önkéntes
    tartalékosokból,    kiképzett   és   kiképzetlen    potenciális
    hadkötelesekből,   valamint   megelőző   védelmi   helyzet   és
    rendkívüli állapot idején – a hadkötelezettség bevezetése  után
    – hadkötelesekből áll.

    Az   állam  köteles  fenntartani  és  védeni  a  jogrendet,   a
    jogbiztonságot,  valamint az ezekhez  kapcsolódó  közrendet  és
    közbiztonságot.      „A      közbiztonság      a       jogállam
    intézményrendszerének és a demokratikus társadalom  működésének
    nélkülözhetetlen  feltétele és így általánosságban  alkotmányos
    érték és alkotmányos cél.” [13/2001. (V. 14.) AB határozat, ABH
    2001,  177,  198.] A közbiztonság és a belső  rend  védelme  az
    Alkotmány  40/A.  § (2) bekezdése alapján a rendőrség  alapvető
    feladata. E feladat az állam és a társadalom különböző  szervei
    alkotmányos    működési    feltételeinek    és    a     közélet
    zavartalanságának   biztosítását,  továbbá   az   állampolgárok
    személy-  és  vagyonbiztonságának  alapvető  jogainak  védelmét
    jelenti.  A  rendőrség alapvető feladataként  meghatározott,  a
    közbiztonság  és  a  belső  rend  védelmét  előíró   alkotmányi
    rendelkezés  „olyan  alkotmányos  cél,  amelynek   elérése   és
    fenntartása az élet védelmét is szolgálja.” [9/2004. (III. 30.)
    AB  határozat, ABH 2004, 179, 186.] A rendőrségről szóló  1994.
    évi  XXXIV.  törvény (a továbbiakban: Rtv.) 1. § (2)  bekezdése
    szerint  a  rendőrség többek között, általános bűnügyi  nyomozó
    hatósági  jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények megelőzését
    és    felderítését,   közlekedési,   hatósági   és   rendészeti
    feladatokat lát el, gondoskodik a büntetőeljárásban részt vevők
    és  az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről,
    valamint     a     büntetőeljárásban    részt     vevők,     az
    igazságszolgáltatást      segítők     Védelmi      Programjának
    végrehajtásáról,  továbbá  védi a  Magyar  Köztársaság  érdekei
    szempontjából különösen fontos személyek életét, testi épségét,
    őrzi  a  kijelölt  létesítményeket. A Rtv. 2. §  (1)  bekezdése
    szerint  a rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi épséget,
    a    vagyonbiztonságot   közvetlenül   fenyegető   vagy   sértő
    cselekményekkel  szemben, felvilágosítást és  segítséget  ad  a
    rászorulóknak,  tiszteletben  tartja  és  védelmezi  az  emberi
    méltóságot, óvja az ember jogait.
    A  rendőrség  jogállását tekintve az Rtv. 3.  §  (1)  bekezdése
    szerint   bűnmegelőzési,   bűnüldözési,   államigazgatási    és
    rendészeti  feladatokat  ellátó állami,  fegyveres  rendvédelmi
    szerv.  Az Rtv. 7. § (1) bekezdése szerint a rendőrség személyi
    állománya  hivatásos állományú rendőrökből,  köztisztviselőkből
    és közalkalmazottakból állhat.

    Az  Alkotmányban  szabályozott feladatot lát  el  az  Alkotmány
    40/A.  §  (3)  bekezdése alapján a határőrség is,  feladata  az
    államhatár őrzése, rendjének fenntartása. A határőrizetről és a
    Határőrségről  szóló 1997. évi XXXII. törvény (a  továbbiakban:
    Hő.tv.)  2.  §-a  szerint  a  határőrség  kettős  rendeltetésű,
    sajátos  jogállású  és  szervezetű fegyveres  szerv,  amely  az
    Alkotmány  VIII. fejezete szerint a rendvédelmi szervek  körébe
    tartozik.  A  Hő.tv.  28. § -a szerint  a  határőrség  személyi
    állománya tényleges szolgálatot teljesítő határőrökből, igénybe
    vett   tartalékos   hadkötelesekből,   köztisztviselőkből    és
    közalkalmazottakból állhat.

    Az  életet  és  a vagyonbiztonságot, a természetes  és  épített
    környezetet    veszélyeztető   természeti    és    civilizációs
    katasztrófák   megelőzésében   és   károsító   hatásai   elleni
    védekezésben  jelentős  feladatokat  látnak  el  az  e   célból
    létrehozott  rendvédelmi  szervek.  Ezek  sorába  tartoznak  az
    Országos  Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei.
    A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és
    a  veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos súlyos  balesetek  elleni
    védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 25. § (3) bekezdése
    szerint   az   Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság   és
    területi     szerveinek    tagjai    hivatásos     állományúak,
    köztisztviselők és közalkalmazottak.
    A  polgári  védelem a honvédelem rendszerében  megvalósuló,  az
    Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság irányítása alatt álló
    szervezet, feladat- és intézkedési rendszer, amelynek  célja  a
    fegyveres  összeütközés, a katasztrófa  és  más  veszélyhelyzet
    esetén   a  lakosság  életének  megóvása,  az  életben  maradás
    feltételeinek    biztosítása,   valamint    az    állampolgárok
    felkészítése   azok   hatásainak   leküzdése   és   a   túlélés
    feltételeinek  megteremtése  érdekében.  A  polgári  védelemről
    szóló  1996.  évi XXXVII. törvény 2. § (1) bekezdés  d)  pontja
    szerint a hivatásos polgári védelmi szerv a hivatásos, valamint
    a köztisztviselői és közalkalmazotti állománya útján a lakosság
    és   az  anyagi  javak  védelme  érdekében  a  polgári  védelmi
    feladatok tervezését, szervezését és ellenőrzését végzi.
    A   tűz   elleni  védekezésről,  a  műszaki  mentésről   és   a
    tűzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. törvény  (a  továbbiakban:
    Tütv.)  30.  § (1) bekezdése szerint a hivatásos  állami  és  a
    hivatásos  önkormányzati  tűzoltóság  egységes  elvek   alapján
    szervezett  rendvédelmi szerv. E rendvédelmi  szervek  alapvető
    feladata  az  élet  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tüzek
    megelőzése,  a  tűzeseteknél  és  a  műszaki  mentéseknél  való
    segítségnyújtás.  A  hivatásos tűzoltóság hivatásos  szolgálati
    viszonyban álló tagjai a fegyveres szervek hivatásos  állományú
    tagjainak  szolgálati  viszonyáról szóló  törvény  hatálya  alá
    tartoznak,  a  polgári  állományú tagjai  a  Tütv.  32.  §  (2)
    bekezdése szerint köztisztviselők vagy közalkalmazottak.

    Fegyveres  rendvédelmi  szerv a Vám– és  Pénzügyőrségről  szóló
    2004.  évi  XIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Vtv.)  1.  §  (1)
    bekezdése  szerint a Vám- és Pénzügyőrség, amely vámigazgatási,
    jövedéki  igazgatási, bűnüldözési és nyomozó hatósági, valamint
    rendészeti  feladatokat lát el. A Vám- és Pénzügyőrség  polgári
    alkalmazottainak  jogviszonyára  a  Vtv.  6.  §  a  alapján   a
    közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII.  törvény
    (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései irányadók.
    Állami  fegyveres  rendvédelmi  szerv  a  büntetés-végrehajtási
    szervezetről  szóló  1995. évi CVII. törvény  (a  továbbiakban:
    Bvt.)  1.  §-a  szerint a büntetés-végrehajtási  szervezet  is,
    amely  a szabadságelvonással járó büntetéseket, intézkedéseket,
    a büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértés miatt
    kiszabott   pénzbírság  átváltoztatása  folytán   megállapított
    elzárást,  továbbá – törvény által megállapított  körben  –  az
    idegenrendészeti  őrizet végrehajtását látja  el.  A  büntetés-
    végrehajtási  szervezet  a feladatainak  törvényes  ellátásával
    járul  hozzá a közrend és a közbiztonság erősítéséhez.  A  Bvt.
    10.  §-a  szerint  a  büntetés-végrehajtási szervezet  személyi
    állománya     hivatásos    büntetés-végrehajtási     szolgálati
    jogviszonyban és a külön jogszabályban meghatározott munkakörök
    esetén,  közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonyban  álló
    személyekből állhat.

    Az     ismertetett    jogszabályok    alapján    összefoglalóan
    megállapítható, hogy a Honvédség és a rendvédelmi szervek –  az
    igazságszolgáltatási  szervekhez hasonlóan  –  az  Alkotmányban
    meghatározott  alapjogok érvényesülését segítik  elő,  alapvető
    feladatuk  az  alkotmányos  rend és az  alapvető  emberi  jogok
    védelme.  E szervek az Alkotmányban biztosított alapvető  jogok
    védelmét  kötelezettségeik maradéktalan  teljesítésével  tudják
    hatékonyan  szolgálni.  A jogalkotó feladata  az  intézmény  és
    eszközrendszer olyan alakítása, amely lehetővé  teszi,  hogy  e
    szervek alkotmányos rendeletetésüknek minden körülmények között
    eleget   tegyenek.   A  honvédség  és  a  rendvédelmi   szervek
    feladataikat   a  rájuk  vonatkozó  törvényekben  meghatározott
    személyi    állományukkal    látják    el.    A    törvényekben
    meghatározottak  szerint  a  személyi  állomány  tagjai  az   e
    szerveknél alkalmazott közalkalmazottak és köztisztviselők  is.
    A  honvédség  és a rendvédelmi szervek alkotmányos feladatainak
    hatékony  ellátását  csak  a teljes személyi  állomány  munkája
    tudja biztosítani. Valamennyi alkalmazott a munkakörébe tartozó
    feladatkör  ellátásával szolgálja az egész szervezetet,  és  ez
    független  attól,  hogy  az alkalmazott milyen  foglalkoztatási
    jogviszony   keretében  végzi  a  tevékenységét.  A   hivatásos
    szolgálatot    teljesítők    munkáját    közvetlenül     segítő
    köztisztviselők és közalkalmazottak sztrájkja esetén az általuk
    ellátott  feladatok  elmaradása, vagy azok teljesítésében  való
    késlekedés  jelentősen hátráltathatja a szervezetet feladatának
    teljesítésében,   ezzel  akadályozhatja  az  állami   feladatok
    ellátását,  az  élet- és vagyonmentést, vagyis  mások  alapvető
    jogainak érvényesítését.

    Mindezeket  figyelembe véve az Alkotmánybíróság azt állapította
    meg,  hogy  a  honvédség  és  a  rendvédelmi  szervek  személyi
    állományába  tartozó  köztisztviselőkre  és  közalkalmazottakra
    vonatkozóan  az  Sztv.  3.  §  (2)  bekezdésében  megállapított
    sztrájktilalomnak  alkotmányos indoka van. Ezért  az  Alkotmány
    70/C. § (2) bekezdésének megsértése nem állapítható meg. Így az
    Alkotmánybíróság az indítványokat e tekintetben elutasította.

    5.  Az Alkotmánybíróság ezt követően vizsgálta azt is, hogy  az
    indítványozók által támadott rendelkezés sérti-e  az  Alkotmány
    70/A. § (1) bekezdését.

    Az  Alkotmánybíróság kialakult gyakorlata szerint az  Alkotmány
    70/A.  §-ában  foglalt  rendelkezést a jogegyenlőség  általános
    elvét  megfogalmazó  alkotmányi követelményként  értelmezte.  E
    határozataiban   az   Alkotmánybíróság  kifejtette,   hogy   az
    Alkotmány  e  rendelkezése az azonos  szabályozási  körbe  vont
    jogalanyok   közötti  olyan  alkotmányos  indok   nélkül   tett
    megkülönböztetést   tiltja,   amelynek   következtében    egyes
    jogalanyok  hátrányos  helyzetbe kerülnek.  Kimondta,  hogy  az
    alkotmányi   tilalom   elsősorban  az   alkotmányos   alapjogok
    tekintetében  tett  megkülönböztetésekre terjed  ki,  abban  az
    esetben,  ha  a  megkülönböztetés nem alapvető alkotmányos  jog
    tekintetében      történt,      az      eltérő      szabályozás
    alkotmányellenessége akkor állapítható meg,  ha  az  az  emberi
    méltósághoz  való jogot sérti. Az Alkotmánynak ez az  általános
    jogegyenlőségi  követelménye arra vonatkozik,  hogy  az  állam,
    mint  közhatalom  a  jogok és kötelezettségek  elosztása  során
    köteles  egyenlőkként – egyenlő méltóságú személyként – kezelni
    a  jogalanyokat, a jogalkotás során a jogalkotónak  mindegyikük
    szempontjait  azonos  körültekintéssel,  elfogulatlansággal  és
    méltányossággal  kell  értékelnie.  [9/1990.   (IV.   25.)   AB
    határozat,  ABH 1990, 46, 48.; 21/1990. (X. 4.)  AB  határozat,
    ABH  1990,  73,  77-78.; 61/1992. (XI. 20.) AB  határozat,  ABH
    1992, 280, 281-282.; 35/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994,
    197,  203-204.; 30/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 130,
    138-140., 39/1999. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1999, 325, 342-
    344.;  37/2002. (IX. 4.) AB határozat ABH 2002, 230,  241-242.,
    stb.]
    Az  Alkotmánybíróság  általánosan követett  gyakorlata  szerint
    tehát   a   jogalanyok   között  tett  megkülönböztetés   akkor
    tekinthető  alkotmányellenesnek, ha  a  jogalkotó  azonos  jogi
    helyzetben  lévő, a szabályozás szempontjából azonos  csoportba
    tartozó,  egymással  összehasonlítható jogalanyok  között  tesz
    különbséget anélkül, hogy annak alkotmányos indoka lenne.

    Az  indítványozók  szerint  az  Sztv.  3.  §  (2)  bekezdésének
    rendelkezése  hátrányos megkülönböztetést jelent a honvédségnél
    és  a  rendvédelmi  szerveknél alkalmazott közalkalmazottak  és
    köztisztviselők részére. Álláspontjuk szerint a  diszkrimináció
    fennáll  egyrészt  a  rendvédelmi szervek  hivatásos  állományú
    tagjaival   szemben,   másrészt  a  közigazgatási   szerveknél,
    illetőleg  közintézményeknél alkalmazott köztisztviselőkkel  és
    közalkalmazottakkal szemben is.

    Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az  Sztv.  3.  §  (2)
    bekezdése  a  honvédség  és  a  rendvédelmi  szervek  hivatásos
    állományú    tagjaira,   valamint   az   ott    foglalkoztatott
    köztisztviselőkre  és  közalkalmazottakra  azonos  rendelkezést
    tartalmaz  a  sztrájkjog gyakorolhatóságát illetően,  ezért  az
    Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésének sérelme e vonatkozásban  nem
    áll fenn.
    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem állapítható meg az
    alkotmányellenes   megkülönböztetés   a   honvédségnél   és   a
    rendvédelmi    szerveknél   alkalmazott   köztisztviselők    és
    közalkalmazottak,  valamint a más szervezetekkel  közszolgálati
    jogviszonyban  álló köztisztviselők és közalkalmazottak  között
    sem.
    A   honvédségnél   és  a  rendvédelmi  szerveknél   alkalmazott
    köztisztviselők és közalkalmazottak olyan szervezetekben látják
    el  feladataikat, amelyek hatékony és zavartalan működéséhez  –
    amint  azt  az  Alkotmánybíróság a fentiekben megállapította  –
    különösen fontos alkotmányos érdek fűződik. A honvédségnek és a
    rendvédelmi  szerveknek  más  közszolgálati  szervektől  eltérő
    jogállása, alkotmányos helyzete és funkciója miatt a sztrájkjog
    gyakorlása   szempontjából   az   e   szervezetekben    dolgozó
    köztisztviselők   és   közalkalmazottak   nem   tekinthetők   a
    közigazgatási  szervekben, illetőleg közintézményekben  dolgozó
    köztisztviselőkkel  és közalkalmazottakkal azonos  szabályozási
    körbe tartozónak.

    Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg,  hogy  az
    Sztv.  3.  §  (2) bekezdésének az indítványozók által  vitatott
    rendelkezésével  kapcsolatosan  az  Alkotmány   70/A.   §   (1)
    bekezdésének   sérelme   nem   állapítható   meg.   Ezért    az
    Alkotmánybíróság az indítványokat e részében is elutasította.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
            Dr. Balogh Elemér            Dr. Bragyova András
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
            Dr. Erdei Árpád              Dr. Harmathy Attila
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
            Dr. Holló András                 Dr. Kiss László
            előadó alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                    
            Dr. Kovács Péter            Dr. Kukorelli István
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
                            Dr. Paczolay Péter
                               alkotmánybíró
     Dr. Kovács Péter alkotmánybíró különvéleménye

     Az  elutasítással  nem értek egyet, mivel  nézetem  szerint  az
     Alkotmánybíróságnak   meg   kellett    volna    vizsgálnia    a
     sztrájkjoggal összefüggő alábbi kérdéseket is.

     1.  Egyetértek  azzal,  hogy a fegyveres erőknél,  a  fegyveres
     testületeknél  és  a rendészeti szerveknél valamint  a  polgári
     nemzetbiztonsági  szolgálatoknál  a  sztrájkjog  gyakorlása   e
     testületek alkotmányos működését, feladatuk hatékony elvégzését
     ellehetetlenítené.  Ezért magam is összeegyeztethetőnek  tartom
     az Alkotmánnyal a hivatásos szolgálati viszonyban állók mellett
     azon   köztisztviselők   és   közalkalmazottak   sztrájkjogának
     kizárását, akik olyan beosztásban, munkakörben dolgoznak,  hogy
     sztrájkjuk esetén a hivatásos szolgálati viszonyban  állók  nem
     tudnák  elvégezni  a  törvény szerinti feladatukat,  vagy  akik
     olyan  beosztásban, munkakörben dolgoznak, hogy a sztrájkjuk  a
     közérdeket, nemzetbiztonságot, közegészséget veszélyeztetné.  A
     rendvédelmi  szerveknél alkalmazásban álló  köztisztviselők  és
     közalkalmazottak  között  azonban  vannak  olyan   munkaköröket
     ellátók  is,  akiknek  a  feladata,  munkája  közvetlenül   nem
     kapcsolódik  mások  alapvető jogainak védelméhez.  Az  e  körbe
     tartozó   köztisztviselők  és  közalkalmazottak  sztrájkjogának
     kizárása   már  egyáltalán  nem  magától  értetődő.  Ebben   az
     összefüggésben  annak  kimunkálása, hogy  a  teljes  állományon
     belül mely területek alkalmazottai, mely beosztások, munkakörök
     azok,  amelyek  foglalkoztatási  jogviszonytól  függetlenül  az
     állampolgári  jogok hatékony védelmét szolgálják,  a  jogalkotó
     által,   megítélésem   szerint   különösebb   nehézség   nélkül
     elvégezhető   lenne.  Ennek  megfelelően  tehát   a   jelenlegi
     szabályozásban     az     egyik     fő     problémát      annak
     differenciálatlanságában látom.
        
         2.   A  közszolgálatban  a  sztrájkjog  a  személyi  körre,
     illetve   tartalmára   nézve  is  alkotmányosan   korlátozható,
     kizárható. A korlátozás – a kizáráshoz hasonlóan – azonban  nem
     lehet  öncélú,  hanem  az államhatalmi  ág  adott  alágazatának
     működési sajátosságaihoz illeszkedő, annak alkotmányos működési
     szükségleteinek    való    megfelelés   következménye.    Ennek
     következményeként  azonban  az, aki  ex  lege  nem  rendelkezik
     sztrájkjoggal,   vagy   akinek  a   sztrájkjoga   alkotmányosan
     korlátozott,  nem  kerülhet az érdekérvényesítés  szempontjából
     hátrányosabb  helyzetbe, mint azok, akik a magánszférában  vagy
     az    állam   által   működtetett   közüzemekben   rendelkeznek
     sztrájkjoggal.  A sztrájkjog korlátozása vagy el  nem  ismerése
     tehát  feltételezi,  hogy a jogalkotó  az  érdekérvényesítés  e
     végletes   eszközének  hiányát  hatékony  jogi  biztosítékokkal
     ellentételezi.   Ilyenek  az  adekvát,  pártatlan   és   gyors,
     mindegyik  félnek a vitarendezés mindegyik fázisában részvételt
     biztosító   békéltetési   vagy  választottbírósági   eljárások,
     amelyek  döntése  teljeskörűen  és  azonnal  végrehajtható.  Az
     érdekérvényesítési   intézmények   hatékonyságának   az   ilyen
     testületekben  és  hatalmi ágakban tehát  jelentősen  meg  kell
     haladnia  ebben  az  esetben azt a  szintet,  amelyet  a  többi
     szférában   a   sztrájkjog  nélkül  számított  érdekegyeztetési
     potenciál  képez.  A jogalkotó ezt a kompenzációs  mechanizmust
     megfelelően kimunkálta a fegyveres szervek hivatásos  állományú
     tagjai   számára  [a  fegyveres  szervek  hivatásos   állományú
     tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
     31.    §    (1)-(5)   bekezdések],   ugyanakkor   az   ugyanitt
     foglalkoztatott  köztisztviselőkre,  közalkalmazottakra   ennek
     hatálya  nem  terjed ki. Utóbbi két kategória tehát  nemcsak  a
     sztrájkjoggal,   mint   olyannal,  hanem   az   ennek   hiányát
     ellentételező,  hatékony érdekérvényesítési mechanizmussal  sem
     rendelkezik  és  ez a hatályos szabályozásnak a másik  alapvető
     problémája.
        
         3.  A  diszkriminációra  vonatkozó  indítványt  a  többségi
     határozat a homogén személyi körök hagyományos, bevált  tesztje
     alapján,  stabil  gyakorlatát követve utasítja  el.  Egyetértek
     ennek     logikájával,    azonban    ellentétes     álláspontom
     kialakításában szerepet játszott a többségi határozat által  is
     hivatkozott,  az ILO-egyezményekből és az Európa Tanács  égisze
     alatt kötött Európai Szociális Chartából Magyarországra háramló
     kötelezettségek  elemzése is. E kötelezettségek végrehajtásának
     ellenőrzése  az erre az adott egyezmények részes államai  által
     feljogosított monitoring testületek révén azt tanúsítja, hogy a
     köztisztviselők  és  közalkalmazottak sztrájkjogát  illetően  a
     hatályos   jogi  szabályozás  ugyanakkor  olyan  korlátozásokat
     tartalmaz,  amelyek nem esnek egybe azzal a stabil  értelmezési
     gyakorlattal,  amely  az  ILO-egyezmények  illetve  az  Európai
     Szociális  Chartát illetően az adott nemzetközi  szervezetekben
     kialakultnak tekinthető. (Freedom of Association and Collective
     Bargaining: General Survey by the Committee of Experts  on  the
     Application  of  Conventions  and Recommendations,  Report  III
     (Part  4(B)),  International Labour Conference,  69th  Session,
     Geneva,  International Labour Office, 1983,  66.o  (Freedom  of
     Association: Digest of Decisions and Principles of the  Freedom
     of  Association  Committe of the Governing  Body  of  the  ILO,
     3rd.ed.   Geneva,  International  Labour  Office,   1985)   ILO
     Principles Concerning the Right to Strike, International Labour
     Office,  Geneva  1998, 55.o) Digest of  the  Case  Law  of  the
     European  Committe of Social Rights, Strasbourg, 2005,  Council
     of  Europe,  30-31, 35.o) Az ILO-egyezmények illetve  a  Charta
     értelmezési    gyakorlata   a   sztrájkjog   korlátozásai,    a
     korlátozásoknak  az  érdekérvényesítés során  járó  intézményes
     ellentételezése    tekintetében    gyakorlatilag     egybeesik.
     Figyelemre méltó tény továbbá az is, hogy az Európai  Szociális
     Charta végrehajtásáról benyújtott első (2002) és második (2004)
     magyar  kormányjelentés  értékelése  során  az  erre  a  Charta
     alapján felhatalmazott testületek (European Committee of Social
     Rights, Conclusions XVI-2 (40. oldal) és Conclusions XVII-2 (33-
     35.  oldal);  Governmental Committee  of  the  European  Social
     Charter,  Report  Concerning Conclusions XVII-2,  T-SG(2005)24,
     (13.  oldal, 39. §) megállapították, hogy a köztisztviselők  és
     közalkalmazottak  sztrájkjogának hatályos  magyar  szabályozása
     túlmegy  azokon  a korlátokon, mint amire a Charta  lehetőséget
     nyújt.  A  Miniszteri Bizottság 2006. március 1-jén  elfogadott
     ResChS(2006)1  jelzetű  határozatában  Magyarországot  is  arra
     hívta  fel,  hogy  –  a megfelelő módon –  vegye  figyelembe  e
     bizottságok megállapításait.

     Az indítványban felvetettek tehát tartalmilag is egybevágnak  a
     nemzetközi jogi kötelezettségvállalások fent említett  koherens
     értelmezési gyakorlatával.
        
         4.  Megítélésem  szerint a jogállamisághoz  hasonlatosan  a
     Magyar  Köztársaság  jogrendjének  a  nemzetközi  joggal   való
     összhangja  tény  és  program. Az összhang hiánya  egy  konkrét
     nemzetközi  kötelezettség esetében ugyanakkor nem szükségképpen
     jelent alkotmánysértést, mivel előfordulhat, hogy adott esetben
     csak  Alkotmány  alatti szinten esett sérelem a  jogrenden.  Az
     Alkotmányon akkor esik sérelem, ha a 7. § (1) szerinti összhang
     hiánya  kirívó,  vagy  ha az Alkotmányban  biztosított  alapjog
     sérelmét   is   jelenti,  vagy  ha  így  az   Alkotmány   egyéb
     rendelkezése  is  sérül. Ettől független  kérdés  az,  hogy  az
     összhang  hiánya egy-egy konkrét esetben nemzetközi  jogsértést
     és  az  azért beálló nemzetközi jogi felelősséget eredményez-e,
     és ezt a tényt milyen fórum jogosult megállapítani. Az összhang
     helyreállítása ilyen esetekben eleve különböző (nemzetközi jogi
     illetve   törvényhozási)  módokon  is  lehetséges.  Ezekre   az
     összefüggésekre  –  figyelemmel  a  többségi  határozatban   az
     Alkotmány  70/C.  § (2) bekezdése sajátos természetéről  írott,
     általam  is  osztott tételekre – ugyanakkor nézetem szerint  ki
     kellett  volna térni ahhoz, hogy megállapíthassuk, az  összhang
     megbomlásának    az    alkotmánybírósági   eljárásban    milyen
     jogkövetkezményt tulajdonítunk.

     Budapest, 2006. június 27.
                                                    Dr. Kovács Péter
                                                       alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:

                                                     Dr. Kiss László
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Article 3.2 of the Act VII of 1989 on strikes according to which judicial organs, the Hungarian Armed Forced, armed bodies, law enforcement agencies and national security services are not allowed to strike
      Number of the Decision:
      .
      88/B/1999
      Date of the decision:
      .
      06/27/2006
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2006-2-004?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .